Page 1

P E R H E

le Jäs th en 20 an m 12 ma ak jä ks sun se an a nm ut ik ak vu a! su od n! en

2 0 12

O

Kannen kuva: SXC-kuvapankki

Matkalla Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen ystävälehti 3/2012


yhteystiedot Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys Vaasan lähetyskoti Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa (06) 3177333, Avoinna: ma-pe 11-14 vaasan.kansanlahetys@netikka.fi Seinäjoen toimipiste Puskantie 14, 60100 Seinäjoki, (06) 4147522, (06) 4147030 Avoinna: ma-pe 9-17 Kristillinen Kirja ja Musiikki Puskantie 14, 60100 Seinäjoki (06) 4147522 sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi

Piirin hallinto Jouko Ylinen, puheenjohtaja (06) 4127177, 050 - 3433849 jouko.ylinen@sekl.fi Jussi Seppo, hallintosihteeri 050 - 5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Sopimusperusteiset Eemeli Nyyssölä, emeritus piirijohtaja, 040 - 5581665 eemeli.nyyssola@sekl.fi

Kenttälähetit Olavi Haakana, katekeetta, Lahdenpohjan alue Raimo Honkaniemi, diakoni, Pitkärannan seurakunta Kalevi Kortesmaa, katekeetta, Aunuksen alue

Sini Vaaranmaa, lähetyssihteeri 0400 - 787929 vaaranmaa@gmail.com

Itäinen osa Juha Akonniemi, 0400-432871 Väinö Ala-varvi, 0400- 920 895 Olavi Haakana, 050-3400118 Raila Haakana, 044-2540468 Markku Muurimäki, 06-4121147

Kai Niemelä, piirijohtaja, Ympyrätie 3D16, 65230 Vaasa, 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi Eija Suominen, julistustyö (75%) (06) 3581614, 050 - 5011414 eija.suominen@sekl.fi Asko Matikka, piiripastori (06) 4238311, 0400 - 660111 asko.matikka@sekl.fi Juha Vihriälä, julistustyö, Tammisentie 13, 62800 Vimpeli, 044-5067289, juha.vihriala@sekl.fi Suvi Lehtimäki, lapsi- ja varhais­ nuorisotyö, Seunalanviita 10, 60150 Seinäjoki, 045-1230631, suvi.lehtimaki@sekl.fi Matti Kari, evankelista, osa-aikainen, (06) 4128511, 0500 - 667585, matti.kari@sekl.fi

Toimitustiimi: Kai Niemelä Jussi Seppo

Arto Isomäki, evankelista 040 - 8373151

Markku Muurimäki, katekeetta, Kar­ja­lan alue

Piirin työntekijät

Painopaikka: Ykkös-offset, Vaasa

Seppo Auranen, evankelista (06) 3151126, 050 - 3075137 seppo.auranen@elisanet.fi

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/ kirjanpitäjä, (06) 3153756, 050 - 3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Aira Keski- Luoma, kotimaantyön lähettäjärengas, 4127366, aira.keski-luoma@netikka.fi

Matkalla 3/12

Aluejulistustyöntekijät

Läntinen osa Raimo Honkaniemi, 040-7676943 Mauno Jouppi, 050-5890441 Heikki Koskela, 040-8432761 Usko & omat pojat Usko Laitalainen, 0400-167488 Reijo Mäkiniemi, 0400-262892 Reino Virolainen, 040-5732481

Matkalla 4/12 Materiaali aikavälille 1.9.-30.10. toimitettava viimeistään 16.8. mennessä: Postiosoite: Jussi Seppo Muurahaistie 6 B 10 65230 Vaasa Puhelin: 050-5632567 Sähköposti: jussiseppo1@luukku.com

Ystävälehden alkuperäiset kuvat: SXC/Kulo T (2), SXC/Adeh DeSandles (3), SXC/Jose A. Warletta (4), Kai Niemelä (5), SXC/Jon Ng (6 ja 8), SXC/Kriss Szkurlatowski (6), Sini Vaaranmaa (7), SXC/Piotr Lewandowski (10), SXC/Onur Aksoy (12-13), SXC/Justyna Furmanczyk & Rob Carris (14), SXC/Martine Lemmens (15) ja SXC/Svilen Milev & Yosep Sugiarto (16), SXC/Gürkan Kurt (17), SXC/Jan Willem Geertsma (21) ja SXC/Alfred Borchard (22)

Lahjasi lähetystyölle: Vaasan Osuuspankki 567008 - 2110227 IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH


pääkirjoitus

M

””Sanomme kyllä us­­ko­vam­me ja luottavamme Ju­­malaan, mutta käytännössä elämme elämäämme ja teemme valintojamme kuin Hän­tä ei olisi lainkaan olemassa.”

Kai Niemelä piirijohtaja

Kenelle sinä elät?

ount Everestille kii­­peäminen on puh­taasti itse­kes­­­­ keinen suori­tus, jotta pääsee sanomaan: ”Mi­­ nä tein sen, minä kiipesin Eve­­­ restille”. Jotkut ihmiset ha­­lu­a­vat saada tämän suuren koke­muk­ sen ja niinpä he te­kevät suun­ nitelmat ja mat­kus­tavat pit­kien matkojen pää­hän käyttä­en val­ ta­van mää­­­rän aikaa ja rahaa tuo­hon mi­­­näkeskeiseen missi­ oon.

tet­­taan. Toiset katsoivat jo­pa toi­­seen suuntaan vält­tyäk­seen nä­kemästä häntä. Jo­­ku pysähtyi lyhyeksi hetkek­si vain kuul­ lak­seen hänen kuis­­kaa­van: ”Ni­meni on David Sharp.” Hän kuo­li lu­meen tuona päivänä, kos­ka muut kiipeilijät olivat kiin­­nos­tuneempia omista hen­­ ki­­lö­kohtaisista tavoitteistaan ja omasta tulevasta mai­nees­taan kuin lähimmäisen hen­ges­tä. Tä­tä kutsutaan Mount Eve­rest -syndroomaksi.

Monet Mount Everestin val­loittamista yrittäneet ovat kuol­leet tuon vuoren rinteille ja useim­mat ruumiit ovat edel­leen siellä. David Sharp yrit­ti kiivetä Mount Everestil­ le tou­ko­kuussa 2006. Hänelle ta­­pah­tui onnettomuus, hän louk­­kaantui vakavasti ja teki pa­­­leltumiskuolemaa vuorel­la. On­nettomuuspäivänä hänen ohit­­seen kulki noin 40 muu­ta kii­­peilijää, jotka huo­ma­sivat hä­net, näkivät hänen suu­ret ki­­punsa – mutta jatkoi­vat mat­­kaansa kohti omaa ta­voi­

Tämä samainen oireyhtymä vaikuttaa monissa ilman kii­­­peämisyritystä tuolle maa­ il­­­man korkeimmalle vuorelle, sil­­­lä elämme usein itsekeskeis­ tä elämää. Omat tarpeet ja toi­veet menevät kaiken muun edel­le: minun urani, minun eläk­keeni, minun tavoitteeni, mi­­nun rahani, minun suunni­ tel­­mani, minun hengellinen elä­­mäni, minun unelmani, mi­­­nun omaisuuteni jne. Sen täh­­­den on Jeesuksen seuraa­ja­­ na­kin aina silloin tällöin hy­­vä py­sähtyä miettimään kenel­
le tai mille elämääni elän? On näet paljon helpompaa käyt­­t­ää hen­gellisiä fraaseja pu­­­heessamme, kuin pyrkiä elä­­­mään niitä todeksi arkielä­ mäs­­­sämme. Eräs saarnamies opet­­­tikin tällaisesta asenteesta osuvasti: ”Sanomme kyllä us­­­kovamme ja luottavamme Ju­­­malaan, mutta käytännössä eläm­me elämäämme ja teemme valintojamme kuin Hän­tä ei olisi lainkaan olemassa.” Pietari kirjoittaa: ”Heidän pu­­­heensa ovat suureellisia mut­ta tyhjänpäiväisiä... He lu­ paa­vat näille va­pautta, vaik­ka it­se ovat tur­me­luksen orjia: ke­ nen voittama ihminen on, sen or­ja hän on.” (2. Piet. 2:18-19) Ke­nen voittama eli se, mikä hal­ litsee ihmistä, sen or­­ja hän on! Jollemme seuraa Jeesusta päi­ vittäin ja elä hä­nen tahtonsa mukaan, käy hel­posti niin, et­tä oma lihamme ja sen halut vie­ vät meitä. Jeesus tuli vapauttamaan mei­­dät synnin orjuudesta ja Hän antaa meille voiman pal­ vel­la Häntä. ”Ettekö tiedä, että tei­­dän ruumiinne on Pyhän Hen­­gen temppeli? Tä­män Hen­ gen on Jumala an­tanut asu­ maan teissä. Te et­te itse omi­sta it­seänne, sillä Ju­mala on ostanut teidät täy­des­tä hin­nasta. Tuot­takaa siis ruu­miil­lanne Ju­ ma­lalle kunniaa!” (1. Kor. 6:1920) Voisiko tuota enää selvemmin sanoa: Jeesuksen omina em­me enää omista itseämme, vaan mei­dän tulisi Jumalan ar­mon avulla tuottaa kunniaa Hänelle elämällämme. Eikäomas­sa voi­­massamme, vaan Hen­gen voimas­sa. Meidät on luotu suurem­paa tar­­koitusta varten kuin raha, va­ ral­lisuus tai ar­vo­ase­ma. Meidät on luotu Jumalan val­­takunnan eteenpäin me­­nemistä varten. Mei­tä kut­su­taan elämään uskoamme to­­deksi ja tekemään Jumalan te­­koja siellä, missä me olemme. Kristuksen ruumiin jä­se­ni­­nä mei­dät on kutsuttu elä­mään toi­sella tavalla kuin ym­­päröivä maa­ilma. Esimerkiksi Korintti­ lais­kirjeestä voimme lukea: ”Jos yk­si jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jä­senet, ja jos yksi jä­sen saa osakseen kunniaa, iloit­sevat kaikki muutkin sen kans­sa. Te olette Kristuksen ruu­mis, ja jokainen teistä on tä­män ruumiin jäsen.” (1. Kor. 12:26-27) Lähetysjärjestönä meil­lä on etuoikeus toteuttaa tä­tä käy­­tän­nössä, kun voimme an­ taa aikaamme ja varojamme Ju­­malan valtakunnan työn te­ ke­miseen ja tukemiseen lä­he­ tyskentillä. Kevään aikana olem­­­ me saaneet lu­kea mm. Uusi Tie -lehdestä sii­tä, kuinka lähetystyömme tar­vitsee va­roja seurakuntien talousarviomää­ rä­ra­ho­jen vähetessä. SEKL:n päässä oleva yli 700 000 euron budjettivaje kertoo selvästi siitä, et­­tä ”yksi jäsen kärsii”. Ja jos yk­­si jäsen kärsii, mitä muut jäsenet silloin tekevät? Kärsivät yhdessä hänen kanssaan, sillä olemmehan me tuon saman ruu­miin jäseniä.

Netin tarjoamaa

Seuraa Vaasan Kohtaamis­ pai­kan viserryksiäTwitteris­ sä (@Kohtaamispaikka).

Seurakuntalainen Seurakuntalainen.fi-sivus­ tolta löydät ajankohtaiset uutisaiheet raamatullisesta näkökulmasta esitettynä. USKON PUOLESTA Radiotoimittaja, raamat­ tukouluttaja Pasi Turusen blogista löydät ajatuksia ja kommentteja ajankohtai­ siin ilmiöihin, tapahtumiin ja kysymyksiin kristillisen us­kon ja Raamatun valos­ sa. Piirimme alueella odottaa vie­lä reilun sadan koulun op­pilaat ja opettajat esi­ru­ koiljoita. Mene siis piirim­ me nettisivulle epkl.sekl.fi ja napsauta siellä Adoptoi koulu -linkkiä ja valitse kou­ lu­si, jonka puolesta alat ru­ koil­la!


Tämä Matkalla-lehti tulee noin 2150 yksityistalou­teen piirimme alueella. Leh­den saa­jien joukossa on mo­nenlai­sissa taloudellisissa ti­lanteissa elä­­viä: työssäkäyviä, elä­ke­läi­­siä, työttömiä, yk­sinäisiä, avio­pareja, vel­kaan­tuneita ja ve­lattomia. Va­rovasti arvioi­den voitaisiin sa­noa, että kes­­kimääräiset kym­menykset (10% tuloista) jokaista Matkalla-lehden saa­jaa kohden voisi olla noin 100€. Jos jokainen Matkallaleh­­den saaja antaisi täydet kym­­menykset, se tarkoittaisi 215 000 euroa kuukaudessa lä­­hetyksen hyväksi. Neljässä kuukau­des­sa Etelä-Pohjanmaan Kan­san­­­lä­­hetyksen ystävät voisivat kymmenyksillään hoi­taa SEKLn tä­män vuoden ali­­jäämän. Löy­tyisikö meiltä vielä sellaista pohjalaista asennetta, joka tarttuu asiaan ja pistää tuulemaan?

Makedonian seurakunta ol­koon meille esimerkkinä. ”Vel­jet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seu­ ra­kunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät, et­tä antaisimme heidän osal­ lis­tua yhteiseen rakkauden­työ­ hön, pyhien avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain si­tä mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Ju­malan tahdon mukaisesti it­sen­sä Herralle ja myös meille.” (2. Kor. 8:2-5)

vo­­jen edessä, pitäisikö juuri si­nun sitoutua uh­raamaan täy­det kymme­nyk­­set Kansan­ lä­hetyksen työl­­le, ellet vielä toi­ mi niin? Ko­keile alkuun vaik­ka nuo nel­jä kuukautta, sil­lä Herra lupaa: ”Tuokaa täy­det kymmenykset aarrekam­mioon... Koe­telkaa minua täl­lä tavalla”, sanoo Herra Sebaot. ”Silloin saatte nähdä, et­tä minä avaan taivaan ikkunat ja vuoda­tan teille sateen runsaan siunauk­ sen.” (Mal. 3:10)

Haluaisinkin esittää sinulle aivan konkreettisen haas­teen! Ru­koile ja pohdi Herran kas­

Sadonkorjuuta odottaen!

Annetaan Jeesuksen Kristuksen voittaa meidät kokonaan palvelukseensa ja muis­ te­taan, että ”meidän ei pidä vä­syä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme ai­ kanaan korjata sadon.” (Gal. 6:9)

Kai Niemelä

Ensi vuonna Jerusalemissa? Israelin matka 7.-14.4.2013 Matka tehdään 7.-14.4.2013, hinta 1475€ + retket, 1hh li­sä­ maksu. Mat­­kanjoh­ta­jina toi­ mi­vat Kai Nie­melä ja Suvi Leh­ ti­mä­ki se­kä huippuoppaana Imad “Ilk­ka” Ga­raisi. Tie­dustelut ja va­­­rauk­set: Kai Nie­melä, 044-595 7351 ja Suvi Leh­timäki 045-123 0631.

Viimeisiä paikkoja viedään!
V

iime aikoina jul­ki­ suudessa on käy­ty paljon kes­kustelua lä­hetysjärjestöjen työstä. Lähetystyön merkitys on kyseenalaistettu ja paikoin on haluttu painottaa vain kehi­ tys­yhteistyötä. SEKL oli tarttu­ nut hienosti ajankohtai­seen ai­­heeseen tämänvuotisessa lä­he­tys­se­minaarissa, joka pidet­ tiin Ryttylässä maaliskuulla. Pitkään lähettinä toiminut hen­­kilö puhui aiheesta

lähetysty

Lähetys- ja kehitysyhteistyötä

mik­­si lähetysjärjestö te­kee kehitysyhteistyötä. Lä­he­tys­ työn sisältö ja sen teo­lo­gi­set perustelut muo­dos­tuvat kol­ mios­ta, jonka kol­me­na kärkenä ovat Jumalan sa­na (saarna ja ope­tus), teot (pal­velu, avustus, dia­konia) ja todistus (Jumala te­kee mei­dät todistukseksi ja si­tä kaut­ta olemme kaikkien kat­­seltavana, merkkinä ym­pä­ ris­töllemme). Ristiin­nau­lit­tu Kris­tus ja hänen sanansa on kui­ tenkin kolmion kes­kuk­se­na. Uudesta testamentista voim­­me monista kohdin lu­­kea kuinka moninainen avus­­tus- ja palvelutyö kuu­lui osana evan­ ke­liumin ju­lis­tuk­seen (esim. Apt. 6:1-6). Tä­nä­kin päivänä köy­hien avus­ta­minen kulkee rin­ta rinnan evan­keliumin ju­lis­ tuksen kans­sa.Kansanlähetys tekee ja on tehnyt kehitysyhteistyötä mo­­nissa maissa, joissa sillä on lähettejä. Useimmiten ke­­hitysyhteistyötä tehdään pro­­­jektien muodossa ja näi­

”Ihailin sitä, kuinka pal­jon osaamista erilaisilla ih­mi­sillä onkaan ja on hienoa, kun tällaiset henki­ löt haluavat an­taa osaami­ sensa Jumalan val­takunnan käyttöön.”

Sini Vaaranmaa lähetyssihteeri


hin projekteihin saa­daan va­roja myös Suo­men ul­ko­ mi­­nisteriöltä. Kan­san­lä­he­ tyk­­­sen kehitysyhteistyö on pai­­nottunut Etiopiaan ja Kes­­ ki-Aasiaan. On oltu mu­ka­­na ra­ken­tamassa kou­lu­ra­­ken­nuk­ sia, päiväkoteja, kli­­­ni­­koi­ta, sil­ to­ja, teitä, kas­te­­­­lu­jär­jes­tel­miä, myllyjä, kau­­­­pun­gin vesi­jär­ jestelmiä. Työ­­­muo­­toina on ol­ lut sai­raa­loi­­den avus­ta­­mis­ta, mo­­ni­puo­­lis­­ta ter­vey­den­huol­ lon kou­­lutusta, AIDS-valistusta, ky­­­läyhteisöjen kehittämistä, met­­­sän istutusta ja uusien vil­je­ ly­­ta­pojen opettamista joi­ta­kin mai­­nitakseni. Hankkeisiin on pyritty si­­touttamaan paikalliset ih­ mi­set aina alusta alkaen mu­­ kaan. Näin ollaan voi­tu var­ mis­taa hankkeen jat­ku­vuus myös varsinaisen pro­jek­tin päät­tymisen jälkeen. Epä­on­ nistumisiakin on vuo­sien var­ rel­la toki ollut, ei­vät­kä kaikki pro­jektit ole on­nis­­tuneet odo­ te­tusti. Virheistä on kui­tenkin opit­tukin.

Kemiran entinen pää­joh­ ta­ja, Etiopian lähetti Tauno Pih­­lava valaisi kuulijoille kou­­luprojektin esimerkin kaut­­ta miten käytännössä ke­ hi­tysyhteistyön hankkeita to­ teu­tetaan. Aiheesta oli jut­tu myös Uudessa Tiessä hil­jattain. Hy­vä hanke on pro­­jekti, jolla on selkeä rea­lis­tinen tavoite, ai­kataulu, kus­tan­nus­arvio ja näi­tä vas­­taa­vat voimavarat. Tar­­vi­taan myös toimiva joh­ ta­­mis­­mal­li ja organisaatio. Taus­­ta ja lähtökohdat on sel­­vi­tettävä paikanpäällä koh­­de­maassa. Projektiksi py­ ri­tään valitsemaan selkeä ta­­ voi­te tai päämäärä, jos­ta on konkreettista hyö­tyä hyö­dyn­ saajille, eli pro­jek­ti­alu­een pai­ kal­lisille asuk­kaille. Hank­­kei­siin liit­­tyy paljon suun­nit­telua, seu­ ran­­taa ja ra­portointia. Yhteyttä on pi­det­tävä säännöllisesti niin pai­kallisiin viranomaisiin kuin rahoittajiin sekä muihin tu­­ki­­joi­hin.

mer­kin kentältään mie­len­ ter­­veys­työs­tä. Hanke alkoi ai­­van tyhjästä. Maassa oli val­ta­vasti mielenterveyden häi­­ri­öistä kärsiviä ihmisiä vail­­la minkäänlaista kun­nol­­ lis­ta hoitoa. Projek­tis­sa on perehdytty tuon maan eri­tyi­ siin mielenterveys­on­gel­miin, esi­merkiksi naisten it­semur­ hiin. Koulutuksella ol­laan saatu muu­tettua ih­misten asenteita niin, et­tä he eivät enää pidä mie­­lenterveysongelmia pel­ kästään pahojen henkien ai­ heut­­ta­mina. Avun saaminen on aut­tanut monia elämässä eteen­­päin ja antanut toivoa. Sa­­na tarjolla olevasta avusta ja hoidosta on kiirinyt ja yhä uu­­sia ihmisiä on hakeutunut avun piiriin. Projekti on ollut niin hedelmällinen, että jopa maan hallituskin on todennut tä­­män työn tärkeyden ja ot­ta­ nut mielenterveystyön yh­dek­ si terveyspalveluiden ke­hit­tä­ mis­alueeksi.

Oman piirimme lähetti Kir­­si kertoi käytännön esi­

Viikonlopun luentoja kuun­ nel­­lessani ihailin sitä, kuinka
pal­jon osaamista erilaisilla ih­ mi­sillä onkaan ja on hienoa, kun tällaiset henkilöt haluavat an­taa osaamisensa Jumalan val­takunnan käyttöön. Olen to­­ki aiemminkin tiennyt, et­tä lä­hetit ovat varsinaisia mo­ni­o­ saa­­jia. Samana viikonloppuna Ryt­­tylässä oli myös lähettien ko­­tiväen päivät, sekä Don­ kin lähetysleiri, jolla oli osan­­ot­tajana myös ve­nä­läi­­ siä ja virolaisia lap­sia. Niin­­ pä lauloimme yh­tei­sis­sä tilaisuuksissa lä­he­tys­­ai­hei­­ sia lastenlauluja myös näil­­lä vierailla kielillä. Lä­he­tys­­joh­ ta­ja Mika Tuo­vinen ker­toi omas­ta lä­he­tys­nä­ke­myk­ses­ tään 12 teesin avul­la. Pa­nee­ li­keskustelussa Eli­­sabet Elo roh­kaisi meitä ru­­koi­le­maan sul­jetuissa mais­­sa olevien lä­ hettiemme puo­­les­ta, että hei­ dän te­ke­män­sä avustus- ja pal­ve­lu­työ synnyttäisi ti­lan­ tei­ta, jois­sa ihmiset alkavat

ky­­sel­lä lähetiltä miksi olet tääl­­lä ja miksi tätä työtä teet. Näin lähetille avautuu mah­ dol­lisuus kertoa pe­las­tuk­ ses­ta. Tällaiset tilanteet ovat par­­haimpia esimerkkejä siitä, et­­tä kehitysyhteistyö tukee var­­sinaista lähetystyötä ja voi joskus avata oven evan­ke­ liu­mille ihmisten sydämissä. Kai­­kille meille seminaariin osal­­listujille tuli selväksi, että Kan­sanlähetyksen tekemän lä­­hetystyön keskuksena ja mo­ ti­vaationa on edelleen kir­kas evan­keliumin julis­ta­mi­nen. Kai­killa kentillä suo­ra­nainen ju­listus ei vain ole mah­dollista, mut­ta sielläkin voim­me pal­ vella. Muistakaamme rukouksin ja uhrein edelleen kaikkea tä­tä työ­tä, jonka Herra on meille us­ ko­nut. Siunausta kesääsi! Sini Vaaranmaa

Lähetysjohtajan lähetysnäkemys 1. Jumala on! 2. Jumala on luonut ihmi­ set 3. Ihmisen syntiinlankee­ muk­sen radikaalit seu­ raukset 4. Jumala puhuu 5. Jumala tulee Jeesukses­ sa ihmiseksi 6. Jumalaantaalähetysteh­ tä­vän, sanoman ja voi­ man 7. Lähetystyötä tehdään siellä, missä Kristusta ei vielä tai enää tunneta 8. Lähetystyöhön kuuluu ai­na kutsu Kristuksen seu­raamiseen 9. Lähetystyössä kirkon dia­konia ja julistus kuu­ luu yhteen, mutta niillä on erilainen tehtävä 10. Lähetystyö tarvitsee ru­ kousta ja taloudellista tukea 11. Lähetystyö muistuttaa meitä ja koko kirkkoa uskon ydinasioista 12. Lähetystehtävä ja koko kirkon tehtävä avau­­tuu lopusta käsin Mika Tuovinen Lähetysjohtaja
kirjoitus Nuttuprojekti sai uuden käänteen

E

””Suomalaiset nututtajat ovat lähettäneet jo 56000 nuttua etiopialaisille vauvoille”

Anne Lepikko viestintäpäällikkö

tiopian Nuttu-projek­ ti on saanut myöntei­ sen käänteen. Me­ kane Yesus –kirkko on sol­minut juuri Etiopian viran­ omais­ten kanssa virallisen sopi­ muk­sen 30.000 verovapaasta nu­tusta tuleviksi 3 vuodeksi, kir­joittaa Nuttu-projektin äiti, lä­hetystyöntekijä Pirkko Tuppu­ rainen. Suomalaiset nututtajat ovat lä­hettäneet jo 56 000 nuttua etio­pialaisille vauvoille. Viime vuo­den toukokuussa Etiopian tul­liviranomaiset alkoivat pe­ riä nutuista tullia. Osa Black Lion –sairaalaan lähetetyistä nu­tuista odottaa vielä tullissa, osa on saatu ulos. Verovapausoikeutta ano­ taan veroasioista vastaavalta mi­nisteriöltä. Sen vuoksi so­pi­ mus­osapuolina ovat Mekane Ye­sus -kirkko ja Etiopian valtio. Suo­men suur­lä­het­­tiläs Leo Olas­virta ja Mekane Yesus –kir­kon Illubabor Bethel-sy­ nodin kehitysjohtaja Terfassa

Me­ko ovat antaneet ideoi­ta ja käyneet neuvotteluja tul­­liasian ratkaisemiseksi. Tup­purainen kehottaa jat­ ka­maan nut­tu­jen neulomista uusia pos­ti­tus­oh­jei­ta odot­ta­ es­sa. ”Nututtakaa vain iloisella mie­lellä! Tilanne on nyt sel­lai­ nen, että toivon, että tällä het­ kel­lä ei lähetetä nuttuja minun ni­melläni eikä myöskään Black Lion sairaalaan. Tutkin, miten nu­tut nyt kannattaa lähettää ja ilmoitan asiasta heti sen sel­ vittyä. Joten jälleen kerran pyy­ dän teiltä kärsivällisyyttä.”

Infoa löytyy asian selvittyä www.nuttu.info -sivuilta ja Fa­ cebookin “Nuttu”-ryh­mäs­tä. Anne Lepikko
piirihallitu

Talousuutisia Tammi-huhtikuu 2012

Muistutus

Maalis-huhtikuun tuloker­ ty­mä lisäsi hieman budjetti­va­ jaus­tam­me. Olemme 4 kuukauden jäl­keen jäljessä viime vuodesta 3000 (1000 tammihel­mi­kuu) euroa ja budjetista 11000 (9000 tam­mi-helmikuu) eu­roa. Niinpä tuloksemme me­ ni­kin jo miinuksen puolelle.

Jäsenmaksunsa on maksa­ nut tähän mennessä 300 jä­ sentä, 700 on vielä maksamat­ ta. Ainaisjäseniä on tällä het­kellä 160. Muistin virkistämiseksi: jäsenmaksun suuruus on 12 euroa, ainaisjäsenmaksu 120 euroa.

Piirihallitus 2012

Siunauksin! Jatkakaamme rukousta, et­tä Jumalan hyvä tahto saisi ta­pahtua niin koko piirimme kuin meidän jokaisen kohdalla.

10

Reko Kauranen rahainhoitaja

1. pylväs toteutunut 2012, toinen pylväs toteutunut 2011 ja kolmas pylväs budjetoitu 2012

Mauno Hölsö, Isokyrö Esko Kallio, Alajärvi Pirkko Kuuluvainen, Vaasa Pirjo Ojalammi, Teuva Heikki Palojärvi, Seinäjoki Heikki Rantala, Seinäjoki Sini Vaaranmaa, Seinäjoki Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki


Liittokokous la 8.9.2012 Suomen Ev.lut. Kansanlä­he­ tyksen varsinainen liittoko­kous pidetään Lä­hetys­kes­kuksessa Ryt­ty­läs­sä, Kansanlä­he­tys­­opis­ ton juhlasalissa, laua­ntaina 8.9.2012 klo 13.00 al­kaen. Samana viikonloppuna on myös vastuunkantajaretriitti.

Piirin kevätkokouk­ses­ sa valittujen liitto­ko­kous­­ edustaji­en tulee var­mis­ taa hen­kilö­koh­taisesti osal­listumi­sensa liitto­ko­­ kouk­seen vii­meistään per­­ jan­taihin 17.8.2012 mennessä, puh. 019-779 20 tai keskus@sekl.fi. (Aihe: Liit­to­ kokousedustaja 2012). Kokousaineisto pos­ti­tetaan osallistumisensa var­mis­ta­ neille viikolla 35.

Varatkaa jo nyt liittoko­ kous­päi­vä 8.9. kalenteriinne ja hoitakaa ilmoittautuminen yllä olevan ohjeen mukaisesti. Py­rimme järjestämään linjaau­tokuljetuksen Etelä-Pohjan­ maalta Ryttylään, jos lähtijöitä on riittävästi.

OM U H UOM H M HUO M O HU M O U H M O U H Piirin uusi nuorisotyöntekijä Piirihallitus on kokouksessaan va­linnut E-P:n piirin nuoriso­ työn­tekijäksi Maria Jokisen. Ma­ria on 25-vuotias satakun­ talai­nen sosionomi ja kirkon nuo­­ri­sotyönohjaaja. Hän toimii

täl­lä hetkellä Kansanlähetys­ opis­ton nuorisotyölinjavastaavana Ryttylässä. Maria aloittaa piirin työssä elokuussa, mutta on mukana jo piirin rippileirillä Esantuvalla heinäkuussa.

24.-26.7. Ilmajoen seurakunnan leirikeskus 7-10 vuotiaille tytöille ja pojille Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje lähempänä leiriä. Ilmoittautumiset puh. 06-4147 522/ Kristillinen kirjakauppa. Leirinjohtaja: Suvi Lehtimäki puh. 045-1230 631, suvi.lehtimaki@sekl.fi (Ei ilmoittautumisia!)

Järj. E-P:n Ev.lut. Kansanlähetys

11


8.-10.6. 11.-13.6. 17.-19.6. 25.-27.6.

Vimpeli Lappajärvi Kuortane Peräseinäjoki

28.-30.6. Jalasjärvi 1.-3.7. Kauhajoki 12.-14.7. Teuva 15.-17.7. Alajärvi 18.-20.7. Kurikka 22.-23.7. Ilmajoki 24.-26.7. Ylistaro 27.-29.7. Seinäjoki 27 ja 29.7. Soini 30.-7.-1.8. Lehtimäki 2.-4.8. Isokyrö 5.-7.8. Laihia 8.-10.8. Vaasa 8.-9.8. Lapua 13.-15.8. Alavus

12

Juha Vihriälä, Eero Ahonen Asko Matikka, Juha Vihriälä Juha Vihriälä Markku Muurimäki, Seppo Au­ ra­nen Eija Suominen, Markku Muuri­ mäki Seppo Auranen Jouko Ylinen, Kai Niemelä Seppo Auranen, Juhani Harjun­ pää, Markku Tiistola Heikki Koskela, Kai Niemelä, Jouko Ylinen, Kari Pentikäinen Mauno Jouppi, Kai Niemelä Jouko Ylinen, Asko Matikka Eero Junkkaala, Matti Kari, Asko Matikka Latojuhlat: Lasse Pesu, Esko Kallio, Juha Akonniemi Jouko Ylinen Mauno Jouppi, Eero Holma Suvi Lehtimäki, Juhani Harjun­ pää Eija Suominen, Kai Niemelä Matti Kari Seppo Auranen, Asko Matikka


Juhannusseurat Tule viettämään keskikesän juhlaa juhannusaattona 22.6. klo 18.00 alkaen Nurmon Lankarin leirikeskukseen, Kourantie 122. Mukana mm. Jouko Ylinen, Eija Suominen, Jaakko Tittanen, Terho Voltti, Sini Vaaranmaa, SeNuKa-kuoro ym. Kahvitarjoiulua, mak­karanpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa kauempaakin! Järj. Seinäjoen seurakunta ja Ev. lut. Kansanlähetys

13


KIINTEISTÖVÄLITYS MAT-RA OY LKV Asema-Center, Seinäjoki

Matti Kuvaja kiinteistönvälittäjä, LKV 0400-264867, matti.kuvaja@netikka.fi www.mat-ra.com

Hoidetaan hengellistä elämäämme myös kesällä! Kristillisen kirjakaupan kesäkattauksesta kirjoja ja levyjä virkistykseksi ja rohkaisuksi!

Tervetuloa ostoksille!

Kristillinen Kirja- ja Musiikkipalvelu Puskantie 14, 60100 Seinäjoki, (06) 4147 522 sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi Liike avoinna: ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14 (kesälauantait suljettu 23.6.-11.8.)

14


Seinäjoella 27-29.7.2012

Torilla ja Kauppiksen nurmikolla, Koulukatu 41

Perjantai 27.7.

11.00 Soi kunniaksi Luojan -toritapahtuma. Matti Kari, Minna Allinen, tango­prin­sessa Jaana Pöllänen & Ville Uusitalo, Matti Kuvaja. Palveluteltta kauppatorilla pe-la klo 11-14, ilmaista hartiahierontaa, Minna Allinen & co. Tilaisuudet teltassa, juonto Asko Matikka. 17.30 Rukoushetki 18.00 Mission avaus, Jani Latva-Nikkola. 18.10 Rakas perhe -raamattutunti, Eero Junkkaala. 18.45 Kahvi- ja makkaramyynti. 19.15 Erilaisina yhdessä -missioilta, Minna Allinen, Eero Junkkaala. Jaana Pöllänen & Ville Uusi­talo. Lastenohjelma luokkahuoneessa (19.15-20.45). Grilli avoinna klo 20.45.

Lauantai 28.7.

11.00 Kiitos sulle Jumalani -toritapahtuma. Eero Junkkaala, Minna Allinen, tangoprinsessa Jaana Pöllänen, Matti Kari. Tilaisuudet teltassa, juonto Matti Kari 16.00 Ruohon korren lailla -konsertti, Jaana Pöllänen & Ville Uusitalo. Ohjelma 10€. 17.00 Kahvi 17.30 Rukoushetki 18.00 Suvaitsevaisuuden mittarit -raamattutunti, Eero Junkkaala. 18.45 Kahvi ja grilli 19.15 Perheväen yhteyteen -missioilta, Minna Allinen, Eero Junkkaala, Jaana Pöllänen. Lastenohjelma luokkahuoneessa (19.15-20.45). Grilli avoinna klo 20.45.

Sunnuntai 29.7.

10.00 Kesämission jumalanpalvelukset kirkoissa: Lakeuden Ristissä, konfirmaatiomessu, Helena Turja, Mauri Pitkäranta. Nurmon kirkossa, Jaakko Antila, Kai Niemelä. Ylistaron kirkossa, Marketta Veikkola, Asko Matikka. Peräseinäjoen kirkossa, Markku Ylinen, Eero Junkkaala, SeNuKa. Tilaisuudet teltassa, juonto Anne-Mari Haapala 15.30 Rukoushetki 16.00 Jumalan perheen matkaeväät -raamattutunti, Eero Junkkaala 16.45 Kahvi ja grilli 17.15 Rohkeat askeleet -missioilta. Asko Matikka, Eero Junkkaala, Matti Marjomäki band. Lastenohjelma luokkahuoneessa (17.15-18.45). Grilli avoinna klo 18.45.

Teltalla kirja- ja musiikkimyynti. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja esirukoukseen. Lapsille ilmainen pomppulinna la klo 16.00-20.30 ja su klo 16.00-19.00.

Tilaisuudet järjestää Seinäjoen srk ja Ev. lut. Kansanlähetys

15


Evankelistojen yh­teys­päivät Ryttylässä 14.-15.8.2012

Mukana mm. Ilkka Puhakka, Leif Num­mela, Mika Tuovinen, An­ tero Laukkanen, Eero Junk­kaala, Sari Behm, Hannu Räty, Martti Kallionpää, Lee­na Lehtinen, Kai Niemelä, Teuvo V. Riikonen, Minna Allinen, Ari Paloheimo, Riku Rinne, Matti Kari. Petri Välimäki, Jussi Miettinen ja musiikissa: Joel Hallikainen, Suvi Lehtimäki, Jaana Pöllänen, Pekka Simojoki, Pastorit Areenalla (Asko Tynjälä ja Seppo S. Kosonen), Sari Behm, nuorten band. Ilmoittautuminen 7.8 mennessä: vastaan­otto@ sekl.fi tai 019-7792247 tai 050-5651352. Hinta: Majoitus ja ruokailut, 2 hh 75€, 1 hh 95€, opiskelijat 55€. Ilman majoitusta ohjelma ja ruokailupaketti 40€, opiskelijat 35€. Tiedustelut: Matti Kari 0500-667585 matti.kari@ kotimatto.fi

PUHDASTA KULTAA JA KRISTALLIRAKEITA Saila Seurujärvi Elina Koivu­nie­mi konsertoivat Etelä-Pohjanmaalla To 7.6. klo 18.30 Hyllykallion seurakuntakodilla Nurmossa. Pe 8.6. klo 19.00 Purmojärven rukoushuoneella Kortesjärvellä. Tervetuloa ympäri maakuntaa!

16

Sielunhoitopäivät Jurvassa 25-26.8.2012 Lauantai 25.8. 14.00 Alkuylistys 14.30 ”Kuka minä olen?”, luento Mestariteos 16.00 Kahvitauko 16.30 ”Musta mutta ihana”, luento Korjaamolla 18.00 Hoitavan Sanan ilta Sylissä

Sunnuntai 26.6. 12.00 Alkuylistys 12.30 ”Minua on loukattu”, luento Satimessa 14.00 Kahvitauko 14.30 ”Parantava anteeksiantamus”, luento Vapaana 16.00 Kuuntelevaa ru­kous­ ta Läsnäolossa 17.00 Päätöshartaus Luentojen lisäksi ohjelmas­ sa on myös ylistystä, tiimi­ läis­ten todistuksia ja ru­ kous­ta. Mukana mm. Eija Suo­minen sekä Asko Matik­ ka ja tiimi Seinäjoelta Järjestää E-P:n Ev. lut. Kansanlähetys


tapahtumat

Alajärvi • Telttapäivät 15.7-17.7 ”Rakkaus voittaa” • su 15.7 Seppo Auranen, Juhani Harjunpää, Ylistyskuoro • ma 16.7 Seppo Auranen, Markku Tiistola, Raavaat Miehet • ti 17.7 Seppo Auranen, pastori Aapo Kaivosoja

Alavus • Telttapäivät 13.-15.8 • ma 13.8. Seppo Auranen, Eija Suominen • ti 14.8. Seppo Auranen • ke 15.8 Asko Matikka

Ilmajoki • Telttapäivät vanhan srk-talon piha-alueella. • su 22.7. klo 18.00 Kaisa ja Mauno Jouppi • ma 23.7. klo 18.00 Kai Niemelä, Mauno Jouppi, ym. musiikkia ja rukousta.

Isokyrö • Telttapäivät 2.-4.8. klo 18.00 Ikolan koulun pihamaalla. Mauno Jouppi, pastori Eero

Holma, Vaimojen Ääni, ym. rukousta.

Jalasjärvi • 28 - 30. 6 telttapäivät: Eija Suominen, Markku Muurimäki (29.6.)

Jurva • su 29.7. klo 10 Jurvan kir­ kos­sa Kansanlähetyksen kirk­kopyhä, Kai Niemelä. Ju­malanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. • 25.8. klo 14-18 ja su 26.8. klo 12-16 Sielunhoitopäivät Jurvan vanhassa pappilassa. Mukana piiripastori Asko Ma­ tikka + tiimi, julistustyönte­ ki­jä Eija Suominen sekä Rai­ja Peuronen. Tervetuloa kau­empaakin mukaan.

Kauhajoki • 1.-3.7 Telttapäivät Malliver­ hoo­mo Arja Isomäen alueella, Hyypäntie 34 • su 1.7. klo 18.00 Seppo Auranen, Viljo Stenberg. Savilinnut, Lea Lehtola • ma 2.7. klo 18.00 Nuorten aikuisten järjestämä ilta

17


tapahtumat • ti 3.7. klo 18.00 Seppo Aura­ nen, Juhani Matoniemi, An­na-Maija Mäkinen. Se­mi­ ra- lauluryhmä, Marja-Liisa Vihermaa. • Tarjoilua, kirjapöytä, mahdol­ lisuus kahdenkeskiseen kes­kusteluun.

na puhujana joka ilta Juha Vih­riälä. Lisäksi tilaisuuksissa on paikallisia puhujia ja lau­ la­jia.

Mus: Suvi Lehtimäki, SeNuKa-kuoro • pe 17.8. Laihian kirkossa EXIT-konsertti

Kurikka

Lappajärvi

• pe 8.6. klo 18.30 Kesätapah­ tu­ma Purmojärven ru­kous­ huoneella (koulun vie­res­sä) ”Puhdasta kultaa ja kristal­ li­rakeita” -illassa konser­ toi­vat Saila Seurujärvi & Eli­na Koivuniemi Kittilästä. Mu­kana myös Matti Kari ja srk:n edustaja. Vapaa pääsy. Aloitamme Konsertti-illan kahvituksella klo 18.30 alkaen. Kahvitarjoilu ja makkaramyynti lähetystyön hyväksi. Järjestää Kortesjärven Kappeliseurakunta ja Kansanlähetys. Tervetuloa mukaan eri puolilta maakuntaa!

• Telttapäivät 18.-20.7. Nuori­ so­talo Toivolan pihassa. • ke 18.7. klo 19 Nina ja Kai Niemelä, Jarmo Yli-Nisula • to 19.7. klo 19 Jouko Yli­nen, Heikki Koskela, Sah­ram • pe 20.7. klo 19 Heikki Hie­tala, Kari Pentikäinen, Canticum joht. Mikko Tien­ haara, Raimo Honkaniemi • ke 8.8. klo 19 kesäkirkko Kai­sa ja Mauno Jouppi, mus. As­ta ja Iina Vaaranmaa, Heikki Koskela. • Ilosanomapiiri Karelia-tuvalla, Mäkitie 44, perjantaisin klo 19.00 seuraavasti: 1.6, 8.6, 15.6, 29.6, 6.7, 13.7, 27.7, 3.8, 10.8, 17.8, 24.8. ja 31.8. • Ohjelma: www.kurikankl.net

• 11.-13.6. telttapäivät Leo ja Ritva Lammisen pihassa, Alarannantie 544, Asko Ma­ tik­ka, Juha Vihriälä, Saviruuk­ ku ja Emmaus-kuoro.

Kuortane

Laihia

• 17.-19.6 klo 19.00 Telttapäi­ vät Länsirannalla Keski-Honkolan pihamaalla. Vieraileva-

• 5.-7.8. Telttapäivät nuori­ so­seuran vieressä. Juhani Har­junpää, Tapio Alasaari.

Kortesjärvi

Lapua • 8.-9.8. Telttapäivät Wanhan Pau­kun kulttuurikeskuksen pi­hamaalla, Kustaa Tiitun tie 1. Mukana mm. Matti Kari. Ru­kouspalvelu, kirjapöytä, kahvin- ja makkaranmyyntiä! • Seuraa myös Lapuan Sano­ mi­en ”kirkollisia ilmoituksia” ja Internet: www.ilosanoma. net.

Lehtimäki • 30.7.-1.8 Telttapäivät, Jouko Ylinen

Peräseinäjoki • 25.-27.6. Telttapäivät, Markku Muurimäki (26.6.) Seppo Auranen

AVOINNA ti - pe 11-15 la 11-14 Heinäkuun suljettu

18

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetys­työtä Kansanlähetyksen kautta...


tapahtumat Seinäjoki • to 7.6. klo 18.30 Puhdasta kultaa ja kristallirakeita -konsertti Hyllykallion seura­ kuntakoti. Saila Seurujärvi & Elina Koivuniemi. Srk:n edus­ taja, Matti Kari. Ohjelma 10€. Vapaa pääsy. • pe 8.6. klo 7.15-9.00 Yrittäjien hyvän mielen aamiainen ”Luojan luomaa” Sei­näjoen Kampusrannan ra­vintolassa ja jokirannassa. Mus: Saila Seurujärvi & Elina Koivuniemi. Joni Nelimarkka, Pekka Vaismaa, Matti Kalliokoski. Järj. E-P:n Yrittäjät ja Seinäjoen Yrittäjät. • 27.–28.7. Klo 10-14 Palvelu­ teltta ”Annetaan hetki” Sei­näjoen kauppatorilla, il­maista hartiahierontaa ja kut­sutaan mukaan Kesämis­ si­oon. Mukana mm. Minna Allinen Lahdesta. Palveluteh­ tä­vään tarvitaan hierojia, kes­ kus­telijoita ja esirukoilijoita. Ei tarvitse olla ammattilainen. Ilmoittautukaa rohke­ as­ti mukaan 20.7 mennessä Puskikselle 06-4147522 sjk. kristkirjakauppa@jippii.fi Tied. myös Matti Kari 0500667585 matti.kari@sekl.fi • 27.–29.7. Kesämissio Seinäjoella Kauppiksen kentällä. Mukana mm. Eero Junkkaala, Jaana Pöllänen & Ville Uu­sitalo, Minna Allinen, Asko Ma­tikka, Matti Kari, Jani Lat­va-Nikkola. Tapahtumaa tukevat Hautala Service

Oy, Konsulttitoimisto Seppo Lampi ky, Koti- Matto Oy, VM- Carpet (kts. erillinen il­moi­tus)

Soini • 27. ja 29.7. Latojuhlat Sorvalin pihapiirissä Pesolantie 100 Keisala • pe 27.7. klo 18.30 Raamat­ tu­hetki, Lasse Pesu “Sor­ tu­misvaara - Kristitty kiu­sauksen keskellä” klo 19 kahvihetki, klo 19.30

seu­rat Juha Akonniemi ja Lasse Pesu, musiikkia! • su 29.7. Messu kirkossa klo 10, saarna: Esko Kallio, klo 18.30 Raamattuhetki, Esko Kallio, klo 19 kahvihetki, seurat klo 19.30, Esko Kallio ja Marja-Terttu Akonniemi, Musiikkia! Tervetuloa!

Teuva • to 7.6. klo 18.30 Esa Komulainen Nuorisotalolla

Alfa-kurssi alkaa! Uusi Alfa-kurssi alkaa elokuussa Soukanjoen toimintakeskuksessa, Ruusukatu 22. Ilmoittautumiset 5.9. mennessä Kristillinen Kirja- ja Musiikkipalveluun (klo 10-17) 064147522 tai sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi. Sydämellisesti tervetuloa huippusuositulle Alfa-kurssille.

19


tapahtumat • ke 27.6. klo 19. Kesäkirkko kirkonraunioilla, Lauri An­ nala • Telttapäivät 12.-14.7. Nuorisotalon pihassa. • to 12.7 klo 19. Jouko Yli­ nen • pe 13.7 klo 19. Jouko Yli­ nen • la 14.7 klo 18. Kai Niemelä

Vaasa

VM-Carpetin allergiaystävällinen SATINE-MATTO upeissa väreissä.

• Kesäseurat kesä-elokuussa sun­nuntaisin klo 18 Huuto­ nie­men kirkossa. • 3.6. Seppo Hietikko, Veljeskuoro • 10.6. Pia Montin, mus. Tuula Palola • 17.6. Arto Mäkelä

• • • • • •

24.6. Jouni Sinisalo 1.7. Manniset 8.7. Juhani Palmu 15.7. Pekka ja Tarja Hakola 22.7. Visserit 29.7. Mauno ja Kaisa Jouppi, Vaimojen ääni • 5.8. Rauno ja Helena Haapamäki, Kalle Jouppi • 12.8. Flor Peltokoski ja filippiiniläiset • 19.8. Kimmo Lepistö • 26.8. Sinikka ja Tapani Keturi • la 16.6. klo 20–23 Toritapahtuma nuorille. Käristetään makkaraa tynnyrissä, musiikkia sekä Jumalan sanaa. Tapahtumasta pyritään saa­maan joka lauantainen.

a! Matot Seinäjoelt

50

Löydä mattosi yli kutomon jättivalikoimasta!

Mu­kana ovat myös Helluntai­ seurakunta sekä Katulähetys. • Telttapäivät 8.-10.8. Kasarmin torilla • 8.8. klo 19.00 Eija Suominen, Public Broadcasting • 9.8. ohjelmaa klo 18.00 al­kaen kaiken ikäisille Tai­ teiden Yön merkeissä, Kai Niemelä, Public Broadcasting • 10.8. klo 19.00 Kai Niemelä, Public Broadcasting Syksyn ennakkotietoa: • La 22.-23.9. Israel-päivät Vaasan kirkossa. Mm. Pekka Sartola. • Pe 28.9. klo 19 Sinisten lau­

ALUEEN HAMMAS

ILMAISET MATTOESITTELYT

myös suoraan koteihin ja julkisiin tiloihin. Soittele!

Uudet kokohammasproteesit Tiivistykset ja korjaukset odottaessa Ilmainen hammasproteesien tarkastus Rengastie 2, Seinäjoki p. (06) 417 7964, 0500 667 585 • ma-pe 10-19, la 10-15 www.kotimatto.fi • kotimatto#kotimatto.fi

KOTI-MATTO Oy

matot • liinat • seinätekstiilit • pesupalvelu

20

SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20 B 65100 Vaasa 06-312 1233

Kauppatie 5 D-E 66400 Laihia 06-477 0744


tapahtumat lu­jen ilta. Lauletaan sydämen kyllyydestä Sinisestä lau­lukirjasta vanhoja, hyviä lau­luja. • 22.-24.10. seurakuntatapah­ tuma yhdessä Vaasan suo­malaisen seurakunnan kans­sa. Mukana evankelis­ta Vilho Harvala Ylivieskasta

Maakunnallinen naistenpäivä la 29.9.2012

Tahtoisin toivoa sinulle Marttilan koulu, Seinäjoki klo 13.00-18.00

Vimpeli • 8.-10.6. Telttapäivät lämpökeskuksen pihassa, mukana mm. Eero Ahonen, Juha Vihriälä ja Raavaat miehet. • 26.-28.8. Elopäivät Vimpelin kirkossa.

Ylistaro • 24.-26.7 klo 19.00 Telttaseuraillat Ylistaron seurakuntatalon puistossa • ti 24.7. Jouko Ylinen • ke 25.7. Asko Matikka • to 26.7. Jouko Ylinen, Jari Ran­nanjärvi

Mukana mm. Leena Leh­ ti­nen, Anne Ristikangas, Margit Lintala ja Eija Suo­ minen. Musiikissa Kööri. Väliajalla kahvitarjoilu ja kirjamyynti.

Järj. E-P:n Ev.lut. Kansanlähetys

Hyviä kristillisiä uutisia länsirintamalta!

Järjestämme toritapahtuman, jossa käristämme makkaraa avotulella tynnyrin puolikkaassa. Musiikkiakin on tarkoitus esittää ja kertoa evankeliumia nuorille Vaasassa. Aloitamme lauantaina 16.6. klo 20-23. Yhteistyössä ovat Katulähetys ja helluntaiseurakunta. Rukoillaan illan puolesta. T. Veljeskuoro, Seppo Hietikko

21


Viitenumeroiden käytöstä Jos et laita viitettä tai se­ litystä, lahjasi laitetaan yleis­ kannatukseen. Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin ti­ lille (567008-2110227) tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seu­­rakuntaasi, niin ilmoita se selite­osassa. Jos et ole var­ ma, oletko ilmoittanut seu­ rakuntasi, voit sen ilmoittaa erikseen. Kun olet kerran il­ moittanut seurakuntasi, sitä ei tarvitse toistaa, paitsi tie­ tenkin jos se muuttuu. Lisää tie­toa viitenumeroista saat Reko Kauraselta.

Viitenumerot

Terapeuttinen ruskamatka Länsi-Lappiin 9-15.9.2012.

Lähde Länsi-Lappiin latautumaan te­ rapeuttisella ruskamatkalla. Matkan hin­ta n. 490€ sisältäen matkat, ruoat, majoitukset ja patikkaretket sekä päi­ vittäisen hengellisen oh­jel­man. Matka tehdään bussilla ja majoitus on Muonion Harrinivassa ja Kilpisjär­ ven retkeilykeskuksessa. Mat­kan johtajana toimii piiripastori As­ko Matikka. Tied. ja ilm. puh. 0400660111 tai asko.matikka@gmail.com. Mat­kan järjestää E-P:n Ev. lut. Kan­san­ lä­he­tys.

22

Jäsenmaksu

10016

Lähetystyö Muu kannatus

29007

Muu kannatus Kotimaan rengas Yleiskannatus Miestyö Naistyö Lapsi-juniorityö Nuoret aik./perhetyö Nuorisotyö Radiotyö

51350 53002 53808 53811 53882 53895 53905 53921


SAAJAN TILINUMERO SAAJA MOTTAGARE

Vaasan Osuuspankki 567008-2110227

TILISIIRTO GIRERING

IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

MAKSAJA BETALARE

Jäsenmaksu vuodelle 2012 Lähetystyö Muu kannatus

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero

TILILTÄ NRO

Eräpäivä

Haluamme kasvattaa joukkoam­ me. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan levi­ ä­mistä sekä toimialueellaan että mui­den kansojen keskuudessa joh­­ dattamalla ihmisiä Kristuksen tun­ te­miseen ja ohjaamalla hei­tä kasva­ maan uskossa sekä toi­mimaan Jumalan valtakunnan työs­sä. Yhdistys korostaa uskovi­en vastuuta ja omatoimisuutta.

HETI

Oppiperustansa mukaisesti yh­dis­ tys pyrkii toimimaan uskolli­se­na Raamatulle ja sen Herralle Py­hässä Hengessä. Tarkoituksen­sa toteuttamiseksi yhdistys jär­jes­tää hengellisiä tilaisuuksia, toi­mii lähetysrakkauden lisäänty­mi­seksi ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi sekä harjoittaa kou­lutustoimintaa ja kristillistä rak­kau­den­palvelua.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat joko henkilö- tai yhtei­sö­jä­seniä, jotka piirihallitus hyväksyy. Jäsenmaksut vuonna 2012 - Henkilöjäsen 12 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 120 €/hlö - Yhteisöjäsen 120 €/vuosi

Tule mukaan!

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.) Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely) Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi.

henkilöjäseneksi

ainaisjäseneksi

yhteisöjäseneksi

Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com) Nimi: Lähiosoite: Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

Sähköposti: Syntymäaika:

(vain jäseniksi aikoville)

Päiväys:

Allekirjoitus:


Läh: Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14 60100 Seinäjoki

M

Itella Posti Oy

Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Muurahaistie 6 B 10 65230 Vaasa

Matkalla-lehti 3/2012  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you