Matkalla 2/2022

Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

2-2022


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä, julistustyö 044 506 7289 juha.vihriala@sekl.fi

Eija Suominen 050 501 1414 suomiseneija@gmail.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo, julistustyö 045 321 7271 eetu.airevuo@sekl.fi

Pentti Taipalus 040 523 7355 taipalus.pentti@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044 595 7351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Ilonen, juniorityö 050 562 5808 suvi.ilonen@sekl.fi

Markku Tiistola 044 083 0751 matiisto@japo.fi

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040 502 3080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

RAHANKERÄYSLUPA

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044 595 7351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Jukka Bergström, puheenjohtaja 050 308 6736 jukka.bergstrom@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050 563 2567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 040 043 2871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050 349 0091 reko.kauranen@netikka.fi

Heikki Koskela 040 843 2761 heikkikoskela1@netikka.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050 3393 975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Mika Lehtinen 040 831 5956 mika.lehtinen5@gmail.com

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Markku Muurimäki 044 974 5227 muurimaki.markku@netikka.fi

Kai Niemelä, piirijohtaja 044 595 7351 kai.niemela@sekl.fi

Nina Niemelä 044 595 7352 nina.niemela@outlook.com

2

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tukeminen ul­komailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

LAHJOITUSNUMEROT 0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652


MATKALLA 2/22

MATKALLA 3/22

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.9.-30.11. viimeistään 9.8. mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€) tai 0600 15620 (20,02€)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaanka­tu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com

EPKL.FI

Matkalla 2/22 kuvat: FREEIMAGES: Marie (13), Javiera de Aguirre (14) ja Bruno Glätsch (15) - PEXELS: Adrianna Calvo (3), Haley Black (6), Arthouse Studio (7), Marko Klaric (11) ja Ekaterina Bolovtsova (14) - UNSPLASH: Tim Foster (kansi), David Kovalenko (5), Felix Mittermeier (9), David Pisnoy (14) ja Valentin Salja (15)

3


MITEN PÄÄDYIN TÄHÄN? Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyöntekijä

Miten tähän on tultu? Var­ mas­ti jokainen meistä tietää, kuin­ka aika välillä ottaa loikkia eteen­ päin. Yhtäkkiä talvi on vaih­tunut kesään ja lumipeite vi­heriöivään luontoon. Joskus muu­ tos tuntuu tapahtuvan sil­ mänräpäyksessä eikä mieli eh­­di mukaan ja välillä taas kevät etenee tasaiseen tahtiin niin, että itsekin ehtii ymmärtää vuodenajan olevan vaihtu­ mas­sa. Elämässä muutokset ta­ pah­tuvat monesti samoin. Toi­ saalta tuntuu, että mikään ei etene ja kaikki jatkuu saman­ lai­ sena päivästä, viikosta ja kuu­kaudesta toiseen. Toisaalta tun­tuu, että aika kuluu eteenpäin sellaisella vauhdilla, ettei mu­kana meinaa pysyä. Itse olen viime aikoina poh­ tinut paljon yksittäisten te­ kojen, tapojen ja rutiinien mer­ kitystä sille, mihin suun-

taan elämä kaartaa. Jeremian kirjassa sanotaan: ”Pystytä merk­kikiviä, aseta tienviittoja, jot­ta tietäisit, mistä tie kulkee. Pai­na mieleesi tie, se polku, jo­ ta olet kulkenut. Palaa kotiin, neit­ syt Israel, palaa takaisin näi­ hin kaupunkeihisi!” (Jer. 31:21) Onko tiesi kuluneen kevään, vuoden, ajanjakson ai­ ka­na kulkenut lähemmäs vai kauemmas Jumalasta? Mitkä ovat ne muutokset, jotka ovat saa­neet tuon suunnan aikaan? Mi­ tä sellaista on jäänyt elä­ mäs­ täsi pois, mitä olisi ollut hy­vä vaalia, jotta suhde Jee­ suk­seen saisi pysyä elävänä? Tai mitä sellaista olet ottanut elä­määsi mukaan, mikä on al­ ka­nut ohjata tietäsi lähemmäs Jee­susta?

vat. Oikeasti kyse on monesti pie­ nistä asioista, jotka vain ovat joka päiväisiä tai joka viik­koisia ja jotka ajan kanssa kään­ tävät suunnan puoleen tai toiseen. Mikä on se tapa, joka sinun oli­si hyvä ottaa mukaan ar­kee­ si? Lukea Raamattua luku päi­ väs­sä? Varata aikaa rukouksel­ le? Rukoilla naapurustosi puo­les­ta? Palata takaisin seu­ ra­­kun­­ta­yh­­tey­teen? Kutsua van­ha raamattu- tai rukouspiiri jälleen koolle? Alkaa lukea hen­gellistä kirjallisuutta? Viiden minuutin päivittäin tapa voi vuodessa muuttaa paljon. Tai kahden tunnin käyttäminen viikossa johonkin, mihin Her­ra kutsuu. Älä aliarvioi, mi­ tä Herra voi tehdä sillä vähällä, mut­ta säännöllisellä, mitä an­ nam­me hänelle.

Meillä ihmisillä on tapana aja­tella, että muutosten täytyy ol­la suuria, jotta ne vaikutta-

Piia-Maaria Matkoski

Sanan ja musiikin iltapäivä La 11.6. klo 16 Kurikan kirkossa Olympiavoittaja Samppa Lajunen, Eve & Ossi, juonto Jarmo Yli-Nisula Vapaa pääsy! 4


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen, rahastonhoitaja

Tammi-huhtikuu 2022 Viime vuonna henki­lös­tö­ ku­­lumme olivat 10000 euroa nor­maalia alemmat mm. toi­ mi­vapaiden ansiosta. Tälle vuo­delle laatimassamme bud­ je­tissa huomioimme henki­lös­ tö­kulut täysimääräisinä. Neljän kuukauden tappio on 10000 euroa, kun viime vuon­ na olimme 6000 euroa voi­­tollinen. Tämänhetkinen suun­taus ennustaa tälle vuo­ del­le tappiota noin 30-40000 eu­ roa, sillä vuoden alkukol­ man­nes on aina paras johtuen mm. alkuvuonna pääosin saa­ ta­vis­ta suurehkoista uh­reista ja jä­­sen­maksuista. Kulumme ovat budje­toi­dun mukaisia. Kannatustulomme ovat säi­lyneet viime vuoden tasolla, sillä meillä on muutama

sa­­ta uskollista uhraajaa, jotka lah­­joittavat säännöllisesti joka kuu­ kausi vuodesta toiseen pank­kitilillemme niin pienem­ piä kuin suurempia sum­ mia ns. kym­menyspe­ri­­aatteella. Ja mo­net sellaiset, jot­ka eivät uh­ raa pan­kin kaut­ta, an­tavat lah­­ jan­sa tilaisuuksissa koleh­tiin, mut­ta niiden osuus on noin 15% koko kannatuksesta. Em­me voi kylliksi kiittää tei­tä, te us­kolliset uhraajat! Toimintamme on laajaa ja tei­ dän lahjoituksenne mah­ dol­­listavat piirimme työn­­ te­ki­jöiden tekemän mo­ni­ puo­­li­sen työn, jonka kaut­ta evan­­keliumia julistetaan ja Raa­mattua opetetaan kaiken ikäi­sille. Uskon, että meidän on vielä mah­dollista kääntää ku­

lu­van vuoden talouden suun­ ta positiiviseksi. Meillä on yli 2000 Matkalla-lehden saa­jaa, jois­ ta 1000 on jäseniä. Jos edes 400 niistä, jotka eivät vie­ lä anna säännöllisesti uhreja, an­­taisivat 10 euroa kuussa tai 120 euroa vuodessa, ongel­ mam­me olisi ratkaistu. Rukoile ja kysy Jumalalta pi­täisikö sinun ryhtyä kuu­kau­­ si­lahjoittajaksi työllemme. Jos Ju­ mala kutsuu sinua tähän, viit­teenä voit käyttää 91129. Jumala voi muuttaa meitä ja meidän olosuhteitamme. Myös rukous herätyksen puo­ les­ta on ensiarvoisen tärkeää ja kenenpä tarvitsisi herätä enem­­män kuin meidän usko­ vien. Reko Kauranen

Oletko kanssamme ensi vuonna Jerusalemissa? 21.-29.4.2023

Ensi vuoden Israelin matkaa kohti on ilmennyt kivasti kiinnostusta ja uskon, että pääsemme toteuttamaan matkan. Kohteina ovat: Jerusalem/Leonardo Jerusalem (21.-24.4.) ja Tiberias/Leonardo Club (24.-28.4.). Luotto-oppaana toimii Imad Garaisi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: kai.niemela@sekl.fi, 044-5957351, eetu.airevuo@sekl.fi, 045-3217271. Matkan tekninen järjestäjä on Toiviomatkat.

6


PIIRIHALLITUS 2022 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


PIENRYHMÄT TYÖN YTIMESSÄ Jukka Repo, SEKL:n kotimaantyön johtaja

Sakarjan kirjassa (4:10) löy­ tyy ajatus, että emme saisi pitää halpana pienten alkujen päi­vää. Miksi tarvitsemme täm­ möistä kehotusta? Ehkä sik­si, että meillä on kiusaus ol­ la pelkästään Suuressa mukana.

voi­ tanee hyvin nostaa myös pien­ ryhmän merkitys, sillä pienryhmät ovat olleet Kan­ san­ lähetysnäyn ytimessä aivan alusta saakka jopa siinä mää­ rin, että Kansanlähetyksen palloristi-logon pallot ku­ vaa­vat pienryhmiä!

Äkkiseltään nämä asetetaan vastakkain, mutta niin ei tar­vitse välttämättä olla. Kun ajat­­telen omaa vaatimatonta lä­hetystyöntekijän uraani, niin mo­nesti olen ollut pienten al­ kujen matkassa, muuta siitä huo­ limatta samaan aikaan olen voinut olla Suuressa mu­ ka­na.

Äkkiseltään ei tunnu suu­ rel­ta, että pienryhmä kokoontuu vaikkapa kerran viikossa Ju­malan sanan ja yhteisen ru­ kouk­sen äärelle, mutta Jumalan matematiikalla pienryhmä voi saada ihmeitä aikaan.

Jumalan valtakunnan työssä saamme aina olla suuressa mu­ kana. Suuremmassa kuin it­se koskaan kykenemme ym­ mär­tämään. Mutta entä se pien­ten alkujen päivä? Miten voin olla halveksimatta pienten alkujen päivää? Pienten alkujen päi­ väl­lä tun­tuu useimmiten olevan suu­ret korvat ja pieni suu. Pien­ten alkujen päivän kunni­ oit­ taja haluaa kuulla kaikki ym­päriltä nousevat ehdotukset, ja edistää niitä halveksi­ mat­ta. Pienten alkujen päivään

8

Olavi Ronkainen kirjoitti Kolme vuotta kansanlähetystä kir­jaan näin 1970: ”Kansanlä­he­tysnäyn mu­ kais­ta on, että jo­kainen usko­ vi­en ryhmä on it­senäinen työ­ yk­ sikkö. Uskovi­ en ryhmä tai useam­ mat ryhmät yhdessä (=maa­kunnalli­nen Kansanlä­ he­tys) vastaa it­senäisesti oman alueensa evan­kelioimisesta. Evan­ke­lioi­mis­päivät eivät ole näin ollen jon­ kun evankelioi­ mis­työtä te­kevän järjestön vaan juuri sen paikallisen solun päi­vät. Solu järjestää tilat, so­ pii ajat ja kutsuu (armolahja) evan­­kelistoja omien voimiensa tuek­ si, vastaa päivien talou­ des­­ta jne. Tavoitteena on, että jo­kai­selle paikkakunnan asuk­

kail­le monien Herran puoleen lä­ hetetyin rukouksin viedään voi­ mallinen todistus elävästä Ju­malasta. Periaatteessa Suomen Ev. lut. Kansanlähetys ei tee lä­he­ tystyötä vaan paikalliset ryh­ mät. Voimme verrata asiaa puu­ hun. Silloin paikalliset ryh­mät merkitsevät puun juu­ ris­ toa, joka imee voimansa ko­ timaasta. Suomen Kansan­ lä­hetys on vain kanava, puun run­ko, jota myöten varat kana­ voi­ daan kentille, lehvistöön. Juu­ret pitävät huolen, että puu kestää pystyssä, kasvaa ja an­ taa lehvistölle mahdollisuuden kantaa hedelmää. Kansanlähetyksen näky on lo­punaikojen näky. Silloin kun kaik­ ki järjestöt kaatuvat, lai­ tok­set lakkautetaan ja antikristus saa lisää valtaa, ei pieniä ko­ deissa kokoontuvia ryhmiä voi­ da tuhota. Solut elävät ja toi­ mivat, kun suuret organismit ovat kaatuneet. Sielujen voit­ tamistyö ei saa pysähtyä, vaik­ka millaiset myrskyt Herran kansaa kohtaisivat.” Uskon, että näky on edelleen ajankohtainen. Uskovat tar­ vitsevat edelleen pienryhmiä. Onko sinulla jo oma pien­ ryh­mä?


9


TAPAHTUMAKALENTERI 1.6.-31.8.2022

ALAVUS • Ma-ke 6.-8.6. klo 18.30 Telt­ ta­päivät ”Ko­to­na täällä ja taivaassa”, Re­siinatie 11, Alavus as. • Ma 6.6. klo 18.30 puhe Jou­ko Ylinen, juonto Terttu Ala-Heikkilä ja Hillevi Pen­­­ninkangas, musiikki Se­Nuka-kuo­ro • Ti 7.6. klo 18.30 puhe Jussi Pe­räaho, juonto Reijo Pen­ ninkangas, mu­siikki Vir­­si­ veljet joht. Es­ko Ku­ha­lam­ pi ja Mari Jär­vinen. • Ke 8.6. klo 18.30 puhe ja musiikki Kai Nie­me­lä. • Ti 7.6. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 14.6. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 21.6. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 28.6. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 2.8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 9.8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • To 11.8. 18 Tapuliseurat Ala­ vu­den kirkossa, Juha Vihriälä. • Ti 16.´8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 23.8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 30.8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa.

10

• Alavuden KL:n kirpputori Jär­ viluomantie 11 avoinna: ke 11-15, to 11-17, pe 11-15, la 11-14. Kirpputorin väki lomalla 15.-31.8.

ILMAJOKI

• Su 24.7 klo 14 Kesäseurat Kir­konkulmassa. • Pe 5.8 klo 18.30 Sanan ja evankeliumin äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 12.8 klo 18.30 Sanan ja evankeliumin äärellä Kirkonkulmassa,Tiina Leppälä. • Pe 19.8 klo 18.30 Sanan ja evankeliumin äärellä Kirkonkulmassa,Tiina Leppälä. • Pe 26.8 klo 18.30 Sanan ja evankeliumin äärellä Kirkonkulmassa,Tiina Leppälä.

KAUHAJOKI

• Kesäseurat ma-ti 1.-2.8. klo 18 seurakuntakeskuksessa. • Ma 1.8. klo 18 Keijo Rainerma, Viljo Stenberg, Heikki Lehtola, musiikki: Kitaramiehet. Illan aluksi tarjoilua. • Ti 2.8. klo 18 Olavi Kauppinen, Eija Suominen, Selina Yli-Yrjänäinen, musiikki: KL:n lauluryhmä Teuvalta. Illan aluksi tarjoilua.

KUORTANE

• Ma-ke 13.-15.6. klo 18 telttapäivät, Leena ja Juhani Mäki-Maunuksen piha, Hiiron-

niementie 21. • Ma 13.6 klo 18 Aarne Plukka, Vesa Rasta, Marita Jokiaho ja kirkkokuoro. • Ti 14.6 klo 18 Maria ja Terho Kanervikkoaho, Seija Ki­venmäki, Marita Jokiaho ja Sopusointu-kuoro. • Ke 15.6 klo 18 Jouko Ylinen ja Kai Niemelä.

KURIKKA JURVA

• Su 7.8. klo 18.30 Kesäseurat Pap­ pilassa, ”Mestari ja sällit Live”, Eetu Airevuo ja Kai Niemelä. • Su 28.8. klo 18 Yhteiskristillinen sanan ja rukouksen ilta Helluntaiseurakunnassa.

KURIKKA

• La 11.6. klo 16 Sanan ja mu­ siikin iltapäivä Kurikan kir­ kossa, puhe olympiavoittaja Samp­­pa Lajunen, juonto Jar­ mo Yli-­Ni­sula, musiikki: Eve & Ossi. • Ke 15.6. klo 19 Kansanlähe­ tyks­ en kesäkirkko, puhe Pirk­ko Alaranta, runo Riitta Nie­ mistö, juonto Heli Lep­ pä­ lä, loppurukous Heikki Koskela, musiikki Sahram. Lauletaan Viisikielistä. • Pe-su 8.-10.7 klo 19 Telttapäivät Nuorisotalon Toivolan pihassa, Kurikantie 15.


11


• Pe 8.7. klo 19 puhe Eetu Airevuo, juonto Asta Vaaranmaa, musiikissa McElmot. • La 9.7 klo 19 puhe Raimo Mäki, juonto Heli Leppälä, musiikissa Suvi Tamminen + muita. • Su 10.7. klo 19 puheet Juha Kaurila ja Pirkko Alaranta, juonto Juhani Rantamäki, musiikki Asta Vaaranmaa & Sini Voltti. • Ti 12.7. klo 10 - 14 Kansanlähetyksen kesätori tapulin nurkalla. • Pe 12.8. Ilta Loukajanvuorella, Luovankuja 93, Luopa, klo 18 tarjoilua klo 19 seurat, Heik­ki Koskela, Asta Vaaranmaa. • Karelia-tuvalla, Mäkitie 44, sa­tunnaisesti toimintaa joinain perjantaina, seuraa il­ moit­ telua kurikansrk.fi tai kurikkakl.fi.

LAPPAJÄRVI

• Pe-la 15.-16.7. Telttapäivät mark­kina-alueen lähettyvillä, Markku Muurimäki, Mika Lehtinen. • Su 28.8. klo 12 Kristittyjen yhteinen miestenpäivä Halkosaaressa, Itäkyläntie 97. • klo 11- Gospel Riders esit­ te­­le­­mässä toimintaa ja moot­toripyöriä, vanhojen au­­tojen harrastajia esit­te­ le­­mässä autojaan. • klo 12 Erkki Hie­ta­lahti ja Ju­ha Vihriälä. • Tauko • klo 14.15 Kai Niemelä, Ju­ ha­ ni Harjunpää, Jorma Suo­puro, Tiemestarin pojat. • klo 16 Pekka Simojoen kon­sertti (avoin kaikille).

12

LEHTIMÄKI SEINÄJOKI

• 9.-11.9. Pointti-leiri Ryttylässä kesän riparilaisille, isosille ja kaikille nuorille, nm.fi/ pointti, viim. ilm. päivä 28.8.

NURMO

TEUVA

• Ma-ke 1.-3.8. Telttapäivät

• Pe 24.6. klo 18 Juhannusjuhla Lankarissa.

PERÄSEINÄJOKI

• Su-ti 19.-21.6. Telttapäivät

SEINÄJOKI

• Su 12.6. klo 17 Kotiseurat Ritva Wegeliuksella, Koturinka­ tu 4 B as 7 (Jouppi). • Pe 24.6. klo 18 Juhannusjuhla Lankarissa, mm. Jouko Ylinen, Senuka-kuoro. • Pe-su 1.–3.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä ja verkossa, kansanlahetyspaivat.fi. • Su 10.7. klo 17 Kesäseurat. • Su 24.7. klo 17 Kesäseurat srkkeskuksen yläsalissa, Matti Kuvaja. • Su 7.8. klo 17 Kesäseurat Nurmon vanhassa pappilassa, Ojelmistontie 7, Nurmo. • To 11.8. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • To 18.8. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • To 25.8. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 4.9. klo 15 Nuorten etkot Puskiksella ja klo 17 Kohtaamispaikka.

• Ma 6.6. klo 18 KL-kuoron harjoitukset seurakuntasalissa. • Ke 22.6. klo 19 Kesäkirkko rauniolla, KL:n vastuuvuoro, Marjo ja Jarmo Paganus, Tuukka Kiukkonen, KL-kuoro. • Ke 29.6. klo 18 Lauluista kaunein ilta kunnanpuiston esiintymislavalla, Suvi Ilonen.

VAASA

• Su 5.6. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Kalevi Mäki-Maunus ja Veljeskuoro. • Su 12.6. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Naisten raamattupiiri ja Tabita. • Su 19.6. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Esa­Matias Heinonen. • Pe-su 1.–3.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä ja verkossa, kansanlahetyspaivat.fi. • Su 31.7. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Esa­Matias Heinonen. • La 13.8. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 21.8. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Pirkko ja Kari Kuuluvainen. • La 27.8. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 28.8. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Esa­Matias Heinonen. • 9.-11.9. Pointti-leiri Ryttylässä, nm.fi/pointti, viim. ilm. päi­vä 28.8.


MobilePay 65652 Voit tehdä lahjoituksen Etelä-Poh­ jan­maan Ev. lut. Kan­sanlähetyksen työl­ le käyt­ tämällä turvallista ja help­­poa MobilePay-sovellusta. LAHJOITUSNUMEROT Soittamalla lahjoitusnume­room­ me 0600-15610 (10,01€ + pvm) tai 0600-15620 (20,02€ + pvm), lah­joituksesi ve­loitetaan seuraavan puhelinlas­ku­si yhteydessä. LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT

TÄYNNÄ ELÄMÄÄ

Kestävä Satine-matto sopii hyvin myös lasitetulle terassille ja parvekkeelle. Pehmeän maton päällä loikoillessa eivät sadepäivätkään haittaa! Lue lisää vm-carpet.fi

JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA: KE 11-15, TO 11-17, PE 11-15, LA 11-14 Kirpputorin väki lomalla 15.-31.8.

LÄHETYSTYÖ: Voit tiedustella lä­­hetystyön viitenumeroita Kai Nie­me­lältä, kai.niemela@sekl. fi. KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­ sijuniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­ työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.


ALUEEN HAMMAS

MobilePay 65652

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

SEINÄJOKI 040-580 6050

Voit tehdä lahjoituksen Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kan­sanlähetyksen työlle käyt­ tämällä turvallista ja help­poa MobilePay-sovellusta. 1. Al­oita lataamalla Mo­bi­le­Paysovellus äly­puheli­mee­si App Sto­resta iPhonea tai Google Playsta And­roid-lait­teita varten. 2. Avaa MobilePay-sovellus ja valitse Luo uusi käyt­täjä. 3. Syötä matkapuhelinnumerosi, saat sen jäl­­keen tekstiviestil­lä 6-nu­me­roi­sen ak­ti­voin­ti­­ koodin. 4. Syötä koko nimesi (niin kuin se lukee henkilölli­ syystodistuksessasi) ja henkilötunnuksesi. 5. Syötä sähköpostiosoitteesi. 6. Syötä maksukorttisi tiedot. 7. Syötä tilinumerosi. 8. Valitse nelinumeroi­nen salasanasi. On tär­keää, että valitset yk­silöllisen salasanan, jo­ka ei ole muiden tie­dossa. 9. Vahvista nelinumeroi­nen salasana. 10. Nyt voit aloittaa MobilePayn käytön. Jos et saa tekstiviestiä, soita numeroon 0200 31331.

Perukirja, testamentti, hoitotestamentti, edunvalvontavaltuutus, ositussopimus, omaisuuden jakosopimus, lahjakirja, riitojen sovittelu ym. asiat

Lahjoitusnumerot 0600-15610 0600-15620 Soittamalla lahjoitusnume­room­ me, lahjoituksesi (10,01€ tai 20,02€ + pvm) ve­loitetaan seuraavan puhelinlas­ku­si yhteydessä.

14


TIESITKÖ? 1. Rukous Kansanlähetyksen työn puolesta on tärkeää. 2. Voit tilata työntekijöidemme rukouskirjeen. 3. Voit tukea työtämme helposti ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi?

15


SAAJAN TILINUMERO

Vaasan Osuuspankki

SAAJA MOTTAGARE

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

MAKSAJA BETALARE

TILISIIRTO GIRERING

IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

Lahja Kansanlähetyksen työlle.

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero 91129

TILILTÄ NRO

Eräpäivä