__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

2-2021


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä, julistustyö 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo, julistustyö 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Lehtimäki, juniorityö 050-5625808 suvi.lehtimaki@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

RAHANKERÄYSLUPA

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Mauno Jouppi 050-5890441 mauno.jouppi@netikka.fi

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tukeminen ul­komailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 vaasan.kansanlahetys@live.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050-3393975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

LAHJOITUSNUMEROT

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652

2


MATKALLA 2/21

MATKALLA 3/21

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.9.-30.11.21 viimeistään 10.8.21 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€) tai 0600 15620 (20,02€)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaanka­tu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com

EPKL.FI

Matkalla 2/21 kuvat: FREEIMAGES: Marie (13), Javiera de Aguirre (15) ja Bruno Glätsch (15) - PEXELS: Matthias Cooper (kansi), Adrianna Calvo (3), Haley Black (6), Arthouse Studio (7), Vital1na (9) ja Marko Klaric (11) - UNSPLASH: Marek Piwnicki (5) ja David Pisnoy (15)

3


SUVITUULIA Suvi Lehtimäki, juniorityöntekijä

Tätä kirjoittaessa ensim­ mäi­set kunnon lämpimät au­ rin­ gonsäteet häikäisevät ja läm­mittävät niin, että terassin­ läm­mitintä ei tänään tarvita. Is­tun kotini terassilla ihailen ei­ len ostamiani valkoisia ja vaa­ leanpunaisia kukka-amppe­ leita, vasta öljyttyä terassin lat­ tiaa, silmuista puhkeavia puun lehtiä ja riippukeinussa is­ tuvaa lastani, joka odottaa ai­kuisia sisaruksiaan pian gril­ laa­maan. Katson kesään valmistautu­ vaa luontoa, kuuntelen lintu­ jen kaunista konserttia ja mie­ tin, mitä juuri nyt haluaisin si­nulle sanoa. Haluaisin jakaa si­nulle jotain juuri tästä het­ kes­tä. Tunnen miten pieni, hiljainen ja lämmin tuuli koskettaa minua. Muistan, että tästä on tehty laulukin ja alan hyräile­ mään sitä. Jossain kohtaa elä­mää tästä laulusta tuli mi­ nul­ le tärkeä. Kunpa minulla oli­si jokaisen päivän jokaisena hetkenä kyky keinahdella ruo­ honkorren lailla Jumalan tuu­lessa luottaen siihen, että nii­näkin päivän hetkinä, kun tuu­li on voimakkaampi, sa­de piis­kaa päälle ja yrittää saada kortta kaatumaan, Jumalan läm­min ja hellä tuuli nostaa

4

mi­nut sieltä. Kunpa osaisin aina luottaa Ju­ malan suureen suunnitelmaan elämässäni, kääntää katseen rohkeasti aurinkoa vas­ten, ja sydän aina käänty­ nee­nä kohti Jumalaa. Taipua tuu­lessa silloin, kun sen aika on ja ottaa jokainen kovempi­ kin tuuli nöyränä vastaan. Tie­ dänhän, että jopa ne raskaim­ mat ja kovimmat myrskyt saa­ vat usein merkityksensä vas­ta aikojen päästä. Ja silloin voim­me todeta Jumalan rak­ kau­ den tuulen koskettaneen ja vieneen meitä eteenpäin - niissäkin hetkissä, kun huu­ sim­­ me: ”Jumala missä sinä olet?” Ruohonkorren lailla elää tah­toisin, ruohonkorren lailla, nöy­rin sydämin. Aurinkoa vasten pääni ko­hot­taa, kääntää sy­ dämeni kohti Ju­ma­laa. Keinahdellen kuulla puiden hu­ minaa, taipua kun Hengen tuu­li koskettaa. ”Kääntykää siis koko sydä­ mes­tänne ja sielustanne Herran, Jumalanne puoleen!” (1. Aik. 22:19)

Seuraavan kerran, kun tun­ net lämpimän, kevyen kesä­ tuu­len ihollasi, mieti se Jumalan rakkauden, Pyhän Hengen kos­ketuksena. Se haluaa sanoa sinulle: ”Luota minuun, minä olen tässä, ja pidän sinusta huolen. Ja vaikka et aina ymmärtäisi minun suunnitelmiani elämässäsi, luota minuun, ne suunnitelmat ovat hyviä.” Ruohonkorren lailla elää tahtoisin, ruohonkorren lailla, mielin avoimin, hiljaa ottaa vastaan lämpö auringon, luopua kun päättyy aika kukinnon. Ruohonkorren lailla elää tahtoisin, ruohonkorren lailla, hetken pie­ nen­kin, tehtäväni täyttää luo­ ma­kunnassa, kaiken jäl­ keen kiittää Herra, si­nua. Keinahdellen kuulla puiden huminaa, taipua kun Hengen tuuli koskettaa. Lämpimiä suvituulia odottaen ja sinulle toivoen! Suvi Lehtimäki juniorityöntekijä


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen, rahastonhoitaja

Tammi-huhtikuu 2021 Tammi-huhtikuussa tulom­ me ovat 17000 euroa alle bud­jetin ja 11000 euroa alle vuo­ den 2020 lukujen. Tulot yhteensä olivat 117000 euroa. Kolehdeissa jäimme jälkeen 19000 euroa, kun yksityinen kannatus ylitti 5000 euroa bud­jetoidusta. Henkilöstökuluissa sääs­ tim­me 5000 euroa suhteessa bud­jettiin lähinnä sairaslomi­ en vuoksi. Muiden kulujen osal­ta säästimme 8000 euroa, eri­tyisesti kilometrikorvausten

osal­ta. Budjetoitu tuloksemme tuol­le ajalle oli 11500 euroa, kun toteutui 7500 euroa. Alkuvuosi on parempi joh­ tuen palkkakulujen (mm. toi­ mi­vapaa) säästöstä, mitä kesä­ kuusta alkaen ei enää saada. Ko­ ko vuoden budjettimme on miinus-merkkinen 5500 eu­ roa, joten näillä näkymin tu­ loksemme painuu reilusti mii­nukselle, ellemme saa tu­lo­ jam­­me nousemaan nykyi­sestä ta­sosta.

kappaleinaan myös näissä raha-asioiden hoidossa. Sanassa sa­notaan, että iloista antajaa Ju­ mala rakastaa. Pyydetään elä­määmme sitä oikeaa iloa, jon­ka vain Pyhä Henki voi antaa. Ja koska Jumala kaikesta huo­ limatta rakastaa Jeesuksen tähden myös häntä, jolle an­taminen ei ole helppoa, niin voi­simmeko tehdä Jeesuksen iloiseksi tekemällä Hänen tah­ tonsa myös antamisen suh­ teen. Siunauksin!

Jumalalla on kyllä sekä hopeat että kullat, mutta jostain syys­tä hän käyttää ihmisiä väli­

Reko Kauranen rahastonhoitaja

Israel kutsuu 22.-30.4.2022

Israel on koronarokottamisen kärkimaita ja Suomessakin rokotukset ovat edenneet hyvässä tahdissa, joten ensi keväänä pääsemme jälleen pyhälle maalle. Kohteina: Jerusalem/Leonardo Jerusalem (22.-25.4.) ja Tiberias/Ron Beach (25.-30.4.). Matkan hinta puolihoidolla 1499€ + retket. Oppaana Imad Garaisi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: eetu.airevuo@sekl.fi, 045-3217271 ja kai.niemela@sekl.fi, 044-5957351. Matkan tekninen järjestäjä on Toiviomatkat.

6


PIIRIHALLITUS 2021 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


LÄHETTIEN KUULUMISIA Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri

Vaikka koronatilanne edelleen vaikuttaa työhön niin ko­ ti­ maassa kuin ulkomaillakin, pii­rimme nimikkolähettien ti­ lan­ne on hyvä: kaikki ”vanhat” lä­hettiyksiköt ovat tällä hetkel­ lä siinä maassa, missä niiden pi­ täisikin olla. Tämä on iso kii­tosaihe. Piirin uudet lähetit Joan­ na ja Petteri Rantamäki odot­ tavat edelleen lähtöään Ja­paniin, mutta hekin käyttävät tämä odotusajan hyödyksi opis­kelemalla japanin kieltä ja me­diatyötä. Japanin vaikeutunut koro­ na­tilanne on vaikuttanut jon­ kin verran Yamaguchien per­ heen elämään. Rajoitusten takia seurakunnat ovat jou­ tuneet siirtämään toimin­taan­ sa verkkoon ja Shuheikin on päässyt aloittamaan nuori­so­ työ­tä lähinnä verkossa. Perhe ja ennen kaikkea lapset ovat kui­ tenkin sopeutuneet Japa­ niin hyvin ja Johanna on päässyt aloittamaan japanin kurssin. Itä-Aasiassa ollut perhe jatkaa työtään Suomesta käsin. A. osallistuu eri raamatunkirjojen käännösten työstämiseen. Ke­vättalvella konsultti tarkisti Matteuksen evankeliumin al­ ku­osan ja hyväksyi käännöksen painokelpoiseksi. Tarkis­

8

tus­ ta odottavat Matteuksen lop­puosa ja Markuksen alkuosa, mutta viime aikoina yh­ tey­denpito Itä-Aasiassa oleviin kään­täjiin on ollut haastavaa. Ru­koillaan heidän ja kaikkien pai­kallisten uskovien turvalli­ suu­den puolesta. Ari Salminen on kutsuttu mukaan ELRIMin koulutus­ osas­ ton johtajaksi. ELRIM (Evangelisch-Lutherisches Religionsinstitut Mannheim) on kou­ lutuskeskus, joka tukee tur­kin­kielisten parissa tehtävää työ­ tä Saksassa ja Etu-Aasiassa kou­ lutuksen ja tutkimuksen kaut­ ta. Ari toivoo, että voisi ol­ la mukana herättelemässä uu­destaan ja kehittämässä ELRIMin ja Etu-Aasian luterilaisten seurakuntien yhteistyötä. Ari pyytää myös muistamaan ru­ kouksin arabian kielen opinto­ jaan. Mahdollisuuksia kielen har­ joitteluun olisi ihan Turussa jokapäiväisessä elämässä, mut­ta rohkeutta puhumiseen puut­ tuu vielä. Sakari Heinonen jatkaa työs­kentelyä Kyproksella koti­ toi­mistolta käsin. Onneksi oh­ jelmatuotanto on sujunut hy­ vin näinkin. ”On ollut hieno näh­dä, miten Jumala voi har­ ras­tuksista avata uusia keinoja

pal­­vella Hänen työssään,” iloitsee Sakari. Sadeharjut kertovat, että maan Papua Uuden-Guinean pa­hentunut koronatilanne vai­kuttaa raamantunkääntä­ ji­en työhön, kun matkoja, ta­ paamisia ja koulutuksia jou­ du­ taan perumaan. Kaisa on läh­dössä mukaan uuteen suul­ liseen raamatunkertomus­pro­ jek­ tiin. Rukoillaan viisautta pro­jektin valmisteluihin ja ra­ hoituksen saamiseen. Lähialu­ ei­den heimokonfliktit rajoitta­ vat liikkumista ja näkyvät kes­ kuksen klinikalla, vaikka suo­ ranaisesti eivät aiheutakaan vaaraa Sadeharjuille tai muil­le Ukarumpan asukkaille. Tätä kirjoittaessani seuraan ko­ko ajan Israelin turvallisuus­ ti­lanteen kehittymistä. Jerusa­ le­missa mellakoidaan, Gazasta am­ mutaan raketteja Israelin kau­punkeja kohti ja Israel val­ mis­ tautuu sotaan Hamasia vas­taan. Muistetaan rukouksin Is­ raelin ja palestiinalaisalueiden uskovia, maassa olevia lä­hettejä ja viattomia siviilejä mo­ lemmilla puolilla. Rukoillaan rauhaa Jerusalemille (Ps. 122). Maria Kanervikkoaho lähetyssihteeri


9


TAPAHTUMAKALENTERI 1.6.-31.8.2021

KORONA-AJAN OHJEET Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme eh­ dot­ toman tarkasti ja kai­ kilta osin annettuja oh­jeita eli tulemme pai­ kal­ le täysin terveenä, huo­leh­dimme hyvästä kä­si­hygieniasta, pidämme riittävät turvavälit ja käytämme kasvomaskeja.

ALAVUS

• Ti 1.6. klo 7 Aamurukoushetk­i kirkossa. • Ti 8.6. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ti 15.6. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 22.6. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ma-ke 2.-4.8. Telttapäivät Ala­vuden asemalla, Resiina­ tie 11. Mukana päivillä Kai Nie­­melä, Markku Muurimä­ki, Juha Vihriälä, Juha Akonnie­ mi ja paikalli­sia. Tar­­kempaa tietoa päivistä ja oh­jelmasta löytyy nettisi­vul­ta ja ilmoituksista lähempänä päiviä. • Ti 3.8. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ti 10.8. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 17.8. klo 7 Aamurukous-

10

hetki kirkossa. • Ti 24.8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 31.8. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Alavuden Kansanlähetyksen kirpputori, Järviluomantie 11. Avoinna: ke 11-15, to 1117 ja pe-la 11-15. Kesäajan aukioloajat 8.6. alkaen: ti-ke ja pe 11-15, to 11-17.

ILMAJOKI

• Ma 2.8. klo 18 Seppo Aura­ nen, Ola­ vi Kauppinen, juon­to Arsi Yli- Yrjänäinen, mus. Jo­sefin Paloaho, Ki­ ta­ra­mie­het, yht. laulujen säes­tys Selina Yli-Yrjänäinen. • Ti 3.8. klo 18 Eetu Airevuo, juonto Heikki Lehtola, mus: Josefin Paloaho, yht. laulujen säestys Selina Yli-Yrjänäinen.

• Pe 4.6. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 11.6. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 18.6. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 6.8. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Su 8.8 klo 15 Pihaseurat, Ju­ ha Vihriälä. • Pe 13.8. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kamarissa, Tiina Lep­pä­ lä. • Pe 20.8. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Lep­pä­ lä. • Pe 27.8. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä.

KUORTANE

KAUHAJOKI

KURIKKA

• Ma-ti 2.-3.8. klo 18 kesäseurat seurakuntakeskuksen isos­­sa salissa.

• Ma-ke 26.-28.7. klo 18 Teltta­ päi­vät Leena ja Juhani Mäki-Maunuksen pihalla, Hii­ ron­niementie 21. • Ma 26.7. klo 18 Juha Akon­ nie­ mi ja Canticum-mies­ kuo­ro Lapualta. • Ti 27.7. klo 18 Juhani Harjunpää, Seija Kivenmäki ja Sopusointu-kuoro. • Ke 28.7. klo 18 Seurakunta­ pas­tori Jukka Anttila, Mauno ja Kaisa Jouppi.

KURIKKA JURVA

• Su 22.8. klo 18 Musiikkiseurat Pappilassa, Pappilankankaantie 19, kahvitarjoilu. • Ti 1.6. klo 19 Yhteislaulutunti srk-keskuksen pienessä sa­ lis­sa, Heikki Koskela.


11


• Pe 18.6. klo 19 Sanan ilta Karelia-tuvalla, Mäkitie 44, Kurikan ent. pappi Olavi Hepomäki, Marko Taipalus. • Ti 29.6. klo 10-14 Kansanlä­ he­ tyksen kesätori tapulin nur­kalla. • Ke 7.7. klo 19 Kansanlähetyksen kesäkirkko, Heikki Kos­ kela, juonto Marketta Har­ri, mus. lauluryhmä. • Pe-su 16.-18.7. klo 19 Telttapäivät Ku­rikan kirkossa • Pe 16.7. klo 19 Eija Suominen, Heikki Koskela, juonto Asta Vaaranmaa, mu­ s. McElmot. • La 17.7. klo 19 Jouko Ylinen, Kai Niemelä, juonto Heli Leppälä. • Su 18.7. klo 18 Pekka Simojoki & Exit, juonto Jarmo Yli-Nisula. • Pe 16.8. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Pe 13.8. klo 19 seurat Loukajanvuorella, Heikki Koskela, klo 18 tarjoilu.

LAPPAJÄRVI

• Pe-la 16.-17.7. telttapäivät Lappajärven markki­na-alu­ een lähettyvillä. Mark­ki­noil­ la jaetaan kutsuja teltalle. • Pe 16.7. klo 12-14 musiikkitilaisuus. Tule kuuntelemaan ja toivomaan hengellistä mielikappalettasi. • Pe 16.7. klo 18 iltaseurat, Kai Niemelä ja paikallisia, juonto Anneli Karhusaari, mus. Ritva ja Leo Lamminen. • La 17.7. klo 14 seurat, Markku Muurimäki ja paikallisia, juonto Maria Viita-Aho-Tohni.

12

LAPUA

• Ke 30.6. klo 18 Kesäseurat Tiistenjoen seurakuntatalolla, Pappilantie 10, Sini Voltti, Juha Vihriälä, mus: Canticum. Kahvitus 17.30. Illan päätteeksi makkaran paistoa. • Ke 11.8. klo 18 Kesäseurat, Kaaranmännikön leirikes­ kuk­sessa, Kellojantie 17, Mat­ ti Taini, Eetu Airevuo, mus: Sini Voltti ja Timo Ala­ pi­ ha. Kahvitus 17.30. Illan päät­­teeksi makkaran paistoa.

SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI

• Su-ti 20.-22.6. telttapäivät, mukana mm. Suvi Lehtimäki ja Markku Muurimäki.

SEINÄJOKI

• To 27.5. klo 18-20 kevään viimeinen nuortenilta Puskiksella. • Su 6.6. klo 17 Kesäilta sanan äärellä Törnävän kirkossa. • Su 20.6. klo 17 Kesäilta sanan äärellä srksalissa. • Pe 25.6. klo 18 Juhannusjuhla Lankarissa, Petteri ja Joanna Rantamäki, Jouko Ylinen, Tapio Hirvilammi, SeNuKa. Kahvitarjoilu. Makkaraa. • To 1.7. klo 18 Nuortenilta Pus­kik­sella. • Su 11.7. klo 17 Kesäilta sanan äärellä srksalissa. • Su 25.7. klo 17 Kesäilta sanan äärellä srksalissa. • 6.-8.8. Nuorten Kesä Ryttylässä. Tiedot ja ilmoittautuminen nm.fi/nk. • Su 8.8. klo 17 Kesäilta sanan äärellä Törnävän kirkossa.

• To 19.8. klo 18 Nuortenilta Puskiksella. • To-la 19.-21.8. Evankelistojen yhteyspäivät konferenssi­ kes­kus Valkeassa. Ohjelma ja il­moittautuminen: evanke­ lis­tapaivat.fi. • To 26.8. klo 18 Nuortenilta Puskiksella. • To 2.9. klo 18 Nuortenilta Puskiksella. • 10.-12.9. Pointti-leiri Ryttylässä. Ilmoittautuminen ja tiedot tulossa nm.fi/pointti.

YLISTARO

• To 17.6. klo 18 Kesäseurat Ylistaron kirkon pihan siu­ naus­ kappelissa, Eetu Airevuo, haastattelussa Ylistaron seu­­ra­kunnan uusi nimikko­ lä­hetti. • La 3.7. klo 9-22 Kansanlähetyspäivien kisakatsomo Pappilassa, Pappilankuja 5. • To 5.8. Klo 18 kesäseurat Marttalassa, Lehmäjoentie 171, Untamala.

TEUVA

• Ma 14.6. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 14.6. klo 18.30 Miehet raamatun äärellä Nuorisotalon yläkerrassa. • Ke 16.6. klo 19 Kesäkirkko raunioilla, E-M Malkamäki, M-L Kiukkonen ja Valakia­ kuorolaisia Kauhajoelta. • Ma 2.8. klo 18 Konsertti kunnan puiston esiintymislavalla, Erilainen Edelläkävijä. • Ma 16.8. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 16.8. klo 18.30 Miehet raamatun äärellä Nuorisota-


JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

lon yläkerrassa. • Ke 18.8. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Su 29.8. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, Keijo Rainerma.

VAASA Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA: KE 11-15, TO 11-17, PE-LA 11-15 KESÄAIKA 8.6. ALK: TI-KE, PE 11-15, TO 11-17

SKANDINAAVISTA ESTETIIKKAA Hattara-maton pehmeät pastellisävyt ja silkinpehmeä pinta muodostavat lempeän taustan skandinaaviselle sisustukselle. Lue lisää vm-carpet.fi

• La 29.5. klo 17–19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 30.5. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, ”Kylvön aika”, Kai Niemelä, Markku Saari, mus. Jukka Bergström. • Su 6.6. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, naistenpiiri ja Tabita. • Su 13.6. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Seppo Hietikko ja Veljeskuoro. • Su 11.7. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Esa-Matias Heinonen & co. • Su 1.8. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Esa­Ma­tias Heinonen & co. • 6-8.8. Nuorten Kesä Ryttylässä. Tiedot ja ilmoittautuminen nm.fi/nk. • Su 8.8. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Tien Kulkijat. • Su 15.8. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Seppo Lehtonen ja missiopiiri. • Su 22.8. klo 18 Kesäseurat Huutoniemen kirkossa, Juha Saari, Pirkko Kuuluvainen. • Su 29.8. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa. • La 4.9. klo 17–19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • 10.-12.9. Pointti-leiri Ryttylässä. Ilm. ja tie­dot tulossa nm.fi/pointti.

13


KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI? VERKKOPANKISSA

KANSANLÄHETYSPÄIVÄT 2.-4.7. Kansanlähetyspäiville voi osallistua tänä kesänä paitsi Ryttylässä, niin myös Kansan­ lä­hetyksen YouTube-kanavan kautta kisa- ja kotikatsomoissa ympäri Suomea. Osia ohjelmasta radioidaan Radio Dein taajuuksilla perjantaina ja lauantaina. Pääohjelman lisäksi tarjolla on omaa ohjelmaa lap­sil­le, junioreille ja nuorille. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN Jos rajoitukset vain suinkin sal­livat, Kansanlähetyspäivien juh­­lapaikalle voi tulla ennak­ ko­ilmoittautumisen perusteel­ la 500 hen­kilöä, mikä sisältää sekä osallistujat että vastuun­ kan­tajat. Ennakkoilmoittautu­ mi­ nen aukeaa nettisivulla kan­sanlähetyspäivät.fi tiistaina 1. kesäkuuta klo 9. Pääohjelma on tänä vuonna taivasalla piknik-hengessä eli juhlatelttaa ei ole. Osallistu­ jien toivotaan tuovan mukanaan viltin tai vastaavan, jonka ää­reltä voi seurata omalla poru­ kalla ohjelmaa. Samalla on hyvä pitää etäisyyttä muihin osallistujiin. Tapahtuman nettisivuille kootaan oh­ jeita turvallista osallistumista varten. Seu­ raamme virano­mais­ra­joi­tuk­

14

sia, jotka voivat vai­kuttaa mm. tapahtuman jär­ jestelyihin ja kokoon. Voit osallistua Kansanlä­ he­tyspäiville etänä YouTube-kanavan kautta ja Kan­sanlähetyspäivien koko oh­jelma on katsottavissa tal­ len­ teena päivien jälkeen. Kan­s anlähetyspäivät.fi-­n et­ tisivuilta löytyy päivien oh­ jelma, linkit sekä mahdollisuus lä­hettää viestejä kisastudioon. KISAKATSOMO? Olisitko halukas perus­ ta­ maan Kansanlähetys­päi­vien ki­­sa­katsomon paikkakunnal­ le­si? Jos vastasit myöntävästi, voit kutsua ystäviä kotiisi kat­ so­ maan kanssasi juhlaohjelmaa. Voit myös kysyä sopivia tiloja seurakunnasta, jolloin etä­ohjelma voidaan heijastaa val­kokankaalle tietokoneelta tai puhelimesta. Jos päädyt(te) järjestämään paikkakunnallanne kisakatso­ mon, ilmoita aika ja paikka Kait­sulle (kai.niemela@sekl.fi), niin saamme tiedon siitä myös net­tisivuille. Huomioithan ki­sa­katsomoa järjestäessäsi pai­ kallisten viranomaisten voi­mas­saolevat kokoontumis­ ra­joitukset.

1. Tee verkkopankissasi maksuohjel­ mal­la toistuva maksu tai suoritus 2. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 3. Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista (alla) 4. Päätä summa ja eräpäivä 5. Mää­ritä maksun toistuvuus

PANKIN ASIAKASPALVELUSSA 1. Ilmoita, että haluat tehdä toistuvan mak­sun tai suorituksen 2. Ilmoita oma tilinumero, jolta halu­at maksun veloitettavan 3. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 4. Anna haluamasi viitenumero ohei­sis­ta vaihtoehdoista (alla) 5. Päätä summa ja eräpäivä 6. Valitse maksuväli: kuukausittain

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27, BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­ melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­ kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.


ALUEEN HAMMAS

MobilePay 65652

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

SEINÄJOKI 040-580 6050

Voit tehdä lahjoituksen Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kan­sanlähetyksen työlle käyt­ tämällä turvallista ja help­poa MobilePay-sovellusta. 1. Al­oita lataamalla Mo­bi­le­Paysovellus äly­puheli­mee­si App Sto­resta iPhonea tai Google Playsta And­roid-lait­teita varten. 2. Avaa MobilePay-sovellus ja valitse Luo uusi käyt­täjä. 3. Syötä matkapuhelinnumerosi, saat sen jäl­­keen tekstiviestil­lä 6-nu­me­roi­sen ak­ti­voin­ti­­ koodin. 4. Syötä koko nimesi (niin kuin se lukee henkilölli­ syystodistuksessasi) ja henkilötunnuksesi. 5. Syötä sähköpostiosoitteesi. 6. Syötä maksukorttisi tiedot. 7. Syötä tilinumerosi. 8. Valitse nelinumeroi­nen salasanasi. On tär­keää, että valitset yk­silöllisen salasanan, jo­ka ei ole muiden tie­dossa. 9. Vahvista nelinumeroi­nen salasana. 10. Nyt voit aloittaa MobilePayn käytön. Jos et saa tekstiviestiä, soita numeroon 0200 31331.

Lahjoitusnumerot 0600-15610 0600-15620 Soittamalla lahjoitusnume­room­ me, lahjoituksesi (10,01€ tai 20,02€ + pvm) ve­loitetaan seuraavan puhelinlas­ku­si yhteydessä.


Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Tehtaankatu 3 B 21 65200 Vaasa

Profile for Kai Niemelä

Matkalla 2/21  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti.

Matkalla 2/21  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti.

Profile for epkl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded