Page 1

P E R H E

le Jäs th en 20 an m 12 ma ak jä ks sun se an a nm ut ik ak vu a! su od n! en

2 0 12

O

Kannen kuva: SXC-kuvapankki

Matkalla Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen ystävälehti 2/2012


yhteystiedot Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys Vaasan lähetyskoti Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa (06) 3177333, Avoinna: ma-pe 11-14 vaasan.kansanlahetys@netikka.fi Seinäjoen toimipiste Puskantie 14, 60100 Seinäjoki, (06) 4147522, (06) 4147030 Avoinna: ma-pe 9-17 Kristillinen Kirja ja Musiikki Puskantie 14, 60100 Seinäjoki (06) 4147522 sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi

Piirin hallinto Jouko Ylinen, puheenjohtaja (06) 4127177, 050 - 3433849 jouko.ylinen@sekl.fi Jussi Seppo, hallintosihteeri 050 - 5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Sopimusperusteiset Eemeli Nyyssölä, emeritus piirijohtaja, 040 - 5581665 eemeli.nyyssola@sekl.fi

Kenttälähetit Olavi Haakana, katekeetta, Lahdenpohjan alue Raimo Honkaniemi, diakoni, Pitkärannan seurakunta Kalevi Kortesmaa, katekeetta, Aunuksen alue

Sini Vaaranmaa, lähetyssihteeri 0400 - 787929 vaaranmaa@gmail.com

Itäinen osa Juha Akonniemi, 0400-432871 Väinö Ala-varvi, 0400- 920 895 Olavi Haakana, 050-3400118 Raila Haakana, 044-2540468 Markku Muurimäki, 06-4121147

Kai Niemelä, piirijohtaja, Ympyrätie 3D16, 65230 Vaasa, 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi Eija Suominen, julistustyö (75%) (06) 3581614, 050 - 5011414 eija.suominen@sekl.fi

Toimitustiimi: Kai Niemelä Jussi Seppo

Arto Isomäki, evankelista 040 - 8373151

Markku Muurimäki, katekeetta, Kar­ja­lan alue

Piirin työntekijät

Painopaikka: Ykkös-offset, Vaasa

Seppo Auranen, evankelista (06) 3151126, 050 - 3075137 seppo.auranen@elisanet.fi

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/ kirjanpitäjä, (06) 3153756, 050 - 3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Aira Keski- Luoma, kotimaantyön lähettäjärengas, 4127366, aira.keski-luoma@netikka.fi

Matkalla 2/12

Aluejulistustyöntekijät

Läntinen osa Raimo Honkaniemi, 040-7676943 Mauno Jouppi, 050-5890441 Heikki Koskela, 040-8432761 Usko & omat pojat Usko Laitalainen, 0400-167488 Reijo Mäkiniemi, 0400-262892 Reino Virolainen, 040-5732481

Matkalla 3/12 Materiaali aikavälille 1.6.-31.8. toi­ mi­tettava viimeistään 14.5.2012 mennessä: Postiosoite: Jussi Seppo Muurahaistie 6 B 10 65230 Vaasa Puhelin: 050-5632567 Sähköposti: jussiseppo1@luukku.com

Ystävälehden alkuperäiset kuvat: SXC/Kulo T (2), SXC/Piotr Bizior (3), SXC/Jose A. Warletta (4), SXC/Makio Kusahara (5), Sini Vaaranmaa (6-7), Kai Niemelä (7), SXC/Bert van’t Hul (8), SXC/Sanja Gjenero (9), SXC/ Piotr Lewandowski (10), SXC/Gürkan Kurt (14), SXC/Alfred Borchard (22) ja SXC/Kriss Szkurlatowski (22)

Asko Matikka, piiripastori (06) 4238311, 0400 - 660111 asko.matikka@sekl.fi Juha Vihriälä, julistustyö, Tammisentie 13, 62800 Vimpeli, 044-5067289, juha.vihriala@sekl.fi Suvi Lehtimäki, lapsi- ja varhais­ nuorisotyö, Seunalanviita 10, 60150 Seinäjoki, 045-1230631, suvi.lehtimaki@sekl.fi Matti Kari, evankelista, osa-aikainen, (06) 4128511, 0500 - 667585, matti.kari@sekl.fi

Lahjasi lähetystyölle: Vaasan Osuuspankki 567008 - 2110227 IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH


pääkirjoitus

N

”Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakasta­ nut, niin me­kin olemme velvolliset ra­kastamaan toinen toistamme.” 1. Joh. 4:11

Voittava rakkaus

iin kuin vesi minä olen maahan vuo­ da­tettu; kaikki minun luuni ovat irti toi­sistansa; minun sydä­ meni on niin kuin vaha, se on sulanut mi­nun rinnassani.” Ps. 22:17

”Sillä meillä ei ole taistelu ver­ta ja lihaa vastaan, vaan hal­lituksia vastaan, valtoja vas­taan, tässä pimeydessä hal­litsevia maailmanvaltiaita vas­taan,pahuudenhenkiolen­ toja vastaan taivaan avaruuk­ sis­sa.” Ef. 6:12

Käveltiin koiranpoikien kans­sa meren jäällä, tuhannet jäätimantit loistivat kirk­kaas­ sa auringonpaisteessa – Jumalan luoma maailma oli sil­lä hetkellä kaunis. Ja kaunishan maa­ilma oli­kin alkujaan ja ko­ ko­naan, kun­nes syntiinlankeemus sen tur­me­li.

Ja sen tähden apostoli Paa­­vali kehottaakin uskovia pu­kemaan päälleen Jumalan ko­ko sota-asun (Ef. 6:13-17), et­tä kestäisimme taistelun tuok­sinassa, eli jokapäiväises­ sä elämässämme ja uskon kil­ voi­tuksessamme.

Synti seurauksineen tun­ keu­tui elämän joka alalle, ja maa­ilmamme joutui viholli­ sen, ilmavallan hallitsijan val­taan. Maailma ei enää ole ko­konansa kaunis, eikä sen me­no monestikaan kestä valoa.

Eija Suominen julistustyöntekijä

Kiivaana riehuu taistelu va­ lon ja pimeyden, hyvän ja pa­ han välillä tänä päivänä.

Pastori Antero ”Mooses” Lauk­kanen vieraili maaliskuun alussa täällä Etelä-Poh­ jan­maalla ja puhui siitä, että Jee­sus etsii ennen kaikkea mei­dän sydämiämme. Ja kun jo­ku luovuttaa sydämensä ko­ ko­naan Jeesukselle, niin ettei jä­tä yhtään sopukkaakaan it­selleen, niin silloin Jeesus al­kaa toimia tuon uskovan koh­dalla. Hän kertoili omaa elä­mäntarinaansa, kuinka
hän köyhänä, kaiken maallisen menettäneenä luovutti sy­dämensä kokonaan Herral­ le, ja kuinka siitä alkoi hänen elä­mänsä seikkailu, mikä on kul­jettanut häntä ympäri maa­ilmaa eri valtioiden parla­ ment­teihin Jeesuksen lähetti­ läänä. Hän peräänkuulutti tuomitsevan sydämen korvaamista rakastavalla sydämellä; sel­laisella, mikä näkee toiset ih­miset Jumalan näkökulmas­ ta käsin, rakkaudesta käsin. Meidän tehtävämme tässä pi­menevässä maailmassa ei tai­dakaan olla kauhistelu ja ”tai­vastelu”, eikä varsinkaan ih­ misten tuomitseminen, vaan aset­tuminen heidän rinnalleen, valon ja avun tuominen hei­dän elämäänsä Jeesuksen rak­kauden kautta. Eihän Jeesuskaan, vaikka tuo­mitsikin aviorikoksesta syy­tetyn naisen teon, tuomin­ nut itse naista, vaan kohtasi hä­net rakkaudella, tarjosi an­ teek­siantoa ja parannuksen ar­moa. ”En minäkään sinua tuo­mitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.” Joh. 8:11 Meidän ihmisten pahuuden tähden Jeesuksen sydän su­li kuin vaha, syntitaakka mu­sersi hänet maahan, niin et­tä hän oli kuin maahan vuo­ da­tettu vesi. Ja kaikki rakkauden tähden, sen rakkauden, mi­kä ei vaadi itselleen mitään, mutta antaa kaikkensa. Hänen sydämensä oli niintäynnä rakkautta meitä ihmisiä koh­taan, että se pakahtui, se mur­tui täysin Golgatalla, missä käy­tiin maailmankaikkeuden suu­rin ja verisin taistelu. Sen tais­telun voitti rakkaus, Isän Ju­malan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa meitä syntisiä ih­misiä kohtaan. Jeesuksen sa­nat ristillä: ”Se on täytetty”, mursi lopulli­ ses­ti pahan vallan ja aukaisi meil­le ihmisille tien taivaaseen. Valo voitti pimeyden, hy­vä voitti pahan, ääretön rak­kaus voitti vihan, synnin ja kuo­leman. Perkele on voitettu vihollinen, ja me saamme tais­tella voitosta käsin. Pääsiäisen sanoman alla voim­me tutkailla sydäntämme – asuuko siellä kauna ja kateus, jopa tuomio toisia kohtaan, vai onko sydämem­ me Jumalan rakkauden val­taama ja olemmeko luo­ vut­taneet sen kokonaan Jee­ suk­selle, niin että Hänen Pyhä hen­kensä saa siellä vallita ja hal­lita, ja kuljettaa meitä tah­ ton­sa mukaan? ”Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin me­kin olemme velvolliset ra­ kastamaan toinen toistamme.” 1. Joh. 4:11 Siunattua kevättä ylösnousseen Vapahtajamme seurassa! Eija Suominen

Netin tarjoamaa

Seuraa Vaasan Kohtaamis­ pai­kan viserryksiäTwitteris­ sä (@Kohtaamispaikka).

Seurakuntalainen Seurakuntalainen.fi-sivus­ tolta löydät ajankohtaiset uutisaiheet raamatullisesta näkökulmasta esitettynä. USKON PUOLESTA Radiotoimittaja, raamat­ tukouluttaja Pasi Turusen blogista löydät ajatuksia ja kommentteja ajankohtai­ siin ilmiöihin, tapahtumiin ja kysymyksiin kristillisen us­kon ja Raamatun valos­ sa. Piirimme alueella odottaa vie­lä reilun sadan koulun op­pilaat ja opettajat esi­ru­ koiljoita. Mene siis piirim­ me nettisivulle epkl.sekl.fi ja napsauta siellä Adoptoi koulu -linkkiä ja valitse kou­ lu­si, jonka puolesta alat ru­ koil­la!


P

itkäaikaiset Ja­pa­nin lä­hettimme He­le­na ja Jukka Kal­li­oi­nen pa­lasivat Suo­meen vii­me kesänä. Etelä-Pohjan­ maal­la Nurmo on hei­dän ni­ mik­koseurakuntansa ja niinpä tulo­juhlia vietettiin Nur­mossa sunnuntaina 15.1.12 jumalan­ palveluksen, lou­­naan ja sen jälkeisen juhlan merkeissä. Kasteen merkitys Jukka Kallioinen saarnasi j u­ m a l a n p a l v e l u k s e s s a . Hän puhui Jeesuk­sen an­­ta­ masta esimerkistä käy­­dä säännöllisesti ju­ma­lan­pal­ ve­luksessa ja kuunnella Ju­ ma­lan sanaa. Se on meille tär­keää, koska usko tulee kuu­ lemisesta ja kuuleminen Kris­ tuksen sanan kautta. Ih­mis­ sa­nasta ei uskoa synny, vain Ju­malan sanasta. Meidän us­komme on heikkoa, kos­ ka viivymme niin vähän Ju­ ma­lan sanan äärellä. Jukka ker­toi esimerkin kasteen mer­kityksestä Japanissa.lähetysty

Ilosanoman kertojat Japanissa

Ja­panilaiset saattavat jopa vuo­sikymmeniä käydä seu­ra­ kunnan tilaisuuksissa ja raa­ mattupiireissä ennen kuin tekevät päätöksen ot­taa kasteen. Siihen saakka Ju­ma­ lan sana on heille vaikeaa ym­ mär­tää eikä se oikein avaudu. Kun ihminen sitten ottaa vas­ taan kasteen, hän saa Py­hän Hengen ja Jumalan sa­na alkaa avautua aivan ih­meel­ li­sellä tavalla. Pyhä Henki se­littää Jumalan sanaa ja avaa ihmisen ymmärryksen. Ju­mala haluaa myös va­paut­ taa meidät monista mei­tä sortavista asioista, ku­ten lakihenkisyydestä tai ih­mis­pe­ losta. Japanilaisten yksi suu­ rimpia pelkoja on esi-isien hen­kien kosto. Henkiä on le­pyteltävä monin tavoin ja ja­panilaiset ovat tällä tavoin si­dottuja vainajahenkien pal­ vontaan.

”Vaa­­dittiin uskollisuutta Ju­ma­­lan antamalle näylle ja tehtävälle, että lähe­ tit jak­soi­vat myös tuon ajan läpi, kun näytti siltä, ettei työ me­ne ollenkaan eteenpäin. ”

Seurakunta Awajissa Tulojuhlassa Helena ja Jukka kertoivat viime vuo­

Sini Vaaranmaa lähetyssihteeri


si­en kuulumisiaan työstä ja vas­tailivat kysymyksiimme. Kal­lioiset olivat nyt vii­mei­ sen kautensa työssä pie­ nessä seurakunnassa Awa­ jin saarella Sumoton kau­ pun­gissa, jossa on 50 000 asu­kasta. (Awajin saarella on n. 170 000 asukasta) Hei­ dän aloittaessaan työtä seu­ rakuntaan kuului vain muu­ ta­mia jäseniä ja heidänkin mää­ränsä väheni entisestään. Use­ana sunnuntaina vain yk­si vanhempi rouva osal­ listui säännöllisesti ju­ma­ lan­palveluksiin. Hän oli kui­ ten­kin innokas ja rohkaisi myös Helenaa ja Jukkaa, et­tei saa luovuttaa. Niinpä ru­koiltiin. Myös Suomessa lä­hettävät seurakunnat ja ys­täväjoukko rukoilivat. Vaa­­dittiin uskollisuutta Ju­ ma­­lan antamalle näylle ja tehtävälle, että lähetit jak­ soi­vat myös tuon ajan läpi, kun näytti siltä, ettei työ

me­ne ollenkaan eteenpäin. Us­­kollisuus palkittiin ja vä­ hi­­tellen seurakunta alkoi kas­­vaa. Nyt siihen kuuluu jo 27 jäsentä. Kasvuun on toki kuu­lunut monia haasteita ja kipuakin. Seurakunta on hil­ jattain hankkinut tontin ja nyt kerätään varoja kirkon ra­ ken­tamista varten. Ydinvoimalaonnettomuus Vuosi sitten tapahtunut maan­järistys, sitä seurannut tsu­nami ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus oli­vat suuri kansallinen ka­ tas­trofi koko Japanille. Myös lä­heteillä oli suuri tuska hei­ dän seuratessaan paikan pääl­lä japanilaisten hätää, kun moni oli menettänyt kai­ ken. Japanin kansa on hyvin yh­teisvastuullista ja he ovat tot­tuneet katastrofeihin. Myös lähettien arkipäivään kuu­luu tietty varautuminen

ja katastrofipakkauksen tulee ai­na olla valmiina. Heti tsunamin jälkeen ti­lanne Japanissa oli hyvin epä­vakaa ja lähetit olivat jat­kuvassa valmiudessa läh­ töön, jos tilanne pahenisi. Viik­ko katastrofin jälkeen Kan­sanlähetyksen lähetit pi­ tivät kuitenkin palaverin, jon­ ka tuloksena kaikki lähetit päät­tivät jäädä maahan. Kun he ilmoittivat asian Länsi-Ja­ panin kirkon johdolle, näi­ den silmiin tuli kyyneleitä. Ja­panilaiset kristityt kokivat sen suurena tukena, että nä­mä suomalaiset jäivät ja­ pa­nilaisten tueksi eivätkä läh­teneet hädän hetkellä pois. Kallioiset eivät osaa ar­ vi­oida onko onnettomuus vai­kuttanut Japanin kansaan hen­gellisesti, mutta jokainen ja­panilainen joutui varmasti miet­timään elämää ja kuo­le­ maa katastrofin aikana.
mia. Japanissa ei ole kristillisiä ra­dio- tai tv-kanavia, mutta joil­lakin tavallisilla kanavilla on hieman hengellistäkin oh­ jel­maa. Medialla on siis oma osuu­tensa sielläkin Jumalan val­takunnan työssä. Kiitollisin mielin eteenpäin

Hengellistä työtä Japanissa Japanissa toimii mo­nia eri kirkkokuntia ja lä­he­ tys­työntekijöitä on tullut sin­ne ympäri maailmaa. Maas­sa toimivilla eri lä­ hetysjärjestöillä on yh­ tei­nen kattojärjestö. Eri kirk­kokuntien kesken on yhteistyötä ja välillä ne järjestävät yhteisiä ta­pah­tu­

Senuka ilahdutti meitä juh­lavieraita laulullaan. Tapio Hir­vilammi toi tervehdyksen seu­rakunnan puolesta ja Jou­ko Ylinen E-P:n piirin puo­lesta. Leena ja Jorma Tuo­misto ovat toimineet Kal­ li­oisten lähettisihteereinä tääl­lä Etelä-Pohjanmaalla. He olivat kiitollisia siitä, että Her­ ra on antanut terveyttä niin että Helena ja Jukka ovat jak­ saneet työssä ja ovat sitä pit­ kään saaneet tehdä.

mii nyt kotimaantyön alue­ koordinaattorina. Myös He­le­ na jatkaa Kan­san­lä­he­tyksen pal­veluksessa Ryt­ty­lässä. Kal­ li­oiset asuvat Lah­des­sa. He ovat kiitollisia tuesta, jo­ta lähettäjäjoukko on heille osoit­tanut. Kallioiset ovat ko­keneet työnsä Japanissa mie­lekkäänä. Me lähettäjät olem­me hyvin kiitollisia siitä, et­tä Helena ja Jukka ovat us­ kol­lisesti palvelleet omalla pai­kallaan Japanissa myös mei­dän piirimme lähetteinä. Toi­votamme heille siunausta jat­kossa ja rukoilemme paitsi hei­dän myös Japanin ja sen kan­san sekä erityisesti Awajin seu­rakunnan puolesta Sini Vaaranmaa

Kotimaassa Jukka jatkaa SEKL:n palveluksessa ja toi­

Israelin matka keväällä 2013 Matka tehdään 7.-14.4.2013. Mat­­kanjoh­ta­jina toimivat Kai Nie­melä ja Suvi Leh­ti­mä­ki se­ kä huippuoppaana Imad “Ilk­ ka” Ga­raisi. Tie­dustelut ja va­­­rauk­set: Kai Nie­melä, 044-595 7351 ja Suvi Leh­timäki 045-123 0631. Paikat täytty­vät, joten ilmoit­ tau­­du mukaan pikaisesti!Mitä jos lähtisit mukaan?


kirjoitu

O

Uusi elämä

n vanha sanonta: ”Sano minulle keiden kanssa si­nä pidät seuraa, niin minä sanon sinulle min­kä kaltainen sinä olet: Sillä seura tekee kaltaisekseen.”

vaan vielä paljon pahempaa. Näis­täkin kristityn on luo­vut­ ta­va. (käännyttävä)

1. Kor. 6:9-11. ”Ettekö tie­ dä, että vääryydentekijät (so. vääryydessä elävät) ei­ vät saa omakseen Ju­ma­lan Mitä Raamattu tähän sa­ valtakuntaa? Äl­kää eksykö! noo: ”Älkää eksykö. Huono Jumalan val­ta­kun­nan pe­ril­ seu­ra hyvät tavat turmelee.” li­siä eivät ole si­veet­tö­myy­ Paa­vali: ”Vaan olkaa, veljet, den harjoittajat eivätkä epä­ minun seuraajiani ja tarkatkaa ju­malien palvelijat, eivät näin vaeltavia, kuten me olem­ avio­rikkojat, eivät miesten me teille esikuvana.” kans­sa makaavat miehet, ei­ vät varkaat eivätkä ahneet, Paavali mainitsee kris­ ei­vät juomarit, pilkkaajat ei­ tityille antamassaan ope­tuk­ vätkä riistäjät. Tuommoisia sessa kolme keskinäisiin suh­ te olitte, jotkut teistä. Mutta tei­siimme liittyvää syntiä. Hän tei­dät on pesty, pyhitetty ja pu­­huu riidoista, kateuksista vanhurskautettu meidän Her­ ja vihamielisyydestä. Viha ramme Jeesuksen Kristuksen saa aikaan riitoja, kateus vi­ ni­messä ja Jumalamme Hen­ ha­mielisyyttä. Ja niin edel­ ges­sä.” leen. Ilmeisesti näitä oli näh­ Jeesuksen Herrana ja tävissä ensimmäisten kris­ tittyjen keskuudessa - niin vapahtajana vas­taan­ot­ta­mi­ kuin kristittyjen parissa ai­na. nen on tuonut synneistä puh­ Juonia punottiin ja pa­haa dis­tumisen. Nyt, J:lan lapsen puhuttiin toisten selän ta­ka­ hen­gellinen kasvu edellyttää na. Eikä vain vihaa ja juonia jat­­kossakin kaiken vanhan”Laki ja evankeliumi ovat Jumalan välineitä, joi­­den kautta Hän työstää meitä ih­misiä. ”

Seppo Auranen evankelista


(syn­nin) pois panemista. ”Pe­ ratkaa pois vanha hapatus.” Vaellusta koskevaa ope­ tuk­sen vastaanottamista vai­ keutti lisäsi uskon van­hurs­ kau­den pitäminen uuden elä­män lähtökohtana ja voi­ ma­na, minkä käsittäminen ja käytäntöön soveltaminen on aina tuottanut kristityille vai­keuksia. Eli ensin on uu­

destisynnytty Jumalan lap­ siksi, sen jälkeen alkaa hen­gel­ li­nen kasvu Jumalan sanan oh­jaamana. Paavali ei kuitenkaan suos­ tu­nut sotkemaan etiikkaa us­ kon vanhurskauteen tai päin­ vastoin, opettaessaan kris­ tillisen elämän aakkosia. Vaik­ ka armon ja kuuliaisuuden kä­sitteet olivat hämärän

pei­tossa. Laki ja evankeliumi ovat Jumalan välineitä, joi­ den kautta Hän työstää meitä ih­misiä. ”Jos jätät toisen pois, olet kuin lintu, jolta puut­tuu toinen siipi. Se ei voi nous­ta ilmaan, vaan pyörii pai­kal­ laan.” (Luther) Seppo Auranen

Talkoita tarjolla Kansanlähetysopisto järjestää tänä vuonna kaksi talkooviik­ koa 23.-29.4. ja 22.-26.10 ja huoltoviikon 13.-19.8. Luvassa on Lä­hetyskeskuksen kohentamista ja kunnostusta sekä sisällä et­tä ulkona. Talkooviikot ovat kansanopistokursseja, joten viik­ koon mahtuu työskentelyn lisäksi rakentavaa yhdessäoloa, raa­mattuopetusta, ehtoollishetki sekä rukous- ja laulutuokioi­ ta. Lisäksi Lähetyskeskus ottaa mielellään vastaan talkoolaisia erityisesti viikonloppuihin, jolloin Opistolla järjestetään eri­ laisia hengellisiä tilaisuuksia. Työtä on tarjolla keittiössä, kiin­ teis­töllä, vastaanotossa, lastenhoidossa ja monenlaisissa käy­ tän­nön tehtävissä. Voit myös kerätä pienen porukan ja tulla tal­koisiin yksissä tuumin. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin rakentamaan yhteistä koti­ am­me! Lisää infoa saat vierasemännältämme, Sanna Suutari 050-5651352 ja huoltopäälliköltämme, Pentti Aho 0505561564. Niilo Räsänen, Kansanlähetysopiston rehtori
Lopullinen tulos 2011 Viime numerossa kerroin alus­tavat luvut vuodelta 2011. Lopulliset luvut ovat mel­kein samat. Ylitimme bud­ je­toidut tulot 43000 eurolla ja viime vuoden vastaavat lu­vut 86000 eurolla. Hyvän tu­ lokehityksen ansiosta saavu­ tim­me myös hyvän kirjanpi­ dol­lisen tuloksen. Tammi-helmikuu 2012 Kahden ensimmäisen kuu­ kau­den tulot kertovat paluus­ ta harmaampaan arkeen viime vuoden hyvään tulokseen

10

piirihallitu

Talousuutisia

ver­rattuna. Tulomme olivat 60000, mikä on 1000 euroa vä­hemmän kuin viime vuonna ja 9000 euroa vähemmän kuin budjetti. Budjettim­ me­han vuodelle 2012 on haas­teellinen, koska budje­ toim­me osalle vuotta nuo­ risotyöntekijän kustannuk­ set. Rukoilkaamme siis sekä tuon nuorisotyöntekijäasian et­tä tarvittavan tulokertymän puo­lesta.

Menot pystymme aika hy­vin ennakoimaan, mutta tulopuoli on aivan teidän us­ kon­ystävien ja Jumalan armon varassa. Mikään ei ole

1. pylväs 2012, toinen pylväs 2011 ja kolmas pylväs budjetoitu 2012

Piirihallitus 2012 Mauno Hölsö, Isokyrö Esko Kallio, Alajärvi Pirkko Kuuluvainen, Vaasa Pirjo Ojalammi, Teuva Heikki Palojärvi, Seinäjoki Heikki Rantala, Seinäjoki Sini Vaaranmaa, Seinäjoki Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki


it­sestään selvää, vaan voi sanoa että joka aamu on armo uu­si. Mutta onneksi tiedämme että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta ja hänen joh­datuksessaan ollessamme Hän voi vaikuttaa meissä kai­ kis­sa tahtomista ja tekemistä. Muis­tammehan myös että ilois­ta antajaa Jumala rakastaa. Siunauksin! Reko Kauranen rahainhoitaja

PIIRIHALLITUS TIEDOTTAA Piirin kevätkokous pidettiin lauantaina 17.3. Seinäjoel­ la. Kevätkokouksessa nimettiin SEKL:n liittokokoukseen (8.9. Ryttylässä) edustajia seu­ raa­vasti. Yhdistyksen edustajiksi SEKL:n liittokokoukseen vuon­na 2012 valittiin seuraa­ vat henkilöt: Sini Vaaranmaa (Sei­näjoki) varalla Seija Jär­ ven­pää (Seinäjoki), Matti Vi­ her­maa (Kauhajoki) varalla Ju­ ha­ni Matoniemi (Kauhajoki) ja Eeva Loukola (Isokyrö) varal­la Aarno Luoma (Isokyrö). Kansanlähetyksenryhmi­ en edustajiksi liittokokoukseen vuonna 2012 valittiin: • Ahopelto, Antti, Soini • Akonniemi, Juha, Lap­pa­­jär­vi • Akonniemi, Marja-Terttu, Ähtäri • Ala-Hynnilä-Kangas, Satu, Seinäjoki • Alanen, Päivi, Vimpeli

• Alasaari,Antti, Laihia • Ala-Varvi, Väinö, Sei­nä­joki • Antelo, Laila, Isokyrö • Antila, Maija, Vimpeli • Bergström, Jukka, Vaa­sa • Haakana, Olavi, Seinä­jo­ki • Hakkola, Paula, Vaasa • Hannula, Marjo, Sei­nä­joki • Harju, Timo, Töysä • Harri, Marketta, Ku­rik­ka • Hauta-aho, Jorma, Leh­timäki • Heikfolk, Paul, Närpes • Heinälehto, Petri, La­pua • Helkiö, Markku, Kristii­nan­kau­ pun­ki • Hevonkoski, Sirpa, Ran­ta­töysä • Hietamäki, Irma, Sei­nä­jo­ki • Hietikko, Seppo, Vaa­sa • Honkaniemi, Anni, Pant­tila • Honkaniemi, Raimo, Pant­­tila • Huhtikangas, Liisa, Sei­nä­joki • Hyytinen, Paavo. Sei­nä­joki • Hölsö, Mauno, Isokyrö • Isoniemi, Tuija, Kurejo­ki • Jokinen, Eljas, Kortes­jär­vi • Jouppi, Jarkko, Seinä­jo­ki • Jouppi, Kaisa, Tervajoki • Jouppi, Suvita, Seinä­jo­ki • Jouppila, Heikki, Sei­nä­joki • Jouppila, Terhi, Seinä­jo­ki • Jutila, Risto, Pentinmä­ki • Järvelä, Salla, Soini • Järvenpää Seija, Sei­nä­joki • Jääskeläinen,Toivo, Mäki-Paavola • Kaksonen, Jarmo, Karijoki • Kangas, Tuomo, Kaskinen • Kankaala, Hanna, Lapua • Kankainen, Hellevi, Vaasa • Karppi,Jari, Lapua • Kauranen, Marja-Leena, Vaa­sa • Kauranen, Reko, Vaasa • Ketonen, Leo, Alajärvi • Keturi, Sinikka, Vaasa • Kiviaho, Tuulikki, Seinäjoki • Kujala, Anne, Alavus • Kuuluvainen, Kari, Vaasa

• Kuuluvainen, Pirkko, Vaasa • Kuusisto, Taneli, Laihia • Kätkänaho, Sirkku, Seinä­jo­ki • Laaksoharju, Kalervo, Vaa­­sa • Laaksoharju, Sirkka, Vaa­sa • Lahna, Riitta, Tuuri • Laitalainen, Usko, Vaasa • Latva, Hanna, Vaasa • Launonen, Markku, Vaasa • Launonen, Tarja, Vaasa • Laurila, Raimo, Teuva • Lehtimäki, Suvi, Seinäjoki • Lehtinen, Ulla, Seinäjoki • Lehtola, Heikki, Luomankylä • Lehtonen, Kirsti, Vaasa • Lehtonen, Seppo, Vaasa • Loukola, Maria, Seinäjoki • Lukkarila, Johanna, Seinäjoki • Luomaranta, Antti, Seinäjoki • Manninen, Matti, Vaasa • Manninen, Paula, Vaasa • Manninen, Sari, Vaasa • Matikka, Asko, Seinäjoki • Metsäketelä, Tomi, Ilmajoki • Moisio, Tapio, Alajärvi • Montin, Pia, Vaasa • Muurimäki, Markku, Seinäjoki • Mäkelä, Arto, Vaasa • Mäkelä, Henrietta, Vaasa • Mäkelä, Maria-Liisa, Vaasa • Mäki-Maunus, Kalevi, Vaasa • Niemelä, Kai, Vaasa • Oksanen, Marjaleena, Vaasa • Oksanen, Matti, Vaasa • Orajärvi, Hilkka, Hoisko • Palmu, Juhani, Vaasa • Palojärvi, Heikki, Ähtäri • Parikka, Kari, Vaasa • Parikka, Leena, Vaasa • Peitsaro, Jorma, Vaasa • Peltonen, Usko, Pentinmäki • Penninkangas, Reijo, Alavus • Peuronen, Raija, Jurva • Pitkänen, Arja, Alajärvi • Pukkila, Anneli, Seinäjoki • Punkari, Hannu, Ylistaro • Rantala, Anna-Liisa, Alavus

11


• Rantala, Heikki, Louko • Rantala, Veikko, Alavus • Riippi, Esko, Nurmo • Riippi,Tuula, Nurmo • Rintala, Airi, Haukkala • Rokala, Sinikka, Hyllykallio • Ryödi, Anita, Kauhajoki • Santanen, Alpo, Salmi • Savolainen, Leena, Kauhajoki • Seppo, Jussi, Vaasa • Seppo, Seija, Vaasa • Siltamäki, Anne-Maria, Härmä • Stig, Olavi, Vaasa • Suominen, Eija, Vaasa • Taipalus, Kirsti, Peräseinäjoki • Taipalus, Marko, Kurikka • Takkala, Katja, Laihia • Talkkari, Helena, Ylihärmä • Tiistola,Terttu, Alajärvi • Timo, Eero, Kuoppa-Aho • Toivainen, Mikael, Vaasa • Tolonen, Timo, Vaasa • Tourunen, Anja, Alavus • Tuomisto, Leena, Seinäjoki • Tyni, Irma, Voltti • Vainio, Saara, Vaasa • Valkeinen, Asko, Härmä • Veikko Karhu, Kauhava • Vihermaa, Marja-Liisa, Kauhajo­ ki • Vihermaa, Matti, Kauhajoki • Viitala, Jenni, Hyllykallio • Viitanen, Asko, Vaasa • Välikorpi, Matti, Kurikka • Välimäki, Sirkka, Karhunkylä • Väyrynen, Sanna, Seinäjoki • Väyrynen, Tuomo, Seinäjoki • Yamaguchi Shuhei, Alajärvi • Ylinen, Jouko, Hyllykallio

Varatkaaliittokokouspäi­ vä la 8.9. kalenteriinne. Py­rimme järjestämään linjaau­tokuljetuksenEtelä-Pohjan­ maalta Ryttylään, jos lähtijöitä on riittävästi.

12

Maailma järkkyy eikä henkilökohtaisessa elämässäkään ai­na mene asiat niin kuin niitä itse suunnitteli. Tänä vuonna ru­kous- ja yhteyskonferenssissa pohditaan sitä, kuinka kuulla Jumalan ääntä ja miten taipua hänen tahtoonsa – silloinkin kun Hänen tahtonsa on jotakin ihan muuta kuin mitä itse toivoisi. Jumala on luvannut kantaa meitä niin ilojen kuin vaikeuk­si­enkin keskellä. Rukouksen ja yhteyden kautta hän kasvattaa mei­tä lähemmäs itseään ja myös lähemmäksi kristittyjä sisaria ja veljiämme. Rukous- ja yhteyskonferenssissa rukouksen maailmoja availee ja yhteyttä rakentavat mm. Heikki Hilvo, Johanna Sandberg, Antti Kiviranta, Anja Kolehmainen, Anneli Jokimies sekä Kaija ja Timo Taival. Musiikissa palvelevat Henry Hedman ja Pentti Oikarinen, Aarni Seppälä ja Tuomas Auvi­ nen sekä Gos­pelkuoro Credo. Konferenssi on tarkoitettu kai­kille ru­kouk­sesta ja hengellisen elämän rakentamisesta kiin­nostu­neil­le. Lapsille on luvassa omaa ohjelmaa ikäryh­ mit­täin mm. raa­mattuopetusta, pelailua, musiikkia, leikkejä ja askartelua. Tule kuulemaan, rukoilemaan ja osallistumaan yhteiseen ru­­koukseen oman maamme ja koko maailman puolesta! Paikkana Kansanlähetysopisto, Opistotie 6, 12310 Rytty­ lä. Päivien johtajina toimivat Risto Hiltunen ja Anneli Jokimies. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.4.2012 mennessä: www.sekl.fi/tapahtumat, keskus@sekl.fi tai puh. 019 77 920. Suomen Ev. lut. Kansanlähetys, Rukous- ja yhteyskonferenssi, Opistotie 1, 12310 Ryttylä.


- SINCE 1.3.1972 -

40-vuotisjuhlaseurat torstaina 12.4. klo 18.00 Sei­ näjoen seurakuntakeskuksessa. Mukana mm. Ee­me­li Nyyssölä, Mauri Pitkä­ran­ta, Jouko Ylinen, Elle Kok­ko, Matti Kari, SeNuKa jne. Kah­vitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kristillinen Kirja- ja Musiikkipalvelu

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki, (06) 4147 522 sjk.kristkirjakauppa@jippii.fi

Liike avoinna:

ma-to 10-17, pe 10-18 ja la 10-14

13


• su 1.4. klo 18 Palmusunnun­ tain Iltakirkko ”Käykäämme nyt Jerusalemiin”, Eija Suo­ mi­nen, Pirkko Kuuluvainen, mus: Aatu ja Seppo.

Jalasjärvi

• ti 24.4. Keskellä elämää -ilta, klo 18 Raamattuopetus: Asko Matikka, klo 19 seu­rat • ti 15.5. Keskellä elämää -ilta, klo 18 Raamattuopetus: Asko Matikka, klo 19 seu­rat, mus: Sahram-lauluryhmä Kurikasta

Jurva

• to 12.4. klo 18.30 Pappilassa Raamattuopetus, Seppo Auranen. • ti 8.5. klo 18.30 Naisten kes­ ken Pappilassa, ”Hengen he­delmät”, Eija Suominen. Il­ta al­kaa tarjoilulla. • to 10.5. klo 18.30 Pappilassa Raamattuopetus, Seppo Auranen

Kortesjärvi

• ke 18.4. klo 18.30 Keskellä elämää - ilta seurakuntata­

14

tapahtuma

Alavus

lol­la, Eemeli Nyyssölä, Matti Lahtinen, Saviruukku. • ke 16.5. klo 18.30 Keskellä elä­mää - ilta seurakunta­ ta­lolla, Juha Vihriälä, Aki Paa­vola, Bodil ja Petri La­ka­ niemi. • pe 8.6. klo 18.30 Purmojärven kesätapahtuma Puhdasta kultaa ja kristallirakeita Kortesjärvellä Pur­mojärven Rukoushuo­ neel­la (koulun vieressä). Il­lassa konsertoivat Saila Seu­rujärvi & Elina Koivunie­ mi Kittilästä. Mukana myös Mat­ti Kari ja srk:n edustaja. Järj. Kortesjärven Kappeli­ seu­rakunta ja Kansanlähe­ tys. Vapaa pääsy. Kahvitar­ joilu ja makkaramyynti lä­hetystyön hyväksi. Terve­ tu­loa mukaan eri puolilta maa­kuntaa.

Kuortane

• ma 9.4. klo 10.00 jumalanpalvelus kirkossa, saarna: Kai Niemelä • ti 17.4. klo 18.30 Sanan ja ys­tävyyden ilta seurakunta­ ta­lolla, Juha Vihriälä, Aatu ja Seppo.


tapahtumat • ke 2.5. klo 18.30 Sanan ja ys­ tä­vyyden ilta seurakuntata­ lol­la, Juha Vihriälä, SeNuKa. • ti 15.5. klo 18.30 Sanan ja ys­tävyyden ilta seurakunta­ ta­lolla, Juha Vihriälä.

Kurikka

• ma 2.4. klo 19 Raamattupiiri Matt. 19:1-30, Anni Hon­ ka­niemi. Karelia-tuvalla • to 5.4. klo 18 Kurikan Va­paa­ kirkossa KL:n ja vapaaseura­ kunnan yhteinen kokous, Ei­no Hööpakka, Heikki Kos­kela, Sahram • pe 13.4. klo 19 Ilosanoma­ pii­ri, Rukous ja yhteysilta, Heik­ki Koskela. Karelia-tuvalla • su 15.4. klo 18 Maria Laak­so -bandin konsertti Ku­rikan kirkossa. Iltahartaus: Raimo Mäki Kankaan kou­lun kuoro, joht. Virve Luo­maranta-Bakti • ma 16.4. klo 19 Raamattu­ pii­ri Matt. 20:1-34, Jarmo Yli-Nisula. Karelia-tuvalla • pe 20.4. klo 19 Ilosanoma­ pii­ri, Rukous ja yhteysilta. Ka­relia-tuvalla • ma 23.4. klo 19 Raamattu­

AVOINNA ti - pe 11-15 la 11-14

• • • • •

• • • •

pii­ri, Matt. 21: 1-22, Asta Vaa­ranmaa. Karelia-tuvalla pe 27.4. klo 19 Ilosanoma­ pii­ri, Israel-ilta Heikki Koske­ la. Karelia-tuvalla ma 30.4. klo 19 Matt. 21: 23-46, Raimo Honkaniemi. Ka­relia-tuvalla pe 4.5. klo 19 Ilosanomapii­ ri, Rukous ja yhteysilta. Ka­relia-tuvalla ma 7.5. klo 19 Raamattupii­ ri Matt. 22:1-22, Marko Tai­palus. Karelia-tuvalla to 10.5. klo 18 Raamattu tu­tuksi -opetusilta Kurikan srkkesk. pieni sali Heikki Kos­kela ”Mitä rajan takana?” Mitä Raamattu kertoo kuoleman jälkeisestä elä­ mäs­tä? pe 11.5. klo 19 Ilosanomapiiri, Rukous ja yhteysilta, Ka­relia-tuvalla ma 14.5. klo 19 Raamattupiiri Matt. 22:23-46, Eliisa Rintanen. Karelia-tuvalla pe 18.5. klo 19 Ilosanomapiiri, Rukous ja yhteysilta. Karelia-tuvalla su 20.5. klo 18 Laulun, hoi­ ta­van sanan ja rukouksen il­ta Kurikan kirkossa Arto

Iso­mäki, Katri Järviluoma Juon­to: Eliisa Rintanen, Mu­siikki: Katri Järviluoma & Ter­hi Latvala, Heikki Koske­ la • ma 21.5. klo 19 Raamattu­ pii­ri Matt. 23:1-39, Reijo Ant­tila. Karelia-tuvalla • pe 25.5. klo 19 Israel-ilta Ka­relia-tuvalla • pe 28.5. klo 19 Raamattupii­ rin ja Ilosanomapiirin ke­ vätkauden päätösilta. Kah­ vitarjoilu. Karelia-tuvalla

Laihia

• 25.4. klo 18. Laihian srk-ta­ lo Sanan äärellä -ilta, Kai Nie­melä • 23.5. klo 18 Sanan äärellä -il­ta, Eija Suominen

Lappajärvi

• to 12.4. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka seurakuntatalolla, ”Avaimet käteen – liitto”, Ju­ha Vihriälä, Trio Väiski, Rai­la ja Olavi. • to 26.4. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka seurakuntata­ lol­la, ”Avaimet käteen – val­takunta”, Kai Niemelä, Em­maus-kuoro.

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetys­työtä Kansanlähetyksen kautta...

15


tapahtumat • to 10.5. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka seurakuntatalolla, ”Herra, herätä meidät”, As­­ko Matikka, Ylistysryhmä Soihtu. • to 24.5. klo 18.30 Kohtaa­ mis­­paikka seurakuntatalolla, ”Kova kutsumus”, Juha Vih­­riälä, yllätys.

Lapua

• pe 6.4. klo 19 Rukouspiiri, Veik­kolainen Leena, Välilän­ katu 16, B 13, 0400-836467 • ke11.4. klo 18.30 Virrannie­ messä Raamattupiiri, Hepr. 5, Jari Karppi • su 15.4. klo 18.Sunnuntai­ seu­rat Tiistenjoen kirkko, Ju­ha Vihriälä, pastori Jussi Pe­räaho, Canticum, juonto: Sirk­ka Välimäki. • ke 18.4. klo 18.30 Virrannie­ mes­sä Raamattuopetusilta seu­rakunta uudistuu IV: ”Ope­tuslapseuden tie”, Ju­ ha Vihriälä • pe 20.4. klo 19 Rukouspiiri, Kankaala Hanna, Marjatie 2, A 2, 040-7064 892 • ke 2.5. klo 18.30 Virrannie­ mes­sä Raamattupiiri Hepr. 6, Leena Veikkolainen • pe 4.5. klo 19 Rukouspiiri, Ul­vinen Maire, Kuortaneentie 712, 040-7237 549 • su 6.5. klo 18.Sunnuntaiseu­ rat seurakuntatalon yläsa­ li Seija Järvenpää, Sini Vaa­ranmaa, musiikkia Sini. Juon­to Hanna Kankaala • ke 9.5. klo 18.30 Virrannie­

16

mes­sä Esirukousilta, Auli Mal­kamäki ja Leena Veikko­ lai­nen • Seuraa myös Lapuan Sano­ mien ”kirkollisia ilmoituk­ sia” ja Internet: www. ilo­­sanoma.net.

Maalahti

• 6.5. klo 10 Maalahden kirkko ehtoollisjumalanpalvelus , saarna: Mauno Jouppi, mus: Vaasan Veljeskuoro, lit To­mi Tornberg, srk kanttori.

Ko­lehti Kansanlähetykselle. Jumalanpalveluksen jäl­keen kirkkokahvit ja lähe­ tys­tilaisuus seurakuntatalol­ la, Kaisa Jouppi runoa, Vel­jeskuoro laulaa, Mauno Joup­pi lähetyspuhe.

Peräseinäjoki

• 15.4. klo 18.30 srk-talolla Kes­kellä elämää -ilta raa­ mat­tuopetus Eemeli Nyys­ sö­lä, seurat E. Nyyssölä, Mar­jo Niskanen, musiikkia


tapahtumat • 20.5. klo 18.30 srk-talolla Kes­kellä elämää -ilta raa­ mat­tuopetus Juha Vihriälä, seu­rat Juha Vihriälä, Markku Ylinen, mus: Peräkamari­ kuoro

Seinäjoki

• Torstaisin klo 13-14 Raamat­ tu Café Ystävän tupa, Puis­ to­polku15B, Asko Matikka • Per­jantaisin klo 11-12 He­ rätyk­sen tulta -rukouskokous, Puskantie 14 alakerta, Lii­sa Huhtikangas (HUOM!

Ei pitkäperjantaina 6.4.!) • su 1.4. klo 16 Raamattutunti Soukanjoen toimintakes­ kuk­sessa, Ruusukatu 22, ”Jee­sus kanssamme”, Martti ja Vuokko Muurikainen, klo 17 Kohtaamispaikka, Muu­­rikaiset, mus: Hanna Ki­visalo ja Jarkko Luhtala, juonto Marja Matikka. Lap­sille omaa ohjelmaa. Lo­puksi kahvitarjoilu. • su 8.4. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka, Soukanjoen toimintakeskus, ”Ylösnoussut Jee­

sus”, Esko Kallio, mus: Jussi Metsäpelto & co., juonto Jut­ta Mäkipelkola. Lapsille oma ohjelma. Kahvitarjoilu. ke 11.4. klo 19 Sinisen laulu­ kir­jan seurat Hyllykallion srk-koti, Opintie 1, Jouko Yli­nen, yhteistyössä SLEY:n kanssa. to 12.4. klo 18.00 Kirjakaupan 40-vuotisjuhlaseurat seurakuntakeskuksessa. Ee­ me­li Nyyssölä, Mauri Pitkä­ ran­ta, Jouko Ylinen, Elle Kok­ko, Matti Kari, SeNuKa. Kah­vitarjoilu klo 17.30 alk. pe 13.4. klo 19:30 Rukousja yhteysilta Puskiksella, Paa­vo Hietamäki. Halukkaat voivat jalkautua illan ai­kana kaduille kertomaan Jee­suksesta. la 14.4. klo 10–12 Miesten aa­miainen (6€), Hyllykallion srk-kodilla, Opintie 1. ”Ylösnousseen todistajia”, Ol­li Seppänen, Asko Matikka, mus: SeNuKan veljet. su 15.4. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu, Soukanjoen toi­mintakeskus, ”Jeesus – uh­rina ja esi­merk­kinä”, As­ko Ma­tik­ka, mus: Nuo­ ret, juonto Ma­ria Loukola. Lapsille omaa ohjelmaa. Ehtoollinen, Maija-Liisa Pulk­kinen. Kahvitarjoilu. to 19.4. klo 18 Keskellä elämää -ilta Lakeuden Ristissä Sa­kari Orava, Matti Kari, Sari ja Leo Louhivaara. pe 20.4. klo 18-20.30 Big Night –toimintailta 1.-6.-

17


tapahtumat

18

Päivi Saloranta ja Matti Kari. Vapaa pääsy. • pe 4.5. klo 19.30 Rukousja yhteysilta Puskiksella, Paavo Hietamäki. Halukkaat voivat jalkautua illan ai­kana kaduille kertomaan Jeesuksesta. • la 5.5. klo 16-19 “Omaksi it­seksi Kristuksessa” sielun­ hoitopäivä Soukanjoen toi­ mintakeskuksessa, Mukana Salme Blomster ja Askon tiimi, rukouspalvelua. • su 6.5. Klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu, Soukanjoen toimintakeskus, ”Jeesus te­rapeuttina”, Salme Blomster, mus: Suvi Lehtimäki & co., juonto: Asko Matikka. Lapsille omaa ohjelmaa. VM-Carpetin allergiaystävällinen SATINE-MATTO upeissa väreissä.

luokk­alaisille Seinäjoen seu­rakuntakeskuksessa. su 22.4. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka, Soukanjoen toimin­ takeskus, Ruusukatu 22, ”Jee­sus kutsujana”, Anne Tuovinen, mus: Toivon sävel, juonto Sisko- Hannele Kan­gaskoski. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu. ti 24.4. klo 18- 20 Nuorten Pus­kisilta 11-15 –vuotiaille Pus­kantie 14 alakerrassa. Ai­he: “Viimeisinä aikoina”, Tuo­mo Väyrynen. ti 24.4. klo 18:30 Naisten kes­ken -ilta Ystävän tuvalla, Puistopolku 15 B. Aihe “Lempeys ja itsehillintä”, Ma­ria Loukola, mus: Sini Vaaranmaa, runot: Marketta Haapala, juonto: Margit Lin­tala. Mukana myös Eija Suominen ja Erja Lehtinen. Kahvitarjoilu (2€). su 29.4. klo 17 Kohtaamispaikka Soukanjoen toimintakeskuksessa, Ruusukatu 22, ”Jeesus parantajana”, Heik­ki Koskela, mus: Sahram- kuoro, juonto: Satu Mä­kinen. Lapsille omaa oh­jelmaa. Kahvitarjoilu. ti 1.5 Kristittyjen yhteinen Vappumissio Seinäjoen Ui­mahalli- Urheilutalo. Ti­lai­suudet: klo 16. Jumalan siu­naus kansakunnan elä­mäs­sä, Olli Seppänen, Asko Ali-Löytty Band. klo 17 Lauluista kaunein -vappumissio. Asko Ali-löytty Band, Hannu Räty, Juonto:

Ehtoollinen, Merja Lampila. Lopuksi kahvitarjoilu. • la 12.5. klo 10–12 Miesten aa­miainen (6€), Hyllykalli­ on srk-kodilla, Opintie 1. ”Ru­koilinko oikein?”, Raili Ko­ponen, Mauri Pitkäranta, mus: Asko Matikka & co. • su 13.5. klo 17 Kohtaamis­ paikka, Soukanjoen toimin­ ta­keskus, Ruusukatu 22, ”Jee­sus seurakunnan pää­ nä”, Asko Matikka, juonto Ir­ ma Haanpää. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu. • su 20.5. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka, Soukanjoen toimintakeskus, ”Jeesus johtajana”, Mika Tuovinen, mus: Han­na Kivisalo & Jarkko Luh­tala, juonto: Anne-Mari

a! Matot Seinäjoelt

50

Löydä mattosi yli kutomon jättivalikoimasta!

ILMAISET MATTOESITTELYT

myös suoraan koteihin ja julkisiin tiloihin. Soittele!

Rengastie 2, Seinäjoki p. (06) 417 7964, 0500 667 585 • ma-pe 10-19, la 10-15 www.kotimatto.fi • kotimatto#kotimatto.fi

KOTI-MATTO Oy

matot • liinat • seinätekstiilit • pesupalvelu


tapahtumat Haa­pala. Lapsille omaa ohjelmaa. Kahvitarjoilu. • su 27.5. klo 16 “Minun kä­ teni soi” -konsertti Sou­kan­ joen toimintakeskus, Jukka Leppilampi, ohjelma 10 €, klo 17 Kohtaamispaikka “Jee­sus, meidän Herramme”, Jukka Leppilampi, juon­to Matti Kari. Lasten ohjelma. Kahvitarjoilu. • ti 29.5. klo 18–20 Nuorten Pus­kisilta 11-15 –vuotiaille Pus­kantie 14 alakerrassa. Ai­he: “Jo joutui armas aika”, Dawson, Pauliina, Lauri, Sanna ja Tuomo.

Teuva

• ke 11.4. klo 19. Nuoriso­ta­lol­ la Teuva rukoilee tapah­tu­ ma, vastuuvuorossa Kansanlähetys • ti 17.4. klo 18.30 Raamattu­ opetus virastotalolla, Seppo Auranen • pe 4.5. klo 18.30 Keskellä Elä­mää seurakuntasali, As­ ko Matikka • ti 15.5. klo 18.30 Raamattu­ opetus virastotalolla, Seppo Auranen

• su 15.4. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkko, ”Kaikkeen maailmaan” Jukka Kallioinen, Kai Nie­melä, KL-kuoro • to 19.4. klo 18.30 Veljessauna Alskat, Lepikko Il­takahvi 3€ Ps. 43, Matti Man­ninen • pe 20.4. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Ristinummen srk-sali, Kai Niemelä, juonto Matti Oksanen • la 21.4. klo 16-19 Naisten kesken -iltapäivä Vanhan Vaa­san pappila, Pirkko Kuu­ lu­vainen, Eija Suominen, teetarjoilu • su 22.4. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkko ”Rosoinen elämä”, Kirsi

Jokela, Hanna Bergström, mus: Turo Skogberg su 29.4. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka Vaasan kirkko, “On­nellisuusharha” opetus: Kai Niemelä, Riitta Aikkola, Maaria Perälä, eh­toollinen, Veljeskuoro su 6.5.klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkko ”Rakasta lapset Jeesuk­sel­le”, Juha Vihriälä, Nina Niemelä, mus: Noora Valkonen su 13.5. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka Energy Night Suvilahden srk-koti, ”Terve elämä”, Kai Niemelä, Public Broadcasting to 17.5. klo 14 alkaen Hela-

ALUEEN HAMMAS

Vaasa

• su 1.4. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirk­ ko, ”Tätä varten luotu” Riku Rinne, Sari Manninen, KNB • su 8.4. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka Energy Night Su­­ vilahden srk-koti, ”Aika on tullut” Kai ja Nina Niemelä, Public Broadcasting

Uudet kokohammasproteesit Tiivistykset ja korjaukset odottaessa Ilmainen hammasproteesien tarkastus

SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20 B 65100 Vaasa 06-312 1233

Kauppatie 5 D-E 66400 Laihia 06-477 0744

19


tapahtumat •

• •

torstain kevätjuhla, Kiltatalolla, Solasaarentie pe 18.5. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Ristinummen srk-sali, Viljo Stenberg, Ar­si Yli-Yrjänäinen juonto: Mark­ ku Saari, mus: Veljeskuoro su 20.5. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkko ”Iloiset antajat”, Eija Suo­minen, Sari Manninen, Veljeskuoro to 24.5. klo 18.30 Veljessauna, Alskat, Lepikko, Iltakah­ vi 3€, Psalmi 44, Matti Man­ninen su 27.5. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirkko, ”Mus­ limien kohtaaminen”, Seija Järvenpää, Tarja Launonen, Eija Kasari, ehtoollinen, KL-kuoro Syksyn ennakkotietoa: La 22.-23.9. Israel-päivät Vaasan kirkossa. Mm. Pekka Sartola. Pe 28.9. klo 19 Sinisten lau­ lu­jen ilta. Lauletaan sydämen kyllyydestä Sinisestä lau­lukirjasta vanhoja, hyviä lau­luja.

• 22.-24.10. seurakuntatapah­ tuma yhdessä Vaasan suo­malaisen seurakunnan kans­sa. Mukana evankelis­ ta Vilho Harvala Ylivieskasta

Vimpeli

• ti 10.4. klo 18.30 Kohtaamis­ paikka seurakuntatalo, ”Isän­tä vai renki - minä ja muut”, Eemeli Nyyssölä, SeNuKa. • ti 24.4. klo 18.30 Kohtaamis­ paik­ka seurakuntatalo ”Pol­ ku löytyy”, Juha Vihriälä, Shalom-singers. • ti 8.5. klo 18.30 Kohtaamis­ paikka seurakuntatalo ”Avai­met käteen – liitto”, Ju­ha Vihriälä, Äitikuoro. • ti 22.5. klo 18.30 Kohtaamis­ paikka seurakuntatalo ”Avai­met käteen – valtakun­ ta”, Juha Vihriälä, Petri ja Bodil.

Vähäkyrö

Sil­jander, Kaisa Jouppi, Eija Suo­minen. Kahvitarjoilu

Vöyri

• 29.4. klo 13 Vöyrin kirkko, suo­menkielinen messu. lit: Bo-Erik Granlund, saarna: Mau­no Jouppi, kanttori: Leni Granholm, laulu: Si­ni Vaaranmaa. Jumalan pal­veluksen jälkeen kirkko­ kah­vit ja lähetystilaisuus srktalolla. Sini kertoo lä­hetyskuulumisia ja laulaa. Kai­sa Jouppi lausuu runoa. Ru­kous Bo-Erik Granlund.

Ylistaro

• to 12.4. klo18.30 Raamattu­ pii­ri Ylistaron kappeliseura­ kun­nan virastotalo. • to 26.4. klo18.30 Raamattupiiri Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalo • su 6.5. klo 18.00 Sanan ja ru­kouksen ilta Ylistaron kir­kossa

• su 22.4. klo 16 Naisten kesken -iltapäivä Vähänkyrön srk-talo, Pirjo Rautio, Eliisa

KIINTEISTÖVÄLITYS MAT-RA OY LKV Asema-Center, Seinäjoki

Matti Kuvaja kiinteistönvälittäjä, LKV 0400-264867, matti.kuvaja@netikka.fi www.mat-ra.com

20


tapahtumat

21


Viitenumeroiden käytöstä Jos et laita viitettä tai seli­ tystä, lahjasi laitetaan yleis­ kannatukseen. Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin ti­ lille (567008-2110227) tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seu­rakuntaasi, niin ilmoita se selite­osassa. Jos et ole var­ ma, oletko ilmoittanut seu­ rakuntasi, voit sen ilmoittaa erikseen. Kun olet kerran il­ moittanut seurakuntasi, sitä ei tarvitse toistaa, paitsi tie­ tenkin jos se muuttuu. Lisää tietoa viitenumeroista saat Reko Kauraselta. Viitenumerot

Terapeuttinen ruskamatka Länsi-Lappiin 9-15.9.2012. Ohjelmassa patikkaretkiä tun­tu­ reille, käynti Mallan luonnon­puis­ tos­sa, Laestadiuksen kotikirkossa. Vapaaehtoinen aamuohjelma, jos­sa sielunhoidollisia aiheita. Hin­ta n. 490€. Mahdollisuus myös koskenlaskuun Muoniossa. Tied. ja ilm. Asko Matikka, puh. 0400 660 111 tai s-posti: asko. matikka@gmail.com

Etelä-Pohjan m

aan oma

11.-2 .2012 Esantupa,1L.7 apua

22

Jäsenmaksu

10016

Lähetystyö Muu kannatus

29007

Muu kannatus Kotimaan rengas 51350 Yleiskannatus 53002 Miestyö 53808 Naistyö 53811 Lapsi-juniorityö 53882 Nuoret aik./perhetyö 53895 Nuorisotyö 53905 Radiotyö 53921


TILISIIRTO GIRERING

SAAJAN TILINUMERO

VAASAN OSUUSPANKKI 567008-2110227

SAAJA MOTTAGARE

ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS PUSKANTIE 14, 60100 SEINÄJOKI

Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

MAKSAJA BETALARE

Jäsenmaksu vuodelle 2012 Lähetystyö Muu kannatus

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero

TILILTÄ NRO

Eräpäivä 30.1.2011

Haluamme kasvattaa joukkoam­ me. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan levi­ ä­mistä sekä toimialueellaan että mui­den kansojen keskuudessa joh­­ dattamalla ihmisiä Kristuksen tun­ te­miseen ja ohjaamalla hei­tä kasva­ maan uskossa sekä toi­mimaan Jumalan valtakunnan työs­sä. Yhdistys korostaa uskovi­en vastuuta ja omatoimisuutta.

Oppiperustansa mukaisesti yh­dis­ tys pyrkii toimimaan uskolli­se­na Raamatulle ja sen Herralle Py­hässä Hengessä. Tarkoituksen­sa toteuttamiseksi yhdistys jär­jes­tää hengellisiä tilaisuuksia, toi­mii lähetysrakkauden lisäänty­mi­seksi ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi sekä harjoittaa kou­lutustoimintaa ja kristillistä rak­kau­den­palvelua.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat joko henkilö- tai yhtei­sö­jä­seniä, jotka piirihallitus hyväksyy. Jäsenmaksut vuonna 2012 - Henkilöjäsen 12 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 120 €/hlö - Yhteisöjäsen 120 €/vuosi

Tule mukaan!

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.) Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely) Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi.

henkilöjäseneksi

ainaisjäseneksi

yhteisöjäseneksi

Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com) Nimi: Lähiosoite: Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

Sähköposti: Syntymäaika:

(vain jäseniksi aikoville)

Päiväys:

Allekirjoitus:


Läh: Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14 60100 Seinäjoki

M

Itella Posti Oy

Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Muurahaistie 6 B 10 65230 Vaasa

Matkalla 2/2012  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you