__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

1-2021


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä, julistustyö 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo (30% 5.6.21 asti) 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Lehtimäki, juniorityö 050-5625808 suvi.lehtimaki@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

RAHANKERÄYSLUPA

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Mauno Jouppi 050-5890441 mauno.jouppi@netikka.fi

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tukeminen ul­komailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 vaasan.kansanlahetys@live.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050-3393975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

LAHJOITUSNUMEROT

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652

2


MATKALLA 1/21

MATKALLA 2/21

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.6.-31.8.21 viimeistään 11.5.21 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€ +pvm) tai 0600 15620 (20,02€ + pvm)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaankatu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com

EPKL.FI

Matkalla 1/21 kuvat: FREEIMAGES: Javiera de Aguirre (15) - PIXABAY: Niek Verlaan (3), Stocksnap (11), Marie (13) ja Bruno Glätsch (15) MOSTPHOTOS: Wavebreak media (17) - UNSPLASH: Aaron Burden (kansi), Jeremy Bishop (5), Rob Bye (6), Gino Crescoli (7), Jo Szczepanska (9), David Pisnoy (15), Ronaldo de Oliveira (17) ja Chris Montgomery (18)

3


KAIKKI ON JEESUKSEN KÄDESSÄ Juha Vihriälä, julistustyöntekijä

”Kun huusin sinua, sinä vas­tasit, annoit sydämeeni voi­ maa ja rohkeutta.” (Ps. 138:3) Tämä raamatunkohta on ollut minulle tärkeä kiin­ to­piste viime viikkoina. Olemme eläneet viime ke­ väästä lähtien erikoisia ai­ koja. Koronaa, maskeja, tur­ vavälejä ja karanteenia kaik­kialla. Monet epäilevät tä­män ennakoivan antikris­ tuk­sen tulemista. Näin voi ol­lakin. Minä en osaa sanoa mi­ tään niin tarkkaa tähän liit­ tyen. Mutta kuten aina, mei­tä kutsutaan nytkin py­ sy­mään hengellisesti hereillä ja seuraamaan Jeesusta ehyellä sydämellä. Vaikka maailma myllertää nyt hurjasti, emmekä näe kauas, meidän tulee tie­tää, kenen kädessä kaikki on. Kaikki on edelleen hä­nen kädessään, jota tot­ telee tuuli ja aallotkin (Mark. 4:41)! Kaikki on Jeesuksen kä­dessä. Hänen kädessään ovat yhtä hyvin suuret maa­ il­manpolitiikan tapahtumat kuin meidän pienten ihmisten elämätkin. Siksi älä kiinnitä katset­ ta­si aaltoihin. Katso Kristuk­ seen. Kaikki on hänen

4

kä­ dessään. Meidän tehtä­ väm­me ei ole tietää tai osa­ ta kaikkea. Meidän tehtä­ väm­ me on jäädä hänen kä­siinsä, jonka koko olemus huo­ kuu Jumalan rauhaa. Hä­ nen katseensa puhuu meil­le armon ja anteeksian­ ta­ muksen sanoja. Onhan hän kuollut puolestamme. Hä­nen ristintyönsä on yhä voi­massa. Hän on yhä ylös­ nous­ sut. Sellainen Jeesus meil­lä on – koko ajan luo­ tet­tava! Juuri tämän ajan keskellä meidät on kutsuttu pitämään esille evankeliumia. Ei haittaa, vaikka kokisit itse­si pieneksi ja heikoksi. Pime­äs­ sä pienikin valo loistaa kirk­ kaasti! Sitä paitsi valo tu­lee Kristuksen evankeliumis­ta, ei meistä!

"Juuri tämän ajan keskellä meidät on kutsuttu pitämään esille evankeliumia." Jos emme vielä pääsisikään tavallisiin kokouksiin, voim­me löytää jotain uutta. Voim­ me löytää uudelleen

pien­ryhmien arvon ja mer­ ki­tyksen! Voimme rohkaistua ennennäkemättömällä ta­valla kertomaan ohikulki­ joil­le, mihin meidän toivomme perustuu (1. Piet. 3:15). Ehkä voimme myös yh­dessä naapureiden tai ys­tä­vien kanssa – turvallisuudes­ ta huolehtien – kokoontua Koh­taamispaikkaan, joka lä­ hetetään suoraan koteihim­ me. Mahdollisuuksia on mo­nia! Emme tiedä, mitä vielä tul­ee. Mutta tiedämme, että olem­ me matkalla parempaan. Rohkaiskoon meitä tällä matkalla Jumalan sana: ”Tunnen köyhyyden ja hy­ vin­ voinnin, olen tottunut kaik­ keen ja kaikenlaiseen, syö­mään itseni kylläiseksi ja nä­kemään nälkää, elämään run­saudessa ja puutteessa. Kes­tän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.” (Fil. 4:12-13) Teitä siunaten ja teidän kans­sanne rukoillen.

Juha Vihriälä julistustyöntekijä


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen, rahastonhoitaja

Vuosi 2020 Vuoden 2020 kannatus oli 339000 euroa, kun budjetoitu oli 377000 euroa eli jäimme jälkeen 38000 euroa. Vuoden 2019 kan­­natus oli 376000 euroa. Suurin ero oli kolehtitu­ lois­sa, jotka jäi­vät 18000 euroa budjetoiduis­ ta johtuen lä­­hinnä koro­na­epi­demiasta ja yk­si­­tyi­nen kan­natus, joka jäi 12000 euroa tavoitteesta. Jä­ sen­­­maksuissa jäimme tavoit­ tees­ta 5000 euroa. Muissa kuin kan­natustuloissa ylitimme bud­je­tin 4000 eurolla. Kulupuolella pääsimme al­ le budjetin. Henkilöstökulum­ me olivat 28000 euroa pie­ nem­ mät kuin budjetoitu joh­­tuen maksa­mat­tomista lo­marahoista ja sai­raslomista. Muut kulut oli­ vat myös alle bud­jetin 17000 eu­roa johtuen mm. pienenty­neistä kilomet­ ri­kor­vauksista. Olimme budjetoineet vuo­del­­le 2020 tappiota 28000 eu­ roa, mutta lo­ pullinen tappio oli 22000 eu­roa.

Vuosi 2021 ei ole alkanut toi­­votusti, kun pandemia edel­ leen vaikuttaa mm. sen, et­ tä kolehtituloja jää saamatta. Myös yksityinen kannatus on jäänyt budjetoidusta ja edel­ lisestä vuodesta. Kannatus­tu­ lot jäivät 7500 euroa alle bud­ je­tin.

Saakoon Jeesuksen rakkaus sulattaa kaikin tavoin sy­ dä­mem­me!

Olemme tammikuun 2021 osal­ta jäljessä tuloksesta 4000 euroa. Kulumme onneksi ale­ ni­­vat budjetoidusta.

Piirihallitus tiedottaa

Puolet jäsenistämme on mak­ sanut tähän mennessä (9.2) jäsenmaksunsa. Jos si­ nul­ la ei ole verkkopankkia, pyy­dä sellaista, jolla on verk­ ko­ pankki, maksamaan se tilillemme. Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Kotimaisen työmme eri alu­­ eet tarvitsisivat lisää kanna­tusta. Siksi vetoan eri­ tyi­­sesti si­nuun, joka et anna sään­­nöllis­tä uhria, aloitta­ maan vaik­kapa tänä vuonna. An­taminen antaa ilon.

Siunauksin! Reko Kauranen rahastonhoitaja

Piirihallitus on kokouksessaan 22.1.2021 tehnyt seuraavat valinnat ja nimitykset vuodelle 2021: • puheenjohtaja Jouko Ylinen • varapuheenjohtaja Jukka Bergström • yhdistyksen talousjohtaja-kirjanpitäjä Reko Kauranen • yhdistyksen hallintosihteeri ja piirihallituksen sihteeri Jussi Seppo • piirin lähetyssihteeri Maria Kanervikkoaho • miestyön koordinaattori Mauno Jouppi • autovastaava Mauno Hölsö • telttamestari Mauno Hölsö

Kevään 2021 Israelin matka ei toteudu koronatilanteesta johtuen, mutta ei hätää! Tilanne on varmasti vuoden kuluttua aivan toinen, joten merkitse jo nyt kalenteriisi ajankohta 22.-30.4.2022. Kohteina: Jerusalem ja Tiberias. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: eetu.airevuo@sekl.fi ja kai.niemela@sekl.fi.

6


PIIRIHALLITUS 2021 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


RUKOUS- JA KIITOSAIHEITA Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri

”Älkää olko mistään huolis­ san­ ne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, ano­en ja kiittäen Jumalan tietoon.” (Fil. 4:6) Rukous on tärkeä osa jokai­ sen uskovan elämää, mutta erit­ täin merkitykselliseksi rukous muodostuu lähetystyön yh­­teydessä. Rukous on se osa lä­ hetystyötä, johon ihan jo­ kai­ nen meistä voi osallistua. Usein rukous on myös ainut asia, jonka kotimaassa olevat lä­ hetysystävät voivat tehdä. Mut­ta samalla se on se kaikkein tärkein osa lähetystyötä, sillä ilman rukousta koko työm­ me niin lähetyskentällä kuin täällä kotimaassakin on turhaa. Perheemme vietti kaikki­ aan kuusi vuotta lähetystyössä Lä­hi-idässä ja noiden vuosien ai­kana rukouksen merkitys lä­ he­ tystyölle kirkastui minulle ai­van uudella tavalla. Monesti noi­den vuosien aikana meille tu­li eteen tilanteita, jotka inhi­ mil­­lisesti katsoen olivat todella epätodennäköisiä tai jopa mah­ dottomia. Mutta ystävät Suo­messa rukoilivat ja ihmeel­ li­ sesti asiat järjestyivät kerta toi­ sensa jälkeen. Löysimme asun­ non ajoissa ennen per­ heem­ me muuttoa maahan,

8

saim­me viisumin kerta toisensa jälkeen, lasten koulupaikat jär­ jestyivät ja niin edelleen. Kaik­kein ihmeellisintä oli kui­ ten­kin se rauha, jota saimme nois­ sa tilanteissa kokea. Oli kuin Jumala olisi sanonut meille: ”Te teette oman, inhimillisen osanne näiden asioiden suh­teen ja ystävät Suomessa hoi­tavat rukoustaistelun.” Välillä nuorena uskovana ih­ mettelin kokeneiden lähe­ tys­työntekijöiden puheita, jois­ sa he kerta toisensa jälkeen puhuivat esirukouksen mer­kityksestä lähetystyössä. He kiittivät esirukouksista ja ker­toivat, kuinka he ovat saaneet tuntea rukouksien kanta­ neen heitä ja kuinka he ovat saa­ net nähdä ihmeellisiä ru­ kous­vastauksia.

"Rukous on tärkeä osa jokaisen uskovan elämää, mutta se muodostuu erittäin merkitykelliseksi lähetystyön yhteydessä."

Ihmettelin silloin, kuinka nuo lähetit voivat tie­tää, mitä jossain tuhansien ki­lometrien päässä Suomessa tapahtuu, mutta enää en ih­mettele. Nyt tiedän itsekin ko­ kemuksesta saman asian. Kuin­ka rukoukset kantavat ja kuin­ka rukouksiin vastataan vä­lillä aivan ihmeellisillä ta­voil­la. Lähetit eri puolilla maailmaa tekevät päivittäistä työtään paikallisten ihmisten pa­ ris­ sa, kukin omalla tavallaan ja omalla paikallaan. Meidän teh­tävämme on muistaa heitä rukouksin, viedä heidän ru­ kousaiheitaan Jumalan eteen ja kiittää yhdessä heidän kanssaan, kun rukouksiin vas­ tataan. Tämän kirjoituksen yh­tey­ teen on poimittu rukous- ja kii­­tosai­hei­­ta lähettien viimei­ sis­­tä kir­jeis­­tä. Muistetaan vie­ rei­­ sellä sivulla olevia aiheita ja myös kaikkia KL:n lähettejä ru­­­kouk­sin.

Maria Kanervikkoaho lähetyssihteeri


Matteuksen ja Markuksen evan­keliumien käännösten kon­­sulttitarkastukset ja A:n te­­kemä Matteuksen evan­ke­ liumin takaisinkäännös ovat sekä kii­tos- että ru­kous­ai­ hei­ta. Perhe Itä-Aasiassa (Suomessa)

Rukousaiheena lasten kaverisuhteet uudessa koulussa uudessa maassa. Johanna ja Shuhei, Japani

Kiitos Krushevon kylän val­ mis­tuneesta kirkosta, keskellä muslimiympäristöä. Ari, maahanmuuttajatyö

Kiitos, että seurakuntamme voi vielä normaalisti kokoontua sunnuntaisiin messuihin rajoituksista huolimatta. Johanna ja Shuhei, Japani

sRukoillaan maan maali rla pa ien kuussa pidettäv . sta ole menttivaalien pu Maija-Leena, Lähi-itä

välil­ Kiitos, että vaikka teh­ ö­ ty lä on tuntunut eh­ tä et tä­­vi­en keskellä, r­ra He on tii­kö sitä, aina auttanut! jatyö Ari, maahanmuutta

Kiitos, että sain maassa­ olo­ luvalleni hiukan pi­ den­nystä! Maija-Leena, Lähi-itä

Kiitos, että koko studion tiimi on pysynyt terveenä, ja rajoituksista huolimatta edelleen tuotamme ja lä­ he­ tämme kolme viikoit­ tais­ta ohjelmaa. Sakari, SAT-7 (Kypros)

kes­ Herra H., että käydyt a nta ka telut saisivat kus­ etul ta he­delmää, siunaus viin tapaamisiin. Ari, maahanmuuttajatyö

Rukousaiheena uuden katselualustan ja 3D-lavasteiden ke­ hi­tysprojektit. Sakari, SAT-7 (Kypros)

Kiitos Suomessa viete­tys­tä ajasta! Rukoillaan ter­veenä pysymistä ko­ko perheelle. Kaisa ja Jukka, Papua Uusi-Guinea

9


TAPAHTUMAKALENTERI 1.3.-31.5.2021

KORONA-AJAN OHJEET Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin annettuja ohjeita eli tulemme paikalle täysin terveenä, huolehdimme hyvästä käsihygieniasta, pidämme riittävät turvavälit ja käytämme kasvomaskeja. Aiheesta lisää sivulla 16.

ALAVUS ALAVUS

• Ti 2.3. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ti 9.3. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ke 10.3. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 16.3. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 23.3. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 24.3. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 30.3. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 6.4. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 7.4. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi

10

-ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 13.4. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 14.4. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Alavuden kirkossa, Juha Vihriälä. • Ti 20.4. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 21.4. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 27.4. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 4.5. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 5.5. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi-ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 11.5. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 18.5. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 19.5. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 25.5. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Alavuden kirpputori avoinna ke 11-15 to 11-17 pe-la 11-15.

TÖYSÄ

• Ke 14.3. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Töysän kirkossa, Juha Vihriälä. • Ke 12.5. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Töysän kirkossa, Juha Vihriälä.

ILMAJOKI

• Pe 5.3. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 12.3. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 19.3. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 26.3. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 9.4. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 16.4. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 23.4. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 30.4. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 7.5. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 14.5. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 21.5. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 28.5. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä.


11


KARIJOKI

• Ke 17.3. klo 18.30 raamattuopetus Prosintalolla, ”Viimeisten päivien ihmiset”, Heikki Koskela. • Ke 21.4. klo 18.30 raamattuopetus Prosintalolla, ”Apu minulle tulee Herralta”, Heik­ki Koskela. • Ke 19.5. klo 18.30 raamattuopetus Prosintalolla, ”Mes­sias ja hänen valtakun­ tan­sa”, Heikki Koskela.

KASKINEN

• Ti 23.3. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Ti 27.4. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Ti 25.5. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä.

KAUHAJOKI

• Ma 8.3. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Heikki Koskela. • Ma 22.3. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Kai Niemelä. • Ti 6.4. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Heikki Koskela (huom. tiistai). • Ma 19.4. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Kai Niemelä. • Ma 3.5. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Heikki Koskela. • Ma 17.5. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Kai Niemelä. • Ma 31.5. klo 18 raamattuluento srkkeskuksen srksalissa, Heikki Koskela.

12

• Rukouspiiri jatkuu srksalissa tai toimitushuoneessa joka toinen sunnuntai klo 18.

KAUHAVA

• Ti 16.3. klo 18.30 Hehku-ilta srkkodilla, Kai Niemelä. • Ti 13.4. klo 18.30 Hehku-ilta srkkodilla, Lasse Pesu.

KURIKKA JURVA

• Ti 23.3 klo 18.30 Naisten kesken -ilta Pappilassa, aloitamme tarjoilulla.

KURIKKA

• Ma 1.3. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Joh. 5:121, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 5.3. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Eliisa Rintanen. • Su 7.3. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä klo 10 kirkossa, saarna Asko Matikka, musiikki Suvi Lehtimäk, n. 11.15 ruokailu srkkeskuksessa ja n. 12.15 päiväjuhla srkkeskuksessa, Asko Matik­ ka, Suvi Lehtimäki, Petri Sorva, juonto Heikki Koskela. • Ma 8.3. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 2. Joh. 1:113 ja 3. Joh. 1:1-15, Eliisa Rinta­nen. • Ke 10.3. klo 19 Raamattu­ ope­tusilta srkkeskuksen pie­­nes­sä salissa, ”Kymmenen käskyä - vanhanaikaisi­ a­ko?”, Heikki Koskela. • Pe 12.3. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Pirkko Alaranta. • Ma 15.3. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Juud. 1-25, Asta Vaaranmaa.

• Ke 17.3. klo 19 Seurat Kurikan kirkossa, Teemu Leino, Maarit Filppula, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 19.3. klo 19 Raamattuopetus Karelia-tuvalla, ”Jeesus elää ja vaikuttaa!”, Heikki Koskela. • Ma 22.3. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 1:120, Juhani Rantamäki. • Pe 26.3. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Jarmo Yli-Nisula. • Ma 29.3. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 2:129, Helen Koiranen. • Pe 9.4. klo 19 Pienien puheiden ilta Karelia-tuvalla, Heikki Koskela. • Ma 12.4. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 3:122, Marketta Harri. • Pe 16.4. klo 19 Israel-ilta Karelia-tuvalla, ”Profeetalliset kirjoitukset toteutuvat”, Heikki Koskela. • Ma 19.4. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 4:111, Marko Taipalus. • Pe 23.4. Donkkis Big Night seu­rakuntakeskuksessa, tar­ kempaa tietoa lähempä­ nä kurikkakl.fi. • Ma 26.4. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 5:114, Jarmo Yli-Nisula. • Ke 28.4. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Kurikan kirkossa, Rami Niemi, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 30.4. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta, Karelia-tuvalla. • Ma 3.5. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 6:1-17, Eliisa Rintanen. • Ke 5.5. klo 19 Yhteislaulutunti srkkeskuksen pienessä


JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA KE 11-15, TO 11-17, PE-LA 11-15

salissa, Heikki Koskela. • Pe 7.5. klo 19 Sanan ilta Karelia-tuvalla, Kurikan ent. pappi Olavi Hepomäki. • Ma 10.5. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 7:117, Asta Vaaranmaa. • Ke 12.5. klo 19 Raamattuopetus srk-keskuksen pienessä salissa ”Ilmestyskirjan 1. luku”, Heikki Koskela. • Pe 14.5. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Tiina Leppälä. • Ma 17.5. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 8:113, Juhani Rantamäki. • Pe 21.5. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 24.5. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 9:121, Helen Koiranen. • Pe 28.5. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 31.5. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm. 10:1-, Marketta Harri.

LAPUA

• ilosanoma.net

SEINÄJOKI NURMO

TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Honka-paperinarumaton juuret ovat pohjoisissa metsissä. Puun tiheä kuiturakenne tekee paperinarumatosta kestävän ja helppohoitoisen. Lue lisää vm-carpet.fi

• Ke 24.3. klo 19 Keskiviikkoseurat Nurmon keskustan srk.kodilla kahvit 18.30 alkaen. • Ke 21.4. klo. 19 keskiviikkoseurat Nurmon keskustan srk.kodilla, kahvit 18.30.

PERÄSEINÄJOKI

• Su 14.3. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä kirkossa, saarna Jouko Ylinen, Markku Orsila, Sanna Ågren, Pe­rä­kamarikuoro. Kirkko-

13


kahvit ja Viisikielisen lauluseurat srktalolla, Ylinen, Orsila, Ågren. • To 22.4. klo 19 Laulun ja Sanan ilta srktalolla, Juha Vihriälä, Suvi Lehtimäki, kahvit 18.30 alkaen. • To 20.5. klo 19 Laulun ja Sanan ilta srktalolla, Kai Niemelä, Kirsti Taipalus, kahvit 18.30 alkaen.

SEINÄJOKI

• Voit osallistua Kohtaamispaikka-iltoihin osoitteessa epkl.fi/kohtaamispaikka ko­koontumisrajoitusten ollessa voimassa. • Gospel café perjantaisin klo 19-22 Puskiksella. • Su 28.2. klo 10 Kansanlähe­ tyk­ sen kirkkopyhä Lakeuden Ristissä, saarna Jouko Ylinen. • Su 7.3. klo 17 Kohtaamispaikka srksalissa, ”Myötätuntoinen kuin Jeesus”, Asko Matikka. • To 11.3. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella. • 12.-14.3. Ora & Labora -leiri nuo­rille Ryttylässä. Lisätiedot nm.fi/ora-labora. • Su 14.3. klo 17 sunnuntaiseurat yläsalissa, emäntänä Hanna Mäkynen. • To 18.3. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella. • 19.-21.3. MyFriends -val­ men­nus Turussa. Lisätiedot https://www.myfriends.fi/ valmennus-2/. • Su 21.3. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Törnävän kir­ kos­sa, Piia-Maaria Matkoski, Lea Salumäe. • To 25.3. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella.

14

• Su 28.3. klo 17 Sinun sunnuntaisi srksalissa. • 1.-4.4. Quiet Action -tapahtuma. Lisätiedot nm.fi/qa. • Su 4.4. klo 17 Kohtaamispaikka srksalissa, ”Elä kuin Jeesus”, Eetu Airevuo. • Su 11.4. klo 17 sunnuntaiseurat yläsalissa, isäntänä Jouko Ylinen. • To 15.4. klo 18–20 Nuortenilta Puskiksella. • Su 18.4. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Törnävän kirkossa, ”Näe toisin”, Kai Niemelä, Anna-Kaisa Lahtinen. • To 22.4. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella. • Su 25.4. klo 17 Sinun sunnuntaisi srksalissa. • To 29.4. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella. • Su 2.5. klo 17 Kohtaamispaikka srksalissa, ”Rukoile kuin Jeesus”, Kai Niemelä, JJouppi Band. • To 6.5. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella. • Su 9.5. klo 17 sunnuntaiseurat yläsalissa, emäntänä Hanna Mäkynen. • Su 16.5. klo 17 Kohtaamispaikkamessu srksalissa, Lea Salumäe. • To 20.5. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella. • Su 23.5. klo 17 Sinun sunnuntaisi srksalissa. • To 27.5. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella.

TEUVA

• Ma 1.3. klo 18.30 Naisten Raa­ mattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 1.3. klo 18.30 Miehet raamatun äärellä Nuorisotalon yläkerrassa.

• Su 7.3. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä kirkossa, saarna Mika Lehtinen. • Ma 15.3. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 15.3. klo 18.30 Miehet raamatun äärellä, Nuorisotalon yläkerrassa. • Su 21. 3. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, Jouko Ylinen. • Ke 24.3. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Ke 31.3. klo 18.30 Raamattuluento toimistotalon kokoushuoneessa, Heikki Koskela. • Ma 12.4. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 12.4. klo 18.30 Miehet raamatun äärellä, Nuorisotalon yläkerrassa. • Ke 14.4. klo 18.30 Raamattuluento toimistotalon kokoushuoneessa, Heikki Koskela. • Su 18.4. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, Suvi Lehtimäki. • Ma 26.4. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 26.4. klo 18.30 Miehet raamatun äärellä, Nuorisotalon yläkerrassa. • Ke 28.4. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä.

VAASA

• Voit osallistua Kohtaamispaikka-iltoihin osoitteessa epkl.fi/kohtaamispaikka ko­koontumisrajoitusten ollessa voimassa.


ALUEEN HAMMAS

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

SEINÄJOKI 040-580 6050

• Su 28.2. klo 17 Kohtaamispaikka netissä, ”Evankeliumin voima”, Ilkka Päiväsaari, Kalevi Mäki-Maunus, mus. Kai Niemelä. • Su 7.3. Kohtaamispaikka Huu­toniemen kirkossa, Ju­ ha Vihriälä, Arja Sillanpää, Vel­jeskuoro. • Ke 10.3. klo 18 rukousilta lähetyskodilla. • To 11.3. klo 18 Online Alfa. Ilmoittautumiset osoitteessa epkl.fi/alfa. • 12.-14.3. Ora & Labora -leiri nuorille Ryttylässä. Lisätiedot nm.fi/ora-labora. • Su 14.3. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kir­ kos­sa, ”Näe toisin”, Kai Nie­ me­ lä, Sinikka Keturi, mus. Maa­rit Filppula. • 19.-21.3. MyFriends-val­ men­nus Turussa. Lisätiedot https://www.myfriends.fi/ valmennus-2/. • Su 21.3. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kir­kossa, Vesa Ollilainen, Esa-Matias Heinonen, mus. Tee­mu Lindelä. • Su 28.3. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkos­ sa, Juha Vihriälä, Seppo Leh­to­nen, mus. Jukka Berg­ ström. • 1.-4.4. Quiet Action -tapahtuma. Lisätiedot nm.fi/qa. • Su 4.4. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Kalle Jouppi, Mauno ja Kaisa Jouppi, Veljeskuoro. • Ke 7.4. klo 18 rukousilta lähetyskodilla. • Su 11.4. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Johanna Sandberg, Kai Niemelä, mus. Jukka

15


Bergström. • Su 18.4. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Seppo ja Leila Auranen, Tien Kulkijat. • Su 25.4. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, Anssi Savonen, Kalevi Mä­ki-Maunus, mus. Kai Nie­ me­lä. • Su 2.5. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Eija Suominen, Pirkko Kuuluvainen, Veljeskuoro. • La 8.5. klo 17-19 Nuortenilta lähetyskodilla. • Su 9.5. EI KOHTAAMISPAIKKAA. • La 15.5. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 16.5. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kir­ kos­ sa, Daniel Nummela,

Si­nikka Keturi, mus. Jukka Berg­ström. • Su 23.5. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Piia-Maaria Matkoski, Arja Sillanpää, mus. Kai Niemelä. • Su 30.5. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, Kai Niemelä, Markku Saari, mus. Jukka Bergström. • Kesäseurat su 6.6.-29.8. klo 18 Huutoniemen kirkossa.

VIMPELI

• TI 9.3. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Rakasta kuin Jeesus”, Kai Niemelä. • Ti 23.3. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Myö­ tä­ tuntoinen kuin Jeesus”, As­ko Matikka. • Ti 6.4. klo 18.30 Kohtaamis-

paikka srktalolla, ”Tavoitte­ le­misen arvoista: rauha”, Ju­ ha Vihriälä. • Ti 20.4. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Tavoit­te­ le­ misen arvoista: viisaus”, Mar­ko Mitronen. • Ti 4.5. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Tavoittelemisen arvoista: rakkaus” • Ti 18.5. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Tavoitte­ le­ misen arvoista: kiitollisuus”, Piia-Maaria Matkoski.

ÄHTÄRI

• To 18.3. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • To 15.4. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä.

RAJOITUSTEN JATKUESSA Olemme suunnitelleet eri puolilla piiriä kevään oh­­ jel­­maa pyrkimyksenä, että toi­­­­minta voisi jatkua nor­­­ maa­listi. Ti­lanne kuitenkin vaih­ telee eri puo­ lilla piiriä ja niin ko­ ronanyrkit kuin alue­hal­lin­to­virastokin an­ ta­­vat omia suo­situksiaan ja ra­joituksiaan. Huomioimme toiminnas­sam­me voimassa ole­vat suo­­si­tukset ja ra­ joitukset, jotta jo­kai­­nen voisi tulla turvallisella mie­­­lel­lä yhteisiin kokoontumisiin silloin, kun se on mah­dol­lista. Siirsimme omaa toi­ min­ taam­­­­me jo viime ke­vää­nä no­pe­­asti nettiin ja etä­ko­ koon­tu­miset jatkunevat pai­

16

koit­tain vielä pit­kään tämänkin kevään ai­ka­na. On­nek­si meil­lä on hyviä työ­ka­lu­ja yh­ teis­ten kokoontu­mis­ten jär­jes­ tä­miseen etä­yh­tey­dellä. Tulevan kevään aikana Vaa­ san Kohtaamispaikka striimataan joka sunnuntai klo 17. Voit osallistua näihin kokoon­ tu­­­­misiin esim. Zoomin välityk­ sel­lä, mikä mahdollistaa myös ”kasvokkain” kohtaamisen ja kes­kusteluun muiden kanssa. Voit myös katsoa tilaisuuden suo­ rana piirin nettisivuilta: epkl.fi/kohtaamispaikka. Rajoitukset mah­­dollistavat edelleen pien­­pii­­­rien ko­koon­ tu­misen ja ha­­lu­an roh­kais­ta

niiden pi­tä­­mi­seen joko yh­­ teen tule­malla tai esim. vi­­­ deopuhelun avulla Whats­ appin tms. kautta. Tai entäpä jos kut­­­suisit ys­­tä­väsi, jol­la ei ole mah­­­dolli­suut­­ta netin käyt­töön tai naa­pu­ri­si tai mik­sei vaik­ka koko pien­­ piirisi luok­se­­si katsomaan Koh­taa­mis­pai­­kan strii­miä kanssasi. Mitkään rajoitukset eivät onneksi estä sitä, että voimme päivittäin lukea Raa­mattua ja kantaa toinen toi­­siamme rukouksin Her­ ram­­me eteen. Vapahtajamme siunaamaa kevättä! Kai Niemelä


MobilePay 65652 Voit tehdä lahjoituksen Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kan­sanlähetyksen työlle käyt­ tämällä turvallista ja help­poa MobilePay-sovellusta.

MUKANA Liisi Jokiranta, Liisa Pura, Iida Hovi, Maiju Ollilainen, Lea Pihkala, Heidi T, Maria Vuorma, Danielle Miettinen, Jaana Rae­salmi, Anne ja Mika Tuovinen. MUSIIKKI Katri Mäki-Soini & hou­seband ja Ida Bois. JUONTO Anneli Jokimies, Petra Suur-Palo. OSALLISTUMISMAKSU 20€/hlö. OHJELMA JA ILMOITTAUTUMISET 4.3. mennessä: kansanlähetys.fi/naistenpäivät tai 019 77 920 (ma-pe 9-16). STRIIMAUSLINKKI lähetetään osallistu­jil­le sähköpostitse ja tapahtuma on katsottavissa 21.3. asti.

PALVELUTYÖLINJALLE? Palvelutyölinjan tavoitteena on antaa Kansanlähetyksen lä­he­tys­­kes­kuksessa tai piirissä vapaaehtoistyötä tekevälle raamit to­teut­taa vapaaehtoistyötä yhdistettynä opiston eri linjojen ja verk­­ko­-opis­kelun mah­dol­li­suuksiin. Opintolinjalla vähintään 8 viikkoa päätoimisesti opiskelevien on mahdollista saada myös opin­to­tukea. Työs­sä­oppimisen ja muun opiskelun sisäl­lös­tä ja laajuudesta (in­tensiivisyys ja kesto) voidaan sopia kunkin henkilön kanssa erik­seen. Piirin hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö kaikessa moni­nai­suudessaan voidaan laskea osaksi palvelutyölinjan työssäop­pi­mista. Työstä on mahdollista rajata suunniteltu kokonaisuus, josta antaa osaopinnäytteen jollekin ammattioppilaitokselle. Näin voi hankkia tunnistettua ammatillista pätevyyttä. Lisätietoja palvelutyölinjasta: timo.tuikka@ sekl.fi, 044 5651391

1. Al­oita lataamalla Mo­bi­le­Paysovellus äly­puheli­mee­si App Sto­resta iPhonea tai Google Playsta And­roid-lait­teita varten. 2. Avaa MobilePay-sovellus ja valitse Luo uusi käyt­täjä. 3. Syötä matkapuhelinnumerosi, saat sen jäl­­keen tekstiviestil­lä 6-nu­me­roi­sen ak­ti­voin­ti­­ koodin. 4. Syötä koko nimesi (niin kuin se lukee henkilölli­ syystodistuksessasi) ja henkilötunnuksesi. 5. Syötä sähköpostiosoitteesi. 6. Syötä maksukorttisi tiedot. 7. Syötä tilinumerosi. 8. Valitse nelinumeroi­nen salasanasi. On tär­keää, että valitset yk­silöllisen salasanan, jo­ka ei ole muiden tie­dossa. 9. Vahvista nelinumeroi­nen salasana. 10. Nyt voit aloittaa MobilePayn käytön. Jos et saa tekstiviestiä, soita numeroon 0200 31331.

Lahjoitusnumerot 0600-15610 0600-15620 Soittamalla lahjoitusnume­room­ me, lahjoituksesi (10,01€ tai 20,02€ + pvm) ve­loitetaan seuraavan puhelinlas­ku­si yhteydessä.


KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI? VERKKOPANKISSA

Viikkonumero ilmestyy 48 kertaa vuodessa. TUTUSTU 1 kk il­maiseksi (määräaikainen). KESTOTILAUS 1 + 12 kk hintaan 69€ (ensimmäinen vuosi, jatkuu kestona 111€/v). TILAA säh­köpostitse tilauspalvelu@uusitie.com, puhelimella 044 4477 827 tai netissä osoitteessa uusitie.com/tilauspalvelu.

TARTU TARJOUKSEEN!

ONLINE ALFA

1. Tee verkkopankissasi maksuohjel­ mal­la toistuva maksu tai suoritus 2. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 3. Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista (alla) 4. Päätä summa ja eräpäivä 5. Mää­ritä maksun toistuvuus

PANKIN ASIAKASPALVELUSSA 1. Ilmoita, että haluat tehdä toistuvan mak­sun tai suorituksen 2. Ilmoita oma tilinumero, jolta halu­at maksun veloitettavan 3. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 4. Anna haluamasi viitenumero ohei­sis­ta vaihtoehdoista (alla) 5. Päätä summa ja eräpäivä 6. Valitse maksuväli: kuukausittain

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27, BIC OKOYFIHH

Online Alfa alkaa to 11.3. klo 18. Ilmoittaudu ja kutsu ystäväsikin mukaan! epkl.fi/kohtaamispaikka

RUKOUS KANNATTAA Kansanlähetyksen vuositeema 2021 on Rukous kannattaa. Ru­kous kannattaa koko maailmaa. Rukous kannattaa läheisiämme. Rukous kannattaa sinua ja minua. Voit tilata uuden Rukouskalenterin 1/2021 numerosta 019 77 920 tai keskus@sekl.fi. Kalenteri on sinulle maksuton. Voit pyytää rukouskalenteria myös piirin työntekijöiltä tilaisuuksien jälkeen.

ANNA LAHJA TYÖLLEMME SOITTAMALLA 0600 15610 (10€) TAI 0600 15620 (20€)

18

VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­ melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­ kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.


TILISIIRTO GIRERING

SAAJAN TILINUMERO

Vaasan Osuuspankki

SAAJA MOTTAGARE

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH

MAKSAJA BETALARE

Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

Jäsenmaksu vuodelle 2021 Henkilöjäsen 15€/vuosi Ainaisjäsenmaksu 150€/hlö

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero 91912

TILILTÄ NRO

Eräpäivä

Haluamme kasvattaa jouk­ ko­am­me. Yhdistyksen tarkoi­ tuk­ sena on edistää Jumalan val­takunnan levi­ä­mistä sekä toi­ mi­alueellaan että mui­den kansojen keskuudessa joh­­dattamalla ih­misiä Kristuksen tun­te­miseen ja ohjaamalla hei­ tä kasva­ maan us­kossa sekä toi­mimaan Jumalan val­takunnan työs­sä. Yhdistys ko­

ros­taa uskovi­en vastuuta ja oma­ toi­misuutta. Oppiperustansa mukaisesti yh­­dis­tys pyrkii toimimaan uskolli­ se­­na Raamatulle ja sen Herralle Py­­hässä Hengessä. Tarkoituksen­ sa toteuttamiseksi yhdistys jär­ jes­ tää hengellisiä tilaisuuksia, toi­mii lähetysrakkauden lisäänty­ mi­seksi ja lähetystyöntekijöiden

€ tukemiseksi sekä harjoittaa kou­ lu­tustoimintaa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat piirihallituksen hyväksymiä henkilö- tai yhtei­sö­jä­­seniä. Jäsenmaksut vuonna 2021 - Henkilöjäsen 15 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 150 €/hlö - Yhteisöjäsen 150 €/vuosi

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.) Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely) Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi. henkilöjäseneksi ainaisjäseneksi yhteisöjäseneksi Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com) Nimi: Lähiosoite: Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

Sähköposti: Syntymäaika:

(vain jäseniksi aikoville)

Päiväys:

Allekirjoitus:


Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Tehtaankatu 3 B 21 65200 Vaasa

Profile for Kai Niemelä

Matkalla-lehti 1/21  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Matkalla-lehti 1/21  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Profile for epkl
Advertisement