Page 1

ΤΕΥΦΟΣ

04

ΠΘΡΛΑΛΣ NEWSLETTER ΓΛΑ ΨΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΕΥΛΔΣΨΘΧΕΩΡ & ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩ΢Θ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ Σ 2010

BusinessNews e-NewsLetter

΢ε αυτό το τεφχοσ: Ψρείσ τρόποι για να βοθκιςτε τθν επιχείρθςθ ςασ ΢.1 Υρόγραμμα LEADER ΢.2 Υρόγραμμα “Πεταποίθςθ ςτισ Ρζεσ Χυνκικεσ” Χ.5 Υρόγραμμα για εταιρείεσ Logistics) ΢.6 Υρόγραμμα Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ ΣΑΕΔ ΢.7 Ρζο Υρόγραμμα απαςχόλθςθσ προςωπικοφ από τον ΣΑΕΔ ΢.9 Υρόγραμμα “Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον” ΢.11 Υρόγραμμα Ζνδυςθ & Ωπόδθςθ: Ρζεσ Υροοπτικζσ Χ.13 Αναμζνεται νζο Υρόγραμμα για το Οιανικό εμπόριο ΢.14 Υρόγραμμα “Υράςινοσ Ψουριςμόσ” ΢.17 Υρόγραμμα “Εναλλακτικόσ Ψουριςμόσ” ΢.19 Ανάπτυξθ Ξαινοτόμων Ωπθρεςιϊν από επιχειριςεισ ΢.20 Υολιτιςτικι Επιχειρθματικότθτα ΢.21 Υρόγραμμα ΨΕΠΥΠΕ πρϊτων υλϊν και εμπ/των ΢.22 Ξάλυψθ φορ/κϊν και αςφ/κϊν υποχρεϊςεων ΢.23 Ζκκεςθ Doing Business in Greece 2011 ΢.24 Ωπθρεςία Ενθμζρωςθσ Υρογρ/των “PROGRAMS ALERT” ΢.26

ΑΓ. ΑΥΣΧΨΣΟΩΡ 7-9 ΘΓΣΩΠΕΡΛΨΧΑ 461 00 ΨΘΟ: +30.26650.21428 FAX: +30.26650.27849 EMAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR WEB: HTTP://EPIXEIREIN.GR

COPYRIGHT: Θ εργαςία αυτι από τθν “Επιχερείν Χυμβουλευτικζσ Ωπθρεςίεσ” υπόκειται ςτθν άδεια πνευματικϊν δικαιωμάτων Creative Commons με “Αναφορά προζλευςθσ-Πθ Εμπορικι Χριςθ-Υαρόμοια διανομι 3.0 άδεια για τθν Ελλάδα”. Απευκφνεται αποκλειςτικά ςτα μζλθ τθσ υπθρεςίασ PROGRAMS ALERT.

EDITORIAL Αγαπθτοί Φίλοι, Σι εκλογζσ τελείωςαν και ο λαόσ επζλεξε τουσ εκλεκτοφσ του είτε ςυμφωνοφμε είτε διαφωνοφμε! Ευχι όλων μασ κα πρζπει να είναι επιτφχουν ςτο ζργο τουσ (για το καλό όλων μασ). Ψα νζα που ζρχονται από τθν αγορά δεν είναι τα καλφτερα. Τλοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. Θ είςπραξθ των χρθμάτων τείνει να γίνει το νοφμερο ζνα κζμα ςε μια επιχείρθςθ. Εδϊ είναι που κα πρζπει να κρατιςουμε τθν ψυχραιμία μασ. Δεν κα πρζπει να πανικοβλθκοφμε και να ρίχνουμε ευκφνεσ δεξιά και αριςτερά, μζνοντασ άπραγοι μπροςτά ςτισ εξελίξεισ. Επειδι δεν μποροφμε να κάνουμε κάτι ςε κεντρικό οικονομικό επίπεδο, κα πρζπει να κάνουμε ότι μποροφμε περιςςότερο ςε προςωπικό επίπεδο. Χε αυτό το τεφχοσ επιλζξαμε να γράψουμε ζνα άρκρο για το πϊσ μποροφμε να δϊςουμε ϊκθςθ ςτθν επιχείρθςθ μασ, αλλά και να τθν προςτατζψουμε τθν δφςκολθ αυτι περίοδο. Ελπίηουμε να βρείτε χριςιμεσ τισ ςυμβουλζσ μασ. Ξαλό διάβαςμα. Φιλικά, Βαςίλθσ Δ. Παππάσ Επιχειρθματικόσ Σφμβουλοσ

Τρεισ τρόποι για να βοηθόςετε την επιχεύρηςη ςασ ςε περιόδουσ ύφεςησ “Ψι κα ςυμβεί ςτθν επιχείρθςθ μου ςε μια περίοδο γεμάτθ αβεβαιότθτα με τθν οικονομία να πθγαίνει από το κακό ςτο χειρότερο;” Θ ερϊτθςθ αυτι βαςανίηει ζντονα μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. Βαςανίηει όλουσ μασ! Θ διάχυτθ αυτι αβεβαιότθτα, θ ψυχοφκόρα αναμονι για το “τι κα γίνει τελικά με τθν οικονομία τθσ Ελλάδασ; Κα τθν γλιτϊςουμε;” ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ ζχουν αλλάξει κεωροφμε άρδθν, τθν ψυχολογία και τθν ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν ςτθν χϊρα μασ. Αυτό πρζπει να το καταλάβουμε καλά όλοι μασ! Υρωτίςτωσ όμωσ να το αποδεχτοφμε! (εδϊ ςυςτινουμε το εξαιρετικό βιβλίο του Spencer Johnson, “Υοιοσ πιρε το τυρί μου;” κα ςασ βοθκιςει να δεχτείτε τθν αλλαγι!). Υρζπει να καταλάβουμε ότι οι παλιζσ καλζσ εποχζσ, με το ταμείο ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ γεμάτο, περάςανε! Μςωσ είναι ςκλθρό να το ςκεφτείτε, όμωσ όςο πιο γριγορα το αποδεχτείτε τόςο καλφτερο για τθν επιχείρθςθ ςασ. Κεωροφμε λοιπόν κα πρζπει να ξεχάςουμε τθν αγορά όπωσ τθν ξζραμε ζωσ τϊρα. Κα πρζπει να προχωριςουμε μπροςτά βάςθ των νζων ςυνκθκϊν που διαμορφϊνονται. Σι νζεσ αυτζσ ςυνκικεσ κζλουν τον καταναλωτι περιςςότερο προςεκτικό ςτισ αγορζσ του. Υλζον δεν δαπανάει χριματα ςε καταναλωτικά αγακά με τον ρυκμό που το ζκανε πριν. Υροςζχει τισ τιμζσ και είναι διατεκειμζνοσ να ξοδζψει περιςςότερο χρόνο ϊςτε να βρει το προϊόν που κζλει ςε χαμθλι τιμι και ςε καλι ποιότθτα.

Ψι κάνουμε λοιπόν; Υωσ αντιμετωπίηουμε τθν κατάςταςθ αυτι; Θ απάντθςθ είναι αναλαμβάνουμε δράςθ! Δεν κακόμαςτε άπραγοι. Υροςαρμοηόμαςτε. Αφουγκραηόμαςτε τα μθνφματα τθσ αγοράσ και του κόςμου. Δεν χάνουμε τον χρόνο μασ κλαίγοντασ για τθν κακι μασ τφχθ και βρίηοντασ τουσ πολιτικοφσ τθσ χϊρασ μασ. Επικεντρωνόμαςτε ςτθν λφςθ και όχι ςτο πρόβλθμα! Υαρακάτω κα δοφμε τρεισ απλοφσ τρόπουσ που κεωροφμε ςθμαντικοφσ, και μπορείτε να εφαρμόςετε ςτθν επιχείρθςθ ςασ ϊςτε να κρατιςετε ικανοποιθμζνουσ τουσ πελάτεσ ςασ, αλλά και να αυξιςετε το μερίδιο αγοράσ ςασ ςτθν δφςκολθ αυτι ςυγκυρία: 1. Φτιάξτε ζνα απλό πλάνο Μάρκετινγκ. Δεν χρειάηεται να είναι 100 ςελίδεσ. Ζνα απλό πλάνο κα είναι όπου κα καταγράψετε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ μάρκετινγκ που κα εφαρμόςετε τθν χρονιά αυτι προκειμζνου να διατθριςετε τουσ πελάτεσ που ιδθ ζχετε αλλά και να αποκτιςετε νζουσ. Σι περιςςότεροι επαγγελματίεσ δεν ζχουν κανζναν πλάνο. Ψίποτα! Υεριμζνουν τουσ ίδιουσ πελάτεσ ξανά και ξανά να μπουν ςτο μαγαηί τουσ, και ίςωσ μερικοφσ νζουσ εάν κάποιοσ ζχει πει μια καλι κουβζντα γιαυτοφσ. Χρειάηεται δραςτθριοποίθςθ. Χίγουρα ζχετε κάποιεσ ιδζεσ ςτο μυαλό ςασ για το πωσ κα κερδίςετε περιςςότερουσ πελάτεσ. Γράψτε αυτζσ τισ ιδζεσ ςε ζνα απλό πλάνο. Δεν χρειάηεται να ζχετε επιςτθμονικζσ γνϊςεισ για να το κάνετε αυτό. Ζνα καλό πλάνο κα ςυνδζςει τα προϊόντα και τθν επιχείρθςθ ςασ με τουσ καταναλωτζσ-ςτόχουσ ςασ [1]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

και κα ςασ βοθκιςει να τουσ μετατρζψετε ςε πελάτεσ ςασ! Εςείσ ζχετε κάποιο πλάνο;; 2. Χωρίςτε τουσ πελάτεσ ςασ ςε τμιματα. Υροτείνουμε να τουσ χωρίςετε ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ με βάςθ το πόςο “κερμοί” είναι για τθν επιχείρθςθ ςασ. Σμαδοποιιςτε τουσ ςε Ηεςτοφσ – Χλιαροφσ – και Ξρφουσ. Σι Ηεςτοί είναι πελάτεσ που ζχετε ιδθ και είναι πιςτοί ςτθν επιχείρθςθ ςασ. Σι Ξρφοι είναι πελάτεσ που ζχουν οι ανταγωνιςτζσ ςασ και είναι εξαιρετικά δφςκολα να τουσ κάνετε Ηεςτοφσ. Ξαι οι Χλιαροί είναι πελάτεσ που αγοράηουν λίγο από όλουσ. Για να αποκτιςετε μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ επικεντρϊςτε το μάρκετινγκ ςτουσ Χλιαροφσ πελάτεσ ςασ ϊςτε να τουσ κάνετε Ηεςτοφσ (φυςικά τουσ Ηεςτοφσ κζλετε να τουσ κρατιςετε Ηεςτοφσ. Χε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να τουσ αφιςετε να γίνουν χλιαροί). Εντοπίςτε λοιπόν μζςω ζρευνασ ςτο πελατολόγιο ςασ, ποιοι είναι καταρχιν οι “χλιαροί” πελάτεσ ςασ και για ποια προϊόντα ξοδεφουν ςε άλλα καταςτιματα τα χριματα τουσ. Βρείτε το “κενό” και προςπακιςτε να το καλφψετε. Κα αυξιςετε ζτςι το μερίδιο αγοράσ ςασ και ςίγουρα τα ζςοδα ςασ. 3. Χωρίςτε τισ δαπάνεσ ςε αρνθτικζσ και κετικζσ. Χε μια επιχείρθςθ δεν είναι όλα τα κόςτθ αρνθτικά. Περικά είναι κετικά αφοφ κάνουν γνωςτι τθν επιχείρθςθ ςασ και ζχετε περιςςότερουσ πελάτεσ, όπωσ για παράδειγμα θ διαφιμιςθ (μιλάμε για τθν ςχεδιαςμζνθ και ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ), ι τα κόςτθ για τθν εξαιρετικι παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ ςασ,

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

οι οποίο βεβαίωσ και το εκτιμοφν ςτθν επιχείρθςθ ςασ. Ψυχόν περικοπι ςτα κόςτθ αυτά, ενδεχομζνωσ κα ζχει ςυνζπειεσ ςτο πελατολόγιο ςασ! Ψα αρνθτικά κόςτθ είναι αυτά που δεν προςφζρουν ςχεδόν τίποτα προσ τον πελάτθ. Για παράδειγμα εάν κεωρείτε ότι πλθρϊνετε πολλά για τθλζφωνα, μπορείτε να εξετάςετε μια αλλαγι ςτον πάροχο τθλεφωνίασ που χρθςιμοποιείτε. Υλζον υπάρχουν πολλζσ προςφορζσ από αρκετζσ εταιρείεσ για ςτακερό τθλζφωνο, φαξ, κινθτό και internet. Επίςθσ ςτο κατάςτθμα ςασ πικανόν να ζχετε δεςμευμζνο κάποιον χϊρο με προϊόντα που δεν κινοφνται. Αντικαταςτιςτε τα με άλλα που κινοφνται. Πθν κάνετε περικοπζσ χωρίσ διακρίςεισ. Βρείτε τα αρνθτικά κόςτθ και μειϊςτε τα. Βρείτε τα κετικά και αυξιςτε τα ι διατθριςτε τα ςτακερά. Ζχετε υπόψθ ςασ ότι οι άνκρωποι δεν κα ςταματιςουν ζτςι απλά να αγοράηουν προϊόντα και υπθρεςίεσ. Είμαςτε καταναλωτικά όντα και κα ςυνεχίςουμε να είμαςτε. Σ άνκρωποσ από τθν ςτιγμι που γεννιζται μζχρι να φφγει από τθν ηωι ςυνεχϊσ καταναλϊνει προϊόντα και υπθρεςίεσ. Αυτό που κα δοφμε από εδϊ και ςτο εξισ είναι μια νζα καταναλωτικι ςυμπεριφορά διαφορετικι από αυτιν που ξζραμε ζωσ τϊρα. Κα πρζπει όλοι να το αποδεχτοφμε και να λειτουργιςουμε ανάλογα χωρίσ να χάνουμε χρόνο. Και μθν ξεχνάτε. Για να ζχουν όλα τα παραπάνω αποτζλεςμα, κα πρζπει να τα εφαρμόςετε!

Πρόγραμμα LEADER Άξονασ 4: Αγροτικό Ανϊπτυξη 2007 – 2013 Χε ιςχφ βρίςκεται θ προςζγγιςθ LEADER ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ (για τον Ρομό Κεςπρωτίασ ζωσ τισ 22 Ροεμβρίου 2010). Ψο Leader είναι ζνα Υρόγραμμα που ζχει τρζξει ξανά ςτο παρελκόν με εξαιρετικι επιτυχία, και είναι γνωςτό ωσ πρόγραμμα αγροτουριςμοφ (μαηί με το ΣΥΑΑΧ). Θ προςζγγιςθ LEADER (Άξονασ 4 του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 20072013), αφορά κυρίωσ αγροτικζσ περιοχζσ με ςκοπό τθν τοπικι ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Σι κυριότεροι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι:  

Θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων. Θ διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[2]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

 

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Θ ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων. Θ ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό πλθκυςμό.

Ψο Υρόγραμμα αφορά είτε αγρότεσ, είτε μθ-αγρότεσ. Χυγκεκριμζνα οι δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι:  

Φυςικά πρόςωπα που αςκοφν δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κάτοικοι ι μθ των περιοχϊν παρζμβαςθσ του Άξονα 4, που δφνανται να αςκιςουν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.

Πζχρι ςιμερα, ανακοινϊκθκε ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από 18 τοπικζσ αναπτυξιακζσ εταιρείεσ. Χφντομα αναμζνονται και οι ανακοινϊςεισ των υπολοίπων Αναπτυξιακϊν. Σι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των προτάςεων παρουςιάηονται παρακάτω ανά νομό:

Φορζασ πρόςκλθςθσ

Νομοί - περιοχζσ παρζμβαςθσ

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προτάςεων

ΔΘΠΣΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘ ΕΒΦΣΧ Α.E, - Α.Δ.Ε. ΣΨΑ

ΕΒΦΣΩ

10/12/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΔΦΑΠΑΧ - Α.Α.Ε. Σ.Ψ.Α.

ΔΦΑΠΑΧ

3/12/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΞΑΒΑΟΑΧ Α.Α.Ε. Σ.Ψ.Α.

ΞΑΒΑΟΑΧ

9/1/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΥΕΟΟΑΧ ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΑΡΩΡYΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΣΨΑ

ΥΕΟΟΑΧ

29/11/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΣΨΑ (ΑΡΞΣ)

ΞΣΗΑΡΘΧ

19/11/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ Α.Ε. ΣΨΑ (ΑΡΞΑΧ Α.Ε.)

ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ

23/12/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΓΦΕΒΕΡΩΡ - Α.Α.Ε. ΣΨΑ

ΓΦΕΒΕΡΩΡ

26/11/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΩ Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΣΨΑ

ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ, ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ

22/10/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΨΦΛΞΑΟΩΡ - ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΣΨΑ- ΞΕΡΑΞΑΥ Α.Ε

ΨΦΛΞΑΟΩΡ

3/12/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΦΩΞΛΞΘ Α.Ε. - ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΛΑ ΣΨΑ

ΦΩΞΛΔΑΧ

29/11/2010

ΑΧΑΝΑ Α.Ε. - Α.Α.Ε. Σ.Ψ.Α.

ΑΧΑΝΑΧ

29/11/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΣΟΩΠΥΛΑΧ Α.Α.Ε. Σ.Ψ.Α (ΑΡ.ΣΟ. Α.Ε.)

ΘΟΕΛΑΧ

30/11/2010

ΕΨΑΛΦΛΑ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩ΢ΘΧ ΟΕΧΒΣΩ Α.Ε.

ΟΕΧΒΣΩ

5/10/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ Α.Α.Ε. ΣΨΑ (ΑΡ.ΔΩ. Α.Ε.)

ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΩΡ

11/10/2010

ΑΞΣΠΠ ΨΘΟΣΦΕΛΨΘΧ ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ Α.Ε. ΣΨΑ

ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ, ΦΕΚΩΠΡΣΩ

1/11/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΣΨΑ (ΑΡ.Θ.) Α.Α.Ε

ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ

25/10/2010

ΑΡΑΥΨΩ΢ΛΑΞΘ ΟΑΧΛΚΛΣΩ Α.Α.Ε. ΣΨΑ (ΑΡ.ΟΑΧ)

ΟΑΧΛΚΛΣΩ

20/12/2010

ΣΨΔ ΔΩΨΛΞΘΧ ΞΦΘΨΘΧ - Σ.Α. ΔΩ.Ξ

ΧΑΡΛΩΡ, ΦΕΚΩΠΡΣΩ

30/11/2010

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[3]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

ΕΠΛΛΕΞΛΜΕ΢ ΔΡΑ΢ΣΘΡΛΟΣΘΣΕ΢: Χτο πλαίςιο του μζτρου εντάςςονται οι ακόλουκεσ ενδεικτικζσ δράςεισ:  Μδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ μονάδων μεταποίθςθσ και τυποποίθςθσ τοπικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ.  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ.  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ.  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων.  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ).  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων.  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν.  Λδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων πρωτογενοφσ γεωργικισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν Αϋ μεταποίθςθ. ΕΠΛΔΟΣΘ΢Θ: Θ επιχοριγθςθ ανζρχεται ςε ποςοςτό 60% για Αν. Πακεδονία – Κράκθ, Ιπειρο, Υελοπόννθςο, Δυτικι Ελλάδα και Ρθςιά Βορείου Αιγαίου, και ποςοςτό 50% για τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. Ψο υπόλοιπο ποςό μπορεί να καλυφκεί με ίδια ςυμμετοχι του επενδυτι ι και χρθματοδότθςθ από τράπεηα. Αυτό ςθμαίνει ότι το πρόγραμμα δίνει τθν δυνατότθτα το υπόλοιπο 40% (ι 50% ανάλογα τθν περιοχι) να προζρχεται εξολοκλιρου από τραπεηικό δανειςμό. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛ΢ΜΟ΢:  Ψο επιλζξιμο κόςτοσ ανά επενδυτικό ςχζδιο κα ανζρχεται ςε 500.000 € για ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό μονάδων μεταποίθςθσ και τυποποίθςθσ τοπικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ.  Τςον αφορά ςτισ υποδομζσ διανυκτζρευςθσ (ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί), το επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται μζχρι και τα 600.000 € και ζωσ 40 κλίνεσ.  Για τισ λοιπζσ επιχειριςεισ (ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί), το ςυνολικό επιλζξιμο κόςτοσ κα ανζρχεται ζωσ τα 300.000 €. ΢ΘΜΑΝΣΛΚΟ: Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ που κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ. ΓΛΑ ΣΟΝ Ν. ΚΕ΢ΠΡΩΣΛΑ΢ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΕΛ ΣΛ΢ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΕΡΛΟΧΕ΢:  ΔΘΠΣΧ ΘΓΣΩΠΕΡΛΨΧΑΧ (εκτόσ του Δ.Δ. Θγουμενίτςασ)  ΔΘΠΣΧ ΥΑΦΑΥΣΨΑΠΣΩ  ΔΘΠΣΧ ΧΩΒΣΨΩΡ  ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ ΥΕΦΔΛΞΑΧ Σζλοσ πρζπει να επιςθμάνουμε ότι το πρόγραμμα κα είναι άκροσ ανταγωνιςτικό. Ψα διακζςιμα χριματα είναι εξαιρετικά λίγα, οπότε αυτό ςθμαίνει ότι επιλζξιμεσ επιχειριςεισ ενδζχεται να μείνουν εκτόσ προγράμματοσ. Υροτείνουμε να μελετιςετε πολφ προςεκτικά όλα τα κριτιρια βακμολογίασ και τισ ενζργειεσ εκείνεσ που κα ςασ δϊςουν ζξτρα βακμοφσ. Για όςουσ ζχουν ςοβαρό ενδιαφζρον, το γραφείο μασ ζχοντασ αςχολθκεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετικι επιτυχία ςτο παρελκόν, είναι ςε κζςθ να αναλάβει, όχι μόνο τθν εκπόνθςθ και υποβολι τθσ πρόταςισ ςασ, αλλά και το ςυνολικό ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ του ζργου, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ με εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr. ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[4]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πρόγραμμα “Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ Συνθόκεσ” ΠΑΡΑΣΑ΢Η ΕΩ΢ ΣΙ΢ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2010 Ψο πρόγραμμα αφορά υφιςτάμενεσ αλλά και νζεσ πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ. Θ επιδότθςθ του Υρογράμματοσ είναι 50% (για τον νομό Κεςπρωτίασ) και αφορά επενδφςεισ από 30.000 € ζωσ 400.000 € (για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ). Ενδεικτικά χρθματοδοτοφνται οι εξισ δαπάνεσ:  Διαμόρφωςθ κτιρίων και περιβάλλοντοσ χϊρου (ζωσ 20% τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ)  Υρομικεια νζων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ (ζωσ 100% τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ)  Αγορά τεχνογνωςίασ (ζωσ 10% τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ)  Δαπάνεσ απαςχόλθςθσ πρόςκετου προςωπικοφ ςε μειονεκτικι κζςθ μζχρι το φψοσ των 60.000 €.  Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν (ζωσ 10.000 €)  Υαροχι υπθρεςιϊν διοίκθςθσ ζργου (ζωσ 4.000 €)  Πελζτθ & Υιςτοποίθςθ Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ (ζωσ 10.000 €) Ποιοι ενιςχφονται:  Φυςικά, Ρομικά Υρόςωπα και Χυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ι επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςε μία από τισ επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ του οδθγοφ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ.  Σι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με ζναρξθ πριν τθν 1/1/2008 πρζπει να είναι μικρζσ ι πολφ μικρζσ, να λειτουργοφν νομίμωσ, να μθν παρουςιάηουν αρνθτικό μζςο όρο προ φόρων και αποςβζςεων τθν τελευταία τριετία (ι διετία κατά περίπτωςθ) και να μθν εμπίπτουν ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ ΕΨΥΑ και ΕΓΨΑ. Θ διαφοροποίθςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ από το πρόγραμμα του ΕΧΥΑ που ζτρεξε πριν ζναν χρόνο, για τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων είναι θ δυνατότθτα υποβολισ αιτιςεων από νζεσ επιχειριςεισ αλλά και οι μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ ζνταξθσ αφοφ ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ είναι πολφ μεγαλφτεροσ, και διατίκεται αποκλειςτικά ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ. Ψο Υρόγραμμα κα είναι ανοιχτό ζωσ τισ 20 Δεκεμβρίου 2010. Οι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ που απζτυχαν να ενταχκοφν ςτο προθγοφμενο πρόγραμμα λόγω του μεγάλου ανταγωνιςμοφ, κα πρζπει να προςπακιςουν ξανά, κακϊσ οι πικανότθτεσ επιτυχίασ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι μεγαλφτερεσ. Για όςουσ ζχουν ςοβαρό ενδιαφζρον, το γραφείο μασ είναι ςε κζςθ να αναλάβει το ςυνολικό ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ του ζργου, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ με εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[5]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Logistics (μεταφορϋσ - αποθόκευςη χοντρικό εμπόριο) Σημαντικό ευκαιρύα χρηματοδότηςησ ϋωσ 50% από το πρόγραμμα Μεταπούηςη ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ Σι εταιρείεσ του ευρφτερου κλάδου των logistics (μεταφορζσ αποκικευςθ - χοντρικό εμπόριο) μποροφν ζωσ τισ 20/12/2010 να υποβάλουν πρόταςθ ςτο πρόγραμμα “Πεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ” και να επιδοτθκοφν για δαπάνεσ που πρόκειται να υλοποιιςουν μζςα ςτθν επόμενθ τριετία. Χτο πρόγραμμα εντάςςονται οι υφιςτάμενεσ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ζωσ 250 άτομα προςωπικό και ζωσ 50.000.000 ευρϊ κφκλο εργαςιϊν), οι νζεσ, οι υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ αλλά και αυτζσ που επικυμοφν να διευρφνουν τθ δραςτθριότθτά τουσ. Ψο πρόγραμμα «Πεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ» ενιςχφει τισ επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ και των υποςτθρικτικϊν ςε αυτιν κλάδων, όπου εντάςςονται και οι επιχειριςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ αποκικευςθσ (Logistics). Σι χρθματοδοτείται:       

Σ εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ και τθσ διοίκθςθσ των επιχειριςεων, Σ εκςυγχρονιςμόσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, Θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, Θ λειτουργία των επιχειριςεων με μεκόδουσ φιλικότερεσ προσ το περιβάλλον, Θ ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, Θ ειςαγωγι τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και Θ διατιρθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ.

Είδοσ ενίςχυςθσ - προχπολογιςμόσ: Σ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ κυμαίνεται από 30.000 € ζωσ 400.000 € για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και 100.000 € ζωσ 800.000 € για τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ, αρκεί να μθν υπερβαίνει το μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία. Ψο ποςοςτό τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ κλιμακϊνεται από 35% μζχρι 50% για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (50% για τον νομό Κεςπρωτίασ) και από 25% ζωσ 40% για τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ ανάλογα με τθ γεωγραφικι περιοχι. Κα καλφπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιςτον 25% του προχπολογιςμοφ και με τραπεηικό δανειςμό το υπόλοιπο ποςό. Δεν απαιτείται τεκμθρίωςθ ιδίων κεφαλαίων και τραπεηικοφ δανειςμοφ, οφτε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου. Για όςουσ ζχουν ςοβαρό ενδιαφζρον, το γραφείο μασ είναι ςε κζςθ να αναλάβει το ςυνολικό ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ του ζργου, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ με εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[6]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πρόγραμμα Γυναικεύασ Επιχειρηματικότητασ ΟΑΕΔ Χε εξζλιξθ βρίςκεται το πρόγραμμα Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ ΣΑΕΔ. Ψο Υρόγραμμα αφορά άνεργεσ Γυναίκεσ θλικίασ από 22 ζωσ 64 ετϊν. Σ αρικμόσ των ωφελουμζνων ανζργων γυναικϊν κα ανζλκει ςυνολικά ςτισ 4.000 κζςεισ. Υολφ περιςςότερεσ απ’ ότι ςτο Υρόγραμμα των ΡΕΕ. Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ άνεργεσ γυναίκεσ:   

Πε δικαίωμα επιδότθςθσ ανεργίασ Υου κα αναπτφξουν δραςτθριότθτα ςε καινοτόμουσ κλάδουσ και ιδιαίτερα ςτθν πράςινθ οικονομία και είναι Πζλθ εταιρείασ (Σ.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυκμο μζλοσ τθσ ι Ε.Υ.Ε.), που μετζχουν με ποςοςτό από 51% ζωσ 60% ςτο εταιρικό κεφάλαιο.

Θ μζγιςτθ δθμόςια δαπάνθ κα ανζλκει ςυνολικά ςτο ποςό των 96.000.000 ευρϊ και κατανζμονται ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ ωσ εξισ:    

(8) Υεριφζρειεσ Αμιγοφσ Χτόχου Χφγκλιςθσ: Kριτθ, Λόνια Ρθςιά, Β. Αιγαίο, Ανατολικι Πακεδονία & Κράκθ, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα και Υελοπόννθςοσ: 45.000.000 €, με 1.875 κζςεισ διακζςιμεσ (3) Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου: Αττικι, Ξεντρικι και Δυτικι Πακεδονία: 36.600.000 € με 1.525 κζςεισ διακζςιμεσ (2) Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Ειςόδου: Ρότιο Αιγαίο και Χτερεά Ελλάδα: 14.400.000 € με 600 κζςεισ διακζςιμεσ ΢φνολο: 96.000.000 €, δθλαδι 4.000 κζςεισ

ΠΡΟΫΠΟΚΕ΢ΕΛ΢ ΢ΤΜΜΕΣΟΧΘ΢: Οι ενδιαφερόμενεσ κα πρζπει: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Ρα ζχουν τθν ιδιότθτα του ανζργου (διακζτοντασ δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι μζχρι και τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ) και να ζχουν ωφελθκεί από τθ διαδικαςία τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ. Ρα ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάριο επιχειρθματικότθτασ ςε Ξζντρο Υροϊκθςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ (ΞΥΑ) του ΣΑΕΔ. Ρα είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ. Ρα διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΠ) Ρα ζχουν κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. Ρα ζχουν ςυμπλθρϊςει το 22ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να είναι μζχρι 64 ετϊν.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[7]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Επίςθσ: Είναι δυνατι θ επιχοριγθςθ επιχείρθςθσ που ζχει το ίδιο αντικείμενο δραςτθριότθτασ με επιχείρθςθ που λειτουργοφςε ςτον ίδιο χϊρο από άλλο επαγγελματία μζςα ςτο τελευταίο εξάμθνο πριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν τθσ νζασ επιχείρθςθσ ςτθ ΔOΩ, μόνο ςε περιπτϊςεισ που δεν ζχει πραγματοποιθκεί μεταφορά ι μεταβίβαςθ ι αγορά τθσ παλαιάσ επιχείρθςθσ ι του εξοπλιςμοφ αυτισ. ΠΟ΢Ο & ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΕΠΛΧΟΡΘΓΘ΢Θ΢: Θ διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ (3 χρόνια). Ψο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για κάκε νζα ελεφκερθ επαγγελματία που υπάγεται ςτο πρόγραμμα κακορίηεται ςτα 24.000,00 €. Θ πρϊτθ δόςθ, φψουσ 6.000,00 ευρϊ καταβάλλεται μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ υπαγωγισ και τα υπόλοιπα 18.000,00 ευρϊ ςε τρεισ (3) ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ των 6.000,00 ευρϊ θ κάκε μία, καταβαλλόμενθ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ από τθν υπαγωγι τθσ και αφοφ κα ζχει πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον ζνασ επιτόπιοσ ζλεγχοσ κατά το ενδιάμεςο χρονικό διάςτθμα, όπου και διαπιςτϊνεται θ κανονικι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. ΣΛ ΠΡΕΠΕΛ ΝΑ ΓΝΩΡΛΗΕΣΕ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΓΚΡΛ΢Θ ΢Α΢ Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά “ανταγωνιςτικό”. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι δεν κα εγκρικοφν όλεσ οι αιτιςεισ! Σι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ και δεν κα φτάςουν για όλουσ. Ξάποιοι δυςτυχϊσ κα κοποφν! Ψο ποιοι κα πάρουν τισ κζςεισ εξαρτάται από 2 κατθγορίεσ κριτθρίων Α και Β, και τον βακμό που κα “ςκοράρετε”. Ψα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Α αφοροφν τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ που κα υποβάλλετε και λογικά δεν κα ζχετε κανζνα πρόβλθμα. Ψα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Β είναι τα δφςκολα, αφοφ εδϊ κα πρζπει να κατακζςετε ζνα πλιρεσ Επιχειρθματικό Χχζδιο που να καλφπτει όςο το δυνατό καλλίτερα γίνεται 6 επιπλζων υπο-κριτιρια, τα οποία ςασ δίνουν και τθν τελικι βακμολογία ςασ. Θ υψθλότερθ βακμολογία που μπορεί να πάρει μια αίτθςθ είναι 30 βακμοφσ (6 κριτιρια x 5 βακμοί). Εάν για παράδειγμα υποβάλλετε αίτθςθ για τθν Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα και βρίςκεςτε ςε μια από τισ 8 Περιφζρειεσ Αμιγοφσ ΢τόχου ΢φγκλιςθσ (Kριτθ, Λόνια Ρθςιά, Β. Αιγαίο, Ανατολικι Πακεδονία & Κράκθ, Ιπειροσ, Κεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα και Υελοπόννθςοσ) τότε τα διακζςιμα χριματα (45 εκ. €) φτάνουν για 1.875 επιχειριςεισ. Εάν υποκζςουμε ότι γίνουν αιτιςεισ από 3.000 άνεργεσ γυναίκεσ, τότε κα περάςουν αυτζσ με τθν υψθλότερθ βακμολογία. Δθλαδι πρϊτα αυτζσ που ζχουν 30 βακμοφσ, μετά όςεσ ζχουν 29, 28, 27, κλπ. ζωσ ότου ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των 1.875 επιχειριςεων. Σι υπόλοιπεσ αιτιςεισ κα απορριφκοφν! Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ο ΣΑΕΔ μζχρι αυτι τθν ςτιγμι δεν ζχει αναφζρει τθν διαδικαςία, αλλά ςυνικωσ ιςχφει θ θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ από τθν υποψιφια. Ξαταλαβαίνετε λοιπόν ότι όςο μεγαλφτερθ βακμολογία πετφχετε, και όςο πιο γριγορα κινθκείτε, τόςο μεγαλφτερθ πικανότθτα υπάρχει για να εγκρικείτε. Θ ποιότθτα του Επιχειρθματικοφ ςασ Χχεδίου είναι το κλειδί για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ ςασ! Η Επιχειρείν ΢υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ, με μεγάλθ εμπειρία ςτθν υποβολι Επιχειρθματικϊν Σχεδίων ειδικά για Προγράμματα Επιδοτιςεων, είναι ςε κζςθ να αναλάβει τθν ςυμπλιρωςθ του Επιχειρθματικοφ ςασ Σχεδίου και τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςασ ςτον ΟΑΕΔ με μικρό κόςτοσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[8]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Νϋο Πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για νεοειςερχόμενουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ 16-24 ετών ΞΕΚΛΝΘ΢Ε ςτισ 29 Σκτωβρίου, θ υποβολι αιτιςεων για ςυμμετοχι επιχειριςεων και εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα ςτο νζο πρόγραμμα του ΣΑΕΔ για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ μζςω τθσ απαςχόλθςθσ 10.000 ανζργων θλικίασ 16 ζωσ 24 ετϊν, νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ. Ψο εν λόγω πρόγραμμα διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ, ωσ προσ τα κάτωκι ςθμεία:     

Απευκφνεται μόνο ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα Παρζχει ςτουσ ωφελοφμενουσ νζουσ μιςκό και αςφάλιςθ Θ χρονικι του διάρκεια είναι ςυγκεκριμζνθ (6-12 μινεσ) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο οι νζοι θλικίασ 16-24 ετϊν Παρζχει ιςχυρά κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα να μετατρζψουν τθν ςφμβαςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ςε ςφμβαςθ εργαςίασ.

Σ ΣΑΕΔ κα καταβάλει ωσ επιχοριγθςθ το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 100% των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδοτϊν και εργαηομζνων για τουσ κλάδουσ ςφνταξθσ, αςκενείασ και επαγγελματικοφ κινδφνου του ΛΞΑ ΕΨΑΠ, ενϊ οι εργοδότεσ καταβάλουν ςτουσ νζουσ με τουσ οποίουσ ςυνάπτουν ςφμβαςθ εργαςιακισ εμπειρίασ μιςκό, ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτο 80% του κατϊτατου βαςικοφ μιςκοφ ι θμερομιςκίου. Ψο πρόγραμμα επιχοριγθςθσ ζχει διάρκεια 12 μινεσ και παρζχει ιςχυρά κίνθτρα για επζκταςθ για 12 επιπλζον μινεσ, φςτερα από τθν μετατροπι τθσ ςφμβαςθσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ςε ςφμβαςθ εργαςίασ. Ζχει προχπολογιςμό 53.940.400 ευρϊ για τα ζτθ 2010-2012. Περιεχόμενο προγράμματοσ: Χκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων και θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ ανζργων θλικίασ 16 ζωσ 24 ετϊν, νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, με τθν απαςχόλθςι τουσ ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα. Σι εργοδότεσ ςυνάπτουν με ανζργουσ θλικίασ 16 ζωσ 24 ετϊν ςυμβάςεισ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ οι οποίεσ δεν μπορεί να είναι διάρκειασ μικρότερθσ των ζξι μθνϊν και μεγαλφτερθσ των 12 μθνϊν ςτθ διάρκεια των οποίων καταβάλλουν ςτουσ προςλαμβανόμενουσ μιςκό ίςο με το 80% του κατϊτατου βαςικοφ μιςκοφ ι θμερομιςκίου, όπωσ αυτό ορίηεται από τθν ΕΓΧΧΕ και τουσ αςφαλίηουν υποχρεωτικά ςτουσ κλάδουσ ςφνταξθσ, αςκζνειασ ςε είδοσ και επαγγελματικοφ κινδφνου του ΛΞΑ - ΕΨΑΠ.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[9]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παρζχονται ςτουσ εργοδότεσ ιςχυρά κίνθτρα να μετατρζψουν ςε ςφμβαςθ εργαςίασ τθν ςφμβαςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ των επιχορθγοφμενων νζων, φςτερα από αίτθςθ τουσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΣΑΕΔ (εντόσ 30 θμερϊν), και να επιχορθγθκοφν για επιπλζον 12 μινεσ. Υαράλλθλα, οι εργοδότεσ υποχρεοφνται να διατθριςουν τισ κζςεισ εργαςίασ (παλαιζσ και νζεσ) κακ' όλθ τθ διάρκεια του β' ςταδίου του προγράμματοσ, που ανζρχεται ςυνολικά ςτουσ 18 μινεσ (12 μινεσ επιχοριγθςθ και 6 μινεσ δζςμευςθ). Χε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ μειϊςει το προςωπικό τθσ και εφόςον δεν το αντικαταςτιςει μζςα ςε τριάντα θμζρεσ, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόςεσ κζςεισ εργαςίασ όςεσ μειϊκθκε το προςωπικό. Χε περίπτωςθ αδυναμίασ αντικατάςταςθσ του προςωπικοφ ςε επιχορθγοφμενθ κζςθ λόγω ζλλειψθσ ειδικότθτασ (που κα διαπιςτϊνεται από τθν Ωπθρεςία) διακόπτεται θ επιχοριγθςθ μόνο για τθ κζςθ αυτι, χωρίσ άλλεσ επιπτϊςεισ για τον εργοδότθ. Ωσ μείωςθ προςωπικοφ κεωρείται θ καταγγελία ςφμβαςθ εργαςίασ ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΛ ΚΑΛ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΛ ΕΠΛΧΕΛΡΘ΢ΕΛ΢: Χτο πρόγραμμα μποροφν να ενταχκοφν όλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι:  Δεν ζχουν προβεί, κατά τθ διάρκεια του εξαμινου πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα, ςε μείωςθ προςωπικοφ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ εκτόσ αν οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο που αποδεικνφεται με δικαιολογθτικά (διαφορετικά κα πρζπει να ζχει γίνει αντικατάςταςθ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ).  Δεν χαρακτθρίηονται ωσ προβλθματικζσ.  Δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ. ΑΝΕΡΓΟΛ: Ψα ωφελοφμενα άτομα πρζπει:  Ρα είναι νεοειςερχόμενοι ςτθν αγορά εργαςίασ θλικίασ 16 - 24 ετϊν και να μθν ζχουν αςφαλιςκεί για περιςςότερεσ από εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ αςφάλιςθσ.  Ρα ζχουν τθν ιδιότθτα του άνεργου και να διακζτουν δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ.  Ρα είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ.  Ρα ζχουν ςυμπλθρϊςει το τυποποιθμζνο ζντυπο εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και να ζχουν ςυμφωνιςει ςε ατομικό ςχζδιο δράςθσ.  Σι άνεργοι που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα δεν πρζπει να ζχουν εργαςτεί ςτθν ίδια επιχείρθςθ το τελευταίο 12μθνο πριν τθν θμερομθνία υπαγωγισ τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το οικείο τμιμα του ΟΑΕΔ τθσ περιοχισ ςασ. Για τον Νομό Θεςπρωτίασ βρίςκεται ςτθν Ηγουμενίτςα. Πλθροφορίεσ επίςθσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[10]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πρόγραμμα “Εξοικονόμηςη κατ’ ούκον” Από μινα ςε μινα μασ πθγαίνει το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ ςχετικά με το Υρόγραμμα “Εξοικονόμθςθ κατ’ οίκον” (αλλαγι κουφωμάτων, κλπ.). Σι νζεσ ανακοινϊςεισ το τοποκετοφν ςτισ αρχζσ του επόμενου ζτουσ (Λανουάριοσ 2011). Αυτι τθν ςτιγμι βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ διαμόρφωςθ του μθτρϊου των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν. Ωπενκυμίηουμε ότι το Υρόγραμμα αφορά ςε παροχι κινιτρων (χαμθλότοκων δανείων και ςθμαντικι απομείωςθ αρχικοφ κεφαλαίου δανείου) για παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κατοικίεσ, αφοφ προθγθκεί ενεργειακι επικεϊρθςθ που κα τισ υποδεικνφει. Βαςικό χαρακτθριςτικό του προγράμματοσ είναι ο ακριβισ υπολογιςμόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ο οποίοσ κα βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ των ενεργειακϊν επικεωρθτϊν κακϊσ και του αντίςτοιχου Ξανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτθρίων του Ρ. 3661 τθσ 19θσ Παϊου 2008. Θ ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι του προγράμματοσ και του εν λόγω κεςμικοφ πλαιςίου κα εξαςφαλίςει μια ολοκλθρωμζνθ δράςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με ορκότερο προςδιοριςμό των ενεργειακϊν αναγκϊν των κτθρίων, κακϊσ και των αναγκαίων παρεμβάςεων. Σα κτιρια που ζχουν επιλεγεί να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι αυτά που ζχουν καταςκευαςτεί πριν τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ κερμομόνωςθσ του 1979 ι μεταγενζςτερα, αλλά νομίμωσ δεν ζχει γίνει μελζτθ κερμομόνωςθσ λόγω υπαγωγισ του ςχετικοφ αιτιματοσ ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ του Ξανονιςμοφ Κερμομόνωςθσ, και ωσ εκ τοφτου παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ενεργειακι κατανάλωςθ, ενϊ παράλλθλα κα λθφκεί υπόψθ και το ειςόδθμα των πολιτϊν. Θ εφαρμογι κα βαςιςκεί ςτθ δθμιουργία ειδικοφ Ψαμείου Χαρτοφυλακίου (Ξεφαλαίου) υπό τθ διαχείριςθ του ΨΕΠΥΠΕ. Ψο Ψαμείο μζςω κα παρζχει χαμθλότοκα δάνεια ςτουσ ιδιοκτιτεσ των ακινιτων, κακϊσ και επιςτροφι μζρουσ του δανείου που κα ςυνάψουν. Σ αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ και οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του προγράμματοσ οριςτικοποιοφνται αυτι τθν περίοδο και θ ενεργοποίθςι του αναμζνεται ςτισ αρχζσ Σκτωβρίου. Σα κίνθτρα: Ψο Υρόγραμμα απευκφνεται ςε πολίτεσ / ωφελοφμενουσ, οι οποίοι, ειςοδθματικά, εντάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ, με διακριτά κίνθτρα ανά κατθγορία: 

Ξατθγορία Α

Λδιοκτιτεσ επιλζξιμων ςτο πρόγραμμα κατοικιϊν, το ατομικό ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα των οποίων δεν ξεπερνά τισ 15.000 € ι τισ 25.000€ αντίςτοιχα. Για τθν κατθγορία αυτι, προβλζπεται χοριγθςθ ΑΣΟΚΟΤ δανείου, που δεν προβλεπόταν ςτο αρχικό ςχιμα, και επιχοριγθςθ του 30% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ (με τθ μορφι απομείωςθσ δανειακοφ κεφαλαίου). Δθλαδι ζνασ πολίτθσ που κα λάβει δάνειο 10.000 € κα αποπλθρϊςει 7.000 € άτοκα. 

Ξατθγορία Β

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[11]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Λδιοκτιτεσ επιλζξιμων ςτο πρόγραμμα κατοικιϊν, το ατομικό ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα των οποίων βρίςκεται μεταξφ 15.000 και 30.000 € ι 25.000 και 50.000€ αντίςτοιχα. Για τθν κατθγορία αυτι, προβλζπεται χοριγθςθ χαμθλότοκου δανείου και επιπλζον επιχοριγθςθ για το 15% του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ, που δεν προβλεπόταν ςτο αρχικό ςχιμα. 

Ξατθγορία Γ

Λδιοκτιτεσ επιλζξιμων ςτο πρόγραμμα κατοικιϊν, το ατομικό ι το οικογενειακό δθλωκζν ειςόδθμα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μζχρι φψοσ δθλωκζντοσ ατομικοφ ειςοδιματοσ 45.000 € ι οικογενειακοφ ειςοδιματοσ 65.000 €. Ψο ποςοςτό των ωφελοφμενων τθσ κατθγορίασ αυτισ κα κακοριςκεί ςτθν Υροκιρυξθ του Υρογράμματοσ (ωσ ποςόςτωςθ ςτο ςφνολο των ωφελουμζνων). Για τθν κατθγορία αυτι, το κίνθτρο αφορά ςτθ χοριγθςθ χαμθλότοκου δανείου. Χτθν περίπτωςθ αίτθςθσ πολυκατοικίασ, ωσ ενιαίο κτιριο, δίνεται θ δυνατότθτα ζνταξθσ των ιδιοκτθτϊν διαμεριςμάτων και τθσ κατθγορίασ Β ςτθν κατθγορία κινιτρων Α, εφόςον το 50% του ςυνόλου των ιδιοκτθτϊν επιλζξιμων κατοικιϊν ανικει ςτθν κατθγορία Α. Σο κόςτοσ των ενεργειακών επικεωριςεων για τισ κατθγορίεσ Α και Β κα επιχορθγείται ςτο 100%. Οφζλθ για του πολίτεσ    

Παρζχεται ρευςτότθτα (κεφάλαιο) ςτον πολίτθ με τθ μορφι δανείου ϊςτε να μπορεί να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ χωρίσ να βάλει δικά του χριματα Ψα ανωτζρω δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ Υαρζχεται επιχοριγθςθ ςτισ κατθγορίεσ χαμθλϊν και μεςαίων ειςοδθμάτων μειϊνοντασ ςθμαντικά το δανειακό κεφάλαιο Υαρζχεται δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ςε πολίτεσ που με το παλαιό ςχιμα δεν μποροφςαν να υπαχκοφν ςε αυτό (υψθλά ειςοδιματα).

ΒΑ΢ΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΢υνολικό Προχπολογιςμόσ Προγράμματοσ: 396.000.000 € Ζναρξθ Ενεργειακϊν Επικεωριςεων: Αρχζσ Χεπτεμβρίου Ζναρξθ Τποβολισ Αιτιςεων: Αρχζσ Λανουαρίου 2011. Διάρκεια Τποβολισ Αιτιςεων: 2 μινεσ Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα είναι θ διενζργεια ενεργειακισ επικεϊρθςθσ. Πετά τθν ζκδοςθ του Υροεδρικοφ Διατάγματοσ για τουσ ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ, οι δυνθτικοί ωφελοφμενοι του προγράμματοσ κα κλθκοφν να προβοφν ςε ενεργειακι επικεϊρθςθ. Ψο πιςτοποιθτικό τθσ επικεϊρθςθσ κα αποτελεί απαιτοφμενο δικαιολογθτικό για τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο πρόγραμμα. Πε τθ λιξθ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνει νζα επικεϊρθςθ με βάςθ τθν οποία κα πιςτοποιείται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν και θ ενεργειακι αναβάκμιςθ τθσ κατοικίασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[12]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πρόγραμμα Ένδυςη & Υπόδηςη – Νϋεσ Προοπτικϋσ ΠΑΡΑΣΑ΢Η ΕΩ΢ ΣΙ΢ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2010 Χθμαντικι ευκαιρία χρθματοδότθςθσ για τον κλάδο τθσ Ξλωςτοχφαντουργίασ - Ζνδυςθσ - Ωπόδθςθσ & Δζρματοσ με ορίηοντα 2ετίασ, δίνεται ςτισ ΠΠΕ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ που ζχουν ξεκινιςει τθ δραςτθριότθτά τουσ το αργότερο τθν 1/1/2007.

Θ ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ, θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ εξωςτρζφεια των επιχειριςεων αυτϊν είναι οι βαςικζσ επιδιϊξεισ του προγράμματοσ, ςε ζναν πολφπακο κλάδο τθσ μεταποίθςθσ τθν τελευταία 20ετία. Σ προχπολογιςμόσ του ζργου κυμαίνεται από 30.000 € ζωσ 150.000 € για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, με ποςοςτό επιδότθςθσ από 25% ζωσ 50% (μετά τθν νζα τροποποίθςθ), ανάλογα με τθ γεωγραφικι ενότθτα (50% για τον Ρ. Κεςπρωτίασ), ενϊ για τισ Πεςαίεσ επιχειριςεισ διαμορφϊνεται από 50.000 - 200.000 € (μετά τθν νζα τροποποίθςθ), με ποςοςτό επιδότθςθσ που κυμαίνεται επίςθσ από 25% ζωσ και 50% (μετά τθν νζα τροποποίθςθ) επίςθσ κατά γεωγραφικι ενότθτα (50% για τον Ρ. Κεςπρωτίασ). Ψο Χρθματοδοτικό ςχιμα του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι :   

Λδία Χυμμετοχι (τουλάχιςτον) 25%. Δθμόςια Χρθματοδότθςθ (αναλόγωσ τθν περίπτωςθ) 25% ζωσ 50%. Ψραπεηικι Χυμμετοχι (δυνθτικι) το υπολειπόμενο ποςοςτό.

Σι επιχειριςεισ πρζπει να είναι ατομικζσ ι να ζχουν εταιρικι μορφι ΑΕ, ΕΥΕ, ΣΕ, ΕΕ, με κφριεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται από τουσ ΞΑΔ08 13, 14, 15, 71.20.11.02, 71.20.11.08, 71.20.12, 71.20.19.04, 74.10.19.01, 74.10.19.04, 74.10.19.06. Σι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αφοροφν: 

Εξοπλιςμό - Ειδικζσ Εγκαταςτάςεισ - Αςϊματα Υάγια, οι οποίεσ δφναται να καλφπτουν μζχρι και το 100% επιχειρθματικοφ ςχεδίου, (π.χ. Υαραγωγικόσ εξοπλιςμόσ, κφριοσ και βοθκθτικόσ, ςυςτιματα καταχϊρθςθσ, ανεφρεςθσ, παραλαβισ και μεταφοράσ των προϊόντων μζςα ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ςυςτιματα ελζγχου ςυντιρθςθσ των προϊόντων και των ςυνκθκϊν αποκικευςθσ, μεταφορά τεχνογνωςίασ , κ.λ.π.) Aχλεσ Δαπάνεσ μθ παγιοποιοφμενεσ - Δαπάνεσ προβολισ, προϊκθςθσ και Σργάνωςθσ, Δαπάνεσ ςυμβοφλων οι οποίεσ μποροφν να καλφψουν μζχρι το 60% του εγκεκριμζνου επενδυτικοφ ςχεδίου.

Θ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Σελευταία θμζρα υποβολισ των προτάςεων ορίςτθκε θ 22/11/2010 (μετά τθν νζα τροποποίθςθ). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr. ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[13]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πρόγραμμα εκςυγχρονιςμού για το λιανικό εμπόριο και τισ εκδοτικϋσ δραςτηριότητεσ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΡΧΕ΢ ΣΟΤ 2011 Πε μεγάλο ενδιαφζρον περιμζνουμε τα δυο προγράμματα για το λιανικό εμπόριο και τισ εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ αρχζσ του 2011. Χυγκεκριμζνα, το “Digi-retail” αφορά τθν ενίςχυςθ των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο του λιανεμπορίου και αποςκοπεί ςτθν υιοκζτθςθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν που αναβακμίηουν τόςο τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ όςο και τισ ςυνζργειεσ ενίςχυςθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων αυτϊν. To “Digi-content”, αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ ελλθνικοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου, το οποίο κα μπορεί να αξιοποιθκεί εμπορικά, ενιςχφοντασ τον τομζα των επιςτθμϊν, των εκδόςεων και τθσ ενθμζρωςθσ. Ποιεσ επιχειριςεισ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ: Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ (όχι ενϊςεισ επιχειριςεων), ιδιωτικοφ δικαίου, κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:  

Ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μια πλιρθ δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ. Θ Επιχείρθςθ απαςχολεί κατϋ ελάχιςτο ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Πονάδα Εργαςίασ) με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/ων επιχειρθματία/ων - του/ων μετόχου/ων του/ων εταίρου/ων. Σ κλάδοσ (κατά ΞΑΔ 2008) τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ και τθσ δραςτθριότθτασ με τα μεγαλφτερα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιρζςεισ του κανόνα De Minimis και θ επιχείρθςθ ανικει ςτον κλάδο του Οιανεμπορίου για το πρόγραμμα digi-retail ι ςτουσ κλάδουσ των Εκδοτικϊν Δραςτθριοτιτων (Εκδόςεισ Βιβλίων, Επιςτθμονικϊν και Υανεπιςτθμιακϊν Χυγγραμμάτων, Εκδοτικοί Σίκοι, Εκδόςεισ Ψφπου), των παρόχων ενθμερωτικοφ περιεχομζνου, τθσ διαχείριςθσ ζντυπου και τθσ διαχείριςθσ και εμπορικισ διάκεςθσ οπτικοακουςτικοφ αρχείου και υλικοφ για το digi-content. H επιχείρθςθ κατά τθν τρζχουςα χριςθ και κατά τισ δφο προθγοφμενεσ χριςεισ δεν ζχει λάβει επιχορθγιςεισ από Υρογράμματα και Δράςεισ Ξρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφςα επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τα 200.000 €. H επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[14]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Κατθγορίεσ Ενεργειϊν που ενιςχφονται ςτο πρόγραμμα digi retail. E (1): Αναδιοργάνωςθ και εξοικονόμθςθ πόρων, με αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Ενδεικτικά Υαραδείγματα:         

Υλιρθσ αυτοματοποίθςθ και θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ προϊόντων και αποκεμάτων. Θλεκτρονικι τιμολόγθςθ (e-invoicing). Ωπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (e-payments) Αυτοματοποιθμζνθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθ διακίνθςθ και διακεςιμότθτα προϊόντων μεταξφ υποκαταςτθμάτων, μζςω online επικοινωνίασ Θλεκτρονικόσ κακοριςμόσ τιμϊν και ςιμανςθσ (e-pricing) και δυναμικι τιμολόγθςθ προϊόντων Θλεκτρονικι ςιμανςθ ραφιοφ (electronic shelf tags) Εφαρμογζσ RFID (π.χ. ζξυπνο καλάκι προϊόντων κλπ) Ωπθρεςίεσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ λιανικισ (διαχείριςθ πελατολογίου, αυτοματοποίθςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, διαςφνδεςθ με θλεκτρονικά πολυκαταςτιματα) Εφαρμογζσ Business Intelligence για τθ βελτίωςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ και τθν αποτελεςματικότερθ εςωτερικι οργάνωςθ.

Ε(2): Εξωςτρζφεια - προϊκθςθ - διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Ενδεικτικά Υαραδείγματα:    

    

Ζξυπνεσ κάρτεσ επιβράβευςθσ πελατϊν (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προςωποποιθμζνο marketing Ψθφιακι Χιμανςθ για τθν προβολι προϊόντων (Digital signage) Αυτόματεσ/ Ζξυπνεσ προϊοντικζσ ετικζτεσ (smart tagging) Εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ διαδραςτικισ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ που αξιοποιοφν νζα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμεσ (διαδραςτικζσ βιτρίνεσ, μζκοδοι marketing που αξιοποιοφν ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ, Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ, Βελτιςτοποίθςθ παρουςίασ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ κλπ.) Ωπθρεςίεσ Υροϊκθςθσ, Υροβολισ και Διαφιμιςθσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ μζςων εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθ διεφρυνςθ του πελατολογίου Δυναμικι/ εξατομικευμζνθ προϊκθςθ προϊόντων με θλεκτρονικά μζςα Ωπθρεςίεσ κατάρτιςθσ εξατομικευμζνων προτάςεων προσ τουσ καταναλωτζσ, αξιοποιϊντασ παρελκοφςεσ καταναλωτικζσ προτιμιςεισ Εφαρμογζσ προϊκθςθσ ςυνδυαςμζνεσ με γεωγραφικι πλθροφόρθςθ (geo-location services) Θλεκτρονικά κουπόνια, ι κουπόνια μζςω ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ (e-coupons, m-coupons).

Σ ςυνδυαςμόσ των παραπάνω ενεργειϊν είναι υποχρεωτικόσ. Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειϊν μποροφν να αφοροφν είτε ςε μεμονωμζνα καταςτιματα, είτε ςε ανταλλαγι δεδομζνων με περιςςότερα υποκαταςτιματα, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ υλοποίθςθσ που κα τεκοφν ςτθ δράςθ. Πζςα από το πρόγραμμα κα χρθματοδοτείται θ καταςκευι Θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-shop) μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι είναι εμπλουτιςμζνθ με ολοκλθρωμζνεσ ςυναλλαγζσ και εξυπθρετεί λφςεισ από τθν Ξατθγορία Ενεργειϊν Ε(2): Εξωςτρζφεια - προϊκθςθ - διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[15]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Επενδφςεισ που ενιςχφονται digi-content     

Ε(1): Χυςτιματα, υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν για τθν ψθφιοποίθςθ και δθμιουργία περιεχομζνου (μζχρι 40% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(2): Ωπθρεςίεσ και εφαρμογζσ επεξεργαςίασ, εμπλουτιςμοφ, διαχείριςθσ και μετατροπισ ευρυηωνικοφ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (μζχρι 30% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(3): Χυςτιματα, υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ διάκεςθσ ευρυηωνικοφ πολυμεςικοφ υλικοφ ςε πολλαπλά κανάλια (μζχρι 20% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(4): Ωπθρεςίεσ προβολισ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ μζςω Διαδικτφου, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλων θλεκτρονικϊν μζςων (μζχρι 15% του επενδυτικοφ ςχεδίου) Ε(5): Ωπθρεςίεσ για τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ του ευρυηωνικοφ περιεχομζνου, όπωσ ενδεικτικά δθμιουργία πλάνου εμπορικισ εκμετάλλευςθσ, υπθρεςίεσ μζτρθςθσ τθσ διάχυςθσ-διάδοςθσ του περιεχομζνου κλπ (μζχρι 10% του επενδυτικοφ ςχεδίου)

΢υνολικά Οικονομικά ΢τοιχεία τθσ Δράςθσ Ανάλογα με τθν κατθγορία του δικαιοφχου, τα όρια των επενδυτικϊν ςχεδίων (Επιχοριγθςθ και Λδιωτικι Χυμμετοχι) παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Κατθγορία Δικαιοφχου ΠΟΛΤ ΜΛΚΡΘ

ΜΛΚΡΘ

ΜΕ΢ΑΛΑ

ΜΕΓΑΛΘ

Π/Τ Επενδυτικοφ ΢χεδίου DIGI- Από 10.000€ ζωσ RETAIL 100.000€

Από 25.000€ ζωσ 150.000€

Από 50.000€ ζωσ 250.000€

Από 100.000€ ζωσ 500.000€

Π/Τ Επενδυτικοφ ΢χεδίου DIGI- Από 10.000€ ζωσ CONTENT 50.000€

Από 20.000€ ζωσ 80.000€

Από 50.000€ ζωσ 200.000€

Από 100.000€ ζωσ 200.000€

Ανάλογα με τθν κατθγορία του δικαιοφχου τα ποςοςτά επιχοριγθςθσ ανά επενδυτικό ςχζδιο παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Κατθγορία Δικαιοφχου ΠΟΛΤ ΜΛΚΡΘ

ΜΛΚΡΘ

ΜΕ΢ΑΛΑ

ΜΕΓΑΛΘ

Ποςοςτό Επιχοριγθςθσ DIGI-RETAIL

60%

60%

50%

40%

Ποςοςτό Επιχοριγθςθσ DIGI-CONTENT

50%

Χε κάκε περίπτωςθ ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ κάκε επενδυτικισ πρόταςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων, αν δεν ζχουν κλειςκεί τρεισ) Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί για τθν ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων (digi-retail), ανζρχεται ςτα 100.000.000 €, και για τθν ενίςχυςθ επενδφςεων (digi-content) ανζρχεται ςε 20.000.000 €. Η ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢, ζχει τθν δυνατότθτα να αναλάβει πλιρωσ τθν μελζτθ και διαχείριςθ του ζργου, κακϊσ και να πραγματοποιιςει το ςφνολο των απαιτοφμενων μελετϊν με εξειδικευμζνουσ ςυνεργάτεσ, κατά τθν υποβολι του φακζλου και τθν διαχείριςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[16]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πρόγραμμα “Πρϊςινοσ Τουριςμόσ” Αναμζνεται θ Υροκιρυξθ του προγράμματοσ “Υράςινοσ Ψουριςμόσ” εντόσ του Ροεμβρίου, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ωσ ξενοδοχειακά ι λοιπά τουριςτικά καταλφματα και λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ ενϊ δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 1998/2006. Βαςικά ςθμεία Προγράμματοσ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ Υράξθ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των εμπλεκόμενων ςτθν τουριςτικι διαδικαςία και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Χτθν αναβάκμιςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν των τουριςτικϊν μονάδων, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των περιβαλλοντικϊν τουσ επιδόςεων. Χτθν δθμιουργία υποδομϊν και ςχεδίων δράςεων που πλθροφν τα κριτιρια οικολογικισ πιςτοποίθςθσ.

Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, οι τουριςτικζσ μονάδεσ που κα ενιςχυκοφν μζςω τθσ Υράξθσ “Υράςινοσ Ψουριςμόσ” καλοφνται να βελτιϊςουν τισ λειτουργικζσ τουσ υποδομζσ και τισ επιχειρθςιακζσ τουσ διαδικαςίεσ με οικολογικό προςανατολιςμό αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Ειδικότερα, οι ςτόχοι αυτϊν των ενεργειϊν είναι:    

H βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων των επιλζξιμων επιχειριςεων, H εξοικονόμθςθ ενζργειασ, H ςωςτι και υπεφκυνθ διαχείριςθ του φδατοσ και των απορριμμάτων κακϊσ και, H υλοποίθςθ διαδικαςιϊν που δεν επιβαρφνουν το περιβάλλον ενϊ παράλλθλα προωκοφν τθν ευαιςκθτοποίθςθ των εμπλεκόμενων ςε περιβαλλοντικά κζματα.

Θ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και θ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ από τθν υιοκζτθςθ οικολογικϊν προτφπων αποτελοφν ςθμαντικό κίνθτρο για τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ οικολογικισ λειτουργίασ και πιςτοποίθςθσ. Θ ςαφϊσ διαφαινόμενθ τάςθ των τελευταίων ετϊν ςφμφωνα με τθν οποία οι τουρίςτεσ αλλά και πολλζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ παγκοςμίωσ ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και πιςτοποίθςθσ τουριςτικϊν καταλυμάτων αποτελεί ζνα επιπλζον κίνθτρο για πράςινεσ επενδφςεισ. ΕΠΛΔΟΣΘ΢Θ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΛ΢ΜΟ΢ ΕΡΓΩΝ Σ ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό ςχζδιο ανζρχεται ςτισ € 15.000,00 και ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των € 400.000,00. Ψο φψοσ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου ορίηεται ςτο 40%. Επιπλζον προςαφξθςθ κατά 5% δίνεται ςε επενδυτικά ςχζδια που υλοποιοφνται ςε μικρά νθςιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[17]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Ψο υπόλοιπο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ κα καλφπτεται με ιδιωτικι ςυμμετοχι του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ. ΕΠΛΛΕΞΛΜΕ΢ ΕΠΛΧΕΛΡΘ΢ΕΛ΢ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Υράξθ ζχουν μόνο τα παρακάτω κφρια και μθ κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα που λειτουργοφν νόμιμα (με Ειδικό Χιμα Οειτουργίασ) ςτθν ελλθνικι επικράτεια ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ:           

΢ενοδοχεία κλαςικοφ τφπου. ΢ενοδοχεία τφπου επιπλωμζνων διαμεριςμάτων. ΢ενοδοχεία μικτοφ τφπου (κλαςικοφ τφπου και επιπλωμζνων διαμεριςμάτων). ΢ενοδοχειακζσ μονάδεσ και λοιπζσ τουριςτικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ςε παραδοςιακά ι διατθρθτζα κτίρια. Επιχειριςεισ ενοικιαηόμενων δωματίων, ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων και μικτισ μορφισ ενοικιαηόμενων δωματίων και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων. Ψουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ. Ψουριςτικζσ επαφλεισ. Σργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ (κάμπινγκ).

Επίςθσ κα πρζπει να ιςχφουν τα παρακάτω:   

Θ επιχείρθςθ να λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ. Θ επιχείρθςθ να είναι υφιςτάμενθ με θμερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ πριν τθν 01.01.2008. Δεν ζχει λάβει επιχορθγιςεισ από προγράμματα και δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφςα επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τα 200.000 ευρϊ. Θ επιχείρθςθ ζχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταςθ ζργου για κάκε Αρικμό Φορολογικοφ Πθτρϊου και ζχει κατακζςει το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που αναλφονται ςτθν παράγραφο 10 τθσ παροφςασ προδθμοςίευςθσ. Δεν εμπίπτει ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ψαμείων ΕΨΥΑ, ΕΓΨΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΨΑ (Ευρωπαϊκό Ψαμείο Αλιείασ), όπωσ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΕΥ “Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα”. Ψο φψοσ του προχπολογιςμοφ του προτεινόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου δεν πρζπει να υπερβαίνει το μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν / ακακάριςτων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία διετία.

ΕΠΛΛΕΞΛΜΕ΢ ΕΝΕΡΓΕΛΕ΢ Ψο πρόγραμμα χωρίηεται ςε 5 βαςικζσ κατθγορίεσ ενεργειϊν:  Κατθγορία 1: Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (Α.Υ.Ε.) με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  Κατθγορία 2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ φδατοσ.  Κατθγορία 3: Διαχείριςθ απορριμμάτων (ρφπανςθ, ςτερεά και υγρά απόβλθτα).  Κατθγορία 4: Ανάπτυξθ πράςινων πολιτικϊν / διαδικαςιϊν και ενςωμάτωςθ προτφπων.  Κατθγορία 5: Ενθμζρωςθ και προβολι.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[18]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Υράξθσ θ οποία και κα γίνει με ςχετικι ανακοίνωςθ. Το γραφείο μασ μπορεί να αναλάβει πλιρωσ τθν υποβολι και κατάκεςθ του φακζλου ςασ, κακϊσ και τθν μετζπειτα ολοκλιρωςθ του ζργου. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε μαηί μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

Πρόγραμμα Εναλλακτικού Τουριςμού ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΡΧΕ΢ ΣΟΤ 2011 Σ “Εναλλακτικόσ Ψουριςμόσ” περιλαμβάνει το ςφνολο των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ διακρίνονται ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τισ προτιμιςεισ και τα κίνθτρα των τουριςτϊν, απευκφνονται ςε ζνα εξειδικευμζνο κοινό, τθροφν τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και ςυμβάλλουν ςτθν άμβλυνςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. Πορφζσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ είναι:  ο Υολιτιςτικόσ Ψουριςμόσ,  ο Καλάςςιοσ Ψουριςμόσ,  ο Ψουριςμόσ Ωπαίκρου,  ο Γαςτρονομικόσ Ψουριςμόσ,  ο Ψουριςμόσ Ωγείασ και Ευεξίασ,  ο Χυνεδριακόσ τουριςμόσ, κ.ά. Ξφριοι ςτόχοι των επενδυτικϊν ςχεδίων που κα ενιςχυκοφν είναι ενδεικτικά:         

Θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων. Θ προςωποποίθςθ και εξατομίκευςθ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ. Θ παροχι ολοκλθρωμζνων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςε ειδικζσ ομάδεσ επιςκεπτϊν (π.χ. επαγγελματικζσ ομάδεσ, ΑμΕΑ κ.λ.π.). Θ διαφοροποίθςθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν από τισ μορφζσ μαηικοφ τουριςμοφ. Θ διαςφνδεςθ των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν με τθν τοπικι παραγωγι. Θ τουριςτικι αξιοποίθςθ των τοπικϊν, φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων. Θ ειςαγωγι καινοτομιϊν. Θ ενίςχυςθ τθσ αειφορίασ και θ μείωςθ των εξωτερικϊν επιβαρφνςεων των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων. Θ διάχυςθ και ενίςχυςθ τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ

ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΛ: Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ είναι: Φυςικά ι Ρομικά Υρόςωπα (Ανϊνυμθ Εταιρεία, Εταιρεία Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Σμόρρυκμθ Εταιρεία ι Ετερόρρυκμθ Εταιρεία) που παρζχουν ι δφνανται να παρζχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπθρεςίεσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ και που λειτουργοφν νόμιμα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ επενδυτικισ πρόταςθσ οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοί του δθμοςίου τομζα. Ξατ' εξαίρεςθ, ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ επιτρζπεται να υποβάλλουν επενδυτικι πρόταςθ Δθμοτικζσ ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[19]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

και Ξοινοτικζσ Επιχειριςεισ, Αναπτυξιακζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, Επιχειριςεισ Σ.Ψ.Α. Ειδικοφ Χκοποφ, επιχειριςεισ των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, Επιμελθτιρια, Χυνεταιριςμοί και Ενϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, Ψοπικοί Χφλλογοι, Λδρφματα κ.λπ., υπό τθν προχπόκεςθ ότι μετζχουν ωσ εταίροι ςε εταιρικό ςχιμα μαηί με τουλάχιςτον μία (1) από τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ του άρκρου 2 του Ρ. 2160/1993 (ΦΕΞ Α' 118), όπωσ ιςχφει, και θ ςυμμετοχι τουσ ακροιςτικά δεν υπερβαίνει το 25% του προχπολογιςμοφ του ζργου. Μορφι ΢τιριξθσ: Ενιςχφονται με άμεςθ επιχοριγθςθ επενδυτικά ςχζδια φψουσ από 15.000 € ζωσ 400.000€. Σι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αφοροφν ςε προμικεια ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ, διαμόρφωςθ χϊρων και δθμιουργία βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων, αμοιβζσ ςυμβοφλων, ενζργειεσ προβολισ και επικοινωνίασ και άλλεσ δαπάνεσ. Σο Πρόγραμμα αναμζνεται α προκθρυχκεί πριν το τζλοσ του 2010. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

Πρόγραμμα Ανϊπτυξησ Καινοτόμων Υπηρεςιών ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΡΧΕ΢ ΣΟΤ 2011 ΢ΣΟΧΟ΢ του Υρογράμματοσ αποτελεί θ ενίςχυςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων τεχνολογικισ καινοτομίασ και θ εφαρμογι καινοτόμων επενδυτικϊν ςχεδίων, με απϊτερο ςκοπό τθν ανάπτυξθ νζων Ωπθρεςιϊν Υροςτικζμενθσ Αξίασ. Θ καινοτομία ςτισ υπθρεςίεσ μπορεί να αφορά νζεσ τεχνολογίεσ, διεργαςίεσ, τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ με τον πελάτθ, αλλά και νζα επιχειρθματικά μοντζλα και πρακτικζσ. Ωφελοφμενοι: Ωφιςτάμενεσ επιχειριςεισ (Υολφ Πικρζσ, Πικρζσ, Πεςαίεσ και Πεγάλεσ) του κλάδου ΨΥΕ, ανεξαρτιτου μορφισ (ΑΕ, ΕΥΕ, ΣΕ, ΕΕ). Ωλοποίθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων για τθν ανάπτυξθ νζων, καινοτόμων Ωπθρεςιϊν Υροςτικζμενθσ Αξίασ. Ψα επενδυτικά ςχζδια κα ςτοχεφουν ςε καινοτόμεσ υπθρεςίεσ τφπου B2C (Επιχείρθςθ προσ Ξαταναλωτι) ι B2B (Επιχείρθςθ προσ Επιχείρθςθ). Σι υπθρεςίεσ αυτζσ κα πρζπει να αξιοποιοφν νζεσ τεχνολογίεσ αιχμισ και διαφορετικά 40 μζςα και τρόπουσ διάκεςθσ (π.χ. broadband networks, web, mobile networks). Ενδεικτικά, οι υπθρεςίεσ καινοτομίασ δφναται να αφοροφν ςε διαφορετικά κεματικά αντικείμενα και τομείσ όπωσ Ωγεία, Εκπαίδευςθ, Επιχειρθματικότθτα, Διαφιμιςθ, Επικοινωνία, Υολιτιςμό, Ψυχαγωγία, Ψουριςμό, Υεριβάλλον, Πεταφορζσ, Ξοινωνικι Δικτφωςθ. Ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν για διείςδυςθ ςε niche markets. Μορφι ΢τιριξθσ:  Επενδφςεισ ςε ενςϊματα και άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ (εξοπλιςμόσ, λογιςμικό, απόκτθςθ τεχνογνωςίασ)  Πιςκολογικό κόςτοσ άμεςα δθμιουργοφμενων από το επενδυτικό ςχζδιο κζςεων απαςχόλθςθσ ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[20]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Ειδικότερα για τισ ΠμΕ, επιλζξιμεσ δαπάνεσ αποτελοφν και θ λιψθ εξειδικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

Πρόγραμμα για την Πολιτιςτικό Επιχειρηματικότητα ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΑΡΧΕ΢ ΣΟΤ 2011 ΢τόχοσ ΢τιριξθσ: Χρθματοδότθςθ από Ψαμείο (τφπου JEREMIE) με φορείσ πολιτιςτικά ιδρφματα που κα ςυνειςφζρουν πόρουσ. Ωποβολι ολοκλθρωμζνων επιχειρθςιακϊν ςχεδίων για προϊκθςθ πολιτιςτικϊν προϊόντων που παράγουν ζςοδα με ςκοπό τθν επιςτροφι των πόρων ςτο ταμείο. Πυλϊνεσ ςτιριξθσ:  Υολιτιςτικι δθμιουργία  Υολιτιςτικι διαχείριςθ Κεματικζσ ενότθτεσ:  Πουςικι  Χορόσ  Σπτικοακουςτικά (κινθματογράφοσ, φωτογραφία, κζατρο, video-art)  Εικαςτικά  Γλυπτικι  Βιβλίο  Υνευματικι δθμιουργία (γενικϊσ) Μορφι ΢τιριξθσ: Είδθ ενιςχφςεων (κυρίωσ), μεμονωμζνα ι ςυνδυαςτικά:  Εγγυιςεισ δανείων  Επιδότθςθ επιτοκίου δανείων  Πικροδάνεια Σο Πρόγραμμα αναμζνεται α προκθρυχκεί πριν το τζλοσ του 2010. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το γραφείο μασ. Τθλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, eMail: info@epixeirein.gr.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[21]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Κϊλυψη δαπανών αγορϊσ πρώτων υλών, εμπορευμϊτων και υπηρεςιών (Πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ)

Χε ιςχφ βρίςκεται (παρά τθν μικρι προϊκθςθ του από τισ τράπεηεσ) το πρόγραμμα του ΣΕΜΠΜΕ που αφορά τθν εγγφθςθ χαμθλότοκων δανείων, για τθν κάλυψθ δαπανϊν αγοράσ πρϊτων υλϊν, εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν. Πε το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα καλφπτονται ειδικότερα δαπάνεσ:   

Αγοράσ εμπορευμάτων και πρϊτων υλϊν. Ειδϊν και Ωλικϊν ςυςκευαςίασ, αναλϊςιμων υλικϊν. Ωπθρεςιϊν.

Ψο κατϊτατο επιλζξιμο ποςό δανείου ορίηεται ςε 5.000 ευρϊ και το ανϊτατο ςωρευτικά ςε 300.000 ευρϊ. Πια επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει ζωσ ζξι αιτιςεισ κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ και για διαφορετικά κάκε φορά παραςτατικά, εφόςον δεν ζχει εξαντλθκεί ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ. Ψο πρόγραμμα του ΨΕΠΥΠΕ απευκφνεται ςε:    

Yπό ςφςταςθ (που διακζτουν όμωσ ΑΦΠ), νεοςφςτατεσ, νζεσ και υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ. Επιχειριςεισ που απαςχολοφν (ι κα απαςχολιςουν για τισ υπό ςφςταςθ ςτο πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ) λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ. Επιχειριςεισ που ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ ζωσ 10 εκατ. ευρϊ. Διακζτουν Αςφαλιςτικι και Φορολογικι ενθμερότθτα.

Ψα χριματα του δανείου χορθγοφνται απευκείασ ςτουσ προμθκευτζσ των επιχειριςεων με δίγραμμθ επιταγι ι με ζμβαςμα (ςτθν περίπτωςθ προμθκευτϊν του εξωτερικοφ). Θ καταβολι του ποςοφ πρζπει να γίνεται το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ εγγφθςθσ και με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 30θ Ροεμβρίου 2011. Ρα ςθμειωκεί ότι ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ των παραςτατικϊν για τα οποία χορθγείται το δάνειο. (τα οποία πρζπει να προςκομιςτοφν). Σο επιτόκιο κακορίηεται ςε euribor 6 μθνϊν + 600 μονάδεσ βάςθσ (6%) κατ' ανϊτατο όριο. Ωσ επιτόκιο βάςθσ λαμβάνεται αυτό που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία εκταμίευςθσ και διατθρείται για 6 μινεσ, μζχρι τθν επζτειο δόςθσ του κεφαλαίου, οπότε και ανανεϊνεται ςτο τότε ιςχφον. Θ κάλυψθ τθσ εγγφθςθσ από το ΨΕΠΥΠΕ ανζρχεται ςε 80% και ιςχφει κακ' όλθ τθ διάρκεια του δανείου. Θ διάρκεια του δανείου είναι ζξι ζτθ με διετι περίοδο χάριτοσ κατά τθν οποία κα καταβάλλεται μόνο ο αναλογοφν τόκοσ δανείου. Ψο πρόγραμμα κα διαρκζςει ζωσ τισ 31/12/2011, εκτόσ και αν ο προχπολογιςμόσ του εξαντλθκεί νωρίτερα. Ξαταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων από τισ ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ προσ τισ τράπεηεσ είναι θ 31θ Αυγοφςτου 2011, ενϊ θ παραλαβι των αιτιςεων από το ΨΕΠΥΠΕ πρζπει να γίνει ζωσ τισ 20 Χεπτεμβρίου 2011.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[22]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Κϊλυψη φορολογικών και αςφαλιςτικών υποχρεώςεων (Πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ)

Ψο πρόγραμμα αφορά τθν εγγφθςθ νζων τραπεηικϊν δανείων, τακτισ λιξθσ με ςκοπό τθν κάλυψθ των υποχρεϊςεων των επιχειριςεων ςε ΔΣΩ και Αςφαλιςτικά Ψαμεία. Για τθν υπογραφι δανειακισ ςφμβαςθσ δεν είναι προαπαιτοφμενθ ςτα πλαίςια του παρόντοσ προγράμματοσ θ προςκόμιςθ φορολογικισ και/ι αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Ψο κατϊτατο επιλζξιμο ποςό προσ εγγφθςθ ορίηεται ςε 5.000 ευρϊ και το ανϊτατο επιλζξιμο ποςό δανείου ςε 100.000 ευρϊ. Ψο ανϊτατο ποςό του δανείου ανά επιχείρθςθ προςδιορίηεται ανάλογα με τον αρικμό των απαςχολοφμενων βάςει του ακόλουκου πίνακα: ΕΨΘΧΛΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ (Ε.Π.Ε.) ΑΡΩΨΑΨΣ ΥΣΧΣ ΔΑΡΕΛΣΩ Από 0 ζωσ και 4,99

40.000,00 €

5 ζωσ και 19,99

70.000,00 €

20 ζωσ και 49,99

100.000,00 €

Ψο νζο πρόγραμμα του ΨΕΠΥΠΕ απευκφνεται ςε :  Ωφιςτάμενεσ επιχειριςεισ (που ζχουν ζναρξθ εργαςιϊν ζωσ 31-12-2009) οιαςδιποτε νομικισ μορφισ.  Επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ.  Επιχειριςεισ που ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ ζωσ 10 εκατ. ευρϊ.  Επιχειριςεισ με υποχρεϊςεισ προσ ΔΣΩ και Αςφαλιςτικά Ψαμεία κατά τθν θμερομθνία προςφυγισ τουσ ςτισ ΔΣΩ και ςτα Αςφαλιςτικά Ψαμεία. Επιςθμαίνεται πωσ ςτο παρόν πρόγραμμα δεν είναι επιλζξιμεσ επιχειριςεισ :  Υου ζχουν λάβει δάνειο για Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ μζςω τθσ Α' Φάςθσ του Υρογράμματοσ «Εγγφθςθ και Επιδότθςθ Επιτοκίου Δανείων για Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ ΠΕ/ΥΠΕ», κακϊσ επίςθσ και οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν 10 ΕΠΕ και άνω και ζχουν λάβει τθν ζγκριςθ τθσ ΨΕΠΥΠΕ ΑΕ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν Β' Φάςθ του Υρογράμματοσ «Εγγφθςθ Δανείων για Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ ΠΕ/ΥΠΕ».  Επιχειριςεισ που ζχουν λάβει εγγυθμζνο από τθν ΨΕΠΥΠΕ δάνειο και εμφανίηουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτθν αποπλθρωμι του δανείου αυτοφ.  Σι οποίεσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ.  Σι οποίεσ είναι προβλθματικζσ ι ζχουν παραβάςεισ Ξοινοτικϊν Ξανονιςμϊν ι Εκνικισ Ρομοκεςίασ. Ψα χριματα του δανείου χορθγοφνται απευκείασ ςτισ ΔΟΤ ι/και ςτα αςφαλιςτικά ταμεία με δίγραμμθ επιταγι. Θ καταβολι του ποςοφ πρζπει να γίνεται το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ εγγφθςθσ και με καταλθκτικι θμερομθνία τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010. Ψα δάνεια που κα χορθγοφνται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ κα είναι εξαμθνιαίασ ςυχνότθτασ πλθρωμισ δόςεων και με εξαμθνιαίο θμερολογιακό εκτοκιςμό. Σο επιτόκιο κακορίηεται ςε euribor 6 μθνϊν + 600 μονάδεσ βάςθσ (6%) κατ' ανϊτατο όριο. Ωσ επιτόκιο βάςθσ λαμβάνεται αυτό που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία εκταμίευςθσ και διατθρείται για 6 μινεσ, μζχρι τθν επζτειο δόςθσ του κεφαλαίου, οπότε και ανανεϊνεται ςτο τότε ιςχφον. ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[23]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Θ κάλυψθ τθσ εγγφθςθσ από το ΨΕΠΥΠΕ ανζρχεται ςε 80% και ιςχφει κακ' όλθ τθ διάρκεια του δανείου. Θ διάρκεια του δανείου είναι ζξι ζτθ με διετι περίοδο χάριτοσ κατά τθν οποία κα καταβάλλεται μόνο ο αναλογοφν τόκοσ δανείου. Εξαςφαλίςεισ κα παρζχονται εκ μζρουσ των επιχειριςεων και εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν τράπεηα, για δάνεια άνω των 40.000 ευρϊ. O προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 700 εκατ. ευρϊ (εγγυιςεισ), ποςό που μπορεί να καλφψει δάνεια ςυνολικοφ φψουσ 875 εκατ. ευρϊ. Χφμφωνα με το υπουργείο, ο τελικόσ προχπολογιςμόσ προβλζπεται να ανζλκει με νεότερθ απόφαςθ ςε 1 δις. ευρϊ, καλφπτοντασ ςυνολικά δάνεια φψουσ 1,25 δις. ευρϊ.

Έκθεςη τησ Παγκόςμιασ Τρϊπεζασ “Doing Business 2011” Υποχωρεύ η επιχειρηματικότητα ςτην Ελλϊδα Δϊδεκα κζςεισ υποχϊρθςε θ Ελλάδα ςτθν κατάταξθ του «Doing Business 2011», που καταρτίηει κάκε χρόνο θ Υαγκόςμια Ψράπεηα για τθ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Θ χϊρα μασ κατατάςςεται ςτθν 109θ κζςθ, από τθν 97θ τθν προθγοφμενθ χρονιά, ανάμεςα ςτισ 183 χϊρεσ που αξιολογοφνται. Αξιοςθμείωτθ είναι θ πτϊςθ τθσ Ελλάδασ ςτουσ ζξι από τουσ εννζα επιμζρουσ τομείσ τθσ αξιόλογθςθσ (ςτουσ δφο ζχει παραμείνει αμετάβλθτθ). Θ ζκκεςθ που ζχει τίτλο «Doing Business» και κάκε χρόνο εξετάηει τθν πρόοδο που ζχει κάνει κάκε μία από 183 οικονομίεσ παγκοςμίωσ ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ, κατατάςςει τθν Ελλάδα ιδιαίτερα αρνθτικά όςο μεταξφ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπου κατζχει αρνθτικι πρωτιά, αλλά και ςε παγκόςμιο επίπεδο, με τισ χϊρεσ των Βαλκανίων και τθσ Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ να εμφανίηονται περιςςότερο ελκυςτικζσ για να επενδφςει κάποιοσ ανοίγοντασ μία μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ. Ωπάρχουν 9 ςυγκεκριμζνα κριτιρια βάςθ των οποίων θ ετιςια ζρευνα τθσ Υαγκόςμιασ Ψράπεηασ κατατάςςει τθν εκάςτοτε οικονομία ςτθ αντίςτοιχθ βακμίδα του παγκόςμιου δείκτθ επιχειρθματικότθτασ. Υρόκειται για κριτιρια, τα οποία αφοροφν από τα μζτρα που ζχει λάβει ζνα κράτοσ για τθν άρςθ των γραφειοκρατικϊν αγκυλϊςεων ςτθ διαδικαςία ζναρξθσ μίασ επιχείρθςθσ μζχρι ακόμα το κατά πόςον το φορολογικό περιβάλλον μίασ χϊρασ είναι ευνοϊκό για τον εκάςτοτε- μικρομεςαίο κατά κφριο λόγο- επιχειρθματία να δραςτθριοποιθκεί ςε αυτιν. Σα ςθμαντικότερα ευριματα τθσ ζκκεςθσ για τθ χϊρα μασ; Θ Ελλάδα ζχει κάνει ελάχιςτα βιματα τα τελευταία πζντε χρόνια, για να διευκολφνει τισ ςυνκικεσ επιχειρθματικότθτασ. Πολφ λιγότερα βιματα, ςίγουρα, ςε ςχζςθ με τθν Σουρκία, τθ Βουλγαρία ι τθ FYROM, οι οποίεσ ςτον αντίςτοιχο πίνακα βρίςκονται ςε πολφ καλφτερθ κζςθ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. Ψον τελευταίο, ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[24]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

μόλισ, χρόνο θ Ελλάδα υποχϊρθςε κατά 12 ολόκλθρεσ κζςεισ (από τθ κζςθ 97 που βριςκόταν ςτθν αντίςτοιχθ ζκκεςθ του 2010, πζφτει φζτοσ ςτθ κζςθ 109) ςτθν παγκόςμια κατάταξθ ανάμεςα ςτισ υπόλοιπεσ 182 οικονομίεσ με κριτιριο τον δείκτθ επιχειρθματικότθτασ, που διαμορφϊνεται από το ςυνολικότερο ευνοϊκό περιβάλλον για να ανοίξει και να δραςτθριοποιθκεί ςτθ χϊρα μία μικρι και μεςαία επιχείρθςθ. Θ Ελλάδα, φζτοσ, με τθ κζςθ 109 βρίςκεται κάτω ακόμα από τθν Γουατεμάλα, τθν Αικιοπία, τθν Υαραγουάθ, το Ππανγκλαντζσ και τθν Ωεμζνθ. Σφτε λόγοσ βζβαια για τθν απόςταςθ που μασ χωρίηει από τισ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ βαλκανικισ χερςονιςου και τθσ Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ Γεωργία βρίςκεται ςτισ υψθλότερεσ κζςεισ τθσ παγκόςμιασ διαβάκμιςθσ και κατατάςςεται ςτθν 12θ κζςθ, θ Κφπροσ ςτθν 37θ κζςθ, θ Βουλγαρία ςτθν 51θ κζςθ, θ Σουρκία ςτθν 65θ κζςθ. 

Θ Ελλάδα χάνει 46 κζςεισ εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ τθσ φορολογίασ ςτθ μεταβίβαςθ ακινιτων, κατρακυλϊντασ ςτθν 153θ κζςθ από τθν 107θ πζρυςι, ενϊ αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ πωσ υποχωρεί ςτθν εν λόγω κατάταξθ ακόμα και όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ παφςθσ μίασ επιχείρθςθσ (49θ κζςθ από 43θ πζρυςι). Δφο κζςεισ τζλοσ, υποχωρεί θ χϊρα μασ ςε ό,τι αφορά τον δείκτθ δανειοδότθςθσ μιασ επιχείρθςθσ, από τθν 87θ ςτθν 89θ.

Υρϊτθ ςτθ ςχετικι κατάταξθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ κατατάςςεται θ Χιγκαποφρθ και τελευταίο το Ψςαντ. Κάτω από τθν Ελλάδα βρίςκονται χϊρεσ, όπωσ θ Βοςνία Ερηεγοβίνθ, το Οίβανο, το Παρόκο και το Ξόςςοβο, οι οποίεσ δεν φαίνεται να είναι πιο ανταγωνιςτικζσ προσ τθν Ελλάδα ςτο ηιτθμα τθσ ελκυςτικότθτασ για τισ επιχειριςεισ. Χτθν κατάταξθ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν τελευταία κζςθ με μεγάλθ διαφορά από τθν Λταλία, θ οποία βρίςκεται ςτθν προτελευταία κζςθ τθσ ευρωπαϊκισ κατάταξθσ με γενικό κριτιριο τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια που ςυναντάει θ φιλοδοξία οποιουδιποτε κελιςει να κάνει ζνα επιχειρθματικό άνοιγμα ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Σθν πρϊτθ κζςθ από πλευράσ ευκολίασ να ανοίξει κάποιοσ τθ δικι του επιχείρθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καταλαμβάνει το Θνωμζνο Βαςίλειο και ακολουκεί θ Δανία, θ Λρλανδία και θ Φιλανδία. Θ Ξφπροσ βρίςκεται περίπου ςτθ μζςθ τθσ ευρωπαϊκισ κατάταξθσ καταλαμβάνοντασ τθν 15θ κζςθ μεταξφ των κρατϊν- μελϊν τθσ Ε.Ε. Θ Ελλάδα καταλαμβάνει και πάλι τθν τελευταία κζςθ με κριτιριο είτε τθ γραφειοκρατία είτε το κόςτοσ που ςυναντάει ζνασ επιχειρθματίασ που επικυμεί να δραςτθριοποιθκεί ςτθ χϊρα μασ. Αρνθτικά καταγράφεται για τθν χϊρα μασ και θ αφξθςθ του φόρου, που ζκανε θ κυβζρνθςθ ςτθν μεταβίβαςθ ακινιτων αφοφ αυτι επιβαρφνει αναπόφευκτα το κόςτοσ οποιαςδιποτε επζνδυςθσ με δεδομζνο θ μεταβιβάςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ είναι κάτι πολφ ςφνθκεσ. Θ αναποτελεςματικότθτα των φόρων ςε ςυνδυαςμό με τα αυξθμζνα γραφειοκρατικά εμπόδια λειτουργοφν αποτρεπτικά για τθν προςζλκυςθ τόςο επενδυτικϊν όςο και επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ςτθν Ελλάδα. ΢υμπεράςματα: Υριν από πολλά χρόνια ζχοντασ ξεκινιςει από τθν κζςθ 60, ςταδιακά χρόνο με το χρόνο θ Ελλάδα διολιςκαίνει ςυνεχϊσ ςτθν αρνθτικι παγκόςμια κατάταξθ. Υαρακολουκϊντασ μάλιςτα διαχρονικά τθ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτθ ςχετικι κατάταξθ τθσ ζκκεςθσ «Doing Bussiness» είναι φανερό ότι είμαςτε πάντα οι χειρότεροι τθσ Ευρϊπθσ. Αυτό δεν είναι ενδεικτικό μόνο του γεγονότοσ ότι κάκε χρονιά θ γραφειοκρατία και τα εμπόδια που εγείρονται ςτθ χϊρα μασ γιγαντϊνονται. Αλλά είναι άλλο ζνα ςτοιχείο δθλωτικό του πϊσ λειτουργεί το κράτοσ και θ οικονομία μασ όλο αυτά τα χρόνια. Πζςα ςε ζνα πλαίςιο εχκρικό για νζεσ επενδφςεισ, για επιχειρθματικζσ ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[25]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

πρωτοβουλίεσ, για καινοτομία και ανάπτυξθ θ Ελλάδα γίνεται "ανταγωνιςτικι" μόνο ωσ προσ τισ αναπτυςςόμενεσ και όχι τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. «Η ομάδα του Doing Business ζχει υπόψθ τθσ τα διάφορα μζτρα βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ πλαιςίου που δρομολογοφνται ςτθν Ελλάδα, τα οποία κα μποροφςαν να επθρεάςουν τα δεδομζνα για τθ χϊρα ςτθν ετιςια ζκκεςι μασ. Ανυπομονοφμε να τα ενςωματϊςουμε ςτισ μελλοντικζσ εκδόςεισ του Doing Business κακϊσ κα υλοποιοφνται». Με αυτιν τθν διλωςθ από τον επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ ΢τοιχείων και Ανάλυςθσ τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ Neil Gregory (World Bank - IFC)* οι ςυντάκτεσ τθσ ζγκυρθσ ετιςιασ ζκκεςθσ για το επιχειρθματικό περιβάλλον αναγνωρίηουν τισ κυβερνθτικζσ πρωτοβουλίεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και επιςθμαίνουν πωσ οι ςθμαντικζσ πρόςφατεσ εξελίξεισ δεν ζχουν ενςωματωκεί ςτθν ζκκεςθ που παρουςιάςτθκε ςιμερα. Δείτε αναλυτικά τθν ζκκεςθ "Doing Business" εδϊ. Πθγι: ΑΡΞΣ-EUNET

Τα Νϋα του Επιχειρεύν Ζλθξε πρόςφατα το Υρόγραμμα ΣΥΑΑΧ το οποίο αφοροφςε τον εκςυγχρονιςμό αλλά και τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, του εμπορίου, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και του τουριςμοφ, με οριςμζνεσ εξαιρζςεισ. Ψο πρόγραμμα περιελάμβανε τουσ Διμουσ Υαραμυκιάσ, Φιλιατϊν, Παργαριτίου, Χαγιάδασ, Αχζροντα, κακϊσ και τθν κοινότθτα Χουλίου. Ψο γραφείο μασ κατζκεςε 10 Φακζλουσ Ωποψθφιότθτασ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.200.000 €. Χτόχοσ μασ είναι να εγκρικοφν όλα τα επιχειρθματικά ςχζδια που κατατζκθκαν. Αυτό κα ςιμαινε ότι νζο χριμα κα ζρκει ςτθν περιοχι το οποίο ςιμερα δεν υπάρχει, ενϊ μια ςειρά από επαγγελματίεσ κα βρίςκονται ςε ςυνεχι εργαςία. Ευχαριςτοφμε κερμά όλουσ όςουσ εμπιςτεφκθκαν το γραφείο μασ και δεςμευόμαςτε για τθν πλιρθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των ζργων, ζωσ τθν ςτιγμι τθσ αποπλθρωμισ!

Υπηρεςύα Έγκαιρησ Ενημϋρωςησ Προγραμμϊτων PROGRAMSALERT Αγαπθτοί φίλοι, Ψον τελευταίο καιρό ζχουμε διαπιςτϊςει το μεγάλο ενδιαφζρον πολλϊν επαγγελματιϊν να ενταχκοφν ςε κάποιο πρόγραμμα επιδότθςθσ, ενϊ είναι αρκετοί αυτοί που κζλουν να ξεκινιςουν μια νζα επιχείρθςθ αναηθτϊντασ οικονομικι βοικεια. Διαπιςτϊςαμε ότι οι περιςςότεροι ενθμερϊνονται για τα Υρογράμματα εξαιρετικά αργά, ενϊ οριςμζνοι το μακαίνουν αφοφ ζχει πρϊτα λιξει! Υροκειμζνου να βοθκιςουμε προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και να λφςουμε το πρόβλθμα τθσ ζγκαιρθσ (αλλά και ζγκυρθσ) ενθμζρωςθσ, το γραφείο μασ ξεκίνθςε πρόςφατα μια νζα υπθρεςία “Ενθμζρωςθσ Υρογραμμάτων” με τθν ονομαςία PROGRAMSALERT. ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[26]


BusinessNews

ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΙΓΟΣΗ΢ΔΩΝ & ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ

ΣΔΤΥΟ΢ 04 / ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Πε τθν εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία, και για ζναν ολόκλθρο χρόνο, αναλαμβάνουμε να ψάχνουμε τα Υρογράμματα που αφοροφν τθν επιχείρθςθ ςασ, και ςασ ενθμερϊνουμε ζγκαιρα, ϊςτε να μθν αφιςετε καμία ευκαιρία να πάει χαμζνθ. Χυγκεκριμζνα, μζςα από τθν υπθρεςία κα πάρετε:  

Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ με τθλεφϊνθμα και email για τθν προκιρυξθ προγραμμάτων που αφοροφν τθν επιχείρθςθ ςασ. Για να μθν χάςετε καμία ευκαιρία ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ! Μθνιαίο ενθμερωτικό δελτίο (Newsletter) ςτο email ςασ με όλα τα τελευταία νζα γφρω από τα Υρογράμματα επιδοτιςεων, μαηί με επιπλζον ςυμβουλζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ ςασ. Γιατί θ ςωςτι ενθμζρωςθ ςασ προετοιμάηει για το μζλλον, και ςασ φζρνει ζνα βιμα πιο μπροςτά από τον ανταγωνιςμό! Πλιρθ ανάλυςθ και παρουςίαςθ του Υρογράμματοσ που ςασ αφορά (προχποκζςεισ ζνταξθσ, ποςοςτά επιδότθςθσ, δικαιολογθτικά, βακμολογία, κλπ.) ςτον χϊρο του γραφείου μασ. Γιατί θ ςωςτι γνϊςθ του Προγράμματοσ, είναι το κλειδί για τθν ζγκριςθ ςασ! Προτεραιότθτα ςτθν ςφνταξθ και υποβολι προτάςεων εφόςον ςυνεργαςτείτε μαηί μασ. Για να είςαςτε ςίγουροι ότι κα αναλάβει κάποιοσ υπεφκυνα και ςοβαρά το επενδυτικό ςασ ςχζδιο!

Θ εγγραφι ςασ μπορεί να γίνει πολφ εφκολα, με ζνα μόνον τθλεφϊνθμα. Ξαλζςτε μασ ςτο τθλ: 26650.21428. Ωπεφκυνθ επικοινωνίασ κα Φεγγίνα Ρανοφςθ.

ΕΥΛΧΕΛΦΕΛΡ ΧΩΠΒΣΩΟΕΩΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

[27]

Business News e-Newsletter, November 2010, by epixeirein  

This is the November issue of Business News e-Newsletter, by epixeirein consulting