Page 18

Legea Bisericii Unitatis redintegratio tratează o problemă arzătoare pentru epoca actuală, și anume ecumenismul, iar celălalt document, Decretul Orientalium Ecclesiarum, se referă la Bisericile Orientale Catolice. Date fiind importanţa şi rolul În stabilirea principiilor directoare pentru pe care aceste Biserici îl joacă în realizarea revizuirea și redactarea Codului de drept oriental, unităţii creștinilor, scopul acestui Decret este o mare importanță a avut ideea conform căreia bine evidențiat încă de la început: „Acest sfânt „unul dintre mijloacele cele mai eficiente pentru conciliu ecumenic doreşte ca ele să înflorească aducerea la zi (actualizare) a Bisericii, așa cum şi să-şi împlinească misiunea ce le revine, cu o este dorită și decretată de Conciliul Vatican II, reînnoită vigoare apostolică” (OE 1). este revizuirea Codului de drept canonic oriental, Iată în mod sintetic punctele esenţiale ale 6 conform normelor și spiritului acestui Conciliu” . documentului Orientalium Ecclesiarum care se Astfel, structura și conținutul noului Cod vor fi vor regăsi în formularea canoanelor din CCEO: organizate ținând cont de următoarele principii Bisericile Catolice orientale sunt parte din conciliare: un cod unic pentru toate Bisericile Biserica Catolică, iar patrimoniul lor ecleziastic Catolice orientale, cu o amprentă tipică orientală şi spiritual este considerat patrimoniu al și de natură juridică; prezența principiului Bisericii lui Hristos (nr. 1); varietatea acestor subsidiarietății; să fie un Cod cu caracter pastoral, Biserici nu dăunează unității ci, dimpotrivă, o dar și ecumenic. De asemenea, trebuie amintit fac mai vizibilă (nr. 2); toate Bisericile, fie din faptul că perspectiva Conciliului asupra laicilor a Occident fie din Orient, sunt în egală măsură modificat substanțial locul pe care aceștia îl ocupă încredințate conducerii Romanului Pontif și se în Biserică. Comisia Pontificală pentru revizuirea bucură de aceeași demnitate (nr. 3); grija față de Dreptului canonic oriental, în conformitate cu toate Bisericile și atenția ce trebuie să se acorde documentele conciliare, indică principiul director creșterii lor, care este posibilă doar printr-o reală care va sta la baza redactării canoanelor, și colaborare a lor (nr. 4); toți orientalii trebuie săanume recunoașterea triplei valențe a laicului în și păstreze, oriunde în lume s-ar găsi, propriul rit realizarea propriei misiuni – profetică, regală și și de asemenea li se cere să păstreze cu maximă sacerdotală: „Viitorul Cod să permită episcopilor fidelitate patrimoniul tradițiilor strămoșești, o amplă putere pentru ca aceștia să-i admită pe să-l cunoască cât mai bine și să facă tot ce le stă laici la exercitarea oficiilor ecleziastice ce sunt în putință pentru a recupera acest patrimoniu potrivite lor și care corespund competenței lor dacă a fost abandonat (nr. 4 și 6); orientalilor tehnice”7. acatolici care, mișcați de Sfântul Spirit, revin la Conciliile au avut mereu o influenţă hotărâtoare comuniunea cu Biserica Catolică, li se va cere și determinantă asupra legislaţiei Bisericii. doar simpla profesiune de credință catolică, iar Influența Conciliului Vatican II se manifestă clerul care revine la unitate are8 facultatea de a-și însă într-un fel inedit, fără precedent: chiar și o exercita propriul ordin (nr. 25) . de drept ale Bisericii Catolice în ansamblul ei. Acest lucru este cu atât mai clar cu cât la scurt timp de la anunţarea noului Conciliu, acelaşi Papă instituie o comisie pontificală pentru revizuirea legislaţiei canonice din 19175.

Celălalt document conciliar care se adresează orientalilor, Unitatis redintegratio, trasează doctrina catolică referitoare la relațiile ecumenice. Inspiră în mare măsură canoanele Titlului XVIII din CCEO, Despre ecumenism sau despre promovarea unității creștinilor. Cunoașterea reciprocă, modul de a exprima și a expune învățătura de credință, unirea în rugăciune, convertirea inimii, toate aceste principii conciliare, împreună cu îndemnul constituirii în Două dintre documentele publicate de Conciliu fiecare Biserică sui iuris a unei comisii de experți (în total 4 constituții, 9 decrete și 3 declarații), în probleme de ecumenism și unor consilii pentru sunt dedicate Bisericilor Orientale: decretul promovarea mișcării ecumenice, se vor regăsi și analiză sumară a documentelor Conciliului arată că acesta nu a publicat documente cu o pregnantă dimensiune disciplinară, aşa cum au făcut spre exemplu Conciliile anterioare (Conciliile ecumenice din vechime sau, mai recent, Trento). Părinţii conciliari au exclus în mod intenţionat acele scheme elaborate de Comisiile pregătitoare, care aveau un clar caracter disciplinar şi normativ, lăsând ca aceste teme să fie mai profund analizate într-o etapă succesivă. 16

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Lumina Credintei 3/2015  

Pubilicatia Eparhiei Greco Catolice de Maramures

Advertisement