Page 1

calendar crestin greco-catolic ,

2012

RUSALII - COBORÂREA SFÂNTULUI SPIRIT

„Biserica este poporul unit cu Episcopul său, turma alipită de Păstorul ei.” (Sf. Ciprian)


S

tăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vieţii şi al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută şi nevăzută, Care ai pus lumea şi anii întru a Ta stăpânire şi îndrepţi toate cu iconomia Ta cea cerească şi în tot bună, mulţumim Ţie pentru darurile minunate pe care le-ai făcut cu noi, în toată vremea trecută a vieţii noastre şi Te rugăm, în tot îndurate, Doamne: binecuvintează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta. Dăruieşte de sus bunătăţile Tale la tot poporul Tău: sănătate şi mântuire şi în toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, ţara aceasta şi toate oraşele şi satele mântuieştele de tot răul, dăruindu-le pace fără tulburare. Ca să ne învrednicim totdeauna a aduce mulţumire Ţie, Părintelui celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preafântului şi de viaţă făcătorului Tău Spirit, lui Dumnezeu celui mărit întru fiinţă, şi a cânta preasfântului Tău nume: Mărire Ţie, Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor. Rugăciune - Te Deum la Anul Nou


IANUARIE 1 D

2 3 4 5

L M M J

6 V 7 S

8 D

9 10 11 12 13 14 15

L M M J V S D

16 L 17 M 18 M 19 20 21 22

J V S D

23 L 24 M 25 M 26 27 28 29

J V S D

30 L

31 M

DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI, G 4 Ev Înv VII Ap 2 Tim 4,5-8 Ev Mc 1,1-8; Tăierea împrejur a Domnului nostru Isus Hristos. Sf Vasile cel Mare. Ev Ut In 10,9-16 Ap Col 2,8-12 Ev Lc 2,20-21; 40-52. Anul Nou civil Înainteserbarea Botezului Domnului; Sf pp Silvestru Sf pf Malahia; Sf m Gordiu Adunarea celor 70 Apostoli; Cuv Teoctist. Hârţi Ajunul Botezului Domnului; Sf m Teopempt şi Teona; Cuv Sinclitica. Post şi ajun Botezul Domnului (Boboteaza). Ev Ut Mc 1,9-11 Ap Tit 2,11-14; 3,4-7 Ev Mt 3,13-17. Hârţi Sf Ioan Botezătorul, Ev Ut Mc 1,9-11 Ap Fap 19,1-8 Ev In 1,29-34. Sf Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. G 5 Ev Înv VIII Ap Ef 4,7-13 Ev Mt 4,12-17. Cuv Gheorghe Hozevitul; Cuv Domnica Sf m Polieuct Sf Grigore de Nissa; Cuv pr Marcian; Sf ep Domeţian Cuv Teodosie cel Mare Sf m Tatiana Sf m Ermil şi Stratonic Cuv m din Sinai şi Rait DUMINICA 29 d Rusalii (Zece leproşi). G 6 Ev Înv IX Ap Col 3,4-11 Ev Lc 17,12-19. Cuv Pavel din Teba; Ioan Colibaşul Cinstirea lanţului sf ap Petru Cuv Antonie cel Mare Sf aep Atanasie şi Chiril. Începe octava de rugăciune pentru unirea creştinilor Cuv Macarie Egipteanul, Sf aep Arsenie de la Cernica Sf Eftimie cel Mare Cuv Maxim Mărturisitorul; Sf m Neofit; [Sf m Agneza] DUMINICA 32 d Rusalii (Zaheu). G 7 Ev Înv X Ap I Tim 4,915 Ev Lc 19,1-10; Sf ap Timotei; Cuv m Atanasie Persanul Sf m Clement şi Agatanghel Cuv Xenia; [Sf ep Francisc de Sales] Sf aep Grigore din Nazianz; Sf ep m Bretanion din Tomis. Se încheie octava de rugăciune pentru unirea creştinilor Cuv Xenofon şi familia sa Aducerea moaştelor Sf Ioan Gură de Aur Cuv Efrem Sirul; [Sf Toma de Aquino] DUMINICA 17 d Rusalii (Femeia cananeeancă). G 8 Ev Înv XI Ap II Cor 6,16-18; 7,1 Ev Mt 15,21-28. Aducerea moaştelor Sf ep Ignaţiu Teoforul Sf Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. Ev Ut In 10, 9-16 Ap Evr 13,7-16 Ev Mt 5,14-19. Sf m pp Hipolit Sf m Chir şi Ioan doctori fără plată; [Sf Ioan Bosco]

Biserica “SFÂNTA TREIME”, Ieud Plopşor, 1998.

„În Iordan botezându-te tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit ţie, Fiu iubit pe tine numindu-te, şi Spiritul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire ţie.” (Troparul Botezului Domnului)

“SFÂNTA TREIME”, Stejarul Manvri - icoană


FEBRUARIE 1 M Sf m Trifon 2 J

Întâmpinarea Domnului în Templu, Ev Ut Lc 2,25-32

3 V 4 S

Ap Evr 7,7-17 Ev Lc 2,22-40. Ziua vieţii consacrate Dreptul Simeon şi profetesa Ana Cuv Isidor Pelusiotul

5 D

DUMINICA 33 d Rusalii (Vameşul şi Fariseul). G 1

Ev Înv I Ap II Tim 3,10 -15 Ev Lc 18,10-14. Sf m Agata 6 L Sf ep Vucol al Smirnei; Sf m Iulian 7 M Sf ep Partenie; Cuv Luca 8 M Sf m Teodor Stratilat; Pf Zaharia. Hârţi 9 J Sf m Nichifor 10 V Sf m Haralambie; [Sf Scolastica]. Hârţi 11 S Sf ep m Vlasie; [Prima apariţie a Sf Fecioare Maria la Lourdes - 1858] 12 D DUMINICA 34 d Rusalii (Fiul risipitor). G 2 Ev Înv II Ap I Cor 6,12 -20 Ev Lc 15,11-32. Sf aep Meletie al Antiohiei 13 L Cuv Martinian 14 M Cuv Auxenţiu; [Chiril şi Metodiu - patronii Europei] 15 M Sf ap Onisim 16 J Sf m Pamfil şi cei împreună cu el 17 V Sf m Teodor Tiron 18 S Sf pp Leon; [Sf Bernadeta Soubirou]. Pomenirea morţilor 19 D D U M I N I C A L Ă S AT U L U I S E C D E C A R N E (Înfricoşătoarea Judecată). G 3 Ev Înv III Ap I Cor 8, 8-13; 9,1-2 Ev Mt 25,31-46. Sf ap Arhip, Filimon şi Apfia 20 L Sf ep Leon al Cataniei 21 M Cuv Timotei; Sf Eustaţiu al Antiohiei 22 M Aflarea moaştelor martirilor din Eugenion 23 J Sf ep m Policarp al Smirnei 24 V Întâia şi a doua găsire a capului Sf Ioan Botezătorul 25 S Sf aepTarasie al C-polului. Pomenirea tuturor cu vioşi 26 D

Biserica “MAICA DOMNULUI ÎNDURERATĂ”, Vişeu de Sus, 1995.

„Bucură-te ceea ce eşti cu dar dăruită, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Veseleşte-te şi tu, Bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe răscumpărătorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă şi învierea.” (Troparul Întâmpinării Domnului)

sihaştri şi călugări DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (Alungarea lui Adam din Rai). G 4 Ev Înv IV Ap Rom 13,11-14; 14,1-4

27 L

Ev Mt 6,14-21. Sf ep Porfirie al Gazei Cuv Procopie Decapolitul. Începe Postul Paştilor. Post şi Ajun

28 M Cuv m Vasile 29 M Cuv Casian Romanul

“MAICA DOMNULUI ÎNDURERATĂ” - icoană


MARTIE 1 J

Cuv m Eudochia

2 V

Sf m Teodot al Cirenei

3 S

Sf m Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc. Pomenirea morţilor

4 D

DUMINICA 1 din Post (a Dreptei Credinţe). G 5 Ev Înv V Ap Evr 11,24-26.32-40 Ev In 1,43-51. Cuv Gherasim de la Iordan

5 L

Cuv m Conon

6 M Cei 42 de martiri din Amoreea 7 M Sf ep m Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin şi Elpidiu din Cherson 8 J

Cuv ep Teofilact al Nicomidiei

9 V

Sf 40 martiri din Lacul Sebaste

10 S

Sf m Quadrat, Ciprian şi Dionisie. Pomenirea morţilor

11 D

DUMINICA 2 din Post (Sf. Grigore Palama; a Paraliticului). G 6 Ev Înv VI Ap Evr 1,10-14; 2,1-3 Ev Mc 2,1-12 şi In 10,9-16. Sf aep Sofronie al Ierusalimului

12 L

Cuv Teofan; Sf pp Grigorie Dialogul

13 M Aducerea moaştelor Sf aep Nichifor 14 M Cuv Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf pr m Alexandru 15 J

Sf m Agapie şi cei împreună cu el

16 V

Sf m Sabin Egipteanul

17 S Sf Alexie „Omul lui Dumnezeu”. Pomenirea morţilor 18 D

DUMINICA 3 din Post (a Sf Cruci). G 7 Ev Înv VII Ap Evr 4,14-16; 5,1-6 Ev Mc 8,34-9,1. Sf aep Chiril al Ierusalimului

19 L

Sf m Hrisant şi Daria; [Sf Iosif, patronul Bisericii Universale]

20 M Cuv mucenici ucişi în Mânăstirea Sf Sava 21 M Cuv ep Iacob Mărturisitorul 22 J

Sf pr m Vasile

23 V

Cuv m Nicon şi cei 199 învăţăcei

24 S

Cuv Zaharia. Pomenirea morţilor

25 D

DUMINICA 4 din Post (Sf Ioan Scărarul; a Surdo-mutului)

Biserica “SFINŢII ARHANGHELI”, Strâmtura, 1771.

„Astăzi este începutul mântuirii noastre, şi arătarea tainei celei din veac: fiul lui Dumnezeu fiu al Fecioarei se face, şi Gavriil binevesteşte harul. Pentru aceasta, împreună cu dânsul să strigăm Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, Cea plină de dar, Domnul e cu tine.” (Troparul Buneivestiri)

G 8 Ev Înv VIII Ap Evr 6,13-20 si Ef 5,8-19 Ev Mc 9,17-32 şi Mt 4,25-5,12. Bunavestire. Ev Ut Lc 1,39-49.56 Litie Ap Evr 2,11-18 Ev Lc 1,24-38. Dezlegare la peşte. Hârţi 26 L

Serbarea Sf Arhanghel Gavril

27 M Cuv m Matrona din Tesalonic 28 M Cuv Ştefan Taumaturgul; Cuv Ilarion cel Nou 29 J

Sf ep Marcu al Aretusei; Diac Chiril şi cei împreună cu ei

30 V

Cuv Ioan Scărarul

31 S

Sf ep m Ipatie al Gangrei. Pomenirea morţilor

“SFINŢII ARHANGHELI” - iconostas Strâmtura


APRILIE 1 D 2 3 4 5

L M M J

6 V 7 S 8 D

9 L 10 M 11 M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 19 20 21

M J V S

22 D 23 L 24 25 26 27 28

M M J V S

29 D

30 L

DUMINICA 5 din Post (Cuv Maria Egipteanca; Cererea fiilor lui Zevedeu) G 1 Ev Înv IX Ap Evr 9,11-14 Ev Mc 10,33-45 şi Lc 7,36-50. Cuv Maria Egipteanca Cuv Tit Taumaturgul Cuv Nichita Mărturisitorul Sf m Teodul şi Agatopod, Cuv Gheorghe şi Iosif Imnograful Sf m Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor şi Serapion Sf aep Eutichie; Sf ep m Irineu de Sirmium Cuv ep Gheorghe Mărturisitorul şi m Caliopie. Pomenirea morţilor. Sâmbăta lui Lazăr INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile). Ev Ut Mt 21,1-11.15-17 Ap Flp 4,4-9 Ev In 12,1-18. Sfinţirea stâlpărilor. Dezlegare la peşte Sf ap Irodion, Agat, Ruf, Asincrit, Flegon şi Hermas - apostoli din cei 70; Sf pp Celestin LUNEA MARE. Sf m Eupsihie din Cezareea MARŢEA MARE. Sf m Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African şi cei împreună cu ei; [Sf Gemma Galgani] MIERCUREA MARE. Sf ep m Antipa al Pergamului JOIA MARE. Spălarea picioarelor. Denia celor 12 Evanghelii ale Patimilor. Sf ep Vasile de Parion şi Sf Sava de la Buzău VINEREA MARE. Denia Prohodului Domnului. Sf pp m Martin. Ajun SÂMBĂTA MARE. Slujba Învierii. Sf ap Aristarh, Pud şi Trofim - apostoli din cei 70 ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paşti). Ap Fap 1,1-8 Ev In 1,1-17 Ev Vecerniei In 20,19-25. Sf m Crescent Luni a II-a zi de Paşti. Ev Ut Lc 21,12-19 Ap Fap 1,12-17. 21-26 Ev In 1,18-28. Sf m Agapia, Irina şi Hionia Marţi a III-a zi de Paşti. Ap Fap 2,14-21 Ev Lc 24,12-35. Sf ep m Simeon şi cei împreună cu el; Cuv ep Acachie; Sf pp Agapet Cuv Ioan Sf pr m Pafnutie; Cuv Ioan Paleolavritul Cuv Teodor Trihina; Sf Teotim de Tomis. Izvorul tămăduirii Sf ep m Ianuarie şi cei împreună cu el; Sf pr m Teodor din Perga Pamfiliei DUMINICA 2 d Paşti (a Tomii) G 1 Ev Înv I Ap Fap 5,12-20 Ev In 20,19-31. Cuv Teodor Sf Mare Mucenic Gheorghe. Ev Ut Lc 21,12-19 Ap Fap 12,1-11 Ev In 15,17-16,2 Sf m Sava Stratilat; Cuv Elisabeta Taumaturga Sf ap şi ev Marcu Sf ep m Vasile al Amasiei Sf ep m Simeon, rudenia Domnului Sf ap Iason şi Sosipatru, din cei 70; Sf m Dada, Maxim şi Quintilian DUMINICA 3 d Paşti ( a Mironosiţelor). G 2 Ev Înv IV Ap Fap 6,1-7 Ev Mc 15,43-16,8. Sf 9 Mucenici din Cizic; Cuv Memnon Taumaturgul; [Sf Ecaterina de Siena patroana Europei] Sf ap m Iacob cel Mare

Biserica “NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”, Tisa, 2000.

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.” (Troparul Învierii)

„Icoane şi uşi Împarateşti” - iconostas Tisa


MAI 1 M Pf Ieremia; [Sf Iosif Muncitorul] Ziua Internaţională a Muncii 2 M Aducerea la C-pol a moaştelor Sf Atanasie cel Mare 3 J Sf m Timotei şi Maura 4 V Sf m Pelaghia 5 S Sf m Irina 6 D DUMINICA 4 d Paşti (a Slăbănogului). G 3 Ev Înv V Ap Fap 9,32-42 Ev In 5,1-15. Dreptul Iov, mult-răbdătorul 7 L Arătarea pe cer a Sf Cruci la Ierusalim; Sf m Acachie 8 M Sf ap şi ev Ioan; Cuv Arsenie cel Mare; [Fericitul Ieremia Valahul] 9 M Pf Isaia; Sf M Cristofor 10 J Sf ap Simon Zelotul 11 V Sf m Mochie 12 S Sf ep Epifanie; Sf Gherman al C-polului. Pelerinaj la 13 D

14 15 16 17 18

L M M J V

19 S 20 D 21 L 22 M 23 M 24 J

25 V 26 S 27 D

28 29 30 31

L M M J

Cimitirul Săracilor - Sighetu Marmaţiei DUMINICA 5 d Paşti (a Samarinencei). G 4 Ev Înv VII Ap Fap 11,19-30 Ev In 4,5-42. Sf m Glicheria; [Apariţia Maicii Domnului Maria la Fatima 1917] Sf m Isidor din Chios Cuv Pahomie cel Mare; Sf aep Ahile Larissei, Taumaturgul Cuv Teodor cel sfinţit; [Sf Ioan Nepomuk] Sf ap Andronic şi cei împreună cu el; Sf Iunia Sf Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin şi Heraclie Sf ep Patriciu şi cei împreună cu el DUMINICA 6 d Paşti (a Orbului). G 5 Ev Înv VIII Ap Fap 16,16-34 Ev In 9,1-38. Sf m Talaleu Sf împăraţi Constantin şi Elena. Ev Ut In 10.9-16 Ap Fap 26,1.12-20 Ev In 10,1-9 Sf m Vasilisc; [Sf Rita de Cascia] Cuv ep m Mihail Înălţarea Domnului (Ispasul). Ev Ut a Înv III Ap Fap 1,1-12 Ev Lc 24,36-53. Cuv Simeon din Muntele Minunat. Ziua Eroilor A treia aflare a capului Sf Ioan Botezătorul Sf ap Carp din cei 70; [Sf Filip Neri] DUMINICA 7 d Paşti (a Sf Părinţi de la Niceea 325). G 6 Ev Înv X Ap Fap 20,16-18.28-36 Ev In 17,1-13. Sf m Eladie; Sf Iuliu Veteranul Sf ep m Eutichie Cuv m Teodosia Cuv Isachie Sf m Ermie

Biserica “NAŞTEREA PREACURATEI FECIOARE MARIA”, Ieud şes, 1717.

“Chipul Crucii tale pe cer văzând şi, ca Pavel, chemarea nu de la oameni primind, cel între împăraţi Apostolul tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâna ta o a aşezat; pe care, totdeauna în pace, de primejdii mântuieşte-o, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni.” (Troparul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena)

„Sfinţii ÎmparaŢi Constantin şi Elena” - icoană


IUNIE 1 V Sf m Iustin Filosoful şi cei împreună cu el 2 S Sf aep Nichifor al Constantinopolului. Pomenirea morţilor 3 D DUMINICA RUSALIILOR - Coborârea Sfântului Spirit. Ev Ut In 20,19-23 Litie Ap Fap 2,1-11 Ev In 7,37-53; 8,12. Vecernia plecării genunchilor. Sf m Lucilian şi Paula cu fiii lor 4 L Lunea Rusaliilor - Serbarea Sfintei Treimi. Ev Ut In 20,19-23 Ap Ef 5,8-19; Ev Mt 18,10-20. Sf aep Mitrofan; Sf m Zoticos, Attalos, Camasis şi Filipos din Niculiţel 5 M Sf ep m Dorotei al Tirului 6 M Cuv Visarion Taumaturgul; Cuv Ilarion cel Nou 7 J Sf ep m Teodot al Ancirei 8 V Aducerea moaştelor Sf Teodor Stratilat 9 S Sf aep Chiril al Alexandriei 10 D DUMINICA 1 d RUSALII ( a Tuturor Sfinţilor). G 8 Ev Înv I Ap Evr 11,33-12,2 Ev Mt 10,32-35,37-38; 19,27-30. Sf m Alexandru şi Antonin; Sf ep m Timotei 11 L Sf ap Bartolomeu şi Barnaba. Începe postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 12 M Cuv Onofrei; Cuv Petru Atonitul 13 M Sf m Achilina; Sf ep Trifilie; [Sf Anton de Padova] 14 J Pf Eliseu; Sf aep Metodie 15 V Pf Amos; Sf Ieronim 16 S Sf ep Tihon Taumaturgul 17 D DUMINICA 2 d RUSALII (Chemarea Apostolilor). G 1 Ev Înv II Ap Rom 2,10-16 Ev Mt 4,18-23. Sf m Manuel, Sabel şi Ismael 18 L Sf m Leontie 19 M Sf ap Iuda Tadeul 20 M Sf ep m Metodie 21 J Sf m Iulian din Tars 22 V Sf ep m Eusebiu; [Sf Paulin de Nola] 23 S Sf m Agripina 24 D DUMINICA 3 d RUSALII (Luminătorul trupului). G 2 Ev Înv III Ap Rom 5,1-10 Ev Mt 6,22-33. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele). Ev Ut Lc 1,24-25.57-68.76.80 Ap Rom 13,11-14,4 Ev Lc1,1-25.57-68.76.80 25 L Cuv m Febronia 26 M Cuv David 27 M Cuv Samson primitorul de străini 28 J Aducerea la Roma a moaştelor Sf Chir şi Ioan, doctori fără arginţi 29 V Sf Apostoli Petru şi Pavel. Ev Ut In 21,1-14 Ap II Cor 11,21-12,9 Ev Mt 16,13-19. Hârţi 30 S Serbarea celor 12 Apostoli

Biserica “NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL”, Dragomireşti, 1998.

“Proorocule şi Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda nu ne pricepem, cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celeia ce te-a născut şi amuţirea părintelui s-au deslegat, întru preamărită şi cinstită naşterea ta, şi întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii bine se vesteşte.” (Troparul Naşterii Proorocului Ioan Botezătorul)

“Sfântul Ioan Botezătorul”, - icoană Vişeu de Jos Poduri


IULIE 1 D DUMINICA 4 d RUSALII (Servul sutaşului). G 3 Ev Înv IV Ap Rom 6,18-23 Ev Mt 8,5-13. Sf m Cosma şi Damian, doctori fără plată 2 L Aşezarea veşmântului Maicii Domnului în Vlaherne 3 M Sf m Iacint; Sf aep Anatolie 4 M Sf aep Andrei Cretanul 5 J Sf Marta, mama Sf Simeon; Atanasie Atonitul; Cuv Lampadie Taumaturgul 6 V Cuv Sisoe cel Mare; [ Sf m Maria Goretti] 7 S Cuv Toma; Cuv Acachie; Sf m Chiriachi 8 D DUMINICA 5 d RUSALII (Demonizaţii ghergheseni). G 4 Ev Înv V Ap Rom 10,1-10 Ev Mt 8,28-9,1. Sf m Procopie 9 L Sf ep m Pancraţiu 10 M Sf m ucişi la Nicopole, Armenia 11 M Sf m Eufemia 12 J Sf m Proclu şi Ilarie 13 V Sf Arhanghel Gavril; Cuv Ştefan Savaitul 14 S Sf ap Aquila, din cei 70; Sf aep Iosif Mărturisitorul 15 D DUMINICA 6 d RUSALII (Paraliticul din Capernaum; a Sf. Părinţi de la Conciliul IV). G 5 Ev Înv VI Ap Rom 12,6-14; Tit 8, 3-15 Ev Mt 9,1-8; In 17,1-13. Sf m Chiriac şi mama sa Iulita 16 L Sf m Antinoghen şi cei 10 discipoli; [Sf Fecioară Maria, Regina Carmelului] 17 M Sf m Marina 18 M Sf m Emilian din Durostorum 19 J Cuv Macrina; Cuv Die 20 V Sf pf Ilie Tesviteanul. Ev Ut Lc 4,22-30 Ap Iac 5,10-20 Ev Lc 4,22-30. Hârţi 21 S Cuv Simion şi Ioan 22 D DUMINICA 7 d Rusalii (Doi orbi şi un mut ). G 6 Ev Înv VII Ap Rom 15,1-7 Ev Mt 9,27-35. Sf Maria Magdalena 23 L Aducerea moaştelor în Constantinopol a Sf m Foca; Pf Ezechiel; [Sf Brigitta, patroana Europei] 24 M Sf m Cristina 25 M Adormirea Sf Ana, mama Maicii Domnului; Cuv Olimpiada şi Eupraxia 26 J Sf m Ermolau, Ermip şi Ermocrat; Sf m Paraschiva 27 V Sf m Pantelimon, doctor fără plată 28 S Sf diac ap Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena 29 D DUMINICA 8 d RUSALII (Înmulţirea pâinilor). G 7 Ev Înv VIII Ap I Cor 1,10-17 Ev Mt 14,14-22. Sf m Calinic şi Teodota 30 L Sf ap Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic din cei 70 31 M Sf Evdochim; [Sf Ignaţiu de Loyola]

Biserica “SFÂNTUL ILIE TESVITEANUL”, Vişeu de Jos Poduri, 2004.

“Cel ce a fost înger în trup, temeiul Proorocilor, al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie preamăritul, trimiţând de sus lui Eliseu harul, bolile alungă şi pe leproşi curăţeşte; pentru aceasta, şi celor ce-l cinstesc, le izvorăşte vindecări.” (Troparul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul)

“Sfântul Prooroc Ilie” - iconostas Vişeu de Jos Poduri


AUGUST 1 M Scoaterea Sf Cruci; Cei 7 prunci m Macabei, mama lor Salomoni şi învăţătorul lor Eliazar; [Sf ep Alfons Maria de Liguori]. Începe postul Sfintei Marii 2 J Aducerea moaştelor Sf m arhid Ştefan la Ierusalim 3 V Sf Isachie; Sf Dalmat; Sf Faust 4 S Cei 7 tineri m din Efes; Cuv m Evdochia; [Sf pr Ioan Maria Vianney] 5 D DUMINICA 9 d RUSALII (Umblarea pe mare). G 8 Ev Înv IX Ap I Cor 3,9-17 Ev Mt 14,22-34. Sf m Eusignie; Sf pp Fabian 6 L Schimbarea la faţă a Domnului nostru Isus Hristos. Ev Ut Lc 9,28-36 Ap II P 1,10-19 Ev Mt 17,1-9. Dezlegare la peşte 7 M Cuv m Dometie Persu 8 M Sf ep m Emilian; [Sf Dominic] 9 J Sf ap Matia; [Sf Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroana Europei] 10 V Sf arhid m Laurenţiu 11 S Sf m Euplu; [Sf Clara de Assisi] 12 D DUMINICA 10 d RUSALII (Vindecarea lunaticului). G 1 Ev Înv X Ap I Cor 4,9-16 Ev Mt 17,14-23. Sf m Fotie şi Anicet 13 L Aducerea moaştelor Sf Maxim Mărturisitorul la C-pol 14 M Pf Micheia; [Sf Maximilian Kolbe] 15 M Adormirea Maicii Domnului. Ev Ut Lc 1,39-49.56Ap Fil 2,5-11 Ev Lc 10,38-42; 11,27-28. Hârţi 16 J Aducerea de la Edesa la C-pol a icoanei nefăcute de mână a Domnului nostru Isus Hristos; Sf m Diomid 17 V Sf m Miron 18 S Sf m Flor şi Laur 19 D DUMINICA 11 d RUSALII (Servitorul viclean). G 2 Ev Înv XI Ap I Cor 9,2-12 Ev Mt 18,23-35. Sf m Andrei Stratilat şi cei împreună cu el 20 L Pf Samuil; [Sf Bernard] 21 M Sf ap Tadeul; Sf m Vassa şi fiii ei; [Sf pp Pius X] 22 M Sf m Agatonic şi cei împreună cu el; [Sf Fecioară Maria Regină] 23 J Sf m Lup; Sf ep m Irineu de Lyon 24 V Sf ep m Eutihie 25 S Aducerea în Veneţia a moaştelor Sf ap Bartolomeu; Amintirea Sf ap Tit 26 D DUMINICA 12 d RUSALII (Tânărul bogat). G 3 Ev Înv I Ap I Cor 15,1-11 Ev Mt 19,16-26. Sf m Adrian şi Natalia 27 L Cuv Pimen; [Sf Monica, mama Sf Augustin] 28 M Cuv Moise Etiopianul; [Sf ep Augustin] 29 M Tăierea capului Sf Ioan Botezătorul. Ev Ut Mt 14,1-13 Ap Fap 13,25-33; Ev Mc 6,14-30. Post şi ajun 30 J Sf patr Alexandru; Ioan şi Pavel cel Nou ai C-polului 31 V Aşezarea în raclă a brâului Maicii Domnului

MĂNĂSTIREA “SFÂNTA MARIA”, Dealul Crucii, Baia Mare, 1999.

“Întru Naştere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, Născătoare de Dumnezeu; mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii, şi cu rugăciunile tale mântuieşti din moarte sufletele noastre.” (Troparul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu)

“Maica Domnului” - icoană capela mănăstirii


SEPTEMBRIE 1 S

2 D

3 4 5 6 7 8

L M M J V S

9 D

10 11 12 13

L M M J

14 V 15 S 16 D 17 18 19 20 21 22 23

L M M J V S D

24 25 26 27 28 29 30

L M M J V S D

Cuv Simeon Stilitul; Serbarea Preasfintei Născătoare din Miasine; Sf m Aitala; Sf 40 Femei m; Sf diac Ammun; Sf m Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus fiul lui Navi. Începutul Anului Nou Bisericesc DUMINICA 13 d RUSALII (Lucrătorii viei). G 4 Ev Înv II Ap I Cor 16,13-24 Ev Mt 21,33-44. Sf m Mamant; Sf patr Ioan Postitorul al C-polului Sf ep Antim; Cuv Teoctist Sf ep m Vavila; Pf Moise Pf Zaharia, tatăl Înaintemergătorului Amintirea minunii din Colose a Sf Arhanghel Mihail Sf m Sozont Naşterea Maicii Domnului. Ev Ut Lc 1,39-49.56 Ap Fil 2,5-11; Lc 10,38-42; 11,27-28 DUMINICA ÎNAINTE DE ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI. G 5 Ev Înv III Gal 6,11-18 Ev In 3,13-17. Drepţii Ioachim şi Ana, părinţii Maicii Domnului; Sf m Severian Sf m Minodora, Mitrodora şi Nimfodora Cuv Teodora din Alexandria Sf m Autonom Sfinţirea bisericii Învierii din Ierusalim; Sf m Corneliu Sutaşul Înălţarea Sfintei Cruci. Ev Ut In 12,28-36 Ap I Cor 1,18-24 Ev In 19,6-11; 13-20; 25-28; 31-35. Post şi ajun Sf m Nichita Gotul; [Sf Fecioară Maria Îndurerată] DUMINICA DUPĂ ÎNALŢAREA SFINTEI CRUCI. G 6 Ev Înv IV Ap Gal 2,16-20 Ev Mc 8,34-9,1. Sf m Eufemia Sf m Sofia şi fiicele ei Pistis, Elpis şi Agapis Sf ep m Eumenie al Gortinei Sf m Trofim, Savatie şi Dorimedont Sf m Eustaţiu şi Teopista cu fiii lor Agapiu şi Teopist Sf ap Quadrat din Magnesia; Sf pf Iona Sf ep m Foca DUMINICA 18 d RUSALII (Pescuirea minunată). G 7 Ev Înv V Ap II Cor 9,6-11 Ev Lc 5,1-11. Conceperea Sf Ioan Botezătorul; [Sf Padre Pio] Sf m Tecla Cuv Eufrosina Săvârşirea din viaţă a Sf ap şi ev Ioan Sf m Calistrat şi cei împreună cu el; [Sf Vincenţiu de Paul] Cuv Hariton Mărturisitorul Cuv Chiriac Sihastrul DUMINICA 19 d RUSALII (Iubirea vrăjmaşilor). G 8 Ev Înv VI Ap II Cor 11,31-12,9 Ev Lc 6,31-36. Sf ep m Grigore Luminătorul, apostolul armenilor

Biserica “NAŞTEREA PREACURATEI FECIOARE MARIA”, Şieu, 1760.

“Naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit la toată lumea: că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru; şi deslegând blestemul, a dat binecuvântarea, şi omorând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa cea veşnică.” (Troparul Naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu)

“Judecata de Apoi” - icoană Şieu


OCTOMBRIE 1 L 2 3 4 5 6 7

M M J V S D

8 9 10 11

L M M J

12 V 13 S 14 D

15 16 17 18 19 20 21

L M M J V S D

22 23 24 25 26

L M M J V

27 S 28 D

29 L 30 M 31 M

Acoperământul Maicii Domnului; Sf ap Anania, din cei 70; Cuv Roman Melodul; [Sf Tereza a Pruncului Isus] Sf ep Ciprian; Sf m Iustina fecioara Sf ep Dionisie Areopagitul Sf ep Ieroteu; [Sf Francisc de Assisi] Sf Haritina Sf ap Toma DUMINICA 20 d RUSALII (Învierea tânărului din Nain). G 1 Ev Înv VII Ap Gal 1,11-19 Ev Lc 7,11-16. Sf m Sergiu şi Vach; [Preasfânta Fecioară Maria Regina Rozariului] Cuv Pelaghia Sf ap Iacob al lui Alfeu; Sf Andronic şi Atanasia Sf m Eulampie şi sora sa Eulampia Sf ap Filip, dintre cei 7 diaconi; Cuv Teofan Mărturisitorul Sf m Prob, Tarah şi Andronic Sf m Carp, Papil şi Agatonica DUMINICA 21 d RUSALII (Pilda Semănătorului. Sf Părinţi de la Conciliul VII Ecumenic, Niceea 787). G 2 Ev Înv VIII Ap Gal 2,16-20; Tit 3, 8-15 Ev Lc 8,5-15 şi In 17,1-13. Sf m Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Celsie; Cuv ep Cosma al Maiumei. Cuv Paraschiva Sf pr m Lucian din Antiohia; [Sf Tereza de Avila] Sf Longin sutaşul; [Sf Maria Margareta Alacoque] Pf Osea; Cuv m Andrei din Creta Sf ap şi ev Luca Pf Ioil; Sf m Var Sf m Artemie DUMINICA 23 d RUSALII (demonizatul din Gadara). G 3 Ev Înv IX Ap Ef 2,4-10 Ev Lc 8,26-39. Cuv Ilarion cel Mare; [Sf Ursula] Sf ep Averchie; Cei 7 tineri mucenici din Efes Sf ap Iacob, rudenia Domnului Sf m Areta şi cei împreună cu el Sf m Marcian şi Martiriu Sf m Dumitru, Izvorâtorul de Mir. Ev Ut Mt 10,16-22 Ap II Tim 2,1-10; Ev In 15,17- 16, 2. Hârţi Sf m Nestor DUMINICA 24 d RUSALII (Învierea fiicei lui Iair). G 4 Ev Înv X Ap Ef 2,14-22 Ev Lc 8,41-56. Sf m Terenţiu şi Neonila; Cuv Ştefan Savaitul Cuv m Anastasia Romana; Cuv Avramie Sf m Zenovie şi sora sa Zenovia Sf ap Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, din cei 70; Sf m Epimah

Biserica “SFÂNTA PARASCHIVA”, Sat Şugătag, 1642.

„Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după trup. Căci luând crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup căci este trecător. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, preacuvioasă Maică Paraschiva, spiritul tău.” (Troparul Sfintei Parschiva)

„CUVIOASA Paraschiva” - iconostas Sat Şugătag


NOIEMBRIE 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

J Sf m Cosma şi Damian, doctori fără plată V Sf m Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist S Sf m Achepsima; Sf m Aitala şi Iosif D DUMINICA 22 d RUSALII (Bogatul şi Lazăr). G 5 Ev Înv XI Ap Gal 6,11-18 Ev Lc 16,19-31. Cuv Ioanichie cel Mare; Sf ep m Nicandru; Sf pr m Ermeu; [Sf Carol Borromeul] L Sf Galaction şi Epistimia M Sf aep Pavel Mărturisitorul M Cei 33 sf m din Melitene; Cuv Lazăr Taumaturgul J Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate cetele Puterilor cereşti. Ap Evr 2,2-10 Ev Lc 10,16-21 V Sf m Onisifor şi Porfirie; Cuv Matroana şi Teoctista din Lesbos S Sf ap Sosipatru, Erast şi cei împreună cu ei, din cei 70; Sf m Orest D DUMINICA 25 d RUSALII (Samarineanul Milostiv). G 6 Ev Înv I Ap Ef 4,1-7 Ev Lc 10,25-37. Sf m Mina, Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv Teodor Studitul L Sf aep Ioan Milostivul; Cuv Nil Sinaitul; Sf aep m Iosafat OSBM M Sf aep Ioan Gură de Aur al Constantinopolului M Sf ap Filip. Începe Postul Crăciunului J Sf m Gurie, Samona şi Aviv V Sf ap şi ev Matei S Sf ep Grigorie Taumaturgul D DUMINICA 26 d RUSALII (Pilda bogatului nebun). G 7 Ev Înv II Ap Ef 5,8-19, Ev Lc 12,16-21. Sf m Platon şi Roman L Pf Avdie; Sf m Varlaam M Cuv Grigorie Decapolitul; Sf aep Proclu; Sf Darius din Durostorum M Intrarea în Templu a Maicii Domnului. Ev Ut Lc 1,3949.56 Ap Evr 9,1-7 Ev Lc 10,38-42 şi 11,27-28. Hârţi J Sf ap Filimon, Apfia, Onisim; Sf m Cecilia, Valerian şi Tiburţiu V Sf ep Amfilochie; Sf ep Grigore S Sf pp m Clement; Sf Petru al Alexandriei D DUMINICA 30 d RUSALII (Tânărul bogat). G 8 Ev Înv III Ap Col 3, 12-16 Ev Lc 18,18-27. Sf m Ecaterina din Sinai; Sf m Mercurie L Cuv Alipie Stâlpnicul; Sf Nicon Metanoitul M Sf m Iacob Persul M Cuv Ştefan cel Nou; Sf m Irinarh; [Sf Caterina Labourè] J Sf m Paramon şi Filumen V Sf ap Andrei

Biserica “SFINŢII ARHANGHELI”, Şurdeşti, 1783.

“Mai marilor Voivozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi nevrednicii, cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, sub acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem şi cu de-adinsul strigăm: Scăpaţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele Puterilor celor de sus.” (Troparul Sfinţilor Arhangheli)

“Acoperământul Maicii Domnului” - pictură Şurdeşti


DECEMBRIE 1 S 2 D 3 4 5 6

L M M J

7 V 8 S 9 D

10 11 12 13 14

L M M J V

15 S 16 D 17 18 19 20 21 22 23

L M M J V S D

24 L 25 M 26 M 27 J

28 V 29 S 30 D

31 L

Pf Naum. Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoarea naţională a României DUMINICA 31 d Rusalii (Orbul din Ierihon). G 1 Ev Înv IV Ap I Tim 1,15-17 Ev Lc 18,35-43. Pf Avacum Pf Sofonie; [Sf Francisc Xaveriu] Sf m Varvara; Cuv Ioan Damaschinul Cuv Sava cel Sfinţit Sf aep Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni. Ap Evr 13,17-21 Ev Lc 6,17-23 Sf aep Ambrozie al Milanului Cuv Patapie DUMINICA 27 d RUSALII (Femeia gârbovă). G 2 Ev Înv V Ap Ef 6,10-17 Ev Lc 13,10-17. Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf Ana (Neprihănita Zămislire) Sf m Mina, Ermoghen şi Eugraf Cuv Daniel Stâlpnicul Sf ep Spiridon al Trimitundei Taumaturgul Sf m Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie şi Orest; Sf m Lucia Sf m Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu şi Arian; [Sf Ioan al Crucii] Sf ep m Elefterie DUMINICA 28 d RUSALII (Cina profetică). G 3 Ev Înv VI Ap Col 1,12-18 Ev Lc 14,16-24. Pf Agheu Pf Danie; Sf Anania, Azaria şi Misael Sf m Sebastian şi cei împreună cu el Sf m Bonifaciu Sf ep m Ignaţiu Teoforul Sf m Iuliana din Nicomidia Sf m Anastasia Romana DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI (Genealogia lui Isus). G 4 Ev Înv VII Ap Evr 11,9-10. 32-40 Ev Mt 1,1-25. Cei 10 sf m din Creta Sf m Eugenia. Post şi Ajun Naşterea Domnului Nostru Isus Hristos - Crăciunul. Ev Ut Mt 1,18-24 Ap Gal 4,4-7 Ev Mt 2,1-12 A II-a zi de Crăciun - Serbarea Maicii Domnului. Ev Ut Lc 6,17-23 Ap Evr 2,11-18 Ev Mt 2,13-23. Sf ep m Eftimie. Hârţi A III-a zi de Crăciun - Sf arhid m Ştefan. Ap Fap 6,8-15; 7,1-5. 47-60 Ev Mt 21,33-44. Cuv Teodor Mărturisitorul; Sf Iosif logodnicul Mariei, David împăratul şi Sf Iacob rudenia Domnului Sf 20.000 m arşi de vii în Nicomidia. Hârţi Sf prunci ucişi de Irod; Cuv Marcel Achimitul DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI. G 5 Ev Înv VIII Ap Gal 1,11-19; Ev Mt 2,13-23. Sf m Anisia; Cuv pr Zotic hrănitorul de orfani Cuv Melania Romana

Biserica “SFÂNTUL NICOLAE”, Călineşti-Căieni, 1700.

„Îndreptar al credinţei şi chip al blândeţii, învăţător al înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul faptelor; pentru aceasta ai câştigat cu umilinţa cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.” (Troparul Sfântului Nicolae)

“Sfântul Ierarh Nicolae” - iconostas Călineşti-Căieni


RÂNDUIELI BISERICEŞTI POSTURI Zilele de miercuri şi vineri de peste an, afară de cele dezlegate (Hârţi) Postul Paştilor: 27 februarie - 14 aprilie Postul Sânpetrului: 11 - 28 iunie Postul Sfintei Marii: 1 - 14 august Postul Crăciunului: 14 noiembrie - 24 decembrie

AJUNURI Ajunul Bobotezei: 5 ianuarie Prima zi din Postul Paştilor: 27 februarie Vinerea Paştilor: 13 aprilie Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul: 29 august Înălţarea Sf. Cruci: 14 septembrie Ajunul Crăciunului: 24 decembrie

NU SE FAC PARASTASE De la Duminica Floriilor până la Duminica Tomii În Duminica Rusaliilor: 3 iunie De la 20 decembrie până la 6 ianuarie

POMENIREA MORŢILOR Sâmbăta lăsatului de carne: 18 februarie Sâmbăta lăsatului de brânză: 25 februarie Prima sâmbătă din Postul Paştilor: 3 martie A doua sâmbătă din Postul Paştilor: 10 martie A treia sâmbătă din Postul Paştilor: 17 martie A patra sâmbătă din Postul Paştilor: 24 martie A cincea sâmbătă din Postul Paştilor: 31 martie Sâmbăta lui Lazăr: 7 aprilie Sâmbăta Rusaliilor: 2 iunie ZILE ÎN CARE NU SE FAC NUNŢI În nici o zi de post şi ajun Din 25 decembrie până în 7 ianuarie În săptămâna brânzei: 20 - 26 februarie În ziua de Paşti şi în săptămâna luminată: 16 - 22 aprilie În Sâmbăta Rusaliilor: 2 iunie Dacă cineva ar fi silit să ţină nunta în acele zile, va cere prin preot dispensă de la Episcop


Amvon, Biserica “Sfântul Prooroc Ilie” Vişeu de Jos Poduri Editat de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Maramureş - Baia Mare str. Vasile Lucaciu, nr. 50; tel. 0262/213398; fax 0362/814531; e-mail: epgrcatmm@yahoo.com

Calendar crestin Greco Catolic 2012  

Calendarul eparhiei Greco Catolice de Maramures, varianta cu file

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you