Page 1

Ζ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ ΑΠΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩ ΓΔΗΟ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ Σξηαληαθπιιηά Νηθνινύδε ΢ρνιηθή ΢ύκβνπινο Π.Α. 1εο Πεξηθέξεηαο


Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε Μεηάβαζε, ελλννύκε ηελ ομαλή ( ή και επιτυχημένη) κεηάβαζε. Η κεηάβαζε είλαη δεδνκέλν, ε νκαιή κεηάβαζε είλαη ην δεηνύκελν.


΢ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ΢ ΟΜΑΛΖ΢ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε νκαιή κεηάβαζε από ην Ν. ζην Γ.΢ρ., έρεη επεξεάζεη ηελ αθαδεκατθή ηνπ εμέιημε, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ (Μπαγάθεο:2006)


ΟΡΗ΢ΜΔΝΔ΢ ΑΠΟ ΣΗ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢ ΠΟΤ ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗ Ζ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ (Γνπξγηώηνπ:2006) -

-

-

-

Αύμεζε ή θαη κείσζε ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε. Αιιαγή ησλ αηόκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ. Αιιαγή εθπαηδεπηηθνύ. Μεγαιύηεξε παξακνλή κέζα ζηελ ηάμε. Ληγόηεξε εκπινθή ησλ γνλέσλ.


-

-

-

Γηαθνξεηηθό πεξηερόκελν πξνγξάκκαηνο. Γηαθνξεηηθόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο. Αύμεζε ησλ πξνζδνθηώλ.


ΒΑ΢ΗΚΔ΢ ΑΡΥΔ΢ ΟΗ ΟΠΟΗΔ΢ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΟΤΝ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ Ω΢ ΔΠΗΣΤΥΖ. 

Η αλαγλώξηζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηεο κεηάβαζεο από ηε πξνζρνιηθή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ λεπηαγσγείνπ, όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ δεκνηηθνύ.

Η βαζκηαία εηζαγσγή ησλ παηδηώλ ζηε λέα ζρνιηθή δηαδηθαζία.


Η αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξνζρνιηθήο θαη ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.

Η ζπλέρεηα ησλ πξαθηηθώλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε.

Η αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ, ε θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπο αλαγθώλ θαη ε απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ είραλ ηεζεί από ηα ίδηα ηα παηδηά.


ΒΑ΢ΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΟΜΑΛΖ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ ΑΠΟ ΣΟ Ν., ΢ΣΟ Γ.΢Υ.

-

-

-

Πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα ηε κεηάβαζε. ΢πλερήο επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ δύν βαζκίδσλ. ΢πλέρεηα ζηνλ ίδην ηξόπν κάζεζεο, κε πξνγξάκκαηα θαηάιιεια γη απηήλ ηελ ειηθία.


-

-

Δκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. Αλάπηπμε ζεηηθώλ θαη ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα παηδηά, ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο.


ΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΢ύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, κία ζεηξά από αιιεινεμαξηώκελνπο παξάγνληεο, πνπ αθνξνύλ ζην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλόηεηα επεξεάδνπλ ην παηδί. Τπνζηεξίδεη ηελ άπνςε, όηη ηα παηδηά έρνπλ δεμηόηεηεο, νη νπνίεο ζπλερώο κεηαβάιινληαη ηα πξώηα ρξόληα.


Θεσξείηαη: 

Όηη ε κεηάβαζε ζην ζρνιείν είλαη κηα ζπλερήο, δνκεκέλε από ζρέζεηο δηαδηθαζία, ζε πνιιαπιά επίπεδα. Η ελεξγόο ζπλεξγαζία κεηαμύ παηδηώλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ, δηεπζπληώλ, ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ, ηνπηθήο θνηλόηεηαο εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρεκέλε κεηάβαζε.


ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ΢ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΟΜΑΛΖ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ -

-

Παξάγνληεο δνκήο (αξηζκόο παηδηώλ ηεο ηάμεο, επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εκέξαο) Παξάγνληεο πνηόηεηαο (πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ)


ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΚΑΗ ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ΢ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΓΤΟ ΜΟΝΣΔΛΩΝ Μοντέλο ικανοτήτων

Οικολογικόαναπτυξιακό μοντέλο

Δπηθεληξώλεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ δηαζέηεη ην παηδί.

Δπηθεληξώλεηαη θαη ζε άιια ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ.

Πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή

Μπνξεί λα εθαξκνζηεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη λα δηαξθέζεη, όζν ρξεηάδεηαη.

Τπνινγίδεηαη ε ρξνλνινγηθή ειηθία.

Γελ ππνινγίδεηαη κόλν ε ειηθία.

Γε ιακβάλνληαη ππόςε, απηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ παηδηνύ.

΢πλππνινγίδεηαη κία ζεηξά παξαγόλησλ (ζπλαηζζεκαηηθνί, θνηλσληθνί) πνπ επεξεάδνπλ.

Γελ ζπλίζηαηαη ζπλεξγαζία κεηαμύ Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ

΢πλεξγαζία κεηαμύ Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ.

Γε ζπλίζηαηαη εκπινθή γνλέσλ ή άιισλ θνξέσλ

Δκπινθή- ΢πλεξγαζία κεηαμύ ζπηηηνύζρνιείνπ-θνηλόηεηαο.

Γε ιακβάλεη ππόςε ηηο πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο ηνπ παηδηνύ.

΢ηεξίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ.


ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ/ΣΖ΢ ΝΖΠΗΑΓΩΓΟΤ

- Γηεπθόιπλζε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό. - Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ. - Δπηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Γεκνηηθνύ. - Δπηθνηλσλία κε άιινπο θνξείο.


ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ΢ -

-

-

Νεπηαγσγείν (Νήπηα- Νεπηαγσγνί) Γεκνηηθό ΢ρνιείν ( Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηάμεσλ, Γηεπζπληήο Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ, ΢ύιινγνο δηδαζθόλησλ) Γνλείο (΢ύιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ, Μεκνλσκέλνη γνλείο) Σνπηθή θνηλόηεηα ( ππνζηεξηθηηθά θέληξα, δεκνηηθή αξρή, θ.ά.)


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γνπξγηώηνπ, Έ (2006), Αποηελεζμαηικέρ ππακηικέρ μεηάβαζηρ ηων νηπίων από ηο νηπιαγωγείο ζηο δημοηικό ζσολείο,www.pischools.gr Μπαγάθεο, Γ., Γηδάρνπ, Δ.; Βαικάο, Φ.; Λνπκάθνπ, Μ. θαη Πνκώλεο, Μ. (2006), Η ομαλή μεηάβαζη ηων παιδιών από ηο νηπιαγωγείο ζηο δημοηικό και η πποζαπμογή ηοςρ ζηην Α΄ ηάξη. Αζήλα: Μεηαίρκην.

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒAΣΗ-1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

Ζ ΜΔΣΑΒΑ΢Ζ ΑΠΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩ ΓΔΗΟ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ Σξηαληαθπιιηά Νηθνινύδε ΢ρνιηθή ΢ύκβνπινο Π.Α. 1 εο Πεξηθέξεηαο Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε Με...