Page 1

ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΔ΢ ΓΗΑ ΓΛΩ΢΢ΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ( ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ΢ ΛΟΓΟ΢, ΑΝΑΓΝΩ΢Ζ, ΓΡΑΦΖ) ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ 7νπ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΓΑΦΝΖ΢ ΢Υ. ΥΡΟΝΗΑ 2010-2011 ΓΔΛΔΓΚΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΑ


Πξνζπαζήζακε λα επηηύρνπκε ηνπο παξαθάησ ζηόρνπο ( ζε θαζεκεξηλή βάζε) Να κηιάλε κα θαη λα αθνύλε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο Να βξίζθνπλ ίδηνπο ήρνπο ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ Να πεξηγξάθνπλ πξόζσπα θαη γεγνλόηα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή Να κάζνπλ ηα κέξε ελόο βηβιίνπ Να ελζαξξύλνληαη λα γξάθνπλ όπσο κπνξνύλ Να ππνγξάθνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο Να «γξάθνπλ» ηη δσγξάθηζαλ Να καηαλάβοςν εν ηέλει ηη σπηζιμόηηηα ηος γπαπηού λόγος


Μηα πξώηε πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγήζνπκε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν ήηαλ λα παίμνπκε κε ηα νλόκαηα καο.

Φηηάμακε ινηπόλ πνηήκαηα κε πνιιή δηθή κνπ βνήζεηα. Δμήγεζα όηη πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην παηδί, λα κελ ην πξνζβάιινπλ θαη λα έρνπλ νκόερεο ιέμεηο (νκνηνθαηάιεθηεο) Να κεξηθά παξαδείγκαηα: • Σνπ ΢ηέθαλνπ ηνπ αξέζεη πνιύ λα παίδεη πνδόζθαηξν ζηελ απιή • Ο Υξίζηνο είλαη ςειόο, κπξαηζαξάο θαη δπλαηόο • Ζ Έιελα είλαη μαλζηά, κε σξαία καθξηά καιιηά • Ο Δξκήο βξε παηδηά καζηνξεύεη πνιύ θαιά • Ζ Εσή είλαη γιπθηά πνιύ αιιά έρεη ζηγαλή θσλή


Καζεκεξηλέο πξνζπάζεηεο Όηαλ ιέγακε θαηξό θαη εκεξνκελία ην πξσί γξάθακε ηε ιέμε θαη δηαβάδακε ηνπο ήρνπο γηα λα βξνπλ ηα παηδηά ηη γξάςακε. Πνιιέο θνξέο ιέγακε ηνπο ήρνπο ησλ ιέμεσλ ρσξίο θαλ λα γξάθνπκε θαη έπξεπε λα βξνπλ ηη είπακε. Άιιεο θνξέο ιέγακε κηα ιέμε ιάζνο θαη έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ πνηνλ ήρν αιιάμακε π.ρ. Γεπηέια. Γνπιέςακε αξθεηά ηε θσλεκηθή επίγλσζε. Όκσο ζπλδπάδακε ζπρλά ηνλ ήρν κε ην γξάκκα, γηαηί θαηά ηε γλώκε καο δε ζα κπνξνύζαλ λα γξάςνπλ ηειείσο ειεύζεξα ρσξίο λα μέξνπλ απηό ην ζπλδπαζκό.


ΜΗΑ ΑΤΘΟΡΜΖΣΖ ΕΩΓΡΑΦΗΑ ΢ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΖ΢ ΣΑΞΖ΢ ΑΠΟ 3 ΚΟΡΗΣ΢ΗΑ (ΔΛΔΝΑ, ΓΖΜΖΣΡΑ, ΕΩΖ)

ΣΟ ΟΝΟΜΑ΢ΑΝ ΣΟ ΚΑ΢ΣΡΟ ΣΖ΢ ΚΤΡΗΑΚΖ΢


Σα γξάκκαηα ηα έγξαςε ε Γήκεηξα πνπ ήηαλ αδεξθή ηεο Κπξηαθήο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη έρεη βάιεη ηόλν παξόιν πνπ είλαη θεθαιαία γξάκκαηα γηαηί ζηελ θαζεκεξηλή εκεξνκελία γξάθακε κε κηθξά θαη ηόλνπο. Κάπνηα ζηηγκή είπακε όηη ηόλν βάδνπκε ζηα πεδά. Όκσο ζεκαληηθό είλαη πσο ην παηδί θαηάιαβε όηη θάπνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε.


9/5/2011


ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΟΤΛΔΗΑ΢ ΑΠΟ: Α) ΢ΤΝΣΑΓΖ ΓΗΑ ΚΔΪΚ (ΓΔΤΣΔΡΖ) (2/3/2011) Β) ΓΗΑΣΗ ΑΓΑΠΩ ΣΖ ΜΑΜΑ ΜΟΤ (6/5/2011) ΚΑΗ Ο ΠΔΣΡΟ΢ ΚΑΗ Ο ΛΤΚΟ΢ (11/5/2011)


Ήηαλ ε δεύηεξε θνξά πνπ θηηάρλακε θέηθ ζην ζρνιείν. Ζ πξώηε ήηαλ ηελ πξώηε κέξα επηζηξνθήο ζην ζρνιείν γηα ην λέν έηνο, ζην νπνίν βάιακε θινπξί θαη ην θόςακε σο βαζηιόπηηα. Σελ πξώηε θνξά είρακε γξάςεη κε εηθόλεο, γξάκκαηα θαη αξηζκνύο ηε ζπληαγή θαη ηα παηδηά απιά αληέγξαθαλ. Σώξα θιήζεθαλ λα γξάςνπλ όπσο, όζν θαη ό,ηη κπνξνύζαλ κόλα ηνπο. Όια δνθίκαζαλ λα γξάςνπλ θαη ζηγά ζηγά εμειίρζεθαλ-ζηηο επόκελεο δσγξαθηέο θαίλεηαη θαιύηεξα.


Αξρηθά αληηδξνύζε, έιεγε όηη δε μέξεη λα γξάςεη-όπσο νη ελήιηθεο ελλννύζε. Γελ έθηαζε ζην επίπεδν άιισλ παηδηώλ όκσο άξρηζε λα γξάθεη ζε θάζε δνπιεηά ηνπ όπσο θαη ό,ηη κπνξνύζε, ρσξίο λα ηνπ ην δεηάο πάληα. Απηό ήηαλ εμέιημε.


Ο Γηάλλεο ήηαλ ν πην κηθξόο ζηελ ηάμε γελλεκέλνο 30 Γεθεκβξίνπ. Ζ εμέιημε ηνπ καο εμέπιεμε. Ζ επόκελε δνπιεηά είλαη θαζαξά δηθή ηνπ παξαγσγή, ρσξίο αληηγξαθή. ( Ζ κεηέξα ηνπ βξεθνθόκνο, ίζσο ηνλ βνεζνύζε-δε καο είπε)


Ζ Υξηζηίλα θαη ν ΢ηέθαλνο ήηαλ δίδπκα. Ο ΢ηέθαλνο από ηελ αξρή ηα πήγαηλε θαιύηεξα όκσο ηειηθά θαη ε Υξηζηίλα είρε εμέιημε. Π.ρ. έγξαθε από δεμηά πξνο αξηζηεξά, ην βειηίσζε θαη ρώξηδε θαη ηηο «ιέμεηο» ηεο.


Ο Αρκέη, από ηε ΢πξία ,είρε αδεξθή ζηε δεπηέξα δεκνηηθνύ θαη ήμεξε ήδε λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη σο έλα βαζκό. Όκσο θαη απηόο εμειίρζεθε. Άξρηζε λα γξάθεη θξάζεηο πηα όρη κόλν ιέμεηο.


Ο ΢ηέιηνο δελ ήμεξε νύηε ην όλνκα ηνπ ζηελ αξρή θαη έθηαζε ζε απηό ην ζεκείν σο ην ηέινο ηεο ρξνληάο. Ήζειε όκσο πάξα πνιύ λα κάζεη λα γξάθεη, ην πξνζπάζεζε. Αξρηθά αληηδξνύζε πνιύ ζην λα γξάθεη κόλνο ηνπ όπσο κπνξνύζε, ήζειε λα γξάςεη κε ην «ζσζηό ηξόπν», όπσο νη κεγάινη.


Ο Δξκήο ήηαλ παηδί ππεξθηλεηηθό, πνπ δύζθνια πξόζερε. Αξρηθά δπζθνιεπόηαλ θαη ζην όλνκα ηνπ. Μεηά ηα Υξηζηνύγελλα άξρηζε λα γξάθεη όπσο ζηελ πξνεγνύκελε δηαθάλεηα ζε θάζε εξγαζία ηνπ, πνιιά γξάκκαηα –ηα πεξηζζόηεξα από ην όλνκα ηνπ-θαη θάζε θνξά «δηάβαδε» απηό πνπ έγξαςε. Όκσο ηνλ είραλ πηέζεη πάξα πνιύ ζην ζπίηη κε ηε γξαθή ησλ γξακκάησλ, κε ζρεηηθά βηβιία. Ο Ηνύιηνο παξαθάησ ήηαλ παηδί κε Asperger πνπ ζηα γξάκκαηα ηα πήγαηλε πνιύ θαιά, ηα γλώξηδε όια αιιά δελ ήζειε λα γξάςεη. ΢ην ζπίηη έθαλε κάζεκα κε δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο γηαηί ήηαλ ήδε ζε επαλαθνίηεζε.


Γελ ήζειε λα γξάςεη απηή ηε θνξά ελώ ζην ηέινο κπνξνύζε άλεηα λα γξάςεη. Με κεηέξα λεπηαγσγό θαη αδεξθή ζηελ ηεηάξηε δεκνηηθνύ.


Ο Άγγεινο από ηελ Αιβαλία άξρηζε ζρεδόλ μαθληθά λα παξάγεη ιόγν ελειίθσλ. Δίρε κεγαιύηεξα αδέξθηα – δε μέξνπκε αλ ηνλ βνεζνύζαλ. Γεληθά όκσο πξόζερε ζε όια κέζα ζηελ ηάμε.


Ο Χαζάν από ηη Σςπία γπάθει και λαηινικά γπάμμαηα ζηιρ λέξειρ ηος


Ζ Αιεμάλδξα όηαλ άξρηζε λα παξάγεη ιόγν ζρεδόλ πάληα ρώξηδε ηηο ιέμεηο ηεο κε γξακκή.


Μηα κηθξή αμηνιόγεζε ηεο πξνζπάζεηαο

• • • • •

1) Σε ζσέζη με ηα παιδιά Τπήξραλ αληηδξάζεηο- θπξίσο ζην όηη δελ ήμεξαλ ηα γξάκκαηα Κάπνηα ήζειαλ 1-1 θώλεκα- πνιύ θνπξαζηηθό Κάπνηα δελ ήζειαλ ζπλερώο «πίεζε» ζην λα γξάθνπλ ηη δσγξάθηζαλ, απιά λα δσγξαθίζνπλ Αξθεηά άξρηζαλ λα «γξάθνπλ» θαη ρσξίο λα ηνπο ην δεηάο Κάπνηα έζπαζαλ ηνλ θώδηθα θαη ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε( είηε θαλνληθά, είηε ζην πεξίπνπ) Μέρξη ην ηέινο ηα πεξηζζόηεξα πξνζπαζνύζαλ λα γξάςνπλ όπσο κπνξνύλ, απιά όρη θάζε θνξά


Μηα κηθξή αμηνιόγεζε ηεο πξνζπάζεηαο 1) Σε ζσέζη με ηα παιδιά • Αξθεηά έπαηδαλ κε ηηο ιέμεηο θαη κπνξνύζαλ λα βξνπλ ίδηνπο ήρνπο • 2-3 θνξέο πξνο ην ηέινο, ηα πην πξνρσξεκέλα έθαλαλ κηθξά πνηεκαηάθηα • Κάπνηα, ζπλέδεαλ θάπνηα γξάκκαηα κε ηνλ ήρν ηνπο • Μεγάιε βνήζεηα ηα νλόκαηα ηνπο (γηα άιιε κηα θνξά)


2) Σε ζσέζη με ηην επιμόπθωζη • Μηθξή νκάδα-ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε • Ηδέεο ζπλαδέιθσλ & ιάζε/επηηπρίεο • ΢ε βάδεη λα νξγαλσζείο θαιύηεξα θαη λα ζθεθηείο πεξηζζόηεξν • Λίγν άγρνο θαη κηθξή απνγνήηεπζε όηαλ νη άιινη έρνπλ πην θαληαζκαγνξηθέο δνπιεηέο από ηε δηθή ζνπ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ 7 νπ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΓΑΦΝΖ΢ ΢Υ. ΥΡΟΝΗΑ 2010-2011 ΓΔΛΔΓΚΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΑ Πξνζπαζήζακε λα επηηύρνπκε ηνπο παξαθάησ ζηόρνπο ( ζε θαζε...

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ 7 νπ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΓΑΦΝΖ΢ ΢Υ. ΥΡΟΝΗΑ 2010-2011 ΓΔΛΔΓΚΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΑ Πξνζπαζήζακε λα επηηύρνπκε ηνπο παξαθάησ ζηόρνπο ( ζε θαζε...

Advertisement