Page 1

Τπεύθσμη μηπιαγχγόπ Λεμξμίδξσ ΢ξτία


 Ιρόςιμη

απξδξυή ςχμ «άλλχμ» μηςοικώμ γλχρρώμ  Καςάοοιφη ςξσ μύθξσ πεοί μξμαδικόςηςαπ  Δμίρυσρη ςηπ ασςξεκςίμηρηπ ςχμ μαθηςώμ  Αλλαγή αμςιλήφεχμ και ρςάρεχμ


 ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΝΔΤΜΑΣΟ΢ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ΢  ΔΙΑ΢ΚΔΔΑ΢Η ΜΔ΢Α ΢ΣΟ ΦΩΡΟ ΣΟΤ ΢ΦΟΛΔΙΟΤ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  ΔΝΩΜΔΝΟΙ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΠΔΣΤΦΟΤΜΔ ΣΟΤ΢ ΢ΣΟΦΟΤ΢ ΜΑ΢ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΛΩ΢΢Α ΠΟΤ ΜΙΛΑΜΔ ΚΑΙ ΣΗ ΦΩΡΑ ΠΟΤ ΓΔΝΝΗΘΗΚΑΜΔ


 ΓΝΩΡΙΜΙΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΦΗ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ  ΣΟ ΔΙΑΥΟΡΔΣΙΚΟ ΔΔΝ ΔΙΝΑΙ ΔΦΘΡΙΚΟ  ΣΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΔΔΝ ΔΦΟΤΝ ΢ΤΝΟΡΑ


Κοαςξύμ έμα μαμςήλι,ςοαγξσδξύμ….

…και ςοέυξσμ μόλιπ ςξ πεςάνξσμ.


Νόρςιμεπ υειοξπξίηςεπ πίςεπ πξσ ςοώμε και ξι τίλξι ςξσπ ρσυμά ρςξ ρυξλείξ

Και η ιμδική αλτάβηςξπ πξσ διαβάρςηκε από όλξσπ


Επιπλέξμ ςα μεςοήραμε

Και είμαι πεοιρρόςεοα από ςα δικά μαπ


 ΜΙΛΑΜΔ

ΔΙΑΥΟΡΔΣΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α ΟΜΩ΢ ΔΦΟΤΜΔ ΣΟ΢Α ΚΟΙΝΑ ΟΙ ΛΑΟΙ.  ΢ΤΜΒΟΛΑ –ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΑ  Α΢ ΢ΤΓΚΡΙΝΟΤΜΔ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΥΑΒΗΣΟ ΜΔ ΣΙ΢ ΞΔΝΔ΢


Δεμ ήνεοε καθόλξσ ςημ γλώρρα μαπ

Όμχπ πεοάραμε καςαπληκςικά καθχπ μαθαίμαμε ςα γοάμμαςα ςηπ δικήπ ςηπ


Διάβαρε και ρςιπ 2 γλώρρεπ

Η εικξμξγοάτηρη ήςαμ ίδια


Τα παοαμύθια ςξπξθεςήθηκαμ ρςημ βιβλιξθήκη ςξσ ρυξλείξσ

Η πλειξφητία ςχμ παιδιώμ ήςαμ από ςημ Αλβαμία και νεςοελάθηκαμ με ςη δοαρςηοιόςηςα


Η εικξμξγοάτηρη ςξσ παοαμσθιξύ έμξιαζε με….

….ςξ ρυέδιξ ςχμ αμςικείμεμχμ πξσ μαπ έτεοε από ςημ Οσκοαμία


Η εκτώμηρη ςχμ γοαμμάςχμ….

….είμαι λίγξ δύρκξλη λόγχ ςηπ ποξτξοάπ αλλά ςα καςατέομξσμε


Σςη γιξοςή ςηπ μηςέοαπ

Σςξ λξσλξύδι ςηπ ποχςξμαγιάπ


Τα αλβαμικά ,ςα ξσκοαμικά, ςα οξσμάμικα και ςα ελλημικά μξιάζξσμ

Τα ιμδικά και ςα αιγσπςιακά είμαι ραμ ζχγοατιέπ και γοάτξμςαι αμάπξδα


Η

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ΢ ΣΟΤ΢ ΑΝΘΡΩΠΟΤ΢;  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΠΗΡΦΑΝ ΣΑ ΢ΤΜΒΟΛΑ;  ΠΩ΢ ΔΞΔΛΙΦΘΗΚΔ Η ΓΡΑΥΗ ΢ΣΟ ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΢ΣΟΤ΢ ΔΙΑΥΟΡΟΤ΢ ΛΑΟΤ΢;


Από ςξ ρπήλαιξ Λαρκώ

Συήμαςα ξικεία ρςα παιδιά


Τα ζώα δεμέμα με ςη ζχή ςξσ αμθοώπξσ

Οι ζχγοατιέπ μαπ


Είμαι ξλόιδια. Πχπ ςα υάοαναμ;Ή μήπχπ ςα πάςηραμ ρςξμ πηλό;

Απ γμχοίρξσμε ςα ρύμβξλα από κξμςά


Τα κόφαμε και ςα κξλλήραμε….

…από ςξ κέμςοξ ποξπ ςημ ενχςεοική πλεσοά.


Τελικά είμαι δύρκξλξ. Ειδικά αμ δεμ έυειπ πηλό αλλά ρσμθεςικό σλικό

Τξ απξςέλερμα βγήκε αοκεςά «υαοξύμεμξ»


Η ελλημική αλταβήςα μαπ εμώμει

Έμα ζάοι και ζαλιρςήκαμε αοκεςά. Μάλλξμ έποεπε μα ςξ κάμξσμε μεγαλύςεοξ.


 Αουικά

σπήουαμ επιτσλάνειπ χπ ποξπ ςημ ρσμμεςξυή όμχπ αογόςεοα νεπεοάρςηκαμ από όλξσπ.  Οι γξμείπ από ςημ Ιμδία μαπ μίληραμ για ςημ θοηρκεία ςξσπ (΢ικυ) και μαπ κάλεραμ ρςημ γιξοςή ςξσπ και ρςημ εκκληρία ςξσπ. Δίδαμε βίμςεξ και τχςξγοατίεπ ςημ άλλη ημέοα ρςημ ςάνη με όλα ςα παιδιά. Η ςελεςή μξιάζει με ςξμ υοιρςιαμικό Δπιςάτιξ.  Δίδαμε επίρηπ και υξοέφαμε ιμδικά ςοαγξύδια από βίμςεξ κλιπ.


Τξ ιεοό βιβλίξ ςξσπ μπαίμει ρςξ ρςξλιρμέμξ άομα και πεοιτέοεςαι ςελεςξσογικά ρε όλη ςημ πεοιξυή


 Κάπξια

ποξβλήμαςα πξσ ποξέκσφαμ είυαμ ρυέρη με κακό ρυεδιαρμό δικό μξσ ή έλλειφη σλικξύ(ξικξμξμικά θα υοειαζόμαρςαμ μια μικοή εμίρυσρη) ή μεοικέπ τξοέπ με κακό ρσγυοξμιρμό ςχμ επιρκέφεχμ και ςηπ έλλειφηπ εμδιατέοξμςξπ από ςα παιδιά. Όμχπ ακόμα κι έςρι, ςξ απξςέλερμα ήςαμ πξλύ πιξ πάμχ από ςιπ ποξρδξκίεπ μαπ.


Σα παιδιά δέθηκαμ μεςανύ ςξσπ και ρςαμάςηραμ μα βλέπξσμ «πεοίεογα» ςξσπ νέμξσπ ρσμμαθηςέπ ςξσπ.  Σα παιδιά από άλλεπ υώοεπ έμξιχραμ πξλύ πεοήταμα πξσ ήοθαμ ξι μαμάδεπ ςξσπ και έγιμαμ για λίγξ δαρκάλεπ ρςξ ρυξλείξ.  Μέρα από ςξ ποόγοαμμα έμαθαμ πξλλά ποάγμαςα για ςημ ιρςξοία ςηπ γοατήπ και πόρα κξιμά ρςξιυεία έυξσμ ξι λαξί .  Οι γξμείπ είδαμ με διατξοεςικό μάςι ςξ ρυξλείξ και ήςαμ πιξ δεκςικξί και ξμιληςικξί και με ςξσπ άλλξσπ γξμείπ και με ςιπ δαρκάλεπ. 


Η διαπξλιςιρμική εκπαίδεσρη ρςξ ρυξλείξ μαπ διέπει όλα ςα ποξγοάμμαςα και όλη ςη υοξμιά εταομόζξσμε καςάλληλεπ εκπαιδεσςικέπ παοεμβάρειπ και δοαρςηοιόςηςεπ αμάλξγα με ςξ έμφσυξ και ςξ άφσυξ σλικό μαπ. Η υοξμιά 2009-10 ήςαμ μια πξλύ καλή υοξμιά για μα εταομόρξσμε όμχπ έμα πιξ καλά ρυεδιαρμέμξ ποόγοαμμα διαπξλιςιρμικήπ εκπαίδεσρηπ. Δσυαοιρςώ πξλύ

1ο Ταύρου ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  

1ο Ταύρου ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ