Page 1

Τριανταφυλιά Νικολοφδη Σχολική Σφμβουλοσ 1ησ Σχολικήσ Περιφζρειασ Αθηνών

Διαςχολική Επιμόρφωςη: ΔΙΑΠΟΛΙΣΙ΢ΜΙΚΗ ΔΙΑ΢ΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ 8ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν Νθπιαγωγοί Αμβρακίδου Ιωάννα Προβίδα Χρφςα


Αριθμόσ ςυμμετεχόντων παιδιών:40 Τίτλοσ δραςτηριότητασ: Θρθςκευτικι ετερότθτα. Στόχοσ δραςτηριότητασ: Να γνωρίςουν τισ ςυνικειεσ άλλων λαϊν ςε περιόδουσ νθςτείασ. Περιγραφή δραςτηριότητασ: θ μαμά τθσ Λάιλα που είναι από τθν Αίγυπτο επιςκζφτθκε το νθπιαγωγείο μασ και μασ μίλθςε για τισ ςυνικειεσ των Μουςουλμάνων ςτα Ραμαηάνι. Προςδοκώμενα αποτελζςματα: Να γνωρίςουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ με άλλεσ κρθςκείεσ και άλλουσ λαοφσ. Τεχνικζσ υλοποίηςησ τησ δραςτηριότητασ: Η μθτζρα με υπολογιςτι δείχνει εικόνεσ από χϊρουσ λατρείασ, τρόπο προςευχισ και δοκιμάηουν χουρμάδεσ (τουσ τρϊνε πριν από το φαγθτό, ςτο Ραμαηάνι). Τελικό Προιόν: Σα παιδιά παρακολοφκθςαν με ενδιαφζρων τθν παρουςίαςθ από τθ μθτζρα τθσ Λάιλα. Σουσ ζδειξε φωτοτυπίεσ από παιδιά που προςεφχονταν, ςχζδιο χαλκοφ. Η κρθςκεία δεν τουσ επιτρζπει να ηωγραφίηουν ανκρϊπουσ (ζργο κεοφ). Σα παιδιά ζκαναν ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ: 1) Γιατί δεν ηωγραφίηεται δζνδρα; ςπίτια; Λουλοφδια: 2)Η ςακοφλα των χουρμάδων ζχει διαφορετικά γράμματα. 3)Σρϊγεται θ καμιλα; 4)Ξζρετε τον Αςτερίξ και τον Οβελίξ: 5)Γιατί οι πυραμίδεσ είχαν κρυφζσ ειςόδουσ; 6)Πωσ λζνε το αςτζρι ςτα αραβικά: (negma) Τρόποι καταγραφήσ: Φωτογραφικό υλικό Αξιολόγηςη τησ δραςτηριότητασ: Η μθτζρα ιταν ενκουςιαςμζνθ, είπε πωσ ιταν θ καλφτερι τθσ μζρα και ότι με χαρά κα ξαναερχόταν ςτο νθπιαγωγείο να μασ μιλιςει για τθ μουςικι και τουσ χοροφσ τθσ χϊρασ αυτισ. ΢θμειωτζον ότι ιταν Ελλθνίδα που αςπάςτθκε τον μουςουλμανιςμό για να πάει ςτον παράδειςο όπωσ μασ είπε μαηί με τον άνδρα τθσ. Ήταν προετοιμαςμζνθ με υπολογιςτι φωτοτυπίεσ, χουρμάδεσ. Για εμάσ το αποτζλεςμα ιταν καλφτερο από αυτό που περιμζναμε.


Νηπιαγωγίο: 8ο Αριθμόσ ςυμμετεχόντων παιδιών: 40. Τίτλοσ δραςτηριότητασ: Παραδοςιακζσ φορεςιζσ. Στόχοσ δραςτηριότητασ: Να γνωρίςουν τισ παραδοςιακζσ του τόπου καταγωγισ τουσ. Περιγραφή δραςτηριότητασ: Φζρνουν φωτογραφίεσ με ςτολζσ από τθ χϊρα καταγωγισ τουσ, τισ παρατθροφμε ονομάηουμε τα διάφορα μζρθ. Βρίςκουμε ομοιότθτεσ και διαφορζσ. Κατεβάςαμε και από το διαδίκτυο παραδοςιακζσ φορεςιζσ. Προςδοκώμενα αποτελζςματα: Να ζρκουν ςε επαφι με τθν παράδοςθ μζςα από τισ ενδυμαςίεσ. Τεχνικζσ υλοποίηςησ τησ δραςτηριότητασ: 1) Φωτογραφίεσ 2) Διαδίκτυο 3) Παραδοςιακι 4) Φορεςιά. Τελικό προϊόν: Διαπιςτϊςαμε πόςο πολφ μοιάηει θ ςτολι του τςολιά με τθν αντίςτοιχθ τθσ Αλβανίασ, κακϊσ και πόςο ζμοιαηαν όλεσ οι γυναικείεσ φορεςιζσ, Ελλάδα – Πολωνία – Βουλγαρία – Αλβανία. Αξιολόγηςη τησ δραςτηριότητασ: Ενϊ μασ είχαν υποςχεκεί ότι κα μασ φζρουν παραδοςιακζσ φορεςιζσ τελικά μασ ζφεραν μόνο φωτογραφίεσ. Ο ενκουςιαςμόσ τουσ όμωσ ιταν φανερόσ διότι αςχολθκικαμε με τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ τουσ.


Νηπιαγωγείο: 8ο Αριθμόσ ςυμμετεχόντων παιδιών: 40 Τίτλοσ δραςτηριότητασ: “Παραμφκια με ηϊα” Στόχοσ δραςτηριότητασ: Να γνωρίςουμε παραμφκια με ηϊα από τθν λαϊκι παράδοςθ άλλων λαϊν. Περιγραφή δραςτηριότητασ: Καλζςαμε μια μθτζρα από τθν Αλβανία που ζφερε ζνα παραμφκι, μασ το διάβαηε ςτα Αλβανικά και το μεταφράηαμε ςτα Ελλθνικά. Προςδοκώμενα αποτελζςματα: 1) Να γνωρίςουν τθν λαϊκι παράδοςθ άλλων χωρϊν. 2) Να ζρκουν ςε επαφι με το γραπτό λόγο. Τεχνικζσ υλοποίηςησ τησ δραςτηριότητασ: Παραμφκι – αφιγθςθ (Ο χωρικόσ και θ αλεποφ). Τελικό προϊόν: Σο παραμφκι άρεςε ςτα παιδιά. Μετά το αναπαράγαμε ςε ομάδεσ, και κάναμε το δικό μασ παραμφκι το οποίο βάλαμε ςτθ βιβλιοκικθ του Νθπιαγωγείου. Τρόποι καταγραφήσ: Δθμιουργία παραμυκιοφ. Αξιολόγηςη τησ δραςτηριότητασ: Η δραςτθριότθτα πζτυχε το ςτόχο τθσ. Σα παιδιά ςφγκριναν τισ λζξεισ μερικϊν ηϊων. ΢τθ ςυνζχεια τα παιδιά ςε κακθμερινι μασ ζλεγαν λζξεισ ςε άλλεσ γλϊςςεσ.


Νηπιαγωγείο: 8ο Αριθμόσ ςυμμετεχόντων παιδιών: 40 Τίτλοσ δραςτηριότητασ: Γνωριμία με τισ πατρίδεσ μασ. Στόχοσ δραςτηριότητασ: Να γνωρίςουν μζρθ από τισ ιδιαίτερεσ πατρίδεσ, μνθμεία κλπ. Περιγραφή δραςτηριότητασ: Λζμε ςτα παιδιά να φζρουν φωτογραφίεσ από τα μζρθ τουσ ι από τισ διακοπζσ τουσ, διαφθμίηουν τα μζρθ, καλοφν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ να τα επιςκεφτοφν. Προςδοκώμενα αποτελζςματα: 1) Να πάρουν πλθροφορίεσ για άλλα μζρθ. 2) Να μάκουν τα ςπουδαιότερα μνθμεία που ςφραγίηουν τθν κάκε χϊρα. Τεχνικζσ υλοποίηςησ τησ δραςτηριότητασ: 1) Φωτογραφίεσ, καρτ ποςτάλ. 2) Διαδίκτυο. Τελικό προϊόν: Οι τρόποι καταγωγισ των παιδιϊν ιταν: 1) Ελλάδα ( Ακρόπολθ – Ερζχκεια) 2) Αίγυπτοσ (Πυραμίδεσ – ςφίγγα) 3) Αγγλία (big ben) 4) Πολωνία (εκκλθςία) 5) ΗΠΑ (το άγαλμα τθσ ελευκερίασ) Τρόποι καταγραφήσ: Φωτογραφίεσ, ηωγραφικι Αξιολόγηςη τησ δραςτηριότητασ: Σα παιδιά ζνιωςαν μεγάλθ χαρά να διαφθμίηουν τθ χϊρα, πόλθ, χωριό τουσ. ΢τθν παρουςίαςθ των φωτογραφιϊν, το κάκε παιδί ζλεγε τα κετικά ςτοιχεία και μασ καλοφςαν να τα επιςκεφκοφμε.


Νηπιαγωγείο: 8ο Αριθμόσ ςυμμετεχόντων παιδιών: 40 Τίτλοσ δραςτηριότητασ: Γνωριμία με ςφμβολα γραφισ του παρελκόντοσ. Στόχοσ δραςτηριότητασ: Να γνωρίςουν τα τρόπουσ γραφισ, ςφμβολα, ςτθν Αρχαία Αίγυπτο και Ελλάδα. Περιγραφή δραςτηριότητασ: Με αφορμι τθ γνωριμία των πυραμίδων τθσ Αιγφπτου τα παιδιά μασ είπαν ότι ςτο εςωτερικό είναι γραμμζνα με ιερογλυφικά τα ονόματα των βαςιλιάδων. Προςδοκώμενα αποτελζςματα: 1) Να γνωρίςουν τον δίςκο τθσ Φαιςτοφ. 2) Να βρουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τθ γραφι των αρχαίων Αιγυπτίων. Τεχνικζσ υλοποίηςησ τησ δραςτηριότητασ: 1) Παρατιρθςαν ζνα κομμάτι πάπυρο με ιερογλυφικά. 2) Δίςκο τθσ Φαιςτοφ. Τελικό προϊόν: ΢υγκρίναμε τον πάπυρο με τον δίςκο τθσ Φαιςτοφ και είδαμε τον κοινό τρόπο γραφισ με τθ χριςθ ςυμβόλων. Εντοπίςαμε ςτον χάρτθ τθσ Αιγφπτου και τθν Κριτθ και ότι λόγω τθσ μικρισ απόςταςθσ οι πολιτιςμοί είχαν κοινα ςθμεία. Τρόποι καταγραφήσ: 1) Σα παιδιά κζλθςαν να γράψουν τα δικά τουσ ιερογλυφικά και να τα εξθγιςουν. Αξιολόγηςη τησ δραςτηριότητασ: Σα παιδιά κατάλαβαν πωσ τα ςφμβολα είχαν τθ χριςθ λζξεων και ότι ο Δίςκοσ ιταν ζνα κείμενο που ακόμθ δεν ζχει διαβαςτεί. Σα ιερογλυφικά των παιδιϊν όμωσ διαβάςτθκαν αμζςωσ.


ΔΙΑΠΟΛΙΣΙ΢ΜΙΚΗ ΔΙΑ΢ΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢  

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙ΢ΜΙΚΗ ΔΙΑ΢ΣΑ΢Η ΣΗ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢