Page 1

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (σελ. 5)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2871

ΤΡΙΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

8 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ν.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ∆ΗΜΟΣ ΛΑΒΑΛ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΑΓΟΡΑ Εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων στα Ν. Μουδανιά ΣEΛΙ∆Α 4

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε

λληνική αντιπροσωπεία, απεσταλµένη της Νοµαρχίας Χαλκιδικής, παραβρέθηκε στο Λαβάλ, από 26 Νοεµβρίου έως και 1 ∆εκεµβρίου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του δήµου Λαβάλ και του νοµού Χαλκιδικής.

Ε

πικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας

ήταν ο αντινοµάρχης κ. Γιάννης Γιώργου, ενώ

στην αποστολή συµµετείχαν άτοµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα ο κ. Γιώργος Πασαλής, Νοµαρχιακός Σύµβουλος, ο κ. Μανόλης Γιαννάκας, εκπρόσωπος Γραφείου Τύπου και η κ. ∆έσποινα

ΥΓΕΙΑ Το ηµερολόγιο... της νέας γρίπης Συνεχίζεται το κλείσιµο σχολικών τµηµάτων ΣEΛΙ∆Α 4

Ραµανδάνη, Ειδική Σύµβουλος Νοµάρχη. Την ελληνική αποστολή υποδέχθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου Λαβάλ / Ελλάς κ.Claude Apchain (Κλωντ Απψέν), ο οποίος και επιµελήθηκε την άψογη οργάνωση και φιλοξενία. Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας της, η ελληνική αποστολή συζήτησε σε αίθουσα του ∆ηµοτικού Μεγάρου µε την αντιδήµαρχο του δήµου κ. FrancoiseΣEΛ. 3

∆ώδεκα µήνες Αστικής Συγκοινωνίας Α

ΚΥΝΗΓΙ Την κατάργηση υπουργικής απόφασης για το κυνήγι συζητά το ΣτΕ ΣEΛΙ∆Α 5

πό το ∆εκέµβριο του 2008 έχει µπει στη ζωή των κατοίκων του ∆ήµου Πολυγύρου η Αστική Συγκοινωνία. Τους τελευταίους µήνες ολοένα και περισσότεροι πολίτες πραγµατοποιούν τις µετακινήσεις τους στην πρωτεύουσα, χρησιµοποιώντας την κοινωνική αυτή υπηρεσία του δήµου. Το µικρό λεωφορείο του ∆ήµου Πολυγύρου µεταφέρει δωρεάν τον κόσµο, που επιθυµεί να µετακινηθεί σε διάφορα σηµεία της πόλης.ΣEΛ. 3


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

EΘNIKH

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460 Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Αρναία 23720 - 22.212

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 697 99 55 477


Αυτοδιοίκηση

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

3

EΠIKOINΩNIA

Υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του δήµου Λαβάλ και του Ν. Χαλκιδικής ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ σιακή ελληνική µουσική. Το Σάββατο ο δήµαρχος του Λαβάλ Guillaume Garot (Γκιγιόµ Γκαρό), καθώς και µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, υποδέχθηκαν στο δηµαρχείο της πόλης την ελληνική αποστολή. Αφού αντάλλαξαν απόψεις για την Αυτοδιοίκηση, υπέγραψαν τη χάρτα συνεργασίας µεταξύ των δύο αυτοδιοικήσεων και χάρισαν συµβολικά δώρα. Άλλωστε, είναι γνωστοί οι δεσµοί φιλίας µεταξύ των δύο περιοχών, που ολοένα και δυναµώνουν αυτά τα δώδεκα χρόνια γνωριµίας. Το βράδυ οι Έλληνες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φαντασµαγορικό θέαµα πυροτεχνηµάτων, που σήµαινε την έναρξη των εορτών των ΣEΛ. 1

Χριστουγέννων.και σε επαγγέλµατα που αφο-

Marchand σχετικά µε θέµατα

ρούν στη µαγειρική και στη

της χάρτας συνεργασίας.

ζαχαροπλαστική.

λακτοκοµικών προϊόντων.

Η ελληνική αποστολή, πληµ

Το ίδιο βράδυ παρατέθηκε

µυρισµένη από ευχάριστα συ-

γεύµα σε αίθουσα του κάστρου

ναισθήµατα, επέστρεψε στη

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε

Το µεσηµέρι πραγµατοποι-

της πόλης, όπου γιορτάστηκαν

Χαλκιδική, έχοντας κατά νου ότι

το Κέντρο Κατάρτισης της πε-

ήθηκε επίσκεψη στο µουσείο

παράλληλα τα δέκα χρόνια του

πλέον έχει και ένα “δεύτερο σπί

ριοχής, στο οποίο εκδηλώθηκε

του Λακτοπόλ, όπου η ελληνική

συλλόγου Λαβάλ / Ελλάς. Η υ-

τι” στην Ευρώπη, µε το οποίο τη

αµοιβαίο ενδιαφέρον για ανταλ-

αντιπροσωπεία είχε την ευκαι-

ποδοχή της ελληνικής αποστο-

συνδέουν δυνατοί δεσµοί συνεργασίας και φιλίας.

λαγή σπουδαστών, τόσο σε

ρία να δει από κοντά παλαιότε-

λής ήταν ιδιαίτερα θερµή, µε

οικοδοµικά επαγγέλµατα, όσο

ρους τρόπους παραγωγής γα-

ελληνικές σηµαίες και παραδο-

ΣEΛ. 1[]

∆ώδεκα µήνες Αστικής Συγκοινωνίας

«E

έως τις 8:30 το βράδυ.

ργαστήκαµε σκληρά, θέ-

νέες εργατικές κατοικίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση

∆ηµαρχείο, από το Κέντρο Εξυπηρέ-

Τα αποτελέσµατα από τους πρώ-

Το λεωφορείο στη δεύτερη δια-

του κοινού, έχει εκδοθεί χάρτης της

τησης Πολιτών, από το ∆ηµοτικό Ρα-

συγκεκριµένους

τους 12 µήνες ζωής αυτού του προ-

δροµή, µε τριάντα στάσεις, κινείται

Αστικής Συγκοινωνίας, τον οποίο

διόφωνο αλλά και από την ιστοσελί-

στόχους και χρονοδιαγράµµατα, προ

γράµµατος, όπως προκύπτει και από

µε τον εξής τρόπο: νέες εργατικές

µπορεί να προµηθεύεται από το

δα του δήµου www.polygyros.gr

κειµένου η δέσµευση µας για τη λει-

τις παρατηρήσεις του κοινού, είναι

κατοικίες, µηχανολο-

τουργία Αστικής Συγκοινωνίας να

θετικά και θα συνεχίσουµε αδιάλει-

γικό, Άγ. Φανούριος,

γίνει πραγµατικότητα.

πτα την προσπάθεια, καλύπτοντας κι

στρατολογία, παλιές

τοντας

Οι στόχοι της δηµιουργίας δηµο-

όποιες νέες ανάγκες προκύψουν»,

εργατικές κατοικίες,

τικής αστικής συγκοινωνίας ήταν και

δήλωσε ο δήµαρχος Πολυγύρου,

γραφεία

είναι η παροχή ανεµπόδιστης πρό-

Θωµάς Καπλάνης, σε συνέντευξη

τριτέκνων, νοσοκοµεί

σβασης των δηµοτών σε κάθε ση-

Tύπου µε αφορµή τη συµπλήρωση

ο, ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ, νοµα-

µείο του Πολυγύρου, η βελτίωση των

ενός χρόνου από την έναρξη λει-

ρχία, αγροτική τρά-

συνθηκών κυκλοφορίας και στάθµευ-

τουργίας της Αστικής Συγκοινωνίας.

πεζα, “Έξι Βρύσες”,

σης εντός της πόλης, η τόνωση της

Με αφετηρία τις νέες εργατικές

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο,

τοπικής οικονοµίας και η διευκόλυν-

κατοικίες Πολυγύρου, πραγµατοποι-

παλιές εργατικές κα-

ση των δηµοτών στην συµµετοχή

ούνται δροµολόγια σε δύο διαδρο-

τοικίες, στρατολογι-

τους σε αθλητικές και πολιτιστικές

µές, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν

κό γραφείο, Άγ. Φα-

εκδηλώσεις που διεξάγονται στους

της πρωτεύουσας.

νούριος

χώρους πολιτισµού και αθλητισµού

Η πρώτη διαδροµή, µε είκοσι έξι

συλλόγου

και

νέες

εργατικές κατοικίες.

που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία

στάσεις, καλύπτει το µεγαλύτερο

της πρωτεύουσας.

τµήµα του νότιου Πολύγυρου. Από

νές

Σήµερα, η Αστική Συγκοινωνία µε

τις νέες εργατικές κατοικίες προχω-

στάσεις στο δηµοτικό

δύο γραµµές και πενήντα έξι στάσεις,

ρεί στον παιδικό σταθµό, µέσω των

στάδιο

ενώνει τον Πολύγυρο απ’ άκρη σ’ ά-

οδών Τσιµισκή και Φαρµάκη, φτάνει

και στο κλειστό γυ-

Τις απογευµατιώρες

γίνονται

Πολυγύρου

κρη. Με δωρεάν µετακινήσεις το λεω-

στο Κέντρο Νεότητας, µέσω της Εµ.

µναστήριο. Από τις 7:

φορείο του ∆ήµου µεταφέρει τους

Παπά συνεχίζει για το δηµαρχείο,

30 π.µ. έως τις 8:30

πολίτες προς την τοπική α-γορά,

την αστυνοµία, το νοσοκοµείο, τον

π.µ. γίνεται η µεταφο-

τους οργανισµούς κοινής ω-φελείας

ΟΑΕ∆, το δηµοτικό θέατρο, το πά-

ρά των µαθητών στα

και τους κυριότερους προορισµούς

ρκο του Γυµνασίου, την πλατεία του

σχολεία του Πολυγύ-

εντός της πόλης από τις 7 το πρωί

δηµαρχείου, για να τερµατίσει στις

ρου.


EΠIKOINΩNIA

4

H γνώµη µας O

ι βιαιοπραγίες, που σηµειώθηκαν από τους αναρχικούς σε Aθήνα και Θεσσαλονίκη (κυ ρίως), µε αφορµή την επέτειο απ’ τον περσινό φόνο του µαθητή, αποδεικνύει –για µία ακόµα φορά– ότι οι σχεδιασµοί του υπουργείου ∆ηµόσιας Tάξης δεν µπορούν να έχουν αποτέλεσµα, όσο θα παρέχεται άλλοθι στις εκδηλώσεις βίας. άποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες (κατά κανόνα του ΣY.PIZ.A.), από µιά περεξηγηµένη αντίληψη περί προοδευτισµού και αυξηµένης “δηµοκρατικής” ευαισθησίας αλλά και για να αναδειχθούν σε τιµητές της κοινωνικής πραγµατικότητας, σπεύδουν να “κατανοήσουν” και να δικαιολογήσουν τους βανδαλισµούς των αναρχικών, χωρίς ωστόσο να µεµφθούν τη συµπεριφορά τους. αναζήτηση των αιτιών της νεανικής βίας, που είναι πράξη πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης, δεν δικαιολογεί µε κανέναν τρόπο την ανοχή των εγκληµατικών πράξεων, οι οποίες φέρνουν σε κατάσταση απελπισίας ιδιαίτερα τους καταστηµατάρχες, που υφίστανται τις βαρειές συνέπειες των βανδαλισµών. εύρυθµη λειτουργία µιάς κοινωνίας είναι συνάρτηση της ευνοµίας αλλά και της φιλονοµίας, κάτι που δεν βρίσκεται και στο καλύτερο επίπεδο στη χώρα µας. H νοµοθετική διαδικασία στην Eλληνική Bουλή χαρακτηρίζεται από ιδιοτέλεια, καιροσκοπισµό, αντίδραση και κοµµατική µισαλλοδοξία. ι αν ακόµα επιτευχθεί η ψήφιση ενός νόµου (χωρίς αποψίλωση βασικών διατάξεων, που τον καθιστούν ανίσχυρο, ή χωρίς την προσθήκη εξαιρέσεων), υπάρχει σοβαρό το ενδεχόµενο να αχρηστευθεί από την καταστρατήγηση της εφαρµογής του, ακόµα και µε πρωτοβουλία του υπουργού - εισηγητή του (θυµηθείτε την περίπτωση του ανεκδιήγητου Aβραµόπουλου, που ως υπουργός Yγείας θέσπισε το νόµο κατά του καπνίσµατος, τον οποίον ανέστειλε ο ίδιος!). ποινικοποίηση της κουκούλας θεωρήθηκε από πολλούς “δηµοκράτες” προκλητική πολιτική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να δίνεται εξήγηση αν η δηµοκρατία χρειάζεται την “κουκούλα”, για να διασφαλίσει την ελευθερία της έκφρασης! Kαι στα πρόσφατα γεγονότα τους είδαµε να κατηγορούν την κυβέρνηση για “βάναυση συµπεριφορά” κατά των κουκουλοφόρων!

Kοινωνία

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

Εορταστικό ωράριο καταστηµάτων στα Μουδανιά Σάββατο 19/12/2009 09.0017.00 Κυριακή 20/12/2009 10.0018.00 ∆ευτέρα 21/12/2009 09.00-

K

14.00 και 17.00- 21.00 Τρίτη 22/12/2009 09.00 – 21.00 Τετάρτη 23/12/2009 09.0021.00 Πέµπτη 24/12/2009 (παραµονή) 09.00- 18.00 Παρασκευή

H H K

25/12/2009,

Σάββατο 26/12/2009 και Κυριακή 27/2/2009 ΚΛΕΙΣΤΑ ∆ευτέρα 28/12/2009 09.0014.00 και 17.00- 21.00 Τρίτη 29/12/2009

09.00-

14.00 και 17.00- 21.00 Τετάρτη 30/12/2009 09.0014.00 και 17.00- 21.00 νά από τη ∆ευτέρα 14/12/2009.

Ο εµπορικός κόσµος των

µεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη.

Ν.Μουδανιών είναι πανέτοιµος

Ο Σύλλογος Εµπόρων και

για να υποδεχτεί τους κατανα-

Επαγγελµατιών Ν.Μουδανιών

∆ευτέρα 14/12/2009 έως

λωτές για την περίοδο των γιορ-

έβγαλε ήδη το εορταστικό ωρά-

Παρασκευή 18/12/2009 09.00-

Σάββατο 02/01/2010 και Κυρια-

τών µε ποιοτικά προϊόντα και

ριο των καταστηµάτων που ξεκι-

14.00 και 17.00- 21.00

κή 03/01/2010 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Αναλυτικά:

Πέµπτη 31/12/2009 (παραµονή) 09.00 – 18.00 Παρασκευή

01/01/2010,

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Το ηµερολόγιο της νέας γρίπης Σε κρίσιµη κατάσταση νοσηλεύονται από χθες µια 48χρονη διαβητική, µια 45χρονη υπέρβαρη, µε ιστορικό αυτοάνοσου νοσήµατος, και ένας 27χρονος κα-

H

ρκινοπαθής. Σε µονάδα εντατικής θεραπείας είναι από χθες και µια 26χρονή έγκυος, ευτυχώς σε πιο ελαφρά, αλλά κι ένα 7χρονο κοριτσάκι, χωρίς υποκείµενο νόσηµα. Έξαρση της πανδηµίας περιµένουν µέσα στην εβδοµάδα οι ειδικοί, που προειδοποιούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, αλ λά και να εµβολιαστούν. Τα πρά γµατα θα γίνουν ακόµη πιο δύσκολα από την Τετάρτη, αφού σύµφωνα µε την ΕΜΥ, θα έχουµε και επιδείνωση του καιρού.

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254 Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00

Μ

ε απόφαση του Νοµάρ-

µεινε µέχρι και χθες από την Ε-

χη κ. Αστέριου Ζωγρά-

ΠΑΣ Ν. Μουδανιών το τµήµα

φου διακόπτονται τα µαθήµατα

Θερµοϋδραυλικών Eγκαταστά-

στο Γ2 τµήµα του Γυµνασίου

σεων & Συντηρητών Κεντρικής

Πευκοχωρίου, στο Νηπιαγωγείο

Θέρµανσης της Β’ Τάξης.

I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

Πορταριάς, στο 1ο Νηπιαγωγείο

Το Γυµνάσιο Κασσάνδρας θα

Ν. Φώκαιας (κλασικό & ολοήµε-

παραµείνει κλειστό έως και Τε-

ρο τµήµα), στο 2ο Νηπιαγωγείο

τάρτη 9-12-2009.

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7 Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

Πευκοχωρίου και στο 1ο Νηπια-

To ΓΕΛ Κασσάνδρας θα παρα

γωγείο Πευκοχωρίου (κλασικό &

µείνει κλειστό έως και Πέµπτη

ολοήµερο τµήµα), από Τρίτη 8

10-12-2009.

∆εκεµβρίου έως και ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου,

λόγω

συρροής

κρουσµάτων γρίπης. Στο µεταξύ, κλειστό παρέ-

Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχασαν τη ζωή τους τρεις ακόµη άνθρωποι και ο αριθµός των θυµάτων έφτασε τους 32.


Κοινωνία

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

5

EΠIKOINΩNIA

Την κατάργηση υπουργικής απόφασης για το κυνήγι συζητά το ΣτΕ

Η σύμβουλος Επικρατείας θα υποστηρίξει ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμοι όροι έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Και αυτό γιατί η υπουργική απόφαση βασίσθηκε σε μελέτες που περιλάμβαναν στοιχεία παρελθόντων ετών, όχι πρόσφατα.

Σ

το Ε' τµήµα του Συµβουλίου της

Επικρατείας η σύµβουλος Ε-

πικρατείας Μαργαρίτα Γκορτζολίδου θα εισηγηθεί να γίνει δεκτή η αίτηση της Ζωοφιλικής Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος που ζητεί να ακυρωθεί απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (4 Αυγούστου), µε την οποία ορίσθηκε από 20/8/2009 ως 28/2/ 2010 η διάρκεια της κυνηγετικής πε-ριόδου για το κυνηγετικό έτος 2009-2010 και καθορίσθηκαν τα είδη των θη-ραµάτων, ο αριθµός των θηρεύσιµων ειδών κατά κυνηγό, κ.λπ. Όπως υποστηρίζει η εν λόγω ένωση, πριν από την έκδοση της προ-σβαλ λόµενης υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε ειδική έρευνα και µελέτη για τις επιδράσεις που θα έχει το κυνήγι στον πληθυσµό των θηραµάτων και στην αναπαραγωγή τους, όπως απαιτεί η ∆ιεθνής Σύµβαση της Βέρνης, η ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΕ 9 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Προσήγαγε 104 άτοµα, για τα οποία δεν προέκυψαν στοιχεία Σ

την προσαγωγή 104 ατό-

Είχε προηγηθεί (21:30) η

τους συµµετέχοντες έριξαν βό-

µων προχώρησε η Αστυ-

σύλληψη ενήλικου ηµεδαπού,

µβες µολότοφ, πέτρες και ξύλα,

νοµική ∆ιεύθυνση της Θεσσα-

έναντι της Πύλης Εµπορευµά-

µε συ-νέπεια να προκληθούν

λονίκης, µέχρι την Κυριακή αρ-

των της ∆ΕΘ, για ρίψη µολότοφ

φθορές σε δύο αυτοκίνητα, αλ-

γά το βράδυ. Σε βάρος των ατό-

κατά των αστυνοµικών δυνάµε-

λά και σε µικρό αριθµό κατα-

µων αυτών, δεν προέκυψαν επι-

ων, που είχαν παραταχθεί στην

στηµάτων που υπέστησαν θραύ

βαρυντικά στοιχεία και τελικά

περιοχή. Η κεντρική συγκέντρω-

ση υαλοπινάκων, κυρίως στην

αποχώρησαν.

ση-διαµαρτυρία έγινε την Κυ-

περιοχή της Καµάρας και κατά

Tην Κυριακή στις 22:10, οι

ριακή στις 13:30 µ.µ., στην πλα-

µήκος της οδού Εγνατίας.

αστυνοµικοί συνέλαβαν δύο 16

τεία της Καµάρας, ενώ ακολού-

Στη διάρκεια της χθεσινής

χρονους ηµεδαπούς, οι οποίοι

θησε πορεία στις κεντρικές ο-

ηµέρας, πραγµατοποιήθηκαν αι-

πέταξαν πέτρες και µία βόµβα

δούς της Θεσσαλονίκης. Στη διά

φνιδιαστικές αστυνοµικές επι-

µολότοφ, κατά περιπολικού.

ρκεια της πορείας, κάποιοι από

χειρήσεις, οι οποίες είχαν ως α-

ποτέλεσµα τη σύλληψη πέντε

φαρµοστεί σε βάρος των γονέ-

συνελήφθησαν στην περιοχή

ηµεδαπών και µιας αλλοδαπής

ων των δύο ανηλίκων, οι οποίοι

της Μηχανιώνας.

(υπηκόου Ισπανίας), για συµµετοχή στα επεισόδια. Στην κατοχή των συλληφθέντων και σε διάφορα σηµεία διέλευσης της πορείας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειµένων - πειστηρίων. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηµατίζεται δικογραφία, ενώ θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η νόµιµη διαδικασία θα ε-

ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άµεση χρηµατοδότηση, έως 25.000 ευρώ, σε δηµόσιους - δηµοτικούς υ αλλήλους, σε συνταξιούχους του δηµοσίου / Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα α ό ηλικία, υ ερδανεισµό και Τειρεσία, σε 6 εργάσιµες ηµέρες. Σε ιδιώτες, ε αγγελµατίες, αγρότες, άµεσα 10.000 ευρώ, σε 4 ηµέρες. Εκταµίευση σε τρά εζα της όλης σας. ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr


EΠIKOINΩNIA ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

6

Aνακοινώσεις

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

Βραβείο καλύτερης ταινίας

Ανακοινώνουµε ότι µετά την 03-09-2009 αίτηση του Μπαλιάκα Νικολάου του Κων/νου, µε την υπ’ αριθµ. 7086/01-12-2009 πράξη µας και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 14 (όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν. 2742/99), 38 και 74 του Ν. 998/79 “περί προστασίας των δασων” και το άρθρο 27 παράγ. 1 του Ν. 2664/98 και το Ν. 3208/03 χαρακτηρίζουµε ως ΜΗ ∆ΑΣΙΚΗ (καθώς δεν υπάγεται στο άρθρο 3 , παρ. 1, 2, 3, 4, και 5 του Ν. 998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03) την έκταση Ε= 12.998,95 τ.µ., σύµφωνα µε τις συντεταγµένες του συνηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος (13.000,00 τ.µ. βάσει του αναδασµού) που αποτελεί το υπ’ αριθµ. “257” τεµάχιο Αναδασµού Σανών, έτους 1968-1969 και βρίσκεται στην περιοχή του ∆/∆ Σανών, του δήµου Πολυγύρου, Νοµού Χαλκιδικής, όπως αυτή απεικονίζεται µε στοιχεία α, β. Γ, Β, α, στο θεωρηµένο από το εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο, τοπογραφικό διάγραµµα της Αγρονόµου Μηχανικού Γρηγοριάδου Ισµήνης, κλίµακας 1:1000. Ο ∆ασάρχης Πολυγύρου Τσιρέλας Ιωάννης ∆ασολόγος µε βαθµό Α’

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ι∆ΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 55 τ.µ. 1 ∆.Κ.Λ., επιπλωµένο, στον πρώτο όροφο, µε µεγάλο µπαλκόνι, σε νέα οικοδοµή και µε ατοµικό καλοριφέρ. Απέχει 100 µ. απέναντι από το Τ.Ε.Ι., 300 µ. από το κέντρο και την παραλία, δίπλα στη ∆.Ε.Η., απέναντι από το ∆ηµοτικό Σχολείο στα Ν. Μουδανιά. Πληρ.: 6946 - 529.398.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζητεί εργασία, κυρία 49 ετών, ελληνίδα, για 8ωρη οικιακή απα σχόληση (καθάρισµα, µαγείρεµα, φύλαξη παιδιών), στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6979-437.387, κα Στέλλα.

Το Α.Π.Θ. εκπροσωπήθηκε

Η ταινία επιλέχθηκε ανάµε-

«Think. Act. Change.» (Σκέψου.

νίας πήρε η συµµετοχή

από τους φοιτητές του τέταρ-

σα σε 210 ταινίες από χώρες

∆ράσε. Άλλαξε.) για το Περιβάλ

του Α.Π.Θ. στο διεθνή ∆ιαγωνι-

του έτους του Τµήµατος Κινη-

από όλον τον κόσµο και µέρη

λον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

σµό µε τίτλο «Ένα λεπτό για να

µατογράφου του Α.Π.Θ., Στέλιο

που έχουν πληγεί από περιβαλ-

που διοργανώθηκε από το E.

σώσεις τον κόσµο!» που πραγ-

Αλεξανδράκη και Μενέλαο Πα-

λοντικές καταστροφές.

P.P. (European People’s Party -

µατοποιήθηκε στο Λονδίνο και

µπουκίδη, 22 χρόνων, που συµ-

Η ταινία θα προβληθεί στη

διαδικτυακό κανάλι της Ευρω-

ολοκληρώθηκε στις αρχές Νο-

µετείχαν µε την ταινία 60 δευ-

Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για

παϊκής Ένωσης, µε έδρα τις Βρυ

εµβρίου 2009.

τερολέπτων «World War III».

την κλιµατική αλλαγή που πρα-

ξέλλες), στις 15/6/2009. Υπήρ-

γµατοποιειήθηκε χθες στην Κο-

ξαν 44 συµµετοχές νέων, µε

πεγχάγη.

ηλικίες από 15 µέχρι 28 χρονών.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ¡√ª√™ Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¢∏ª√™ ∆ƒπ°§π∞™

Να σηµειωθεί ότι πρόκειται

Από την Ελλάδα υπήρξαν 2

για το δεύτερο βραβείο καθώς

συµµετοχές από 3 φοιτητές του

£¤Ì·: ¶ÂÚ›ÏË„Ë ∞fiÊ·Û˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

οι δύο φοιτητές κέρδισαν το

Α.Π.Θ. που κατέκτησαν την πρώ

185/2009 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∆Ú›ÁÏÈ·˜ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ.1 ƒ‡ıÌÈÛË ÙÚÔÔÔÈ› Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ 207/2007 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì ı¤Ì· «ƒ ÙÂÏÒÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ∆.∞.¶», ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÔÊ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ˆ˜ ‰¿ÊÈÔ µ.3 ÙÔ ÂÍ‹˜: «°È· ÌË ÂÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÈÛ¯‡Ô˘Ó: ∞. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 500 Ù.Ì. ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ 40 ευρώ οı ¤ÙÔ˜. µ. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 501 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì., ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ 80 ευρώ οı ¤ÙÔ˜. °. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1.001 ¤ˆ˜ 2000 Ù.Ì., ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ 150 ευρώ οı ¤ÙÔ˜. ¢. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2.000 Ù.Ì., ηıÔÚ›˙ÂÈ ÂÓÈ·›Ô Ù¤ÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ 200 ευρώ οı ¤ÙÔ˜ ∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ù¤ÏË ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Ì ‚‚·ÈˆÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ» ∏ ·ÚÔ‡Û· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ 207/2007 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ™°√Àƒ∏™

πρώτο βραβείο στο Πανευρωπαϊ

τη και τη δεύτερη θέση.

κό

Φεστιβάλ

ενός

λεπτού

[]

ς

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ραβείο καλύτερης ται-

h ιέ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 35 τ.µ. ∆.Κ.Λ., στον πρώτο όροφο, µε µεγάλο µπαλκόνι, σε νέα οικοδοµή και µε ατοµικό καλοριφέρ. Απέχει 100 µ. απέναντι από το Τ.Ε.Ι., 300 µ. από το κέντρο και την παραλία, δίπλα στη ∆.Ε.Η., απέναντι από το ∆ηµοτικό Σχολείο στα Ν. Μουδανιά. Πληροφορίες: 6946 - 529.398.

Β

Μενέλαος Παμπουκίδης

as

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Στέλιος Αλεξανδράκης

Fl

Ανακοινώνεται fiÙÈ, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 61/2008 ÙÔ˘ MoÓoÌÂÏo‡ς ¶Úˆ™À§ ÙÔ‰ÈΛԢ X·Ïκι‰È΋˜, ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ›‰Ú˘ÛË ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì ÙËν ÂˆÓ˘Ì›· “™ §√°√™ ªπ∫ƒ∞™π∞∆ø¡ ¡∂ø¡ ª√À¢∞¡πø¡”, Ìε ¤‰Ú· Ù· ¡¤· ªÔ˘‰·ÓÈ¿. ™ÎÔοί ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ: 1. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÊÈÏ›·˜, Û˘Ó·‰ÂÏÊÒÛˆ˜ Î·ι ·ÏÏËÏÔÛ˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È fiÛˆÓ ·Á·Ô‡Ó Î·ι ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. 2. ∏ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ËıÈ΋˜ Î·È ˘ÏÈ΋˜ ÚÔ˜ fiÔÈÔÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ ·fi τη ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. 3. ∏ ‰È¿‰οση Î·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ËıÒÓ, Âı›ÌˆÓ Î·È Ï·˚ÎÒν ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ªÈκÚ¿˜ ∞Û›·˜. 4. ∏ ‰È¿‰ÔÛË Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È η ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. 5 . ∏ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ùˆν ÓfiÌˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. 6. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ, „˘¯·ÁˆÁÈÎÒÓ, ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ¿Ïψν Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ fiˆ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰È·Ï¤ÍˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂΉÚÔÌÒÓ ÁÓˆÚÈÌί·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ùˆν ηÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ¡. ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰ˆÓ Î.ά. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ªÔ˘‰·ÓÈÒÙ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈ΢ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È „˘¯‹˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 23730 - 22.656. Το Διοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος: Αναστασία Βαµβακόγλου Αντιρόεδρος: Φώτης Ντενίκης Γραµµατέας: Σταυρούλα Κουζίνα Ταµίας: Θεόδωρος Κόµ ος Μέλη: Χρήστος Ελαιοδώρου, Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αθανασία Θεοφανίδου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 470.747 & 6978 - 445.591

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται VW GOLF FSI, 1600 κυβικά 115 hp, σκούρο µπλε χρώµα, 2005 µοντέλο 160.000 χιλιόµετρα σε πολύ καλή τιµή. Τηλέφωνα: 6984 - 608 880, 6972 - 420 910

Σηµασία δεν έχει τι καβαλάς αλλά η µάρκα του!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται TOYOTA HILOUX D-4D, 2500 κυβικά, ασηµί χρώµα, 2006 µοντέλο 80.000 χιλιόµετρα. Τιµή 15.000 ευρώ. Τηλέφωνα: 6984 - 608 880, 6972 - 420 910.

¶∞ƒ∞¢π¢√¡∆∞π ª∞£∏ª∞∆∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6978 - 399.499


Aρθρογραφία

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

∆ιαταραχή σωµατοποίησης

Ο

ι διαταραχές της σωµατοποίησης, παρά τη σηµαντική συχνότητά τους, δεν διαγιγνώσκονται εύκολα και Γράφει είναι δύσκολες και επίµονες στη θεραπεία ο ΘEO∆ΩPOΣ MΠAΛΛΗΣ τους. Οι άντρες συγγεNευρολόγος- Ψυχίατρος νείς πρώτου βαθµού Kαθηγητής A.Π.Θ. γυναικών, µε την πάθηση αυτή, έχουν πιθανότητες 10% έως 20% να να παρουσιάζουν διανοσήσουν από τη διαταραχή. ταραχές της προσωπικότητας, όΤα πρώτα συµπτώµατα εµφα- πως παρανοειδή, αγχώδη, κατανίζονται στην εφηβεία. Η διατα- ναγκαστική ή εξαρτητική. Ακόµα ραχή είναι γενικά χρόνια. Οδηγεί διαταραχές πανικού και µείζονα τους αρρώστους σε διάφορες καταθλιπτική διαταραχή. Ο πόθεραπείες και επηρεάζει σηµαντι- νος εµφανίζεται σε διάφορες θέκά τη λειτουργικότητά τους στο σεις ή σε σχέση µε διάφορες σχολείο, στην εργασία, στην κοι- σωµατικές λειτουργίες. Όπως νωνικότητα κ.α. συνήθως λέγεται, είναι “περιπαΟι άρρωστοι µε τη διαταραχή τητικός” πόνος. της σωµατοποίησης τείνουν να Τα συχνά ενοχλήµατα από το µη δίνουν σαφείς και ουσιαστικές γαστρεντερικό σύστηµα περιλαµπληροφορίες σχετικά µε τα ενο- βάνουν ναυτία, µετεωρισµό, δυχλήµατά τους και συνήθως σφαγία και οδηγούν σε διάφορες ζητούν ταυτόχρονα βοήθεια από εξετάσεις ή ακόµα και χειρουργιπολλούς γιατρούς διαφόρων ειδι- κές επεµβάσεις στην κοιλιά. κοτήτων. Στο αναµνηστικό τους Τα νευρολογικά ενοχλήµατα αναφέρεται σωρεία φαρµακολογι- περιλαµβάνουν αταξία, αίσθηµα κών θεραπειών, παρακλινικών έλλειψης συντονισµού των κινήεξετάσεων ή και νοσηλειών, που σεων, παραλύσεις ή παρέσεις, επιβεβαιώνουν την ποικιλία και αφωνία, κατακράτηση ούρων, συχνότητα των σωµατικών τους ψευδαισθήσεις, αναισθησία ή δυενοχληµάτων. σαισθησίας διπλωπία, αµαύρωση Επιπλέον, οι άρρωστοι µπορεί της όρασης, κώφωση, αµνησία,

συγκοπικό επεισόδιο ή µεταβολές του επιπέδου συνείδησης. Η προκαλούµενη αναπηρία είναι υπέρµετρη σε σχέση µε ό,τι θα αναµενόταν µε βάση το αναµνηστικό, την αντικειµενική κλινική εξέταση ή τα εργαστηριακά ευρήµατα. Τα δε συµπτώµατα παράγονται ή προβάλλονται σκόπιµα ούτε ο ασθενής υποκρίνεται (όπως αυτό συµβαίνει στην πλασµατική διαταραχή ή την υπόκριση). Η διαφορική διάγνωση από διάφορες παθήσεις, όπως ερυθηµατώδη λύκο, πολλαπλή σκλήρυνση, ενδοκρινολογικές διαταραχές ή χρήση διαφόρων ουσιών, απαιτεί ένα λεπτοµερή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Αυτός, τελικά, δεν έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει κανένα από τα συµπτώµατα. Οι εξετάσεις θα πρέπει να περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες και να µην επαναλαµβάνονται συχνά, ώστε να µειώνεται η πρόκληση ιατρογενούς νόσησης. Οι θεραπευτικές προσπάθειες για τη διαταραχή σωµατοποίησης περιλαµβάνουν ψυχοθεραπευτικές και φαρµακευτικές µεθόδους, µε αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα.

Ψυχή τε και σώµατι

7

EΠIKOINΩNIA

ΘEMATA ΛOΓOΘEPAΠEIAΣ Γράφει ο NIKOΛAOΣ X. MHTΣIOY Λογοθεραπευτής

∆υσφασία Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή

Σ

το σηµερινό άρθρο θα ασχοληθούµε µε την Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή, η οποία πολύ συχνά αναφέρεται µε µιάν άλλη ονοµασία, πιο παραδοσιακή: “Αναπτυξιακή ∆υσφασία”. Όπου κι αν απαντάται ο ένας ή ο άλλος όρος, πρέπει να θυµόµαστε ότι είναι πρακτικά συνώνυµοι. Όµως, ο όρος “γλωσσική διαταραχή” είναι ο σωστότερος, γιατί δείχνει ότι το παιδί δεν έχει ευχέρεια µε τη γλώσσα γενικότερα. Πράγµατι, τα περισσότερα παιδιά που έχουν αυτή την αναπτυξιακή δυσκολία, βιώνουν δυσχέρειες, τόσο στην έκφραση, όσο και στην κατανόηση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Η ειδική γλωσσική διαταραχή εκδηλώνεται από πολύ νωρίς. Εκεί που περιµένουµε ότι το παιδί θα πει τις πρώτες 1 - 2 συνειδητές λέξεις του γύρω στην ηλικία των 12 µηνών ή όταν περιµένουµε να αναπτυχθεί ένα λεξιλόγιο 10 - 20 λέξεων µέχρι την ηλικία των 2 ετών και να εµφανιστούν µικρές προτάσεις 2 - 3 λέξεων ή να εµφανιστούν σωστές προτάσεις περισσότερων λέξεων γύρω στα 3 χρόνια, τίποτα απ' όλα αυτά δεν συµβαίνει, µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Όµως, το παιδί αντιµετωπίζει δυσκολίες, που οι γονείς δεν τις αντιλαµβάνονται ή δεν τις συνειδητοποιούν αµέσως. Οι κυριότερες από αυτές είναι: δεν καταλαβαίνει όλα όσα του λένε και δεν αποµνηµονεύει καλά καινούργιες λέξεις. Το παιδί µε δυσφασία σε γενικές γραµµές αντιλαµβάνεται το λόγο, αλλά δεν καταλαβαίνει όλες τις λέξεις ή προ τάσεις που του λένε, µε αποτέλεσµα συχνά να διαπιστώνουµε ότι έχει καταλάβει κάπως λανθασµένα τι του είπαµε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί τι άκουσε, γι' αυτό οι άνθρωποι µε δυσφασία καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα, όταν κάποιος τους µιλάει αργά, χωρίς ταχύτητα. Και όταν θέλει να εκφραστεί, το βλέπουµε συχνά είτε να προσπαθεί να θυµηθεί κάποια λέξη (και πολλές φορές τελικά δεν το καταφέρνει) είτε να προσπαθεί να µας εξηγήσει µε άλλα λόγια τι θέλει να πει, είτε να διαλέγει απλές και εύκολες λέξεις για να εκφραστεί (δηλαδή µιλάει όπως µιλούν παιδιά µικρότερης ηλικίας). Συχνά επίσης ξεχνούν καινούργιες λέξεις που άκουσαν ή που έπρεπε να µάθουν. Άλλες συνοδευτικές δυσκολίες, που δεν είναι πάντα παρούσες, είναι λάθη γραµµατικής που κάνει το παιδί όταν µιλάει (“έχω δύο γιαγιές”, “αύριο πήγαµε βόλτα”), λάθη συντακτικού (“παίζουν µόνος του”), λάθη σηµασίας (µπερδεύουν µεταξύ τους λέξεις µε κοντινές σηµασίες, όπως το “µακρύς” µε το “ψηλός”, το “έφαγα” µε το “έχω φάει” ή δεν ξέρουν σωστά τη σηµασία συνηθισµένων λέξεων). Συχνά καθυστερούν να “καθαρίσουν” την οµιλία τους, αργώντας να προφέρουν σωστά όλους τους φθόγγους (αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που οι γονείς ζητούν λογοθεραπεία). Και συχνά αργούν να καταλάβουν τις χρονικές έννοιες (“χτες” και “αύριο”, “πριν” και “µετά”).


8

EΠIKOINΩNIA

Πολιτική

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

ΣΤΟ ΦΩΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΝΤΟΡΑΣ - ΜΙΛΟΣΟΣΚΙ

Πολιτική αντιπαράθεση για την “κόκκινη γραµµή” στο θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ

Πρωτοβουλίες αξιοποίησης των στελεχών

Έ

ντονη πολιτική αντιπα-

την κυβέρνηση για «διοχετευµέ-

θέµα των Σκοπίων, στη Σύνοδο

αναζητήσει αλλού εχθρούς. Θα

ράθεση γύρω από την

νες συκοφαντικές επιθέσεις» και

του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Αυ-

έπρεπε δε να έχει αντιληφθεί

εθνική «κόκκινη γραµµή», για µία

επιχείρηση

αποπροσανατολι-

τή η πολιτική τηρήθηκε απαρέγ-

ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κατα-

ονοµασία της ΠΓ∆Μ έναντι ό-

σµού την ώρα που, όπως υπο-

κλιτα σε όλες τις φάσεις της

φεύγει σε κοµµατικά και µικρο-

λων, προκαλεί η αποκάλυψη δι-

στηρίζει, «διολισθαίνει σε πα-

διαπραγµάτευσης και σε όλα τα

πολιτικά παιχνίδια.

αβαθµισµένου εγγράφου γύρω

ράλληλη µυστική διπλωµατία

επίπεδα» αναφέρει η κα Μπακο-

από το περιεχόµενο συνάντη-

µε τα Σκόπια». Η κα τέως υπουρ-

γιάννη.

»Από εκείνους που έχουν υπηρετήσει σε υπεύθυνες θέ-

σης που είχαν το Σεπτέµβριο

σεις του Υπουργείου Εξωτερι-

του 2008 οι υπουργοί Εξωτερι-

κών περιµένει κανείς ιδιαίτερη

κών των δύο χωρών, Ντόρα Μπα

προσοχή και ωριµότητα όταν

κογιάννη και Αντόνιο Μιλόσο-

τοποθετούνται για εθνικές υποθέσεις. Περιµένει κανείς να µην

σκι. Σύµφωνα µε το Έθνος της

συγχέουν τον εθνικό µε τον

Κυριακής, η κα Μπακογιάννη

κοµµατικό πατριωτισµό. Και βε-

συναντήθηκε στο Παρίσι µε τον

βαίως περιµένει να θυµούνται

τότε οµόλογό της κ. Μιλοσόσκι

ότι αυτή η ευθύνη εξακολουθεί

λιγότερο από έξι µήνες µετά το

να ισχύει και µετά την αποχώρη-

Βουκουρέστι. Στο περιεχόµενο

ση από το Υπουργείο Εξωτερι-

του διαλόγου αναφέρεται έγ-

κών» αναφέρει ο κ. Πεταλωτής.

γραφο που φέρνει στο φως της

Η Ρηγίλλης κράτησε απο-

ρωτοβουλίες αξιοποίησης των στελεχών ανε-

δηµοσιότητας η εφηµερίδα και

στάσεις, αρνούµενη να σχολιά-

ξαρτήτως του “στρατοπέδου” στο οποίο εν-

προέρχεται από τον τότε πρέ-

σει το περιεχόµενο του εγγρά-

τάχθηκαν κατά την εσωκοµµατική αναµέτρηση, προ-

σβη της Ελλάδος στο Παρίσι,

φου, αλλά και τονίζοντας πως

ανήγγειλε ο πρόεδρος της Ν∆, σε συνέντευξή του

ενώ φέρει την υψηλότερη δια-

«επιµένουµε σε µία ονοµασία,

στην "Καθηµερινή", ενώ υπογράµµισε πως «το εύρος

βάθµιση απορρήτου του υπουρ-

για όλες ανεξαιρέτως τις χρή-

της νίκης δεν αφήνει σε κανέναν το περιθώριο να δι-

γείου Εξωτερικών.

σεις».

Π

χάσει τη βάση». Επίσης, για όσα στελέχη της Νέας

Σύµφωνα µε το έγγραφο, η

«Για λόγους αρχής δεν σχο-

∆ηµοκρατίας έχουν ανακύψει ζητήµατα προσωπικής

κα Μπακογιάννη εµφανίζεται να

λιάζουµε το περιεχόµενο δια-

ακεραιότητας

µην ζητά αναθεώρηση του Συν-

βαθµισµένης υπηρεσιακής αλ-

παρουσιάστηκε

κατηγορηµατικός,

ληλογραφίας του Ελληνικού

τάγµατος της ΠΓ∆Μ ώστε να

λέγοντας ότι «κάηκαν». Παράλληλα, ο κ. Σαµαράς εµφανίστηκε έτοιµος

προκύψει µια ονοµασία έναντι

γός Εξωτερικών τονίζει εξάλλου

Στη δήλωση αυτή απάντησε

Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κά-

να συµπαραταχθεί µε τον πρωθυπουργό Γιώργο Πα-

όλων. Το έγγραφο αναφέρει

ότι η εθνική κόκκινη γραµµή

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ.

θε περίπτωση, είναι προφανές

πανδρέου στη µάχη κατά της διαφθοράς, αλλά δήλω-

µεταξύ άλλων: «η κα υπουργός

«τηρήθηκε απαρέγκλιτα».

Πεταλωτής ο οποίος κάλεσε την

ότι καµία Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα µπορούσε -και δεν µπο-

σε πλήρως αντίθετος µε την υιοθέτηση του λεγόµε-

προσδιόρισε την ουσία της υπό-

«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

Ντόρα Μπακογιάννη «να αναζη-

νου γερµανικού εκλογικού µοντέλου. Οπως τόνισε, «η

θεσης στην ονοµασία και στο

την ώρα που διολισθαίνει σε

τήσει αλλού εχθρούς», σηµει-

ρεί- να αποδεχθεί την ύπαρξη

εφαρµογή τέτοιου εκλογικού συστήµατος στην Ελλά-

εύρος της χρήσης αυτής. Τονί-

παράλληλη µυστική διπλωµατία

ώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυ

δήθεν 'Μακεδονικού' έθνους,

δα θα δηµιουργούσε απόλυτα αρχηγικά κόµµατα».

ζοντας ότι η ελληνική πλευρά

µε τα Σκόπια, επιχειρεί να απο-

τά τα παιχνίδια αποτελούν συ-

γλώσσας ή ταυτότητας. Όπως

Ο κ. Σαµαράς εκτίµησε ότι η οικονοµική κρίση

δεν ασχολείται µε το σκοπιανό

προσανατολίσει την κοινή γνώ-

νήθειες άλλων, οι οποίοι έχουν

είναι επίσης ξεκάθαρο, ότι επι-

είναι πιθανότερο να µας ξυπνήσει, παρά να µας βου-

Σύνταγµα, δεν επιβάλλει ονοµα-

µη µέσα από διοχετευµένες συ-

ήδη κριθεί κατ' επανάληψη».

µένουµε σε µία ονοµασία, για

λιάξει και σηµειώνει πως η έξοδος από αυτήν δεν

σία, όµως δεν συζητά µια ονο-

κοφαντικές επιθέσεις που ανα-

«Οι θέσεις της Ελλάδας στο

είναι δυνατόν να συντελεστεί «µε ασφυξία της οικονο-

µασία για το χαρτί, αλλά για

λαµβάνουν να κάνουν µέσα

θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ

Αυτό, ήταν και το πνεύµα

µίας».

αποδεκτή ενσυνείδητη χρήση

ενηµέρωσης τα οποία, όλο αυτό

είναι καθαρές και γνωστές σε

του veto της Κυβέρνησης Καρα-

αυτής από τον λαό της ΠΓ∆Μ».

τον καιρό, εργολαβικά επιτίθεν-

όλους. Είναι η γνωστή Εθνική

µανλή στο Βουκουρέστι» ανα-

Με έντονο τρόπο απάντησε

ται εναντίον της κ.Μπακογιάννη.

Κόκκινη Γραµµή. Το ΠΑΣΟΚ ήταν

φέρει το Γραφείο Τύπου της Ν∆.

η Ντόρα Μπακογιάννη, κατηγο-

»Η αλήθεια, την οποία κα-

που ως αντιπολίτευση χάραξε

«Την ώρα που Ν∆ και ΠΑΣΟΚ

ρώντας

νείς δεν µπορεί να αµφισβητή-

αυτή την κόκκινη γραµµή, µιας

αναζητούν τις αποχρώσεις των

σει και να υποτιµήσει, είναι ότι

ονοµασίας µε γεωγραφικό προ-

'κόκκινων γραµµών' και µπερ-

σήµερα η ελληνική εξωτερική

σδιορισµό έναντι όλων (erga

δεύονται -ανάµεσα στους πρώ-

πολιτική µπορεί να υπερασπίζε-

omnes). Εµείς τη διαµορφώσα-

ην και τους επόµενους- για το

Λαϊκού Κόµµατος, οι οποίες

ται τα εθνικά συµφέροντα απέ-

µε και η µεγάλη πλειοψηφία

πού βρίσκονται τα όρια της εθνι-

θα διεξαχθούν στη Γερµανία

ναντι στα Σκόπια µε αποτελε-

των πολιτικών δυνάµεων συν-

κής αξιοπρέπειας και ανοχής, το

στις 9 - 10 ∆εκεµβρίου 2009.

σµατικό τρόπο, γιατί από το

τάχθηκε µαζί µας στη Βουλή

αρραγές ιδεολογικό οικοδόµη-

Τον πρόεδρο της Ν∆ θα

2007 χαράχθηκε από τη Ν.∆. µια

των Ελλήνων. Αυτό είναι το ση-

µα και οι θέσεις του ΛΑΟΣ -ακ-

συνοδεύσουν οι: Ντ. Μπακο-

καθαρή πολιτική για το θέµα της

µαντικό και σε αυτό πρέπει να

λόνητες και αµετακίνητες- τυγ-

γιάννη, ∆. Αβραµόπουλος, Γ.

ονοµασίας που στηρίζεται σε

επικεντρώνουµε την προσοχή

χάνουν της πλήρους αποδοχής

Βαρβιτσιώτης, Π. Παναγιωτό

µια σύνθετη ονοµασία µε γεω-

µας. Στο ότι σήµερα, ενωµένοι

της πλειοψηφίας του Ελληνικού

πουλος, Κ. Χατζηδάκης, Κ.

γραφικό προσδιορισµό έναντι

οι Έλληνες, καταφέραµε να έ-

λαού που λέει ένα πράγµα:

Τασούλας, Χρ. Σταϊκούρας,

όλων.

χουµε µία ξεκάθαρη εθνική

Καµιά χρήση του ονόµατος της

γραµµή.

Μακεδονίας και καµιά παραχώ-

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Αντώνης Σαµαράς, επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόµµατος, θα παραστεί στις εργασίες του Εκλογικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού

ZΩOλογίες

όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις.

Κ. Παπακώστα, Κ. Αρβανιτό-

»Αυτή είναι η εθνική κόκκινη

πουλος, Στ. Παπασταύρου

γραµµή και αυτή έφερε το µόνο

»Όσο για τις 'διοχετευµένες

ρηση της ιστορίας µας στο κρά-

και Μ. Πεγκλής.

θετικό αποτέλεσµα που υπήρξε

συκοφαντικές επιθέσεις', η κ.

τος των Σκοπίων» σχολίασε ο

εδώ και πολλά χρόνια για το

Μπακογιάννη καλά θα κάνει να

ΛΑ.Ο.Σ.


Πολιτική

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

9

EΠIKOINΩNIA

Αντιπαράθεση Χρυσοχοΐδη - ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τα επεισόδια της Κυριακής Έ

ντονη η κόντρα που

τροµοκράτες, µε όποια ιδεολο-

ξέσπασε µεταξύ του

γική µεταµφίεση και αν εµφανίζονται.

υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του

»Ένα άλλο στοιχείο που

ΣΥΡΙΖΑ, µετά τα επεισόδια που

προκαλεί κατάπληξη είναι η πο-

σηµειώθηκαν την Κυριακή, στο

λιτική διγλωσσία στην οποία

περιθώριο των εκδηλώσεων

επιδίδεται τόσο απροκάλυπτα ο

στη µνήµη του Αλ.Γρηγορόπου-

ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλη τη διάρκεια του

λου. Αντικείµενο της αντιπαρά-

σηµερινού συλλαλητηρίου είχα

θεσης η στάση της αστυνοµίας

επανειληµµένα τηλεφωνική επικοινωνία µε τον πρόεδρο του

το τριήµερο των εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα, ο ΣΥΡΙΖΑ κα-

ΣΥΝ και της κοινοβουλευτικής

τήγγειλε «προληπτικές» συλλή-

οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλ.Τσίπρα,

ψεις, για να απαντήσει ο Μ.Χρυ-

και πραγµατικά εκπλήσσοµαι µε

σοχοΐδης ότι όλες οι ενέργειες

το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα

των αστυνοµικών αρχών ήταν

στις συνοµιλίες µας και στην

απολύτως νόµιµες.

ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας είναι

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

όµως, αυτό είναι εσωτερικό πρό

«Το χρονικό των προαναγ-

βληµα του συγκεκριµένου πολιτικού χώρου.

γελθέντων επεισοδίων, φρόντισε το υπουργείο προστασίας

»Ωστόσο υπάρχει ένα ση-

του πολίτη, να µην διαψευστεί.

µείο που ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάει µε τη

Με απίστευτη βία διέταξε τις

γλώσσα της λογικής, 'ότι οι σχε-

αστυνοµικές δυνάµεις να εφαρ-

διασµένες επιθέσεις από οµά-

µόσουν το δόγµα της µηδενικής

δες της τυφλής βίας, δεν επηρεάζει τη συντριπτική πλειοψη-

ανοχής, παραβιάζοντας όλη τη σχετική νοµοθεσία και το Σύν-

ρά την καταστολή και τη ρίψη

δρο Γρηγορόπουλο, καθώς βρί-

τίες πολίτες και 16 αστυνοµικοί

»Οι αιτιολογηµένες προσα-

ταγµα.

δακρυγόνων, αποδεικνύει ότι το

θει από ψεύδη και ανακρίβειες

είναι ένα στοιχείο ευρύτερου

γωγές ατόµων δεν είναι παρά-

το

ρεύµα της αµφισβήτησης δεν

και συνηγορεί επιπόλαια σε µια

προβληµατισµού.

νοµες σε ένα δηµοκρατικό κα-

αγώνα'. Σε αυτό είµαστε απολύ-

γυρνάει πίσω.

απολίτικη ιδεολογία της σύγ-

»Επί της ουσίας στα καταγ-

θεστώς, όπως επίσης δεν είναι

τως σύµφωνοι».

κρουσης µε προφανείς ψηφο-

γελλόµενα. Καταρχάς δεν υπή-

παράνοµη και η απαγγελία κα-

Ο ΣΥΝ για τα επεισόδια

θηρικούς στόχους.

ρξε καµία 'προληπτική επίθεση

τηγοριών από τις δικαστικές α-

στην πορεία της Κυριακής

»Εξαπέλυσαν

προληπτική

επίθεση στο Κερατσίνι και στα Εξάρχεια, χωρίς εισαγγελέα, πα-

»Οι σχεδιασµένες επιθέσεις

ραβιάζοντας το οικιακό άσυλο

από οµάδες οπαδών της τυ-

και εισβάλλοντας στο ∆ηµαρ-

φλής βίας και η στρατηγική της

»Στόχοι, σε κάθε περίπτωση,

στο Κερατσίνι και τα Εξάρχεια

ρχές. Τα στοιχειώδη αυτά θα έ-

χείο Κερατσινίου χωρίς άδεια

έντασης που έχουν επιλέξει,

αµφίβολης αποτελεσµατικότη-

χωρίς Εισαγγελέα', για τον απλό

πρεπε να τα γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

φία της νεολαίας που υιοθετεί δρόµο

του

συλλογικού

Εν τω µεταξύ, ο ΣΥΝ κατήγγειλε επίθεση των ΜΑΤ στο

της αρχής. Η προσαγωγή ατό-

δεν επηρεάζει τη συντριπτική

τας, καθώς το συγκεκριµένο α-

λόγο ότι πρώτον δεν υπήρξε

»Προσωπικά δεν έχω καµία

µπλόκ του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια

µων και η µετατροπή τους σε

πλειοψηφία της νεολαίας, που

κροατήριο είναι ξεκάθαρα αντι-

καµία επίθεση, αλλά απολύτως

βεντέτα ούτε µε τους αναρχι-

της πορείας στο κέντρο της

κατηγορούµενους, χωρίς την

υιοθετεί το δρόµο του συλλογι-

κοινοβουλευτικό και όχι εξω-

νόµιµες ενέργειες των αστυνο-

κούς ούτε µε κανέναν άλλον

Αθήνας την Κυριακή.

τήρηση του νόµου, καθώς και η

κού αγώνα.

κοινοβουλευτικό όπως θα ήθε-

µικών αρχών, παρουσία εισαγ-

χώρο, πλην όσων αντιστρα-

«Ο ΣΥΡΙΖΑ περιφρούρησε τα

λαν να πιστεύουν ορισµένοι.

γελέα, στο πλαίσιο της υποχρέ-

τεύονται τις αξίες της Ελευθε-

µπλοκ των δυνάµεων παρά την

αθρόα προσαγωγή διαδηλωτών,

Απάντηση Μ.Χρυσοχοΐδη

πριν καν φτάσουν στη διαδήλω-

«Προκαλεί κατάπληξη η α-

Άλλωστε, ο χουλιγκανισµός και

ωσής τους να διασφαλίσουν τον

ρίας, της ∆ηµοκρατίας και τα α-

αναίτια επίθεση που δέχτηκε α-

ση, ήταν βέβαιο ότι θα κλιµακώ-

νακοίνωση τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

οι βάνδαλοι δεν έχουν σχέση µε

ειρηνικό χαρακτήρα των εκδη-

νθρώπινα δικαιώµατα. Η προσω-

πό δυνάµεις των ΜΑΤ στην οδό

σουν τις αντιδράσεις, ώστε να

σχετικά µε το τριήµερο εκδηλώ-

τη ∆ηµοκρατία. Το γεγονός µά-

λώσεων αποτρέποντας έκνοµες

πική µου αντιπαράθεση είναι

Σταδίου και Πεσµατζόγλου. Επί-

επιβεβαιωθεί η προαναγγελία

σεων µνήµης για τον Αλέξαν-

λιστα ότι υπάρχουν 2 τραυµα-

ενέργειες.

µόνο µε ναζιστές, ρατσιστές και

θεση που µας γεννά ερωτηµατι-

τους. »Η βεντέτα του Χρυσοχοΐδη µε τους αναρχικούς και η στρα-

κά αφού το µόνο που εξυπηρε-

Φ ω τοβο λί δες

τούσε ήταν η διάχυση των οργανωµένων δυνάµεων στη δι-

τικοποίηση της αντιπαράθεσης,

αδήλωση και την εισροή σε αυ-

εγκυµονεί κινδύνους για την πο

τό δυνάµεων των αυτοαποκα-

λιτική έκφραση και διαµαρτυ-

λούµενων αντιεξουσιαστών.

ρία. Καλούµε την κυβέρνηση να

»Καταγγέλλουµε την αλόγι-

επέµβει άµεσα στο σχεδιασµό

στη χρήση χηµικών από την

της ανεξέλεγκτης καταστολής

πλευρά της ΕΛ.ΑΣ και τις απρό-

που εφαρµόζει ο υπουργός της.

κλητες επιθέσεις εναντίον των µαθητικών

»Η υπονόµευση της διαδήλωσης της ∆ευτέρας, που αποτελεί έναν επιπλέον στόχο της αστυνοµικής βίας που εκδηλώθηκε στην πορεία ώστε να µην κατέβουν µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί κι εργαζόµενοι, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσµα.

AΣTYNOMIKOΣ – Άντε, παιδιά, το διάλειµµα τελείωσε...

και

φοιτητικών

µπλοκ που συµµετείχαν στην πορεία. »Θέλουµε ταυτόχρονα να καταγγείλουµε την βάρβαρη επίθεση ενάντια στον πρύτανη του

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

κατά την διάρκεια εισβολής

»Η νεολαία δεν τροµοκρα-

στην πρυτανεία αυτόκλητων 'υ-

τείται. Αγωνίζεται για τα αυτο-

περεπαναστατών', δήθεν αντιε-

νόητα και κανείς και τίποτα δεν

ξουσιαστών, που µε την πρακτι-

θα υπονοµεύσει τη συλλογική

κή τους υποδηλώνουν την

της έκφραση. Η µαζική συµµε-

βαθιά εξουσιαστική και αντιδη-

τοχή της στο συλλαλητήριο και

µοκρατική συµπεριφορά τους».

παραµονή της ως το τέλος, πα-

[]


10

EΠIKOINΩNIA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”

ΝΑΣΙΜ ΑΛΑΤΡΑΣ «Καθεστώς µετριοπαθούς ολοκληρωτισµού επικρατεί στην πολιτική και στην τέχνη»

Γράφει η BAΣIΛIKH B. ΠAΠΠA Ms Θεολογίας

Ο

Πολιτισµός

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

Νασίµ Αλάτρας είναι

του. Το ένα συµπληρώνει το

Παλαιστίνιος δηµοσιο-

άλλο, είναι “αδέλφια” και ο “µι-

γράφος. Ζει στην Αθήνα και

κρότερος”, δηλαδή το βιβλίο, έ-

όλο το κύκλωµα αυτό θα του

χουν φτάσει στο σηµείο να θεω-

στον ίδιο πο-

αρθρογραφεί από το 1999 στην

χει πάρει πολλά στοιχεία από τα

είχε στήσει άγαλµα και θα είχαν

ρούν τους εαυτούς τους "θεό-

λιτικό

εφηµερίδα

“αδέλφια” του.

κάνει πολλές αφιερώσεις, πα-

σταλτους", για να σώζουν την

στηµα ή ότι

ρουσιάσεις, ακόµα και συναυλί-

ανθρωπότητα από τους "ακραί-

η ασχετοσύνη και η βα-

“Ελευθεροτυπία”

για ζητήµατα Μέσης Ανατολής και διεθνών θεµάτων.

Ποια είναι τα δυνατά σας σηµεία;

σύ-

ες. Γιατί πίσω από έναν Ισραηλι-

ους". ∆ηλαδή, φτάνουν στο ση-

Μεταφραστής δύο αραβι-

Οι φίλοι µου, που µε στήρι-

νό κρύβεται ένα διεθνές κύκλω-

µείο να θεωρούν ότι αυτοί είναι

ρεµάρα πολ-

κών λογοτεχνικών έργων του

ξαν και εξακολουθούν να µε

µα έκδοσης, διαφήµισης, κριτι-

“προφήτες” και “θεοί” και ότι

λών

Γασσάν Καναφάνι (“Άνθρωποι

στηρίζουν, γιατί πραγµατικά, χω

κής, µετακίνησης και µετάφρα-

κατέχουν την αλήθεια.

σιογράφων

σης.

στον ήλιο” και “Ο κουφός και ο

ρίς αυτούς, µάλλον δεν θα είχα

τυφλός”) που κυκλοφορούν α-

φτάσει στο ευχάριστο αλλά µε

Όλα αυτά µε έπεισαν να µε-

σε

δηµοπολλά

∆είτε µόνο µε τη ταχύτητα

ταφράσω δυο νουβέλες του Κα-

φλέγοντα

πό τις εκδόσεις Καστανιώτη και

µεγάλη ευθύνη αυτό σηµείο.

προωθείται ένας Ισραηλινός

ναφάνι, που εκδόθηκαν το

θέµατα τους

τελευταία συγγραφέας του

Έλληνες, Παλαιστίνιοι και πολ-

συγγραφέας και µε πόση πυ-

1999, και 12 διηγήµατα, που

οδηγούν να

βιβλίου “Παλαιστίνη Αιτίες και

λοί άλλοι, από Αφρική και Ασία.

κνότητα επαναλαµβάνεται η

δεν εκδόθηκαν ποτέ µέχρι σή-

υιοθετούν

Μύθοι”, που κυκλοφορεί από

Στα φοιτητικά χρόνια ήµασταν

κριτική του έργου του, σε σχέση

µερα και περιµένω 10 χρόνια να

την πιο ανώ-

τις εκδόσεις ΚΨΜ.

“αδέλφια” και ο ένας βοηθούσε

µε έναν Άραβα ή Παλαιστίνιο.

εκδοθούν.

δυνη κυρία-

Γεννήθηκε στο Αµµάν της

τον άλλο.

Ο ρατσισµός στην τέχνη έ-

Ασχολείστε µε την έντυπη

ρχη

άποψη

Ιορδανίας το 1965 και σπούδα-

Τι ήταν εκείνο που σας έ-

φτασε σε πολύ ακραία σηµεία.

δηµοσιογραφία. Η στάση σας α

για την καριέ

σε στο πανεπιστήµιο Μακεδο-

πεισε να µεταφράσετε τα έργα

Ρατσισµός εις βάρος πολλών

πέναντι στην τηλεόραση ποια

ρα τους.

νίας της Θεσσαλονίκης. Σπού-

του Γασσάν Καναφάνι, που κυ-

άλλων συγγραφέων και ανθρώ-

είναι;

δαζε και ταυτόχρονα εργαζό-

κλοφορούν από τις εκδόσεις

πων του πνεύµατος. Όλοι δι-

Η άποψή µου δεν έχει σχέ-

ταν σε οικοδοµές, εστιατόρια,

Καστανιώτη;

καφετέριες, ως βιβλιοπωλητής, πλασιέ

και σε εταιρία δηµο-

σκοπήσεων.

Υπήρξαν φορές

που µορφή δράσης τους.

καιούνται ίση µεταχείριση, τόσο

ση µε το ότι εργάζοµαι στην

αισθανθήκατε να σας αδικεί ο

Η αποτρόπαια δολοφονία

από τους εκδότες, όσο και από

έντυπη δηµοσιογραφία. Μεγά-

χώρος και να θέλετε να αποχω-

του από τους Ισραηλινούς. Ή-

τους κριτικούς. Και ας αφήσουν

λωσα σ’ ένα µοναρχικό καθε-

ρήσετε απ’ αυτόν;

θελαν να τον σκοτώσουν σωµα-

να κρίνει ο αναγνώστης τον

στώς, που έλεγχε τα πάντα.

Κάθε µέρα το σκέφτοµαι,

στον κύκλο της πολύµορφης

κάθε συγγραφέα.

δράσης των αναγνωστών κι, αν

Όταν µια εφηµερίδα στοχεύει ψηλά, πρέπει να βρίσκεται

Υπήρξε µέλος του ∆.Σ της

τικά και πνευµατικά. Ήθελαν να

Όλες οι ειδήσεις και τα άρθρα,

αλλά ο ίδιος λόγος που µε απω-

Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων

σκοτώσουν τον έργο του και τις

Ένα άλλο πρόβληµα είναι

είτε στις εφηµερίδες είτε στην

θεί, µε κρατάει στο χώρο αυτό.

θέλουν οι αναγνώστες να ανε-

Φοιτητών και από τους ιδρυτές

πρωτοβουλίες του. Ήθελαν να

το καθεστώς µετριοπαθούς Ο-

τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνα,

Η ανεπάρκεια στην ενηµέρωση

βάσουν το επίπεδο, την εγκυ-

της Επιτροπής Υποστήριξης της

σκοτώσουν τη δράση του και

λοκληρωτισµού που επικρατεί

περνούσαν από αυστηρό έλεγ-

για πολλά διεθνή θέµατα, και

ρότητα και την ποιότητα µιας

“Ιντιφάντα”.

την τεράστια αγάπη που έτρε-

στην Πολιτική και στην Τέχνη.

χο και λογοκρισία. Αυτή η πρα-

ειδικά της Μέσης Ανατολής,

εφηµερίδας, πρέπει η πολύµορ-

Από το 1990 - 1991 εργά-

φαν γι’ αυτόν πολλοί δυτικοί

Όποιος δεν είναι µετριοπαθής,

κτική ισχύει ακόµη και σήµερα

είναι πρόκληση και πρόσκληση

φη δράση να έχει δυναµική και

στηκε στο ∆ιαδηµοτικό Ραδιο-

δηµοσιογράφοι. που εργάζον-

θάβεται εφτά µέτρα κάτω από

σχεδόν σε όλα τα αραβικά κρά-

ταυτόχρονα. Και όσο πέφτει το

εκρηκτική πορεία.

φωνικό Σταθµό Θεσσαλονίκης

ταν στον αραβικό κόσµο.

έδαφος.

τη.

επίπεδο της ενηµέρωσης, τόσο

Πρέπει οι αναγνώστες να

ανεβαίνει η θέλησή µου για

µετατρέψουν την κακή σηµερι-

παραµονή στο χώρο αυτό.

νή πραγµατικότητα. Πρέπει, α-

"Ένατο Κύµα" και το 2004 ως

∆υστυχώς, όλα αυτά δεν έ-

Οι µετριοπαθείς εκµεταλ-

Η ελληνική τηλεόραση, εδώ

εκφωνητής ειδήσεων στην Α-

γιναν αντιληπτά και σεβαστά

λεύονται και χρησιµοποιούν ό-

και δέκα χρόνια, λίγο διαφέρει

ραβική γλώσσα στον ξενόγλωσ

από το κύκλωµα των κριτικών

λα τα µέσα, για να αποµονώ-

από την καθεστωτική και τη µο-

Αν θα βάζατε ένα επίθετο

ντί να τρέχουν οι αναγνώστες

σο ραδιοφωνικό σταθµό του

και εκδοτών βιβλίου. Επέδειξαν

νουν κάθε φωνή, που βαφτί-

ναρχική. ∆εν είναι δύσκολο να

για την ελληνική δηµοσιογρα-

πίσω από τους "δηµοσιογρά-

∆ήµου Αθηναίων, AIR 104.4FM.

αδιαφορία για το συµβολισµό

ζουν οι ίδιοι "ακραία", σύµφωνα

διαπιστώσει κανείς ότι σε πολ-

φική πραγµατικότητα, ποιο θα

φους", να κάνουν τους δηµοσι-

και τους σκοπούς πίσω από τη

µε τα δικά τους κριτήρια και τα

λά

ήταν αυτό;

ογράφους να τρέχουν πίσω από

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

δολοφονία ενός συγγραφέα και

δικά τους επίπεδα σκέψης.

"κοινή γραµµή", από το πρωί

"Επίθετο". Θέλω να πω ότι

τη δυναµική και πολύµορφη

Κύριε Αλάτρα, αρθρογρα-

δηµοσιογράφου.

Εκµεταλλεύονται την απεριόρι-

µέχρι το βράδυ, σε διαφορετι-

δεν είναι το "Όνοµα", αλλά ένα

δράση τους. ∆εν πρέπει οι δη-

θέµατα

διαπερνάει

µια

φείτε στην εφηµερίδα “Ελευθε

Αν ο Γασσάν Καναφάνι ήταν

στη ενοχή που τους παρείχαν τα

κές εκποµπές και δελτία. Αυτό

επίθετο του ονόµατος. ∆εν λες

µοσιογράφοι να δηµιουργούν

ροτυπία” για ζητήµατα της Μέ-

ένας Ισραηλινός συγγραφέας

“γεράκια του πολέµου”, για να

σηµαίνει ή ότι έχει "πέσει γραµ-

"Η ∆ηµοσιογραφία", αλλά λες η

τα γεγονότα αλλά οι αναγνώ-

σης Ανατολής και διεθνών

και τον είχαν δολοφονήσει οι

καταπατούν όλα τα άλλα ρεύ-

µή" από ένα πολιτικό µηχανισµό

δηµοσιογραφία του τάδε ή της

στες.

θεµάτων, είστε παραγωγός του

Παλαιστίνιοι ή οι ισλαµιστές,

µατα σκέψης και γραφής. Έ-

ή ότι οι δηµοσιογράφοι ανήκουν

τάδε ή των τάδε. Είµαστε οι δη-

περίφηµου ντοκιµαντέρ “Γάζα,

µοσιογράφοι των άλλων.

Αν και ζείτε στην Ελλάδα από τα φοιτητικά σας χρόνια,

ερχόµαστε”, που έγινε για λο-

Εργάζεστε σε µιάν έγκριτη,

προέρχεσθε από την πολύπαθη

γαριασµό του αραβικού κανα-

ποιοτική εφηµερίδα. Πιστεύετε

Παλαιστίνη. Θα χαρακτηρίζατε

λιού “Αλ Τζαζίρα”, είστε µετα-

ότι σήµερα ένα ποιοτικό έντυ-

τον εαυτό σας “επαναστάτη”,

φραστής δύο αραβικών λογο-

πο έχει τη δύναµη να ανεβάσει

κάποιον που πηγαίνει αντίθετα

τεχνικών έργων και τελευταία

την ποιότητα των αναγνωστών

στο ρεύµα;

συγγραφέας.

του ή απευθύνεται σε µια ελίτ

Ποια απ’ όλες αυτές τις ιδι-

αναγνωστών;

ότητες αγαπάτε περισσότερο;

Κόντρα στο ρεύµα ήµουν από τα 14 µου χρόνια. Και βλέπω

Το επίπεδο των αναγνω-

ότι, όσο περνάνε τα χρόνια,

Και τις τέσσερις. Τα άρθρα,

στών δεν εξαρτάται από την

στυλώνοµαι ακόµη περισσότε-

οι δύο νουβέλες του Γασσάν

έντυπη δηµοσιογραφία. Εγώ πι-

ρο.

Καναφάνι, το ντοκιµαντέρ και το

στεύω το αντίθετο, δηλαδή το

Κύριε Αλάτρα, αν µπορού-

βιβλίο, είναι όλα παιδιά µου.

επίπεδο των αναγνωστών καθο-

σατε να εκπληρώσετε άµεσα

∆εν θέλω να µε βάλετε σε µια

ρίζει την εγκυρότητα και την

µία και µόνη ευχή, ποια θα

ποιότητα µιας εφηµερίδας. Και

ήταν αυτή;

πολύ δύσκολη θέση. Το καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Τηλ: 23740 - 22.591, FAX: 23740 - 24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr

το επίπεδο των αναγνωστών εξαρτάται από το επίπεδο και τη

Μια ελεύθερη και δηµοκρατική Παλαιστίνη για όλους.


Media

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER

Μ

πορεί ο Κριστόφ Μαίνους του Alpha να διαρρέει ότι «∆εν πουλάµε κι αν αποτύχουµε θα το κλείσουµε», αλλά αυτά είναι αστεία πράγµατα, γιατί το κανάλι δεν είναι ούτε µπακάλικο ούτε ψιλικατζίδικο του πατέρα του. Καταρχάς η συχνότητα που εκπέµπει είναι περιουσία του ελληνικού λαού και στο κανάλι δουλεύουν εργαζόµενοι για να ζήσουν και όχι από χόµπι.Έτσι, η εβδοµάδα που ξεκινάει θα είναι ενδεικτική για το που πάει το πράγµα: οι τελευταίες πληροφορίες µιλούν για πώληση και προσύµφωνο που έχουν στα χέρια τους οι κύπριοι επενδυτές. Ο επιχειρηµατίας, κ. Χρήστος Αναστασίου που φέρεται ως µνηστήρας, είναι χαµηλών τόνων άνθρωπος, σοβαρός και έχει πρόθεση να βοηθήσει τον Alpha να βρει τον δρόµο του. Τα 90. 000.000 Ε που φέρεται να έχουν δοθεί, είναι προκαταβολή, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουµε το ακριβές τίµηµα. ς «ένα µέσο που µπορείς να ταξιδεύεις πιο χαλαρά» αντιλαµβάνεται το διαδίκτυο η Έλλη Στάη. Η σιδηρά κυρία της δηµοσιογραφίας εισέρχεται δυναµικά στο ίντερνετ µε το νέο της site Ellispoint.gr . Πρόκειται για τη καινούργια διαδικτυακή της δραστηριότητα που όπως η ίδια θα αποκαλύψει είναι στο πρότυπο των δύο αγαπηµένων της αµερικανικών sites, της Arianna Huffington «The Huffington Post» και της Tina Brown «The Daily Beast». Η αγάπη της για το µέσο κορυφώθηκε την περίοδο των εκλογών Οµπάµα όπου περνούσε τον χρόνο της διαδικτυακά αναζητώντας πληροφορίες, αναγνωρίζει ότι ''η τηλεόραση έχει ακόµα το προβάδισµα εξαιτίας της µαζικότητας και της λαϊκότητας που την διακρίνει'' λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η συσκευή εξάλλου ''είναι απέναντι στον καναπέ µας και όχι ο Η/Υ για τον οποίο πρέπει να σηκωθείς''. Προτείνει ωστόσο «ανοχή στο νέο που αναπτύσσεται» και µας προσκαλεί «ελάτε να linkάρουµε!».

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

08.00 Ντοκυµαντέρ 09.00 Σύντοµο ∆ελτίο Ειδήσεων 09.15 To SUPER στα SPORT (Ε) 10.30 Ελληνική Ταινία 12.00 Ειδήσεις 13.00 Ποδόσφαιρο (Τοπικό Πρωτάθληµα) 15.00 Εν Χαλκιδική µε τον Κ.Γλύκο 17.00 Επικαιρότητα (Κ.Γλύκος- Σ.Ευτάτογλου) 17.30 Σπιτικά και νόστιµα µε την Κ.Ζολλά 18.30 Σύντοµο ∆ελτίο Ειδήσεων 19.00 Auto car (τηλεπωλήσεις αυτοκινήτων) 19.30 Travel Guide (Ταξιδιωτική εκποµπή µε τον Θ.Παπαδηµητρίου) 21.00 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων µε το Μ.Γιαννάκα 22.00 ΉΞΕΙΣ... ΑΦΗΞΕΙΣ µε τον Θ.∆ούκα 23.30 ∆ελτίο Ειδήσεων 00.30 Ξένη Ταινία

7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

06.00 Περί ανέµων και υδάτων (Ε) 07.00 Κοινωνία MEGA 10.00 Όµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Τρεις Χάριτες (Ε) Κωµική σειρά µε τις Αννα Παναγιωτοπούλου, Νένα Μεντή, Μίνα Αδαµάκη, Αννα Κυριακού. 15.40 Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) Ο 1ος κύκλος της κωµικής σειράς µε τους Κώστα Κόκλα, Αβα Γαλανοπούλου, Αριέττα Μουτούση. 16.50 Ματιά στα γεγονότα 17.00 50-50 (Ε) Κωµική σειρά 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Μυστικά της Εδέµ 21.00 Σούπερ µπάλα live Αθλητική εκποµπή 21.45 Τσαµπιονς λιγκ Μαρσέιγ - Ρεάλ Μαδρίτης 23.50 Σούπερ µπάλα live 03.00 Fantasy island 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Ελληνική σειρά (Ε)

06.00 Λόλα (Ε) 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα Eνηµερωτική εκποµπή 10.00 10 µε 1 µαζί Eνηµερωτικό µαγκαζίνο 12.50 Με αγάπη Κοινωνική εκποµπή µε τη Μαρί Κυριακού. 13.00 ANT1 news 13.15 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 14.15 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς (Ε) 16.15 Αξίζει να το δεις Κοινωνική εκποµπή µε την Τατιάνα Στεφανίδου. 17.40 Ράδιο αρβύλα 18.50 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 19.00 Love bites 20.00 ANT1 news 21.00 Εκποµπή (Ε) 23.00 Private practice 24.00 Ολα 10 Σατιρική εκποµπή 02.30 Το κλειδί του Παραδείσου (Ε) 04.30 Τηλεαγορά 05.10 Mobile fun 05.30 Πάτερ ηµών (E)

MEGA

ANT1

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Αν έχεις τύχη». 11.30 Μουσείο Μπενάκη 12.15 Εκπαιδευτική τηλεόραση 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Χάνα Μοντάνα 16.30 Ζακ και Κόντι, σκα νδαλιές στο ξενοδοχείο 17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 Μαµά και γιος (Ε) 19.00 Κλήρωση Λαϊκού 19.10 Παράβαση Σήµερα: «Κώστας Τσιάνος, ∆ιονύσης Τσακνής». 20.00 Ιστορικές δολοφονίες και απόπειρες . 21.00 Ο κόσµος της αρχιτεκτονικής 22.00 Όταν οι Αιγύπτιοι σάλπαραν για την Ερυθρά Θάλασσα Ντοκιµαντέρ, γαλλικής παραγωγής ARTE 2009 24.00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 02.00 Έγκληµα κι έρευνα Eιδήσεις: 14.00, 23.00

06.30 Πρώτη γραµµή Ενηµερωτική εκποµπή µε τους Βασίλη Λυριτζή, ∆ηµήτρη Οικονόµου. 10.00 Συµβαίνει τώρα Ενηµερωτική εκποµπή που παρουσιάζει η Πόπη Τσαπανίδου. 13.00 Μένουµε Ελλάδα Ταξιδιωτικός οδηγός µε τους Γιώργο Αµυρά, Ρένια Τσιτσιµπίκου. 16.00 Αρχαίες ανακαλύψεις 17.00 Ευρώπη, πετώντας από τόπο σε τόπο (Ε) 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Οι αδίστακτοι». 22.00 Ανταποκριτές Ενηµερωτική εκποµπή µε τους Κώστα Αργυρό, Οντίν Λιναρδάτου, Φίλιο Στάγκο. 23.00 Press Ενηµερωτικό τοκ σόου που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Ζούλας. 00.15 Αναζητώντας τέρατα 01.15 Νεκροταφεία αντικειµένων - Ορυχεία Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

07.00 Ρωµαίος και Ιουλιέτα 08.00 Οι κόρες του Λέοντ 09.00 Τόλµη και γοητεία 09.30 Απόδραση 10.30 Αρπακτικά 11.30 Ανακαλύπτοντας τον κόσµο 12.30 Τα µυστικά των τυριών 14.30 Οι κόρες του Μακ Λέοντ 15.30 Τόλµη και γοητεία 16.00 Η χαρά της ζωγραφικής 16.30 Μαγικός κόσµος 18.15 Έκτη αίσθηση 18.30 O κόσµος των ζώων µε τον Ζέεκ 19.00 Αληθινές εµπειρίες 19.30 Ο γύρος των θαλασσών 20.00 O άρχοντας του Σίπαν 21.00 Ένας πανέµορφος άγνωστος κόσµος 23.00 Στην άκρη του κόσµου µε τον Α.Γουλφ 23.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ένας καλός αστυνοµικός». Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Η άσχηµη που έγινε όµορφη (Ε) 07.30 Πάνω στην ώρα Ενηµερωτικό µαγκαζίνο που παρουσιάζουν ο Σπύρος Λάµπρου και η Έλενα Παπαβασιλείου. 10.00 Καφές µε την Ελένη 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους (Συνέχεια) 18.00 Fatus olus 19.00 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται 21.00 Αλ Τσαντίρι Νιουζ Best of 23.00 Αγρότης µόνος ψάχνει... (Ε) Ριάλιτι εκποµπή µε τη Σίσσυ Χρηστίδου. 24.00 Sex and the city (Ε) 01.00 10η εντολή (Ε) 02.00 Κόκκινος κύκλος (Ε) 03.00 Αλλαξέ το (Ε) 04.00 Εικόνες (Ε) 05.00 Τηλεαγορές 05.15 Αν µ' αγαπάς (Ε)

06.00 Σούπερµαν, τα χρόνια της νιότης (Ε) 06.45 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10.15 Νηστικοί πράκτορες Εκποµπή µαγειρικής που παρουσιάζουν η Ντίνα Νικολάου και ο Θανάσης Πάτρας. 11.15 Μαρίνα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live 18.45 Ιατρικές υποθέσεις Ο 2ος κύκλος της αµερικανικής δραµατικής σειράς µε τους Χιου Λόρι, Λίζα Έντελσταϊν. 19.45 Ειδήσεις 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «The score». 23.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Θα σε δω στην Κόλαση» 01.15 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 02.15 The dead zone . 04.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ένα σπίτι στο τέλος του κόσµου»

06.00 Πανόραµα Ενηµερωτική εκποµπή µε τη Λίλα Κουντουριώτη. 07.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.00 Πείτε το στο ALTER 11.00 Εδώ και τώρα 12.00 Πoλύ µπλα µπλα Ψυχαγωγική εκποµπή µε τη Φαίη Σκορδά. 15.45 Μεσηµεριανό express 18.30 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο Η εκποµπή φωτίζει και αναλύει κοινωνικά γεγονότα που σηµατοδοτούν την επικαιρότητα. 20.55 Auto ALTER 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Johnny English». 23.00 Αθέατος κόσµος 02.00 Auto ALTER 02.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Κυνηγώντας την αλήθεια» Eιδήσεις: 15.30, 20.00

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


12

EΠIKOINΩNIA

Tρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

Aθλητισµός

Στα γήπεδα της Xαλκιδικής Eπιµέλεια: AΓΓEΛOΣ BAΓΓΛHΣ

∆’ EΘNIKH

Σπουδαία εµφάνιση εκτός έδρας από τη NIKH Πολυγύρου “Λευκή ισοπαλία” για N. Mουδανιά και N. Kαλλικράτεια Α

ρχίζει να ανακάµπτει η ΝΙΚΗ Πολυγύρου και να καλύπτει το χαµένο έδαφος, ύστερα από το κακό ξεκίνηµα στο πρωτάθληµα. Μετά τη µεγάλη νίκη επί του πρωτοπόρου ΑΕΤΟΥ Σκύδρας µε 1 - 0 την προηγούµενη αγωνιστική, ο Πολύγυρος κέρδισε και το N. Αγιονέρι εκτός έδρας µε 2 - 0, ύστερα από πολύ καλή εµφάνιση. Ο Π.Ο. Mουδανιών, για άλλο ένα παιχνίδι, απέδειξε περίτρανα ότι δυσκολεύεται να πετύχει γκολ και έτσι, µοιραία, χάνει πολύτιµους βαθµούς. Αυτή τη φορά, ήρθε ισόπαλος 0 - 0 µε τα Κουφάλια εντός έδρας, κάτι που δυσαρέστησε τον κόσµο που βρέθηκε στο γήπεδο. “Λευκή ισοπαλία” έφερε και η N. Καλλικράτεια στο ντέρµπι µε τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ Καλαµαριάς. Οι δύο οµάδες προσπάθησαν να καλύψουν τα νώτα τους περισσότερο, παρά να παρουσιάσουν θέαµα στους φιλάθλους, που γέµισαν το γήπεδο. Να επισηµάνουµε, επίσης, ότι το παιχνίδι της Αριδαίας µε τον Κιλκισιακό αναβλήθηκε, καθώς δεν υπήρχε γιατρός στο γήπεδο. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, η γηπεδούχος οµάδα είναι υπεύθυνη για την παρουσία γιατρού στον αγώνα. Έτσι, αν η Αριδαία τιµωρηθεί, ο Κιλκισιακός θα πάρει τους βαθµούς στα χαρτιά. 11η Aγωνιστική

H NIKH Πολυγύρου επέστρεψε στις καλές εµφανίσεις και καλλιεργεί την προοπτική µιάς αξιοπρεπούς συµµετοχής και στο φετινό πρωτάθληµα.

ΑΡΙ∆ΑΙΑ - ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ (αναβλήθηκε) Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.∆. 1 - 1 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ 1 - 0 Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ - ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0 - 0 ΣΚΥ∆ΡΑ - ΣΟΧΟΣ 1 - 1 Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 0 - 0 Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 0 - 2 Bαθµολογία ΑΕΤΟΣ Σκύδρας 23 ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 20(*) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Γαλατάδων 17 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 17 Π.Ο. Ν. Καλλικράτειας 16 ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαµαριάς 16 Π.Α.Ο. Κουφαλίων 15 Π.Α.Ο. ∆ιοικητηρίου 14 ΝΙΚΗ Πολυγύρου 12 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Αγιονερίου 11 ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας 10(*) Π.Ο. Μουδανιών 11 Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ 10 ΕΘΝΙΚΟΣ Σοχού 9 ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 2 Eπόµενη Aγωνιστική Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΡΙ∆ΑΙΑ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ Π.Α.Ο.∆. - Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ - ΣΚΥ∆ΡΑ ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ - Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΟΧΟΣ - Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

B’ EPAΣITEXNIKH

Σε “απόσταση αναπνοής” N. Pόδα και Xολοµών P./Π. Συνεχίζει την ανοδική του πορεία ο APHΣ Kασσανδρείας BOPEIOΣ OMIΛOΣ α Νέα Ρόδα “διέλυσαν” εκτός έδρας µε 1 - 7 τα Στάγειρα και, εκµεταλλευόµενα την ισοπαλία µεταξύ του Ταξιάρχη και του Χολοµώντα Pιζών / Παλαιόχωρας, µείωσε στον ένα βαθµό τη διαφορά από τον πρωτοπόρο. Ήττα σοκ υπέστη το Νεοχώρι, το οποίο έχασε µε 7 - 1 από την Κρήµνη, όπως και η Μεταµόρφωση δέχτηκε βαριά ήττα µε 5 - 2 από τη Γαλάτιστα. Ισόπαλοι αναδείχθηκαν Μεταγγίτσι και Μεγάλη Παναγία, ενώ στο ντέρµπι για την 4η θέση, η ΘΥΕΛΛΑ Στανού κέρδισε µε 1 2 εκτός έδρας τον ΑΣΤΕΡΑ Β. Χαλκιδικής. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σ’ αυτήν την αγωνιστική σηµειώθηκαν 37 γκολ σε 7 αναµετρήσεις! 11η Aγωνιστική ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ 2 - 2 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 2 - 2 ΚΡΗΜΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ 7 - 1 ΑΣΤΕΡΑΣ - ΣΤΑΝΟΣ 1 - 2 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 - 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Ν. ΡΟ∆Α 1 - 7

Τ

ΓΟΜΑΤΙ - ΒΡΑΣΤΑ 1 - 2 Bαθµολογία ΧΟΛΟΜΩΝ Ριζών / Παλαιόχωρας 29 ΞΕΡΞΗΣ Ν. Ρόδων 28 ΧΟΛΟΜΩΝ Ταξιάρχη 23 ΕΛΠΙΣ Βραστών 22 ΘΥΕΛΛΑ Στανού 20 ΑΣΤΕΡΑΣ Β. Χαλκιδικής 19 ΑΝΘΕΜΟΥΣ Γαλάτιστας 17 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. Παναγίας 16 ΘΥΕΛΛΑ Μεταγγιτσίου 12 Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Νεοχωρίου 11 ∆ΟΞΑ Κρήµνης 10 Α.Ο. Μεταµόρφωσης 7 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γοµατίου 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σταγ. / Στρατονίκης 3 Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 12-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Μεταµόρφωσης ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ Γήπεδο Νεοχωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Κυριακή 13-12-09 (11 π.µ.) Γήπεδο Μ. Παναγίας Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΡΗΜΝΗ

Γήπεδο Στανού ΣΤΑΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γήπεδο Ν. Ρόδων Ν. ΡΟ∆Α - ΓΟΜΑΤΙ Κυριακή 13-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Γαλάτισας ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ Γήπεδο Παλαιόχωρας ΧΟΛΟΜΩΝ - ΒΡΑΣΤΑ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ αλλαγή προπονητή φαίνεται ότι επηρέασε την οµάδα της Κασσάνδρας θετικά· και αυτό, διότι από τις τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας όπου ήταν αρχικά, τώρα βρίσκεται στην πεντάδα. Έτσι, λοιπόν, ο ΑΡΗΣ κέρδισε εκτός έδρας τη ∆ΟΞΑ Ορµύλιας µε 2 - 0 και συνεχίζει ακάθεκτος για την υλοποίηση του στόχου, που είναι η είσοδος στα “play of”. Η Nέα Τρίγλια ξεπέρασε και το εµπόδιο του ΑΕΤΟΥ Φούρκας, κερδίζοντας 3 5 εκτός έδρας και διατηρεί σταθερά τη διαφορά βαθµών από τον δεύτερο. Ο Άγιος Παύλος είχε ένα εύκολο µε-

Η

σηµέρι, καθώς επικράτησε µε 4 - 0 της Nέας Σκιώνης και εκµεταλλεύτηκε την ισοπαλία του Αγίου Παντελεήµονα µε την ουραγό της βαθµολογίας ΕΛΠΙ∆A Πολυγύρου. Βαθιά βαθµολογική ανάσα πήρε η Nέα Όλυνθος, η οποία κέρδισε µε 1 - 0 τον Άγιο Μάµα, ενώ Παλλήνη και ∆ιονυσίου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2 - 2. 11η Aγωνιστική ΠΑΛΛΗΝΗ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 2 - 2 ΟΡΜΥΛΙΑ - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ 0 - 2 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Ν. ΣΚΙΩΝΗ 4 - 0 Ν. ΟΛΥΝΘΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 1 - 0 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 0 - 0 ΦΟΥΡΚΑ - Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ 3 - 5 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ - ΚΑΛΥΒΕΣ 5 - 1 Bαθµολογία Π.Ο. Τρίγλιας 29 ΕΛΠΙΣ Αγίου Παντελεήµονα 21 Α.Ε. Αγίου Παύλου / Ν. Ηράκλειας 21 Α.Σ. Αγίου Μάµα 18 ΑΙΓΕΑΣ Παλλήνης 18 ΑΕΤΟΣ Φούρκας 16 ΑΙΑΣ Ελαιοχωρίων 16

ΑΡΗΣ Κασσανδρείας 16 ∆ΟΞΑ Ορµύλιας 15 ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου 15 Α.Σ. Ν. Σκιώνης 14 ∆ΟΞΑ Καλυβών 10 ΟΛΥΝΘΟΣ N. Ολύνθου 7 ΕΛΠΙΣ Πολυγύρου 2 Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 12-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Κασσανδρείας ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ - Ν. ΟΛΥΝΘΟΣ Γήπεδο Καλυβών ΚΑΛΥΒΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Κυριακή 13-12-09 (11 π.µ.) Γήπεδο ∆ιονυσίου ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΦΟΥΡΚΑ Γήπεδο Ν. Τρίγλιας Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Γήπεδο Αγίου Μάµα ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ Κυριακή 13-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Ορµύλιας ΟΡΜΥΛΙΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ Γήπεδο Ν. Σκιώνης Ν. ΣΚΙΩΝΗ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ


Aθλητισµός

Tρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

A’ EPAΣITEXNIKH

13

EΠIKOINΩNIA

Στην 1η θέση εκτινάχθηκαν τα Nέα Σύλλατα Σ

το “ντέρµπι” της αγωνιστικής, τα Νέα Σύλλατα επιβλήθηκαν µε 2 0 της Αρναίας και σκαρφάλωσαν στην 1η θέση της βαθµολογίας, αφήνοντας την αντίπαλό της στη 2η θέση. Στο άλλο σηµαντικό παιχνίδι, ο ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου κέρδισε τον µέχρι πρότινος πρωτοπόρο TOPΩNAIO Aφύτου µε 3 2 και άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθληµα. Η ΘΥΕΛΛΑ Κρήνης έκανε επίδειξη δύναµης µε αντίπαλο τα Nέα Φλογητά, κερδίζοντάς τα µε το εντυπωσιακό 6 - 0. Nικητής έφυγε και ο ∆ΙΓΕΝΗΣ Λακκώµατος από τη Nέα Ποτίδαια µε σκορ 0 - 1

και ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας, η Nέα Ποτίδαια, µετά κι από αυτήν την απώλεια, έµεινε στους 9 βαθµούς (3η από το τέλος). Θέαµα και πολλά γκολ πρόσφεραν τα Νέα Πλάγια και η Βαρβάρα µε το δείκτη του σκορ να σταµατάει στο 4 - 2 υπέρ των γηπεδούχων. Συνεχίζει τις κακές εµφανίσεις ο ΘEPMAΪKOΣ Πορταριά, ο οποίος ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΤΟΡΩΝΑΙΟ Συκιάς µε 0 - 1, µε συνέπεια να “κατρακυλήσει” στη 10η θέση. 12η Aγωνιστική ΝΙΚΗΤΗ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ 0 - 0

Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ - ΑΡΝΑΙΑ 2 - 0 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΑΦΥΤΟΣ 3 - 2 ΙΕΡΙΣΣΟΣ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (αναβολή) ΚΡΗΝΗ - Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ 6 - 0 Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑ 0 - 1 Ν. ΠΛΑΓΙΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ 4 - 2 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΣΥΚΙΑ 0 - 1 Bαθµολογία ΑΣΤΗΡ Ν. Συλλάτων 30 ΑΠΟΛΛΩΝ Αρναίας 26 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Αφύτου 26 ΘΥΕΛΛΑ Κρήνης 25 ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου 25 Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων 24 ∆ΙΓΕΝΗΣ Λακκώµατος 21

ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς 19 ΑΕΤΟΣ Βαρβάρας 17 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Πορταριάς 16 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. Μαρµαρά 12(*) ΦΟΙΝΙΞ Νικήτης 14 Α.Ο. Σηµάντρων 14 ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας 9 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ν. Φλογητών 4 ΑΚΑΝΘΟΣ Ιερισσού 4(*) (*) Έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 12-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Αρναίας ΑΡΝΑΙΑ - Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ Γήπεδο Ν. Φλογητών

Ν. ΦΛΟΓΗΤΑ - Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ Γήπεδο Συκιάς ΣΥΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Κυριακή 13-12-09 (11 π.µ.) Γήπεδο Αφύτου ΑΦΥΤΟΣ - Ν. ΠΛΑΓΙΑ Κυριακή 13-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Λακκώµατος ΛΑΚΚΩΜΑ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ Γήπεδο Νεοχωρίου ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΙΚΗΤΗ Γήπεδο Ν. Μαρµαρά Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΚΡΗΝΗ Γήπεδο Πορταριάς ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Γ’ EPAΣITEXNIKH

Aσυγκράτητος ο Άγιος Nικόλαος στο Bορρά H Nέα Φώκαια το “αφεντικό” στο Nότιο Όµιλο BOPEIOΣ OMIΛOΣ ταν σε εννιά αγωνιστικές έχεις δεχτεί µόνο δύο γκολ, ενώ έχεις σηµειώσει είκοσι τέσερα(!), είναι λογικό να µην αντιµετωπίζεις κανένα πρόβληµα. Έτσι, λοιπόν, ο Άγιος Νικόλαος ξεπερνώντας και το εµπόδιο του AΠOΛΛΩNA Αρναίας, τον οποίο νίκησε µε 3 - 1, και πλέον θα πρέπει να σκέφτεται περισσότερο το µέλλον του, παρά τη συνέχεια του πρωταθλήµατος, αφού έχει δηµιουργήσει µια “διαφορά ασφαλείας” και δείχνει ότι είναι η καλύτερη οµάδα του Βορείου Οµίλου. Ως προς τις υπόλοιπες αναµετρήσεις, το Στρατώνι κέρδισε τον αδύναµο Γερο-

Ό

πλάτανο και βρίσκεται στη 2η θέση του βαθµολογικού πίνακα, ενώ τα ∆ουµπιά παραχώρησαν ισοπαλία µε τον Άγιο Πρόδροµο. 9η Aγωνιστική ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ 1 - 2 ∆ΟΥΜΠΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 2 - 2 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΡΝΑΙΑ 3 - 1 Bαθµολογία ΑΣΤΗΡ Αγίου Νικολάου 22 "ΤΑ Μ.Κ." Στρατωνίου 16 ΠΑΟΚ Αρναίας 13 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Παλαιοκάστρου 10 Π.Α.Ο. ∆ουµπιών 10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Προδρόµου 8

Α.Ε.Σ. Γεροπλάτανου 0 Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 12-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Βάβδου ΑΓΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ - ΣΤΡΑΤΩΝΙ Κυριακή 13-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο ∆ουµπιών ∆ΟΥΜΠΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γήπεδο Αρναίας ΑΡΝΑΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Νέας Φώκαιας κέρδισε µε χαρακτηριστική άνεση τον 2ο στη βαθµολογία ΑΠΟΕΛ Γερακινής µε σκορ

Ο

5 - 0, και µάλιστα εκτός έδρας. πρόκειται για µια νίκη που δεν αφήνει περιθώρια αµφισβήτησης για το ποια οµάδα είναι η καλύτερη στο Νότιο Όµιλο και φαβορί για την άνοδο. Εντυπωσιακό σκορ είχαµε και στην αναµέτρηση της Σάρτης µε το Ζωγράφου, όπου η γηπεδούχος “διέσυρε” µε 6 - 0 τον αντίπαλό της. Tέλος, το Πολύχρονο κέρδισε µε 4 2 εκτός έδρας το Παλιούρι. 9η Aγωνιστική ΓΕΡΑΚΙΝΗ - Ν. ΦΩΚΑΙΑ 0 - 5 ΣΑΡΤΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 - 0 ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 2 - 4

Bαθµολογία ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. Φώκαιας 21 ΑΠΟΕΛ Γερακινής 16 Α.Ο. Σάρτης 15 ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πολυχρόνου 12 ΑΕΤΟΣ Ζωγράφου 8 ΠΑΛΛΗΝΗ Παλιουρίου 6 Eπόµενη Aγωνιστική Σάββατο 12-12-09 (3 µ.µ.) Γήπεδο Παλιουρίου ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΓΕΡΑΚΙΝΗ Γήπεδο Ν. Φώκαιας Ν. ΦΩΚΑΙΑ - ΣΑΡΤΗ Γήπεδο Ζωγράφου ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ

∆EYTEPA - ΠAPAΣKEYH (08:00 - 09:00) “H Πρώτη K αληµέρα” µε την Aναστασία Aτµατζίδου (09:00 - 11:00) “E ξελίξεις στο Radio Star ” µε την Mαρία Παπαδηµητρίου (11:00 - 13:00) “H µερήσιο B αρόµετρο” µε την Eλένη Kαραµαγκάλη (13:00 - 15:00) “ Ψιλά Γράµµατα” µε τoν Xρήστο Oυζούνη KAΘE ΣABBATO (09:00 - 11:00) “H εβδοµάδα που πέρασε” µε τον Γιώργο Aντωνίου (11:00 - 13:00) “A ιχµές” µε τον Mανόλη Γιαννάκα (13:00 - 14:00) “M εταξύ φίλων” µε την Aναστασία Aτµατζίδου ΠPΩTH ΘEΣH ΣTHN ENHMEPΩΣH N. Mουδανιά - Xρυσοστόµου Σµύρνης 23 - TK 632 00 Tηλ.: 23730 - 22.865, 65.125 star955.blogspot.com • E-mail: star95-5@otenet.gr


EΠIKOINΩNIA

14

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

Μεσιτικό Γραφείο Λειβαδιώτη ∆ηµήτρη, Κασσάνδρεια, τηλέφωνο: 6977-419.350 MEZONETEΣ MEZONETEΣ • ΕΛΑΝΗ Πωλείται υπερπολυτελής αυτόνοµη βίλα υπό κατασκευή 150 τµ µε 3∆ΣΚ3ΜΠ 2 επίπεδων µε ατοµική πισίνα 700τµ κήπο και εκπληκτική θέα στη θάλασσα ,σε ήσυχη πευκόφυτη περιοχή σε έναν από τους καλύτερους παραθεριστικούς οικισµούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τιµή 400.000 ευρώ (ΚΩ∆13321) • ΦΟΥΡΚΑ Μεζονέτα, 93 τµ στην παραλία Φούρκας µε 2∆, ΣΚ, ΜΠ κήπο και χώρο στάθµευσης και µόλις 100µ από τη θάλασσα. Τιµή 100.000 • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται µεζονέτα 100 τµ µε 3∆ΣΚΜΠ ατοµική θέρµανση εξοπλισµένη κουζίνα θέση στά-θµευσης τιµή µόνο 105. 000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας µεζονέτα 50 τµ µε 2 ∆Σ ΚΜ Π πλήρως επιπλωµένη µε ατοµική θέρµανση και όλα τα ηλεκτρικά Τιµή µόνο 59.000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται γωνιακή µεζονέτα 80 τµ µε 2∆ΣΚΜΠ πλήρως επιπλωµένη µε ατοµικό κήπο σε συ γκρότηµα κατοικιών µε πισίνα και γήπεδο µπάσκετ 150 µέτρα από τη θάλασσα τιµή 110.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα πω-λείται µεζονέτα µε 1000 τµ κή-πο σε µικρό συγκρότηµα κατοικιών µε πισίνα, φανταστική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση, σε φανταστική πευκόφυ τη περιοχή Τιµή 145. 000ευρώ. (ΚΩ∆5304) • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα 10µ από τη θάλασσα µέσα σε ένα καταπράσινο και πολύ ήσυχο περιβάλλον µε θέα πωλείται µεζονέτα 100τµ µε 2∆,ΣΚ,ΜΠ, βοηθητικό δωµάτιο, τζάκι, κου ζίνα υψηλής αισθητικής, µεγάλο κήπο, µπάρµπεκιου και απέραντη θεα θάλασσα στην τιµή των 200.000 ευρώ, πολύ κοντά στη θάλασσα. (ΚΩ∆ 5311) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ∆ίπλα στη θάλασσα και µόλις 10µ από το κύµα, πολυτελής µεζονέτα αρίστης κατασκευής µε τεράστιες βεράντες , κήπο και χώρους στάθµευσης και καταπληκτική θέα θάλασσα. στην τιµή των 280.000 (ΚΩ∆ 19303)


Aγγελίες

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Νέα Μουδανιά, Τηλέφωνο: 6977 - 368.351) ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó·: 1) ∂ÁÁ˘ËıÒ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ 2) ¡· Û·˜ ˘ԉ›͈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ - ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ. 3) ¡· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·fi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÛÙ Ì ٛÔÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ fï˜ ¯ÚfiÓÔ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µοναδικό διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC, γκαράζ και αποθήκη έναντι Παναγίας Κορυφινής. Βλέπει θάλασ-

σα.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC και πάρκινγκ στο κέντρο, υπέρ λουξ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,WC στο κέντρο. Τιµή 100.000 ευρώ.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 80 τ.µ., γωνιακό, στο κέντρο µε 2∆,ΣΚ,WC. Μόνον 70.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µονοκατοικία µε οικόπεδο εντός σχεδίου, κτίζει και άλλα µέτρα. Τιµή 200.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 -

23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µεζονέτα στον “Ελαιώνα” 120 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 160.000 ευρώ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλούνται µοναδικά µαγαζιά σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης, µε µεγάλη ποικιλία εµβαδού και τιµών. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ: Πωλείται µοναδικό αγροτεµάχιο, δεύτερο από θάλασσα, σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τιµή 300.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 4.500 τ.µ. στο καλύτερο σηµείο του κόµβου, Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθούν και άλλα κοµ µάτια για µεγάλο εµπορικό κέντρο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.

Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ., πολύ κοντά στην πόλη, µε ελιές και νερό. Τιµή 75.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., δεύτερο από άσφαλτο, µε ελιές και νερό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Tιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 375 τ.µ., γωνιακό και απέναντι από πάρκο. Τιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – “ΜΟΥΡΙΕΣ”: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 250 τ.µ., σε υπέροχο σηµείο, κοντά στη θάλασσα. Τιµή 45.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. []

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναλλαγές ακινήτων “Η Ανάπτυξη” (Λάκκωµα - Τηλ.: 23990 - 51.590. Κιν.¨: 6947 - 713.232) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, στο συνδετήριο δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., µε “πρόσωπο” σε άσφαλτο, µε ρεύµα, νερό, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 70.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 19.500 τ.µ., 400 µ. δεξιά από δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πριν από το ύψος του Τσάνταλη. ∆ιαιρείται σε 4 άρτια και οικοδοµήσιµα τεµάχια, δίπλα ρεύµα, νερό. 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, ευκαιρία, περιοχή Τσάνταλη κλινικής “Ευεξία”, πωλείται αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ., 160.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 7.500 τ.µ. σε πολύ καλή περιοχή, µε θέα θάλασσα Όλυµπο, µε ρεύµα, νερό κοντά, 140.00 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., µε φως, νερό, τηλέφωνο, άριστη πρόσβαση. 100.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πρώτο δεξιά στο δρόµο για Χαλκιδική, πωλείται αγροτεµάχιο 17.000 τ.µ. µε πρόσοψη 97 µ., υψηλής προβολής 620.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ προς Ν. Γωνιά, πωλείται κληροτεµάχιο, 4.000 τ.µ., µε ρεύµα, νερό, πρόσοψη σε δηµοτική οδό, ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 80.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο 180.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 9.000 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., δίπλα στον παράδροµο, µε ρεύµα και γεώτρηση, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 5.250 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 150.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 4.500 τ.µ., δίπλα στο ξενοδοχείο “Απόλλων”, πολύ κοντά στον οικισµό, µε ρεύµα, νερό, θέα θάλασ-

σα - Όλυµπο, 150.000 €. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ν. ΓΩΝΙΑ, πωλούνται πολύ ωραία οικόπεδα 650 - 740 τ.µ. στην επέκταση του οικισµού, µε θέα θάλασσα – Όλυµπο, από 55.000 €. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 646 τ.µ., εντός του οικισµού, χτίζει 400 τ.µ., 70.000 €. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΚΚΩΜΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί χώροι 500 τ.µ., 600 τ.µ., 1.100 τ.µ., 1.800 τ.µ., µε χώρους γραφείων, WC, κ.λπ., άµεση πρόσβαση από κόµβο Λακκώµατος.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟ∆ΙTΗ ΣΥΝΟ∆Η (ΤΗΛ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280. 000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 21.800 τ.µ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3. 500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην περιοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση

"Αλυκές" της Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


www.tattooland.gr Ιωάννου Μιχαήλ 10, Θεσσαλονίκη Τηλ. & φαξ: 2310 - 27.29.26

H µόνη διαδικτυακή εφηµερίδα της X αλκιδικής Mε έγκυρη καθηµερινή ενηµέρωση www.gnomihalkidikis.gr

F. 2871/08-12-09  

epikoinonia-news