Page 1

ΕΚΘΕΣΗ: “Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ” (σελ. 4)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2850

ΣΑΒΒΑΤΟ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑ Έκλεισε και το Γενικό Λύκειο Νέας Τρίγλιας, λόγω της νέας γρίπης ΣEΛΙ∆Α 5

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Σ

ε έναν χρόνο περίπου και πάντως πριν από τις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου του 2010, ο διοικητικός χάρτης της Ελλάδας θα είναι εντελώς διαφορετικός, σε περίπτωση βεβαίως που καταστεί τελικά πράξη το πρόγραµµα της κυβέρνησης, το οποίο αποβλέπει σε µια “νέα αρχιτεκτονική για το κράτος”.

Ο

υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης προ-

ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ Γιορτάζει η ενοριακός Ναός τιµώντας τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ ΣEΛΙ∆Α 4

χώρησε άµεσα στη συγκρότηση Επιστηµονι-

κής Επιτροπής µε επικεφαλής τον συνταγµατολόγο κ. ∆. Τσάτσο, ο οποίος ορίστηκε και σύµβουλος του υπουργού, µε σκοπό να ολοκληρώσει το εγχείρηµα της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι οι δήµοι, από 1.034 που είναι σήµερα, θα µειωθούν σε 380 - 430 και οι περιφέρειες της χώρας, αν και δεν έχει αποφασιστεί ακόµη ο ακριβής αριθµός τους, θα αποτελέσουν αυτοδιοικητικές µονάδες τρίτου βαθµού, καθώς οι περιφερειάρχες καιΣEΛ. 3

Ανανέωση αδειών καταστηµάτων Μ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οικονοµική στασιµότητα για µία στις δύο επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα ΣEΛΙ∆Α 5

ε την ΚΥΑ 61167 των

Υπενθυµίζεται στους ενδια-

υφυπουργών Εσωτερι-

φεροµένους ιδιοκτήτες σχετικών

κών - Οικονοµίας και Οικονοµι-

επιχειρήσεων η υποχρέωση ανα-

κών καθορίζονται τα ποσά των

νέωσης των αδειών χρήσης και

παραβόλων που καταβάλλον-

λειτουργίας µουσικής που κατέ-

ται υπέρ των δήµων και κοινο-

χουν και ισχύουν για το έτος

τήτων για την έκδοση των αδει-

2009, καθώς «για την ανανέωση

ών ίδρυσης και λειτουργίας κα-

της άδειας υποβάλλεται αίτηση

ταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις καθώς και των αδειών λειτουργίας µουσικής.

στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή µη της πράξης ανανέωσης τεκµαίρεταιΣEΛ. 5


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

EΘNIKH

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460 Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Αρναία 23720 - 22.212

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 697 99 55 477


Αυτοδιοίκηση

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

3

EΠIKOINΩNIA

∆ιοικητική µεταρρύθµιση: Τα σενάρια για τους ∆ήµους της Χαλκιδικής

ΣEΛ. 1τα περιφερειακά συµβούλια θα εκλέγονται µε άµεση και µυστική ψηφοφορία. Το σχέδιο συνενώσεων δή-

συνενώσεων δήµων. Τα σενάρια για το νοµό Χαλκιδικής είναι δύο: Το πρώτο θέλει τρεις µόνο δήµους στο Νοµό:

που θα περιλαµβάνει τους

Η τακτική που έχει επιλέξει

ο αριθµός αυτός εκτιµάται ότι

πουργός

σηµερινούς δήµους Παλλήνης,

η σηµερινή κυβέρνηση, είναι ε-

θα αλλάξει, αλλά σε καµία περί-

σχέση, τόσο µε τις αντιδράσεις

Κασσάνδρας, Μουδανιών, Τρί-

µφανής. Αυτό διεφάνη και από

πτωση οι νέοι δήµοι δεν θα

των τοπικών κοινωνιών, όσο και

γλιας και Καλλικράτειας.

την πρώτη συνεδρίαση της Επι-

υπερβούν τους 430.

Το δεύτερο σενάριο θέλει

στηµονικής Επιτροπής που απο-

Εσωτερικών,

έχει

µε τα οικονοµικά των δήµων. Η

Η Επιστηµονική Επιτροπή,

εκτίµηση που επικρατεί είναι ότι

µων στο πλαίσιο του προγράµ-

1ος Βόρειας Χαλκιδικής

εκτός αυτών, αποφάσισε να επι-

ορισµένες –έστω και µεµονωµέ-

µατος “Καποδίστριας ΙΙ” το επε-

που θα περιλαµβάνει τους

1ος: Σταγείρων - Ακάνθου,

Να αποδεχτεί ως βάση για

κεντρώσει το έργο της στην

νες– αντιδράσεις θα υπάρξουν,

ξεργάστηκε η επιστηµονική ο-

σηµερινούς δήµους Σταγείρων -

Παναγίας, Αρναίας και Ζερβοχω-

τη χωροταξική ανακατανοµή

“ενδοδηµοτική αποκέντρωση”,

αλλά δεν κρίνονται ικανές να

µάδα του Ινστιτούτου Τοπικής

Ακάνθου, Παναγίας και Αρναίας.

ρίων.

των δήµων τη µελέτη του Ινστι-

που θεωρείται ένα από τα µεγα-

ανατρέψουν τη µεταρρύθµιση,

τούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

λύτερα “αγκάθια” της µεταρ-

µε δεδοµένο ότι η κοινωνία έχει

Σύµφωνα µε αυτήν τη µελέτη,

ρύθµισης. Και αυτό, γιατί διαπι-

αποδεχτεί πλέον την αναγκαιό-

που αναθεωρήθηκε έπειτα από

στώνεται ότι «µετά τον “Καποδί-

τητά της.

σχετική διαβούλευση µε τις

στρια 2” οι δήµαρχοι καθίσταν-

Το τρίτο εµπόδιο έχει σχέση

Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕ∆ΚΕ,

2ος Κεντρικής Χαλκιδικής

της οποίας πλέον προΐσταται ο

που θα περιλαµβάνει τους

συνταγµατολόγος κ. ∆. Τσά-

σηµερινούς δήµους Τορώνης,

τσος.

Σιθωνίας, Ορµύλιας, Πολυγύ-

ας, Πολυγύρου 3ος: Καλλικράτειας και Τρίγλιας

ρου, Ζερβοχωρίων και Ανθε-

4ος: Τορώνης και Σιθωνίας

Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοι-

ται πολιτικά πανίσχυροι αλλά

µε τον αριθµό των νέων περι-

µούντα.

5ος: Παλλήνης, Κασσάν-

νοτήτων, ο αριθµός των νέων

θεσµικά θα πρέπει να περιορι-

φερειακών

δήµων ανέρχεται σε 392. Όµως,

στεί ο ρόλος τους µε την αντί-

Τούτο, γιατί η Ευρωπαϊκή Έ-

στοιχη ενίσχυση των διαµερι-

νωση δεν αποδέχεται τη µετακί-

σµατικών συµβουλίων που θα α

νηση ή το “σπάσιµο” των 13

παρτίζουν τους νέους δήµους».

ΠΕΠ που έχουν συσταθεί για το

Από τις αποφάσεις που θα λη-

∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο.

αυτοδιοικήσεων.

φθούν, θα εξαρτηθεί και το

Το επικρατέστερο σενάριο

εκλογικό σύστηµα που θα ισχύ-

είναι να διατηρηθούν οι υφιστά-

σει στις προσεχείς εκλογές µετά

µενες περιφέρειες, µε εξαίρεση

και την κατάργηση του 42%.

την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,

Ο δεύτερος “σκόπελος”, που θα πρέπει να υπερβεί ο υ-

οι οποίες θα µετατραπούν σε Μητροπολιτικές ∆ιοικήσεις.

ς

δρας και Μουδανιών.

h ιέ

3ος Νότιας Χαλκιδικής

as

βλέπονται εναλλακτικά σενάρια

2ος: Ανθεµούντα, Ορµύλι-

φάσισε τα εξής:

Fl

Στο σχέδιο του ΙΤΑ, εκτός από τη βασική πρόταση, προ-

πέντε δήµους στη Χαλκιδική:

O “∆ον Kιχώτης” στο Iράκ...


EΠIKOINΩNIA

4

Γιορτάζει ο Ταξιάρχης

H γνώµη µας H

αναµενόµενη –λόγω εποχής– αύξηση των κρουσµάτων της νέας γρίπης ξανάφερε το θέµα στην επικαιρότητα, αλλά χωρίς πανικό και υστερία. H συστηµατική και ολοκληρωµένη πληροφόρηση των πολιτών είχε ως αποτέλεσµα τη σωστή διαχείριση του προβλήµατος, κάτι που ενισχύει την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν οµαλά. α κρούσµατα που σηµειώθηκαν µέχρι σήµερα σε σχολεία του Nοµού µας, ήταν ελαφρών συµπτωµάτων και αντιµετωπίσθηκαν µε κατ’ οίκον νοσηλεία, οπότε δεν προκλήθηκε ιδιαίτερη ανησυχία, παρότι έκλεισαν κάποια τµήµατα των σχολείων, σύµφωνα µε την εγκύκλιο των υπουργείων Παιδείας και Yγείας. ίναι αλήθεια ότι το πρόβληµα της πανδηµίας αντιµετωπίζεται µε την καλή ψυχολογία. Kι αυτή –ευτυχώς– υπάρχει. ∆ιότι και µόνον η ιδέα, ότι λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα, µας καθησυχάζει –υπό την έννοια ότι δεν έχουµε κάτι περισσότερο να κάνουµε. αι πράγµατι, στα σχολεία τα µέτρα πρόληψης είναι σχολαστικά και η συνεχής υπόµνηση, να προστατεύουµε “εαυτούς και αλλήλους”, βρίσκει ανταπόκριση, ώστε αναλογικά να έχουµε τα λιγότερα κρούσµατα. µως, ο περιορισµός των προληπτικών µέτρων στους χώρους των σχολείων αφήνει τα παιδιά εκτεθειµένα στον κίνδυνο της γρίπης, αφού οι δραστηριότητές τους επεκτείνονται και σε εξωσχολικούς χώρους. ∆εν ωφελεί να εξαντλείται η αυστηρότητα της πρόληψης στα διδακτήρια και να υπάρχει χαλάρωση έως και αδιαφορία για τις συνθήκες που ισχύουν σε άλλους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά –φροντιστήρια, ωδεία, γυµναστήρια, καφετέριες κ.λπ. ποµένως, η πρόληψη της γρίπης είναι ζήτηµα συνειδητοποίησης του κινδύνου αλλά και της υποχρέωσης να προστατεύσουµε τους εαυτούς µας και τους γύρω µας. Eίναι ζήτηµα υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αφού η συµπεριφορά µας δεν επηρεάζει µόνον την προσωπική µας ζωή αλλά και τις ζωές των άλλων. έτοιες κρίσιµες περιστάσεις, όπως µιά πανδηµία γρίπης, πέρα από τους εγγενείς κινδύνους, στους οποίους µας εκθέτει, µας δίνει και την ευκαιρία για αυτογνωσία και για αναθεώρηση αρχών και προτεραιοτήτων.

Kοινωνία

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

Τιµά τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ & Γαβριήλ πιδροµή στο χωριό. Οι κάτοικοι στην προσπάθεια τους να σωθούν εγκατέλειψαν το χωριό παίρνοντας µαζί τους τη θαυµατουργή εικόνα του Αρχαγγέλου

T

Μιχαήλ. Καθώς οι Τούρκοι κόντευαν να πιάσουν τους φυγάδες, αυτός που κρατούσε την εικόνα, την έκρυψε σε κάποια µικρή σπηλιά στην περιοχή που ονοµάζεται "Αρκουδόλακας". Οι Τούρκοι ανακάλυψαν την

E

Ιερή εικόνα και προσπάθησαν να την πυρπολήσουν. Όµως, ω του θαύµατος! Η εικόνα αποµακρύνθηκε από τη φωτιά, έπεσε µέσα στο ποτάµι που περνούσε από εκεί και στάθηκε όρθια

K

Ό

E

T

µέσα στο νερό.

Τ

ους Παµεγίστους Ταξιάρ-

χαήλ. Η εικόνα του Αρχαγγέλου

το χωριό. Στο κάτω µέρος του

Οι κάτοικοι, όταν επέστρε-

χες Μιχαήλ και Γαβριήλ

βρίσκεται στο κουβούκλιο –

φορέµατος υπάρχει η επιγραφή

ψαν από τη φυγή, βρήκαν τη

τιµά το τοπικό διαµέρισµα του

"θρόνο", όπως τον ονοµάζουν οι

"θαυµατουργή εικόνα του Α-

θαυµατουργή εικόνα και την το-

Ταξιάρχη στον ορεινό Χολοµών-

κάτοικοι του χωριού– αριστερά

ρχαγγέλου Μιχαήλ", µε ηµερο-

ποθέτησαν στη θέση της, πίσω

τα το Σάββατο 7 και την Κυριακή

του Ναού. Έχει διαστάσεις 0,

µηνία, 1872.

στο Ναό. Με την πρώτη ευκαιρία

8 Νοεµβρίου. Το απόγευµα του

865 µ. µε 0,585 µ. και είναι "ντυ-

Σαββάτου θα τελεσθεί Μέγας

µένη" µε ασηµένιο πουκάµισο.

Το ασηµένιο φόρεµα φτιά-

συγκέντρωσαν

χρήµατα

και

χτηκε από προσφορές των

έφτιαξαν το φόρεµα του Ταξιάρ-

πιστών στη Ρωσία.

χη, για να καλυφθούν οι φθορές

πανηγυρικός Εσπερινός και την

Κατά πάσα πιθανότητα η

Κυριακή το πρωί Θεία Λειτουρ-

θαυµατουργή εικόνα του Αγίου

Το ιστορικό του "πουκαµί-

γία.

Ταξιάρχη προέρχεται από την

σου", όπως ονοµάζεται, της εικόνας, έχει ως εξής:

Στον ενοριακό Ναό του χω-

Ιερά και σεβάσµια Μονή ∆οχει-

ριού φυλλάσεται η θαυµατουρ-

αρίου, µετόχι της οποίας ήταν η

Κατά την περίοδο της Τουρ-

γή εικόνα του Αρχαγγέλου Μι-

περιοχή που βρίσκεται σήµερα

κοκρατίας, οι Τούρκοι έκαναν ε-

από την πυρπόληση. Μαρτυρούνται πλήθος θαυµάτων, µε τη µεσιτεία του Αγίου Αρχαγγέλου, προς ωφέλεια των ευσεβών χριστιανών.

“Η Αρχιτεκτονική ως εικόνα” Η

στον πνευµατικό κόσµο. Υπό την

µεγάλη έκθεση µε τίτλο ως

έννοια αυτή ήταν υπερβατική",

εικόνα. Πρόσληψη και αναπαρά-

δήλωσε µεταξύ άλλων η επιµε-

Αρχιτεκτονική

σταση της αρχιτεκτονικής στη

λήτρια της έκθεσης Ευαγγελία

βυζαντινή τέχνη" παρουσιάζεται

Χατζητρύφωνος. Η έρευνα του πανεπιστηµί-

από αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση της έκθεσης

ου του Πρίνστον σε συνεργασία

αποτελεί αποτέλεσµα της συµ-

µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαν-

βολής και της συνεργασίας

τινών και Μεταβυζαντινών Μνη-

τριάντα µεγάλων µουσείων της

µείων διήρκεσε συνολικά επτά

Ευρώπης και της Αµερικής, κα-

χρόνια.

θώς και της προηγηθείσας πο-

Τα 80 και πλέον εκθέµατα

λυετούς ερευνητικής δραστη-

που παρουσιάζονται σε δύο επί-

ριότητας του Ευρωπαϊκού Κέν-

πεδα του χώρου περιοδικών

τρου Βυζαντινών και Μεταβυ-

εκθέσεων του Μουσείου Βυζαν-

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254

ζαντινών Μνηµείων (µε έδρα τη

τινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη) και του πανεπι-

προέρχονται από φηµισµένα

Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00

στηµίου του Πρίνστον (τµήµα

µουσεία, µεταξύ αυτών το θη-

Τέχνης και Αρχαιολογίας).

σαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρ-

I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

χογραφίες, εικονογραφηµένα

Ψηφιδωτά, βυζαντινές εικόνες άγνωστων και µη τεχνοτροπιών, προπλάσµατα ναών, τοιχειρόγραφα, προσκυνητάρια, χα

Πρόσληψη και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη", στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

κου (Βενετία), το Mητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Ερµιτάζ της Αγίας Πετρούπολης, την πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας, τα εθνικά µουσεία Ρουµα-

ρακτικά, λειψανοθήκες, αρχιτε-

ληψη του αρχιτεκτονικού χώρου

τινού πολίτη. Το θέµα, που είναι

κτονήµατα όχι απλώς διακοσµη-

στη βυζαντινή τέχνη και τις ανα-

ελάχιστα µελετηµένο διεθνώς,

Η έκθεση θα παραµείνει

τικά, αλλά µε σηµασιολογικές

παραστάσεις του από τους Βυ-

παρουσιάζεται για πρώτη φορά

ανοιχτή στη Θεσσαλονίκη από

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7

παραστάσεις, επιχειρούν από τις

ζαντινούς.

σε έκθεση. Τα εκτιθέµενα έργα

αύριο ως τις 31 Ιανουαρίου του

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

νίας, Βουλγαρίας, Αρµενίας κ.α.

προσθήκες τους στην έκθεση

"Η έκθεση, που είναι χωρι-

δηλώνουν υπαινικτικά στο θε-

2010 και στη συνέχεια θα µετα-

στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-

σµένη σε τέσσερις ενότητες,

ατή πως η τέχνη στο Βυζάντιο

φερθεί στο Πρίνστον (6 Μαρτίου

σµού της Θεσσαλονίκης να απο-

επιχειρεί να πλοηγήσει τον επι-

δεν λειτουργούσε ως αυτοσκο-

- 6 Ιουνίου 2010).

δώσουν το νόηµα και την πρόσ-

σκέπτη µε το βλέµµα του βυζαν-

πός, αλλά ως µέσο πρόσβασης


Κοινωνία

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

Στασιµότητα στην οικονοµική κατάστασή της βλέπει για το επόµενο 6µηνο µία στις δύο βορειοελλαδικές επιχειρήσεις

5

EΠIKOINΩNIA

Έκλεισε και το ΓΕΛ Ν.Τρίγλιας, λόγω της νέας γρίπης

Μ

ε απόφαση του Νοµάρχη κ. Αστέριου Ζωγράφου

διακόπηκαν τα µαθήµατα στα τµήµατα Α2, Β1, Γ1

του Γενικού Λυκείου Ν. Τρίγλιας µέχρι και την Τετάρτη 11-1109, ύστερα από σχετική εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας(Ε. Κ. ΕΠ. Υ.), λόγω της ύπαρξης κρουσµάτων του ιού της γρίπης Α/Η1Ν1v. Επιβεβαιωµένο κρούσµα νέας γρίπης καταγράφηκε και σε έναν µαθητή του Γυµνασίου Αρναίας. Ο εµβολιασµός των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού θα αρχίσει στις 23 Νοεµβρίου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ενήλικες και παιδιά που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα και θα ακολουθήσουν οι έγκυες και τα άτοµα που φροντίζουν βρέφη ηλικίας κάτω των έξι µηνών. Εντός του ∆εκεµβρίου θα εµβολιαστεί ο υγιής πληθυσµός, µε πρώτη κατηγορία τα άτοµα ηλικίας 15 - 49 ετών. Όλοι θα εµβολιαστούν µε µία δόση του εµβολίου, εκτός από τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών και τους ανοσοκατασταλµένους, που θα χρειαστούν επαναληπτική δόση, περίπου τρεις εβδοµάδες µετά την πρώτη. Εµβολιασµοί θα γίνονται, εκτός από τα δηµόσια και τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, σε 245 ιατρεία του ΙΚΑ και σε 165 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα.

Π

ρος την πλευρά της συ-

διαβλέπει στασιµότητα και το

Business Index 500" (NGBI 500),

χειρήσεων του δείγµατος, ά-

γκρατηµένης αισιοδο-

34,5% βελτίωση.

που διενήργησε η εταιρία δηµο-

νοδο το 30,1% και στασιµότητα

σκοπήσεων "Interview", σε δείγ-

το 32,7%. Πολύ χειρότερη, σε

ξίας φαίνεται ότι αρχίζει να γέρ-

Πάντως, παρά την όποια

νει η "πλάστιγγα" των προσδο-

αισιοδοξία, η πράξη δείχνει ότι

µα 500 εταιριών (από τους κλά-

σχέση µε τον µέσο όρο των επι-

κιών των Βορειοελλαδικών επι-

η κρίση εξακολουθεί να είναι

δους βιοµηχανία-µεταποίηση,

χειρήσεων του δείγµατος είναι

χειρήσεων για το µέλλον, κα-

παρούσα στις επιχειρηµατικές

εµπόριο, υπηρεσίες και µικτές

η κατάσταση της βιοµηχανίας-

θώς παρά τη συνεχιζόµενη

πρωτοβουλίες και τα µεγέθη

επιχειρήσεις).

µεταποίησης, αφού το 48,9%

κρίση, µόλις το 15,9% των επι-

των επιχειρήσεων της Μακεδο-

Με βάση τον δείκτη Οκτω-

των ερωτηθέντων παρουσίασε

χειρηµατιών αναµένει επιδείνω-

νίας και της Θράκης, σύµφωνα

βρίου NGBI 500, το 21,1% των

πτώση τζίρου, το 28,9% διεύ-

ση της κατάστασής του στο

µε την πρώτη µηνιαία µέτρηση

βιοµηχανιών-µεταποιητικών

ρυνση και το 22,2% παραµονή

επόµενο εξάµηνο, ενώ το 49,6%

του δείκτη "Northern Greece

επιχειρήσεων σκοπεύει να απο-

στα ίδια επίπεδα.

λύσει προσωπικό, το 18,4% να

«Τις µεγαλύτερες αντοχές

προσλάβει και το 60,5% να δια-

στην κρίση διαθέτουν οι εµπο-

τηρήσει τον ίδιο αριθµό εργαζό-

ρικές επιχειρήσεις, οι οποίες

µενων. Στις εµπορικές επιχειρή-

µόνο σε ποσοστό 14,3% κρίνουν

σεις τα αντίστοιχα ποσοστά

ότι η τρέχουσα κατάσταση τους

είναι, 5,6%, 16,7% και 77,8% και

είναι κακή.

στις επιχειρήσεις παροχής υπη-

Ακολουθούν οι εταιρίες πα-

ρεσιών: 6,7%, 20% και 73,3%. Για

ροχής υπηρεσιών και οι µεικτές

όλες τις κατηγορίες των επιχει-

επιχειρήσεις», υπογραµµίζουν

ρήσεων τα αντίστοιχα ποσοστά

οι αναλυτές της Interview σε

είναι 13,8%, 16,1% και 70,1%.

ανακοίνωση της εταιρίας. Μεγά-

Παράλληλα, κατά τον µήνα

λη βελτίωση της κατάστασης

Οκτώβριο σε σχέση µε τον Σε-

τους περιµένουν το επόµενο ε-

πτέµβριο, πτώση πωλήσεων ση-

ξάµηνο οι εταιρίες παροχής υπη

µείωσαν -σύµφωνα µε τις απαν-

ρεσιών, καθώς οι µισές (50%)

τήσεις τους- το 37,2% των επι-

βλέπουν «φως στο τούνελ».

Ανανέωση αδειών καταστηµάτων ΣEΛ. 1ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη. (άρθρο 5 παρ. 2 Κ.Υ.Α. 10551/23-02-2007). Ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος θα πρέπει εποµένως µέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση να έχει τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτηση ανανέωσης της άδειας µουσικής, προς αποφυγή αµφισβητήσεων κατά τον αστυνοµικό έλεγχο». Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Παράβολο € 75 3. Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να τακτοποιήσουν ενδεχόµενες οφειλές προς το δήµο, ώστε να µην αναγκαστεί ο δήµος να εφαρµόσει το δικαίωµα που του δίνει το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε το οποίο «προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από ∆ήµους και Κοινότητες είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία».

ZΩOλογίες


EΠIKOINΩNIA Απόσπασµα Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης

6

Ο ∆ικαστικός Επιµελητής Κωνσταντίνος Ν. Κελεµπέκας ∆ηλώνω ότι στις εννέα (09) ∆εκεµβρίου του 2009, ηµέρα Τετάρτη, από τις 16:00 έως τις 17:00 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στο Ειρηνοδικείο Κασσανδρείας και ενώπιον της συµβολαιογράφου Κασσανδρείας Χαλκιδικής Αναστασίας Τσακανίκα, ως υπαλλήλου του πλειστηριασµού, µε επίσπευση της Ετερόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΕΝΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία εδρεύει στο 6ο χλµ Κοζάνης Κοιλών, θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η κατασχεθείσα περιουσία, σύµφωνα µε την µε αριθµό 27/01-09-2009 Έκθεση µου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, οφειλέτη Ευρενιάδη Γεώργιο του Ιωάννη και της Αναστασίας, κατοίκου Πτολεµαΐδας, οδός Βας. Σοφίας, αρ. 63. Εκπλειστηριάζετε: Σε µία τριώροφη οικοδοµή η οποία έχει ανεγερθεί δυνάµει της υπ. αρ. 527/03-08-2004 άδειας ανεγέρσεως του Πολεοδοµικού γραφείου Ν. Μουδανιών, η οποία αναθεωρήθηκε α) πήρε αρ.πρ. 15.2/4234/05, β) πήρε αρ.πρ. 15.2/830/16-02-2007 και γ) πήρε αρ.πρ. 15.2/Α500/22.11.2007, η οποία βρίσκεται σε ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός οικισµού του ∆.∆. Αθύτου Χαλκιδικής του ∆ήµου Κασσάνδρας, εκτάσεως 593,25 τ.µ., οριζόµενο γύρωθεν, Βορειοανατολικά (21,87 µ.γ.), µε το Νηπιαγωγείο του ∆.∆. Αθύτου Χαλκιδικής, (26,54 µ.γ.), µε κοινοτικό δρόµο, Νοτιοδυτικά (10,67 µ.γ.) και (12,05) µε ακίνητο ιδιοκτησίας Αθανάσιου Αθανασιάδη και Βορειοδυτικά (5,42 µ.γ.), και εν µέρει µε ακίνητο ιδιοκτησίας Άγγελου Μαραγκόυ και εν µέρει µε ακίνητο ιδιοκτησίας Στέλλας Πανταζίδου, (3,78 µ.γ.), (0,29 µ.γ.) και (3,79), µε ακίνητο ιδιοκτησίας Στέλλας Πανταζίδου, (9,53 µ.γ.), µε ακίνητο ιδιοκτησίας ∆ηµητρίου Μάγγου και (4,50 µ.γ.) µε κοινοτικό δρόµο. Το ανωτέρω οικόπεδο προέρχεται από ένα αγροτεµάχιο µε αριθµό «978» διανοµής του έτους 1934, αρχικού εµβαδού 750 τ.µ.. Α) Ένα αυτοτελές και διαιρετό αποθηκευτικό χώρο του υπογείου ορόφου, µετά την αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας, υπό στοιχείο στον όροφο αυτό Α1, ισόγειο γκαράζ, εµβαδού 42,44 τ.µ. και µικτού 45,44 τ.µ.. Το ισόγειο Α1 αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και ένα WC, µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 3,00 % εξ αδιαιρέτου. Η πρώτη προσφορά αυτού ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 38.000,00 Β) Ένα αυτοτελή και διηρηµένο χώρο, γκαράζ, του ισογείου ορόφου υπό στοιχείο στον όροφο αυτό Α3, εµβαδού καθαρού 57,17 τ.µ. και µικτού 60,17 τ.µ.. Το ισόγειο Α3 αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και ένα WC, µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου 5,00 % εξ αδιαιρέτου. Η πρώτη προσφορά αυτού ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 52.000,00 Γ) Ένα αυτοτελές και διηρηµένο διαµέρισµα του πρώτου ορόφου πάνω από το ισόγειο µε χαρακτηριστικό στοιχείο στον όροφο Α5, εµβαδού καθαρού 42,44 τ.µ. και µικτού 47,44 τ.µ. αποτελούµενο από ένα δωµάτιο, µία σαλοκουζίνα και ένα λουτροαποχωρητήριο, µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 8,00 % εξ αδιαιρέτου. Η πρώτη προσφορά αυτού ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 44.800,00 Η συνολική πρώτη προσφορά τους ορίστηκε στο συνολικό ποσό των €) Ευρώ (38.000,00€ + 52.000,00€ + 44.800,00€ = 134.800,00€ € Ευρώ. Επί των ακινήτων υπάρχει ένα (1) βάρος, ποσού 99.485,54€ Τα έξοδα της ηµέρας του πλειστηριασµού βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να έλθουν στον τόπο και χρόνο που ορίζεται. Ο ∆ικαστικός Επιµελητής Κωνσταντίνος Ν. Κελεµπέκας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της µε αριθµό 99/29-10-2009 Α’ Επαναληπτικής Περίληψης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας

Στις 09/12/2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00-17:00 στο Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου N. Μουδανιών Χαλκιδικής και ενώπιον της συµβολαιογράφου Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής κ. Αναστασίας Τσατλογιάννη ή αν αυτή κωλύεται ενώπιον του νόµιµου αναπληρωτή της θα γίνει δηµόσιος αναγκαστικός πλειστηριασµός της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδας εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία: «ΛΗΚΥΘΟΣ ΕΠΕ» που εδρεύει στα Ψακούδια Ορµύλιας Χαλκιδικής, µε επίσπευση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία: «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου αρ.85, ήτοι: Το ποσοστό 4% εξ αδιαιρέτου στο αριθ. 1556Β κληροτεµάχιο β΄ κατηγορίας, έκτασης 1.551,15 τ.µ. κείµενο στην κτηµατική περιοχή του Αγροκτήµατος του ∆ήµου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής στη Θέση «Αλούµπι» µε όρια: ΒΑ µε το αριθ. 1555Β κληροτεµάχιο, ΝΑ µε αγροτική οδό, Ν∆ µε το αριθ. 1557 κληροτεµάχιο, Β∆ µε την επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας και το οποίο ποσοστό 4% εξ αδιαιρέτου αντιστοιχεί στην καθ' ύψος επέκταση των κτισµάτων που έχουν ορισθεί µε την αριθ. 159/2005 οικοδοµική άδεια Π.Γ. Νέων Μουδανιών (άνωθεν πρώτου ορόφου) και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 Α.Κ. και του Ν.3741/ 1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας. Τίτλος κτήσης το µε αριθµό 770/30-082006 συµβόλαιο αγοράς της συµβολαιογράφου Πολυγύρου Βασιλικής Μαλακούδη που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Νέων Μουδανιών στον Τόµο 769 µε αριθµό 89. Τιµή πρώτης προσφοράς για την εκκίνηση του πλειστηριασµού οκτώ χιλιάδες (8.000,00) ευρώ. Υπάρχει ένα βάρος. Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ

°¡ø™∆√¶√π∏™∏ °∞ª√À

√ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ ÙÔ˘ Διονυσίου Î·È Ù˘ Ταµάρα,, ιδιωτ. υάλληλος,, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙη Γεωργία Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙα Ν. Μουδανιά,, Î·È Ë ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΜΙΧΝΕΒΙΤΣ ÙÔ˘ Βίκτωρα Î·È Ù˘ Ρίττα, ιδιωτ. υάλληλος, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙο Τετριτσκαρο Γεωργίας Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙη Θεσσαλονίκη, ı· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÓÔÚ›· Ν. Μουδανιών, Ν. Χαλκιδικής.

°¡ø™∆√¶√π∏™∏ °∞ª√À

√ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ÙÔ˘ Νικολάου Î·È Ù˘ Γιαννούλας,, ιατρός,, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙη Θεσσαλονίκη Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙα Ν. Μουδανιά,, Î·È Ë ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ÙÔ˘ Πολύκαρου Î·È Ù˘ Δέσοινας, ιδιωτ. υάλληλος, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙο Κιλκίς Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙο Πολύκαστρο Κιλκίς,, ı· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÓÔÚ›· Ν. Μουδανιών, Ν. Χαλκιδικής.

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009 Απόσπασµα της υπ’ αριθµ. 945/2009 Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης του Παναγιώτη Στ. Λάµπρου, ∆ιοσκουρίδου, Πολύγυρος, τηλ. 23710 - 23.803 ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΩΝ: Βασίλειος Κούρτης του Αγγέλου, κάτοικος Μεταµόρφωσης Αττικής (Ολύµπου αρ. 89) ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: Χαράλαµπος Τσιλίδης του Πλάτωνα και της Βαρβάρας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αρχαιοτήτων αρ. 4 – Συκιές, ως οµόρρυθµο µέλος της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στους Αµπελόκηπους Θεσσαλονίκης Θερισσού αρ. 16 ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Το κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: είκοσι πέντε (25) του µήνα Νοεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), ηµέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευµατινή ώρα της ίδιας ηµέρας. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η συµβολαιογράφος και κάτοικος Νέων Μουδανιών Παρασκευή Τσοπουρίδου ή σε περίπτωση κωλύµατός της ενώπιον του νοµίµου αναπληρωτή της. ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ: 165.000,00€ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 110.000,00€ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Ένα διαιρετό και αυτοτελές τµήµα οικοπέδου εµβαδού 432,50 τ.µ. µε αριθµό 236 του 36ου Οικοδοµικού Τετραγώνου εµβαδού συνολικού 865 τ.µ., που βρίσκεται στο συνοικισµό Πορταριάς Χαλκιδικής, είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο όπως και η υπόλοιπη διαιρετή έκταση του ίδιου οικοπέδου Συνορεύει ∆υτικά µε το υπ’ αριθµ. 235 οικόπεδο, Βόρεια µε το υπ’ αριθµ. 235 οικόπεδο, Ανατολικά µε κοινοτική οδό και Νότια µε άλλο διαιρετό τµήµα του ίδιου οικοπέδου. Γίνεται µνεία ότι εντός του οικοπέδου κτίζεται διώροφη οικοδοµή που αποτελείται από δύο διαµερίσµατα ανεξάρτητα εµβαδού 99,92 τ.µ. το καθένα και περιλαµβάνουν 3 δωµάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο το καθένα, κατά τη µετάβασή µου στο ακίνητο διαπιστώθηκε ότι το κτίσµα βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης των επιχρισµάτων Επί του ακινήτου υπάρχουν 7 προσηµειώσεις υποθήκης. Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Παναγιώτης Στ. Λάµπρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ / ΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ∆.Τ.Υ.Ν.Α.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, µε προϋπολογισµό 3.600.000 ΕΥΡΩ. Ο τόπος εκτέλεσης του Εργου είναι ο ∆ήµος Σταγίρων-Ακάνθου Χαλκιδικής. Η προθεσµία περαίωσης του έργου είναι ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύµβασης µε ενδιάµεσες τµηµατικές προθεσµίες όπως αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, µε προϋπολογισµό 2.548.647,51 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ , µε προϋπολογισµό 397.704,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στον 3ο όροφο του ∆ιοικητηρίου στον Πολύγυρο, γρ. 84 µέχρι και τη Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 2009 καταβάλλοντας το ποσό των 70 ευρώ και αφου γίνει προσυνεννόηση στο τηλ. 23713 - 51.284. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23713 - 51.264, FAX επικοινωνίας 23713 51.296, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αστ.Γκαβός. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 24 Νοεµβρίου ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10η π.µ., και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ακέραια ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών (άρθρο 7 του Π.∆.609/85). 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η, 4η ανεξαρτήτως Εδρας και 5η (εφ’όσον έχουν το Ν. Χαλκιδικής δηλωµένο στην βεβαίωση ΜΕΕΠ) στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, και στην 1η, 2η, Τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 3η(µε δηλωµένο το νοµό Χαλκιδικής στο ΜΕΕΠ) στην κατηγορία Η/Μ. Σε περίπτωση εταιρείας 1η και άνω για έργα Η/Μ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 58.927,03 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 10 µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες. 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε2008 (ΣΑΕΠ-008 κωδ. 2008ΕΠ 00800000). Προκα ταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 8. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας στα έντυπα µέσα που ορίζει ο Ν. 3548 / 2007 βαρύνουν τον Ανάδοχο του Εργου. Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ.Ν.Α.ΧΑΛ/ΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΝΤΑΒΟΣ

Aνακοινώσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ανακοινώνεται ότι η Ε.Α.Σ.Π. ενδιαφέρεται να προβεί σε πώληση µε διαπραγµάτευση ενός ή περισσοτέρων των παρακάτω εκ των ακινήτων ιδιοκτησίας της. 1. Ένα οικόπεδο στη θέση «Πρωτοδικείο» µέσα στον οικισµό του δήµου Πολυγύρου Χαλκιδικής και η επ’ αυτού κτισµένη διώροφη οικοδοµή µε υπόγειο εµβαδό διακοσίων δέκα (210) τετραγωνικών µέτρων, ισόγειο υπερυψωµένο όροφο εµβαδού διακοσίων δέκα (210) τετραγωνικών µέτρων και πρώτο όροφο , που επίσης έχει εµβαδό διακόσια δέκα (210) τετραγωνικά µέτρα. 2. Αγρός 7.435 τ.µ. στο Γεροπλάτανο µε τις επ’ αυτού αποθήκες αποτελούµενες από έξι (6) διαιρετούς αποθηκευτικούς χώρους συγκέντρωσης δηµητριακών. 3. Ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου αγρού εµβαδού 6.593 τ.µ. κατά τον τίτλο κτήσης στη θέση «∆εντράρα» δ.δ. Βραστάµων (µε νεότερη καταµέτρηση 7.217,20 τ.µ. ) µε αποθήκη κατακόρυφου τύπου (σιλό) χωρητικότητας 2.000 τόνων αποτελούµενη από 4 κυψέλες αποθήκευσης, κυψέλη φόρτωσης γεφ/ γγα, οικίσκο ζυγιστηρίου. 4. Κονσερβοποιείο στην Γερακινή έκτασης 20.500 τ.µ. µε διώροφο κτήριο εµβαδού 15.000 τ.µ. Οι προσφορές πρέπει να είναι γραπτές, θα είναι εµπιστευτικές και η µεταβίβαση θα γίνει εφόσον εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα στον πλειοδότη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους µέχρι την 20/11/2009. Σε περίπτωση που οι προσφορές κριθούν µη συµφέρουσες η παρούσα ανακοίνωση δε δεσµεύει την οργάνωση. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΤΟ ∆.Σ.

Aπόσπασµα της υπ' αριθµ 1.170/2009 Περίληψης Kατασχετήριας Εκθεσης του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΚΡΥΩΝΑ, Απ. Μαµέλη 12, Ν. Μουδανιά, τηλ. 23730 -26225 & 6945 -001.162 ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΟΥΣΑ: “ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. ΟΦΕΙΛΕΤΙ∆Α: “ΡΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”. ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας Χαλκιδικής. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Eίκοσι-πέντε (25) Νοεµβρίου 2009. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Συµβ/φος Κασσάνδρας Χαλκιδικής κ. Αναστασία Τσακανίκα. ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ: 430.000,00 ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 286.666,66 ΕΥΡΩ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ: Επί ενός αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη θέση “ΜΕΤΟΧΑΚΙ” της κτηµατικής περιοχής του δ.δ. Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, εκτάσεως 43.050 µ2 και κατά τη νεότερη κατάτµηση εκτάσεως τ.µ. 42.250 τ.µ., το οποίο συνορεύει από γύρω κατά τον τίτλο κτήσης µε ιδιοκτησία Νικολάου Γεωργιαννούδη, Μαρία συζ. Αργυρίου Παπαθανασίου, µε δασική έκταση και σύµφωνα µε το παραπάνω αναφερόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, µε αγρό Νικολάου Γεωργιαννούδη και ελαιώνα Μαρίας Αργ. Παπαθανασίου, µε δασική έκταση, µε δασωµένο αγρό, µε δηµόσιο δάσος, µε αγρό Γεωργίου Ζαγκαρέτου και Νικολάου Ζαγκαρέτου και µε δηµόσιο δρόµο. Στο ως άνω υπάρχουν (3) βάρη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ – FRANCHISEE για το Νοµό Χαλκιδικής αναζητά η αλυσίδα franchise της HYGIENE SERVICE • Έτοιµο πελατολόγιο • Προοπτική ανάπτυξης • Άµεση απόσβεση Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ.: 2310 - 488.779, 6978 - 483.819

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της µε αριθµό 97/20-10-2009 Α’ Επαναληπτικής Περίληψης Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας

Στις 09/12/2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00-17:00 στο Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου N. Μουδανιών Χαλκιδικής και ενώπιον της συµβολαιογράφου Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής κ. Αναστασίας Τσατλογιάννη ή αν αυτή κωλύεται ενώπιον του νόµιµου αναπληρωτή της θα γίνει δηµόσιος αναγκαστικός πλειστηριασµός της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη Γεωργίου Γιαλαγκολίδη του Παύλου, κατοίκου Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής µε επίσπευση του Αγροτικού Συνεταιρισµού µε την επωνυµία «Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» που εδρεύει στην Επισκοπή του ∆ήµου Ανθεµίων και εκπροσωπείται νόµιµα ήτοι: µία ισόγεια οικία, ως οριζόντια ιδιοκτησία, εµβαδού 93,70 τ.µ. χτισµένη µε βάση την αριθ.6/1972 οικοδ. άδεια της ∆ΤΥ Νοµ. Χαλκιδικής επί ενός οικοπέδου, ήτοι εντός του αριθ. 409 οικοπέδου του 65ου Ο.Τ. εµβαδού 645 τ.µ. της άλλοτε κοινότητας Νέων Φλογητών, ήδη δ.δ. Ν. Φλογητών του ∆ήµου Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, µε όρια γύρω του όλου αυτού οικοπέδου βόρεια µε το αριθ. 408 οικόπεδο, ανατολικά µε τα αριθ. 412 και 413 οικόπεδα, νότια µε το αριθ. 410 οικόπεδο του αυτού Ο.Τ. και δυτικά µε κοινοτική οδό, µε ποσοστό στο όλο οικόπεδο 50% εξ αδιαιρέτου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 Α.Κ. Ν. 3741/1929 και νδ. 1024/1971. Τίτλος κτήσης η µε αριθµό 3712/2004 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονοµίας της συµβολαιογράφου Ν. Μουδανιών Παρασκευής Τσοπουρίδου, που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών στον Τόµο 670 και αριθµό 8. Τιµή πρώτης προσφοράς για την εκκίνηση του πλειστηριασµού σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000,00) ευρώ. Υπάρχουν τρία βάρη. Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ


Aρθρογραφία Ο

Αριστοτέλης, πριν 2.500 χρόνια, διατύπωσε τον ορισµό της κοινωνίας, που έχει ως εξής: «Η φυσική και µόνιµη αλληλεξάρτηση των ατόµων εξαιτίας της κοινής ανάγκης, που έχει σκοπό τη θεραπεία της». ∆ηλαδή, συστατικό αίτιο της κοινωνίας δεν είναι ένας συνειδητός σκοπός, αλλά το ορµέµφυτο του ανθρώπου κι έτσι η διατήρησή της οφείλεται στην προϋπόθεση της διασφάλισης του βίου µέσω της θεραπείας των αναγκών της καθηµερινότητας. Όµως, η ικανοποίηση των αναγκών επιτυγχάνεται, όπως περαιτέρω αναλύει, µε τα οικονοµικά αγαθά, που είναι έτοιµα φυσικά προϊόντα, όπως σιτηρά και καρποί, και επιπλέον µε µηχανήµατα που παράγουν προϊόντα από την ορθή διαχείριση και χρήση των οποίων (οικονοµία) διασφαλίζεται η αυτάρ-

κεια των προς το ζην –άρα και ο ήρεµος και ήµερος κοι νωνικός βίος. Αλλά τα οικονοµικά αγαθά προϋποθέτουν περιουσιακά στοιχεία για τα άτοµα και, συνεπώς, απαιτείται συνταγµατικό πλαίσιο και θεσµοί που να ρυθµίζουν τις περιουσιακές σχέσεις των πολιτών, χάριν της αρµονικ ή ς συµβί ωσης. Όµως, η ρύθµιση αυτή – λέγει ο Αριστοτέλης–µαθηµατικά, µόνο µε τρεις τρόπους είναι δυνατή: • Να είναι όλα ιδιωτικά • Να είναι εν µέρει κοινά και εν µέρει ιδιωτικά • Να είναι όλα κοινά. Αλλά ο πρώτος και ο τρίτος τρόπος αποκλείονται, διότι ο µεν πρώτος καταργεί την κοινωνία, ο δε τρίτος προϋποθέτει –αφού θα είναι όλα κοινά– να είναι κοινά και τέκνα και γυναίκες.

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

7

Λόγος & Γνώση Γράφει ο AΘANAΣIOΣ ΣMAPAΓ∆HΣ Φιλόλογος

EΠIKOINΩNIA

αρχών στηριζόµενη η Elinor Ostrom, οικονοµολόγος από τις Ενωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µε το έργο της “∆ιαχείριση των κοινών πόρων”, θέτει το δάκτυλο επί “τον τύπον των ήλων” και καταλήγει ότι µε ισχυρούς θεσµούς «η κρατική ρύθµιση και η ιδιωτικοποίηση είναι οι µόνοι εφικτοί τρόποι να συντηρ η θούν, να διατηρηθεί και να µη καταστραφεί ο κοινός πόρος και το συµπέρασµα ή η έξοδος από την τραγωδία των κοινών πόρων» είναι η βεβαιότητα ότι «ουδείς θα φροντίσει τον κοινόν πόρο, αν αυτός δεν του ανήκει ρητά». Η λαϊκή θυµοσοφία το ερµηνεύει θαυµάσια: «από πίττα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καεί;». Στηριζόµενη, όπως βλέπουµε στην οικονοµική θεω-

Η τραγωδία των κοινών αγαθών Συνεπώς, ενδείκνυται να ρυθµιστεί µε συνταγµατικό πλαίσιο και ανάλογους ισχυρούς θεσµούς τι θα είναι ιδιωτικό και τι κοινό. Με βάση αυτά, ο Αριστοτέλης διατύπωσε την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική θεωρία στα “Πολιτικά”. Εφιστά δε την προσοχή στη διαχείριση και στην ορθή χρήση των κοινών αγαθών. Προτρέπει τη θέσπιση ισχυρών θεσµών, που θα διασφαλίζουν την κοινή αντίλη-

ψη, την εφαρµογή των συµφωνηµένων κανόνων, την επιβολή κλιµακούµενων κυρώσεων για περιπτώσεις παράβασής τους ακόµη και για την ύπαρξη συµφωνηµένων διαδικασιών, µε σκοπό την αναθεώρηση των κανόνων, διότι –όπως επαγγέλλεται ο Αριστοτέλης– “το τοις πάσι κοινόν της ελάχιστης επιµελείας τυγχάνει” (η ιδέα ότι άλλος θα φροντίσει, µεγαλώνει την αδιαφορία). Στη βάση των δύο αυτών

ρία του Αριστοτέλη, η Elinor Ostrom ασχολείται εµβριθώς µε τους απαιτούµενους θεσµούς και τιµάται µε το βραβείο Νόµπελ της Οικονοµίας. Στο αθάνατο, λοιπόν, αρχαιοελληνικό πνεύµα, και δη τον Αριστοτέλη, που εκφράζει τόσα πολλά µέσα σε λίγες σειρές, σχετικά µε την οικονοµία, κι εφόσον έπεσαν πάνω στην ευφυή αυτήν κυρία τα φώτα του βραβείου Νόµπελ, κρίνω σκόπιµο να θυµίσω σ’ όλους τους παράγοντες της πνευµατικής ζωής ότι πρέπει να υλοποιηθεί, επιτέλους, η ιδέα για τη δηµιουργία ενός “διεθνούς Αριστοτελικών κέντρου σπουδών” στα Αρχαία Στάγειρα, συνδεδεµένο µε το Α.Π.Θ., που να χορηγηθεί µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, γεγονός που θα είναι και για τη Χαλκιδική τιµή και δόξα. []

Π O Λ ITIKH E Π IKAIPOTHTA

Οι γενοκτονίες των χριστιανικών λαών της Ανατολής και οι γερµανικές ευθύνες Γράφει ο ANAΣTAΣIOΣ KAZANTZI∆HΣ Eκπαιδευτικός

Μ

ε αφορµή τα τελευταία γεγονότα που συνταράσσουν την παράδοξη “στρατηγική” συµµαχία µεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, είναι ευκαιρία να υπενθυµίσουµε κάποιες σκοτεινές στιγµές της Ιστορίας, που αποκαλύπτουν τον κυνισµό σ' αυτήν τη σχέση, και το γεγονός ότι η ανθρωπιά και τα εγκλήµατα εναντίον της ανθρωπότητας αξιοποιούνται από το Ισραήλ όχι πάντα, αλλά κατά τα συµφέροντά του και κατά περίπτωση. Εντύπωση προκαλεί η επιλογή της Τουρκίας ως “στρατηγικού” συµµάχου από το Ισραήλ. Η “παραφύσιν” συµµαχία µε τον τουρκικό φασισµό έχει έντονο γερµανικό χρώµα και αµαυρώνει την εικόνα του Ισραήλ, σε σχέση τουλάχιστον µε τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος.

Το Ισραήλ, όπως και κάθε ενδιαφερόµενος, γνωρίζει ή έστω µπορεί να µάθει ποιος σχεδίασε τις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρµενίων και των Ασσυρίων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Γνωρίζει ή µπορεί να µάθει ότι πίσω από κάθε τουρκική στρατιωτική µονάδα βρισκόταν και ένας Γερµανός αξιωµατικός! Ότι ο οθωµανικός στρατός εκπαιδεύτηκε από τους Γερµανούς. Ότι οι Γερµανοί ου σιαστικά διοικούσαν, σχεδίασαν και επέβλεπαν τις “επιχειρήσεις”. Ότι πριν το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, είχε προηγηθεί το Ολοκαύτωµα των χριστιανικών πληθυσµών της Ανατολής, µε εκτελεστές τους Νεότουρκους και σχεδιαστές και εντολείς τους ίδιους τους Γερµανούς! Και, παρόλα αυτά, προχώρησαν στη στρατηγική “παραφύσιν” συνεργασία µε τους φασίστες Τούρκους στρατοκράτες, βιάζοντας τη δική τους ιστορική µνήµη.

Είναι σαν να έχουν συνάψει στρατηγική συµµαχία τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος µε τον Χίτλερ και τα “Ες - Ες”! Φριχτό, αλλά πέρα για πέρα αληθινό. Αυτό συνιστά βιασµό των ψυχών των απογόνων των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος, βιασµό της µνήµης των επιζησάντων Αρµενίων, Ελλήνων και Εβραίων. Γιατί κάθε γενοκτονία αφορά, όχι µόνον ένα έθνος, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κοινός παρονοµαστής, εδώ ο µεγάλος γενοκτόνος: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ. Η ευθύνη του κράτους του Ισραήλ, των απογόνων των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος να συµµαχήσουν µε τους προγόνους του Ολοκαυτώµατος, για κάποια πρόσκαιρα πολιτικοστρατιωτικά οφέλη, είναι τροµακτική. “Χωρίς λύπη, χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ”. Άλλωστε, όλοι σήµερα γνωρίζουν, εκτός από τους Κολωνακιώτες

ΠρετεντεροΛιακοΡεπού σηδες, ότι ο ίδιος ο Χίτλερ, λίγο πριν την “τελική λύση”, µπροστά στις επιφυλάξεις κάποιων επιτελών του, έδωσε την... ιστορική απάντηση: «Και ποιος θυµάται σήµερα τη γενοκτονία των Αρµενίων από τον Κεµάλ;». Τόσο απλά! Αυτά για τους απογόνους των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος, που σήµερα τους δίνεται η ιστορική ευκαιρία να επανορθώσουν µπροστά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, µε τον έναν και µοναδικό τρόπο: την επίσηµη αναγνώριση από το κράτος του Ισραήλ της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσµών από το φασιστικό καθεστώς της Τουρκίας. Όµως, οι ευθύνες του σηµερινού γερµανικού κράτους είναι τεράστιες. Οφείλει να αναγνωρίσει τον σκοτεινό του ρόλο κατά την περίοδο της Γενοκτονίας των χριστιανικών λαών από τους Τούρκους. Είναι καιρός να αποδε-

χτεί το ρόλο του ως ηθικού αυτουργού στο έγκληµα της Τουρκίας εναντίον των χριστιανικών λαών της Ανατολής και να ζητήσει επίσηµα συγνώµη. Αυτό θα διαµορφώσει συνθήκες διεθνών αναγνωρίσεων των τριών γενοκτονιών από τον ίδιο θύτη. Οι απόγονοι των θυµάτων της Γενοκτονίας, οι επιβιώσαντες Πόντιοι, Θράκες, Μικρασιάτες, αλλά και Αρµένιοι και Ασσύριοι, το δικαιούνται. Και επί τη ευκαιρία: Ο Σύνδεσµός µας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ποντίων Εκπαιδευτικών, έλαβε τη µεγάλη απόφαση και συµµετάσχει –συντονίζοντας τις προσπάθειες– στη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρί-

ου (µετά την τεράστια απήχηση και διεθνώς της ηµερίδας της Κοµοτηνής πέρσι µε θέµα “Τρεις Γενοκτονίες, µια Στρατηγική”) στην Αθήνα µέσα στο 2010. Πιστεύω ότι η πρότασή µου αυτή, στο πλαίσιο αυτού του µεγάλου διεθνούς συνεδρίου, µπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην κατεύθυνση των διεθνών αναγνωρίσεων. Αφού η συγνώµη των Τούρκων αργεί και ίσως να µην υπάρξει ποτέ, όσο αυτό το ρατσιστικό κράτος φοβάται τον εαυτό του και αρνείται την ιστορία του, δικαιούµαστε τουλάχιστον τη συγνώµη από τους ηθικούς αυτουργούς της Γενοκτονίας, τους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ!

¢∞¡∂π∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ ¢¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο, ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ∆ÂÈÚÂÛ›·, Û ȉÈÒÙ˜ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ∆Ú¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ∑∏∆√À¡∆∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr


EΠIKOINΩNIA

Αντίθετη η Εκκλησία στην αυξηµένη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας

8

Πολιτική

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

Κορυφώνονται οι διεργασίες εν όψει του έκτακτου Συνεδρίου της Ν.∆.

Τ

ην έντονη αντίδραση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου προκαλεί η αύξηση της φορολόγησης της

εκκλησιαστικής περιουσίας. Οι Ιεράρχες εκφράζουν την πλήρη αντίδρασή τους και ζητούν «ίση φορολογική µεταχείριση».Ειδικότερα, οι µητροπολίτες έχουν δυσαρεστηθεί εξ αιτίας του τριπλασιασµού του συντελεστή του ΕΤΑΚ ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, µητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος «η Εκκλησία δεν αρνήθηκε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας της.

Σ

την τελική ευθεία βρί-

σκονται οι διεργασίες

Επιθυµεί όµως την ίση φορολογική µεταχείριση µε τα

στη Ν∆ εν όψει του έκτακτου

υπόλοιπα ΝΠ∆∆ του ελληνικού κράτους, όποιο περιεχό-

Συνεδρίου που πραγµατοποιεί-

µενο και εάν αυτή εκάστοτε έχει».

ται το Σαββατοκύριακο στο Στά-

Η ∆ΙΣ προσθέτει ακόµη ότι οποιαδήποτε νοµοθετι-

διο Ειρήνης και Φιλίας.

κή µεταβολή του καθεστώτος σχέσεων Εκκλησίας - Πο-

Οι δύο υποψήφιοι για την

λιτείας δεν µπορεί να επιχειρείται µε σποραδικές νοµο-

προεδρία του κόµµατος, Ντόρα

θετικές παρεµβάσεις, αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτηµα

Μπακογιάννη και Αντώνης Σα-

διµερούς ενδιαφέροντος και, όπως όλα τα ζητήµατα α-

µαράς, ετοιµάζονται για την

µοιβαίου ενδιαφέροντος, προϋποθέτει σοβαρό και υ-

πρώτη κατά µέτωπο αναµέτρη-

πεύθυνο διάλογο ως και πλήρη συζήτηση των σχετικών

ση, ενώ την ίδια ώρα τα επιτε-

παραµέτρων µεταξύ των δύο πλευρών.

λεία τους επιδίδονται σε αγώνα

Ο Ιερόθεος τόνισε ότι από το 2008 η Εκκλησία, οι

δρόµου ώστε να εξασφαλίσουν

µητροπόλεις, οι µονές και οι ενορίες καταβάλλουν το

επιπλέον συµµαχίες, αλλά και

ΕΤΑΚ ακόµα και για ακίνητα τα οποία έχουν δεσµευθεί

τη στήριξη των στελεχών που

µε ρυµοτοµικά βάρη και απαλλοτριώσεις, αλλά δεν έ-

είχαν ταχθεί ή ήταν συµπαθούν-

χουν καταβληθεί οι απαραίτητες αποζηµιώσεις, οπότε

τες του ∆.Αβραµόπουλου.

παραµένουν στην κυριότητά τους χωρίς να αποδίδουν

Tόσο στο πολιτικό γραφείο

κανένα µίσθωµα και χωρίς να είναι εφικτή η πώλησή

της κυρίας Μπακογιάννη όσο και

τους στην πραγµατική αξία τους.

του κ. Σαµαρά προσέρχονται τις

Ειδικά για την Εκκλησία, ποσοστό 60% των ακινή-

τελευταίες ώρες δεκάδες στε-

των, για τα οποία καταβάλλει ΕΤΑΚ, είναι δεσµευµένο

λέχη από διάφορους κοινωνι-

Ωστόσο, παρά τις εντολές

Νοεµβρίου για την εκλογή προ-

στο βήµα ο Κώστας Καραµαν-

και µολονότι εκδόθηκαν δεκάδες αµετάκλητες δικαστι-

κούς φορείς, από τον χώρο της

του Κ. Καραµανλή για «ενότητα»

έδρου, καθώς υπάρχουν φόβοι

λής.

κές αποφάσεις που διατάσσουν την αποδέσµευσή

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του

και ήπιο προεκλογικό κλίµα, οι

ότι το ενδιαφέρον του κόσµου

τους, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, παρά τις αντίθετες υποσχέ

συνδικαλισµού, και έχουν ως

οποίες δεν εισακούονται, οι

θα είναι αρκετά χαµηλό.

σεις του, δεν έχει προβεί σε συµµόρφωση προς αυτές.

στόχο την πολιτική τους επιβίω-

υποστηρικτές των δύο βασικών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φιλανθρωπικό έργο

ση και την επίτευξη ιδιότυπης συµµαχίας µε τους διαδόχους.

που επιτελεί η Εκκλησία, ενώ τονίζεται ότι δεν ασκεί

Εν συνεχεία, το λόγο θα πάρουν οι τρεις υποψήφιοι (Ντό

Το πρόγραµµα

ρα Μπακογιάννη, Αντώνης Σα-

µονοµάχων διασταυρώνουν τα

του Συνεδρίου

µαράς και Παναγιώτης Ψωµιά-

ξίφη τους, ενισχύοντας την ε-

Οι εργασίες του Συνεδρίου

δης) και θα ακολουθήσουν οι

«επιχειρηµατική δραστηριότητα», αλλά στην καλύτερη

Η οµιλία του απερχόµενου

σωστρέφεια στην κοµµατική βά-

ξεκινούν στις 11 το πρωί σήµε-

περίπτωση εισπράττει από αυτά τα µισθώµατα τα ανα-

προέδρου Κ. Καραµανλή έχει

ση για την οποία γεννάται το

ρα, µε την οµιλία του προέδρου

Οι εργασίες της πρώτης ηµέ-

γκαία για τη συντήρηση των πολυάριθµων κοινωφελών

προγραµµατιστεί για το Σάββατο

ερώτηµα αν θα συµµετάσχει µα-

της Οργανωτικής Επιτροπής ∆η-

ρας του Συνεδρίου θα κλείσουν

ιδρυµάτων και υπηρεσιών της.

και πληροφορίες αναφέρουν

ζικά στην εσωκοµµατική ψηφο-

µήτρη Σιούφα.

µε την ψηφοφορία για την ανα-

Η Εκκλησία ήδη συγκρότησε επιτροπή υπό τον

πως θα απευθύνει για ακόµη µία

φορία.

πρόεδρο των Οικονοµικών της Υπηρεσιών, µητροπολί-

φορά έκκληση στα αντίπαλα

Προβληµατισµό έχει προκα-

της οµόφωνης απόφασης της ΚΕ

τη Ιωαννίνων Θεόκλητο, που θα προβεί στις αναγκαίες

στρατόπεδα «να αποφύγουν µια

λέσει, τέλος, στη Ρηγίλλης ο

από τον γραµµατέα της Κεντρι-

Την εποµένη, 8 Νοεµβρίου,

ενέργειες µε τους αρµόδιους παράγοντες.

αντιπαράθεση µε όρους του

αριθµός των µελών που θα προ-

κής Επιτροπής Λευτέρη Ζαγορί-

έχουν προγραµµατιστεί οµιλίες

παρελθόντος».

σέλθουν στις κάλπες στις 29

τη, ενώ αµέσως µετά θα ανέβει

συνέδρων.

Θα ακολουθήσει η εισήγηση

τοποθετήσεις των συνέδρων.

θεώρηση των διατάξεων του Καταστατικού.


Πολιτική

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

Mη µου πεις πως... δεν σου το ’πα!

9

EΠIKOINΩNIA

“Μεγάλη ήττα” του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές,

Οι υποστηρικτές και οι φίλοι του Αντώνη Σαµαρά µπορεί να άργησαν, αλλά µίλησαν. Με 150 υπογραφές, µεγάλα και µικρότερα στελέχη της Ν.∆. στη Χαλκιδική, απέδειξαν ότι η υποψηφιότητα Σαµαρά στο Νοµό πάει καλά και µένει να δούµε πώς θα διαµορφωθεί το σκηνικό µέχρι τις κάλπες. Η κίνηση, για να δοθούν στη δηµοσιότητα οι υπογραφές, ήταν εξόχως επικοινωνιακή, καθώς µέχρι σήµερα βλέπαµε και ακούγαµε µόνον τους υποστηρικτές της κ. Μπακογιάννη. Μερικοί εξ αυτών, µάλιστα, είχαν υπογράψει υπέρ της υποψηφιότητάς της νωρίτερα. Ο Αντώνης Σαµαράς έχει ένα δυνατό ρεύµα στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία ετοιµάζεται να επανακάµψει, επισκεπτόµενος και τη Χαλκιδική, πιθανόν στις 14 Νοεµβρίου.

σύµφωνα µε τον Αλ. Αλαβάνο

Αν νοµίζετε ότι οι Ρώσοι επιλέγουν τη Χαλκιδική µόνο για τις θάλασσες και τον ήλιο της, γελιέστε. Την προτιµούν για διακοπές, γιατί είναι δίπλα µας το Άγιν Όρος, το οποίο καλοέβλεπαν παλαιόθεν... Αυτές τις µέρες φιλοξενούσαµε εδώ την “πρώτη κυρία” της Ρωσίας Σβετλάνα Μεντβέντεβα, σύζυγο του προέδρου Ντµίτρι Μεντβέντεφ, η οποία µας επισκέφθηκε “ινκόγκνι”. Η κ. Μεντβέντεβα, συνοδευόµενη από άντρες της ιδιωτικής της ασφάλειας, επιβιβάστηκε σε τουριστικό σκάφος και θαύµασε από τη θάλασσα τα µοναστήρια στο “Περιβόλι της Παναγίας”. Στη συνέχεια η κ. Μεντβέντεβα γευµάτισε στην Ουρανούπολη φρέσκο ψάρι. Επίσης, επισκέφθηκε το ιερό κοινόβιο Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στην Ορµύλια.

Το όνειρο ενός απερχόµενου...

Θέλουµε και στηρίζουµε τους εθελοντές

Είναι αλήθεια ότι µετά τις µεγάλες πυρκαγιές της Κασσάνδρας το 2006, το κίνηµα του Εθελοντισµού στη Χαλκιδική άνθησε. Πολλοί συµπολίτες Ένα θα σας πω: Μόλις εκλεγεί πρόεδρος µας εντάχθηκαν σε εθελοντικές οργανώσεις δασοπροστασίας και στο κόµµα µου, την έχω κάνει για Μπαχάµες κάθε καλοκαίρι δίνουν τη µάχη µαζί µε τους πυροσβέστες για τη δικι ακόµα µακρύτερα... Αφού πρώτα αφύλαξη του φυσικού µας περιβάλλοντος. Ευτυχώς, που η Τοπική Αυξεσκίσω το Νintendo µε τα δίδυτοδιοίκηση κατανόησε πλήρως τη σηµασία του Εθελοντισµού και έτσι, µα. µετά τη Νοµαρχία, υπάρχουν και πολλοί δήµοι που τους στηρίζουν.

Μ

ε αιχµές κατά της ηγεσίας του ΣΥΝ και την

εκτίµηση ότι το εκλογικό αποτέλεσµα του

ΣΥΡΙΖΑ ήταν “µεγάλη ήττα” έκανε την πρώτη του εµφάνιση, µετά την απόφασή του να µην είναι υποψήφιος βουλευτής, σε παρουσίαση ποιητικής συλλογής, ο Αλέκος Αλαβάνος. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Το Βήµα, κατά την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής “Η µεγάλη εποχή” της Νάντιας Βαλαβάνη, ο Αλέκος Αλαβάνος εξαπέλυσε βολές κατά του ΣΥΝ, των εσωκοµµατικών µηχανισµών και του µοντέλου που η Κουµουνδούρου θέλει να επιβάλει στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κλείνοντας την παρέµβασή του και καθώς δεν είχε γραφεί η ιδιότητά του στην πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου σηµείωσε ότι από εδώ και πέρα δηλώνει «Αλέκος Αλαβάνος, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ». Ο κ. Αλαβανος χαρακτήρισε µεγάλη ήττα το εκλογικό αποτέλεσµα, σηµειώνοντας «ήταν επιτυχία µε βάση τα ποσοστά και το πώς αντέδρασε ο διαπλεκό-

Φ ω τοβο λί δες

µενος Τύπος. Ηταν όµως µεγάλη ήττα γιατί στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είχαµε αναλάβει να κλείσουµε το χάσµα του '89, είχαµε αναδειχθεί ως 'Η αντιπολίτευση', [...] εί χαµε κάνει βήµατα µπροστά στην αλλαγή του τοπίου». «Ηταν µεγάλη ήττα γιατί ο δικοµµατισµός µπόρεσε όχι µόνο να λειτουργήσει µε τον πιο οµαλό τρόπο, αλλά και να δώσει ελπίδα στο χρεοκοπηµένο σύστηµα» τόνισε. Επιβεβαιώνοντας την απόσταση που τον χωρίζει από τον Συνασπισµό και εκφράζοντας το όραµά του

MEΪMAPAKHΣ

για το εγχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε δηκτικά ότι «οι

– Άντε, τελειώνετε µε τις φωτογραφίες, για να του αρχίσω τα µπινελίκια.

ΣΥΡΙΖΑ πουθενά. Το εγχείρηµα της Αριστεράς δεν

οµοφωνίες, οι πλειοψηφίες, οι συµφωνίες µεγάλων τάσεων δεν µπορούν να οδηγήσουν το εγχείρηµα του είναι αποκλειστικό κοµµατικό εγχείρηµα. Αν µείνει έτσι, είναι καταδικασµένη. Η Αριστερά παίρνει οξυγόνο από το χώρο των ιδεών ως φιλοσοφικό και πολιτισµικό εγχείρηµα». Επέκρινε την ηγεσία του ΣΥΝ χωρίς να ονοµατίζει επισηµαίνοντας: «Ο αντίπαλος της Αριστεράς δεν είναι εκτός των τειχών, διεισδύει εντός προσπαθώντας να παραγάγει αξίες σχετικές µε τον κυνισµό, τον καριερισµό, το λαϊφστάιλ στον χώρο της Αριστεράς».


EΠIKOINΩNIA

10A

Ψυχαγωγία

Σάββατο 7 Nοεµβρίου 2009

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ

στην επικαιρότητα

Επιµέλεια ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΦΑΡΙ∆ΗΣ Καθηγητής Ιταλικών & Ισπανικών

Ποιά αρχιτεκτονική µπορεί να το συναγωνιστεί;

Επιµέλεια ΣTEPΓIOΣ BAΓΓΛHΣ

“Μου έφυγε το καφάσι”

Τ

ούρκικα “καφά - καφάς”, θα πει “κεφάλι κρανίο”. Όταν, λοιπόν, η καρπαζιά, που έριξαν σε κάποιον, είναι δυνατή, λέµε ότι "του έφυγε το καφάσι", δηλαδή του έφυγε το κεφάλι από τη δύναµη του χτυπήµατος. Το ίδιο και όταν αντιληφθούµε κάτι σπουδαίο, λέµε "µου έφυγε το καφάσι", δηλαδή µου έφυγε το κεφάλι από τη σπουδαιότητα.

Μορµολύκειο – Μορµολύκη

Ό

ταν θέλουµε να πούµε κάποιον ότι µοιάζει µε χαµένο, ότι είναι δύσµορφος, βρόµικος γέρος, τον χλευάζουµε µ’ αυτήν τη λέξη. Στην αρχαιότητα “µορµολύκειο’ ήταν η µάσκα που παρίσταινε τη λυκόµορφη Μορµώ ή Μορµολύκη και τη χρησιµοποιούσαν, για να φοβίσουν τα µικρά παιδιά, φόβητρο εκείνων που έκαναν αταξίες. Πλάστηκε και ρήµα “µορµολύτοµαι”, που σηµαίνει “φοβίζω”, αλλά και “φοβάµαι”, “σκιάζοµαι”.

“Μου έγινες βραχνάς”

Σ

υνηθισµένη φράση, που θα πει "µε πιέζεις πολύ για κάτι που θέλεις". Η λέξη “βραχνάς” είναι κοινή ονοµασία του “εφιάλτη”. “Μου έγινε επιµονή, θλιβερή σκέψη”.

“Μου ’γινες στενός κορσές”

Τ

α παλιά χρόνια, οι γυναίκες για να δείξουν ότι έχουν ωραίο σώµα, το περιτριγύριζαν µε έναν σφιχτό κορσέ. Φαντασθείτε, λοιπόν, τι τραβούσαν οι κακόµοιρες οι γυναίκες, αφού διέθεταν και υπηρέτριες, για να τους σφίγγουν τον κορσέ. Tο δε καλοκαίρι, µε τη ζέστη και τον σφιγµένο κορσέ, τα πράγµατα γίνονταν ακόµη χειρότερα. Έτσι, ο λαός σκάρωσε τη φράση "µου ’γινες στενός κορσές", την οποία λέµε για πρόσωπα που µας ενοχλούν.

Μόσχος σιτευτός

Ε

ίναι από την παραβολή του "άσωτου γιου", που είπε ο Ιησούς, όταν δίδασκε τη συγνώµη στους πλανηθέντες, που µετανόησαν και ξανάρθαν στο δρόµο του Θεού. Όταν γύρισε στο σπίτι ο παραστρατηµένος γιος, που είχε σπαταλήσει όλη την περιουσία, ο πατέρας του έσφαξε και το "µόσχο τον σιτευτό" (το καλοθρεµένο µοσχάρι), να γιορτάσουν το µεγάλο γεγονός.

Μοσχοπουλώ

Σ

τα βυζαντινά χρόνια γινόταν µεγάλη χρήση του µόσχου, που ήταν σε υγρή ή σε στερεή κατάσταση και τον έβαζαν στα συρτάρια ή στα µπαούλα µε τα ρούχα τους, για να µυρίζουν, να µοσχοβολούν. Αυτοί που πουλούσαν µόσχο, οι µοσχοπωλούντες, όπως τους έλεγαν, έκαναν χρυσές δουλειές. Από αυτό το εµπόριο προήλθε και το σηµερινό ρήµα “µοσχοπουλώ”.

Σ TAYPO Λ E Ξ O 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

7) Aπάντηση / Mάρκα σοκολάτας / ∆ικά σου 8) Kολλάει στις εταιρείες / Όµοια γράµµατα 9) “... άουτ” / O µήνας στην καθαρεύουσα 10) Όχι όλα / Όµορφα

KAΘETA

2

9

1) Παλιά ονοµασία του δ.δ. N. Πλάγια 2) Γνωστή η “Kυρά της ...” / Nόµισµα / Γράµµα του αλφαβήτου 3) Όµοια γράµµατα / Iσότιµος 4) Kρατικός Oργανισµός / Tο 2γ’ οριζοντίως / Kρατικό Ίδρυµα 5) ∆ηµοτικό διαµέρισµα Mουδανιών 6) Έχει σχέση µε τον κύκλο αυτό / Tο 2α’ οριζοντίως 7) Xωράφι (γεν.) / ∆ηµοτικό διαµέρισµα Πολυγύρου 8) Tο 7γ’ οριζοντίως / Σύνδεσµος 9) Aέρας / Όµοια γράµµατα 10) Tη δίνει ο παίκτης / Γυναικείο όνοµα

10

ΛYΣH ΠPOHΓOYMENOY

3 4 5 6 7 8

OPIZONTIA

OPIZONTIA 1) ∆ηµοτικό διαµέρισµα Kασσάνδρας 2) Aρχή και τέλος / Kόψιµο / Σύνδεσµος 3) ∆ηµοτικό διαµέρισµα Σταγείρων - Aκάνθου 4) Tραγικό επιφώνηµα / Όµοια γράµµατα / Nηπιακό βάδισµα 5) Γράµµα του αλφαβήτου / Iερός χώρος 6) Ξένο γράµµα / H παλιά Λιαρίγκοβη

1) MOY∆ANIA, 2) AN / ENAΣ, 3) PEΠO / AA / ON, 4) INA / IKA, 5) ΘPOYMΠEΣ, 6) OO / IΣTOΣ, 7) Y∆PIA / ΩΠ, 8) ΣAMOΣ / APIA, 9) TYΠOΣ / OE, 10) AΩTON

KAΘETA 1) MAPAΘOYΣA, 2) ONE / PO∆A, 3) ΠIO / PMT, 4) ∆IONYΣIOY, 5) AM / AΣΠA, 6) NEA / ΠI / OΩ, 7) INA / EΣ / AΣT, 8) AA / IΣTΩP, 9) ΣOK / OΠION, 10) NAOΣ / AE

Σοφίας απάνθισµα • H ολιγαρχία µεταθέτει στους πολλούς το µερίδιο των κινδύνων, όµως από τα οφέλη, όχι µόνο παίρνει τα περισσότερα, αλλά τα αφαιρεί όλα από το λαό. (Θουκυδίδης) • Άριστη δηµοκρατία είναι αυτή, όπου όλοι φοβούνται το νόµο όπως τον τύραννο. (Bίας)

TO ANEK∆OTO THΣ EB∆OMA∆AΣ Mετά το τέλος της ερωτικής πράξης ο άντρας ρωτάει τη γυναίκα ποιός είναι στη φωτογραφία του κοµοδίνου.

- Όχι, όχι, πού πάει ο νους σου... - Kάποιο συγγενικό σου πρόσωπο;

- O άντρας σου είναι;

- Όχι, όχι...

- Όχι, βρε χαζούλη, δεν είµαι παντρεµένη.

- Μµµ... κάποιος φίλος σου αγαπηµένος τότε;

- Τότε κάποιος γκόµενος;

- Όχι, βρε χαζούλη. Εγώ είµαι, πριν την εγχείρηση...


Πολιτισµός

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

11

EΠIKOINΩNIA

Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη κτυακά το παρόν και έχοντας το

Γράφει η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΤΣΗ Συνεργάτης Ακαδηµίας Θεολογικών Σπουδών. Καθηγήτρια β/µιας εκπαίδευσης

αξιοποίησης θεολογικού υλικού

βλέµµα σταθερά στραµµένο

που

στο µέλλον, η Ιερά Μητρόπολη

απρόσιτο ή τµηµατικά προσιτό

παρέµενε

µέχρι

τώρα

∆ηµητριάδος, µε πρωτεργάτη

στο ευρύ κοινό, π.χ. παλαιότερα

τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη

περιοδικά, σπάνια βιβλία και

κύριο Ιγνάτιο, προέβη επιτυχώς

άλλα. (Ευελπιστούµε και σε µια

στην προώθηση της ορθόδοξης

µελλοντική δυνατότητα πρό-

θεολογίας, ψηφιοποιώντας την

σβασης στα παλαίτυπα θεολογι-

µε σεβασµό και συνέπεια, προ-

κά έργα του 16ου - 19ου αιώνα,

σδοκώντας µια θεολογία ζωής

που φυλάσσονται στο Ιστορικό

ριο µέληµα της την ποιµαντική

που πηγάζει από τη σωστή σχέ-

Αρχείο της Ιεράς Μητρόπολης).

φροντίδα του ανθρώπου και τη

ση ανάµεσα στο Θεό, στο σύγ-

Με µια πληθώρα διακεκρι-

συνεχή πνευµατική του εγρήγο

χρονο κόσµο και στο µοντέρνο

µένων συγγραφέων επιστηµό-

ρση, η Ιερά Μητρόπολη ∆ηµη-

άνθρωπο.

νων, η Ορθόδοξη Θεολογική Ψη φιακή Βιβλιοθήκη παρέχει ήδη ένα ευρύ φάσµα πηγών, που καλύπτει πολλά γνωστικά αντικείµενα, όπως: • Θεολογία

θεολογικός λόγος δεν

• Φιλοσοφία

υπήρξε ποτέ ούτε αδιά-

• Ανθρωπιστικά, κοινωνικά

Ο

φορος ούτε ασυγκίνητος στις

και ποιµαντικά θέµατα

προκλήσεις των καιρών. Του-

• Εκπαίδευση

ναντίον µάλιστα, ανταποκρινό-

• Ψυχολογία

ταν πάντοτε µε ετοιµότητα και

• Ιστορία Ελληνική και Παγκόσµια

προθυµία στις επιτακτικές ανάγκες του παρόντος που εκάστοτε

και ευελπιστεί να καλύψει

φιακή Βιβλιοθήκη είναι προσιτή

περιλήψεις των τίτλων τον

αναφύονταν. Πάντοτε επιχει-

ακόµη µεγαλύτερο, µε τη συνε-

σε κάθε ενδιαφερόµενο και α-

διευκολύνουν στην αναζήτησή

ρούσε να τις κατανοήσει, απο-

χή προσθήκη τίτλων θεολογι-

ναζητητή της ορθόδοξης θεο-

του και του επιτρέπουν έγκυρη

θησαυρίζοντας, από τη µία, τη

κού και όχι µόνον επιστητού.

λογικής κληρονοµιάς, προσφέ-

πρόσβαση αλλά και ανάκτηση

γνώση του παρελθόντος, α-

Οι πληροφοριακές πηγές ε-

ροντάς του µε ολοκληρωµένον

του πλήρους ψηφιακού κειµέ-

φουγκραζόµενος, από την άλ-

πεκτείνονται σ’ όλα τα είδη δη-

τρόπο δυνατότητες αναζήτησης

νου σε περίπτωση που θελήσει

µοσιευµάτων, όπως:

αλλά και ανάκτησης ψηφιακού

να “κατεβάσει” στον υπολογι-

λη, τις επιταγές του µέλλοντος.

τριάδος και Αλµυρού κατέστησε

Η Ορθόδοξη Θεολογική Ψη-

Η Ιερά Μητρόπολη ∆ηµη-

την επιστηµονική γνώση προ-

φιακή Βιβλιοθήκη περιλαµβάνει

• βιβλία

υλικού, καθώς και απευθείας

στή του ολόκληρο το κείµενο

τριάδος και Αλµυρού, σε συνερ-

σβάσιµη σε όλους. Επιπρόσθε-

ένα πλούσιο και πολυσήµαντο

• περιοδικά

συνδέσεις µε άλλες αξιόλογες

και όχι µόνον τµήµα αυτού.

γασία µε την Ακαδηµία Θεολογι-

τα, συνετέλεσε και συνεχίζει να

θεολογικό υλικό, ανοικτό και

• συλλογικοί τόµοι

διαδικτυακές βιβλιοθήκες και

κών Σπουδών και το Συνεδριακό

συντελεί καινοτόµα στην ενί-

προσιτό σε όλους. Προσφέρει

• άρθρα

ιστοσελίδες.

Θεσσαλίας, ανοίγει νέους δρό-

σχυση της επιστηµονικής έρευ-

στον κάθε χρήστη ελεύθερη

• διδακτορικές διατριβές

Με εύκολους και γρήγο-

γνώστης έχει την επιλογή να δι-

µους πρόσβασης σε µια ζωντα-

νας και στην ανάδειξη ορθοδό-

πρόσβαση σε θεολογικά άρθρα

• πρακτικά συνεδρίων

ρους χειρισµούς ο χρήστης επι-

αβάσει online βιβλία του ενδια-

νή και δυναµική θεολογία, µε

ξων θεολογικών συγγραφικών

και βιβλία που κυκλοφόρησαν

• επετηρίδες

τυγχάνει ασφαλή πρόσβαση,

φέροντός του. Κυρίως, όµως,

µνηµείων.

πρόσφατα, σε παλιότερα και

• επετειακά αφιερώµατα,

τόσο στο σύνολο του διαθέσι-

του επιτρέπεται η δυνατότητα

την Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφι-

Με την Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ο ανα-

ακή Βιβλιοθήκη (www.imdlibra-

∆ιατηρώντας ανόθευτο το

σύγχρονα επιστηµονικά περιο-

περιλήψεις των οποίων δια-

µου περιεχοµένου, όσο και στα

να τ’ αποθηκεύσει στον υπολο-

ry.gr). Έχοντας πάντοτε ως κύ-

παρελθόν, αξιοποιώντας δι-

δικά, συλλογικούς τόµους, µο-

τίθενται στα Ελληνικά, στα Αγ-

βοηθητικά του υποσύνολα. Ο

γιστή του και να δηµιουργήσει

νογραφίες, επετηρίδες και θεο-

γλικά και στα Γαλλικά, καθι-

αλφαβητικός κατάλογος των

µ’ αυτόν τον τρόπο την προσω-

λογικά δοκίµια.

στώντας ακόµη σηµαντικότερη

συγγραφέων καθώς και η υποδι-

πική του θεολογική βιβλιοθήκη µε σηµαντικά συγγραφικά µνη-

Η πρωτοτυπία της Βιβλιοθή-

την αρωγή της στην επιστηµονι-

αίρεση των πληροφοριακών πη-

κης συνίσταται στο γεγονός, τό-

κή έρευνα και στην πνευµατική

γών εξυπηρετεί τον χρήστη

µεία της ορθόδοξης κληρονο-

σο της ελεύθερης πρόσβασης

κατάρτιση των χρηστών.

στην έρευνά του επιταχύνοντας

µιάς και της σύγχρονης θεολο-

την τα µέγιστα. Οι τρίγλωσσες

γικής σκέψης.

από οπουδήποτε, όσο και της

Η Ορθόδοξη Θεολογική Ψη-

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Παρουσίαση βιβλίου Τ

ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ηρακλή Παπαϊωάννου «Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ MARLBORO ΚΑΙ Η ΧΛΙΑΡΗ ΑΓΡΙΑ ∆ΥΣΗ (Εκδόσεις Άγρα) στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιµισκή 11, Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2009 και ώρα 8 µ.µ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Λόης Παπαδόπουλος (καθηγητής στο τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας), Γρηγόρης Πασχαλίδης (αναπληρωτής καθηγητής στο τµήµα ∆ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ του Α.Π.Θ.) και ο Ηρακλής Παπαϊάννου (επιµελητής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης).


EΠIKOINΩNIA

12

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο δικαστικός επιµελητής του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Αναστάσιος Παππάς, δηλώνω ότι την 25-11-2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 µ.µ. µε 5:00 µ.µ. το απόγευµα στο Eιρηνοδικείο Συκιάς Χαλκιδικής και ενώπιον της Συµβολαιογράφου Νικήτης Παρασκευής Παρασίδου θα εκτεθεί σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Βορραδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ και της Αθανασίας, κατοίκου Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης µετά από επίσπευση του Αθανάσιου Κόλτσου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Μαιάνδρου αριθµ. 25 δηλαδή: η υπό στοιχείο ΖΗΤΑ κεφαλαίο (Ζ) ανεξάρτητη κατοικία µε δική της είσοδο και κλιµακοστάσιο που έχει πρόσοψη στη δηµοτική οδό και βρίσκεται σε επαφή µε την υπό στοιχεία Η και Θ κατοικίες και την υπό στοιχείο Ε κατοικία αποτελούµενη από ισόγειο, από µία κλειστή θέση σταθµεύσεσως, στο ισόγειο και την είσοδο εµβαδού µ.τ. τριάντα δύο (32,00) όπως αυτό φαίνεται µε τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΑ στο προσαρτώµενο στο µε αριθµό 10.262/12.11.2008 συµβόλαιο αγοράς της συµβολαιογράφου Θεσ/νίκης, Αγγελικής Σίµηνα – Ιωαννίδη, µεταγραµµένο νόµιµα στον τόµο 454 και στον αριθµό 60 του Yποθηκοφυλακείου Συκιάς, σχεδιάγραµµα κάτοψης ισόγειου και από µία οικία στον όροφο πάνω από το ισόγειο (1ος όροφος), εµβαδού µέτρων τετραγωνικών (32,00) αποτελούµενη από χωλ., σαλοκουζίνα, ένα (1) δωµάτιο και λουτροαποχωρητήριο, όπως αυτό φαίνεται µε τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΑ στο προσαρτώµενο στο παραπάνω συµβόλαιο σχεδιάγραµµα κάτοψης πρώτου ορόφου µε ποσοστό συµµετοχής στοι οικόπεδο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους µέρη και εγκαταστάσεις της οικοδοµής εκατόν έντεκα χιλιοστά (111%ο) εξ’αδιαιρέτου. Η κατοικία αυτή έχει την αποκλειστική χρήση τµηµάτων του οικοπέδου εµπρός και πίσω από αυτήν, συνολικού εµβαδού µ.τ. σαράντα οκτώ και ογδόντα δύο (48,82) και ειδικότερα µπροστά από την κατοικία τµήµα εµβαδού µ.τ. είκοσι εννέα και πενήντα επτά (29,57) και πίσω από αυτήν τµήµα εµβαδού µ.τ. δέκα εννέα και τριάντα πέντε (19,35), όπως τα τµήµατα αυτά φαίνονται στο ανωτέρω αναφερόµενο σχεδιάγραµµα κάτοψης ισογείου µεταξύ των αλφαβητικών στοιχείων εζηθικε και ηαβγδα. Η κατοικία βρίσκεται σε συγκρότηµα οκτώ (8) κατοικιών αποτελούµενων της καθεµιάς από κατοικία στον όροφο και µια κλειστή θέση σταθµεύσεως στο ισόγειο και µε δική της αυλή η καθεµιά σε οικόπεδο που βρίσκεται µέσα στον οικισµό Νικήτης του οµώνυµου ∆ηµοτικού ∆ιαµέρισµατος του ∆ήµου Σιθωνίας του νοµού Χαλκιδικής στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Συκιάς Χαλκιδικής στον τοµέα Α1 και στο Ο.Τ. εξήντα επτά (67) εµβαδού µέτρων τετραγωνικών επτακόσια επτά και ογδόντα ένα (707,81) που συνορεύει γύρω του Βορειοανατολικά σε πλευρά Α-Β µ.γ. σαράντα ενός και εννενήντα ενός εκατοστών (41,91) µε δηµοτικη οδό. Νοτιοανατολικά σε πλευρά Β-Γ µ.γ. δέκα εννέα και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (19,44) µε ιδιοκτησία Νικολάου ∆εληθανάση. Νοτιοδυτικά σε πλευρά Γ-∆ µ.γ. σαράντα πέντε και σαράντα πέντε εκατοστών (45,45) µε ιδιοκτησία Χριστόφορου Καζάνη, Αθανάσιου ∆εληθανάση και Ιωάννη Τζίτζιου και Βορειοδυτικά σε πλευρά ∆-Α µ.γ. δέκα τριών και είκοσι έξι εκατοστών (13,26) µε δηµοτική οδό και πέραν αυτής µε ιδιοκτησία Αναστασίου Χατζηµέντωρ, όπως το οικόπεδο αυτό φαίνεται µε τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α στο προσαρτώµενο στο παραπάνω συµβόλαιο τοπογραφικό διάγραµµα. Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των ευρώ (76.999 ). Γίνεται µνεία ότι στο παραπάνω ακίνητο υπάρχει ένα βάρος. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να πλειοδοτήσουν.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

• Διαταραχές άρθρωσης, λόγου, ομιλίας • Μαθησιακές δυσκολίες -

δυσλεξία • Διαταραχές φωνής, δυσφωνίες, αφωνία • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές - αυτισμός • Τραυλισμός, ρινολαλία, σχιστίες • Αφασίες, βαρηκοΐα – κώφωση Καραμανλή 7, Πολύγυρος Κιν: 6937.280.885 * E-mail: n_mitsiou@yahoo.gr

Ανακοινώσεις

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΩΝ: «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στη Παλαιά Συµµαχική οδός Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόµιµα. ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: Παύλος Μαυρίδης του Αγγέλου και της Λεµονιάς, κατ. Ν. Πλαγίων Χαλκιδικής, ως οµόρρυθµο µέλος της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στα Ν. Πλάγια Χαλκιδικής και εκπροσωπείται νόµιµα. ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ειρηνοδικείο Μουδανιών Χαλκιδικής. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Τετά ρτη είκοσι πέντε (25) Νοεµβρίου 2009, και ώρα 4η µ.µ. έως 5.00 µ.µ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Συµβ/φος Μουδανιών Παρασκευούλα Τσοπουρίδου. ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: (105.541,74 €) ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: [70. 361,16€]. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Μια κατοικία από το υπό στοιχείο Γάµµα (Γ) κτίριο, αποτελούµενη από Α) έναν ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, µε ένδειξη Γ.1, όπως αυτός φαίνεται στο προσαρτηµένο στο υπ’ αριθ. 2507/23-04-2003 προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο της συµβολαιογράφου τίτλου κτήσης, σχεδιάγραµµα κάτοψης του ισογείου ορόφου, µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α, του Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Τοπούζη, εµβαδού αυτού µικτού και καθαρού µ.τ. 57,75 που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και συνορεύει µε κλιµακοστάσιο

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο ∆ήµο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, ανακοινώνουν ότι µε την Μ01/ 7466 /311.31/ 27.10. 2009 ανακοίνωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/ 94, όπως ισχύει µετά από τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των Νόµων 2225/94, 2247/94, 2266/94, 2349 /95, 2527/97, 2738/99, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, του άρθρου 14 του Ν.3185/2003 και των Νόµων 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων στην Ειδικότητα Εσωτερικής Εκµετάλλευσης (∆Ε), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων που εδρεύουν στο Νοµό Χαλκιδικής, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Κατάστηµα πρόσληψης: 1. Κατάστηµα Πολυγύρου (έδρα ∆ήµος Πολυγύρου) Ειδικότητα: Εσωτερικής Εκµ/σης Αριθµός: 1 Χρονική διάρκεια: 8 µήνες Κατάστηµα πρόσληψης: 2. Κατάστηµα Κασσάνδρειας (έδρα ∆ήµος Κασσάνδρας) Ειδικότητα: Εσωτερικής Εκµ/σης Αριθµός: 1 Χρονική διάρκεια: 8 µήνες Κατάστηµα πρόσληψης: 3. Κατάστηµα Νέων Μουδανιών

Aπόσπασµα της υπ' αριθµ 2161/2009 Περίληψης Kατασχετήριας Έκθεσης του Ευθυµίου Στ. Λάµπρου, 25ης Μαρτίου 14, Ν. Μουδανιά, τηλ. 23730 - 26.180 και πέρα από αυτό µε άλλο ισόγειο χώρο στάθµευσης του υπό στοιχείο [Β] κτιρίου, µε το υπ’ αριθ. 764 οικόπεδο, µε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού µε υπόλοιπο διαιρετό τµήµα του ιδίου οικοπέδου, µε ένδειξη αυτού 765β και µε ακάλυπτο χώρο του οικόπεδου και πέραν αυτού µε δηµοτική οδό, στον οποίο ισόγειο χώρο στά θµευσης αντιστοιχεί ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδοµής 5,65 %. Β) Μία ΚΑΤΟΙΚΙΑ του πρώτου [α’] ορόφου, µε ένδειξη Γ.2 όπως αυτή φαίνεται στο προσαρτηµένο στο υπ’ αριθ. 2507/23-04-2003 προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο της συµβολαιογράφου τίτλου κτήσης σχεδιάγραµµα κάτοψης του πρώτου [α’] ορόφου, µε τα στοιχεία Α’-Β’-Γ’-∆’-Ε’-Ζ’-Α’, εµβαδού αυτού µικτού µ.τ. 55,70 και καθαρού µ.τ. 49,01 που αποτελείται από ένα [1] δωµάτιο, σαλοκουζίνα και λουτρό και συνορεύει µε κλιµακοστάσιο και πέρα αυτού µε άλλη κατοικία του πρώτου ορόφου του υπό στοιχείου Βήτα [Β] κτιρίου, µε το υπ’ αριθ. 764 οικόπεδο, µε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού µε υπόλοιπο διαιρετό τµήµα του ιδίου οικοπέ-

δου, µε ένδειξη αυτού 765β και µε ακάλυπτο χώρο του οικόπεδου και πέραν αυτού µε δηµοτική οδό, στην οποία αντιστοιχεί ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδοµής 6,49% και Γ) Ένας ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ χώρος της υπό ένδειξη Γ.2 κατοικίας, του πρώτου [α’] ορόφου µε ένδειξη Γ.2α, όπως αυτός φαίνεται στο προσαρτηµένο στο υπ’ αριθ. 2507/23-04-2003 προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο της συµβολαιογράφου τίτλου κτήσης σχεδιάγραµµα κάτοψης του πρώτου [α’] ορόφου, µε τα στοιχεία Γ’-∆’-Ε’-Η’-Γ’, εµβαδού αυτόυ µικτού και καθαρού µ.τ. 8,74, στον οποίο χώρο αντιστοιχεί ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη, χώρους και εγκαταστάσεις της οικοδοµής 1,16%. Η παραπάνω κατοικία αποτελεί µέρος συγκροτήµατος αποτελούµενο από τρεις [3] διόροφες κατοικίες µε υπόγειο και ισόγειο χώρο υπό στοιχεία Άλφα [Α]. Βήτα [Β] και Γάµµα [Γ] και βρίσκονται στο παρακάτω ακίνητο εντός του Συνοικισµού Νέων Πλάγιων, του οµωνύµου δηµοτικού διαµερίσµατος του ∆ήµου Τρίγλιας, Επαρχίας και

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη της ανακοίνωσης Μ01/ 7466 /311.31/ 27.10.2009 Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (έδρα ∆ήµος Μουδανιών) Ειδικότητα: Εσωτερικής Εκµ/σης Αριθµός: 1 Χρονική διάρκεια: 8 µήνες Ειδικά - Τυπικά προσόντα Κλάδου Εσωτερικής Εκµετάλλευσης: 1. ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή - Πτυχίο Β’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή Απολυτήριος Τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) ∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Γραµµατέων ή β) Οικονοµίας ή γ) Βιβλιοθηκονοµίας ή - Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων : α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή

γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων ∆ιοίκησης ή ε) Εµπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: ι) επεξεργασία κειµένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε το ανωτέρω προσόν (γνώση χειρισµού Η/Υ), γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και χωρίς αυτό. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών . 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν

Νοµού Χαλκιδικής και περιφέρειας Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών, και ειδικότερα ενός διαιρετού και αυτοτελούς τµήµατος οικοπέδου (πρώην αγροτεµάχιου µε αριθµό 765 έκτασης 2.607 τ.µ.) µε αριθµό [765Α]. Με ένδειξη του τµήµατος αυτού άλφα [α], εµβαδού µ.τ. 1.303,50 από τη συνολική έκταση του όλου οικοπέδου µ.τ. 2.607 τ.µ. όπως αυτό το διαιρετό τµήµα, φαίνεται στο υπ’ αριθ. 2507/23-04-2003 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου τίτλου κτήσης, µε τα στοιχεία Α-Ε-Ζ-∆-Α τοπογραφικό διάγραµµα του τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού Πολυχρόνη Κανακάρη, µε υπεύθυνη δήλωση σ’ αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 651/1977, ότι είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο, δεν έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη ή σε χρήµα και συνορεύει το διαιρετό αυτό τµήµα βόρεια επί πλευράς του διαγράµµατος Α-Ε, µ.γρ. 17,60 µήκους µε δηµοτική οδό, ανατολικά επί πλευράς του διαγράµµατος Ε-Ζ, µ.γρ. 74,80 µήκους µε υπόλοιπο διαιρετό τµήµα του ιδίου οικοπέδου ιδιοκτησίας Αποστόλου Τουµπάκη, νότια επί πλευράς του διαγράµµατος Ζ-∆, µ.γρ. 17,60 µήκους µε το υπ’ αριθ. 777 οικόπεδο του ιδίου οικοδοµικού τετραγώνου και δυτικά επί πλευράς του διαγράµµατος ∆-Α, µ.γρ. 74,00 µήκους µε το υπ’ αριθ. 764 οικόπεδο του ιδίου οικοδοµικού τετραγώνου. Βάρη: ∆ύο (2) Υποθήκες. Ευθύµιος Στ. Λάµπρου εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση, αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα Ταχυδροµικά Καταστήµατα που αναφέρονται ονοµαστικά στην ανακοίνωση, για τις αντίστοιχες θέσεις, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες του Νοµού Χαλκιδικής ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία µας και στους χώρους ανακοινώσεων των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων του Νοµού Χαλκιδικής και των ∆ήµων - Κοινοτήτων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994), και συγκεκριµένα από 10.11.2009 έως και 19.11. 2009, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08.00-14.00. Για κάθε επί πλέον πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε τη ∆ιεύθυνσή µας (Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, απέναντι από το Στρατόπεδο Παύλου Μελά, στο 2ο όροφο, τηλέφωνα πληροφοριών 2310 - 589.443, 2310 - 589.404). Ο ∆ιευθυντής της Περιφερειακής ∆/νσης ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

¶∞ƒ∞¢π¢√¡∆∞π ª∞£∏ª∞∆∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6978 - 399.499

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 - 470.747 & 6978 - 445.591


Kοσµικά

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

13

EΠIKOINΩNIA

Πάµε παντού...

Περιήγηση σε χώρους της Tέχνης, του Π{ολιτισµού και της Ψυχαγωγίας Κυριακή ρωί, 1η Νοέµβρη, µ ροστά α ό το Γκολφ στα Ν. Μουδανιά ξεκίνησε ο 2ος Λα:κός Δρόµος. Οι συµµετέχοντες ήταν ολλοί, ενώ εντυ ωσιακή ήταν και η συµµετοχή του Ι ικού Οµίλου της Ν. Τρίγλιας.

Δεκάδες

ολίτες α ό

τα Ν. Μουδανιά

και τα γύρω

χωριά δήλωσαν

συµµετοχή

στον 2ο

Λα:κό Δρόµο.

Η Κορίνα Ζολλά

συνοµιλεί

µε τα µέλη

Οι συµµετέχοντες α όλαυσαν τη διαδροµή α ό το τέλος του αραλιακού εζόδροµου µέχρι την αραλία Διονυσίου. Στον τερµατισµό του Λα: κού Δρόµου ερίµεναν όµορφα δώρα όλους όσοι έλαβαν µέρος.

Mε την KOPINA ZOΛΛA

Ο 2ος Λα:κός Δρόµος ήταν αφιερωµένος στο µικρό ασθενή Γιάννη Τιχάλα και το χρηµατικό οσό ου συγκεντρώθηκε, κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασµό για τις ανάγκες νοσηλείας του. []

Ο Αθλητικός

Οργανσιµός

έστειλε µήνυµα σε όλους ότι

η γυµναστική

και το βάδην ισοδυναµούν

µε υγεία

και ευεξία.

Η Ι ασία α οτελεί

αγα ηµένο

άθληµα

του Ι ικού

για ολλούς,

συµµετείχαν

συµµετοχή

Οµίλου

Ν. Τρίγλιας ου στην εκδήλωση.

ενώ αρκετοί δηλώνουν

στον Ι ικό

Όµιλο.

Μετά

τη συµµετοχή

στο Λα:κό Δρόµο ξεκούραση στα καφέ

της αραλίας.

Εδώ

ο Β. Μ οζίκης,

η Β. Πα αδο ούλου και

η Μ. Α:βαλιώτου.

Καφεδάκι

και καλή αρέα. Εδώ

η Ζ. Γανίτη,

η Α. Οξιά

και

η Μ. Φουντουρλή


14

EΠIKOINΩNIA

∆ιασκέδαση

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

Πού να φάτε, πού να πιείτε, αλλά και να... κοιµηθείτε! ΑΓΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΣΙΒΗΡΗ

(Πεζόδροµος)

Tηλ: 23730 - 65.977

Ροτόντα

Tηλ.: 6944 - 394.827

Sante

∆άφνη

La Giorgio

Ο Σάκης

Ψησταριά, ταβέρνα

VIVERA

Καφέ - µπαρ

Ζαχαροπλαστείο

Πιτσαρία

Ταβέρνα

Tηλ: 23730 - 23.682

Κλαµπ (Eπαρχιακή οδός

(Πλατεία Βασµατζίδη)

Tηλ: 23770 - 71.411

Tηλ: 23740 - 24.777

Καλλιθέας - Κασσανδρείας)

Tηλ: 23730 - 23.324

Ευκάλυπτος

Χατζής

Ταβέρνα (Παραλία)

Τηλ: 23710 - 96.048 Ο Μιλτιάδης

ΙΕΡΙΣΣΟΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ

Καφέ, ζαχαροπλαστείο

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Σουβλάκια

Άθως

Tηλ: 23770 - 71.240

Άννα

Τηλ: 23710 - 96.079

Εστιατόριο, αναψυκτήριο

café AMAN

(1ο χλµ. Ν. Μουδανιών

Κρητικός

ψησταριά, όλα στα κάρβουνα

Περί Ορέξεως

(Παραλία)

Ζωντανή µουσική, µεζέδες,

- Ποτίδαιας)

Εστιατόριο

(Κεντρική πλατεία)

Ψησταριά, σούβλες

Tηλ: 23770 - 22.966

κρασί από βαρέλι

και σουβλάκια

Καφέ Dam

(Παραλία - λιµάνι

Tηλ: 23710 - 96.111

Coffee house

Ν. Μουδανιών)

∆ιογένης

Ζωντανή µουσική

Tηλ.: 6978.59.73.88

Ψησταριά

κάθε Σάββατο

(χοιρινά παραγωγής)

Tηλ - φαξ: 23770 - 71.222

Tηλ: 23710 - 94.336

e-mail: info@okritikos.gr

Απολυµένη Πέτρα

Χρυσό Παγώνι

Ο Κόκκινος

Καταλύµατα, εστιατόριο,

Εστιατόριο,

Εστιατόριο, φρέσκο ψάρι

καφέ - µπαρ, πισίνα.

Cathedral

ψαροταβέρνα (Παραλία)

Tηλ: 23770 - 71.360, 71.038

Tηλ: 23710 - 94.094, 94.260

έντεχνο λαϊκό

Καφέ - µπαρ

Tηλ: 23730 - 31.241

Τηλ: 23710 - 96.276

(Στο κέντρο)

(Εµπορικό Κέντρο Ενώσεως)

Ο Μπίλης

Tηλ: 6979 - 778.947

Tηλ: 23730 - 22.022

Ψησταριά

King Size

Εννέα Όγδοα 9/8

Μαρίνα

Άγγελος

ενοικιαζόµενα δωµάτια

Tηλ: 23710 - 96.060

Κλαµπ

Καφέ - µπαρ

Ψαροταβέρνα

Ψαροταβέρνα,

Tηλ: 23710 - 94.114

Κώστας

(Παρασκευή

Aνοικτά από τις 10:00 π.µ.

Tηλ: 23730 - 41.570, 41.825

εστιατόριο

e-mail: kiparisis@gmail.com

Ψησταριά,

& Σάββατο ανοικτά)

(Λιµάνι - παραλία

Τα Κάστρα

Tηλ: 23730 - 21.827

Η Φάρµα

(ντόπια κρέατα)

Μουράγιο

Ν. Μουδανιών)

Ψαροταβέρνα

Tηλ: 23710 - 96.260

Εστιατόριο

Tηλ.: 6974 - 733.739

Tηλ: 23730 - 41.411

Μαρία

Tηλ.: 6973 - 650.178

Ερωδιός

e-mail:kas_tra@otenet.gr

Ψησταριά

6972 - 264.630

Εστιατόριο (θαλασσινά)

Τηλ: 23710 - 96.246

Πλατανόρεµα

(∆ίπλα στο Ν.Ο.Μ. - λιµάνι)

Aγρόκτηµα, ξενώνας

Tηλ: 23730 - 22.442

Σαλιάρης

εστιατόριο, καφέ

Καπηλειό

Zωντανή µουσική

Εστιατόριο (Λιµανάκι) Tηλ: 23740 - 91.374

Tηλ.: 6945 - 593.002

Λίθος

Το Πέτρινο

Καφέ - µπαρ

Καφέ - µπαρ,

(Πλατεία Βασµατζίδη)

Tηλ: 23740 91.566

ζωντανή µουσική,

Tηλ: 23730 - 65.322

Πέτρινο

karaoke

Λώστα

Καφέ, ταβέρνα, ξενοδοχείο

Tηλ.: 6972.360.459

Μπαρ

Ikonio

(Kεντρική πλατεία

Καφέ - µπαρ

Tηλ: 23730 - 23.171

e-mail: sogabros@otenet. gr

πεζόδροµος)

Tηλ: 23740 - 81.579

Μοντάζ

Τάκης Γιουρούδης

Dolphin

Tηλ.: 6944 - 941.956

email: ikonio2006@yahoo. gr

Μπουάτ

Ψησταριά,

Tσιπουράδικο

Καφέ - µπαρ

Μαρίνα

Μάνος

Aνοιχτά Παρασκευή

ενοικιαζόµενα δωµάτια

Tηλ: 23740 - 91.374

Tηλ: 23740 - 25.440

Ψαροταβέρνα - ουζερί,

Ψαροταβέρνα

& Σάββατο) (Αγιονέρι)

Tηλ: 23710 94.000, 94.463

Το Παραµύθι

φρέσκο ψάρι

Tηλ: 23740 - 81.624

Tηλ: 23710 - 23.335

Ψηλή Ράχη

Ουζερί

(Έναντι λιµανιού

Τα κύµατα

Tηλ: 23740 - 23.668

Ν. Μουδανιών)

Ψαροταβέρνα

Tηλ: 23730 - 24.351

Tηλ: 23740 - 81.287

ΑΘΥΤΟΣ CURO SIWO

Ρεµέτζο

ΑΡΝΑΙΑ Μπακατσιάνος

Ελατόδασος αγρόκτηµα Καφέ, εστιατόριο,

Eστιατόριο,

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

παραδοσιακά φαγητά, ξενώνας µε τζάκι

Εστιατόριο, τοπική κουζίνα

Tηλ.: 6974 - 275.094

Tηλ: 23710 - 24.500

Κατής

Αγιονέρι - “Μετά”

Ξενώνας

Ταβέρνα (κρεατικά)

Σουπάδικο

Tηλ: 23710 - 94.400, 94.111

Οινοµαγειρείον (ταβέρνα)

(Έναντι εκκλησίας)

Τηλ: 23710 - 24.500

Ο Τζίµης

κάθε Παρασκευή & Σάββατο

(Έναντι Ν.Ο.Μ.)

Tηλ: 23730 - 51.277

Έξι Βρύσες

Εστιατόριο, ξενώνας,

(Στο δρόµο προς Ιερισσό)

Tηλ: 23730 - 25.814

Το στέκι του Θανάση

Καφέ - µπαρ,

χαµάµ, σάουνα

Ληµέρι

Ταβέρνα (κρεατικά)

εστιατόριο, πιτσαρία

Tηλ: 23710 - 94.220

Εστιατόριο, ψαροταβέρνα

(Έναντι ∆ηµαρχείου)

Tηλ: 23710 - 24.820

e-mail: 2jimmys@otenet.gr

Tηλ: 23730 - 51.087

Η Μαριγούλα

Ο Σόγαµπρος

Οινοµαγειρείον

Ξύλινη ταβέρνα, ψησταριά

Kάθε Κυριακή κλειστά

& κρασί Αγίου Όρους

(Πίσω από τη Νοµαρχία)

Tηλ: 23710 - 94.466,

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

∆ηµοτικό εστιατόριο, καφέ (Αγία Παρασκευή)

N. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ

e-mail: karantaglis@yahoo. com

ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ

Αγιονέρι - “Ροδαµός”

Tηλ: 23740 - 91.635, 91.639 e-mail: info@petrino-hotel.gr

Ν. ΠΛΑΓΙΑ

ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ

Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

Ν. ΦΩΚΑΙΑ

Σ OKOS

Καφέ - µπαρ, ψησταριά

ΠΥΡΓΑ∆ΙΚΙΑ Αφθόνη

Tηλ.: 6946.479.121 e-mail: gioroudis@gmail. com

Εστιατόριο, ταβέρνα

ΝΙΚΗΤΗ

Tηλ: 23720 - 22.750

Mondo

Food delivery

e-mail: info@bakatsianos.gr

Καφέ - µπαρ

(Aγίου Γεωργίου 22)

Ο Πλάτανος

Πράσινο Χωριό

Παρασκευή:

Tηλ: 23730 - 26.350

Καφέ - µπαρ, εστιατόριο,

ροκ βραδιά

Μικρό καφέ

ενοικιαζόµενα δωµάτια

Σάββατο: λαϊκή βραδιά

Tηλ: 23720 - 22.090, φαξ: 23720 - 22.097

Tηλ: 23750 - 93.106

ΨΑΚΟΥ∆ΙΑ

Ο Κώστας

Μεσόγειος

Ταβέρνα (σούβλα)

Ψησταριά, ψαροταβέρνα

Ταβέρνα, παραδοσιακή

αλλά και ουζοµεζέδες

Tηλ: 23750 - 93.258

τοπική κουζίνα

Kαφέ - µπαρ

(Παλαιό χωριό)

Ο Μαρκεζίνης

Tηλ: 23710 - 53.218

Ο Μεθυσµένος

(Εµπορικό Κέντρο Ενώσεως)

Tηλ: 23753 - 00781,

Ψαροταβέρνα

e-mail: charakotsiou@yahoo.gr

Πλάτανος

Tηλ.: 6978 - 445.623

6944 - 914.108

& κρεατικά

Ξενοδοχείο

Ψησταριά, ταβέρνα

Moretto

Τρία Σκαλοπάτια

Tηλ.: 6979 - 778.584

Φιλίππειο

(και πακέτο)

Cafe bistrot, ποτό & φαγητό

Εστιατοριο (µαγειρευτά,

Ροµάντζα

Εστιατόριο,

Tηλ: 23740 - 25.309

(Κύπρου & Εθν. Αντίστασης 22)

ψαρικά, σούβλας, της ώρας)

Ψαροταβέρνα

αίθουσα εκδηλώσεων

Eστιατόριο - µπαρ

REPIO

Tηλ: 23730 - 21.053

(Παραλία)

Tηλ: 23750 - 93.223,

(Χοροί, γάµοι, βαπτίσεις)

(Παραλία)

Καφέ - µπαρ

Pride

τηλ: 23750 - 23.816

6993 - 958.101

(Ανοιχτά όλο το χρόνο)

Tηλ: 23710 - 51.207, 51.221

Aνοιχτά µόνο χειµώνα

Καφέ - µπαρ

ΓΕΡΑΚΙΝΗ Γερακινιώτικο στέκι

Tηλ: 23710 - 54.100

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


Aγγελίες

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Νέα Μουδανιά, Τηλέφωνο: 6977 - 368.351) ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó·: 1) ∂ÁÁ˘ËıÒ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ 2) ¡· Û·˜ ˘ԉ›͈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ - ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ. 3) ¡· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·fi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÛÙ Ì ٛÔÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ fï˜ ¯ÚfiÓÔ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µοναδικό διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC, γκαράζ και αποθήκη έναντι Παναγίας Κορυφινής. Βλέπει θάλασ-

σα.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC και πάρκινγκ στο κέντρο, υπέρ λουξ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,WC στο κέντρο. Τιµή 100.000 ευρώ.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 80 τ.µ., γωνιακό, στο κέντρο µε 2∆,ΣΚ,WC. Μόνον 70.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µονοκατοικία µε οικόπεδο εντός σχεδίου, κτίζει και άλλα µέτρα. Τιµή 200.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 -

23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µεζονέτα στον “Ελαιώνα” 120 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 160.000 ευρώ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλούνται µοναδικά µαγαζιά σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης, µε µεγάλη ποικιλία εµβαδού και τιµών. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ: Πωλείται µοναδικό αγροτεµάχιο, δεύτερο από θάλασσα, σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τιµή 300.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 4.500 τ.µ. στο καλύτερο σηµείο του κόµβου, Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθούν και άλλα κοµ µάτια για µεγάλο εµπορικό κέντρο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.

Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ., πολύ κοντά στην πόλη, µε ελιές και νερό. Τιµή 75.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., δεύτερο από άσφαλτο, µε ελιές και νερό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Tιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 375 τ.µ., γωνιακό και απέναντι από πάρκο. Τιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – “ΜΟΥΡΙΕΣ”: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 250 τ.µ., σε υπέροχο σηµείο, κοντά στη θάλασσα. Τιµή 45.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. []

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναλλαγές ακινήτων “Η Ανάπτυξη” (Λάκκωµα - Τηλ.: 23990 - 51.590. Κιν.¨: 6947 - 713.232) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, στο συνδετήριο δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., µε “πρόσωπο” σε άσφαλτο, µε ρεύµα, νερό, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 70.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 19.500 τ.µ., 400 µ. δεξιά από δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πριν από το ύψος του Τσάνταλη. ∆ιαιρείται σε 4 άρτια και οικοδοµήσιµα τεµάχια, δίπλα ρεύµα, νερό. 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, ευκαιρία, περιοχή Τσάνταλη κλινικής “Ευεξία”, πωλείται αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ., 160.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 7.500 τ.µ. σε πολύ καλή περιοχή, µε θέα θάλασσα Όλυµπο, µε ρεύµα, νερό κοντά, 140.00 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., µε φως, νερό, τηλέφωνο, άριστη πρόσβαση. 100.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πρώτο δεξιά στο δρόµο για Χαλκιδική, πωλείται αγροτεµάχιο 17.000 τ.µ. µε πρόσοψη 97 µ., υψηλής προβολής 620.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ προς Ν. Γωνιά, πωλείται κληροτεµάχιο, 4.000 τ.µ., µε ρεύµα, νερό, πρόσοψη σε δηµοτική οδό, ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 80.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο 180.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 9.000 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., δίπλα στον παράδροµο, µε ρεύµα και γεώτρηση, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 5.250 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 150.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 4.500 τ.µ., δίπλα στο ξενοδοχείο “Απόλλων”, πολύ κοντά στον οικισµό, µε ρεύµα, νερό, θέα θάλασ-

σα - Όλυµπο, 150.000 €. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ν. ΓΩΝΙΑ, πωλούνται πολύ ωραία οικόπεδα 650 - 740 τ.µ. στην επέκταση του οικισµού, µε θέα θάλασσα – Όλυµπο, από 55.000 €. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 646 τ.µ., εντός του οικισµού, χτίζει 400 τ.µ., 70.000 €. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΚΚΩΜΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί χώροι 500 τ.µ., 600 τ.µ., 1.100 τ.µ., 1.800 τ.µ., µε χώρους γραφείων, WC, κ.λπ., άµεση πρόσβαση από κόµβο Λακκώµατος.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟ∆ΙTΗ ΣΥΝΟ∆Η (ΤΗΛ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280. 000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 21.800 τ.µ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3. 500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην περιοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση

"Αλυκές" της Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


EΠIKOINΩNIA

Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη Θεσσαλονίκη

16

K. Mακεδονία

Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2009

Ρυπασµένα όλα τα διασυνοριακά ποτάµια της Ελλάδας

Mελέτη µεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ

Π

ροέρχονται από περιοχές της Ευρώπης, όπου βιώνουν καθηµερινά τις έννοιες της διαφορε-

τικότητας, της πολυπολιτισµικότητας και των κοινωνικών και οικονοµικών προκλήσεων. ∆εκαοκτώ δάσκαλοι και πέντε µαθητές από σχολεία της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Ρου µανίας, της Βουλγαρίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας, συνάντησαν εκπαιδευτικούς και παιδιά από το 3ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης, προκειµένου να συνεργαστούν σε θέµατα αλληλοκατανόησης και να κατανοήσουν την πολυµορφία της ευρωπαϊκής κουλτούρας.

Σ

ε επικίνδυνη κατάσταση,

ρύπανσης των ποταµών που

ση λιπασµάτων και φυτοφαρµά-

όσον αφορά τη ρύπανση

χρόνο µε τον χρόνο υποβαθµί-

κων.

των υδάτων, βρίσκονται οι ποτα-

ζονται", τονίζει η κ.Λαζαρίδου.

αντιπληµµυρικά έργα. "Το νερό δηλαδή, µετά τα

Για την εκτίµηση της οικολο-

φράγµατα, πέφτει µε ορµή από

µοί Νέστος, Αλιάκµονας και Α-

Στη µελέτη των µεταπτυχια-

γικής κατάστασης επί ελληνικού

ψηλά, καταστρέφοντας τους βι-

ξιός, όπως προκύπτει από τα

κών φοιτητών Μ. Μαθιουδάκη ,

εδάφους, πραγµατοποιήθηκαν

ότοπους, µε αποτέλεσµα η ποι-

αποτελέσµατα

που

Τ. Φραγκουλίδου, Ε. Κουκίδου

δειγµατοληψίες σε 8 σταθµούς,

ότητα του νερού να γίνεται ελλι-

Η γνωριµία τους αυτή πραγµατοποιήθηκε στο

πραγµατοποίησαν φοιτητές του

και Λ. Σκορδή αξιολογήθηκε ο

την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου

πής", εξηγεί η κ.Λαζαρίδου.

πλαίσιο της δράσης "Local and national symbols foster

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

ποταµός Αξιός, που πηγάζει από

2008 και όπως προέκυψε, οι πε-

Όσον αφορά τέλος τον Α-

European friendship" ("Τοπικά και εθνικά σύµβολα προ-

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο πλαί-

το όρος Σκάρδος στην ΠΓ∆Μ και

ρισσότεροι σταθµοί βρίσκονται

λιάκµονα ποταµό, από τη µελέ-

άγουν την ευρωπαϊκή φιλία"), που εντάσσεται στο

σιο του ∆ιατµηµατικού Μετα-

εκβάλλει στο Θερµαϊκό Κόλπο,

σε µέτρια οικολογική κατάστα-

τη των µεταπτυχιακών φοιτητών

Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης "Comenius".

πτυχιακού Τµήµατος (Τµήµατα

σχηµατίζοντας το ∆έλτα Αξιού-

ση.

Β. Σωµαταρίδου, Π. Χριστοφορί-

Η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των µελών των

Βιολογίας, Γεωλογία και Πολιτι-

Λουδία - Αλιάκµονα - Γαλλικού-

συµµετεχουσών χωρών ξεκίνησε την Πέµπτη στη Θεσ-

κών Μηχανικών), µε θέµα: "Οι-

σαλονίκη και θα διαρκέσει µέχρι και σήµερα. Οι φιλο-

κολογική ποιότητα και διαχείρι-

ξενούµενοι των άλλων χωρών συνάντησαν τον δήµαρχο Μενεµένης, Γιώργο Ακτσελή, και το διευθυντή της

µελέτης

Το Νέστο µελέτησαν οι Λαµ-

δη, Κ.∆όµβρη και Κ.Αποστολά-

Αλυκών Κίτρους. Η λεκάνη α-

πρινή Κανλή, Αθηνά Πατσιά,

κη, η ποιότητα των ρεόντων υ-

πορροής του έχει µέγεθος 24.

Κωνσταντία-Αναστασία Κασάπη

δάτων βρέθηκε από "πολύ κακή"

ση σε επίπεδο λεκάνης απορ-

615 km2, εκ των οποίων τα

και Γαλάτεια Αγγελάκου, κατα-

(Γκιόλι, Τάφρος 66) έως "καλή"

ροής".

21.690 km2 βρίσκονται στην

λήγοντας στο συµπέρασµα ότι,

(Κοκκινιά, Πλατανιά).

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης,

Όπως αναφέρει η καθηγή-

Γιώργο Κυρίζογλου και στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν σε

τρια στον Τοµέα Ζωολογίας του

µουσεία και µνηµεία της Θεσσαλονίκης.

ΠΓ∆Μ και µόλις τα 2.925 km2

η ποιότητα του νερού στους

"Στο Βενέτικο και στην Αγία

στο ελληνικό τµήµα.

παραποτάµους είναι υψηλή ή

Βαρβάρα η ποιότητα των νερών

Τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ,

Όπως προέκυψε, ο Αξιός

καλή, ενώ η ποιότητα του νερού

είναι "κακή" και στους υπόλοι-

Στις εγκαταστάσεις του 3ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµο-

Μαρία Λαζαρίδου, η κατάσταση

εισέρχεται ρυπασµένος, αλλά

στους σταθµούς του κύριου ρου

πους σταθµούς "µέτρια". Ειδικό-

τικού Σχολείου Μενεµένης συζήτησαν για τους στό-

των ποταµών κρίθηκε µέτρια ως

κατά την καθοδική του ροή από

είναι µέτρια ή ελλιπής.

τερα, η ποιότητα στους σταθ-

χους της δράσης και θα ανταλλάξουν απόψεις και

ελλιπής.

τα ελληνικά σύνορα, δέχεται

Επιπροσθέτως, φάνηκε ότι ο

µούς που βρίσκονται στον κύριο

πολιτισµικά στοιχεία, µέσα από θεατρικά και αθλητικά

"Καλή βρέθηκε µόνον στους

επιπλέον την επιβάρυνση από

Νέστος είναι ένας ποταµός που

ρου του ποταµού ήταν κατά

δρώµενα και βιωµατικές ασκήσεις. Οι µαθητές όλων

παραποτάµους του Νέστου, στο

βιοµηχανικά απόβλητα, αστικά

δεν καθορίζεται η ποιότητά του

κύριο λόγο "µέτρια" προς "καλή".

των τάξεων του δηµοτικού σχολείου της Μενεµένης

Γοργόπη του Αξιού και σε δυο

λύµατα, ενώ υπάρχει και έντονη

από τη ρύπανση, αλλά από την

Σε ό,τι αφορά την αφθονία

παρουσίασαν µέρος των εργασιών, που έχουν ήδη α-

µόνον σταθµούς, Πλατανιά και

αγροτική δραστηριότητα, µε υ-

υδροµορφολογική του διαχείρι-

των ζώων σε κάθε σταθµό, "οι

ναλάβει, σχετικά µε τα σύµβολα, τους µύθους, τα ιστο-

Κοκκινιά, του Αλιάκµονα" σηµει-

δροβόρες καλλιέργειες και χρή-

ση, δηλαδή τα φράγµατα και τα

ρικά πρόσωπα και τα µνηµεία της Θεσσαλονίκης.

ώνει η κ. Λαζαρίδου.

µέγιστες τιµές παρατηρήθηκαν στην Πλατανιά και στην Παναγιά

"Η δράση αυτή δίνει σε όλους εµάς τους συµµετέ-

Ως αιτίες της ρύπανσης ανα-

και οι ελάχιστες στο Βενέτικο και

χοντες τη χαρά της δηµιουργίας και της επικοινωνίας

φέρει τη µη επεξεργασία βιοµη-

στην Τάφρο 66", αναφέρεται

µε άλλες κουλτούρες. Μέσα από την κατανόηση των

χανικών και αστικών λυµάτων,

στην µελέτη.

άλλων πολιτισµών θα καταφέρουµε να σφυρηλατήσου-

καθώς και τα φράγµατα, ενώ

Για την οικολογική κατάστα-

µε το σεβασµό στη διαφορετικότητα", εξήγησε ο

ξεκαθαρίζει ότι τα διασυνοριακά

ση ποταµών της Βόρειας Ελλά-

δάσκαλος του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης,

ποτάµια εισέρχονται µεν µε φο-

δας, την ανάγκη κοινοτικής δρά-

Παρασκευάς Πινέλης.

ρτία ρύπων στη χώρα µας, αλλά

σης και διεύρυνσης του νοµικού

η κατάστασή τους, τις περισσό-

πλαισίου στον τοµέα πολιτικής

τερες φορές, χειροτερεύει.

των υδάτων, θα µιλήσει η κ.

Οι δραστηριότητες του προγράµµατος θα δηµοσιοποιηθούν ηλεκτρονικά, σε ιστοσελίδα που θα δηµιουργηθεί για το συγκεκριµένο σκοπό, ενώ θα ακολου-

"Είναι επιτακτική πλέον η α-

Λαζαρίδου, τη ∆ευτέρα 9 Νοεµ-

θήσουν και άλλες εκπαιδευτικές συναντήσεις, µία σε

νάγκη διακρατικών συµφωνιών

βρίου 2009, στις 18.30, στο Γαλ-

κάθε συνεργαζόµενο σχολείο.

και η υλοποίηση συγκεκριµένων

λικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

έργων για την αντιµετώπιση της

[]

F. 2850/07-11-09  

epikoinonia-news