Page 1

AΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Ο Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (σελ. 9)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2837

ΤΡΙΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΟΥΜΠΙΩΝ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Πρόγραµµα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εµπορίας Μελιού, για το έτος 2010

Έργα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

ΣEΛΙ∆Α 4

Η

δηµοπράτηση του έργου κατασκευής Αγροτικής οδού ∆ουµπιών - Γαλάτιστας αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ύστερα από την επικύρωση των σχετικών διαδικασιών από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού και Οικονοµικής διαχείρισης. «Η Ν.Ε. ενηµερώθηκε για την ένταξη του έργου και έχουµε την έγκριση των Τευχών ∆ηµοπράτησης. Ευελπιστούµε ότι πολύ σύντοµα θα πάρουµε το “πρά-

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

σινο φως” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

Παράταση αιτήσεων για Προγράµµατα Επιχειρηµατικότητας

χης Ιωάννης Τζίτζιος.

για να δηµοπρατήσουµε το έργο, το οποίο είναι προϋπολογισµού 5.800.000 ευρώ», ανέφερε ο αντινοµάρ-

ΣEΛΙ∆Α 3

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ακριβά τα τρόφιµα για έναν στους δύο καταναλωτές ΣEΛΙ∆Α 5

Όπως διευκρίνiσε ο κ. Τζίτζιος, στα έργα πoυ χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει στασιµότητα στην υλοποίησή τους, όπως πιθανόν να συµβαίνει µε άλλα έργα, όταν αλλάζει µια κυβέρνηση.ΣEΛ. 3

Ψήφο εµπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση από τη Βουλή ΣEΛ. 9


EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 ΤΡΟΧΑΙΑ

2

Aτζέντα

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Κασσάνδρειας 23740 - 22.214

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265

EΘNIKH

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460 Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Αρναία 23720 - 22.212

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Συκιά 23750 - 41.327

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Λευκό Αναπηρικό Ταξί 697 99 55 477


Αυτοδιοίκηση

3

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Έργα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης

EΠIKOINΩNIA ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Παράταση αιτήσεων για Προγράµµατα Επιχειρηµατικότητας

• Στην τελική ευθεία η δηµοπράτηση του δρόµου ∆ουµπιών - Γαλάτιστας • Εν αναµονή της οικοδοµικής άδειας για το νέο Λύκειο Ν. Μουδανιών

Τ

ο Επιµελητήριο της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο της συνεχούς ενηµέρωσης των µελών του, σε θέµατα

που αφορούν τα επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράµµατα, τα ενηµερώνει ότι, ύστερα από το αυξηµένο ενδιαφέ-ρον που υπήρξε από το κοινό για τα προγράµµατα “Ενίσχυροπροστασία κ.λ.π. έχουν ήδη

12θέσιο του Πολυγύρου και

κρινε και µιά σειρά έργων

Στο µεταξύ, η Νοµαρχιακή

εγκριθεί και θα γίνει αίτηση

πιστεύουµε ότι µε τα δύο υπερ-

ασφαλτόστρωσης σε περιοχές

Επιτροπή εγκρίθηκαν όλες οι µε

στην Πολεοδοµία Μουδανιών,

σύγχρονα λύκεια θα λυθεί ορι-

της Καλλικράτειας, της Παλαι-

λέτες που αφορούν στην κατα-

για να εγκριθεί η οικοδοµική ά-

στικά το στεγαστικό πρόβληµα

όχωρας, της Κρήνης, των Σα-

σκευή του 12θέσιου Λυκείου Ν.

δεια του νέου Λυκείου, ώστε να

στις δύο περιοχές», τόνισε ο κ.

νών, της Γαλάτιστας της Συκιάς

Μουδανιών.

προχωρήσουµε στη δηµοπρά-

Τζίτζιος.

και των Ελαιοχωρίων. Τα έργα

ΣEΛ. 1

«Η αρχιτεκτονική και η στα-

τηση.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η

τική µελέτη, τα ηλεκτροµηχα-

Σε δεκαπέντε περίπου µέ-

Νοµαρχιακή Επιτροπή, στην

νολογικά, τα υδραυλικά, η πυ-

ρες θα ακολουθήσει και το

τελευταία συνεδρίασή της, ενέ-

αυτά είναι συνολικού προϋπολογισµού 1,4 εκατοµ. ευρώ. []

σης Επιχειρηµατικότητας Νέων” και “Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας Γυναικών”, για τα οποία κατατίθενται αιτήσεις ένταξης ήδη από τις 15 Ιουνίου 2009 και κατόπιν πολλών αιτηµάτων για την παράτασή τους, δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προτάσεων στα παραπάνω προγράµµατα, από τις 15 Οκτωβρίου 2009, στις 16 Νοεµβρίου 2009. Υπενθυµίζουµε ότι τα εν λόγω προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού 80 εκατοµ. ευρώ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά (µέσω του διαδικτυακού τόπου www.eommex.gr) και υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος του Υπουργείου Ανάπτυξης “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα” (ΕΠΑΝ ΙΙ), µε ενδιάµεσο φορέα τον ΕΟΜΜΕΧ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον EOMMEX, (Ξενίας 16 και Έβρου 26, Αθήνα 115 28), τηλ. 210 - 74.91.100, 210 - 74.81.157, www.eommex.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

• Διαταραχές άρθρωσης, λόγου, ομιλίας • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία • Διαταραχές φωνής, δυσφωνίες, αφωνία • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός • Τραυλισμός, ρινολαλία, σχιστίες • Αφασίες, βαρηκοΐα – κώφωση Καραμανλή 7, Πολύγυρος Κιν: 6937.280.885 * E-mail: n_mitsiou@yahoo.gr


EΠIKOINΩNIA

4

Προγράµµατα Βελτίωσης για µελισσοκόµους

H γνώµη µας Ξ

έρουµε ότι στην Πολιτική οι ρόλοι των κοµµάτων είναι διακριτοί, ανάλογα µε τη θέση τους στο Κοινοβούλιο, αλλά καλό θα ήταν να µην αγνοούν και τη λαϊκή αίσθηση περί σοβαρότητας. Πρόσφατα στη Βουλή –στο πλαίσιο των προγραµµατικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης– παρακολουθήσαµε τη διαδικασία “ψήφου εµπιστοσύνης” και διαπιστώσαµε το εξής µάλλον παράδοξο: Σύσσωµη η Αντιπολίτευση απέφυγε να δείξει εµπιστοσύνη σε ένα κόµµα µε ισχυρότατη πλειοψηφία, ενώ η Συµπολίτευση χειροκρότησε µε ενθουσιασµό την (αυτονόητη) υπερψήφισή της µόνον από τους βουλευτές του Κόµµατος! ταν ο λαός έχει εξουσιοδοτήσει ένα κόµµα να τον κυβερνήσει, και µάλιστα µε αδιαµφισβήτητη εντολή, είναι παράδοξο τα υπόλοιπα κόµµατα, τα οποία –υποτίθεται– δίνουν λογαριασµό στο λαό, να περιφρονούν την επιλογή του και να µη δίνουν στη νέα κυβέρνηση πίστωση χρόνου –“εµπιστοσύνη” υπό αίρεση, ας πούµε– περιµένοντας να δουν τα “δείγµατα γραφής” της και µετά να αναπροσαρµόσουν τη στάση τους. οµίζουµε ότι ήρθε η εποχή, που θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στο πολιτικό µας σύστηµα, οι οποίες θα ξεκινούν από την αναπροσαρµογή των θεσµικών ρόλων και θα φτάνουν µέχρι την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτικών, αφού εξακολουθούν ν’ αντιµετωπίζουν τους πολίτες, κολληµένοι σε παρηκµασµένα στερεότυπα και συντηρώντας την αφέλεια ότι οι ψηφοφόροι είναι εξαρτηµένοι από τα κόµµατα επιλογής τους. ι πρόσφατες εκλογές απέδειξαν ότι οι ψηφοφόροι δεν παραµένουν εγκλωβισµένοι σε ιδεολογικά “γκέτο”, αλλά µετακινούνται εύκολα και µαζικά, ανατρέποντας προβλέψεις. Έπαψαν να θεωρούν τον εαυτό τους ενταγµένο σε κοµµατική αγέλη, που δέχεται άκριτα τις αποφάσεις ή τις εντολές του αρχηγού. Απεναντίας, έχουν αναγάγει τον εαυτό τους σε αµείλικτο κριτή της πολιτικής συµπεριφοράς όλων αυτών τους οποίους έχουν στηρίξει µε την ψήφο τους, απαιτώντας συνέπεια, ειλικρίνεια, εργατικότητα και ήθος. ποιοι αργήσουν να το αντιληφθούν –από αδιαφορία ή υστέρηση– θα βρεθούν προ µεγάλων εκπλήξεων, οι οποίες τελικά (για όλους τους υπόλοιπους) θα είναι απλώς οι φυσικές συνέπειες των νέων πολιτικών συνθηκών.

Kοινωνία

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ό

Ν

Ο

Ό

βρίου 2009, στο Κέντρο Μελισ-

δράση δεν ενισχύεται από άλλη

δεύσεων” και “Προµήθεια Εξο-

το πλαίσιο του Προγράµ-

σοκοµίας Κεντρικής Μακεδο-

πηγή και

πλισµού Μελισσοκοµικών Οργα-

µατος Βελτίωσης της Πα-

νίας.

Σ

* (µόνο για τη ∆ράση “Τεχνι-

νώσεων” θα πρέπει να υποβά-

ραγωγής και Εµπορίας Μελιού

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συ-

κή στήριξη των µελισσοκόµων”)

λουν αίτηση το αργότερο µέχρι

έτους 2010, ξεκίνησε η κατάθε-

νοδεύονται από τα παρακάτω

φωτοαντίγραφο της άδειας κυ-

την 31η Οκτωβρίου, την 30ή

ση δικαιολογητικών για τις ∆ρά-

δικαιολογητικά:

κλοφορίας του ΦΙΧ (φορτηγό

Νοεµβρίου και 31η ∆εκεµβρίου

σεις “Αντικατάσταση κυψελών”,

* φωτοαντίγραφο θεωρηµέ-

ιδιωτικής χρήσης) µελισσοκοµι-

2009 αντίστοιχα για κάθε ∆ρά

“Καταπολέµηση της βαροϊκής

νου Μελισσοκοµικού Βιβλιαρί-

κού αυτοκινήτου εφόσον χρησι-

ση.

ακαρίασης” και “Τεχνική στήριξη

ου,

µοποιηθεί για την µεταφορά

των µελισσοκόµων” (µετακινή-

* φωτοαντίγραφο του Ε1 της

των κυψελών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπο-

Επίσης, οι µελισσοκοµικοί

ρούν να απευθυνθούν στο Κέν-

Οι ενδιαφερόµενοι µελισσο-

* φωτοαντίγραφο της πρώ-

φορείς που θέλουν να ενταχ-

τρο Μελισσοκοµίας Κεντρικής

κόµοι του νοµού Χαλκιδικής, για

της σελίδας του τραπεζικού λο-

θούν στις ∆ράσεις “Εµπλουτι-

Μακεδονίας, στα τηλέφωνα:

να ενταχθούν στο πρόγραµµα,

γαριασµού,

σµός της Μελισσοκοµικής Χλω-

23960 - 23.362, 23960 - 23.372 και 23960 - 23.318.

σεις µελισσοσµηνών).

φορολογικής δήλωσης του ‘09,

πρέπει να υποβάλουν αίτηση το

* υπεύθυνη δήλωση του

ρίδας”, “∆ιοργάνωση και πραγ-

αργότερο µέχρι την 20η Νοεµ-

Ν.1599/86, ότι η συγκεκριµένη

µατοποίηση ταχύρυθµων εκπαι-

[]

PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION, Inc. U.S.A. “Στην υπηρεσία του Ελληνισµού από το 1947” Παµµακεδονική Ένωση \ Ψήφισµα Υπάτου Συµβουλίου για την Κατάργηση του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης

Τ

α κάτωθι µέλη της Παµ-

ση της Ελλάδας να διαφυλάξει

φθαλµιούν γειτονικές χώρες,

πε να αναβαθµιστεί καθώς θα

µακεδονικής Ένωσης Η-

και να υπερασπίσει την ιστορική

αποτελούσε µία επισήµανση

εξυπηρετούσε την πρόθεση της

Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00

ΠΑ σε κανονική συνεδρίαση του

αλήθεια και τα κυριαρχικά δι-

προς κάθε κατεύθυνση ότι η

ελληνικής πολιτικής ηγεσίας αλ

Υπάτου Συµβουλίου στην πόλη

καιώµατα της χώρας µας. Επι-

«Μακεδονία» είναι ελληνική,

λά και το συµφέρον της χώρας

I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

Υπουργείου Μακεδονίας/Θρά-

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7

για λόγους εθνικής σηµασίας και

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

Σκοπίων. Η ύπαρξη του σήµαινε

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254

της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, την

πλέον η ύπαρξή του ενίσχυε

γεγονός που υποστηρίζει και

να καταστεί η Θεσσαλονίκη ο

10η Οκτωβρίου 2009 και έχον-

την παραµεθόριο περιοχή της

τεκµηριώνει η παγκόσµια ακα-

στρατηγικός επιχειρηµατικός και

τας υπ’ όψη την κατάργηση του

Μακεδονικής και Θρακικής γης.

δηµαϊκή κοινότητα.

οικονοµικός κόµβος των Βαλκα-

κης, αποφασίζουν: Θεωρούµε πως το Υπουργείο Μακεδονίας/Θράκης έπρεπε να παραµείνει ως Υπουργείο τουλάχιστον µέχρι να επιλυθεί το ζήτηµα της ονοµασίας των και σηµατοδοτούσε την πρόθε-

Ο συµβολικός του χαρακτή-

Πιστεύουµε ότι αντίθετα ο

ρας σε περιοχές τις οποίες επο-

ρόλος του Υπουργείου θα έπρε-

Οι υπογράφοντες: Νίνα Γκατζούλη/Υ.Πρόεδρος Αθανασία Μπίσκα/Πρόεδρος ΜΚ ∆ρ. Αντώνης Παπαδόπουλος/Υ.Αντιπρόεδρος Αθανασία Γρηγοριάδου Μαρία Χατζηνάκου/Υ.Γραµµατέας Βασίλης Γκατζούλης Κωνσταντίνος Χατζηστεφανίδης/Ύ.Ταµίας Νίκος Βατσικούρας ∆ρ. Παναγιώτης Μπαλτατζής/Κυβερνήτης Ελεονόρα Σπηλιάκου ∆ηµήτρης Τασσόπουλος/Κυβερνήτης Μαρία Παπαδοπούλου ∆ηµήτρης Χατζής/Βοηθός Κυβερνήτη ∆ηµήτρης Βοζιρικίδης Φώτης Γερασόπουλος/π. Υ. Πρόεδρος Βασίλης Τσαντίλας Νίνα Περοπούλου/π.Υ. Πρόεδρος Αθανάσιος Λιάµπας Σωτήριος Πρώιος/π. Υ. Πρόεδρος Πάνος ∆. Σπηλιάκος/π. Υ. Πρόεδρος

νίων, η οικονοµική και επιχειρηµατική πύλη στα Βαλκάνια. Οι Μακεδόνες της ∆ιασποράς απευθύνουν προς την κυβέρνηση ένθερµη έκκληση να επανεξετάσει την απόφασή της για την κατάργησή του και να ενδυναµώσει τον ρόλο του στις περιοχές ευθύνης του. []


Κοινωνία

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

5

EΠIKOINΩNIA

ΚΕ.Π.ΚΑ.: Ακριβά τα τρόφιµα για έναν στους δύο καταναλωτές ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τ

ην

ακρίβεια

συσκευασίες

υποδει-

των

τροφίµων

(σήµανση Ηµερήσιας Συνιστώ-

κνύουν οι καταναλωτές

µενης ∆όσης).

ως το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα, που αντιµετωπίζουν σε

Ωστόσο, από τις απαντήσεις

σχέση µε τα τρόφιµα, ενώ η

που δίνουν οι καταναλωτές,

ασφάλεια/υγιεινή κατατάσσεται

όταν καλούνται να ερµηνεύ-

στη δεύτερη θέση της «µαύρης

σουν παραδείγµατα ετικετών

λίστας», µε τρίτη την κακή ποι-

τροφίµων µε βάση την ΗΣ∆, φαί-

ότητα. Το ποσοστό των κατανα-

νεται πως µόλις το 46,70%

λωτών που «δείχνουν» την ακρί-

αυτών κατανοούν τη σήµανση.

βεια ως το κυριότερο ζήτηµα

Αντίστοιχα, το ποσοστό εκείνων

υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση

που κατανοούν τη σήµανση του

µε την αντίστοιχη έρευνα του

λεγόµενου «Φωτεινού Σηµατο-

2006, σύµφωνα µε πανελλαδι-

δότη», φθάνει το 66,94%, παρά

κή έρευνα του Κέντρου Προ-

το ότι η συγκεκριµένη σήµανση

στασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ),

δεν υπάρχει στις ετικέτες των

σε δείγµα 983 ατόµων, στο διά-

τροφίµων στην Ελλάδα.

στηµα 16/09/09-11/10/09. Την

Ο ‘’φωτεινός σηµατοδότης’’

έρευνα παρουσίασε στη Θεσσα-

περιλαµβάνει κόκκινα, κίτρινα

λονίκη, ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ,

και πράσινα σήµατα, πάνω στη

Νίκος Τσεµπερλίδης, µε αφορ-

συσκευασία ενός τροφίµου,

µή τη Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατρο-

που δείχνουν αν περιέχει υ-

φής.Μεγάλο τµήµα της έρευνας

ψηλά, µέτρια ή χαµηλά ποσοσ-

αφορά στη σήµανση ετικέτας

φίµων. Η συντριπτική πλειοψη-

του δείγµατος) θεωρεί τα συ-

για να το αγοράσει και σε ποσο-

κατανοήσει τον πίνακα διατρο-

τά διάφορων συστατικών, όπως

για τη διατροφική αξία των τρο-

φία των καταναλωτών (87,72%

στατικά ενός τροφίµου κίνητρο

στό 62,28% εκτιµά ότι µπορεί να

φικών αξιών, όταν υπάρχει στις

το αλάτι ή τα λιπαρά.


EΠIKOINΩNIA

6

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ ¡√ª√™ Ã∞§∫π¢π∫∏™ ¢∏ª√™ ∫∞™™∞¡¢ƒ∞™ ¡.¶.¢.¢. ∫.∞.¶.∏. ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∂∫ªπ™£ø™∏™ ∫À§π∫∂π√À ™∆√ ∆.¢. ∫∞§∞¡¢ƒ∞™ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏. ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏. ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∆/¢ K·Ï¿Ó‰Ú·˜ ÁÈ· ‰‡Ô (2) ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 500 ευρώ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÛÊÔÚ¿. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙËÓ ∆Ú›ÙË 3 Νοεµβρίου 2009 Î·È ·fi ÒÚ· 10.00 ̤¯ÚÈ 11.00. °È· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÚ¿Â˙·˜, ÔÛÔ‡ 5 % Â› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‹ÙÔÈ 25 ευρώ. √È fiÚÔÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ, ·fi fiÔ˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù Óã ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÙËÏ. (23740) 25.559 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ· ¢ÈαÌαÓÙ‹. √ƒ√π ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞™ ∞ƒ£ƒ√ 1ο ø˜ ÚÒÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi 500 ∂˘ÚÒ ·Ó¿ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ¤ÙË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÔ˘˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏. ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÚÈÓ. ∞ƒ£ƒ√ 2ο °È· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∆Ú¿Â˙·˜ ÔÛÔ‡ 50 ∂˘ÚÒ, ˘¤Ú ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ∫.∞ ¶.∏. Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ¿ÏÏË ÔÛÔ‡ ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ 5% ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. ∞ƒ£ƒ√ 3ο ∞¡ οÔÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¿ÏÏÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÓfiÌÈÌÔ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ. ∞ƒ£ƒ√ 4ο ∫¿ı ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÂÈÔ‰fiÙË Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ‰Â ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·ÏÏËÏԉȷ‰fi¯ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. ∞ƒ£ƒ√ 5ο √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ∞ƒ£ƒ√ 6ο √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏfiÁˆ ÌË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ·fi Ù· ηٿ ÓfiÌÔ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. ∞ƒ£ƒ√ 7ο √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ì¤Û· Û 10 ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ûã·˘ÙfiÓ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢™ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ÂÁÁ‡ËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·Ù·›ÙÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏. ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ‰Â ·Ó·ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁ˘ËÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË fiÌÔÈ·.. ∞ƒ£ƒ√ 8ο ∆Ô ∫.∞.¶.∏ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙÔ‡, Ô‡Ù ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Û ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ‹ Î·È Ï‡ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ¿Ó¢ -··¯ÚÒÓÙÔ˜ ÏfiÁÔ˘. ∞ƒ£ƒ√ 9ο ∏ ۇ̂·ÛË ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËΠÔÚÈÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· ηٿ ÓfiÌÔ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. ∞ƒ£ƒ√ 10ο √ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ¿Ô„Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÔÈ ‰Â ‰·¿Ó˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ù· ÙËÏÂʈÓÈο Ù¤ÏË ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹. ∞ƒ£ƒ√ 11ο √ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙËÚ› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢.™. Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È: 08.00 .Ì. - 13.00 ÌÌ Î·È 16.00 ÌÌ -20.00 ÌÌ (∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·) 08.00 Ì-13.00 ÌÌ Î·È 17.00-21.00 ÌÌ. (∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡). ∂›Û˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫.∞.¶.∏ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔÓ Î¿ÙˆıÈ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ. ∂π¢√™ / ∆πª∏ °π∞ ª∂§∏ ª¶Àƒ∞ (ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ) 2,00 ∂˘ÚÒ – ƒ∂∆™π¡∞ (-//-) 2,00∂˘ÚÒ √À∑√ (Ì ÌÂ˙¤) 2,00∂˘ÚÒ – ∆™π¶√Àƒ√ (Ì ÌÂ˙¤) 3,00 ∂˘ÚÒ ∫√¡π∞∫ 2,50 ∂˘ÚÒ – √Àÿ™∫π 3,00 ∂˘ÚÒ ∞¡∞æÀ∫∆π∫∞ 1,00 ∂˘ÚÒ – ™√Àƒø∆∏ 1,00 ∂˘ÚÒ ∫∞º∂™ (ÂÏÏËÓÈÎfi˜) 0,60 ∂˘ÚÒ – ¡∂™ ∫∞º∂ (Ì Á¿Ï· ‹ ¯ˆÚ›˜) 1,50 ∂˘ÚÒ ∆™∞´ 0,60 ∂˘ÚÒ ∂›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ, ÌÔÚ› fï˜ Ô ÌÈÛıˆÙ‹˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ αfi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∞ƒ£ƒ√ 12ο √ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È fiÙ·Ó Ï‹ÍÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì›ÛıÈÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ ·Ú¤Ï·‚Â, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∞ƒ£ƒ√ 13Ô ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ë ÛȈËÚ¿ ·Ó·Ì›ÛıˆÛË Î·ıÒ˜ Î·È ˘ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛı›Ô˘ ·fi ÙÔ ÌÈÛıˆÙ‹. ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ: 1. ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ £ÂÔ. 2. ª·Ú‹ ª·Ú. 3. °ÎÈÚ›Ù˙· ™ÙÂ. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∆Ú›ÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 : 00 .Ì ˆ˜ 11 : 00 .Ì. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤Ï·‚ ·˘Í. ∞ÚÈıÌfi 14/2009 √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ °πøµ√™ ∞£∞¡∞™π√™

Aνακοινώσεις

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο ∆ήµο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, ανακοινώνουν ότι µε την Μ01/ 6877 /311.31/ 01.10.2009 ανακοίνωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει µετά από τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των Νόµων 2225/94, 2247/94, 2266/94, 2349/95, 2527/97, 2738/99, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, του άρθρου 14 του Ν.3185/2003 και των Νόµων 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, συνολικού αριθµού τριων (3) ατόµων (ενός (1) στην ειδικότητα Εσωτερικής Εκµετάλλευσης (∆Ε) και δύο (2) στην ειδικότητα ∆ιανοµέων (∆.Ε) ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων που εδρεύουν στο Νοµό Χαλκιδικής, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Κατάστηµα πρόσληψης: 1. Κατάστηµα Πευκοχωρίου (έδρα ∆ήµος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη της ανακοίνωσης Μ01/6877/311.31/01.10.2009

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Παλλήνης) Ειδικότητα: Εσωτερικής Εκµ/σης Αριθµός: 1 Ειδικά – Τυπικά προσόντα Κλάδου Εσωτερικής Εκµετάλλευσης: 1. ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή – Πτυχίο Β’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή Απολυτήριος Τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων :

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞ƒ¡∞π∞™

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Η Α/θµια Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν. Χαλκιδικής, της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/79, µε την αριθµ. 112/2009 Οµόφωνη Απόφασή της, δέχεται την υπ’ αριθµ. 3059/11-7-2008 αντίρρηση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ν. Χαλκιδικής. Απορρίπτει εν µέρει την υπ’ αριθµ 7037/9-11-1993 Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχης Αρναίας, ως προς τα επίδικα τµήµατα Ε1 = 2.086,33 τ.µ. και Ε2 = 614, 35 τ.µ., τα οποία αποτελούν δάσος δρυός. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÚÓ·›·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi ∞’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ AΡΝΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήµαρχος του Δήµου Αρναίας Νοµού Χαλκιδικής διακηρύσσει ότι την 17η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης αραλαβής των ροσφορών την 10η .µ., θα γίνει στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής, δηµόσια ανοιχτή δηµορασία µε σφραγισµένες ροσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: øΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙ«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Χø ΑΣ» µε σύστηµα υοβολής ροσφορών µε εί µέρους οσοστά έκτω σης (άρθρο 4 αράγρ. 4β του Ν.1418/84, άρθρο 7 του Π.Δ.609/85 , άρθρο 6 του Ν.3669/08). Η ροAολογιζόµενη δαάνη του έργου ανέρχεται στο οσό των 114.187,05 ευρώ συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στη δηµορασία γίνονται δεκτές εργολητικές ειχειρήσεις εγγεøΔΕ, εφόσον ανήκουν στην τάξη γενιγραµµένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧø κά Α1, Α2 και 1Η και µε έδρα ή δηλούµενο Νοµό τη Χαλκιδική για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον καταθέσουν στην ειτροή διαγωνισµού τα ααιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και φάκελο ου θα εριέχει ροAολογισµό ροσφοράς. Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γίνει υοχρεωτικά στην Ε.Ε. ή Κ/ξία ου ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή, υό τις ροAοθέσεις του Ν.3263/2004. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στη δηµορασία ορίζεται σε οσό 2% της ροAολογιζόµενης αξίας του έργου 1.881,48 ευρώ σε γραµµάτιο του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητικής αναγνωρισµένης τράεζας ή του Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει αό το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΤΕΡΠΣ µε το οσό των 85.000,00 ευρώ και τα υόλοια αό ΣΑΤΑ η ΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ εάν ααιτηθεί. Τεύχη δηµοράτησης καθώς και συµληρωµατικές ληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.. για το διαγωνισµό θα δίνονται µέχρι και 12/11/ 2009 τις εργάσιµες µέρες και ώρες αό τα γραφεία του Δήµου Αρναίας, στα τηλέφωνα 23723 - 50.116 & 50.118 & 20.114 και στο fax 23720 23.062 όου οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αευθύνονται. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λαζάρου Λάζαρος

α) ∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Γραµµατέων ή β) Οικονοµίας ή γ) Βιβλιοθηκονοµίας ή – Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων ∆ιοίκησης ή ε) Εµπορικών Επιχειρήσεων ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: ι) επεξεργασία κειµένων, ιι) υπολογιστικά φύλλα και ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι µε το ανωτέρω προσόν (γνώση χειρισµού Η/Υ), γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και χωρίς αυτό. Χρονική διάρκεια: 8 µήνες Κατάστηµα πρόσληψης: 1. Κατάστηµα Νικήτης (έδρα ∆ήµος Σιθωνίας) Ειδικότητα: ∆ιανοµέας Αριθµός: 1 Χρονική διάρκεια: 8 µήνες Κατάστηµα πρόσληψης: 2. Κατάστηµα Κασσάνδρειας (έδρα ∆ήµος Κασσάνδρας) Ειδικότητα: ∆ιανοµέας Αριθµός: 1 Χρονική διάρκεια: 8 µήνες Ειδικά - Τυπικά προσόντα Κλάδου ∆ιανοµέων: 1α Πτυχίο ή δίπλωµα σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 1β Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην µοτοποδηλάτου). 2. Στην περίπτωση που οι θέσεις διανοµέων δεν καλυφθούν από υποψήφιους που θα έχουν την παραπάνω

άδεια, θα καλυφθούν από υποψήφιους που θα έχουν τον ανωτέρω τίτλο σπουδών και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση, αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα Ταχυδροµικά Καταστήµατα που αναφέρονται ονοµαστικά στην ανακοίνωση, για τις αντίστοιχες θέσεις, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες του Νοµού Χαλκιδικής ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία µας και στους χώρους ανακοινώσεων των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων του Νοµού Χαλκιδικής και των ∆ήµων - Κοινοτήτων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994), και συγκεκριµένα από 21.10.2009 έως και 30.10. 2009, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08.00-14.00. Για κάθε επί πλέον πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε τη ∆ιεύθυνσή µας (Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, απέναντι από το Στρατόπεδο Παύλου Μελά, στο 2ο όροφο, τηλέφωνα πληροφοριών 2310-589443, 2310-589404). Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΕΛΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ANAKOINΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ Για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής ανακοινώνεται ότι τα νέα τηλέφωνα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο γραφείο Πο-λυγύρου, Ασκληπιού 39 είναι (23710) 21.047, 21.048, 22.030, 22.249 και Φαξ 23710 - 21.255. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Νοµού Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι κατόιν αόφασης της Νοµαρχιακής Ειτροής, ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ, η διενέργεια του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη ροµηθευτή για την ροµήθεια µιας µεταχειρισµένης (το ολύ 7ετίας) τσάας, ο οοίος ερόκειτο να διεξαχθεί στις 21-10-09, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο γραφείο 58 της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ζητούνται συνεργάτες µε µισθό και ποσοστά, για την TV και το Radio SUPER, στο τµήµα Μάρκετινγκ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 23733 - 00638 και στα κινητά 6955 470.747 & 6978 - 445.591

¶ø§∂π∆∞π √µ∂§π™∆∏ƒπ√ ¢∞¡∂π∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ ¢¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο, ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ∆ÂÈÚÂÛ›·, Û ȉÈÒÙ˜ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ∆Ú¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ∑∏∆√À¡∆∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr

¶ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ¡. ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∆ËÏ.: 6973 - 279.350

¶∞ƒ∞¢π¢√¡∆∞π ª∞£∏ª∞∆∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6978 - 399.499


Aρθρογραφία Α

φορµή για το σηµείωµα πήρα από µερικά ταξίδια που έκανα τελευταία. Είπα να πάω µε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, τι να το κάνεις το ιδιωτικό αυτοκίνητο, πού να το πας και πού να το σταµατήσεις στις µεγάλες πόλεις… Περίσσεψαν τα αυτοκίνητα, γέµισε ο τόπος, δεν χωράει άλλα και, όµως, κάθε χρόνο οι αρµόδιες υπηρεσίες λένε ότι κυκλοφόρησαν τόσα καινούργια, χωρίς να αποσυρθούν ισάριθµα παλιά, κόλαση οι δρόµοι των πόλεων! Είπα, λοιπόν, να πάρω το λεωφορείο, όπως και έγινε, και έκανα πολύ άνετα ταξίδια, µεγάλα τα λεωφορεία, σύγχρονα και καθαρά, χωρίς σταχτοθήκες και καπνιστές µέσα, και µε οδηγούς καλούς επαγγελµατίες, αυτό φαίνεται. Τα ταξίδια κρατούν τόση ώρα, όση περίπου χρειάζεσαι και µε το δικό σου αυτοκίνητο και, επί πλέον, φτάνεις ξεκούραστος και φρέσκος. Άσε και το ότι, αν υπολογίσει κανείς τα καύσιµα, όπως διαµορφώθηκε το κόστος, έρχονται ίσα µε την τιµή του εισιτηρίου. Βέβαια, σε ένα τόσο µεγάλο µέσο µεταφοράς δεν είναι κανείς µόνος, έχει κι άλλους που συνταξιδεύουν και –δυστυχώς– δεν έχουν όλοι τη λεπτότητα και την καλλιέρ-

Σ

το σηµερινό άρθρο θα ασχοληθούµε µε το όχι και τόσο γνωστό σύνδροµο Rett, που εµφανίζεται µόνο σε κορίτσια και τα συµπτώµατα εµφανίζονται µετά τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού. Το σύνδροµο Rett είναι µιά περίπλοκη νευρολογική ανωµαλία. Παρ’ όλο που αρχικά τα συµπτώµατα του συνδρόµου Rett δεν είναι φανερά, παρουσιάζεται από τη γέννηση και φανερώνονται κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους. Άτοµα µε το σύνδροµο Rett είναι βαθύτατα και πολλαπλώς ανίκανα και τελείως εξαρτηµένα σε άλλους για τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Γιατί ονοµάζεται σύνδροµο Rett Γιατί το πρότυ πο των χαρακτηριστικών που συνδέονται µε το σύνδροµο, τα εξήγησε πρώτος ο Αυστριακός γιατρός δόκτωρ Andreas Rett το 1966. Το σύνδροµο Rett έχει γενετική καταγωγή. Πιθανότατα είναι η πιο κοινή

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

γεια που απαιτείται για να γίνει το ταξίδι χωρίς ενοχλήσεις, χωρίς απρόοπτα. Είναι πολύ σύντοµες οι διαδροµές και κανονικά δεν θα έπρεπε να δίνονται αφορµές που σε εµποδίζουν να χαρείς το ταξίδι. Όλα καλά, λοιπόν, σύγχρονο και καθαρό το λεωφορείο, αλλά, µόλις ξεκινήσει, αρχίζει η ενόχληση από τη στερεοφωνική εγκατάστασή του. Όταν µέσα σε ένα τόσο µεγάλο αυτοκίνητο ταξιδεύουν τριάντα - σαράντα επιβάτες µε διαφορετικές συνήθειες και ενδιαφέροντα, είναι αδύνατο να βρει και να πετύχει κάποιος ένα µουσικό πρόγραµµα µε το οποίο θα ευχαριστηθούν όλοι. Υπάρχουν, βέβαια, µουσικά κοµµάτια ουδέτερα, που ακούγονται ευχάριστα από τους περισσότερους ή, τουλάχιστον, δεν ενοχλούν τους πολλούς, αλλά, αν ήθελαν οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ, θα µπορούσαν να αναθέσουν σε ανθρώπους που γνωρίζουν από µουσική και ψυχολογία, να φτιάξουν αυτοί οι ειδικοί CD, τα οποία θα ικανοποιούν τους περισσότερους, και ανάλογα µε τις εποχές να αλλάζει η µουσική, δηλαδή στην καλοκαιρινή τουριστική

γενετική αιτία βαθύτατης διανοητικής και σωµατικής ανικανότητας στα κορίτσια, που συµβαίνει σε περισσότερες από 1 στις 10.000 θηλυκές γεννήσεις. Η διάγνωση του συνδρόµου γίνεται µε κλινική διάγνωση κοιτάζοντας σε νεύµατα και συµπεριφορές. Σε πολλές περιπτώσεις διαβεβαιώνεται µε τη διεξαγωγή γενετικού ελέγχου. Τα παρακάτω είναι τα τυπικά συµπτώµατα: - Μιά µικρή περίοδο στη βρεφική ηλικία, όπου το παιδί φαίνεται να κάνει κανονική ή περίπου κανονική πρόοδο. - Μιά περίοδο αδράνειας στην ανάπτυξη περίπου από το τέλος του πρώτου έτους, που διαρκεί µέχρι να αρχίσει η παλινδρόµηση. - Μιά περίοδο παλινδροµήσεις, όπου η ικανότητα οµιλίας και κίνησης των χεριών µειώνεται. Αυτό συ µβαίνει µεταξύ εννέα και τριάντα µηνών. - Ανάπτυξη επαναληπτικών κινήσεων στα χέρια (συστροφές, παλαµά-

Αρκετές φορές που ταξίδεψα µε λεωφορείο, παρατήρησα ότι όλοι σχεδόν οι επιβάτες ζουν σε ένα κλίµα ανοχής, αδιαφορίας και υποµονής, εξαιτίας της κακόγουστης µουσικής που ακούγεται, και µάλιστα µε µεγάλη ένταση. Και άντε, η ένταση διορθώνεται, αλλά το άλλο, η ποιότητα του τραγουδιού που σε υποχρεώνουν να ακούσεις, εκεί πώς να αντιδράσεις και τι να πεις; Απορώ, γιατί µε υποχρεώνει κάποιος να ακούσω αυτό, που δεν µε ρώτησε αν µου αρέσει. Αυτό, αν δεν είναι καταπίεση, τότε τι είναι; Αλλά, αν o οδηγός θέλει να είναι έντιµος και συνεπής επαγγελµατίας, πριν το κάνει αυτό, θα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν µεταφέρει επιβάτες µε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, αλλά µε δηµόσιο µέσο συγκοινωνίας. Και τότε ελπίζω να καταλάβει. Και καλά, αν το ταξίδι έχει µικρή διάρκεια. Όµως, αν κρατάει πέντε και δέκα ώρες, τότε τι γίνεται; ∆εν θα ήταν καλύτερο να ακούει µόνος του ο οδηγός τη µουσική που διάλεξε ο ίδιος; Ευτυχώς, που οι περιπτώσεις της ενόχλησης από τη δυνατή και

Στραβά κι ανάποδα αστεία και σοβαρά

Γράφει ο BAΓΓEΛHΣ MAYPO∆HΣ vagelis_mavrodis@yahoo.gr.

σαιζόν, εκεί που ταξιδεύουν ξένοι, θα µπορούσε να ακούγεται µόνον επιλεγµένη γνωστή Ελληνική µου-

Το λεωφορείο σική και όχι οι προσωπικές προτιµήσεις του οδηγού ή των µελών της οικογενείας του, που δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Ο οδηγός, όταν είναι στο σπίτι του, ας ακούσει ό,τι θέλει, αλλά στο λεωφορείο θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα πράγµατα αλλάζουν. Το λεωφορείο δεν είναι ΙΧ αυτοκίνητο, είναι δηµόσιο µέσο συγκοινωνίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΜΗΤΣΙΟΥ Λογοθεραπευτής

Σύνδροµο Rett κια, κτυπήµατα των χεριών και βάζοντας τα χέρια στο στόµα). - Εµφάνιση δύσκαµπτης και τραχύς στάσης και βαδίσµατος. - Μιά κανονική περιφέρεια κρανίου κατά τη γέννηση αλλά µιά βράδυνση στην ανάπτυξη του κρανίου µεταξύ των δύο και τεσσάρων χρόνων περίπου. - Απουσία άλλης ασθένειας, συνδρόµου ή τραυµατισµού, για να δικαιολογήσουν τα παραπάνω συµπτώµατα. Άλλα συµπτώµατα που φαίνονται συνήθως: - Ανωµαλίες στην αναπνοή συµπεριλαµβανοµένου δύσπνοιας, κράτηµα της αναπνοής και κατάπο-

7

ση αέρα. - Επιληψία. Πάνω από το 50% των ατόµων µε σύνδροµο Rett βιώνουν κάποιας µορφής επιληπτικής κρίσης σε κάποια διάστηµα. - Αυξηµένο µυϊκό τόνο µε τον χρόνο. Άκαµπτοι µύες, παραµορφώσεις στις αρθρώσεις και χάσιµο µυών. - Άστατο περπάτηµα (µόνον οι µισοί, από αυτούς που πάσχουν από το σύνδροµο, αποκτούν ανεξάρτητη κίνηση). - Ανάπτυξη σκολίωσης (καµπύλη του σπόνδυλου). - Καθυστερηµένη ανάπτυξη Ξαφνικές προσβολές ασθένειας (σπασµοί) - Κυανό έως ερυθρό

EΠIKOINΩNIA κακόγουστη µουσική, όσο πάνε και λιγοστεύουν, αλλά γενικά το πρόβληµα παραµένει. Με τα παραπάνω δεν θέλω, απλώς, να γκρινιάξω, έτσι από χούι, αλλά εκφράζω ένα παράπονο µαζί µε µιά απορία. ∆εν µπορεί να συµβαίνει το πρωτάκουστο, να µπαίνεις σε ένα λεωφορείο µε σύγχρονες ανέσεις και µερικά πράγµατα, στην ουσία ασήµαντα, να µη σ’ αφήνουν να χαρείς το ταξίδι. Αλλά είπα “σύγχρονες ανέσεις” και αυτόµατα έγινε στο µυαλό µου µιά σύγκριση του τότε και του τώρα, των συνθηκών κάτω από τις οποίες ταξιδεύαµε µε λεωφορεία εκεί, κατά τα µέσα της δεκαετίας του ’50, µε κείνα τα πράσινα µικρά λεωφορεία, που χωρούσαν καµιά σαρανταριά επιβάτες και έβαζαν και σκαµνάκια στο διάδροµο, έτσι που δηµιουργούνταν το αδιαχώρητο. Άσε που και στην κανονική θέση ο επιβάτης ήταν στριµωγµένος, γιατί τα καθίσµατα ήταν µικρά, αλλά επιτρεπόταν και το κάπνισµα και, µόλις έµπαιναν οι µπαρµπάδες και στρώνονταν στη θέση, οπωσδήποτε έπρεπε να ανάψουν τσιγάρο.

χρώµα κάτω άκρων και πατούσων εξαιτίας κακής κυκλοφορίας του αίµατος - Τριγµός δοντιών (το άτοµο τρίζει τα δόντια του) και δυσκολία στην κατάποση. Τα άτοµα µε σύνδροµο Rett έχουν έντονη επιθυµία να επικοινωνούν. Μπορούν να επικοινωνούν διαµέσου: * αγγιγµάτων * εικόνων και γραµµάτων * χρησιµοποίησης των µατιών. Σταδιακή εξέλιξη Το σύνδροµο Rett εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια. - Πρώιµη εκδήλωση της ασθένειας (µεταξύ 6 18 µηνών). - Γρήγορη καταστροφική φάση. Αυτή εµφανίζεται µεταξύ ενός και τεσσάρων ετών. - Επίπεδο "plateau". Τα συµπτώµατα δε χειροτερεύουν, ούτε η έντασή τους µειώνεται. Αυτό το επίπεδο µπορεί να διαρκέσει χρόνια. - Όψιµη επιδείνωση

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΦΥΛΛΟ

των κινητικών δεξιοτήτων (απώλεια κίνησης) –έναρξη µεταξύ των πρώτων πέντε µε εικοσιπέντε ετών ζωής του ατόµου, που φέρει το σύνδροµο, µε ενδεχόµενη διάρκεια έως και δεκαετίες ζωής. Αντιµετώπιση Η αντιµετώπιση µπορεί να βοηθήσει στη βραδεία (δηλ. αργή) εξέλιξη της απώλειας της κίνησης και περιλαµβάνει: * Φυσιοθεραπεία, για να προφυλαχθεί το άτοµο από προβλήµατα µε τις αρθρώσεις και να βελτιωθεί η κίνησή του, όπως επίσης να βελτιωθεί η χρήση του χεριού και η σταθερότητα του σώµατος. * Λογοθεραπεία * Εργοθεραπεία Εκπαίδευση Τα άτοµα µε σύνδροµο Rett χρειάζονται: • Πρώιµη έκθεση σε παιχνίδια και µουσική • ∆ραστηριότητες κατάλληλες µε την ηλικία τους • Σχολικό περιβάλλον που προσφέρει ιδιαίτερα κίνητρα.


8

EΠIKOINΩNIA

Πολιτική

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Υπεύθυνη αντιπολίτευση από τη Ν.∆. «Η

Ν∆ θα στηρίξει τη νέα

τως, δεν ξεκινά καλά καταφεύ-

αξιωµατική αντιπολίτευση θα

τις δηµόσιες δαπάνες που επρό

λεσµα ήταν η ελληνική οικονο-

έχει εσωστρέφεια. Είµαστε και

κυβέρνηση στη λήψη

γοντας σε µικροψυχίες, ισοπέ-

καταψηφίσει τις προγραµµατι-

κειτο να εισπραχθούν φέτος,

µία να υποστεί ένα κόστος 6 εκ.

είµαι εδώ. Σταθήκαµε όρθιοι σε

ακόµη και αντιδηµοφιλών µέ-

δωση και απαξίωση», είπε και

κές δηλώσεις.

για αυτό, όπως είπε, εµφανίζε-

ευρώ και αυτό δεν ισοφαρίζεται

µεγαλύτερες διαβουλεύσεις µε

τρων, αν είναι προς την σωστή

υπογράµµισε ότι τα όποια θετι-

«Η Ν∆ θα ασκήσει υπεύθυνη

ται ξαφνικά το έλλειµµα του

µε τα αυτοκίνητα, που ορθώς

ταξύ µας. Ας µην ποντάρετε

κατεύθυνση και αποσκοπούν

κά αποτελέσµατα της δική του

και εποικοδοµητική αντιπολί-

2009 µεγαλύτερο, ώστε να πα-

µειώνετε. Η Ελλάδα δίνει ένα

στην εσωστρέφειά µας», ήταν

στην αντιµετώπιση των εθνικών

κυβερνήσεως ανακόπηκαν από

τευση και θα στηρίξει και αντι-

ρουσιαστεί τεχνικά µειωµένο το

λανθασµένο µήνυµα προς το

το µήνυµα, που απηύθυνε στην

και κοινωνικών προβληµάτων.

την κρίση, που επιδείνωσε τις α-

δηµοφιλείς αποφάσεις. Πρόθε-

2010. Πρόσθεσε ότι «τέτοια τε-

εξωτερικό, απ' όπου προσδοκά-

κυβέρνηση, µιλώντας για τις

Σε κάθε, πάντως, περίπτωση δεν

δυναµίες. «Επιβάλλεται, όµως,

σή µου είναι να βοηθήσουµε τη

χνάσµατα, δεν µπορούν να ξε-

µε επενδύσεις».

προγραµµατικές δηλώσεις, στη

θα ασκήσει µηδενιστική αντιπο-

συνέχιση δύσκολων αποφάσε-

χώρα να γυρίσει σελίδα και στον

γελάσουν τις Βρυξέλλες».

λίτευση, αν και η ίδια την αντι-

ων µε τόλµη και διορατικότητα».

κοµµατικό ανταγωνισµό και να

µετώπισε ως κυβέρνηση». Στη

«Το τι έγινε στο παρελθόν

θέση αυτή συνόψισε την οµιλία

έχει µικρή σηµασία», σηµείωσε

Η βουλευτής της Ν∆ πρό-

Βουλή, ο βουλευτής της Ν∆, Γιώργος Μεϊµαράκης.

Επιπλέον, αµφισβήτησε ότι

σθεσε: «Μετά την απεργία ποιο

υπηρετήσουµε τα συµφέροντα

δηµιουργήθηκε υπουργείο Περι

θα είναι το µήνυµα της κυβερ-

«Άκουσα πάρα πολλούς να

όλων των Ελλήνων πολιτών».

βάλλοντος. «Απλά, το ΠΑΣΟΚ δι-

νήσεως; Θα πρέπει να τοποθε-

λένε ότι οι εκλογές έγιναν για

του ο αρχηγός της αξιωµατικής

να µην αντιµετωπίσει η Ν∆ τα

αντιπολίτευσης και πρόεδρος

προβλήµατα. Θέλω να υπενθυ-

της Ν∆, Κώστας Καραµανλής, α-

µίσω πως η θητεία της κυβέρνη-

παντώντας στις προγραµµατικές

σης έληγε το 2011.

δηλώσεις, που ανέγνωσε την

Το ΠΑΣΟΚ δηµιούργησε ένα

Παρασκευή ο πρωθυπουργός.

νοσηρό κλίµα, θέλοντας ακρι-

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Ν∆

βώς να εκβιάσει για να οδηγηθεί

δεν παίζει µε τους θεσµούς και

η χώρα σε εκλογές σε περίοδο

ότι θα ψηφίσει εκ νέου την ανα-

κρίσης, την ώρα που απαιτείτο

νέωση της θητείας του σηµερι-

ενότητα οµαλότητα και σταθε-

νού Προέδρου της ∆ηµοκρα-

ρότητα, καθώς έβλεπε ότι η Ν∆

τίας.

θα ξεπερνούσε την κρίση και θα

Ο κ. Καραµανλής ευχήθηκε

έκανε τα σωστά. Ο Κώστας Κα-

στη νέα κυβέρνηση να επιτύχει

ραµανλής, έχοντας υπόψη του

στο έργο της µε δεδοµένο ότι οι

µονάχα το κοινωνικό συµφέρον

σύγχρονες προκλήσεις είναι

και γνωρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ

πολλές και µεγάλες. «Βασική

θα προσπαθούσε να επωφελη-

προϋπόθεση για τους κοινούς

θεί, πήρε την απόφαση της προ-

στόχους είναι η ενότητα και η

σφυγής στον ελληνικό λαό»,

οµοψυχία των Ελλήνων µε πρό-

είπε ο κ. Μεϊµαράκης και πα-

ταξη του εθνικού συµφέρον-

ράλληλα, κάλεσε τον πρωθυ-

τος», είπε.

πουργό να επισκεφθεί τον Πρό-

Ο πρόεδρος της Ν∆ αναφέρ-

ακόµη ο κ. Καραµανλής και πρό-

θηκε αρχικά στις οικονοµικές

σθεσε: «Το θέµα είναι τι θα γίνει

προκλήσεις, σηµειώνοντας ότι ο

τώρα και επιβάλλεται να αξιο-

ίδιος τις περιέγραψε προεκλογι-

Πυρά Σαµαρά στην κυβέρνηση για την Οικονοµία

αχώρισε τα ∆ηµόσια Έργα από

εδρο της ∆ηµοκρατίας για να

τηθεί η κυβέρνηση».

το Περιβάλλον και τα συνέδεσε

Άλλο σηµείο κριτικής της α-

λήξει η εκκρεµότητα της υπο-

Επίθεση στη κυβέρνηση µε

µε την Ενέργεια και έτσι αντικα-

πετέλεσε η πρωτοβουλία της

ψηφιότητάς του, αφήνοντας υ-

ποιηθούν τα όποια θετικά έγι-

επίκεντρο την Οικονοµία εξαπέ-

τέστησε ένα πρόβληµα, µε ένα

νέας κυβέρνησης για κατάργη-

πόνοιες για σκοπιµότητες πίσω

χειρότερο πρόβληµα», είπε.

κά λέγοντας αλήθειες και έγινε

ναν επί ηµερών µας. Χάθηκαν

λυσε, από του βήµατος της Βου

ση και µετονοµασία υπουργεί-

από την µη διευκρίνιση του

δυσάρεστος χωρίς να υπολογί-

ευκαιρίες και από τη νοοτροπία

λής, ο βουλευτής της Ν∆ και

«∆ίνει την εντύπωση το ΠΑ-

ων. «Φτάνουµε στο σηµείο η

ζητήµατος.

σει το πολιτικό κόστος, γιατί

του "όχι σε όλα". ∆υστυχώς, η

υποψήφιος για την αρχηγία του

ΣΟΚ, ότι παρέδωσε την Ενέργεια

ναυτιλία να τριχοτοµείται. Το

Κατά τα άλλα, και ο κ. Μεϊ-

πάνω από όλα έθεσε το εθνικό

έκκλησή µου να συνεννοηθού-

κόµµατος, Αντώνης Σαµαράς.

και το Περιβάλλον στους ακτιβι-

Λιµενικό δεν ξέρει πού να πάει.

µαράκης συµφώνησε πως «η

συµφέρον. «Η Ν∆ θα τηρήσει υ-

µε, απορρίφθηκε».

Ο πρώην υπουργός Πολιτι-

στές. Εύχοµαι αυτό να µη συµ-

Αναφέρεται στην κα Κατσέλη;

αντιπολίτευση για την αντιπολί-

πεύθυνη θέση στα οικονοµικά

Ο κ.Καραµανλής αναφέρθη-

σµού κατηγόρησε τον πρωθυ-

βαίνει. ∆ιότι αν συµβαίνει, θα δι-

Στις Υποδοµές; Στον κο Χρυσο-

τευση δεν µας αφορά», αλλά

και δεν θα αντιταχθεί σε δυσά-

κε και στην «αµφίσηµη» -όπως

πουργό ότι προεκλογικά έταξε

απιστώσει ότι υπάρχει ένα µόνο

χοΐδη; Το υπουργείο Μακεδο-

προειδοποίησε πως «τους επι-

ρεστα, αν είναι σε σωστή κατεύ-

τη χαρακτήρισε- πολιτική της

τα πάντα στους πάντες και πρό-

πράγµα χειρότερο από τους γρα

νίας-Θράκης είχε συµβολισµό,

κίνδυνους ακροβατισµούς δεν

θυνση», τόνισε.

κυβέρνησης για τους µεγάλους

σθεσε ότι ενώ προεκλογικά δια-

φειοκράτες. Οι ακτιβιστές, που

που καταργήσατε στη µέση της

πρόκειται να τους στηρίξουµε.

Ανέφερε, επιπλέον, την ανά

οργανισµούς, όπως την Ολυµ-

κήρυσσε πως µιλούσε µε τους

γίνονται γραφειοκράτες», πρό-

διαπραγµάτευσης

ήταν

Όταν αµφισβητείτε εθνικής ση-

σθεσε.

και

γκη να λειτουργήσουν τα δύο

πιακή, τον ΟΣΕ, τα διευρωπαϊκά

κ.κ.Αλµούνια και Τρισέ, στις προ

λάθος κατά την γνώµη µου. Τον

µασίας στρατηγικές συµµαχίες,

µεγάλα κόµµατα εποικοδοµητι-

δίκτυα και τα λιµάνια κρίνοντας

γραµµατικές δηλώσεις δήλωνε

Κριτική Μπακογιάννη στις

∆εκέµβρη η Ελλάδα πρέπει να

που σύνηψε η κυβέρνησή µας,

κά και όχι µηδενιστικά, βάζον-

ότι «πλήττεται η επενδυτική ε-

έκπληκτος για την κατά σταση

προγραµµατικές δηλώσεις της

είναι σαφής, ότι προϋπόθεση για

τύπου λιµανιού Πειραιά, ή αγω-

τας φρένο στον κοµµατικό α-

λκυστικότητα της χώρας» και

που βρήκε στην Οικονοµία.

κυβέρνησης

να αρχίσει η έναρξη διαπραγµα-

γού Μπουργκάς-Αλεξανδρού-

νταγωνισµό που οδηγεί σε λαν-

συµπλήρωσε πως «δεν είναι δυ-

«Έταξε στους πάντες τα

«Είναι σαφές πως βρίσκεστε

τεύσεων µε τα Σκόπια, είναι η

πολης, θα βρεθούµε απέναντί

θασµένες τακτικές και αποφά-

νατόν να υποκύπτει η κυβέρνη-

πάντα, προεκλογικά. Ήταν εύ-

απέναντι στον κακό προεκλογι-

επίλυση του ονόµατός τους,

σας. Αν τολµήσετε να περάσετε

σεις: «Ο φαύλος κύκλος της ανα

ση σε συντεχνιακές µειοψηφίες,

κολο τότε, γιατί βρισκόταν στην

κό σας εαυτό. Αντιµετωπίζετε

άλλως πως, η Ελλάδα δεν µπαί-

τις διαχωριστικές γραµµές στα

κύκλωσης διαφωνιών σε όλα

που περιφρονούν το εθνικό

αντιπολίτευση. Τώρα, όµως, βρί-

τα προβλήµατα, που ξεπεράσα-

νει σε τέτοια συζήτηση».

εθνικά θέµατα, θα είµαστε απέ-

πρέπει να σπάσει και χρειάζεται

συµφέρον».

σκεται στην Κυβέρνηση και κα-

τε προεκλογικά, αποφεύγοντας

Σχετικά µε το Κυπριακό η κα

ναντί σας. Γιατί µονοµερώς πή-

λείται να τα υλοποιήσει», σηµεί-

να δεσµευθείτε σε συγκεκριµέ-

Μπακογιάννης σχολίασε «µου

ρατε θέσεις για καταργήσεις

να δείξουµε την ευθύνη αυτή.

Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις

Μόνον έτσι θα γυρίσει σελίδα το

για την επίλυση της ονοµασίας

ωσε ο κ. Σαµαράς και πρόσθεσε:

νες πολιτικές», ανέφερε στην

έκανε εντύπωση ότι ούτε από

ονοµασιών υπουργείων, χωρίς

κοµµατικό σύστηµα και ο τό-

της ΠΓ∆Μ κάνοντας λόγο για

«Είτε η Οικονοµία αντέχει παρο-

οµιλία της η πρώην υπ. Εξωτερι-

τον πρωθυπουργό, ούτε από τον

αντάλλαγµα; Συνεννοηθήκατε

πος».

«τακτική που κατέστη συµµαχι-

χές, οπότε δεν βρίσκεται σε

κών, Ντόρα Μπακογιάννη.

υπουργό Εξωτερικών, δεν άκου-

µε τα Σκόπια να καταργήσουν

Σε ό,τι αφορά τις προγραµ-

κή και συνιστά όπλο, που δίδε-

τόσο δραµατική κατάσταση, όσο

Αναφερόµενη στην απεργία

σα κουβέντα για τη θέση της

κάποιες δικές τους ονοµασίες,

µατικές δηλώσεις της κυβέρνη-

ται («την εµπιστευόµαστε») στη

µας λέει, είτε η Οικονοµία δεν

στο λιµάνι του Πειραιά, η κα

Ελλάδας στο θέµα των εγγυή-

πριν αλλάξετε την ονοµασία

σης, ο κ. Καραµανλής είπε ότι

νέα κυβέρνηση». Αναφέρθηκε,

αντέχει παροχές και συνειδητά

Μπακογιάννη σηµείωσε πως «το

σεων. Η Ελλάδα είναι εγγυήτρια

του υπουργείου, ή µε την Τουρ-

«περιείχαν γενικά αποδεκτές α-

επίσης, και στις κοινές θέσεις

τη σπρώχνει η Κυβέρνηση πέρα

ΠΑΣΟΚ έφθασε στο σηµείο να

δύναµη και δεν έχει αποδεχθεί

κία να σταµατήσει τις παραβιά-

ρχές» υπογραµµίζοντας ότι δεν

για τις ελληνοτουρκικές σχέ-

από τα όρια αντοχής της. Φοβά-

αµφισβητήσει προεκλογικά µια

µέχρι στιγµής τη λογική παρω-

σεις του εναερίου χώρου, πριν

είναι πρόθεσή του να ασκήσει

σεις, κρίνοντας ότι είναι αναγ-

µαι ότι η αλήθεια είναι κάπου

διεθνή σύµβαση της χώρας και

χηµένων εγγυήσεων. Η δική µας

καταργήσετε το υπουργείο Αι-

κριτική, αλλά να αναφερθεί σε

καία η σύµπραξη τόσο στα εθνι-

στη µέση».

να δώσει το µήνυµα σε συγκε-

κυβέρνηση, ήταν σαφής».

γαίου; Από πού ως πού επιτρέ-

αναγκαιότητες για να πάει µπρο

κά, όσο και στα ζητήµατα, που

Ο βουλευτής της Ν∆ µίλησε

κριµένες συντεχνίες, πως µε µια

στά η πατρίδα.

αφορούν την οικονοµική κρίση,

για προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να

νέα κυβέρνηση θα έχουν δια-

ενώ κατέληξε λέγοντας ότι η

µεταφέρει για το επόµενο έτος

φορετική µεταχείριση. Αποτέ-

«Μια νέα κυβέρνηση, πάν-

Μεϊµαράκης: "Μην ποντάρετε στην εσωστρέφειά µας" «Μην αισθάνεστε πως η Ν∆

πεται σε σας να τα κάνετε µονοµερώς;», αναρωτήθηκε ο κ. Μεϊµαράκης.


Πολιτική

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

9

EΠIKOINΩNIA

Ψήφο εµπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση Τ

ην ψήφο εµπιστοσύνης

κυβέρνηση δέσµια του µεγάλου

πορεία το βλέπει ο ελληνικός

της Βουλής έλαβε η κυ-

κεφαλαίου, άλλοι διακρίνουν

λαός, πως δεν χρωστώ σε κανέ-

βέρνηση, µετά την ολοκλήρω-

συνοµωσίες, δεσµεύσεις, διακύ-

ναν. Για µας, θεός δεν είναι

ση της τριήµερης συζήτησης,

βευση των εθνικών συµφερόν-

καµία πολυεθνική, καµία µεγάλη

επί των προγραµµατικών δηλώ-

των. Και οι δύο αυτές θεωρίες

δύναµη, κανένα συγκεντρωτικό

σεών της. Μετά την ονοµαστική

οδηγούν στον εξτρεµισµό, στον

κράτος. Και στρατηγικές συµµα-

ψηφοφορία, οι 160 βουλευτές

διχασµό, καλλιεργούν φοβία

χίες θα δηµιουργήσουµε µε

της συµπολίτευσης ψήφισαν

αντί για τόλµη και παρρησία.

Ρωσία, Κίνα, Ευρωπαίους και Ά-

ΝΑΙ και οι 140 βουλευτές των

Απέναντι σ' αυτές λέω απλά:

ραβες, αλλά κάθε µας διαπραγ-

κοµµάτων της αντιπολίτευσης

Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνη-

µάτευση θα γίνεται µε γνώµονα

ψήφισαν ΟΧΙ.

ση του ΠΑΣΟΚ δεν χρωστά σε

το συµφέρον του ελληνικού

κανέναν. Και η προσωπική µου

λαού και κανενός άλλου».

Απαντήσεις, στην ουσία των επικρίσεων, που δέχθηκε εκ δεξιών και αριστερών, κατά το τριήµερο των προγραµµατικών

"Αποδέχοµαι την πρόταση για επανεκλογή µου"

δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, έδωσε στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, καλώντας παράλληλα, το σύνολο των πολιτικών τάσεων σε “συµµετοχή και ευθύνη”. Ο κ. Παπανδρέου, στην αρχή της οµιλίας του, παρουσίασε τις θέσεις του για τον εκτροχιασµό της ελληνικής οικονο-

«Λεφτά, λοιπόν, υπήρχαν, λε

πηρεσίες, µε διοικήσεις µε υπέ-

εκεί πηγαίνω πρωτίστως για να

µίας, υποστηρίζοντας πως η

φτά απ' το δανεισµό, από το Ε-

ρογκες απολαβές, µε αποτέλε-

προασπίσω τα συµφέροντα του

κυβέρνηση της Ν∆ ενόψει της

ΣΠΑ, από την ακίνητη περιουσία

σµα µια ετήσια επιβάρυνση του

Έλληνα πολίτη, για να προασπί-

κράτους 230 εκ. ευρώ».

σω τα συµφέροντα της Ελλά-

κρίσης, δεν έλαβε µέτρα για την

του ∆ηµοσίου, τις κερδοφόρες

τόνωση της πραγµατικής οικο-

επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου ό-

Ο πρωθυπουργός υπογράµ-

νοµίας όπως οι άλλες χώρες,

πως ο ΟΤΕ», συνέχισε ο πρωθυ-

µισε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για

«Θα µας πουν, "νοικοκυρέψ-

δηλαδή µε τη χρήση του κρατι-

πουργός και σηµείωσε:

“προγραµµατική αντιπολίτευση”

τε τα οικονοµικά σας και µετά τα

δας».

κού παρεµβατισµού και την

«∆εν ήταν το πρόβληµα τα

και συµφώνησε µε πολλές από

λέµε". Ναι, να αλλάξουµε την Ευ

κεϋνσιανή οικονοµική θεωρία,

λεφτά, αλλά το πού πήγαν τα

τις απόψεις του, υπενθυµίζον-

ρώπη, αλλά µε µια Ελλάδα µε

αλλά µείωσε τις δηµόσιες επεν-

λεφτά. Θα λύσουν το πρόβληµά

τας πως ως πρόεδρος της Σοσια-

κύρος, γιατί η Ελλάδα έχει χάσει

δύσεις και βοήθησε τις τράπε-

µας τα 500 εκ. ευρώ, που εξοι-

λιστικής ∆ιεθνούς, έχει κάνει

κάθε ίχνος αξιοπιστίας στο εξω-

ζες, χωρίς στήριξη των µικροµε-

κονοµήσαµε από τους µισθω-

σκληρή κριτική στο διεθνές χρη

τερικό τα τελευταία χρόνια»,

σαίων επιχειρήσεων, µε αποτέ-

τούς και τους συνταξιούχους;

µατοπιστωτικό σύστηµα. «Ό-

συµπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

λεσµα µάλιστα, ορισµένες από

Ζητάτε να πληρώσουν τα πιο

µως, αύριο που θα διαπραγµα-

Για τη στάση του ΚΚΕ, παρα-

τις πρώτες να επιβάλουν ακόµα

ευάλωτα στρώµατα της κοινω-

τεύοµαι στο Συµβούλιο Κορυ-

τήρησε πως «εξήγγειλε τόσες

δυσµενέστερους όρους.

νίας τη διεθνή ύφεση για την

φής, ίσως να τους προβληµατί-

κινητοποιήσεις, όσες δεν έκανε

Η κατάληξη όλων αυτών,

ευνοιοκρατία των τελευταίων

σω µε την κριτική µου, ίσως και

τα τελευταία πέντε χρόνια» για

ήταν να στεγνώσει η αγορά,

ετών; Το πρόβληµα δεν είναι αν

να πείσω ορισµένους από τους

να συνεχίσει αργότερα: «Υπάρ-

ενώ παράλληλα η κυβέρνηση

είµαστε δυσάρεστοι, αλλά για

συντηρητικούς πως το Μάα-

χουν και εκείνοι που µε ευκολία

δανειζόταν «διπλασιάζοντας το

ποιους. ∆ηµιουργήθηκαν εκα-

στριχτ έχει πολλά προβλήµατα,

ισοπεδώνουν και τα βάφουν όλα

χρέος µέσα σε 6 µόλις χρόνια».

τοντάδες νέες επιτροπές και υ-

αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι

µαύρα. Ορισµένοι βλέπουν την

Ο

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κάρολος Πα-πού-

λιας θα παραµείνει στο προεδρικό αξίωµα για

µια δεύτερη προεδρική θητεία. Ο κ. Παπούλιας δήλωσε ότι "αποδέχοµαι την πρόταση για επανεκλογή µου στο αξίωµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας". Σηµειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε την Παρασκευή, κατά την ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων, ότι θα προτείνει τον Κάρολο Παπούλια για µια δεύτερη προεδρική θητεία εφόσον και ο ίδιος το επιθυµεί και πρόσθεσε ότι µε την θέση που έχει πάρει και η Ν∆, η Βουλή θα έχει τη δυνατότητα να επανεκλέξει για µια δεύτερη θητεία Πρόεδρο

Φ ω τοβο λί δες

που ασκεί µε άψογο τρόπο τα καθήκοντά του και τιµά τα καθήκοντά του. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κώστας Καραµανλής, "απαντώντας", ξεκαθάρισε ότι το κόµµα του παραµένει σταθερό στη θέση για επανεκλογή του Κάρολου Παπούλια στην προεδρία της ∆ηµοκρατίας.

MHTΣOTAKHΣ – Nτρέπεται να σας το πει, αλλά θέλει να την ψηφίσετε...

ZΩOλογίες


10

EΠIKOINΩNIA

Πολιτισµός

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Αφιέρωµα της Κ.Ο.Θ. στους F. Mendelssohn και J. Haydn

Τ

ένα φόρο τιµής του Έλληνα

ση µέσα στο έργο. Αρχίζει µε

Mendelssohn γράφει: “Η ιταλική

δεύτερο µέρος αρχίζει µε µια

µουσουργού στον Πατριάρχη

ένα

µικροπολυφωνικά

συµφωνία προχωράει µε βήµα

εικόνα τέλειας ηρεµίας, όπου

του Κλασικισµού, Joseph Hay-

επεξεργασµένο κι αµέσως µετά

γοργό. Θα γίνει το πιο κεφάτο

τα έγχορδα και το σόλο φλάου-

dn. “Είναι δείγµα ευγνωµοσύ-

µε ένα εισαγωγικό προανάκρου-

κοµµάτι που έγραψα ποτέ, δη-

το εµφανίζονται σε διαφορετικά

νης και τιµής σε αυτή τη µεγα-

σµα που οδηγεί προς µια εξαι-

λαδή και το τελευταίο. Για το

αρµονικά επίπεδα και δηµιουρ-

λοφυΐα που προσέφερε “ύψι-

ρετικά γρήγορη ενότητα µε

αντάτζιο δεν έχω σκεφτεί ακό-

γούν έτσι µια ατµόσφαιρα µυστι

στο” καλλιτεχνικό και πνευµατι-

πολλές εναλλαγές. Εδώ µπο-

µα τίποτε συγκεκριµένο και

κότητας. Στη συνέχεια τα πνευ-

κό έργο για το καλό της ανθρω-

λιάζονται τα θυµητικά στοιχεία

πιστεύω ότι θα το φυλάξω για

στά φέρνουν ένα καινούργιο θέµα και µετά από µια κορύφω-

Tutti

πότητας”, σηµειώνει ο Χρήστος

“Χάυδν” µε διάφορες αντιστικτι-

τη Νεάπολη”. Ο Mendelssohn

Σαµαράς. Όπως εξηγεί, “σε αυ-

κές τεχνικές. Έπειτα µια αργή

ολοκλήρωσε το έργο του το

ση

τό το έργο επικεντρώνοµαι

ενότητα µε κυρίαρχα τα χάλκινα

1832-33 στο Βερολίνο, αφού εί-

επανέρχεται η αρχική µελωδία

στην οργάνωση του µουσικού

στις

και

χε κλείσει συµβόλαιο για µια

στα βιολιά, ενώ το φλάουτο τη

και κατ’ επέκταση του δοµικού

µελωδικές πινελιές µεταξύ αγ-

συµφωνία µε τη Φιλαρµονική

διανθίζει µε γκιρλάντες. Στο

µου υλικού µέσα από µια δια-

γλικού κόρνου, κλαρινέτου και

Εταιρία τoυ Λονδίνου. Έτσι έ-

τρίτο µέρος εµφανίζεται έντονα

χαµηλές

περιοχές

συγκρατηµένου

πάθους,

ο 1809 απεβίωσε ο Jose-

ση από την Κ.Ο.Θ. της Συµφω-

φορετική προσέγγιση. Επιχειρώ,

φλάουτου. Έρχεται στη συνέ-

παιξε τη Συµφωνία στις 13 Μαρ-

το δεξιοτεχνικό στοιχείο, µέσα

ph Haydn (1732-1809)

νίας αρ.4 σε λα µείζονα, έργο

δηλαδή, στο έργο µια µετάθεση

χεια µια τελετουργική ενότητα,

τίου 1833 και στο Λονδίνο. To έ-

από το συνεχώς µικροαλλαγµέ-

και ήρθε στον κόσµο ο Felix Me-

90 (“Ιταλική”) του Γερµανού

των υπαρκτών µουσικών χώρων

µε δραµατικά και εκστασιακά

ργο, ωστόσο, εκδόθηκε για πρώ

νο θεµατικό υλικό και τις µικρές

ndelssohn – Bartholdy (1809-

συνθέτη. Τα δύο έργα πλαισιώ-

προς ένα αφηρηµένο πεδίο µιας

στοιχεία εναλλάξ, για να κατα-

τη φορά µετά τo θάνατό του.

καντέντζες, στις οποίες το φλά-

1847). Τη διπλή αυτή επέτειο

νουν το δεξιοτεχνικό Κοντσέρτο

διανοητικής φόρµας δηµιουρ-

λήξουµε στην κορύφωση του

Το Kοντσέρτο για φλάουτο

τιµά η Κρατική Ορχήστρα Θεσ-

για φλάουτο και ορχήστρα του

γώντας δοµικές σηµασίες. Έτσι

έργου. Οι εντάσεις από εκεί και

και ορχήστρα του Γάλλου συν-

σαλονίκης στη συναυλία που θα

Jacques Ibert (1890-1962), ό-

“δοµικές σηµασίες” ως µουσικές

πέρα είναι έντονες τόσο στις

θέτη Jacques Ibert γράφτηκε το

δώσει την Παρασκευή, 23 Οκτω-

που φλάουτο και ορχήστρα “χο

έννοιες, θεµατοποιούνται κυριο

εναλλαγές του ύψους όσο και

1934 και είναι αφιερωµένο στον

Εισιτήρια για τη συναυλία δι

βρίου 2009, ώρα 21.00, στο Μέ-

ρεύουν” µε γνήσια γαλλική φι-

λεκτικά στην Εισαγωγή “Haydn”,

στην ένταση. Οι τροµπέτες στην

Marcel Moÿse.Η βασική δοµή

ατίθενται στο Ταµείο της Κ.Ο.Θ.

γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

νέτσα. Ως σολίστ στο φλάουτο

οργανώνοντας το µουσικό υ-

Coda δηλώνουν τον ερχοµό του

του είναι αυτή του κλασικού

στην Εταιρεία Μακεδονικών

ουτο παίζει µόνο του χωρίς την ορχήστρα. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Η Κ.Ο.Θ. θα παρουσιάσει σε

θα εµφανιστεί ο Όθωνας Γκόγ-

λικό σε µικρο-µορφώµατα, των

τέλους και της ολοκλήρωσης

κοντσέρτου µε τρία µέρη (alle-

Σπουδών: ∆ευτέρα έως Παρα-

Α’ παγκόσµια εκτέλεση την

κας, µόνιµος Κορυφαίος Α’ της

οποίων η “σηµασία” τους κάθε

του έργου”.

gro-andante-allegro scherzan-

σκευή 10:00 – 16:00. Την ηµέρα

Εισαγωγή “Haydn” του Χρήστου

Κ.Ο.Θ. Τη συναυλία θα διευθύ-

φορά αποκτά άλλο χαρακτήρα

Η Συµφωνία αρ. 4 του Men-

do). Το πρώτο µέρος θυµίζει, έ-

της συναυλίας το Ταµείο της

νει ο Peter Ettrup Larsen, διευ-

και νοηµατοδοτεί µε διαφορετι-

delssohn χρωστά τη γέννησή

στω και ανεπαίσθητα, τη φόρµα

Κ.Ο.Θ. θα λειτουργήσει στο χώ

Έλληνα µουσουργού στα 200

θυντής της Ένωσης ∆ανών Μα-

κό τρόπο το έργο… Η Εισαγωγή

της σε µια εµπειρία του συνθέ-

της σονάτας µε τα δύο θέµατα

ρο της συναυλίας (Μέγαρο Μου

χρόνια από τον θάνατο του Αυ-

έστρων και της ∆ιεθνούς Ένω-

“Haydn” αποτελείται από εννιά

τη. Με αυτή βρήκε την εξωτερί-

και την επαναφορά της αρχικής

σικής Θεσσαλονίκης) από τις

στριακού συνθέτη. Η επέτειος

σης Μαέστρων “The Conductors

σχηµατισµούς–ενότητες, που η

κευσή του τo απόσταγµα των

ενότητας, αλλά λείπει η επε-

19:00 έως τις 21:00. Τιµές εισι-

Guild” στην Αµερική.

κάθε µια έχει το δικό της λει-

εντυπώσεών του από το ταξίδι

ξεργασία των θεµάτων, αφού

τηρίων: 20€ - 15€ - 10€ & µει-

Σαµαρά, ένα αφιέρωµα του

των 200 χρόνων από τη γέννηση του Felix Mendelssohn – Bar-

Η Εισαγωγή “Haydn” (2009)

τουργικό χαρακτήρα και κατέχει

του στην Ιταλία το 1830-31. Σε

αυτή πραγµατοποιείται ήδη από

ωµένο – οµαδικό 10€ - 7€. Οι-

tholdy τιµάται µε την παρουσία-

του Χρήστου Σαµαρά αποτελεί

τη σωστή αναλογία και υπόστα-

ένα γράµµα του από τη Ρώµη ο

τη στιγµή που εµφανίζονται. Το

κογενειακό 40€ - 30€ - 20€.

44α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ - "ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ" 1990-2008

Μια ενιαία έκθεση έργων του αγιογράφου Μάρκου Καµπάνη, ο οποίος µεταξύ επιτοίχιων αγιογραφήσεων ιερών αθωνικών µονών και της επιµέλειας εκδόσεων, επιδίδεται σε ζωγραφική, σχέδια και χαρακτικά τοπίων του Αγιού Όρους, αλλά και σε µακέτες για εικονογραφήσεις βιβλίων, φωτογραφικές αναπαραγωγές από τοιχογραφίες, αγιογραφίες και άλλα σχετικά έργα, παρουσιάστηκε στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορείτικης Εστίας, στο πλαίσιο των 44 ∆ηµητρίων.


Media

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Φ

ανερό είναι ότι η Nova έχει ξεκινήσει και ηλεκτρονικό πόλεµο ενάντια στην πειρατεία. Η αρχή έγινε µε την αποστολή συνεχόµενων εντολών παντρέµατος των καρτών, για να χτυπήσει την παράκαµψη του αρχικού παντρέµατος που εφάρµοσαν µερικοί. Το επόµενο βήµα µε την αλλαγή του µικροκώδικα των καρτών της σίγουρα έχει στόχο τις πειρατικές κάρτες που κυκλοφορούν ασύστολα εδώ και καιρό & φυσικά δεν είναι αυτό το τελευταίο όπλο της. Μετά από αυτή την αλλαγή περιµένουµε και άλλες µε σκοπό π.χ.το σταµάτηµα των server και των άλλων παράπλευρων δρόµων που παρακάµπτουν την επίσηµη συνδροµή. Αναµένονται ενδιαφέρουσες εξελίξεις σύντοµα. µικροκώδικας αυτός αναφέρεται σαν «Patch Level». Η αναβάθµιση αυτή αφορά µόνο τις κάρτες 5 και zeta µια και οι µικρότερες εκδόσεις (2 & 4)δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Άλλωστε έχουν ή σχεδόν έχουν ξεπεράσει το ηλεκτρονικό τους όριο ζωής και για αυτό το λόγο θα αποσυρθούν (αντικατασταθούν) σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα µε τις νέες κάρτες kappa. Οι κάρτες µπορούν να διαταχθούν να λειτουργούν µε οποιοδήποτε patch level. ΑΝΤ1 ανακοίνωσε σήµερα τη συνεργασία του µε την Comcast για την ψηφιακή και καλωδιακή µετάδοση του ΑΝΤ1 Satellite στην περιοχή του San Francisco Bay. Στα άµεσα σχέδια είναι η επέκταση και σε επιπλέον περιοχές και δί κτυα της Comcast. Η Comcast Corporation www.com cast.com διαθέτει τη µεγαλύτερη συνδροµητική πλατφόρµα στην Αµερική µε 23.9 εκατ. συνδροµητές. «Η ένταξη του AΝΤ1 Satellite στο καλωδιακό δίκτυο της Comcast ακολουθεί το στό χο που έχουµε θέσει για τη διεθνή ανάπτυξη του προγράµµατός µας. Είµαστε σίγουροι ότι η συνεργασία µας µε την Comcast θα διευ ρύνει σηµαντικά την ψηφιακή µετάδοση του ΑΝΤ1 στην Αµερική», δήλωσε ο Ν. Τζιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής της Συνδροµητικής Τηλεόρασης του ΑΝΤ1 TV. «Συµπεριλαµβάνοντας τον AΝΤ1 Satellite στα κανάλια µας, επιβεβαιώνουµε τη δέσµευσή µας να προσφέρουµε επιλογές οι οποίες αντανακλούν τα ποικίλα ενδιαφέροντα των συνδροµητών µας», είπε η N. Rouse, ∆ιευθύντρια ∆ιεθνούς Μάρκετινγκ της Comcast. «Μπορούµε να προσφέρουµε προγράµµατα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των Ελλήνων της Αµερικής».

Ο

Ο

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER 08:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 09:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 11:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό ρωτάθληµα) 13:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 14:00 ON AIR 15:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό Πρωτάθληµα) 17:00 STAR CAR (¶ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ) 18:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 18:30 ™·Ù˘ÚÈ΋ ÂÎÔÌ‹ 19:00 µfiÏϸ 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 (¶ολιτική εκοµή) 23:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 24:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 01:00 JAZZ LIFE (ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹) 02:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

MEGA

06.00 Περί ανέµων και υδάτων (Ε) 07.00 Κοινωνία MEGA 10.00 Όµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Τρεις Χάριτες (Ε) Κωµική σειρά 15.40 Η νταντά (Ε) Αισθηµατική κωµική σειρά µε τους Μαρία Λεκάκη, Κώστα Αποστολίδη, Χρήστο Σιµαρδάνη, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Ιφιγένεια Βογιατζάκη. 16.50 Ματιά στα γεγονότα 17.00 50-50 (Ε) 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Τα µυστικά της Εδέµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Σούπερ µπάλα live 21.45 Τσαµπιονς Λιγκ Ολυµπιακός - Σταντάρ Λιέγης. 23.50 Σούπερ µπάλα live 03.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο τροµοκράτης» 05.00 Τηλεµάρκετινγκ

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

ANT1

06.15 Νταντά για όλες τις δουλειές (Ε) 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα Eνηµερωτική εκποµπή 10.00 10 µε 1 µαζί Eνηµερωτικό µαγκαζίνο 13.00 ANT1 news 13.15 Λόλα (Ε) 14.15 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς 16.15 Αξίζει να το δεις Κοινωνική εκποµπή 17.40 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 17.45 Ράδιο αρβύλα Σατιρικό τοκ σόου 18.50 Με αγάπη Κοινωνική εκποµπή 19.00 Love bites Ριάλιτι τηλεπαιχνίδι 20.00 ANT1 news 21.00 The X-Factor audition 23.00 Grey's anatomy 24.00 Ολα 10 02.30 Κλεµµένη ζωή (Ε) 03.30 Eυτυχισµένες µέρες 04.30 Τηλεµάρκετινγκ 05.10 Mobile fun 05.30 Οικογένεια Καράµπελα (E)

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 11.30 Το βλέµµα (Ε) 12.00 Οδός Ανθέων (Ε) 13.00 Τα παλιόπαιδα τ' ατίθασα (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) Παιδική εκποµπή 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Τσικιτίτας (Ε) 18.00 Σαν τα τρελά πουλιά (Ε) 19.00 Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 19.10 Χρυσά κορίτσια (Ε) Κωµική σειρά µε τους Μ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Γερασιµίδου, Ντ. Κώνστα, Υ. Μαλτέζου,Α.Σακελλαρίου. 20.00 Ανθρώπινο ένστικτο 21.00 Νοικοκυρές σε από γνωση (Ε) 22.00 Φαντάσµατα (Ε) 24.00 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 02.00 Έγκληµα και έρευνα (Ε) Σειρά ντοκιµαντέρ. «City confidential - Albuquerque: The black widow». Eιδήσεις: 14.00, 23.00

06.30 Πρώτη γραµµή 10.00 Συµβαίνει τώρα 13.00 Μένουµε Ελλάδα 14.15 Νηστικό αρκούδι 16.00 Οι επτά οιωνοί της Αποκάλυψης (Ε) 17.00 Ριψοκίνδυνες διασώσεις (Ε) 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ουρανοκατέβατος». Κωµωδία, παραγωγής 1965, σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου. Παίζουν: Μίµης Φωτόπουλος, Μπεάτα Ασηµακοπούλου, Σταύρος Παράβας (90´). 22.00 Ανταποκριτές Ενηµερωτική εκποµπή µε τους Κώστα Αργυρό, Οντίν Λιναρδάτου, Φίλιο Στάγκο. 23.00 Press Ενηµερωτικό τοκ σόου που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Ζούλας. 00.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Εύθυµες µοναχικές γυναίκες» 02.15 Σύγχρονα θαύµατα: Σοκολάτα (Ε) Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

07.00 Ρωµαίος & Ιουλιέτα 08.00 Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) 09.00 Τόλµη και γοητεία 09.30 Εξέλιξη 10.30 Η µασκαράτα Μακίσι - Ζάµπια 11.30 Απόδραση 12.30 Μαγειρική του κόσµου 14.30 Οι κόρες του Μακ Λέοντ 15.30 Τόλµη και γοητεία 16.00 Μαγικός κόσµος 16.30 ∆ιάσωση ζώων 18.15 Έκτη αίσθηση 18.30 Καταπατητές 19.30 Ο υπέροχος βυθός της Μεσογείου 20.00 Η χαρά της ζωγραφικής 20.30 Η ανατροφή του µικρού ζώου 23.00 Ταξίδια στην άκρη του κόσµου µε τον Α. Γουλφ 23.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το προξενιό της Αννας». 01.00 Τα µεγαλύτερα µυστήρια του κόσµου Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Η άσχηµη που έγινε όµορφη (Ε) 07.50 Πάνω στην ώρα Ενηµερωτικό µαγκαζίνο 10.00 Καφές µε την Ελένη Η Ελένη Μενεγάκη µε τους Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, Γρηγόρη Γκουντάρα, Φαίδωνα Κεφαλέα, Χρίσλα Γεωργακοπούλου, Αρη Καβατζίκη, Αλέξανδρο Πρίφτη, Μάνο Μπανασάκη. 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους (Συνέχεια) 18.00 Fatus olus 20.00 Κάτι ψήνεται 21.00 Αλ Τσαντίρι Νιουζ 23.00 Αγρότης µόνος ψάχνει... (Ε) 24.00 Sex and the city (Ε) 01.00 10η εντολή (Ε) 02.00 Κόκκινος κύκλος 03.00 Αλλαξέ το (Ε) 04.00 Εικόνες (Ε) 05.00 Τηλεαγορές

06.15 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10.15 Νηστικοί πράκτορες 11.15 Μαρίνα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live 18.45 Ιατρικές υποθέσεις ΙV (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μάβερικ» (Maverick). Γουέστερν, αµερικανικής παραγωγής 1994. 23.30 Fringe Αµερικανική σειρά επιστηµονικής φαντασίας µε τους Αννα Τορβ, Τζόσουα Τζάκσον, Λανς Ρέντικ, Κερκ Ατσεβέντο, Μπλερ Μπράουν. 00.30 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 01.30 Supernatural 02.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Το κτήνος» (Dahmer). 04.45 E-ring: Απόρρητες αποστολές (Ε)

06.00 Πανόραµα Ενηµερωτική εκποµπή 07.00 «Καληµέρα» µε το Γιώργο Αυτιά 10.00 Πείτε το στο ALTER 11.00 Εδώ και τώρα 12.00Πoλύ µπλα µπλα 15.00 Μεσηµεριανό express 17.30 Showbiz news 18.45 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 20.55 Auto ALTER 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Η επόµενη σελίδα» 23.15 Αθέατος κόσµος Ενηµερωτική εκποµπή 02.00 Auto ALTER 02.15 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Επιθεωρητής Βαλαντέρ: O δολοφόνος της διπλανής πόρτας» 04.15 Μasterminds Eιδήσεις: 17.15, 20.00 08.30 Παιδικό πρόγραµµα (Ε)

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


12

EΠIKOINΩNIA

Tρίτη 20 Oκτωβρίου 2009

Aθλητισµός

Στα γήπεδα της Xαλκιδικής Eπιµέλεια: AΓΓEΛOΣ BAΓΓΛHΣ

∆’ EΘNIKH

Tα Mουδανιά από τους Γαλατάδες µέσα στην έδρα τους

άποψη, καθώς η “βολίδα”, που επιχείρησε έξω από την περιοχή, κατέληξε στα δίχτυα και χάρισε τους πολύτιµους βαθµούς στην οµάδα του. ∆ιαιτητές: Γιουλάφης, Τσιπλάκης, Περιβόλης. Συνθέσεις Π.Ο. Μουδανιών: Αθανασιάδης, Ελευ-

Σ

το ντέρµπι της αγωνιστικής, ο Π.Ο. Μουδανιών ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Γαλατάδων µε 2 - 1. Και οι δύο οµάδες µπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, θέλοντας να πάρουν τους τρεις βαθµούς για να διατηρηθούν ψηλά στη βαθµολογία. Στο πρώτο ηµίχρονο ο Π.Ο.Μ. είχε µιά φλύαρη υπεροχή, όµως δε µπορούσε να βρει διαδρόµους εύκολα για να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς της. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έπαιξε το παιχνίδι των αντεπιθέσεων και αυτό καρποφόρησε στο

35’, όταν ο Χαντούρης εντός περιοχής µε προβολή άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούµενους. Στο ίδιο λεπτό της αναµέτρησης, οι φιλοξενούµενοι έµειναν µε δέκα παίκτες όταν ο Πασχώνης, ο οποίος είχε ήδη µιά “κίτρινη κάρτα” για δυνατό µαρκάρισµα, έβγαλε τη φανέλα του για να πανηγυρίσει το γκολ µε τους συµπαίκτες του και ο διαιτητής του έβγαλε δεύτερη “κίτρινη” και τον απέβαλε. Στο δεύτερο µέρος τα Μουδανιά έπαιξαν πιο επιθετικά, αλλά η δυσκολία να µε-

ταφέρουν το παιχνίδι στην περιοχή του αντιπάλου, ήταν ορατή. Ωστόσο στο 65’, ύστερα από σύγχυση στη µικρή περιοχή των φιλοξενουµένων, ο νεοεισαχθείς Βενέτης µε κοντινή προβολή έκανε το 1 - 1. Στη συνέχεια οι Γαλατάδες προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή µε κάποια µακρινά σουτ, ωστόσο ο “πορτιέρο” των Mουδανιών Αθανασιάδης ήταν σε ετοιµότητα. Και ενώ το παιχνίδι φαινόταν ότι θα λήξει ισόπαλο, ο Ζούρκος είχε διαφορετική

θερίου, Μυστιλίδης (79’ Χατζηδρόσος), Κουρκούδιαλος (45’ Βενέτης), Κολώνης, Τσιώνας, Χρυσοµάλλης, Σαρηγιαννίδης, Νίτσης, Σαρής, Χρηστάρας. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Γαλατάδων: ∆ιαµαντίδης, Ντίσιος, Περηφανόπουλος, Ορφανίδης, Πασχώνης, Ζούρκος, Σιδηρόπουλος, Χαντούρης (80’ Τσαλµάς), Τζεβελέκης, Αντωνιάδης, Πετγαζλής. Σκόρερ: Βενέτης 65’, Χαντούρης 35’, Ζούρκος 90’. Συνολικά τα αποτελέσµατα της Aγωνιστικής έχουν ως εξής: 4η Aγωνιστική ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΑΡΙ∆ΑΙΑ 1 - 2 Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1 - 1 ΣΚΥ∆ΡΑ - ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 1 - 0 ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ - ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ 1 - 2

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.∆. 1 - 2 Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ - ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 1 - 1 Bαθµολογία ΑΕΤΟΣ Σκύδρας 12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Γαλατάδων 10 ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 8 Π.Ο. Ν. Καλλικράτειας 9 Π.Ο. Μουδανιών 7 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 6 Π.Α.Ο. ∆ιοικητηρίου 6 ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας 6 Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ 5 ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαµαριάς 5 Π.Α.Ο. Κουφαλίων 3 ΕΘΝΙΚΟΣ Σοχού 1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Αγιονερίου 1 ΝΙΚΗ Πολυγύρου 0 ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΑΡΙ∆ΑΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΧΟΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ - Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΚΟΥΦΑΛΙΑ - Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ - ΣΚΥ∆ΡΑ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ - Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ

B’ EPAΣITEXNIKH

Oι δύο “Xολοµώντες” σε απόσταση αναπνοής στο Bορρά Σταθερά πρώτη η Tρίγλια στον Nότιο Όµιλο BOPEIOΣ OMIΛOΣ το ντέρµπι της αγωνιστικής, ο Ταξιάρχης κέρδισε 2 - 1 τα Ν. Ρόδα και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθµολογίας ενώ Χολοµών και Γαλάτιστα, που ακολουθούν, επικράτησαν εύκολα µε αντίπαλο τον Αστέρα και Νεοχώρι αντίστοιχα. Στην ουρά της βαθµολογίας βρίσκεται η Μεταµόρφωση, η οποία έχασε 1 - 0 από τη Μ. Παναγία και, πλέον, όλα φαντάζουν δύσκολα για τη συνέχεια. 4η Aγωνιστική

Σ

ΒΡΑΣΤA - ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ 3 - 2 ΑΡΙΣTOTEΛΗΣ - ΓΟΜΑΤΙ 2 - 1 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - Ν. ΡΟ∆A 2 - 1 ΑΣΤΕΡΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ 0 - 4

ΚΡΗΜΝΗ - ΣΤΑΝΟΣ 0 - 2 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ 3 - 1 Μ. ΠΑΝΑΓΙA - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1 - 0 Bαθµολογία ΧΟΛΟΜΩΝ Ταξιάρχη 12 ΧΟΛΟΜΩΝ Ριζών / Παλαιόχωρας 10 ΑΝΘΕΜΟΥΣ Γαλάτιστας 10 ΑΣΤΕΡΑΣ Β. Χαλκιδικής 9 ΘΥΕΛΛΑ Στανού 9 ΞΕΡΞΗΣ Ν. Ρόδων 7 ΕΛΠΙΣ Βραστών 6 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. Παναγίας 4 ΘΥΕΛΛΑ Μεταγγιτσίου 3

Α.Ο. Μεταµόρφωσης 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - ΓΟΜΑΤΙ Ν. ΡΟ∆Α - ΒΡΑΣΤΑ ΧΟΛΟΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΝΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΡΗΜΝΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ πουδαία νίκη για τον Άγιο Μάµα, ο οποίος “διέλυσε” την µέχρι πρότι-

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γοµατίου 3 ∆ΟΞΑ Κρήµνης 3 Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Νεοχωρίου 3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σταγ. / Στρατονίκης 3

νος πρωτοπόρο Φούρκα µε 4 - 0 εκτός έδρας. Η Τρίγλια πέρασε σαν σίφουνας και από την Ορµύλια και βρίσκεται µόνη στην

Σ

κορυφή, ενώ το ∆ιονυσίου σκόραρε τέσσερις φορές απέναντι στην αποδυναµωµένη φέτος Κασσάνδρα. 4η Aγωνιστική ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ 1 - 6 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙA - ΑΓ. ΠΑΝΤEΛ/ΜΩΝ 1 - 1 ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - ΚΑΛΥΒEΣ 1 - 0 ΟΛΥΝΘΟΣ - Ν. ΣΚΙΩΝΗ 1 - 2 ΦΟΥΡΚΑ - ΑΓ. ΜΑΜΑΣ 0 - 4 ΟΡΜΥΛΙΑ - N.ΤΡΙΓΛΙΑ 1 - 3 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ 4 - 0 Bαθµολογία Π.Ο. Τρίγλιας 12 ΑΕΤΟΣ Φούρκας 9 ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου 9 ΑΙΓΕΑΣ Παλλήνης 9 ΕΛΠΙΣ Αγίου Παντελεήµονα 9

Α.Ε. Αγίου Παύλου / Ν. Ηράκλειας 9 Α.Σ. Αγίου Μάµα 9 Α.Σ. Ν. Σκιώνης 7 ΑΙΑΣ Ελαιοχωρίων 5 ∆ΟΞΑ Ορµύλιας 2 ΑΡΗΣ Κασσανδρείας 1 ΕΛΠΙΣ Πολυγύρου 0 ∆ΟΞΑ Καλυβών 0 ΟΛΥΝΘΟΣ Ολύνθου 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΛΥΒΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ν. ΣΚΙΩΝΗ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ ΑΓ. ΜΑΜΑΣ - ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ - ΦΟΥΡΚΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΟΡΜΥΛΙΑ


Aθλητισµός

Tρίτη 20 Oκτωβρίου 2009

A’ EPAΣITEXNIKH

13

EΠIKOINΩNIA

Aρναία και Πορταριά ηγούνται του Πρωταθλήµατος Tα N. Πλάγια νίκησαν τα N. Φλογητά στο τοπικό ντέρµπι Τ

ους τρεις βαθµούς της νίκης πήρε ο Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων, ο οποίος κέρδισε στο παραδοσιακό ντέρµπι το ΘΕΡΜΑΪΚΟ Φλογητών µε 3 -0. Στο πρώτο ηµίχρονο το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού ήταν τα δυνατά µαρκαρίσµατα και οι σκληρές µονοµαχίες µεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ο διαιτητής της αναµέτρησης “κιτρίνισε” αρκετούς ποδοσφαιριστές των δύο οµάδων, µε αποτέλεσµα το παιχνίδι να ηρεµήσει. Στο 35’ έγινε και η πρώτη καλή φάση για τους γηπεδούχους, όταν, µετά από εκτέλεση φάουλ του Καραµαγκάλη, ο Τσεκλίδης µε κεφαλιά έστειλε την µπάλα στο δοκάρι, ενώ, λίγα λεπτά αργότερα, ο αρχηγός των Φλογητών Tογανίδης επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η µπάλα κατέληξε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο τελευταία λεπτά του πρώτου ηµιχρόνου, οι παίκτες του Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑ προσπάθησαν µε κάθετες πάσες να περάσουν την µπάλα µπροστά, όµως ο Τσεκλίδης ήταν συνεχώς σε θέση οφσάιντ. Στο δεύτερος µέρος, οι γηπεδούχοι µπήκαν πολύ δυνατά και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στο 55’ µε τον Ταρασίδη, ύστερα από πλασέ εντός περιοχής. Μετά την επίτευξη του τέρµατος, τα Ν. Πλάγια συνέχισαν να πιέζουν, µε τον Φιλιππίδη να χάνει σηµαντική ευκαιρία στο 60’. Ο πιο δραστήριος παίκτης των φιλοξενουµένων, ο Πετροµελίδης, ήταν ασφυκτικά µαρκαρισµένος και δεν µπόρεσε να βοηθήσει, όσο θα ήθελε, την οµάδα του. Στο 78’ ένα σουτ του Ταρασίδη απέκρουσε ο Κυριόγλου, ενώ στο 87’ ο Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ “κλείδωσε” το παιχνίδι µετά από ωραίο σουτ εντός περιοχής από τον αρχηγό της οµάδας, τον Τσαγανό. Στο 90’ της αναµέτρησης, ο Ταρασίδης και πάλι µετά από ατοµική προσπάθεια, πέρασε και τον τερµατοφύλακα και σφράγισε τη νίκη, κάνοντας το τελικό 3 - 0. ∆ιαιτητές Αρβανίτης, Παπαοικονόµου, Γουρλοµάτης. Σκόρερ Tαρασίδης 55’, 90’, Τσαγανός 87’. Συνθέσεις

Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων: Μαυρίδης, Κυριακίδης, Φιλιππίδης, Αλµπάνης, Καρακυριαζής, Καραγκιοζίδης, Τσαγανός, Ταρασίδης, Τσεκλίδης, Καραµαγκάλης, Νεοχωρίτης. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Φλογητών: Κυριόγλου, Μαµπετζίδης, Τζιρούδας, Τσεκερίδης, Σαρίδης, Ευαγγελίου, Μαύρος, Παρασκευόπουλος, Πετροµελίδης, Τογανίδης, Π. Κυριόγλου. Λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα της Aγωνιστικής έχουν ως εξής: 5η Aγωνιστική ΛΑΚΚΩΜΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ 1 - 3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΣΥΚΙΑ 1 - 2 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 1 - 1 ΚΡΗΝΗ - ΑΦΥΤΟΣ 5 - 1 Ν. ΠΛΑΓΙA - ΦΛΟΓΗΤA 3 - 0 Ν. ΣΥΛΛΑΤA - ΒΑΡΒΑΡΑ 7 - 1 ΝΙΚΗΤΗ - ΑΡΝΑΙΑ 0 - 0 ΣΗΜΑΝΤΡA - Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ 1 - 1 Bαθµολογία ΑΠΟΛΛΩΝ Αρναίας 12 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Πορταριάς 11 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Αφύτου 11 ΘΥΕΛΛΑ Κρήνης 11 ΑΣΤΗΡ Ν. Συλλάτων 10 ∆ΙΓΕΝΗΣ Λακκώµατος 9 ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου 8 Α.Ο. Σηµάντρων 8 ΦΟΙΝΙΞ Νικήτης 8 ΑΕΤΟΣ Βαρβάρας 7 Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων 6 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. Μαρµαρά 5 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς 4 ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας 1 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ν. Φλογητών 0 ΑΚΑΝΘΟΣ Ιερισσού 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΛΑΚΚΩΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΣΥΚΙΑ - ΚΡΗΝΗ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - Ν. ΠΛΑΓΙΑ ΑΦΥΤΟΣ - Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ ΦΛΟΓΗΤΑ - ΝΙΚΗΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ ΑΡΝΑΙΑ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ

Oι πρωταγωνιστές του αγώνα στο γήπεδο N. Πλαγίων, N. ∆IAΓOPAΣ (πάνω) και ΘEPMAΪKOΣ

Γ’ EPAΣITEXNIKH

Ή του ύψους ή του βάθους οι οµάδες στο BόρειοΌµιλο Πολλοί οι διεκδιητές της πρωτιάς στο Nότο BOPEIOΣ OMIΛOΣ ρωτάθληµα δύο ταχυτήτων δηµιουργείται στο Βόρειο Όµιλο της Γ’ Ερασιτεχνικής. ∆ουµπιά, Άγιος Νικόλαος και Στρατώνι, κερδίζουν µε χαρακτηριστική άνεση τους αντιπάλους τους και, πλέον, θα φανεί στη διάρκεια, ποια από αυτές τις οµάδες θα ηγηθεί της Βαθµολογίας. Λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα της Aγωνιστικής έχουν ως εξής:

Π

2η Aγωνιστική ΑΡΝΑΙΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 - 3 ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ – ∆ΟΥΜΠΙA 1 - 2 ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 3 - 0 Bαθµολογία ΑΣΤΗΡ Αγίου Νικολάου 6 Π.Α.Ο. ∆ουµπιών 6 "ΤΑ Μ.Κ." Στρατωνίου 6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Προδρόµου 0 Α.Ε.Σ. Γεροπλάτανου 0 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Παλαιοκάστρου 0

ΠΑΟΚ Αρναίας 0 Eπόµενη Aγωνιστική ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ∆ΟΥΜΠΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΡΝΑΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ - ΑΓ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Ρεπό: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ *** NOTIOΣ OMIΛOΣ ε επτά γκολ, φιλοδώρησε η Ν. Φώκαια το Ζωγράφου, που αποτελεί απρόσµενο αποτέλεσµα για όλους

Μ

τους φιλάθλους. Το Παλιούρι κέρδισε δύσκολα τη Σάρτη µε 2 - 1, ενώ ισόπαλοι αναδείχθηκαν Γερακινή και Πολύχχρονο.

ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. Φώκαιας 4 ΑΕΤΟΣ Ζωγράφου 3 Α.Ο. Σάρτης 3 ΠΑΛΛΗΝΗ Παλιουρίου 3

Λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα της Aγωνιστικής έχουν ως εξής: 2η Aγωνιστική ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΣΑΡΤΗ 2 - 1 Ν. ΦΩΚΑΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 - 1 ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 2 - 2 Bαθµολογία

ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πολυχρόνου 2 ΑΠΟΕΛ Γερακινής 1 Eπόµενη Aγωνιστική ΠΑΛΙΟΥΡΙ - Ν. ΦΩΚΑΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΑΡΤΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ
EΠIKOINΩNIA

14

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Aγγελίες

Μεσιτικό Γραφείο Λειβαδιώτη ∆ηµήτρη, Κασσάνδρεια, τηλ.: 6977-419.350 MEZONETEΣ MEZONETEΣ • ΕΛΑΝΗ Πωλείται υπερπολυτελής αυτόνοµη βίλα υπό κατασκευή 150 τµ µε 3∆ΣΚ3ΜΠ 2 επίπεδων µε ατοµική πισίνα 700τµ κήπο και εκπληκτική θέα στη θάλασσα ,σε ήσυχη πευκόφυτη περιοχή σε έναν από τους καλύτερους παραθεριστικούς οικισµούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τιµή 400.000 ευρώ (ΚΩ∆13321) • ΦΟΥΡΚΑ Μεζονέτα, 93 τµ στην παραλία Φούρκας µε 2∆, ΣΚ, ΜΠ κήπο και χώρο στάθµευσης και µόλις 100µ από τη θάλασσα. Τιµή 100.000 • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται µεζονέτα 100 τµ µε 3∆ΣΚΜΠ ατοµική θέρµανση εξοπλισµένη κουζίνα θέση στάθµευσης τιµή µόνο 105. 000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας µεζονέτα 50 τµ µε 2 ∆Σ ΚΜ Π πλήρως επιπλωµένη µε ατοµική θέρµανση και όλα τα ηλεκτρικά Τιµή µόνο 59.000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται γωνιακή µεζονέτα 80 τµ µε 2∆ΣΚΜΠ πλήρως επιπλωµένη µε ατοµικό κήπο σε συ γκρότηµα κατοικιών µε πισίνα και γήπεδο µπάσκετ 150 µέτρα από τη θάλασσα τιµή 110.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα πωλείται µεζονέτα µε 1000 τµ κήπο σε µικρό συγκρότηµα κατοικιών µε πισίνα, φανταστική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση, σε φανταστική πευκόφυ τη περιοχή Τιµή 145. 000ευρώ. (ΚΩ∆5304) • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα 10µ από τη θάλασσα µέσα σε ένα καταπράσινο και πολύ ήσυχο περιβάλλον µε θέα πωλείται µεζονέτα 100τµ µε 2∆,ΣΚ,ΜΠ, βοηθητικό δωµάτιο, τζάκι, κου ζίνα υψηλής αισθητικής, µεγάλο

κήπο, µπάρµπεκιου και απέραντη θεα θάλασσα στην τιµή των 200.000 ευρώ, πολύ κοντά στη θάλασσα. (ΚΩ∆ 5311) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ∆ίπλα στη θάλασσα και µόλις 10µ από το κύµα, πολυτελής µεζονέτα αρίστης κατασκευής µε τεράστιες βεράντες , κήπο και χώρους στάθµευσης και καταπληκτική θέα θάλασσα. στην τιµή των 280.000 (ΚΩ∆ 19303) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Μεζονέτα µε θέα 110τµ κοντά στη θάλασσα, αρίστης κατασκευής µε 3∆, ΣΚ, 2WC, αποθ. χώρο, ιδιωτικό κήπο, χώρο στάθµευσης και απέραντη θέα στη θάλασσα, τιµή 140.000 ευρώ.(ΚΩ∆19300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Εντελώς αυτόνοµη µεζονέτα 100τµ , 2ο στη θάλασσα σε φανταστική περιοχή, µε τρία δω µάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ατοµικό κήπο και χώρο στάθµευσης και θεα θάλασσα. Τιµή 180.000 (ΚΩ∆ 8300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Ανεξάρτητη µεζονέτα ετοι µοπαράδοτη 120τµ, σε οικόπεδο 5,5 στρέµµατα µε µεγάλες βεράντες, πισίνα και κήπο 120τµ σε 500µ οικόπεδο και καταπληκτική θέα θάλασσα. Τιµή 230. 000 (ΚΩ∆8304) • ΧΑΝΙΩΤΗ Γωνιακή µεζονέτα σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χα νιώτης µε υπέροχη θέα, 110τµ µε οικόπεδο 1800 τµ, τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, δυο µπάνια, µε κεντρική θέρµανση εγκατεστηµένη και 3 κλιµατιστικά, τζάκι, υπερπολυτελούς κατασκευής µε φανταστική θέα θάλασσα στην τιµή των 220.000 (ΚΩ∆11305) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ • ΑΘΥΤΟΣ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα αρίστης κατασκευής 50τµ στο κέντρο του χωριού, µε δωµάτιο, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο,

εγκατάσταση θέρµανσης, Τιµή 45.000 (ΚΩ∆12200) • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ιαµπερές διαµέρισµα σε συγκρότηµα µε πισίνα, 44 τµ. 1ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση µε κλιµατισµό και κεντρική θέρµανση και τιµή µόνο 55. 000 ευρώ! ∆άνεια δεκτά. (ΚΩ∆ 14202) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα 100τµ 1ου ορόφου µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες εκπληκτικής αρχιτεκτονικής πολύ λειτουργικό σε ωραίο σηµείο Τιµή 130.000 (ΚΩ∆14206) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται διαµέρισµα 2ου ορόφους σε άριστη κατάσταση 83τµ µε καταπληκτική θεα, µε 2∆/ΣΚ/ΜΠ σε ένα από τα καλύτερα σηµεία της Σιβηρης, και µολις 300µ από τη θάλασσα. Τιµή 98.000 Ευρώ (ΚΩ∆ 10208) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θάλασσα ,1ου ορόφου 110τµ σε αρίστη κατάσταση µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες και ισόγειο κα-τάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα. Τιµή και τα δύο µόνο 230.000!!! (ΚΩ∆ 19201) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµέρισµα 1ο ορόφου 76τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωρίου. Τιµή 170.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα 39τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 70.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θαλασσα, 60 τµ, µε δυο δωµάτια, σαλόνι, κου ζίνα, µπάνιο σε ένα από τα καλύτερα σηµεία του χωριού. Τιµή 65.000 (ΚΩ∆8210)

• ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµπερές διαµέρισµα 80 τµ πολύ κοντά στη θάλασσα, 2ου ορόφου, µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο σε έ-να από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 110.000 (ΚΩ∆ 8205) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµέρισµα 2ου ορόφου µε θεα, 70 τµ πλήρες επιπλωµένο µε δυο δωµάτια, κουζίνα, σαλόνι, µπάνιο σε πολύ καλό σηµείο, αξίζει να το δείτε!!! Τιµή µόνο 80.000(ΚΩ∆8205) • ΦΟΥΡΚΑ Ισόγειο διαµέρισµα 70τµ µε µεγάλους και άνετους χώρους, πλήρως επιπλωµένο µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, ανεµιστήρες, µεγάλη βεράντα, και µόλις 50µ από τη θάλασσα. Τιµή ευκαιρίας 70.000!!! (ΚΩ∆21203) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται κατάστηµα 100 τµ στον κεντρικό δρόµο της Κρυοπηγης, σε αρίστη κατάσταση µε χώρους στάθµευσης στην εξαίρετη τιµή των 100.000 ευρώ. (ΚΩ∆5400) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε πολύ καλή κατάσταση και σε τιµή µόνο 385.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται ξενοδοχειακή µονάδα πολυτελούς κατασκευής, έτοιµη προς εκµετάλλευση, πρώτη στη θάλασσα µε 20 διαµερίσµατα, ταβέρνα και beach bar. Τιµή 2.000.000 ευρώ. (ΚΩ∆ 5402) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται ισόγειο κατάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα µε διαµπερές διαµέρισµα 1ου ορόφου 110τµ σε άριστη κατάσταση. Τιµή και τα δύο µόνο 230. 000!!! ΚΩ∆19201) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε

λειτουργία µε άδεια Ε.Ο.Τ σε άριστη κατάσταση µε ιδανική επένδυση σε τιµή ευκαιρίας !!! (ΚΩ∆10401) ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΧΑΝΙΩΤΗ Πωλείται οικόπεδο 3.800 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο 40µ από τη θάλασσα µε άδεια για δυο βίλες (330τµ έκαστο) µε απεριόριστη θεα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χανιώτης. Τιµή 970.000 (ΚΩ∆ 11100) • ΜΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ Πωλείται οικόπεδο 975 τµ µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο, 100 µ από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ από 150.000 µόνο 120.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 16100) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,6 σε κεντρικό σηµείο µε καλή πρόσβαση τιµή 58. 000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 250 τµ µε σ.δ. 0,8 στο κέντρο τιµή 120. 000 ευρώ • ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πωλείται ΓΩΝΙΑΚΟ οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,5 τιµή 145. 000 ευρώ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 15 στρέµµατα σε καταπληκτική πευκόφυτη περιοχή σε ύψωµα, στην τιµή των 130.000 (ΚΩ∆ 4005) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 16 στρέµµατα σε πολύ ωραία τοποθεσία και σε τιµή ευκαιρίας µονό 50.000(ΚΩ∆4006) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείτε αγροτεµάχιο 2ο από τη θάλασσα 2500 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο τιµή 360.000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΤΙΜΗ 90. 000 ΕΥΡΩ • ΣΑΝΗ

Πωλείται αγροτεµάχιο 7,5 στρεµµάτων µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Κασσάνδρειας - Σάνη µόλις 800 µέτρα από τη θάλασσα τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! (ΚΩ∆20001) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται αγροτεµάχιο 40 στρεµµάτων, µε προοπτική εντάξεως στο σχέδιο πόλεως και µε καταπληκτική θέα! Ιδανικό για επιχείρηση! (ΚΩ∆ 10001) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 1.500 µ, άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο. Τιµή ΑΠΟ 60.000 ΜΟΝΟ 50.000 (ΚΩ∆3005) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 6 στρεµµάτων, µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο σε ύψωµα. Τιµή 150.000 (ΚΩ∆3006) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 2 στρεµµατων, άρτιο και οικοδοµήσιµο στο κεντρικό δρόµο προς την παραλία, τιµή ευκαιρίας 95.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 21003) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΣΙΒΗΡΗΣ 2ο ΑΠΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 79. 000 ΕΥΡΩ • ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ 45 ΤΜ ΜΟΛΙΣ 20 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 100 ΤΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 40000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1300 ΤΜ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2200 ΤΜ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΗΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΥΚΤΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ 98000 ΕΥΡΩ. []


Aγγελίες

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Νέα Μουδανιά, Τηλέφωνο: 6977 - 368.351) ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰ÂηÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔÚÒ Ó·: 1) ∂ÁÁ˘ËıÒ ÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ 2) ¡· Û·˜ ˘ԉ›͈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¿ÚÎÔ - ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈÎÈÒÓ. 3) ¡· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ·fi fiÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ¢ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÛÙ Ì ٛÔÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ fï˜ ¯ÚfiÓÔ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µοναδικό διαµέρισµα 100 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC, γκαράζ και αποθήκη έναντι Παναγίας Κορυφινής. Βλέπει θάλασ-

σα.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 120 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,2WC και πάρκινγκ στο κέντρο, υπέρ λουξ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τ.µ. µε 3∆,ΣΚ,WC στο κέντρο. Τιµή 100.000 ευρώ.¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται διαµέρισµα 80 τ.µ., γωνιακό, στο κέντρο µε 2∆,ΣΚ,WC. Μόνον 70.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µονοκατοικία µε οικόπεδο εντός σχεδίου, κτίζει και άλλα µέτρα. Τιµή 200.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 -

23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται µεζονέτα στον “Ελαιώνα” 120 τ.µ. µε κήπο. Τιµή 160.000 ευρώ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλούνται µοναδικά µαγαζιά σε διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλης, µε µεγάλη ποικιλία εµβαδού και τιµών. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑΣ: Πωλείται µοναδικό αγροτεµάχιο, δεύτερο από θάλασσα, σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Τιµή 300.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 4.500 τ.µ. στο καλύτερο σηµείο του κόµβου, Υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρωθούν και άλλα κοµ µάτια για µεγάλο εµπορικό κέντρο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351.

Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ., πολύ κοντά στην πόλη, µε ελιές και νερό. Τιµή 75.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ: Πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., δεύτερο από άσφαλτο, µε ελιές και νερό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Tιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 375 τ.µ., γωνιακό και απέναντι από πάρκο. Τιµή 60.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – “ΜΟΥΡΙΕΣ”: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό 250 τ.µ., σε υπέροχο σηµείο, κοντά στη θάλασσα. Τιµή 45.000 ευρώ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. []

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναλλαγές ακινήτων “Η Ανάπτυξη” (Λάκκωµα - Τηλ.: 23990 - 51.590. Κιν.¨: 6947 - 713.232) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, στο συνδετήριο δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πωλείται αγροτεµάχιο 5.000 τ.µ., µε “πρόσωπο” σε άσφαλτο, µε ρεύµα, νερό, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 70.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 19.500 τ.µ., 400 µ. δεξιά από δρόµο προς Ν. Μουδανιά, πριν από το ύψος του Τσάνταλη. ∆ιαιρείται σε 4 άρτια και οικοδοµήσιµα τεµάχια, δίπλα ρεύµα, νερό. 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, ευκαιρία, περιοχή Τσάνταλη κλινικής “Ευεξία”, πωλείται αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ., 160.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 7.500 τ.µ. σε πολύ καλή περιοχή, µε θέα θάλασσα Όλυµπο, µε ρεύµα, νερό κοντά, 140.00 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., µε φως, νερό, τηλέφωνο, άριστη πρόσβαση. 100.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πρώτο δεξιά στο δρόµο για Χαλκιδική, πωλείται αγροτεµάχιο 17.000 τ.µ. µε πρόσοψη 97 µ., υψηλής προβολής 620.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ προς Ν. Γωνιά, πωλείται κληροτεµάχιο, 4.000 τ.µ., µε ρεύµα, νερό, πρόσοψη σε δηµοτική οδό, ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 80.000 €.

ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο 180.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται αγροτεµάχιο 9.000 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., δίπλα στον παράδροµο, µε ρεύµα και γεώτρηση, κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 190.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 5.250 τ.µ. εντός ΒΙ.ΠΑ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο, 150.000 €. ΛΑΚΚΩΜΑ, πωλείται κληροτεµάχιο 4.500 τ.µ., δίπλα στο ξενοδοχείο “Απόλλων”, πολύ κοντά στον οικισµό, µε ρεύµα, νερό, θέα θάλασ-

σα - Όλυµπο, 150.000 €. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Ν. ΓΩΝΙΑ, πωλούνται πολύ ωραία οικόπεδα 650 - 740 τ.µ. στην επέκταση του οικισµού, µε θέα θάλασσα – Όλυµπο, από 55.000 €. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 646 τ.µ., εντός του οικισµού, χτίζει 400 τ.µ., 70.000 €. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΑΚΚΩΜΑ, ενοικιάζονται επαγγελµατικοί χώροι 500 τ.µ., 600 τ.µ., 1.100 τ.µ., 1.800 τ.µ., µε χώρους γραφείων, WC, κ.λπ., άµεση πρόσβαση από κόµβο Λακκώµατος.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟ∆ΙTΗ ΣΥΝΟ∆Η (ΤΗΛ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280. 000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 21.800 τ.µ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3. 500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην περιοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση

"Αλυκές" της Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες • Δωρεάν Αγγελίες


EΠIKOINΩNIA

16

Ηµερίδα για την Οδική Ασφάλεια στην Αξιούπολη

K. Mακεδονία

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Aπόδοση τιµής στους δωρητές του Mουσείου Εκπαίδευσης Βέροιας

Μ

ε µέριµνα και ευθύνη της Αστυνοµικής ∆ιεύ-

θυνσης Κιλκίς, πραγµατοποιήθηκε στην Αξιού-

πολη Κιλκίς Έκθεση Τροχαίας µε θέµα «Οδηγώ µε προσοχή γιατί αγαπώ τη ζωή». Η όλο εκδήλωση στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία, αφού την επισκέφθηκαν και ενηµερώθηκαν σχετικά περί τα χίλια πεντακόσια (1.500) άτοµα από φορείς, πολίτες και µαθητές της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης πραγµατοποιήθηκαν εισηγήσεις σε θέµατα οδικής ασφάλειας από τους α) Αστυνοµικό Υποδιευθυντή Αντώνιο ΛΙΑΠΠΗ ο οποίος ανέπτυξε το θέµα ¨Ο ρόλος της Αστυνοµίας στην πρό-

ληψη των τροχαίων ατυχηµάτων¨ β) ∆ιευθυντή Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ 3 δηµοσιογράφο Ξάνθο ΧΥΤΑ, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα ¨Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην Οδική

Ασφάλεια¨ και γ) ∆ηµοσιογράφους της ΕΡΤ3, Τριαντάφυλλο ΤΣΟΥΛΦΑ και Σωτήριο ΒΟΥΤΣΕΛΑ που ασχολούνται µε θέµατα οδικής ασφάλειας. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να «βιώσουν» την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, µε προσοµοιωτή οδήγησης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της εκστρατείας «Αλκοόλ, όχι απόψε οδηγώ-Μία παρέα, ένας οδηγός» Προβλήθηκαν ταινίες που αφορούν τους κινδύνους που διατρέχουν οι οδηγοί από τη χρήση αλκοόλ και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη µεγάλη χρησιµότητα των µέσων πρόσδεσης (ζώνη ασφαλείας, παιδικά καθίσµατα κ.λ.π.). Οι επισκέπτες της Έκθεσης αποκόµισαν σηµαντικές γνώσεις και εµπειρίες σε θέµατα κυκλοφορικής αγωγής. Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κιλκίς ευχαριστεί όλους όσοι στήριξαν και τίµησαν µε την παρουσία τους της εκδήλωση της. «Πρόθεσή µας είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να επαναληφθούν παρόµοιες εκδηλώσεις στο µέλλον, αφού η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα οδικής ασφάλειας είναι το ισχυρότερο όπλο στην προσπάθεια πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων» επισηµαίνει η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση.

Τηλ: 23740 -22.591, FAX: 23740 -24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr

Η

εκδήλωση

παρουσία-

σης του Μουσείου Ε-

κπαίδευσης και απόδοσης τιµής

και ευχήθηκε οι εξελίξεις που

Το ντοκιµαντέρ αποτέλεσε

Εκπαίδευσης που προσέφεραν

αφορούν στο Μουσείο να είναι

µια αναδροµή στην ιστορία της

υλικό και συντέλεσαν στη δηµι-

θετικές.

εκπαίδευσης µε χρονολογίες

ουργία του.

στους δωρητές του, πραγµατο-

Ο κ. Τσολάκης, Πρόεδρος

και γεγονότα -σταθµούς στην

Μεταξύ των δωρητών συγ-

ποιήθηκε το περασµένο Σάββα-

και οραµατιστής του Μουσείου

εξέλιξη και την διαµόρφωση

καταλέγονται το 13ο Νηπιαγω-

το στην Αντωνιάδειο Στέγη

Εκπαίδευσης αναφέρθηκε στο

της παιδείας και του εκπαιδευ-

γείο Βέροιας, το 2ο ∆ηµοτικό

Γραµµάτων και Τεχνών Βέροιας

ρόλο του Μουσείου και στην

τικού συστήµατος. Από την

Σχολείο Βέροιας , το 2ο ∆ηµοτι-

παρουσία του καθηγητή γλωσ-

ευρύτερη προσφορά του. «

τουρκοκρατία µέχρι και τη χού

κό Σχολείο Κιλκίς, το 1Ο Γυµνά-

σολογίας του ΑΠΘ και Προ-

Θέλουµε το Μουσείο να είναι

ντα, παρουσιάστηκε η πορεία

σιο Βέροιας, το 5ο Ε.Π.Α.Λ

έδρου του Μουσείου, Χρήστου

εθνικό, να ανήκει σε όλο τον

της εκπαίδευσης µε κοµµάτια

Βέροιας, ο Ι.Ν Αγίου Γεωργίου

Τσολάκη.

κόσµο. Στόχος του µουσείου

από ταινίες και φωτογραφίες

και το Γραφείο Πρωτοβάθµιας

Στην εκδήλωση µε τίτλο

είναι να δηµιουργήσει ελεύθε-

του Μουσείου.Στο τέλος της

Εκπαίδευσης και Σχολικών Συµ-

«Ανάθεµα τα γράµµατα» παρευ-

ρους ανθρώπους», πρόσθεσε ο

εκδήλωσης δόθηκαν βραβεία

βούλων Ν.Ηµαθιας.

ρέθηκαν η ∆ήµαρχος Βέροιας

κ. Τσολάκης.

στους δωρητές του Μουσείου

Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου, ο

Μεταξύ άλλων τόνισε πως

αντιδήµαρχος παιδείας και ε-

σκοπός δεν είναι η στασιµότητα

κπαιδευτικών προγραµµάτων

του µουσείου αλλά η διάδοση

Νίκος Μαυροκεφαλίδης, ο αντι-

της γνώσης ευχήθηκε το όλο

δήµαρχος Νεολαίας και Αθλητι-

εγχείρηµα να αποφέρει καρ-

σµού Γιώργος Μιχαηλίδης και

πούς.Ως καθηγητής της γλωσ-

άλλοι τοπικοί φορείς.

σολογίας φυσικά, έκανε µια

Η ∆ήµαρχος Βέροιας έλαβε

αναφορά στην προέλευση των

αρχικά το λόγο και τόνισε πως

γραµµάτων της αλφαβήτου και

το Μουσείο Εκπαίδευσης απο-

καθήλωσε το κοινό µε τα λεγό-

τελεί το καµάρι της Βέροιας και

µενα του.Στην συνέχεια ακο-

τη βάση δηµιουργίας αξιόλο-

λούθησε η προβολή ενός ντοκι-

γων πραγµάτων. Επίσης ενηµέ-

µαντέρ, το οποίο επιµελήθηκαν

ρωσε πως έχει κατατεθεί πρό-

η Μαίρη Σµυρλή, η Κατερίνα

ταση για να ενταχθεί το Μου-

Παπαγεωργίου και ο Γιάννης

σείο στο Υπουργείο Παιδείας

Παντερµανάκης.

ΕΡΓΑΤΟ&ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε. ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞ƒ¡∞π∞™

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∑ΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ∆ιοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Χαλκιδικής, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 55/1972 απόφαση του Καταστατικού στη συνεδρίασή της, στις 25-9-2009, προκήρυξε το τακτικό Εκλογοαπολογητικό Συνέδριο, το Σάββατο 31-10-2009, ώρα 9:30 π.µ. • Απολογιµσός ∆ιοικητικός - Οικονοµικός • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής • Εκλογή ∆ιοίκησης και των άλλων καταστατικών οργάνων. Για τη ∆ιοίκηση √ Πρόεδρος Άγγελος Πράτσας Ο Γ.Γ. Αδαλης Θεόδωρος

[]

F. 2837/20-10-09  
F. 2837/20-10-09  

epikoinonia-news