Page 1

Ο Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

(σελ. 4)

Έτος 12ο • Aρ. Φύλ. 2822

ΤΡΙΤΗ

Tιµή: 0,60 Eυρώ

29 ΣEΠTEMBPIOY 2009

Εγκαίνια Πολιτιστικών Κέντρων Μ. Παναγίας και Ζερβοχωρίων

ΕΥΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ “Η Χαλκιδική δίνει ψήφο στους νέους ανθρώπους” ΣEΛΙ∆Α 5

ύο κτίρια πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων εγκαινίασε ο Νοµάρχης κ. Αστέριος Ζωγράφος, την περασµένη Κυριακή στη Μ. Παναγία και στην Παλαιόχωρα των δήµων Παναγίας και Ζερβοχωρίων.

Σ

τα εγκαίνια των δύο Πολιτιστικών Κέντρων

παραβρέθηκαν οι δήµαρχοι Παναγίας Ιωάννης

Μητροφάνης και Ζερβοχωρίων Αστέριος Μπάτσιος, νοµαρχιακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι και πλήθος κόσµου. Τα δύο πολιτιστικά κέντρα µαζί µε αυτό της Αρναίας απορρόφησαν 1.800.000 ευρώ και χρηµατοδοτήθηκαν από τις υπερδεσµεύσεις της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER. Στα κτίρια θα στεγαστούν όλοι οι φορείς πολιτι-

Συνεδριάζει η Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

σµού των δύο δήµων, οι οποίοι στο εξής θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν στο ακέραιο τις δράσεις τους. «Με την ολοκλήρωση και την παράδοση στις τοπικές κοινωνίες των πολιτιστικών κέντρων Αρναίας, Παναγίας και Ζερβοχωρίων υλοποιούµε το όραµα και το στόχο που είχαµε θέσει από την αρχή της θητείαςΣEΛΙ∆Α 4

ΣEΛ. 3

Ποια προϊόντα επιτρέπονται στα σχολικά κυλικεία Μ

ΑΥΤΟ∆ΥΤΕΣ Ολοκληρώθηκε το 1ο και 2ο Σχολείο της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων Χαλκιδικής ΣEΛΙ∆Α 6

ε την έναρξη της καινού-

9.5.89 (ΦΕΚ 362/τ.Β`/16.5.89) Κ.Υ.Α.,

ριας σχολικής χρονιάς, η

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την

οργάνωση ΝΕΟΙ και φέτος δέχεται

αριθµ. Υ3Ε/7810/93/18.3.94 (ΦΕΚ

δεκάδες τηλεφωνήµατα από ανήσυ-

216/τ.Β΄/ 1.4.94), στα σχολικά κυλι-

χους γονείς αλλά και παιδιά, για το

κεία δηµοσίων αλλά και ιδιωτικών

πόσο κατάλληλα είναι τα προϊόντα

σχολείων, επιτρέπεται επιγραµµατι-

που προσφέρονται σε σχολικά κυλι-

κά να πωλούνται τα παρακάτω είδη:

κεία. Κατόπιν τούτου η οργάνωση έχοντας ως κύριο στόχο τη σωστή

- Σάντουιτς και τοστ - Σάντουιτς µε τυρί - Τοστ µε τυρί. Προαιρετική η

ενηµέρωση αλλά και ασφάλεια παι-

προσθήκη µαργαρίνης και εποχια-

διών και νέων ενηµερώνει ότι σύµ-

κών λαχανικών (π.χ. ντοµάτα) χωρίς

φωνα µε την αριθµ. Α2γ/014/2087/

ΣEΛ. 3
EΠIKOINΩNIA

THΛEΦΩNA ANAΓKHΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 23710 - 23.227 Τµήµα Ασφάλειας 23710 - 21.640 Γραφείο Ταυτοτήτων 23710 - 21.639 Γραφείο ∆ιαβατηρίων 23710 - 21.632 Τουριστική Αστυνοµία 23710 - 21.646 Α.Τ. Πολυγύρου 23710 - 21.657 & 21.650 Α.Τ. Αρναίας 23720 - 22.205 Α.Τ. Ιερισσού 23770 - 22.206 & 22.236 Α.Τ. Κασσανδρείας 23740 - 22.204 Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.202 Α.Τ. Ν. Μουδανιών 23730 - 65.580 Α.Τ. Αγίου Νικολάου 23750 - 32.410 Α.Τ. Γαλάτιστας 23710 - 31.400 Α.Τ. Συκιάς 23750 - 41.111 Α.Τ. Ν. Τρίγλιας 23730 - 52.291 Α.Τ. Ορµύλιας 23710 - 42.266 Α.Τ. Μ. Παναγίας 23720 - 31.751 Α.Τ. Αγίου Όρους 23770 - 23.212 Τροχαία

2

Aτζέντα

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

YΠHPEΣIEΣ NOMAPXIAKHΣ AYTO∆IOIKHΣHΣ YΠHPEΣIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Xωροταξίας 23713 - 51.241

Nοµάρχης 23713 - 51.244

∆ιεύθυνση Π/θµιας Eκπ/σης 23710 - 23.278

Aντινοµάρχης A’ 23713 - 51.406

∆ιεύθυνση ∆/θµιας Eκπ/σης 23710 - 22.134

Aντινοµάρχης B’ 23713 - 51.407

Tµήµα Bιοµηχανίας 23713 - 51.288

Aντινοµάρχης Γ’ 23713 - 51.309

Tµήµα Eµπορίου 23713 - 51.299

Aντινοµάρχης ∆’ 23713 - 51.309

Tµήµα Συγκοινωνιών 23710 - 22.043

Γραφείο Tύπου 23713 - 51.401

Tµήµα Περιβάλλοντος 23713 - 51.297

Πρόεδρος N.Σ. 23713 - 51.249

Tµήµα Tουρισµού 23713 - 51.261

Γ. Γραµµατέας Ν.Α.Χ. 23713 - 51.402

Tµήµα ∆ιαβατηρίων 23713 - 51.251

Γραφείο Mειοψηφίας 23713 - 51.430

Tµήµα Eγγείων Bελτιώσεων 23710 - 23.458

Γραφείο Προγραµµατισµού 23713 - 51.248

Oργαν. Eργατικών Kατοικιών 23710 - 22.843

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 23713 - 51.262

ETAIPEIEΣ THΣ N.A.X.

∆ιεύθυνση Oικονοµικών 23713 - 51.252

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. 23710 - 24.407 & 24.507

∆ιεύθυνση Yγιεινής 23713 - 51.233

ΚΕΠΑΜΑΧ 23710 - 23.466

∆ιεύθυνση Tεχνικών Έργων 23713 - 51.218 ∆ιεύθυνση Kοιν. Πρόνοιας 23713 - 51.235

Περιφερειακός ∆ιευθυντής 23710 - 21.580,1

∆ιεύθυνση Kτηνιατρικής 23713 - 51.286

Τµ. Τ.Υ.∆.Κ. 23710 - 21.586 & 21.593,4,5

∆ιεύθυνση Eσωτερικών 237103 - 51.262

Τµ. Τ.Α. & Αλλοδαπών 23710 - 21.584,5

∆ιεύθυνση Aγροτ. Aνάπτυξης 23713 - 51.274

Τµ. Γραµµατείας 23710 - 21.582,3

∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης 23713 - 51.215

∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.272

∆ιεύθυνση Aνθρ. ∆υναµικού 23713 - 51.262

Παναγίας 23720 - 31.751 & 31752 Τρίγλιας 23730 - 53.373 & 53.378 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199 & 23710 - 22.798 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Πρωτοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.205

∆HMOI THΣ XAΛKI∆IKHΣ ∆. Ανθεµούντα 23713 - 51.700

∆. Παλλήνης 23743 - 50.200

∆. Αρναίας 23720 - 22.323

∆. Παναγίας 23720 - 31.000

∆. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.661

∆. Πολυγύρου 23713 - 50.700

∆. Καλλικράτειας 23993 - 50.002

∆. Σιθωνίας 23750 - 22.005

∆. Κασσάνδρας 23740 - 22.209

∆. Σταγείρων - Ακάνθου 23770 - 22.216

∆. Μουδανιών 23733 - 50.201

∆. Τορώνης 23753 - 50.200

∆. Ορµύλιας 23713 - 51.000

∆. Τρίγλιας 23730 - 52.222

Εισαγγελία 23710 - 29.203 Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 23710 - 29.161 ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ιεύθυνση ∆ασών 23710 - 24.722 ∆ασαρχείο Πολυγύρου 23710 - 22.250 ∆ασαρχείο Αρναίας 23720 - 21.209 ∆ασαρχείο Κασσάνδρας 23740 - 20.792 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τηλεφωνικό Κέντρο 23710 - 20.101 Ραντεβού 23710 - 22.130 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Μουδανιών 23733 - 50.000

Παλαιοχωρίου 23720 - 41.472 Αγίου Όρους 23770 - 23.217 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Πολύγυρος 23710 - 22.240 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Ιερισσού 23770 - 22.666 & 22.576 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.172 Ν. Μαρµαρά 23750 - 71.933 ∆άφνης 23770 - 23.682

ΣTAΘMAPXEIA KTEΛ

∆.O.Y. Πολυγύρου 23710 - 22.265 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ Πολυγύρου 23710 - 22.488 Ν. Μουδανιών 23730 - 21.465 Κασσάνδρας 23740 - 22.525 Αρναίας 23720 - 22.664 Συκιάς 23750 - 41.123 Ιερισσού 23770 - 23.567 ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ν. Μουδανιών 23730 - 21.496 Κασσάνδρας 23740 - 22.695 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.548 Ιερισσού 23770 - 22.063 Γερακινής 23710 - 51.205 ∆άφνης 23770 - 23.269 

TPAΠEZEΣ AΓPOTIKH Iερισσού 23770 - 23.500 Kασσανδρείας 23740 - 22.205 N. Mουδανιών 23730 - 21.312 Nικήτης 23750 - 22.522 N. Kαλλικράτειας 23990 - 22.888 Πολυγύρου 23710 - 22.306 ALFA BANK Kαλλιθέας 23740 - 25.540 N. Mουδανιών 23730 - 25.380 EΘNIKH

KENTPA EΞYΠHPETHΣHΣ ΠOΛITΩN Νοµαρχίας 23713 - 51.410 & 51.418

K.E.Π. Καλλικράτειας 23990 - 20.051

Ραντεβού ΚΤΕΟ 23713 - 51.411

K.E.Π. Κασσάνδρας 23740 - 20.510

Γωνιά Αγρότη 23713 - 51.414

K.E.Π. Μουδανιών 23730 - 65.796

Ανοιχτή Γραµµή 15.697

K.E.Π. Ορµύλιας 23710 - 42.092

K.E.Π. Πολυγύρου 23710 - 21.700

K.E.Π. Παλλήνης 23740 - 53.750

K.E.Π. Αρναίας 23720 - 22.884

K.E.Π. Παναγίας 23720 - 31.891

K.E.Π. Ανθεµούντα 23710 - 32.001

K.E.Π. Σιθωνίας 23750 - 20.244

K.E.Π. Ζερβοχωρίων 23710 - 61.711

K.E.Π. Τορώνης 23750 - 41.100

K.E.Π. Ιερισσού 23770 - 21.117

K.E.Π. Τρίγλιας 23730 - 52.375

Κασσάνδρειας 23740 - 22.222 Αγίου Νικολάου 23750 - 31.788

∆.O.Y. Ν. Μουδανιών 23730 - 21.548

Aρναίας 23720 - 22.208

Ν. Μουδανιών 23730 - 22.100 & 65.670 Τµήµατα Λαθροµετανάστευσης

∆.O.Y. Αρναίας 23720 - 22.544 ∆.O.Y. Κασσάνδρειας 23740 - 22.695

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πολυγύρου 23710 - 21.662,3

Ορµύλιας 23710 - 42.266

OIKONOMIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

Aρναίας 23720 - 22.518 Iερισσού 23770 - 22.000 Kασσανδρείας 23740 - 22.711 N. Mαρµαρά 23750 - 72.123 N. Mουδανιών 23730 - 21.305 N. Kαλλικράτειας 23990 - 21.697 Πολυγύρου 23710 - 22.175 EMΠOPIKH N. Mουδανιών 23730 - 21.157 Πολυγύρου 23710 - 22.800 EUROBANK N. Mουδανιών 23730 - 66.020

IEPEΣ MONEΣ TOY AΓIOY OPOYΣ Πολιτική ∆ιοίκηση 23770 - 23.230

Ι.Μ. Φιλοθέου 23770 - 23.256

Ιερά Επιστασία 23770 - 23.224

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 23770 - 23.254

Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας 23770 - 23.754

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 23770 - 23.741

Ι.Μ. Βατοπεδίου 23770 - 41.488

Ι.Μ. Σταυρονικήτα 23770 - 23.255

Ι.Μ. Ιβήρων 23770 - 23.643

Ι.Μ. Ξενοφώντος 23770 - 23.633

Ι.Μ. Χελανδαρίου 23770 - 23.797

Ι.Μ. Γρηγορίου 23770 - 23.668

Ι.Μ. ∆ιονυσίου 23770 - 23.687

Ι.Μ. Εσφιγµένου 23770 - 23.796

Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 23770 - 23.226

Ι.Μ. Παντελεήµονος 23770 - 23.252

Ι.Μ. Παντοκράτορος 23770 - 23.880

Ι.Μ. Κασταµονίτου 23770- 23.228

Ι.Μ. Ξηροποτάµου 23770 - 23.251

Γραφεία Προσκυνητών

KYΠPOY N. Mουδανιών 23730 - 26.900 ΠANEΛΛHNIA N. Mουδανιών 23730 - 66.040 ΠEIPAIΩΣ N. Mουδανιών 23730 - 25.393 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πολύγυρος 23710 - 24.300

ΦOPEIΣ TOYPIΣMOY Ένωση Ξενοδοχείων 23104 - 29.020

Ι.Μ. Ζωγράφου 23770 - 23.247

Θεσσαλονίκης 2310 - 25.25.75 & 25.25.78

Ένωση Κάµπινγκ 23710 - 24.600

Θεσσαλονίκης 2310 - 31.65.55

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 23770 - 23.245

Ουρανούπολης 23770 - 71.421

Οµοσπ. Ενοικ. ∆ωµατίων 23710 - 24.992

Πολυγύρου 23710 - 22.309

Ι.Μ. Καρακάλου 23770 - 23.225

Πλοίο Γραµµής 23770 - 71.016

Αρναίας 23720 - 22.278

EKKΛHΣIAΣTIKA I∆PYMATA

Ν. Μουδανιών 23730 - 21.228 Κασσάνδρειας 23740 - 22.214 Καλλιθέας 23740 - 23.714 Ν. Καλλικράτειας 23990 - 21.048

ΦOPEIΣ ΠOΛ/ΣMOY Mουσείο Πολυγύρου 23710 - 22.148 Σπήλαιο Πετραλώνων 23730 - 71.170

TAΞI Πολύγυρος 23710 - 22.460

Ι.Μ. Ευαγγελισµού Θεοτόκου

Ν. Μουδανιά 23730 - 21.371 - 61.245

Κασσανδρείας & Πολυγύρου

(Ορµύλια 23710 - 41.278

Αρναία 23720 - 22.212

23710 - 21.806 & 21.805

Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου

Άγιος Νικόλαος 23750 - 31.324

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου

(Μεταµόρφωση) 23750 - 61.592

Ν. Καλλικράτεια 23990 - 23.333

23720 - 22.207 & 22.641

Ι.Μ. Φοβεράς Προστασίας

Κασσάνδρεια 23740 - 91.559

(Μ. Παναγία) 23720 - 32.134

Ν. Μαρµαράς 23750 - 71.500

Ι.Μ. Οσίου Αρσενίου

Ι.Μ. Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Μ. Παναγία 23720 - 31.111

(Βατοπέδι) 23710 - 41.880

(Αγία Παρασκευή) 23740 - 61.656

Συκιά 23750 - 41.327

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ


Αυτοδιοίκηση

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

3

EΠIKOINΩNIA

Εγκαινιάστηκαν τα Π.Κ. Μ. Παναγίας και Ζερβοχωρίων ΣEΛ. 1µας για τη βόρεια Χαλκιδική. Με τις ενέργειές µας αυτές

ριοχών να απολαµβάνουν στο

σας Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νο-

εξής αυτά τα µεγάλα έργα»,

µό µας".

ανέφερε σε δηλώσεις του ο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αντιµετώπιση και η επίλυ-

Με αφορµή ανακοίνωση της

ση χωρίς πολιτικές παρωπίδες

σιγά - σιγά η Χαλκιδική δηµιουρ-

νοµάρχης Αστέριος Ζωγράφος.

Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

των προβληµάτων όλων των

γεί τις κατάλληλες προϋποθέ-

Αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Χαλκιδικής, η οποία αναφέρεται

δήµων αλλά και όλων των πολι-

σεις για την ανάπτυξη και τη

Στο µεταξύ µε ανακοίνωσή

στα εγκαίνια των Πολιτιστικών

τών δεν µπορεί να ακυρωθεί α-

διάδοση του τοπικού πολιτι-

της η Νοµαρχιακή Επιτροπή του

Κέντρων Παναγίας και Ζερβοχω-

πό το ατυχές και ύποπτο ως

σµού αλλά και του πολιτισµού

ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής αναφέρει: «Οι

ρίων, ο νοµάρχης Αστέριος Ζω-

προς τον πολιτικό χρόνο δελτίο

που θα φτάσει εδώ από όλη την

µάσκες έπεσαν. Ο ανεξάρτητος

γράφος έκανε την παρακάτω

Τύπου της Νοµαρχιακής Επιτρο-

Ελλάδα.

νοµάρχης µας τελείωσε. Μία

δήλωση:

πής ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής.

Τα αφιερώνουµε στη νεο-

εβδοµάδα πριν από τις βουλευ-

«Η υπερκοµµατική λειτουρ-

Η παλιά µέθοδος διαχωρι-

λαία των περιοχών αυτών αλλά

τικές εκλογές εγκαινιάζει έργα

γία της Νοµαρχίας αλλά και του

σµού των πολιτών σε “στρατό-

και σε όλους τους ανθρώπους

από τα υπόλοιπα του Leader

Νοµάρχη τεκµηριώνεται, αλλά

πεδα” είναι, πλέον, καταδικα-

της και, όσο παράγονται και υ-

πολιτών και δεν θα επιτρέψουµε

που αγαπούν και υπηρετούν τον

(πολιτιστικά κέντρα Παναγίας

και επιβεβαιώνεται καθηµερινά

σµένη ανεπιστρεπτί στην συνεί-

λοποιούνται έργα, θα γίνονται

σε κανέναν να µας τη στερήσει,

δηση του λαού της Χαλκιδικής.

Ρυθμίσεις στα σχολικά κυλικεία Πολιτισµό.

Εύχοµαι οι κάτοικοι των πε-

ΣEΛ. 1µαγιονέζα και χωρίς βούτυρο - Ψωµί / Ψωµί πολυτελείας σε συσκευασία - Κουλούρι - Σταφιδόψωµο, σε ατοµική συσκευασία - Φρυγανιές, σε µικρές συσκευασίες - Γάλα, σε ατοµική συσκευασία - Γιαούρτι (χωρίς ζάχαρη, ή άλλες προσµίξεις) - Φρούτα εποχής, καθαρά και τυλιγµένα σε ατοµική συσκευασία - Ρυζόγαλο, κρέµα χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών και σε συσκευασία έως 150ml - Εµφιαλωµένο νερό το 0,5 λίτρου. - Φυσικοί χυµοί φρούτων (χωρίς ζάχαρη) - Ξηροί καρποί (σε µικρή συσκευασία) - Τυρόπιτα - Σπανακόπιτα καλής ποιότητας - Τσάι και λοιπά αφεψήµατα και καφές (µόνο για το προσωπικό) Τα παραπάνω προϊόντα ενδείκνυνται για την προστασία της υγείας των µαθητών. Οποιαδήποτε άλλο προϊόν έρχεται σε παράβαση της υγειονοµικής διάταξης και αποτελεί λόγο για καταγγελία. Η πιο συχνή δικαιολογία που χρησιµοποιείται από τα κυλικεία και πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι αυτά τα προϊόντα εκτός λίστας που µπορεί να διαθέτουν διάφορα κυλικεία δεν είναι για πώληση αλλά για προσωπική χρήση.

και Παλαιόχωρας), σε µιά αγω-

µέσα από την επαφή µε τους

και εγκαίνια. Αυτή είναι η χαρά

αλλά και ούτε να µας εµπλέξει

νιώδη ύστατη προσπάθεια να

απλούς πολίτες της Χαλκιδικής

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

και η επιβράβευση των ανθρώ-

σε πολιτικές σκοπιµότητες».

υψώσει το ηθικό της παραπαίου-

αλλά και µε τους ανθρώπους

συνεχίζει αταλάντευτη το έργο

πων της Αυτοδιοίκησης και των

[]


EΠIKOINΩNIA

4

H γνώµη µας Ό

σο πλησιάζει η µέρα της κάλπης, τόσο θα οξύνεται ο ήδη σκληρός ανταγωνισµός των δύο “µονοµάχων” της εξουσίας. Παρότι οι αρχηγοί της Nέας ∆ηµοκρατίας και του ΠAΣOK διακρίνονται από πολιτικό πολιτισµό και ως χαρακτήρες έχουν την “έξωθεν καλή µαρτυρία”, τα προπαγανδιστικά επιτελεία, που κρύβονται πίσω τους, θα τους οδηγήσουν σε φραστικές συγκρούσεις, που θα διεγείρουν τα κοµµατικά / ιδεολογικά ανακλαστικά των οπαδών τους, αφού αυτή είναι η κλασική µέθοδος συσπείρωσης. υτή η επιλογή στρατηγικής είναι συνέπεια του µεγάλου ποσοστού αναποφάσιστων, οι οποίοι θα επηρεάσουν και το τελικό αποτέλεσµα των εκλογών. Tο 15% (και ίσως περισσότερο) αυτών που θα επιλέξουν κόµµα την τελευταία στιγµή, χωράει άνετα τη δηµοσκοπηθείσα διαφορά µεταξύ ΠAΣOK και Nέας ∆ηµοκρατίας και, εποµένως, θέτει σε αµφιβολία τη “σιγουριά” του υποθετικού εκλογικού αποτελέσµατος. αι δεν υπολείπεται λογικού ερείσµατος ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αφού είναι διαπιστωµένο (επίσης δηµοσκοπικά) ότι η πλεοψηφία των αναποφάσιστων ήταν ψηφοφόροι της Nέας ∆ηµοκρατίας. Πόσο µάλλον, όταν η πλειοψηφία αυτή µπορεί να ενισχυθεί και από “ανανήψαντες” της τελευταίας στιγµής νεοδηµοκράτες, που µέχρι τώρα ήταν δηλωµένοι ψηφοφόροι του Λαϊκού Oρθόδοξου Συνεγαρµού. να πρόσθετο στοιχείο ως προς την ευκολία µεταστροφής των απογοητευµένων (και, ως εκ τούτου, αποσπασθέντων) νεοδηµοκρατών είναι ο ψυχολογικός παράγοντας, ο οποίος είναι διαχειρίσιµος από τη ρητορική δεινότητα και την εν γένει επικοινωνιανή υπεροχή του K. Kαραµανλή. Eίναι διαπιστωµένο ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος λειτουργεί περισσότερο συναισθηµατικά, παρά ορθολογικά, γι’ αυτό εξάλλου και ξεσπά σε ενθουσιώδεις αντιδράσεις, όταν το εκλογικό αποτέλεσµα δικαιώνει την επιλογή του. ι εκλογές της 4ης Oκτωβρίου ίσως αποδειχθούν οι πιο “µουγκές”, δεδοµένου ότι όλες οι προβλέψεις τίθενται υπό την αίρεση του αστάθµητου ψυχολογικού παράγοντα, αφού η διαφορά στην πρόθεση ψήφου οφείλεται, όχι τόσο στην υπεροχή του Γ. Παπανδρέου, όσο στην καθυστερηµένη “ανταπόκριση” του K. Kαραµανλή.

A

K

Έ

O

Αυτοδιοίκηση

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

Συνεδριάζει η Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Επεί

προϋπολογισµού 135.000,00

εκσυγχρονισµός

υνεδρίαση της Νοµαρ-

γουσες εργασίες αντιπληµµυ-

ευρώ (µε το Φ.Π.Α.).

λιµανιών και αλιευτικών κατα-

χιακής Επιτροπής Προ

ρικής προστασίας Παλαιοχω-

Σ

γραµµατισµού & Οικονοµικής

ρίου και Νεοχωρίου”.

ETHΣIA ΣYN∆POMH Iδιωτών: 150 Eυρώ • ∆ηµοσίου - O.T.A. - Σωµατείων: 250 Eυρώ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Eθνική Tράπεζα - Aρ. Λογ.: 421/403403-18 Tράπεζα Πειραιώς - Aρ. Λογ.: 5259/02384300-7 Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστικοί ευθύνη.

Μέτρου 3.3 του ΕΠΑΛ.

5. Έγκριση διακήρυξης και

κού ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνι-

11. Πρακτικό αξιολόγησης

κε χθες και ώρα 15:00 στο

τευχών δηµοπράτησης και

σµού µε δηµόσιο διαγωνισµό

για ανάθεση της µελέτης

Γραφείο του Αντινοµάρχη κ.

συγκρότηση επιτροπής για τη

µε ανοικτή διαδικασία για το

“Στατική και γεωτεχνική µελέ-

Ιωάννη Τζίτζιου στο κτίριο

διενέργεια του ανοιχτού πρό-

διαγωνισµό εκπόνησης µελέ-

τη γέφυρας στο µεγάλο ρέµα

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκη-

χειρου διαγωνισµού του έ-

της “Γεωτεχνική µελέτη παρα-

Πλατανοχωρίου”.

σης Χαλκιδικής µε θέµατα

ργου “Συµπληρωµατικές εργα

λιακού πρανούς Ν. Καλλικρά-

Ηµερήσιας ∆ιάταξης

σίες κτιρίου πολλαπλών πολι-

τειας”.

τα πα-

12. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής παραλαβής, απο-

τιστικών δραστηριοτήτων Μ.

9. Ένσταση της εταιρείας

σφράγισης, αξιολόγησης και

1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του

Παναγίας”, προϋπολογισµού

Λ. ΚΑΛΠΑΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κατά

εισήγησης ανάθεσης της δια-

έργου “Ασφαλτόστρωση - Συ-

44.991,67 ευρώ (µε το Φ.Π.Α.).

του πρακτικού 3 του διαγωνι-

κήρυξης διεθνούς ανοιχτού

ντήρηση οδών Βάβδου - Ση-

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και

σµού για την προµήθεια και

διαγωνισµού για την ανάδειξη

µάντρων, Ολυµπιάδας - όρια

1ης Συµπληρωµατικής Σύµβα-

την εγκατάσταση ψυκτικών

αναδόχου για το έργο “Προ-

νοµού, Σταυρός”.

σης του έργου “Αποκατάστα-

θαλάµων, ψυκτικών µηχανη-

ώθηση και προβολή της χρή-

ση χώρων ανεξέλεγκτης ενα-

µάτων και µηχανηµάτων πα-

σης ευρυζωνικών δι-κτύων

πόθεσης αστικών αποβλήτων

ραγωγής πάγου.

πρόσβασης µέσω διαδικτυα-

ρακάτω:

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:

“Ασφαλτοστρώσεις

δρόµων Βόρειας Χαλκιδικής”. 3. Έγκριση παρατάσεως

στο νοµό Χαλκιδικής (Β’ Φάση)”.

10. Έγκριση 1ου, 2ου και

κής πύλης και κινητών συ-

3ου Πρακτικού ∆ηµοπρασίας

σκευών για την ανάπτυξη του

προθεσµίας περαίωσης του έ-

7. Έγκριση διακήρυξης και

της προµήθειας “Ψυκτικοί θά-

τουρισµού, του πολιτισµού και

ργου “Προµήθεια - Μεταφορά

τευχών δηµοπράτησης και

λαµοι, ψυκτικά µηχανήµατα

της επιχειρηµατικότητας στο

- Τοποθέτηση 35 αιθουσών δι-

συγκρότηση επιτροπής για τη

και µηχανήµατα παραγωγής

νοµό Χαλκιδικής”, προϋπολο-

δασκαλίας ελαφράς προκατα-

διενέργεια του ανοιχτού δια-

πάγου”, προϋπολογισµού 394.

γισµού 320.000,00 ευρώ µε το

σκευής”.

γωνισµού του έργου “Αγροτι-

270,80 ευρώ που είναι υποέρ-

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας.

κό Ια-τρείο ∆.∆. Ολυµπιάδας”

γο του έργου “Βελτίωση και

4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και

[]

«Στο 8% -υπό προϋποθέσειςτο έλλειµµα του προϋπολογισµού», λέει ο Γ. Παπαθανασίου δα του 6% αν αποδώσουν τα

προϋπόθεση ότι όλα τα µέτρα

Αλογοσκούφη, λέγοντας ότι

µέτρα που προώθησε το προ-

που έχουµε εξαγγείλει θα υλο-

«σίγουρα θα µπορούσαµε να

ηγούµενο διάστηµα η κυβέρ-

ποιηθούν, τότε µπορούµε να

ακολουθήσουµε από την αρχή

νηση.

µιλάµε ότι ο δανεισµός της χώ-

µια αυστηρότερη πολιτική δη-

Μεταξύ αυτών, το ΕΤΑΚ, η

ρας µέχρι το τέλος του έτους

µοσιονοµικής προσαρµογής»,

έ-κτακτη εισφορά, η «τακτο-

θα έχει εξελιχθεί σύµφωνα µε

προσθέτοντας, ωστόσο, ότι

ποίηση» των ηµιυπαίθριων, ο

τον προγραµµατισµό που έ-

επικρατούσαν «ιδιαίτερες συν-

ειδικός φόρος σε ΙΧ, σκάφη

χουµε κάνει».

θήκες» όταν έγινε η πολιτική

αναψυχής και βενζίνη, ο φό-

Ο κ. Παπαθανασίου ανα-

ρος στην κινητή τηλεφωνία και

φέρθηκε και στον προκάτοχο

η

του στο υπ.Οικονοµίας, τον Γ.

είσπραξη

βεβαιωθέντων

χρεών. Πολλά, όµως, απ' αυτά

I∆IOKTHTPIA - EK∆OTPIA: Άννα Aστ. Bαγγλή ∆IEYΘYNTHΣ: Θοδωρής ∆ούκας APXIΣYNTAKTΡΙΑ: Mπάρµπαρα Παπαζαφειρίου AΘΛHTIKO PEΠOPTAZ: Άγγελος Aστ. Bαγγλής ANAKOINΩΣEIΣ • ∆IAKHPYΞEIΣ • ∆IAΦHMIΣEIΣ • IΣOΛOΓIΣMOI ∆ηµόσιο: 2 Eυρώ / εκατοστό • Iδιώτες: 5 Eυρώ / εκατοστό

Πρακτικού ΙΙ και του Πρακτι-

φυγίων Ν. Χαλκιδικής” του

∆ιαχείρισης πραγµατοποιήθη-

Kωδικός: 1048 (Mέλος του Σ.H.Π.E.) Aριθµός Σήµατος: 195254 Έδρα: Πολύγυρος (Πλατεία Mακεδονοµάχων 21) T.K. 631 00 Tηλ. - fax: 23710 - 23.000 * Web: epikoinonia-news.gr e-mail: vagglipress@gmail.com Yποκατάστηµα - Tυπογραφείο: ∆ιασταύρωση Πορταριάς • Tηλ.: 23730 - 26.030, fax: 23730 - 23.115 ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Χρυσοστόµου Σµύρνης 10, Νέα Μουδανιά, 632 00

8. Έγκριση Πρακτικού Ι,

αλιευτικών

τα µέτρα δεν έχουν αποδώσει τα αναµενόµενα, οπότε θεωρείται λογική η εκτίµηση ότι, τελικώς, το έλλειµµα θα διαµορφωθεί φέτος στο 7% µε

Τ

ο έλλειµµα του προ-

ϋπολογισµού

8% του ΑΕΠ.

µπορεί

Αν το έλλειµµα κλείσει τε-

να εκτιναχθεί ακόµα και στο

λικά φέτος στο 8% του ΑΕΠ,

8% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος

τότε θα απαιτηθούν πρόσθετα

του έτους, τονίζει ο Γ. Παπα-

µέτρα, ύψους 12,5 δισ. ευρώ,

θανασίου, εφόσον δεν εφαρ-

για να επανέλθει σταδιακά κο-

µοστούν συγκεκριµένα µέτρα.

ντά στο 3% του ΑΕΠ.

Σε συνέντευξη που παρα-

Στο «καλό» σενάριο (6%),

χώρησε στην ιστοσελίδα Euro-

απαιτούνται µέτρα ύψους 7,5

day.gr, ο κ. Παπαθανασίου λέ-

δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον

ει ότι το έλλειµµα µπορεί να

κρατικό δανεισµό, ο κ. Παπα-

συγκρατηθεί κοντά στα επίπε-

θανασίου, δηλώνει ότι «µε την

επιλογή της «ήπιας προσαρµογής».

ZΩOλογίες

[]


Συνέντευξη

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

5

EΠIKOINΩNIA

ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.∆. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ”ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ” Χαλκιδικιώτισσες και Χαλκιδικιώτες Έχουµε µπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές σε µια περίοδο για τη χώρα δύσκολη. Σε µια εκλογική µάχη διαφορετική, µε µικρή χρονική περίοδο και τους πολίτες να συµµετέχουν χωρίς διάθεση, και απογοητευµένοι. Οι εκλογές είναι η ύψιστη έκφραση της δηµοκρατίας. Είναι η στιγµή που η εντολή επιστρέφει στο λαό, για να επιλέξει την Ελλάδα που θέλει. Έχει έρθει η ώρα να προσπαθήσουµε να δώσουµε ξανά νόηµα στην πολιτική, στην ενεργό συµµετοχή, στη συλλογισυλλογική δράση, αφήνοντας πίσω τα χωρίς αντίκρισµα µεγάλα λόγια. Όσοι µέχρι και σήµερα συµπεριφέρθηκαν έτσι, είναι και εκείνοι που ευθύνονται για την απογοήτευση της κοινωνίας από την πολιτική, για τη δυσπιστία και την έλλειψη εµπιστοσύνης. Όλοι πια καταλαβαίνουµε ότι ζούµε το τέλος µιας εποχής. Ότι οι πολιτικοί δεν µπορούν να συνεχίζουν να πολιτεύονται όπως πολιτεύονταν. Ούτε οι πολίτες να διατηρούν τις συνήθειες και τις πρακτικές που ήξεραν χρόνια. Ο τόπος µπορεί να πάει ένα βήµα µπροστά στην ανάπτυξη του και µε νέους, ικανούς ανθρώπους. Πιστεύω ότι τα κόµ µατα σήµερα χρειάζονται το µπόλιασµα της κοινωνίας. Χρειάζονται νέους ανθρώπους και χρειάζονται ιδέες. ∆εν θέλω να δώσω την εικόνα του σωτήρα του τόπου µας, γιατί ο τόπος µας δε χρειάζεται σωτήρες. Χρειάζεται ανθρώπους µε θέληση και δύναµη για δουλειά. Εξάλλου, η µέχρι τώρα πορεία του, κοµµατική, επαγγελµατική, οικογενειακή και κοινωνική, µπορεί να εγγυηθεί τη νέα πορεία για την αναζωογόνηση του κοµµατικού χώρου. Αρκεί να το κατανοήσουν οι ψηφοφόψηφοφόροι της Νέας ∆ηµοκρατίας και να ανοίξουν επιτέλους το δρόµο για τα νέα στελέχη της. Συµπολίτισσες και συµπολίτες Ο τόπος µας είναι ευλογηµένος, και αυτήν την ευλογία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, των δυναδυνατοτήτων του τόπου µας και των ικανοτήτων των ανθρώπων µας, οφείλουµε να την προασπίσουµε, οφεί λουµε να τη στηρίξουµε και να την προάγουµε. Έχετε διαπιστώσει µε τα µάτια σας όταν επισκέπτεστε την ιδιαίτερη πατρίδα µας τη σηµαντική δουλειά και προσπάθεια που γίνεται σε όλους τους τοµείς, από την κυβέρνηση και τους τοπικούς φορείς. Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι στο διάστηµα αυτό, έγιναν σηµαντικά βήµατα προόδου στη Χαλκιδική. ∆εν µπορεί κανένας να µας αµφισβητήσει ότι τα τελευταία πεντέµισι χρόνια έγιναν στο Νοµό µας πολλά περισσότερα από όσα έγιναν τα προηγούµενα είκοσι. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα γίνουν ακόµη περισσότερα στο µέλλον, γιατί είµαστε κατάλλη λα προετοιµασµένοι. Με το έργο και τις παρεµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δείχνουν στην πράξη ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι δύναµη ευθύνης, δύναµη εµπιστοσύνης, η µεγάλη παράταξη που υλοποιεί τις δεσµεύσεις της και εκπληρώνει τις προσδοκίες των πολιτών. Με σχέδιο, συνεννόηση και τη συνεργασία όλων µας, στον τόπο µας έγιναν σηµαντι κά βήµατα µπροστά. Ασφαλώς υπήρξαν και λάθη και παραλείψεις. Κανένας όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι το έργο της Κυβέρνησης στο Νοµό µας είναι σηµαντικό. Φίλες και φίλοι, Ο καθένας από εµάς επιλέγει τον δικό του δρόµο. Κάποιος µπορεί να επιλέξει µια συνεπή πορεία στην εργασία του, κάποιος άλλος στον εθελοντισµό, την οικογένειά του ή την τέχνη. Όλες αυτές οι επιλογές, συνθέτουν το ψηφιδωτό της κοινωνίας µας. Η επιλογή µου να ασχοληθώ µε τα κοινά είναι συνειδητή. Συµµετέχω γιατί πιστεύω στη γενιά µου και στις δυνατότητες της. Συµµετέχω σε αυτήν την προσπάθεια γιατί πιστεύω ότι η ανανέωση είναι προϋπόθεση µιας καλύτερης πολιτικής και προσωπικής ζωής, µιας καλύτερης κοινωνικής προοπτικής. Συµµετέχω γιατί ξέρω ότι και εσείς πιστεύετε σε νέους ανθρώπους. Ξέρω ότι ήρθε η ώρα, που όλοι οι Χαλκιδικιώτες θέλουν νέους ανθρώπους από τον τόπο αυτό, στη µάχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Γιατί αγαπάω και πιστεύω αυτό που κάνω, πιστεύω στην προσφορά στην κοινωνία και τον πολίτη. ∆εσµεύοµαι ν' αγωνιστώ για µια Χαλκιδική ανταγωνιστιανταγωνιστική και δηµιουργική, όπου αξίζει κανείς να σπουδάζει, να εργάζεται, να επενδύει , να διασκεδάζει. Συµµετέχω γιατί πιστεύω στην Χαλκιδική και τους πολίτες της. Γιατί πιστεύω σε µια ανοιχτή και διαφανή λειτουργία της πολιτικής. Σε µια νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της πολιτικής και των πολιτών. Συµµετέχω γιατί έχω διάθεση και απόθεµα ενέργειας. Σας καλώ να σκεφτείτε µε ωριµότητα και να απαντήσετε στα διλήµµατα των εκλογών: Ποιος µπορεί ν’ αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τη διεθνή κρίση, ποιος µπορεί να εγγυη θεί το δρόµο της υπεύθυνης πολιτικής και τη δυναµική πορεία της πατρίδας µας; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η Νέα ∆ηµοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής. Η αξία της πολιτικής κρίνεται από τη δύναµη της ανανέωσης προσώπων, την εµπειρία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ιδεολογική συστράτευση. Στην εκλογική αναµέτρηση της 4ης Οκτωβρίου, κρίνονται πολλά. Κυρίως όµως, το ποιος µπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τα συµφέροντα της Χαλκιδικής. Η κρισιµότητα αυτού του διακυβεύµατος δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρία, δεύτερες σκέψεις και µικροκοµµατικές τακτικές. Στην εκλογική αναµέτρηση προχωρούµε µε αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Η νίκη είναι στο χέρι µας.


EΠIKOINΩNIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουρισμού & Ποιότητας Ζωής διακηρύττει τη διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, που θα διεξαχθεί στον Πολύγυρο, για τη στέγαση 6 τμημάτων του Γενικού Λυκείου Κασσάνδρας, με τους παρακάτω όρους: 1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική και θα γίνει ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Νομάρχη, ο οποίος θα ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. 2. Οι προσφερόμενοι χώροι θα πρέπει να βρίσκονται στην Κασσάνδρεια, να αποτελούν ενιαίους χώρους, να διαθέτουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 360 τ.μ., αποτελούμενων από 6 αίθουσες διδασκαλίας και από βοηθητικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και 3 και w.c. (αγοριών, κοριτσιών και καθηγητών), ενώ θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Τέλος, τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να γειτνιάζουν με το σχολικό συγκρότημα του Γ.Ε.Λ. Κασσάνδρας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αυλίζονται στον αύλειο χώρο του σχολείου και οι εφημερεύοντες καθηγητές να ασκούν με μεγαλύτερη ευκολία τα καθήκοντά τους. 3. Η μίσθωση θα είναι τριετής και το μίσθωμα σταθερό καθʼ όλη τη διάρκειά της. 4. Οι προσφερόμενοι χώροι πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (πρόσφατα βαμμένοι, καθαροί, με επαρκή φωτισμό, ατομική θέρμανση και παροχές ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφώνου), να διαθέτουν πλήρη υποδομή για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ πρέπει να γίνουν σε αυ τούς όλες οι αλλαγές και τροποποιήσεις που τυχόν θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία, με έξοδα των ιδιοκτητών τους. 5. Τα ακίνητα πρέπει να είναι έτοιμα στην προθεσμία που θα οριστεί από τη Νομαρχιακή Επιτροπή και θα αναγράφεται στα μισθωτήρια συμβόλαια. 6. Οι ενδιαφερόμενοι για να μισθώσουν τα ακίνητά τους θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά ενδιαφέροντος, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης στον Τύπο, στη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής (υπεύθυνη η κ. Λένα Καραστεργίου, τηλ. 23710 - 22.634), προσκομίζοντας τα εξής έγγραφα: Α) εγγυητική επιστολή τράπεζας, ποσού τριακοσίων (300) €, για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία, Β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου τους, και Γ) επικυρωμένα (από την κατά τόπο αρμόδια Πολεοδομία) φωτοαντίγραφα του σχεδίου κάλυψης του ακινήτου, της κάτοψης του ορόφου στον οποίο βρίσκονται οι προσφερόμενοι χώροι και της άδειας της οικοδομής. Γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν μόνον από τη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής (υπεύθυνη η κ. Λένα Καραστεργίου, τηλ. 2371022634). Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 3069/23-9-09 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ› Ï·Ì ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – B – 8 – 9 - 10- 11 - ¢ – E – Z – H – 12 – 13 – 14 – 15 – I – K – 1 Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂1= 5.378,02 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79). * ø˜ ¢∞™√™ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· A -1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – A Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂2= 513,84 Ù.Ì. (·Ú·ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠το ¿ÚıÚÔ 1 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3208/03), ‡-ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ M·ÚÌÔ‡-ÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘. OÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿Í˘, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∆.∂. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ MÔ‡ÊÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË «¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜», ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎÈ-

Κοινωνία

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

Ολοκληρώθηκε το 1ο και 2ο Σχολείο της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων

αι οι έξι ήταν υπέρο-

κλήρωσαν την πρακτικής τους

τους για τον µαγευτικό κόσµο

Σκοπός τους είναι να συν-

χοι". Αυτός θα µπο-

άσκηση σε βάθος 20 περίπου

των καταδύσεων αλλά και τη

δυάσουν την προσωπική τους

ρούσε να ήταν ο επίλογος για

µέτρων υπό το άγρυπνο και αυ-

βούλησή τους να συνεχίσουν

αγάπη για το υγρό στοιχείο µε

το πέρας του 1ου και 2ου Σχο-

στηρό βλέµµα του Εκπαιδευτή

την ενταντική προσπάθεια και

την προσφορά στην κοινωνία

λείου Αυτοδυτών της Λέσχης

κ. Άγγελου Βασιλειάδη.

εκπαίδευσή τους, ώστε να ε-

και την πατρίδα όπου και όταν

πανδρώσουν την υποβρύχια µο-

χρειαστεί.

Ειδικών δυνάµεων Χαλκιδικής. Χθες και οι δύο οµάδες ολο-

Σε δηλώσεις που έκαναν, εξέφρασαν

την

ικανοποίησή

[]

νάδα διάσωσης της Λέσχης.

‰È΋˜. ***** ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 3072/23-9-09 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ› Ï·Ì ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıË-ÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· ∞ – µ – ° – ¢ – E – Z – H – £ – I – K - ∞ Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂= 6.374,51 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ M·ÚÌÔ‡ÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿Í˘, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∆.∂. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ MÔ‡ÊÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË «¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜», ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 3064/22-9-09 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ› Ï·Ì ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

¢∞¡∂π∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ ¢¿ÓÂÈ· ηٷӷψÙÈο, ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ∆ÂÈÚÂÛ›·, Û ȉÈÒÙ˜ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ËÌÂÚÒÓ. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÍÈ ∆Ú¿Â˙˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÛÙËÓ fiÏË Û·˜. ∑∏∆√À¡∆∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆ËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 554.514 Fax: 2310 - 554.517. ∫ÈÓËÙfi: 6972 - 886.998. Website: www.moneycashgram.gr

¶∞ƒ∞¢π¢√¡∆∞π ª∞£∏ª∞∆∞ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6978 - 399.499

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·Û Û¿Ó‰Ú·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· ∞ – µ – ° – ¢ – E – Z – H – £ – I – K - ∞ Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂= 5.659,49 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ M·ÚÌÔ‡ÛË XÚÈÛÙfiÊÔ-ÚÔ˘. ∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿Í˘, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·Ì Ì· ÙÔ˘ ∆.∂. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ MÔ‡ÊÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË «™Ù·˘Úfi˜», ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ¢‹ÌÔ˘ ∫·Û Û¿Ó‰Ú·˜, ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 2809/4-9-09 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ›ϷÌ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· ∞ – 1 – ° – ¢ - ∞ Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂1= 4.864,86 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ M·ÚÌÔ‡ÛË

°ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿ ͢, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·Ì Ì· ÙÔ˘ ∆.∂. AÚ¯ÈÙ¤ÎÙοÓα ªË¯·ÓÈÎÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË «§È‚¿‰È», ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ¢‹ÌÔ˘ ∫·Û Û¿Ó‰Ú·˜, ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 3060/22-9-09 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ›ϷÌ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· ∞ – µ – ° – ¢ – E – Z – H – £ – I – K - ∞ Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂= 5.837,27 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ M·ÚÌÔ‡ÛË °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∏ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿ ͢, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·Ì Ì· ÙÔ˘ ∆.∂. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ °ÂˆÚÁ›Ô˘ MÔ‡ÊÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË

∂¡√π∫π∞∑∂∆∞π ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì., ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªËÙÚÔfiψ˜ Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∆ËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6979 - 115.979

¶ø§∂π∆∞π √µ∂§π™∆∏ƒπ√ ¶ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ¡. ªÔ˘‰·ÓÈÒÓ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∆ËÏ.: 6973 - 279.350

ı¤ÛË «™Ù·˘Úfi˜», ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ K·Ï¿Ó‰Ú·˜, ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ***** ∞Ó·ÎÔινώÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÈı. 3028/21-9-2009 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ÛÙ› Ï·Ì ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Φούρκας, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 4 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ˆ˜ ª∏ ¢∞™π∫∏ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· 1 - 2 - Γ - ¢ E - Z - H - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - 1 Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ ∂1= 2.073,05 Ù.Ì. (¿ÚıÚÔ 3, ·Ú·ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79). ø˜ ¢∞™√™ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎÂ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ì ÛÙÔȯ›· A - Β - Γ - 2 - 1 - A ηÈ

ÂÌ‚·‰fiÓ ∂2= 90 Ù.Ì. (·Ú·ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3208/03), ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË Ùης Βαλάση Κασσάνδρας. OÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Îϛ̷η˜ 1:500, ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú¿Í˘, ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∆.∂. Τοογράφου ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Καραµαύρου Δηµητρίου Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË «¶αλιάµελο», ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Φούρκ·˜, ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¡ÔÌÔ‡ ÷ÏÎȉÈ΋˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ψӿÚ˘

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

• Διαταραχές άρθρωσης, λόγου, ομιλίας • Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία • Διαταραχές φωνής, δυσφωνίες, αφωνία • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αυτισμός • Τραυλισμός, ρινολαλία, σχιστίες • Αφασίες, βαρηκοΐα – κώφωση Καραμανλή 7, Πολύγυρος Κιν: 6937.280.885 * E-mail: n_mitsiou@yahoo.gr


Aρθρογραφία

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

7

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

EΠIKOINΩNIA ΘEMATA ΛOΓOΘEPAΠEIAΣ

Εκλογές και νέα εποχή Γράφει ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ phil.zaxaris@gmail.com

Α

πέµειναν µονάχα λίγες ηµέρες πριν από την εκλογική αναµέτρηση. Οι αρχηγοί των κοµµάτων επισκέπτονται τις διάφορες πόλεις - κυρίως στην Περιφέρεια - για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να προσπαθήσουν να αλιεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους από τον χώρο των αναποφάσιστων. Ο χώρος αυτός µε τα µεγάλα ποσοστά (τουλάχιστον 18 %) αναµένεται να διαδραµατίσει ση-µαντικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση του εκλογικού αποτελέσµατος. Η Ν.∆ πιστεύει πως µπορεί να αντλήσει πολλές ψήφους από την δεξαµενή των αναποφάσιστων και να υπερκεράσει την διαφορά των έξι τουλάχιστον πόντων (σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις) που την χωρίζει από το προπορευόµενο ΠΑΣΟΚ. Η πίστη αυτή στηρίζεται και στο γεγονός της συσπείρωσης των οπαδών της Ν∆ αλλά και στις “αόριστες υποσχέσεις” που µοιράζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Καραµανλής, θα έλεγα, πως ποντάρει περισσότερο στην αποστροφή του κόσµου από την υποσχεσιολογία και την κλίση του προς την αλήθεια, όσο πικρή και αν φαντάζει αυ τή λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αυτή την οδυνηρή πραγµατικότητα παρουσίασε και πρόσφατα στα ντιµπέιτ αλλά και στις συνεντεύξεις του ο Καραµανλής, υιοθετώντας µια στάση του τύπου «τα πράγµατα είναι δύσκολα, µη ζητάτε πολλά» και προσπαθώντας να φανεί όσο το δυνατόν πιο αληθινός, στοχεύοντας στο “φιλότιµο” των ψηφοφόρων. Η προεκλογική αυτή τακτική του πρωθυπουργού ενδέχεται να του αποφέρει κάποιες ψήφους, όµως όχι τόσες ώστε να µειώσουν αισθητά την διαφορά µε το ΠΑΣΟΚ. Στην Ν∆ υπάρχει σαφής εσωκοµµατική δυσφορία για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και δεν είναι και λίγες οι φορές που τα στελέχη της εξοµολογούνται πως αυτή η απόφαση ήταν καταδικαστική για το κόµµα. Υπάρχει καιρός για την Ν∆ να συµµαζέψει υα ασυµµάζευτα; ∆ύσκολο. Οι µέρες που αποµένουν είναι πολύ λίγες και τα χαρτιά του Κώστα Καραµανλή παίχθηκαν στο τελευταίο ντιµπέιτ, όπου µάλλον δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, αγωνιά για την αυτοδυναµία και µε σηµαία το «αύριο όλα θα είναι καλύτερα» και το περίφηµο «υπάρχουν τα λεφτά και θα τα βρούµε» προσπαθεί να

πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους από τους αναποφάσιστους, έχοντας φυσικά ως στόχο την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού ποσοστού συ σπείρωσης. Όµως υπάρχει εφησυχασµός στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτιά και αυτός που πραγµατικά «καίγεται» για την συσπείρωση δεν είναι άλλος από τον Κώστα Καραµανλή. Αφού έπαιξε τα

•• Η Ν.Δ. πιστεύει πως μπορεί να αντλήσει ψήφους από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. •• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνιά για την αυτοδυναμία έχοντας κάνει σημαία το « αύριο όλα θα είναι καλύτε ρα ». •• Το ποσοστό του ΛΑ. Ο.Σ καθοριστικό για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Το συνοικέσιο με την Ν.Δ., πάν τως, ναυάγησε νωρίς. •• ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Οικολό γοι - Πράσινοι στο όριο, πλήττονται από την πόλω ση. •• Το ΚΚΕ αντιμέτωπο με μια νοοτροπία που δεν αλλάζει, διατηρεί τις δυνάμεις του . χαρτιά του ΛΑ.Ο.Σ πριν από λίγο καιρό (βλ. µετανάστες) σε µια προσπάθεια να υπάρξει απόπειρα προσέγγισης, οι ρήσεις του περί «µη αποδοχής ακραίων θέσεων» ήταν η ταφόπλακα στις σχέσεις µεταξύ των δύο κοµµάτων. Το ΛΑ. Ο.Σ έβαλε στην ατζέντα και άλλα θέµατα που δεν έγιναν αποδεκτά όµως από την Ν∆. Έτσι, δεν αποµένει τίποτε άλλο παρά ένας συνεχής αγώνας για να µετακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ψήφοι από το ΛΑ.Ο.Σ στη Ν∆. Το ίδιο όµως γίνεται και από την πλευρά του ΛΑ.Ο.Σ. Και το συνοικέσιο µάλλον ναυάγησε εν τη γενέσει του. Από κει και πέρα τα πράγµατα είναι λίγο ως πολύ γνωστά, πέραν του γεγονότος ότι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α δίνει µάχη να µπει στη Βου λή µε όπλο την καλή εµφάνιση Τσίπρα στο ντιµπέιτ των έξι που ανέπνευσε ολοφάνερα από την ως τώρα καταλυτική

παρουσία Αλαβάνου. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, από την πλευρά τους κάνουν µια τελευταία προσπάθεια µήπως και στο παρά πέντε µπουν στο Κοινοβούλιο, όµως η πόλωση µάλλον δεν θα τους ωφελήσει ώστε να αντλήσουν κάποιο αξιόλογο από την δεξαµενή των αναποφάσιστων. Το ΚΚΕ, τέλος, στα ίδια επίπεδα, έχει επιλέξει τον µοναχικό του δρόµο µε πολλές φορές ξεπερασµένα συνθήµατα και τσιτάτα που δεν συγκινούν πλέον τους αναποφάσιστους. Οι τελευταίοι λοιπόν θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος. Ένα ακόµη πιθανό γεγονός είναι και η κατακόρυφη αύξηση της αποχής που κανείς φυσικά από τα υποψήφια κόµµατα δεν τη θέλει. Όµως τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει γενικευµένη δυσφορία που κατά τα φαινόµενα θα εκφραστεί µε αποχή. Θα είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό σηµείο της εκλογικής αναµέτρησης. Υπάρχει πολύς κόσµος που έχει εκφραστεί δηµοσκοπικά πως θα απέχει από όλο το εκλογικό σκηνικό. Υπάρχουν αρκετοί πολίτες που δεν πιστεύουν κανέναν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, την 4η Οκτωβρίου, δύο είναι οι παράγοντες που θα συντελέσουν στην διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος: Το ποσοστό των αναποφάσιστων και η δύναµη του ΛΑ.Ο.Σ. Αν το κόµµα αυτό αυ ξήσει τα ποσοστά του, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει µε αυτοδυναµία. Αν οι αναποφάσιστοι πεισθούν από τον Καραµανλή, τα πράγµατα για το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύ ουν. Και να µη νοµίζει κανείς ότι σε περίπτωση που βγει µε την πρώτη το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν προβλήµατα. Το αντίθετο, αρχίζει µια πολύ δύσκολη εποχή για το κόµµα αυτό, µε δεδοµένο το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να δοκιµάσει πολλά νέα πρόσωπα και ήδη στην κατάρτιση της λίστας µε τα ονόµατα των µελλοντικών υπουργών που θα αποτελέσουν την κυβέρνηση, υπάρχει δυσκολία στην επιλογή, κα θώς ο µηχανισµός του κόµµατος ανήκει στους “παλιούς”. Έτσι, µε αυτά και µ΄αυτά φθάνουµε στην ώρα µηδέν. Ο τόπος θα υποστεί αλλαγές και οι γκρίνιες δεν θα σταµατήσουν. ∆ύσκολη φαίνεται και η επιβίωση Καραµανλή αν η Ν∆ βρεθεί στην Αντιπολίτευση, µιας και οι «δελφίνοι» καραδοκούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως η νέα Βουλή αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι τόσο για τις αντιπαραθέσεις και τους διαξιφισµούς, όσο για τα νέα πρόσωπα που αναµένεται να µπουν. Με δεδοµένο ότι η νέα εποχή για την Ελλάδα µάλλον έχει αργήσει και η οικονοµική κρίση διαµορφώνει πολιτικές λιτότητας.

Γράφει ο NIKOΛAOΣ X. MHTΣIOY Λογοθεραπευτής

∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής υπερκινητικότητας (µέρος 1ο)

Σ

το σηµερινό άρθρο θα ασχοληθούµε µε τη διαταραχή της ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας στα παιδιά. Σε πολλούς γονείς θα έχει τύχει να σκεφτούν ότι το παιδί τους δεν σταµατάει να κινείται και δεν προσέχει αυτά που του λένε ή στο σχολείο η δασκάλα τους έχει ενηµερώσει ότι το παιδί είναι πολλές φορές αφηρηµένο και δεν προσέχει ή είναι ελλιπής η προσοχή στην διάρκεια του µαθήµατος. Έτσι, είναι φυσικό ο γονιός να αναρωτηθεί αν κάτι συµβαίνει στη παιδί και του προκαλεί αυτά τα συµπτώµατα, και αρχίζουν να περνούν από το µυαλό διάφορες σκέψεις. Η διαφορά ανάµεσα σε ένα παιδί µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας και σε ένα ζωηρό παιδί σχετίζεται µε την ικανότητα και τον βαθµό ελέγχου της κινητικής δραστηριότητας ανάλογα µε τις περιστάσεις. Ένα ζωηρό παιδί µπορεί να ελέγξει την κινητικότητά του σε περιστάσεις όπου η αυξηµένη κινητικότητα δεν είναι κατάλληλη. Αντίθετα, ένα παιδί µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας δυσκολεύεται πολύ να παραµείνει ήσυχο, ακόµα και σε περιπτώσεις που γνωρίζει ότι αυτό επιβάλλεται, π.χ. στην τάξη, κατά την επίσκεψη σε ένα µουσείο ή θέατρο. Σε γενικές γραµµές ένα παιδί µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας έχει µεγαλύτερη ανάγκη να εκτονώσει την ενέργεια του µε κάποιας µορφής κινητική δραστηριότητα σε σύγκριση µε ένα ζωηρό παιδί. Τα παιδιά µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι αδέξια, τόσο στο επίπεδο της αδρής, όσο και στο επίπεδο της λεπτής κινητικότητας. Συχνά πέφτουν, κάνουν ζηµιές, ενώ δυσκολεύονται σε δραστηριότητες, όπως το κούµπωµα των κουµπιών και η ζωγραφική. Αντίθετα, τα παιδιά που είναι ζωηρά, δεν αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Η αυξηµένη κινητική δραστηριότητα είναι εµφανής και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ένα σηµαντικό ποσοστό των παιδιών µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας εµφανίζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, ενώ, και όταν τελικά µιλήσει, µπορεί να παρουσιάσει προβλήµατα, τόσο στη άρθρωση, όσο και στην σύνταξη, ακόµη και µέχρι τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η ικανότητα συγκέντρωσης των παιδιών µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι περιορισµένη, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να συγκεντρωθούν καθόλου. Πολλά µπορούν να συγκεντρωθούν σε ικανοποιητικό βαθµό και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εφόσον έχουν πολύ υψηλό κίνητρο και η δραστηριότητα που τους προτείνεται, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Στο επόµενο άρθρο θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ελλειµµατική προσοχή και υπερκινητικότητα.


EΠIKOINΩNIA

“Να βγει δυναµωµένο το Κ.Κ.Ε.” “Α

υτή η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στην µεγάλη επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ. Σαν σήµερα

γεννήθηκε στην Ελλάδα το ΕΑΜ. Καθοδηγητής και αιµοδότης αυτού του αγώνα ήταν το ΚΚΕ, χωρίς βεβαίως να υποτιµούµε το γεγονός ότι στις γραµµές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ µπήκε ο απλός λαός και µία σει ρά άνθρωποι οι οποίοι δεν το έβαλαν κάτω και αποφάσισαν να δώσουν και τη ζωή τους για την απελευθέρωση της χώρας”.

8

Πολιτική

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

Κ. Καραµανλής: «Χρειάζεται ρεαλιστικό σχέδιο πορείας» Σ

φοδρή

επίθεση

στο

σύνης. Η εµπιστοσύνη αυτή

σεις στα ερωτήµατα των πολι-

ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε από

είναι η µεγάλη µου δύναµη, η

τών, λέγοντας χαρακτηριστικά

Αµέσως µετά ο κ. Καραµαν-

το Ηράκλειο ο κ. Κώστας Κα-

µοναδική µου δύναµη, ανέφε-

ότι κρύβεται πίσω από την α-

λής αναφέρθηκε στο συγκε-

ραµανλής, µιλώντας σε προ-

ρε. Στείλτε το µήνυµά σας

σάφεια.

κριµένο σχέδιο του εξόδου α-

εκλογική συγκέντρωση στην

παντού, είπε. Αυτός ο αγώνας

Ακολούθως ο κ. Καραµαν-

λέκα Παπαρήγα, στο πλαίσιο κεντρικής οµιλίας που πραγµατοποίησε στην παραλία της πόλης. Ακόµα και η σιγή που κράτησε πολλά χρόνια, τόνισε στη συνέχεια η κα Παπαρήγα, ή και η αλλοίωση του µηνύµατός της δεν έχει καταφέρει να ξεριζώσει αυτή τη µεγάλη αντίσταση στην Ελλάδα, που µαζί µε την αντίσταση του σοβιετικού και γιουγκλοσλάβικου λαού κρατήθηκε και τοποθετήθηκε στις τρεις πιο ηρωϊκές και πιο µαζικές αντιστάσεις στη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Ωστόσο, υπογράµµισε, υπάρχουν ορισµένα γεγονότα και συµπεράσµατα τα οποία δεν πρέπει να ξεχαστούν. Τι έκανε ο υπόλοιπος πολιτικός κόσµος, οι γνωστοί παράγοντες και της συντηρητικής παράταξης και του,

πό την κρίση, αναπτύσσοντας

πλατεία Ελευθερίας. Οι θέσεις

αναλυτικά τους τρεις άξονες

του ΠΑΣΟΚ, είπε, σηµαίνουν

του και πρόσθεσε: "στις 5 του

περιπέτεια, περιπέτεια που

Οκτώβρη ξεκινάµε µε νέα

κοστίζει ακριβά, αυτό δεν πρέ-

ορµή, µε πίστη στην πατρίδα

πει να τα ξεχνάµε.

µας και στις δυνατότητες των Ελλήνων".

Επίσης ο Κ. Καραµανλής επιτέθηκε στον αρχηγό του

Ο κ. Καραµανλής αµέσως

ΠΑΣΟΚ για την άρνησή του σε

µετά απάντησε µε συγκεκρι-

ένα δεύτερο διάλογο κατηγο-

µένα στοιχεία για το τί έγινε τα

ρώντας τον ότι "επενδύει στο

τελευταία πέντε χρόνια στην

σκοτάδι της ασάφειας και όχι

Κρήτη, τονίζοντας ότι έγινε

στο φως των καθαρών θέσε-

σηµαντικό έργο και αναφέρον-

ων". Παράλληλα ο κ. Καραµα-

τας ότι τολµούµε τη σύγκριση

νλής έθεσε το δίληµµα υπευ-

σε όλους τους τοµείς, σε όλες

θυνότητα

ανευθυνότητα

τις περιφέρειες της χώρας

τονίζοντας ότι "πίσω από τις

ό,τι και αν λέει η προπαγάνδα

κούφιες υποσχέσεις κρύβονται

του ΠΑΣΟΚ.

ή

µεγάλοι φόροι", προσθέτοντας

Όπως είπε ο κ.Καραµαν-

ακόµη ότι µπορούµε "να τα κα-

λής, οι πόροι που διατέθηκαν

ταφέρουµε φθάνει να βάλουµε

για την ανάπτυξη της Κρήτης

πλάτη". Ακόµη ο πρόεδρος

Αυτά ανέφερε, µεταξύ άλλων, από το Βόλο, η κ. Α-

σήµανε.

τα τελευταία πέντε χρόνια

της Ν∆ µίλησε για κούφιες ε-

αφορά το µέλλον της πατρί-

λής έθεσε µια σειρά ερωτηµά-

ξεπέρασαν τα δύο δισ. ευρώ

λπίδες του ΠΑΣΟΚ πάνω σε

δας µας, το µέλλον των παι-

των για το που θα βρει ο Γ. Πα

και έγιναν πάνω από τεσσερι-

κινούµενη άµµο.

διών µας. Συστρατευόµαστε,

πανδρέου αυτά τα οποία υπό-

σήµισι χιλιάδες µικρά και µεγάλα έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε

δυναµώνουµε, συσπειρωνόµα

σχεται και πρόσθεσε "επεν-

στην Κρήτη, απαντώντας στον

στε. Έτσι κερδίζονται οι αγώ-

δύει στο σκοτάδι της ασάφει-

∆ηµοπρατήθηκε το νέο διε-

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τονίζον-

νες, ανέφερε χαρακτηριστικά.

ας και όχι στο φως των καθα-

θνές αεροδρόµιο στο Καστέλι

τας ότι η κυβέρνηση της Ν∆

Στη συνέχεια ο κ. Καραµαν-

ρών θέσεων".

που µαζί µε τις οδικές του συ-

είναι και θα είναι κοντά στην

λής αναφέρθηκε στην άρνηση

Απευθυνόµενος στους πο-

νδέσεις φτάνει το ένα δισ.

Κρήτη.

του Γ. Παπανδρέου για δεύτε-

λίτες τόνισε ότι τα µεγάλα και

ευρώ. Την ίδια ώρα γίνονται

Ξεκινώντας την οµιλία του

ρη τηλεµαχία λέγοντας ότι "τη

σπουδαία δεν χαρίζονται αλλά

έργα αναβάθµισης στα αερο-

ο κ. Καραµανλής ζήτησε από

ζητήσαµε διότι επιβάλλεται η

κατακτώνται και µίλησε για

δρόµια του νησιού. Επίσης, τό

τους συγκεντρωµένους "να

ενηµέρωση του πολίτη που έ-

συµφωνία ξεκάθαρη και για

νισε πως κατασκευάζονται νέ-

κρατήσουµε τα λάβαρα των

χει κενά". Όπως είπε ο κ. Κα-

την αλήθεια την οποία ο ίδιος

οι οδικοί άξονες και βελτιώ-

κοινών µας αγώνων και αξιών

ραµανλής, η άρνηση του α-

λέει στους πολίτες. "Μπορού-

νονται οι υφιστάµενοι µε έργα

µας", όπως είπε. Η συµµετοχή

ργηχού του ΠΑΣΟΚ έχει ένα

µε να τα καταφέρουµε φτάνει

που ξεπερνούν τα 680 εκατοµ-

αυτή είναι απόφαση εµπιστο-

στόχο, να µην δώσει απαντή-

να βάλουµε όλοι πλάτη", επι-

µύρια ευρώ.

Φ ωτο βο λί δες

τότε, κέντρου; Ορισµένους απ’ αυτούς µάλιστα, τους γνωρίσαµε και ως πρωθυπουργούς σε κατοπινές περιόδους. Το έσκασαν, άλλοι στο Κάιρο, άλλοι στην Αλεξάνδρεια, άλλοι στο Λονδίνο, υπογράµµισε η γραµµατέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Στη συνέχεια η κα Παπαρήγα αναφέρθηκε στη σύγχρονη πραγµατικότητα κάνοντας λόγο για σκληρή και περισσότερο βάρβαρη, τηρουµένων των αναλογιών, όπως διευκρίνισε, ίδια µε τη βαρβαρότητα που γνωρίσαµε στα χρόνια της κατοχής. Η κα Παπαρήγα αναφέρθηκε και στις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης λέγοντας πως εδώ και 20 χρόνια σταδιακά οι εργαζόµενοι έχουν χάσει πολλά από τα δικαιώµατα τους, έχουν αδειάσει οι τσέπες τους, έχουν χάσει δικαιώµατα στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, της παιδείας, παντού. Η αγορά για να λειτουργήσει µε τους νόµους της καπιταλιστικής αγοράς πρέπει να υπάρχει πολιτικό προσωπικό, προσθέτοντας πως πρέπει να υπάρχει µία κυβέρνηση, και στην Ελλάδα τέτοιες κυβερνήσεις υπήρξαν, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία.

ONNE∆ – Aνοίξαµε και σας περιµένουµε!


Πολιτική

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

9

EΠIKOINΩNIA

Ο Γιώργος Παπανδρέου στη Λάρισα µεσαίες αλλά και µεγαλύτε-

Οκτωβρίου κάνοντας το αυτο-

χειρήσεων που βρίσκονται σε

σίας και εκείνες που κάνουν

ρες επιχειρήσεις που βάζουν

νόητο.

κρίση για ένα χρόνο τονίζον-

νέες προσλήψεις.

Αναφερόµενος σε θέµατα

τας ότι κανένας δεν είναι δυ-

Αναφέρθηκε επίσης στην

στότητας και την ασφυξία της

οικονοµίας, ο κ. Παπανδρέου

νατόν να επιχειρεί µε το µα-

πράσινη ανάπτυξη, τονίζοντας

αγοράς, λόγω της έκρηξης

τόνισε ότι η οικονοµία δεν εί-

χαίρι διαρκώς στο λαιµό.

των ακάλυπτων επιταγών.

ναι αριθµοί αλλά είναι οι ά-

λουκέτο από την έλλειψη ρευ-

Όλα αυτά, τόνισε, οφείλον-

Σ

τις 4 Οκτώβρη οι Έλλη-

Το µήνυµα που στέλνει από

νες δίνουµε τη µάχη της

τη Λάρισα, όπως είπε, είναι ότι

ζωής µας, τόνισε στην πλα-

θα συγκρουστεί µε όσα κατε-

τεία Ελευθερίας της Λάρισας,

στηµένα χρειαστεί όποιο κό-

ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, µι-

στος και αν χρειαστεί να κατα-

λώντας σε προεκλογική συγ-

βληθεί.

κέντρωση και ζήτησε η µάχη

Κατηγόρησε την κυβέρνηση

αυτή να δοθεί από όλους µαζί

και τον κ. Καραµανλή ότι ακό-

γιατί ,όπως ανέφερε, δεν είναι

µα και µία βδοµάδα πριν τις

µια µάχη που µας χωρίζει

εκλογές παραπλανούν τους

αλλά µια µάχη που µας ενώ-

Έλληνες πολίτες µε ψέµατα,

νει.

µε υπεκφυγές και πόλωση.

Ο ίδιος τόνισε ότι µπαίνει

Στις 4 Οκτωβρίου, τόνισε ο

µπροστά σ' αυτή την µάχη και

κ. Παπανδρέου, ψηφίζουµε ε-

στην νέα πορεία τονίζοντας

ναντίον όλων εκείνων που µας

ότι όσο πιο ενωµένοι είµαστε

θέλουν ανήµπορους, να αλλά-

τόσο περισσότερα µπορούµε

ξουµε τη ζωή µας προς το κα-

να πετύχουµε.

λύτερο. ∆εν ψηφίζουµε, πρό-

Την επόµενη Κυριακή κά-

σθεσε, ούτε για το αν ούτε για

νουµε, τόνισε ο κ. Παπανδρέ-

το που θα βρούµε τα λεφτά.

ου το πιο κρίσιµο βήµα και

Στα ερωτήµατα αυτά ,είπε, οι

πρόσθεσε ότι σε αυτή την

απαντήσεις έχουν δοθεί και

προσπάθεια κάθε µία ψήφος

δίνονται καθηµερινά. Ψηφί-

µπορεί να κάνει τη διαφορά

ζουµε για κάτι πολύ µεγαλύτε-

και γι' αυτό καµία ψήφος δεν

ρο, πολύ πιο κρίσιµο για τη

πρέπει να πάει χαµένη.

ζωή µας. Ψηφίζουµε ενάντια

Μόνο µία κυβέρνηση µε ισ-

στο τεράστιο πολιτικό και κοι-

χυρή πλειοψηφία στη Βουλή,

νωνικό αδιέξοδο στο οποίο

µία κυβέρνηση µε σταθερή

έχει περιέλθει η χώρα, για την

αυτοδυναµία, υπογράµµισε ο

απελευθέρωσή µας από το

κ. Παπανδρέου, µπορεί να

πελατειακό κράτος, ψηφίζου-

εγγυηθεί τις µεγάλες αλλαγές

µε ενάντια σε εκείνο το κρά-

που χρειάζεται η Ελλάδα.

τος που έµεινε ανεξέλεγκτο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα διλήµµατα της

και παραδόθηκε στην διαφθορά.

επόµενης Κυριακής είναι ζωτι-

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρ-

κά για την Ελλάδα. Επιλογή,

θηκε στην περιοχή της Θεσ-

τόνισε, µεταξύ του παρελθόν-

σαλίας και τόνισε ότι ο κάµ-

τος και του µέλλοντος, µεταξύ

πος βιώνει εδώ και έξι χρόνια

του φόβου και της ελπίδας,

την απουσία της κυβέρνησης

µεταξύ της Ελλάδας που βο-

και στο διάστηµα αυτό ο

λεύει τους λίγους και της Ελ-

νοµός της Λάρισας µετατρά-

λάδας που δουλεύει για ό-

πηκε σε φθίνουσα περιοχή.

λους τους Έλληνες. Τώρα,

Κατηγόρησε την κυβέρνηση

τόνισε, είναι η ώρα να πούµε

ότι προσπαθεί να φοβίσει

τέλος σε ό,τι ζήσαµε τα τελευ-

τους αγρότες ότι δήθεν τα µέ-

ταία χρόνια

τρα του ΠΑΣΟΚ θα τους επι-

Ζήτησε την συστράτευση όλων των πολιτών από όπου

βαρύνουν περισσότερο. Ο κ. Παπανδρέου διαβεβαί-

και αν προέρχονται ό,τι και αν

ωσε ότι δεν αλλάζει την φορο-

ψηφίζουν. Πάµε µαζί, τόνισε,

λογία των αγροτών και κατη-

να κατακτήσουµε το σεβασµό,

γόρησε τη Ν∆ για καπηλεία

να κερδίσουµε την αξιοπρέ-

όταν υποστηρίζει το αντίθετο.

πεια µας, να κερδίσουµε το µέλλον.

Ανέφερε επίσης ότι στη Λάρισα υπάρχουν δεκάδες µικρο

νθρωποι.

ότι δεν είναι απλά ένας σχε-

Επίσης, τόνισε ότι θα δο-

διασµός για την προστασία

θούν όλα τα κίνητρα που α-

του περιβάλλοντος αλλά ένα

παιτούνται για την ίδρυση

πολιτικό πρόγραµµα που στο-

νέων επιχειρήσεων.

χεύει στην δηµιουργία νέου

ται στον άδικο τρόπο µε τον

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυ-

οποίο διαχειρίστηκε το κρά-

βέρνηση θα απλώσει δίχτυ α-

τος τα κονδύλια αλλά και στην

σφαλείας και για τις επιχειρή-

∆έσµευση ανέλαβε ο κ. Πα-

έλλειψη ειλικρίνειας, διαφά-

σεις γιατί όπως επισήµανε,

πανδρέου και για την προστα-

πλούτου και στη δίκαιη κατανοµή του.

νειας, σεβασµού, έλλειψη κα-

υγιείς επιχειρήσεις σηµαίνει

σία του δικαιώµατος στην

Αναφερόµενος ειδικότερα

νόνων ήθους και ελέγχου.

άνθρωποι µε δουλειά. Πρό-

εργασία, στηρίζοντας όλες τις

σε θέµατα των αγροτών δε-

Όλα αυτά, τόνισε, ερχόµα-

σθεσε ότι θα παγώσουν οι δα-

επιχειρήσεις που διατηρούν

σµεύθηκε για την αναµόρφω-

στε να ανατρέψουµε από τις 5

νειακές υποχρεώσεις των επι-

τις υφιστάµενες θέσεις εργα-

ση του κανονισµού του.


10

EΠIKOINΩNIA ΣΥ Ν ΕΝΤ ΕΥ Η Ε ΝΤΕ ΥΞ ΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ “Ε”

Επιµέλεια BAΣIΛIKH B. ΠAΠΠA Ms Θεολογίας To θέµα της συνέντευξης µε τον καθηγητή Χρήστο Βάντσο αφορά στο θέµα του γάµου. Πόσα πράγµατα δεν έχουν γραφτεί και ειπωθεί, ώστε να πετύχουµε ένα σωστό γάµο στη ζωή µας; Κανόνες, οδηγίες και συνταγές περνούν µέσα από την τηλεόραση, από τα περιοδικά και από τον Τύπο, ψάχνοντας τη µαγική οδηγία, που θα µας εξασφαλίσει τον τέλειο γάµο, την τέλεια σχέση, χωρίς λάθη, φόβους και ενοχές Είναι γεγονός ότι όλοι µας θέλουµε ένα σωστό σύντροφο, που θα µας πείσει ότι είµαστε το κέντρο της ζωής του. O καθηγητής Χρήστος Βάντσος ασχολείται ερευνητικά µε το θέµα του Γάµου εδώ και τέσσερις δεκαετίες, αφού η διατριβή του φέρει τον τίτλο “Ο Γάµος και η προετοιµασία αυτού εξ επόψεως Ορθοδόξου Ποιµαντικής. Συµβολή εις την Ποιµαντικήν Θεολογίαν και ψυχολογίαν”.

Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε το 1963 µε το βαθµό “άριστα”. Στη συνέχεια, πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ποιµαντική Ψυχολογία, Ψυχολογία και Παιδαγωγικά στο Μόναχο και στο Regensburg της Γερµανίας. Το 1977 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στη Θεολο γική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από όπου αναγορεύθηκε “διδάκτορας”. Μετά από διδασκαλία επτά ετών (1972 - 79) στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαµίας, στην οποία διετέλεσε και διευθυντής της (1977 - 78), το 1979 διορίστηκε Επιµελητής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. έως το 1982. Από το 1982 - 84 λέκτορας, από το 1984 - 87 Επίκουρος Καθηγητής, από το 1987 Αναπληρωτής και από το 1990 Καθηγητής. Κρίθηκε σε όλες τις βαθµίδες οµόφωνα και τώρα είναι Οµότιµος Καθηγητής της ίδιας Σχολής. ∆ιετέλεσε πρόεδρος της Ιµβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης. Έχει τιµηθεί µε Οφφίκιο από τον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο, καθώς και µε το χρυσό µετάλλιο του Αποστόλου Παύλου της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης και µετάλλιο Οσίας Θεοδώρας τής εν Αλεξανδρεία της Ι.Μ. Κίτρους. Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πολιτισµός

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΝΤΣΟΣ Οµότιµος καθηγητής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

«Καλά πρότυπα χρειάζονται οι νέοι, για να έχουν έναν πετυχηµένο γάµο…» Κύριε καθηγητά, o Γάµος είναι βασικός παράγων για την επιτυχία και ευτυχία του ανθρώπου στη ζωή. Όµως, µήπως οι νέοι θα έπρεπε να προετοιµάζονται και να διαπαιδαγωγούνται για το στάδιο αυτό από τα παιδικά τους χρόνια, για να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας; Βεβαίως, ο Γάµος είναι βασικός παράγων για την επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή και για την ευτυχία του. Ένας τέτοιος θεσµός θέλει προετοιµασία και µάλιστα από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Είναι µέσον ζωής, τρόπος ζωής και µετάδοση ζωής. Μέσα στο Γάµο –µε την ευρύτερη έννοια– συνυπάρχουν οι τρεις γενιές. Η αρµονική συµβίωση των γενεών αυτών αποτελεί την καλύτερη προετοιµασία των παιδιών για το Γάµο. Ας µην ξεχνάµε ότι το παράδειγµα της αρµονικής συµβίωσης των γενεών, σε καθηµερινή βάση, είναι ζωτικής σηµασίας και σπουδαιότητας για τα παιδιά. Και όταν µάλιστα και τα παιδιά είναι πολλά και διαφορετικού φύλου, αυτά αλληλοδιαπαιδαγωγού νται.

Αυτό συνέβαινε αιώνες ολόκληρους στην “πατριαρχική” λεγόµενη οικογένεια. Τώρα που έχουµε την “πυρηνική” λεγόµενη οικογένεια και η κοινωνία είναι πλουραλιστική, επιβάλλεται ακόµη περισσότερη προετοιµασία των νέων για το Γάµο και την Οικογένεια. Και γιατί οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι και γιατί οι απαιτήσεις της ζωής µεγαλύτερες. Για την επιτυχία του θεσµού αυτού είναι άρα απαραίτητη η λεγόµενη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση; Βεβαίως. Η γνώση είναι δύναµη. Αν αυτό ισχύει για όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ισχύει πολύ περισσότερο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αφού έτσι ο άνθρω πος γνωρίζει καλύτερα τον

εαυτό του, το ίδιο του το φύλο, αλλά και το άλλο φύλο. ∆εν µπορεί το παιδί να φτάνει στην ηλικία των 15, 16, 17 χρονών και να µην έχει ακούσει τίποτα είτε από τους γονείς είτε από ειδικούς σχετικά µ’ αυτό το θέµα. Η γνώση αυτή –µε την ευρύτερη έννοια, την ανθρω πολογική– είναι ίσως η σπουδαιότερη γνώση. Η ένωση των δύο φύλων σε γάµου κοινωνία είναι µυστήριο του θείου έργου και µυστήριο της θείας χάριτος. Μυστήριο του θείου έργου, γιατί ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο υπό τη µορφή των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας, και µυστήριο της θείας χάριτος, γιατί πιστεύουµε ότι ο Θεός, η Αγία Τριάδα, ευλογεί την ένωση αυτή, που οδηγεί σε τρόπο ζωής και διαιώνιση της ζωής. Η γνώση για τη διάπλαση των δύο φύλων έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα. Το ίδιο και ο ψυχικός τους κόσµος. Η γέννηση του παιδιού –µε τον τρόπο που γίνεται– είναι θαύµα της φύσεως, θαύµα του Θεού. Ο έρωτας είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Κάνει τη ζωή πιο όµορφη, κάνει τη ζωή παραγωγική, κάνει το α-

“ΕΚ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ” Η 2η Ποιητική Συλλογή της Άννας Τσουκαλά - Κουφού

νθρώπινο είδος αθάνατο. Η µητρότητα και η πατρότητα είναι συνέπειες του έρωτα. Η συζυγική αγάπη που οδηγεί στην οικογένεια είναι ο ακατάλυτος θεσµός. Το παιδί, λοιπόν, πρέπει να γνωρίσει το σώµα του, τις λειτουργίες του, τα ένστικτά του. Και για να γνωρίσει καλύτερα τη σπουδαιότητα των λειτουργιών, που λέγεται σεξουαλικό ένστικτο, πρέπει να γνωρίσει και να µάθει να σέβεται και το άλλο φύλο όπως τον εαυτό του. Και όµως ο εγωισµός δεν αφήνει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του, να χαρεί το θαύµα της φύσεως και να φθάσει τον Θεό. Κατά την ταπεινή µου γνώµη, νοµίζω ότι χρειάζεται διαπαιδαγώγηση από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πώς θα µιλήσουν, τι θα πουν και πώς θα το πουν. Καλύτερα πρόσωπα τα οποία θα κάνουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, είναι και παραµένουν οι γονείς. Και καλό θα είναι οι ειδήµονες, οι επιστήµονες, η Εκκλησία ενδεχοµένως, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι να διαπαιδαγωγήσουν τους γονείς εκείνους που έχουν ανάγκη τέτοιας διαπαιδαγώγησης, για να µπορούν να χειριστούν το θέµα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουν επιτυχία για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το θέµα είναι πολύ σοβαρό, είναι ζωτικής σηµασίας και σπουδαιότητας και αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν οι γονείς µ’ αυτό. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

A

πό τις “Eκδόσεις Mπίµπης” κυκλοφόρησε πρόσφατα η δεύτερη ποιητική συλλογή της κ. Άννας Tσουκαλά - Kουφού µε τον τίτλο “EK METOIKEΣIAΣ”. Eίκοσι χρόνια µετά την πρώτη της ποιητική συλλογή “OPΘPINOI KAI EΣΠEPINOI ANABAΘMOI”, η κ. Tσουκαλά - Kουφού επανέρχεται στο χώρο πιο µεστή και πιο φιλοσοφηµένη, µε σαράντα τέσσερα ποιήµατα, που επιχειρούν βαθειά τοµή στη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα. Στα κείµενά της, που χαρακτηρίζονται

από λιτή έκφραση, αλλά µεστή και περιεκτική, καταγράφεται µιά πανανθρώπινη έγνοια για τις αξίες της ζωής, αποπνέοντας έναν καβαφικό αέρα στον τρόπο ενατένισης των καταστάσεων. Mε ραφιναρισµένες επιδράσεις από την αρχαιοελληνική µυθολογία και ιστορία αλλά και από χριστιανικά νάµατα, που διαµορφώνουν τα ηθικά κριτήρια της κ. Tσουκαλά Kουφού, η συγκεκριµένη ποιητική καταγραφή συνιστά “καθαρτήριο άθληµα”, τόσο για την ποιήτρια, όσο και για τον αναγνώστη.

Mέσα από τη σηµειολογική χρήση των λέ ξεων ξεδιπλώνεται κωδικοποιηµένη η ζωή µας, µε στερεότυπες εικόνες («για κοίτα τι βαθιές ανάσες / που παίρνει ο Aίολος»), µε ισορροπηµένες λογικά (οξύµωρες) επισηµάνσεις («µας κόπηκαν οι κάβοι µας / έφυγαν οι γονείς µας / είµαστε τόσο λεύτεροι και µόνοι») ή («µε γόνατα οληµερίς λυγισµένα κι ελεύθεροι») αλλά και µε αταλάντευτη σιγουριά για την τελεολογική πορεία των πραγµάτων («η ανθρωπότητα δεν είναι για τον χαµό προορισµένη»). Mε τρόπους, δηλαδή, µε τους οποίους µόνον η ποιητική µατιά µπορεί να “διαβάσει” το βιβλίο της ζωής. Στο βιβλίο της κ. Tσουκαλά - Kουφού ο αναγνώστης µπορεί να ανακαλύψει δικές του ξεχασµένες διαπιστώσεις, δικές του υποσυνείδητες επισηµάνσεις, που δεν έβρισκε τα λόγια και τον τρόπο να τις πει ο ίδιος... Στέργιος Bαγγλής


Media

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

11

EΠIKOINΩNIA

Πρόγραµµα τηλεόρασης TV SUPER

Μ

ια νέα εκποµπή ξεκινάει στο Mega τη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 23.00 το βράδυ στα πλαίσια του αφιερώµατος του καναλιού για τα 20 χρόνια του. Το ''All Nighters'' θα παρουσιάζει δίωρες θεµατικές τηλεταινίες από τις καλύτερες στιγµές των σίριαλ και των εκποµπών του Μega που αφορούν το θέµα του κάθε επεισοδίου. Η αρχή θα γίνει µε τις πιο δυνατές ερωτικές στιγµές από τα πιο γνωστά σίριαλ του σταθµού και θα ακολουθήσουν οι πιο cult δραµατικές σκηνές για να δώσουν τη σκυτάλη στις καλύτερες κωµικές στιγµές. Μέσα από την εκποµπή θα δούµε επίσης αφιερώµατα και στιγµές από τις σατιρικές σειρές όπως τους ''∆έκα µικρούς µήτσους'' του Λάκη Λαζόπουλου, τα λαµπερά σόου της Ρούλας Κοροµηλά αλλά και τα πρώτα πρωινά ψυχαγωγικά προγράµµατα αρχής γενοµένης από την Ελένη Μενεγάκη και το ''Κοκτέιλ''. ε τον δεύτερο κύκλο του ''Λίτσα.com'' , την ''Εργαζόµενη γυναίκα'' και τον ''Dr.Ρούλη'' κατεβαί νει στη σκληρή µάχη του pri me time ο ΑΝΤ1 από άποψη ελληνικών σειρών. Αυτό σηµαίνει ότι η ''Ονειροπαγίδα'' της Όλγας Μαλέα, ο ''Ελεύθερος και ωραίος'' του Πάνου Αµαραντίδη, ο ''Πόλεµος των άστρων'' του Γιώργου Πανόπουλου και ''Ο Κύριος και η Κυρία Πελς'' που άρχισε πριν λίγες µέρες τα πρώτα γυρίσµατα, µπαίνουν στη κατάψυξη και από εκεί θα βγουν κάποιες από αυτές από τον Ιανουάριο και µετά. άρης Ρώµας vs Aλέξανδρος Ρήγας. Οι νέες σειρές των σεναριογρά φων φέτος θα παίζουν την ίδια µέρα και την ίδια ώρα. Κάθε Τετάρτη στις 21.00 προβλέπεται µεγάλη µάχη. Ο Χάρης Ρώµας πάντως πιστεύει- όπως και πολλοί στο Μαρούσι που έχουν δει υλικό- ότι θα κάνει το φετινό τηλεοπτικό hit. Για να δούµε...

Μ

Χ

08:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 09:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 11:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό ρωτάθληµα) 13:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 14:00 ON AIR 15:00 ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Τοικό Πρωτάθληµα) 17:00 STAR CAR (¶ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ) 18:00 ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 18:30 ™·Ù˘ÚÈ΋ ÂÎÔÌ‹ 19:00 µfiÏϸ 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 (¶ολιτική εκοµή) 23:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 24:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 01:00 JAZZ LIFE (ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹) 02:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

MEGA

05.45 Τα σύνορα της αγάπης (Ε) 07.00 Ώρα MEGA Ενηµερωτική εκποµπή 10.00 Ελληνικές σειρές 12.20 ∆έκα λεπτά κήρυγµα (Ε) Κωµική σειρά µε τους Κάρµεν Ρουγγέρη, Αριέττα Μουτούση, ∆ηµήτρη Κουρούµπαλη. 13.10 Μια τρύπα στο νερό 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 MEGA εκλογές 2009: Η ώρα της κάλπης 15.30 Το δις εξαµαρτείν 16.10 Η νταντά (Ε) 16.50 Ματιά στα γεγονότα 17.00 Είσαι το ταίρι µου 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Τα µυστικά της Εδέµ Παναγιώτη Μπουγιούρη. 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Σούπερ µπάλα live 21.45 Τσαµπιονς Λιγκ 23.50 Σούπερ µπάλα live (Συν.) 03.00 Fantasy island 05.00 Τηλεµάρκετινγκ

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 7:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 8:00 Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ 10:00 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 12:30 ∂ȉ‹ÛÂȘ (∂) 13:30 ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 15:00 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 17:05 ∆ËÏÂÌ¿ÚÎÂÙ 17:30 ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 18:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 18:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 19:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ 19:05 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 20:00 ∆›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÔÈο Ó¤·) 20:05 °Â‡ÛÂȘ ·fi π∂∫ (∂) 21:00 ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ 22:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ã·ÏÎȉÈ΋˜ 23:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔÈο Ó¤·) 00:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· 2:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· 3:30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

ANT1

06.15 Νταντά για όλες τις δουλειές (Ε) 07.00 Καληµέρα, Ελλάδα 10.00 10 µε 1 µαζί 13.00 ANT1 news 13.40 Λόλα (Ε) 14.30 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.20 Το καφέ της Χαράς (Ε) Ο γ’ κύκλος της κωµικής σειράς. 16.15 Αξίζει να το δεις 17.50 ΑΝΤ1 news στη νοηµατική 18.00 Project runway 19.00 Love bites 20.00 ANT1 news 21.00 America's got talent 22.00 Extreme makeover home edition 23.00 Grey's anatomy (Ε) 24.00 Las Vegas 01.00 Project runway (Ε) 02.00 Κρυφά µονοπάτια (Ε) 03.00 Το παιχνίδι της συγγνώµης (Ε) 04.00 Τηλεµάρκετινγκ- Τη λεαγορά 04.30 Mobile fun 05.10 Aλίκη (E)

ΕΤ 1

ΝΕΤ

ΕΤ 3

08.30 Παιδικό πρόγραµµα (Ε) 10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Χριστίνα». Κωµωδία, παραγωγής 1960. Παίζουν: Τζένη Καρέζη, Ανδρέας Μπάρκουλης, 11.30 Το βλέµµα (Ε) 12.00 Το συνεργείο (Ε) 12.30 Τα παιδιά της γειτονιάς (Ε) 13.00 Οι απόµαχοι (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Τσικιτίτας (Ε) 18.00 Ταξίδια στη µνήµη Σειρά ντοκιµαντέρ. Σήµερα: «Γιώργος Αρµένης». 19.00 Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 19.10 Μπάσκετ: Europa League 21.00 Νοικοκυρές σε απόγνωση (Ε) 22.00 ∆ιαβολικά µυαλά 24.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια µέλισσα τον Αύγουστο». 01.45 Έγκληµα και έρευνα (Ε) Eιδήσεις: 14.00, 23.00

06.30 Πρώτη γραµµή 10.00 Συµβαίνει τώρα 13.00 Μένουµε Ελλάδα Ταξιδιωτικός οδηγός που παρουσιάζουν ο Γιώργος Αµυράς και η Ρένια Τσιτσιµπίκου. 14.15 Νηστικό αρκούδι 16.00 Ο δρόµος προς την κάλπη Ενηµερωτική εκποµπή για τις εκλογές, µε τους Λίνα Κλείτου, Τάκη Σπηλιόπουλο, Βάσω Μπαταριά, Αντώνη Αλαφογιώργο, Ειρήνη Νικολοπούλου και Προκόπη ∆ούκα. 19.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 22.00 Ο δρόµος προς την κάλπη Ενηµερωτική εκποµπή για τις εκλογές, µε τους Γιάννη Πολίτη, Αννα Παναγιωταρέα, Μανώλη Κοττάκη, Μπάµπη Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντίνο Ζούλα και Σεραφείµ Φυντανίδη. 24.00 Ο εγκέφαλος 01.00 Mega disasters (Ε) Eιδήσεις: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 07.00 Ρωµαίος και Ιουλιέ-

τα (Ε) 08.00 Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) 09.00 Τόλµη και γοητεία 09.30 Ταξίδι στον πλανήτη Γη 10.30 Αρπακτικά 11.30 Απόδραση 12.30 Ταξίδι στη γεύση Σήµερα: «Ταξίδι στις γεύσεις του Otago και Canterbury». 14.30 Οι κόρες του Μακ Λέοντ 15.30 Τόλµη και γοητεία 16.00 Μαγικός κόσµος 16.30 ∆ιάσωση ζώων 18.15 Έκτη αίσθηση (Ε) 18.30 Γίνε ένα µε τα πλάσµατα 19.30 Ο θαυµαστός κόσµος της φύσης 20.00 Η χαρά της ζωγραφικής 20.30 Μωρά της φύσης 23.00 Εκλογές 2009 00.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο φαύλος κύκλος της κυρίας Πάρκερ» Eιδήσεις: 13.00, 17.00, 22.00

06.00 Πεντάµορφη (Ε) Μεξικανική δραµατική σειρά µε τη Μαρλέν Φαβέλα. 07.50 Πάνω στην ώρα Ενηµερωτικό µαγκαζίνο που παρουσιάζουν ο Σπύρος Λάµπρου και η Έλενα Παπαβασιλείου. 10.00 Καφές µε την Ελένη 13.00 Ειδήσεις 13.15 Κους κους το µεσηµέρι 16.00 ∆έστε τους 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 ∆έστε τους (Συνέχεια) 18.00 Fatus olus (Ε) 19.00 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται (Ε) 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Ο πυρετός της νίκης» 23.00 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 24.00 Η ώρα της κάλπης 01.30 10η εντολή (Ε) 02.30 Κόκκινος κύκλος. 03.30 Αλλαξέ το (Ε) 04.30 Εικόνες (Ε) 05.30 Τηλεαγορές

06.15 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη Η Ελεονώρα Μελέτη πλαισιωµένη από τους Βαγγέλη Γκούµα, Τζωρτζέλα Κόσιαβα, Φλορίντα Πετρουτσέλι, Σπύρο Σιγούρο, Ελισάβετ Κυρίτση και Μαίρη Μποζίκη. 10.15 Νηστικοί πράκτορες Εκποµπή µαγειρικής 11.15 Μαρίνα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star Με τη Χριστίνα Λαµπίρη 16.30 Ειδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης - Μαρία live 18.45 Ιατρικές υποθέσεις ΙV (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Οµάδα NCIS 22.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Μια γυναικάρα για τον µπαµπά» 00.15 Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα 01.15 Supernatural 02.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Επικίνδυνες σχέσεις» 04.45 Σοπράνος

06.00 Πανόραµα Ενηµερωτική εκποµπή 07.00 «Καληµέρα» 11.00 Εδώ και τώρα 12.00 Πoλύ µπλα µπλα 15.00 Μεσηµεριανό express Ψυχαγωγική εκποµπή µε τη Βάσια Λόη. 17.30 Showbiz news 18.45 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 20.55 Auto ALTER 21.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Όταν γνώρισα την Πόλι». 23.00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «Στον έρωτα του παιχνιδιού» the game). Αθλητικό δράµα, αµερικανικής παραγωγής 1999 02.00 Auto ALTER 02.15 ΞΕΝΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ «Επιθεωρητής Βαλαντέρ: Το µυστήριο του γητευτή» 04.15 Μasterminds Eιδήσεις: 17.15, 20.00

ALPHA

STAR

ALTER

ñ °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.


EΠIKOINΩNIA

12

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

Aγγελίες

Μεσιτικό Γραφείο Λειβαδιώτη ∆ηµήτρη, Κασσάνδρεια, τηλ.: 6977-419.350 MEZONETEΣ MEZONETEΣ • ΕΛΑΝΗ Πωλείται υπερπολυτελής αυτόνοµη βίλα υπό κατασκευή 150 τµ µε 3∆ΣΚ3ΜΠ 2 επίπεδων µε ατοµική πισίνα 700τµ κήπο και εκπληκτική θέα στη θάλασσα ,σε ήσυχη πευκόφυτη περιοχή σε έναν από τους καλύτερους παραθεριστικούς οικισµούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τιµή 400.000 ευρώ (ΚΩ∆13321) • ΦΟΥΡΚΑ Μεζονέτα, 93 τµ στην παραλία Φούρκας µε 2∆, ΣΚ, ΜΠ κήπο και χώρο στάθµευσης και µόλις 100µ από τη θάλασσα. Τιµή 100.000 • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται µεζονέτα 100 τµ µε 3∆ΣΚΜΠ ατοµική θέρµανση εξοπλισµένη κουζίνα θέση στάθµευσης τιµή µόνο 105. 000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας µεζονέτα 50 τµ µε 2 ∆Σ ΚΜ Π πλήρως επιπλωµένη µε ατοµική θέρµανση και όλα τα ηλεκτρικά Τιµή µόνο 59.000 ευρώ • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται γωνιακή µεζονέτα 80 τµ µε 2∆ΣΚΜΠ πλήρως επιπλωµένη µε ατοµικό κήπο σε συ γκρότηµα κατοικιών µε πισίνα και γήπεδο µπάσκετ 150 µέτρα από τη θάλασσα τιµή 110.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα πωλείται µεζονέτα µε 1000 τµ κήπο σε µικρό συγκρότηµα κατοικιών µε πισίνα, φανταστική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση, σε φανταστική πευκόφυ τη περιοχή Τιµή 145. 000ευρώ. (ΚΩ∆5304) • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Σε µικρό συγκρότηµα 10µ από τη θάλασσα µέσα σε ένα καταπράσινο και πολύ ήσυχο περιβάλλον µε θέα πωλείται µεζονέτα 100τµ µε 2∆,ΣΚ,ΜΠ, βοηθητικό δωµάτιο, τζάκι, κου ζίνα υψηλής αισθητικής, µεγάλο κήπο, µπάρµπεκιου και απέραντη θεα θάλασσα στην τιµή των 200.000 ευρώ, πολύ κοντά στη θάλασσα. (ΚΩ∆ 5311) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ∆ίπλα στη θάλασσα και µόλις 10µ από το κύµα, πολυτελής µεζονέτα αρίστης κατασκευής µε τεράστιες βεράντες , κήπο και χώρους στάθµευσης και καταπληκτική θέα θάλασσα. στην τιµή των 280.000 (ΚΩ∆ 19303) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Μεζονέτα µε θέα 110τµ κοντά στη θάλασσα, αρίστης κατασκευής µε 3∆, ΣΚ, 2WC, αποθ. χώρο, ιδιωτικό κήπο, χώρο στάθµευσης και απέραντη θέα στη θάλασσα, τιµή 140.000 ευρώ.(ΚΩ∆19300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Εντελώς αυτόνοµη µεζονέτα 100τµ , 2ο στη θάλασσα σε φανταστική περιοχή, µε τρία δω

µάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ατοµικό κήπο και χώρο στάθµευσης και θεα θάλασσα. Τιµή 180.000 (ΚΩ∆ 8300) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Ανεξάρτητη µεζονέτα ετοι µοπαράδοτη 120τµ, σε οικόπεδο 5,5 στρέµµατα µε µεγάλες βεράντες, πισίνα και κήπο 120τµ σε 500µ οικόπεδο και καταπληκτική θέα θάλασσα. Τιµή 230. 000 (ΚΩ∆8304) • ΧΑΝΙΩΤΗ Γωνιακή µεζονέτα σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χα νιώτης µε υπέροχη θέα, 110τµ µε οικόπεδο 1800 τµ, τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, δυο µπάνια, µε κεντρική θέρµανση εγκατεστηµένη και 3 κλιµατιστικά, τζάκι, υπερπολυτελούς κατασκευής µε φανταστική θέα θάλασσα στην τιµή των 220.000 (ΚΩ∆11305) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ • ΑΘΥΤΟΣ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα αρίστης κατασκευής 50τµ στο κέντρο του χωριού, µε δωµάτιο, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, εγκατάσταση θέρµανσης, Τιµή 45.000 (ΚΩ∆12200) • ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ιαµπερές διαµέρισµα σε συγκρότηµα µε πισίνα, 44 τµ. 1ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση µε κλιµατισµό και κεντρική θέρµανση και τιµή µόνο 55. 000 ευρώ! ∆άνεια δεκτά. (ΚΩ∆ 14202) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα 100τµ 1ου ορόφου µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες εκπληκτικής αρχιτεκτονικής πολύ λειτουργικό σε ωραίο σηµείο Τιµή 130.000 (ΚΩ∆14206) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται διαµέρισµα 2ου

ορόφους σε άριστη κατάσταση 83τµ µε καταπληκτική θεα, µε 2∆/ΣΚ/ΜΠ σε ένα από τα καλύτερα σηµεία της Σιβηρης, και µολις 300µ από τη θάλασσα. Τιµή 98.000 Ευρώ (ΚΩ∆ 10208) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θάλασσα ,1ου ορόφου 110τµ σε αρίστη κατάσταση µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλες βεράντες και ισόγειο κα-τάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα. Τιµή και τα δύο µόνο 230.000!!! (ΚΩ∆ 19201) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµέρισµα 1ο ορόφου 76τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωρίου. Τιµή 170.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται ισόγειο διαµέρισµα 39τµ πρώτο στη θάλασσα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 70.000 • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείται διαµπερές διαµέρισµα κοντά στη θαλασσα, 60 τµ, µε δυο δωµάτια, σαλόνι, κου ζίνα, µπάνιο σε ένα από τα καλύτερα σηµεία του χωριού. Τιµή 65.000 (ΚΩ∆8210) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµπερές διαµέρισµα 80 τµ πολύ κοντά στη θάλασσα, 2ου ορόφου, µε τρία δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο σε έ-να από τα καλυτέρα σηµεία του Πευκοχωριου. Τιµή 110.000 (ΚΩ∆ 8205) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ∆ιαµέρισµα 2ου ορόφου µε θεα, 70 τµ πλήρες επιπλωµένο µε δυο δωµάτια, κουζίνα, σαλόνι, µπάνιο σε πολύ καλό σηµείο, αξίζει να το δείτε!!! Τιµή µόνο 80.000(ΚΩ∆8205)

• ΦΟΥΡΚΑ Ισόγειο διαµέρισµα 70τµ µε µεγάλους και άνετους χώρους, πλήρως επιπλωµένο µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, ανεµιστήρες, µεγάλη βεράντα, και µόλις 50µ από τη θάλασσα. Τιµή ευκαιρίας 70.000!!! (ΚΩ∆21203) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται κατάστηµα 100 τµ στον κεντρικό δρόµο της Κρυοπηγης, σε αρίστη κατάσταση µε χώρους στάθµευσης στην εξαίρετη τιµή των 100.000 ευρώ. (ΚΩ∆5400) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε πολύ καλή κατάσταση και σε τιµή µόνο 385.000 ευρώ • ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πωλείται ξενοδοχειακή µονάδα πολυτελούς κατασκευής, έτοιµη προς εκµετάλλευση, πρώτη στη θάλασσα µε 20 διαµερίσµατα, ταβέρνα και beach bar. Τιµή 2.000.000 ευρώ. (ΚΩ∆ 5402) • ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Πωλείται ισόγειο κατάστηµα 80τµ στο κέντρο του Πολύχρονου 30µ από τη θάλασσα µε διαµπερές διαµέρισµα 1ου ορόφου 110τµ σε άριστη κατάσταση. Τιµή και τα δύο µόνο 230. 000!!! ΚΩ∆19201) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται επιχείρηση 12 επιπλωµένων διαµερισµάτων σε λειτουργία µε άδεια Ε.Ο.Τ σε άριστη κατάσταση µε ιδανική επένδυση σε τιµή ευκαιρίας !!! (ΚΩ∆10401) ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΧΑΝΙΩΤΗ Πωλείται οικόπεδο 3.800 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο 40µ από τη θάλασσα µε άδεια για δυο βίλες (330τµ έκαστο) µε απεριό-

ριστη θεα, σε ένα από τα καλυτέρα σηµεία της Χανιώτης. Τιµή 970.000 (ΚΩ∆ 11100) • ΜΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ Πωλείται οικόπεδο 975 τµ µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο, 100 µ από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ από 150.000 µόνο 120.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 16100) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,6 σε κεντρικό σηµείο µε καλή πρόσβαση τιµή 58. 000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 250 τµ µε σ.δ. 0,8 στο κέντρο τιµή 120. 000 ευρώ • ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πωλείται ΓΩΝΙΑΚΟ οικόπεδο 500 τµ µε σ.δ. 0,5 τιµή 145. 000 ευρώ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 15 στρέµµατα σε καταπληκτική πευκόφυτη περιοχή σε ύψωµα, στην τιµή των 130.000 (ΚΩ∆ 4005) • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 16 στρέµµατα σε πολύ ωραία τοποθεσία και σε τιµή ευκαιρίας µονό 50.000(ΚΩ∆4006) • ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Πωλείτε αγροτεµάχιο 2ο από τη θάλασσα 2500 τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο τιµή 360.000 ευρώ • ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΙΝΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΤΙΜΗ 90. 000 ΕΥΡΩ • ΣΑΝΗ Πωλείται αγροτεµάχιο 7,5 στρεµµάτων µε µεγάλη πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Κασσάνδρειας - Σάνη µόλις 800 µέτρα από τη θάλασσα τιµή ΕΥ-

ΚΑΙΡΙΑΣ!!! (ΚΩ∆20001) • ΣΙΒΗΡΗ Πωλείται αγροτεµάχιο 40 στρεµµάτων, µε προοπτική εντάξεως στο σχέδιο πόλεως και µε καταπληκτική θέα! Ιδανικό για επιχείρηση! (ΚΩ∆ 10001) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 1.500 µ, άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο. Τιµή ΑΠΟ 60.000 ΜΟΝΟ 50.000 (ΚΩ∆3005) • ΚΑΛΑΝ∆ΡΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 6 στρεµµάτων, µε πρόσοψη τον κεντρικό δρόµο σε ύψωµα. Τιµή 150.000 (ΚΩ∆3006) • ΦΟΥΡΚΑ Πωλείται αγροτεµάχιο 2 στρεµµατων, άρτιο και οικοδοµήσιµο στο κεντρικό δρόµο προς την παραλία, τιµή ευκαιρίας 95.000 ευρώ!!! (ΚΩ∆ 21003) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΣΙΒΗΡΗΣ 2ο ΑΠΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 79. 000 ΕΥΡΩ • ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ 45 ΤΜ ΜΟΛΙΣ 20 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 100 ΤΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 40000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1300 ΤΜ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2200 ΤΜ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΗΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΥΚΤΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ 98000 ΕΥΡΩ. []


Aγγελίες

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

13

EΠIKOINΩNIA

Μεσιτικό Γραφείο Ροδίτη Συνοδή (Τηλ.: 23770 - 51.406 & 6944 - 788.027) • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια, 50 τ.µ. και 65 τ.µ., µε καταπληκτική θέα, σε πολύ καλές τιµές (1.600 ευρώ/τ.µ.). • Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια 75 τ.µ. στην τιµή των 120.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 13.500 τ.µ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, µε πανοραµική θέα. Τιµή 350.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρέµ., στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτο στη θάλασσα, µε θέα το Συγγιτικό κόλπο. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλούνται 4 στρέµ. στην περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, πρώτα στο κύµα. Τιµή 270.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 21.800 τ.µ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής. Τιµή 440.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 27 στρέµ. µε έξι αρτιότητες, χτίζει 1.280 τ.µ., µε δικό του κολπάκι. Τιµή 1.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 42 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 44 στρέµ., στην περιοχή "Μ. Άµµος" της Αµµουλιανής, κατάλληλο για τουριστική µονάδα. Τιµή 3.500.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση "Αλυκές" της Αµµουλιανής, δεύτερο από την υπέροχη παραλία. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 4 στρέµ., στη θέση

"Αλυκές" της Αµµουλιανής, τρίτο από τη θάλασσα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλούνται αγροτεµάχια 1.600 τ.µ., 1.200 τ.µ., 1.100 τ.µ. και 1.860 τ.µ. σε πολύ καλές τιµές! • Πωλείται αγροτεµάχιο 8 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Φάκα" της Αµµουλιανής, σε πολύ καλή τιµή! • Πωλείται αγροτεµάχιο 4.200 τ.µ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, επικλινές, µε θέα το Όρος. Ίσως το καλύτερο σηµείο της Αµµουλιανής. Τιµή 150. 000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρέµ., επικλινές, στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής. Τιµή 320.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.600 στρέµ., στην

περιοχή "Καραγάτσι" της Αµµουλιανής, τρίτο από τον αιγιαλό, δίπλα σε άσφαλτο, επικλινές. Τιµή 280.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 1.080 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", δίπλα σε δρόµο. Τιµή 30.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 7.800 τ.µ. στο "Ξηροποτάµι", σε πολύ καλή τοποθεσία, πάνω στο δρόµο, επικλινές, µε θέα. Τιµή 170.000 ευρώ. • Πωλείται αγροτεµάχιο 5.500 στρέµ., στην περιοχή "Άγιος Γεώργιος" της Αµµουλιανής, µε καταπληκτική θέα. Τιµή 200.000 ευρώ. • Πωλείται έκταση 16 στρέµ. στην Ουρανούπολη, πάνω στο δρόµο, κοντά στα ξενοδοχεία, κατάλληλη για τουριστική µονάδα. Τιµή 1.000.000 ευρώ. []

Μεσιτικό Γραφείο Ευλογηµένου Λεµονιάς (Τηλ.: 6977 - 368.351) ∞ °ƒ √ ∆∂ ª∞ à π∞ ¡.ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌ. Ì ÔÈÎÔ‰È΋ ·Í›·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. ∆ÈÌ‹ 120. 000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23 730 - 23.075. ¡.ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Û Ôχ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÔÈÎÔ‰È΋ ·Í›·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÌfiÓÔ 90.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23. 075, 6977 - 368.351. ÕÁÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 30 ÛÙÚÂÌ., Û ‡„ˆÌ·, Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, fiÏÔ ÌfiÓÔ 45.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23. 075, 6977 - 368.351. ∫Ú˘ÔËÁ‹ ÚÔ˜ ¶Ôχ¯ÚÔÓÔ: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40 ÛÙÚÂÌ., ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, Á‡Úˆ ÙÔ˘ fiÏÔ

‡η, ÚÔ˜ 5.000 / ÛÙÚÂÌ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368. 351. ¡. ™ÎÈÒÓË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6 ÛÙÚÂÌ., ‡„ˆÌ· Ì ı¤·, ÌfiÓÔ 8.000 / ÛÙÚÂÌ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23. 075, 6977 - 368.351. ∫·ÛÛ¿Ó‰ÚÂÈ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂™À ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7 ÛÙÚÂÌ., fiÏÔ 60.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.07 5, 6977 - 368.351. ¢ π∞ ª∂ ƒ π™ ª∞ ∆∞ ¡. ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ‚ϤÂÈ ı¿Ï·Û Û·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÙÚÈÒÓ ÔÚfiʈÓ, 70 Ù.Ì. ∆ÈÌ‹ 250.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∫·ÛÛ¿Ó‰ÚÂÈ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∆ÈÌ‹ 125.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730-23.075, 6977- 368.351.

¡. ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, Ì 1¢,™∫,WC, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∆ÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ¡. ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, ÂÓÙfi˜ ·Ï·ÈÔ‡ ۯ‰›Ô˘, Ì 2¢, ™∫,WC, ÌfiÓÔ 50.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6977 368.351. ¡. ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 80 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∆ÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1¢,™∫, WC, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÌfiÓÔ 45. 000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¢,™∫,

WC, ·-ÓÒÁÂÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÌfiÓÔ 60.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075, 6977 - 368.351. ¶Ôχ¯ÚÔÓÔ: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, Û·ÏÔÎÔ˘˙›Ó·, WC Î·È ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, WC, fiÏ· Ì·˙› ÌfiÓÔ 85.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 23.075, 6977 - 368.351. ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·: ¶ˆÏÂ›Ù·È Í ÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ÚÒ ÙÔ “fi‰È” Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, 85 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, Ì 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ›Ó· - Ì·Ú - ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË, ˘ÁÈ‹˜ Âȯ›ÚËÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075 √π ∫√ ¶ ∂ ¢ ∞ ∫·ÛÛ¿Ó‰ÚÂÈ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ ‰›Ô˘ 700 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 53.000 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 23730 - 23.075.


14

EΠIKOINΩNIA

Aθλητισµός

Tρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

Στα γήπεδα της Xαλκιδικής Eπιµέλεια: AΓΓEΛOΣ BAΓΓΛHΣ

∆’ EΘNIKH

Aποτελέσµατα ∆’ Eθνικής

Xωρίς γκολ το παιχνίδι Π.O. Mουδανιών - AΠOΛΛΩNA Kαλαµαριάς

2η Aγωνιστική ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΑΡΙ∆ΑΙΑ 2 - 1 ΣΚΥ∆ΡΑ - ΑΓΙΟΝΕΡΙ 2 - 0 ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 0 - 0 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΟΧΟΣ 3 - 2 Ε∆ΕΣΣΑ - ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 3 - 0 ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ - ΚΟΥΦΑΛΙΑ 4 - 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ 0 - 1

Eπόµενη Aγωνιστική ΑΡΙ∆ΑΙΑ - ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΣΚΥ∆ΡΑ ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ - ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑ∆ΕΣ - Ε∆ΕΣΣΑ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Σ

’ ένα µέτριο παιχνίδι, που το χαρακτηρίζει απόλυτα το αποτέλεσµα, αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρµατα ο Π.O. Mουδανιών και ο AΠOΛΛΩN Kαλαµαριάς. Oι γηπεδούχοι προσπάθησαν από την αρχή να κυ-

ριαρχήσουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η πρώτη αξιόλογη απόπειρα ήταν στο 25, όταν ο Νίτσης µε δυνατό σουτ εντός περιοχής έστειλε την µπάλα άουτ, και η δεύτερη στο 45’, µε κεφαλιά του Σαρή, την οποία απέκρουσε ενστικτωδώς ο Μπαντής. Στο δεύτερο ηµίχρονο ο AΠOΛΛΩN πέρασε στην αντεπίθεση µε πρωταγωνιστή τον Παπαδόπουλο, ο οποίος δύο φορές (στο 77’ και στο 80’) έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά η τύχη δεν ήταν µε το µέρος του. Tο παιχνίδι έληξε µε δύο απώλειες –την αποβολή του Πανισκάκη (Π.O.M.) µε “κόκκινη κάρτα” για αντιαθλητική συµπεριφορά και την αποβολή του Σιναϊδη (AΠOΛΛΩN) µε δεύτερη “κίτρινη κάρτα” για σκληρό φάουλ. Συνθέσεις Π.Ο. Μουδανιών: Αθανασιάδης, Ελευθερίου, Κολώνης, Κουρκούδιαλος, Μυστηλίδης, Τσιώνας, Σαρής, Πανισκάκης, Χρυσοµάλλης (76’ Θαµνίδης), Σαρηγιαννίδης, Νίτσης( 78’ Τσακαλίδης). ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαµαριάς: Μπαντής, Σιναϊδης, Σαλέπης, Βέντσιος (70’ Καιάφας), Μηροφορίδης, Τσαταλής, Κουκουλάκης (60’ Καραµπατζακίδης), Κωστής, Καµ-

πουρίδης (77’ Τσιφλίδης), Παπαδόπουλος, Κανούλας. Βαθµολογία ΑΕΤΟΣ Σκύδρας 6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Γαλατάδων 6 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 6 ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 4 ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαµαριάς 4 Π.Ο. Μουδανιών 4 Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ 3

Π.Ο. Ν. Καλλικράτειας 3 Π.Α.Ο. ∆ιοικητηρίου 3 ΕΘΝΙΚΟΣ Σοχού 1 ΝΙΚΗ Πολυγύρου 0 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Αγιονερίου 0 ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας 0 Π.Α.Ο. Κουφαλίων 0 ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ 0

A’ EPAΣITEXNIKH

Mε 2 - 1 εντός έδρας ο N. ∆IAΓOPAΣ νίκησε τον EPMH στην παράταση Σ

Aποτελέσµατα A’ Eρασ/χνικής 3η Aγωνιστική ΛΑΚΚΩΜΑ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 1 - 1 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΦΛΟΓΗΤΑ 4 - 0 ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΒΑΡΒΑΡΑ 1 - 5 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΑΡΝΑΙΑ 0 - 2 ΚΡΗΝΗ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ 4 - 0 ΣΥΚΙΑ - ΑΦΥΤΟΣ 3 - 3 Ν. ΠΛΑΓΙΑ - Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ 2 - 1 ΝΙΚΗΤΗ - Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ 0 - 5

Eπόµενη Aγωνιστική ΣΥΚΙΑ - ΛΑΚΚΩΜΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΑΦΥΤΟΣ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΦΛΟΓΗΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΡΗΝΗ ΑΡΝΑΙΑ - Ν. ΠΛΑΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ - Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ - ΝΙΚΗΤΗ

’ ένα παιχνίδι, µε αµείωτο ρυθµό και γρήγορες εναλλαγές της µπάλας, µε τους δύο αντιπάλους να κυνηγούν µε πάθος το γκολ, διεξήχθη στα N. Πλάγια ο αµφίρροπος αγώνας µεταξύ του N. ∆IAΓOPA και EPMH N. Ποτίδαιας, που έληξε 2 – 1 στις καθυστερήσεις, µε ένα αµφισβητούµενο πέναλτι, που λίγο έλειψε να προκαλέσει γενικευµένη σύγκρουση µεταξύ γηπεδούχων και φιλοξενουµένων. O EPMHΣ µπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πέτυχε γκολ µε τον Kαρσλίδη, το οποίο ακυρώθηκε, αφού προηγήθηκε φάουλ του Ποπίδη µέσα στην περιοχή. O Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ανταπέδωσε την απειλή στο 20’, όταν ο Φιλιππίδης από το σηµείο του πέναλτι, έστειλε την µπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Τσακλάκη. Πρώτοι οι παίκτες της N. Ποτίδαιας είχαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το γκολ στο 25’ µε σουτ του Kαµπάνη, αλλά η χαρά τους δεν κράτησε πολλοί, διότι στο 29’ ο Τσεκλίδης ισοφάρισε το σκορ, µε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. O EPMHΣ συνέχισε την πίεσή του στο β’ ηµίχρονο και λίγο έλειψε στο 75’ να διπλασιάσει τα γκολ µε τον Ποπίδη, ο οποίος, ευρισκόµενος “τετ α τετ” µε τον τερµατοφύλακα, έστειλε την µπάλα στο δοκάρι. Kαι ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα λήξει ισόπαλο, στις καθυστερήσεις ο διαιτητής κατελόγισε πέναλτι σε βάρος των φιλοξενουµένων, παρά τις διαµαρτυρίες τους για “οφ σάιντ”, ποινή την οποία εκτέλεσε µε επιτυχία ο Tσεκλίδης, κάνοντας το τελικό 2 - 1. ∆ιαιτητές Κουρίδης, Κοντός, Παρέση. Συνθέσεις N. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ N. Πλαγίων: Τσόµτσος, Πανανός, Σκού τας, Αλµπάνης, Ζωτάκης (60’ Τσουρέκος), Καρακυριαζής (77’ Τσαγανός), Φιλιππίδης, Καραγκιοζίδης, Τσε-

κλίδης, Καραµαγκάλης, Ελευθεριάδης. ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας: Τσακλάκης, Ιωάννου, Τεγκρανιάν, Γκουβεντάρης, Νίτσης, Κοντός, Καρσλίδης, Μιχαηλίδης (50’ Παπαβασιλείου), Ποπίδης, Καµπάνης, Κλοντιάν. Σκόρερ Τσικλίδης 29’, (93’ πεν.), Καµπάνης 25’. Βαθµολογία ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Αφύτου 7 ΑΠΟΛΛΩΝ Αρναίας 7 ΘΥΕΛΛΑ Κρήνης 7 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Πορταριάς 7

ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου 6 A.O. Σηµάντρων 6 ΑΕΤΟΣ Βαρβάρας 6 ΑΣΤΗΡ Ν. Συλλάτων 6 ∆ΙΓΕΝΗΣ Λακκώµατος 6 ΦΟΙΝΙΞ Νικήτης 4 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. Μαρµαρά 3 Ν. ∆ΙΑΓΟΡΑΣ Ν. Πλαγίων 3 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς 1 ΕΡΜΗΣ Ν. Ποτίδαιας 0 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ν. Φλογητών 0 ΑΚΑΝΘΟΣ Ιερισσού 0
Aθλητισµός

Tρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

15

EΠIKOINΩNIA

Aποτελέσµατα B’ Eρασιτεχνικής 2η Aγωνιστική Bόρειος Όµιλος ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ 3 - 0 ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 3 - 1 ΚΡΗΜΝΗ - ΒΡΑΣΤΑ 1 - 0 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΓΟΜΑΤΙ 5 - 3 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - Ν. ΡΟ∆Α 0 - 0

H συνάντηση του Π.O. Mουδανιών και του AΠOΛΛΩNA Kαλαµαριάς στο γήπεδο των N. Mουδανιών προδιαγραφόταν ως το “ντέρµπι” της 2ης Aγωνιστικής. Ωστόσο, το άγχος των δύο οµάδων για τη νίκη προκάλεσε νευρικότητα στους παίκτες, που δεν µπορούσαν να µετατρέψουν σε γκολ τις προσπάθειές τους.

Nότιος Όµιλος ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ / Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ 3 - 0 ΦΟΥΡΚΑ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 3 - 2

Γκολ και θέαµα από Γαλάτιστα & Γοµάτι Άνετη η επικράτηση του ∆ιονυσίου Ο

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΤΑΝΟΣ 0 - 2

ΟΛΥΝΘΟΣ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ 0 - 3

B’ EPAΣITEXNIKH

BOPEIOΣ OMIΛOΣ χτώ γκολ σε µία αναµέτρηση αποδεικνύει το θέαµα το οποίο απήλαυσαν οι θεατές που βρέθηκαν στη Γαλάτιστα, µε τον ANΘEMOYNTA να υποδέχεται τον HΦAIΣTO Γοµατίου. Το Μεταγγίτσι δεν µπόρεσε να αντισταθεί στην ανωτερότητα της οµάδας του Ταξιάρχη, µε συνέπεια να ηττηθεί µε 3 - 0, ενώ τρία γκολ δέχτηκε και ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σταγείρων / Στρατονίκης από τον πρωτοπόρο µέχρι στιγµής ΑΣΤΕΡΑ Β. Χαλκιδικής. Bαθµολογία ΑΣΤΕΡΑΣ Β. Χαλκιδικής 6 ΑΝΘΕΜΟΥΣ Γαλάτιστας 6 ΧΟΛΟΜΩΝ Ταξιάρχη 6 ΧΟΛΟΜΩΝ Ριζών / Παλαιόχωρας 6 ΞΕΡΞΗΣ Ν. Ρόδων 4

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ/Π 0 - 2

ΘΥΕΛΛΑ Στανού 3 ∆ΟΞΑ Κρήµνης 3 ΕΛΠΙΣ Βραστών 3 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γοµατίου 3 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. Παναγίας 1 Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Νεοχωρίου 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σταγείρων / Στρατονίκης 0 Α.Ο. Μεταµόρφωσης 0 ΘΥΕΛΛΑ Μεταγγιτσίου 0 NOTIOΣ OMIΛOΣ έντε γκολ σηµείωσε η ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου µε αντίπαλο τη ∆OΞA Kαλυβών και, πλέον, άπαντες στο στρατόπεδο των πρασίνων κοιτάζουν την επόµενη αναµέτρηση µε τον Άγιο Μάµα. Η Τρίγλια σηµείωσε άλλη µία νίκη, κερδίζοντας αυτήν τη φορά πιο εύκολα –απ’ ό,τι δεί-

Π

χνει το τελικό αποτέλεσµα– τον Άγιο Μάµα µε 3 - 1, ενώ εύκολο απόγευµα είχαν και η Ν. Ηράκλεια µε τα Ελαιοχώρια. Bαθµολογία ΚΥΠΡΟΣ ∆ιονυσίου 6 ΑΕΤΟΣ Φούρκας 6 Π.Ο. Τρίγλιας 6 ΕΛΠΙΣ Αγίου Παντελεήµονα 4 ΑΙΑΣ Ελαιοχωρίων 4 Α.Ε. Αγίου Παύλου / Ν. Ηράκλειας 3 ΑΙΓΕΑΣ Παλλήνης 3 Α.Σ. Αγίου Μάµα 3 ∆ΟΞΑ Ορµύλιας 2 ΑΡΗΣ Κασσανδρείας 1 Α.Σ. Ν. Σκιώνης 1 ∆ΟΞΑ Καλυβών 0 ΟΛΥΝΘΟΣ Ολύνθου 0 ΕΛΠΙΣ Πολυγύρου 0

ΟΡΜΥΛΙΑ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2 - 2 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΚΑΛΥΒΕΣ 5 - 2 ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ - Ν. ΣΚΙΩΝΗ 0 - 0 ΤΡΙΓΛΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 3 - 1

Eπόµενη Aγωνιστική Bόρειος Όµιλος ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΡΑΣΤΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΟΜΑΤΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ Ν. ΡΟ∆Α - ΚΡΗΜΝΗ ΡΙΖΑ / ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΣΤΑΝΟΣ - Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Nότιος Όµιλος ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ / Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΚΑΛΥΒΕΣ - ΦΟΥΡΚΑ Ν. ΣΚΙΩΝΗ - ΟΡΜΥΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ - ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ


EΠIKOINΩNIA

16

K. Mακεδονία

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2009

Θεσσαλονίκη Οι µαρτυρίες 1.218 µεταναστών για προβλήµατα υγείας και πρόσβαση στην περίθαλψη «Τ

α παιδιά αρρωσταί-

µία από τους συνολικά 1.218 ε-

στον υπό διερεύνηση πληθυ-

νουν συνέχεια, ακόµη

νήλικες µετανάστες που συµµε-

σµό, µόνο το 26% των ασθενών

και το καλοκαίρι. Η υγρασία και

τείχαν στην έρευνα των «Για-

περιθάλπεται ή παρακολουθεί-

η µούχλα είναι σαν καρκίνος, τα

τρών του Κόσµου», που διεξήχ-

ται πλήρως, το 27% περιθάλπε-

τρώει αργά, αλλά δεν έχω τα

θη σε 11 χώρες της Ευρώπης

ται µερικώς και το 45% δεν τυγ-

µέσα για να βρω κάτι καλύτε-

(Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ε-

χάνει καµίας απολύτως ιατρικής

ρο…». Η µαρτυρία της Αλβανί-

λβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασί-

φροντίδας.

δας K.Σ. στους «Γιατρούς του

λειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώ-

Έγκυες και παιδιά

Κόσµου», είναι χαρακτηριστική

ρες, Πορτογαλία, Σουηδία), για

Οι οικογένειες που συνάν-

των προβληµάτων που αντιµε-

την πρόσβαση στην περίθαλψη.

τησαν οι «Γιατροί του Κόσµου»

τωπίζουν οι µετανάστες. Η γυ-

Σκοπός της δίχρονης έρευνας

συχνά διαµένουν σε ανθυγιεινά

ναίκα ζει στην Ελλάδα τα τε-

ήταν η καταγραφή αυθεντικών

και υπερβολικά µικρά καταλύ-

λευταία 12 χρόνια µε τον ενός

µαρτυριών σχετικά µε τις συν-

µατα, λόγω του ότι δεν έχουν

έτους γιο της, τα τρία ανίψια και

θήκες διαβίωσης, την κατάστα-

άδεια παραµονής και τα εισοδή-

τη µητέρα της.Και οι έξι κατοι-

ση της υγείας και την πρόσβαση

µατά τους είναι χαµηλά. Μόλις

κούν σ' ένα διαµέρισµα δύο δω-

σε περίθαλψη των πλέον άπο-

το 48% των εγκύων παρακολου-

µατίων, το οποίο, σύµφωνα µε

ρων και περιθωριοποιηµένων α-

θείται από γιατρό κατά τη διάρ-

τις περιγραφές της ίδιας, είναι

νθρώπων, που υφίστανται και

κεια της κύησης.

παλιό, σκοτεινό, κρύο και γεµά-

τις µεγαλύτερες διακρίσεις στην

«Η Τζινέτ κατάγεται από το

το υγρασία κατά τους χειµερι-

Ευρώπη: των µεταναστών, χω-

Καµερούν. Οι οµάδες των «Για-

νούς µήνες. Η γυναίκα εκτιµά

ρίς έγγραφα. Και ειδικότερα,

τρών του Κόσµου» στην πόλη Μπορντό τη συνάντησαν όταν

πως η κατάσταση του καταλύ-

των πλέον ευάλωτων ανάµεσά

µατος βλάπτει σοβαρά την υ-

τους, των εγκύων και των παι-

ήταν κάτω των 35 ετών. Κατά

και το 22% εργάζεται κατά τις

ιατρική παρακολούθηση

ήταν έγκυος. Χωρίς άδεια παρα-

γεία των παιδιών, για τα οποία

διών.Κατά τη διάρκεια της έρευ-

µέσο όρο, εγκατέλειψαν τη χώ-

νυχτερινές ώρες, τις περισσότε-

Μεταξύ των ερωτηθέντων,

µονής, δεν λάµβανε καµία ια-

είναι η ίδια υπεύθυνη, αλλά α-

νας, οι «Γιατροί του Κόσµου»

ρα τους πριν από 4,5 χρόνια και

ρες ηµέρες της εβδοµάδας- κυ-

το 34% των ανδρών και το 23%

τρική φροντίδα κατά τη διάρ-

ναγκαστικά ζει σ' αυτό εδώ και

συνάντησαν τον ίδιο αριθµό γυ-

έζησαν τρία χρόνια χωρίς άδεια

ρίως γυναίκες (26% έναντι 14,7

των γυναικών κρίνουν την κατά-

κεια της εγκυµοσύνης της και

εφτά χρόνια, καθώς το ενοίκιο

ναικών και αντρών, χωρίς άδεια

παραµονής. Το 56% ανέφερε κί-

% των ανδρών).Ένα άλλο στοι-

σταση της υγείας τους ως κακή

ζούσε σε αποθήκες, σε εγκατα-

είναι πολύ χαµηλό. Η K.Σ. είναι

παραµονής και το 55% αυτών

νητρα µετανάστευσης που σχε-

χείο, που αποδεικνύει πόσο δυ-

ή πολύ κακή, ποσοστό τρεις φο-

λελειµµένα κτίρια και ορισµένες

τίζονται µε οικονοµικές δυσκο-

σµενείς είναι οι συνθήκες εργα-

ρές υψηλότερο απ' αυτό του

φορές σε στέγες φιλοξενίας,

λίες, ενώ µόνο το 6% των ερω-

σίες τους, είναι το γεγονός ότι

γενικού πληθυσµού των 25 χω-

µαζί µε την πρωτότοκη κόρη

τηθέντων επικαλέστηκε λόγους

ένα ποσοστό 8% έχει υποστεί

ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

της. Το µωρό της γεννήθηκε τον

υγείας για την άφιξή του στην

κάποιο εργατικό ατύχηµα.

Κατερίνη “Η άγνωστη πλευρά του Ολύµπου”

Ευρώπη. Οι συνθήκες διαµονής και ε-

Το 59% του πληθυσµού των

υγεία των µεταναστώνΠερισσό-

µεταναστών αναφέρει ότι έχει

τεροι από τους µισούς ερωτη-

υποστεί τουλάχιστον µία µορφή

θέντες (ποσοστό 52%) είναι ά-

κακοποίησης, ενώ το 40% ανα-

στεγοι, ζουν σε επισφαλή κατα-

φέρει ότι έχει υποστεί διάφορα

λύµατα ή σε κέντρα βραχυπρό-

είδη κακοποίησης.Πολύ συχνά,

θεσµης ή µεσοπρόθεσµης στέ-

οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν

γασης. Το 35% εκτιµούν πως οι

ότι έχουν ταλαιπωρηθεί από την

συνθήκες διαµονής τους είναι

πείνα ή τον υποσιτισµό, έχουν

επικίνδυνες ή και ολέθριες τόσο

ζήσει σε εµπόλεµη χώρα, έχουν

για τη δική τους υγεία όσο και

υποστεί σωµατική κακοποίηση,

για την υγεία των παιδιών τους.

έχουν δεχτεί απειλές ή έχουν

Μια τέτοια περίπτωση είναι κι

φυλακιστεί για τις ιδέες τους,

αυτή του Μαρτέν, που βρέθηκε

έχουν υποστεί βασανιστήρια και

στη Γαλλία πριν από 12 χρόνια.

σεξουαλικές επιθέσεις.

άγνωστη πλευρά του Ολύµπου, µε το περίφη-

µαζί µε τη σύζυγο του και τα

µο αγριόγιδο, τα 1.000 είδη φυτών και τις ανε-

δύο τους παιδιά, τα οποία πά-

ξερεύνητες πλαγιές του, παρουσιάστηκε στην 10η πα-

σχουν από µολυβδίαση (δηλη-

νελλήνια συνάντηση Ορειβατών και Οικολόγων, το Σαβ

τηρίαση από µόλυβδο) εξαιτίας

βατοκύριακο στο Λιτόχωρο του νοµού Πιερίας. Σύµ-

των ανθυγιεινών συνθηκών,

φωνα µε τους ορειβάτες, τα αγριόγιδα συναντώνται

που επικρατούσαν στα καταλύ-

συνήθως σε κοπάδια των 5 - 15 ατόµων, αλλά τα αρσε-

µατα, όπου έχει διαµείνει η

νικά ζουν µόνα τους, εκτός από την περίοδο της ανα-

οικογένεια.Το 51,3% των ερωτη-

παραγωγής. Εκτιµάται, ότι ο συνολικός αριθµός τους

θέντων έχουν µια τακτική ή πε-

στην Ελλάδα δεν ξεπερνά πλέον τα 500 άτοµα. Επί-

ριστασιακή δουλειά για να εξα-

σης, στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε λόγος για την

σφαλίζουν τα προς το ζην.

επανεµφάνιση της αρκούδας στον Όλυµπο, αλλά και

Ασκούν επαγγέλµατα που αφο-

για τα είδη τα οποία έχουν εξαφανιστεί από την πε-

ρούν κυρίως τον τοµέα των

ριοχή, όπως ο γυπαετός και ο µαυρόγυπας. Τη συνάν-

υπηρεσιών καθαρισµού και την

τηση διοργάνωσαν οι Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερί-

παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες,

α 2008, µε τη στήριξη της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης

υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθή-

Πιερίας και των δήµων Λιτοχώρου και ∆ίου.

κες: το 37% εργάζεται περισσότερες από δέκα ώρες την ηµέρα

µατα υγείας που εντοπίστηκαν

Νοέµβριο του ‘08», αναφέρεταιµεταξύ άλλων- στην έρευνα.

από τη βία

ργασίες επικίνδυνες για την

Ζει σε µια περιοχή του Παρισιού

Η

Άτοµα ταλαιπωρηµένα

Ανάµεσα στα 1.371 προβλή-

Άνθρωποι µε ανεπαρκή

Τηλ: 23740 - 22.591, FAX: 23740 - 24.628, E-mail: Radiokas@otenet.gr

F. 2822/29-9-09  

epikoinonia-news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you