__MAIN_TEXT__

Page 1

EPI KENNISCENTRUM Kennisdelen doen wij samen

MET ONDER ANDERE Bekend door Communicatie- en gedragtraining

Masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

De EPI-kennissessies: ruggengraat van Praktijk & Innovatie


Inhoud Voor- en dankwoord Er was eens... Bekend door Communicatie- en gedragtraining De EPI-kennissessies: ruggengraat van Praktijk & Innovatie Goud Grunn Vereende krachten in Research Group on Earthquake Resistant Structures Er was meer... Masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’ Groutnes uut Grunn! Beste mor weer! Gedicht van Wadwicht Inge Zwerver: Magie


Voor- en dankwoord Na ruim 5 jaar komt er een einde aan EPI-kenniscentrum. Eind 2013 nam de voorzitter van het college van bestuur van het Alfa-college, Engel Antonides, het initiatief om samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen een kenniscentrum op te richten. Na een opstartfase ging EPI-kenniscentrum in 2015 daadwerkelijk aan de slag met kennisdeling. Onze rol in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen namen wij altijd zeer serieus en we zijn trots dat we een bijdrage konden leveren. We zijn ons er terdege van bewust dat de problemen in het aardbevingsgebied nog lang niet zijn opgelost en dat er nog steeds veel kennisdeling nodig is. Daarom worden de activiteiten, het warme netwerk en de opgedane kennis ondergebracht bij onze grondleggers en diverse samenwerkingspartners, zodat zij deze kennisdeling kunnen voortzetten. In haar laatste jaar 2020 heeft EPI-kenniscentrum vanwege COVID–19 helaas allerlei activiteiten moeten annuleren. Net zoals vele anderen moesten ook wij omschakelen naar andere vormen van kennisoverdracht en scholing. Wij hadden u graag in december persoonlijk gezien tijdens een congres over 5 jaar EPI-kenniscentrum, waar wij met zijn allen voor de laatste keer kennis en ervaringen zouden delen. Helaas zit dat er dit jaar niet in. Daarom dit magazine als alternatief kennisproduct. Dit keer delen we kennis over onszelf; over wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en vooral mét wie. Want ons motto was altijd ‘Klein, maar door samenwerking groot’. We nemen u mee terug in de tijd van duizenden deelnemers die de trainingen ‘Communicatie & gedrag’ volgden en naar de periode van de openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen. Verder aandacht voor het lectoraat van Ihsan Bal, die dankzij een significante financiële bijdrage vanuit EPI-kenniscentrum zowel 4 jaar een leerstoel heeft alsook de benodigde testfaciliteiten in de vorm van een cyclische vlaktester bij BuildinG. Natuurlijk hebben we nóg meer te melden, hiervoor verwijs ik u naar de inhoudsopgave van dit magazine. Het team van EPI-kenniscentrum vindt het jammer dat de stichting ophoudt te bestaan, maar is blij dat de activiteiten voortgezet worden. Wij zijn dankbaar dat door financiering van de provincie Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Nationaal Coördinator Groningen, Economic Board Groningen en Nationaal Programma Groningen het mogelijk is geweest om onze activiteiten passend en laagdrempelig aan te bieden aan een breed publiek. We hebben veel kennis opgedaan die we nu overdragen aan het Alfa-college, de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen en samenwerkingspartners. Daardoor kunnen jongeren uit het mbo, hbo en wo tijdens hun studie en professionals in het werkveld deze kennis gebruiken om verder vorm en inhoud te geven aan de versterkingsoperatie die nog volop moet worden uitgevoerd. Vanuit ons hele team: heel hartelijk bedankt dat u partner of belangstellende was van EPI-kenniscentrum. Alle deelnemers, alle experts, alle inzet vanuit onze grondleggers en financiële partners; we hebben het met elkaar voor elkaar gekregen! Veel leesplezier met ons eerste en laatste EPI-magazine. Gert Buisman Directeur EPI-kenniscentrum (a.i.)


Er was eens... Zo beginnen vaak de verhalen, vooral die met een goede afloop. Op dit moment van schrijven, november 2020, kunnen we nog niet zeggen dat aan het verhaal rondom de mijnbouwschade in Groningen een goed einde is gekomen. Bij de oprichting van EPI-kenniscentrum was het de verwachting dat een periode van 4 jaren EPIkenniscentrum voldoende zou zijn. Dan zouden de grootste problemen in het mijnbouwschadedossier zijn opgelost, de versterking in volle gang zijn en ons werk overbodig. Was dat maar waar! We kennen de vele verhalen van mensen die al jaren kampen met onduidelijkheid over het wel of niet versterken van een woning, school of bedrijfspand en op welke manier. Natuurlijk zijn er ook successen geboekt en wordt kennis gedeeld, echter, er is nog een lange weg te gaan. Sterke behoefte aan meer kennis Terug naar het begin van EPI-kenniscentrum. Vanaf 2012 nemen de aardbevingen in Groningen als het gevolg van de gaswinning toe. De beving in Huizinge in augustus 2012 wordt door velen gezien als een kantelpunt in het dossier: er moet nu echt iets gebeuren om Groningen veilig te houden! Bewoners in het gebied voelen zich onveilig en onzeker, de gebouwen en andere objecten zijn immers onderhevig aan de impact van de aardbevingen. Hoe veilig zijn de gebouwen nog? Aardbevingen zijn in Nederland een relatief nieuw verschijnsel. Bovendien zijn ‘natuurlijke’ bevingen anders van karakter dan bevingen die ontstaan door menselijke activiteiten zoals aardgaswinning. Alleen al de (on)diepte waarop de Groningse bevingen plaatsvinden, maakt dat de kennis voorhanden vanuit de tektonische aardbevingen niet 1 op 1 een toegepast kan worden in Groningen. Bedrijven die bij het schadeherstel zijn betrokken hebben geen vanzelfsprekende expertise op dit terrein in huis. Een gerichte Groningse aanpak met betrekking tot kennis, innovatie, onderzoek en scholing rondom het thema van bevingsbestendig bouwen en infra is noodzakelijk. Op initiatief van het Alfa-college wordt er in 2013 samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen een plan opgesteld om een kennis- en praktijkcentrum op te richten, waarbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Door opstartfinanciering van de Nederlandse Aardolie Maatschappij wordt het mogelijk om de organisatie in te richten en een website te lanceren in 2014.


Kansen en mogelijkheden De realisatie van een gezamenlijk kenniscentrum vanuit de onderwijsinstellingen -neutrale en onpartijdige spelers in het veld- biedt tegenwicht aan de negatieve aspecten die met de aardbevingen gepaard gaan. Het draagt bij aan de kennisontwikkeling en -uitwisseling rondom bevingsbestendige bouw en infra en betekent een geweldige kans voor de werkgelegenheid, zowel voor studenten, werkenden als werkzoekenden in deze regio. Daarnaast biedt het kenniscentrum een prachtige kapstok voor de verbinding met de regionale speerpunten Energie en Healthy Ageing. Immers, als een woning toch moet worden aangepakt als gevolg van bevingsschade, kijk dan gelijk naar energiebesparende maatregelen en levensloopbestendigheid. Dit overtuigt de provincie Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Nationaal Coördinator Groningen en Economic Board Groningen, zij verstrekken voor een periode van 4 jaren financiering. Er wordt gekozen voor de naam EPIkenniscentrum; E voor educatie, P voor praktijk en de I voor innovatie. EPI-kenniscentrum gaat eind 2014 van start met als doel bij te dragen aan het oplossen van diverse maatschappelijke opgaven in Groningen, waar bewoners zich onveilig voelen door de aardbevingen en onzeker zijn over de staat van hun huis en de omvang van toekomstige bevingen. Het plan is dat te doen door: • • • • •

De letters E, P en I vormen samen het beeldmerk van EPI-kenniscentrum

duidelijkheid te scheppen over de wijze waarop woningen hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt kunnen worden; door studenten en werknemers op te leiden en bij te scholen; door kennisontwikkeling en innovatie over bouwen en ondergrond te stimuleren; door de regio zelf in kennis klaar te stomen voor de opgave waarvoor hij staat; door de kansen die in de (regionale) bouwsector ontstaan een (kennis) impuls te geven en zo een nieuw economisch perspectief te creëren.

Aan de slag Jeroen Rijnhart wordt aangesteld als kwartiermaker en directeur. Hij blikt terug. “De initiatiefnemers zochten een kwartiermaker die in staat was om succesvol nieuwe activiteiten te starten en verbinding kon leggen tussen het onderwijs (de initiatiefnemers), het werkveld, de overheden, de NAM etc.”

Jeroen Rijnhart, kwartiermaker EPI-kenniscentrum

“Ik ben in november 2014 gestart in een zeer roerige tijd waarbij min of meer gelijktijdig Centrum Veilig Wonen ontstond en de verhoudingen tussen partijen ‘afwachtend’ was. We hebben ons direct gericht op het ontwikkelen van een kennisprogramma. In de twee jaar van mijn directeurschap zijn we bezig geweest met het bouwen van een structuur en het binnen deze structuur uitvoeren van kennisdeling. De opzet is niet veranderd, de impact en organisatie wel. Van niets naar een organisatie die werd herkend en erkend en grote aantallen cursisten -meer dan 6000- als klant bediende. Dat is de verdienste geweest van alle collega’s van EPI-kenniscentrum, Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en de RUG die daar met veel enthousiasme aan hebben bijgedragen.” Marion Arends, regiodirecteur techniek bij Alfa-college, is vanaf het begin betrokken bij EPI-kenniscentrum als bestuurslid. Ze kijkt met een tevreden gevoel terug op de inzet van partners en financiers. “Door de provincie Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Nationaal Coördinator Groningen, Economic Board Groningen en Nationaal Programma Groningen is altijd heel constructief meegedacht en geadviseerd richting EPI-kenniscentrum. Daardoor zijn wij optimaal in positie gebracht in het werkveld en hebben ons

Marion Arends, regiodirecteur techniek bij Alfa-college


werk goed kunnen doen. En natuurlijk door de inzet van het zeer gedreven team van EPI-kenniscentrum zelf, dat wil ik vooral benoemen”, voegt ze er met een lach aan toe. “Ook werden er elke maand gesprekken gevoerd tussen de directeur en het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband, met daarin vertegenwoordigers van de grondleggers. Hun namen mogen natuurlijk niet ontbreken, zij zijn heel belangrijk geweest voor EPI-kenniscentrum: Sander van der Tol, Rien Herber, Mike Hacking, Roland Klarenbeek en Kuneke Schraagen”, zo besluit Marion Arends. Flitsende start EPI-kenniscentrum krijgt direct een fikse klus, Centrum Veilig Wonen komt met een Erkenningsregeling en de uitvoering van de daaruit voortkomende opleidingen komt bij EPI-kenniscentrum te liggen. Theo Andreae, nu werkzaam bij Nationaal Coördinator Groningen en daarvoor bij CVW, was van het begin af aan betrokken bij deze Erkenningsregeling. Hierin werd vastgelegd aan welk kennisniveau vakmensen zouden moeten voldoen die met schadeherstel en of versterken aan de slag gaan in het aardbevingsgebied. Terugkijkend op deze beginfase vertelt Theo het volgende.

“Op mijn voorstel is de invulling, organisatie en uitvoering van trainingen in het kader van de Erkenningsregeling neergelegd bij EPI-kenniscentrum. De eerste training was ‘Communicatie & gedrag in aardbevingsgebieden’. In januari 2015 begonnen de voorlichtingsbijeenkomsten over de Erkenningsregeling. Waar we bij de start dachten in totaal zo tussen de 1000-1500 vakmensen te erkennen, zaten we binnen een half jaar al op dat aantal. Bovendien volgden de studenten bouw van het Alfa-college de training op school zodat ze, als ze hun diploma hadden, ook al erkend konden worden als vakman. Later werd het ook aangeboden aan de studenten van Noorderpoort in Stadskanaal. In de drukste periode zijn er zo’n 15 docenten en trainers ingezet. Uiteindelijk hebben in ruim 4 jaar tijd circa 6000 mensen de training gevolgd.“ Kim Bode, destijds coördinator Educatie, herinnert zich de hectische tijd nog goed. “We waren een nieuwe organisatie, nog aan het opbouwen en inrichten. Door de Erkenningsregeling moesten we snel en professioneel acteren. Met het kleine team dat toen onder leiding van Jeroen ontstond hebben we dat gedaan en bestaansrecht gecreëerd. De uitreiking van het duizendste certificaat voor de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ was voor mij een hoogtepunt.“ Maar het bleef niet bij Communicatie en gedrag. Vanuit de Erkenningsregeling werd er ook invulling gegeven aan het thema veiligheid door een training ‘Veilig werken met rolsteigers’ en twee workshops met Vlink: ‘Bewust stilstaan bij veiligheid in de werkvoorbereiding’ en ‘Bewust leidinggeven aan veiligheid’. En de opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’ werd samen met de Betonvereniging ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen. Kortom, na een lange opstartfase dus een flitsende start voor EPI-kenniscentrum!

Eén van de rolsteigers die onderdeel waren van de training ‘Veilig werken met rolsteigers’; een onderdeel van de Erkenningsregeling


Bekend door

Communicatie- en gedragtraining “Mijn vrouw zegt dat ik anders met haar praat!”, zegt Piet, de ervaren schilder van 62. Hij stapt met een glimlach op zijn gezicht het leslokaal binnen op de laatste trainingsdag. “Vincent, Vincent, ik wil wat vertellen, het werkt!” zegt Ali van 22 als hij binnenkomt en vervolgens zijn verhaal doet aan zijn medeleerlingen bouwkunde bij het Alfa-college. Hij heeft, tijdens zijn stage als werkvoorbereider bij de BAM, overleg gehad met een zeer gefrustreerde mevrouw Venema in het aardbevingsgebied. “Ali, jij bent de éérste bouwvakker die begrijpt hoe vervelend het voor mij is in dit hele proces van al die reparaties en versterkingen! Eindelijk iemand die naar mij luistert, met jou kan ik verder!”, volgens Ali. Hij had op de vorige trainingsdag een soortgelijke lastige situatie geoefend met trainingsactrice Arianthe. Zomaar twee voorbeelden uit de koker van Vincent van Dijken. Vincent is 1 van de in totaal 15 trainers die zich sinds 2015 hebben ingezet voor de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’.


Communicatie- en gedragtraining Wilde je meewerken aan de versterking of schadeherstel in het aardbevingsgebied, dan werd je geacht erkend vakman te zijn en daarvoor een aantal opleidingen te hebben doorlopen van de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen (CVW). Een daarvan was de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’. Doel was om de mensen bewust te maken van het effect van communicatie. Wat is het effect van lichaamstaal en woordgebruik? Hoe komt het dat iemand communiceert zoals hij of zij dat doet? En op welke wijze is het mogelijk om tot een prettige samenwerking te komen met alle betrokkenen, zowel in het aardbevingsgebied als op het werk en in de privésfeer? Uiteindelijk volgden sinds de start in 2015 in totaal ruim 6000 bouwplaatsmedewerkers, hun leidinggevenden en studenten van het Alfacollege en Noorderpoort de training. Het was in het begin dan ook bijna niet meer bij te benen qua organisatie, herinnert Monique de Vries zich. Zij regelde de organisatie en planning van de trainingen.

“De aanmeldingen kwamen veel sneller en in groteren getale binnen dan was verwacht, er was gerekend op maximaal 1500 deelnemers, over een langere periode. Maar al snel kwam CVW elke week met lijsten met daarop namen van zo’n 200 mensen. Dat betekende voor mij en mijn collega’s heel veel planningen maken, lespakketten samenstellen en die naar de trainingslocatie in Zuidbroek brengen. Alle deelnemers kregen vooraf mails, brieven en na afloop een certificaat. Kilo’s post gingen hier wekelijks de deur uit. En directeur Jeroen Rijnhart kreeg een lamme hand van het ondertekenen van de certificaten! Het was een enorme uitdaging om het qua planning allemaal voor elkaar te krijgen en het zorgde voor veel voldoening als mij dat lukte.

Johannes Noor, trainer

Harry Oosting, trainer

Ik heb een compleet nieuw planningsysteem opgezet. Rond de zomer- en kerstvakantie konden we even op adem komen en alle achterstallige administratie op orde krijgen. En daarna begon het weer opnieuw. Dat heeft zo’n 3 jaar geduurd. Grappig detail is dat ik in eerste instantie voor 6 weken was ingehuurd, maar uiteindelijk kreeg ik na veel contractverlengingen een vaste aanstelling en werk nog steeds bij EPI-kenniscentrum.” Van weerstand naar waardering De basis voor de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ is in de zomer van 2014 ontworpen door de trainers Harry Oosting en Johannes Noor. Daarna werd er een pilot gehouden met de medewerkers van bouwbedrijven Kooi en De Boer. Begin 2015 is de training verder uitgewerkt door Harry, Johannes, collega-trainer Martian Slagter en EPIkenniscentrum. Daarna konden ze volop aan de slag met de training. De trainers blikken met veel genoegen terug op die periode.

“De trainingen verliepen met veel plezier. Hoewel velen het in eerste instantie als een noodzakelijke verplichting voelden, hebben we in bijna alle groepen veel inzichten kunnen bereiken. We stonden tenslotte voor dezelfde taak: het zo soepel mogelijk laten verlopen van de herstelwerkzaamheden bij de bewoners in het aardbevingsgebied”, aldus Martian Slagter. “De mensen in de training leerden vooral ook over zichzelf. Wat doe je nu automatisch wel en niet als je omgaat met emoties bij jezelf en bij de bewoners van de plek waar jij ‘gewoon je werk doet’? Velen kregen het inzicht dat hoe je zelf communiceert ook invloed heeft op hoe de ander kan reageren. Hoe ga je nu om met de verschillende emoties die je tegen kan komen in je werk? En dat sommige emoties niet eens zoveel met jou te maken hebben, maar meer met de complexe situatie waarin bewoners zich bevonden (en nog steeds bevinden).”

Martian Slagter, trainer


Aandacht voor veiligheid

“Wij hebben als trainers alleen maar leuke mensen ontmoet die na eerst enige weerstand toch hun verhalen hebben verteld. We hebben samen gekeken naar hun praktijkervaringen met de emoties van de bewoners in het aardbevingsgebied. En hoe ze daar het beste mee om konden gaan. Stiekem kwamen ook verhalen over hoe je nu omgaat met bepaalde collega’s of leidinggevenden om de hoek kijken. In de meeste groepen was daar ook aandacht voor.” Dat de trainingen in de smaak vielen bij de deelnemers blijkt wel uit de waarderingen. Zeer ruime voldoendes, van de Alfa-studenten zelfs een 9 als gemiddelde! De deelnemers gaven aan vaak veel te hebben opgestoken van de bijeenkomsten. Ze kregen meer begrip voor de bewoners en hielden meer rekening met hoe ze met de bewoners in gesprek gaan. Ook grappig om in de evaluaties te lezen dat de deelnemers meer inzicht kregen in hun eigen karakter en dat van anderen. Dat is toch mooi meegenomen! Verder kregen we vele suggesties voor wie vooral óók deze training zouden moeten gaan volgen....

EPI-kenniscentrum verzorgde ook andere trainingen die waren opgenomen in de Erkenningsregeling, waaronder ‘Veilig werken met rolsteigers’. Hiervoor trainde Addo Kraan maar liefst 332 mensen. Eerst kregen de deelnemers een theoriedeel in de klas en vervolgens gingen ze naar buiten om te oefenen met het bouwen van veilige steigers. Addo herinnert zich dat het vaak ook een kwestie was van het afleren van een bepaalde werkwijze, als het ging om mensen die al jaren aan het werk waren in de bouw. Met directeuren van bouw- en schilderbedrijven werd er menig discussie gevoerd over de aanschaf van nieuwe, veiligere steigers. Het argument dat de nieuwe steigers veel sneller opgebouwd konden worden dan de oudere steigers en zo de kosten van aanschaf snel werden terugverdiend, was vaak doorslaggevend. Belangrijk onderdeel van de training is ook het gesprek aangaan met de bewoners van de huizen waar de steigers worden geplaatst. Dat er overleg is met de bewoners over waar de steiger veilig kan staan, en dat het niet toegestaan is dat kinderen erop klimmen of dat de steigers verschoven worden.

Addo Kraan (links), trainer ‘Veilig werken met rolsteigers’


Intensieve Practice

samenwerking

met

Fieldlab

Ook leerlingen van Noorderpoort en het Alfacollege volgden de rolsteigertraining. Op het Alfa-college gebeurde dat via Fieldlab Practice, het opleidings- en innovatiecentrum voor de bouw- en installatiebranche in Groningen. Er was een intensieve samenwerking tussen Fieldlab Practice en EPI-kenniscentrum. Geert Berghuis, programmamanager Fieldlab Practice, is daar erg tevreden over.

“EPI-kenniscentrum is voor het bestaan van Fieldlab Practice van bijzonder groot belang geweest. Niet alleen vanwege de financiële bijdrage, maar vooral door de onderlinge samenwerking was het mogelijk om de mbo- student en de leerlingen in het voortgezet onderwijs goed te bereiken. Door de combinatie van het organiserend vermogen en het wederzijdse kennisnetwerk is een mooi kennisprogramma ontstaan. Sinds voorjaar 2018 hebben we zeer nauw samengewerkt bij de voorbereiding en de uitvoering van activiteiten. Ik noem de organisatie van de training ‘Communicatie & gedrag in aardbevingsgebieden’ en de rolsteigertrainingen, de gastlessen voor het project ‘Goud Grunn’ en niet in de laatste plaats de ‘Week van het vakmanschap’. Bij de ‘Week van het vakmanschap’ gaat het om een carrousel

van workshops die zowel nauw aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven, als bij de interesses van de studenten. Die workshops hebben we samen met SSPB en Leerbouwen opgezet.” “Betere communicatie met klanten, meer aandacht voor interdisciplinair samenwerken, meer aandacht voor veiligheid en voor vakmanschap, dat is de bijdrage die EPI-kenniscentrum heeft geleverd aan de deskundigheid van bouw- en installatietechniek medewerkers. Ook de vernieuwing binnen de bouw- en installatiebranche heeft vanuit EPIkenniscentrum een impuls gekregen. De aandacht voor BIM en het financieel mede mogelijk maken van het BIM-lab is daarvan een sprekend voorbeeld. Door de versterkingsoperatie ook te verbinden aan de energietransitie en aan het levensloopbestendig bouwen is de impact van EPI-kenniscentrum nog verder vergroot.” “De eerdergenoemde activiteiten krijgen een plaats in de reguliere opleidingsprogramma’s van de techniekopleidingen op de locatie Admiraal de Ruyterlaan. En ook zijn er plannen om onderdelen zoals de rolsteigeren Communicatie en gedragtrainingen op te nemen in het bij- en na-scholingsaanbod van het Alfa-college. Zo zorgen Fieldlab Practice en EPI-kenniscentrum er gezamenlijk voor dat de vernieuwingen verder geïntegreerd worden in de opleiding voor de bouw-, elektro- en installatietechniek”, aldus Berghuis. BIM model


Nieuwe directeur en uitbreiding activiteiten In het voorjaar van 2017 verandert er het een en ander bij EPI-kenniscentrum. Zo komt er een nieuwe directeur, Henk Huberts, en een coördinator Praktijk en Innovatie: Nienke de Jong. Zij moet de activiteiten op het gebied van Praktijk en Innovatie (de P & I van EPI) gaan ontwikkelen. Nienke zorgt er onder meer voor dat er structureel openbare kennisbijeenkomsten worden gehouden, waarover u verderop in dit magazine meer kunt lezen. Voor Henk Huberts de taak om na het kwartier maken door de vorige directeur Jeroen Rijnhart de reeds bestaande structuur verder uit te bouwen, met daarbij een nóg groter netwerk. Dat netwerk is van groot belang om zo overleg te voeren over wat er nodig was voor deze regio. Niet alleen halen maar ook brengen, wat kan EPIkenniscentrum betekenen voor de regio, staat steeds centraal. Twee gevleugelde uitspraken van Henk in deze periode: “Van pionieren naar formaliseren” en “Klein, maar door samenwerking groot”. Henk en zijn team wisten EPI-kenniscentrum nog beter onder de aandacht te brengen van vele partijen en daardoor werden de vragen richting de organisatie steeds diverser, van het mede-organiseren van een Erfgoedfair in samenwerking met het Erfgoedloket Groningen tot het houden van Lunch & learn-bijeenkomsten voor medewerkers van bijvoorbeeld CVW en het medeopzetten van een congres voor de Veiligheidsregio Groningen. Henk zegt hierover: “Ik ben trots op wat we hebben bereikt, onder meer kwalitatief goede opleidingen voor bijvoorbeeld TCMG / IMG, het opzetten van het project ‘Goud Grunn’ voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mooie samenwerkingen met de organisaties in de restauratiebranche die leidden tot meer dan 20 workshops en lezingen. En dat hebben we bereikt in een lastig dossier met verschillende en soms tegenstrijdige standpunten en belangen. Om daar een neutrale rol in te houden, dat was een uitdaging, maar door de samenwerking met vele partners zijn we daar goed in. Niet in de laatste plaats door een toegewijd en deskundig team. Het kon minder!”

Geert Berghuis (links) en Henk Huberts (rechts) tijdens de aftrap van de Week van het vakmanschap


De EPI-kennissessies:

ruggengraat van Praktijk & Innovatie Toen in 2017 de portefeuille Praktijk & Innovatie werd opgestart, werden er voor het eerst op structurele basis en met meer regelmaat diverse korte activiteiten georganiseerd. Deze nieuwe activiteiten waren een mooie aanvulling op het staande programma vanuit Educatie, dat bestond uit langdurigere trainingen, cursussen en opleidingen. Met regelmaat korte activiteiten Als ruggengraat van de programmering van P&I werden er elke 2 maanden EPI-kennissessies georganiseerd. Elk half jaar werden de kennissessies aangevuld met een zomerkennisborrel en een kerstnetwerkborrel. Daar stond –net als tijdens de reguliere edities– niet alleen het delen van kennis centraal, maar vooral ook de netwerkfunctie van deze bijeenkomsten. Aanvullend werden er op maat voor o.a. de Rijksuniversiteit Groningen, Veiligheidsregio Groningen (Eemsdelta), Jonge Ambtenaren Netwerk Groningen en Centrum Veilig Wonen activiteiten georganiseerd zoals Lunch & learns, praktijkbezoeken en een collegetour. Het doel van de kennissessies was niet alleen om kort en snel professionals te kunnen bijpraten over de meest actuele stand van de kennis, maar ook om mensen binnen het aardbevingsdossier met elkaar in contact te laten komen. Op deze manier bewoog EPI-kenniscentrum snel mee met hetgeen er speelde in het aardbevingsdossier. Wij reageerden op de vraag uit het veld, maar kwamen zelf ook met actueel aanbod op basis van onze eigen voeten in de klei. Zomertkennisbijeenkomst in het provinciehuis Groningen


Grote variëteit aan thema’s Een veelheid aan thema’s heeft afgelopen jaren de revue gepasseerd. Een chronologische greep uit onderwerpen en experts:

Veranderingen in de NPR en organisatie rondom de versterkingsopgave Joep Tünnissen (Centrum Veilig Wonen) Harm Kraaijenbrink (RHDHV) Valerie Kort (Bouwend Nederland)

Praktijkvoorbeelden uit de versterkingsopgave Theo Andreae (Ontwiqqel) - Rolf Vuurboom (Bouwmaatschappij Vuurboom)

Inventieve bouwmethodes in nieuwbouw Julia Finkielzstajn (NAM) - Rudi Roijakkers (ABT Wassenaar) - Dick Janssen (Rizoem) - Klaas Hoogsteen (Nijhuis Bouw) Kees van den Berg (Lefier)

Discussietafel over de impact van de versterkingsopgave in Opwierde Zuid Gerke Brouwer (Woongroep Marenland) Theo Andreae (Centrum Veilig Wonen) Martin Franken (Huurdersvereniging Marenland)

Bouwen met Gronings karakter Eefje van Duin (Libau) Paul Meurs (Bureau Steenhuis Meurs) Michel van Driesum (Hado BV)

De kracht van de Groninger dorpen Annemarieke Aarts (Bureau van Waarde) Gert de Vries (DVO Overschild) - Sjors de Vries (Ruimtevolk)

Koppelkansen met de energietransitie Bé Schollema (wethouder gemeente Loppersum) Klaas Jan Noorman (lector Hanzehogeschool Groningen)

Scholenprogramma – versterking en koppelkansen Gertine de Gunst (NCG) - Alex Visser (Weusthuis en Partners) - Rolf Koops (BuildinG)

Lessons learned uit de wijkaanpak in Appingedam en Delfzijl Nynke Walstra (ASWA Welzijn) Gerard Beukema (burgemeester gemeente Delfzijl)

Een nieuw kijkglas voor een heldere blik op samenwerken Edwin Kaats (Common Eye) - Peter Spijkerman (NCG)


Kennissessies met het hele team Elk teamlid was betrokken bij de kennissessies. Bij de voorbereidingen, deelnemersadministratie, de ontvangst, de begeleiding van sprekers en catering, het in goede banen leiden van de techniek en het maken van goede foto’s voor op onze mediakanalen. Gezien de planning van de kennissessies, die elke 2 maanden plaatsvonden, werd een volgende activiteit alweer voorbereid terwijl de vorige editie nog maar amper achter de rug was. Dit veroorzaakte behoorlijke pieken in de werkvoorraad van het team. De betrokkenheid van alle medewerkers vonden we belangrijk. De mensen in het werkveld kregen tijdens de kennissessie een persoonlijk gezicht bij de namen van het team van EPI-kenniscentrum. En andersom, ook voor ons was het goed om te weten wie achter welke naam schuilging. Daar zijn waar het allemaal om draait Voor de kennissessies zochten we altijd een geschikte locatie, natuurlijk ín het aardbevingsgebied. Op het favorietenlijstje stonden het alom bekende Hotel Spoorzicht in Loppersum en Landgoed Ekenstein in Appingedam. Maar wij kijken vooral met veel plezier terug op onze bezoeken aan de wat kleinere locaties, zoals Boerderij de Diek’n in Zeerijp en vooral Het Oude Kerkje in Garrelsweer. Een warm ontvangst met goede (zelfgemaakte) catering viel ons daar altijd ten deel. De eigenaren van het kerkje en de naastgelegen pastoriewoning waren ook nog eens ervaringsdeskundigen. Zij vertelden ons gevarieerde publiek graag en veelvuldig over de toepassing van base-isolation onder hun woning en de diverse versterkingsmaatregelen die in de kerk zijn genomen. Een locatie waar wij om al deze redenen ons hart aan hebben verpand! Diverse doelgroep en netwerkfunctie Zo divers als de locaties, was ook onze doelgroep. In de zaal troffen we een mix van onderzoekers en bouwers, van denkers en doeners, van bestuurders en bewoners, van techneuten en mensen met een sociale achtergrond. Er werden tijdens en na de kennissessies gegevens uitgewisseld, netwerkgesprekken gevoerd en kennis gedeeld. Dat laatste leidde soms tot verhitte discussies tussen podium en zaal, zoals bijvoorbeeld tijdens een sessie over het Scholenprogramma. Mensen leerden elkaar via onze sessies kennen, zodat de sessies niet alleen inhoudelijk, maar ook voor de samenwerking in het dossier zeer waardevol waren.

De Fraeylemaborg, één van de prachtige locaties van een kennissessie


Van on hold naar online In het voorjaar van 2020 kwam er abrupt een einde aan de kennissessies zoals we deze kenden. Als gevolg van het coronavirus COVID-19 konden we niet meer bijeenkomen met grote groepen. Met behulp van de software van GoToWebinar hebben we alsnog vijf mooie online kennissessies kunnen organiseren:

Veiligheid en vertrouwen Peter Glerum (Resilience Advisors Network)

Introductie in verduurzaming van erfgoed in het aardbevingsgebied Eefje van Duin (Libau)

Slim omgaan met de centen: financiĂŤle mogelijkheden in (restauratie-)bouw in het aardbevingsgebied Eefje van Duin (Libau) - Ina Roeterdink (Nationaal Restauratiefonds)

Een BIM-basis voor een restauratieproject Kees Huising (docent Alfa-college) - Thomas Blom (pdb design)

De veerkracht van de Groninger dorpen Rik van Niejenhuis (Vereniging Groninger Dorpen) - Robbert van Barneveld (Marenland Recreatie)

Wij kijken met veel plezier terug op de EPI-kennissessies. En uit de reacties die wij na afloop kregen op onze bijeenkomsten ĂŠn het aantal vaste bezoekers maken wij op dat deze kennissessies ook door de deelnemers als een waardevol onderdeel van ons programma werd beschouwd.

Impressie van webinars


Goud Grunn: kansen zien in de aardbevingsregio Giebelend en wat onzeker staan de dames bij ons, het zijn eerstejaars leerlingen van de Rutger Kopland School in Siddeburen. Ze staan op het punt om te worden omgetoverd in senioren. Dat doen we door ze in pakken te hijsen, die zijn voorzien van allerlei gewichtjes aan polsen, schouders en knieën. Bovendien zijn de pakken zo stug, dat ze je belemmeren in het bewegen. Tenslotte nog een bril op met vertroebeld zicht, gehoordbeschermers om het gehoor te verminderen en dan mogen de leerlingen een stuk gaan lopen door de gangen. Op die manier kunnen ze ervaren hoe het is om een oudere te zijn en welke beperkingen dat met zich mee kan brengen. Die ervaringen kunnen de scholieren eventueel verwerken als ze aan de slag gaan met het werkstuk voor het project Goud Grunn. Wat is Goud Grunn? EPI-kenniscentrum coördineert en financiert voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen het (gratis) project Goud Grunn. In 2107 startten we hier mee, samen met Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en later sloot ook Fieldlab Practice zich aan. We willen de jongeren in het aardbevingsgebied bewust maken van de ontwikkelingen in de regio en ze hierbij betrekken. Er zijn veel kansen, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen, duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en de energietransitie. Via gastlessen, excursies en de prijsvraag voorzien we de jongeren van de informatie. Centraal staat deze vraag “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” We dagen scholieren via lessen (en eventueel een prijsvraag) uit om hierover na te denken. Zo worden ze zich bewust van de directe leefomgeving en actuele technische en sociaal-maatschappelijke uitdagingen. En, om te kijken naar kansen en mogelijkheden in hun gebied! De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag De scholieren krijgen tijdens diverse gastlessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact en de versterkingsopgave. De lessen worden gegeven door docenten van het Alfa-college (Fieldlab Practice) en de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast staat een interactieve quiz van Vereniging Groninger Dorpen en een excursie op het programma. Tijdens de excursie zien de leerlingen met eigen ogen hoe bepaalde zaken worden toegepast in de praktijk. Zo oefenen ze in BuidinG met aardbevingsbestendig bouwen, nemen een kijkje in een tiny house en worden bijgepraat over de energietransitie. Na de lessen gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met de uitwerking van de centrale vraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vormgeven. Dat kan in een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen één of meerdere


thema(s) waar ze zich mee bezig willen houden. De thema’s zijn zorg, voorzieningen, duurzaam wonen, woonomgeving en groen. Kiest de school om mee te doen met de prijsvraag, dan nemen hun leerlingen het op tegen leerlingen van een andere school. Een jury bepaalt welk werkstuk het beste is en die klas wint een geldbedrag. Leerlingen van het Dollard College in Woldendorp, Rudolf Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam, Rutger Kopland School in Siddeburen en het Theda Mansholt College in Delfzijl deden mee aan Goud Grunn. Scholieren van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand zouden in schooljaar 2019-2020 ook meedoen. Helaas gooide de corona-pandemie roet in het eten en konden de projectweken daar niet doorgaan. Creatieve ideeën De jury, projectcoördinator Joke van der Tuin van EPIkenniscentrum en de docenten werden vaak verrast door de creativiteit van de scholieren. Een medicijnrobot, zelfvoorzienende wijken, drones die boodschappen bezorgen, van alles werd bedacht. Na intensief juryberaad tussen jong en oud (ja, want jongeren besluiten mee in Goud Grunn) werd het idee van Marleys en Rosalie afgelopen schooljaar gekozen tot het beste plan op het Theda Mansholt College in Delfzijl. Juryleden Randolf Boersma, Nienke Busscher en Drewes Wildeman en de jongerenjury waren onder de indruk van het project Ouderenzorg, bestaande uit een hulphorloge en website. Het hulphorloge wordt aan een hulpbehoevende en verzorger of familielid verstrekt en daarmee kunnen ze gemakkelijk met elkaar contact houden en eventueel noodhulp inschakelen. “Goed idee, mooie presentatie en slim dat er bewust gekozen is voor het gebruik van gerecycled materiaal waardoor ook de kosten van het horloge lager zijn”, zo luidde het oordeel van de jury. Marleys en Rosalie kregen de juryprijs (een cheque van 250 euro), 2 gouden medailles en natuurlijk eeuwige roem! Op de Rutger Kopland School in Siddeburen gingen de gouden medailles en een geldprijs naar maar liefst vier dames: Mirjam, Milou, Janique en Naomi. Zij wonnen met hun maquette over de Groninger wijk van de toekomst. Daarin hadden ze veel aandacht voor hergebruik van water, energieopwekking, zelf verbouwen van groentes en voorzieningen in de wijk.

Prijsuitreiking Goud Grunn met You-Tuber Kalvijn in 2019


Breed project Docenten zijn, net als de leerlingen, enthousiast over Goud Grunn. ”Op deze manier krijgen leerlingen kennis over en begrip voor zaken die spelen in hun regio zoals krimp en de aardbevingsproblematiek. En ook wat zij daar mogelijk aan kunnen doen. Via het project denken ze mee over de toekomst van de regio”, aldus docent Bert Veldhuis. Maar vooral: leerlingen waren alle keren super enthousiast. “Het leukste wat we de laatste tijd gedaan hebben”, zo citeert Veldhuis. Bestuurders van de regio tonen ook belangstelling voor de jongeren in Goud Grunn. De scholieren gingen, soms met werkstukken en al, op bezoek bij oud-wethouder Rijzebol en ambtenaren in het gemeentehuis in Delfzijl. Voormalig burgemeester Hiemstra van Appingedam en wethouder Verschuren van Midden-Groningen bezochten leerlingen op hun scholen. De bestuurders spraken daar aan de hand van de werkstukken met de scholieren over hun ideeën voor de toekomst. Opvallend was dat veel jongeren over het algemeen een positieve en open houding hebben ten aanzien van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn vaak vol goede moed en willen graag meewerken aan een gezond klimaat en goede voorzieningen. De werkstukken worden elk schooljaar tentoongesteld. Dit was de afgelopen edities mogelijk dankzij de medewerkers van het gemeentehuis in Delfzijl en van de bibliotheken in Delfzijl en Appingedam. De stukken mochten daar een aantal weken staan zodat bewoners in de regio ook een kijkje konden nemen. In Goud Grunn zoeken we verbinding en samenwerking met partners in de regio met het doel kennis te delen met jongeren. Iedereen die positief wil bijdragen is van harte welkom om aan te sluiten. “Mijn persoonlijke missie is om ook vooral lol met elkaar te hebben”, aldus projectcoördinator Joke van der Tuin. “Ruimte geven aan gekkigheid, spontaniteit, creativiteit van jongeren en zoveel mogelijk aansluiten bij hun interesses en potenties. Wat mij betreft hoeft het beste idee in Goud Grunn niet altijd beperkt te worden door de uitvoerbaarheid ervan! De jongeren herinneren ons eraan om positief en vrijer naar de toekomst van ons mooie Noorden te kijken.”

Interesse? Neem dan contact op met Geert Berghuis, projectmanager Fieldlab Practice via mailadres: gh.berghuis@alfa-college.nl


Vereende krachten in Research Group on Earthquake Resistant Structures Frisse (en verregende) start in 2017 In 2017 werd de Turkse hoogleraar Ihsan Engin Bal aangesteld als lector bij de Hanzehogeschool Groningen. Bal werkte lange tijd als wetenschapper in het vakgebied Earthquake Engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul en adviseerde de gemeente Izmit, waar in 1999 een zware aardbeving was, over hoe (historische) gebouwen het best te beschermen zijn in geval van aardbevingen. In Groningen doet hij als lector Aardbevingsbestendig Bouwen praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de aardbevingen en de uitwerking op de Groningse grond en de consequenties die dat heeft op de gebouwde omgeving en de leefbaarheid in het gebied. Zijn ervaring ligt op het gebied van het beoordelen van aardbevingsschade en het verstevigen van structuren. De komst van de professor naar Groningen luidde de start in van de ‘Research Group on Earthquake Resistant Structures’ waar ook zijn vrouw Eleni Smyrou als associate professor en senior lecturer deel van uitmaakt.

Lectoraat in opmars De perspectieven en ervaringen na de vervelende eerste fietstocht waren gelukkig goed. Er was vanuit EPI-kenniscentrum voor een periode van vier jaar financiering beschikbaar voor het lectoraat van Ihsan Bal. De financiering van het lectoraat was vooral mogelijk vanwege de inkomsten uit de opleidingen van de Erkenningsregeling (zie ook het artikel hierover elders in dit magazine). Deze inkomsten heeft EPI-kenniscentrum, als stichting zonder winstoogmerk, zo goed mogelijk opnieuw willen inzetten voor het verhogen van het kennisniveau in het dossier gaswinning en aardbevingen. In het lectoraat van Ihsan Bal kwamen high-end onderzoek, een kritische blik van een buitenlandse expert, ruimte voor educatie, praktijkervaringen en innovatiemogelijkheden bijeen. Al met al een perfecte bestemming voor deze financiële bijdrage.

Ihsan heeft uit zijn beginperiode in Groningen een ontroerende anekdote.

“I arrived Groningen in March 2017, to a house we rented in Zuidhorn. My task was to wait for the truck that was coming from Istanbul with our entire house packed in boxes. My wife and son would come the next week. So, the next day, while waiting for the truck, I decided to go and buy a bike, and start getting familiar with the Dutch way already. It was a nice day, so I thought I could ride from the bike store to the house, 13 km, in the evening. Well, I got my new bike, and started riding back. In the first part of my return, it started raining. On the way to Zuidhorn on the open, the wind was blowing against me. I was not able to see in front on a dark bike road with my glasses. Two times I was very close to riding into the canal going parallel to the bike road. My battery on the phone died, and I did not know where I was going (remember that it was only my first day in our house in Zuidhorn). It was the only time in the last 4 years of my stay in Groningen that I regretted moving to the Netherlands! Apart from that awkward evening, the Netherlands, both from social and professional life perspectives, has been a great experience for me and for my family. We came to the Netherlands as 3 persons, and now we are four as our second son is a true Groninger, born here.”

Links: Ihsan in gesprek met deelnemers

Ihsan en team demonstreren de mini-triltafel


Ihsan zegt hierover zelf het volgende.

“The time that I landed to the Dutch reality, I cannot say that I was amused by what was going on in the Groningen region. The earthquake issue has always been hot, but at that time, it was a total mess. I was really surprised by how a country that manages to organize almost every detail in the lives of its citizens with extreme high efficiency was able to create such a mess in the issue of earthquakes. I still think of that and unfortunately, I am not convinced that it is only a result of incapability. Coming from an international background on earthquake engineering, I was shocked almost every time I encountered a discussion with professionals on the earthquake problem. The wheel was being reinvented, and it was extremely difficult, especially as the stranger in the town, to convince others for the obvious. Soon I came to an understanding that, in its own flora and fauna, the Dutch problem created its own parallel Dutch reality in dealing with earthquakes.

Cyclische vlaktester

I decided to take my own path, and start doing things in the way I learnt correct. I was in a chicken-egg problem though, because I needed independent resources for that, but I also needed track record to get these resources.” EPI-kenniscentrum stond niet alleen garant voor de personeelskosten van het lectoraat, maar deed ook een substantiële bijdrage voor het benodigde testmateriaal. In de testhal van BuildinG is onder andere de cyclische vlaktester beschikbaar voor hun onderzoek, welke ook gefinancierd werd vanuit EPI-kenniscentrum. Voor het kleinschaligere onderzoek is een minitriltafel bekostigd. Daarbij wordt geregeld gewerkt met studenten van de Hanzehogeschool Groningen, zodat ook de professionals van de toekomst deelgenoot worden van de expertise van Ihsan Bal.


Lectoraat uitgegroeid tot veelzijdig team Inmiddels is de onderzoeksgroep van Ihsan 10 man sterk en worden er diverse onderzoeken gedaan op het gebied van de kracht van divers materiaal waaronder Gronings metselwerk, (sensorische) monitoring van historische gebouwen zoals de Fraeylemaborg in Slochteren en de bijbehorende modellering en data-analyse. Ihsan vertelt trots:

“The carefully crafted starting budget provided by EPIkenniscentrum came to my help. I was supported with funds on hiring personnel and buying equipment. This is how I hired my first two PhDs and bought the first set of seismic sensors for Fraeylemaborg in Slochteren. Today, after 4 years from that awkward evening on the way to Zuidhorn, I manage a research group of 10 people, 4 of them which are PhDs. We, at the time of writing of this piece, are running 4 research projects in parallel with independent national and international sources, and there are at least that many in the pipeline. The starting fund of EPIkenniscentrum played a significant role in this whole series of developments.” Rol van lectoraat in kennisniveau van de professionals Ook de professionals die dagelijks aan het werk waren in het aardbevingsdossier, kwamen in 2018 in contact met de expertise van Ihsan Bal. EPI-kenniscentrum hield begin 2018 een seminar over base-isolation, georganiseerd samen met Ihsan. De inhoudelijke deskundigheid van Ihsan, de organisatorische kracht van EPI-kenniscentrum en het netwerk van experts van allebei zorgden samen voor een intensief, maar mooi programma tijdens dit seminar. Gedurende twee dagen werd zowel op Zernike Campus als in Garrelsweer, midden in de aardbevingsregio, kennis gedeeld over base-isolation. Dit zijn dempers in de fundering die er voor zorgen dat schokken uit de bodem niet of nauwelijks worden doorgegeven aan de constructie daarboven. Als speciale gasten waren aanwezig Cüneyt Tüzün en Bahadir Sadan, Turkse experts die de deelnemers meenamen in hun kennis van base isolation bij de versterking van bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen. Uit het Groninger netwerk werd de groep bijgepraat door Jacob Prins van Geveke Bouw, Ben van Rein van Centrum Veilig Wonen en Taco Bresser van Bresser BV. Wij kijken met trots terug op dit seminar waarin internationale kennis en lokale praktijkervaringen samenkwamen.

De toekomst Vooruitkijkend concludeert Ihsan dat hij inmiddels geworteld is in Groningen en zelfs in Den Haag:

“Today, I am happy to see that my research group does have an impact on the Groningen problem, especially on the technical side of it. Several issues that were point of confusion four years ago are now clearer to the stake holders and our contribution to that cannot be omitted. Starting as a total stranger in the town four years ago, I created bonds with the region and with the people, created ties with all the important points of interest of the earthquake problem, was invited to Den Haag several times for providing opinion, and two times to the Tweede Kamer for presenting to different committees and so on. I do acknowledge the contribution of EPI-kenniscentrum in this whole thing, and appreciate their vision when took the initial decision of supporting my professorship back in 2016. It is a pity that EPI-kenniscentrum had to come to an end, but I believe the vision is what they are leaving to the region behind.”


Er was meer... U heeft al veel kunnen lezen over wat ons team zoal heeft gedaan in de afgelopen jaren. Het overzicht is niet volledig, maar het magazine zou te groot worden als we ál onze activiteiten zouden benoemen. Onderstaande zaken willen we graag nog kort voor het voetlicht brengen.

Het 1000-banenplan

Het herstellen en voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen tot extra werkgelegenheid. De provincie, de gemeenten uit de aardbevingsregio, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de NAM, Bouwend Nederland, VNO-NCW /MKB, FNV en CNV, de partijen uit de arbeidsmarktregio Werk in Zicht (WIZ), Alfa-college, Noorderpoort en EPI-kenniscentrum werken met elkaar samen in het 1000-banenplan zodat deze extra werkgelegenheid zoveel mogelijk ten goede komt aan werkzoekenden en bedrijven in de arbeidsmarktregio. EPI-kenniscentrum acteerde namens de kennisen onderwijsinstellingen in dit project en was samen met de partners verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van scholing op maat. Door het ontwikkelen van deze maatwerktrajecten stromen werkzoekenden makkelijker door naar een BBL-opleiding in de regio. Hiermee wordt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleind waardoor werkzoekenden meer perspectief hebben op werk én de regio wordt versterkt. Voor wie een BBL-opleiding niet mogelijk is, moet het maatwerktraject voldoende bedrijfsspecifieke kennis opleveren om direct te kunnen starten bij de werkgever. Leemtes opvullen Marieke Stuurwold heeft namens EPI-kenniscentrum hier veel werk in verzet, vooral als het ging om de kwaliteit van scholing. Maar ook aan de kant van de werkgever keek EPI-kenniscentrum mee door bijvoorbeeld te inventariseren aan welke vaardigheden of kennis het de starters nog ontbrak. Op die manier kon een maatwerktraject optimaal aansluiten bij de actuele situatie in het werkveld.

Daarnaast bracht Marieke vraag en aanbod bij elkaar door in kaart te brengen in welke maatwerkscholing de regio voorzag en waar nog kansen lagen. Hierbij werd ook gekeken naar de regionale aanbestedingskalender om te onderzoeken welke scholingsbehoefte in de toekomst ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een omvangrijk project om een aardbevingsbestendige woonwijk op te tuigen. Hiervoor was nieuwe kennis nodig en worden andere vaardigheden gevraagd. Een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod of juist het ontwikkelen van specialistisch maatwerk kan interessant zijn om werkzoekenden aantrekkelijk te maken voor bedrijven in de regio. Het 1000-banenplan is een omvangrijk project en doorlopend aan verandering onderhevig. Inmiddels is duidelijk dat tot nu toe (cijfers tot en met juni 2020) 790 mensen via het 1000-banenplan een baan hebben gekregen. Wij zijn trots dat we hieraan een bijdrage hebben mogen leveren!


Trainen van schadedeskundigen In het najaar van 2018 kreeg EPI-kenniscentrum de opdracht om voor NIVRE, CED, DOG en 10BE en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen aan de slag te gaan. De schadedeskundigen van de vier marktpartijen zouden worden ingeleend door TCMG (nu IMG). TCMG was aangewezen om de gehele schadeafhandeling in het aardbevingsgebied in Groningen te verzorgen. Een belangrijk doel was het realiseren van een eenvoudige en snelle afhandeling van de mijnbouwschade. De schadedeskundigen moesten volgens de eisen uit de tender voldoende kennis hebben van het aardbevingsdossier en voldoen aan in de aanbesteding gestelde (opleidings) eisen. Indien dat niet het geval was, moesten de deskundigen passende scholing volgen. Het probleem was dat de passende scholing met het toenmalige marktaanbod bijna 20 opleidingsdagen besloeg. De bijna 12 verschillende trainingen waren mondjesmaat te plannen in een periode van een half jaar tot een jaar. Op deze wijze duurde het voor TCMG té lang om schadedeskundigen op te leiden en was de tijdsinvestering vanuit de marktpartijen buitenproportioneel. Daarnaast waren de trainingen eigenlijk niet goed toegespitst op dit specifieke schadeprobleem. Ook de diversiteit van de schadedeskundigen was een complicerende factor: er waren zeer ervaren deskundigen met ervaring in het aardbevingsdossier, en er waren collega’s die net kwamen kijken. Er waren deskundigen met een bouwtechnische achtergrond en mensen met een verzekeringsachtergrond. Het was een grote puzzel om te borgen dat alle deelnemers de scholing af zouden ronden met gelijke kennis en vaardigheden.

Op maat gemaakt Op basis van overleg tussen EPI-kenniscentrum, Hanzehogeschool Groningen, TCMG en de vier marktpartijen is er een trainingsprogramma op maat voor de vier partijen opgezet. Het doel was om schadedeskundigen voldoende kennis te geven van het aardbevingsdossier. Hierbij was aandacht voor specifieke werkzaamheden van de deskundige én aandacht voor de communicatie met de aanvrager. De eerdere 12 trainingen waren teruggebracht naar maximaal 5 trainingen (met een maximum van 5 dagen). Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven was de uitvoerende partij. Voor iedere aangemelde schadedeskundige werd door EPI-kenniscentrum op basis van aantoonbare eerder verworven competenties gekeken welk individueel scholingstraject nodig was. Het uitgangspunt was: zo kort mogelijk, maar wél gepast trainen. Kandidaten kregen voor sommige trainingen vrijstelling als zij het voltooien van een eerdere, vergelijkbare opleiding konden aantonen. In april 2019 is het trainingstraject gestart, in het najaar van 2019 waren 165 schadedeskundigen opgeleid. Zoals het hierboven staat lijkt het snel en simpel, dat was het echter niet. Maar juist in dergelijke projecten met veel tijdsdruk en gecompliceerde eisen kwam de kracht en wendbaarheid van EPI-kenniscentrum naar boven. En konden we doen wat we graag willen: ontzorgen!


Workshops en lezingen voor de restauratiebranche EPI-kenniscentrum heeft tijdens haar bestaan in totaal meer dan 20 lezingen en workshops verzorgd voor de restauratiebranche. Daarbij is altijd intensief samengewerkt met Vereniging Restauratie Noord, Coöperatie Restauratie Noord, Restauratie OpleidingsProjecten (ROP) Noord-Nederland en Stichting Certificering Restauratie. Aanleiding voor de workshops en lezingen was de behoefte aan gekwalificeerde bedrijven met deskundig personeel om de restauraties van monumenten in het aardbevingsgebied te kunnen uitvoeren. Omdat een volledige opleiding met name voor de volwassen vaklieden veelal een struikelblok is, kwam onze vorige directeur Henk Huberts met het idee om korte workshops te organiseren. Doel hiervan was om de kennis te vergroten, maar ook om interesse te wekken voor verdere scholing. Daarom werd ook ROC Friese Poort bij de plannen betrokken. Zij organiseren diverse restauratie-opleidingen in Noord-Nederland. Wat zijn er veel en vooral diverse onderwerpen aan de orde gekomen tijdens de workshops en lezingen! Zo maar wat voorbeelden: het toepassen van BIM bij restauratie, historisch metselwerk en voegwerk, bouwfysica, kleurgebruik, ongediertebestrijding en de deelnemers gingen zelf actief aan de slag met o.a. lood kloppen en glas snijden. Natuurlijk hielden we de bijeenkomsten steeds op locaties die te maken hadden met het onderwerp, door de hele provincie heen! We waren (en zijn) onder de indruk van de kennis, kunde en het enthousiasme van de sprekers en deelnemers, dat maakte de bijeenkomsten altijd heel plezierig.

Nieuwe series Ondanks het einde van EPI-kenniscentrum wil Coöperatie Restauratie Noord (CRN) zeker doorgaan met het vergroten van de kennis en vaardigheden van de vaklieden. Woordvoerder Hilke Janssen: “Restaureren leer je niet met enkel een startkwalificatie. Om die reden is een programma voor ‘een leven lang leren’ nodig. We werken aan het vergroten van de instroom en het kweken van belangstelling op mbo 2 en 3. Daarnaast willen we tweejaarlijks de niveau 4 opleidingen Professional en Specialist aanbieden. Verder zijn we, samen met het Alfa-college, op zoek naar wegen om zij-instromers (via o.a. het 1000 banenplan) te laten instromen in het restauratievak.”

“Met de workshops breng je mensen naar een hoger niveau. Daarnaast leren ze van elkaar en weten elkaar dan later ook in de praktijk te vinden. Verder kun je de beschikbare kennis koppelen aan nieuwe ontwikkelingen en een juiste inpassing in de praktijk bewerkstelligen. Met name de laatste serie over het verduurzamen van monumenten is een prachtig voorbeeld van hoe je zo nieuwe ontwikkelingen kunt inpassen in de benodigde zorgvuldige aanpak voor monumenten”, aldus Janssen.


Masterclasses

‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’ Het ontstaan van de masterclasses Eind 2017 was de Rijksuniversiteit Groningen bezig met het opzetten van een Honoursprogramma; een extra programma voor excellente studenten. Door het volgen van een reeks masterclasses en een summerschool over gaswinning en aardbevingen in Groningen konden studenten van diverse universiteiten en faculteiten zich verdiepen in het dossier. Het programma zou hun inter-disciplinaire blik trainen en hen in staat stellen om de maatschappelijke, economische en technische aspecten van de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen. Al tijdens de ontwikkeling van het programma voor studenten, waren EPIkenniscentrum en Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen enthousiast over een toekomstige doorontwikkeling van de masterclasses van het Honoursprogramma, maar dan in openbare vorm. Voor professionals, bewoners en iedereen die interesse had voor het dossier. Maar eerst de studenten! Helaas trok het Honoursprogramma niet zoveel deelnemers als gehoopt en op dat moment kwam de flexibiliteit en snelheid van EPI-kenniscentrum goed van pas. Zo ging, een maand na de beoogde startdatum van het Honoursprogramma, in maart 2018 de eerste van uiteindelijk vier reeksen openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’ van start. Het was volle bak in (de achteraf te kleine zaal in) het Academiegebouw. Hoofdrolspeler aan het woord We spreken Melanie Bakema, tegenwoordig werkzaam als Beleidsadviseur Crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Groningen, over haar grote rol in deze masterclasses.

“Destijds hadden we bij de Rijksuniversiteit Groningen een hoop werk verzet voor het ontwikkelen van het Honoursprogramma. We hadden het programma rond, docenten waren benaderd, de planning was gereed en we hadden een locatie voor de summerschool op het oog. Zo zonde als dat niet aangeboden ging worden! Door een slimme samenwerkingsconstructie ging ik al snel als projectleider van deze masterclasses aan de slag en ik werkte in die rol zowel voor EPI-kenniscentrum als voor Sustainable Society van de RUG. En ik was als promovendus disaster governance ook nog eens een van de docenten! Een bijzondere combinatie van functies, maar er waren superkorte lijntjes en we kregen met elkaar een hoop gedaan in korte tijd. Binnen 2 maanden startte de tweede groep, nu met 100 deelnemers, dus we boekten direct een grotere zaal!” “Ik kijk met veel plezier terug op deze masterclasses, als organisator én als docent”, zo zegt Melanie. “We hebben achter de schermen hard gewerkt en we hebben een divers en groot aantal deelnemers bereikt die iets meer te weten zijn gekomen over de aardbevingen en gaswinning in Groningen, vanuit verschillende invalshoeken. De deelnemers maakten op hun beurt ook kennis met elkaar, waardoor de masterclasses ook een netwerkfunctie hadden. Inmiddels ben ik gepromoveerd in distaster governance en werkzaam bij Veiligheidsregio Groningen. Het netwerk van de masterclasses is nog steeds van nut in mijn dagelijks werk.”


Van openbaar naar op maat gemaakt In het najaar van 2018 ging de derde reeks van start, wederom met een grote groep in de Geertsemazaal in het Academiegebouw. Onder de deelnemers deze keer een flink aantal medewerkers van gemeentes in het aardbevingsgebied. Voor deze groep van 20 personen hebben wij vervolgens een terugkomdag verzorgd, waarbij zij op bezoek gingen bij BuildinG en EnTranCe en onder begeleiding van onder andere TNO een technische aanvulling op de masterclasses kregen. De samenwerking die er al was tussen EPI-kenniscentrum en de gemeentes werd hiermee nog verder versterkt. Tijdens de reeksen werden docenten ingezet vanuit allerlei disciplines. De faculteiten Wijsbegeerte, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Ruimtelijke Wetenschappen, Science and Engineering én Economie en Bedrijfskunde waren betrokken, wat eens te meer duidelijk maakt hoe complex en multidisciplinair het dossier gaswinning en aardbevingen is. In oktober 2019 heeft voorlopig de laatste openbare reeks plaatsgevonden. Sindsdien hebben EPI-kenniscentrum en Sustainable Society de reeks ook in company aangeboden. Zo gingen begin 2020 bijna 100 medewerkers van IMG (toen nog TCMG) de schoolbanken in om zich door docenten Rien Herber, Herman Bröring, Tom Postmes en Christian Zuidema te laten informeren. Met de uitgebreide expertise van de aanwezige deelnemers werd het vaak een interactieve masterclass, waarbij ook de docenten uitgedaagd werden om goed beslagen ten ijs te komen, een mooie ervaring!

Toekomstige masterclasses We hopen dat er in de toekomst nieuwe groepen bediend kunnen worden, als de maatregelen rondom COVID-19 het weer toelaten. Ondertussen is het team van Sustainable Society – met medefinanciering van EPI-kenniscentrum – druk bezig met een digitale doorontwikkeling van de masterclasses, zodat deze online beschikbaar komen. Meer weten over de digitale variant van de masterclasses of over openbare of in company volgen van de masterclasses? Neem dan contact op met het team van Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen, via email sustainablesociety@rug.nl.


Groutnes uut Grunn! Beste mor weer! Nou, het is zover. EPI-kenniscentrum stopt met haar activiteiten. Een lach en een traan op onze gezichten. Jammer, want ons werk bij EPI zit erop. Maar tegelijkertijd gaan veel activiteiten, waar we met liefde en passie aan werkten, door. En dat is fijn om te weten. Onze grondleggers, maar ook partners waarmee we gezamenlijke trajecten of projecten opzetten en uitvoerden, nemen onze projecten en activiteiten over. Niet alle activiteiten blijven exact hetzelfde. Ze worden aangepast zodat ze goed bij de ‘nieuwe’ organisaties passen en afgestemd op de huidige vraag en behoefte vanuit onze mooie Noordelijke regio. Want de klus is nog niet klaar natuurlijk. Er is nog veel te doen. En daar blijven onze grondleggers en partners gewoon een bijdrage aan leveren. De organisatie EPI-kenniscentrum verdwijnt, maar de activiteiten blijven. Vijf jaren EPI-kenniscentrum. Een mooie club om voor te werken, vol met kansen om nieuwe ervaringen op te doen in onze professionele en persoonlijke ontwikkeling. De musketiersgedachte was bij ons groot, samen kregen we veel voor elkaar. Het is jammer om dat achter te laten, maar voor ons als huidige medewerkers geldt: er dienen zich weer nieuwe kansen aan in onze professionele loopbanen… Van ons allemaal een hartelijke groet en dank je wel voor de fijne samenwerkingen! Het dossier gaswinning en aardbevingen is niet altijd een makkelijke. Maar mede dankzij jullie hebben we veel plezier gehad in ons werk. We hopen jullie in nieuwe situaties dan ook terug te zien en nog even bij te kletsen over de mooie dingen die we samen deden. Om vervolgens daarna wellicht verder te praten over nieuwe activiteiten die we vanuit onze nieuwe rol gezamenlijk kunnen ontplooien of vormgeven. Weten wie wij waren, zijn en wat wij gaan doen? Lees dan de persoonlijke bijdrages van de huidige medewerkers in dit ‘afscheids’ magazine.


Bianca Bosma Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: februari 2017

Ilse Marinus

Functie: communicatieadviseur

Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: januari 2017

Favoriete nevenfunctie: hapjes eten bij onze bijeenkomsten

Functie: medewerker planning & administratie

Is opgeleid als: journalist

Gaat het meeste missen: het team als geheel, elkaar helpen waar nodig. Ook al was het pakketjes inpakken, folders vouwen

Is altijd te porren voor: even gezellig Favoriete nevenfunctie: gastvrouw zijn bijkletsen

Werkte hiervoor bij: Radio en tv Drenthe

Is opgeleid als: detailhandel niveau 4, maar in de administratie tak gerold

Meest trots op: het bijeenbrengen van groepen mensen, waarbij onze sprekers hen voorzien van kennis en de gasten tijdens de na-borrel interessante contacten opdoen én meer begrip voor elkaars standpunten en dilemma’s. Bij enkele bijeenkomsten had ik de rol als gespreksleider, spannend natuurlijk, maar daar kijk ik met voldoening op terug

Werkte hiervoor bij: Sauna Peize Meest trots op: op alles en iedereen binnen EPI, wat er bereikt is Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: leuke locaties waar we mochten komen voor een kennissessie, netwerkborrel etc.

Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: de Fraeylemaborg in Slochteren. Wat een mooie locatie en wat een uitstraling, zowel van binnen als van buiten

Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: trainingen Communicatie & gedrag, Veilig werken met rolsteigers en de Week van het vakmanschap voor de leerlingen van het Alfa-college Wil ooit nog eens: bij elkaar komen (reünie-epi) om eens te kijken hoe het gaat met iedereen, wat doen ze nu enz.

Gaat het meeste missen: de hechte samenwerking binnen het team, met elkaar hadden we de zaken goed voor elkaar, ieder zijn eigen specialiteit en dat kwam perfect samen Is altijd te porren voor: een drankje of hapje om na te praten over weer een geslaagde bijeenkomst Favoriet bijnaam van een collega: Wouter en ik werden ook wel Jut en Jul genoemd, niet omdat we sloom of sullig waren, maar vooral een hecht duo en veel projecten samen deden en elkaar goed aanvullen Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: eigenlijk alles, maar in het bijzonder de lezingen en workshops voor de restauratiebranche, openbare masterclasses, Goud Grunn en de opleiding Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen Wil ooit nog eens: Ik wil graag werk blijven doen waarbij ik wat kan betekenen voor andere mensen

Joke van der Tuin Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: februari 2018

Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: Appingedam

Functie: projectcoördinator Goud Grunn

Gaat het meeste missen: de jongeren en de collega’s waarmee ik zoveel pret heb

Favoriete nevenfunctie: leverancier van de hond tijdens de heerlijke personeelsuitjes op Schiermonnikoog Is opgeleid als: in opleiding als HRMadviseur Werkte hiervoor bij: werkt ook nog bij Alfa-college Meest trots op: alle leerlingen die mee hebben gedaan aan Goud Grunn!

Is altijd te porren voor: een gezamenlijke wandeling met de hond en daarna warme chocolademelk of een drankje Favoriet bijnaam van een collega: Joke Joggingpak Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: Goud Grunn Wil ooit nog eens: mij als HR-adviseur inhoudelijk bezig houden met verander- of leiderschapstrajecten


Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: geen voorkeur, prachtige provincie. Gaat het meeste missen: het werken met een multidisciplinair team, om samen alle kennis en creativiteit te gebruiken om een passende oplossing te zoeken. En het lukte altijd!

Wouter Kamminga Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: april 2016

Yvonne de Rapper

Is altijd te porren voor: een mooie wandeling, zeker in het aardbevingsgebied

Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: juni 2020 (plus een jaar in 2018 en 2019)

Favoriet bijnaam van een collega …nee… die kan ik hier niet neerzetten…. :)

Functie: Coördinator Educatie

Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebied’. Een topper die ieder mens zou moeten volgen omdat het je enorm bewust maakt van je eigen gedrag en de (positieve) invloed die je hebt

Functie: webspecialist

Favoriete nevenfunctie: kunstenaar

Favoriete nevenfunctie: banners sjouwen

Is opgeleid als: eerstegraads lerares Tekenen en Schilderen

Is opgeleid als: communicatie adviseur

Werkte hiervoor bij: UMCG, Expert Onderwijs implementatie elektronisch patiëntendossier

Werkte hiervoor bij: Advanced RF Technology BV

Meest trots op: de samenwerking met FieldLab Practice van het Alfa-college. Samen met externe partners hebben we de afgelopen jaren voor studenten van het Alfa-college het reguliere curriculum blijvend kunnen verrijken met actuele kennis en vaardigheden. Goed voor de regio én de studenten vinden het leuk!

Meest trots op: collega’s Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: Uithuizen Gaat het meeste missen: goede samenwerking en gezelligheid

Wil ooit nog eens: Pfff. Ik laat me tegenwoordig verrassen door wat er op mijn pad komt, en dat is vaak mooier dan ik zelf had kunnen wensen

Is altijd te porren voor: een lekker biertje Favoriet bijnaam van een collega: Bé Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: kerstborrel Wil ooit nog eens: zonder coronamaatregelen uit eten met collega’s Ruben Mantel Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: januari 2017 Functie: business controller Favoriete nevenfunctie: flyers vouwen Is opgeleid als: controller Werkte hiervoor bij: Yacht BV Meest trots op: het mee mogen bouwen aan een mooi EPI-kenniscentrum waarmee we dienstbaar mochten zijn aan bewoners, (bouw) bedrijven en studenten Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: het restaurant boven in het Forum Gaat het meeste missen: de dynamiek tussen EPI-kenniscentrum, de subsidieverstrekkers, grondleggers, klanten, leveranciers en studenten

Is altijd te porren voor: een speciaal biertje en grappen Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: de netwerkborrel met kerst waarbij kennisinstellingen en bedrijven elkaar ontmoeten Wil ooit nog eens: terug naar Zuid-Afrika om dan wél de BIG-5 te spotten


Nienke de Jong Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: januari 2017 Marieke Stuurwold

Functie: Coördinator Praktijk & Innovatie

Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: april 2018

Favoriete nevenfunctie: flyers vouwen

Functie: Coördinator Educatie

Is opgeleid als: planoloog en evenementenorganisator

Favoriete nevenfunctie: rommel op kantoor opruimen (behalve m’n eigen bureau), Chef Patat

Werkte hiervoor bij: Gemeente Groningen als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Is opgeleid als: onderwijskundige

Meest trots op: de lezing van de Rijksbouwmeester Floris Alkemade tijdens Let’s Gro 2018

Meest trots op: 1000-banenplan, Week van het Vakmanschap Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: thuus bie mien pa en moe in Middelsom Gaat het meeste missen: EPI’s grote netwerk en daarmee het verbinding leggen tussen veel verschillende partijen. En natuurlijk ons supergezellige en vertrouwde team!!! Is altijd te porren voor: een dikke borrel, een gezellig gesprek en een puut patat Favoriet bijnaam van een collega: Joke Joggingpak Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: Week van het Vakmanschap

Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: Het Oude Kerkje van de familie Leuveld in Garrelsweer Gaat het meeste missen: de hechte samenwerking binnen het team, vooral vlak voordat een activiteit begon Is altijd te porren voor: een speciaal biertje om na te praten over weer een geslaagde kennissessie Favoriet bijnaam van een collega: Website Wouter Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: de masterclasses persoonlijke vaardigheden en de bijbehorende cursusdagen Wil ooit nog eens: voor zichzelf beginnen als evenementenorganisator van kennisactiviteiten en gaat dan komend jaar ook doen onder de noemer Nuver Events!

Wil ooit nog eens: directeur worden van zo’n mooie organisatie als EPI

Monique de Vries Werkt bij EPI-kenniscentrum sinds: maart 2015 Functie: Coördinator Planning & Administratie Favoriete nevenfunctie: gastvrouw bij evenementen Is opgeleid als: projectmedewerker Werkte hiervoor bij: NCOI Opleidingsgroep Meest trots op: in 4 maanden tijd 1200 personeelsleden van bouwbedrijven inplannen en de training Communicatie & gedrag in aardbevingsgebieden laten afronden Favoriete locatie in het aardbevingsgebied: Het Oude kerkje in Garrelsweer Gaat het meeste missen: de hechte band met het team, ik ging altijd met veel plezier naar kantoor Is altijd te porren voor: ingewikkelde planningen, ben gek op puzzelen Wil heel graag dat deze activiteit volgend jaar ook nog georganiseerd wordt: Goud Grunn Wil ooit nog eens: emigreren naar Spanje en daar aan de slag als reisleider of sleutelbeheerder


Magie ik wandel het pad door het land bij het dorp waar ik woon alles rondom vertelt mijn plek in de tijd klein ben ik in eeuwigheid gesust door seizoenen loop ik met wolken mee langs vette zwarte voren op de bodem van de zee mensen als kerktorens aan de horizon ieders plek in de tijd wie ben ik in eeuwigheid stap voor stap voel ik de zon, de wind dit land is van mijn voorgeslacht dit land is voor mijn kind kijk ik naar de toekomst of terug naar het verleden in alles zit magie ik droom beide kanten op als ik boven mij een hemel zonder grenzen zie Wadwicht Inge Zwerver


Profile for epi-kenniscentrum

EPI-kennicentrum magazine  

Na ruim 5 jaar komt er een einde aan EPI-kenniscentrum. Vanuit ons hele team: heel hartelijk bedankt dat u partner of belangstellende was v...

EPI-kennicentrum magazine  

Na ruim 5 jaar komt er een einde aan EPI-kenniscentrum. Vanuit ons hele team: heel hartelijk bedankt dat u partner of belangstellende was v...

Advertisement