Page 1

MATRIU DAFO DEL CDIAP PLA DE L’ESTANY 1ER PAS; Factors Interns (controlables pel centre)

DEBILITATS Què creuen que s’hauria de millorar del centre? I el mateix centre què creu que podria millorar?

D1- Instal·lacions un xic allunyades del nucli urbà. D2- Poca divulgació en el municipi de la tasca que es fa al centre. D3- A l’hivern fa fred a la recepció del centre ja que els aparells d’aire calent no funcionen.

Factors Externs (No controlables pel centre)

AMENACES Quines dificultats externes té el servei educatiu per al seu correcte funcionament o desenvolupament? Què ve de fora que afecta negativament al servei?

A1- Hi ha molta demanda de nens/es i les professionals no tenen més hores per atendre’ls. A2- Hi ha un % d’absentisme en els alumnes. A3- Falta de temps i organització per establir comunicacions directes amb les escoles. A4- Les famílies no sempre receptives a rebre ajuda del CDIAP.

FORTALESES Què es valora del centre?

són

OPORTUNITATS En quins nous projectes interessants pot participar el centre? Com pot aconseguir més recursos?

F1- Instal·lacions noves i de qualitat: aules amplies, recepció, piscina...

O1- El CDIAP és l’únic centre d’atenció precoç de la comarca del Pla de l’Estany.

F2- Bona estructura organitzativa: procediment d’atenció

O2- El transport públic arriba al centre en un bus interurbà

F3- Preparació de tallers i xerrades per a les famílies

O3- Disposar d’una infraestructura humana i material que permet avançar en la millora de la tasca docent (noves tecnologies, tractament de la diversitat...).

F4- Bona comunicació amb les famílies (les especialistes dediquen una estoneta per explicar als pares què han fet durant la sessió) F5- Espai físic amb possibilitats per desenvolupar-hi xerrades, jornades, cursos...

O4- Dur a terme unes jornades per donar a conèixer quin és el treball del CDIAP.

MATRIU DAFO  

MATRIU DE LA PC3