Page 1

CWÀ£Á²¤ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂ

gÉ樀 ¤¯ÁÝt - (08386) 223820, CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À - 101/08386-224567

http://newsaghanashini.blogspot.in/

PÀĪÀÄmÁ ¥Éǰøï oÁuÉ - (08386) - 222333/100, CA§Äå¯É£ïì - 108, §¸ï¤¯ÁÝt - 7760973436,

PÀĪÀÄmÁ 02-01-2013 §ÄzsÀªÁgÀ ¸ÀA¥ÀÅl: 2

PÀ£ÀßqÀ ¢£À¥ÀwæPÉ

£ÀÄr ªÀÄÄvÀÄÛ

AiÀıÀ¸ÀÄì £À¢AiÀÄAvÉ. ¥ÉǼÀî£ÀÄß vÉð¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄļÀÄV¸ÀÄvÀÛzÉ. - ¥sÁæ¤ì¸ï ¨ÉÃPÀ£ï.

a£Àß (1 UÁæA) 3,105 ¨É½î (PÉ.f) 58,500

EAzÀÄ ªÁd¥ÉÃ¬Ä DgÉÆÃUÀå²æà wAUÀ¼À ²©gÀ CAPÉÆïÁ: CAPÉÆïÁ, PÀĪÀÄmÁ ºÁUÀÆ PÁgÀªÁgÀ vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G.PÀ. G½zÀ vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À°è ªÁd¥ÉÃ¬Ä DgÉÆÃUÀå²æà ²©gÀªÀÅ d£ÀªÀj 2 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ºÀÈzÉÆæÃUÀ, £ÀgÀgÉÆÃUÀ, PÁå£Àìgï, ªÀÄÆvÀæ¦AqÀ PÁ¬Ä¯É, ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ, aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ PÁ¬Ä¯É EAvÀºÀ

£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è

«zÀÄåvï ªÀåvÀåAiÀÄ

PÀĪÀÄmÁ: Dgï-J.¦.r.Dgï. AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è PÀĪÀÄmÁ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÁºÀPÀUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ, ºÉƸÀ ¦üÃqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArzÀÄÝ PÀĪÀÄmÁ £ÀUÀgÀPÉÌ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ mË£À ¦üÃqÀgÀ£ÀÄß «¨sÀf¹ 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

EA¢¤AzÀ UÉÆÃPÀtðzÀ°è

IÄPï- ¸ÀA»vÁ ªÀĺÁAiÀiÁUÀ UÉÆÃPÀtð: E°è£À D®zÀPÉgÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²æà ºÀjºÀgÉñÀégÀ ªÉÃzÀ «zÁå¦ÃoÀ UÉÆÃPÀtð EzÀgÀ £ÀÆvÀ£À ªÉÃzÀ¥ÁoÀ ±Á¯Á PÀlÖqÀzÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÁ¶ðPÀ DZÀgÀuÉ ¸À«£É£À¦UÁV ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV d£ÀªÀj 2 §ÄzsÀªÁgÀ¢AzÀ d.6 ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀªÀgÉUÉ 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

ªÀÄgÀ¢AzÀ ©zÀÄÝ å Û

ªÀ Q ¸ÁªÀÅ

¨sÀl̼À: vÉAV£À ªÀÄgÀªÀ£ÉßÃjzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ WÀl£É PÉÆÃuÁgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ CgÀªÀQÌAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ £ÀqÉ¢zÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt UÀt¥Àw ºÉUÀqÉ (46) CgÀªÀQÌ, PÉÆÃuÁgÀ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

Aghanashini

aghanashini.kumta@gmail.com

¥ÉæêÀÄ ¥ÀæPÀgÀt: AiÀÄĪÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè

¯ÉʯÁUÉ E§âgÀÄ ªÀÄd£ÀÆ...! CAPÉÆïÁ: ¥ÉæêÀÄ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁzÀ-«ªÁzÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ NªÀð AiÀÄĪÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹ÖÃ¯ï ¯ÉÆÃmÁ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀ WÀl£É ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ®ÆQ£À PÉÃt UÁ©vÀªÁqÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÉ. «WÉßñÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀįÉð (24) J£ÀÄߪÀ ªÀåQÛAiÉÄà ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ DzÀ±Àð UÀeÁ£À£À PÀįÉð (20) ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀ

DgÉÆæAiÀiÁVzÁÝ£É. F E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ PÁgÀªÁgÀ ªÀiÁeÁ½AiÀÄ

AiÀÄĪÀwAiÉƧâ¼À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀPÉÌ ±ËZÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ F ºÀ¯Éè £ÀqÉ¢zÉ J£À߯ÁVzÉ. wêÀæ ºÀ¯ÉèUÉƼÀUÁzÀ «WÉßñÀ PÀįÉð£À£ÀÄß vÁ®ÆPÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ªÀÄtÂ¥Á®PÉÌ ¸ÁV¸À¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ CAPÉÆïÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ.

¨É¯É K a n n a d a

1.50 gÀÆ.

D a i l y

¸ÀAaPÉ : 68

¥ÀÅl : 4

T. C - K A R K A N 2 1 7 7 4

dinu.kumta@gmail.com

8 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: zɺÀ° ¸ÁªÀÄÆ»PÀ CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ®Æè CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¨É¼ÀQUÉ §gÀÄwÛzÉ. UÀÄ®âUÁð, ºÁ¸À£ÀzÀ CvÁåZÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt PÀtÄäAzÉ EgÀĪÁUÀ¯Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÃ¥ï DVgÀĪÀ WÀl£É ¤£Éß ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ (d.1) ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. r.eÉ ºÀ½îAiÀÄ ªÉÆâ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 8 ªÀµÀðzÀ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀÌ«ÄðAiÉƧâ CvÁåZÁgÀ J¸ÀV ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ WÀl£É £ÀqÉ¢zÉ. ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ aQvÉìUÁV qÁ. CA¨ÉÃqÀÌgï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. DgÉÆæAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt

zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ JAzÀÄ reÉ ºÀ½î ¥Éǰøï oÁuÁ¢üPÁj ºÉýzÁÝgÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸Áܦ¸ÀĪÀ §UÉÎ UÀȺÀ ¸ÀaªÀ Dgï C±ÉÆÃPï CªÀgÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrgÀĪÀ ¨É£À߯Éèà F jÃw WÀl£É £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ DvÀAPÀ ªÀÄÆr¹zÉ.

DgÉÆæ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w E£ÀÆß ®¨sÀåªÁV®è. ¨Á®Q ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄvÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨Á®QUÉ ZÁPÀ¯ÉÆÃmï D¸É vÉÆÃj¹ CAUÀr §½UÉ DgÉÆæ PÀgÉzÉƬÄÝzÁÝ£É. DPÉ gÀA¥Ál ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄÝ CvÁåZÁgÀ J¸ÀVzÁÝ£É JAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉ JAzÀÄ ¥ÉǰøÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀiÁzÀ£ÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÀºÀ½î ªÀiÁZÉÆúÀ½î PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹ 17 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀw ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÉzÀ gÁwæ CvÁåZÁgÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÉ. C¥Áæ¥ÉÛAiÀÄ vÀAzÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

PÉJ¸ïDgïn¹ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAvÀÄ UËqÀ ¤zsÀ£À avÀæ£Àl ±Á¸ÀPÀ ©.¹. ¥Ánïï UÉÆÃPÀtðPÉÌ ¨sÉÃn UÉÆÃPÀtð: E°è£À PÉJ¸ïDgïn¹ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¢£ÀUÀÆ°AiÀiÁV zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄð£À PÉÃj ¤ªÁ¹ ¸ÀAvÉÆõÀ ©ÃgÁ UËqÀ (36) ¤£Éß UÉÆÃPÀtð ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï JzÀÄj£À°è §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è wêÀæ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢zÉ. C«ªÁ»vÀ£ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ KPÀªÀiÁvÀæ DzsÁgÀ ¸ÀÜA¨sÀªÁVzÀÄÝ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ vÁ¬ÄUÉ HgÀÄUÉÆïÁVzÀÝ£ÀÄ. FvÀ£À ªÀÄgÀt¢AzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ¹Üw aAvÁd£ÀPÀªÁVzÉ. vÀAzÉ ©ÃgÁ UËqÀgÀ PÁ®¢AzÀ¯Éà ±Á¯ÉAiÀÄ PÀ°AiÀÄÄ«PÉUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ºÁr UÉÆÃPÀtðzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÛ°£À

ºÀvÁÛgÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ d£ÀjUÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀjUÉ agÀ¥ÀjavÀ ªÀåQÛÛAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. UÉÆÃPÀtð PÉ J¸ï DgÀ n ¹ £ËPÀgÀgÀ §¼ÀUÀ ¸ÀAvÁ¥ÀªÀÅ FvÀ£À ¤zsÀ£ÀPÉÌ ¸ÀAvÁ¥À ¸ÀÆa¹zÀÄÝ FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÁV PÉÆAZÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ EAVvÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

UÉÆÃPÀtð: PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ SÁåvÀ£Àl, ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ PÁAUÉæ¸ï ±Á¸ÀPÀ ©.¹.¥ÁnÃ¯ï ¤£Éß ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ CAUÁgÀPÀ ZÀvÀÄyðAiÀÄAzÀÄ ¥Àwß ªÀ£ÀeÁ, ¥ÀÄwæAiÀÄgÉÆqÀUÀÆr E°è£À ²æà ªÀĺÁUÀt¥Àw, ²æà ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ, ²æà ¥ÁªÀðw zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è «±ÉõÀ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. E°èAiÀÄ ²æà ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæzsÁ£À CZÀðPÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ gÁdUÉÆÃ¥Á® Cr «±ÉõÀ ¥ÀÆeÁ PÉÊAPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹PÉÆlÖgÀÄ. E°èAiÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¥ÀÆeÁ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ §UÉÎ CªÀgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉ

ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. “¤µÀ̵Àð” avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ avÀægÀAUÀPÉÌ PÁ°lÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀĺÁPÀëwæAiÀÄ, Q¯ÁrUÀ¼ÀÄ, PÀ¥sÀÆåð, eÉÊ»Azï, ZÉ£ÀߥÀà

UÀÄwÛUÉzÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ZÉ£ÀßUËqÀ, mÉÊUÀgï ¥À¢ä¤, C¸ÀÛç, ¸ÀÆAiÀÄð L. J¥sï. J¸ï., ºÁmïìð D¥sï EArAiÀiÁ, ªÀĺÁZÀvÀÄgÀ, ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è

£Àn¹zÁÝgÉ. “PËgÀªÀ” avÀæ CªÀjUÉ CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÛ®èzÉÃ, ©. ¹. ¥Ánïï JAzÀgÉ “PËgÀªÀ” JA§ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÁzÀgÀÄ. ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀiÁV ªÀÈwÛ fêÀ£À DgÀA©ü¹zÀ EªÀgÀÄ PÉ®PÁ® PÁgÀªÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁdQÃAiÀÄzÀvÀÛ DPÀ¶ðvÀgÁV ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀå ¸ÀvÀvÀ ¢éwÃAiÀÄ ¨Áj »gÉÃPÉgÀÆgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ±Á¸ÀPÀgÁVgÀĪÀgÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ºÉƸÀ avÀæzÀ §UÉÎ 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

PÀ¼À¥É PÁªÀÄUÁj¬ÄAzÁV zÀÄWÀðl£É..?

d°è PÀ¼ÀîvÀ£À: eɹ© ªÁºÀ£À ªÀ±À ¯Áj ¥À°Ö: QèãÀgï UÀA©üÃgÀ ¨sÀl̼À: PÁ¬ÄÌt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÁªÀÄvÀ PÉ¥sÉmÉÃjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ 6.JA.JA. ªÀÄvÀÄÛ 40.JA.JA. d°èUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÉ®ªÀÅ C£Á«ÄPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ EAd¤ÃAiÀÄgÀgÀÄ ºÀoÁvÀ zÁ½ £Àqɹ eÉ.¹.©. AiÀÄAvÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¹zÁÝgÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj E¯ÁSÉAiÀÄ°è 200 ¯ÉÆÃqï d°èUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ F d°èUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÉƧâgÀÄ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ

bÀzäÀ ªÉõÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ

CAPÉÆïÁ: E°è£À ²æà PÁªÀiÁQë «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÄmÁtÂUÀ½UÉ bÀzsÀäªÉõÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀÆvÀ£À ªÀµÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀqÀUÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà PÁªÀiÁQëà «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ CAUÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ ¥ÉAmÁ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÉAlgï, ²æà ªÀĺÁUÀt¥Àw »A¢ «zÁå®AiÀÄ, ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèõÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁåµÀ£ï r¸ÉÊ£ï vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²æà PÁªÀiÁQë «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë JªÀiï. «. ªÀĺÁ¯É GzÁÏn¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ®Æè MAzÉÆAzÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ½zÀÄÝ, D ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ w½AiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ªÉâPÉ PÀ°à¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼À ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ EAvÀºÀ ¸ÀàzsÁð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹gÀĪÀzÀÄ ¤dPÀÆÌ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ ²æà PÁªÀiÁQë «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ d°è vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°PÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¹zÁÝgÉ.

f.J¸ï. £ÁAiÀÄPÀ zÀA¥ÀwUÀ½AzÀ VqÀPÌÉ ¥ÀÆeÉ CAPÉÆïÁ: qÀAiÀiÁ©nÃ¸ï ¤ªÁgÀPÀ OµÀ¢ü¬ÄAzÀ gÁeÁåzÀåAvÀ SÁåwAiÀiÁVgÀĪÀ £ÁUÀªÀ°è £À¸ÀðjAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ VqÀ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀéAvÀj zÉêÀjUÉ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. ªÉÊzÉå qÁ. ªÀÄAdļÁ ºÁUÀÆ UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄPÀ CªÀgÀÄ ¥ÀÆeÉ £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. £À¸Àðj £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ F zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ VqÀUÀ¼À §UÉÎ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¥Àæw ªÀµÀðªÀÅ r¸ÉA§gï 31 CxÀªÁ d£ÀªÀj 1 gÀAzÀÄ «±ÉõÀªÁV VqÀUÀ½UÉ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¹ «²µÀÖ SÁzÀå vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ¨sÉÆÃd£À £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.

Jai Hanuman Data Services

R

JHDS COMPUTER EDUCATION Near Railway Bridge, Mastikatte, Kumta – 581343 Admission Open for 2012-2013 100% Placement Assistance*

75% off on All Courses

Get Quality Education

Scholership For Poor Students secured above 65% in S.S.L.C* Duration

Software Courses: PGDCA –Post Graduate Diploma in Computer Application CTTC- Computer Teacher Training Course DCAP- Diploma in Computer Application & Programming DOM- Diploma in Office Management DIT- Diploma in Information Tecgnology DICPL- Diploma in Computer Programming Language

12 Months 9 Months 10 Months 4 Months 6 Months 6 Months

CCF- Certificate in Computer Foundation CCA- Certifed Computer Application

3 Months 45 Days

Hardware Courses: A UniqueCertified Course is available for all School/College/Diploma/ITI students, Employers, Businessmen, Professionals & House wives,

CHSE- Certificate in Hardware Service Engg 3 Months CAN- Certificate in Network Administration 3 Months DHT- Diploma in Hardware Technologyn DSA- Diploma in System Administration MCP- Microsoft Certificate Professiona MCSE- Microsoft Certificate System Engg

CCNE- Cisco Certificate Network Engg 4 Months CCNA- Cisco Certificate Network Administration 6 Months

DATA SERVICES

COMPUTER EDUCATION

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ: ¢£ÉñÀÑAzÀæ CAUÀrPÉÃj ªÉÆ : 9448028329, 9964547395

5 Months 6 Months l 4Months 6 Months

MCSA- Microsoft Certificate System Administration 6 Months

JAI HANUMAN

UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl «gÉÆâü¹ ¤£Éß vÁ®ÆQ£À ¢ÃªÀ½îAiÀÄ°è UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ¸ÁgÁ¬Ä «gÉÆâü DAzÉÆî£À dgÀÄVvÀÄ.

Duration

Contact:

Mr. Manjunath M. H. Cell: 9620430629, 9901863354

Email : jhds@gmail.Com

*Condition Apply

ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉ

PÁ¬ÄÌt UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀ PÁAUÉæ¸À ªÀÄÄRAqÀ zÉëzÁ¸À £ÁAiÀÄÌ zÀÆj£À »£À߯ÉAiÀÄ°è vÀPÀët PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ E¯ÁSÉ EAd¤ÃAiÀÄgÀ eÉ.¹.©.

PÀĪÀÄmÁ: d°èPÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÉÆAzÀÄ gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ §zÀÄ PÀĹzÀ PÁgÀt ªÀÄÄUÀÄa, ¥À°ÖAiÀiÁzÀ WÀl£É ¤£Éß ªÀÄzsÁåºÀß E°è£À PÀ®è¸ÀAPÀzÀ §½ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ. F CªÀWÀqÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¯Áj QèãÀgï£À£ÀÄß ªÀĺÉñÀ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄÄ£Áß ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÁVzÁÝ£É. PÀĪÀÄmÁ PÀqɬÄAzÀ CWÀ£Á²¤-¨ÁqÀ PÀqÉUÉ d°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl F ¯Áj, gÀ¸ÉÛ QjzÁzÀ PÁgÀt JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ zÁj ¤ÃqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌPÉÌ vÉgÀ½zÁUÀ F CªÀWÀqÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ J£À߯ÁVzÉ.

02-aghanashini page 1 pdf  
02-aghanashini page 1 pdf  
Advertisement