Page 1

HADERSLEV KOMMUNE Erhverv og Kultur November 2008

Salgsvilkår for erhvervsområde i Bevtoft

Ved salg af ubebygget areal del af matr. nr.: Stor ca.:

Beliggende: Til: Navn: ______________________________________ Adresse: ______________________________________ Tlf. /Mail ______________________________________

1. Køber overtager parcellen i den stand, hvori den er og forefindes, og som beset af køber. Kommunen kan ikke udtale sig om jordbundens beskaffenhed ud over, hvad der eventuelt måtte fremgå af salgsoplysningerne, eller drages til ansvar for eventuelle ulemper, som måtte vise sig ved bebyggelsen. Køber har ret til at foretage jordbundsundersøgelser og forureningsundersøgelser for egen regning. Såfremt det, inden for 1 måned efter underskrift og Haderslev Kommunes accept af nærværende dokument, dokumenteres, at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstra fundering/pilotering samt afværgeforanstaltninger for at opføre sædvanlige bygnings-konstruktioner, kan køber træde tilbage fra aftalen. Køber kan ikke gøre krav gældende vedrørende jordbundsforholdene. Eventuelle drænledninger skal omlægges af køber for egen regning. Parcellen skal anvendes til erhvervsvirksomhed, jævnfør vedlagte lokalplan nr. 3.301 og 3.3-02 Farvergården udvidelse.


Der må i henhold til lokalplanen ikke udstykkes grunde til erhvervsformål der er mindre end 2.000 m2. Køber er forpligtet til at etablere og vedligeholde beplantninger langs veje m.v. i henhold til de af kommunens udarbejdede retningslinier (jævnfør i øvrigt grundejerforeningens vedtægt/lokalplanens bestemmelser). Friarealernes, herunder beplantningernes samt kørsels- og parkeringsarealernes omfang og placering, skal fremgå af den til byggesagen hørende beliggenhedsplan. 2.

Køberen skal respektere de på ejendommen tinglyste servitutter, og byrder hvorom der henvises til tingbogen. 3. Overtagelsesdagen, der tillige er skæringsdag for udgifter og indtægter vedrørende parcellen, fastsættes til den ………………………… 4. Købesummen betales kontant senest pr. overtagelsesdagen. Købesummen er fastsat til kr. pr. m2, og da parcellen udgør ca. m², udgør købesummen i alt kr. Såfremt parcellen ikke er endelig udstykket, reguleres købesummen i overensstemmelse med det faktiske areal. 5. I købesummen er indeholdt byggemodningsudgifter til veje og stier og belysning. Fuldførelsen af vejanlægget sker i takt med bebyggelsen. Overkørsler anlægges af køber for egen regning efter nærmere godkendelse af kommunen. 6. Uden for købesummen betaler køber: Tilslutningsafgift til kloak, vand, gas og el i henhold til gældende takster. Stikledninger til kloak, el, vand og naturgas er ikke indeholdt i købesummen. Såfremt stikledninger skal krydse en asfaltbelagt vej, skal det så vidt muligt udføres ved en gennempresning. Udgifterne hertil afholdes af køber. Området er i henhold til den godkendte varmeplan udlagt til rørført varmeforsyning (naturgas). Ny bebyggelse skal derfor indrettes med et varmeanlæg (vandbærende anlæg), der er forberedt for tilslutning til det kollektive forsyningsnet.


7. Kommunen forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Såfremt kommunen ser sig nødsaget til at hæve handlen i forbindelse hermed, skal køber afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen. Køber skal herudover godtgøre kommunen dennes udgifter ved den oprindelige overdragelse, herunder udgifterne til udstykningsforretningen, såfremt denne er foretaget specielt efter købers ønske om arealets størrelse. 8. ”Grunden skal bebygges med køber som bygherre, og bebyggelsen skal være påbegyndt senest 36 måneder efter overtagelsesdagen, og fremmes med sædvanlig hastighed for byggeri. Så længe arealet er ubebygget, må det ikke afhændes - hverken helt eller delvis uden byrådets samtykke. Ligeledes må arealet ikke belånes højere end den erlagte købesum, så længe arealet er ubebygget. Er arealet efter 36 måneders-fristens udløb fortsat ubebygget, har Haderslev kommune ret til at forlange arealet tilbageskødet mod erlæggelse af den oprindelige købesum. Omkostningerne herved betales af køber og er kommunen uvedkommende”. 9. Parcellen må ikke videresælges i ubebygget stand, medmindre Haderslev Byråds godkendelse foreligger. Parcellen må ikke videresælges til højere pris end anskaffelsessummen med tillæg af afholdte udgifter. (Advokat, geotekniske undersøgelser og tinglysningsafgift). Haderslev Byråd kan til enhver tid nægte at give samtykke til videresalg.

10. Bestemmelserne i punkt 8 tinglyses servitutstiftende og med bedst mulig rang af tingbogen på parcellen med prioritet forud for al pantegæld og med påtaleret for Haderslev Byråd.


11. I det omfang anlagte vejstrækninger, stier, fortove, parkeringspladser eller græsarealer beskadiges enten som følge af opgravninger, oplægning af materialer eller transporter i forbindelse med byggearbejdet, bærer køber det fulde ansvar, og skal betale de nødvendige reparationer ud over den aftalte købesum. 12. For tiden indtil parcellen er særskilt skatteansat, betaler køber til kommunen, på anfordring, et forholdsmæssigt beløb efter en af kommunen foretagen beregning, som køber skal respektere. 13. Tinglysningsafgift til skøde og servitut betales af køber. 14. Salget sker uden præjudice for så vidt angår Haderslev Kommunes myndighedsgodkendelse.

Undertegnede tilbyder at erhverve ovennævnte ejendom på ovennævnte vilkår.

, den

__________________ (som køber)

___________________ Købers advokat:

Bevtoft salgsvilkår  

Salgsvikår erhversgrunde i Bevtoft