Page 1

ByplanvedtĂŚgt 12 Industriarealet III


PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR

VOJENS KOMMUNE

1973


PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i § l nævnte område i Vojens kommune.

§ lBYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag mærket »Industriarealet« af Over Jerstaivej-Tingvejen-Lilholtvej-Sydskel af matr. nr. 427 af Skrydstrup forlænget over matr. nr, 423 og 424 af Skrydstrup til Over Jerstalvej (Landevej nr. 502), og omfatter matr. nr. 'e 427, 616, 658, 835 samt dele af 123, 423, 424 og 425 alle af Skrydstrup ejerlav og sogn, samt alle parceller, der efter den 11. jan. 1973 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

§2. OMRÅDETS ANVENDELSE. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes beboelseslejlighed, når den tjener som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.


§3. VEJFORHOLD.

Arealerne vejbetjenes fra Tingvejen, der udlægges i en bredde af 18 meter. Fra Tingvejen kan der tillades etableret de for arealets udnyttelse nødvendige sideveje, der afsluttes med vendepladser.

Sidevejene udlægges i en bredde af 13 meter. Langs sidevejene pålægges byggelinie i en afstand af 12,5 m. fra vejmidte, og langs Tingvejen 15 meter.

UDSTYKNINGER.

Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 2500 kvm., eksklusive eksisterende og udlagte vejarealer, og med en mindre facadelængde end 40 meter.

§5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.

Bygningens rumfang må ikke overstige 3 kbm. pr. kvm. grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af grundarealet uden tillægsareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, der er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorsten m.v. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i større højde end 8,5 meter, såfremt særlige hen-

syn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Ubebyggede arealer skal ved plantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal overholdes. Langs vedtægtens grænse mod syd, øst og vest beplantes og vedligeholdes efter overenskomst med grundejerne og kommunen et

30 meter bredt afskærmningsbælte, beplantet med høje lætræer. (Vist med priksignatur på kortbilaget.) Bælterne må ikke bebygges

eller anvendes til oplag.


§6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN.

Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

§7. BYPLANVEDTÆGTENS OVERHOLDELSE.

Medmindre vedkommende kommunalbestyrelse ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen af påbegyndelse af et byggeri eller ændret anvendelse af en ejendom, skal der - før noget byggeri påbegyndes, eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres - til godkendelse i overensstemmelse med byplanvedtægten forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses.

§8. EKSISTERENDE BEBYGGELSE.

Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovliggjorte brug af ejendommen. Udvidelse ved om- og tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

§9. PÅTALERET.

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Vojens kommunalbestyrelse.

5


§ io. DISPENSATIONER FRA OG ÆNDRINGER I BYPLANVEDTÆGTEN.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde ikke derved ændres. Ændringer i byplanen kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye planer. Således vedtaget af Vojens kommunalbestyrelse Vojens, den 12. 9. 1973.

T herkel Jensen.

l /. Chr. Pedersen.

7. kt. j. nr. B-32-39-73. Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af § l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20, februar 1970). Miljøministeriet, d. 5. nov. 1973. P. M. V. E. B.

Olaf Sigurdsson. Eksp.sekr.


Tingvejen 1 byplan  

Byplanvedtægt 12. Erhvervsjord Tingvejen01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you