Page 1

Lokalplan 31-21 Omr책de til erhvervsform책l ved Lysbjergvej, Hammelev Erhvervspark


LOKALPLAN NR. 31-21

FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VED LYSBJEGVEJ HAMMELEV ERHVERVSPARK

AUGUST 2001

LOKALPLANLÆGNING


Lokalplan nr. 31-21 for et område til erhvervsformål ved Lysbjergvej, Hammelev Erhvervspark

Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 31-21 for et område til erhvervsformål ved Lysbjergvej/Skovgårdvej, Hammelev Erhvervspark. Arealet udlægges med lokalplanen til erhvervsformål i form af industri-, værksteds-, lager-, service-, og vognmands- og engrosvirksomhed. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området fra landzone til byzone. Områdets beliggenhed fremgår afkortskitsen til venstre. Planerne har været fremlagt fra den 10. april til den 5. juni 2001, og Byrådet vedtog planen endeligt den 29. august 2001. Lokalplanen er offentliggjort den 18. september 2001.


Indholdsfortegnelse

Beskrivelse

1.1 Lokalplanens forudsætninger og indhold Redegørelse • planlovens § 16

2.1 2.2 2.3 2.4

Lokalplanens forhold til kommuneplanen Zonestatus Lokalplanens forhold til anden planlægning Tilladelser / dispensationer fra andre myndigheder

Retsvirkninger

Lokalplanen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lokalplanens formål Områdets afgræsning Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Støjisolering Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Vedtagelsespåtegning for lokalplan Kortbilag - Områdegrænse Kortbilag - Matrikelkort


Beskrivelse

1.1 Lokalplanens forudsætninger og indhold På baggrund af ønske om udnyttelse af området beliggende nord for Lysbjergvej, er der udarbejdet lokalplan omfattende et ca. 62.000 m2 stort område beliggende i landzone, del af matr. nr. 579, Hammelev ejerlav. Området udlægges med lokalplanen til erhvervsformål i form af industri-, værksteds-, lager-, service-, vognmands- og engrosvirksomhed, og indeholder tillige bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering, adgangs- og vejforhold m.v. Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone. Lokalplanområdet er i dag omfattet af Kommuneplan 1999-2010 under område 31-E-09, og er beliggende i underområde A. Vejadgang til området sker fra Lysbjergvej og Skovgårdvej.

Se kortbilag bagerst i hæftet.


Redegørelse - planlovens § 16

2.1 Lokalplanens forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er i dag omfatte af Kommuneplan 1999-2010 under område 31-E-09, og er beliggende i underområde A. Rammer for lokalplanlægning Erhvervsområde Område 31-E-09

En lokalplan, der træffer bestemmelser for området skal sikre: a. at underområde a's anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri, lager og vognmandsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed, liberale erhverv, enkelte boliger (bestyrer-, portnerbolig o.l.) i tilknytning til den pågældende virksomhed, b. at underområde b's anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri, lager og vognmandsvirksomhed, service og liberale erhverv,

c. at bebyggelsesprocenten i underområde a ikke overstiger 40, d. at bebyggelsesprocenten i underområde b ikke overstiger 50, e. at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m i underområde a og 12,0 m i underområde b, f.

at området overføres til byzone,

g.

at tilstanden afvandhullet midt i området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og diget der løber gennem området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 4, ikke ændres uden dispensation.


Redegørelse • planlovens S16

Rummelighed og arealudlæg Boligområder: Rummelighed (ubebyggede områder) i 1999 opgjort i hektar og plankategorier Byomdannelse

Byzone

Vojens Jegerup Skrydstrup Hammelev Nustrup Sommersted Over Jerstal

0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1

48,8 0 2,3 2,9 2,3 10,9 4,7

3,9 1 0 5,3 0 0 0

53,2 1,2 2,5 8,7 2,5 11,1 4,8

0,5 0,1 0,2 0,3 0 0,2 0

52,7 1,1 2,3 8,4 2,5 10,9 4,8

lait

1,9

71,9

10,2

84,0

1,3

82,7

Område

I Kommuneplan ramme

Ubebyggede arealer

lait

Reel restrummelighed

Kilde: Kommuneplan 1999-2010 Erhvervsområder: Restrumme lighed (ubebyggede omr ftder) i 1999 opgjort i plankategorier og hektar Område

ByomByzone I Kom. pi. I region- lait ramme dannelse planen

Ubebyg. Reserveret Reel arealer til virksomh. restrum.

Vojens Jegerup Skrydstrup Hammelev Nustrup Sommersted Over Jerstal

1,5 0,1 0 0,5 0,1 0,1 0

19,5 0 0 3,6 0 0,5 10,6

0 0,8 0 33,9 2,5 2,0 0

0 0 0 0 0 0 0

21,0 0,9 0 38,0 2,6 2,6 10,6

1,5 0 0 0,7 0 0,1 0,1

8,0 0 0 0 0 0 9.0

11,5 0,9 0 37,3

lait

2,3

34,2

39,2

0

75,7

2,4

17,0

56,3

Kilde: Kommuneplan 1999-2010

2,6 2,5 1,5


Redegørelse - planlovens § 16

2.2 Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres området fra landzone til byzone. 2.3 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning Lokalplanområdet er beliggende indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser. Jævnfør retningslinie 4.1.3 i Regionplan 1997-2008 må virksomheder og anlæg der medfører risiko for grundvandsforurening ikke etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der minimerer forureningsrisikoen. Ved terrænregulering skal bruges materialer, som ikke kan forurene grundvandet. Naturbeskyttelsesloven •

Inden for lokalplanområdet er beliggende et dige omfattet af naturbeskyttelseslovens § 4. Se kortbilag bagerst i hæftet. Der må ikke ske ændringer af tilstanden af diget, der løber gennem området, uden dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Inden for lokalplanområdet er ligeledes beliggende et vandhul omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Se kortbilag bagerst i hæftet.

Arkæologiske forhold Findes der underjordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 26 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til rigsantikvaren.


Redegørelse • planlovens § 16

Der er ikke ved Haderslev Museum registreret jordfaste fortidsminder inden for lokalplanområdet. Der er indenfor lokalplanområdet foretaget prøvegravning af Haderslev Museum. Miljøplanlægning

Området udlægges og anvendes til almindelige erhvervs- og industriformål så som industri-, værksteds-, lager-, service-, og vognmands- og engrosvirksomhed etc. Virksomheder omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal ved opførelse, ændring eller udvidelse indhente miljøgodkendelse efter milj øbeskyttelsesloven. Vejplanlægning

Området vejbetjenes fra Lysbjergvej / Skovgårdvej. Vandforsyning Området er beliggende indenfor Hammelev vandværks forsyningsområde. Varmeplanlægning

Området er omfattet af kommunens Energi- og Varmeplan 2001 under energidistrikt 15, som naturgasområde. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet. Spildevandsplanlægning

Området er omfattet af kommunens Spildevandsplan 1994 - 2004 under område M 15, som separat kloakeret. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere og sækkestativer i henhold til gældende affaldsregulativ. Der skal udlægges areal til placering af containere til sortering af genbrugsaffald.


Redegørelse - planlovens § 16

2.4 Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder:

Der er af Sønderjyllands Amt givet dispensation til nedlæggelse af ovennævnte vandhul omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Sønderjyllands Amt har ikke inden høringsfristens udløb gjort indsigelser mod lokalplanforslaget, hvorved ændring af diget omfattet af naturbeskyttelseslovens § 4 som følge af lokalplanens gennemførelse er legal i henhold til gældende lovgivning.


Retsvirkninger

Lokalplanens varige retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.


10

Lokalplanen

Lokalplan nr. 31-21 for et område til erhvervsformål ved Lysbjergvej, Hammelev

I henhold til lov om planlægning (lov nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål

l. l

Lokalplanen har til formål at sikre:

At området fastlægges til erhvervsformål i form af industri-, værksteds-, lager-, service-, vognmands- og engrosvirksomhed, samt kontor- og administrationsfaciliteter i tilknytning til den pågældende virksomhed. At fastlægge bestemmelser for områdets bebyggelse, udstykning og vejadgang m.m.

At overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.

2

Områdets afgræsning

2.1

Lokalplanen omfattende et ca. 61.800 m2 stort område del af matr. nr. 579 Hammelev ejerlav, samt alle parceller der efter den 1. februar 2001 udstykkes fra nævnte ejendom.

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag bagerst i dette hæfte. 2.2

Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres det på kortbilag viste område fra landzone til byzone. Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til almindelige erhvervs- og industriformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til følgende erhvervsformål: industri-, værksteds-, lager-, service,- vognmands- og engrosvirksomhed.


11 Lokalplanen

3.2

Inden for området må der kun opføres kontor- og administration i tilknytning til den enkelte virksomhed.

3.3

Inden for området kan der efter Byrådets særskilte tilladelse, opføres transformerstationer til områdets forsyning.

3.4

Der må indenfor lokalplanområdet ikke drives detailhandel.

4

Udstykninger

4.1

Der må ikke udstykkes grunde mindre end 5.000 m2.

4.2

Der må kun foretages udstykning i området med særlig tilladelse fra byrådet.

5

Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Området vejbetjenes fra Lysbjergvej og Skovgårdvej.

5.2

Langs offentlig vej pålægges der byggelinie i en afstand af 5,0 m fra vej skel.

5.3

Indenfor hver enkelt ejendom skal der reserveres areal til anlæg af P-pladser svarende til mindst: • l p-plads for hver 150 m2 bruttoetageareal til produktionsformål eller lignende formål.

• l p-plads for hver 50 m2 bruttoetageareal til kontor og administrative formål.

6

Ledningsanlæg

6. l

Elledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler.

6.2

Grundejere skal tillade fremføring og vedligeholdelse af kloak-, vand-, antenne- og gasledninger med tilbehør, herunder brønde og regnvandsbassiner, der af kommunen måtte anses for nødvendige på privat grund.


12

Lokalplanen

6.3

Af hensyn til offentlige forsyningsinstallationer, må der ikke anlægges indkørsler i mindre afstand end 0,6 m fra grundstykkets skel, målt vinkelret på vejarealet.

6.4

Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet.

7

Bebyggelsens omfang og placering

7. l

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

7.2

Intet punkt af en bygning må være hævet mere end 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Byrådet kan tillade at bygninger til produktion og lager opføres i større højde (dog maksimalt 12,0 m) såfremt særlige hensyn taler herfor.

8

Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Bygninger må ikke opføres i materialer der efter Byrådets skøn virker skæmmende, og skal have karakter af permanent bebyggelse.

8.2

Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes til udvendig beklædning / tagdækning.

8.3

Konstruktioner der er nødvendige for at forsyne en ejendom med en alternativ energiform kan udføres på eller i forbindelse med en bygning, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

8.4

Skiltning og reklamering må for den enkelte virksomhed foretages i normalt omfang og med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

9

Støjisolering

9.1

Det skal ved opførelse af støj følsomme aktiviteter såsom kontor- og administrationbygninger sikres, at støjniveauet ikke overstiger 30 dB(A), målt indendørs med lukkede døre og vinduer.


13

Lokalplanen

10

Ubebyggede arealer

10. l Ved terrænregulering skal bruges materialer, som ikke kan forurene grundvandet. 10.2 Arealer som ikke bebygges eller indgår i anlæg, skal ved beplantning, befæstelse o.l. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring o.l. skal overholdes.

10.3 Ved udendørs oplag af permanent karakter, skal sikres en passende afskærmning mod naboskel samt skel mod offentlig vej. 10.4 Det skal sikres, at der i selve lokalplanområdet og i omkringliggende kommune-/lokalplanlagte områder samt i skel ved opholdsarealer til omkringliggende enkeltbeboelser ikke forekommer et støjniveau fra virksomheder i erhvervsområdet, der overstiger de af Miljøstyrelsen fastsatte vejledende

grænseværdier. Det gælder for såvel det ækvivalente, korrigerede støjniveau samt maksimalværdier. 11

Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

• bebyggelsen er tilsluttet naturgasnettet j f. 6.4


14

Vedtagelsespåtegning for lokalplan

Således vedtaget af Vojens Byråd Vojens, den 28. marts 2001

Nis Mikkelsen Borgmester

/

Mogens Olsen Kommunaldirektør

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Vojens Byråd, den 29. august 2001

Nis Mikkelsen Borgmester

Mogens Olsen Kommunaldirektør

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort den 18. september 2001.


EP3 Hammelev lokalplan 31-21 Lysbjergvej  

EP3 Haderslev-Vojens Erhvervspark Hammelev lokalplan 31-21 for Lysbjergvej