Page 1

Παροχή Υπηρεσιών στα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας


Τοπικές Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, οι συνδρομές των μελών του Επιμελητηρίου πρέπει να «πιάνουν τόπο». Μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η τόσο αναγκαία εμπιστοσύνη των μελών προς το θεσμό: Όταν το Επιμελητήριο προσφέρει πολύ συγκεκριμένες καθημερινές υπηρεσίες στα μέλη, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και αναδεικνύοντας τον αναντικατάστατο ρόλο τους στην τοπική οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, βασική μας επιλογή αποτελεί η δημιουργία Τοπικών Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η συγκεκριμένη δέσμη δράσεων αφορά στην προώθηση ενός ευρύτατου δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από δομές υποστήριξης, που θα εξασφαλίζουν συλλογικές υποδομές, υπηρεσίες και πληροφόρηση, στις οποίες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση. Στόχος είναι η ενίσχυση των παραγωγικών υποδομών, η προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και η υποστήριξη του ενδογενούς δυναμικού του νομού. Το Επιμελητήριο θα προχωρήσει σε άνοιγμα προς τις απομακρυσμένες περιφέρειες του Νομού, οι οποίες τελικά το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη, με τη δημιουργία Παραρτημάτων:  Στην περιοχή του Αλμυρού  Στην περιοχή των Βορείων Σποράδων  Στην περιοχή του Πηλίου.


Γραφείο Ενημέρωσης & Πληροφόρησης των Επιχειρηματιών

Με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, θα προχωρήσουμε στη σύσταση και επαναλειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης των επιχειρηματιών, ώστε τα μέλη του Επιμελητηρίου να μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο, καλώντας χωρίς καμία χρέωση, να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, να έχουν την απάντηση. Το

Επιμελητήριο μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε ουσιαστικό, χρήσιμο και πολύτιμο Σύμβουλο όλων των επιχειρηματιών. Το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης των Επιχειρηματιών, θα είναι ένα σύγχρονο Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποδοχής νέων επενδυτικών προτάσεων, με ανάδειξη του συμβουλευτικού του ρόλου ιδίως σε νέους επιχειρηματίες - καθώς και με την καταγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Νομού, Δήμου και οδών.

Επίσης, το Γραφείο θα λειτουργεί και ως δομή έρευνας της τραπεζικής αγοράς, με απώτερο σκοπό τη συμβουλευτική στήριξη των επιχειρηματιών σχετικά με τα υπάρχοντα αλλά και τα νέα τραπεζικά προϊόντα και εργαλεία χρηματοδότησης, που αφορούν Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις


Δράσεις Υποστήριξης των Επιχειρηματιών

Βελτίωση των δομών στήριξης για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων αλλά και η στήριξή τους αμέσως μετά τη σύσταση. (π.χ. στήριξη για ξεμπλοκάρισμα έκδοσης αδειών κλπ). Συμβολή στη μείωση του κόστους έναρξης των επιχειρήσεων με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αναβάθμιση της «Μαγνησιακής Πίστης» με επιδίωξη την ενσωμάτωση όλων των Θεσσαλικών Συνεταιριστικών Τραπεζών στη «Θεσσαλική Τράπεζα». Πάταξη του παραεμπορίου με τη δημιουργία «Παρατηρητηρίου για το παραεμπόριο» και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Αστυνομία κλπ) Επανασχεδιασμός και λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας των μελών του Επιμελητηρίου Δημιουργία δεσμών στήριξης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των νησιών των Βορείων Σποράδων και της χερσαίας Μαγνησίας, με τη «συνυπογραφή» σχετικού συμφώνου. Ένταση των προσπαθειών για μείωση του ΦΠΑ και των τιμολογίων ΔΕΚΟ Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων της περιοχής με τη συμμετοχή σε λειτουργικές δομές εκπαίδευσης παλιών και νέων επιχειρηματιών σε θέματα Μάνατζμεντ, πωλήσεων μέσω Internet καθώς και marketing διαχείρισης και εξεύρεσης νέων αγορών. Επίσης, είναι αναγκαία η κατάρτιση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός σε ειδικότητες με τεκμηριωμένη ικανότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Νομού.


Δράσεις Πληροφόρησης

Μεταφορά πληροφοριακών στοιχείων στο κόμβο INTERNET του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Στόχος μας είναι η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, να είναι ένα πραγματικό «παράθυρο» στο κόσμο, χρηστικό, εύκολο να αξιοποιηθεί από όλα τα μέλη μας. Επίσης, θα προχωρήσουμε στην παραγωγή, συγκέντρωση, αρχειοθέτηση και δημοσιοποίηση ενημερωτικού και φωτογραφικού υλικού των επιχειρήσεων και ευρύτερα της παραγωγικής φυσιογνωμίας του Νομού στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων με χρήσιμες πληροφορίες. Ενημερωτική καμπάνια για το ΕΣΠΑ και τις δυνατότητες αξιοποίησής του από τις επιχειρήσεις. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε Περιφερειακούς Δήμους του Νομού. Διεξαγωγή μιας σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων εκμάθησης στους Η/Υ Αναβάθμιση της παρεχόμενης πληροφόρησης από το Γραφείο του Επιμελητηρίου στον Αλμυρό Δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης στις Βόρειες Σποράδες, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να εκδίδονται τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των μελών μας άμεσα και με αυτόματο τρόπο Αξιοποίηση των τοπικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών με την δημιουργία ειδικών ζωνών ενημέρωσης και πληροφόρησης των μελών μας

13 Παροχή υπηρεσιών στα μέλη  

ΠαροχήΠαροχήΥπηρεσιώνΥπηρεσιώνστασταμέλημέλητουτου ΕπιμελητηρίουΕπιμελητηρίουΜαγνησίαςΜαγνησίας ΤοΕπιμελητήριοθαπροχωρήσεισεάνοιγμαπροςτιςαπ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you