Page 1

Agrárjogi Tanszék

ÁJK

59 Þ 554

Állam- és Jogtudományi Kar 66

Alkotmányjogi Tanszék

67

Állam- és Jogelméleti Tanszék

69

Büntetõ Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Büntetõjogi Tanszék

73

Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék Filozófia Tanszék

75

77

Idegen Nyelvi Lektorátus

78

Jogszociológiai Tanszék

79

Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék Közigazgatási Jogi Tanszék Kriminológiai Tanszék

80

82

85

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Nemzetközi Jogi Tanszék

86 88

90

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Pénzügyi Jogi Tanszék

Polgári Jogi Tanszék

MTA-ELTE kutatócsoport

94

95

Politikatudományi Intézet Római Jogi Tanszék

91

92

Polgári Eljárásjogi Tanszék

Doktori iskolák

70

98

101 102

103

57


ÁJK


ÁJK

+ 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500 _ 411-6515, 411-6500/3053 dttitk@ajk.elte.hu www.ajk.elte.hu

A kar története A kezdetben hittudományi és bölcsészettudományi karból álló egyetem fejlõdésének fontos állomása a Lósy és Lippay prímások hagyatékából 1667-ben alapított jogi kar felállítása. A kar programjában jelentõs súllyal szerepelt a hazai anyagi és eljárási jog oktatása, a kánonjog és a római jog mellett. Kitûzött célja volt az egyetemnek a közös jog tételeivel a hazai jog hiányait és érdességét orvosolni, tehát a recepciós-jogegységesítõ törekvések érvényre juttatása a jogtanításon keresztül. Annak ellenére, hogy az egyetemi oktatás megindítása óriási jelentõségû a magyar jogi mûveltség szempontjából, nem feledhetõ, hogy az évtizedekig tartó kurzusok a maguk tucatnyi hallgatójával hosszabb ideig nem tudták döntõen befolyásolni a magyar jogismerõ rétegeket. 1872-ig egyedül e karon oktattak egyetemi színvonalú állam- és jogtudományokat, csak ekkor nyílt meg a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Kolozsvárott. A jogi stúdiumok differenciálódása az egyetemi oktatásban, s az ennek megfelelõ katedrák kialakulása a 19. század utolsó harmadában és a 20. század elsõ felében történt meg. A jog- és államtudományi kar elnevezés is tükrözte azt a folyamatot, amelyben az alapvetõen jogi tudományok mellé utóbb felzárkóztak az államtudományok. 1667-ben az egyetem vezetése még csak a kánonjog (Preyschaff Ferdinand ) és a római jog (Textor [Takács] Ádám János) oktatásáról gondoskodott, dacára az alapítólevélben foglalt utasításnak, mely négy tanár alkalmazását tartotta szükségesnek. A hazai jog tanítása 1672ben vehette kezdetét, két tanszéken: a hazai jog elmélete elnevezés mellett a magyar anyagi jog, a hazai jog gyakorlata cím alatt pedig a törvénykezési jog (Dvornikovics Mihály, majd Janikovics Ignác gondozásában). A Ratio Educationis (1777) kibocsátásig öt tanszéken folyt az oktatás: a kezdettõl mûködõ Római jogi és Egyházjogi tanszékeken, valamint a hazai jog két tanszékén. Az 1770. évi norma studiorum rendelkezett a természetjog tantervbe illesztésé rõl is, mely ezek után önálló tanszéket kapott. A Ratio Educationis új tantervrõl gondoskodott. Eszerint akár a kar öt rendes tanára mellé felvehetõ, ún. rendkívüli tanárok segítségével is, új tárgyakat kell tanítani. A római jog tanárának kötelességévé tette a büntetõjog önálló oktatását, a hazai jog tanárának kiemelten kellett foglalkoznia az európai államok statisztikájával és a magyar közjog elveivel. A kar már ekkor szorgalmazta a magyar jogtörténet számára szervezendõ külön tanszék szervezését is, ehhez azonban a királynõ nem járult hozzá. A vizsgarendszerben három vizsgatípust különítettek el: a heti kérdezéseket, a havi vitatkozásokat és az év végi vizsgákat. A doktori szigorlatról ekkor rendelkeztek elsõ ízben: a doktori fokozat elnyerésére három szigorlatot kellett letenni: egyet a természetjog és egyházjog stúdiumából, egyet a római jog és a büntetõjog anyagából, s végül egy harmadikat a hazai jog elméleti és gyakorlati kérdéseibõl, valamint az európai statisztika körébõl. Ettõl fogva a kar folyamatosan gyarapodott, mind több és több tárgy oktatását kezdték meg a professzorok; többségükben az udvar által szorgalmazott tárgy volt, de lassan bõvülni kezdett a magyar jog és jogtörténet stúdiumainak köre is. A tárgyak és a tanszékek száma nem állott szoros összefüggésben: idõrõl idõre egy-egy professzor három-négy tárgyat is oktathatott. A meggyökerese59


ÁJK

dett, elfogadott tárgyak mögé azonban hamarosan tanszéket is szerveztek, s a huszadik századra kialakult az a gyakorlat, hogy a fõtárgyként oktatott tanszakok önálló tanszékekkel rendelkeztek. A századfordulóra kialakult tanszéki struktúra a következõ volt: Államszámviteltan, Büntetõjog és bûnvádi eljárás, Egyházi jog, Európai és magyar alkotmány- és jogtörténet, Jogfilozófia, Közigazgatási jog, Pénzügyi jog, Közgazdaság- és pénzügytan, Magyar közjog, Magyar magánjog, Osztrák jog, Polgári törvénykezési jog, Politikai tudományok, Római jog, Statisztika. Az eredendõen jogtudományokat oktató karral szemben az állam folyamatosan hangoztatta igényét az állami szolgálatra képzett hivatalnokok oktatására vonatkozóan. Ez tetten érhetõ már Mária Terézia és II. József reformjaiban, de hasonlóképpen az önkényuralom éveiben. A dualista állam magyar oktatáspolitikájának ugyanezen forrásból fakadó jellegzetes intézménye volt a bifurkáció. 1875-tõl a jog- és államtudományi karok hallgatói az alapvizsgák letételéig egységes tanterv szerint végezték tanulmányaikat, azt követõen kezdõdött meg a specializáció. (A két alapvizsgát az elsõ, illetve második tanév végén kellett letenni, az elsõt a jogtörténeti stúdiumokból és római jogból, a másodikat jogbölcselet, közjog és közgazdaságtan tárgyakból.) Aki a két alapvizsgálatot kiállotta, bizonyította alkalmasságát a további tanulmányokra s a szakosodásra jogtudományi, államtudományi irányba vagy mindkettõ területén. A tanulmányokat államvizsgálatok zárták. A miniszteri elképzelések jegyében az államtudományi doktorátushoz jogtudományi államvizsga, s fordítva, a jogtudományi doktori szigorlathoz államtudományi államvizsgálat sikeres letétele volt szükséges. A két államtudományi szigorlat során a következõ tárgyak szerepeltek vizsgatárgyként: bölcseleti jogtan, magyar közjog, politika, valamint közgazdaságtan és pénzügytan, magyar és osztrák állam statisztikája, magyar közigazgatási és pénzügyi jog. A jogtudományi doktorátushoz három szigorlatot kellett letenni: bölcseleti jogtan a nemzetközi joggal, római jog, egyházjog; magyar közjog, magyar magánjog, osztrák polgári jog; büntetõjog és eljárás, váltó- és kereskedelmi jog, magyar polgári törvénykezés. A jogtudományi doktorátus mellett az államtudományi végzettség csak kis doktorátust biztosított. Az igazságszolgáltatásban elhelyezkedni csupán a jogtudományi doktorátussal lehetett (bírói pályára vonatkozóan: 1869:4. tc., 1874:24. tc., ügyvédire: 1874:34. tc., a közjegyzõire 1874:35. tc.); az államtudományi doktorátus a közigazgatási fogalmazói karba való bekerülésre jogosított. Ezt a viszonylag könnyebben megszerezhetõ végzettséget vették célba a mezeizõ joghallgatóság tömegei. Ezt az éles bifurkációt 1946-ban váltotta föl az egységes állam- és jogtudományi doktorátus. 1948-ban felszámolták az alapvizsgákat, s helyette a kollokviumi szigorlati szisztémát honosították meg, aminek következményeképpen a vizsgák száma megkétszerezõdött. 1952-ben a doktori szigorlati rendszert is megváltoztatta a kormány, s helyette négytárgyas államvizsgát, valamint szakdolgozat megírását és megvédését rendszeresítette. Az oktatók száma folyamatosan növekedett. A kezdeti négy tanárból elõbb tucatnyivá, majd százat is meghaladóvá vált a kar tanári létszáma. A tanszékre kinevezett, fõtárgyat tanító rendes tanárok mellett hamarosan megjelentek a rendkívüli tanárok, a magántanárok, a címzetes tanárok. E bonyolult rendszert 1951-ben váltotta föl a jelenlegi kategorizálás: a egyetemi tanár és egyetemi docens megjelölés vált használatossá a minõsített oktatók megnevezésére. A tanév hagyományosan két féléves volt. A téli félév októberben kezdõdött és a húsvéti ünnepek választották el a nyáritól, mely azután július végéig húzódott. A szünidei hónapok augusztus és szeptember voltak. 1876-ban, a gimnáziumi és reáliskolai oktatásról szóló törvény tanulmányi idõre vonatkozó rendelkezéseivel párhuzamosan rendezték a mindmáig általánosan elfogadott tanulmányi rendet, mely július–augusztust határozta meg szünidõként, s a két félév közötti határvonalat januárban állapították meg (elsõ félév: szeptember 1.–január 10., második: január 11.–június 15.). 60


61

ÁJK

1948 tavaszán a politikai változások a felsõoktatás átalakítását is magukkal hozták. A reform deklarált célja volt a demokratikus forradalom szocialista forradalommá fejlõdésének érvényesítése a felsõoktatás területén is; a népi demokrácia szükségleteivel összhangban álló tervszerû, a korábbinál színvonalasabbnak tartott szakképzés meghonosítása. A történelem furcsa fintora volt, hogy a reform egyik lényeges elemének tekintették a Mûegyetem Közgazdaságtudományi Kara közigazgatási osztályának felszámolását, s ezzel együtt a közigazgatási képzésnek a jogi karokra telepíttetését. A változás a kar elnevezésében is megjelent: a jogi fakultások hivatalos elnevezése jog- és közigazgatás-tudományi karra módosult. A szerkezeti átszervezés mellett egy bifurkációs elgondolás is megvalósult; a negyedik szemesztertõl kezdve kettéválasztották a jogi és a közigazgatási szakképzést. Két évvel tehát az államtudományi és jogtudományi szakosodás felszámolása után, most jogtudományi és közigazgatási szakképzésre vált szét az oktatás. A bifurkáció azután 1955-ben a jogi fakultásokon egyszerre szûnt meg, s ezzel egyidejûleg valamennyi kar neve Állam- és Jogtudományi Karra változott. Ugyanakkor a közigazgatási oktatás felerõsítése segítségére volt a karnak a túlélésben. A jogtudományok fejlõdését kedvezõtlenül befolyásolta a merev ideológiai megközelítés, a jogászképzés állandó reformok tárgyává lett a politikai kontroll alatt; az állam elhalásáról, a jogászság korábbi retrográd szerepérõl szóló tanítás a kritika állandó céltáblájává tette a kart s általában a jogi oktatást. (1950 és 1956 között még a doktori cím adományozását is megszüntették.) Az 1950–53. évi reformok keretében még a formális egyetemi autonómiát is megszüntette a 274/1950. (XI. 23.) MT rendelet, a dékán kinevezését szakminiszteri hatáskörbe utalva. Másfelõl viszont a gazdaság államosításával együtt járó adminisztratív megközelítés, a közigazgatás ezzel együtt járó expanziója kedvezett a felsõfokú közigazgatási szakemberképzés kibõvítésének. Ezzel együtt a kar iránti érdeklõdés folyamatosan csökkent: 1950-ben például a VKM által megjelölt felvételi keretszám 22%-a jelentkezett csak a karra, a jelentkezõk közötti válogatás lehetõsége lehetetlenné vált. Ezzel egy idõben honosították meg a karon a levelezõ és esti tagozatos képzést, melynek akkor kimondott célja volt a felsõfokú végzettséget feltételezõ munkakörben dolgozó káderek, kiemelt munkás- és parasztkáderek szakképzése, a bírói és ügyészi akadémiák gyorsított tanfolyamain végzett bírák és ügyészek utánképzése. A hatvanas évek második felének politikai reformmozgásai elõsegítették a kar reputációjának fokozatos visszanyerését. A kidolgozás alatt álló, majd bevezetett új gazdasági mechanizmus és új gazdaságirányítási rendszer egyfelõl kiváltotta a felsõoktatás alapvetõ reformját, másfelõl a mind nagyobb mozgástérrel rendelkezõ civil szférában megnövelte a jogászok szerepét. Ez a folyamat azóta töretlenül folytatódik, s a politikai rendszerváltás biztosította társadalmi környezeti változás meghatványozták az érdeklõdést. Ezzel ellentétes hatások is érvényesülnek: a rendszerváltást követõen kaput nyitott öt új kar és képzési hely, jelentõs konkurenciát állítva a karnak. A versenyben a túljelentkezés nagymértékben apadt. Az 1997-ben még tizenötszörös túljelentkezésbõl mára mintegy három és félszeres lett, de az ország jogi karai közül – a felvételizõk aránya alapján – ma is az ELTE jogi kara a legnépszerûbb jogi kar, itt a legmagasabb a felvételi ponthatár, egyszersmind a jogi karok közül messze az ELTE jogi karán a legmagasabb az államilag finanszírozott nappali jogász létszámkeret is. A jelenlegi arányok azonban már évek óta jellemzik meglehetõs szilárdsággal a fakultást, míg más karokon komoly ingadozások tapasztalhatók. Az ELTE Államés Jogtudományi Kar 1995-ben a gyõri Széchenyi István Fõiskolával együttmûködési szerzõdést kötött, melynek keretében megindult a gyõri tagozatos jogászképzés. A gyõri fõiskola 2002. január 1-jétõl Széchenyi István Egyetemként mûködik, és elindította a saját jogászképzését. Ennek következtében karunk gyõri kihelyezett tagozata felmenõ rendszerben megszûnt, az utolsó gyõri ELTE-s évfolyam 2006-ban végzett.


ÁJK

A politikai rendszerváltás utáni jelentõs változás volt a karon a politológia oktatásának bevezetése (évfolyamonként 100 fõ) és a társadalombiztosítási fõiskolai szakon (illetve újabban egy ennek megfelelõ BA-szakon, valamint igazságügyi igazgatási BA-szakon is) rendszeres képzést folytat a kar (évfolyamonként 150 fõ). A mintegy 4000 hallgatót 102 fõfoglalkozású közalkalmazott egyetemi oktató, 11 nyelvtanár és 14 professor emeritus oktatja.

A kar vezetése Dr. Király Miklós dékán, egyetemi tanár

411-6516 deka@ajk.elte.hu Dr. Dezsõ Márta nemzetközi ügyek dékánhelyettese, tanszékvezetõ, egyetemi tanár

411-6504

Dr. Földi András tanulmányi ügyek dékánhelyettese, egyetemi tanár

411-6503 andras.foldi@ajk.elte.hu

Dr. Varga István tudományos ügyek dékánhelyettese, tanszékvezetõ, egyetemi docens

411-6522 vargai@ajk.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Dezsõ Márta egyetemi tanár Karácsony András egyetemi tanár Király Miklós egyetemi tanár Mezey Barna egyetemi tanár Rácz Lajos egyetemi tanár Fazekas Marianna habil. egyetemi docens Fleck Zoltán habil. egyetemi docens Fürész Klára egyetemi docens Nagy Marianna egyetemi docens Steiger Judit habil. egyetemi docens Vass János habil. egyetemi docens Darázs Lénárd adjunktus Fazekas József adjunktus Fülöp Gábor adjunktus Gyulavári Ágnes adjunktus Hack Péter adjunktus Holé Katalin adjunktus

62

Margitán Éva adjunktus Németh Ágnes adjunktus Papp Zsuzsanna adjunktus Somlai Zsuzsanna adjunktus Székely László adjunktus Szabó Zoltán csoportvezetõ Berkes Ákos HÖK-delegált Csetneki Petra HÖK-delegált Kocsis Richard HÖK-delegált Maróti Gábor HÖK-delegált Nyúl Erzsébet HÖK-delegált Palócz Péter HÖK-delegált Petrovics Nándor HÖK-delegált Rabóczki Bence HÖK-delegált Sütõ Réka HÖK-delegált Szikora Teodóra HÖK-delegált Varga András HÖK-delegált


ÁJK

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8009 _ 483-8010 h–cs: 9–16; p: 9–12 ajkhok.elte.hu hok@ajkhok.elte.hu Fáy Gergely Futó Balázs Kocsis Richárd Molnár Anita Nagy Ivett Petrovics Nándor Rabóczki Bence Sütõ Réka Szegedi Máté Tevan Eszter Ughy Márton Varga András

Berkes Ákos elnök akos.berkes@gmail.com

06-30-523-8669 Õsze Erzsébet irodavezetõ orzsi@ajk.elte.hu

faygergely@gmail.com

06-70-316-8345 sportügyi elnökhelyettes futo.balazs@vivimail.hu

06-30-329-9290 oktatási elnökhelyettes richard.kocsis@t-online.hu

06-30-523-9801 külügyi elnökhelyettes molnar.anita0407@gmail.com

06-30-820-3258 elnöki ügyvivõ ivettchen@citromail.hu

06-70-317-5321 kommunikációs elnökhelyettes nandorpetrovics@gmail.com

06-30-684-7810 gazdasági elnökhelyettes b.raboczki@chello.hu

06-30-684-7821 szociális elnökhelyettes girlwithname@gmail.com

06-30-768-9086 rendezvényszervezõ mate.szegedi@gmail.com elnökhelyettes

06-20-938-1695 kulturális elnökhelyettes eszt@hotmail.com

06-20-955-6901 informatikai ügyvivõ marton.ughy@gmail.com

06-20-414-5286 politológus elnökhelyettes ciccomaci@gmail.com

06-30-405-5136

Jurátus-szerkesztõ

Évfolyamképviselõk Nyúl Erzsébet

jogász I. évfolyam

Marton Zsófia

jogász II. évfolyam

Gubik László

jogász III. évfolyam

Szikora Teodora

jogász IV. évfolyam

Bordás Gábor

jogász V. évfolyam

zse01@citromail.hu

06-30-530-8657 marton.zsofia88@gmail.com

06-70-297-3226 gubaiss@gmail.com

06-70-554-6747 teodorasz@gmail.com

06-30-677-6426 bordasg85@gmail.hu

06-70-215-1286 63


ÁJK

Hrenyu Attila

Politológus

Rabóczki Bence

PhD

institucio@gmail.com

06-30-547-8329 b.raboczki@chello.hu

06-30-684-7821

EHÖK közgyûlési tagok Berkes Ákos Gubik László Kocsis Richard Rabócczki Bence Szegedi Máté

06-30-523-8669

06-70-554-6747

06-30-523-9801

06-30-684-7821

06-30-768-9084

akos.berkes@gmail.com gubaiss@citromail.hu richard.kocsis@t-online.hu b.raboczki@chello.com mate.szegedi@gmail.com

06-30-523-8669

06-30-422-5096

06-30-523-9801

06-30-378-9589

06-30-530-8657

06-20-521-8108

06-30-684-7810

06-30-684-7821

06-30-768-9086

06-30-677-6426

06-30-405-5136

akos.berkes@gmail.com cspetra@citromail.hu richard.kocsis@t-online.hu gabwee@yahoo.com zse01@citromail.hu peternet@freemail.hu nandorpetrovics@gmail.com b.raboczki@chello.com girlwithname@gmail.com teodorasz@gmail.com ciccomaci@gmail.com

Kari Tanács tagok Berkes Ákos Csetneki Petra Kocsis Richard Maróti Gábor Nyúl Erzsébet Palócz Péter Petrovics Nándor Rabóczki Bence Sütõ Réka Szikora Teodóra Varga András

A kar hivatalai Tanulmányi Hivatal + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8000/4635 h, sz: 13–15.30; p: 9–11 vizsgaidõszakban: h–p: 10–12

dr. Kóczián Lilla hivatalvezetõ

Dékáni Titkárság + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6516/2596

64

dr. Kovács Norbert titkárságvezetõ


ÁJK

Gazdasági Osztály + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8000/4652

Szabóné Krupa Ágnes osztályvezetõ krupa@ajk.elte.hu

Egyéb hivatalok Nemzetközi Osztály + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8019 erasmus@ajk.elte.hu

Robotka Andrea osztályvezetõ

Tudományszervezési csoport + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8025 ildikoberci@ajk.elte.hu

dr. Varga István dékánhelyettes, tanszékvezetõ, egyetemi docens

Informatikai csoport + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500/2053

Szabó Zoltán csoportvezetõ szzolo@ajk.elte.hu

Felvételi és Pályázatkövetési Iroda + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8017

dr. Völgyesi Levente irodavezetõ lvolgyesi@ajk.elte.hu

Kari könyvtár + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6505 h–cs: 10–19; p: 10–16

Jägerné Fürstner Krisztina könyvtárvezetõ

65


ÁJK

Agrárjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t fszt. 18–19.

411-6514, 411-6500/2445 bankuti@ajk.elte.hu

dr. Vass János tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

411-6514/2692 agjvez@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Domé Györgyné professor emeritus Szövetkezeti jog Agrárjog

2693 judit@ajk.elte.hu t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Kurucz Mihály egyetemi docens

2796 kurucz@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 18. Agrárjog bejelentkezés alapján Európai telekkönyvi rendszerek és a magyar ingatlan-nyilvántartási jog Rét i Mária egyetemi docens

2445 rmaria@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján Az Európai Unió és az egyes tagállamok szövetkezeti szabályozása A szociális gazdaság és annak szervezeti jogi keretei, különös tekintettel a szociális szövetkezet magyar és nemzetközi szabályaira A magyar szövetkezeti szabályozás fejlõdéstörténete Vass János habil. egyetemi docens Szövetkezeti jog Agrárjog Különös termõföldek és különös haszonvételek

2692 agjvez@ajk.elte.hu t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Farkas Gergely tanársegéd Szövetkezeti jog Agrárjog Az EU közös agrárpolitikája

3249 gers@ajk.elte.hu t fszt. 18. bejelentkezés alapján

Nagy Krisztina tanársegéd

2445 nagy.krisztina@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján A mezõgzadasági szövetkezetekre vonatkozó közösségi és hazai szabályozás, különös tekintettel a marketingszövetkezetekre 66


ÁJK

PhD-hallgatók Kapitány Gabriella PhD-hallgató Szövetkezeti jog Agrárjog A felszín alatti vizek védelme

2445 kapitanyg@ajk.elte.hu t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Komári Ágnes PhD-hallgató

2445 agnes.komari@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján A géntechnológia agrárjogi szabályozása Longa Anna PhD-hallgató Szövetkezeti jog Agrárjog Összehasonlító szövetkezeti jog, a szövetkezetek nemzetközi és magyar szabályozása

2445 t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Réder Erika PhD-hallgató

2445 Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján A szociális szövetkezet jogintézményének szabályai, különös tekintettel a francia szabályozásra Ribai Csilla PhD-hallgató Agrárjog A közös tulajdon szabályairól, különös tekintettel a termõföldre is

2445 t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Sándor Csaba PhD-hallgató Agrárjog A halászati jog és a vadászati jog

2445 t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Alkotmányjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 307.

411-6504, 411-6500/2448 ajt.zsuzsa@ajk.elte.hu

dr. Dezsõ Márta tanszékvezetõ, egyetemi tanár

3057 ajt.dezsomarta@ajk.elte.hu

67


ÁJK

A tanszék oktatói Sári János professor emeritus Alkotmányjog

2779 sari.janos@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Dezsõ Márta egyetemi tanár Alkotmányjog

3057 ajt.dezsomarta@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Kukorelli István egyetemi tanár Alkotmányjog

3138 kukorelli.istvan@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Fürész Klára egyetemi docens Alkotmányjog

3259 ajt.fureszklara@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Papp Imre adjunktus Alkotmányjog

3144 pappimre@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Somody Bernadette tanársegéd Alkotmányjog

3144 somodyb@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Vincze Attila tanársegéd Alkotmányjog

2779 vincze.attila@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Holló András meghívott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

Potje László megbízott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

2448 t 307. bejelentkezés alapján

Schanda Balázs meghívott elõadó Alkotmányjog Soltész István meghívott elõadó Alkotmányjog

68

2448 t 307. bejelentkezés alapján


2448 t 307. bejelentkezés alapján

Szabó Máté Dániel meghívott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

Szegvári Péter megbízott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

ÁJK

Somogyvári István meghívott elõadó Alkotmányjog

Állam- és Jogelméleti Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6507, 411-6500/2507 nkatalin@ajk.elte.hu

dr. Szilágyi Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2531 szilp@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Samu Mihály professor emeritus Állam- és jogelmélet

2508 t 402. bejelentkezés alapján

Takács Péter egyetemi tanár Állam- és jogelmélet

2599 tuddh@ajk.elte.hu t 501. bejelentkezés alapján

Zsidai Ágnes habil. egyetemi docens Állam- és jogelmélet

2507 zsidaiagnes@ajk.elte.hu t 401. bejelentkezés alapján

Czine Gáspár adjunktus Állam- és jogelmélet

2508 czinegaspar@t-online.hu t 402. bejelentkezés alapján

Fazekas József adjunktus Állam- és jogelmélet

2582 potter@ajk.elte.hu t 501. bejelentkezés alapján

Tamás András tudományos tanácsadó Állam- és jogelmélet

2507 andras.tamas@uni-corvinus.hu t 501. bejelentkezés alapján 69


ÁJK

Szentpéteri Ádám tanársegéd Állam- és jogelmélet

2507 adam.szentpeteri@creditime.hu t 501. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Daragó Dénes PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 darago@mail.tvnet.hu t 401. bejelentkezés alapján

Fehér József megbízott elõadó Állam- és jogelmélet

2507 drfeherj@axelero.hu t 401. bejelentkezés alapján

Orbán Miklós PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 miklos.orban@bt.com t 401. bejelentkezés alapján

Pintér Beatrix PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 p.beatrix@gmail.com t 401. bejelentkezés alapján

Rátai Balázs PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 jab@carneades.hu t 401. bejelentkezés alapján

Varga Endre PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 varendre@freemail.hu t 401. bejelentkezés alapján

Büntetõ Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 219–220.

411-6511, 411-6500/2602 dhbne@ajk.elte.hu

70

dr. Kabódi Csaba tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2407 kabodi@ajk.elte.hu


ÁJK

A tanszék oktatói Erdei Árpád professor emeritus Büntetõ eljárásjog

2406 erdeia@ajk.elte.hu t 219. sz: 13–15

Király Tibor professor emeritus Büntetõ eljárásjog

2735 t 219. bejelentkezés alapján

Molnár József professor emeritus Kriminalisztika

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Finiszter Géza egyetemi docens Kriminalisztika

2497 finiszter@okri.hu t 220. p: 13–14

Kabódi Csaba habil. egyetemi docens Büntetõ eljárásjog Büntetés-végrehajtási jog

2407 kabodi@ajk.elte.hu t 220. cs: 10–12

Lõrincz József habil. egyetemi docens Büntetés-végrehajtási jog

2497 lowiz@t-online.hu t 220. cs: 11–12

Hack Péter egyetemi adjunktus Büntetõ eljárásjog

2497 hpeter@ajk.elte.hu t 220. p: 12–14

Holé Katalin egyetemi adjunktus Büntetõ eljárásjog

2735 holekata@ajk.elte.hu t 219. bejelentkezés alapján

Mohácsi Barbara PhD-hallgató Büntetõ eljárásjog

2735 mbarbara@ajk.elte.hu t 219. bejelentkezés alapján

Bencze Istvánné tanszéki elõadó

2602 dhbne@ajk.elte.hu t 220. h–cs: 9.30–11.30

71


ÁJK

Megbízott óraadók Balogh István igazságügyi orvosszakértõ Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Boros János egyetemi docens (PPKE) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Csernyánszky Lajos ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetés-végrehajtási jog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Gazdag Tibor minisztériumi osztályvezetõ (IRM) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Illés Melinda kiemelt fõreferens (IRM) Büntetés-végrehajtási jog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Jován László ügyvéd Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Liziczay Sándor bíró (Budaörsi Városi Bíróság) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Márki Zoltán bíró (Legfelsõbb Bíróság) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Medgyesi András ügyvéd Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Nyíri Sándor nyugállományú kerületvezetõ ügyész Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Sódor István Fellebbviteli Fõügyészség vezetõje Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

72


2602 t 220. bejelentkezés alapján

Takács Jolán büntetés-végrehajtási bíró (Fõvárosi Bíróság) Büntetés-végrehajtási jog

2602

ÁJK

Szûcs István Ádám csoportvezetõ bíró (PKKB) Büntetõ eljárásjog

t 220. bejelentkezés alapján

Turi András rendészeti szakállamtitkár (IRM) 2602 Büntetõ eljárásjog t 220. bejelentkezés alapján

Büntetõjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t II. em. 201–202., 216., 222–223.

411-6508, 411-6500/2405 _ 411-6590

dr. Gellér Balázs tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2608 t 201. jbgeller@ajk.elte.hu Szalontai Istvánné tanszéki adminisztrátor

A tanszék oktatói Békés Imre professor emeritus Büntetõjog

2509 t 216.

bekesimre@ajk.elte.hu

Bárd Károly habil. egyetemi docens Büntetõjog

3148 t 223.

bard@ajk.elte.hu

Busch Béla habil. egyetemi docens Büntetõjog

2429 t 223.

buschb@ajk.elte.hu

Gellér Balázs habil. egyetemi docens Büntetõjog

2608 t 201.

jbgeller@ajk.elte.hu

Györgyi Kálmán egyetemi docens Büntetõjog

2724 t 216.

gyorgyi@ajk.elte.hu

Ligeti Katalin egyetemi docens Büntetõjog

2405 t 222.

kligeti@ajk.elte.hu

73


ÁJK

Morvai Krisztina egyetemi docens Büntetõjog

2723 t 202.

kmorvai@ajk.elte.hu

Belovics Ervin egyetemi adjunktus Büntetõjog

belovics.ervin@mku.hu

Margitán Éva egyetemi adjunktus Büntetõjog

2754 t 216.

Polt Péter egyetemi adjunktus Büntetõjog

2724 t 216.

Filó Mihály egyetemi tanársegéd Büntetõjog

2429 t 223.

margitan@ajk.elte.hu

filo@ajk.elte.hu

Megbízott óraadók Bárándy Péter igazságügyi miniszter a.d., ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog Blaskó Béla tanszékvezetõ habil. egyetemi docens (DE) Büntetõjog Kovács Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens (Gyõr) Büntetõjog Molnár Gábor bíró (Legfelsõbb Bíróság), az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára, Büntetõjog Sinku Pál az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog Soós László katonai bíró (OIT) Büntetõjog

Meghívott óraadók Csere Katalin Büntetõjog Kerényi Krisztina Büntetõjog

74

sinku.pal@mku.hu


ÁJK

Molnár Gábor az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog Palákai Krisztina Büntetõjog Szabó Péter Büntetõjog Takács Gyõzõ Büntetõjog Tóth Gábor Büntetõjog Varga Zs. András Büntetõjog Vaskuti András az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog

Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6535, 411-6500/3285 orosz@ajk.elte.hu

dr. Rácz Lajos tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2765 racz@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Horváth Pál professor emeritus Egyetemes állam- és jogtörténet

2756 t 217. bejelentkezés alapján

Nagyné Szegvári Katalin professor emeritus Egyetemes állam- és jogtörténet

2425 t 215. bejelentkezés alapján

Rácz Lajos egyetemi tanár Egyetemes állam- és jogtörténet

2765 racz@ajk.elte.hu t 218. bejelentkezés alapján

75


ÁJK

Pomogyi László egyetemi docens Egyetemes állam- és jogtörténet

2091 pomogyi@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Kelemen Miklós adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 kelemen@ajk.elte.hu t 215. bejelentkezés alapján

Félállású oktatók Basa Ildikó adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2528 basa@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Kisteleki Károly adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2528 kisteleki@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Lövétei István adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2091 lovetei@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Schweitzer Gábor adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2528 schweitzer@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Kincses László tiszteletbeli egyetemi tanár Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 t tanszék bejelentkezés alapján

Illés Géza PhD-hallgató Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 t tanszék bejelentkezés alapján

Márkus Eszter PhD-hallgató Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 t tanszék bejelentkezés alapján

76


ÁJK

Filozófia Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 315–317.

411-6503, 411-6500/2642 csmoni@ajk.elte.hu

dr. Karácsony András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2794 karacsony@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Földesi Tamás professor emeritus Etika

3075 t 316. bejelentkezés alapján

Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár Filozófia, etika

2795 cskiss@ajk.elte.hu t 315. bejelentkezés alapján

Bányai Ferenc egyetemi docens Filozófia, etika

2795 t 315. bejelentkezés alapján

Karádi Éva egyetemi docens Európai régióelméletek

2646 ecfl@ajk.elte.hu t 317. bejelentkezés alapján

Márton Miklós tanársegéd Bevezetés a nyelvfilozófiába: referenciaelméletek

2646 marton@ajk.elte.hu t 315. bejelentkezés alapján

Nagypál Szabolcs tanársegéd Filozófia Vallásfilozófia

3075 t 316. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Ferge Gábor a kar tiszteletbeli tanára

2642 Heidegger filozófiájának jogi vonatkozásai t 315. bejelentkezés alapján Gelencsér István a kar tiszteletbeli tanára Jogi logika

2642 t 315. bejelentkezés alapján

77


ÁJK

Idegen Nyelvi Lektorátus + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500/4682, 4676 tigris@ajk.elte.hu

dr. Fülöp Gábor lektorátusvezetõ, adjunktus

4682 tigris@ajk.elte.hu

A lektorátus oktatói Fülöp Gábor adjunktus Európajog Gazdaság és jog Kereskedelmi és társasági jog

4682 tigris@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Bánóczi Rozália nyelvtanár Latin nyelv Jogi görög nyelv

4674 banoczir@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Bölcs Ágnes nyelvtanár, jogász Olasz gazdasági szaknyelv Olasz nyelv Bel- és külpolitikai események az olasz sajtó tükrében

4671 bolcsagnes@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Eiler Tamás nyelvtanár Latin nyelv

4671 etarna@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Gilioli, Alessandro anyanyelvi lektor Az EU joga olasz nyelven Nemzetközi szerzõdések Olasz nyelv

4676 giliolialessandro@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Kovács Zsuzsanna nyelvtanár Francia jogi szaknyelvi alapozó A francia közjog lexikája A francia polgári jog lexikája A francia kereskedelmi jog lexikája

4720 zsupa@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Krett Tiborné nyelvtanár English for Law

4676 ziba@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Mirk Mária nyelvtanár A közjog lexikája német nyelven A magánjog lexikája német nyelven Német nyelvvizsga-elõkészítõ

4720 mirkmari@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

78


4720 peternatalia@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár Introduction to the Language of Law

4676 fomymo@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

ÁJK

Péter Józsefné anyanyelvi lektor Orosz jogi szaknyelv Orosz nyelv Orosz közjog lexikája

Megbízott elõadók Kiss Eszter nyelvtanár, megbízott elõadó Basic Legal English EU-law

4671 kisseszter@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Stein Piroska nyelvtanár, mb. elõadó A közjog lexikája olasz nyelven A polgári jog lexikája olasz nyelven Olasz nyelv

4676 steinpiroska@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Jogszociológiai Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 311.

411-6501 s.zsuzsi@ajk.elte.hu

dr. Fleck Zoltán tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2869 zfleck@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Bozóki Tamás András egyetemi tanár Jogszociológia

411–6501 bozokia@ceu.hu t 311. bejelentkezés alapján

Fleck Zoltán habil. egyetemi docens Jogszociológia Magyarország jogszociológia-profilja A bírói hatalom jogállami mûködése Kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése

2869 zfleck@ajk.elte.hu t 311. sz: 10.30–12

79


ÁJK

Grád András habil. egyetemi docens grad@freemail.hu Pszichológia jogászoknak Straszburgi emberi jogok a gaykorlatban Gyulavári Ágnes adjunktus Jogszociológia A jogalkotás szociológiai problémái Kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése

2869 gyulagi@ajk.elte.hu t 311. sz: 10.30–12

Kormány Attila tanársegéd

2869 korati@ajk.elte.hu Jogszociológia t 311. Kelet-közép-európai jogrendszerek sz: 10.30–12 összehasonlító elemzése Az európai közösségi jog jogszociológiai elemzése Navratil Szonja PhD-hallgató Jogszociológia

2879 t 311.

snavratil@ajk.lte.hu

Külsõ óraadók Boros László egyetemi docens Jogszociológia Modern szociológia problémái Kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése

411-6501 borl@ludens.elte.hu t 311. sz: 10.30–11

Horváth Zsolt megbízott elõadó, bíró A bírói gyakorlat szociológiája

2879 t 311. bejelentkezés alapján

Nagy Gábor Tamás megbízott elõadó Társadalmi és szociális problémák a filmmûvészetben

2879 ngt@budavar.hu t 311. bejelentkezés alapján

Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6524, 411-6500/2404 _ 411-6533 rozi@ajk.elte.hu 80

dr. Steiger Judit tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2404 bruni@ajk.elte.hu


ÁJK

A tanszék oktatói Kovacsics Józsefné professor emeritus Statisztika Igazságügyi statisztika

2704 kovnk@ajk.elte.hu t 118. bejelentkezés alapján

Kelemen Katalin egyetemi docens

2741 kelemenk@ajk.elte.hu Mikroökonómia t 232. Makroökonómia tanrend szerint A közgazdaság-tudomány mint erkölcstan Kovács Anna egyetemi docens Makroökonómia Mikroökonómia A környezetvédelem gazdaságtana Környezetmenedzsment

2743 tskovacs@ajk.elte.hu t 231. tanrend szerint

Kovács Árpád egyetemi docens Államháztartás menedzsment Managing public finances in the state organization

2404 karpad@ajk.elte.hu t 231. bejelentkezés alapján

Lõrinczi Gyula egyetemi docens Makroökonómia Mikroökonómia A gazdasági csõd és csõdeljárás A vállalkozás gazdaságtana

2742 lgyula@ajk.elte.hu t 224. tanrend szerint

Sebesi Béla egyetemi docens Mikroökonómia Makroökonómia A könyvvizsgálat elvei, módszerei és gyakorlata

2538 speed@ajk.elte.hu t 231. tanrend szerint

Steiger Judit habil. egyetemi docens Mikroökonómia Makroökonómia Jog és közgazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan – Európaökonómia

2738 bruni@ajk.elte.hu t 225. tanrend szerint

Pongráczné Ruzicska Yvett adjunktus Statisztika Demográfia

2527 yruzsicska@ajk.elte.hu t 118. tanrend szerint

81


ÁJK

Hanyecz Imre informatikai (mûszaki) tanár Számítógépek Jogi informatika

3266 simre@ajk.elte.hu t 119. tanrend szerint

Gyémánt Richárd tanársegéd Statisztika Társadalomstatisztika Demográfia

2527 richard.gyemant@ajk.elte.hu t 118. tanrend szerint

Megbízott oktatók Császy Zsolt megbízott elõadó Portfólió vagyonkezelés

2404 t tanszék h: 9.30–11

Kanizsai Nagy András adjunktus, megbízott elõadó Mikroökonómia Makroökonómia Korporációk a gazdaságban

2742 kanizsainagy@freemail.hu t 224. tanrend szerint

Katona Tamás megbízott elõadó Statisztika Demográfia Jogi informatika

2907 tamaskatona@ajk.elte.hu t 118. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Vavró István a kar tiszteletbeli tanára Igazságügyi statisztika

2440 t 118. bejelentkezés alapján

Közigazgatási Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500, 411-6519/2715 berenyimari@ajk.elte.hu

82

dr. Fazekas Marianna tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2715 fazekasm@ajk.elte.hu


ÁJK

A tanszék oktatói Berényi Sándor professor emeritus Közigazgatási jog

3291 berenyi.sandor@ajk.elte.hu t 116. bejelentkezés alapján

Ficzere Lajos professor emeritus Közigazgatási jog

2471 t 113. bejelentkezés alapján

Bándi Gyula egyetemi tanár Környezetjog

2580 bandigy@vnet.hu t 107. órarend szerint

Molnár Miklós egyetemi tanár Közigazgatási jog

2580 molnarmiklos@ajk.elte.hu t 107. órarend szerint

Fazekas Marianna habil. egyetemi docens 2715 fazekasm@ajk.elte.hu Közigazgatási jog t 116. órarend szerint Nagy Marianna egyetemi docens Közigazgatási jog

2715 nagym@ajk.elte.hu t 116. órarend szerint

Kaltenbach Jenõ egyetemi docens Közigazgatási jog

2715 t 116. bejelentkezés alapján

Hoffman István adjunktus Közigazgatási jog

2715 t 116. órarend szerint

Rozsnyai Krisztina adjunktus Közigazgatási jog

2715 rokri@ajk.elte.hu t 116. órarend szerint

Szalai Éva adjunktus Közigazgatási jog

2715 szalai@mkab.hu t 116. bejelentkezés alapján

Fazekas János tanársegéd Közigazgatási jog

2580 t 107. órarend szerint

83


ÁJK

Külsõ óraadók Baksa Sarolta T-Com, jogi igazgató Közigazgatási jog

2715 baksa.sarolta.dr@telecom.hu bejelentkezés alapján

Balla Zoltán KGRE Rendészeti igazgatás

2715 balla.zoltan@chello.hu bejelentkezés alapján

Gellérthegyi István címzetes egyetemi docens, ügyvéd Környezetjog

2715 office@gellerthegyi.hu bejelentkezés alapján

Katonáné Pehr Erika Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Koncz József tiszteletbeli tanár Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Kovács András György bíró Közigazgatási jog

2715 chizuru@freemail.hu bejelentkezés alapján

Lapsánszky András NHH, fõosztályvezetõ 2715 lapsanszky@nhh.hu Közigazgatási jog bejelentkezés alapján Lövétei István Közigazgatási jog

2715 lovetei.istvan@chello.hu bejelentkezés alapján

Mudráné dr. Láng Erzsébet Fõvárosi Bíróság Közigazgatási jog

2715 mundranel@fovaros.birosag.hu bejelentkezés alapján

Müller György címzetes egyetemi tanár Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Németh Anita Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Princzinger Péter Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Szabó Anita Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Szilvásy György Péter Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

84


ÁJK

Barabás Gergely PhD-hallgató Közigazgatási jog

2580 bejelentkezés alapján

Kriminológiai Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 314/A, 314/B, 330.

411-6521, 411-6500/2748 laczkovichd@ajk.elte.hu krimtitk@ajk.elte.hu

dr. Lévay Miklós tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2127 levaym@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Vigh József professor emeritus

2748 t 314/a elõzetes egyeztetés alapján

Gönczöl Katalin egyetemi tanár

2760 gonczol@ajk.elte.hu Kriminológia t 314/b Szakkriminológia cs: 10–12 Helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata a büntetõ eljárásban, a büntetés-végrehajtásban és a bûnmegelõzésben Deviancia és bûnözés társadalmi reprodukciója és kontrollja Kriminológia elméleti irányzatok a 20. században Kriminálpolitika és bûnözéskontroll a 20. század elején Lévay Miklós egyetemi tanár

2127 levaym@ajk.elte.hu Kriminológia t 314/a Szakkriminológia cs: 14–16 A kábítószer-probléma kriminológiai, drogpolitikai és kriminálpolitikai kérdései Fiatalkorúak büntetõ igazságszolgáltatása Alkoholfogyasztás és bûnözés Kerezsi Klára habil. egyetemi docens

3076 kerezsi@ajk.elte.hu Kriminológia t 330. Szakkriminológia cs: 14–16 Az alternatív szankciók és a büntetõpolitika Az erõszakos bûnözés A bûnözés morfológiája A pártfogás gyakorlata 85


ÁJK

Borbíró Andrea tanársegéd

2760 borbiro@ajk.elte.hu Kriminológia t 314/b Szakkriminológia h: 14–16 Kriminálpolitika Angliában A klasszikus büntetõjogtól a poztivista kriminológiáig: bûnözés és bûnözéskontroll a 18–19. században A börtön világa Büntetés és prevenció: a büntetési elméletek a gyakorlatban

Külsõ óraadó Pál Enikõ megbízott elõadó Kriminálpszichológia

2748 elõzetes megbeszélés alapján

Ösztöndíjas PhD-hallgató Inzelt Éva

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 209–212.

411-6518, 411-6500/2675 agihorvath@ajk.elte.hu

dr. Mezey Barna tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2675 mbarna@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Máthé Gábor egyetemi tanár Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet

2675 mathe.gabor@ajk.elte.hu t 209. k: 15–16

Mezey Barna egyetemi tanár

2675 mbarna@ajk.elte.hu Magyar alkotmánytörténet t 212. Magyar jogtörténet megbeszélés szerint Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 86


ÁJK

Horváth Attila egyetemi docens

2752 horvath.attila@ajk.elte.hu Magyar alkotmánytörténet t 210. Magyar jogtörténet sz: 14–16 Híres perek, koncepciós perek Szovjet típusú diktatúrák Magyarországon Révész T. Mihály egyetemi docens Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet

2624 revesztm@sze.hu t 209. sz: 16–18

Bódiné Beliznai Kinga adjunktus Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet Szimbólumok és hagyományok az alkotmánytörténetben Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet

2620 beliznai.kinga@ajk.elte.hu t 210. k: 16–18

Képes György adjunktus Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet „Amerikai álom” és alkotmánytörténet Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet

2752 kepes.gyorgy@ajk.elte.hu t 210. cs: 10–12

Völgyesi Levente adjunktus

2752 lvolgyesi@ajk.elte.hu Magyar alkotmánytörténet t 211. Magyar jogtörténet cs: 10–12 Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet A magyar mûemlékvédelem múltja és jövõje Gosztonyi Gergely tanársegéd Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet Magyar médiaszabályozás

2620 gosztonyi@ajk.elte.hu t 210. h: 14–16

Barna Attila tudományos segédmunkatárs Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet Állam elleni bûncselekmények

2624 barna.attila@ajk.elte.hu t 209. h: megbeszélés szerint

Külsõ óraadók Pandula Attila egyetemi docens 87


ÁJK

Szente Zoltán habil. tudományos fõmunkatárs, a kar tiszteletbeli tanára, meghívott elõadó Zinner Tibor fõtanácsos, a kar tiszteletbeli tanára, megbízott elõadó Kedves Imre kiemelt referens, megbízott elõadó Lányi Tamás jogtanácsos, megbízott elõadó Szendrei Géza ny. ügyész, megbízott elõadó Szõke Lívia hatósági ügyintézõ

PhD-hallgatók Beke Martos Judit PhD-hallgató Frey Dóra PhD-hallgató Kiss Bernadett PhD-hallgató Lenkovics Judit PhD-hallgató

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6520, 411-6500/2437 etessyk@ajk.elte.hu

Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla tanszékvezetõ, egyetemi tanár

3273 kollonay@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi tanár Munka- és szociális jog Európai munkajog

3273 kollonay@ajk.elte.hu t 302. megbeszélés szerint

Gyulavári Tamás egyetemi docens Munka- és szociális jog

2437 gyulavari@ajk.elte.hu t 502. megbeszélés szerint

88


2597 czivany.judit@ajk.elte.hu t 304. megbeszélés szerint

Dudás Katalin adjunktus Munka- és szociális jog

2437 dudkat@freemail.hu t 303. megbeszélés szerint

Molnárné Balogh Márta adjunktus Munka- és szociális jog

2473 molnarne.drbalogh.marta@onyf.hu t 303. megbeszélés szerint

Nacsa Beáta adjunktus Munka- és szociális jog

2597 nacsa@ajk.elte.hu t 304. megbeszélés szerint

ÁJK

Czuglerné Iványi Judit adjunktus Munka- és szociális jog

Külsõ óraadók Bárdos Rita

dezso.antal@chello.hu

Bodnár Lilla

lillabodnar@yahoo.com

Handó Tünde

handot@citromail.hu

Horváth István címzetes egyetemi docens

horvath.istvan@szmm.gov.hu

Nemeskéri Kutlán Endre

nemeskerike@mav.hu

Várkonyi Péter

varkonyip@mav.hu

PhD-hallgatók Halmos Szilvia

halmos.szilvia@gmail.com

Hatala Réka

hatala_reka@hotmail.com

Jarjabka Tünde

tunde.jarjabka@gmail.com

Kártyás Gábor

csepp@hotmail.com

89


ÁJK

Nemzetközi Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 122–123.

411-6532, 411-6595 molnarzso@ajk.elte.hu

dr. Kardos Gábor tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2588 kardos@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Valki László egyetemi tanár Nemzetközi jog

2588 valki@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Kardos Gábor egyetemi tanár Nemzetközi jog

2588 kardos@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Sonnevend Pál egyetemi docens Nemzetközi jog Európajog

2588 sonnevend@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Kende Tamás adjunktus Nemzetközi jog Európajog

2588 tkende@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Nagy Boldizsár adjunktus Nemzetközi jog

2708, 2588 nagyboldi@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Zanathyné Martin Györgyi adjunktus Nemzetközi jog

2588 t 123. bejelentkezés alapján

Jeney Petra tanársegéd Nemzetközi jog Európajog

2588 jeney@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Kajtár Gábor tanársegéd Nemzetközi jog Európajog

2588 kajtargabor@t-online.hu t 123. bejelentkezés alapján

Lattmann Tamás tanársegéd Nemzetközi jog

2588 mail@lattmanntamas.hu t 123. bejelentkezés alapján

90


ÁJK

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 313.

411-6527 _ 485-5260 erikamelko@ajk.elte.hu

dr. Király Miklós tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2557 pecsely@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Mádl Ferenc az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora Nemzetközi magánjog

2722 t 313. bejelentkezés alapján

Burián László egyetemi tanár Nemzetközi magánjog

2717 dedina@ajk.elte.hu t 313. h: 13.30–14.30

Király Miklós egyetemi tanár Európai Közösség kereskedelmi joga és nemzetközi magánjog

2557 pecsely@ajk.elte.hu t 312. tanszéki ügyben p: 13.30–14.30

Papp Mónika tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga

2717 t 313.

Erdõs István tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga és nemzetközi magánjog

2558 t 312. sz: 13.30–14.30

Kováts Surd tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga

2722 t 313. cs: 13.30–14.30

Somssich Réka tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga

2722

mpapp@ajk.elte.hu

Külsõ óraadók Báldy Péter megbízott elõadó Európai közösségek kereskedelmi joga

2722 t 312. bejelentkezés alapján

91


ÁJK

Boytha György a kar tiszteletbeli tanára Nemzetközi magánjog

2722 t 312. bejelentkezés alapján

Pénzügyi Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6509 matra@ajk.elte.hu

dr. Simon István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2759 simoni@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Nagy Tibor professor emeritus Pénzügyi jog

2684 t 233. telefonos egyeztetés szerint

Bodnár Zoltán egyetemi docens Pénzügyi jog

2684 t 226. telefonos egyeztetés szerint

Simon István egyetemi docens Pénzügyi jog

2759 simoni@ajk.elte.hu t 226. cs: 12–14

Darák Péter adjunktus Pénzügyi jog

2317, 2684 darakpali2004@ajk.elte.hu t 214. h (páratlan): 10–12

Dobrev Klára adjunktus Pénzügyi jog

2684 dobrev@ajk.elte.hu t 226. telefonos egyeztetés szerint

Kecsõ Gábor tanársegéd Pénzügyi jog

2776 kecsogabor@ajk.elte.hu t 226. k: 14–16

Külsõ óraadók Csonka Judit jogtanácsos Pénzügyi jog 92

2684 telefonos egyeztetés szerint


2684 telefonos egyeztetés szerint

Kató Zoltán ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Kónya Judit ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Kurucz-Váradi Károly adótanácsadó Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Martonyi Zoltán ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Nagy Árpád c. egyetemi tanár Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Pásztory Balázs ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Pete András jogtanácsos Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Réczei Géza adójogász Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Riszter Gergely ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Stefanov Kinga jogtanácsos Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Tajthy Attila jogtanácsos Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Vajda János ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Zsingor Iván ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

ÁJK

Daróczi Ottó ügyvéd Pénzügyi jog

93


ÁJK

Polgári Eljárásjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 202.

411-6522, 411-6500/2605 abranb@ajk.elte.hu

dr. Varga István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2605 vargai@ajk.elte.hu Abrán Boglárka tanszéki elõadó

2605 abranb@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Németh János professor emeritus Polgári eljárásjog

2757 nemethj@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Varga István egyetemi docens Polgári eljárásjog

2605 vargai@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Juhász Imre adjunktus Polgári eljárásjog

2955 juhaszi@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Papp Zsuzsanna adjunktus Polgári eljárásjog

2736 pappzs@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Somlai Zsuzsanna adjunktus Polgári eljárásjog

2734 somlaizs@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Szentirmay Gyula adjunktus Polgári eljárásjog

2734 gy.szentirmay@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Éless Tamás ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Horváth Jenõ a Magyar Ügyvédi Kamara volt elnöke, az ELTE tiszteletbeli tanára Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Juhász Linda jogi elõadó Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

94


2605 bejelentkezés alapján

Kiss Daisy ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Kocsis Edina ügyvéd Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Parti Tamás a Budapesti Közjegyzõi Kamara elnöke Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Rónai László ügyvéd Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Szécsényi-Nagy Kristóf a MOKK jogi irodájának vezetõje Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Szõke Irén Legfelsõbb Bírósági tanácselnök Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Timár Kinga PhD-hallgató Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Tóth Ádám a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnöke Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

ÁJK

Kapa Mátyás ügyvéd Polgári eljárásjog

Polgári Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

485-5225, 411-6576/2430 nagyeva@ajk.elte.hu

dr. Menyhárd Attila tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2430 menyhard@ajk.elte.hu

95


ÁJK

A tanszék oktatói Harmathy Attila professor emeritus Polgári jog Családjog

2673 harmathy@ajk.elte.hu t 109. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Weiss Emília professor emeritus Polgári jog Családjog

2707 t 111. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Kisfaludi András egyetemi tanár Polgári jog Családjog

2488 kisfaludi@ajk.elte.hu t 112. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Lenkovics Barnabás egyetemi tanár Polgári jog Családjog

2683 lenkovics@ajk.elte.hu t 106. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Vékás Lajos egyetemi tanár Polgári jog Családjog

2639 vekas@ajk.elte.hu t 103. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Csehi Zoltán egyetemi docens Polgári jog Családjog

2587 csehi@ajk.elte.hu t fszt. 17. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Darázs Lénárd egyetemi docens Polgári jog Családjog

2686 darazs@ajk.elte.hu t 104. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Faludi Gábor egyetemi docens Polgári jog Családjog

2488 faludi@ajk.elte.hu t 112. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Menyhárd Attila habil. egyetemi docens Polgári jog Családjog

2639 menyhard@ajk.elte.hu t 103. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Németh Ágnes egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog

2648 nemeth.agnes@ajk.elte.hu t fszt. 17. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Erdõs Andrásné Szeibert Orsolya egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog

3222 szeibert@ajk.elte.hu t 105. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

96


2587 fuglinszky@ajk.elte.hu t fszt. 17. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Székely László egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog

2685 szekely@ajk.elte.hu t 113. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Molnár Hella egyetemi tanársegéd Polgári jog Családjog

2686 hella.molnar@ajk.elte.hu t 104. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Külsõ óraadók Ádám György a kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Bárdos Péter a kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Bucher Gusztáv ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Czugler Péter a kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Dósa Ágnes megbízott elõadó

2430 bejelentkezés alapján

Fejes Gábor ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Gyevi Tóth Judit ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Györfi-Tóth Péter ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Haupt Egon bíró

2430 bejelentkezés alapján

Kósa Zsuzsanna a kar tiszteletbeli tanára, bíró

2430 bejelentkezés alapján

Légrády Gergely ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján 97

ÁJK

Fuglinszky Ádám egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog


ÁJK

Lengyel Zoltán ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Molnár Adél ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Popper Klára

2430 bejelentkezés alapján

Sahin-Tóth Balázs ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Szatmári Csaba ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Tóthné Bicskei Beatrix

2430 bejelentkezés alapján

PhD-hallgatók Kenderes Andrea PhD-hallgató

2430 bejelentkezés alapján

Molnár Hella PhD-hallgató

2430 bejelentkezés alapján

Politikatudományi Intézet + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6534, 411-6523 polintezet@ajk.elte.hu

dr. Szabó Máté intézetigazgató, egyetemi tanár

2753 mateloc@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Bihari Mihály egyetemi tanár Politológia Magyar politika 1944–2004

98

2753 bihari@ajk.elte.hu t 319. sz: 14–16


2638 birogaspar@t-online.hu t 329. cs: 14–16

Körösényi András egyetemi tanár Magyar politikai rendszer Demokráciaelméletek

2753 koros@ajk.elte.hu t 322. cs: 15.30–17.30

Pokol Béla egyetemi tanár Modern társadalomelméletek Társadalom és jogelméleti bevezetés

2753 pokolb@justice.com t 322. h: 11–13

ÁJK

Bíró Gáspár egyetemi tanár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Demokrácia és önrendelkezés Globalizáció

Schlett István egyetemi tanár

3062 monostor@ajk.elte.hu A magyar politikai gondolkodás története t 328. cs: 17.30–18 Szabó Máté egyetemi tanár Egyetemes politikai eszmetörténet Társadalmi mozgalmak

2753 mateloc@ajk.elte.hu t 325. sz: 10–11

Arató Krisztina egyetemi docens Érdekegyeztetés, érdekszervezetek Az európai integráció politikatörténete EU szakpolitikák

2081 krisarato@ajk.elte.hu t 322. h: 12.30–14.30

Boros Zsuzsanna habil. egyetemi docens A magyar parlamentarizmus története

2638 boroszsu@ajk.elte.hu t 329. k: 12–14

Navracsics Tibor egyetemi docens Összehasonlító politika Európai belpolitika

2753 navracsics@ajk.elte.hu t 322. sz: 15.30–16.30

G. Fodor Gábor adjunktus Politikai filozófia

2818 g.fodor@szazadveg.hu t 329. cs: 12–14

Pesti Sándor habil. adjunktus Közpolitika Kisebbségek helyzete

2090 pestisandor@ajk.elte.hu t 328. h: 13.30–14.30

Mándi Tibor tanársegéd Pártok és pártrendszerek USA politikai rendszere

2818 mandit@ajk.elte.hu t 325. k: 14–16

99


ÁJK

Félállású oktatók Bõhm Antal egyetemi tanár, MTA Mai magyar társadalom

2766 bohm@mtapti.hu t 329. h: 13.30–14

Lengyel László egyetemi docens, Pénzügykutató Rt. A magyar ellenzék helye és szerepe a kádár-korban

2753 laszlo.lengyel@pukrt.hu t 319. bejelentkezés alapján

Stumpf István habil. egyetemi docens, Századvég Politikai Iskola Politikai szocializáció

2753 stumpf@szazadveg.hu t 319. bejelentkezés alapján

Gombár Csaba tudományos fõmunkatárs, Pénzügykutató Rt. Háború és politika: politikaelméleti elemzések

2753 csaba.gombar@pukrt.hu t 319. p: 13.30–14

Sugatagi Gábor adjunktus, GFK Hungária Piackutató A politológiai kutatás módszertana

2753 suhatagi@gfk.hu t 319. bejelentkezés alapján

Megbízott oktatók Ablaka Gergely Európán kívüli világ

411-6523/2090 bejelentkezés alapján

Kovács Virág megbízott elõadó Alkotmánybíráskodás

2753 bejelentkezés alapján

Lányi Gusztáv egyetemi docens, ELTE TÁTK Politikai pszichológia

3062 bejelentkezés alapján

Mihályffy Zsuzsanna Politikai kommunikáció

2753 bejelentkezés alapján

Rosta Gergely A politológiai kutatás módszertana

2753 bejelentkezés alapján

Szabó Andrea Századvég Politikai Iskola A politológiai kutatás módszertana Közvélemény-kutatás

2753 bejelentkezés alapján

100


2753 bejelentkezés alapján

Tóth Zoltán megbízott elõadó Választási rendszerek

2753 bejelentkezés alapján

ÁJK

Szabó Gabriella Politikai kommunikáció

Római Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6506, 411-6500/2744 szondigyulane@ajk.elte.hu

dr. Hamza Gábor tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2749 gabor.hamza@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Földi András egyetemi tanár Római jog

3042 andras.foldi@ajk.elte.hu t 102. sz:14–15 óra

Hamza Gábor egyetemi tanár Római jog Összehasonlító jog

2749 gabor.hamza@ajk.elte.hu t 101. bejelentkezés alapján

Sándor István egyetemi docens Római jog

2570 istvan.sandor@kelemen-lawfirm.hu t 101. bejelentkezés alapján

Boóc Ádám adjunktus Római jog

2570 adam.booc@kelemen-lawfirm.hu t 101. bejelentkezés alapján

Siklósi Iván tanársegéd Római jog

2570 ivan.siklosi@ajk.elte.hu t fszt. 16. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Deli Gergely tanársegéd Római jog

2744 delig@freemail.hu bejelentkezés alapján 101


ÁJK

Hoffman István PhD-hallgató Római jog

2744 hoffman.istvan@icsszem.hu bejelentkezés alapján

Mestyán Szabolcs PhD-hallgató Római jog

2744 szabolcs.mestyan@cliffordchance.com bejelentkezés alapján

Balázs Tamás ügyvéd Római jog

2744 office@balazshollo.hu bejelentkezés alapján

Csizmazia Norbert IM-munkatárs Római jog

2744 csizmazian@irm.gov.hu bejelentkezés alapján

Holló Dóra ügyvéd Római jog Héber jog

2744 hollo@mensa.hu bejelentkezés alapján

MTA-ELTE kutatócsoport MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

dr. Izsák Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora

A kutatócsoport munkatársai Karácsony András egyetemi tanár

karacsony@ajk.elte.hu

Máthé Gábor egyetemi tanár

mathe.gabor@ajk.elte.hu

Stipta István egyetemi tanár Szente Zoltán habil. tudományos fõmunkatárs Barna Attila tudományos segédmunkatárs

102

barna.attila@ajk.elte.hu


ÁJK

Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi Doktori iskola + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. dr. Nagy Marianna adminisztráció, egyetemi docens

411-6519 nagym@ajk.elte.hu

dr. Gönczöl Katalin a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

411-6521 gonczol@ajk.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A karon a doktori képzés 1993 õszén indult el. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott program alapján a képzés a jogtudomány utánpótlásának megteremtését kívánja szolgálni. A képzés tárgyköre, módszere ennek megfelelõen elsõdlegesen nem speciális ismeretek elsajátíttatására irányul, hanem az elméleti munkára való felkészítésre, illetve az ilyen munka végzésének segítésére. Az eredeti elképzelésnek megfelelõen az elsõ évben általános jellegû alapozás, a második évben egyes fontosabb intézmények vizsgálata, a harmadik évben pedig döntõen egyéni munkavégzés történik. A doktori iskolában a szervezett és egyéni tanulmányok kiegészítik egymást, de a tudományos tevékenység súlypontja a tanszékekhez kapcsolódó egyéni kutatómunkán van. A szervezett képzésben valamennyi tudományterületre kiterjedõ elõadásokon tájékozódhatnak a hallgatók a jogtudomány legújabb eredményeirõl, kutatási módszerekrõl és kötelezõen el kell sajátítaniuk a jogi informatika azon elemeit, melyekkel alapképzésük során nem ismerkedtek meg. A hallgatók tudományos továbbképzését vezetõ tanszék irányításával a hallgató egyéni kutatásokon alapuló elméleti tanulmányokat folytat, melynek követelményeit a tanszékvezetõ határozza meg. Ennek az egyéni kutatásnak az eredménye lehet legkorábban a hároméves képzést követõen a jelölt által elkészített doktori értekezés, melyben az adott téma teljes körû tudományos elemzésére kerül sor. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a disszertáció megírására csak a hallgatók azon néhány százaléka vállalkozik, akik élethivatásszerûen a tudományos kutatói pályán kívánnak elhelyezkedni. A többiek céljai között elsõsorban az alapszintû egyetemi képzésre épülõ továbbképzés szerepel, így igyekeznek lépést tartani a jog és politikatudomány újabb eredményeivel. A körülmények szerencsés alakulása következtében megvalósíthatóvá lett az az elgondolás, hogy a doktori képzésbe külföldi elõadók is bekapcsolódjanak. Angol, francia, német, holland, olasz egyetemi tanárok rendszeresen tartanak elõadást, és egyes esetekben még a kutatómunkához is segítséget nyújtanak. A külföldi oktatók közremûködése jelentõs részben az európai jogi kérdések tárgyalásához kapcsolódik, és így sikerül elérni az európai jog fokozott súllyal való szerepeltetését. Különbözõ ösztöndíjak révén a doktori képzés hallgatóinak többsége hosszabb idõt (legalább egy szemesztert) tölt külföldön. A képzés fontos eredménye, hogy a doktori képzés hallgatóinak tanulmányaiból fél tucatnál több kötet jelent meg. 103


ÁJK

A PhD követelményrendszere és feltételei a folyamatosan növekvõ hallgatói létszámra és a kar bõvülõ infrastrukturális feltételeire (könyvtár, informatika) is tekintettel máig is változik, azonban a képzésben részt vevõk száma fokozatosan nõ. Az örvendetes tény mellett ez külön gondot is jelent. A jogászok iránti jelenlegi nagy igény, a jogász szakma nagy presztízse mellett az ösztöndíjas hallgatók száma csekély. A nagy létszámban munkavégzés mellett tanuló hallgatókkal pedig a képzéssel szükségszerûen együtt járó egyéni foglalkozás csak nagy nehézségekkel valósul meg. Ennek ellenére a kar mindent megtesz a sikeres doktoranduszképzés érdekében, s a nem sikertelen vállalkozást jelzi a többszörös túljelentkezés. A PhD-képzés egyre népszerûbb a végzõs és már régebben végzett hallgatóink körében.

A doktori iskola oktatói dr. Bándi Gyula egyetemi tanár dr. Berényi Sándor professor emeritus dr. Bihari Mihály egyetemi tanár dr. Burián László egyetemi tanár dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár dr. Dezsõ Márta egyetemi tanár dr. Erdei Árpád egyetemi tanár dr. Ficzere Lajos professor emeritus dr. Földi András egyetemi tanár dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár dr. Hamza Gábor egyetemi tanár dr. Harmathy Attila professor emeritus dr. Karácsony András egyetemi tanár dr. Kardos Gábor egyetemi tanár dr. Király Miklós egyetemi tanár dr. Kisfaludi András egyetemi tanár dr. Kukorelli István egyetemi tanár dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi tanár dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár dr. Lévay Miklós egyetemi tanár dr. Mezey Barna egyetemi tanár dr. Molnár Miklós egyetemi tanár dr. Nagy Tibor professor emeritus dr. Németh János professor emeritus dr. Rácz Lajos egyetemi tanár dr. Sári János egyetemi tanár dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár dr. Takács Péter egyetemi tanár dr. Valki László egyetemi tanár dr. Vékás Lajos egyetemi tanár dr. Bárd Károly habil. egyetemi docens dr. Bodnár Zoltán egyetemi docens dr. Busch Béla egyetemi docens dr. Csehi Zoltán egyetemi docens dr. Darázs Lénárd egyetemi docens

104

dr. Faludi Gábor egyetemi docens dr. Fazekas Marianna habil. egyetemi docens dr. Finszter Géza egyetemi docens dr. Fleck Zoltán habil. egyetemi docens dr. Fürész Klára egyetemi docens dr. Gellér Balázs habil. egyetemi docens dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens dr. Gyulavári Tamás egyetemi docens dr. Horváth Attila egyetemi docens dr. Kabódi Csaba habil. egyetemi docens dr. Kelemen Katalin egyetemi docens dr. Kerezsi Klára habil. egyetemi docens dr. Kovács Anna egyetemi docens dr. Kurucz Mihály egyetemi docens dr. Ligeti Katalin egyetemi docens dr. Lõrinczi Gyula egyetemi docens dr. Menyhárd Attila habil. egyetemi docens dr. Morvai Krisztina egyetemi docens dr. Nagy Marianna egyetemi docens dr. Pomogyi László egyetemi docens dr. Réti Mária egyetemi docens dr. Sándor István egyetemi docens dr. Sebesi Béla egyetemi docens dr. Simon István egyetemi docens dr. Steiger Judit habil. egyetemi docens dr. Varga István egyetemi docens dr. Vass János habil. egyetemi docens dr. Zsidai Ágnes habil. egyetemi docens dr. Dobrev Klára adjunktus dr. Kelemen Miklós adjunktus dr. Kende Tamás adjunktus dr. Képes György adjunktus dr. Papp Zsuzsanna adjunktus dr. Rozsnyai Krisztina egyetemi adjunktus dr. Braun-Moser, Ursula


ÁJK

Politikatudományi Doktori Iskola + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 319.

411-6534

dr. Bihari Mihály a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár bihari@ajk.elte.hu

Veress Györgyné adminisztráció, intézeti elõadó vagnes@ajk.elte.hu

Wohner Rudolfné adminisztráció, intézeti elõadó waniko@ajk.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A doktori iskola szervezeti és jogi kereteit az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzata, a Kari Doktori Szabályzat, valamint az ÁJK Szervezeti és Mûködési Szabályzata határozza meg. Az ELTE ÁJK-n két doktori iskola mûködik, az egyik a jogtudományi, a másik a politikatudományi doktori iskola. A két doktori iskola tevékenységét a Kari Doktori Tanács koordinálja és irányítja. A doktori iskola pénzügyi fedezetének a megoszlásáról a két doktori iskola vezetõje állapodott meg. A politikatudományi doktori iskola pénzügyi hátterét ez biztosítja. A politikatudományi doktori iskola vezetõje, dr. Bihari Mihály 1993 óta irányítja a programot, egyúttal õ képviseli a Kari és az Egyetemi Doktori Tanácsban a politikatudományi doktori programot. A doktori iskola adminisztrációját szinte teljes egészében az intézeti adminisztráció végzi. Ennek keretében ellátja a felvételivel kapcsolatos feladatokat, a jelentkezési anyagok feldolgozását, a felvételi beszélgetés megszervezését, a hallgatókkal való kapcsolattartást, ügyeik intézését. A végzõs hallgatók számára az intézeti adminisztráció munkatársai szervezik meg a munkahelyi vitát, továbbá a doktori eljárás indítását. Az intézeti adminisztráció látja el a hallgatói adatok kezelését, az oktatásszervezést. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar internetes honlapján (www.ajk.elte.hu) a Politikatudományi Doktori Iskola önálló linkkel rendelkezik, ahol a doktori iskola programja, szabályzata, valamint a doktori iskoláról szóló egyéb információk mind megtalálhatók. A politikatudományi PhD-képzés szerkezetileg blokkokból épül fel, amelyben a minõsített fõállású oktatók vesznek részt. A blokkok az oktatók kiemelt kutatási eredményeire épülnek.

A program oktatási struktúrája • Alkotmányozás és parlamenti jog Oktatók: Bihari Mihály, Pokol Béla Magyar parlamentarizmus Parlamenti jog és alkotmányosság Alkotmányozás – az új alkotmány tervezete Alkotmányosság és politikai rendszer Bírói hatalom 105


ÁJK

• Modern társadalomelméletek Oktatók: Pokol Béla, Szabó Máté Tömegkommunikáció és értelmiség A modern francia szociológiaelmélet Média és politika Modern társadalomelmélet Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás Politika-, szociológia- és társadalomelmélet Elektronikus demokrácia és a tabloidizáció • Modernkori politikai berendezkedések Oktatók: Schlett István Modernkori magyar politikai rendszer (1848–1918) • Politikai filozófia és politikaelmélet Oktatók: Körösényi András, Bíró Gáspár, Szabó Márton Politikai pártok kapcsolatrendszere A magyar és a nemzetközi politikatudomány Liberális és konzervatív irányzatok a politikai gondolkodásban Politikai filozófia és politikaelmélet Nemzetközi viszonyok elméletének története A politikai kommunikáció és diskurzus Az egyes blokkok tantárgycsoportokat jelölnek. Minden blokk meghirdetésre kerül évente, ebbõl a hallgatók évente négy tárgyat kötelesek teljesíteni. Egy-egy tantárgyi blokk mintegy 30 képzési órának felel meg félévenként (kontakt óra). A képzés éves keresztképzésben folyik, ami azt jelenti, hogy az egyes tantárgycsoportokon belül megjelölt témakörök két-három évente ismétlõdnek. A hallgatók két éven keresztül vesznek részt szervezett képzésben. A hallgatóknak lehetõségük van arra, hogy az egyes blokkokon belül válasszanak az oktatott tárgyak közül. A doktori szigorlat egyrészt a választott témakörre, másrészt a felsorolt blokkok egyikére épül, amelyet a hallgató és a témavezetõ megállapodása alapján választanak ki. Ehhez jön még kb. (ugyanennyi félévenként) 30 óra konzultáció és egyéni felkészülési idõ. A PhD-képzés felvételi követelménye a társadalomtudományi diploma és egy középfokú nyelv ismerete. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik politológus diplomával, úgy köteles a második év végéig a felsorolt kínálatból választva, hat politológiai alaptárgyból: – Politológia, – Egyetemes politikai eszmetörténet, – Magyar politikai gondolkodás története, – Pártok és pártrendszerek, – Magyar politikai rendszer, – Magyar politika, – Összehasonlító politika, – Modern társadalomelmélet, – Az Európai Unió politikai rendszere és szakpolitikái különbözeti vizsgát tenni. A további követelményeket a Kari Doktori Szabályzat, valamint az Egyetemi Doktori Szabályzat tartalmazza.

106


ÁJK

A doktori iskola oktatói dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, DSc dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár, CSc dr. Körösényi András egyetemi tanár, DSc dr. Pokol Béla egyetemi tanár, DSc dr. Schlett István professor emeritus, CSc

dr. Szabó Márton egyetemi tanár, CSc dr. Szabó Máté egyetemi tanár, DSc dr. Arató Krisztina egyetemi docens, PhD dr. Fleck Zoltán habil. egyetemi docens, PhD dr. Navracsics Tibor egyetemi docens, PhD

107


ÁJK


Bölcsészettudományi Kar

111 Þ 554

Angol–Amerikai Intézet

Amerikanisztika Tanszék Anglisztika Tanszék Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelvpedagógiai Tanszék

Filozófia Intézet

BTK

119 120 123 124 125

118

127

129 Általános Filozófia Tanszék 131 Logika Tanszék 131 Ókori és Középkori Filozófia Tanszék 132 Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék 133 Elméleti Nyelvészet ELTE–MTA Kihelyezett Tanszék

Germanisztikai Intézet 136 136 137 139 140 141

134

Néderlandisztika Tanszék Német Nemzetiségi Központ Német Nyelvészeti Tanszék Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet 144 145 146

142

Informatika Tanszék Könyvtártudományi Tanszék Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 148 149 150 151 152

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 155 156 157 158 160

161

Esztétika Tanszék Filmtudomány Tanszék Média és Kommunikáció Tanszék Film- és Médialaboratórium

Mûvészettörténeti Intézet Néprajzi Intézet 168 169

153

Finnugor Tanszék Fonetikai Tanszék Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék Mai Magyar Nyelvi Tanszék Központi Magyar Nyelvi Lektorátus

Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet 162 163 164

146

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék Régi Magyar Irodalom Tanszék XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Alkalmazott Irodalomtudományi Munkacsoport

166

167

Folklore Tanszék Tárgyi Néprajzi Tanszék

109


Orientalisztikai Intézet 171 171 172 173

170

Iranisztikai Tanszék Kelet-ázsiai Tanszék Sémi Filológiai és Arab Tanszék Török Tanszék

Ókortudományi Intézet

BTK

175 176 177 177 178

174

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Egyiptológiai Tanszék Görög Tanszék Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék Latin Tanszék

Régészettudományi Intézet 180 181 182 182

Romanisztikai Intézet 184 186 187 188 189

179

Archaeometriai és Régészeti Módszertani Tanszék Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék Ókori Régészeti Tanszék Õs- és Koratörténeti Régészeti Tanszék

183

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék Román Filológiai Tanszék Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Szláv és Balti Filológiai Intézet 191 192 193 195

Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék Lengyel Filológiai Tanszék Szláv Filológiai Tanszék Ukrán Filológiai Tanszék

Távol-keleti Intézet 196 197 197 198

195

Belsõ-ázsiai Tanszék Japán Tanszék Kínai Tanszék Koreai Tanszék

Történeti Intézet 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211

190

199

Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék Kelet-Európa Története Tanszék Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Mûvelõdéstörténeti Tanszék Ókori Történeti Tanszék Történelem Segédtudományai Tanszék Történeti Russzisztikai Tanszék Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Fordító- és Tolmácsképzõ Tanszék Zenei Tanszék

214

MTA-ELTE kutatócsoportok

110

Doktori iskolák

222

216

213


+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 142.

485-5200, 411-6500, 411-6700, 411-6900 www.btk.elte.hu

BTK

A kar története A kar egyetemünk legrégibb fakultása. Közvetlenül az egyetem alapításakor, 1635-ben kezdte meg oktatómunkáját, és néhány háborús kényszerszünetet kivéve azóta is folyamatosan mûködik. A Nagyszombati Egyetem Bölcsészeti Karán a jezsuita egyetemeken szokásos módon folyt az oktatás három éven keresztül. A karon tudományos fokozatokat, baccalaureusi, magisteri és doktori címet lehetett szerezni. 1770-ben a karon is bevezették a Bécsben már korábban alkalmazott egyetemi reformokat. A jezsuita egyetem és a kar állami irányításúvá vált, a fakultás mûködését a dékán mellett az állam által kinevezett kari igazgató irányította. A kar 1777-ben az egyetemmel együtt Nagyszombatról a budai királyi palotába költözött, majd 1784-ben Pest városába települt. A 18–19. század fordulóján a kar tanulmányi ideje bécsi mintára többször változott, és elõkészítõ jellege is megmaradt, ami akadálya volt a fakultás teljes egyenjogúságának. 1848-ban megkezdõdött az egyetemi reform kidolgozása, amelynek végrehajtása a neoabszolutizmusra maradt. Az 1850-ben induló változások teljesen átalakították az akkor még természettudományokat is magában foglaló Bölcsészettudományi Kart. Az elõkészítõ jellegû kétéves tanfolyamot felváltotta egy 3, majd 4 éves képzés, és a többi karral teljesen azonos jogokkal rendelkezõ fakultás. A karon is bevezették a magántanárság intézményét, és már néhány asszisztensi állást is szerveztek. A kar hallgatói létszáma kezdetben igen alacsony volt, majd az 1860-as évektõl kezdve meredeken emelkedett, de egészen a második világháborúig nem haladta meg az 1500–2000 fõt. A kar elhelyezése a dualizmus óriási fejlesztései ellenére is mostoha volt, csak 1911-ben kapta meg a Mûegyetem által kiürített Múzeum körúti épületeket a Trefort-kertben. A kar szervezetének tagolódására 1848-tól többször születtek tervek, de ezek nem valósultak meg. A magas szintû szakemberképzést a karon 1886-tól bevezetett szemináriumi rendszer biztosította. A Bölcsészkar szervezete 1949-ben alapvetõen megváltozott. Kivált belõle és önálló lett a Természettudományi Kar. Az 1950-es évek elsõ felében csökkentették a karon a tanulmányi idõt, bevezették az egyszakúságot, a tudományos fokozat megszerzésének lehetõségét pedig a Magyar Tudományos Akadémiára helyezték. 1951-ben kari hatáskört kapott az Orosz Intézet, majd Lenin Intézet néven kivált az egyetem szervezetébõl, de 1957-ben újra egyesült a Bölcsészkarral. 1953–1956 között a kart két részre, Történettudományi Karra, valamint Nyelv- és Irodalomtudományi Karra osztották fel, de ezek 1957 elején újra egyesültek. A kar 1953-ban a Piarista Rendtõl elvett pesti épületbe költözött, és közel fél évszázadig ez lett központi épülete. A rendszerváltozás után a kar megkapta a volt Politikai Fõiskola Ajtósi Dürer sori telephelyét, ez adott otthont a nagy nyelvi szakoknak. Az 1990-es évek közepétõl a kar megkezdte visszaköltözését a Múzeum körútra, ahonnan a Természettudományi Kar új telephelyére költözött, így 2001tõl 2007 áprilisáig a kar immár korszerûsített intézeti felépítéssel két nagy telephelyen mûködött, az Ajtósi Dürer soron és a Trefort-kertben. 2007 áprilisától a teljes kar a Trefort-kertben mûködik. Hallgatói létszáma a rendszerváltozás óta megháromszorozódott. A doktori programokban részt vevõkkel együtt a kar nappali tagozatos diákjainak száma immár 7000–8000 fõ körül van. 111


BTK

A tudományegyetemen belül a hosszú múltra visszatekintõ Bölcsészettudományi Kar olyan szakterületek oktatásával és mûvelésével foglalkozik, amelyek az emberi kultúra alakulását, szellemi formáját és tartalmait, társadalom- és személyiségalakító hatását vizsgálják. A végzett bölcsészek a kultúra ezen vonatkozásairól szereznek szakszerû ismereteket, amelyeket a társadalom életének több területén tudnak kamatoztatni. Elsõrendû célja a karon folyó képzésnek, hogy az egyetemes emberi és nemzeti kultúrára vonatkozó ismeretek intézményes átszármaztatását segítse, felkészült pedagógusok képzésével járuljon hozzá a magyar közoktatás differenciált intézményrendszerének mûködéséhez. Az iskolai nevelés és oktatás ugyanakkor nem egyedüli és kizárólagos formája a bölcsészettudományok társadalmi alkalmazásának, minthogy ilyen szakmai ismereteken alapszik a közmûvelõdést szolgáló közgyûjtemények, könyvtárak, a nyomtatott és elektronikus tömegkommunikáció, könyvkiadás mûködése és a társadalmi intézményeknek és személyeknek nyújtott humán szolgáltatások jelentõs része. A gyakorlati célzatú képzés mellett a kar a bölcsészettudományok aktív szakmai mûvelésé re is felkészít, az alapképzésen belül a tudomány mûvelésének megalapozását nyújtja, a posztgraduális (mindenekelõtt a doktori) képzésen belül kifejezetten és közvetlenül a tudományos munkavégzés kereteit teremti meg.

A kar vezetése dr. Dezsõ Tamás dékán, habil. egyetemi docens

485-5200/5233 dekanbtk@ludens.elte.hu dr. Borsodi Csaba oktatási ügyek dékánhelyettese, habil. egyetemi docens

485-5200/5233 borsodi@ludens.elte.hu

dr. Orlovszky Géza tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese, egyetemi docens

485-5200/5233 geza.orlovszky@elte.hu

dr. Pál Ferenc nemzetközi ügyek dékánhelyettese, egyetemi tanár

485-5200/5233 palferenc@ludens.elte.hu

A Kari Tanács tagjai A Kari Tanács tagjai hivataluknál fogva Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens Bacsó Béla egyetemi tanár Bárdosi Vilmos egyetemi tanár Bodnár István habil. egyetemi docens 112

Borsodi Csaba habil. egyetemi docens Frank Tibor egyetemi tanár Hamar Imre egyetemi tanár Jászay László egyetemi tanár


Sebestyén György egyetemi tanár Vásáry István egyetemi tanár Verebélyi Kincsõ egyetemi tanár Zólyomi Gábor habil. egyetemi docens

BTK

Juhász Dezsõ egyetemi tanár Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanár Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár Raczky Pál egyetemi tanár Rényi András habil. egyetemi docens

A Kari Tanács választott tagjai Balázs Géza egyetemi tanár Balogh F. András egyetemi docens Bartosiewicz László egyetemi tanár Benczes Réka adjunktus Bodnár Gábor egyetemi docens Bukta Zsolt osztályvezetõ Csapó Csaba adjunktus Faix Dóra adjunktus Gintli Tibor adjunktus Gósy Mária egyetemi tanár Komáromy Zsolt adjunktus

Kontra Edit egyetemi docens Majoros István egyetemi tanár Mohay Tamás habil. egyetemi docens Nagy Balázs egyetemi docens Orlovszky Géza egyetemi docens Péteri Attila egyetemi docens Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens Sajó Sándor adjunktus Takács József egyetemi docens Zvolenszky Zsófia tanársegéd

Egyetemi hallgatók Balázs Gabriella Bencsik János Békés Márton Bodrogi Richárd Czégány Gergõ Divinyi Zsombor Gergely Ádám Hubac Dusán Kalina Gergely

Kalina Veronika Luczay Réka Nagyváradi Szabina Nemes László Portik Szidónia Szávay István Tompa Adrienn Silhany Máté Zsinka Julianna

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 125.

485-5234, 485-5200/5470 btkhok.elte.hu btktitkar@gmail.com h–cs: 9–16; p: 9–14

Nemes László elnök

485-5200/5064; 30/684-7884 elnok@btkhok.elte.hu

113


Bencsik János Gergely Ádám

alelnök, Határon túli magyarokért, btkhem@yahoo.com Esélyegyenlõségért felelõs Bizottság alelnök, Gazdasági Bizottság gergelyadam@gmail.com

BTK

Külügyi Bizottság Doktorandusz Bizottság Tanulmányi Bizottság Belügyi, Szakos Képviseleti és Tudományos Bizottság Kulturális és Sportbizottság Kommunikációs Bizottság Kollégiumi Bizottság Diákjóléti Bizottság

btkkulugy@gmail.com febgabor@gmail.com btkhoktanulmanyi@gmail.com btkhokbelugy@hok.elte.hu

ba.referens@gmail.com tudomanyszervezes@gmail.com

Kelemen Szilvia Simon Gábor Smid Róbert Zergi Dániel

BA-referens tudományszervezési és tehetséggondozási referens esélyegyenlõségi referens sportreferens Tudományos Ösztöndíj titkár jogsérelmi referens

Bársony Márton Pércsy András

HÖK Küldöttgyûlés elnöke Ellenõrzõ Bizottság elnöke

marton.barsony@gmail.com percsy@gmail.com

Beregi Bettina Faragó Gábor Halmi Eszter Hegedûs Zsuzsa Jakus Enikõ Jenkei Dániel Kozma Levente Sõrés Zsófia Bak Bálint Kalina Gergely

btkkultbiz@gmail.com btkkommunikacio@yahoo.com kozmalev@gmail.com diakjolet@gmail.com

btkeselyegyenloseg@gmail.com simon-gabor@freemail.hu btkhoktop@gmail.com jogserelem@gmail.com

A kar hivatalai Dékáni Titkárság + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 142.

485-5200/5233 _ 485-5240 dekanbtk@ludens.elte.hu h–cs: 8–16.30, p: 8–14 + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 143.

485-5200/5149 _ 485-5240 koczana@ludens.elte.hu

114

Kóczán András Imre titkárságvezetõ koczana@ludens.elte.hu


Tanulmányi Hivatal Taskó Mihályné hivatalvezetõ h: 13–16;

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 135.

485-5200/5173

Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 130.

485-5236, 485-5200/5280, 5707 _ 485-5233

dr. Kratochwill Ferencné hivatalvezetõ gazdoszt@christal.elte.hu

Üzemeltetési Osztály Bukta Zsolt informatikai és oktatástechnikai osztályvezetõ + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t fszt. 41.

485-5200/5172, 5478, 5334 bezse@ludens.elte.hu

Doktori és Tudományszervezési Hivatal + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 122.

485-5250, 485-5200/5176

dr. Gaálné Csoba Alice hivatalvezetõ

Központi Olvasóterem + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t fszt. 14.

411-6500/5451 _ 485-5218 kariolvaso@ludens.elte.hu h–cs: 9–17.30; p: 9–15.30

Varga Gáborné mb. könyvtárvezetõ

Tudományos Diákkörök dr. Borsodi Csaba elnök, habil. egyetemi docens

Anglisztika–Amerikanisztika Tudományos Diákkör dr. Hargitai Márta adjunktus angol költészet, próza, amerikai költészet, próza, angol–amerikai kultúrtörténet

115


Filozófia Tudományos Diákkör

dr. Orthmayr Imre egyetemi docens

Francia Irodalom és Nyelvészet Tudományos Diákkör dr. Körmendy Mariann frankofón irodalom és nyelvészet, kultúrtörténet adjunktus

BTK

Iszlám Tudományok Tudományos Diákkör Hispanisztika Tudományos Diákkör

dr. Hajnal István tudományos munkatárs dr. Menczel Gabriella adjunktus

Klasszika-filológia Tudományos Diákkör klasszika-filológia, ókortudományok

dr. Simon Zoltán tanársegéd

Könyvtártudományi Tudományos Diákkör könyvtörténet, könyvtártudomány, könyvtári informatika

dr. Baráthné Hajdú Ágnes adjunktus

Luzofónia (portugál) Tudományos Diákkör

dr. Szíjj Ildikó egyetemi docens

Magyar Irodalomtudományi Tudományos Diákkör dr. Szilágyi Márton habil. egyetemi irodalomtörténet, komparatisztika, kortárs magyar docens irodalom, irodalomtudomány Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkör nyelvtörténet, beszédtudományok, névtan, szövegtan, alkalmazott nyelvtudomány, fonetika

dr. Bartha Csilla egyetemi docens

Mûvészettörténet Tudományos Diákkör

dr. Prokopp Mária egyetemi tanár

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok dr. Juhász József habil. egyetemi Tudományos Diákkör docens európai tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok, Európai Unió Német Irodalom és Nyelvészet Tudományos Diákkör dr. Balogh András egyetemi docens német, osztrák irodalom és kultúrtörténet, nemzetiségi német kultúrtörténet, német nyelvészet Néprajz, Folklór Tudományos Diákkör folklorisztika, elméleti és tárgyi néprajz

dr. Bárth Dániel adjunktus

Olasz Irodalom és Fordító Tudományos Diákkör italianisztika

dr. Takács József egyetemi docens

Orientalisztika Tudományos Diákkör tibetológia, mongolisztika, japanisztika

dr. Birtalan Ágnes egyetemi docens

Orosz Irodalom Tudományos Diákkör orosz irodalom és kultúrtörténet

dr. Györgyösi Mária adjunktus

116


Régészet Tudományos Diákkör

dr. Feld István egyetemi docens

Szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovén) Irodalmi Tudományos Diákkör

dr. Kiss Szemán Róbert egyetemi docens

Tantárgypedagógia, Szakmódszertan Tudományos Diákkör

BTK

Szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, Pátrovics Péter adjunktus szlovák, szlovén) Nyelvészeti Tudományos Diákkör Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens

Történettudományi Diákkör dr. Nagy Balázs egyetemi docens egyetemes és magyar történet, mûvelõdéstörténet, gazdaságtörténet, társadalomtörténet stb. Zenei Tudományos Diákkör zenetudomány, hangszeres zene

dr. Dobszay Ágnes adjunktus

A kar egyéb szolgáltatóegységei Karrierközpont Philos Alapítvány + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 154. www.philos.hu Jegyzetbolt + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t alagsor 112.

411-6500/5281 h–cs: 9–16; p: 9–15 BTK HÖK Felvételi Elõkészítõ + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 154.

266-9833/5373, 5026 www.elokeszito.elte.hu h–p: 9–19; sz: 9–15 Életvezetési Tanácsadó – Kortárs Segítõ Csoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D t alagsor 119.

411-6572 sz, cs: 12–17 kortarsinfo@freemail.hu www.kortars.elte.hu 117


Hallgatói Szolgáltató Iroda + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 143.

411-6500/5029 h–cs: 9–15; p: 9–14

BTK

Angol–Amerikai Intézet + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4422; 485-5200/4422 _ 460-4449; 485-5200/4449 seas3.elte.hu

dr. Frank Tibor intézetigazgató, egyetemi tanár

Csáti Veronika intézeti fõelõadó seas@ludens.elte.hu t 357.

Lénárt Zoltán mûszaki vezetõ

4302 lenart@ludens.elte.hu t 359.

Az intézet bemutatása Az ELTE egyik legnagyobb intézete, az Angol–Amerikai Intézet (School of English and American Studies) 17 év után átköltözött az Ajtósi Dürer sor 19–21. szám alatti épületegyüttesbõl a Trefort-kertbe, közelebbrõl a Rákóczi út 5. szám alá; az új intézeti könyvtár a Múzeum krt. 6–8. számú épület beépített udvarán kapott helyet. Az intézetben angol és amerikanisztika szak, továbbá ausztrál, kanadai, ír, anglisztikai és középkori oktatási-kutatási program, valamint öt különbözõ (amerikanisztikai, angol nyelvészeti, barokk és reneszánsz angol irodalmi, modern angol-amerikai irodalmi, nyelvpedagógiai) PhD(doktori) program mûködik. Az intézet jelenleg közel 1800 hallgatót oktat, párhuzamosan BA, MA és PhD szinten. Az intézet szervezeti és mûködési kereteit, oktató- és tudományos munkáját pontosan és részletesen bemutatja az intézet honlapja, a seas3.elte.hu (szerkeszti Szigetvári Péter). Az intézetben 2007–08-ban is komoly kutató- és publikációs munka folyt. Az igen jelentõs számú könyv, tanulmány, cikk, mûfordítás részletes felsorolását az intézeti honlap, a tanszéki honlapok és számos oktató saját honlapja tartalmazza. Az intézetnek több tudományos kiadványa van: az Anglisztika Tanszék évenként adja ki The Anachronist címû évkönyvét, az Angol Nyelvészeti Tanszék megjelenteti a The Odd Yearbook, illetve a The Even Yearbook címû évkönyveit. Az egyikbe fiatalabb nyelvészek (PhDhallgatók, TDK-díjas hallgatók stb.), a másikba a szakma idõsebb képviselõi írnak. Az intézet Angol Nyelvpedagógia Tanszékén, Károly Krisztina szerkesztésében készül az Accross Languages and Cultures címû angol nyelvû tudományos folyóirat (fõszerkesztõ Klaudy Kinga, társszerkesztõk Heltai Pál és Károly Krisztina), a fordításelmélet elismert nemzetközi fóruma. Az Angol Nyelvpedagógia PhD Program jelenteti meg Holló Dorottya és Károly Krisztina szerkesztésében 118


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. Deák Nóra könyvtárvezetõ (beépített udvar)

2355

411-6500/2352, 2355 ndeak@ludens.elte.hu elteangolkonyvtar@yahoo.com seas2.elte.hu/library/homepage/top_h.html h, k, cs: 9.30–17.30; sz: 12–17.30, p: 9.30–14 Bálint Gábor könyvtáros

2355 balintgabor@freemail.hu

Kutasi Zsuzsanna könyvtáros

2355 kutasi@ludens.elte.hu

Markó-Markechné Zelei Edit könyvtáros

2355 z.edit@freemail.hu

Szigeti Krisztina könyvtáros

2355 kszigeti@ludens.elte.hu

Tabajdi Teodóra Júlia könyvtáros

2355 tabateod@gmail.com

Szecskó István raktáros

2355 szecsko.istvan@gmail.com

Amerikanisztika Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4416; 485-5200/4416 _ 460-4452; 485-5200/4452 das@ludens.elte.hu das.elte.hu

dr. Bollobás Enikõ tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

4368 ebollobas@freemail.hu t 312. Farkas Elvira tanszéki elõadó

4416 t 361. farkaselvira@gmail.com 119

BTK

a Working Papers in Language Pedagogy címû on-line folyóiratot, amely a program doktori hallgatóinak kiemelkedõ munkáit közli. Az intézeti könyvtár az ELTE BTK egyik legnagyobb könyvtáraként több mint 83 000 kötetnyi nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentummal rendelkezik és országosan kiemelkedõ hozzáférést tesz lehetõvé az angol nyelvû irodalmak, a nyelvészet, a történelem, a kultúra és a nyelvtanítás egyes területeihez. Muzeális különgyûjteményei (Carnegie, Károlyi, Patterson) különleges értékek. Az intézet szervezeti életérõl folyamatosan beszámolnak a 2002. szeptember 3-tól az interneten is hozzáférhetõ intézeti tanácsi jegyzõkönyvek (seas3.elte.hu).


A tanszék oktatói

BTK

Frank Tibor egyetemi tanár Amerikai történelem, transzatlanti kapcsolatok, migráció

4367; 4422 tzsbe@hu.inter.net t 357. www.franktibor.hu

Kövecses Zoltán egyetemi tanár Amerikai angol, kognitív nyelvészet

4301 t 309.

zkovecses@ludens.elte.hu

Bán Zsófia egyetemi docens Amerikai irodalom és kultúra

4215 t 313.

banzsofi@yahoo.com

Bollobás Enikõ habil. egyetemi docens Amerikai irodalom és kultúra

4368 t 312.

ebollobas@freemail.hu

Federmayer Éva egyetemi docens Amerikai irodalom és kutúra, Gender Studies

4215 t 313.

federmayer.eva@gmail.com

Jakabfi Anna ny. egyetemi docens Kanadai irodalom és történelem

4204 t 447.

jakabfi@ludens.elte.hu

Magyarics Tamás habil. egyetemi docens Amerikai és angol történelem, transzatlanti kapcsolatok

4214 t 311.

magyaricst@gmail.com

Benczes Réka adjunktus

4307 t 432.

rbenczes@yahoo.com

Szabó Éva Eszter adjunktus

4214 t 311.

evaeszter@t-email.hu

James, Ryan lektor Nyelvgyakorlat, módszertan

4307 t 432.

drryanjames@gmail.com

Ward, Stanley A. lektor Nyelvgyakorlat

4307 t 432.

mencelus@gmail.com

Anglisztika Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5. t 338.

460-4451, 485-5200/4451 _ 460-4430, 485-5200/4430

120

dr. Friedrich Judit tanszékvezetõ, egyetemi docens

4356 t 343. friedrich.judit@gmail.com


Dávid Beatrix tanszéki elõadó

4372 t 339. bettidvid@gmail.com

Staff room / Tanári szoba

4451 t 338.

BTK

A tanszék oktatói Dávidházi Péter egyetemi tanár Irodalomelmélet, angol irodalom (18–19. század)

4352 335.

dapeter@iti.mta.hu

Géher István egyetemi tanár Angol irodalom

4354 340.

bettidvid@gmail.com

Kállay Géza egyetemi tanár

4358 Angol irodalom (reneszánsz és barokk kor) 345.

kallay@ucsc.edu

Péter Ágnes egyetemi tanár Angol irodalom (18–20. század)

4365 333.

agnes_peter@freemail.hu

Sarbu Aladár egyetemi tanár Angol és amerikai irodalom

4391 342.

sarbu@ludens.elte.hu

Ferencz Gyõzõ egyetemi docens Angol irodalom (19–20. század)

4355 341.

gyozo.ferencz@gmail.com

Friedrich Judit egyetemi docens Angol irodalom (18–20. század), irodalomelmélet

4356 343.

friedrich.judit@gmail.com

Halácsy Katalin egyetemi docens Angol és amerikai irodalom

4355 341.

halacsy@ludens.elte.hu

Kenyeres János egyetemi docens Irodalomelmélet, angol irodalom (19–20. század)

4392 335.

adbenna@mikroweb.hu

Szalay Krisztina egyetemi docens Angol irodalom, irodalomelmélet

4355 341.

szkm@t-online.hu

Takács Ferenc egyetemi docens Angol irodalom, irodalomelmélet

4353 337.

takfr@ludens.elte.hu

Farkas Ákos fõiskolai docens Angol és amerikai irodalom

4393 346.

hawkie@caesar.elte.hu

121


Gellért Marcell fõiskolai docens Angol és amerikai irodalom (dráma és költészet)

4393 346.

Velich Andrea fõiskolai docens

4357 Középkori és kora újkori angol történelem 344.

gellert_m@freemail.hu

a_velich@yahoo.de

BTK

Csikós Dóra adjunktus Angol irodalom (a középkortól a 19. századig)

4392 335.

dora@prospero.hu

Hargitai Márta adjunktus Angol irodalom (reneszánsz, barokk, 17. század)

4357 344.

martahargitai@gmail.com

Komáromy Zsolt adjunktus Angol irodalom

4203 347.

zkomaromy@yahoo.com

Lojkó Miklós adjunktus Angol történelem

4220 445.

mlojko@mail.datanet.hu

Perényi Erzsébet ny. adjunktus Angol irodalom (középkor, reneszánsz, barokk)

4366 334.

bettidvid@gmail.com

Péteri Éva adjunktus Angol irodalom (18–20. század)

4366 334.

h4461pet@helka.iif.hu

Pikli Natália adjunktus Angol történelem

4365 333.

pikling@t-online.hu

Czigányik Zsolt tanársegéd Angol irodalom

4365 333.

cziganyik@freemail.hu

Ruttkay Veronika tanársegéd Angol irodalom

4203 347.

ruttkayveron@freemail.hu

Tímár Andrea tanársegéd Angol irodalom

4203 347.

andrea.timar@yahoo.co.uk

Zombory Erzsébet ny. tudományos segédmunkatárs Angol irodalom (reneszánsz, barokk, 18. század)

4203 347.

zombye@fw.hu

Kúnos László c. egyetemi docens, megbízott elõadó Brit építészet

4353 337.

corvina@t-online.hu

122


Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék dr. Kontra Edit tanszékvezetõ, egyetemi docens

485-5200/4369 ehkontra@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4421, 485-5200/4421 _ 460-4413, 485-5200/4413 deal@ludens.elte.hu ludens.elte.hu/~deal

Szilágyi Erzsébet tanszéki elõadó t 306.

4421 szilagyi_e@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Kontra Edit egyetemi docens Angol alkalmazott nyelvészet

4369 t 307.

ehkontra@ludens.elte.hu

Kormos Judit habil. egyetemi docens Pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás

4382 t 305.

kormos.j@chello.hu

Csizér Katalin adjunktus

4382 Kutatásmódszertan, nyelvtanulási motiváció t 305.

weinkata@yahoo.com

Edwards Melinda adjunktus Angol alkalmazott nyelvészet

4387 t 452.

edwards@post.com

Eitler Tamás adjunktus Szociolingvisztika

4383 t 308.

eitler@freemail.hu

Illés Éva adjunktus Pragmatika

4383 t 308.

evailles@hotmail.com

Tankó Gyula adjunktus Diskurzuselemzés, tudományos írás

4384 t 430.

tanko@ludens.elte.hu

Tiboldi Tímea adjunktus Szakmai angol

4381 t 304.

tiboldi.timea@chello.hu

Zerkowitz Judit ny. adjunktus Stilisztika

4387 t 452.

jzerko@ludens.elte.hu

Albert Ágnes tanársegéd Angol alkalmazott nyelvészet

4386 t 451.

albert.agnes@chello.hu

Brózik-Piniel Katalin tanársegéd Angol alkalmazott nyelvészet, tudományos írás

4384 t 430.

piniel@freemail.hu

123


BTK

Dóczi Brigitta tanársegéd Angol alkalmazott nyelvészet

4387 t 452.

doczibri@t-online.hu

Tartsayné Németh Nóra tanársegéd Számítógépes nyelvoktatás

4381 t 304.

nemethn@ludens.elte.hu

Andrews, Mark lektor Pragmatika, interkulturális tanulás

4388 t 453.

mandrews@ludens.elte.hu

Buchan, Hamis lektor Angoltanítás módszertana Szakmai angol

4388 t 453.

hamish_buchan@yahoo.com

Loftus, Mark lektor Fordítás

4385 t 431.

mbloftus@gmail.com

Prescott, Frank lektor Angol a médiában, tudományos írás

4385 t 431.

pompas@mail.tvnet.hu

Menyhárt Adrienn megbízott elõadó Üzleti angol, tudományos írás

4388 t 453.

menyhartadri@yahoo.com

Angol Nyelvészeti Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4407, 485-5200/4407 delg@seas3.elte.hu

dr. Törkenczy Miklós tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens t 324.

4370 tork@nytud.hu Hanzséros Mária tanszéki fõelõadó t 301.

4407 hanzseros@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Varga László egyetemi tanár Fonetika-fonológia, szintaxis

4363 t 303.

vrgl@ludens.elte.hu

Kniezsa Veronika ny. egyetemi docens Angol nyelvtörténet, dialektológia

4362 t 302.

kniezsav@gmail.com

Marosán Lajos egyetemi docens Szintaxis, szemantika

4304 t 326.

marosan@ludens.elte.hu

124


4305 t 325.

nadasdy@ludens.elte.hu

Newson, Mark egyetemi docens Szintaxis, szemantika

4364 t 323.

newson@ludens.elte.hu

Szigetvári Péter egyetemi docens Fonetika-fonológia

4304 t 326.

peter.szigetvari@elte.hu

Törkenczy Miklós habil. egyetemi docens Fonetika-fonológia

4370 t 324.

tork@nytud.hu

Farkas Judit adjunktus Angol nyelvtörténet, dialektológia

4362 t 302.

juditfarkas@ludens.elte.hu

Lázár A. Péter adjunktus Lexikográfia, lexikális szemantika, morfológia

4362 t 302.

lapid@ludens.elte.hu

Hordós Marianna tanársegéd Szintaxis

4364 t 323.

hordosmn@gmail.com

Kiss Zoltán tanársegéd Fonetika-fonológia

4222 t 449.

cash@nytud.hu

Starcevic Attila tanársegéd Fonetika-fonológia (szinkrón és diakrón) Angol nyelvtörténet, dialektológia

4305 t 325.

mazanydella@hotmail.com

Szécsényi Krisztina tanársegéd Szintaxis

4364 t 323.

kszecsenyi@gmail.com

BTK

Nádasdy Ádám habil. egyetemi docens Angol nyelvtörténet, dialektológia, fonetika-fonológia, morfológia

Angol Nyelvpedagógia Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4424, 485-5200/4424 _ 460-4453, 485-5200/4453 pippa@freemail.hu delp.elte.hu

dr. Uwe Pohl tanszékvezetõ, egyetemi docens

4371 uwepohl@hotmail.com uwe.pohl@gmail.com

125


Dereráné Varga Éva tanszéki elõadó

4424 t 408. edereravarga@yahoo.com

BTK

A tanszék oktatói Medgyes Péter egyetemi tanár Nyelvpedagógia

4201 t 410.

medgyes@ludens.elte.hu

Holló Dorottya habil. egyetemi docens Nyelvpedagógia

4399 t 406.

hollod@elte.hu

Károly Krisztina habil. egyetemi docens Diszkurzuselemzés Fordításkutatás Szaknyelvoktatás Szaknyelvkutatás

4359 t 348.

karolyk@ludens.elte.hu

Major Éva egyetemi docens Nyelvpedagógia

4396 t 403.

majore@ludens.elte.hu

Pohl, Uwe egyetemi docens Nyelvpedagógia, interkulturális tanulás

4371 t 407.

uwepohl@hotmail.com uwe.pohl@gmail.com

Dávid Gergely adjunktus

4361 Nyelvpedagógia, dialektológia, szemantika t 412.

david.soproni@t-online.hu

Halápi Magdolna adjunktus Nyelvpedagógia

4396 t 403.

halapimagdi@hotmail.com

Kimmel Magdolna adjunktus Nyelvpedagógia

4397 t 404.

magdimann@yahoo.com

Király Zsolt adjunktus Nyelvpedagógia

4395 t 402.

kiralyzs@ludens.elte.hu

Lázár Ildikó adjunktus Nyelvpedagógia

4398 t 405.

lazar@ludens.elte.hu

Szesztay Margit adjunktus Nyelvpedagógia

4200 t 409.

margit.szesztay@gmail.com

Szabó Éva adjunktus Nyelvpedagógia

4398 t 405.

szab.eva@gmail.com

126


4397 t 404.

szabohelga@freemail.hu

Enyedi Ă gnes tanĂĄrsegĂŠd NyelvpedagĂłgia

4398 t 405.

enyedi@ludens.elte.hu

RĂŠvĂŠsz Judit tanĂĄrsegĂŠd

4397 t 404.

balogrevesz@t-online.hu

AsbĂłth LĂĄszlĂł tudomĂĄnyos munkatĂĄrs NyelvpedagĂłgia

4394 t 401.

asbothl@enternet.hu

Appleby, Rachel lektor Nyelvgyakorlat

4200 t 409.

rachelappleby@mail.datanet.hu

Gall, Cili lektor NyelvpedagĂłgia

4399 t 406.

cgall@chello.hu

Leavey, James lektor Nyelvgyakorlat Cultural Studies

4200 t 409.

jamespleaveynyc@yahoo.com

Ryan, Christopher lektor NyelvpedagĂłgia

4201 t 410.

kristoff@ludens.elte.hu

Saltmarsh, Philip lektor Nyelvgyakorlat

4395 t 402.

phil@ludens.elte.hu

Magyarics PĂŠter nyelvtanĂĄr NyelvpedagĂłgia

4361 t 412.

magy.peti@freemail.hu

Balogh Éva kÜnyvtåros

4375 t 142.

epero@freemail.hu

BTK

SzabĂł Helga adjunktus Nyelvgyakorlat

FilozĂłfia IntĂŠzet + 1088 Budapest, MĂşzeum krt. 4/I 1364 Budapest, Pf. 107.

411-6500/5216; 485-5237 filint@ludens.elte.hu http://philosophy.elte.hu/institute/

dr. BodnĂĄr IstvĂĄn intĂŠzetigazgatĂł, habil. egyetemi docens

485-5237; 5216 _ 485-5247 t 122. stb@elte.hu

127


dr. Orthmayr Imre intézetigazgató-helyettes, Gáll Katalin intézeti elõadó tanszékvezetõ, egyetemi docens

485-5237; 5216

5442 _ 485-5247; 485-5239 t 106. t 122. orthmayr@t-online.hu filint@ludens.elte.hu

BTK

Az intézet bemutatása Az intézet teljes körû graduális és posztgraduális képzést nyújt a filozófiai diszciplínákban. A graduális képzés során a Logika Tanszék oktatói vezetik be a filozófia szakos hallgatókat a logika tudományába. Alapkurzusok (két logikaszeminárium és egy elõadás – a logika alapfogalmai és legegyszerûbb eljárásai; a klasszikus elsõrendû logika, metaelméletével és bizonyos kiterjesztéseivel együtt; bevezetés a logika alkalmazásaiba, illetve magasabb fejezeteibe); fakultatív kurzusok (emelt szintû szemináriumok mindenekelõtt a matematika filozófiája, a logika története, a modális logika, a logika nyelvészeti és más társadalomtudományi alkalmazásainak témakörében). Részvétel a filozófia szak néhány más tanegységének oktatásában (metafizika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia). Részvétel a kar általános társadalomtudományi képzési programjában, a logika és az érvelés technikája iránt a fakultatív keretek között jelentkezõ igények kielégítése. Néhány szakon a logika fakultatívan kötelezõ tárgyként szerepel – ezek hallgatói is a filozófia szakosok részére meghirdetett bevezetõ szemináriumokat vehetik fel. A filozófia szakos hallgatók számára hat filozófiatörténeti kurzust hirdet meg az intézet. Az ókori keleti és európai filozófiák, valamint az egyházatyák és a skolasztikus gondolkodók alapvetõ gondolati rendszereit az Ókori és Középkori Filozófia Tanszék tanárai ismertetik meg velük. Az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék fõ feladata a filozófia újkori történetének oktatása Descartes-tól a kortárs irányzatokig. Ezen túlmenõen a tanszék munkatársai részt vesznek más korszakok és irányzatok kutatásában is – így például a hellenizmus témájában. Az újkori filozófián belül a tanszék munkatársai minden jelentõs irányzatot oktatnak. A XX. századi filozófiák közül elsõsorban az úgynevezett kontinentális hagyományra esik a hangsúly, de jelen van az analitikus filozófiai gondolkodásmód is. A tanszék oktatói saját kutatási területüknek megfelelõ témákban tartanak szemináriumokat és emelt szintû speciális kollégiumokat a szakos hallgatóknak. A filozófiatörténeti kutatás ugyanakkor összefonódik a szisztematikus kérdések vizsgálatával, mely nyitott a kortárs filozófia minden irányzata felé. A tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, munkatársai rendszeres résztvevõi a hazai és a nemzetközi szakkonferenciáknak, ezenkívül pedig gyakran vesznek részt más egyetemek oktatási tevékenységében csereoktatói programok (Erasmus, Balaton) keretében. A tanszék jó kapcsolatokat ápol a Franciaországban a Sorbonne-Paris I., a Créteil-Paris XII Val de Marne egyetemekkel, Németországban a berlini Freie Universitättel, valamint a Wuppertali Egyetemmel. Az Általános Filozófia Tanszék oktatási hatókörébe tartoznak egyrészt a metafizika, az ismeretelmélet és tudományfilozófia bizonyos területei, valamint a humán filozófiai diszciplínák teljes köre (az etika, a politikai filozófia, a történelemfilozófia, a társadalomfilozófia, a nyelvfilozófia és a vallásfilozófia). A Tanszék a Filozófiai Intézet többi tanszékéhez hasonlóan intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápol. Különösen fontos együttmûködést folytat olasz és francia egyetemekkel. A Filozófia Intézet 2009. õszi szemeszterében a következõ típusú képzéseket indítja be. Egyrészt lehetõséget biztosítunk az osztatlan képzésbeli tanulmányaikat sok évvel ezelõtt megkezdõ, nem kredites hallgatóink számára tanulmányaik befejezésére. 128


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I Harsányi Ottilia könyvtáros t I. emelet

5275

411-6500/5275 t I. emelet harsanyiotika@freemail.hu harsanyiotika@freemail.hu http://philosophy.elte.hu/institude/libhu.html

Általános Filozófia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5237, 411-6500/5216 _ 485-5239, 485-5247 filint@ludens.elte.hu http://philosophy.elte.hu/institude/

dr. Orthmayr Imre tanszékvezetõ, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes

411-6500/5442 t 106. orthmayr@t-online.hu

129

BTK

Másrészt az osztatlan képzésben résztvevõ kredites hallgatóink számára gondoskodunk az összes szükséges órakínálatról és vizsgalehetõségrõl. Harmadrészt a bolognai típusú (osztott) alapképzésben ellátjuk a következõ feladatokat: BA: a) Filozófia szakirányú hallgatók oktatása. b) Filozófia minor hallgatók oktatása. c) Minden alapszakos bölcsészhallgató filozófiatörténeti képzése. d) Minden bölcsészhallgató számára a filozófiának közismereti tárgyként való oktatása. MA: a) Mesterszakon intenzív, tutoriális rendszerben mûködõ diszciplináris filozófiaképzés megkezdése. b) Mesterszakon filozófiatanári képzés megindítása. PhD: A Filozófiatudományi Doktori Iskola az ELTE BTK Filozófia Intézetének, valamint Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézetének keretében mûködik. Jelenleg a következõ oktatási programokra vesz fel jelentkezõket: analitikus filozófia program; antik filozófia program; esztétika program; fenomenológia program; film-, média- és kultúraelméleti program; hermeneutika program; logika program; politikai filozófia program; újkori filozófia program. E kilenc program mind történeti, mind szisztematikus-diszciplináris szempontból a Magyarországon lehetséges legszélesebb képzést nyújtja. A Filozófiai Intézet graduális és doktori szinten oktató munkatársai országosan és nemzetközileg elismert kutatók, magyar és idegen nyelvû könyvek és cikkek sokasága fémjelzi kutatási tevékenységüket. A Filozófia Intézet keretén belül mûködik a Filozófia Tudományos Diákkör, amelynek tagjai az elmúlt évek OTDK konferenciáin kimagaslóan sikeresen szerepeltek.


A tanszék oktatói

BTK

Erdélyi Ágnes egyetemi tanár Társadalomfilozófia Történelemfilozófia Tudományelmélet

5182 t 215.

erd13316@mail.iif.hu

Huoranszki Ferenc egyetemi tanár Metafizika, ismeretelmélet

5442 t 106.

huoransz@ceu.hu

Kelemen János egyetemi tanár Analitikus filozófia Nyelvfilozófia Történelemfilozófia

5494 jkelemen@ludens.elte.hu t 122–123.

Ludassy Mária egyetemi tanár Társadalomfilozófia Politikai filozófia

5181 t 105.

mludassy@ludens.elte.hu

Mezei Balázs habil. egyetemi docens Fenomenológia Vallásfilozófia

5148 t 214.

mezei@btk.ppke.hu

Miklós Tamás egyetemi docens Történelemfilozófia Német idealizmus

5444 t 216.

miklos.tamas@ella.hu

Orthmayr Imre egyetemi docens Társadalomfilozófia Etika Cselekvéselmélet

5442 t 106.

orthmayr@t-online.hu

Tatár György habil. egyetemi docens Vallásfilozófia

5444 t 216.

tatar@freemail.hu

Pogonyi Szabolcs egyetemi tanársegéd Politikai filozófia Etika

5220 t 104.

pogonyiszabolcs@gmail.com

Tõzsér János tudományos fõmunkatárs Elmefilozófia Metafizika Észleléselmélet

5220 t 104.

jantozser@gmail.hu

Bárány Tibor tudományos segédmunkatárs Analitikus filozófia Nyelvfilozófia Analitikus mûvészetfilozófia

5220 t 104.

barany.tibor@gmail.com

130


Logika Tanszék dr. Máté András tanszékvezetõ, egyetemi docens

5328 mate@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5245, 485-5200/5327 logic@phil.elte.hu

A tanszék oktatói E. Szabó László egyetemi tanár Logika és tudományfilozófia

5182 t 215.

leszabo@phil.elte.hu

Máté András egyetemi docens Logika története, matematika filozófiája

5328 t 226.

mate@ludens.elte.hu

Zvolenszky Zsófia adjunktus Nyelvfilozófia, elmefilozófia

5291 t 225.

zz207@nyu.edu

Mekis Péter tanársegéd Logikai filozófia, nyelvfilozófia, dinamikus logika

5304 t 224.

mekis.peter@gmail.com

Csaba Ferenc tudományos segédmunkatárs Logika- és matematikafilozófia

5304 t 224.

fcs@mailbox.hu

Ókori és Középkori Filozófia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5200/5388

dr. Steiger Kornél tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5378 steiger@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Steiger Kornél egyetemi tanár Ókori görög filozófia

5378 t 204.

steiger@ludens.elte.hu

Kaposi Márton ny. habil. egyetemi docens Etika és esztétika

5388 t 204.

kaposimarton@freemail.hu

131


BTK

Ruzsa Ferenc egyetemi docens Metafizika Ind filozófia

5010 t 209.

ferenc.ruzsa@elte.hu

Borbély Gábor tudományos fõmunkatárs Középkori filozófia

5388 borbely@webmail.phil-inst.hu megbeszélés szerint

Bene László habil. adjunktus Ókori görög filozófia

5497 t 127.

benelaszlo25@hotmail.com

Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5239, 485-5200/5286 ujfil@ludens.elte.hu, ujkorfil@ludens.elte.hu

dr. Boros Gábor tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5175 gboros@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Boros Gábor egyetemi tanár Újkori filozófia története

5175 t 121.

gboros@ludens.elte.hu

Fehér M. István egyetemi tanár 19–20. századi filozófia

5217 t 212.

h9142feh@ella.hu

Bodnár István habil. egyetemi docens Metafizika, episztemológia

5295 t 129.

stb@elte.hu

Faragó-Szabó István habil. egyetemi docens 5295 17–18. század angolszász filozófiája t 129.

farago-szabo@freemail.hu

Gulyásné Csikós Ella egyetemi docens 19–20. századi filozófia

5200 t 124.

csikosella@yahoo.com

Kiss Endre habil. egyetemi docens Klasszikus idealizmus filozófiája, Marx és Nietzsche

5102 t 126.

andkiss@hu.inter.net

Áron László adjunktus 19–20. századi filozófia

5292 t 128.

aronlaszlo@netscape.net

Joó Mária habil. adjunktus Esztétika Etika, filozófiai antropológia

5200 t 124.

joo_maria@ludens.elte.hu

132


5305 t 119.

olaycsaba@freemail.hu

Ullmann Tamás adjunktus 19–20. századi filozófia

5305 t 119.

ullmanntamas@freemail.hu

BTK

Olay Csaba adjunktus 19–20. századi filozófia

Elméleti Nyelvészet ELTE–MTA Kihelyezett Tanszék + 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

321-4830/179 kinga@nytud.hu www.nytud.hu/szakcsoport

dr. Bánréti Zoltán tanszékvezetõ, egyetemi docens

321-4830/117 banreti@nytud.hu

A tanszék oktatói Kiefer Ferenc professor emeritus Morfológia, szemantika, pragmatika

169

kiefer@nytud.hu

Bánréti Zoltán egyetemi docens Neurolingvisztika, generatív szintaxis

117

banreti@nytud.hu

Bartos Huba egyetemi docens Morfológia, szintaxis, kínai szintaxis

179

bartos@nytud.hu

Kálmán László egyetemi docens Formális szemantika, számítógépes nyelvészet, konstrukciós nyelvtan

179

kalman@nytud.hu

Siptár Péter habil. egyetemi docens Fonológia, magyar fonológia

153

siptar@nytud.hu

Törkenczy Miklós habil. egyetemi docens Magyar és angol fonológia, szótagszerkezet

148

tork@nytud.hu

Gyuris Beáta tudományos fõmunkatárs Szemantika, formális szemantika

148

gyuris@nytud.hu

Komlósy András tudományos fõmunkatárs Grammatikaelmélet, nyelvtipológia

179

komlosy@nytud.hu

Rebrus Péter tudományos fõmunkatárs

148 Morfofonológia, számítógépes nyelvészet

rebrus@nytud.hu

133


Germanisztikai Intézet

BTK

+ 1088 Budapest, Rákóczi út 5. t 254.

460-4401 elte.germanistik@gmail.com germanistik.elte.hu Baksy Péter adjuntus, tudományos titkár

4406 t 255. baksy.peter@gmail.com

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet intézetigazgató, egyetemi tanár Oláh Ágnes intézeti elõadó

460-4401 elte.germanistik@gmail.com Árpád Hermina tanszéki elõadó

460-4412 a.hermina@gmail.com t 254.

Az intézet bemutatása A Germanisztikai Intézet (Germanistisches Institut) 1992-es alapítása óta a hazai germanisztikai oktatás és kutatás egyik legjelentõsebb tudományos mûhelye lett, melyben teljes körû graduális és posztgraduális képzés folyik nappali, illetve esti tagozaton. A Germanisztikai Intézethez az alábbi szervezeti egységek tartoznak: Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke, Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke, Néderlandisztikai Tanszék, Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja. Az intézetben oktatott szakok: • az osztatlan egyetemi képzés keretében – német nyelv és irodalom – német nemzetiségi nyelv és irodalom – dán, svéd, norvég nyelv és irodalom – holland nyelv és irodalom • a BA-képzés keretében – germanisztika alapszak (német, nemzetiségi német, skandinavisztika és néderlandisztika szakirány) • az MA-képzés keretében – német bölcsész mesterszak – német tanári mesterszak – német nemzetiségi bölcsész mesterszak – német nemzetiségi tanári mesterszak – néderlandisztika bölcsész mesterszak – skandinavisztika bölcsész mesterszak. Minden BA szakirány „minor”-programot is kínál. Levelezõ formában tanártovábbképzés is folyik az intézetben. Az intézetnek jelenleg közel 900 hallgatója és 75 munkatársa (tanársegédek, lektorok, adjunktusok, docensek, egyetemi tanárok, tanszéki elõadók, illetve könyvtárosok) van. 1993 óta folyik a rendszeres PhD-képzés. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola keretében a Germanisztikai Nyelvészet Doktori Program (lexikológia-lexikográfia, grammatikológia, szociolingvisztika és dialektológia, valamint alkalmazott nyelvészet területeken), 134


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. (Holdudvar)

485-5200/2351, 2357 elte.germ.bibl@freemail.hu

Könyvtárosok: Ábrahám Gyöngyike Géczi Ferenc Kecskés Alexandra Szivi Zsófia Tepszics Éva Vanda

135

BTK

a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében a Germanisztikai Irodalomtudományi Doktori Program, s ezen belül mûködik a Néderlandisztikai Alprogram . Az intézet kutatási területei felölelik a diakrón és súlypontozva a szinkrón nyelvészet különbözõ területeit (grammatikológia, dialektológia, szociolingvisztika, lexikográfia, lexikológia, pragmatika, szövegnyelvészet), valamint az irodalom és a kultúratudomány különbözõ kutatási részterületeit (irodalomelmélet, narratológia, német–magyar kapcsolattörténet, regionalitás). A Germanisztikai Intézet szoros és több évtizedes egyetemközi partneri kapcsolatban van a következõ egyetemek germanisztikai intézetével: Heidelbergi Egyetem; Saarbrückeni Egyetem; Müncheni Egyetem; Hamburgi Egyetem; Freie Universität, Berlin; Humboldt Egyetem, Berlin; Paderborni Egyetem; Jénai Egyetem; Marburgi Egyetem; Bécsi Egyetem; Kölni Egyetem; Bordeaux-i Egyetem. A skandinavisztikai képzésben együttmûködõ egyetemek: Koppenhágai Egyetem, Nordisztikai Intézet (Dánia); Agderi Fõiskola, Nordisztika és Média Intézet (Norvégia); Oslói Egyetem, Nordisztikai Intézet (Norvégia); Umeli Egyetem, Fonetikai Intézet (Svédország); Stockholmi Egyetem, Irodalomtudományi Intézet (Svédország). A néderlandisztikai képzésben együttmûködõ egyetemek: Amszterdami Egyetem, Holland Nyelv- és Irodalomtudományi tanszék (Hollandia); Leideni Egyetem, Dutch Studies (Hollandia); Vrije Universiteit Brussel, Holland Nyelv- és Irodalomtudományi tanszék (Belgium); Lessius Hogeschool Antwerpen (Belgium); Erasmus Hogeschool Brussel (Belgium); Katholieke Hogeschool Limburg (Belgium). Rendszeres kiadványok: • Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen (szerk.: Manherz K., Erb M.) • Budapester Beiträge zur Germanistik (szerk.: Knipf-Komlósi E., Manherz K.) • ELTE Chrestomathie (szerk.: Manherz K.) • Ungarndeutsche Studien (szerk.: Manherz K.) • Deutschsprachige Texte aus Ungarn (szerk.: Manherz K.) • Budapester Studien zur Literaturwissenschaft (szerk.: Orosz M., Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag) • Mû-helyek (szerk.: Orosz M., Budapest, Gondolat Kiadó) • Néderlandisztikai füzetek (szerk.: Gera Judit) • Skandinavisztikai füzetek (szerk.: Masát A., Mádl P.) Az intézet ad otthont a „Jahrbuch der ungarischen Germanistik” (a Magyar Germanisták Társasága és a DAAD közös kiadványa) szerkesztõségének, valamint a „Gesellschaft für Deutsche Sprache” (Wiesbaden) egyesület budapesti kihelyezett tagozatának.


Néderlandisztika Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4314 t I. emelet cns.elte.hu

dr. Gera Judit tanszékvezetõ, egyetemi tanár

4314 gerajudit@gmail.com

BTK A tanszék oktatói Gera Judit egyetemi tanár Modern németalföldi irodalom

4314 t 104.

gerajudit@gmail.com

Törõ Krisztina adjunktus Modern németalföldi irodalom Speciális nyelvfejlesztés

4320 t 101.

torokem@gmail.com

Nagy Roland tanársegéd Fonetika, leíró nyelvtan, lexikológia, lexikográfia

4321 t 102.

dudukk@gmail.com

Varga Orsolya tanársegéd Fordítástudomány Fordítási gyakorlat

4347 t 103.

vargaorsolya@hotmail.com

Réthelyi Orsolya tanársegéd Régi németalföldi irodalom

4347 t 103.

rethelyi@freemail.hu

Smit, Roel lektor Nyelvgyakorlat

smit_roel@hotmail.com t 103.

Német Nemzetiségi Központ + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t II. emelet 224., 225. germanistik.elte.hu

136

dr. Erb Maria központvezetõ, egyetemi docens

4310 t 204. erbmaria@gmail.com


A központ oktatói

4317 t 225.

elte.germanistik@gmail.com

Erb Maria egyetemi docens Dialektológia, szociolingvisztika, kontaktológia

4310 t 204.

erbmaria@gmail.com

Huber Ágnes tanársegéd Szociolingvisztika, néprajz

4343, 4351 t 242.

B. Szabó Dezsõ tudományos munkatárs Magyarországi németek története

szabodezso@yahoo.com t 224.

Müller Márta tudományos munkatárs Dialektológia, szaknyelvtudás, nyelvpedagógia

4212 t 225.

mumahu@yahoo.de

B. Szabó Károly ügyvivõ szakértõ Magyarországi németek irodalma

4317 t 224.

b_szabo_karoly@yahoo.de

BTK

Manherz Károly egyetemi tanár Szociolingvisztika, dialektológia, néprajz

huberagi@gmail.com

Német Nyelvészeti Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t II. emelet germanistik.elte.hu

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet tanszékvezetõ, egyetemi tanár

4311 t 205. knipfe@freemail.hu

A tanszék oktatói Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanár 4311 Lexikológia, szóalkotás, szociolingvisztika, t 205. szövegnyelvészet Manherz Károly egyetemi tanár Szociolingvisztika, dialektológia, néprajz

4230 t 225.

Uzonyi Pál fõiskolai tanár Fonetika-fonológia, szintaxis, korpusznyelvészet

4345 t 201.

knipfe@freemail.hu

uzonyip@upcmail.hu

137


BTK

Brdarné Szabó Rita habil. egyetemi docens 4211 Morfológia, pragmatika t 203.

ritamario@dravanet.hu

Brenner Koloman egyetemi docens Fonetika-fonológia, magyarországi németek nyelve, dialektológia

4316 t 204.

kolomanb@gmail.com

Erb Mária egyetemi docens Nyelvtörténet, szociolingvisztika, dialektológia

4310 t 204.

erbmaria@gmail.com

Péteri Attila egyetemi docens Grammatika, nyelvtipológia, pragmatika

4345 t 201.

peteria@t-online.hu

Rada Roberta egyetemi docens Lexikológia, stilisztika, szövegnyelvészet

4211 t 203.

jovoros@monornet.hu

Korencsy Ottó adjunktus Nyelvtörténet, transzlatológia

4336 t 244.

korencsy@yahoo.se

Fekete Ágnes tanársegéd Szintaxis, morfológia

4349 t 202.

agnesf@yahoo.com

Hornyákné Huber Ágnes tanársegéd Magyarországi németek nyelve, lexológia

4351 t 242.

huberagi@googlemail.com

Horváth Katalin tanársegéd Morfológia, szintaxis

4349 t 202.

hkata11@gmail.com

Komáromy András tanársegéd Lexikológia, szemantika

4349 t 202.

komaromy.bandi@gmail.com

Kukorelli Eszter tanársegéd Morfológia, szintaxis

4343 t 242.

kukorellie@gmx.de

Vargyas Anna tanársegéd Nyelvtörténet, szintaxis

4232 t 244.

annae@freemail.hu

Hutterer, Michael lektor Fordításelmélet és gyakorlat

4335 t 243.

hutterermichael@freemail.hu

Tenten, Marlies lektor Nyelvgyakorlat

4332 t 232.

m_tenten@yahoo.de

138


+ 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t I. emelet germanistik.elte.hu

Feldné dr. Knapp Ilona tanszékvezetõ, egyetemi docens

4309 t 136. knappilona@t-online.hu

A tanszék oktatói Boócz-Barna Katalin egyetemi docens Szakmódszertan

4325 t 133.

boocz.barna@gmail.com

Feldné Knapp Ilona egyetemi docens Szakmódszertan

4309 t 136.

knappilona@t-online.hu

Hohnsträter, Dirk lektor Beszédgyakorlat, stílusgyakorlat, országismeret

4327 t 135.

Dirk.Hohnstraeter@gmx.de

Ortner, Rosemarie lektor Nyelvgyakorlat, országismeret

4327 t 135.

rosemarie.ortner@reflex.at

Steiner, Melanie lektor Nyelvgyakorlat, országismeret

4327 t 135.

steiner_mela@yahoo.de

Dukáné Kárpáti Zsófia nyelvtanár Nyelvgyakorlat, országismeret

4202 t 130.

karpatiz@caesar.elte.hu

Kerpics Klára nyelvtanár Nyelvgyakorlat

4202 t 130.

kerpicsklari@gmail.com

Kovács Attila nyelvtanár Nyelvgyakorlat, országismeret

4329 t 138.

aferrer@web.de

Palotás Berta nyelvtanár Nyelvpedagógia, beszédgyakorlat, stílusgyakorlat

4326 t 134.

palotas@folkscene.hu

Kertes Patrícia gyakornok Nyelvgyakorlat

4202 t 130.

patricus@freemail.hu

139

BTK

Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék


Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t II. emelet germanistik.elte.hu

BTK

dr. Orosz Magdolna tanszékvezetõ, egyetemi tanár

4312 t 206. magdolna.orosz@gmail.com

A tanszék oktatói Orosz Magdolna egyetemi tanár Német irodalom (19–20. század), irodalomelmélet

4312 t 206.

magdolna.orosz@gmail.com

Tarnói László ny. egyetemi tanár Német irodalom (18–19. század)

4334 t 234.

h4612tar@helka.iif.hu

Balogh F. András egyetemi docens

4331 Középkori német irodalom, paleográfia, t 207. Délkelet-Európa német nyelvû irodalma

abalogh78@hotmail.com

Kerekes Gábor egyetemi docens Német irodalom (19–20. század), osztrák irodalom

4348 t 239.

kegahu@yahoo.de

Kurdi Imre habil. egyetemi docens Német irodalom (19. század), irodalomelmélet

4232 t 238.

imre.kurdi@freemail.hu

Varga Péter egyetemi docens Német irodalom (18–19. század), jiddis irodalom Német–zsidó irodalom 1945 után

4331 t 207.

vpp6106@t-email.hu

Dávid Gábor Csaba fõiskolai docens Német irodalom (19–20. század)

4348 t 239.

davidgaborcsaba@gmail.com

Garics Erika fõiskolai adjunktus Német irodalom (19–20. század), német zsidóirodalom

4318 t 209.

garics.erika@chello.hu

Kerekes Amália egyetemi adjunktus Német irodalom (19–20. század)

4318 t 209.

kerekes@cenex.net

140


4210 t 208.

kacori@t-online.hu

Lányi Dániel egyetemi adjunktus Német irodalom (19–20. század)

4232 t 238.

dlanyi@t-online.hu

Radek Tünde egyetemi adjunktus Középkori német irodalom, paleográfia

4318 t 209.

tradek13@gmail.com

Tõkei Éva egyetemi adjunktus Német irodalom (18–20. század)

4210 t 208.

evatoekei@googlemail.com

Fenyves Miklós egyetemi tanársegéd Német irodalom (19–20. század)

4318 t 209.

fenyvesm@hotmail.com

Droste, Wilhelm lektor Német irodalom (romantika és realizmus)

4210 t 208.

wdroste@t-online.hu

Haase, Michael lektor Német irodalom (20. század)

4327 t 135.

haase.mi@gmx.de

BTK

Király Edit egyetemi adjunktus Német irodalom (19–20. század), osztrák irodalom

Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t I. emelet svea.elte.hu

dr. Mádl Péter tanszékvezetõ, egyetemi docens

4313 t 105. mtsc@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Masát András egyetemi tanár Skandináv irodalmak

4328 t 137.

andras.masat@andrassyuni.hu

Ács Péter egyetemi docens Dán leíró nyelvészet, skandináv nyelvtörténet, óészaki irodalom

4342 t 110.

acs123@ludens.elte.hu

Mádl Péter egyetemi docens Svéd irodalom, skandináv irodalom, svéd nyelvgyakorlat

4313 t 105.

mtsc@ludens.elte.hu

141


Soós Anita adjunktus Dán irodalom, dán nyelvgyakorlat

4338 t 107.

etulopi@freemail.hu

Vaskó Ildikó adjunktus Norvég leíró nyelvészet, norvég nyelvgyakorlat

4341 t 109.

trollskog@ludens.elte.hu

BTK

Péteri Vanda tanársegéd

4337 Svéd leíró nyelvészet, svéd nyelvgyakorlat t 106.

vanda.peteri@freemail.hu

Zsámbékiné Domsa Zsófia tanársegéd Norvég irodalom, norvég nyelvgyakorlat

4341 t 109.

domsa@szinhaz.hu

Åråsvåg, Svein lektor Norvég nyelvgyakorlat

4341 t 109.

sarasvag@start.no

Dochweiler, Annette lektor Dán nyelvgyakorlat

4338 t 107.

Nordlund, Annette lektor Svéd nyelvgyakorlat

4337 t 106.

anusia1_7@hotmail.com

Merkl Hilda mb. elõadó Dán, norvég irodalom

4338 t 107.

hilda.merkl@freemail.hu

Madary Kamill mb. elõadó Skandinávia története, skandináv országismeret

4337 t 106.

madary.kamill@chello.hu

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6567, 485-5200/2233 _ 485-5200/5224 lion@ludens.elte.hu

dr. Sebestyén György intézetigazgató, egyetemi tanár lion@ludens.elte.hu Moravcsik Szilvia adminisztráció

2233 moravcsik@ludens.elte.hu

142


Az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet 2003-ban alakult a Bölcsészettudományi Kar négy szervezeti egységébõl. A fõiskolai képzés tanszékének beolvadásával az intézet jelenleg három tanszékbõl és egy oktató-szolgáltató központból áll. Az Informatika Tanszék a bölcsészhallgatók bölcsészorientált informatikai képzését végzi, kurzusokon, illetve órátlan tanegységeken (etalonvizsga). A tárgy felvétele és teljesítése diplomafeltétel, amely megfelel a leendõ bölcsészek kompetenciakövetelményeinek. A hallgatók a tanulmányok alatt a tárgyat szabadon felvehetik, de van törekvés arra, hogy e képzésben a tanulmányok elsõ két évében vegyenek részt. A képzés iránya a bölcsész hivatáshoz szükséges professzionális számítógép-alkalmazás informatikai szemléletre alapuló megteremtése, amely az oktatásban, a kutatásban, a kiadói munkában, a mindennapi értelmiségi felhasználói szinten túlmutató jártasságok és készségek gyakorlatközpontú fejlesztésére irányul. A szövegközpontú informatikai kompetenciafejlesztés több szinten folyik: célja a hatékonyságra törekvõ, a számítógép-kezelésen messze túlmutató készségek kialakítása, amelyeket a tárgyat teljesítõ hallgatók publikációk, tanulmányok, elemzések készítése és kiadói munka keretei között hasznosíthatnak. A kezdõ szinthez képest magasabb követelményeket támasztanak a haladó, a kiadványszerkesztõ, a kiadói technológiával foglalkozó, a nyelvtechnológiai, a számítógépes prezentációs és az elektronikus hálózatkezelõi kurzusok. A Könyvtártudományi Tanszéken BA (könyvtörténet, információ- és tudásmenedzsment, EUinformáció szakirányokon), illetve MA (2009-tõl üzleti információmenedzser, kutatás-fejlesztési információs menedzser szakirányokon), valamint kifutó jelleggel egyetemi és fõiskolai szinten ötvenéves múlttal olyan szakemberek képzése folyik, akik a könyvtár, az információszolgáltatás területén korszerû elméleti, történeti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, s ezek birtokában képesek a különbözõ könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végzõ intézmények szakmai munkaköreinek ellátására. Képesek a különbözõ információhordozók, a hazai és a külföldi, a magyar és az idegen nyelvû dokumentumok gyûjtésére, analitikus és szintetikus feldolgozására, tárolására és rendszerezett közreadására; a szakmai könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére és fejlesztésére, a hazai és a külföldi könyvtári kapcsolatok építésére, könyvtári és információs intézmények, szervezetek irányítására. Felkészültek az információk társadalmi hasznosítására, információs szolgáltatások tervezésére, szervezésé re és mûködtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására, adaptálására és tartalmi fejlesztésére; az információs politika irányításában való részvételre az információ gazdaságtana, pénzügyi és jogi szabályozása, valamint szabványosítása terén. Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék – korábbi nevének (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) megfelelõen – a 2001/2002-es tanévig általános és alkalmazott nyelvészi szakot is indított. A szak utolsó hallgatói 2005-ben végeztek. 2002 õszétõl a kredites képzés keretében a tanszéken elindítottuk az alkalmazott nyelvészeti szakot. A kreditrendszerû alkalmazott nyelvészeti képzés elõreláthatóan 2010-ben fut ki. Az új típusú, bolognai rendszerû képzésben ugyanakkor a „nyelvmentor” szakiránnyal 2007 tavaszától beindult a BA-képzés is (a magyar alapszakon belül). A jövõben tervezzük az „alkalmazott nyelvészet” szak elindítását is az MA-képzés keretében.

143

BTK

Az intézet bemutatása


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t fszt. 5.

411-6500/2245

Patkósné Tóth Zsuzsa könyvtáros patkoszs@ludens.elte.hu

BTK

Informatika Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5357, 485-5201 informatika@ludens.elte.hu

dr. Lóth László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5050 loth@ludens.elte.hu Balázsné Horváth Zsuzsanna adminisztráció

5357 balazsne@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Lóth László habil. egyetemi docens Informatika

5050 t 317.

Balaskó Attila tanársegéd Informatika

4306 attila.balasko@gmail.com + Rákóczi út 5. alagsor 09., 306.

Kosztyánné Mátrai Rita tanársegéd Informatika

5347 t 307.

kmr@elte.hu

Kis Ádám megbízott elõadó Informatika

5357

adam.kis@szak.hu

Kis Balázs megbízott elõadó Informatika

5357

balazs.kis@kilgray.com

Szedlay Péter megbízott elõadó Informatika

5347 t 307.

oldpeter@ludens.elte.hu

Nagy László Attila mérnöktanár Informatika

5367 t 306.

Nagy.Laszlo@iki.elte.hu

Vonderviszt Lajos megbízott elõadó Informatika

5357

vonderviszt.lajos@nhh.hu

144

loth@ludens.elte.hu


Könyvtártudományi Tanszék dr. Sebestyén György tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2233

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6567; 485-5200/2233 lion@ludens.elte.hu

Moravcsik Szilvia adminisztráció

2233 moravcsik@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Sebestyén György egyetemi tanár Elektronikus könyvtárak, adatbázis-építés, információs rendszerek, tájékoztatás

2233 gysebestyen@gmail.com t fszt. 10.

Baráthné Hajdú Ágnes adjunktus Osztályozási rendszerek és információkeresõ nyelvek

5222 hajdu@jgypk.u-szeged.hu t fszt. 8.

Fodor János adjuntus

2243 fodorjanos@ludens.elte.hu Multimédiaszerkesztés, webprogramozás, t fszt. 3. hálózati kommunkikáció, BIÖP Kiszl Péter adjunktus, intézeti titkár

2236 pkiszl@ludens.elte.hu Információmenedzsment, szervezeti t fszt. 7. információgazdálkodás, üzleti információ Bella Katalin tanársegéd

5222 katalinbella@gmail.com t fszt. 8.

Boros Tibor tanársegéd

5222 brst53@gmail.com t fszt. 8.

Köntös Nelli tanársegéd

5198 kontosn@caesar.elte.hu Dokumentum-leírás, osztályozási t fszt. 2. rendszerek és információkeresõ nyelvek Németh Katalin tanársegéd Mûvelõdéstörténet, dokumentum-leírás

5198 nemeth.katalin@ludens.elte.hu t fszt. 2.

Senkei Kis Zoltán tanársegéd Integrált könyvtári rendszerek, adatbázis-építés

2244 senkei@ludens.elte.hu t fszt. 4.

145


Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D t fszt. 28.

411-6500/5185 _ 411-6500/5420

Tanszékvezetõ: kinevezés alatt

BTK A tanszék oktatói Gecsõ Tamás habil. egyetemi docens Általános nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, kommunikációelmélet

5420 gecsoet@ludens.elte.hu t fszt. 29.

Ladányi Mária habil. egyetemi docens Általános nyelvészet, szociolingvisztika, diskurzuselmélet

5801 ladanyi@ludens.elte.hu t fszt. 26.

Varga-Haszonits Zsuzsa egyetemi docens 5274 hekaszsu@ludens.elte.hu A világ nyelvei, interlingvisztika, eszperantó t fszt. 25. Vladár Zsuzsa adjunktus Általános nyelvészet, régi magyar grammatikák, szakmai kommunikáció

5801 zsuzsa.liliom@gmail.com t fszt. 26.

Borbás Gabriella Dóra tanársegéd

5802 borbasgd@freemail.hu Általános nyelvészet, nyelvmûvelés-kritika, t fszt. 25. eredményes kommunikáció Kelemen Sándor tudományos munkatárs Általános nyelvészet, szemiotika, pragmatika

5802 klmnst@monornet.hu t fszt. 25.

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5238 irodalom@elte.hu www.btk.elte.hu/miti

146

dr. Kulcsár Szabó Ernõ intézetigazgató, egyetemi tanár


B. Szabó Edit ügyvivõ szakértõ

5366 bsze@racio.hu

Aleku Sztefka ügyvivõ szakértõ

5113 aleku@ludens.elte.hu

BTK

Az intézet rövid bemutatása Egyetemünkön 1791 óta folyik a magyar nyelv és irodalom oktatása. A magyar irodalom oktatására 1876-ban jött létre önálló katedra. 1904-ben a magyar irodalmat tanító tanszékek száma kettõre, 1951-ben négyre emelkedett. A magyar irodalmi tanszékek 1993-ban alakították meg a Magyar Irodalomtörténeti Intézetet. Az intézet alapító igazgatója Kenyeres Zoltán professzor volt. 2006-tól Kulcsár Szabó Ernõ prof. vezeti az intézetet. Az intézet jelenlegi szervezeti egységei: • Titkárság • Régi Magyar Irodalom Tanszék • XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék • Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék • Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék • Toldy Ferenc Könyvtár Az intézet által irányított és oktatott szakok, az osztatlan képzés keretében: – magyar nyelv és irodalom szak, irodalmi tárgyak (nappali és esti tagozaton); – magyar nyelv és irodalom, irodalmi tárgyak; – összehasonlító irodalomtudomány szak. A bolognai típusú képzésben: – magyar alapszak és magyar minorszak, irodalmi tárgyak; – irodalomtudomány szakirány; – mûvelõdéstörténet (Cultural Studies) szakirány; – bölcsészeti informatika specializáció; – szerkesztõi ismeretek specializáció; – irodalom- és kultúratudomány MA diszciplináris; – magyar nyelv és Irodalom MA diszciplináris; – magyartanár MA. A tanárképzésben részt vevõ hallgatók számára az intézet biztosítja az irodalmi szakmódszertani tárgyak teljesítését. A doktori képzés az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretei közt folyik. Az intézet keretében mûködõ doktori programok: • A legújabb kori magyar irodalom • A magyar barokk irodalom • A magyar és európai felvilágosodás • A magyar reneszánsz • A magyar romantika • A XX. század elsõ felének irodalma (a Nyugat és kora) • Általános irodalomtudomány • Összehasonlító irodalomtudomány

147


Intézeti könyvtár

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t 431–434.

411-6500/5454 toldyferenc.elte.hu

Buda Attila könyvtáros

5454 buda.attila@gmail.com

Sárközi Éva könyvtáros

5120 sarkozieva@gmail.com

Zahari István könyvtáros zahari@citromail.hu

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5113, 5366 aleku@ludens.elte.hu http://irodalom.web.elte.hu

dr. Tverdota György tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5122 tverdotagyorgy@yahoo.com

A tanszék oktatói Rónay László professor emeritus Magyar irodalom (19–20. század)

5261 t 317.

Kenyeres Zoltán professor emeritus Magyar irodalom (20. század)

5495 t 333.

Sipos Lajos ny. egyetemi tanár Magyar irodalom

534 sipos_lajos@freemail.hu t 334.

Tverdota György egyetemi tanár Magyar irodalom (20. század)

5122 t 335.

tverdotagyorgy@yahoo.com

Bárdos László egyetemi docens Magyar irodalom (19–20. század)

5254 t 318.

bardoslaszlo@mail.datanet.hu

Fráter Zoltán egyetemi docens Magyar irodalom (20. század)

5122 t 318.

fraterzo@freemail.hu

Schein Gábor habil. egyetemi docens A legutóbbi évtizedek magyar irodalma

5270 t 315.

gaborschein@hotmail.com

148

kenyereszoltan@t-online.hu


Tarján Tamás egyetemi docens Magyar irodalom (20. század)

5260 tarjan.tamas.araknet@googlemail.com t 332.

Gintli Tibor adjunktus Magyar irodalom (20. század)

5259 t 322.

Kosztolánczy Tibor adjunktus Magyar irodalom (20. század)

5353 ktibor333@gmail.com t 319.

N. Pál József adjunktus Magyar irodalom

5259 t 322.

npj@freemail.hu

Bartal Mária tanársegéd Magyar irodalom

5270 t 325.

maria@bartal.hu

Lénárt Tamás tanársegéd Magyar irodalom (20. század)

5261 etlucifer@yahoo.com t A/317

BTK

gintli_tibor@freemail.hu

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5113 kompara@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/miti www.btk.elte.hu/ohit/

dr. Kulcsár Szabó Ernõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5113, 5366 ksze@t-online.hu

A tanszék oktatói Földényi F. László egyetemi tanár Drámatörténet

5201 t 422.

foeld@c3.hu

Gyõrffy Miklós egyetemi tanár 20. századi világirodalom, német–magyar mûfordítás

5111 gymiklos@freestart.hu t 423.

Kovács Árpád egyetemi tanár

5201 t 422.

Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár Irodalomelmélet Kultúratudomány

5113, 5366 t 310.

kov4642@mail.iif.hu ksze@t-online.hu

149


BTK

Szávai János egyetemi tanár 19. századi irodalom, Biblia és irodalom

5111 szavaijanos@net-up.com t 423.

Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár Összehasonlító irodalomtudomány Kultúratudomány

5339 t 408.

szegedy@ludens.elte.hu

Kiss Irén egyetemi docens Orientalizmus

5333 t 421.

kissiren47@freemail.hu

Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens Irodalomelmélet Kultúratudomány

5313 t 435.

kszz@ludens.elte.hu

Zsadányi Edit habil. egyetemi docens Irodalomelmélet

5323 t 418.

zsadanyi@ludens.elte.hu

Bónus Tibor adjunktus Irodalomelmélet, dekonstrukció Kultúratudomány

5313 t 435.

bonust@freemail.hu

Imre Zoltán adjunktus Középkori és reneszánsz irodalom

5323 t 418.

zoltanimre@t-online.hu

Józan Ildikó adjunktus Mûfordítás-elmélet

5323 t 418.

jozani@ligatura.hu

Kékesi Zoltán

kelemen.pal@gmail.com

Kelemen Pál

kekesiz@gmail.com

Lénárt Tamás Molnár Gábor Tamás

Régi Magyar Irodalom Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5414

150

dr. Orlovszky Géza tanszékvezetõ, egyetemi docens

5118 geza.orlovszky@elte.hu


A tanszék oktatói

5414 t 417.

ivan@elte.hu

Orlovszky Géza egyetemi docens 16–18. század magyar irodalma

5118 t 409.

geza.orlovszky@elte.hu

Sárdi Margit egyetemi docens 17–18. század magyar irodalma, sci-fi

5119 t 410.

ssm@ludens.elte.hu

Kiss Farkas Gábor adjunktus 15–17. század irodalma

5792 t 415.

farqas@index.hu

Laczházi Gyula adjunktus 16–18. század irodalma

5792 t 415.

gyula.laczhazi@gmail.com

Seláf Levente adjunktus 13–16. század irodalma

5119 t 416.

levent@freemail.hu

Szentmártoni Szabó Géza adjunktus 15–17. századi magyar irodalom

5792 t 415.

gyevicsa@freestart.hu

BTK

Horváth Iván egyetemi tanár 15–17. század irodalma

XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5209 epika@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/miti

dr. Margócsy István tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5209 margocsy@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Bíró Ferenc professor emeritus

5114 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 218.

ferbiro@t-online.hu

Wéber Antal professor emeritus

5115 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 218.

zubor@t-online.hu

Demeter Julianna fõiskolai tanár Felvilágosodás és reformkori magyar irodalom 18–19. századi színháztörténet

5345 demeter.julia@ppk.elte.hu + Múzeum krt. 4/B

151


Bécsy Ágnes habil. egyetemi docens

5210 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 213. Eisemann György egyetemi docens 19. század második felének irodalma

5210 e.gy@index.hu t A/315.

BTK

Margócsy István habil. egyetemi docens

5209 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 315.

margocsy@ludens.elte.hu

Szilágyi Márton habil. egyetemi docens

5210 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 315.

szimar@freemail.hu

Gergye László tudományos fõmunkatárs

5262 19. század második felének magyar irodalma t 220. Vitekné Balogh Piroska adjuntus

5262 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 220.

sorsbona@t-online.hu

Devescovi Balázs tanársegéd

5262 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 220.

totnes@ludens.elte.hu

5262 t 220.

vaderna@yahoo.com

Vaderna Gábor tanársegéd

Alkalmazott Irodalomtudományi Munkacsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5113 aleku@ludens.elte.hu

Molnár Gábor Tamás mb. munkacsoport-vezetõ, tanársegéd

5270 t 325.

A munkacsoport oktatói Cs. Varga István fõiskolai tanár 20. századi magyar irodalom

5340 csvarga@arssacra.hu + Múzeum krt. 4/F t 15/3.

Czibula Katalin fõiskolai docens 18–19. századi magyar irodalom

5345 ocsakati@freemail.hu + Múzeum krt. 4/F t 15/3.

152


5259 t 321.

cserzsu@chello.hu

Kalafatics Zsuszanna adjunktus 20. századi magyar irodalom

5345 remizov@freemail.hu + Múzeum krt. 4/F t 15/3.

BTK

Cserhalmi Zsuzsanna adjunktus Irodalomtanítás elmélete

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 240.

411-6700/5151, 5353 mnyfi.elte.hu

dr. Juhász Dezsõ intézetigazgató, egyetemi tanár t 239.

5354

Abonyiné Hegedûs Hajnalka ügyviteli munkatárs t 240.

5353 hegedush@ludens.elte.hu

Romhányi Andrea ügyvivõ szakértõ t 240.

5099 mnyfi@ludens.elte.hu

T. Somogyi Magda fõiskolai tanár, t D/210

5345 somogyi.magda@freemail.hu

Beke András intézeti technikus t 253.

5184 beke_andras@freemail.hu

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a korábbi Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport jogutódjaként tevékenykedik, s a következõ tanszékekbõl tevõdik össze: Finnugor Tanszék; Fonetikai Tanszék; Központi Magyar Nyelvi Lektorátus; Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Mai Magyar Nyelvi Tanszék. A tanszéki tagolódás az intézetben oktatott és kutatott nyelvtudományi területeket követi. A Finnugor Tanszék az összehasonlító nyelvtudománnyal és az uráli nyelvekkel összefüggõ ismereteket közvetíti, a magyar nyelv finnugorságát, illetõleg a finnugor népek irodalmát, mûvelõdéstörténetét, országismeretét és történelmét tanítja. A Fonetikai Tanszék általános és magyar fonetikai ismereteket, illetõleg tágabb értelemben vett beszédtudományt, valamint pszicholingvisztikát oktat. A Központi Magyar Nyelvi Lektorátus a magyar mint idegen nyelv oktatásának fõ színtere, központja, ahol nemcsak a nem magyar anyanyelvûek magyartudásának az elmélyítése, hanem a magyar mint idegen nyelv szakosoknak a képzése is folyik. A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dia153


BTK

lektológiai Tanszék fõ feladata a magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, leíró és történeti dialektológiai és névtani oktatás ellátása. A Mai Magyar Nyelvészeti Tanszék a leíró stúdiumok széles skálája oktatásának gazdája (leíró grammatika, helyesírás, retorika, kommunikációtan, stilisztika, kognitív nyelvészet, diskurzuselemzés, élõnyelvi kutatások, nyelvmûvelés, a nyelvtanoktatás módszertana). Az intézet a korábbi kredites rendszerû, 2006 õszétõl pedig az új hároméves BA-képzés keretében elinduló magyar nyelv és irodalom szak egyik szakgazdája (korábbi szakjai voltak még: magyar mint idegen nyelv, észt, finn, finnugor). A magyar alapszakos hallgatók számára négy szakirányt (észt, finn, finnugor, ügyvitel), az összes bölcsész alapszakos hallgató számára pedig hét diszciplináris minor szakot (magyar diszciplináris és tanári minor, nyelv- és beszédtudomány, észt, finn, finnugor, magyar jelnyelv, szerkesztõi ismeretek, ügyvitel) indított és tervez indítani a jövõben. 2009 szeptemberétõl az intézet a következõ MA szakokat indítja: finnugorisztika, alkalmazott nyelvészet, magyar nyelv és irodalom, magyartanár, nyelv- és beszédfejlesztõ tanár. Az intézet az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában mûködõ magyar nyelvtudományi doktori program gazdája is, melynek keretében rendszeresen indulnak alprogramjai (leíró grammatika, nyelvtörténet, kognitív nyelvészet és stilisztika, szociolingvisztika és dialektológia, névtan, fonetika és pszicholingvisztika). Most indul az Alkalmazott nyelvészet doktori program. PhD-hallgatóinak hagyományos, évenként megrendezett konferenciája a Félúton. A Finnugor Tanszék keretében mûködik az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának „Uráli nyelvészet és nyelvek”, valamint az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának „Az uráli népek folklórja és irodalma” programja. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben folyó kutatásokhoz több pályázat, valamint egy ELTE–MTA közös kutatócsoport is kötõdik. Emellett önálló kutatócsoportok, nyelvészeti tudományos diákkörök, tútori és gyakornoki rendszer, valamint számos más fórum (pl. a sokéves hagyománnyal büszkélkedõ több napos nyelvjárásgyûjtõ utak) biztosítja az oktatók és a diákság szakmai tevékenységeinek, együttmûködésének színterét. Rendszeresen szervez konferenciákat, több kiadványsorozata is megjelenik (pl. Névtani Értesítõ, Budapesti Finnugor Füzetek, Uralisztikai Tanulmányok).

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 242–245.

411-6500/5160

Jakab Katalin könyvtáros jakabka@ludens.elte.hu Faga-Nagy Mária könyvtáros ginestra60@ludens.elte.hu

A könyvtár története, szolgáltatásai 1923 óta önálló könyvtár, eleinte tanszéki, majd tanszékcsoporti, végül (2006 óta) intézeti keretek között mûködik. Intézeti könyvtárrá válásakor kezelésébe vonta a fonetikai és finnugor szakgyûjteményt, valamint a Központi Magyar Nyelvi Lektorátus könyvanyagát is. A könyvtár 154


Finnugor Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I dr. Havas Ferenc tanszékvezetõ,

485-5253, 411-6500/5223 egyetemi tanár http://finnugor.elte.hu/fgrtszhnlp/index.htm

5422 fhavas@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Bereczki Gábor professor emeritus Finnugor nyelvészet

5251 t fszt. 023.

Domokos Péter professor emeritus Az uráli népek folklórja és irodalma

5251 matai@ludens.elte.hu t fszt. 023.

Havas Ferenc egyetemi tanár Általános és uráli nyelvtudomány

5422 fhavas@ludens.elte.hu t fszt. 04.

Csepregi Márta habil. egyetemi docens Finnugor nyelvek

5428 csepregim@ludens.elte.hu t fszt. 015.

Klima László egyetemi docens Finnugor régészet és történelem

5427 klimala@ludens.elte.hu t fszt. 014.

155

BTK

jelenleg két szolgáltatóhelyen mûködik: az állomány nagyobbik része a Bölcsészkar Múzeum körúti kampuszának „A”, kisebbik (finnugor) része „I” épületében található. A könyvtár elsõrendû feladata elõsegíteni az Intézet munkatársainak oktató és kutató munkáját, valamint az Intézethez kapcsolódó különbözõ típusú képzésekben részt vevõ (magyar nyelv és irodalom szakos, finnugor szakos, illetve különbözõ minor szakos és szakirányos, valamint doktorandusz) hallgatók felkészülését nyelvészeti stúdiumaikból. Ennek megfelelõen fõ gyûjtõkörét az adott nyelvtudományi szakirodalom képezi a teljesség igényével, mellékgyûjtõkörét hagyományosan a rokon- vagy társtudományok szakirodalma jelenti, beleértve az adott szakokon készült szakdolgozatokat és az Intézetben megvédett doktori disszertációkat is. Állományát a könyvtár elsõsorban helyben olvasás, korlátozott mértékben kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés formájában bocsátja az olvasók rendelkezésére. A könyvtárhasználók szolgáltatásokhoz való jogosultságát a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethez való jogviszonyuk határozza meg. A magyar nyelvészeti szakgyûjtemény nyitva tartási ideje: hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–15 óráig. A finnugor szakgyûjtemény heti 12 órában, félévenként változó idõpontokban áll az olvasók rendelkezésére.


BTK

Pomozi Péter egyetemi docens Észt nyelv és kultúra

5408 peterpomozi@gmail.com t fszt. 020.

Szíj Enikõ ny. egyetemi docens Finn nyelv és mûvelõdéstörténet

5428 kyllikki@ludens.elte.hu t fszt. 015.

Bereczki András adjunktus Észt és finn történelem és kultúra

5409 bereczki@ludens.elte.hu t fszt. 024.

Kubínyi Kata adjunktus Finn nyelv

5427 kubinyi@ludens.elte.hu t fszt. 014.

Salánki Zsuzsanna adjunktus Finnugor nyelvészet

5408 salanki@nytud.hu t fszt. 020.

Simon Valéria adjunktus Finn nyelv

5881 simonvali@gmail.com t fszt. 021.

Bába Laura Ildikó tanársegéd Finn nyelv

baba.laura.ildiko@gmail.com

Klettenberg, Reet lektor Észt nyelv és irodalom

5188 kletts@ut.ee t fszt. 025.

Peltola, Terhi lektor Finn nyelv és irodalom

5882 peltolanterhi@hotmail.com t fszt. 028.

Sivonen, Jari vendégtanár

5882 jari.sivonen@oulu.fi t fszt. 028.

Fonetikai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5189, 5218 mnyfi@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/fonetika

dr. Gósy Mária tanszékvezetõ, egyetemi tanár t 250.

5218 gosy@nytud.hu

A tanszék oktatói Gósy Mária egyetemi tanár Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika 156

5218 t 250.

gosy@nytud.hu


5189 t 249.

angelai@freemail.hu

Markó Alexandra adjunktus Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika

5189 t 249.

markoxa@ludens.elte.hu

Bóna Judit tanársegéd Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika

5189 t 249.

bona_judit@freemail.hu

BTK

Imre Angéla adjunktus Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika

Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5151, 5353 mnyfi@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/nyelvtort

dr. Juhász Dezsõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár t 239.

5354 juhaszdezs@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Benkõ Loránd professor emeritus

5266 Nyelvtörténet, névtudomány, dialektológia t 241. Hajdú Mihály professor emeritus

5294 Dialektológia, névtudomány, nyelvtörténet t 238.

hajdumiska@freemail.hu

Juhász Dezsõ egyetemi tanár

5354 Nyelvtörténet, dialektológia, névtudomány t 239.

juhaszdezs@ludens.elte.hu

Kiss Jenõ egyetemi tanár

5266 Szociolingvisztika, dialektológia, nyelvtörténet t 241.

kullo@ludens.elte.hu

Balázsné Fodor Katalin egyetemi docens Szociolingvisztika, dialektológia

5249 t 237.

fokato@freemail.hu

Korompay Klára egyetemi docens Nyelvtörténet, névtudomány

5265 t 219.

korompay@ludens.elte.hu

Mátai Mária egyetemi docens Nyelvtörténet

5294 t 238.

matai@ludens.elte.hu

157


BTK

Sárosi Zsófia egyetemi docens Szociolingvisztika, nyelvtörténet

5265 t 219.

sarosi@ludens.elte.hu

Zelliger Erzsébet egyetemi docens Szociolingvisztika, nyelvtörténet dialektológia

5294 t 238.

zelliger@ludens.elte.hu

Bodó Csanád adjunktus Szociolingvisztika, dialektológia

5214 csanad_bodo@ludens.elte.hu t 337.

Farkas Tamás adjunktus Névtudomány, nyelvtörténet

5150 t 234.

farkast@ludens.elte.hu

Fodor János tanársegéd

5150 Nyelvtörténet, dialektológia, névtudomány t 234.

nfodorj@ludens.elte.hu

Sliz Mariann tanársegéd Névtudomány, nyelvtörténet

5249 t 237.

smarcsi@hotmail.com

Szentgyörgyi Rudolf tanársegéd Nyelvtörténet, dialektológia

5249 t 237.

szrudolf@hotmail.com

Terbe Erika tanársegéd Nyelvtörténet, dialektológia

5265 t 219.

terbera@ludens.elte.hu

Mai Magyar Nyelvi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5241, 485-5200/5099, 5353 mnyfi.elte.hu/maimagyar

dr. Balázs Géza tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5703 balazsge@due.hu

A tanszék oktatói Kaánné Keszler Borbála professor emeritus 5246 Szófajtan, szintagmatan, morfológia, t 224. mondattan, írásjeltan, szaknyelvek (különös tekintettel a magyar orvosi nyelv) Szathmári István professor emeritus Stilisztika 158

5364 t 246.

keszler.b@t-online.hu

iszathmari@t-online.hu


5356 retorika.ja@gmail.hu t B/223

Balázs Géza egyetemi tanár Szövegtan, kommunikációtan, pragmatika, retorika, antropológiai nyelvészet, nyelvpolitika

5703 t 247.

balazsge@due.hu balazs.geza@gmail.com

Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár Jelentéstan, szövegtan, stilisztika, kognitív nyelvészet

5440 t 226.

tnghu@hotmail.com

Fercsik Erzsébet fõiskolai tanár Mai magyar nyelv, névtudomány, kommunikációtan, helyesírás

5258 t 229.

fercsik.e@vnet.hu

Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens A magyar nyelv tanításának módszertana, retorika, helyesírás

5152 t 227.

agnes@antals.com

Bevizné Róka Jolán egyetemi docens

5411 Kommunikációtan, stilisztika, médiaismeret t 254. Friedrichné Haader Lea egyetemi docens Történeti nyelvészet, mondattan, szófajtan, morfológia, szintagmatan

5258 t 229.

BTK

Adamikné Jászó Anna egyetemi tanár Mai magyar nyelv, retorika, szövegtan

j.roka@bkf.hu haader@nytud.hu

Kardosné Balogh Judit egyetemi docens 5258 Szófajtan, morfológia, szintagmatan, t 229. mondattan A magyar nyelv tanításának módszertana

baloghju@freemail.hu

Kissné Bartha Csilla habil. egyetemi docens 5208 Diskurzuselemzés, szociolingvisztika, t 228. kétnyelvûség, kommunikáció, alkalmazott nyelvészet, jelnyelvi tanulmányok

bartha@nytud.hu

Laczkó Krisztina egyetemi docens Szófajtan, morfológia, szintagmatan, mondattan, szövegtan, helyesírás, névtudomány

5208 t 228.

vidu@mail.datanet.hu

Lengyel Klára habil. egyetemi docens Szófajtan, mondattan, szintagmatan, morfológia

5005 t 223.

lengyelkl@gmail.com

Lõrinczi Réka ny. egyetemi docens Szófajtan, retorika, mondattan, morfológia, szintagmatan

5131 t 222.

nefelejts@dpg.hu

159


5131 t 222.

oktagm@t-online.hu

Túriné Raátz Judit fõiskolai docens

5152 Kommunikációtan, a magyar nyelv t 227. tanításának módszertana, névtudomány

raatz.judit@vnet.hu

Tóth Etelka fõiskolai docens Helyesírás, lexológia, elektronikus írástechnika és információkezelés

BTK

Kugler Nóra adjunktus Morfológia, szófajtan, szintagmatan, mondattan, jelentéstan

5152 t 227.

Tátrai Szilárd adjunktus

5005 Szövegtan, stilisztika, jelentéstan, pragmatika t 223. Kognitív nyelvészet Tóthfalussy Zsófia tanársegéd Statisztika, módszertan

5258 t 229.

kuglernora@t-online.hu

tatraisz@yahoo.com

tothfalussyzs@gmail.com

Központi Magyar Nyelvi Lektorátus + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/5107, 5425

dr. Szili Katalin lektorátusvezetõ, habil. egyetemi docens

5425 szili.k@t-online.hu

A tanszék oktatói Szili Katalin habil. egyetemi docens Magyar mint idegen nyelv Pragmatika Interkulturális kommunikáció

5425 t 102.

szili.k@t-online.hu

Hegedûs Rita adjunktus Magyar mint idegen nyelv Funkcionális nyelvészet

5107 t 101.

hegedusrita@hotmail.com

Kárpáti Tünde tanársegéd Magyar mint idegen nyelv Hungarológia

5107 t 101.

karpatit@freemail.hu

160


5107 t 101.

m.berkijudit@yahoo.de

Lengyel Attila tanársegéd Magyar mint idegen nyelv Hungarológia Történelem

5107 t 101.

attila.lengyel@uni-corvinus.hu

Bándli Judit megbízott elõadó Magyar mint idegen nyelv Alkalmazott nyelvészet

5107 t 101.

bandlij@gmail.com

BTK

Berki Judit Magyar mint idegen nyelv Hungarológia

Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu mm.elte.hu

dr. Bacsó Béla intézetigazgató, egyetemi tanár

2867 t fszt. 45. Gruberné Welker Ágnes adminisztráció

2063 t fszt. 44. mmi@emc.elte.hu

Az intézet rövid bemutatása Az intézet és az esztétika szak vezetõje dr. Bacsó Béla egyetemi tanár, a kommunikáció szakot dr. György Péter egyetemi tanár, míg a filmelmélet és filmtörténet szakot dr. Kovács András Bálint egyetemi tanár vezeti. Az intézet képzési rendjéhez kapcsolódik a filozófiai doktori képzés részeként az Esztétikai Doktoriskola, amelyet dr. Radnóti Sándor egyetemi tanár vezet, a Film-, Média- és Kultúraelméleti doktori program, vezeti dr. György Péter. Az intézet három tanszéket és ezen keresztül témacsoportot foglal magában: az esztétikát, a médiatudományt és a filmelméletet. A tanszékek munkabeosztása kooperatív-kiegészítõ jellegû, hiszen aki esztétikai elmélettel foglalkozik, az sok esetben a filmmel mint mûvészeti ággal foglalkozik, s az újabb idõk médiaismerete ma már mindenféle hagyományba épült közvetítõanyagra kiterjed, másfelõl a média mûvészetet befolyásoló jellegét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez utóbbi tény lényegében a kései modernitás nagy felismerése. A képzés új rendszerében az intézet három tanszéke BA szinten együttmûködik a mûvészettörténet és filozófia szakokkal, és így együtt adják az ún. szabad bölcsészet képzést, amely azonban az MA szinten önálló szakokra válva készíti fel a legjobb diákokat a PhD-fokozat megszerzésére. 161


BTK

Az intézet szakjai az 1973-ban újraindított Esztétika szakból nõttek ki, amelynek nyitott és interdiszciplináris hagyományát folytatják. A korábbi tanszékvezetõk, dr. Zoltai Dénes és dr. Almási Miklós egyetemi tanárok után Bacsó Béla is egyszerre hagyományorientált és a jelenkor mûvészi jelenségei iránt nyitott képzési formát tart fenn a tanszékeken, vagyis a képzett diákok egyszerre szerezhetik meg az elméleti alapokat, és mélyedhetnek el akár egyetlen mûnem sajátosságaiban. A képzés BA szintjén mód van olyan gyakorlati ismeretek megszerzésére, amelyekkel a diákok sikeresen helyezkedhetnek el a mûvészet és a média világának legkülönbözõbb rétegeiben. Az MA szintû képzés elõnyben részesíti a tutorális formát, azaz jóval személyre szabottabb órafelvételt kínál és vár el. Az intézet felkészült és tudományosan jól kvalifikált munkatársai biztosítékot kínálnak a képzés színvonalához, míg számítógépes stúdiója, filmlaboratóriuma, rádióstúdiója az elõbb említett sokirányú képzés infrastruktúráját szolgálják.

Esztétika Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu

dr. Bacsó Béla tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2867 t fszt. 45.

A tanszék oktatói Almási Miklós professor emeritus Esztétika

2062 almasi.miklos@t-online.hu t fszt. 43.

Poszler György professor emeritus Esztétika

2062 poszler.gyorgy@gmail.com t fszt. 43.

Bacsó Béla egyetemi tanár Esztétika

2867 bacso@emc.elte.hu t fszt. 45.

Radnóti Sándor egyetemi tanár Esztétika

2148 sradnoti@emc.elte.hu t fszt. 47.

Somlyó Bálint egyetemi docens Esztétika

2148 somlyo@emc.elte.hu t fszt. 47.

Szécsényi Endre egyetemi docens Esztétika

5854 sze@emc.elte.hu t alagsor 134.

Szilágyi Ákos habil. egyetemi docens Esztétika

5854 szilakos@t-online.hu t alagsor 134.

162


2148 barthajm@gmail.com t fszt. 47.

Bárány István adjunktus Esztétika

5852 ibarany@emc.elte.hu t alagsor 132.

Darida Veronika adjunktus Esztétika

5447 daridaveronika@hotmail.com t alagsor 133.

Kelemenné Bárdos Judit adjunktus Esztétika, film

5447 ju218@t-online.hu t alagsor 133.

Kovács Ágnes adjunktus Esztétika

5447 cukia@freemail.hu t alagsor 133.

Pálfalusi Zsolt adjunktus Esztétika

5855 palfalusy@hotmail.com t alagsor 136.

Papp Zoltán adjunktus Esztétika

2148 pappzol@freemail.hu t fszt. 47.

Pintér Tibor adjunktus Esztétika

2148 pinter.tibor@chello.hu t fszt. 47.

Sajó Sándor adjunktus Esztétika

2148 sajosandor@hotmail.com t fszt. 47.

Seregi Tamás adjunktus Esztétika

2148 seregitamas@gmail.com t fszt. 47.

Teller Katalin adjunktus Esztétika

2148 tellerkat@freemail.hu t fszt. 47.

Kiss Viktória tudományos segédmunkatárs Esztétika

5854 ollivander@freemail.hu t alagsor 134.

Nagy Edina tudományos segédmunkatárs Esztétika

2148 edina.nagy@gmail.com t fszt. 47.

Filmtudomány Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu

dr. Kovács András Bálint tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2984 t fszt. 46. 163

BTK

Bartha Judit adjunktus Esztétika


Németh Zsuzsanna adminisztráció

411-6558, 2064 t fszt. 38. filmtudomany@emc.elte.hu

BTK

A tanszék oktatói Kovács András Bálint egyetemi tanár Film

2984 kovacsab@emc.elte.hu t fszt. 46.

Gelencsér Gábor habil. egyetemi docens Film

5852 gelencser@emc.elte.hu t alagsor 132.

Király Jenõ adjunktus Film

2834

Margitházi Bea adjunktus Film

5854 mb@emc.elte.hu t alagsor 132.

Vajdovich Györgyi adjunktus Film

5852 enigmafolyoirat@t-online.hu t alagsor 132.

Varga Balázs adjunktus Film

5854 b.varga7@chello.hu t alagsor 132.

Vincze Teréz tanársegéd Film

5852 terez@freemail.hu t alagsor 132.

Média és Kommunikáció Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu

dr. György Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2984 t fszt. 46. Németh Zsuzsanna adminisztráció

411-6558, 2064 t fszt. 38. media@emc.elte.hu

164


A tanszék oktatói

2984 gpeter@emc.elte.hu t fszt. 46.

Gács Anna egyetemi docens Média

5331 gacsanna@t-online.hu t fszt. 36.

Hirsch Tibor egyetemi docens Film, média

5297 hirsch@emc.elte.hu t II. 249.

Müllner András habil. egyetemi docens Média

2134 mullnerandras@hotmail.com t fszt. 41.

Hammer Ferenc adjunktus Média

5331 hammer@policy.hu t fszt. 36.

Hargitai Henrik adjunktus Média

2134 hargitai@emc.elte.hu t fszt. 41.

Házas Nikolett adjunktus Média

2134 nhazas@gmail.com t fszt. 41.

Orbán Katalin adjunktus Média

5331 orbankati@gmail.com t fszt. 36.

Szilágyi-Gál Mihály adjunktus Média

5297 szilagyigal@yahoo.com t II. 249.

Farkas Noémi tanársegéd Média

2872 farkasnoemi@emc.elte.hu t fszt. 41.

Galicza Péter tanársegéd Média

5297 galicza@emc.elte.hu t II. 249.

Horváth Zsolt Kelemen tanársegéd Média

2872 khzs@hotmail.com t fszt. 41.

Hajnal Ernõ ügyvívõ szakértõ Média

3143 ehajnal@emc.elte.hu t alagsor 128.

Szigethy Gabriella ügyvívõ szakértõ Média

2134 gabiszigethy@gmail.com t fszt. 41.

BTK

György Péter egyetemi tanár Média

165


Mûvészettörténeti Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6700/2253 arthist@ludens.elte.hu arthist.elte.hu

dr. Rényi András intézetigazgató, habil. egyetemi docens

BTK

Pállné Egyed Erzsébet adminisztráció

2253 arthist@ludens.elte.hu

Az intézet bemutatása A Bölcsészettudományi Karon 1872-ben alapították az elsõ Mûvészettörténeti Tanszéket, Pasteiner Gyula vezetésével. Azóta nagy társadalmi érdeklõdés mellett folyik a mûvészettörténet oktatása; állandóan többszörös túljelentkezés mutatkozik. Jelenleg 68 BA elsõ éves és mintegy 200 másod-ötödéves hallgató jár az elõadásokra, vesz részt a gyakorlatokon. kilenc fõállású és egy félállású oktató tartja az elõadásokat, szemináriumokat. Minden oktató minõsített. Az intézeti könyvtár a szakterület egyik fontos gyûjteménye, mintegy 30 ezer könyvvel és folyóirattal. A mûvészettörténetet kronológiai rendben oktatjuk, de a hangsúlyt nem pusztán a történeti áttekintésre, hanem egy-egy korszak jellegzetességeinek, formai és tartalmi sajátosságainak bemutatására helyezzük. Az oktatásban nagy hangsúlyt kap a magyar mûvészet története is, amelynek részletes megismertetését az intézet alapvetõ feladatának tekinti. A graduális oktatás mellett az intézet doktori iskolát is mûködtet. Ez a szakterület egyedüli doktori iskolája, ahol hároméves tanulás után PhD-fokozatot szerezhetnek a résztvevõk. A PhDhallgatók közül a legjobbak részt vesznek az oktatásban is. Az intézet kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A hallgatók közül évente kb. tizen ERASMUS-ösztöndíjban részesülnek, s az oktatói mobilitás is jelentõs e pályázat keretében.

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t 106.

485-5200/2255 mi_konyvtar@ludens.elte.hu www.arthist.elte.hu/Library/Library.htm

Köcse Erzsébet könyvtáros

Az intézet oktatói Passuth Krisztina professor emeritus 20. századi mûvészet 166

2252 t 104.

pak@ludens.elte.hu


2257 t 109.

mprokopp@ludens.elte.hu

Kelényi György egyetemi tanár Európai mûvészettörténet

3247 t 102.

kelenyi43@ludens.elte.hu

Keserü Katalin egyetemi tanár 19–20. századi mûvészetés építészettörténet

2254 t 108.

keseruk@ludens.elte.hu

Marosi Ernõ egyetemi tanár Gótikus mûvészet

2252 t 104.

isoram@arthist.mta.hu

Ruzsa György egyetemi tanár Középkori mûvészet

2254 t 108.

ruzsagy@freemail.hu

Ágoston Julianna egyetemi docens Újkori festészet

2251 t 103.

Eörsi Anna egyetemi docens 14–15. századi festészet és szobrászat

2251 t 103.

eorsianna@gmail.com

Szõke Annamária egyetemi docens 19. századi képzõmûvészet

2258 t 111.

szoeke@ludens.elte.hu

Széphelyi Frankl György adjunktus 19. századi mûvészet

2257 t 109.

szfgy@freemail.hu

Endrõdi Gábor tanársegéd Középkori mûvészet

2258 t 111.

endrodig@gmail.com

BTK

Prokopp Mária professor emeritus Festészet, építészet

Néprajzi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203 folklore@ludens.elte.hu

dr. Verebélyi Kincsõ intézetigazgató, egyetemi tanár

5145 t 25. Barics Veronika adminisztráció

5310 folklore@ludens.elte.hu

167


Az intézet rövid bemutatása

BTK

Az intézet alapvetõen a néprajz szak oktatását látja el. A néprajz szakon a hallgatók megismerkednek a magyar és európai népi kultúrával, annak fõbb területeivel, mûfajaival, történeti alakulásával, a folklorisztika és etnográfia (európai etnológia) alapjaival. Mivel a szaknak a középiskolai oktatásban nincs elõzménye, az alapozó szakaszban alapismereti bevezetést adunk. A törzs- és szakképzési szakaszban az elméleti és gyakorlati képzés egyaránt hangsúlyos: a képzés szerves részét alkotják – az elõadásokon és szemináriumi munkán túl – a néprajzi gyûjtési, valamint muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, archiválás módszereinek elsajátítása, a tanulmányi szakmai kirándulások. A szakos hallgatók betekintést kapnak az Európán kívüli népek kultúrájába is. Alkalmuk van elmélyedni a tudományos munkában, az elkészült szakdolgozatok az esetek többségében értékelhetõ tudományos teljesítmények vagy ezek elõzményei. Tanulmányaikat az etnográfus (néprajz szakos bölcsész) MA szintû diploma megszerzésével zárják le. A szakképzéshez szorosan kötõdnek a tanszékek oktatóinak kutatáai, amelyek felölelik a magyar és összehasonlító folklorisztika, a néprajz és az európai etnológia számos témáját. Rendszeres a külföldi vendégtanárok foglalkoztatása, valamint külföldi vendéghallgatók fogadása, nem csak a szomszédos országok magyar lakosságából. Az intézet kiváló könyvtárral rendelkezik, amely több jelentõs szakmai hagyatékot (pl. Ortutay Gyulá ét is) magában foglal.

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t 21–22.

485-5203/5142

Molnár Szilvia könyvtáros

5203 molnarsz@ludens.elte.hu t 23.

Folklore Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203, 485-5200/5310 folklore@ludens.elte.hu

dr. Verebélyi Kincsõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5145 kincs@ludens.elte.hu t 25.

A tanszék oktatói Verebélyi Kincsõ egyetemi tanár Népmûvészet, népszokások Tudománytörténet 168

5145 t 25.

kincs@ludens.elte.hu


5205 t 19.

voigt@ludens.elte.hu

Bárth Dániel adjunktus Folklorisztika

5145 t 25.

mtafszkcs@ludens.elte.hu barthduj@freemail.hu

Vincze Kata Zsófia adjunktus Folklorisztika Tudománytörténet

5205 t 19.

katazsofia@gmail.com

Smid Mária Bernadett tanársegéd Folklorisztika Tudománytörténet

5206 t 24.

bernadett.smid@gmail.com

BTK

Voigt Vilmos egyetemi tanár Magyar és összehasonlító folklorisztika

Tárgyi Néprajzi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203, 485-5200/5407, 5204

Kocsis Gyula tanszékvezetõ, egyetemi docens

5202 kocsis@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Paládi-Kovács Attila egyetemi tanár Etnográfia

5841 t 28.

paladi@etnologia.mta.hu

Kocsis Gyula egyetemi docens Etnográfia, anyagi mûveltség

5202 t 29.

kocsis@ludens.elte.hu

Mohay Tamás habil. egyetemi docens Néprajz

5204 t 31.

mohayt@elte.hu

Bali János adjunktus Kulturális antropológia, a magyar nép anyagi mûveltsége

5394 t 33.

jbali@ludens.elte.hu

169


Orientalisztikai Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D t 207.

411-6700/2045

dr. Vásáry István intézetigazgató, egyetemi tanár

BTK

Kutasi Zsuzsanna adminisztráció

2045 zskutasi@yahoo.com

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Orientalisztikai Intézete a hazai keletkutatás legfontosabb tudományos és oktatási intézménye. Elsõsorban a magyar õstörténet és a török hódoltság kora iránti vonzalom hívta létre a Kelet iránti általános érdeklõdést, melynek során elõször a török, majd az arab, perzsa és egyéb keleti stúdiumok is megszülettek Magyarországon. Vámbéry Ármin, a nemzetközileg ismert tudós és utazó a budapesti egyetemen 1870-ben Európában elsõként alapított önálló Török Tanszéket. Jelenleg az Orientalisztikai Intézethez három tanszék tartozik (Török Filológiai Tanszék, Sémi Filológiai és Arab Tanszék, Iranisztikai Tanszék). 2007 óta a Török Filológiai Tanszék mellett egy, az MTA által támogatott Közép-Ázsiai Kutatócsoport is mûködik. Az oktatást és kutatást egy, összességében mintegy 50 ezer kötetet magában foglaló, részben központilag, részben a tanszékeknél elhelyezett könyvtár segíti. Intézetünkben folyik az országban a legszélesebb körû orientalisztikai képzés: nem kredites és kredites formában eddig összesen három szakon oktatunk (török, arab, perzsa); a 2006. tanévtõl kezdve beinduló hároméves BA-képzés keretében pedig a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon belül három szakirányt indítunk (török, arab, iranisztika). A jelzett három orientalisztikai szakot évente mintegy 30-40 diák végzi el, az egyes szakok között természetesen eltérõ számszerû megoszlásban. Nyolc minõsített oktatónk (közöttük négy professzor) van, akik mellett minden nyelvbõl anyanyelvi beszélõ (oktatói vagy lektori státusban) segíti az egyes nyelvek magas szintû elsajátítását. Több munkatársunk jelenleg a doktori (PhD) disszertációját készíti. Eddigi nyolc év alatt több mint 10 sikeres doktori védés történt, és jelenleg is számos PhD-hallgatónk van. Az Orientalisztikai Intézet egyik fõ erõssége, hogy tanszékei révén a nemzetközi tudományos kutatásokban intenzíven részt vesz mind szervezett együttmûködés, mind személyes kapcsolattartás keretében. Ugyanakkor intézetünk nemzetközi kapcsolatai lehetõvé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjasként és vendéghallgatóként bekapcsolódjanak az egyes célországok nyelvi képzéseibe. Az ELTE BTK Orientalisztikai Intézete a magyar felsõoktatás legrégebben folyamatosan létezõ oktatási és kutatási intézménye a keletkutatás területén. A szegedi altajisztika szakot (ahol török és mongol képzés folyik) és a piliscsabai arab szakot leszámítva, Magyarországon csak ebben az intézményben folyik a jelzett keleti nyelvek és kultúrák oktatása és szervezett kutatása.

170


Iranisztikai Tanszék dr. Jeremiás Éva tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5330 jeremias@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5350, 5330 www.iranisztika.elte.hu

A tanszék oktatói Jeremiás Éva egyetemi tanár

5330 Klasszikus perzsa nyelv és irodalom t 204. Perzsa (iráni) nyelvtörténet, dialektológia, iráni vallástörténet

jeremias@ludens.elte.hu

Gazsi Dénes tanársegéd

5350 Perzsa és arab leíró nyelvtan, Irán története, t 201. az iszlám

gdenes@elte.hu

Szántó Iván tanársegéd surrancs@gmail.com Iszlám mûvészetek, perzsa mûvészettörténet, Irán története Omid Behbaháni lektor Modern perzsa nyelv, perzsa irodalom

5044 omidmbehbahani@yahoo.com t 201.

Kalotáné Német Ágnes nyelvtanár Modern perzsa nyelv, paleográfia

5350 t 201.

Kelet-ázsia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B t II. em. 240.

411-6500/2954 http://www.btk.elte.hu/keletazsia/ hamar@ludens.elte.hu

dr. Hamar Imre tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2954 t Múzeum krt. 4/A I. em. 132. t Múzeum krt. 4/B II. em. 240. hamar@ludens.elte.hu

Könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6. t alagsor 171


A tanszék oktatói

2954 t 240.

Bartos Huba egyetemi docens

2028, 321-4830/179 (Benczúr u.) bartos@nytud.hu t 239.

Józsa Sándor ny. egyetemi docens

2028 t 238.

Buslig Szonja egyetemi tanársegéd

2027 t 239.

P. Szabó Sándor egyetemi tanársegéd

2028 t 238.

Salát Gergely egyetemi tanársegéd

2027 salger@ludens.elte.hu; salger@freemail.hu t 239.

Wang Zehao lektor

2028 t 238.

Nyírádi Blanka pgr. ösztöndíjas

2027 t 239.

Varga Mariann pgr. ösztöndíjas

2028 t 238.

BTK

Hamar Imre egyetemi tanár

hamar@ludens.elte.hu

Sémi Filológiai és Arab Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6548, 485-5200/2953

dr. Iványi Tamás tanszékvezetõ, egyetemi docens

2949 budarab@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Fodor Sándor egyetemi tanár Klasszikus arab nyelv, iszlám 172

2953 t 204.

alfodor1@lycos.com


2949 t 214.

budarab@ludens.elte.hu

Ormos István habil. egyetemi docens Sémi nyelvtudomány Klasszikus arab nyelv

2949 t 214.

kisgalambfalva@yahoo.com

Szombathy Zoltán adjuntus Arab nyelv és irodalom, antropológia

2197 t 234.

zszombathy@ias.edu zszombathy@yahoo.co.uk

El-Adly Saber lektor Klasszikus arab nyelv és nyelvgyakorlat

2042 t 203.

szarphius@ludens.elte.hu

Hajnal István tudományos kutató Arab történelem

2020 t 231.

istvanhajnal@hotmail.com

Török Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5202, 485-5200/5397, 5147 turkish@ludens.elte.hu

dr. Dávid Géza tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5147 davidgeza@hotmail.com

Keneseiné Kuchár Mária könyvtáros, adminisztrátor

A tanszék oktatói Dávid Géza egyetemi tanár Oszmán Birodalom története és forrásai

5147 t 120.

Káldy-Nagy Gyula professor emeritus Oszmán–török oklevelek

5324 t 119.

Vásáry István egyetemi tanár

5396 Török filológia, iszlám, Közép-Ázsia története t 117.

davidgeza@hotmail.com

hulagu@t-online.hu

Péri Benedek egyetemi docens Török és perzsa nyelv és irodalom

5197 t 118.

peribenedek@gmail.com

Kenessey Mária adjunktus Török nyelv

5061 t 116.

maria_kenessey@freemail.hu

173

BTK

Iványi Tamás egyetemi docens Arab nyelvészet és irodalom, iszlám


Bülent Simsek lektor Török nyelv

5061 t 116.

bulentsimsek@hotmail.com

BTK

Ókortudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/5049, 5774 gzolyomi@ludens.elte.hu www.hebraisztika.hu

dr. Zólyomi Gábor intézetigazgató, habil. egyetemi docens dr. Ditzendyné Szili Éva adminisztráció

5049 titkarsag@hebraisztika.hu

Az intézet rövid bemutatása Az Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás. Tanszékei a korábbi tanszékcsoporti szervezetben folyó együttmûködést fûzték szorosabbra az intézet 2001-ben történt megalakulásával. 2007 tavaszától a Trefort-kerti kampuszon mûködik minden tanszék és a velük kapcsolatban levõ két kutatócsoport: a Múzeum krt. 6–8/A épületében az indológiai oktatást ellátó Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, az Újgörög Munkacsoport, a Múzeum krt. 4/B épületben az Egyiptológiai Tanszék és az F épületben az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képezõ, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára. A klasszika-filológiai tanszékek oktatóinak (11 fõ, továbbá nyugalmazott professzorok és számos megbízott elõadó, köztük a doktoranduszok) és hallgatóinak száma (150–160) országosan itt a legnagyobb. Assziriológia, egyiptológia, indológia és újgörög szak (illetve az új képzési rendszerben szakirány) Magyarországon csak itt létezik. Az egyiptológia szakon az utóbbi években jelentõsen megnõtt a hallgatók száma, míg a másik három jellegzetesen kisszak. Ilyen tárgyú (pl. ókori történeti) órákat az ország egyetemein az innen kibocsátott tanítványok tartanak. Az intézet oktatói gárdája nagyrészt fiatal, büszkeségünk három professor emeritus, és jól felkészült tanársegédeink is vannak, míg a tanári létszám nagy részét az adjunktusi-docensi kar teszi ki. A klasszika-filológiai és indoeurópai nyelvészeti témák posztgraduális tanulmányainak keretét a Nyelvtudományi Doktoriskola ókortudományi doktori programja adja, míg az egyiptológiai, az assziriológiai és a hebraisztikai képzés a Történelemtudományi Doktori Iskola oktatási programjai keretében folyik. Az újgörög szakos és – hagyományosan elsõsorban Anglia nagy egyetemein – az indológia szakos PhD-hallgatók külföldön nyerhetnek fokozatot. Az intézet oktatói kiterjedt tudományos munkásságot folytatnak. Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék kutatási témái: az ókori Közel-Kelet története és hadtörténete, az asszír hadsereg története, sumer nyelvtan és irodalom, a magyarországi zsidó kultúra. Az Egyiptológiai Tanszék évtizedek óta jelentõs eredményeket felmutató ásatásokat folytat Egyiptomban. To174


Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

411-6749, 411-6500/5049 titkarsag@hebraisztika.hu www.hebraisztika.hu

dr. Zólyomi Gábor tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5774 gzolyomi@ludens.elte.hu Tanszéki elõadó

5049 t 236. titkarsag@hebranisztika.hu

A tanszék oktatói Komoróczy Géza professor emeritus Ókori keleti történelem és irodalom, zsidó történelem és kultúra

5048 t 235.

komoroczy2000@yahoo.co.uk

Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens Asszíria hadtörténete, birodalomelmélet

5038 titkarsag@hebranisztika.hu t 231/a 175

BTK

vábbi fõ kutatások: az óegyiptomi nyelv afroázsiai kapcsolatai, vallástörténet a hellenisztikus és a római korban. A Görög Tanszék oktatóinak fõ témái: az attikai szónoklás (szövegkiadással is), az antik esztétika, az (új)görög lexikográfia, és részt vesznek az új magyar nyelvû Platón-összkiadásban. Az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszéken indoeurópai összehasonlító nyelvészeti, szanszkrit filológiai és hindi nyelvészeti és irodalmi kutatások folynak, szanszkrit és középkori hindi szövegeket adnak ki. A Latin Tanszék fõbb kutatási területei a következõk: a klasszikus latin irodalom, a latin történeti nyelvészet, középkori filozófia, liturgiatörténet, keresztény latin irodalom és középkori latin filológia. Több projekt jelentõs pályázati támogatással megy végbe. A tanszékek szinte valamennyi jelentõs európai és néhány amerikai egyetemmel partnerkapcsolatban vannak, kétévente pl. a bécsi egyetem kutatóval közös konferenciát tartanak. A szakok nemzetközi jellege miatt elvárás minden oktató folyamatos részvétele nemzetközi tudományos konferenciákon. A görög szakos hallgatók a University College London ban folytathatnak Erasmus-tanulmányokat, és valamennyi tanszék oktatói mobilitási programban vesznek rész. Az Assziriológia és Hebraisztikai Tanszék a müncheni és a lipcsei egyetemmel, az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék a bécsi egyetemmel tart fenn hallgatói és/vagy oktatói mobilitási kapcsolatokat. Az Egyiptológiai Tanszék kiadványa a Studia Aegyptiaca sorozat, és a klasszika-filológiai tanszékek több oktatója vesz részt a magyarországi klasszika-filológiai folyóiratok szerkesztésében. Több oktató fontos magyarországi és neves külföldi folyóiratok szerkesztõbizottságának tagja. A tanszékek egyedi könyvkiadást is folytatnak, és új könyvsorozatot indít az intézet Antiqua et Orientalia címmel.


Zólyomi Gábor habil. egyetemi docens Sumer és akkád irodalom, nyelvészet

5774 gzolyomi@ludens.elte.hu t 236/a

Koltai Kornélia adjunktus

5046 korneliakoltai@hotmail.com A héber Biblia nyelve és szöveghagyománya t 231/d

BTK

Niederreiter Zoltán tanársegéd Asszíria története

5045 z_niederreiter@freemail.hu t 231/c

Egyiptológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

485-5200/2935 _ 411-6552 egyiptologia@ludens.elte.hu

dr. Bács Tamás tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2933

A tanszék oktatói Luft Ulrich egyetemi tanár Óegyiptomi nyelv, történelem, régészet, vallástörténet

2047 luft@ludens.elte.hu t fszt. 105.

Bács Tamás habil. egyetemi docens Óegyiptomi nyelv, történelem, régészet vallástörténet

2933 bacsta@freemail.hu t fszt. 101.

Schreiber Gábor adjunktus Régészet, történelem, vallástörténet

2934 schrg@freemail.hu t fszt. 102.

Takács Gábor habil. tudományos munkatárs 2934 gabtak@mail.datatrans.hu Óegyiptomi nyelvészet t fszt. 102. Hasznos Andrea tanársegéd Kopt nyelv

2935 egyiptologia@ludens.elte.hu t fszt. 105.

Irsay-Nagy Balázs tanársegéd Óegyiptomi nyelv, történelem, vallástörténet

2046 egyiptologia@ludens.elte.hu t fszt. 104.

176


Görög Tanszék dr. Bolonyai Gábor tanszékvezetõ, egyetemi docens

5426 t 215.

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/5437, 485-5281 gorogtanszek@gmail.com

A tanszék oktatói Bolonyai Gábor egyetemi docens Ógörög filológia

5426 t 215.

bolonyai@gmail.com

Horváth Judit egyetemi docens Ógörög filológia

5436 t 214.

horvjud@freemail.hu

Horváth László adjunktus Ógörög filológia

5439 t 213.

horvathl@eotvos.elte.hu

Mohay András adjunktus Újgörög filológia

5437 amohay@t-online.hu t MUK 6–8/A fszt. 2.

Nakos Kostas tanársegéd Újgörög filológia, nyelvgyakorlat

knakos@freemail.hu t MUK 6–8/A I. em. 6.

Vassianos Georgios lektor Újgörög nyelvgyakorlat

5437 ggvas@vodafone.net.gr t MUK 6–8/A fszt. 2.

Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8/A

485-5200/5360

dr. Négyesi Mária tanszékvezetõ, egyetemi docens

5360 negyesim@hotmail.com

A tanszék oktatói Töttössy Csaba ny. egyetemi tanár Latin, görög, szanszkrit filológia

5360 t I. em. 5.

177


BTK

Négyesi Mária egyetemi docens Hindi filológia Indiai kultúra

5360 negyesim@hotmail.com t I. em. 5.

Dezsõ Csaba adjunktus Szanszkrit filológia Indiai vallások

5368 csaba_dezso@yahoo.co.uk t I. em. 3.

Ittzés Máté adjunktus Szanszkrit filológia, indogermanisztika

5363 ittzesm@eotvos.elte.hu t I. em. 2.

Pramod Kumar Sharma lektor Indiai nyelvek, hindi

5469 pramodkhsd@gmail.com t I. em. 7.

Hidas Gergely Tagore-ösztöndíjas Szanszkrit filozófia

5386 hidas@lycos.com t I. em. 4.

Latin Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5280/5417 _ 485-5288/5418 latintanszek@freemail.hu

dr. Déri Balázs tanszékvezetõ, egyetemi tanár deribalazs@gmail.com

A tanszék oktatói Ritoók Zsigmond professor emeritus Görög és latin filológia, kultúrtörténet

5371 t 203.

latintanszek@freemail.hu

Adamik Tamás professor emeritus Latin filológia, antik irodalomtörténet

5371 t 203.

adamiktamas@t-online.hu

Déri Balázs egyetemi tanár Ókori és középkori latin filológia, zenetudomány

5390 t 229.

deribalazs@gmail.com

Dér Katalin egyetemi docens Latin filológia, középkori filozófia

5387 t 204.

katalinder@freemail.hu

Ferenczi Attila egyetemi docens Latin filológia, irodalomtörténet

5392 t 210.

attila.ferenczi@gmail.com

178


5380 t 206.

badamik@t-online.hu

Simon Zoltán adjunktus Latin filológia, irodalomtörténet

simonlz@freemail.hu t 205.

Földváry Miklós tanársegéd Középkori latin filológia, liturgiatörténet

foldvarymiklos@hotmail.com t 230.

Kopeczky Rita tanársegéd Latin nyelvtan, fordítástörténet

kopeczkyr@gmail.com t 205.

Krupp József tanársegéd Latin irodalom, kortárs irodalom

kruppjozsef@freemail.hu t 220.

Tamás Ábel tudományos segédmunkatárs (OTKA) Latin irodalom, irodalomelmélet

5392 tamasabel@gmail.com t 210/a

BTK

Adamik Béla adjunktus Latin filológia, latin nyelvtörténet

Régészettudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554; 411-6500/2925, 2923 _ 411-6553; 411-6500/3030 archinst@ludens.elte.hu

dr. Raczky Pál intézetigazgató, egyetemi tanár

2915 raczky@ludens.elte.hu

Gaál Péterné adminisztráció

2924 archinst@ludens.elte.hu

Güntner Hedvig adminisztráció

2925

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Régészettudományi Intézete az ország egyik legrégebbi múltra visszatekintõ oktatási egysége, elõzményei még a 17. századi Nagyszombati Egyetemre nyúlnak vissza. Az intézethez négy tanszék tartozik (Õs- és Koratörténeti Régészeti, Ókori Régészeti, Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti, Archeometriai és Régészetmódszertani), melyhez egy akadémiai kutatócsoport (MTA Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport), több labor (Térinformatikai labor, Archeozoológiai labor) és gyûjtemény (Numizmatikai Gyûjtemény, Régészeti Gyûjtemény), több régészeti raktár, valamint egy restaurátormûhely kapcsolódik. Az oktatást egy 40 ezer kötetes szabadpolcos könyvtár segíti. Intézetünkben folyik az országban a legszélesebb körû régészeti képzés: kredites formában összesen öt szakágban oktatunk (õskori régészet, antik /görög-római/ régészet, római 179


BTK

provinciák régészete, népvándorlás kori régészet, középkori régészet), mely mellett a hallgatók még három programban mélyíthetik el ismereteiket (Az ókori Elõ-Ázsia régészete, Régészetmódszertan és archeometria, Kora újkori régészet). 2006-tól indult a BA szintû képzés a történelem alapszak szakágaként a fent említett szakterületeken, 2009 szeptemberétõl pedig az MA szintû régészet szak oktatása is megkezdõdött, kiegészülve az archeometriai és az ókori Elõ-Ázsia szakágakkal. A régészet szakot évente 25–30 diák végzi el. Tizenkilenc minõsített oktató (közöttük egy akadémikus és három akadémiai doktor) tanít az intézetben. Az országban egyedül intézetünkben folyik régészeti PhD-képzés, 1993 óta több mint 40 sikeres védésre került sor. A Régészettudományi Intézet legnagyobb erõssége a tudományos kutatásokban való intenzív részvétel, számos közülük nemzetközi együttmûködésben folyik. Folyamatosan részt veszünk az ország területén folyó nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelõzõ feltárásokon (M3, M35, M6, M43 autópályák, Vásárhelyi-program vésztározói, MOL gázvezeték építések). Fontos programunk a franciaországi Mont-Beuvray (ókori Bibracte) és az olaszországi Povegliano kutatása nemzetközi együttmûködésben, és Szõny (ókori Brigetio) feltárása. Szintén nemzetközi együttmûködésben valósul meg A Pannónia romanizációja és a Középkori gazdaságtörténet program. Emellett számos más kutatási program is folyik az intézetben (Archaeozoológia, Középkori várak, Középkori numizmatika, Légi fotó). A széles körû kutatási tevékenység a diákok számára is kiváló lehetõséget nyújt a kutatásba való közvetlen bekapcsolódásba, nemcsak a kötelezõ ásatási gyakorlatokon keresztül, hanem a graduális és PhD-hallgatók az anyagfeldolgozásból is kivehetik részüket. Ennek eredményeképpen sok szakdolgozat és doktori értekezés készül az intézet saját kutatásaiból.

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B t alagsor 31.

411-6500/2150 h–cs: 8–19; p: 8–14

Durkovics Éva könyvtárvezetõ durkoviceva@gmail.com Krizsma Judit könyvtáros

Archeometriai és Régészeti Módszertani Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554, 485-5200/2923 archinst@ludens.elte.hu

180

dr. Bartosiewicz László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2051 bartwicz@yahoo.com


A tanszék oktatói

2051 t 139.

bartwicz@yahoo.com

Kalla Gábor egyetemi docens Régészeti módszertan Ókori keleti régészet, ékírásos szövegek

2917 t 126.

gkalla@ludens.elte.hu

Czajlik Zoltán tudományos fõmunkatárs Légi- és georégészet, földvárkutatás

2916 t 125.

czajlik@ludens.elte.hu

Anders Alexandra tudományos munkatárs 2915 Neolitikum régészete, régészeti muzeológia t 3. Bödõcs András tudományos munkatárs Tereptan, régészeti térinformatika

BTK

Bartosiewicz László egyetemi tanár Archeozoológia

anders.alexandra@gmail.com

2916, 2910 t 125.

bodocs@ludens.elte.hu

Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554, 485-5200/2922, 2923, 2927, 3030

dr. Feld István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2927 feld@t-online.hu

A tanszék oktatói Feld István egyetemi docens Középkori és kora újkori régészet (életmód, várak)

2927 t 140.

feld@t-online.hu

Kálnoki-Gyöngyössy Márton habil. adjunktus Középkori pénztörténet

2914 gyongyossy@ludens.elte.hu t alagsor 4.

Mordovin Maxim tanársegéd Középkori és kora újkori régészet (anyagismeret, források)

2918 t 127.

amalrich@gmail.com

181


Ókori Régészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6500/2928 archinst@ludens.elte.hu

dr. Borhy László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2928 lborhy@hotmail.com

BTK A tanszék oktatói Borhy László egyetemi tanár Római kor régészete

2928 lborhy@hotmail.com t fszt. 141.

Szabó Miklós egyetemi tanár Keltológia, Mediterráneum régészete

2921 archinst@ludens.elte.hu t fszt. 131.

Bartus Dávid egyetemi tanársegéd Római kor régészete

2929 t 142.

bartusdavid@gmail.com

Szabó Dániel egyetemi tanársegéd Mediterráneum régészete

2929 t 142.

szabodani@gmail.com

Vandlik Katalin egyetemi tanársegéd Mediterráneum régészete

2918 t 127.

vandlikk@gmail.com

Õs- és Koratörténeti Régészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554, 485-5200/2926, 2923

dr. Raczky Pál tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2926 raczky@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Raczky Pál egyetemi tanár Õsrégészet (neolitikum és rézkor)

2926 raczky@ludens.elte.hu t fszt. 138.

Vida Tivadar egyetemi docens Népvándorlás kor régészete

2922 t 133.

182

vida@archeo.mta.hu


2915 t 3.

h8009mes@ella.hu

Szabó Gábor adjunktus Bronzkor régészete

2913 t 25.

vasagab@freemail.hu

Rácz Zsófia tanársegéd Népvándorlás kor régészete

2913 t 25.

zsofia_racz@yahoo.de

BTK

Mester Zsolt adjunktus Paleolitikum

Romanisztikai Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6700/5770 frantan@ludens.elte.hu

dr. Bárdosi Vilmos intézetigazgató, egyetemi tanár vbardosi@ludens.elte.hu

Csordás Gabriella ügyviteli alkalmazott

5770 csordasgabi@ludens.elte.hu

Gulyásné Juhász Éva ügyvivõ szakértõ

5770 frantan@ludens.elte.hu

Az intézet rövid bemutatása A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentõsebb tudományos mûhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú intézeti tanszékek tartoznak: Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék. A tanszékek BA és MA szintû diplomát adnak. Az alap- és a törzsképzés az adott nyelveken az alábbi területeket öleli fel: Irodalomtörténet a kezdetektõl napjainkig. – Szinkrón és diakrón nyelvészet. – Az adott ország kultúrájának története. – Az adott nyelv mint idegen nyelv tanításának módszertana. – Nyelvismeret. Jelenleg az intézetnek közel 700 hallgatója és 77 munkatársa (tanársegédek, adjunktusok, docensek és professzorok, tanszéki elõadók, könyvtárosok) van. Az intézeti tanszékek adnak otthont több oktatási és kutatási projektnek: itt készültek/készülnek például az Akadémiai Kiadó új francia–magyar és spanyol–magyar, magyar–spanyol kis- és középszótárai és számos egyéb nyelvészeti, lexikográfiai kiadvány. A Romanisztikai Intézet tanszékeinek oktatói kivétel nélkül részt vesznek az intézet tervszerûen végzett projektjeinek munkálataiban az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a szakmódszertan számos kutatási területén. A Romanisztikai Intézetben a doktori képzés és fokozatszerzés átalakítása óta mûködtek doktori iskolák, melyeknek nyelvtudományi és irodalomtudományi programjai voltak, majd a doktori (PhD-)képzés átalakulása és újraakkreditálása óta ezek az ELTE BTK Nyelvtudományi, illetve az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében mûködnek folyamatosan tovább. A posztgraduális képzésben végzett és a képzésben még részt vevõ hallgatók egy része 183


BTK

budapesti, debreceni, piliscsabai, szegedi, veszprémi, egri, nyíregyházi, pécsi, szombathelyi és székesfehérvári felsõoktatási intézmények fiatal oktatója, kutatója. A Romanisztikai Intézet tanszékei szoros és több évtizedes egyetemközi partneri kapcsolatban vannak számos francia, olasz, portugál, román és spanyol egyetemmel (Párizs, Róma, Madrid, Porto, Bukarest stb.) valamint az érintett budapesti kultúrintézetekkel. E kapcsolatokat gyarapítják az utóbbi idõben igen intenzívvé és kiterjedté váló Erasmus-kapcsolatok. Az intézeti tanszékek között a francia és az olasz tanszék rendszeres, évente megjelenõ tudományos kiadvánnyal is rendelkezik (Revue d’Études Françaises, Nuova Corvina).

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6571, 485-5200/5770 frantan@ludens.elte.hu frantan.elte.hu

dr. Bárdosi Vilmos tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5752 vbardosi@ludens.elte.hu Gulyásné Juhász Éva ügyvivõ szakértõ

5770 frantan@ludens.elte.hu

Nyilas Hajna könyvtáros

5767 hnyilas@ludens.elte.hu

Pohl Éva könyvtáros

5767 epohl@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Vörös Imre professor emeritus Francia irodalom Bárdosi Vilmos egyetemi tanár Fonetika-fonológia, frazeológia, lexikológia, lexikográfia

5752 vbardosi@ludens.elte.hu t fszt. 7.

Szabics Imre egyetemi tanár Francia nyelvtörténet, középkori francia irodalom

5756 iszabics@ludens.elte.hu t fszt. 4/c

Zirkuli Péter fõiskolai tanár Francia irodalom

5755 zirkuli2@wanadoo.fr t fszt. 4/b

Barta Péter egyetemi docens Morfoszintaxis

5759 bar13846@iif.hu t fszt. 5/b

184


5759 ldevenyi@ludens.elte.hu t fszt. 5/b

Horváth Krisztina egyetemi docens Francia irodalom

5751 horvath.krisztina@hungarnet.hu t fszt. 1/b

Maár Judit habil. egyetemi docens Francia irodalom

5754 maarjudit@freemail.hu t fszt. 4/a

Palágyi Tivadar egyetemi docens Francia irodalom

5758 tivadarp@hotmail.com t fszt. 5/a

BTK

Dévényi Levente egyetemi docens Francia civilizáció története

Szabó Dávid egyetemi docens

5750 dszabo@ludens.elte.hu Morfoszintaxis, fonetika, szociolingvisztika t fszt. 1/a Zilahi Lilla egyetemi docens Francia nyelvtörténet, módszertan

5758 lzilahi@ludens.elte.hu t fszt. 5/a

Horváth Ágnes fõiskolai docens Francia irodalom

5755 hagnes@ludens.elte.hu t fszt. 4/d

Tóth Réka fõiskolai docens Francia irodalom

5755 tothreka@t-online.hu t fszt. 4/b

Cseppentõ István adjunktus Francia irodalom, nyelvgyakorlat

5761 icseppento@freemail.hu t fszt. 6/b

Kalmár Anikó adjunktus Francia irodalom

5751 m.botos@chello.hu t fszt. 1/b

Körmendy Mariann adjunktus Morfoszintaxis

5757 mkormendy@hotmail.com t fszt. 4/d

Pálffy Gabriella adjunktus Módszertan

5193 gpalffy@ludens.elte.hu t fszt. 4/b

Trechniewski, Boris lektor Szókincsfejlesztés, nyelvgyakorlat

5757 trechniewski@caesar.hu t fszt. 6/b

Labeau, Matthieu lektor Nyelvgyakorlat

5764 matthieulabeau@hotmail.com t fszt. 9.

185


Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C dr. Giampaolo Salvi tanszékvezetõ,

411-6563, 485-5200/2556, 2863, 3235 egyetemi tanár _ 485-5200/3235

2863 mikloj@ludens.elte.hu gps@ludens.elte.hu

BTK

Haffner Andrásné könyvtáros

2287 t 314. hamar2@ludens.elte.hu

Mikló Judit tanszéki elõadó

2556 t 320. mikloj@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Király Erzsébet professor emeritus Olasz irodalomtörténet

2285 t 316.

Sallay Géza professor emeritus Olasz irodalomtörténet

2286 t 315.

Salvi, Giampaolo egyetemi tanár Újlatin nyelvészet (szintaxis)

2863 t 321.

Fried Ilona fõiskolai tanár Olasz irodalom- és kultúrtörténet

5168 fried@ludens.elte.hu + Múzeum krt. 4/F t 222.

Fábián Zsuzsanna habil. egyetemi docens Olasz nyelvészet

2895 t 319.

fabia@ludens.elte.hu

Kiss Sándor egyetemi docens Újlatin nyelvészet

2882 t 312.

kisss@delfin.klte.hu

Lax Éva egyetemi docens Olasz irodalom, zenetörténet

2874 t 318.

laxeva@gmail.hu

Szkárosi Endre habil. egyetemi docens Olasz irodalomtörténet

2875 t 322.

szkarosi@ludens.elte.hu

Takács József egyetemi docens Olasz irodalomtörténet

2893 t 324.

t.jose@chello.hu

Nyitrai Tamás fõiskolai docens Olasz nyelv tanításának módszertana

5154 tamasny@ludens.elte.hu + Múzeum krt. 4/F t 223.

186

gps@ludens.elte.hu


2893 salusinszky.gabor@studioitalia.hu t 324.

Szilágyi Imre adjunktus Újlatin nyelvészet (mondattan)

2874 t 318.

szilre@ludens.elte.hu

Nagy József tudományos munkatárs Olasz irodalom

2893

newleviathan@gmail.com

Falvay Dávid tanársegéd Olasz irodalom- és kultúrtörténet

5156 dfalvay@yahoo.com + Múzeum krt. 4/F t 221.

Meszler Lenka tanársegéd Nyelvfejlesztés, nyelvtörténet

2659 t 323.

lenka_meszler@hotmail.com

Szegedi Eszter tanársegéd Olasz irodalomtörténet

2285 t 316.

szegedie@gmail.com

Török Tamara tanársegéd Olasz irodalomtörténet

2659 t 323.

tamaratorok@hotmail.com

Amella, Angela lektor Nyelvfejlesztés

2871 t 325.

l.amella@libero.it

Benati, Daniele lektor Nyelvfejlesztés

2871 t 325.

daniele.benati@libero.it

Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6559, 485-5200/2829, 2884 portugal@index.hu elte-portugal.vw.hu

dr. Pál Ferenc tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2884 palferenc@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Pál Ferenc egyetemi tanár Portugál és brazil irodalom

2884 palferenc@ludens.elte.hu t fszt. 148.

187

BTK

Salusinszky Gábor adjunktus Nyelvfejlesztés, szakmódszertan


BTK

Rákóczi István habil. egyetemi docens Portugál civilizáció és történelem

2885 irakoczi@ludens.elte.hu t fszt. 149.

Szijj Ildikó egyetemi docens Portugál és galego nyelvészet

2475 szijj@ludens.elte.hu t fszt. 150.

Fodor Antónia tanársegéd Nyelvgyakorlat, portugál nyelvészet

2099 antonia.fodor@freemail.hu t fszt. 156.

Nunes, Marcos Machado lektor Nyelvgyakorlat, brazil irodalom

3073 marcosmn72@gmail.com t fszt. 152.

Riso, Clara lektor Nyelvgyakorlat, portugál irodalom

3073 clarariso@gmail.com t fszt. 144.

Csaba Márta nyelvtanár Portugál nyelv, módszertan

2099 csabamarta@t-online.hu t fszt. 156.

Demeter Mária

2829 marianndemeter@gmail.com t fszt. 146.

Román Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5248 transyl@ludens.elte.hu

dr. Miskolczy Ambrus tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5247 miskolczy@ludens.elte.hu Kovács Ferencné adminisztrátor

A tanszék oktatói Miskolczy Ambrus egyetemi tanár Román történelem és irodalom

376-9954 miskolczy@ludens.elte.hu

Péterffy Pálné egyetemi docens Román nyelv

06-20-923-9203 kesek@freemail.hu

Nagy Levente egyetemi adjunktus Román irodalom- és nyelvtörténet

06-30-512-3602 nagylevente@hdsnet.hu

Hergyán Tibor tudományos munkatárs Román nyelv és irodalom

06-30-514-9203 thergyan@hotmail.com

188


florincioban@yahoo.com

Schütz István mb. elõadó Albanológia

transyl@ludens.elte.hu

BTK

Cioban, Florin lektor Román irodalom, nyelvgyakorlat

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6556, 485-5200/3207 _ 411-6560 eltespanyol@freemail.hu

dr. Scholz László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2896 scholzl@ludens.elte.hu

Völgyi Viktória könyvtáros

3207 t 251. volgyiviktoria@freemail.hu

dr. Lukácsi Margit ügyvivõ szakértõ

2068 t 252. eltespanyol@freemail.hu

A tanszék oktatói Scholz László egyetemi tanár Spanyol–amerikai irodalom

2896 t 250.

scholzl@ludens.elte.hu

Faluba Kálmán egyetemi docens Spanyol nyelvészet

2897 t 255.

falubak@ludens.elte.hu

Gerse Károlyné egyetemi docens Spanyol irodalom, a spanyoltanítás módszertana

2826 t 253.

gersem@t-online.hu

Klempáné Faix Dóra adjunktus Spanyol irodalom

2898 t 254.

faixd@ludens.elte.hu

Menczel Gabriella adjunktus Spanyol–amerikai irodalom és mûvelõdéstörténet

2856 t 256.

menczel_g@ludens.elte.hu

Vasas László adjunktus Spanyol irodalom

2826 t 253.

lvasas@freemail.hu

Zavaleta, Julio adjunktus Spanyol nyelvészet

2897 t 255.

julio.zavaleta@gmail.com

189


Balázs-Piri Péter tanársegéd Spanyol nyelvészet

2826 t 253.

Emilio Francisco Pérez lektor Nyelv- és stílusgyakorlat

2883 t 257.

exoc@freemail.com

BTK

Szláv és Balti Filológiai Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

411-6500/5144 www.btk.elte.hu/slav

dr. Jászay László intézetigazgató, egyetemi tanár dr. Lesfalviné Csengõdi Ágnes adminisztrátor

5144 szlavintezet@freemail.hu

Az intézet rövid bemutatása A Szláv és Balti Filológiai Intézet jelenlegi felépítésében négy tanszéket foglal magában: a Szláv Filológiai, a Lengyel Filológiai, az Orosz Nyelvi és Irodalmi, valamint az Ukrán Filológiai Tanszéket. A filológiai megjelölés hagyományos: azt jelenti, hogy a nevezett intézmények a megfelelõ nyelvek és irodalmak oktatásával és kutatásával foglalkoznak. Az „intézet” elnevezés oktatási, tudományos és szervezeti egységet jelent, amelyet az Intézeti Tanács irányít, az intézetigazgató vezetésével. A Szláv és Balti Filológiai Intézet e laza tanszéki együttmûködési formából, tanszékcsoportból alakult meg 1991-ben. Egyetemünkön a szlavisztika oktatása 1849-ben kezdõdött, amikor osztrák kultuszminiszteri rendelet értelmében a szláv nyelvek és irodalmak oktatására egyetemi tanszéket alapítására került sor. Az új tanszék vezetõje Ferenc József egyetemi tanár volt (1821–1878), aki „Szláv nyelvek és irodalmak” címmel tartotta elõadásait. Kiemelkedõ tudományos munka nem maradt utána. Nemzetközi elismertségre a tanszék Asbóth Oszkár (1852–1920) vezetése alatt tett szert. Asbóth Oszkár volt a magyar tudományos szlavisztika elsõ, európai tekintetben is jelentõs alakja. A Szláv Filológiai Tanszék (egykor: Szláv Intézet) mellett alapították meg 1919-ben a Rutén Nyelv és Irodalmi Tanszéket, amely azonban 1924-ben történelmi okok folytán megszûnt. 1894-ben jött létre – viszonossági alapon – a Horvát Nyelv és Irodalmi Tanszék, amely 1938ig állt fenn. 1945 után, az orosz nyelv kötelezõ iskolai oktatásának következtében vált szükségessé az Orosz Filológiai Tanszék alapítása. A tanszék ezen a néven 1991-ig mûködött, akkor nevét Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékre változtatta, mivel a képzésbe az ukrán és a fehé rorosz nyelv és irodalom mellett a lett és a litván nyelv oktatása is bekapcsolódott. Önálló Ukrán Filológiai Tanszék 2002-ben alakult. Viszonossági alapon jött létre az önálló Lengyel Filológiai Tanszék 1978-ban. A Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék új neve 2007-tõl Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, a korábbi elnevezés az ukrán szak kiválásával értelmét vesztette. 190


Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5211, 485-5200/5106 eastslav@ludens.elte.hu

dr. Kroó Katalin tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5238 krookatalin@freemail.hu Palágyi Angéla adminisztráció eastslav@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár Orosz irodalom

5241 hetenyiz@ludens.elte.hu t fszt. 9.

Jászay László egyetemi tanár Orosz nyelvészet

5384 jaszay@ludens.elte.hu t fszt. 2.

Dukkon Ágnes fõiskolai tanár Orosz irodalom Kroó Katalin habil. egyetemi docens Orosz irodalom

5238 krookatalin@freemail.hu t fszt. 5. 191

BTK

A Szláv Filológiai Tanszéknek a múltban olyan nemzetközi hírû és kiemelkedõ tudományos munkát kifejtõ professzorok voltak a vezetõi, mint Asbóth Oszkár, Melich János, Kniezsa István és Hadrovics László. A magyarországi szlavisztika nemcsak a hazai tudományosságban vívott ki tekintélyt, hanem a nemzetközi, elsõsorban európai tudományos életben is, annak ellenére, hogy e tudományágnak a két világháború közötti idõszak nem kedvezett, majd pedig az ötvenes évektõl kezdve a délszláv nyelv- és irodalomtudomány is hátrányos helyzetben volt mind a hazai tudományos életben, mind pedig a nemzetközi kapcsolatok tekintetében. Az intézet keretében jelenleg a következõ szakirányok vannak: bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, valamint lektori szinten macedón, fehérorosz, lett és litván. Az intézet széles körû külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektumban vesz részt. Az intézet keretében orosz és szláv irodalomtudományi, orosz és szláv nyelvtudományi doktori programok mûködnek, amelyek az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelv-, illetve Irodalomtudományi Doktori Iskolájának keretében fejtik ki tevékenységüket. Az intézet oktatói megfelelõ tudományos minõsítéssel rendelkeznek: egy akadémikus, hét MTA doktora vezetõ oktató mellett valamennyi munkatárs rendelkezik PhD-fokozattal, sõt jelentõs részük habilitációval is. A magyarországi szlavisztika 2008-ban 159 éves múltra tekint vissza, és bizakodva néz a jövõ elé, hiszen szláv népek szomszédságában élve nem nélkülözhetõ nyelvük és kultúrájuk ismerete.


Dési Edit adjunktus Orosz nyelvészet

5240 desi.edit@t-online.hu t fszt. 4.

Gyöngyösi Mária adjunktus Orosz irodalom

5241 mgyongyosi@freemail.hu t fszt. 9.

BTK

Oszipova Irina adjunktus

5105 szilakos@t-online.hu Módszertan, orosz nyelv- és stílusgyakorlat t fszt. 12. Palásti Katalin adjunktus Orosz nyelvészet (szintaxis)

5239 palastikatalin@t-online.hu t fszt. 3.

Rónai Gábor adjunktus Orosz nyelv- és stílusgyakorlat

5063 rog@chello.hu t fszt. 13.

Szokolov Makárné adjunktus Orosz irodalom

5238 denise@t-online.hu t fszt. 5.

Hegedûs Iván tanársegéd Nyelvtörténet

5383 hegeiv@t-online.hu t fszt. 11.

Janurik Szabolcs tanársegéd Orosz nyelvészet

5383 janurik@yahoo.com t fszt. 11.

Laczházi Aranka tanársegéd Orosz nyelvészet, litván és lett nyelv

5389 laczhazi.aranka@freemail.hu t fszt. 10.

Petkevicius Ricardas lektor Litván és lett nyelv

5106

Sztankevics Larisza lektor Belorusz nyelv

5240 ctlarisa@yandex.ru t fszt. 4.

Badran Natalija nyelvtanár Orosz nyelvgyakorlat

5389 moon@rubicom.hu t fszt. 10.

ricardas_71@hotmail.com

Lengyel Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5144 lengyeltanszek@freemail.hu

192

dr. Ráduly Zsuzsanna intézetigazgatóhelyettes, tanszékvezetõ, egyetemi docens

5058 raduly@ludens.elte.hu


Ban ´czerowski Janusz egyetemi tanár Lengyel nyelvészet, magyar–lengyel kontrasztív kutatások

5359 t 111.

bjanusz@ludens.elte.hu

Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens Szláv összehasonlító nyelvészet, ószláv nyelv, lengyel nyelvtörténet

5058 t 112.

raduly@ludens.elte.hu

Pátrovics Péter adjunktus Lengyel nyelvészet (aspektus)

5057 t 109.

Várnai Dorota adjunktus Lengyel irodalomtörténet, nyelvgyakorlat

5057 t 109.

Kotak Katarzyna lektor Lengyel irodalomtörténet, nyelvgyakorlat

5058 t 112.

BTK

A tanszék oktatói

varnaidorota@t-online.hu

Szláv Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5211, 485-5200/5144 szlavintezet@gmail.com

dr. Kiss Szemán Róbert tanszékvezetõ, egyetemi docens

5253 kiss.szeman.robert@gmail.com

A tanszék oktatói Nyomárkay István akadémikus, professor emeritus Horvát nyelvtudomány

5207 t 102.

nyomarkay.istvan@gmail.com

Gyivicsán Anna egyetemi tanár Szlovák irodalomtudomány és folklór

5215 t 105.

Heé Veronika egyetemi docens Cseh irodalomtudomány

5056 t 108.

heev@ludens.elte.hu

Kiss Szemán Róbert egyetemi docens Szlovák irodalomtudomány

5253 t 106.

kiss.szeman.robert@gmail.com

193


BTK

Lukács István habil. egyetemi docens Horvát és szlovén irodalomtudomány

5178 t 103.

slovenika@ludens.elte.hu

Milosevits Péter habil. egyetemi docens Szerb irodalomtudomány

5404 t 104.

milper@rubicom.hu

Vig István habil. egyetemi docens Horvát nyelvtudomány

5178 t 113.

vigistvan@yahoo.com

Zsilák Mária egyetemi docens Szlovák nyelvtudomány

5215 t 105.

zilakm@ludens.elte.hu

Fedoszov Oleg adjunktus Cseh nyelvtudomány

5056 t 108.

fedoszov@ludens.elte.hu

Katus Elvira adjunktus Bolgár nyelvészet

5706 ile2@freemail.hu t fszt. 15.

Dudás Mária tanársegéd Bolgár nyelvtudomány

5706 dudasmimi@freemail.hu t fszt. 15.

Urkom Aleksander tanársegéd Szerb nyelvészet, szerb nyelvgyakorlat

5404 t 104.

urkom@seet.hu

Marcela Grygerková lektor Cseh nyelvgyakorlat

5056 t 107.

Marcela.Grygerkova@osu.cz

Plavac Morana lektor Horvát nyelvgyakorlat

5059 t 113.

morana@operamail.com

Pavicic’ Mladen lektor Szlovén nyelvgyakorlat és irodalomtudomány

5252 mladen.pavicic@gmail.com t fszt. 14.

Stojanovska Panda lektor Macedón nyelvgyakorlat

5059 pandastojanovska@yahoo.com t 113.

Vuk Margit Bernadett lektor Horvát nyelvgyakorlat

5059 t 113.

vukma@freemail.hu

Zahradníkova Marta lektor Szlovák nyelvgyakorlat

5253 t 106.

zahradnikm@zoznam.sk

Marosiné Pandur Julianna megbízott elõadó Bolgár nyelv és irodalom

5706 julia.pbj@mikroweb.hu t fszt. 15.

194


Ukrán Filológiai Tanszék dr. Zoltán András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5383 zoltand@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5106 eastslav@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Zoltán András egyetemi tanár Szláv nyelvtudomány

5383 zoltand@ludens.elte.hu t fszt. 11.

Kovács Oxána adjunktus Ukrán nyelv és kultúra

5105 ak11ok@yahoo.com t fszt. 12.

Lebovics Viktória adjunktus Ukrán irodalom

5239 lebovics.v@freemail.hu t fszt. 3.

Ljavinecz Mariann lektor Ukrán nyelv

5105 mariann.ljavinecz@gmail.com t fszt. 12.

Távol-keleti Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

411-6550, 485-5200/2954

dr. Hamar Imre intézetigazgató, egyetemi tanár

2954 Szabóné Borossa Edina adminisztrátor

2095 eltetki@gmail.com

Az intézet rövid bemutatása A Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan egyetemi intézete, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. Az egyetemen 1924-ben alakult meg a kínait és japánt tanító Kelet-ázsiai Intézet, majd néhány évvel késõbb a Belsõ-ázsiai Tanszék, ahol mongol és tibeti stúdiumok indultak. 1942-tõl mindkét oktatási egységet Ligeti Lajos, a magyar Kelet-kutatás egyik legnagyobb alakja vezette. Az õ tanítványa volt Kara György, aki a belsõ-ázsiai, illetve Csongor 195


BTK

Barnabás, aki a kínai kutatásokat vitte tovább. Az elmúlt fél évszázadban a kínai, japán, mongol és tibeti tanulmányok az Orientalisztikai Intézethez tartoztak. 2008 elején alakult meg az önálló Távol-keleti Intézet, amelyhez négy tanszék tartozik: a Belsõ-ázsiai, a Japán, a Kínai és a Koreai Tanszék. 2006 szeptemberétõl a felsõoktatási reform keretében az ide tartozó stúdiumok az „Ókori és keleti nyelvek és kultúrák” alapszak részévé váltak, japán, kínai, mongol és – 2008-tól – koreai szakirány, illetve tibeti minor néven. 2007-tõl a felvételizõk már jelentkezésük beadásakor megjelölhetik, hogy melyik szakirányra kívánnak jelentkezni. A reform az egyes szakirányos képzések teljes átalakításával és korszerûsítésével járt együtt. A hároméves alapszintû (BA) képzés után – az akkreditációs folyamat eredményétõl függõen – lehetõség lesz rá, hogy mindegyik szakirány mesterszinten is folytatható legyen, illetve az Intézet interdiszciplináris mesterképzések indítását is tervezi (Távol-kelet szakértõ, buddhizmus). A Távol-keleti Intézet szakjai – különösen a japán és a kínai –évrõl évre népszerûbbek, ám a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra. Az Intézet munkatársai számos hazai és nemzetközi fórumon publikálnak, rendszeresen részt vesznek tanulmányutakon és konferenciákon, s a tanszékeken gyakran adnak elõ kiemelkedõ külföldi tudósok. Jelenleg a japán, kínai és mongol szakon hároméves doktori képzés is folyik, így a tudományos érdeklõdésû hallgatók az Intézetben PhD-fokozatot is szerezhetnek. A Távol-keleti Intézet 2008-ban új folyóiratot indít Távol-keleti Tanulmányok címen.

Belsõ-ázsiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6549, 485-5200/2952 www.btk.elte.hu/innerasia

dr. Birtalan Ágnes tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2952 birtalan@ludens.elte.hu birtalan@hotmail.com

A tanszék oktatói Birtalan Ágnes habil. egyetemi docens Mongolisztika

2952 t 212.

birtalan@ludens.elte.hu birtalan@hotmail.com

Szilágyi Zsolt mb. adjunktus (Bolyai ösztöndíjas) Mongolisztika

2952

sharbaatar@hotmail.com

Balogh Mátyás tanársegéd Mongolisztika

2041 t 202.

196

t 212. matia1919@gmail.com


2039 t 209.

alexa_peter@hotmail.com

Tóth Erzsébet tanársegéd Tibetológia

2208 t 209.

totherzsebet@chello.hu

Balching Katuu lektor Mongolisztika

2041 t 202.

katuu_balching@yahoo.com

Karma Dorjee lektor Tibetológia

2039 t 209.

karma@ludens.elte.hu

BTK

Péter Alexa tanársegéd Tibetológia

Japán Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

485-5200/2095 _ 200-2028 eltejapan.gportal.hu

dr. Szerdahelyi István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2954 iszerdahelyi@gmail.com

A szakcsoport oktatói Szerdahelyi István egyetemi docens Japán nyelv és történelem

2954 t 240.

Yamaji Masanori egyetemi docens Japán nyelv és történelem

t 237.

Umemura Yuko adjunktus Japán történelem

2028 t 239.

Uchikawa Kazumi lektor Japán nyelv

2027 t 238.

iszerdahelyi@gmail.com

Kínai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

485-5200/2095 eltetki@gmail.com

dr. Hamar Imre tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2954 hamar@ludens.elte.hu imre.hamar@gmail.com 197


A tanszék oktatói

BTK

Hamar Imre egyetemi tanár Kínai buddhizmus

2954

hamar@ludens.elte.hu

Bartos Huba egyetemi docens Kínai szintaxis

2028

bartos@nytud.hu

Kósa Gábor egyetemi adjunktus

2028

Buslig Szonja tanársegéd Kínai kultúra

2023

sbuslig@gmail.com

Salát Gergely tanársegéd Kínai történelem

2023

salat.gergely@gmail.com

Pap Melinda tanársegéd Kínai nyelv

2095

kinaiszak@gmail.com

Dai Wangyum lektor Kínainyelv-gyakorlat

2034

peggie_dai@yahoo.com

Koreai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/2095 eltetki@gmail.com

A tanszék oktatói Csoma Mózes Kim Bo Gook

198

szadzsang@yahoo.com


Történeti Intézet dr. Borsodi Csaba intézetigazgató, habil. egyetemi docens

5194 torint@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5194

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Történeti Intézete a magyar felsõoktatás legrégebbi és legnagyobb történelem oktatással és kutatással foglalkozó intézménye. Egyetemünkön több mint kétszáz éve folyik történelem szakos képzés. Intézetünk oktatói meghatározó szereplõi a magyar történettudománynak. Fõállású tanáraink több mint 96%-a rendelkezik tudományos fokozattal, évente önálló köteteiknek, tanulmányaiknak, cikkeiknek a száma meghaladja a százat. A teljes állású oktatóink mellett foglalkoztatunk megbízott elõadókat is, akikkel együtt a legszélesebb kurzuskínálatot tudjuk nyújtani történelem szakos hallgatóinknak. Professor emeritusaink, címzetes egyetemi tanáraink és docenseink a szakma legkiválóbb tudósai. Intézetünk hazai és nemzetközi kapcsolatai lehetõvé teszik hallgatóink számára azt, hogy tanulmányaik alatt hazai és külföldi intézményekben gyarapíthassák tudásukat. ERASMUS szerzõdéseink száma meghaladja a harmincat és ez a szám folyamatosan növekszik. Elsõsorban francia, német, spanyol, olasz egyetemekkel létesítettünk szerzõdéses kapcsolatot, de Kelet- és Közép-Európa legnagyobb egyetemei is partnereink. Nemcsak küldünk, hanem fogadunk is külföldrõl hallgatókat. Kiépítettük kapcsolatainkat a határon túlról érkezõ magyar hallgatókkal, illetve azok képzõ intézményeivel. Minden szemeszterben jelentõs számban fogadunk részképzésre hallgatókat a Kárpátaljáról, Erdélybõl és Szlovákiából is. Intézetünk mûködteti a magyar felsõoktatás legnagyobb történeti szakkönyvtárát. A Történeti Intézet Szekfû Gyula Könyvtára mintegy 130 000 dokumentummal rendelkezik, olvasóterme az egyik leglátogatottabb a karon. Intézetünk és könyvtárunk is széleskörû kapcsolatokkal rendelkezik a budapesti intézményekkel, amelyek szintén hallgatóink rendelkezésére állnak. Intézetünknek tizenegy tanszék, a Szekfû Gyula Könyvtár, és három MTA–ELTE Kutatócsoport a tagja. A Történettudományi Doktori Iskola önálló egységként a Történeti Intézetben mûködõ doktori programokon keresztül kapcsolódik az Intézethez. Az iskola a magyar felsõoktatás legnagyobb történeti doktori iskolája. A történelem szakos képzését intézetünkben végzõ hallgatók számára többciklusú képzés minden szintjén kínálunk tanulási lehetõséget. A Történeti Intézet felelõse a többciklusú képzésben a történelem BA képzésnek, azon belül a levéltár és muzeológia szakiránynak, valamint a mesterképzésben a történelem MA, a levéltár MA, és a jelenleg akkreditációs eljárás alatt álló történeti muzeológia MA -nak. Ugyancsak intézetünk a felelõse a tanári szak történelem moduljának. A képzéseken szerezhetõ végzettségek: történelem alapszakos bölcsész, történelem alapszakos bölcsész (levéltár szakirány), történelem alapszakos bölcsész (muzeológia szakirány). A mesterképzésben a történelem diszciplináris képzésben 11 szakirányban lehet tanulmányokat folytatni (pl. középkori, újkori, kelet-európa történeti, mûvelõdéstörté neti stb.), levéltár mesterképzésben közép- és koraújkori, valamint új- és jelenkori szakirányban tanulhatnak hallgatóink. A történeti muzeológia mesterképzésünk indításának akkreditálása most folyik, 2010 szeptemberében tervezzük indítani. Hasonlóképpen most folyik a rusziszti199


BTK

ka akkreditációja, indítani 2010-ben tervezzük. Az elkövetkezõ évben tervezünk még afrikanisztika, latin-amerika és interdiszciplináris Közép-Európa mesterképzés indítását. Intézetünk 2009 õszén indítani kíván mesterképzést négy idegen nyelven (angol, francia, német, orosz). A képzés egyetemi akkreditációja megtörtént. Az Intézet részt vállal a tanárképzésben. 2009 szeptemberében indul az új típusú tanárképzés. Ebben a történelem modul felelõse vagyunk. A képzéshez kapcsolódóan a BA-képzésben minden évben hirdetünk tanári minor képzést történelembõl. Az elmúlt három esztendõben évente 180–190 hallgatót vettünk fel BA-képzésre, átlagosan 50-en választottak történelem minort. Karunk 2006-tól minden évben a HVG rangsor elsõ helyén végzett. A történelem szakok rangsorát Intézetünk vezeti. A magyar felsõoktatásban tanuló történelem szakos hallgatók kimagaslóan a legjobb képzésnek jelölték az ELTE történelem szakos képzését. Az ELTE Történeti Intézetében minden feltétel adott ahhoz, hogy a képzéseinkre járó hallgatók igen magas színvonalú képzésben részesüljenek. Oktatóink szakmai tudása, hazai és külföldi kapcsolataink, infrastrukturális ellátottságunk mindezeket segítik és teszik vonzóvá az itt folyó munkát.

Szekfû Gyula Könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. Emõkey István könyvtárvezetõ t 115., 117. key@ludens.elte.hu

411-6500/5159, 5186 key@ludens.elte.hu www.tortenelemszak.elte.hu/intezet/tortkonyvtar Dubniczky Zsolt könyvtáros dubniczky@freemail.hu

Gönczné Szöllõsy Orsolya könyvtáros fmar@ludens.elte.hu

Szlancsok Margit könyvtáros fmar@ludens.elte.hu

Zámoditsné Jókúti Andrea könyvtáros j-andi@ludens.elte.hu

Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5309 www.atelier-centre.hu

200

dr. Sonkoly Gábor tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5817 sonkoly@ludens.elte.hu


A tanszék oktatói

5348 t 129.

grana@euroweb.hu

Sonkoly Gábor habil. egyetemi docens 18–20. századi társadalomtörténet, a kulturális válság története

5817 t 132.

sonkoly@ludens.elte.hu

Czoch Gábor adjunktus Újkori várostörténet, gazdaságés társadalomtörténet

5348 t 129.

czochg@yahoo.com

Takács Ádám adjunktus Modern és kortárs történelemfilozófia és historiográfia

5309 t 130.

takacsadam@hotmail.com

Heltai Gyöngyi megbízott elõadó 19–20. századi színháztörténet és könyvkultúra

5817 t 132.

heltai@hotmail.com

Klement Judit megbízott elõadó 19–20. századi gazdaságés társadalomtörténet

5309 t 131.

jklement@ludens.elte.hu

Nádasdy Miklós megbízott elõadó 19. századi jogtörténet

5309 t 130.

nadasdy@gmail.com

BTK

Granasztói György professor emeritus Történeti demográfia, összehasonlító várostörténet

Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5212, 485-5200/5315 gtttitkar@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/gazdtars

dr. Gerõ András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

485-5212 geroa@ceu.hu

A tanszék oktatói Bácskai Vera professor emeritus 18–20. századi társadalomtörténet, várostörténet

485-5212 t 266.

bacskaiv@yahoo.com

201


Gerõ András egyetemi tanár Polgárosodás története, szimbolikus politika története

485-5212 t 266.

geroa@ceu.hu

Estók János egyetemi docens 19–20. századi gazdaságtörténet, agrártörténet

485-5212 t 264.

estok@mmgm.hu

BTK

Kövér György habil. egyetemi docens

485-5212 Osztrák–Magyar Monarchia társadalom- t 263. és gazdaságtörténete

kovgyuri@ludens.elte.hu

Gál Katalin adjunktus Globalizáció és integráció Az EU gazdaságtörténete

5075 t 265.

katalin.gal@t-online.hu

Halmos Károly adjunktus 19–20. századi társadalomés gazdaságtörténet

5375 t 265.

halmoskaroly@aim.com

Mátay Mónika adjunktus 19. századi társadalomtörténet, történeti jogantropológia

485-5212 monimatay2000@yahoo.com t 264.

Szijártó István habil. adjunktus Historiográfia, történetfilozófia, kora újkori történelem

5072 t 268.

szijarto@elte.hu

Szívós Erika adjunktus

485-5212 Osztrák–Magyar Monarchia társadalom- t 264. és mûvelõdéstörténete, közép-európai várostörténet

szivos@ludens.elte.hu

Kelet-Európa Története Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5273 easteurope@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/keleteur

202

dr. Krausz Tamás tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5080 tamas.krausz@t-online.hu


A tanszék oktatói

5076 t 233.

borsikb@ludens.elte.hu

Krausz Tamás egyetemi tanár Oroszország története a 20. században

5080 t 239.

tamas.krausz@t-online.hu

Niederhauser Emil professor emeritus Kelet-Európa története és historiográfiája

5273 t 226.

BTK

Borsi Kálmán Béla egyetemi tanár Kelet-Európa története a 19. században

Palotás Emil ny. egyetemi tanár

5132 Kelet-Európa története a 19–20. században t 227. Benedek Gábor egyetemi docens Csehország története

5126 t 231.

Juhász József habil. egyetemi docens Balkán története a 20. században

485-5256 t 234.

Magyar István Lénárd egyetemi docens Bizánc története

5424 t 232.

Ring Éva habil. egyetemi docens Lengyelország története a kora újkorban

5078 t 228.

ringagh@gmail.com

Tapolcai László adjunktus Kelet-Európa története a középkorban Lengyelország története

5079 t 233.

taplac@freemail.hu

Bartha Eszter tanársegéd

5273 1968 szellemi és történeti elõzményei t 233. A sztálinizmus-kutatás a források tükrében Csaplár-Degovics Krisztián tanársegéd Albanológia, balkanológia

5077 t 226.

g.benedek3@chello.hu juhaszjo@freemail.hu

barthaeszter@hotmail.com

csaplarkrisztian@hotmail.com

Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5227 kkmtt@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu

dr. Poór János tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5101 poorjanos@t-online.hu

203


A tanszék oktatói

BTK

Sz. Jónás Ilona professor emeritus Nyugat-Európa a 13–15. században

5226 t 134.

Székely György professor emeritus Az antikvitás öröksége a barbár germán államokban és Bizáncban

5227 t 137.

Poór János egyetemi tanár Európa és a Habsburg Birodalom a 16–18. században

5227 t 137.

poorjanos@t-online.hu

Nagy Balázs egyetemi docens A középkori Európa története Gazdaság- és várostörténet

5441 t 136.

nagybal@elte.hu

Sághy Marianne egyetemi docens A középkori Európa története A késõ antikvitás társadalomés vallástörténete

5225

saghym@ceu.hu

Kozma Béla ny. adjunktus A középkori Európa története Kora középkori egyháztörténet

5813 t 135.

antalkozma@freemail.hu

Krász Lilla adjunktus 16–18. századi egyetemes történelem Társadalomtörténet, orvostörténet

5226 t 134.

krasz.lilla@chello.hu

Molnár Péter adjunktus Nyugat-Európa története a 10–15. században

5398 t 133.

pmolnar@ludens.elte.hu

Novák Veronika adjunktus Középkori és kora újkori társadalom és kultúra Nyugat-Európában

5398 t 245.

novakveronika@freemail.hu

Vajnági Márta tanársegéd A kora újkori Európa Intézmény- és társadalomtörténet

5225 t 246.

vajnagimarta@gmail.com

Klaniczay Gábor megbízott elõadó A középkori Európa története Szentkultusz, népi vallásosság

5227 t 137.

klaniczay@colbud.hu

204

t 246.


5101 t 133.

kerekesd@hotmail.com

BTK

Kerekes Dóra megbízott elõadó Az Oszmán Birodalom története 16–17. századi diplomáciatörténet

Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5101 _ 485-5257 kkmtt@ludens.elte.hu

dr. Horn Ildikó tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5808 hornildiko@ludens.elte.hu Bódi Gyöngyvér tanszéki elõadó

5101 kkmtt@ludens.elte.hu t 126.

A tanszék oktatói R. Várkonyi Ágnes professor emeritus Kora újkori magyar történelem

5245 t 120.

h7621var@ella.hu

Solymosi László egyetemi tanár Középkori magyar egyháztörténet

5810 t 121.

solymosi@btk.ppke.hu

Zsoldos Attila c. egyetemi tanár

5101 azsoldos@tti.hu t 121.

5244 szabo.pkaroly@chello.hu t 128.

Szabó Péter fõiskolai tanár 16–18. századi magyar történelem, Erdélyi fejedelemség Draskóczy István habil. egyetemi docens Középkori társadalomtörténet, Erdély

5163 t 122.

dra_istvan@yahoo.de

Hiller István egyetemi docens Kora újkori diplomáciatörténet

5101 t 124.

kkmtt@ludens.elte.hu

Horn Ildikó habil. egyetemi docens 16–17. századi magyar történelem

5808 t 127.

hornildiko@ludens.elte.hu

Kalmár János habil. egyetemi docens 16–18. századi magyar történelem

5806 t 125.

kkmtt@ludens.elte.hu

205


BTK

Ladányi Erzsébet ny. egyetemi docens Középkori társadalom- és jogtörténet

5244 t 128.

kkmtt@ludens.elte.hu

G. Etényi Nóra adjunktus Kora újkori magyar történelem

5116 t 124.

etenyino@t-online.hu

Molnár Antal habil. adjunktus Kora újkori magyar történelem

5811 t 123.

mulin@gmail.com

Thoroczkay Gábor adjunktus Árpád-kori magyar történelem

5812 t 119.

thorgab@freemail.hu

Dreska Gábor tanársegéd 14–15. századi magyar történelem

5809 t 118.

dreska@vipmail.hu

Mûvelõdéstörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5146 muveltort@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/muvtort

dr. Tõkéczki László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5349

A tanszék oktatói Kósa László egyetemi tanár

5456 19–20. századi magyar mûvelõdéstörténet, t 254. egyháztörténet, társadalomnéprajz

kosal@ludens.elte.hu

Csorba László egyetemi docens Újkori magyar történelem, mûvelõdéstörténet, egyháztörténet

5093 t 259.

csorba@hotmail.com

Heiszler Vilmos egyetemi docens Közép-európai mûvelõdési kapcsolatok

5329 t 260.

heiszlerv@hotmail.com

Kiss Gy. Csaba habil. egyetemi docens Nacionalizmus Kelet-Európában (19–20. század)

5091 t 256.

Tõkéczki László habil. egyetemi docens 19–20. századi magyar eszmetörténet Sajtótörténet, egyháztörténet, neveléstörténet

5093 t 257.

206


5146 t 259.

kovacs.richly@t-online.hu

Várkonyi Gábor habil. adjunktus Kora újkori magyar mûvelõdéstörténet, mentalitástörténet

5379 t 261.

gaborvarkonyi@hotmail.com

Ablonczy Balázs 20. századi magyar mûvelõdéstörténet

5379 t 261.

BTK

Richly Gábor adjunktus 20. századi magyar eszmetörténet Finn történelem

Ókori Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5263 btk.elte.hu/okortort/okortort.html

dr. Németh György tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5406 kritias@freemail.hu

A tanszék oktatói Németh György egyetemi tanár Görög és római történelem, görög felirattan

5406 t 141.

kritias@freemail.hu

Lõrincz Barnabás habil. egyetemi docens Római hadtörténet, római felirattan

5221 t 144.

Hegyi W. György adjunktus Görög és római történelem, római mentalitástörténet

5157 t 145.

hegyiw@freemail.hu

Patay-Horváth András adjunktus Görög és római történelem, tárgyi kultúra

5158 t 143.

pathorv@freemail.hu

Kató Péter tanársegéd Görög és római történelem, felirattan

5406 t 141.

pkato@hotmail.com

207


Történelem Segédtudományai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5124 tortenelemszak.elte.hu/intezet/segtud

dr. Borsodi Csaba tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5299 borsodi@ludens.elte.hu

BTK A tanszék oktatói Kardos József professor emeritus 20. századi mûvelõdés- és eszmetörténet

5187 t 154.

Bertényi Iván professor emeritus Történelem segédtudományai Középkori magyar történelem és kormányzattörténet

5299 t 152.

Glatz Ferenc egyetemi tanár Magyarország mûvelõdésés kulturtörténete

5187 t 154.

Vargyai Gyula ny. egyetemi tanár 19–20. század története (állam- és kormányzattörténet, hadtörténet)

5187 t 154.

Bak Borbála ny. egyetemi docens Magyarország történeti földrajza Történeti kutatás módszertana

5127 t 153.

Borsodi Csaba habil. egyetemi docens

5299 Történeti földrajz t 152. Magyarország kormányzatés igazgatástörténete 1526–1949 között

borsodi@ludens.elte.hu

Oborni Teréz egyetemi docens

5127 Történeti földrajz t 153. Magyarország kormányzata 1526–1686 Szögi László egyetemi docens Magyarországi egyházak igazgatástörténete, egyháztörténet

5127 t 153.

Katona András fõiskolai docens Történelemtanítás módszertana

5123 kato@ludens.elte.hu + Ifjúsági épület t II. em. 2..

208


5311 t 155.

Pandula Attila adjunktus Történelem segédtudományai

5110 t 156.

Tóth Krisztina adjunktus Középkori magyar történelem Segédtudományok

5127 t 153.

totkrisz@freemail.hu

Körmendi Tamás tanársegéd Magyarország történeti földrajza Árpád-kori magyar történelem Középkori latin paleográfia

5127 t 153.

kormendi@ludens.elte.hu

BTK

Lászayné Martos Ida adjunktus Történelemtanítás módszertana

Gecsényi Lajos c. egyetemi tanár Érszegi Géza c. egyetemi tanár Szász Zoltán c. egyetemi tanár Ress Imre c. egyetemi docens Újváry Gábor c. habil. egyetemi docens Nagy László mb. elõadó Történeti múzeológiai ismeretek A közmûvelõdés és a múzeumügy kapcsolatrendszere a 20. században

5124 t 154.

Történeti Russzisztikai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5207, 485-5200/5015 russistics@ludens.elte.hu www.russtudies.hu

dr. Szvák Gyula tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5015 russistics@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Krausz Tamás egyetemi tanár Orosz történelem a 20. században

5080 t 239.

tamas.krausz@t-online.hu

209


BTK

Szvák Gyula egyetemi tanár Orosz történelem a kora újkorban

5015 t 236.

russistics@ludens.elte.hu

Filippov Szergej adjunktus Orosz történelem a 17–19. században Középkori orosz irodalom és kultúra

5352 t 238.

szfilippov@t-online.hu

Szili Sándor tudományos segédmunkatárs Orosz történelem a 13–15. században

5015 t 238.

Gyóni Gábor

Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. II. em.

485-5204, 485-5200/5117, 5008 torteneti@ludens.elte.hu

dr. Majoros István tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5415 majorosi49@t-online.hu

A tanszék oktatói Diószegi István professor emeritus Urbán Aladár professor emeritus Balogh András egyetemi tanár abalogh44@freemail.hu Nemzetközi kapcsolatok a 20. században Dél-Ázsia története Majoros István egyetemi tanár Európa összehasonlító története a 19–20. században

majorosi49@t-online.hu

Székely Gábor egyetemi tanár Háborúk és nemzetközi szervek története

szekelyg@hotmail.com

Búr Gábor habil. egyetemi docens Brit kül- és gyarmatpolitika

burgabor@axelero.hu

Egedy Gergely habil. egyetemi docens Angolszász történelem

gergely.egedy@gmail.com

210


Lugosi Gyõzõ egyetemi docens Közel-Kelet története

lgyozo@mail.kossuth-klub.hu

Maruzsa Zoltán egyetemi adjunktus A hidegháború története Németország és Ausztria története a 20. században

maruzsaz@elte.hu

Pál István egyetemi tanársegéd A hírszerzés szerepe a 20. századi nemzetközi kapcsolatokban

stevepal@freemail.hu

BTK

Szilágyi Ágnes Judit habil. egyetemi adjunktus szaj@caesar.elte.hu Latin-Amerika története 19–20. század Ibéria története 19–20. század Magyar emigráció Latin-Amerikában

Meghívott óraadók Vadász Sándor professor emeritus A 19. és 20. század eszmetörténete Frank Tibor egyetemi tanár Az amerikai politikai intézményrendszer

tzsbe@hu.inter.net

Szerdahelyi István egyetemi docens Kelet-Ázsia története

i.szerdahelyi@freemail.hu

Gecse Géza óraadó Soknemzetiségû birodalmak külpolitikája a 19. században

gecsege@freemail.hu

Molnár Géza óraadó Fejezetek a nyugat-európai kereszténydemokrácia történetébõl

drgezamolnar@yahoo.com

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5205, 485-5200/5229 jelenkori_magyar_tortenet@lajt.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/ujmtt

dr. Gergely Jenõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

485-5205 gergelyjeno@freemail.hu 211


A tanszék oktatói

BTK

Pölöskei Ferenc professor emeritus 19–20. századi magyar történelem

5229 t 221.

Szabad György professor emeritus A reformkor története

5229 t 225.

Gergely András egyetemi tanár Reformkor, eszmetörténeti problémák a 19. században

5434 t 214.

Gergely Jenõ egyetemi tanár 20. századi magyar történelem és egyháztörténet

485-5205 gergelyjeno@freemail.hu t 218.

Izsák Lajos egyetemi tanár Magyarország története 1944 után

5194 t 241.

Pritz Pál egyetemi magántanár

5228 Magyarország külpolitikája a 20. században t 220.

drgergely@freemail.hu

izsak@ludens.elte.hu pritz@office.mta.hu

Salamon Konrád fõiskolai tanár

5062 csordasgabi@ludens.elte.hu Magyarország története a 20. században t Ifjúsági ép. II. em. 2. Erdõdy Gábor habil. egyetemi docens Nemzeti és polgári átalakulás kérdései a 19. században

5434 t 214.

Föglein Gizella habil. egyetemi docens Nemzetiségi kérdés, jogtörténet a 20. században

267-0820/5230 t 224.

Földes György egyetemi docens 1945 utáni politikatörténet, gazdaságtörténet, társadalomtörténet

5131 t 223.

phistory@phistory.hu

Pajkossy Gábor habil. egyetemi docens

5370 Reformkor, a politikai nyilvánosság szerepe t 225. Szerencsés Károly habil. egyetemi docens 5131 Magyarország története a 20. században t 223. Varga Zsuzsanna habil. egyetemi docens Magyarország agrártörténete a 20. században

212

5230 t 224.

ady@hu.inter.net


Csapó Csaba adjunktus Dualizmus kori magyar történelem

5298 t 216.

csapocsaba@index.hu

Zeidler Miklós adjunktus Magyarország külpolitikája 1918–1945

5229 t 216.

zeidlermiklos@freemail.hu

Pók Attila c. egyetemi docens

Fordító- és Tolmácsképzõ Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F t 109.

411-6500/5894 www.ftk.hu

dr. Klaudy Kinga tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5893 kklaudy@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Klaudy Kinga egyetemi tanár Fordítás elmélete és gyakorlata

5893 t 9.

kklaudy@ludens.elte.hu

Kurián Ágnes egyetemi docens Tolmácsolástechnika, jogi szakfordítás

5901 t 12.

agnes@kurian.hu

Papp Andrea egyetemi docens Fordítástechnika

5316

pappandrea@ludens.elte.hu

Szabari Krisztina egyetemi docens Tolmácsolástechnika

5897 t 13.

kszabari@ludens.elte.hu

Horváth Ildikó egyetemi adjunktus Tolmácsolástechnika

5896 t 3–4.

h_ildiko@t-online.hu

Láng Zsuzsa egyetemi adjunktus Tolmácsolástechnika

5778 t 3–4.

zsuzsa.lang@hotmail.com

Boronkay-Roe Zsuzsa nyelvtanár Tolmácsolástechnika

5896 t 3–4.

zsuzsaroe@quista.net

213

BTK

Dobszay Tamás habil. adjunktus

5125 19. század politikatörténete, t 215. igazgatástörténete, társadalomtörténete


Morgan, Paul lektor Angol nyelv Stieber, Andreas lektor Német nyelv

BTK

Zenei Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

központ: 411-6700/2381

dr. Bodnár Gábor tanszékvezetõ, egyetemi docens

485-5228, 2334

A tanszék oktatói Bodnár Gábor egyetemi docens Zeneelmélet, hangszerismeret, zongorakíséret

2334 t 10/c

Farkasné Dobszay Ágnes fõiskolai docens 2390 Zenetörténet t 11. Ivanyickaja Irina fõiskolai docens Zongora

2390 t 11.

Skripeczky Bertalanné fõiskolai docens Zongora

2390 t 11.

Sugárné Mindszenty Zsuzsanna fõiskolai docens Karének, kargyakorlat, vezénylés

2390 t 11.

Zongorné Juhász Irén fõiskolai docens Transzponálás-partitúraolvasás, zongora

2603 t 10/a

Bernáth András adjunktus Szolfézs, zeneelmélet

2390 t 11.

Dominkó István adjunktus Zongora

2390 t 11.

Erdõs Ákos adjunktus Karének, vezénylés, kórusirodalom

2390 t 11.

214


2390 t 11.

Herz Dorman Alíz adjunktus Magánének, hangképzés

2390 t 11.

Wiedemann Judit adjunktus Magánének, hangképzés

2390 t 11.

Daragó Rita Laura tanársegéd Szolfézs, zeneelmélet

2390 t 11.

Gál Ágnes tanársegéd Magánének, szolfézs

2390 t 11.

Horváth Ágnes tanársegéd Szolfézs, zeneelmélet

2390 t 11.

Pátkai Imre tanársegéd Zongora

2390 t 11.

BTK

Heim Mercedes adjunktus Magánének, hangképzés

215


MTA-ELTE kutatócsoportok MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5366 _ 411-6500/5034 bsze@racio.hu

dr. Kulcsár Szabó Ernõ, az MTA rendes tagja

5113, 5366 ksze@t-online.hu

A kutatócsoport munkatársai Kelemen Pál

kelemen.pal@gmail.com

Kékesi Zoltán

kekesiz@gmail.com

Szivák Tóth Viktor

További tagok Tverdota György egyetemi tanár Hansági Ágnes egyetemi docens Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens Oláh Szabolcs egyetemi docens Simon Attila egyetemi docens Szirák Péter egyetemi docens Fodor Péter fõiskolai docens Bónus Tibor adjunktus Kricsfalusi Beatrix tanársegéd Molnár Gábor Tamás tanársegéd Lörincz Csongor tudományos munkatárs Dánél Mónika megbízott elõadó Bednanics Gábor Kabdebó Lóránt ME

tverdotagyorgy@yahoo.com hansagiagnes@freemail.hu kszz@ludens.elte.hu olahszb@puma.unideb.hu simon_attila@hotmail.com pepin@puma.unideb.hu fodorpe@gmail.com bonustibor@yahoo.fr beatrix@kricsfalusi.hu gamolnar@gmail.com cslorincz@freemail.hu moniqmona@hotmail.com gabor@bednanics.hu kabdebolorant@gmail.com

Cseke Ákos PPKE Halász Hajnalka H. Nagy Péter Osztroluczky Sarolta

csekeakos@yahoo.fr halaszhajnalka@gmail.com h.nagy@freemail.hu

216


MTA-ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport dr. Gergely András egyetemi tanár

5434 drgergely@freemail.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t I. em. 131.

485-5208 jklement@ludens.elte.hu

A kutatócsoport munkatársai Cieger András tudományos munkatárs

cieger@freemail.hu

Klement Judit tudományos munkatárs

jklement@ludens.elte.hu

Csizmadia Dominika tudományos segédmunkatárs

spptwinning@yahoo.fr

Rácz Szilárd tudományos segédmunkatárs

raczszilard@gmail.com

Tevesz László tudományos segédmunkatárs

tevesz77@gmail.com

Lajtai László tudományos segédmunkatárs, fiatal kutató

lleithal@yahoo.fr

MTA-ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t II. em. 141. http://umnya.elte.hu

dr. Kiss Jenõ egyetemi tanár kullo@ludens.elte.hu

A kutatócsoport munkatársai Juhász Dezsõ egyetemi tanár

juhaszdezs@ludens.elte.hu

H. Tóth Tibor egyetemi docens

hatot@freeamil.hu

Fodor János tanársegéd

nfodorj@ludens.elte.hu

Balogh Lajos ny. tudományos fõmunkatárs

lajos.balogh@t-online.hu

Schultz Judit tudományos segédmunkatárs

schultzjut@gmail.com 217


MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzuem krt. 4/A

485-5200/5333, 5339 _ 485-5200/5034, 5333 bengilaci@hotmail.com

dr. Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

5339 szegedy@ludens.elte.hu

BTK A kutatócsoport munkatársai Balázs Mihály egyetemi tanár Horváth Iván egyetemi tanár Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár Arany Zsuzsanna tudományos munkatárs Bengi László tanársegéd Józan Ildikó tanársegéd Keserû Gizella tudományos segédmunkatárs Tóth Péter tudományos segédmunkatárs Kolozsy-Kiss Eszter PhD-hallgató László Erika PhD-hallgató Végh Dániel PhD-hallgató Tarcsai Zoltán hallgató Tóth-Czifra Júlia hallgató

MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554; 2915 _ 411-6553

218

dr. Szabó Miklós akadémikus

411-6554


Szabó Miklós egyetemi tanár

archinst@ludens.elte.hu

Tankó Károly tudományos munkatárs

csisztar@gmail.com

Timár Lõrinc tudományos segédmunkatárs

timar.lor@gmail.com

BTK

A kutatócsoport munkatársai

MTA-ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D vasaryi@gmail.com

dr. Vásáry István egyetemi tanár

5396 hulagu@t-online.hu

A kutatócsoport munkatársai Vásáry István egyetemi tanár

hulagu@t-online.hu

Baski Imre tudományos fõmunkatárs

imrebaski@gmail.com

Dobrovits Mihály tudományos munkatárs

dobrovits@gmail.com

Seres István tudományos segédmunkatárs

seres.istvan@gmail.com

MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5237 _ 485-5239

dr. Kelemen János, az MTA levelezõ tagja

5494 jim218@t-online.hu

A kutatócsoport munkatársai Kelemen János egyetemi tanár

jim218@t-online.hu

Tõzsér János tudományos fõmunkatárs

jantozser@gmail.com

219


BTK

Bárány Tibor tudományos segédmunkatárs

barany.tibor@gmail.com

Csaba Ferenc tudományos segédmunkatárs

csferenc@yahoo.com

Farkas Katalin külsõ munkatárs

farkask@ceu.hu

Kálmán László külsõ munkatárs

kalman@nytud.hu

Zvolenszky Zsófia külsõ munkatárs

zvolenszky@nyu.edu

MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F t I. em. 13.

411-6500/5870 _ 411-6500/5399 gam@cs.elte.hu

dr. Maróth Miklós akadémikus

5399 maroth@btk.ppke.hu

A kutatócsoport munkatársai Maróth Miklós akadémikus

maroth@btk.ppke.hu

Mayer Gyula tudományos fõmunkatárs

gam@cs.elte.hu

Szovák Kornél tudományos fõmunkatárs

szovak@vipmail.hu

Monostori Martina tudományos munkatárs

monostorimartina@mobilposta.hu

Adorjáni Zsolt tudományos segédmunkatárs adorjanizs@gmail.com Juhász Erika tudományos segédmunkatárs

juhasz.erika@gmail.com

Marton József tudományos segédmunkatárs iosephus@freemail.hu Szebelédi Zsolt tudományos segédmunkatárs opimins@freemail.hu

220


MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport dr. Gergely Jenõ egyetemi tanár

BTK

A kutatócsoport munkatársai Gergely Jenõ egyetemi tanár Vida István tudományos tanácsadó Réfi Attila tudományos segédmunkatárs Sziklai István tudományos segédmunkatárs

MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5207 _ 485-5207 russistics@ludens.elte.hu www.russtudies.hu

dr. Szvák Gyula, az MTA doktora

5015 russistics@ludens.elte.hu

A kutatócsoport munkatársai Szvák Gyula egyetemi tanár Szili Sándor tudományos segédmunkatárs Kríza Ágnes Botor Tímea Gyóni Gábor

221


Doktori iskolák Filozófiatudományi Doktori Iskola BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

411-6500/5216

dr. Kelemen János a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár, akadémikus Gáll Katalin adminisztráció

5216 filint@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A doktori iskola a kar Filozófia Intézetének, valamint Mûvészetelméleti és Médiakutatási Inté zetének keretében mûködik, tevékenysége a szellemi élet széles területeire terjed ki. Az egyes programok átfogják a mûvészetek és a fõbb filozófiai diszciplínák számos problémáját. A doktoranduszok – a különbözõ doktori programokon belül eltérõ mértékben – a ma mûvelt filozófiai diszciplínák (metafizika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, nyelvfilozófia, a logika filozófiája, politikai és morálfilozófia, esztétika, hermeneutika, logika stb.) szinte teljes körét tanulmányozhatják. Az iskola a filozófiatörténet két nagy korszakának (ókor, újkor) tanulmányozását is lehetõvé teszi, és külön oktatási programokat indít a kortárs filozófiai gondolkodás mindhárom meghatározó irányzatának (az analitikus filozófia, a hermeneutika és a fenomenológia) tárgykörében. Az iskola együttmûködik a kar más programjaival, igény szerint biztosítva filozófiai kurzusokat pl. nyelvész és irodalmár doktoranduszoknak a tudományáguk vagy konkrét kutatási témájuk szempontjából releváns kérdések terén. A doktori iskola oktatási programjai: • Analitikus filozófia (vezetõ: dr. Kelemen János egyetemi tanár) • Antik filozófia (vezetõ: dr. Steiger Kornél egyetemi tanár) • Az újkor filozófiatörténete (vezetõ: dr. Boros Gábor egyetemi tanár) • Esztétika (vezetõ: dr. Radnóti Sándor egyetemi tanár) • Fenomenológia (vezetõ: dr. Mezei Balázs habilitált egyetemi docens) • Film-, Média- és Kultúraelmélet (vezetõ: dr. György Péter egyetemi tanár) • Hermeneutika (vezetõ: dr. Fehér M. István egyetemi tanár) • Logika (vezetõ: dr. Máté András egyetemi docens) • Politikai filozófia (vezetõ: dr. Ludassy Mária egyetemi tanár)

A doktori iskola oktatóinak névsora Almási Miklós professor emeritus, MHAS Bacsó Béla egyetemi tanár, DSc Boros Gábor egyetemi tanár, DSc E. Szabó László egyetemi tanár PhD Erdélyi Ágnes egyetemi tanár, DSc Fehér M. István egyetemi tanár, CMHAS György Péter egyetemi tanár, DSc Kelemen János egyetemi tanár, CMHAS

222

Ludassy Mária egyetemi tanár, DSc Mezei Balázs egyetemi tanár, DSc Poszler György professor emeritus, MHAS Kovács András Bálint egyetemi tanár, DSc Radnóti Sándor egyetemi tanár, DSc Steiger Kornél egyetemi tanár, CSc Bodnár M. István egyetemi docens, CSc Gács Anna egyetemi docens, PhD


Fodor Géza DSc Gángó Gábor DSc Házas Nikolett PhD Hörcher Ferenc CSc Huoranszki Ferenc DSc Kiss Endre DSc Kovács Gábor PhD Lautner Péter CSc Margitházi Bea PhD Mekis Péter PhD Mester Béla PhD Mesterházi Miklós Nagy József PhD Olay Csaba PhD Orbán Katalin PhD Papp Zoltán PhD Pintér Tibor PhD Pogonyi Szabolcs PhD Sain Ildikó CSc Schein Gábor PhD Schmal Dániel PhD Schwendtner Tibor CSc Seregi Tamás PhD Szalai Judit PhD Szegedi Nóra PhD Ullmann Tamás PhD Varga Balázs PhD Zvolenszky Zsófia PhD

BTK

Gelencsér Gábor habil. egyetemi docens, PhD Geréby György egyetemi docens, CSc Gulyásné Csikós Ella egyetemi docens, CSc Hirsch Tibor egyetemi docens, PhD Kaposi Márton habil. ny. egyetemi docens, CSc Máté András egyetemi docens, CSc Miklós Tamás egyetemi docens, CSc Müllner András habil. egyetemi docens, PhD Orthmayr Imre egyetemi docens, CSc Rényi András habil. egyetemi docens, PhD Ruzsa Ferenc egyetemi docens, CSc Somlyó Bálint egyetemi docens, PhD Szécsényi Endre egyetemi docens, PhD Szilágyi Ákos habil. egyetemi docens, PhD Tütõ László ny. egyetemi docens, CSc Hammer Ferenc adjunktus, PhD Joó Mária habil. adjunktus, CSc Sajó Sándor adjunktus, PhD Toronyai Gábor adjunktus, PhD Vajdovich Györgyi adjunktus, PhD Tõzsér János tudományos munkatárs, PhD Bárány István PhD Bene László CSc Betegh Gábor PhD Borbély Gábor CSc Darida Veronika PhD Demeter Tamás PhD Faragó-Szabó István PhD Farkas Katalin CSc

Irodalomtudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5113 titk.itdi@gmail.com iskola.dr.hu

dr. Kulcsár Szabó Ernõ a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár Bodnár Krisztina adminisztráció

5113 titk.itdi@gmail.com

A doktori iskola bemutatása A doktori iskola oktatási programjai: • A 20. század elsõ felének irodalma. A Nyugat és kora (vezetõ: dr. Trevoda György egyetemi tanár) • A legújabb kori magyar irodalom (vezetõ: dr. Schein Gábor habil. egyetemi docens) • A magyar barokk irodalom (vezetõ: dr. Orlovszky Géza egyetemi docens) • A magyar és európai felvilágosodás (vezetõ: dr. Szilágyi Márton habil. egyetemi docens) • A magyar reneszánsz és kora (vezetõ: dr. Horváth Iván egyetemi tanár) • Amerikanisztika (vezetõ: dr. Frank Tibor egyetemi tanár) 223


BTK

• Angol és amerikai irodalom a 20. században (vezetõ: dr. Sarbu Aladár egyetemi tanár) • Angol reneszánsz és barokk irodalom (vezetõ: dr. Géher István egyetemi tanár) • Az orosz irodalom és irodalomkutatás (vezetõ: dr. Kroó Katalin habil. egyetemi docens) • Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában (vezetõ: dr. Hetényi Zsuzsa egyetemi docens) • Az uráli népek folklórja és irodalma (vezetõ: dr. Csepregi Márta habil. egyetemi docens) • Általános irodalomtudomány (vezetõ: Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár) • Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig (vezetõ: dr. Maár Judit egyetemi docens) • Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig (vezetõ: dr. Szabics Imre) • Germanisztikai irodalomtudomány (vezetõ: dr. Orosz Magdolna egyetemi tanár) • Italinisztikai irodalom- és mûvelõdéstörténet (vezetõ: dr. Szkárosi Endre habil. egyetemi docens) • Kortárs latin-amerikai elbeszélõ irodalom alkotásainak szövegvizsgálata (vezetõ: dr. Scholz László egyetemi tanár) • Könyvtártudomány (vezetõ: dr. Sebestyén György egyetemi tanár) • Összehasonlító irodalomtudomány (vezetõ: dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár) • Portugál nyelvû irodalmak: a prózai mûfajok története (vezetõ: Pál Ferenc egyetemi tanár) • Romantika (vezetõ: dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár) • Skandinavisztika (vezetõ: dr. Masát András egyetemi tanár, dr. Mádl Péter egyetemi docens) • Szláv irodalmak (vezetõ: dr. Milosevits Péter egyetemi docens)

A doktori iskola oktatóinak névsora Almási Zsolt Balogh F. András Balogh Piroska Bán Zsófia egyetemi docens, PhD Bánki Éva Bereczki András Bereczki Gábor Bezeczky Gábor az MTA doktora, CSc Bikfalvy Péter egyetemi docens, PhD Bíró Ferenc ny. egyetemi tanár, DSc Bollobás Enikõ habil. egyetemi docens, CSc Bónus Tibor adjunktus, PhD Cseppentõ István Csepregi Márta habil. egyetemi docens Csikós Dóra Csûrös Merhán Miklós Dávidházi Péter egyetemi tanár, DSc Dévényi Levente Devescovi Balázs Domokos Péter ny. egyetemi tanár, DSc Dukkon Ágnes fõiskolai tanár, DSc Eisemann György egyetemi docens, CSc Falvay Dávid Farkas Ákos Federmayer Éva egyetemi docens, CSc Ferencz Gyõzõ egyetemi docens, PhD Ferenczi Attila Filippov Szergej Frank Tibor egyetemi tanár, DSc Fried Ilona Friedrich Judit egyetemi docens, CSc

224

Géher István egyetemi tanár, CSc Gera Judit egyetemi tanár, CSc Gyivicsán Anna ny. egyetemi tanár, CSc Gyöngyösi Mária György Péter Gyõrffy Miklós egyetemi tanár, CSc Hajdú Ágnes Han Anna habil. egyetemi docens, CSc Heé Veronika adjunktus, PhD Hetényi Zsuzsa egyetemi docens, CSc Horváth Ágnes Horváth Iván egyetemi tanár, DSc Horváth Krisztina adjunktus, CSc Horváth Péter Jakabfi Anna Jeney Zoltán Kalafatics Zsuzsanna Kalavszky Zsófia Kállay Géza egyetemi docens, PhD Kálmán C. György Kalmár Anikó Karafiáth Judit egyetemi docens, CSc Kelemen János Kenyeres János Kenyeres Zoltán egyetemi tanár, DSc Kerekes Amália Kerekes Gábor egyetemi docens, PhD Kerezsi Ágnes Kiss Farkas Gábor Kiss Gy. Csaba Kiss Szemán Róbert


Riso Clara Rodrigues Ernesto Rónay László ny. egyetemi tanár, DSc S. Sárdi Margit egyetemi docens, CSc Sallay Géza ny. egyetemi tanár, CSc Sarbu Aladár egyetemi tanár, DSc Sárközy Péter egyetemi magántanár (Róma), CSc Schein Gábor habil. egyetemi docens Scholz László egyetemi tanár, PhD Scholtz Lászlóné Halácsy Katalin egyetemi docens, PhD Sebestyén György egyetemi tanár, CSc Seláf Levente Sipos Lajos egyetemi tanár, CSc Sirató Ildikó Szabics Imre egyetemi tanár, DSc Szabó B. István habil. egyetemi docens, PhD Szalay Krisztina egyetemi docens, CSc Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár, MHAS Szíj Enikõ egyetemi docens, CSc Szilágyi Ákos Szilágyi Márton habil. egyetemi docens, CSc Szilárd Léna ny. egyetemi tanár, DSc Szkárosi Endre habil. egyetemi docens, PhD Szokolov Atanaszova Denise Tarnói László ny. egyetemi tanár, CSc Takács Ferenc egyetemi docens, PhD Takács József egyetemi docens, PhD Tarján Tamás egyetemi docens, CSc Tegyey Gabriella Tolcsvai Nagy Gábor Törõ Krisztina Török Tamara Tóth Réka Tóvári Judit Tverdota György egyetemi tanár, DSc Varga Péter Várnai Dorota Vasas László adjunktus, PhD Voigt Vilmos Voit Krisztina Vörös Imre ny. egyetemi tanár, DSc Zöldhelyi Zsuzsa ny. egyetemi tanár, DSc

Meghívott oktatók Dobos István Fabiny Tibor Hoppál Mihály Jákfalvi Magdolna Kovács Árpád Kurdi Mária

Nuzzo Armando Szirák Péter Szõke Katalin Szõnyi György Endre Vajda Károly

225

BTK

Kiss Z. Tamás Kiszl Péter Király Edit Király Erzsébet ny. egyetemi tanár, CSc Komáromy Zsolt Kovács Árpád egyetemi tanár, DSc Kövecses Zoltán egyetemi tanár, DSc Krasztev Péter Kroó Katalin habil. egyetemi docens, CSc Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár, MHAS Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens, PhD Kulin Katalin ny. egyetemi tanár, DSc Kurdi Imre habil. egyetemi docens, PhD Laczházi Gyula Lebovics Viktória Lukács István habil. egyetemi docens, PhD Maár Judit egyetemi docens, CSc Machado Nunes Marcos Mádl Antal ny. egyetemi tanár, DSc Mádl Péter egyetemi docens, CSc Magyarics Tamás habil. egyetemi docens, PhD Margócsy István habil. egyetemi docens, PhD Marinho Marcelo Masát András Menczel Gabriella Milosevits Péter egyetemi docens, CSc Nagy Attila Nagy István Nagy József Nagy Katalin Németh István Orbán Jolán Orlovszky Géza egyetemi docens, CSs Orosz Magdolna egyetemi tanár, DSc Pál Ferenc Palágyi Tivadar Pálvölgyi Mihály Péter Ágnes egyetemi tanár, CSc Péteri Éva Petrov Petar Pikli Natália Radek Tünde Rákóczi István


Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/2253 arthist@ludens.elte.hu

BTK

dr. Kelényi György a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

2257 kelenyi43@ludens.elte.hu Pállné Egyed Erzsébet adminisztráció

2253 arthist@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A mûvészettörténeti program célkitûzése a magyarországi mûvészet minél szélesebb körû kutatása – a középkortól kezdve egészen a mai napig. A programba beletartoznak a mûemlékek (és a mûemlékvédelem kulturális kérdései), a hazai gyûjtemények, a külföldön fellelhetõ hungarikák felkutatása, elemzése és a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetõvé tétele. Ugyanilyen fontos a hazai mûvészetelmélet kritikai kiadása és a hazai mûkritika jelentõs egyéniségeinek felkutatása, életmûvük elemzése, értékelése. Az elméleti tudásanyag megszerzésén kívül a gyakorlati tájékozottság is elengedhetetlen: a hazai (és lehetõség szerint a külföldi) múzeumok kiállított és raktári anyagának megismerése. Ugyanilyen fontos a konzerválás, a restaurálás, a mûemléki rekonstrukció technikai problémáival történõ megismerkedés. Mindezeket a feladatokat természetesen külsõ szakemberek bevonásával – és részben az intézeten kívüli helyszíneken – lehet csak megoldani.

A doktori iskola oktatóinak névsora Törzstagok Bacsó Béla egyetemi tanár, DSc Kelényi György egyetemi tanár, DSc Keserü Katalin egyetemi tanár, PhD Marosi Ernõ egyetemi tanár, MHAS

Ruzsa György egyetemi tanár, DSc Galavics Géza tudományos fõmunkatárs, MTA MKI, MHAS Sisa József tudományos fõmunkatárs, MTA MKI, DSc

Oktatók Passuth Krisztina professor emeritus, DSc Kelényi György egyetemi tanár, DSc Keserü Katalin egyetemi tanár, PhD Marosi Ernõ egyetemi tanár, MHAS

Eörsi Anna egyetemi docens, PhD Tímár Árpád tudományos fõmunkatárs, MTA MKI, CSc Czére Andrea osztályvezetõ, Szépmûvészeti Múzeum, DSc

Meghívott oktatók Klein Rudolf egyetemi tanár, CSc Sturcz János egyetemi docens, PhD Ágoston Julianna adjunktus, PhD Szõke Annamária adjunktus, PhD

226

Beke László tudományos fõmunkatárs MTA MKI, DSc Pataki Gábor tudományos fõmunkatárs MMA MKV, DSc András Edit tudományos munkatárs, PhD


Gergely Mariann osztályvezetõ MNG, PhD Sasvári Edit mûvészettörténész MNG, PhD

Turai Hedvig mûvészettörténész, PhD Ujvári Péter mûvészettörténész, PhD

A kortárs mûvészetelmélet problémái és konzultáció Cluny I. és II. Goya Magyar emlékek Itáliában Magyar emlékek Itáliában II. Raffaelo: Az Atheni iskola és kapcsolata az Ambrosiana-beli kartonnal Tájképfestészet az antikvitásban: Fikció vagy realitás

dr. Hans Belting dr. Andreas Bräm dr. Werner Hoffmann Sárközy Péter egyetemi magántanár Sárközy Péter egyetemi magántanár prof. Alessandro Rovetta

A védési eljárásban közremûködõ szakember:

prof. Mario Schwarz

BTK

Külföldi meghívott oktatók

prof. Agnes Rouveret

Néprajztudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203, 485-5200/5310

dr. Voigt Vilmos a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár Barics Veronika adminisztráció

5310 voigt@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása Az ELTE BTK Néprajzi Intézetében az újszerû PhD-képzés kezdete óta mûködik doktori iskola (két önálló programmal). Magyar egyetemen jelenleg ez az egyetlen önálló néprajzi doktori program, máshol csak más iskolákon belül van néprajzi irányultság. Az elkészült dolgozatok közül több nyomtatásban is megjelent. Ezek közül saját kiadvány: Bárth Dániel: Esküvõ, keresztelõ, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. Szövegek és elemzések 1. Budapest, MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, 2005. Oktatási programok: • Európai etnológia (vezetõ: dr. Paládi-Kovács Attila egyetemi tanár). Preferált kutatási té mák: brit, német, francia, skandináv néprajztudományi iskolák; közösségek, népesedés, család- és háztartásszervezet; egyéni életpályák; néprajzi forráskritika; ökológiai antropológia; néprajzi térképek, atlaszok, kartográfiai módszer; történeti források, történeti néprajz, a mindennapi élet története; a néprajzi kutatás etikája és eredményeinek alkalmazása. 227


BTK

A megjelent disszertációk: • Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza. Budapest, Akadé miai Kiadó, 2005. • Balogh Balázs: Gazdák és zsellérek: gazdálkodási stratégiák Tápon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. • Báti Anikó: Régi és új elemek a cserépfalui konyhán. (Néprajzi Kiskönyvtár 1.) Budapest, Magyar Néprajzi Társaság, 2008. • Fodor Ferenc: A Duna–Tisza-közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2008. • Klamár Zoltán: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén 1900–2000. Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2006. • Kocsis Aranka: A gazda, a családja, a munka és a hatalom: értékváltozások egy kialföldi faluban. Pozsony, Kalligram, 2006. • Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI–XVII. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. • Kovács Nóra: „Szállítható örökség” – A magyar kulturális örökség elemei a Buenos Aires-i magyarok között. Budapest, MTA Etikai–nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2009. • Vass Erika: A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma. (Könyv és CD-lemez.) Budapest, MTA Könyvtára, 2009. • Magyar és összehasonlító folklorisztika (vezetõ: dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár). Preferált kutatási témák: magyar folklór, történeti folklór, modern magyar folklór, folklorizmus; népzene, néptánc, népmûvészet, gyermekfolklór; magyar folklór Magyarország határain kívül; nemzetiségek, etnikus (vagy egyéb) kisebbségek folklórja; finnugor (uráli) folklór; vallási folklór, mitológia, sámánizmus, népi vallásosság; komplex rendszerek (pl. etnobotanika, etnomedicina, népi jog, etnopszichológia stb.) folklórja; etnometodológia, szimbolika, etnoszemiotika, a mindennapi élet szemiotikája; összehasonlító folklorisztika; módszertan, tudománytörténet, a folklór esztétikája, ideológia és folklór. A megjelent disszertációk: • Dallos Edina: Természetfölötti szereplõk a tatár varázsmesékben (A sárkány, a boszorkány és a táltos ló). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. • Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. • Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Murvavidéken. Lendva, Studio Artis – Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet, 1999. • Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Budapest, Európai Folklór Intézet, Osiris Kiadó, 2000. • Lanczendorfer Zsuzsanna: „Mindent apámról...”. Egy sokoróaljai iparos emlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. • Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Budapest, Dunaszerdahely, Osiris Kiadó, Lilium Aurum, 2002. • Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai. Budapest, Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, 2008. • Szapu Magda: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Budapest, Századvég Kiadó, 2002. • Szíjjártó Csaba: A cigány útra ment... Cigányzenekaraink, valamint népzenei és néptánctársaságok külföldjárása a kezdetektõl a kiegyezésig. (Korabeli sajtódokumentumok alapján) Budapest, Masszi Kiadó, 2002. 228


A doktori iskola oktatóinak névsora Balázs Géza egyetemi tanár, CSc Domokos Péter professor emeritus, DSc Kapitány Ágnes egyetemi tanár, DSc Lukács László egyetemi tanár, DSc Paládi-Kovács Attila egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja Verebélyi Kincsõ egyetemi tanár, DSc Voigt Vilmos egyetemi tanár, DSc Boros Balázs egyetemi docens, PhD Deáky Zita egyetemi docens, PhD Kocsis Gyula egyetemi docens, PhD Küllõs Imola habil. egyetemi docens, DSc

Mohay Tamás habil. egyetemi docens, CSc Szilágyi Miklós egyetemi docens, DSc Tari Lujza egyetemi docens, CSc Bali János adjunktus, PhD Bárth Dániel adjunktus, PhD Vincze Kata Zsófia adjunktus, PhD Sárkány Mihály tudományos osztályvezetõ, PhD Fülemüle Ágnes tudományos fõmunkatárs, PhD Juhász Katalin tudományos fõmunkatárs, PhD Kristóf Ildikó tudományos fõmunkatárs, PhD Szarvas Zsuzsa múzeumi osztályvezetõ, PhD Hoppál Mihály tudományos tanácsadó, DSc

Nyelvtudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

411-6700/5144

dr. Ban´czerowski Janusz a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár dr. Lesfalviné Csengõdi Ágnes adminisztráció

5144 csengodi@ludens.elte.hu bjanusz@ludens.elte.hu

A doktori iskola rövid bemutatása A doktori iskola a következõ intézeteket integrálja a képzésben: Angol–Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport, Germanisztikai Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Orientalisztikai Intézet, Ókortudományi Intézet, Romanisztikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet. A doktori iskola tudományos mûhely is: a doktoranduszok nem csupán elõadásokat hallgatnak vagy meghatározott munkákról referálnak, hanem önálló, de mégis (fõképp kezdetben) irányított tudományos tevékenységet (rövidebb lélegzetû közlemények, recenziók írása) foly229

BTK

• Tari János: Néprajzi filmezés Magyarországon. Budapest, Európai Folklór Intézet, 2002. • Vincze Kata Zsófia: Visszatérõk a tardíciókhoz. Elszakadás a zsidó hagyománytól és a báál tsuvá jelenség kérdései a rendszerváltás utáni Budapesten. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2009. • Ezen kívül CD-ROM és egyéb formákban is (pl. Papp Árpád: A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza; Raffai Judit: Vajdasági magyar népmesekatalógus).


BTK

tatnak. Ezeket a munkákat a program résztvevõi megvitatják, s az ilyen vitaalkalmakra a többi program oktatóit és hallgatóit is meghívják. A tudományos mûhely jelleget erõsíti az is, hogy az egyes programok meghatározott mértékig átjárhatók, szellemiségét a nyelvtudomány egységének gondolata hatja át. Általánosan kötelezõ minden programban az illetõ filológiába való bevezetés, valamint általános, illetve elméleti nyelvészeti ismeretek hallgatása. Ezt követik azok a szûkebb szakstúdiumok, amelyek a disszertáció témájába vágnak. Oktatási programok: • Angol nyelvészet (vezetõ: dr. Varga László egyetemi tanár) • Arabisztika (vezetõ: dr. Fodor Sándor egyetemi tanár) • Általános turkológia (vezetõ: dr. Vásáry István egyetemi tanár) • Elméleti nyelvészet (vezetõ: dr. Bánréti Zoltán egyetemi docens) • Fordítástudomány (vezetõ: dr. Klaudy Kinga egyetemi tanár) • Germanisztikai nyelvtudomány (vezetõ: dr. Manherz Károly egyetemi tanár) • Iranisztika (vezetõ: dr. Jeremiás Éva egyetemi tanár) • Japán filológia (vezetõ: Yamaji Masanori egyetemi docens) • Magyar nyelvészet (vezetõ: dr. Kiss Jenõ egyetemi tanár, akadémikus) • Mongolisztika (vezetõ: dr. Birtalan Ágnes habil. egyetemi docens) • Ókortudomány (vezetõ: dr. Déri Balázs egyetemi tanár) • Orosz nyelvészet (vezetõ: dr. Zoltán András egyetemi tanár) • Romanisztika (vezetõ: dr. Giampaolo Salvi egyetemi tanár) • Sinológia (vezetõ: dr. Hamar Imre egyetemi tanár) • Szláv nyelvtudomány (vezetõ: dr. Ban´czerowski Janusz egyetemi tanár) • Uráli nyelvészet és nyelvek (vezetõ: dr. Havas Ferenc egyetemi tanár)

A doktori iskola oktatóinak névsora Abaffy Erzsébet professor emeritus, DSc Adamik Tamás egyetemi tanár, DSc Ban´czerowski Janusz egyetemi tanár, DSc Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, CSc Benkõ Loránd professor emeritus, MHAS Bereczki Gábor professor emeritus, DSc Borzsák István professor emeritus, MHAS Damjanovic Stepan egyetemi tanár, DSc Déri Balázs egyetemi tanár, PhD Fábián Pál professor emeritus, DSc Nyomárkay István professor emeritus, CMHAS Fodor Sándor egyetemi tanár, DSc Gadányi Károly egyetemi tanár, DSc Hajdú Mihály egyetemi tanár, DSc Hamar Imre egyetemi tanár, CSc Havas Ferenc egyetemi tanár, CSc Hessky Pálné egyetemi tanár, CSc Honti László egyetemi tanár, CMHAS Jászay László egyetemi tanár, DSc Jeremiás Éva egyetemi tanár, CSc Juhász Dezsõ egyetemi tanár, CSc Klaudy Kinga egyetemi tanár, DSc Kara György egyetemi tanár, CMHAS Keszler Borbála egyetemi tanár, DSc Kiefer Ferenc egyetemi tanár, MHAS Kiss Jenõ egyetemi tanár, MHAS

230

Komlosiné Knipf Erzsébet egyetemi tanár, CSc Manherz Károly egyetemi tanár, CSc Neweklowsky Gerhard egyetemi tanár, DSc Péter Mihály egyetemi tanár, DSc Ressel Gerhard egyetemi tanár, DSc Rédei Károly egyetemi tanár, MHAS Ritoók Zsigmond professor emeritus, MHAS Salvi Giampaolo egyetemi tanár, DSc Szathmári István professor emeritus, DSc Tatár Béla egyetemi tanár, CSc Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár, DSc Töttössy Csaba ny. egyetemi tanár, CSc Varga László egyetemi tanár, DSc Vásáry István egyetemi tanár, DSc Wild Katalin egyetemi tanár, CSc Zoltán András egyetemi tanár, DSc N. Rózsa Erzsébet fõiskolai tanár, PhD Madas Edit az MTA doktora, DSc Ács Péter egyetemi docens, CSc Bánréti Zoltán egyetemi docens, CSc Barta Péter egyetemi docens, CSc Bartos Huba egyetemi docens, CSc Birtalan Ágnes habil. egyetemi docens, CSc Bolonyai Gábor egyetemi docens, CSc Csepregi Márta habil. egyetemi docens, PhD Dévényi Kinga egyetemi docens, CSc


Siptár Péter habil. egyetemi docens, DSc Szabó Rita egyetemi docens, PhD Szíj Enikõ egyetemi docens, CSc Szijj Ildikó egyetemi docens, PhD Sztanó László egyetemi docens, CSc Törkenczy Miklós habil. egyetemi docens, CSc Yamaji Masanori egyetemi docens, CSc Zelliger Erzsébet egyetemi docens, CSc Zsilák Mária egyetemi docens, PhD Nyitrai István tudományos fõmunkatárs, CSc Saber-el Adli tudományos fõmunkatárs, CSc Balogh Péter adjunktus, PhD Dési Edit adjunktus, CSc Kovács Oxána adjunktus, CSc Oszipova Irina adjunktus, PhD Palásti Katalin adjunktus, PhD Szigetvári Péter adjunktus, PhD Tyiskina Irina adjunktus, PhD Baski Imre tudományos fõmunkatárs, CSc Bródy Mihály tudományos fõmunkatárs, DSc Róka Jolán tudományos fõmunkatárs, CSc Hajnal István tudományos kutató, PhD

BTK

Erb Mária egyetemi docens, CSc Fábián Zsuzsanna habil. egyetemi docens, CSc Faluba Kálmán egyetemi docens, PhD Fehér Erzsébet egyetemi docens, PhD Friedrichné Haader Lea egyetemi docens, CSc Hollós Attila egyetemi docens, CSc Iványi Tamás egyetemi docens, PhD Kálmán László egyetemi docens, CSc Kese Katalin egyetemi docens, CSc Kniezsa Veronika egyetemi docens, CSc Komlósy András egyetemi docens, CSc Ladányi Mária habil. egyetemi docens, CSc Lax Éva egyetemi docens, PhD Lengyel Klára habil. egyetemi docens, CSc Mátai Mária habil. egyetemi docens, DSc Mollay Erzsébet egyetemi docens, CSc Morvay Károly egyetemi docens, PhD Nádasdy Ádám habil. egyetemi docens, CSc Newson, Mark egyetemi docens, PhD Ormos István habil. egyetemi docens, PhD Péri Benedek egyetemi docens, PhD Sárközi Alice c. egyetemi docens, CSc

Meghívott oktatók Ágel Vilmos egyetemi tanár, CSc Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár, DSc Dezsõ László egyetemi tanár, DSc H. Tóth Imre egyetemi tanár, DSc Helimski, Eugen egyetemi tanár, DSc Kövecses Zoltán egyetemi tanár, DSc Pálfy Miklós egyetemi tanár, CSc Janurik Tamás fõiskolai tanár, CSc Albert Sándor egyetemi docens, CSc Benedek Gergely egyetemi docens, CSc Horváth Katalin egyetemi docens, CSc Kiss Sándor egyetemi docens, CSc

Magyar István Lénárd egyetemi docens, PhD Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens, PhD Vig István habil. egyetemi docens, PhD Marosán Lajos adjunktus, PhD Surányi Balázs tudományos munkatárs, PhD Szilágyi Zsolt tudományos munkatárs, PhD Balching Katuu lektor, DLA Dzs. Coloo lektor, DLA D. Bayartu vendégtanár, PhD Kádár László vendégtanár Kõhalmi Katalin vendégtanár, CSc

Történelemtudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5229 ujkorimagyar@freemail.hu

dr. Gergely Jenõ, a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár Horváth Ildikó adminisztráció

5229 ujkorimagyar@freemail.hu gergelyjeno@freemail.hu

231


A doktori iskola bemutatása

BTK

A doktori iskola keretében együttmûködõ oktatási egységek: Történeti Intézet, Régészettudományi Intézet, Egyiptológia Tanszék (Ókortudományi Intézet), Török Tanszék (Orientalisztikai Intézet). A doktori iskola teljes egészében lefedi a történelemtudományok tudományágában felsorolt diszciplínákat. Az egyes programokban a szakma legkiválóbbjai mûködnek, számos akadémikus, nemzetközi hírû tudósok, a kar vezetõ oktatói. Valamennyi doktori programnál a disszertációt benyújtás elõtt általában munkahelyi vitára bocsátják, amelyen a doktoranduszok is részt vesznek. Egyes pályázatokba (OTKA, OKTK) a doktoranduszokat is bevonják, akik így hasznosan és aktívan részt tudnak venni a programok, tanszékek munkájában. Részint maga az iskola, részint egy-egy program vagy több program közösen rendez konferenciákat a doktoranduszok számára. Oktatási programok: • 19. és 20. századi Kelet-európai történelem (vezetõ: dr. Krausz Tamás egyetemi tanár) • Assziriológia és hebraisztika–judaisztika (vezetõ: dr. Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens) • Az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság története (vezetõ: dr. Dávid Géza egyetemi tanár) • Egyiptológia (vezetõ: dr. Bács Tamás habil. egyetemi docens) • Európai histográfia és társadalomtudomány (Atelier) (vezetõ: dr. Sonkoly Gábor habil. egyetemi docens) • Gazdaság- és társadalomtörténet (vezetõ: dr. Kövér György habil. egyetemi docens) • Kora újkori magyar történelem (vezetõ: dr. Kalmár János habil. egyetemi docens) • Közép- és kora újkori egyetemes történelem (vezetõ: dr. Poór János egyetemi tanár) • Középkori magyar történelem (vezetõ: dr. Draskóczy István habil. egyetemi docens) • Mûvelõdéstörténet (vezetõ: dr. Kósa László egyetemi tanár) • Ókortörténet (vezetõ: dr. Németh György egyetemi tanár) • Régészet (vezetõ: dr. Szabó Miklós egyetemi tanár) • Ruszisztika (vezetõ: dr. Szvák Gyula egyetemi tanár) • Történelem segédtudományai (vezetõ: dr. Borsodi Csaba habil. egyetemi docens) • Új- és jelenkori egyetemes történelem (vezetõ: dr. Székely Gábor egyetemi tanár) • Új- és jelenkori magyar történelem (vezetõ: dr. Gergely Jenõ egyetemi tanár)

A doktori iskola oktatóinak névsora Adriányi Gábor c. egyetemi tanár Bácskai Vera professor emeritus, DSc Balogh András egyetemi tanár, DSc Bartosiewicz László egyetemi tanár, DSc Bertényi Iván egyetemi tanár, DSc Borhy László egyetemi tanár, DSc Borsi Kálmán Béla egyetemi tanár, DSc Dávid Géza egyetemi tanár, DSc Diószegi István professor emeritus, DSc Gecsényi Lajos c. egyetemi tanár, DSc Gergely Jenõ egyetemi tanár, DSc Gerõ András egyetemi tanár, DSc Glatz Ferenc egyetemi tanár, MHAS

232

Granasztói György professor emeritus, DSc Gyáni Gábor egyetemi tanár, DSc Hegyi Dolores ny. egyetemi tanár, CSc Izsák Lajos egyetemi tanár, DSc Kardos József professor emeritus, DSc Káldy-Nagy Gyula professor emeritus, DSc Komoróczy Géza ny. egyetemi tanár, CSc Kósa László egyetemi tanár, MHAS Krausz Tamás egyetemi tanár, DSc Luft Ulrich egyetemi tanár, DSc Majoros István egyetemi tanár, DSc Miskolczy Ambrus egyetemi tanár, DSc Németh György egyetemi tanár, DSc


Talián Tibor egyetemi docens, CSc Tomka Béla habil. egyetemi docens, PhD Tõkéczki László habil. egyetemi docens, CSc Újváry Gábor c. habil. egyetemi docens, CSc Varga Zsuzsanna habil. egyetemi docens, CSc Vári András habil. egyetemi docens, CSc Vida Tivadar egyetemi docens, CSc Zólyomi Gábor habil. egyetemi docens, CSc Balogh Margit tudományos fõmunkatárs, CSc Bánffy Eszter Zsófia tudományos fõmunkatárs, DSc Benkõ Elek tudományos fõmunkatárs, DSc Erdõsi Péter tudományos fõmunkatárs, CSc Fodor Pál tudományos fõmunkatárs, DSc Hermann Róbert tudományos fõmunkatárs, PhD Pálffy Géza tudományos fõmunkatárs, PhD Ress Imre tudományos fõmunkatárs, CSc Sipos Péter habil. tudományos fõmunkatárs, DSc Soós István tudományos fõmunkatárs, CSc Zsoldos Attila tudományos fõmunkatárs, DSc Csapó Csaba adjunktus, CSc Czoch Gábor adjunktus, PhD Dobszay Tamás habil. adjunktus, PhD G. Etényi Nóra adjunktus, CSc Halmos Károly adjunktus, PhD Hatos Pál adjunktus, PhD Hegyi W. György adjunktus, PhD Kálnoki-Gyöngyössy Márton habil. adjunktus, PhD Kovács Péter adjunktus, PhD Kozári Mónika adjunktus, PhD Krász Lilla adjunktus, PhD Maruzsa Zoltán adjunktus, PhD Mátay Mónika adjunktus, PhD Molnár Antal habil. adjunktus, PhD Molnár Péter adjunktus, CSc Pandula Attila adjunktus, CSc Patay-Horváth András adjunktus, PhD Richly Gábor adjunktus, PhD Szijártó István habil. adjunktus, CSc Szívós Erika adjunktus, PhD Várkonyi Gábor habil. adjunktus, PhD Zeidler Miklós adjunktus, PhD Ablonczy Balázs tudományos munkatárs, PhD Anders Alexandra tudományos munkatárs, CSc Bányai Viktória tudományos munkatárs, PhD Czajlik Zoltán tudományos munkatárs, CSc Germuska Pál tudományos munkatárs, PhD Heltai Gyöngyi tudományos munkatárs, PhD Horváth Sándor tudományos munkatárs, PhD Takács Gábor habil. tudományos munkatárs, PhD Tóth Eszter Zsófia tudományos munkatárs, PhD Turán Tamás tudományos munkatárs, PhD Erdõsi Péter megbízott elõadó, PhD Kulcsár Krisztina megbízott elõadó, PhD Puskely Mária megbízott elõadó, CSc Reisz T. Csaba megbízott elõadó, CSc Sipos Balázs megbízott elõadó, PhD Dóka Klára fõlevéltáros, DSc Fehér György fõigazgató, CSc Gerelyes Ibolya fõosztályvezetõ-helyettes, CSc Jankó Annamária térképtárvezetõ, CSc

233

BTK

Niederhauser Emil professor emeritus, MHAS Palotás Emil ny. egyetemi tanár, DSc Poór János egyetemi tanár, DSc Pölöskei Ferenc professor emeritus, MHAS Pritz Pál egyetemi magántanár, DSc R. Várkonyi Ágnes professor emeritus, CMHAS Raczky Pál egyetemi tanár, CSc Ritoók Zsigmond egyetemi tanár, MHAS Sz. Jónás Ilona professor emeritus, DSc Szabó Miklós egyetemi tanár, MHAS Székely Gábor egyetemi tanár, DSc Székely György professor emeritus, MHAS Szilágyi János György egyetemi tanár, DSc Szvák Gyula egyetemi tanár, DSc Török László c. egyetemi tanár, CMHAS Urbán Aladár professor emeritus, DSc Vargyai Gyula ny. egyetemi tanár, DSc Vida István ny. egyetemi tanár, DSc Kovács László fõiskolai tanár, DSc Pesthy Mónika fõiskolai tanár, DSc Bács Tamás habil. egyetemi docens, PhD Bak Borbála egyetemi docens, CSc Benedek Gábor egyetemi docens, CSc Borsodi Csaba habil. egyetemi docens, CSc Búr Gábor habil. egyetemi docens, PhD Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens, PhD Draskóczy István habil. egyetemi docens, CSc Erdõdy Gábor habil. egyetemi docens, Csc Fábri Anna ny. egyetemi docens, CSc Feld István egyetemi docens, CSc Fodor István egyetemi docens, CSc Föglein Gizella habil. egyetemi docens, CSc Gabler Dénes egyetemi docens, DSc Heiszler Vilmos egyetemi docens, CSc Hiller István egyetemi docens, PhD Horn Ildikó habil. egyetemi docens, PhD Juhász József habil. egyetemi docens, CSc Kalla Gábor egyetemi docens, PhD Kalmár János habil. egyetemi docens, CSc Kendeffy Gábor habil. egyetemi docens, CSc Kiss Gy. Csaba habil. egyetemi docens, CSc Klaniczay Gábor habil. egyetemi docens, DSc Kovács Tibor egyetemi docens, PhD Kövér György habil. egyetemi docens, CSc Ladányi Erzsébet ny. egyetemi docens, CSc Laszlovszky József habil. egyetemi docens, CSc Lõrincz Barnabás habil. egyetemi docens, DSc Lugosi Gyõzõ egyetemi docens, PhD Nagy Balázs egyetemi docens, PhD Pajkossy Gábor habil. egyetemi docens, CSc Pál Judit egyetemi docens, PhD Petri Edit ny. egyetemi docens, CSc Pogány Ágnes egyetemi docens, CSc Ring Éva habil. egyetemi docens, CSc Sághy Marianne egyetemi docens, CSc Sonkoly Gábor habil. egyetemi docens, CSc Szerdahelyi István egyetemi docens, PhD Szerencsés Károly habil. egyetemi docens, CSc Szilágyi Ágnes egyetemi docens, PhD Szögi László egyetemi docens, fõigazgató, CSc


Nagy István múzeumi osztályvezetõ, PhD Sipos András fõlevéltáros, PhD Fónagy Zoltán tudományos igazgató, CSc

BTK 234

Vadász Sándor DSc Torbágyi Melinda PhD


237 Þ 555

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék

Média- és Oktatásinformatika Tanszék

Információs Rendszerek Tanszék

Információtudományi Tanszék

241

243

246

248

Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ Komputeralgebra Tanszék

Numerikus Analízis Tanszék

250

251

Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Doktori iskola

249

253

255

257

259

235

IK

Informatikai Kar


IK


+ 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C 1518 Budapest, Pf. 120.

381-2139 _ 381-2140 itcs@ludens.elte.hu www.inf.elte.hu

Az informatika nagyon fiatal szakterßlet. A TermÊszettudomånyi Karon1972-ben indítottuk útjåra az elsþ hazai tudomånyegyetemi szåmítåstechnikai szakemberkÊpzÊst, a håromÊves programozó matematikus szakot 60 fþs Êvfolyamokkal. Mår az elsþ Êvfolyam olyan sikeres volt, hogy a legjobbak szåmåra måsodik lÊpcsþkÊnt 1975-ben lÊtrejÜtt a folytatås, a tovåbbi kÊt Êv alatt egyetemi diplomåt adó programtervezþ matematikus szak is. Az elmúlt 36 Êvben kÜrßlbelßl kÊtezer-Ütszåzan vÊgeztek programozókÊnt, ezerhatszåzan megszereztÊk az egyetemi diplomåt is. Az 1980-as Êvek elejÊn indult el a kÊpzÊs a szåmítåstechnika-tanåri szakon. A tanår szakot az 1980-as Êvekben levelezþ tagozaton is megszerveztßk, az 1990-es Êvek kÜzepe óta megújulva: informatikatanåri szakon szerezhetnek diplomåt hallgatóink. 1993-ban sajåt kezdemÊnyezÊsre megszerveztßk a doktoranduszkÊpzÊst, amely az akkreditåció utån lÊtrehozott programtanåcs irånyítåsåval folyik. A tÊrkÊpÊsz szakon 1955-Üs indítåsa óta 500 hallgató szerzett diplomåt. Eleinte csak minden harmadik Êvben indult a kÊpzÊs, majd 1973-tól kÜzÜs fÜldtudomånyi alapkÊpzÊssel mår Êvente volt lehetþsÊg diplomaszerzÊsre. A kÊpzÊs 1988-ban vålt Ünållóvå. Az Informatikai TanszÊkcsoport (ITCS) 1984-ben jÜtt lÊtre a Numerikus Ês GÊpi Matematikai TanszÊk båzisån. A tanszÊkcsoporthoz a megalakulåsakor kÊt tanszÊk tartozott: A Numerikus Analízis TanszÊk Ês az à ltalånos Szåmítåstudomånyi TanszÊk. Az ITCS 1992-ben egÊszßlt ki a szåmítókÜzpont kutatógårdåjånak egy rÊszÊvel, s megalakult a Komputeralgebra TanszÊk. A hårom tanszÊk kÜzßl a Numerikus Analízis Ês a Komputeralgebra TanszÊkek munkatårsai alkalmazott matematikai Ês szåmítåstudomånyi tÊmåkat kutattak, az à ltalånos Szåmítåstudomånyi TanszÊken a szåmítåstechnika Ês informatika igen szÊles spektrumåt mÝveltÊk. 1996. augusztus 1-jÊn az à ltalånos Szåmítåstudomånyi TanszÊkbþl új egysÊgkÊnt kivålt az Informåciós Rendszerek TanszÊk, az Informatikai Szakmódszertani Csoport Ês az Informatikai Csoport. Az ELTE Informatikai Kara 2003. szeptember 1-jÊn alakult meg a TermÊszettudomånyi Kar Informatikai TanszÊkcsoportja, illetve a TÊrkÊptudomånyi Ês Geoinformatikai TanszÊk szemÊlyi ållomånyåból Ês infrastruktúråjåból. A 2005/2006-os tanÊv újabb mÊrfÜldkþ karunk tÜrtÊnetÊben, ekkor indítottuk az elsþ Êvfolyamot 220 fþvel a programtervezþ informatikus alapszakon. Az új szak irånti fokozott ÊrdeklþdÊst jelzi, hogy ÜtszÜrÜs volt a túljelentkezÊs. A bolognai folyamat kiteljesedÊsÊvel az alapszakok mellett a 2008/2009-es tanÊvtþl indítjuk a mesterkÊpzÊsi szakokat is. Hallgatóink vålaszthatnak a: • programtervezþ informatikus, • tÊrkÊpÊsz alapszakok Ês a • programtervezþ informatikus, • bÜlcsÊsz- Ês termÊszettudomånyi szakokkal pårosított informatikatanåri, valamint a • 2009/10-es tanÊvtþl induló tÊrkÊpÊsz mesterszakok kÜzÜtt. 237

IK

A kar tĂśrtĂŠnete


A 2008/2009-es tanévtõl felsõfokú szakképzés keretében indítjuk el Általános rendszergazda és Webprogramozó szakjainkat. A kar mindent megtesz azért, hogy tanáraink jól felkészülten, a minden igényt kielégítõ infrastruktúra lehetõségét maximálisan kihasználva, hagyományainkhoz híven a hallgatók számára vonzó képzést kínálhassanak az új bolognai képzési rendszerben.

A kar vezetése dr. Kozma László dékán

372-2500/8125 _ 381-2140 kozma@ludens.elte.hu

IK

dr. Gergó Lajos tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese

8140 _ 381-2140 gergo@inf.elte.hu

dr. Gyõrffy János gazdasági és innovációs ügyek dékánhelyettese

dr. Horváth Zoltán tudományszervezési és egyetemközi kapcsolatok dékánhelyettese, általános dékánhelyettes

8485 _ 381-2185 hz@inf.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Szavazati joggal Kozma László dékán Benczúr András egyetemi tanár Simon Péter egyetemi tanár Fóthi Ákos egyetemi docens Fülöp Ágnes egyetemi docens Györffy János egyetemi docens Hunyadvári László egyetemi docens

Szlávi Péter egyetemi docens Horváth Ildikó igazgatási ügyintézõ Lövei László tudományos munkatárs Buzgán Attila Bence Széll Szilárd Kiss Ádám Ludányi Zsolt Roland Szikszai Gergely

Tanácskozási joggal Benczúr András egyetemi tanár Demetrovics János egyetemi tanár Horváth Zoltán egyetemi tanár, dékánhelyettes 238

Kátai Imre professor emeritus Klinghammer István egyetemi tanár Schipp Ferenc egyetemi tanár Simon Péter egyetemi tanár


Varga László professor emeritus Zentai László egyetemi tanár Fóthi Ákos egyetemi docens Gergó Lajos egyetemi docens, dékánhelyettes Gonda János habil. egyetemi docens

Hunyadvári László egyetemi docens Lakatos László habil. egyetemi docens Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens Zsakó László habil. egyetemi docens Nagy Sára tanársegéd

A kari Hallgatói Önkormányzat

Betve Tamás Buzgán Attila Bence Gavallér György Kiss Ádám Ludányi Zsolt Szikszai Gergely

Széll Szilárd elnök elnok@ikhok.elte.hu

Külügyi Bizottság elnöke Hallgatói Jóléti Bizottság elnöke Ellenõrzõ Bizottság elnöke Tanulmányi Bizottság elnöke Szervezõ Bizottság elnöke alelnök

IK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

6134 ikhok.elte.hu h–cs: 8.30–16.30; p: 8.30–15

kb@ikhok.elte.hu hjb@ikhok.elte.hu eb@ikhok.elte.hu tb@ikhok.elte.hu szb@ikhok.elte.hu alelnok@ikhok.elte.hu

Az ELTE IK Kari Tanács hallgatói képviselete Buzgán Attila Bence Kiss Ádám Ludányi Zsolt Széll Szilárd Szikszai Gergely

Hallgatói Jóléti Bizottság elnöke Tanulmányi Bizottság elnöke Szervezõ Bizottság elnöke elnök alelnök

hjb@ikhok.elte.hu tb@ikhok.elte.hu szb@ikhok.elte.hu elnok@ikhok.elte.hu alelnok@ikhok.elte.hu

A kar hivatalai Dékáni hivatal + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Végh Viktória hivatalvezetõ

381-2218; 8118 veghviki@inf.elte.hu

239


DĂŠkĂĄni titkĂĄrsĂĄg + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C Kerek Ă gnes igazgatĂĄsi ĂźgyintĂŠzĂľ

381-2139; 8039 _ 381-2140 kerekagi@ludens.elte.hu

TanulmĂĄnyi OsztĂĄly

IK

+ 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C BertĂĄnĂŠ Szepesi Magdolna 1518 Budapest, Pf. 120. osztĂĄlyvezetĂľ

372-2517, 8220 szmagdi@ludens.elte.hu _ 372-2636 ikto@inf.elte.hu h, p: 10–12; k, cs: 13.30–15.30

GazdasĂĄgi OsztĂĄly + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C Olajos Adrienn gazdasĂĄgi vezetĂľ t 2.411

381-2201; 8101 _ 381-2140 oadri@compalg.inf.elte.hu

TudomĂĄnyos ĂŠs NemzetkĂśzi Kapcsolatok Csoportja + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C FĂźgi BĂĄlint csoportvezetĂľ lazarus.elte.hu/ik-tnkcs/

8199 _ 381-2236, 8136 ik_tnkcs@inf.elte.hu

Informatikai Csoport + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C SĂĄndor Antal csoportvezetĂľ ics.inf.elte.hu

381-2222 _ 381-2140 infocsop@inf.elte.hu operatorok@inf.elte.hu

Kari kĂśnyvtĂĄr Informatikai szakgyĂťjtemĂŠny + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C SzabĂł Tibor kĂśnyvtĂĄros SzabĂł ZoltĂĄn kĂśnyvtĂĄros

8567 iklib@inf.elte.hu 240


Térképtár + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Verebi Sándorné térképtáros

6719 kati@map.elte.hu

Tudományos Diákkörök dr. Horváth Zoltán elnök, egyetemi tanár dr. Jesús Reyes Nunez tanár alelnök, egyetemi docens

IK

dr. Szili László titkár, egyetemi doncens

Informatika Tudományi Szekció

dr. Kozsik Tamás szekcióelnök, egyetemi docens kto@inf.elte.hu http://www.tnkcs.inf.elte.hu

Térképtudományi Szekció

dr. Jesús Reyes Nunez szekcióelnök, egyetemi docens jesus@ludens.elte.hu http://lasarus.elte.hu/hun/tdk/terkdk.htm

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Hunyadvári László mb. tanszékvezetõ,

381-2143; 372-2500/8043 egyetemi docens _ 372-2500/8044

8488 aszt.inf.elte.hu/~alal hunlaci@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Csetverikov Dimitrij egyetemi tanár Digitális képelemzés Számítógépes látás

8506 csetverikov@sztaki.hu t 2.708

Csuhaj-Varjú Erzsébet egyetemi tanár Biológiai indíttatású számítások Membránrendszerek Multiágens rendszerek

8506 csuhaj@sztaki.hu t 2.708

241


IK

Ásványi Tibor egyetemi docens Algoritmusok és adatszerkezetek Formális nyelvek és automaták Prolog Mesterséges intelligencia

8489 asvanyi@inf.elte.hu t 2.608

Fekete István egyetemi docens Algoritmusok és adatszerkezetek Algoritmusok tervezése és elemzése

8490 fekete@inf.elte.hu t 2.609

Hunyadvári László egyetemi docens Algoritmusok tervezése és elemzése Formális nyelvek és automaták Sztochasztikus automaták Logika és számításelmélet

8488 hunlaci@inf.elte.hu t 2.511

Vida János egyetemi docens A geometriai modellezés alapjai és módszerei Programozás (C++) Számítógépes grafika

8505 jvida@inf.elte.hu t 2.707

Gazdag Zsolt adjunktus Formális nyelvek és automaták Logika és számításelmélet

8476 t 2.517

Tichler Krisztián adjunktus Formális nyelvek és automaták Logika és számításelmélet

8476 tichlerk@cs.elte.hu t 2.517

Krammer Gergely tudományos munkatárs Szoftverergonómia Számítógépes grafika

8506 krammer@elte.hu t 2.708

Balogh Ádám tanársegéd Operációs rendszerek

8502 bas@elte.hu t 2.704

Kovácsné Pusztai Kinga tanársegéd

órái szünetelnek

Nagy Sára tanársegéd Algoritmusok és adatszerkezetek Formális nyelvek és automaták Fordítóprogramok Mesterséges intelligencia Logikai alapok a programozáshoz Ismeretalapú keretrendszerek Programozási alapismeretek Programozás

8489 saci@inf.elte.hu t 2.608

242

kinga@sztech.elte.hu


8491 erika221@elte.hu t 2.610

Varga Balázs tanársegéd Algoritmusok és adatszerkezetek Operációs rendszerek Webgrafika

8504 vba@elte.hu t 2.706

Kõhegyi János mestertanár Algoritmusok és adatszerkezetek Nevezetes adatszerkezetek implementálása Programozási alapismeretek Programozás

8504 kohe@elte.hu t 2.706

Veszprémi Anna mestertanár Algoritmusok és adatszerkezetek Nevezetes algoritmusok implementálása Programozási alapismeretek Programozás

8491 veanna@inf.elte.hu t 2.610

IK

Nyitrai Erika tanársegéd Operációs rendszerek Algoritmusok és adatszerkezetek Webgrafika

Média- és Oktatásinformatika Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Zsakó László tanszékvezetõ,

381-2222 habil. egyetemi docens _ 381-2140

8468 miri@ludens.elte.hu zsako@ludens.elte.hu http://izzo.inf.elte.hu/ Turcsányiné dr. Szabó Márta csoportvezetõ, egyetemi docens

381-2298; 381-2140

A csoport oktatói Illés Zoltán egyetemi docens Programozási nyelvek Web programozás, web-fejlesztés C#-programozás Multimédia programozás Mobil kommunikáció

8469 zoltan.illes@elte.hu t 2.403 megbeszélés szerint

243


Pap Gáborné egyetemi docens Adatszerkezetek Programozási nyelvek Programozás-módszertan

8469 papne@ludens.elte.hu t 2.408 megbeszélés szerint

Szlávi Péter egyetemi docens Számítógépi grafika Az informatika alkalmazás-módszertana Az informatika oktatásmódszertana Programozási módszertan Adatszerkezetek

8468 szlavi@ludens.elte.hu t 2.407 megbeszélés szerint

IK

Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens 8189 turcsanyine@ludens.elte.hu Szerzõi környezetek t 2.423 Telementorálás megbeszélés szerint Oktatóprogramok értékelése, tervezése Multimédia az oktatásban Tanulási technológiák Zsakó László habil. egyetemi docens Informatika alkalmazás-módszertana Az informatika alkalmazás-módszertana Programozási nyelvek Porgramozási módszertan Adatszerkezetek

8468 zsako@ludens.elte.hu

381-2220 t 2.407 megbeszélés szerint

Török Turul fõiskolai docens Programozási nyelvek Programozási módszertan Problémamegoldás

281-2141 t 2.316

Horváth Gyõzõ adjunktus Web-fejlesztés Programozás-módszertan Web-programozás Web-adatbázis-programozás

1816 gyozke@metal.elte.hu t 2.420 megbeszélés szerint

Körmendi Sándor adjunktus Adatszerkezetek Programozás-módszertan

381-2222 sandor@office.mta.hu t 2.404 megbeszélés szerint

Takó Galina adjunktus Programozási nyelvek Porgramozási módszertan

8539 galina@inf.elte.hu t 2.317

Abonyi Tóth Sándor tanársegéd Informatika alkalmazás-módszertana Web-szerkesztés, portálfejlesztés Informatikai eszközök az oktatásban

8466 abonyita@ludens.elte.hu t 2.404 megbeszélés szerint

244

turul@inf.elte.hu


8469 csnori@cs.elte.hu t 2.408 megbeszélés szerint

Horváth László tanársegéd A 3D grafika Az informatika alkalmazás-módszertana Assambly programok készítése Fraktálok világa Számítógépi grafika

8301 Lhorvath54@chello.hu t 2.422 megbeszélés szerint

Menyhárt László tanársegéd Informatikai eszközök az oktatásban Programozás-módszertan Informatikai a matematikában Web-szerkesztés, -fejlesztés Web-adatbázis-programozás

8652 menyhart@ludens.elte.hu t 2.406 megbeszélés szerint

Papp-Varga Zsuzsa tanársegéd Programozási nyelvek Adatbázis-kezelés Programozás-módszertan

1816 vzsuzsa@elte.hu t 2.420 megbeszélés szerint

Pluhár Zsuzsanna tanársegéd Web animáció

8471 pluharzs@ludens.elte.hu t 2.423 megbeszélés szerint

Réthey-Prikkel Brigitta tanársegéd Szerzõi környezetek Telementorálás Oktatóprogramok értékelése, tervezése Multimédia az oktatásban Web animáció

8471 rpg@ludens.elte.hu t 2.423 megbeszélés szerint

Tarcsi Ádám tanársegéd Web-programozás Web-adatbázis-programozás Adatbázis-kezelés

1816 ade@elte.hu t 2.420 megbeszélés szerint

Gudenus László mestertanár Elemi informatika Alkalmazói rendszerek Informatikai alapismeretek Az informatika oktatásmódszertana Távoktatás Digitális tananyagok az oktatásban

8467 gula@elte.hu t 2.405 megbeszélés szerint

245

IK

Csiki Nóra tanársegéd Programozás-módszertan Programozási nyelvek Web-grafika


IK

Heizlerné Bakonyi Viktória mestertanár Programozási nyelvek Programozás-módszertan Visual Basic Web-programozás, web-fejlesztés SAP Informatikai alapismeretek

8465 hbv@ludens.elte.hu t 2.403 megbeszélés szerint

Helfenbein Henrik mestertanár Adatbázis-kezelés Alkalmazói rendszerek Az informatika oktatásmódszertana Távoktatás Digitális tananyagok az oktatásban

8467 hehe@elte.hu t 2.405 megbeszélés szerint

Nedeczky Veronika mestertanár Digitális tananyagok az oktatásban Adatbázis-kezelés Alkalmazói rendszerek Informatikai alapismeretek

8464 nedeczky@elte.hu t 2.405 megbeszélés szerint

Szabadhegyi Csaba mérnöktanár Informatika-alkalmazás módszertana Számítógépi grafika Delphi

8348 szhegyi@inf.elte.hu t 2.419 megbeszélés szerint

Információs Rendszerek Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Benczúr András tanszékvezetõ,

381-2143, 372-2500/8043 egyetemi tanár _ 372-2500/8044

8123 ablinux.inf.elte.hu abenczur@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Benczúr András egyetemi tanár Adatbázisok elmélete Információkezelés elmélete és gyakorlata Adatbázis-kezelés Térinformatikai adatbázisok

8123 abenczur@inf.elte.hu t 2.509

Demetrovics János egyetemi tanár Információs rendszerek Adatbázis-kezelés

279-6193 demetrovics@sztaki.hu megbeszélés szerint

246


8479 kiss@inf.elte.hu t 2.508

Lukovszki Tamás egyetemi docens Számítógépes hálózatok és interneteszközök

8477 lukovszki@inf.elte.hu t 2.506

Márkus Tibor ny. egyetemi docens Formális szemantika Logikai programozás nyelvi eszközei Objektumorientált adatbázisok

8478 tmarkus@ullman.inf.elte.hu t 2.507

Tõke Pál ny. egyetemi docens Számítógépes hálózatok CORBA

8477 toke@inf.elte.hu t 2.506

Hajas Csilla adjunktus Adatbázis-kezelés Információkezelés

8475 sila@inf.elte.hu t 2.503

Vígh László adjunktus Mikroökonómia Makroökonómia Közgazdaságtan alapjai

vigh@lucifer.kgt.bme.hu

Brányi László tanársegéd Hálózatok Számítástechnika alkalmazása

8042 branyi@inf.elte.hu t 2.318

Hernáth Zsolt tudományos fõmunkatárs Információkezelés elmélete és gyakorlata Adatbázis-kezelés

8474 hernath@inf.elte.hu t 2.505

Nikovits Tibor mûszaki tanár Információs rendszerek Térinformatikai adatbázisok Gazdasági informatika

8475 nikovits@inf.elte.hu t 2.503

Vincellér Zoltán mûszaki tanár Információkezelés Komponens alapú fejlesztés Számítógépes hálózatok

8474 vzoli@inf.elte.hu t 2.505

IK

Kiss Attila egyetemi docens Adatbázis-kezelés Adatbányászat Objektumorientált adatbázisok Információs rendszerek elmélete és gyakorlata

247


Információtudományi Tanszék (MTA SZTAKI-ba kihelyezett) + 1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.

279-6000 www.sztaki.hu

dr. Demetrovics János tanszékvezetõ, egyetemi tanár

279-6193, 279-6197 demetrovics@sztaki.hu

A tanszék oktatói

IK

Csetverikov Dimitrij egyetemi tanár Struktúrák és események keresése képi és videó adatbázisokban

279-6142 csetverikov@sztaki.hu t 314. megbeszélés szerint

Demetrovics János egyetemi tanár Speciális fejezetek a relációs adatmodellekbõl

279-6193, 279-6197 demetrovics@sztaki.hu t 419. megbeszélés szerint

Rónyai Lajos egyetemi tanár Randomizált algoritmusok és kvantumszámítógépek

279-6160, 279-6193 ronyai@sztaki.hu t 408. megbeszélés szerint

Uhrin Béla egyetemi tanár Algoritmikus problémák pontrácsokon

279-6193 uhrin@sztaki.hu t 307. megbeszélés szerint

Gerencsér László az MTA doktora Nemlineáris sztochasztikus rendszerek statisztikai elmélete

279-6138 gerencser@sztaki.hu t 420. megbeszélés szerint

Renner Gábor egyetemi docens Számítógépes felület rekonstrukció

279-6152 renner@sztaki.hu t 316. megbeszélés szerint

Lukács András tudományos fõmunkatárs Adatbányászat Véges matematika Bonyolultságelmélet

279-6169, 279-6193 alukacs@sztaki.hu t 411. megbeszélés szerint

Varga László Zsolt adjunktus Autonóm rendszerek kutatási területei

279-6167, 279-6193 laszlo.varga@sztaki.hu t 410. megbeszélés szerint

248


Csuhaj-Varjú Erzsébet tudományos tanácsadó 279-6139 csuhaj@sztaki.hu Formális nyelvek t 419. Osztott rendszerek elmélete megbeszélés szerint Természetmotivált számítástudomány

279-6239 vamos@sztaki.hu t 319. megbeszélés szerint

Ifj. Benczúr András matematikus, PhD Hálózatok és a www matematikája Kombinatorikus optimalizáció

279-6172 benczur@ilab.sztaki.hu t 412. megbeszélés szerint

Inzelt Péter MTA SZTAKI igazgatója Vállalkozásmenedzsment alapismeretek

279-6184 inzelt@sztaki.hu t 110–112. megbeszélés szerint

IK

Vámos Tibor tudományos tanácsadó Hálózatok, elektronikus adatvédelem

Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Kátai Imre igazgató, egyetemi tanár

381-2201 katai@compalg.inf.elte.hu _ 381-2140 oadri@compalg.inf.elte.hu ikkk.inf.elte.hu A többkomponensû, nyitott technológiai szoftverfejlesztõ környezet és az ehhez kapcsolódó szakemberhálózat létrehozását teszi lehetõvé a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében megalakult ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (ELTE IKKK). Az új informatikai csoportosulás, szakmai konzorcium határozott célja, hogy minõségileg – a mostaninál is – magasabb szintre kerüljön a magyarországi szoftveripar, amely ezzel megerõsítheti külföldi és hazai versenyképességét. Az ennek érdekében kidolgozott projekt keretében az egyetem és a gazdasági, vállalati szektor partnereinek szakemberei – közös munkacsoportokban – hasznosításorientált, célzott alapkutatásokat végeznek, amelyek eredményei a hétköznapokban alkalmazva jelentõs bevételeket hozhatnak a felhasználóknak. Az együttmûködéssel a programban részt vevõk olyan szoftvertermékek készítését teszik lehetõvé, amelyek bázisai lehetnek egy profitorientált termékoktatási vállalkozásnak is. További cél, hogy az ELTE IKKK kutatási eredményeit az üzleti terület mellett az oktatásban is hasznosíthassák. Az új informatikai szervezetben az ELTE Informatikai Karának mintegy háromezer hallgatójából és a csaknem száz doktoranduszából a legtehetségesebbek lehetõséget kapnak arra, hogy az ELTE IKKK kutató-fejlesztõ munkájában részt vegyenek. Ezzel nemcsak elméleti ismereteiket gyarapíthatják, hanem további gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek.

249


Komputeralgebra Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Lakatos László tanszékvezetõ,

381-2135, 372-2500/8035 habil. egyetemi docens _ 381-2136

8446 imrenyik@compalg.inf.elte.hu lakatos@compalg.inf.elte.hu

A tanszék oktatói

IK

Iványi Antal egyetemi tanár Osztott rendszerek Párhuzamos rendszerek

8189 tony@inf.elte.hu t 2.205

Járai Antal egyetemi tanár Bevezetés a matematikába RISC Számítógépes számelmélet

8116 ajarai@moon.inf.elte.hu t 2.210

Kátai Imre egyetemi tanár

8116 katai@compalg.inf.elte.hu Komputeralgebra t 2.210 Algebrai geometria Kaotikus dinamikus rendszerek és fraktálgeometria Szeidl László egyetemi tanár Szimulációs módszerek Bui Minh Phong egyetemi docens Bevezetés a matematikába

8035 sze5857@ella.hu t 2.711/b megbeszélés szerint

8445 bui@compalg.inf.elte.hu t 2.203

Farkas Gábor egyetemi docens Számrendszerek Bevezetés a matematikába

8192 farkasg@compalg.inf.elte.hu t 2.209

Fülöp Ágnes egyetemi docens Bevezetés a matematikába

8446 fülöp@ludens.elte.hu t 2.208

Gonda János habil. egyetemi docens Algebrai kódoláselmélet Rejtjelezés Bevezetés a matematikába Véges testek

8448 andog@compalg.inf.elte.hu t 2.206

Kovács Attila egyetemi docens Szimbolikus algebrai rendszerek Bevezetés a matematikába

8449 attila@compalg.inf.elte.hu t 2.207

250


8446 lakatos@compalg.inf.elte.hu t 2.204

Burcsi Péter adjunktus Bevezetés a matematikába

8451 bupe@compalg.inf.elte.hu t 2.208

Ligeti Péter adjunktus Diszkrét matematika

8667 t 2.711

Czirbusz Sándor tanársegéd Bevezetés a matematikába Komputeralgebra Diszkrét matematika

8667 t 2.711

Kovácsvölgyi István László tanársegéd Matematika

8035, 301-7152 t 2.709

Tóth Viktória tanársegéd Diszkrét matematika

8448 vikooci@yahoo.com t 2.206

IK

Lakatos László habil. egyetemi docens Szimulációs módszerek Bevezetés a matematikába Sorban állás Készletgazdálkodás Rejtjelezés

Numerikus Analízis Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Simon Péter tanszékvezetõ,

381-2137, 372-2500/8037 egyetemi tanár numanal.inf.elte.hu

8190 simon@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Simon Péter egyetemi tanár Analízis Funkcionálanalízis Fourier-analízis

8190, 381-2290 simon@ludens.elte.hu t 2.310 megbeszélés szerint

Schipp Ferenc egyetemi tanár Analízis Fourier-analízis

8117 schipp@ludens.elte.hu t 2.312 megbeszélés szerint 251


IK

Stoyan Gisbert egyetemi tanár Numerikus analízis Parciális differenciálegyenletek

8455 stoyan@numanal.inf.elte.hu t 2.302 megbeszélés szerint

Weisz Ferenc egyetemi tanár Analízis Fourier-analízis

8458 weisz@numanal.inf.elte.hu t 2.305 megbeszélés szerint

Gáspár Csaba egyetemi tanár (részmunkaidõs oktató)

8646 gasparcs@sze.hu t 2.314 megbeszélés szerint

Fridli Sándor egyetemi docens Analízis Médiaismeretek

8461 fridli@numanal.inf.elte.hu t 2.308 megbeszélés szerint

Gergó Lajos egyetemi docens Numerikus analízis

8457 gergo@numanal.inf.elte.hu t 2.304 megbeszélés szerint

Hegedûs Csaba egyetemi docens Numerikus analízis

8459 hegedus@numanal.inf.elte.hu t 2.306 megbeszélés szerint

Krebsz Anna egyetemi docens Numerikus analízis

8454 krebsz@ludens.elte.hu t 2.301 megbeszélés szerint

László Lajos egyetemi docens Numerikus analízis Lineáris algebra

8460 laszlo@numanal.inf.elte.hu t 2.307 megbeszélés szerint

Pál Jenõ egyetemi docens Analízis

8456 pal@numanal.inf.elte.hu t 2.303 megbeszélés szerint

Szili László egyetemi docens Analízis Differenciálegyenletek

8304 szili@ludens.elte.hu t 2.309 megbeszélés szerint

Kovács Sándor adjunktus Analízis

8456 alex@ludens.elte.hu t 2.303 megbeszélés szerint

Csörgõ István adjunktus Analízis Lineáris algebra

8454 csorgoi@ludens.elte.hu t 2.301 megbeszélés szerint

252


Lóczi Lajos adjunktus Analízis

8463 lloczi@numanal.inf.elte.hu t 2.316/b megbeszélés szerint

Filipp Zoltán tanársegéd Analízis

8463 filipp@numanal.inf.elte.hu t 2.316/b megbeszélés szerint

IK

Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Fóthi Ákos tanszékvezetõ,

381-2319, 372-2500/8219 egyetemi docens pszt.inf.elte.hu

8482 fa@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Kacsuk Péter egyetemi tanár Grid-rendszerek

8133 kacsuk@sztaki.hu t 2.703 megbeszélés szerint

Varga László professor emeritus Szoftvertechnológia Programozási módszertan elmélete Típusmodellek A rendszerprogramok elmélete és gyakorlata Numerikus módszerek

8481 varga@ludens.elte.hu t 2.601 megbeszélés szerint

Fóthi Ákos egyetemi docens Programozási módszertan Formális módszerek a szoftvertechnológiába

8482 fa@inf.elte.hu t 2.602 megbeszélés szerint

Gergorics Tibor egyetemi docens Mesterséges intelligencia alapjai Alkalmazások fejlesztése Programozási módszertan Elemi alkalmazások

8493 gt@inf.elte.hu t 2.611 megbeszélés szerint

253


IK

Istenes Zoltán egyetemi docens Robotika Számítógépek felépítése B módszertan és formális módszerek Mesterséges intelligencia alapjai Több ágensû mobil robot rendszer célorientált vezérlése

8484 istenes@inf.elte.hu t 2.604 megbeszélés szerint

Kozma László habil. egyetemi docens Párhuzamos programozás problémái Formális szemantika Temporális logikák és alkalmazásaik Objektumorientált programozás elméleti és gyakorlati kérdései Programozási módszertan elmélete

8133 kozma@ludens.elte.hu t 2.703 megbeszélés szerint

Langer Tamás c. egyetemi docens Projekt- és vállalatirányítás

8219 langer.tamas@alerant.hu megbeszélés szerint

Sike Sándor egyetemi docens Programozási technológia Bevezetés a programozáshoz Alkalmazások fejlesztése

8493 sike@inf.elte.hu t 2.611 megbeszélés szerint

Szelezsán János egyetemi docens A számítástechnika története Programozási nyelvek Adatbázisok

8496 szelezsan@gdf-ri.hu t 2.618 szelezsan@okk.szamalk.hu megbeszélés szerint

Varga László Zsolt adjunktus Autonóm rendszerek

8219 varga@sztaki.hu megbeszélés szerint

Csizmazia Albert vendégelõadó Programozási környezet Unix operációs rendszer

8496 csa@inf.elte.hu t 2.618 megbeszélés szerint

Sántáné Tóth Edit vendég elõadó Ismeret alapú technológia

8491 santa@ludens.elte.hu t 2.610 megbeszélés szerint

Szabóné Nacsa Rozália mestertanár Alkalmazások fejlesztése Bevezetés a programozáshoz Programozási módszertan

8487 nacsa@inf.elte.hu t 2.606 megbeszélés szerint

Giachetta Roberto gyakornok Programozási technológia Alkalmazások fejlesztése

8496 groberto@inf.elte.hu t 2.818 megbeszélés szerint

254


Keszthelyi Zsolt gyakornok Alkalmazások fejlesztése Programozási technológia

8494 keszthelyi@inf.elte.hu t 2.612 megbeszélés szerint

Borsi Zsolt PHD-hallgató Bevezetés a programozáshoz Programozási környezet

8494 bzsr@inf.elte.hu t 2.612 megbeszélés szerint

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék IK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Horváth Zoltán tanszékvezetõ,

381-2319, 372-2500/8219 egyetemi tanár _ 381-2185

8485 aszt.inf.elte.hu/~plc; plcportal.inf.elte.hu hz@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Horváth Zoltán egyetemi tanár Osztott rendszerek Párhuzamos programozás Számítógépes szövegszedés Funkcionális programozás nyelvi elemei Elosztott funkcionális programok Funkcionális programok helyessége Programozási nyelvek

381-2189; 8485 t 2.605

hz@inf.elte.hu

Csörnyei Zoltán egyetemi docens

8486 csz@inf.elte.hu Fordítóprogramok t 2.607 Típuselmélet Modern elméletek az informatikában Mobil folyamatok elmélete Funkcionális programozási nyelvek implementációja Kozsik Tamás egyetemi docens Programnyelvek (Ada) Párhuzamos programozás alapjai Java programozási nyelv Java-technológiák

8501 kto@elte.hu t 2.705

Nyékyné Gaizler Judit egyetemi docens Programozási módszertan Programozási nyelvek

8483 nyeky@inf.elte.hu t 2.603

255


Pásztorné Varga Katalin habil. egyetemi docens Matematikai logika és alkalmazásai Logikai programozás logikai háttere

8483 pkata@ludens.elte.hu t 2.603

Porkoláb Zoltán egyetemi docens Programozási nyelvek (C++) Haladó C++

8495 gsd@inf.elte.hu t 2.617 h: 15–17; cs: 16–17

Kocsisné Szilágyi Gyöngyi adjunktus Tanulás, bizonytalanság, számok és logikai programozás Logikai alapok a programozáshoz

8497 szilagyi@aszt.inf.elte.hu t 2.620

IK

László Ildikó adjunktus

8305 ildiko@inf.elte.hu Bevezetés a programozásba t 2.616/a Logikai alapozás alkalmazásokhoz Elemi alkalmazások fejlesztése Waveletek és szûrõkészletek alkalmazása a képfeldolgozásban Tejfel Máté adjunktus Logikai alapok a programozáshoz Párhuzamos programozás Párhuzamos folyamatok

8484 matej@inf.elte.hu t 2.604

Hegedûs Hajnalka tudományos segédmunkatárs Elosztott programozás Funkcionális programozás Számítógépes szövegszedés

8501 heha@inf.elte.hu t 2.705

Lövei László tudományos segédmunkatárs Funkcionális programozás Szkriptnyelvek Osztott rendszerek

8497 lovei@inf.elte.hu t 2.620

Dévai Gergely tanársegéd Fordítóprogramok Osztott rendszerek

8306 deva@inf.elte.hu t 2.616/b

Diviánszky Péter tanársegéd Funkcionális programozás Funkcionális nyelvek

8305 divip@aszt.inf.elte.hu t 2.616/a

Kitlei Róbert tanársegéd Fordítóprogramok

8306 kitlei@inf.elte.hu t 2.616/b

256


8497 bonnie@inf.elte.hu t 2.620

Pataki Norbert tanársegéd Programozási nyelvek

8498 patakino@elte.hu t 00-503

Zsók Viktória tanársegéd Párhuzamos funkcionális programozás Párhuzamos programozás Programozási nyelvek Angol szaknyelv

8487 zsv@inf.elte.hu t 2.606

Góbi Attila gyakornok Java Funkcionális programozás

8305 gobi@inf.elte.hu t 2.616/a

IK

Mészáros Mónika tanársegéd Biztonságos komponensek készítése Párhuzamos programozás alapjai

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 7.83

372-2975, 372-2500/6745 _ 372-2951 lazarus.elte.hu

dr. Zentai László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6723 laszlo.zentai@elte.hu

Verebi Sándorné ügyvivõ szakértõ, a Térképtár vezetõje

6719 t 7.76 kati@map.elte.hu

Horváth Ildikó tanácsos

6745 t 7.83 ildi@map.elte.hu

A tanszék oktatói Klinghammer István egyetemi tanár Bevezetés a térképészetbe Tematikus kartográfia Kartográfiatörténet

6701 t 7.80

klinghammer@ludens.elte.hu

Márton Mátyás egyetemi tanár Atlaszkartográfia Nyomdai elõkészítés

6720 t 7.77

matyi@map.elte.hu

257


Közgazdaságtan-üzemszervezés Tengertan térképészszemmel Tematikus térképek a geotudományokban Földgömbök szerkesztése

IK

Zentai László egyetemi tanár Domborzattan Számítógépes kartográfia Internet és térképészet Térképrendszerek Tájfutótérképek

6723 t 7.83

laszlo.zentai@elte.hu

Elek István egyetemi docens Geofizika Geoinformatika Térinformatika

6726 t 7.82

elek@map.elte.hu

Gercsák Gábor egyetemi docens Névrajz Térképészeti földrajz

6789 t 7.80

gercsak@ludens.elte.hu

Györffy János egyetemi docens Térképészeti számítások Vetülettan

6718 t 7.75

terkep1@ludens.elte.hu

Jesús Reyes Nunez egyetemi docens Számítógépes kartográfia Tematikus kartográfia Térképszerkesztés, -tervezés Térinformatika Amerikai õskultúrák térképei Webkartográfia

6721 t 7.78

jesus@ludens.elte.hu

Török Zsolt egyetemi docens Térképismeret Elméleti kartográfia Kartográfiatörténet Térképtörténet Földrajzi felfedezések térképei Gyarmati kartográfia Kartográfiai kommunikáció

6717 t 7.74

zoltorok@ludens.elte.hu

Draskovits Zsuzsa adjunktus Tematikus kartográfia Térképészeti földrajz Térképismeret Vállalkozástan

6703 t 7.84

drasi@map.elte.hu

258


6740 t 7.58

saman@map.elte.hu

Kovács Béla tanársegéd GPS Geoinformációs rendszerek Számítógépes kartográfia Korszerû felmérési módszerek Térképészeti hipermédia UNIX/LINUX

6724 t 7.81

climbela@map.elte.hu

Faragó Imre mérnök tanár Domborzattan Földrajzinév-írás Térképészeti földrajz Térképszerkesztés és -tervezés A Kárpát-térség földrajza

6715 t 7.54

imor@map.elte.hu

Szekerka József mérnök tanár Geodézia Nyomdai elõkészítés Térképrajz és technológia Topográfia

6715 t 7.54

szeki@map.elte.hu

IK

Gede Mátyás tanársegéd Adatbázis-kezelés Térinformatika Vetülettan Webkartográfia

Informatika Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Demetrovics János, a doktori iskola

372-2500/8199 vezetõje, akadémikus Adminisztráció: Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

372-2500/8199 _ 381-2299 ik_tnkcs@inf.elte.hu

A doktori iskola rövid bemutatása Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a doktori iskola keretében az informatika területén kutató doktoranduszok az alábbi három doktori programban folytatják a tanulmányaikat: 259


IK

• Információs rendszerek; • Numerikus és szimbolikus számítások; • Az informatika alapjai és módszertana. A doktori iskola és ezen belül a doktori programok résztvevõi a doktori iskola vezetõjének irányításával és a doktori iskola tanácsának felügyelete alatt végzik munkájukat. A doktorjelöltek a hároméves képzés alatt a doktori iskolákban meghirdetett elõadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikrõl beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezetõ (témavezetõ) irányítja. A hároméves képzés sikeres befejezésérõl az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen, és megvédje disszertációját. A Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjának feladata, hogy ellássa az Informatika Doktori Iskola adminisztrációs feladatait. Meghirdeti a felvételit a doktoranduszok számára, segít annak lebonyolításában, elvégzi a hallgatók beiratkoztatását, és elvégzi a tanulmányaikkal kapcsolatos adminisztrációt a doktori képzés kezdetétõl a doktori fokozatszerzés lezárásáig.

A doktori iskola oktatói Kátai Imre professor emeritus, akadémikus Varga László professor emeritus, DSc Benczúr András egyetemi tanár, DSc Csabai István egyetemi tanár, DSc Csetverikov Dimitrij egyetemi tanár, DSc Demetrovics János egyetemi tanár, akadémikus Grolmusz Vince egyetemi tanár, DSc Horváth Zoltán egyetemi tanár, PhD Iványi Antal egyetemi tanár, DSc Járai Antal egyetemi tanár, DSc Kampis György egyetemi tanár, DSc Monostori László egyetemi tanár, DSc Rónyai Lajos egyetemi tanár, akadémikus Sárközy András egyetemi tanár, akadémikus Schipp Ferenc egyetemi tanár, DSc Simon Péter egyetemi tanár, DSc Stoyan Gisbert egyetemi tanár, DSc Szeidl László egyetemi tanár, DSc Szirmay-Kalos László egyetemi tanár, DSc Uhrin Béla egyetemi tanár, DSc Vattay Gábor egyetemi tanár, DSc Weisz Ferenc egyetemi tanár, DSc Balásházy Imre egyetemi docens, CSc Bíró Miklós egyetemi docens, PhD Csörnyei Zoltán egyetemi docens, PhD Elek István egyetemi docens, PhD Farkas Gábor egyetemi docens, PhD Fekete István egyetemi docens, PhD Fridli Sándor egyetemi docens, CSc Fülöp Ágnes egyetemi docens, PhD Gergó Lajos egyetemi docens, PhD Gonda János habil. egyetemi docens, CSc Gregorics Tibor egyetemi docens, PhD Gyõrffy János egyetemi docens, CSc

260

Gyurkovics Éva egyetemi docens, CSc Hegedûs Csaba egyetemi docens, CSc Hunyadvári László egyetemi docens, CSc Istenes Zoltán egyetemi docens, PhD Juhász Zoltán egyetemi docens, PhD Király Zoltán egyetemi docens, PhD Kiss Attila egyetemi docens, CSc Kovács Attila egyetemi docens, PhD Kovács Sándor egyetemi docens, PhD Kozma László habil. egyetemi docens, CSc Kozsik Tamás egyetemi docens, PhD Krebsz Anna egyetemi docens, PhD Lakatos László habil. egyetemi docens, CSc László Lajos habil. egyetemi docens, CSc Lukovszki Tamás egyetemi docens, PhD Márkus Tibor egyetemi docens, CSc Miklós Dezsõ egyetemi docens, PhD Nyékyné Gaizler Judit egyetemi docens, PhD Pál Jenõ egyetemi docens, CSc Pap Gáborné egyetemi docens, PhD Pásztorné Varga Katalin egyetemi docens, CSc Porkoláb Zoltán egyetemi docens, PhD Remzsõ Tibor egyetemi docens, CSc Sike Sándor egyetemi docens, PhD Szepesvári Csaba egyetemi docens, PhD Szili László egyetemi docens, CSc Szlávi Péter egyetemi docens, PhD Tõke Pál egyetemi docens, CSc Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens, PhD Vida János egyetemi docens, CSc Zsakó László habil. egyetemi docens, PhD Varga László Zsolt adjunktus, CSc ifj. Benczúr András tudományos fõmunkatárs, PhD Lõrincz András habil. tudományos fõmunkatárs, CSc


Inzelt Péter igazgató, PhD Katona Gyula kutató professzor, akadémikus Stoffa Veronika CSc Várady Tamás DSc Demetrovicsné Lantos Katalin Gerencsér László Mezgár István

IK

Lukács András tudományos fõmunkatárs, CSc Renner Gábor tudományos fõmunkatárs, CSc Váncza József tudományos fõmunkatárs, CSc Vaszil György tudományos fõmunkatárs, PhD Csuhaj-Varjú Erzsébet tudományos tanácsadó, DSc Csink László PhD Érdi Péter PhD

261


IK


Pedagogikum Központ

28 Þ 554–555

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tanító- és Óvóképzõ Kar

265 Þ 555

297 Þ 554

343 Þ 555

263


267 Þ 555

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

274

Általános Gyógypedagógiai Tanszék

278

Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport

Fonetikai és Logopédiai Tanszék

281

Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék

282

Hallássérültek Pedagógiája Tanszék

283

BGGyK

Idegennyelvi Lektorátus

280

284

Kutatásmódszertani Csoport

285

Látássérültek Pedagógiája Tanszék

Pszichopedagógiai Tanszék

Szomatopedagógiai Tanszék

286

287

288

Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék 290 293

290

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Társadalomtudományi Tanszék

295

265


BGGyK


+ 1097 Budapest, Ecseri Ăşt 3. 1476 Budapest 100, Pf. 127.

358-5500 (kĂśzpont) gytf@barczi.elte.hu www.barczi.elte.hu

A gyógypedagógus-kÊpzÊs 1900-ban indult meg Magyarorszågon, az akkor Våcott lÊtesített Gyógypedagógiai TanítókÊpzþben. Az elþzmÊnyek azonban sokkal koråbbi idþre nyúlnak vissza. Speciålisan kÊpzett tanerþszßksÊglet ugyanis 1802-ben jelentkezett Magyarorszågon, amikor Våcott megkezdte mÝkÜdÊsÊt a Siketek Nevelþhåza, akkori hivatalos nevÊn a SiketnÊ måk Våci Kirålyi IntÊzete. Legelsþ gyógypedagógusaink BÊcsben tanultak, az ott 1799 óta mÝkÜdþ siketnÊmåk intÊzetÊben sajåtítottåk el – pålyåzat útjån elnyert ÜsztÜndíj segítsÊgÊvel –az akkor szßksÊgesnek ítÊlt ismereteket, Ês szereztek gyakorlatot a siketek tanítåsa terÊn. KÊsþbb tÜbbfÊle kÊpzÊsi megoldåsra tÜrtÊnt – sikertelen – kísÊrlet. PÊldåul a pozsonyi, a verseczi, a szegedi, a nagykþrÜsi Ês a pesti tanítókÊpezdÊkben indult lelkes próbålkozåsok sem voltak hosszú ÊletÝek. AzÊrt nem voltak ÊletkÊpesek, mert a tanítókÊpzÊs zsúfolt programjåból elþbb-utóbb kiszorultak a speciålis stúdiumok, tovåbbå azÊrt sem, mert a gyakorlati kÊpzÊs megszervezÊse Ês bonyolítåsa elhåríthatatlan technikai Ês financiålis akadålyokba ßtkÜzÜtt. Pedig a speciålis tanerþkÊpzÊs megoldåsa egy idþ utån egyre sßrgetþbbÊ vålt, mert az 1870-es Êvektþl tÜbb (orszågos, vårosi, egyhåzi, magån) iskola/intÊzet (Budapest, 1878, 1890, Temesvår, Arad 1885, Kaposvår 1887, Kolozsvår 1888) nyitotta meg kapuit a siketek szåmåra, Ês mås, hasonlóan speciålis nevelÊst-oktatåst igÊnylþ tanulóknak is lÊtesßltek speciålis intÊzmÊnyek (1825-ben vakoknak, 1875-ben Êrtelmi Ês halmozottan fogyatÊkosoknak, 1891-ben dadogóknak Ês mås beszÊdhibåban szenvedþknek). Valamennyi próbålkozås tapasztalatait Üsszegezve a szakemberek Ês az intÊzmÊnyeket fenntartók egyarånt speciålis kÊpzþtanfolyamok lÊtesítÊsÊben låttåk a megoldåst. Az 1890-es Êvekben speciålis tanerþkÊpzÊs cÊljåból lÊtesített kÊpzþtanfolyamok mindegyike egy-egy speciålis (gyógypedagógiai, akkor emberbaråti) intÊzmÊnytípus oktatåsi feladataira kÊszített fel. KÊpzÊsi programjaikat valamilyen úgynevezett normålpedagógiai (tanítói/tanåri/lelkÊszi) diplomåra, illetve elþkÊpzettsÊgre ÊpítettÊk fel, Ês az adott speciålis szakterßlet anyaintÊzmÊnyei szerveztÊk Ês segítettÊk mÝkÜdtetÊsßket, termÊszetesen ållami kÜltsÊgvetÊsi håttÊrrel. A kßlÜnbÜzþ kÊpzþtanfolyamokon folyó speciålis tanerþkÊpzÊs is rÜvid ÊletÝ volt. A mÝkÜdÊsßket sorra megkezdþ tanfolyamok, úgymint: SiketnÊmåk oktatåsåra kÊpesítþ tanfolyam (Budapest, 1890), SiketnÊmåk tanítóit kÊpzþ tanfolyam (Våc, 1895), Dadogók Ês hebegþk oktatåsåra kÊpesítþ tanfolyam (Budapest, 1896), Vakok tanítóit kÊpzþ tanfolyam (Budapest, 1897), GyengeelmÊjÝek tanítóit kÊpzþ tanfolyam (Budapest, 1897) sorsåt, jÜvþjÊt az 1890-es Êvekben bekÜvetkezþ, a magyar gyógypedagógia tÜrtÊnetÊben jelentþs esemÊnyek tereltÊk új irånyba. A Vallås- Ês KÜzoktatåsßgyi MinisztÊriumban dr. Nåray-Szabó Såndor orvos, ållamtitkår, a szåzadforduló egyik meghatårozó gyógypedagógia-tÜrtÊneti szemÊlyisÊge felismerte a fogyatÊkosok ßgyÊnek elþrevitelÊhez az akkor adott lehetþsÊgeket, hogyan lehet a nÊhåny elszigetelt intÊzmÊnybþl fejlþdþkÊpes, orszågos intÊzmÊnyrendszert kiÊpíteni. ElÊrte, hogy a fogyatÊkos gyermekek oktatåsßgye kivåljon az Emberbaråti ßgyosztålyból, Ês a kezdemÊnyezÊsÊre lÊtesßlt Gyógypedagógiai ßgyosztåly ÊlÊn 1899-ben elindította a kßlÜnålló speciålis tanerþkÊpzþ-tanfolyamok egyesítÊsÊt. 267

BGGyK

A kar rĂśvid tĂśrtĂŠnete


BGGyK

Így jött létre és kezdte meg mûködését 1900-ban Vácott a kétéves Gyógypedagógiai Tanítóképzõ, a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar jogelõdje. A speciális tanerõképzõ-tanfolyamok strukturális egyesítése egyidejûleg új, nemzetközileg egyedülálló gyógypedagógus-képzési koncepciót is jelentett. A gyógypedagógus-képzés Magyarországon 1963-ig úgy nyújtott általános képzést, hogy az országosan mindvégig egyetlen képzõintézményben minden hallgató a mindenkori gyógypedagógiai intézményrendszer különbözõ típusaiban végzendõ valamennyi gyógypedagógiai feladat ellátására képesítetté vált. E több mint hat évtizeden át tartó idõszakban ezzel együtt a képzõintézményben változó intenzitással, de folyamatosan dominánsan érvényesült az a koncepcionális szakmai meggyõzõdés, hogy a népesség specifikus (hallás-, látás-, beszéd-, mozgás-, értelmi stb. fogyatékosok számára specializálódott) magyar gyógypedagógiai intézményrendszerben a különbözõ gyógypedagógiai feladatok egy úgynevezett egységes gyógypedagógiai (gyógyítónevelõi) folyamatban valósulnak meg. A gyógypedagógusnak e folyamat alkotóelemeit (a gyógypedagógiai segítséget igénylõ teljes népességet az okok, a következmények és a gyógypedagógiai nevelõ, fejlesztõ, terápiás kilátások egységében, az épekétõl eltérõ szocializációs feltételeket, a folyamat alapszituációit és e szituációk átfogó cselekvési programjait stb.) integrált egészben is ismernie szükséges, és globális pályaidentifikációval kell rendelkeznie ahhoz, hogy bármely adott esetben a folyamat szervezõje, irányítója, aktív közremûködõje lehessen. Ez az oka annak, hogy ebben az idõszakban, és késõbb, történelmileg is, itthon és külföldön elterjedten nem az általános, hanem az úgynevezett egységes gyógypedagógus-képzés fogalma honosodott meg a köztudatban, és így ismert a hazai és külföldi szakirodalomban is. Az 1980-as évek közepén egy újabb, távlati képzési reformtervezet készült. Ez a képzési koncepció a magyar gyógypedagógus-képzés és az 1973-tól beindult szociálisszervezõ-képzés egész addigi fejlõdéstörténetének, ellentmondásainak és neuralgikus pontjainak elemzése alapján alakult ki. E koncepció szerint a gyógypedagógus-képzés fejlõdését az addig megtett út törésmentes folytatása jelenti. A tervezet szerint a képzést egyetemi szintûvé, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolát – hasonlóan a mûvészeti, a testnevelési, az állatorvosi felsõoktatási intézményekhez – egy középméretû gyógypedagógus-képzõ (szociálisszakember-képzéssel kombinált változatában segítõszakember-képzõ), egyelõre önálló egyetemi rangú fõiskolává, késõbb egyetemmé kell fejleszteni. Az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés gondolata jóval korábban is felmerül. Már a század elsõ évtizedeiben is, amikor a képzés színvonalának emelése érdekében pl. az alapozó képzés tárgyainak (bonctan, élettan, kórtan, fonetika, pszichológia stb.) tanulását egyetemi szinten, egyetemekhez kapcsoltan tervezték. Hasonlóan a tanárképzõ intézetek mintájára, már 1911-ben elkészült a Gyógypedagógiai Középiskolai Tanárképzõ Intézet terve is. Mindez a század elején úgy realizálódott, hogy egyetemi tanárok is részt vettek a gyógypedagógus-képzésben (pl. Ranschburg Pál, Sarbó Artúr ), a 40-es években pedig a hallgatók több tárgyat a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatóival közösen tanultak vagy bölcsészkari és más egyetemi oktatók a fõiskolán megbízott elõadókként tanítottak (pl. Faragó István, Harkai-Schiller Pál, Kardos Lajos, Kiszely György, Lazíczius Gyula, Lénárd Ferenc, Szabó Endre, Szentágothay János, Tettamanti Béla, Zibolen Endre ). Az 1990-es években, a rendszerváltás után a fõiskola a gyógypedagógus- és szociálisszakember-képzésben egyaránt a nemzetközi trendekhez csatlakozott, a nyugat-európai utat választotta.

268


Ez a két szakágra bontott egyszakos, kétszintû (fõiskolai és egyetemi) gyógypedagógusképzésre és a szociálisszervezõ-képzés felfüggesztésével (késõbb megszüntetésével) a fõiskolai szintû általános szociálismunkás-képzésre való áttérést jelentette. A fokozatos fejlesztés, feladat- és funkcióbõvülés miatt a fõiskola elhelyezési körülményei az 1980-as években megromlottak. Mire a Bethlen téri épület udvarára és tetõterének beépítésére elkészültek az önálló könyvtárépület és más szükséges helyiségek mûszaki tervei, a kivitelezésre a rendszerváltás után az egyházakkal való érvényes megállapodások értelmében már nem került sor. Átmenetileg a Damjanich utcai épület belsõ átalakításával és bõvítésével és a Villányi úti konferenciaközpontban egy emelet bérlésével enyhített a fõiskola az elhelyezési gondokon. 2000-ben a Bethlen téri épület visszakerült a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének kezelésébe. A fõiskola új helyre, az Ecseri úti épületbe költözött, ahol elhelyezési gondjai rendezõdtek. Az intézmény új, korszerû könyvtára már ebben az épületben nyílt meg. A magyar felsõoktatási hálózat átalakításáról intézkedõ 1999. évi LII. törvény alapján a fennállásának 100. évfordulóját ünneplõ Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola az integrált Eötvös Loránd Tudományegyetem részévé vált, annak Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karaként. 2009. július 1-tõl az ELTE Szenátusának döntése alapján a kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar néven folytatja mûködését.

BGGyK

A kar vezetése Szabó Ákosné dr. dékán, fõiskolai tanár + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 201.

358-5507 _ 348-3186 bggyk@barczi.elte.hu; dekan@barczi.elte.hu dr. Balázs János tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, fõiskolai tanár + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 210.

358-5530, 5502, 5552 _ 348-3180 tudomany@barczi.elte.hu

Fótiné Hoffmann Éva gyakorlati képzési dékánhelyettes, adjunktus + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 204.

358-5518 _ 348-3187 gyakorlat@barczi.elte.hu

dr. Márkus Eszter oktatási dékánhelyettes, fõiskolai docens + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 204.

358-5531 _ 348-3187 oktatas@barczi.elte.hu

269


A Kari Tanács tagjai Balázs János fõiskolai tanár Gereben Ferencné dr. fõiskolai tanár Papp Gabriella fõiskolai tanár Perlusz Andrea fõiskolai tanár Szabó Ákosné dr. fõiskolai tanár Zászkaliczky Péter fõiskolai tanár Csorba János egyetemi docens Hajdani Ilona fõiskolai docens Szücs Marianna fõiskolai docens Takács István fõiskolai docens Svastics Carmen lektorátusvezetõ Gráf Rózsa adjunktus

Szekeres Ágota adjunktus Regényi Enikõ tanársegéd Virányi Anita tanársegéd Borbás Emese HÖK Csányi Hilda HÖK Dunás-Varga Ildikó HÖK Gajág Dóra HÖK Gorzás Judit HÖK Kormányos Anita HÖK Lukács Dominika HÖK Szabó Pál Tamás HÖK Kövesné Gulyás Edit

A kari Hallgatói Önkormányzat BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t fszt. 61.

358-5581 www.hok.barczi.hu h–p: 8–16

Szabó Pál Tamás elnök

06-30-682-6442 elnok@barczihok.elte.hu

06-30-663-7599 kommunikacio@barczihok.elte.hu honlap@barczihok.elte.hu Csabai Orsolya sport- és rendezvényszervezõ 06-30-768-9073 referens sport@barczihok.elte.hu Csányi Hilda gazdasági alelnök

06-20-370-1281 gazdasag@barczihok.elte.hu altalanos@barczihok.elte.hu Dunás-Varga Ildikó szociális alelnök

06-30-663-7571 szocialis@barczihok.elte.hu Gajág Dóra külügyi referens

06-30-663-7572 esélyegyenlõségi referens kulugy@barczihok.elte.hu shst@barczihok.elte.hu Gorzás Judit kollégiumi referens

06-30-466-5190 kollegium@barczihok.elte.hu Kallós Erika kollégiumi diákbizottsági elnök kollegium@barczihok.elte.hu Kormányos Anita HR referens

06-30-663-7578 utanpotlas@barczihok.elte.hu Lukács Dominika tanulmányi alelnök

06-30-663-7577 tanulmanyi@barczihok.elte.hu

Borbás Emese

270

kommunikációs referens


A kar hivatalai Dékáni hivatal + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

 A félfogadás folyamatos.

Dékáni titkárság + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

dr. Cser Erika titkár, adjunktus

358-5508 _ 348-3186 titkar@barczi.elte.hu

A Kar oktatási, gazdasági és humánpolitikai feladatainak ügyintézését az ELTE Pedagogikum Központ illetékes fõosztályán végzik.

Egyéb hivatalok BGGyK

Gyógypedagógiai Továbbképzõ Központ + 1097 Budapest, Ecseri út 3. dr. Cser Erika igazgató, t A ép. fszt. 21. adjunktus

358-5557 _ 358-5558 tovabbkepzo@barczi.elte.hu

Kari könyvtár + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5541 konyvtar@barczi.elte.hu h, k, cs: 10–19; sz, p: 10–16

Bergmann Krisztina kari könyvtárigazgató

358-5538 _ 358-5539 krisztina.bergmann@barczi.elte.hu

Tudományos diákkörök A kar a következõ témákban szervez tudományos diákköröket: • Hallásfogyatékosságok kóroki megoszlása iskoláinkban • Tanulásban akadályozott gyermekek fizikai antropológiai vizsgálata • A Son–Rise-Program szociális curriculuma egy esettanulmány tükré ben • Népi játékok felhasználása a szenzoros integrációs terápiában • Az Intellikey nevû számítógépes fejlesztõeszköz alkalmazhatósága a látásnevelésben • Diszlexiás középiskolások szorongásvizsgálata pszichológiai és grafológiai módszerekkel 271


• Mozgáskorlátozott tanulók orvosi rehabilitációja különös tekintettel az ortopédorvosi beavatkozásokra • Szexuális nevelés • A tanulásban akadályozott gyermekek emlékezetének vizsgálata • Mit (nem) tudunk az epilepsziáról? Tudások és tévhitek a felsõoktatásban tanulók körében • Az evészavar mint társadalmi metafora • Gyógypedagógiai kórtan • Gyógypedagógiai pszichológia • Látássérültek pedagógiája • Logopédia • Szomatopedagógia • Tanulásban akadályozottak pedagógiája • Társadalomtudomány

A diákkörök vezetõi:

BGGyK

dr. Balázs Boglárka dr. Buday József dr. Hajdani Ilona dr. Jászberényi Márta Kovács Krisztina

dr. Pataki László Szabó Ákosné dr. Szanati Dóra Szekeres Ágota Vargáné Molnár Márta

A kar egyéb egységei Hallgatói Drogprevenciós és Tanácsadó Központ + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t fszt. 4.

358-5535 kvtlab@barczi.elte.hu www.barczi.elte.hu/dptk/ k: 8–12; sz: 8–12, 16–20; p: 14–18 Illyés Sándor Kutató Laboratórium + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 114.

358-5534; 5535 _ 358-5515 kutlab@barczi.elte.hu h–p: 8–14 Gyógypedagógia Történeti Gyûjtemény + 1097 Budapest, Ecseri út 3. Pákozdiné Kenderessy Katalin

358-5598 vezetõ muzeum@barczi.elte.hu

272


Kiadásszervezés + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 60.

358-5562

Durmits Ildikó munkatárs ildiko.durmits@barczi.elte.hu

Speciális Szükségletû Hallgatók Segítõ Testülete

Kovács Krisztina koordinátor L tanácsadás látássérült hallgatóknak + Ecseri út 3. t A ép. fszt. 6.

358-5579 kkovacs@barczi.elte.hu

Perlusz Andrea oktató L tanácsadás hallássérült hallgatóknak + Damjanich u. 41–43. t C ép. 109.

461-3700, 461-3737 perlusz@barczi.elte.hu

Prónay Beáta oktató L tanácsadás látássérült hallgatóknak + Damjanich u. 41–43. t C ép. 209.

461-3775 pronay@barczi.elte.hu

Gajág Dóra hallgató L speciális szükségletû hallgatók képviselete + HÖK-iroda

06-30-663-7572 kulugy@barczihok.elte.hu

Sósné Pintye Mária oktató Sot Ferenc könyvtáros L tanácsadás diszlexiás, beszédsérült hallgatóknak L könyvtári tanácsadás + Ecseri út 3. + Ecseri út 3. t A ép. 20. t C ép. 6/c

358-5566

358-5539 pintye.maria@gmail.com sot@barczi.elte.hu Karunkon a fogyatékos hallgatók ügyeit a Speciális Szükségletû Hallgatók Segítõ Testülete (továbbiakban SHST) végzi. Az SHST tagjai olyan oktatók, akik valamelyik fogyatékossági területnek megfelelõ gyógypedagógus szakemberek, így az érintett hallgatók közvetlenül fordulhatnak hozzájuk. Az SHST vezetését az intézmény fogyatékosügyi koordinátora és a testület elnöke közösen végzik. Az SHST munkáját a 2003-ban elfogadott szervezeti és mûködési szabályzat rögzíti. A speciális szükségletû hallgatókat megilletõ jogok is ebben a szabályzatban találhatók. Speciális szükségletû hallgató lehet látássérült, mozgássérült, hallássérült, hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarban szenvedõ (ide tartozik a diszlexia, diszgráfia is), valamint súlyos, illetve krónikus megbetegedésben szenvedõ egyén, amennyiben betegsége a tanulmányai elvégzését nehezíti. 273

BGGyK

Fótiné Hoffmann Éva oktató L tanácsadás mozgássérült hallgatóknak + Ecseri út 3. t A ép. 204.

358-5518 gyakorlat@barczi.elte.hu


BGGyK

Testületünk sokféle módon igyekszik segíteni az érintett hallgatóknak. A szolgáltatások ingyenesek. A hallgató bármilyen tanulással vagy életvezetési nehézséggel kapcsolatban bátran fordulhat az SHST koordinátorához, elnökéhez, vagy bármelyik tagjához az általuk megadott fogadóórában. A fogadóórák idõpontját szeptember végéig elérhetõvé tesszük a kar honlapján. A személyi segítõ általában karunk hallgatója, aki a fogyatékos hallgató tanulmányait és ezzel kapcsolatos ügyeit intézi megbízási díj ellenében. A fogyatékos hallgatók tanulmányainak támogatására sokféle eszközzel rendelkezünk, melyeket igény esetén kölcsönzünk az arra rászoruló, speciális szükségletû hallgatóknak. Speciális eszközeink közül néhány példa: hordozható számítógépek JAWS programmal; speciális jegyzetelõkészülékek angolul tudó vak hallgatók számára; adó-vevõ berendezés hallássérült hallgatók számára, nagyítók, távcsövek gyengénlátó diákok számára, digitális diktafonok. A kutatásmódszertan elsajátítását segíti, hogy karunk látássérült programozó oktatója egyéni vagy kiscsoportos számítástechnikai képzésben részesíti azon hallgatókat, akik korábban nem tanulták meg a számítógép kezelését, a speciális programok használatát. Karunk Ecseri úti épülete mind a mozgás-, mind a látássérült hallgatók számára akadálymentesen hozzáférhetõ. A Hallgatói Önkormányzat elvállalta a speciális szükségletû hallgatók fénymásolási igényeinek a kielégítését, amely szolgáltatás számukra ingyenes. Az elõadók által használt fóliákat a hallgató kérésre megkapja az elõadótól, az elõadásokat pedig kazettán rögzítheti. Tanáraink egy speciális domborítógéppel tapinthatóvá tehetik az ábrákat, grafikonokat. A súlyos fokban hallássérült diák jelnyelvi tolmács segítségét is igénybe veheti. Könyvtárunk külön pályázatokból nyert támogatás révén kialakított egy speciális számítógépes munkaállomást látássérültek számára (beszélõrendszer; Braille-nyomtató; képernyõnagyító program), valamint olvasótermi használatra beszerzett egy korszerû, színes olvasótévét.

Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet + 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

461-3700 gyopszi@barczi.elte.hu

Gereben Ferencné dr. intézetvezetõ, fõiskolai tanár

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu

Illyés Sándor Kutatólaboratórium + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5500

Tóth Györgyi adminisztráció

461-3764 _ 461-3721 gyopszi@barczi.elte.hu

Torontáli Nóra adminisztráció

358-5535 kutlab@barczi.elte.hu

274


A Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Tanszék és a Gyógypedagógiai Vizsgáló és Tanácsadó Intézet integrációját követõen 1981. szeptember 1-jén, a mûvelõdési miniszter 15932/1981. sz. rendelete alapján kezdte meg mûködését. Az integráció után jó feltételekkel, új szervezeti keretben folytatódott az oktató, tudományos és vizsgáló-tanácsadó munka, amelynek hagyományai a jogelõd fõiskola egyik legrégibb szervezeti egységében különbözõ elnevezések alatt mûködõ pszichológiai részlegben (Kór- és Gyógytani Laboratórium, Lélektani Laboratórium, Lélektani Tanszék, Defektológiai Osztályok) Ranschburg Pál (1902–1926) és Szondi Lipót (1926–1940) munkásságáig nyúlnak vissza. A kar jelenleg egyetlen tanszéki jogállású intézete megalakulása óta többszörös átalakuláson ment keresztül. 1998. június 1-jével a jogelõd fõiskola szervezetén belül létesített többfunkciós közoktatási egység (Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény) megalakulásával a Vizsgáló és Tanácsadó részleg sokéves, szakmailag elismert közoktatási és felsõoktatási szolgáltatást biztosító tevékenysége megváltozott. A gyógypedagógus-hallgatók számára pszichodiagnosztikai gyakorlatok biztosítása és a képzésben elõírt feladatok ellátása az intézet oktatási kötelezettségeként él tovább, de a két szervezeti egység szakmai együttmûködésében valósul meg. A hallgatók pszichodiagnosztikai felkészülését a tesztotéka állományában levõ teljesítmény- és személyiségvizsgáló tesztek széles köre segíti. A gyógypedagógusok pszichológiai képzésének sokoldalúsága részben a gyógypedagógiatudomány multidiszciplinaritásában, részben az intézményi hagyományokban gyökerezik. Figyelembe kell venni továbbá azt a tényt, hogy a segítõ szakemberek képzése nem nélkülözheti a pszichológia tudományának sokszínû, szerteágazó ismeretrendszerét, amely a hallgatók számára késõbbi munkájukban jól hasznosítható tudásanyagot nyújt és szemléletet formál. Az intézet a gyógypedagógus-képzésben mintegy 50 tanegység és a 7-féle szakirányhoz kötött pszichodiagnosztika-gyakorlat oktatási feladatait látja el a nappali és esti/levelezõ fõiskolai, egyetemi és BA-szintû gyógypedagógus-képzésben. Mindezek a szakirányú továbbképzési szakokon és az akkreditált pedagógus-továbbképzésekben folyó oktatási feladatokkal egészülnek ki. Az intézetben gondozott tanegységek az alábbi rendszert alkotják: • a gyógypedagógiai munkát általánosan alapozó pszichológiai tanegységek, • szakpszichológiai és szak-pszichodiagnosztikai tanegységek, • képesség- és személyiségfejlesztõ tanegységek, • gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai gyakorlatok, • az egyetemi szintû Gyógypedagógia szak tanegységei. Az intézet különbözõ pályázatos kutatások keretében az egyes népességcsoportok körében végzett, fõként kognitív fejlõdéspszichológiai, pszicholingvisztikai, illetve személyiségpszichológiai irányultságú, alkalmazott kutatásokat folytat. Közöttük hangsúlyos szerepet kap a különféle pszichodiagnosztikai eljárások adaptálása, különös tekintettel a tanulási képességzavarok differenciáldignosztikájára, neuropszichológiai módszerek alkalmazására a fogyatékosságok és fejlõdési zavarok vizsgálatában, továbbá a súlyosan halmozottan sérültek szociális adaptációját segítõ újfajta pszichológiai eljárások kutatása. Az intézet belsõ tagozódásának részeként mûködõ, Illyés Sándor nevét viselõ Kutató Laboratórium fõ feladata korábban a tudományos munka szervezése, koordinálása és a laboratórium konkrét kutatási terveinek megvalósítása volt a fogyatékosság problémájával összefüggõ kísérleti pszichológiai kutatások és a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának területén. Az elmúlt 275

BGGyK

Az intézet bemutatása


évtized gyakorlatának megfelelõen feladatait helyileg különállóan, az Ecseri út 3. szám alatt végzi, hangsúlyosan megtartva a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának irányultságát. Ez a kutatási profil a nyelvi zavarok kutatásának témájával egészült ki. Az intézet aktívan közremûködik a gyógypedagógus-képzõ felsõoktatás átalakulására irányuló felsõoktatás-fejlesztési tevékenységben, hangsúlyosan az MA-szintû Gyógypedagógia szak terapeuta szakirány programjának kimunkálásában.

Az intézet oktatói

BGGyK

Gereben Ferencné fõiskolai tanár A beszéd pszichológiája Beszédfogyatékosok pszichológiája és pszichodiagnosztikája Tanulási zavarok, részképességzavarok Frostig-terápia Klinikai gyógypedagógia

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 311. telefonos egyeztetés alapján

Billédi Katalin fõiskolai docens Bevezetés a pszichológiába Fejlõdés- és neveléslélektan Személyiség- és szociálpszichológia Kommunikációs képességek fejlesztése Empátiás képességek fejlesztése Vezetéslélektan A tanácsadói munka

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 307. telefonos egyeztetés alapján

Fodorné Földi Rita fõiskolai docens Pszichomotoros fejlesztés Hiperaktivitás Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3754 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 410. telefonos egyeztetés alapján

Garai Dóra fõiskolai docens Fejlõdés- és neveléslélektan Személyiség- és szociálpszichológia Rehabilitációs konzultáció Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3769 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 317. telefonos egyeztetés alapján

Prónay Beáta fõiskolai docens Látássérültek pszichológiája és pszichodiagnosztikája Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3774 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 209. telefonos egyeztetés alapján

Csákvári Judit fõiskolai adjunktus Fejlõdés- és neveléslélektan Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Ismeretek az értelmi és tanulásban akadályozottak pszichológiájából

461-3759 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 306. telefonos egyeztetés alapján

276


Módné Hollós Mária fõiskolai adjunktus Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Inadaptált gyermekek pszichológiája és pszichodiagnosztikája Önismeret mozgással Tanulási zavarok komplex terápiája Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3777 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 407. telefonos egyeztetés alapján

Nagyné Réz Ilona fõiskolai adjunktus Mozgáskorlátozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája Téri tájékozódás fejlesztése Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3772 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 207. telefonos egyeztetés alapján

Mészáros Andrea fõiskolai tanársegéd Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Ismeretek az értelmileg és tanulásban akadályozottak pszichológiájából A fejlesztésdiagnosztika elvi kérdései Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 316. telefonos egyeztetés alapján

Mohai Katalin fõiskolai tanársegéd Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Tanulási zavarok, részképességzavarok Beszédészlelés fejlesztése Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. telefonos egyeztetés alapján

Reményi Tamás fõiskolai tanársegéd Szenzoros integrációs terápia I. Szenzoros integrációs terápia II. Tanulási zavarok, részképességzavarok

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 410. telefonos egyeztetés alapján

Gerevich József habil. tudományos fõmunkatárs Addiktológia

358-5534 jozsef.gerevich@barczi.elte.hu t Ecseri út A ép. 114. telefonos egyeztetés alapján

Marton Klára habil. tudományos fõmunkatárs 358-5534 kutlab@barczi.elte.hu Kognitív pszichológia t Ecseri út A ép. 114. telefonos egyeztetés alapján Farkas Lajos tudományos munkatárs Kognitív személyiségfejlesztõ terápiák

358-5536 lajos@barczi.elte.hu t Ecseri út A ép. 114. telefonos egyeztetés alapján 277

BGGyK

Terápiás kapcsolatok pszichológiája Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika mûhelymunka Pszichodiagnosztika gyakorlat


Külsõ óraadók Lányiné Engelmayer Ágnes ny. fõiskolai tanár Felnõttkorú akadályozott emberek életvezetésének segítése

461-3765 lanyine@freemail.hu t C ép. 313. telefonos egyeztetés alapján

Torda Ágnes ny. fõiskolai docens Minõségbiztosítás az oktatásban Játékpszichológia

06-20-953-4789 torda@chello.hu t Ecseri út A ép. 121/a telefonos egyeztetés alapján

Jászberényi Márta ny. adjunktus

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu Tanulásban akadályozottak pszichológiája t C ép. 405. és pszichodiagnosztikája telefonos egyeztetés alapján Pszichodiagnosztika gyakorlat Kálmán Zsófia A fogyatékosság mint komplex jelenség, társadalmi és egyéni vetületek

461-3764 info@bliss.org.hu telefonos egyeztetés alapján

BGGyK

Pajor András gyógypedagógus-pszichológus 461-3760 gyopszi@barczi.elte.hu Gyógypedagógiai pszichológia t C ép. 308. Inadaptált gyermekek pszichológiája telefonos egyeztetés alapján és pszichodiagnosztikája Relaxáció Ringhofer Jánosné gyógypedagógus Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 406. telefonos egyeztetés alapján

Általános Gyógypedagógiai Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5590 altgyp@barczi.elte.hu

dr. Zászkaliczky Péter tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

358-5596 czky@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Deszpot Gabriella fõiskolai docens

358-5592 deszpot@barczi.elte.hu Vizuális kifejezés és képességfejlesztés t B ép. 201/a Képi kifejezés technikái sz: 14.30–15.30 Mozgóképkultúra és médiaismeret alapjai Alkotás-elemzés a vizuális képességfejlesztésben 278


358-5596 czky@barczi.elte.hu t B ép. 101/c k: 11–13

Schiffer Csilla adjunktus

358-5595 csilla.schiffer@barczi.elte.hu Integrált gyógypedagógia-történet t B ép. 201/c A gyógypedagógia neveléselméleti háttere h: 13–15 A gyógypedagógia nevelésfilozófiai alapjai Bevezetés az összehasonlító gyógypedagógiába Inkluzív nevelés Urbán Károlyné adjunktus Zene és terápia Ritmus és zeneterápia Zenehallgatás és zenemûismeret Zenei alkotás és képességfejlesztés

358-5593 urban@barczi.elte.hu t B ép. 201/b k: 12–13.30

Czékus Jób tanársegéd Gyermekzene Zenei alkotás és képességfejlesztés Zenei technikák (furulya, gyermekzene) Zene és terápia

358-5593 jobgeza@freemail.hu t B ép. 201/b k: 13–13.30 sz: 12–13

Kerekes Valéria tanársegéd A gyógypedagógia neveléselméleti háttere Neveléselméleti és didaktikai alapok A gyermekirodalom szerepe a személyiségfejlõdésben Meseterápia A kisgyermekkor pedagógiája

358-5595 kerekeske@yahoo.com valeria.kerekes@barczi.elte.hu t B ép. 201/b h: 13–15

Marton Eszter tanársegéd

358-5595 A szülõk és az iskola kapcsolata az ikluzív eszter.marton@barczi.elte.hu nevelés megvalósulása során t B ép. 201/c Pedagógia I–II. Neveléselméleti és didaktikai alapok

279

BGGyK

Zászkaliczky Péter fõiskolai tanár Gyógypedagógiai preambulum A gyógypedagógia modern elméletei Értékek és emberképek a gyógypedagógiában Bevezetés a gyógypedagógia német nyelvû szakirodalmába Antropológiai és etikai modellek a gyógypedagógiában A fogyatékosság megjelenése a szépirodalomban Anthropologische und ethische Fragestellungen der Heilpädagogik


Novák Géza Máté tanársegéd Dráma és színi nevelés Dramatikus technikák Neveléselméleti problémák elemzése Drámapedagógia, drámaterápia Betekintés a drámapedagógiába Dráma a nevelésben

358-5591 mate.geza.novak@gmail.com t B ép. 101/a megbeszélés szerint

Tamás Katalin tanársegéd Vizuális mûvészeti pedagógiai terápia Vizuális kifejezés és képességfejlesztés Bevezetés a vizuális terápiákba Képi kifejezés és feszültségoldás

358-5592 tamas.katalin@barczi.elte.hu t B ép. 201/a

BGGyK

Verdes Tamás tanársegéd

358-5591 Integrált gyógypedagógia-történet verdestamas@yahoo.de A gyógypedagógia neveléselméleti háttere t B ép. 101/a A gyógypedagógia nevelésfilozófiai alapjai cs: 9.30–11 Alternatív pedagógiák Holokauszt – visszaemlékezések, történeti olvasatok Kutatószeminárium: cselekvõképtelen személyek társadalmi státusa az ezredforduló Magyarországán Kutatószeminárium: az értelmi fogyatékosság hazai társadalomtörténete 1945-tõl napjainkig Mozgás- és táncterápiás sajátélmény a súlyos, halmozott fogyatékosság kapcsán

Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5554

dr. Könczei György DSc, csoportvezetõ, egyetemi tanár

358-5537 konczei@disabilityknowledge.org

A kutatócsoport oktatói Könczei György egyetemi tanár Magyar és európai szociális jog A fogyatékosság mint társadalmi jelenség Látás, avagy a fogyatékosság filmnyelvi megjelenítése

280

358-5537 konczei@disabilityknowledge.org t A ép. 111. sz: 14–16


Keszi Roland PhD, adjunktus

358-5554 Szervezetszociológia kesziroland@gmail.com Társadalomtudományi módszerek t A ép. 116. a gyakorlatban sz: 12–13 (bejelentkezés alapján) Megváltozott munkaképességû munkavállalók a magyar munkaerõpiacon Hernádi Ilona tanársegéd

358-5554 A nõk társadalmi helyzete Magyarországon t A ép. 116. Mûvészet – test – valóság sz: 13–14

ilonahernadi@yahoo.com

Fonetikai és Logopédiai Tanszék dr. Lajos Péter tanszékvezetõ, habil. fõiskolai tanár

358-5559 lajos.peter@barczi.elte.hu

BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 37.

358-5559

A tanszék oktatói Lajos Péter habil. fõiskolai tanár Dadogás óvodás- és kisiskolás korban Felnõttkori dadogás Szimptomatikus beszédhibák Logopédiai tanácsadás Hadarás Ismeretek a logopédiai kórképek körébõl

358-5559 lajos.peter@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

Vassné Kovács Emõke ny. fõiskolai tanár Kóros nyelés Ismeretek a logopédiai kórképekbõl Logopédiai alapismeretek Esetismertetõ szeminárium

358-5560 e-kovacs@freemail.hu megbeszélés szerint

Fehérné Kovács Zsuzsa fõiskolai docens Orrhangzós beszéd Gyermekkori nyelvfejlõdési zavarok Beszédtechnika-módszertan Gyermeknyelv Logopédiai diagnosztika A logopédiai terápiás munka módszertana Dadogás óvodás- és kisiskolás korban Beszédtechnika

358-5560 fzsuzsa@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

281


BGGyK

Bánréti Zoltán tudományos fõmunkatárs Neurolingvisztikai alapismeretek

321-4830/117 megbeszélés szerint

Lõrik József adjunktus Bevezetés a logopédiába Pszicholingvisztika Enyhe fokú hallássérültek fejlesztése Logopédiai diagnosztika Olvasási elmaradás – nyelvi fejlettség Hangtan

358-5555 lorikfpeteny@t-online.hu megbeszélés szerint p: 13.30–14.30

Kas Bence tanársegéd Kommunikáció Az afázia diagnosztikája és terápiája Afázia neuropszichológiája Magyar nyelv Ismeretek a logopédiai kórképekbõl Nyelvfejlõdés Diszlexia alapismeretek

358-5555 benkas@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

Örley Zita tanársegéd Beszédtechnika Kommunikáció

358-5556 zita.orley@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

Sósné Pintye Mária gyakornok Képességfejlesztõ alapozás a logopédiában Pöszeség Diszlexia

358-5556 pintye.maria@gmail.com megbeszélés szerint

Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5542

dr. Csorba János tanszékvezetõ, egyetemi docens

358-5542 janos.csorba@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Csorba János egyetemi docens Gyermekpszichiátria Pszichoterápiás módszerek gyermekés serdülõpszichiátriai zavarokban 282

358-5542 janos.csorba@barczi.elte.hu t A ép. 41/a h: 10–14


Buday József fõiskolai tanár Funkcionális anatómia Fejlõdéstan Értelmi sérülések kórtana Humánbiológia

358-5897 t A ép. 13. k: 8–16

buday@barczi.elte.hu

Pataki László fõiskolai tanár Beszédhibák kórtana Hallássérülések anatómiája

358-5736 t A ép. 15. h: 10–18

lpataki@barczi.elte.hu

Kern Ágnes adjunktus Elsõsegélynyújtás Gyógypedagógiai iskola-egészségtan

358-5584 agnes.kern@barczi.elte.hu t A ép. 14. k: 9–13

Hallássérültek Pedagógiája Tanszék dr. Perlusz Andrea tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

3578, 3617 hallasped@barczi.elte.hu perlusz@barczi.elte.hu

BGGyK

+ 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43. t C ép. 117.

461-3700 _ 461-3786

A tanszék oktatói Csányi Yvonne fõiskolai tanár

3585 Az integráció és a differenciáló-pedagógia összefüggései Korszerû kutatási eredmények a hallássérültek terápiás ellátásában Az integrált oktatás–nevelés nemzetközi és hazai háttere

yvonne@barczi.elte.hu

Perlusz Andrea fõiskolai tanár

3617 Hallássérültek integrált fejlesztése I–III. Hallássérültek rehabilitációja Az integrált oktatás-nevelés alapjai Integrált nevelés-inkluzív iskola Integrált gyakorlat hallássérülteknél Hallássérülteknél alkalmazható legújabb diagnosztikai, terápiás és tanulásszervezési eljárások Sajátos szükségletû diákok oktatásának módszertana a közép- és felsõoktatásban

perlusz@barczi.elte.hu

283


Zsoldos Márta fõiskolai tanár

3561, 3578 Hallássérültek pszichológiája, zsoldos.marta@barczi.elte.hu pszichodiagnosztikája Hallássérültek neurogén tanulási zavarai I–II. Tanulási zavarok, részképesség-zavarok A képességfejlõdés pszichológiai alapjai Vezetett kutatási szeminárium Tanulási zavarok – esetmegbeszélés Keresztessy Éva adjunktus

3616 Pedoaudiológia keva@barczi.elte.hu Hallássérültek neurogén tanulási zavara I–II. Hallásjavító mûtétek hatása a gyógypedagógiai fejlesztõ munkára Gyermekkori audiológiai vizsgálatok Számítógépes beszédfejlesztõ programok Affolter-féle fejlesztõ módszer hallássérülteknél Bevezetés a hallássérültek gyógypedagógiájába Neurogén tanulási zavar gyakorlati kérdései

BGGyK

Bodorné Németh Tünde tanársegéd

3617 Beszéd-nyelv fejlesztés módszerei I–III. nemeth.tunde@barczi.elte.hu Tantárgypedagógia és diákotthoni nevelés fejesg@index.hu Hallássérültek kiejtéstanítása Szakpedagógiai gyakorlat Bevezetés a hallássérültek gyógypedagógiájába Ismeretek a hallássérültek pedagógiája szakkörébõl Fejes Gabriella gyakornok

3585, 3578 Hallássérültek korai fejlesztése I–II. fejesg@barczi.elte.hu Bevezetés a hallássérültek gyógypedagógiájába Pedagógiai gyakorlat Hallássérültek korai fejlesztése gyakorlat

Idegennyelvi Lektorátus + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 49.

358-5500/5520

284

Svastics Carmen mb. lektorátusvezetõ, nyelvtanár lektoratus@barczi.elte.hu


A lektorátus oktatói

5520 svastics.carmen@barczi.elte.hu t A ép. 49/f

Farkas Ildikó nyelvtanár

4527 farkas.ildiko@barczi.elte.hu t A ép. 49/c

Craymer, James lektor

4525 james.craymer@barczi.elte.hu t A ép. 49/d

Dawson, Robert lektor

4525 robert.dawson@barczi.elte.hu t A ép. 49/d

Bereznai, Anja lektor

4527 bereznai.anja@barczi.elte.hu t A ép. 49/c

BGGyK

Svastics Carmen nyelvtanár

Kutatásmódszertani Csoport + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5548

dr. Balázs János csoportvezetõ, fõiskolai tanár

5552 janos.balazs@barczi.elte.hu

A csoport munkatársai Balázs János fõiskolai tanár Értékelméletek Kutatásmódszertan Társadalompolitika

5552 janos.balazs@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 58. k, cs: 14–15

Cser Erika tudományos munkatárs

5553 erika.cser@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 57.

Kaló Róbert PhD-hallgató Kutatásmódszertan

5553 robert.kalo@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 57. k, sz: 11–12

285


Bábel László számítástechnikai programozó 5731 babel.laszlo@barczi.elte.hu Látássérültek információszerzési t A ép. fszt. 49/a technológiái sz: 14–15 Nádor László informatikai fejlesztõmérnök

5543 nador.laszlo@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 54.

Oláh Zsolt rendszergazda

5544 olah.zsolt@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 54.

Szaffner Gyula médiatechnikus Médiaismeretek

5546 gyula.szaffner@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 59.

Látássérültek Pedagógiája Tanszék BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 7.

358-5576 latasped@barczi.elte.hu

dr. Gadó Márta tanszékvezetõ, fõiskolai docens

358-4530 _ 358-5530 gadom@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Gadó Márta fõiskolai docens

4530 gadom@barczi.elte.hu Funkcionális látásvizsgálat t A ép. fszt. 7/b. Látásstimuláció h: 10–12 Látássérült személyek rehabilitációja: tájékozódás- és közlekedéstanítás, mindennapos tevékenységek és látástréning Kovács Krisztina adjunktus

5530 kkovacs@barczi.elte.hu Környezeti adaptáció alapjai t A ép. fszt. 5. Látássérültek inkluzív nevelése és oktatása h: 10–12 Látássérültek korai, óvodai és gyermekkori nevelése és fejlesztése Látássérült és értelmi fogyatékos személyek fejlesztésének elmélete Látássérültek korai felismerése és fejlesztése Vizuális-auditív és taktilis-auditív típusú tanulás-tanítás elmélete Tanulási tanácsadás Alternatív vizuális technikák 286


Pajor Emese tanársegéd

5530 pajor.emese@barczi.elte.hu Bevezetés a látássérültek pedagógiájába t A ép. fszt. 5. Vizuális-auditív és taktilis-auditív típusú h: 10–12 tanulás-tanítás elmélete Szakmódszertan I. Taktilis-auditív típusú tanulás-tanítás elmélete Számítógépes fejlesztõtechnikák Ismeretek a látássérültek pedagógiája körébõl Szakpedagógiai gyakorlat 1., 2., 3. Terepgyakorlat

Pszichopedagógiai Tanszék dr. Volentics Anna tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

5585 volentics@barczi.elte.hu

BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5585 _ 348-3181

A tanszék oktatói Volentics Anna fõiskolai tanár Szociálpedagógia Kriminálpedagógia Esetkezelési technikák Szociális képességek fejlesztése

5585 volentics@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 25/a tanszéki hirdetõtáblán

Zám Mária fõiskolai tanár Ismeretek a szociálpolitika és szociális munka körébõl Önismeret-fejlesztõ technikák Pszichodramatikus elemek alkalmazása Tánc- és mozgásterápia Interkulturális kommunikáció

4533 zam.maria@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 23. tanszéki hirdetõtáblán

Takács István fõiskolai docens Pszichopedagógiai fejlesztés-oktatás Didaktikus játékok Romológia Szenvedélybetegségek megelõzése és kezelése Esetkezelési technikák

4534 takacs@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 24. tanszéki hirdetõtáblán

287


Eigner Bernadett adjunktus Szakterületi terápiák Integratív játékterápia Nevelési tanácsadás Óvódai-iskolai integráció Bevezetés a pszichopedagógiába Esetkezelési technikák

4534 eigner.bernadett@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 24. tanszéki hirdetõtáblán

Gráf Rózsa adjunktus Szakterületi terápiák Kórház-pedagógia Esetkezelési technikák Megelõzés és korai fejlesztés Tanulási zavarok diagnosztizálása a pszichopedagógia területén

4533 rozsa.graf@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 23. tanszéki hirdetõtáblán

BGGyK

Szomatopedagógiai Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. I. em. 119/c

358-5576

Fótiné Hoffmann Éva megbízott tanszékvezetõ, adjunktus t A ép. II. em. 204/a

358-5518, 358-5576 hoffmann.eva@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Kullmann Lajos egyetemi tanár

358-5532 Komplex szomatopedagógiai rehabilitáció lajos.kullmann@barczi.elte.hu A mozgás élettana és idegértana t A ép. II. em. 206. Kiegészítõ mozgásszervi funkcionális anatómia Mozgásszervi károsodások kórtana Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Márkus Eszter fõiskolai docens Halmozottan mozgáskorlátozottak szomatopedagógiája és fejlesztõ iskolai oktatása Szomatopedagógia az egészségügyi és szociális ellátásban Komplex szomatopedagógiai rehabilitáció Bázisterápiák – alapozó tréning 288

358-4532, 358-5531 eszter.markus@barczi.elte.hu oktatas@barczi.elte.hu t A ép. II. em. 204/b k, cs: 10–12


Mozgástani alapismeretek Súlyosan, halmozottan sérült személyek nevelésének elmélete Ergoterápia – foglalkoztató terápia Szomatopedagógia a felnõtt ellátásban Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Képesítési követelmények a gyógypedagógusképzõ felsõoktatásban Pedagógiai gyakorlat 4.

358-5518, 358-5576 gyakorlat@barczi.elte.hu t A ép. I. em. 119/c sz: 12–13.30

Tóthné Kälbli Katalin adjunktus Zenés kondicionáló mozgásprogramok Úszásoktatás módszertana Testnevelés Az egészséges életmód alapjai Játékok Sítábor, mozgáskorlátozott személyek adaptált téli sportolási és szabadidõs tevékenységei Testnevelés tanítás módszertana A kondicionálás alapjai

358-4532 kalbli.katalin@barczi.elte.hu t A ép. I. em. 120/b megbeszélés szerint

BGGyK

Fótiné Hoffmann Éva adjunktus Mozgáskorlátozott gyermekek óvódai és iskolai nevelése, oktatása I. Mozgáskorlátozottak oktatásának módszertana II. A szomatopedagógiai rehabilitáció alapjai I., II. Ismeretek a szomatopedagógia szak körébõl Mozgáskorlátozottak számítógépes oktatásának módszertana Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Zárótanítás Mozgáskorlátozottak nyelvi fejlõdési és kommunikációs zavarai, kommunikációs technikák, terápiák Komplex vizsga Komplex szomatopedagógiai rehabilitáció

289


Bodnárné Péntek-Dózsa Melinda

358-4532 tanársegéd pentek-dozsa.melinda@barczi.elte.hu Pedagógiai gyakorlat 2. t A ép. I. em. 120/b Terepgyakorlat Speciális szükségletûek adaptált testnevelése Pedagógiai gyakorlat 3. Mozgásnevelés elmélete és alapozó gyakorlata I., II. Mozgáskorlátozottak adaptált testnevelése és szubakrális mozgásnevelése Komplex vizsga Pedagógiai gyakorlat 1. Zárótanítás

BGGyK

Mlinkó Renáta tanársegéd

358-5578 Pedagógiai gyakorlat 4. renata.mlinko@barczi.elte.hu A szomatopedagógiai rehabilitáció t A ép. I. em. 120/a alapjai I. Ismeretek a szomatopedagógia szak körébõl Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Pszichodiagnosztikai gyakorlat Zárótanítás Szomatopedagógiai nevelés az iskoláskor elõtt Gyógypedagógiai rehabilitáció Terepgyakorlat

Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t B ép. 106.

358-5574 _ 348-3184 oligotan@barczi.elte.hu

Szabó Ákosné dr. tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

358-5507 foigazgato@barczi.elte.hu

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t B ép. 106.

358-5574

290

Szabó Ákosné dr. szakcsoportvezetõ, fõiskolai tanár

358-5507 foigazgato@barczi.elte.hu


A csoport oktatói Mesterházi Zsuzsa professor emeritus Összehasonlító gyógypedagógia

358-5551 mesterhazi@barczi.elte.hu t B ép. 107/c

Fazekasné Fenyvesi Margit fõiskolai tanár Az orientációs és a kreatív képességek fejlesztésének módszertana A kommunikációs képességek fejlesztésének módszertana Pedagógiai diagnosztika

358-5567 fenyvesim@yahoo.com t B ép. 102/a k: 10–12

Papp Gabriella fõiskolai tanár Bábterápia Neveléselmélet A kommunikációs képességek fejlesztésének módszertana Integrált oktatás-nevelés a tanulásban akadályozottak szakterületen Szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában Akadályozott fejlõdésû gyermekek, fiatalok és szüleik támogatása

358-5573 t B ép. 107 k: 10–12

Szabó Ákosné fõiskolai tanár Szexuális nevelés Szociálpedagógiai alapismeretek A roma gyermekek nevelési szükségletei A szociális képességek fejlesztésének módszertana A tanulási akadályozottság szociális dimenziói Akadályozott emberek szexuális szocializációja Tanulásban akadályozott fiatalok és felnõttek életvezetésének segítése

358-5507 foigazgato@barczi.elte.hu t A ép. 201. cs: 8–10

Szekeres Ágota adjunktus Tanulási technikák fejlesztése Nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése Ismeretek a tanulásban akadályozottak pedagógiájának körébõl Pedagógiai kommunikáció

358-5574 agota.szekeres@barczi.elte.hu t B ép. 102/b cs: 10–12

BGGyK

gpapp@barczi.elte.hu

291


Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája Terápiás munka tanulásban akadályozott gyermekekkel, fiatalokkal és felnõttekkel Kooperatív technikák alkalmazása integrált osztályokban Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása integrált osztályokban

BGGyK

Vargáné Molnár Márta tanársegéd A kognitív képességek fejlesztésének módszertana Diszkalkulia alapismeretek Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája Fogyatékos emberek életminõsége, foglalkoztatása, szociális ellátása – szabályozás

358-5567 varmol@barczi.elte.hu t B ép. 102/a h: 8–10

Pénzes Éva tanársegéd Pedagógiai kommunikáció A kognitív képességek fejlesztésének módszertana Gyermekek a megismerés és a viselkedés fejlõdésének rendellenességeivel Pedagógiai diagnosztika Projektpedagógia

358-5574 eva.penzes@barczi.elte.hu t B ép. 102/b cs: 10–12

Virányi Anita tanársegéd Szabad tanulás A motoros képességek fejlesztésének módszertana Szabadidõ-pedagógia Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája Bevezetés a szabad tanulásba

358-5565 viranyi.anita@barczi.elte.hu t B ép. 106/a k: 10–12

Külsõ óraadók Bruckner László Szakiskola, speciális szakiskola

bruckner.laszlo@freemail.hu

Farkasné Gönczi Rita Diszkalkulia alapismeretek

358-5574

292


Kaibinger Pál Az orientációs és a kreatív képességek fejlesztésének módszertana

358-5574

Réthey-Prikkel Brigitta Számítógépes tanítás-segítés

358-5574

Sósné Pintye Mária Mozgásmûvészeti terápia

pintye.maria@gmail.com

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport dr. Radványi Katalin csoportvezetõ, fõiskolai tanár

358-5571

BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 38–40.

358-5574

A tanszéki csoport oktatói Radványi Katalin fõiskolai tanár

358-5571 A segítõk mentálhigiénéje t A ép. 38/a Értelmi fogyatékos személyek magatartás- telefonos egyeztetés alapján és viselkedészavarai Gyógypedagógiai beavatkozás pszichológiája a családban Gyógypedagógusi kommunikáció fejlesztése Kommunikáció fejlõdésének jellemzõi értelmileg akadályozott személyeknél Ismeretek az értelmileg akadályozottak szak körébõl Személyiségfejlesztés Mede Perla tanársegéd

358-5574 A kommunikáció fejlesztése értelmileg t A ép. 40. akadályozott személyeknél telefonos egyeztetés alapján Dokumentáció, egyéni fejlesztési terv készítése Felkészítés a munkajellegû foglalkozásokra Montessori pedagógia alkalmazása SNI gyermekeknél Olvasás-írás tanítása Számolás-mérés tanítása Szabadon választott gyakorlat értelmileg akadályozottak területen Terepgyakorlat 293


Regényi Enikõ tanársegéd

358-5569 Bevezetés az értelmileg akadályozottak t A ép. 39. pedagógiája szakirány telefonos egyeztetés alapján gyógypedagógiájába II. Felnõttek pedagógiai kísérése Foglalkozásterápia Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és a munka világa Mozgásjellemzõk és fejlesztési lehetõségek értelmileg akadályozott személyeknél Súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztése Súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztésének elméleti alapjai Gyógypedagógiai gyakorlat 1., 3. Juhász Katalin gyakornok Értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája és nevelési gyakorlat Gyógypedagógiai gyakorlat 2.

358-5574 t A ép. 40. telefonos egyeztetés alapján

BGGyK

Külsõ óraadók Hatos Gyula c. fõiskolai tanár Bevezetés az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány gyógypedagógiájába I. Felnõttek pedagógiai kísérése

358-5569 t A ép. 39.

Balázs Anna Autisták gyógypedagógiai fejlesztése

358-5571 t A ép. 38.

Czeizel Barbara Korai gyógypedagógiai segítségnyújtás

358-5571 t A ép. 38.

Kálmán Zsófia Alternatív kommunikációs technikák

358-5571 t A ép. 38.

Gáborné Seres Krisztina Utazótanári feladatok

358-5571 t A ép. 38.

294


Társadalomtudományi Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5585

dr. Bánfalvy Csaba tanszékvezetõ, egyetemi tanár

358-5586 banfalvy@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói

358-5586 t A ép. 26. h: 12–14

banfalvy@barczi.elte.hu

Hajdani Ilona fõiskolai docens Mûvészetfilozófia Logika Filozófia- és esztétikatörténet Személyiségfilozófia

358-5588 hajdani@barczi.elte.hu t A ép. 27. h: 12.30–14.30

Szücs Marianna fõiskolai docens Devianciaszociológia Családszociológia Kisebbségszociológia Általános szociológia

358-5587 marianna.szucs@barczi.elte.hu t A ép. 25. sz: 12–14

295

BGGyK

Bánfalvy Csaba egyetemi tanár Gazdaságszociológia Társadalomtörténet Gyógypedagógiai szociológia Általános szociológia


BGGyK


299 Þ 554

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet

303

304 Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék 307 Andragógiai Tanszék 308 Felsõoktatás-menedzsment Intézeti Központ 308 Neveléselméleti Professzúra 309 Oktatáselméleti Tanszék 310 Oktatás-Informatikai Tanszéki Szakcsoport 312 Pedagógiatörténeti Tanszék

Pszichológiai Intézet

313

314 Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 316 Gazdaság- és Döntéspszichológiai Intézeti Központ 317 Iskolai Pszichológiai Intézeti Központ 319 Kihelyezett Pszichofiziológiai Intézeti Központ 319 Kognitív Fejlõdéspszichológiai Intézeti Központ 320 Kognitív Pszichológiai Tanszék 322 Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék 325 Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport Pszichodiagnosztikai Rendelõ és Laboratórium 325 325 Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ 327 Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék 329 Társadalomtörténeti Pszichológia Professzúra 330 Életvezetési Diáktanácsadó

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

MTA-ELTE kutatócsoport

Doktori iskolák

332

PPK

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

330

335

336

297


PPK


+ 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500 www.ppk.elte.hu

Egyetemünk aktív, kezdeményezõ, résztvevõje a bolognai folyamat hazai alakításának, hozzájárul, hogy elérjük az ún. ELTE-modell érvényesülését a pedagógusképzés hazai rendszerében. Az elmúlt években intézménytörténeti jelentõségû szervezetfejlesztési döntésekre került sor. Szakmailag bontakozó, piacgazdasági szempontból ígéretes területeken jött létre három új kar, és ezáltal a klasszikus bölcsészettudományi és természettudományi karok szakmai profilja is megtisztult. Immár ötödik éve annak, hogy az egyetemi struktúraváltozás érintette és karrá emelte a pedagógiai és pszichológiai szakterületet. Az informatika, a társadalomtudományok modern és modernizációs területei mellett az egyetemen új keretek között önszervezési lehetõség nyílik a pedagógiának és pszichológiának. Az egyetem legkiterjedtebb oktatási feladatát, a tanárképzést megújított együttmûködési rendben, letisztított felelõsségi viszonyokkal, a szakmai erõk koncentrációjával látjuk el. Ma már tényként jelenthetjük ki: a PPK kezdeményezõleg lépett fel, és sikeres volt a többciklusú képzési modell hazai adaptációjának munkájában. Megindítottuk a korszerû alapképzéseket, úttörõ szerepet vittünk (és viszünk) a mester szakok alapításában és indításában is. A legújabb szervezetfejlesztési eredmény a Pedagogikum Központ 2008. január 1-jei megalakulása. A Pedagogikum Központ, azaz a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, a Tanító és Óvóképzõ Fõiskolai Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar együttmûködésének keretei között megteremtõdtek a feltételei annak, hogy az oktatás és a kutatás területén együttmûködjenek, közösen új tudást állítsanak elõ az egészségtudatos életvezetést és az egészségre nevelést központi értékként tételezõ szakemberek – legyen szó leendõ óvódapedagógusokat, konduktorokat, pszichológusokat, andragógusokat vagy éppen testnevelõ tanárjelölteket felkészítõ oktatóról. Természetes módon kínálkoznak a közös kutatási témák (pályázatok, szakértõi szintû tanulmányok), az együtt indítható képzési programok (alap-, mester és szakirányú továbbképzések) vagy a közösen megtervezett szolgáltatások (konferenciák, kiadványok). A PPK immár a Pedagogikum Központ, együttmûködési hálózatában keresi, és remé nyeink szerint találja meg a továbblépés, a kibontakozás útját – az oktatás és a kutatás terén egyaránt.

A kar vezetése dr. Oláh Attila dékán, egyetemi tanár t 102.

461-4526, 461-4500/3464 _ 461-4528 ppkhivatal@ppk.elte.hu

299

PPK

A kar rövid története


dr. Kovács Mónika nemzetközi és tudományos dr. Kiss Paszkál oktatási dékánhelyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens egyetemi docens t 103. t 105.

461-4500/3463

461-4500/3874 _ 461-4528 _ 461-4586 kovacs.monika@ppk.elte.hu kiss.paszkal@ppk.elte.hu dr. Striker Sándor stratégiai dékánhelyettes, egyetemi docens t 102.

461-4500/3465 _ 461-4528 striker.sandor@ppk.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Hivatalból tag Oláh Attila egyetemi tanár, dékán

Választott tagok

PPK

Bárdos György egyetemi tanár Faragó Klára egyetemi tanár Szabolcs Éva egyetemi tanár Gyõri Miklós egyetemi docens Kiss Paszkál egyetemi docens Kovács Mónika egyetemi docens N. Kollár Katalin egyetemi docens Szabó Attila habil. egyetemi docens V. Komlósi Annamária egyetemi docens Vámos Ágnes habil. egyetemi docens Kraiciné Szokoly Mária fõiskolai docens

Demetrovics Zsolt adjunktus Kiss Orhidea adjunktus Lénárd Sándor adjunktus Abdulwahidné Szilveszter Andrea ügyintézõ Fodor Judit HÖK elnök Barna Zsófia egyetemi hallgató Bognár Borbála egyetemi hallgató Csordás Bence egyetemi hallgató Czetõ Márton egyetemi hallgató Iszlai Ádám egyetemi hallgató Tóth Karina egyetemi hallgató Salát Magdolna doktorandusz hallgató

Állandó meghívottak Hudecz Ferenc, az ELTE rektora Juhászné Huszty Katalin, az ELTE gazdasági fõigazgatója Rónay Zoltán, az ELTE fõtitkára Bocz Zsuzsanna fõtanácsos, OKM Hunyady György pro dékán, professzúravezetõ 300

Striker Sándor egyetemi docens, dékánhelyettes H. Nagy Anna egyetemi docens, dékáni tanácsadó M. Nádasi Mária professor emeritus Bartha Edit fõosztályvezetõ (PK GF) Malom Zsuzsanna gazdasági referens (PK GF)


Papp Lajos fõosztályvezetõ (PK OTF) Jávor Zoltánné könyvtárvezetõ Murányi Irén szakszervezeti bizalmi

Princzinger Péter, a Dékáni Titkárság vezetõje

Kari Hallgatói Önkormányzat + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t alagsor 6.

_ 461-4500/3470 ppkhok.elte.hu h–cs: 9–16; p: 9–14

Fodor Judit elnök elnok@ppkhok.elte.hu

Az ELTE PPK Kari Tanács hallgatói képviselõi Barna Zsófia Bognár Borbála Czetõ Márton Csordás Bence Fodor Judit Iszlai Ádám Salát Magdolna Tóth Karina

szocialis@ppkhok.elte.hu tanulmanyi@ppkhok.elte.hu muvelodes@ppkhok.elte.hu kulugy@ppkhok.elte.hu elnok@ppkhok.elte.hu kommunikacio@ppkhok.elte.hu salat.magdolna@ppkhok.elte.hu gazdasagi@ppkhok.elte.hu

Reõthy Péter póttag

rendezveny@ppkhok.elte.hu

Barna Zsófia Bognár Borbála Czakó Andrea Czetõ Márton Csordás Bence Fodor Judit Németh Anikó Reõthy Péter Gábor Taskó Zita Tóth Karina Verderber Éva

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság Tanulmányi Bizottság Kreditátviteli Bizottság Tudományos Bizottság Kutatásetikai Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága Tanulmányi Bizottság Tanulmányi Bizottság (póttag) Kreditátviteli Bizottság (póttag) Egészségfejlesztési és Drogprevenciós Bizottság Minõségbiztosítási Bizottság Tanulmányi Bizottság Gazdasági Bizottság Tanárképzési Bizottság Tanulmányi Bizottság

PPK

Az ELTE PPK kari bizottságok hallgatói képviselõi szocialis@ppkhok.elte.hu tanulmanyi@ppkhok.elte.hu andreaczako@yahoo.com muvelodes@ppkhok.elte.hu kulugy@pphok.elte.hu elnok@ppkhok.elte.hu delegaltak@ppkhok.elte.hu rendezveny@ppkhok.elte.hu tasko.zita@ppkhok.elte.hu gazdasagi@ppkhok.elte.hu tanarkepzes@ppkhok.elte.hu

301


A kar hivatalai Dékáni Titkárság dr. Princzinger Péter titkárságvezetõ t 114.

461-4500/3805 _ 461-4528 princzinger.peter@ppk.elte.hu

Korsós Márta ügyintézõ-titkár t 102.

461-4526, 461-4500/3464 _ 461-4528 ppkhivatal@ppk.elte.hu

Pápai Adrienn jogi referens t 103.

461-4541, 461-4500/3830 papai.adrienn@ppk.elte.hu

Gaál Nóra külügyi referens t 103.

461-4592, 461-4500/3870 erasmus@ppk.elte.hu

A Kar oktatási, gazdasági és humánpolitikai feladatainak ügyintézését az ELTE Pedagogikum Központ illetékes fõosztályán végzik.

Kari könyvtár + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t fszt. Kölcsönzés: h–cs: 8–12; 13–16; p: 8–12 Olvasóterem: h–cs: 8–18; p: 8–15 konyvtar@ppk.elte.hu www.ppk.elte.hu/konyvtar

Jávor Zoltánné könyvtárvezetõ

461-4563; 461-4500/3809 _ 461-4595 javor.zoltanne@ppk.elte.hu

PPK Tudományos diákkörök Veres-Székely Anna adjunktus, kari TDK-vezetõ Pedagógiai tudományos diákkör + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

vezetõ: Lénárd Sándor adjunktus

Pszichológiai tudományos diákkör + 1064 Budapest, Izabella u. 46.

vezetõ: Veres-Székely Anna adjunktus

Testnevelés és sporttudomány tudományos diákkör + 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 7. (bejárat a Bogdánffy Ödön u. 10. felõl)

302

vezetõ: Bõsze Júlia tanársegéd


A kar egyéb, szolgáltató egységei Jegyzetboltok (mûködteti: ELTE Eötvös Kiadó Kft.) + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t fszt. 7.

461-4500/3868 9–15 + 1064 Budapest, Izabella u. 46. t fszt. 7.

461-4500/5663 p: 9–13

Neveléstudományi Intézet + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500

dr. Szabolcs Éva intézetigazgató, egyetemi tanár

PPK

Csöndes Gézáné adminisztrátor t 301.

461-4552; 461-4500/3864 _ 461-4532 nevelestudomany@ppk.elte.hu

Az intézet bemutatása A Neveléstudományi Intézet feladata az egyetemen folyó tanárképzés pedagógiai moduljainak, a pedagógia és andragógia alap- és mesterszakos képzésnek a tervezése, oktatása a felsõoktatás különbözõ szintjein. Az intézet oktatói kiterjedt tudományos kutatást folytatnak a pedagógia, a felnõttképzés számos részterületén hazai és nemzetközi projektekben. Új pedagógiai közlemények és Neveléstudomány-történeti tanulmányok címmel az intézetnek saját könyvsorozata jelenik meg. A tanárképzés keretein belül az intézet elméleti alapozó és az iskola gyakorlati világára kitekintõ pedagógiai képzést nyújt, amelynek keretében a tanítás-tanulás komplex kérdései, a nevelés folyamatára és módszereire vonatkozó ismeretek, a nevelési feladatokra való felkészítés problémái, a modern eszközök felhasználása az oktatásban kapnak helyet. A pedagógia szak a nevelés, oktatás folyamatára, feltételrendszerére, mûködésére vonatkozóan ad ismereteket. A szak célja olyan egyetemi végzettségû szakemberek nevelése, akik a neveléstudományban alapos felkészültséggel rendelkeznek, a társtudományokban tájékozottak, képesek elméleti pedagógiai ismereteik alkotó alkalmazására a tudomány továbbfejlesztésében és a nevelési gyakorlat különbözõ területein. Azokat a kompetenciákat alakítja ki, 303


amelyek a 6–18 éves tanulók és a felnõttoktatásban részt vevõk értékelvû szocializációjának segítésében szükségesek. Az andragógia szak a felnõttnevelés és mûvelõdésszervezés területén képez sokoldalúan tájékozott szakembereket, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekrõl és intézményekrõl, a munkaerõpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján – szakirányú felkészültségüknek megfelelõen – képesek a közmûvelõdés, a közgyûjtemény színterein, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnõttképzés különbözõ területein közvetlen tervezõ, szervezõ, értékelõ, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására. A Neveléstudományi Doktori Iskola az intézet keretein belül a következõ programokkal mûködik: • andragógia program, • neveléselméleti program, • pedagógiatörténeti program, • tanulás-tanítás program, • nyelvpedagógia program, • gyógypedagógiai program.

Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500/3864 neveleselmelet@ppk.elte.hu

PPK

dr. Trencsényi László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

461-4500/3864 trenyo@index.hu

A tanszék oktatói Bodonyi Edit egyetemi docens Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mesterképzésben, illetve a doktori iskolán Nevelési feladatok Alternatív iskolák Kisebbségi és kéttannyelvû oktatás

3888 t 302/c megbeszélés szerint

Trencsényi László egyetemi docens Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben (általános tanárképzés és játék-szabadidõszervezõ tanár)

3871 trenyo@index.hu t 304. megbeszélés szerint

304


Neveléstudomány mesterképzésben, illeteve a doktori iskolán A neveléstudomány aktuális kérdései Mûvészetpedagógia Mozgalompedagógia Heimann Lászlóné fõiskolai docens

3871 heimann.laszlone@ppk.elte.hu Neveléselméleti tárgyak a hagyományos megbeszélés szerint tanárképzésben, a mestertanárképzésben Tehetségfejlesztés (nappali képzésben, szakirányú továbbképzésben) Hátrányos helyzetû fiatalok Magyar Erzsébet fõiskolai docens

3894 magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Neveléselméleti tárgyak a hagyományos t 306. tanárképzésben, a mestertanár megbeszélés szerint képzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon Mikrotanítás Pedagógiai gyakorlatok iskolákban és egyéb intézményekben

3850 lenard.sandor@ppk.elte.hu t 303. megbeszélés szerint

Rapos Nóra adjunktus

3850 rapos.nora@ppk.elte.hu t 303. megbeszélés szerint

PPK

Lénárd Sándor adjunktus Pedagógia Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon Neveléstudomány mesterképzésben, illeteve a doktori iskolán

Mészáros György tanársegéd

3851 gyuri7420@gmail.com Neveléselméleti tárgyak a hagyományos t 302/b tanárképzésben, a mestertanár megbeszélés szerint képzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon (pedagógiai nézetek, tapasztalatok) A pedagógia BA-képzés nevelési szakirány felelõse Hátrányos helyzetû fiatalok nevelése Nevelési feladatok Cyberspace pedagogy Nagyné Schiffer Csilla tanársegéd Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanár-

3894 csillaschiffer@freemail.hu t 306. megbeszélés szerint 305


képzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon (pedagógiai nézetek, tapasztalatok) Hátrányos helyzetû fiatalok Inkluzív nevelés Rajnai Judit tanársegéd

3879 rajnai@freemail.hu Neveléselméleti tárgyak a hagyományos megbeszélés szerint tanárképzésben, a mestertanárképzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon (pedagógiai nézetek, tapasztalatok) Hátrányos helyzetû fiatalok Nevelési feladatokra való felkészítés Tanári személyiség és kommunikáció Seresné Busi Etelka tanársegéd

3850

Óraadók Balázs Henrietta Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Csereklye Erzsébet Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben

PPK

Gabanai Katalin Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Monoriné Papp Sarolta Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Nagyváradi Andrea Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Sebõkné Vizely Ágnes Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben

Demonstrátor: a kötet lapzártakor pályáztatás alatt.

306

busie@freeweb.hu


Andragógiai Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500/3802

dr. Fehér Katalin tanszékvezetõ, habil. fõiskolai tanár

461-4500/3802

Fehér Katalin habil. fõiskolai tanár Neveléstörténet A magyar felnõttképzés kezdetei Mûvelõdéstörténet Andragógia-történet

3802 feherkatalin@chello.hu t 201. megbeszélés szerint

Pethõ László habil. fõiskolai tanár Szociológia alapjai Politológia alapjai Nevelésszociológia Családszociológia Munkaerõpiaci képzések tervezése

3813 pethol@pr.hu t 201. megbeszélés szerint

Striker Sándor egyetemi docens Mûvelõdésfilozófia Bevezetés a mûvelõdésfilozófiába Európai tanulmányok Kulturális menedzsment angolul

3482 striker.sandor@ppk.elte.hu t 201. megbeszélés szerint

Szabóné Molnár Anna egyetemi docens Tanulásmódszertan Andragógia alapjai Felnõttképzés módszertana és eszközrendszere

3802 molnar.anna@ppk.elte.hu t 205. megbeszélés szerint

Bauer Béla fõiskolai docens Mûvelõdésszociológia Tér-társadalom-kultúra Kultúraközvetítõ intézményrendszerek

3854 bauerbela@gmail.com t 202. megbeszélés szerint

Kelényi István fõiskolai docens Mûvelõdéstörténet

3854 kelenyi.erd@freemail.hu t 201. megbeszélés szerint

PPK

A tanszék oktatói

Kraiciné Szokoly Mária fõiskolai docens 3484 Felnõttoktatási rendszerek – munkaerõpiaci szokolym@mars.tofk.elte.hu képzések – minõségbiztosítás t 202. Kulturális turizmus megbeszélés szerint Kulturális és mûvészeti menedzsment 307


Felsõoktatás-menedzsment Intézeti Központ + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. t 404.

461-4500/3890

dr. Halász Gábor egyetemi tanár halaszg@helka.iif.hu

dr. Székely Mózes tudományos fõmunkatárs mozes@ludens.elte.hu

Ferencz Veronika tanszéki asszisztens ferencz.veronika@ppk.elte.hu

Neveléselméleti Professzúra + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461–4500 neveleselmelet@ppk.elte.hu

dr. Bábosik István professzúravezetõ, egyetemi tanár t 301.

3886

A professzúra oktatói

PPK

Bábosik István egyetemi tanár Neveléselmélet Nevelésmódszertan Pedagógiai személyiségelmélet

3886 t 301.

M. Nádasi Mária egyetemi tanár Neveléstudomány Didaktika Pedagógusképzés

3853 nadasi.maria@ppk.elte.hu t 309. megbeszélés szerint

Hunyady Györgyné fõiskolai tanár A koragyermekkor pedagógiája Iskolai konfliktusok Kutatásmódszertan

hunyadyz@mars.tofk.elte.hu t 315. megbeszélés szerint

Schaffhauser Franz egyetemi docens Összehasonlító pedagógia Neveléstudomány A tanulási-tanítási folyamat irányítása Különleges bánásmód Hátrányos helyzetû fiatalok

3803 f.schaffhauser@freemail.hu t 302/a megbeszélés szerint

308


Borosán Lívia tanársegéd Neveléstudomány Neveléselmélet Összehasonlító pedagógia

3850 borosanl@freemail.hu t 303. megbeszélés szerint

Oktatáselméleti Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461-4500/3836 oktataselmelet@ppk.elte.hu

dr. Golnhofer Erzsébet tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

461-4500/3843 golnhofer.erzsebet@ppk.elte.hu t 219.

A tanszék oktatói Golnhofer Erzsébet habil. egyetemi docens 3843 golnhofer.erzsebet@ppk.elte.hu Didaktika t 219. Felsõoktatás pedagógia megbeszélés szerint Tanulás támogatása Adaptív oktatás Gyermekkor-kutatás Az iskolák belsõ világa

PPK

Nahalka István egyetemi docens

3842 nahalkai@gmail.com A tanulás-tanítási folyamat irányítása t 217. Pedagógia: didaktika megbeszélés szerint Kutatásmódszertan Iskolán kívüli nevelés Statisztika Számítógépek alkalmazása a pedagógiai kutatásban Szivák Judit egyetemi docens

3461 szivak.judit@ppk.elte.hu Minõségbiztosítás t 218. Pedagógiai értékelés megbeszélés szerint Pedagógiai tapasztalatok és nézetek Pedagógia: didaktika Tanári személyiség és kommunikáció A tanulás-tanítási folyamat irányítása A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana Vámos Ágnes habil. egyetemi docens

3843 vamos.agnes@ppk.elte.hu Különbözõ tantárgyak a doktori iskolában t 219. A tanulás-tanítási folyamat irányítása megbeszélés szerint Pedagógia: didaktika Differenciális oktatás elmélete 309


PPK

Lukács István fõiskolai docens Tanítás és tanulás Tantervelmélet, tantervfejlesztés Tananyag készítés A tanulási-tanítási folyamat irányítása Tanulók és tanulócsoportok megismerése

3468 lukacs.istvan@ppk.elte.hu t 211. megbeszélés szerint

Gaskó Krisztina tanársegéd Hatékony tanulás A tanulás tanítása Számítógépes adatbázis-kezelés A tanulás–tanítási folyamat irányítása The internal world of School Pedagógiai tapasztalatok és nézetek

3461 gasko.krisztina@ppk.elte.hu t 218. megbeszélés szerint

Hajdú Erzsébet tanársegéd Mikrotanítás A tanulás-tanítási folyamat irányítása

3468 hajdu.erzsebet@ppk.elte.hu t 211. megbeszélés szerint

Kálmán Orsolya tanársegéd A tanulás-tanítási folyamat irányítása Oktatási intézmények Mikrotanítás Pedagógiai tapasztalatok és nézetek Kutatási feladat Tervezés és értékelés Hatékony tanulás A tanulás tanítása The internal world of School Iskolai gyakorlat

3461 orsolya.kalman@gmail.com t 218. megbeszélés szerint

Oktatás-Informatikai Tanszéki Szakcsoport + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. t 4. em. 411.

461-4500/3804 _ 461-4532 oktats-informatika@ppk.elte.hu oktinf.elte.hu

dr. Ollé János szakcsoportvezetõ, egyetemi adjuntus

461-4500/3846 olle.janos@ppk.elte.hu t 410.

PPK kari weblap ügyeletes szerkesztõ: weblap@ppk.elte.hu

310


A szakcsoport munkatársai Ollé János egyetemi adjunktus, szakcsoportvezetõ

3846 t 410.

olle.janos@ppk.elte.hu

Lévai Dóra egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató

3814 t 413.

levai.dora@ppk.elte.hu

Papp-Danka Adrienn egyetemi tanársegéd, 3823 PhD-hallgató t 406.

Technikusok, rendszergazdák Izabella utcai épület t 2. em. 213.

461-2600/5685

üzenetrögzítõ: 461-2600/5609

5685 t 213.

tecnikus-izu@ppk.elte.hu

Molnár Patrik rendszergazda

5685, 5609 rendszergazda-izu@ppk.elte.hu t 213.

Õze Ferenc rendszergazda

5685 rendszergazda-izu@ppk.elte.hu t 213.

PPK

Kerekes Zoltán technikus

Kazinczy utcai épület t 4. em. 411.

461-4500/3804 (üzenetrögzítõ is) Kovács Béla rendszergazda

3804 rendszergazda-kazy@ppk.elte.hu t 411.

Kovács Miklós technikus

3804 t 411.

tecnikus-kazy@ppk.elte.hu

Kováts Tamás technikus, rendszergazda

3804 t 411.

tecnikus-kazy@ppk.elte.hu

311


Pedagógiatörténeti Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461-4500/3819

461-4500/3819

dr. Németh András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

461-4500/3801 nemeth.andras@ppk.elte.hu

Kempf Katalin tanszéki adminisztrátor

461-4500/3819 kempf.katalin@ppk.elte.hu

A tanszék oktatói

PPK

Németh András egyetemi tanár Neveléstörténet Reformpedagógia-történet Pedagógiai történeti antropológia

3801 nemeth.andras@ppk.elte.hu t 210. megbeszélés szerint

Szabolcs Éva egyetemi tanár Neveléstörténet Angolszakszöveg-olvasás Kvalitatív kutatási módszerek

3811 szaev@ludens.elte.hu t 308. megbeszélés szerint

Mikonya György habil. egyetemi docens Németszakszöveg-fordítás Család- és gyermekvédelem-történet Neveléstörténet

3874 mikonya.gyorgy@ppk.elte.hu t 308. megbeszélés szerint

Foghtûy Krisztina fõiskolai docens Nevelési feladatokra való felkészítés Múzeumpedagógia

3821 foghtuy.krisztina@ppk.elte.hu t 210. megbeszélés szerint

Kopp Erika adjunktus A tanulás-tanítási folyamat irányítása

3468 kopp.erika@ppk.elte.hu t 211. megbeszélés szerint

Tímárné Szabó Júlia adjunktus Nevelési feladatokra való felkészítés Neveléstörténet Játéktörténet

3821 teszabo.julia@ppk.elte.hu t 210. megbeszélés szerint

Baska Gabriella tanársegéd Angolszakszöveg-olvasás Neveléstörténet

3852 omnibus15@gmail.com t 307. megbeszélés szerint

312


Hegedûs Judit tanársegéd Hátrányos helyzet Család- és gyermekvédelem-történet Nevelésszociológia Neveléstörténet

3852 hegedus.judit@ppk.elte.hu t 307. megbeszélés szerint

Pirka Veronika doktori ösztöndíjas

3801

pirka.veronika@ppk.elte.hu

Pszichológiai Intézet + 1064 Budapest, Izabella u. 46.

461-2600

dr. Oláh Attila intézetigazgató, egyetemi tanár Biróné Mudra Zsuzsanna adminisztráció

461-2681; 461-2682; 5674 _ 461-2697 mudra@ppk.elte.hu

Az ELTE Pszichológiai Intézete megkülönböztetett helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai pszichológusképzésnek, s egyszersmind a legnagyobb hazai pedagógusképzõ egyetemen a tanárképzés pszichológiai komponensének biztosítója. A pszichológusképzés többi hazai intézménye együttesen sem foglalkozik annyi hallgatóval, mint az ELTE intézete, amely az alapképzésen kívül posztgraduális szakirányú továbbképzést is nyújt, PhD-programmal és ennek megfelelõen habilitációs joggal rendelkezik. A tanárképzés volumene az ELTE egyetemi karain több ezer fõ, s az õ szakmai felkészítésük az ELTE szakemberei számára eleve lehetõséget és kötelezettséget jelent az oktatás gyakorlati szférájával való kapcsolattartásra, amibõl is értelemszerûen adódik, hogy a pedagógiai pszichológia, az iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája a posztgraduális szakemberképzésben itt rendelkezik a legnagyobb tradícióval és itt is intézményesedett. Az intézethez kapcsolódó szakmai fejlemény, hogy az ELTE-n az országban elsõként épült ki a differenciált formákat öltõ diáktanácsadás, amely egyfelõl az egyetem egészének nyújtott szolgáltatás, másfelõl a tanácsadás pszichológiájának tapasztalatgyûjtési területe és sajátos alkalmazási területe. Az intézet szellemi arculatához hozzátartozik az az elméleti úttörõ- és alapozómunka, amelyet munkatársai az egészségpszichológia új szakterületének meghonosítása érdekében fejtettek ki. Nem utolsósorban a történeti-politikai változások után a piacgazdaság viszonyai között megújuló hallgatói érdeklõdés vezetett arra, hogy a pszichológusképzés minden szintjén növekvõ szerephez jutott a társadalmi kérdések iránt nyitott és a szaktudományos eredmények gyakorlati alkalmazására törekvõ szervezetpszichológia, gazdaságpszichológia, politikai pszichológia és a velük rokon humán (emberi erõforrás) menedzsment. 313

PPK

Az intézet bemutatása


Az ELTE Pszichológiai Intézetének elõtörténetéhez tartozik, hogy jogelõdei õrizték meg a pszichológia egyetemi mûvelésének folytonosságát. Szervezete kiépült: Affektív Pszichológiai Intézeti Központból, Iskolai Pszichológiai Intézeti Szakcsoportból a Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékbõl, a Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszékbõl, a Pszichológiai Tanácsadó Központból, valamint a Kognitív Pszichológiai Tanszékbõl és a Kognitív Fejlõdéspszichológia Intézeti Központból áll. Hozzá szorosan kapcsolódik a pszichológusokból és neveléselméleti szakemberekbõl álló Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ. Oktató-kutató munkatársainak száma az 50-et, szakos hallgatóinak a létszáma összességében a 900-at meghaladja. Egy idõben folyó kutatási és fejlesztési projektjeinek száma több mint 30, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol (az utóbbi tíz esztendõben házigazdája volt szinte valamennyi szubdiszciplina nemzetközi rendezvényének, valamint az európai pszichológusok találkozójának, munkatársai vezetõ szerepet játszanak nemzetközi szakmai szervezetekben). Angol nyelvû képzést is folytat, amelynek szakmai színvonala és elismertsége tükrözi azt a tényt, hogy az ELTE ún. MA-képzése kiállja a nemzetközi összehasonlítás minden próbáját. A felsõoktatási integráció új szakmai kihívásokat és lehetõségeket is jelent, a többszintû képzésben pedagógiai és sajátosan a gyógypedagógiai szakterületekkel új típusú együttmûködési lehetõségek kínálkoznak, s az integrált ELTE a pedagógusképzés egész spektrumára kiterjedõ tevékenysége tág mozgásteret biztosít a pszichológia mûvelõi számára.

Pszichológiai Intézet Könyvtára

PPK

+ 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5665 mak.anita@ppk.elte.hu www.ppk.elte.hu/konyvtar h–cs: 9–18, p: 9–13

Mák Anita könyvtáros Klein László könyvtáros

Affektív Pszichológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5675 t 122. apik@ppk.elte.hu

dr. Varga Katalin központvezetõ, habil. egyetemi docens

461-2600/5681

A központ oktatói Bányai Éva egyetemi tanár Általános pszichológia Affektív pszichológia 314

5683 banyai.eva@ppk.elte.hu t 127. h: 12–14


Fejezetek az általános pszichológiából Pszichológus etika Bevezetés a pszichológiába

5675 vkata@vnet.hu t 128. elõzetes bejelentkezés alapján keddenként

Gõsiné Greguss Anna Csilla adjunktus Affektív pszichológia Kommunikáció alapjai Fejezetek az általános pszichológiából Pszichológus etika

5689 ggacs@ppk.elte.hu t 122. h: 12–13

Veres-Székely Anna adjunktus Magatartásgenetika Általános pszichológia Kutatásmódszertan

5690 anna@puskin.sote.hu t 121. elõzetes egyeztetés alapján

Andrek Andrea tanársegéd Általános pszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Gyermekvárás, szülés, születés Perinatális szaktanácsadás tárgyai

5675 andrekandrea@gmail.com szünetel

Józsa Emese tanársegéd Általános pszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Pszichológus etika

5689 jozsa.emese@ppk.elte.hu t 122. elõzetes egyeztetés alapján

Költõ András PhD-hallgató Általános pszichológia

5675 koltobandi@gmail.com t 122. elõzetes egyeztetés alapján

Mersdorf Anna PhD-hallgató Általános pszichológia A természeti környezet gyógyító ereje

5675 ansikia@gmail.com t 121. elõzetes egyeztetés alapján

Németh Georgina PhD-hallgató Fejezetek az általános pszichológiából

5675 gina.nemeth@gmail.com t 122. elõzetes egyeztetés alapján

PPK

Varga Katalin habil. egyetemi docens Általános pszichológia Fejezetek az általános pszichológiából Pszichológiai készségtárgyak Pszichológus etika Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Perinatális szaktanácsadás tárgyai

315


Osvát Judit PhD-hallgató Fejezetek az általános pszichológiából Angol nyelvû szakszövegolvasás Disszociáció

5675 judit@osvat.com t 128. elõzetes egyeztetés alapján

Gazdaság- és Döntéspszichológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella u. 46. t 321.

461-2600/5630

dr. Faragó Klára a központ vezetõje, egyetemi tanár

A központ oktatói

PPK

Faragó Klára egyetemi tanár Szociálpszichológia Szervezetpszichológia Döntéspszichológia Szervezetfejlesztés Gazdaságpszichológia

5630 farago.klara@ppk.elte.hu t 321. megbeszélés szerint

Mérõ László egyetemi tanár Statisztika Többváltozós statisztika Játékelmélet

5667 mero@phone2play.com t 118. megbeszélés szerint

Kiss Orhidea adjunktus Szervezet- és munkapszichológia Ember–számítógép kapcsolat Bevezetés az ergonómiába

5636 kiss.orhidea@ppk.elte.hu t 320. megbeszélés szerint

Móra László Xavér tanársegéd Az iskolai nevelés és szociálpszichológiája HR-eszközök a gyakorlatban Emberierõforrás-gazdálkodás Tréningmódszerek Döntéspszichológia Humánerõforrás

5684 mora.xaver@ppk.elte.hu t 319. megbeszélés szerint

Fekete Olivia tanársegéd Vezetés Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

5636 feketeolivia@yahoo.fr t 320. megbeszélés szerint

316


Kutatás és aktuális eredmények a tanácsadás területén Személyiségvizsgálati módszerek Kommunikáció, érdekegyeztetés, tárgyalás

Iskolai Pszichológiai Intézeti Központ + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461-4545

dr. N. Kollár Katalin központvezetõ, egyetemi docens

461-4500/3827 kollar.katalin@ppk.elte.hu

N. Kollár Katalin docens Pszichológia (tanári képzés) Konzultáció és tanácsadás Nevelés-, oktatás- és iskolapszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3827, 461-4545 kollar.katalin@ppk.elte.hu t 207. k

Bernáth László docens Statisztika Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3815 bernath_hu@yahoo.com t 209.

Gyebnár Viktória docens Nevelési tanácsadás és az eltérõ bánásmódot igénylõ gyerekek pszichológiája Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Család

461-4500/3818 gyebria@freestart.hu t 207.

Schildné Pulay Klára adjunktus Hatékonyságfejlesztõ tréning

461-4500/3898 pulayklara@gmail.com t 208.

Solymosi Katalin adjunktus Hatékonyságfejlesztõ tréning Pszichológia (tanári képzés) Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3855 solymosi.katalin@ppk.elte.hu t 208.

PPK

A központ oktatói

317


PPK

Ivády Tímea tanársegéd Iskolai szervezetelmélet és -fejlesztés Pszichológia

órái szünetelnek

Jármi Éva tanársegéd Tanulási készségek diagnosztikája és fejlesztése Kutatásmódszertan: fejlõdéspszichológia Kognitív pszichológia és neuropszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3818 jarmieva@freemail.hu t 207.

Pajor Gabriella tanársegéd Oktatás, nevelés és iskola Pszichológia, tanításmódszertan

órái szünetelnek gpajor@freemail.hu

Piros Vera tanársegéd Pszichológia (tanári képzés) Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3818 verapiros@hotmail.com t 207.

Somogyi Mónika tanársegéd

órái szünetelnek

Krisztián Ágota tanársegéd Önismereti tréning Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3898 krisztiana@yahoo.com t 207.

Soós István tanársegéd Pszichológia (tanári képzés) Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3818 soos-istvan@axelero.hu t 207.

Forrás-Bíró Aletta Ágnes gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 alettafor@gmail.com t 208.

Pellionisz Petra Klára gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 pellionisz.petra@hungarnet.hu t 208.

Szabó Júlia gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 szabo.julia@gmail.com t 208.

318


Vágó Emese Krisztina gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 mse.vago@gmail.com t 208.

Kihelyezett Pszichofiziológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

354-2292

dr. Molnár Márk központvezetõ, egyetemi tanár

461-2600/5692 molnar@cogpsyphy.hu t 112. megbeszélés szerint

Kognitív Fejlõdéspszichológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5631

dr. Kalmár Magda központvezetõ, egyetemi tanár

5631 kalmag@freemail.hu

Kalmár Magda egyetemi tanár Fejlõdéspszichológia Fejlõdés-pszichopatológia A fejlõdés-kutatás metodológiája

5631 kalmag@freemail.hu t 315. cs:11.30–12.30

Gervai Judit egyetemi docens A fejlõdés-kutatás metodológiája

5621 gervju@mtapi.hu t 314. elõzetes egyeztetés alapján

Egyed Katalin adjunktus Fejlõdéspszichológia A hazai gyermekellátásban részt vevõ intézmények és szakértõk Kognitív fejlõdéslélektani kutatás

5621 egyedkata@t-online.hu t 314. h: 12–13.30

Ribiczey Nóra tanársegéd Fejlõdéspszichológia Hátrányos helyzetû fiatalok nevelése Önismereti tréning tartása serdülõknek

5619 nribiczey@gmail.com t 311. k: 12.30–14

PPK

A központ oktatói

319


Sipos Lilla tanársegéd A fejlõdéspszichológiai kutatás módszertana Gyermekpszichodráma

5621 lillasipos@gmail.com t 314. elõzetes egyeztetés alapján

Ferenczi Szilvia mb. elõadó A fejlõdéspszichológiai kutatás módszertana A csecsemõ- és kisgyermekkori temperamentum fejlõdése

5625 szilvi@cms.hu t 317. cs: 13–14

Halász Erna PhD-hallgató A fejlõdéspszichológiai kutatás módszertana

5621 erna.halasz@gmail.com t 314. h: 13.30–15.30

Turi Eszter PhD-hallgató Fejlõdéspszichológia

5625 turieszt@gmail.com t 317. sz: 16.30–17

Kognitív Pszichológiai Tanszék + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5649

PPK

dr. Király Ildikó tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

461-2600/5611 kiralyi@mtapi.hu

A tanszék oktatói Csépe Valéria egyetemi tanár Kognitív idegtudomány Emlékezet

5651 csepe@cogpsyphy.hu t 309. cs: elõzetes egyeztetés alapján

Czigler István egyetemi tanár

cziegler@cogpsy.hu t 310. elõzetes egyeztetés alapján

Gyõri Miklós egyetemi docens Kutatásmódszertan: fejlõdéspszichológia Fejlõdéspszichológia Fejezetek az általános pszichológiából: az autizmus és kognitív alapjai

5678 gyori.miklos@ppk.elte.hu t 313. h: 14–16

320


Király Ildikó habil. egyetemi docens Általános pszichológia Fejezetek a fejlõdéspszichológiából: szociális megismerés csecsemõkorban Kognitív fejlõdés: kategorizáció

5611 kiralyi@mtapi.hu t 419. e-mailes egyeztetés alapján

Kónya Anikó egyetemi docens Fejezetek az általános pszichológiából: bevezetés az önéletrajzi emlékezet kutatásába Önéletrajzi emlékezet – történetek, emlékek fogalma

5613 konya.aniko@ppk.elte.hu t 312. h: 14–15

Somogyi Eszter egyetemi adjunktus

esomogyi@gmail.com t 309. elõzetes egyeztetés alapján

Ragó Anett tanársegéd Általános pszichológia Fejezetek az általános pszichológiából: bevezetés az önéletrajzi emlékezet kutatásába Kognitív fejlõdés: emlékezet

5611 rago@cogpsyphy.hu t 419. h: 14–15

Surányi Zsuzsanna tanársegéd Statisztikagyakorlatok StatHelp

5614 suranyi.zsuzsa@ppk.elte.hu t 419. cs: 12–13

Csuhaj Roland PhD-hallgató Általános pszichológia StatHelp

354-2290 csuhaj@cogpsyphy.hu e-mailes egyeztetés alapján

Gaál Zsófia Anna PhD-hallgató Általános pszichológia

354-2295 gaalzs@cogpsyphy.hu + Szondi u. 83–85. sz: 9–13, e-mailen egyeztetve

Hahn Noémi PhD-hallgató Általános pszichológia

5651 hahnoemi@chello.hu t 317. e-mailes egyeztetés alapján

Jolsvai Hajnal PhD-hallgató Általános pszichológia

354-2295 hajnal@cogpsyphy.hu t 317. e-mailes egyeztetés alapján 321

PPK

Pszichológiatörténet Kognitív fejlõdés: nyelvelsajátítás és zavarai Pszichológia


Tóth Dénes PhD-hallgató Általános pszichológia StatHelp

354-2294 tdenes@cogpsyphy.hu t 317. e-mailes egyeztetés alapján

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5601

dr. Oláh Attila tanszékvezetõ, egyetemi tanár

461-2600/5616 olah.attila@ppk.elte.hu

A tanszék oktatói Barkóczi Ilona professor emeritus Mûhelymunkák

5623 t 418.

Kulcsár Zsuzsanna professor emeritus Doktori órák

kulcsar.zsuzsanna.elte@t-online.hu

PPK

Oláh Attila egyetemi tanár

5616 Pszichometria t 408. Személyiségpszichológia Stressz, megküzdés, pszichológiai immunitás Személyiségstruktúrák és mérési eljárások Nagy János egyetemi docens Pszichometria Személyiségpszichológia A személyiség biológiai alapjai Klinikai és neuropszichológia

5617 t 404.

Urbán Róbert egyetemi docens

5615 Személyiségpszichológia t 406. Egészségmagatartás és egészségfejlesztés Egészségpszichológiai kutatások módszertana Drogprevenció, egészségmegõrzés, egészségfejlesztés az iskolában Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa Addiktológiai kutatásmódszertan: legális drogok

322

ilobarko@freemail.hu

olah.attila@ppk.elte.hu

nagy.janos@ppk.elte.hu

urban.robert@ppk.elte.hu


5622 t 409.

komlanna@hotmail.com

Demetrovics Zsolt adjunktus

5670 Személyiségpszichológia, mûhelymunka t 415. Bevezetés az egészségés klinikai pszichológiába Farmakopszichológia és addiktológia Addiktológia Tanszéki Szakcsoport vezetõje

demetrovics@t-online.hu

V. Komlósi Annamária egyetemi docens Személyiségpszichológia Személyiségpatológia Kognitív és humanisztikus személyiségelméletek

Kapusi Gyula adjunktus

5686 kapusigy@gmail.com Pszichoanalitikus személyiségelméletek t 413. Pszichodiagnosztika: projektív eljárások Kvalitatív módszerek a személyiségdiagnosztikában Pszichoterápiás elméletek Klinikai diagnosztikai eljárások Pszichodiagnosztikai Rendelõ és Laboratórium vezetõje Kõ Natasa adjunktus

jelenleg gyermekgondozási szabadságon

PPK

Pigniczkiné Rigó Adrien adjunktus

5615 lpigniczki@t-online.hu Bevezetés az egészség- és klinikai t 406. pszichológiába A stresszválaszok szabályozása és a funkcionális stresszbetegségek A személyiségfejlõdés bio-pszichoszociális aspektusa Önismeret Czeglédi Edit tanársegéd

5615 t 406.

Kökönyei Gyöngyi tanársegéd

jelenleg gyermekgondozási szabadságon

Nagybányai Nagy Olivér tanársegéd

5612 Pszichometria t 414. Kutatásmódszertan: személyiségpszichológia Személyiségelméletek és -tesztek a kiválasztásban és fejlesztésben Pszichodiagnosztika: önbeszámolós módszerek Személyiségpszichológiai kutatások módszertana Nagy Henriett tanársegéd Személyiségpszichológia Érzelmi intelligencia és egészség

5686 t 413.

czedit@gmail.com

nagyoli@freemail.hu

nagyhenriett.elte@gmail.com

323


Rózsa Sándor tudományos segédmunkatárs 5612 Pszichometria t 414. Pszichodiagnosztika: önbeszámolós módszerek Személyiségkutatások módszertana

rozsaqqq@freemail.hu

PPK

Bimbó Melinda PhD-hallgató

linda83@freemail.hu t 407.

Kovács Zsuzsanna PhD-hallgató

5671 pg.kovacs.szuzsanna@gmail.com t 407.

Kozékiné Hammer Zsuzsanna PhD-hallgató

5671 t 407.

hammerzs@t-online.hu

Köteles Ferenc PhD-hallgató

5671 t 407.

fecuska@gmail.com

Kun Bernadett PhD-hallgató

5670 t 415.

kundetti@hotmail.com

Mészáros Veronika PhD-hallgató

5671 veronikameszaros@yahoo.com t 407.

Pápay Nikolett PhD-hallgató

5671 panikol@gmail.com t 407.

S. Nagy Zita PhD-hallgató

5622 snagy.zita@gmail.com t 409.

Sági Andrea PhD-hallgató

5671 andisagi@gmail.com t 407.

Soltész Péter PhD-hallgató

5624 petsol@gmail.com t IV. em. labor

Hevesi Krisztina mb. elõadó Egészségmagatartás és egészségfejlesztés

5623 t 418.

hevesi.kriszta@freemail.hu

Reinhard Melinda mb. elõadó Személyiségpszichológia Tanárképzés

5671 t 407.

reinmeli-@freemail.hu

324


Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600

dr. Demetrovics Zsolt szakcsoportvezetõ, adjunktus

461-2600/5670 demetrovics@t-online.hu

A szakcsoport oktatói Demetrovics Zsolt adjunktus

5670 Személyiségpszichológia, mûhelymunka t 415. Bevezetés az egészségés klinikai pszichológiába Farmakopszichológia és addiktológia Addiktológia Tanszéki Szakcsoport vezetõje Kökönyei Gyöngyi tanársegéd

demetrovics@t-online.hu

jelenleg gyermekgondozási szabadságon

Rózsa Sándor tudományos segédmunkatárs 5612 Pszichometria t 414. Pszichodiagnosztika: önbeszámolós módszerek Személyiségkutatások módszertana

rozsaqqq@freemail.hu

Kapusi Gyula adjunktus, a laboratórium vezetõje

PPK

Pszichodiagnosztikai Rendelõ és Laboratórium

5686 t 414.

Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46. t 134.

461-2600/5661

dr. V. Komlósi Annamária központvezetõ, egyetemi docens

461-2600/5622 v.komlanna@ppk.elte.hu t 409.

325


A központ oktatói

PPK

Ritoók Pálné ny. habil. egyetemi docens, megbízott elõadó Pálya- és munkatanácsadás elméletek Csoportos tanácsadás Kommunikációs készségfejlesztés (csoportos tanácsadás) Személyiségfejlesztés pszichodráma módszerrel

5662 ritook.magda@ppk.elte.hu t 133. k: 11–13

Kissné Viszket Mónika adjunktus Egyéni tanácsadás gyakorlat Kommunikációs készségfejlesztés (csoportos tanácsadás) Pálya- és munkatanácsadás gyakorlat

5682 viszket.monika@ppk.elte.hu t 131. cs: 12–14

Lisznyai Sándor adjunktus Tanácsadási elméletek és intervenciók Egyéni tanácsadás elmélet Egyéni tanácsadás gyakorlat Krízisintervenció A segítõ beszélgetés kézségei

5673 lisznyai.sandor@ppk.elte.hu t 130. cs: 14–15.30

Hammer Zsuzsanna tanársegéd Családi tanácsadás Kommunikációs készségfejlesztés (csoportos tanácsadás) Életvezetési tanácsadás

5682 hammerzs@t-online.hu t 131. e-mailes egyeztetés alapján

Kiss István tanársegéd

5673 kiss.istvan@ppk.elte.hu Diagnosztikai módszerek a tanácsadásban t 130. Pálya- és munkatanácsadás p: 10–12 Csoportos tanácsadás Diagnosztikai alapok a tanácsadásban Karriertervezés coachinggal Karner Orsolya PhD-hallgató Diagnosztikai alapok a tanácsadásban

5654 orsikarner@yahoo.com t 105. e-mailes egyeztetés alapján

Török Réka PhD-hallgató Rehabilitációs tanácsadás Pálya- és munkatanácsadás gyakorlat

5654 torokreka.sza@gmail.com t 105. e-mailes egyeztetés alapján

326


Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék + 1064 Budapest, Izabella utca 46. t 203.

461-2682

dr. Kiss Paszkál tanszékvezetõ, egyetemi docens

461-2600/5606 kiss.paszkal@ppk.elte.hu

A tanszék oktatói Fülöp Márta egyetemi tanár Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája A versengés pszichológiája

5647 t 204.

Hunyady György egyetemi tanár Társadalomtörténeti pszichológia Motivált társadalom Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája

5607 hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu t 215. elõzetes egyeztetés alapján

kiss.paszkal@ppk.elte.hu

PPK

Kiss Paszkál egyetemi docens

5606 Kutatásmódszertan t 203. Szociálpszichológia Társadalmi kérdések pszichológiája Közgondolkodás: szociális sztereotípiák, attitûdök és reprezentációk A társadalmi kérdések pszichológiájának története

fmarta@mtapi.hu

Felvinczi Katalin tudományos fõmunkatárs Preventív programok és gyermekvédelem Prevenciós és egészségfejlesztõ programok tervezése monitorozása és értékelése

felvinczi.katalin@mobilitas.hu t 209. elõzetes egyeztetés alapján

Berentés Éva adjunktus Pszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Iskolai nevelés és szociálpszichológia

berentes.eva@chello.hu t 209. elõzetes egyeztetés alapján

Boronkainé Rácz Judit adjunktus Fejlõdéspszichológia Prevenció és intervenció Személyiség-lélektan

5634 t 306.

boronkai.judit@ppk.elte.hu

327


PPK

Gyenei Melinda adjunktus Bevezetés a neveléspszichológiába Az iskolai nevelés és szociálpszichológiája Az iskolában alkalmazott diagnosztika és programértékelés

5634 t 306.

gyenei.melinda@ppk.elte.hu

Katona Nóra adjunktus Bevezetés a neveléspszichológiába Fejezetek az alkalmazott lélektanból Tanítás tervezése Szocializáció és személyiségfejlõdés Iskolai nevelés és szociálpszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

5668 t 307.

katona.nora@ppk.elte.hu

Szabó Laura adjunktus Fejlõdéspszichológia Fejezetek a szociálpszichológiából Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

5633 t 208.

szabo.laura@ppk.elte.hu

Berkics Mihály tanársegéd Szociálpszichológia Kutatásmódszertan: szociálpszichológia

5642 t 205.

berkics.mihaly@ppk.elte.hu

Lángné Tarnai Márta tanársegéd Szociálpszichológia Történelem és pszichológia

5642 tarnaim@freemail.hu t 205. megbeszélés szerint

Ujhelyi Adrienn tanársegéd Kutatásmódszertan: szociálpszichológia Az internet szociálpszichológiája

5642 adrienn@adrienn.com t 205. elõzetes egyeztetés alapján

Czakó Andrea PhD-hallgató Karrier management tréning Pszichológia 2.

andreaczako@yahoo.com t 209. elõzetes egyeztetés alapján

Krekó Péter PhD-hallgató Szociálpszichológia 2. Történeti és politikai pszichológia

kreko@politicalcapital.hu t 209.

Szabó Bea PhD-hallgató Szociálpszichológia 2.

szabobeja@yahoo.com t 209.

328


Társadalomtörténeti Pszichológia Professzúra + 1064 Budapest, Izabella u. 46. t 215.

461-2690; 461-2693 _ 461-2650

dr. Hunyady György, a professzúra vezetõje, egyetemi tanár, az MTA r. tagja hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu

A professzúra feladata a szociálpszichológia-történet és történeti-politikai pszichológia oktatása, a szociálpszichológia tudományterületén folyó kutatómunka ösztönzése és koordinálása, valamint a pszichológiai doktori iskolával összefüggõ intézeti feladatok gondozása.

A professzúra tagjai

5647 t 204.

martafulop@yahoo.com

Kovács Mónika egyetemi docens

5640 t 108.

kovacs.monika@ppk.elte.hu

Berkics Mihály tanársegéd

5642 t 205.

berkics.mihaly@ppk.elte.hu

Lángné Tarnai Márta tanársegéd

5683 t 205.

tarnaim@mail.tvnet.hu

Scheide Márta ügyvívõ szakértõ

5607, 461-2690, 461-2693 scheide.marta@ppk.elte.hu t 215.

PPK

Fülöp Márta egyetemi tanár

Szigl Anikó a Történeti Szociálpszichológiai 5655, 461-2693, 461-2690 Szakkönyvtár könyvtárosa szigl.aniko@ppk.elte.hu t 215.

329


Életvezetési Diáktanácsadó + 1075 Bp., Kazinczy u. 23–27. t fszt. 1. Murányi Irén vezetõ tanácsadó Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába Pályaszocializáció Diáktanácsadás A kortárssegítés pszichológiája (Peer counselling)

461-4500/3876 muranyi.iren@ppk.elte.hu t fszt. 1. megbeszélés szerint

A Diáktanácsadó pszichológiai- és életvezetési tanácsadás szolgáltatásaira bejelentkezés, illetve idõpont egyeztetés telefonon a 461-4500/3876 telefonszámon, vagy e-mail-en a diáktanacsado@ppk.elte.hu vagy a muranyi.iren@ppk.elte.hu címeken lehet.

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5657

dr. Nguyen Luu Lan Anh központvezetõ, habil. egyetemi docens

461-2600/5657

PPK

A központ bemutatása Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2005 szeptemberében kezdte meg mûködését, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar önálló oktatási, kutatási és szervezeti egységeként. Célja, hogy az interkulturalitás pedagógiai-pszichológiai szempontú ismereteit kutassa és oktassa. A központ feladata továbbá, hogy az interkulturalitás elveit és szempontrendszerét képviselje az ELTE és további (hazai és külföldi) intézmények már meglévõ, illetve a jövõben létrejövõ szervezeti egységeivel és programjaival együttmûködve. A Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok program 2005 szeptemberében alakult a Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ részeként. A program célja a holokauszt és a társadalmi konfliktusok, valamint a csoportközi erõszak más megnyilvánulásainak elemzése és ezek pedagógiai megközelítésének bevezetése a felsõoktatásba. A program multidiszciplináris megközelítéssel – történelmi, szociálpszichológiai, pedagógiai, irodalmi és filmesztétikai kurzusokon keresztül – elemzi a holokauszt és a társadalmi konfliktusok különbözõ vetületeit. Az Interkulturalitás, Oktatás és Szocializáció program 2006 szeptemberétõl indult. A globalizáció és a kultúrák találkozásának korában a szocializációs folyamatokat vizsgáló tudományoknak, többek között a pszichológiának és a pedagógiának reagálniuk kell a kulturális sokfé330


leségre, és felül kell vizsgálniuk monokulturális szemléletüket. A program a szakmaköziség jegyében erre az igényre reflektálva kínál szempontokat, elméleti és gyakorlati ismereteket a multi- és interkulturalitás, az oktatás, az iskolai és szocializáció, az emberjogi nevelés tárgyalásával. A Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok, valamint az Interkulturalitás, Oktatás és Szocializáció címû önálló programjai után az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2009 szeptemberében a régióban is egészen új mesterképzést indít. Az „Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzés” célja olyan elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik a hazai társadalmi és a nemzetközi élet különbözõ területein (az oktatás és nevelés intézményeiben, a köz-, a civil- és a magánszférában) egyaránt képesek az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különbözõ kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére. Képesek továbbá arra, hogy a folyamat közben szükségszerûen fellépõ feszültségeket, konfliktusokat hatékonyan kezeljék és a kulturális sokféleséget az egész társadalmat gazdagító erõforrásként használják fel. Ugyancsak az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ gondozásában indul a Multikulturális nevelés tanári MA, melynek célja, hogy új szemléletû és tudású szakemberek, a multikulturális nevelés, az interkulturális oktatás tanárait képezze. A tanulói népesség növekvõ kulturális sokfélesége egyre nagyobb kihívást jelent a világ számos országának oktatási rendszere, így a hazai oktatás számára is. Az új tanárképzési program célja, hogy segítse az iskolákat abban, hogy ehhez a változó társadalmi környezethez alkalmazkodni tudjanak. A központ képzési programjai között szerepel továbbá az Interkulturális Nevelési Szaktanácsadó címû szakirányú továbbképzés.

A központ oktatói

Boreczky Elemérné fõiskolai tanár Nevelés és családszociológia Családtörténeti narratívák Kisebbségszociológia Multikulturális pedagógia A pedagóguspálya szociológiája

461-4500/3468

5638 boreczky.elemerne@ppk.elte.hu t 110. elõzetes egyeztetés alapján

Gyõri János egyetemi docens Összehasonlító pedagógia Kelet-ázsiai országok pedagógiája Kognitív fejlesztés pedagógiája Tehetséges gyerekek pedagógiája Az irodalomtanítás módszertana

5658 gyori.janos@ppk.elte.hu t 111. elõzetes egyeztetés alapján

PPK

Cs. Czachesz Erzsébet egyetemi tanár

5638 czachesz@t-online.hu Olvasás és szövegértés t 110. Kisebbségi oktatás; két tannyelvû oktatás; elõzetes egyeztetés alapján migráns tanulók Interkulturális oktatás Multikulturális nevelés

331


Kovács Mónika egyetemi docens Történelem és pszichológia A nemek, társadalom és kultúra A holokauszt oktatásának módszertana Toleranciatréning A társadalmi konfliktusok és kollektív traumák emlékezete

5640 kovacs.monika@ppk.elte.hu t 108. elõzetes egyeztetés alapján

Nguyen Luu Lan Anh habil. egyetemi docens 5657 lananh@ppk.elte.hu Kultúra és szocializáció t 109. A nemek fejlõdés- és szociálpszichológiája elõzetes egyeztetés alapján A társadalmi nem és a munka Kulturális összehasonlító pszichológia Szociálpszichológia Szabó Mónika tanársegéd

5640 szabo.monika@ppk.elte.hu Kutatásmódszertan: szociálpszichológia t 108. Szenzitivitás tréning elõzetes egyeztetés alapján Az elõítélet-mentes gondolkodás alakítása (pszichológia tanárszak módszertan) A nemi különbségek, nemi szerepek fejlõdéspszichológiája A nemek reprezentációja Multikulturális és emberi jogi oktatás Mûvészet és interkulturalitás a nevelésben

PPK

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet + 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 7. (1117 Budapest, Bogdánffy Ödön u. 10.)

209-0619 sportközpont@ppk.elte.hu

dr. Bárdos György intézetigazgató, egyetemi tanár Terjékiné Szecsey Judith adminisztrátor

209-0619 sportkozpont@ppk.elte.hu

Az intézet bemutatása Az intézet feladatai közé tartozik: a testnevelés és a rekreáció szakos képzés mellett az ELTEhallgatók általános testnevelésének megszervezése és megtartása; a szervezett foglalkozásokon túl szabadidõs sportolási lehetõség biztosítása a sportlétesítményekben önszervezõdõ formában vagy a HÖK által meghirdetett edzéseken. 332


A Sporttudományi Intézet szervezi a különbözõ szintû versenyeket a legegyszerûbb kedvtelésbõl ûzött versenytõl az Országos Egyetemi és Fõiskolai Bajnokságig. Télen sítáborokat, nyáron vízi túrákat is szervez.

Az intézet csoportjai Magatartástudományi és Egészségfejlesztési Csoport vezetõje dr. Bárdos György egyetemi tanár Testkultúra és Rekreáció Csoport vezetõje Kelemen Endre egyetemi docens Sporttudományi és Sportmenedzsment Csoport vezetõje dr. Szabó Attila habil. egyetemi docens

A központ oktatói

H. Nagy Anna egyetemi docens

461-4539, 461-4500/3856 h.nagy.anna@ppk.elte.hu + Kazinczy u. 23–27. t 106.

Kelemen Endre egyetemi docens

209-0619 nemelek@ludens.elte.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Kovács Tamás Attila fõiskolai docens

209-0619 kovacs.tamas@ppk.elte.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Szollás Erzsébet fõiskolai docens

206-5390 szollase@t-online.hu + Mérnök u. 35. megbeszélés szerint

Jafcsák Péter adjunktus

209-0619 jafcsakpeter@interware.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

PPK

Bárdos György egyetemi tanár

333


PPK

Nemere János adjunktus

209-0619, 461-4200 nemerejanos@freemail.hu + Bogdánffy Ö. u. 10., Izabella u. 46. megbeszélés szerint

Pintér Ildikó adjunktus

pinter.ildiko@ppk.elte.hu

Szekeres Béla adjunktus

461-2600 + Izabella u. 46. megbeszélés szerint

Szepesiné Kreisz Andrea adjunktus

209-0619 aadamsz@freemail.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Szabó Attila tudományos fõmunkatárs

szabo.attila@nupi.hu

Balogh László tanársegéd

209-0619 lasbalogh@yahoo.com + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Bõsze Júlia tanársegéd

209-0619 bosze.juli@mail.datanet.hu boszejuli@ludens.elte.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Huszár Ágnes tanársegéd

huszar.agnes@ppk.elte.hu

Váczi Márk tanársegéd

mvaczi@freemail.hu

Erdélyi György testnevelõ tanár

209-0622 + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Gáspár Zoltán testnevelõ tanár

gaspar.zoltan@ppk.elte.hu

Hevesi Krisztina

334


MTA-ELTE kutatócsoport MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5607

dr. Hunyady György, az MTA rendes tagja

A kutatócsoport munkatársai Tardos Róbert tudományos fõmunkatárs

5653

tardosr@ppk.elte.hu

Terestyéni Tamás tudományos fõmunkatárs

5653

teres.tamjud@t-online.hu

Vásárhelyi Mária tudományos fõmunkatárs

5627

marcsi@bmc.hu

A kutatócsoport állományon kívüli munkatársai Fábri György tudományos fõmunkatárs Székely Mózes tudományos fõmunkatárs

PPK

Pörzse Katalin ny. tudományos munkatárs Tölgyesi János ny. tudományos munkatárs Ujhelyi Adrienn tanársegéd Abdulwahidné Szilveszter Andrea folyamatszervezõ, ügyintézõ

335


Doktori iskolák Neveléstudományi Doktori Iskola + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500/3863 _ 461-4532

dr. Bábosik István a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

Neveléstudományi kutatások

Nyelvpedagógia

dr. Bábosik István programvezetõ

dr. Károly Krisztina programvezetõ

Göttinger Eszter elõadó + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t 212/a

461-4500/3863 doctorandus@ppk.elte.hu http://www.ppk.elte.hu

Szilágyi Erzsébet elõadó + 1088 Budapest, Rákóczi út 5. t 306.

485-5200/4424, 4441 szilagyi.e@ludens.elte.hu http://langped.elte.hu

A doktori iskola bemutatása Neveléstudományi kutatások

PPK

A program olyan, a PhD-fokozat elnyerését biztosító, pedagógiai tudományos képzést kíván megvalósítani, amely hozzájárul a neveléstudomány elméleti és történeti alapjainak, fogalomrendszerének korszerûsítéséhez; a nemzeti és egyetemes pedagógia, valamint iskolaügy történetének további feltárásához és objektív tudományos értékeléséhez; a neveléstudomány modern nemzetközi eredményeinek rendszeres nyomon követéséhez és alkotó hazai alkalmazásához, különös tekintettel az európai kooperációs törekvésekbe való beilleszkedésre; a hazai pedagógiai gyakorlat alternatív fejlesztõ- és kísérletezõtevékenységének ösztönzéséhez; a hazai közoktatás-politikai törekvések tudományos megalapozottságának erõsítéséhez; a pedagógia új ágazatainak, speciális interdiszciplináris területeinek elméleti és empirikus fejlesztéséhez; a pedagógustársadalom innovációs készségû, elmélet iránt fogékony, tehetséges képviselõibõl a tudományos kutatói utánpótlás szélesítéséhez; a pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények neveléstudományi oktatóinak igényes felkészítéséhez, kutatási készségeik és teljesítményeik tökéletesítéséhez. A Neveléstudományi Doktori Iskola alprogramjai: • Neveléselméleti alprogram, vezetõje dr. Trencsényi László, • Andragógiai alprogram, vezetõje dr. Pethõ László, • Pedagógiatörténet alprogram, vezetõje dr. Németh András, • Tanulás-tanítás alprogram, vezetõje dr. Golnhofer Erzsébet, • Gyógypedagógiai alprogram, vezetõje dr. Mesterházi Zsuzsanna. 336


Nyelvpedagógiai program Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvpedagógia Doktori Programját 1996-ban akkreditálták. A programot az Angol–Amerikai Intézeten belül az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és az Angol Nyelvpedagógia Tanszék közösen mûködteti. A program a Neveléstudományi Doktori Iskolához tartozik. A programra elsõsorban olyan jelentkezõket várunk, akik jelentõs nyelvtanítási tapasztalattal rendelkeznek és érdeklõdnek a nyelvpedagógia és/vagy az alkalmazott nyelvészet elméletei iránt. Az oktatás nyelve az angol. A Nyelvpedagógia Doktori Program, a többi doktori programhoz hasonlóan, erõsen kutatás-orientált. Fõ célkitûzése olyan kutatók képzése, akik képesek önálló, adatelemzésre épülõ, kvantitatív vagy kvalitatív természetû kutatás elvégzésére és kutatási eredményeik magyar és nemzetközi szakfolyóiratoban történõ közlésére. A program célja tehát nem a nyelvtanárok módszertani továbbképzése, bár a programon elsajátított tudásnak kétség kívül vannak fontos gyakorlati implikációi. A tapasztalat azt mutatja, hogy a programon végzett munka ösztönzõleg hat a doktori hallgatók munkájára. Nemcsak hatékonyan egészíti ki a tanítási tevékenységüket, hanem – a számos kutatási lehetõség mellett – hozzásegíti õket a tanítási és a tanulási folyamat különbözõ aspektusának alaposabb megértéséhez is.

Bábosik István egyetemi tanár, ELTE PPK Bábosik Zoltán Balázs János Balázs Sándor Bali János Balla Gábor Tamás Bánfalvy Csaba Barát Erzsébet Bárdos György Barkó Endre egyetemi docens, SZIE ABK Benedek András egyetemi tanár, BME Bodóczky István Bodonyi Edit egyetemi docens, ELTE PPK Boreczky Ágnes fõiskolai docens, ELTE PPK Borosán Lívia Bugán Antal Bús Imre egyetemi docens, PTE IGYFK Csányi Yvonne Csizér Kata PhD, ELTE BTK Csorba János Czachesz Erzsébet egyetemi tanár, ELTE PPK Dávid Gergely adjunktus, ELTE BTK Donáth Péter Eitler Tamás Krisztián PhD, ELTE BTK Elsayed, Hassan fõiskolai tanár, BMF KVK Emõkey András egyetemi docens, SZIE GTK Falus Iván egyetemi tanár, Pannon Egyetem Fehér Katalin habil. fõiskolai tanár, ELTE PPK Feketéné Szakos Éva egyetemi docens, SZIE GTK Forgó Sándor Gadó Márta Garai Dóra

Gaul Emil Gereben Ferencné Gerevich József Golnhofer Erzsébet habil. egyetemi docens, ELTE PPK Gósy Mária Györgyiné Koncz Judit Gyõri János egyetemi docens, ELTE PPK Halász Gábor egyetemi tanár, ELTE PPK Heltai Pál fõiskolai tanár, ELTE BTK Holló Dorottya habil. egyetemi docens, ELTE BTK Hunyady Györgyné fõiskolai tanár, ELTE PPK Illés Éva vezetõ tanár, ELTE BTK Jeney Lajos Kadocsa László fõiskolai tanár, DUF Kálmán Anikó Károly Krisztina habil. egyetemi docens, ELTE BTK Kárpáti Andrea Katona Ferenc Király Zsolt Komenczi Bertalan Könczei György Kontra Edit egyetemi docens, ELTE BTK Kormos Judit habil. egyetemi docens, ELTE BTK Kotschy Beáta egyetemi docens, ELTE PPK Kraiciné Szokoly Mária egyetemi docens, ELTE PPK Kullmann Lajos Kurtán Zsuzsa Lajos Péter Lénárd Sándor adjunktus, ELTE PPK

337

PPK

A doktori iskola oktatói


Lóczi Márta M. Nádasi Mária egyetemi tanár, ELTE PPK Major Éva egyetemi docens, ELTE BTK Mann Miklós egyetemi magántanár, ELTE PPK Maróti Andor ny. egyetemi docens Marton Klára Medgyes Péter egyetemi tanár, ELTE BTK Mesterházi Zsuzsa fõiskolai tanár, ELTE BGGyK Mikonya György habil. egyetemi docens, ELTE PPK Nádasi András Nagy Mária Nahalka István Németh András egyetemi tanár, ELTE PPK Németh János Németh T. Enikõ Nguyen Luu Lan Anh Nikolov Marianne egyetemi tanár, ELTE BTK Nyíri Kristóf Ollé János Papp Gabriella fõiskolai tanár, ELTE BGGyK Perjés István Perlusz Andrea fõiskolai tanár, ELTE BGGyK Pethõ László habil. fõiskolai tanár, ELTE PPK Pohl, Uwe egyetemi docens, ELTE BTK Pukánszky Béla Racsmány Mihály Rapos Nóra Reményi Andrea PhD, Békésy György-ösztöndíjas, ELTE BTK

Réthy Endréné egyetemi tanár, SE Ruzsonyi Péter Sallai Éva Sárvári Judit Schaffhauser, Franz egyetemi docens, ELTE PPK Striker Sándor egyetemi docens, ELTE PPK Sturcz Zoltán Sz. Tóth János elnök, MNT Szabó Ákosné Szabó Gábor Szabolcs Éva egyetemi tanár, ELTE PPK Szabóné Molnár Anna egyetemi docens, ELTE PPK Széchy Éva ny. egyetemi docens Szép Zsófia Szesztay Margit adjunktus, ELTE BTK Szilágyi Klára egyetemi docens, SZIE GTK Szivák Judit egyetemi docens, ELTE PPK Tankó Gyula Tímárné Szabó Júlia adjunktus, ELTE PPK Torgyik Judit Trencsényi László habil. egyetemi docens, ELTE PPK Vámos Ágnes habil. egyetemi docens, ELTE PPK Váradi Tamás PhD, MTA Vizelyi Ágnes Zászkaliczky Péter Zsoldos Márta fõiskolai tanár, ELTE BGGyK

Pszichológia Doktori Iskola PPK

dr. Hunyady György, a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár, az MTA r. tagja

461-2690, 461-2633 _ 461-2650 hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu Scheide Márta ügyvivõ, szakértõ

461-2690, 461-2633, 5607 _ 461-2650 scheide.marta@ppk.elte.hu t 215.

A doktori iskola bemutatása Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettõl széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különbözõ tudományágai. A program – a pszicholó338


giai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a mûvelt tudományágak szerteágazóságának megfelelõen – eleve összetett volt és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettõl össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt 16 év során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlõdése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt. A Doktori Iskolában jelenleg az alábbi öt program mûködik: • Személyiség- és egészségpszichológiai Program • Magatartáspszichológia Program • Kognitív Pszichológiai Program • Kognitív Fejlõdés Program • Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája program • Munka- és Szervezetpszichológiai program

Személyiség- és egészségpszichológiai program: elsõrendû, speciális célja a személyiségpszichológia és a személyiségpszichológia alkalmazott tudományának tekinthetõ egészségpszichológia kurrens irányzatainak naprakész feldolgozása, bemutatása. A program célja a személyiség egészséges és patológiás mûködésének megismertetése, elemzése, a modern személyiségelméletek és mérési módszereinek elsajátítása. Alapvetõ cél a doktoranduszok felkészítése a nemzetközi színvonalú egészségpszichológiai kutatások megvalósítására annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak hozzájárulni ezen viszonylagosan fiatal terület intenzív fejlõdéséhez. A program, szemléletében és módszertanában is ötvözi a biológiai, pszichológiai és szociális szempontokat; az emberi mûködés megértésében ezen nézõpontok integrálására törekszik. A program osztozik a pszichológiai doktori iskola általános céljaiban: jártasságot kíván kialakítani egyrészt a tudományos kutatás módszertanában és az adatkezelés komplex módszereinek alkalmazásában, másrészt a tudományos munka szerves részét képezõ tevékenységi formákban, amilyen a tudományos mûvek írásos és szóbeli megjelenítése és az ettõl elválaszthatatlan tudományos-kritikai elemzõ tevékenység. Magatartáspszichológia program: célja, hogy bevezesse a doktoranduszokat a magatartásszabályozás modern kísérleti pszichológiai vizsgálatába és alkalmazott kutatási területeibe, s ennek alapján felkészítse õket arra, hogy saját választott témájukat a magatartást meghatározó biológiai, pszichológiai és szociális tényezõket komplex módon figyelembe vevõ rendszerszemlélettel közelítsék meg. A program a kognitív és affektív pszichológia eredményeit felhasználva a magatartás szabályozásának elméletére és empirikus vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: tárgyalja a szabályozás intra- és interperszonális tényezõit, biológiai alapjait, élettani kísérõjelenségeit, a tudatosság szerepét, a kontextuális hatások jelentõségét, a magatartásszabályozás elemi patológiáját, valamint e kérdések vizsgálatának metodológiai, metodikai és gyakorlati problémáit. Szemlélete tehát nem behaviorista, hanem az evolúciós pszichológia – kognitív és dinamikus tényezõket egyaránt figyelembe vevõ, a szabályozás rendszerében gondolkodó – modern szemlélete. A program olyan szakembereket kíván képezni, akik a kísérleti pszichológiában és annak alkalmazási területein elmélyült és naprakész elméleti tudással és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, és a program elvégzése után önálló alap- és/vagy alkalmazott kutatások végzésére, valamint ismereteik átadására is képessé válnak. A program azt is céljának tekinti, hogy gyakorlati területeken tudományosan megalapozott pszichológiai munka végzésére alkalmas szakembereket képezzen. Kognitív Pszichológiai Program: a képzés a modern pszichológia egyik központi és gyorsan fejlõdõ területére, a kognitív pszichológiára és egyes társtudományaira, elsõsorban a kognitív 339

PPK

A programok rövid bemutatása


PPK

pszichofiziológiára összpontosít. Így elsõdlegesen a (tágan értelmezett) megismerési folyamatok (kiemelten: észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv és kommunikáció, társas megismerés, viselkedésszervezés és -kontroll) kísérleti vizsgálata áll az oktatás és a kapcsolódó kutatások központjában. A módszertani hátteret-alapot elsõsorban különféle viselkedéses és EEG / eseményhez kötött potenciál eljárások adják, beleértve a szemmozgás-regisztrációs (eye-tracking) eljárást is. A Program keretei közt mind az oktatásban, mind a kutatásban megjelennek az érett megismerésre fókuszáló, a fejlõdési (csecsemõkortól az idõskorig), illetve az atipikus megismerést (pl. autizmus) középpontba állító témák. A képzés során a módszertani felkészítés és az intenzív kutatási részvétel mellett erõs hangsúlyt helyezünk a kogníció átfogó kérdéseivel összefüggõ fogalmi alapozásra is. A program az ELTE Pszichológiai Intézete és az MTA Pszichológiai Intézete közötti szoros együttmûködésben valósul meg. A Kognitív Fejlõdés Programban olyan fiatal, ám szinte „ismeret-robbanást” eredményezõ tudományterületekkel foglalkoznak a hallgatók, mint a fejlõdés-neuropszichológia, vagy a fejlõdéspszicholingvisztika. Az ezekben a témákban zajló alapkutatások számos új gyakorlati perspektívát is nyitottak több területen, pl. az oktatástervezés, a fejlõdési zavarok vagy az intervenció kidolgozása terén. A program elsõdleges célja, hogy szakember utánpótlást biztosítson az elméleti és az alkalmazott szakterületek számára egyaránt. Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája program: a program célja, hogy alkotó tudományos munkára készítsen fel hallgatókat, olyan témakörök tanulmányozására, amelyek az egyén és a társadalom viszonyával kapcsolatosak, illetõleg, amelyek társadalmi folyamatok pszichológiai összetevõit, hatótényezõit érintik. A társadalomtudományi társtudományok szempontjainak bevonásával ez a doktori képzés integrálva igyekszik közvetíteni az egyén társadalmi kibontakozásának, beilleszkedésének, szerepvállalásának a szocializáció címszava alá rendezhetõ jelenségvilágát és szabályszerûségeit. Ilyen értelemben a tudományos felkészítés hatóköre a szociálpszichológián túl kiterjed a fejlõdéslélektan, a neveléspszichológia, a társadalomés kulturális összehasonító pszichológia számottevõ területeire is, de érinti a gazdaság, a mûvelõdés (alkotás), a szervezeti élet és a politika pszichológiai aspektusait is. Ez utóbbiak kapnak nagyobb hangsúlyt a „társadalmi folyamatok pszichológiája” címszó alatt. A program a történeti, politikai s a szervezetpszichológia (nem utolsósorban annak a nem-profit szférát megcélzó, így az iskolai szervezettel foglalkozó ága) tudományos mûvelésére és alkotó alkalmazására egyként keretet teremt és elõkészít. Munka- és szervezetpszichológia Program: a program célja, hogy bevezesse a doktoranduszokat a korszerû munka- és szervezetpszichológia elméleti és gyakorlati alapkérdéseibe, vizsgálati és elemzõ módszereibe, valamint a tapasztalat szerint hatékonynak bizonyult intervenciós technikáiba. A Program a BME Ergonómiai és Pszichológia Tanszékével együttmûködésben folyik. A program tanegységeiben az elméleti ismeretek átadásán és azok megvitatásán túl nagy hangsúlyt kap a modern vizsgáló, fejlesztõ és elemzõ módszerek bemutatása, gyakorlati elsajátítása és továbbfejlesztése, illetve konkrét körülményekre történõ adaptálása. A hallgatók által felveendõ tárgyaknak csaknem a fele viszonylag nagy választékból kötelezõen választható. Ebben a választékban a hallgatók érdeklõdésüknek megfelelõen találnak személy-, illetve szervezetközpontú megközelítéseket, illetve módszertani tárgyakat. A tárgyak másik fele nagy szabadsággal választható részben a program által felkínált, részben más programok tanegység-választékából. Az így kialakult doktori képzés széles pszichológiai területre terjedt ki, amelyben egyaránt helyet kaptak az alapkutatás ágai és az alkalmazott kutatási irányok. A Doktori Iskola interdiszciplináris elkötelezõdésû; valamennyi program támaszkodik a társtudományokra. Jelentõs az együttmûködés az egyes programok között, ami részben a közösen meghirdetett tanegységekben, részben a választható áthallgatásokon, illetve a közös kutatási projekteken, együttmûködéseken keresztül valósul meg. 340


A doktori iskola oktatói Kiss Paszkál egyetemi docens Kónya Anikó egyetemi docens Kovács Mónika egyetemi docens Kulcsár Zsuzsanna professor emeritus Kun Ágota adjunktus, BME Lakatos Krisztina tudományos munkatárs, MTA PKI Mérõ László egyetemi tanár Molnár Márk egyetemi tanár Münnich Ákos habil. egyetemi docens, DE Nagy János egyetemi docens Némethné Kollár Katalin egyetemi docens Nguyen Luu Lan Anh habil. egyetemi docens Oláh Attila egyetemi tanár Perczel Forintos Dóra habil. egyetemi docens, SE Pigniczkiné Rigó Adrien adjunktus Pléh Csaba egyetemi tanár, BME Szabó Éva habil. egyetemi docens, SZE Szabó Laura adjunktus Székely Anna adjunktus Takács Ildikó egyetemi docens, BME Tóth Ildikó tudományos munkatárs, MTA PKI Urbán Róbert egyetemi docens V. Komlósi Annamária egyetemi docens Varga Katalin habil. egyetemi docens Vargha András egyetemi tanár

PPK

Antalovics Miklós egyetemi tanár, BME Bányai Éva egyetemi tanár Bárdos György egyetemi tanár Barkóczi Ilona professor emeritus Csépe Valéria egyetemi tanár Csiky Erzsébet egyetemi docens Czigler István egyetemi tanár Demetrovics Zsolt adjunktus Dúll Andrea egyetemi docens, BME Egyed Katalin adjunktus Faragó Klára egyetemi tanár Fülöp Márta egyetemi tanár Gerákné Krasz Katalin adjunktus, BME Gervai Judit egyetemi docens Gösiné Greguss Anna Csilla adjunktus Gyõri János egyetemi docens Gyõri Miklós egyetemi docens Horváth János tudományos fõmunkatárs, MTA PKI Hunyady György egyetemi tanár Jekkel Lászlóné Kósa Éva egyetemi tanár, PPKE Juhász Márta egyetemi docens, BME Kalmár Magda egyetemi tanár Kampis György egyetemi tanár Katona Nóra adjunktus Király Ildikó habil. egyetemi docens

341


PPK


Tanító- és Óvóképzõ Kar Ének-zenei Tanszék

345 Þ 555 350

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

352

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Matematika Tanszék

355

Neveléstudományi Tanszék

357

Társadalomtudományi Tanszék

Természettudományi Tanszék

Testnevelési Tanszék

359

360

362

Vizuális Nevelési Tanszék

363

Informatika Módszertani Központ

365

Informatika Oktatási Csoport Multimédia Módszertani Csoport

TÓK

365 366

354

343


Tテ適


+ 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.

487-8100 _ 487-8196 www.tok.elte.hu

Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kar elõdintézménye az 1869-ben Eötvös József által alapított budai állami tanítóképezde, az elsõ magyarországi állami tanítóképzõ intézet volt, amelyet évtizedeken át a magyar népoktatás és a népiskolai tanítóképzés meghatározó intézményeként, „mintaképezdeként” tartottak számon. Az intézmény a középfokú tanítóképzés továbbfejlesztésének eredményeként 1959-tõl felsõfokú Tanítóképzõ Intézet, 1975-tõl Tanítóképzõ Fõiskola; a korábban hároméves tanítóképzés idõtartama 1995-tõl négy évre emelkedett. A hagyományos tanítóképzéshez 1968-tól felsõfokú óvónõképzés kapcsolódott, amely 1986-tól – hároméves idõkeretben – ugyancsak fõiskolai szinten történik. Az intézményben 1998-tól mûvelõdésszervezõ szakon, 2003-tól 2009-ig kommunikáció–mûveõdésszervezõ társított szakon is folyt képzés. A magyar felsõoktatás hálózat-átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvény megszüntette a fõiskola önállóságát, és 2000. január 1-jétõl a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karaként integrálta intézményünket az átalakult felsõoktatás új szervezeti rendjébe. Intézményünk a tanítóképzés és kisdedóvóképzés több évtizedes hazai története és hagyományai folytatójának, az elõdök szellemi hagyatéka letéteményesének, örökösének vallja magát. Ezen örökség fontos részének tekintjük a nyitottságot a magyar közoktatás problémái, valamint a pedagógusképzés nemzetközi fejlõdési tendenciái, új eredményei iránt, valamint a hazai és a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Intézményünk alapfeladata a 3–12 éves korosztály nevelésére, oktatására való felkészítés. A fõiskolán folyó oktató–nevelõ munka tartalmát és a képzés szervezeti kereteit az 1994-es kormányrendeletben (158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet) közzétett képesítési követelmények határozzák meg. Ennek megfelelõen olyan óvodapedagógusokat és tanítókat kívánunk kibocsátani, akik korszerû általános és szakmai mûveltséggel, kellõ szociális érzékenységgel, idegennyelv-tudással rendelkeznek, s az egyetemes és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az egyéni és a közösségi felelõsségérzet és feladatvállalás, az önmûvelés igénye és képessége, továbbá az egészséges életvitel, azaz a korszerû értelmiségi gondolkodás- és magatartásmód, valamint a szakmailag megalapozott hivatástudat jellemzi õket. A tanító és óvodapedagógus szakcsoport kredit alapú képesítési követelményrendszere 2002-ben jelent meg. A képesítési követelményeknek megfelelõen az óvodapedagógus szakon 6, az általános iskola 1–6. osztályára felkészítõ tanító szakon 8 félév a képzési idõ. A tanítókat – a választható mûveltségterületeken – az általános iskola 5–6. osztályában folyó oktató–nevelõ munka meghatározott területeire is felkészítjük. A 2005. évi költségvetésrõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 50. § (24) bekezdésének felhatalmazása, illetve a többciklusú felsõoktatási képzés szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2005. évi Felsõoktatási törvény szerint 2006 szeptemberétõl elindult a bolognai rendszerû, kompetencia alapú BAszintû képzés. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet értelmében a képzési és kimeneti követelmények szerint a következõ alap- és akkreditált szakképzések indultak: 345

TÓK

A kar története


TÓK

• Nyolc szemeszteres tanító szak (nappali és esti tagozaton); szakirányai: német nemzetiségi (nappali tagozat); szerb nemzetiségi (nappali tagozat). A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban legalább egy mûveltségi terület oktatási–nevelési feladatainak az ellátásra, továbbá megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történõ folyatásához. A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1–6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1–4. osztályban magyar nyelven minden mûveltségi terület, valamint a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására. • Hat szemeszteres óvodapedagógus szak (nappali és esti tagozaton); szakirányai: német nemzetiségi (nappali tagozat); szerb nemzetiségi (nappali tagozat). A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történõ folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történõ nevelésére. • Hat szemeszteres csecsemõ- és kisgyermeknevelõ szak (nappali és levelezõ tagozaton); A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelõ fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedõ életszakaszban ellátásra szoruló csecsemõk és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlõdését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. A BA-szintû (alapképzési) szakjaink okleveles végzettséget és szakképzettséget adnak, továbbhaladni mesterfokon (MA), pedagógiai szakon lehetséges. Karunk akkreditált felsõfokú szakképzései (nappali és levelezõ tagozaton is): ifjúságsegítõ; csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó. Karunk akkreditált szakirányú továbbképzései: • Angol nyelvû bébiszitter és gyermekfelügyelõ • Német nyelvû bébiszitter és gyermekfelügyelõ • Német nemzetiségi óvodapedagógus • Német nemzetiségi tanító • Élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés • Környezeti nevelõ óvodapedagógus Pedagógus szakvizsga választható modullal: • Az iskolai oktatás 5–6 évfolyamán a nem szakrendszerû oktatás feladataira való felkészítés • Iskolai szabadidõprogramok szervezési feladatai (játékszakértõ) • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban – aktív és interaktív tanulási programok • Család- és gyermekvédelem • A lelki és fizikai egészség megõrzésének és fejlesztésének kérdései az iskolában és az óvodában • Gyógytestnevelés • Rekreáció • Angol nyelv az óvodában • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerû módszerei • Játékmentor 346


A kar vezetése dr. Mikonya György dékán, habil. egyetemi docens

487-8188 _ 487-8796 dekan@tok.elte.hu; mikonya.gyorgy@tok.elte.hu dr. Demeter Katalin dékánhelyettes, fõiskolai tanár, felügyeleti terület: oktatási ügyek

487-8132, 487-8143 _ 487-8196 demeter.katalin@tok.elte.hu

Véghelyi Józsefné dr. dékánhelyettes, tszv. fõiskolai docens, felügyeleti területe: tudományos ügyek, nemzetközi kapcsolatok

487-8188 _ 487-8196 veghelyi.jozsefne@tok.elte.hu

A Kari Tanács tagjai dr. Mikonya György dékán, elnök

Donáth Péter egyetemi tanár Benczik Vilmos fõiskolai tanár Csíkvári Gábor fõiskolai tanár Demeter Katalin fõiskolai tanár Podráczky Judit fõiskolai tanár Szendrei Julianna fõiskolai tanár Bakos Tamás fõiskolai docens Békésné Lakatos Margit fõiskolai docens Bihariné Krekó Ilona fõiskolai docens

Döbrössy János fõiskolai docens Görgényiné Epres Erika fõiskolai docens Márkus Éva fõiskolai docens Orczán Zsolt fõiskolai docens Szarka Júlia fõiskolai docens Tihanyiné Hõs Ágnes fõiskolai docens Véghelyi Józsefné dr. fõiskolai docens Zsinkó Erzsébet fõiskolai docens

A Tanács tagja az adjunktusok és tanársegédek képviseletében Szuchy Gabriella fõiskolai adjunktus

A Tanács tagja a nem oktatási szervezeti egységek dolgozóinak képviseletében Lázárné Obbágy Katalin könyvtáros

347

TÓK

A Tanács vezetõ oktató tagjai


A Tanács tagjai a Hallgatói Önkormányzat képviseletében A kari HÖK-választás a kézirat lezárásakor folyamatban van.

Állandó meghívottak Dóczy Emilné gazdasági referens Vajda Albertné könyvtárigazgató Nevigyánszky Éva, a gyakorlóóvoda vezetõje Kálmánné dr. Bors Irén, a gyakorlóiskola igazgatója

Légler Judit, a Kari Tanács titkára A Kari Tanács állandó bizottságainak vezetõje: dr. Schottner Ede fõiskolai tanár

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8135; 487-8136 _ 487-8196 www.tok.elte.hu/hok A kari HÖK-választás a kézirat lezárásakor folyamatban van.

TÓK 348


A kar hivatalai Dékáni Titkárság + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. t fszt. 5.

487-8188 _ 487-8196 h, sz, cs: 9–12; k: 13–16

Légler Judit titkárságvezetõ legler.judit@tok.elte.hu

A Kar oktatási, gazdasági és humánpolitikai feladatainak ügyintézését az ELTE Pedagogikum Központ illetékes fõosztályán végzik.

Kari könyvtár + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Vajda Albertné könyvtárvezetõ

487-8155 _ 487-8196 h–sz: kölcsönzés: 8–16; olvasóterem: 8–18 cs: kölcsönzés: 10–16; olvasóterem: 10–18 p: kölcsönzés, olvasóterem: 8–15

Tudományos Diákkörök Ének-zenei tudományos diákkör

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Idegen nyelvi tudományos diákkör

vezetõje: dr. Márkus Éva tanszékvezetõ

Magyar nyelvi és irodalmi tudományos diákkör vezetõje: dr. Csíkvári Gábor tanszékvezetõ vezetõje: dr. Szendrei Julianna tanszékvezetõ

Neveléstudományi diákkör

vezetõje: dr. Podráczky Judit tanszékvezetõ

Társadalomtudományi diákkör

vezetõje: dr. Donáth Péter tanszékvezetõ

Természettudományi diákkör

vezetõje: Véghelyi Józsefné dr. tanszékvezetõ

Testnevelési tudományos diákkör

vezetõje: Tihanyiné dr. Hõs Ágnes tanszékvezetõ

Vizuális nevelési tudományos diákkör

vezetõje: Bakos Tamás tanszékvezetõ

TÓK

Matematikai tudományos diákkör

349


Egyéb diákkörök Foltvarró Kör

vezetõje: dr. Somogyi Béláné óraadó oktató

Hangszeres és vokális szólóés kamaramuzsikálás

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Nõi Kar

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Zenés Színpad

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Ének-zenei Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8123 www.tok.elte.hu/enek

dr. Döbrössy János tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8123 t 208. dobrossy.janos@tok.elte.hu Gyapay Judit tanszéki ügyintézõ

487-8123 t 208. gyapay.judit@tok.elte.hu h–p: 10–14

A tanszék oktatói

TÓK

Bánki Vera fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének-zene és módszertan Zongora, partitúraolvasás Ének, szolfézs-zeneelmélet Iskolai gyakorlat Zene-játék „A zene szava” (zenehallgatás) Zeneirodalom

487-8172 banki.veronika@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Döbrössy János fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Zongora, partitúraolvasás Ének, szolfézs-zeneelmélet Iskolai gyakorlat Zenés Színpad Énekkar

487-8123 dobrossy.janos@tok.elte.hu t 208. órarend szerint

350


487-8172 kismartony.katalin@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Klausz Róbert ny. fõiskolai docens, óraadó Karvezetés, kórushangképzés Kamarazene

487-8172 gyapay.judit@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

487-8172 reti.anna@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Réti Anna fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Zongora és partitúraolvasás Iskolai gyakorlat Ének tantárgy-pedagógia Szarka Júlia fõiskolai docens Ének-zene és módszertana Óvodai gyakorlat Hangkarbantartás-képzés Hangképzés

487-8173 szarka.julia@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Turmezeyné Heller Erika adjunktus Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének, szolfézs-zeneelmélet Zeneirodalom Ének-zene és tantárgy-pedagógiai mûhely Zeneirodalom

487-8173 heller.erika@tok.elte.hu t 211. órarend szerint

Hegedûsné Tóth Zsuzsanna tanársegéd Ének-zene és módszertana Óvodai gyakorlat Zene-játék

487-8173 toth.zsuzsanna@tok.elte.hu t 211. órarend szerint

Frigyesi Tibor mûvésztanár Zenés Színpad

487-8123 frigyes.tibor@tok.elte.hu t 208. cs: 17–21

Szabó Judit óraadó Ének-zene és módszertana Óvodai gyakorlat

487-8173 judeszke@freemail.hu t 211. órarend szerint

TÓK

Kismartony Katalin fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének-zene és módszertana Ének, szolfézs-zeneelmélet Hangképzés Iskolai gyakorlat Zene-játék

351


Dévai Adrienn gyakornok Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének-zene és módszertana Zongora, partitúraolvasás Vegyes kamarakórus

487-8172 devai.adrienn@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8175 www.tok.elte.hu/nyelv

dr. Márkus Éva tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8127 t 225. markuseva@t-online.hu Szabó Éva tanszéki ügyintézõ

487-8175 t 224. szabo.eva@tok.elte.hu

A tanszék oktatói

TÓK

Görgényiné Epres Erika fõiskolai docens Angol irodalmi beszédgyakorlatok Angol szaknyelvoktatás Angol nyelvû irodalom

487-8177 aneris@t-online.hu t 125. órarend szerint

Kovács Judit fõiskolai docens Csoportos tanítási gyakorlat Angol szaknyelvoktatás Tantárgy-pedagógia

487-8177 dr.judit.kovacs@t-online.hu t 125. órarend szerint

Márkus Éva fõiskolai docens Nemzetiségi ismeretek – néprajz Nemzetiségi irodalom–gyermekirodalom Német szaknyelvoktatás

487-8175 markuseva@hotmail.com t 225. órarend szerint

Lásztity Nikola adjunktus Szerb leíró és rendszerezõ nyelvtan Szerb nyelvû irodalmi beszédgyakorlatok Országismeret

487-8175 nikola@t-online.hu t 128/I órarend szerint

352


487-8178 ilonabat@hotmail.com t 126. órarend szerint

Radvai Teréz adjunktus Nyelv- és stílusgyakorlatok Tantárgy-pedagógia, német nyelv Országismereti beszédgyakorlatok Kultúrtörténeti beszédgyakorlatok

487-8178 radvai@hotmail.com t 126. órarend szerint

Sztepanov Milán adjunktus Szerb gyermek- és ifjúsági irodalom Szerb nyelvû kisebbségi irodalom Szerb nyelv- és stílusgyakorlatok

487-8175 szabo.eva@tok.elte.hu t 128/I órarend szerint

Szuchy Gabriella adjunktus Angol nyelv- és stílusgyakorlatok Angol szaknyelvoktatás Angol leíró és rendszerezõ nyelvtan

487-8177 szuchy.gabriella@tok.elte.hu t 125. órarend szerint

Trentinné Benkõ Éva adjunktus Tantárgy-pedagógia Angol nyelvû gyermekirodalom Angol szaknyelvoktatás

487-8177 trentinek@t-online.hu t 125. órarend szerint

Vincze Emõke adjunktus Angol gyermek- és ifjúsági irodalom Angol szaknyelvoktatás Angol nyelv- és stílusgyakorlatok

487-8177 vincem@freemail.hu t 125. órarend szerint

Nagy Gizella tanársegéd Német szaknyelvoktatás Német leíró és rendszerezõ nyelvtan Országismeret

487-8177 gizi26@freemail.hu t 125. órarend szerint

Lovell Antony vendégtanár Angol nyelv- és stílusgyakorlatok Angol nyelvû országismereti beszédgyakorlatok Angol szaknyelvoktatás

487-8177 szabo.eva@tok.elte.hu t 125. órarend szerint

TÓK

Molnárné Batári Ilona adjunktus Nyelv- és stílusgyakorlatok Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Testnevelés és tantárgy-pedagógiája Környezetismeret és tantárgy-pedagógiája

353


Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8121 www.tok.elte.hu/magyar

dr. Csíkvári Gábor tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

487-8184 csikvari@mars.tok.elte.hu Somlainé Farkas Tünde tanszéki ügyintézõ

487-8121 t 226. farkas.tunde@tok.elte.hu

A tanszék oktatói

487-8181 hangayz@kincsem.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Benczik Vilmos fõiskolai tanár Kommunikációelmélet Korunk irodalma

487-8181 benczik@mars.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Csíkvári Gábor fõiskolai tanár Szociolingvisztika Korunk irodalma

487-8184 csikvari@mars.tok.elte.hu t 227. órarend szerint

Doboss Gyula fõiskolai tanár, Korunk irodalma

487-8181 dobossgy@kincsem.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Nagy Katalin fõiskolai tanár Magyar nyelv Helyesírás

487-8183 nagykata@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Marosi Annamária fõiskolai docens Magyar nyelv Beszédmûvelés

487-8183 farkast@kincsem.tok.elte.hu órarend szerint

TÓK

Hangay Zoltán professor emeritus Magyar nyelv Helyesírás

354


487-8183 tothbeat@kincsem.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Daróczi Gabriella adjunktus Gyermekirodalom és módszertana

487-8181 daroczig@mars.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Gajdóné Gõdény Andrea adjunktus Anyanyelvi tantárgy-pedagógia

487-8183 gajdotne@kincsem.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Gönczöl Andrea adjunktus Gyermekirodalom és módszertana Korunk irodalma

487-8183 gonczol@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Merényi Hajnalka adjunktus Magyar nyelv Helyesírás

487-8183 merenyi@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Bereczkiné Záluszki Anna tanársegéd Beszédmûvelés

487-8182 bereczki@mars.tok.elte.hu t 222. órarend szerint

Koósné Sinkó Judit tanársegéd Anyanyelvi tantárgy-pedagógia

487-8183 sinkoj@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

TÓK

Tóth Beatrix fõiskolai docens Anyanyelvi tantárgy-pedagógia

Matematika Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8161

dr. Szendrei Julianna tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

487-8161 szendrei.julianna@tok.elte.hu

355


A tanszék oktatói Hortobágyi István fõiskolai tanár Matematika és módszertana Szórakoztató matematika

6984 t 115. cs: du.

Szendrei Julianna fõiskolai tanár Bevezetés a matematikába Matematika és tantárgy-pedagógiája Bevezetés a gyakorlati képzésbe A matematikai fogalomalkotás nehézségei Reáltudományok az ezredfordulón A matematikai fogalmak alapozása

6961 szendrei.julianna@tok.elte.hu t 114. cs: du.

Horváth Alice fõiskolai docens Matematika és tantárgy-pedagógiája Geometria és tantárgy-pedagógiája Matematika és módszertana Matematikatörténeti érdekességek Kombinatorika, valószínûség, statisztika

6984 t 115. cs: du.

Palotásné Víg Marianna fõiskolai docens 6984 Bevezetés a matematikába t 115. Matematika és tantárgy-pedagógiája cs: du. Csoportos tanítási gyakorlat A matematikai fogalmak alapozása A matematika alapjai

matek@tok.elte.hu

horvath.alice@tok.elte.hu

vig.marianna@tok.elte.hu

TÓK

Zsinkó Erzsébet fõiskolai docens Bevezetés a matematikába Matematika és tantárgy-pedagógiája Geometria és tantárgy-pedagógiája Elemi algebra Kombinatorika Rajzos geometria a számítógépen A matematikai fogalmak alapozása Kombinatorika, valószínûség, statisztika és tantárgy-pedagógiája

6984 t 115. cs: du.

zsinko.erzsebet@tok.elte.hu

Makara Ágnes adjunktus Bevezetés a matematikába Geometria A matematikai fogalmak alapozása Matematika és tantárgy-pedagógiája

6984 t 115. cs: du.

makara.agnes@tok.elte.hu

356


6984 t 115. cs: du.

szitanyi.judit@tok.elte.hu

Ujjné Detki Katalin adjunktus

6984 Bevezetés a matematikába t 115. Geometria és tantárgy-pedagógiája cs: du. Matematika és módszertana Játékok a matematikában, matematika a játékban A matematikai fogalmak alapozása Kombinatorika, valószínûség, statisztika és tantárgy-pedagógiája Matematika és tantárgy-pedagógiája

detki.katalin@tok.elte.hu

Szabóné Szitányi Judit adjunktus Bevezetés a matematikába Matematika és tantárgy-pedagógiája Geometria és tantárgy-pedagógiája Függvények Csoportos tanítási gyakorlat A matematikai fogalmak alapozása Kombinatorika, valószínûség, statisztika és tantárgy-pedagógiája Valószínûség, statisztika

Neveléstudományi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8146 www.tok.elte.hu/nevtud

dr. Podráczky Judit tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8146 podra@t-online.hu

Bollókné Panyik Ilona fõiskolai tanár Neveléstörténet

487-8146 bollok@tok.elte.hu t 229. tanszéki hirdetõtáblán

Hunyady Györgyné fõiskolai tanár Neveléselmélet Általános pedagógia és didaktika

487-8146 hunyadyz@tok.elte.hu t 229. tanszéki hirdetõtáblán

Békési Ágnes fõiskolai docens Családszociológia

487-8185 nevtud@tok.elte.hu t 228. tanszéki hirdetõtáblán

TÓK

A tanszék oktatói

357


Békésné Lakatos Margit fõiskolai docens 487-8186 A játék pszichológiája bekes@tok.elte.hu A játék pedagógiája és módszertana t 220. tanszéki hirdetõtáblán

TÓK

Glauber Anna fõiskolai docens A személyiség fejlõdése és alakulása A differenciálás pedagógiája és pszichológiája

487-8186 nevtud@tok.elte.hu t 220. tanszéki hirdetõtáblán

Orosz Judit fõiskolai docens A személyiség fejlõdése és alakulása A differenciálás pedagógiája és pszichológiája

487-8186 nevtud@tok.elte.hu t 220. tanszéki hirdetõtáblán

Podráczky Judit fõiskolai docens Neveléstörténet Neveléselmélet

487-8186 podra@t-online.hu t 231. tanszéki hirdetõtáblán

Ronkovicsné Faragó Eszter fõiskolai docens Neveléstörténet Általános pedagógia és didaktika

487-8187 nevtud@tok.elte.hu t 230. tanszéki hirdetõtáblán

Hajnal Sándorné adjunktus Óvodapedagógia-neveléselmélet

487-8185 hajnal@tok.elte.hu t 228. tanszéki hirdetõtáblán

Kanczné Nagy Katalin adjunktus Alkalmazott pedagógia

487-8187 kanczne@freemail.hu t 230. tanszéki hirdetõtáblán

Kolosai Nedda adjunktus Bevezetés a pszichológiába Személyiség fejlõdése és alakulása

487-8186 nevtud@tok.elte.hu t 220. tanszéki hirdetõtáblán

Hegedûs Judit tanársegéd Neveléstörténet

487-8186 hegedus.judit@ppk.elte.hu t 220. tanszéki hirdetõtáblán

Rádi Orsolya tanársegéd A differenciálás pedagógiája és pszichológiája

487-8187 nevtud@tok.elte.hu t 228. tanszéki hirdetõtáblán

358


487-8186 nevtud@tok.elte.hu t 220. tanszéki hirdetõtáblán

Heves Andrea óraadó Konfliktusmegoldó tréning

487-8146 ahevi@invitel.hu t 232. tanszéki hirdetõtáblán

Hilbert Mátyásné óraadó Neveléselmélet

487-8146 nevtud@tok.elte.hu t 230. tanszéki hirdetõtáblán

Pólya Zoltán óraadó Neveléselmélet

487-8185 balivera@freemail.hu t 228. tanszéki hirdetõtáblán

Rózsáné Czigány Enikõ szaktanár Differenciáló pedagógia Alakalmazott pedagógia

487-8187 nevtud@tok.elte.hu t 230. tanszéki hirdetõtáblán

F. Lassú Zsuzsa Személyiség fejlõdése és alakulása A differenciálás pedagógiája és pszichológiája

487-8187 nevtud@tok.elte.hu t 230. tanszéki hirdetõtáblán

Herz Mária Neveléselmélet

487-8146 nevtud@tok.elte.hu t 230. tanszéki hirdetõtáblán

TÓK

Böddi Zsófia óraadó Személyiség fejlõdése és alakulása Bevezetés a pszichológiába

Társadalomtudományi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8142 www.tok.elte.hu/tarstud

dr. Donáth Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

487-8130 donath@ludens.elte.hu Pálfalvi Judit tanszéki ügyintézõ

487-8142 palfalvi.judit@tok.elte.hu 359


A tanszék oktatói

TÓK

Donáth Péter egyetemi tanár Magyarország társadalomés mûvelõdéstörténete a 20. században Magyarország története a 20. században Tanítóképzõk, tanítók a 20. századi Magyarországon

487-8130 donath@ludens.elte.hu t A ép. 234. megbeszélés szerint

Demeter Katalin fõiskolai tanár Bevezetés a filozófiába Etika Gyermekfilozófia Gyermeki világkép-világnézet Tantárgy-pedagógiai ismeretek

487-8142 demeter.katalin@tok.elte.hu t A ép. 233. megbeszélés szerint

Farkas Mária fõiskolai docens Fejezetek Magyarország történetébõl Fejezetek Magyarország történetébõl tantárgy-pedagógia Társadalom- és mûvelõdéstörténet, tantárgy-pedagógia Nemzeti jelképeink, nemzeti ünnepeink Tantárgy-pedagógia

487-8142 farkasm1@chello.hu t A ép. 233. megbeszélés szerint

Lehmann Miklós adjunktus Bevezetés a filozófiába Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetébõl Mûvelõdésfilozófia

487-8142 lehmann@ludens.elte.hu t A ép. 233. megbeszélés szerint

Ladáné Dauda Györgyi szaktanár Magyarország a 20. században Tanulásmódszertan Közönségkapcsolat (PR), etikett, protokoll Szociálpolitika és gyermekvédelem Menedzseri alapismeretek

487-8142 ladane.dauda.gyorgyi@tok.elte.hu t A ép. 233. megbeszélés szerint

Természettudományi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8174 www.tok.elte.hu/termtud

360

Véghelyi Józsefné dr. tanszékvezetõ, fõiskolai docens, fõigazgató-helyettes

487-8188 veghelyi.jozsefne@tok.elte.hu


Nagyné Fûzfõi Teodóra tanszéki ügyintézõ

487-8174 t 301. fuzfoi.teodora@tok.elte.hu

Schottner Ede fõiskolai tanár Természetismeret és környezetvédelem Általános természeti földrajz Ökológia, környezetkultúra Magyarország természeti és gazdasági földrajza

487-8174 schottner.ede@tok.elte.hu t 301. tanszéki hirdetõtáblán

Bihariné Krekó Ilona fõiskolai docens Természetismeret és módszertana Ökológia, természet- és környezetvédelem Egészségtan Környezeti nevelés az óvodában és az iskolában

487-8174 ikreko@gmail.com t 301. tanszéki hirdetõtáblán

Mészárosné dr. Darvay Sarolta fõiskolai docens Természetismeret és környezetvédelem Az emberi test felépítése és mûködése Funkcionális anatómia Növénytani ismeretek és gyakorlatok Állattani ismeretek és gyakorlatok Általános biológia Biológiai antropológia Általános természeti földrajz

487-8174 darvay.sarolta@tok.elte.hu t 301. tanszéki hirdetõtáblán

Pákozdi Erika fõiskolai docens Természetismeret és környezetvédelem Fizikai és kémiai ismeretek és gyakorlatok Természetismeret tantárgy-pedagógia

487-8174 pakozdierika@freemail.hu t 301. tanszéki hirdetõtáblán

Véghelyi Józsefné fõiskolai docens Funkcionális anatómia Természetismeret tantárgy-pedagógia

487-8133 veghelyi.jozsefne@tok.elte.hu t 302. tanszéki hirdetõtáblán

Bärnkopfné dr. Zsoffay Klára adjunktus Egészségtan Az emberi test felépítése és mûködése

487-8189 zsoffay@freemail.hu t 307. tanszéki hirdetõtáblán

TÓK

A tanszék oktatói

361


Növénytani ismeretek és gyakorlatok Állattani ismeretek és gyakorlatok Általános természeti földrajz Magyarország természeti és gazdasági földrajza Vastagné Bauer Zita tanársegéd Egészségtan Általános biológia Az emberi test felépítése és mûködése Állattani ismeretek és gyakorlatok Növénytani ismeretek és gyakorlatok

487-8174 zait@elte.hu t 301. tanszéki hirdetõtáblán

Testnevelési Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8147 www.tok.elte.hu/testnev

Tihanyiné dr. Hõs Ágnes tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8126; 6926 tihanyiagi@yahoo.co.uk Szécsényi Henrietta tanszéki ügyintézõ

487-8147; 6947 t 28–2. szecsenyi.henrietta@hotmail.com

A tanszék oktatói

TÓK

Tihanyiné dr. Hõs Ágnes fõiskolai docens Testnevelés és tantárgy-pedagógia Anatómia és élettan Testnevelés-elmélet Gimnasztika, torna

487-8126; 6926 tihanyiagi@yahoo.co.uk t 28–2. órarend szerint

Buttás Pál fõiskolai docens Sportklub elnöke

487-8125 buttas.pal@freemail.hu t 28–3.

Gergely Ildikó adjunktus Testnevelés és módszertana Testnevelés elmélet Úszótábor, sítábor, vízi tábor Atlétika

487-8126 gergelyildi@gmail.com t 28–3. órarend szerint

362


Vörös Veronika adjunktus Testnevelés és tantárgy-pedagógia Testnevelés és módszertana

487-8147 voros.veronika@tok.elte.hu t tornaterem órarend szerint

Csányi Tamás tanársegéd Testnevelés és tantárgy-pedagógia Sportjáték Sítábor, vízi tábor, iskolai játékok

487-8147 csanyi.tomi@gmail.com t 28–2. órarend szerint

Rácz Katalin tanársegéd Testnevelés és tantárgy-pedagógia Testnevelés módszertana Gyógytestnevelés

487-8147 katalinracz@mail.com t tornaterem, 28–2. órarend szerint

Vári Péter tanársegéd Testnevelés és tantárgy-pedagógia Testnevelés és módszertana Úszótábor, vízi tábor Sportjáték Sportágismeret, rekreáció

487-8147 vari.peter@tok.elte.hu t 28–2., tornaterem órarend szerint

Vizuális Nevelési Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8134 www.tok.elte.hu/viznev

Bakos Tamás tanszékvezetõ, fõiskolai docens, grafikusmûvész

487-8134 bakos.tamas@tok.elte.hu

TÓK

Borbély Beáta tanszéki ügyintézõ

487-8134 borbely.beata@tok.elte.hu

A tanszék oktatói Bálványos Huba professor emeritus Vizuális megismerés, kommunikáció Esztétikai ismeretek Mûelemzés Mûvészetszociológia Modellrajz Vizuális kommunikáció Alapozó vizuális stúdiumok

487-8134 balvanyos.huba@tok.elte.hu t 212. k: 19

363


TÓK

Bakos Tamás fõiskolai docens Grafika Kommunikáció és szemléltetés Vizuális nevelés és módszertana Szemléltetés és mozgókép Tárgykultúra Vizuális nevelés tantárgypedagógia

487-8134 bakos.tamas@tok.elte.hu t 212. h: 19

Kardos Mária fõiskolai docens Alapozó vizuális stúdiumok Népmûvészet, környezetkultúra Tantárgy-pedagógia Kommunikáció és szemléltetési stúdiumok Szemléltetés

487-8190 kardos.maria@tok.elte.hu t 213. h: 17

Kovács Imréné fõiskolai docens Technika-életvitel tantárgy-pedagógia

487-8100 kovacs.imrene@tok.elte.hu t 112. h: 19

Kungl György fõiskolai docens Alapozó vizuális stúdiumok Kommunikáció és szemléltetési stúdiumok Szobrászat

487-8190 kungl.gyorgy@tok.elte.hu t 213. k: 14

Preisinger Zsuzsa fõiskolai docens Alapozó vizuális stúdiumok Vizuális nevelés pedagógiája Vizuális ismeretek Vizuális nevelés tantárgy-pedagógiája

487-8190 preisinger.zsuzsa@tok.elte.hu t 213. h: 19

Ujhelyiné Petõ Éva fõiskolai docens Technika–életvitel tantárgy-pedagógia

487-8100 ujhelyine.peto.eva@tok.elte.hu t 112. h: 15

Dienes Erika adjunktus Bábozás és módszertana Vizuális nevelés módszertana

210-9827 dienes.erika@tok.elte.hu t 213. sz: du.

Gerber Pál adjunktus Vizuális nevelés és módszertana Vizuális kommunikáció Mûvészettörténet

210-9827 gerber.pal@tok.elte.hu t 112. k: 19

364


Vastag Ágnes adjunktus Vizuális nevelés módszertana Textil

210-9827 vastag.agnes@tok.elte.hu t 112. h: 19

Pataky Gabriella tanársegéd Vizuális nevelés és módszertana Tárgykultúra Szemléltetés és mozgókép Alternatív pedagógia

487-8190 pataky.gabriella@tok.elte.hu t 213. sz: 17

Informatika Módszertani Központ + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8131

dr. Orczán Zsolt központvezetõ, fõiskolai docens

487-8131 orczan.zsolt@tok.elte.hu

Informatika Oktatási Csoport + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8131

Tóth Attila csoportvezetõ, adjunktus

487-8131 toth.attila@tok.elte.hu Sólyom Anna ügyintézõ

487-8179 solyom.anna@tok.elte.hu

Orczán Zsolt fõiskolai docens Oktatástechnológia-médiainformatika Operációs rendszerek Számítógép-hálózatok Multimédiafejlesztõ médiainformatika Médiainformatika Elektronikus újságírás Számítógéppel segített képességés készségfejlesztés óvodáskorban Az IKT gyakorlati alkalmazásai az óvodapedagógusi munkában

TÓK

A csoport oktatói

487-8131 orczan.zsolt@tok.elte.hu t 105. lásd: www.tok.elte.hu/inf/

365


Lénárd András adjunktus Informatika Informatika tantárgy-pedagógia Informatikai eszközök Oktatóprogramok Informatika az oktatásban IKT alkalmazása a gyakorlatban Multimédiás projekt Informatika tanításának tervezése Informatikai tantervfejlesztés

487-8131 lenard.andras@tok.elte.hu t 105. lásd: www.tok.elte.hu/inf/

Tóth Attila adjunktus Informatikai alapismeretek Alkalmazói rendszerek Programozás Webdesign Logo Informatika a pedagógiai munkában SPSS – Statisztikai adatfeldolgozás GPS

487-8131 toth.attila@tok.elte.hu t 105. lásd: www.tok.elte.hu/inf/

Burai Gyöngyi tanársegéd Informatika a pedagógiai munkában Informatika tantárgy-pedagógia Programozás Speciális téma Ifjúságsegítõ informatika I–II. Médiainformatika – oktatástechnológia

487-8131 burai.gyongyi@tok.elte.hu t 105. lásd: www.tok.elte.hu/inf/

Fodor Gábor óraadó

prim@tvn.hu lásd: www.tok.elte.hu/inf/

Multimédia Módszertani Csoport TÓK

+ 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8156 lenard.andras@tok.elte.hu

Lénárd András csoportvezetõ, adjunktus

487-8131 lenard.andras@tok.elte.hu

A csoport munkatársai Lénárd András adjunktus, stúdióvezetõ

366

487-8156 lenard.andras@tok.elte.hu t 105.


487-8106 t 16. megbeszélés szerint

Inczédi Zoltán technikus

487-8156 inczedi.zoltan@tok.elte.hu t 16.

Németh Ádám informatikus

487-8178 nemeth.adam@tok.elte.hu t 19.

487-8156 paizs.laszlo@tok.elte.hu t 16.

Paizs László technikus

Sebõk István technikus

487-8156 sebok.istvan@tok.elte.hu t 16.

Varsányi Miklós informatikus

487-8109 varsanyi.miklos@tok.elte.hu t 19.

TÓK

Bakos Ferenc technikus

367


Tテ適


371 Þ 555

Társadalomtudományi Kar

Empirikus Tanulmányok Intézete 376 377

375

Társadalomkutatások Módszertana Tanszék Statisztika Tanszék

Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

379

379 Európai Tanulmányok Tanszék 380 Politikai Tudományok Tanszék

Szociális Tanulmányok Intézete

381

381 Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Szakcsoport 382 Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 384 Szociálismunkás-képzõ Tanszék

Szociológia Intézet

387

388 Elmélettörténet Tanszék 389 Történeti Szociológia Tanszék 390 Szociológia Tanszék

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

391

392 Kisebbségszociológia Tanszék 392 Kulturális Antropológia Szakcsoport 393 Szociálpszichológia Tanszék

Közgazdaságtudományi Tanszék

394

TáTK

Doktori iskola

394

369


TรกTK


+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6820, 6708 _ 372-2912 www.tatk.elte.hu

A kar története A Társadalomtudományi Kar 2003. szeptember 1-jén alakult meg. Az új kar alapját képezõ szervezeti egységek (Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzõ Központ, Politikaelméleti Tanszék, Kulturális Antropológia Szakcsoport) korábban az ELTE Bölcsészettudományi Karán és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon mûködtek (Szociálismunkásképzõ Tanszék). A kar 2003 elõtti története ezeknek a szervezeti egységeknek a története. A kar alapvetõ szervezeti magját a Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképzõ Központ képezte. A magyarországi szociológia szervezeti bázisának kialakulása visszanyúlik a II. világháború idejére és az azt követõ évekre. Ez a rövid fellendülés 1949-ig tartott, amikor is a szociológia tudományát politikai okokból betiltották. A szociológia újrahonosítása az 1960-as években kezdõdött meg az országban, intézményesített formában elõször az ELTE-n. 1966-ban Szociológiai Kutatócsoport alakult Huszár Tibor vezetésével, 1970-ben önálló Szociológia Tanszék létesült. Az új tanszék kezdetben csak másoddiplomás képzést folytatott. A nappali szakos képzés 1972-ben kezdõdött. A szociálpolitikai képzés az 1990-es években, elõször a szociológia szak specializációjaként kezdte meg mûködését. Hamarosan önálló szociálpolitika szak, majd szociális munka szak létesült. A fõiskolai szintû szociálismunkás-képzés elõzményei az 1970-es évekre nyúlnak vissza. A politika elmélet, késõbb politológia szak szintén az 1990-es években indult, hasonlóan a kulturális antropológia szakhoz, az ELTE BTK keretében. A Társadalomtudományi Kar 2003-as létrejötte után, 2004-tõl kezdõdött az oktatás a nemzetközi tanulmányok szakon, és több szakirányú továbbképzési szak is indult. 2003–2004 között jelentõsen megnõtt a kar hallgatóinak a száma. A korábban több budapesti egyetemi épületben mûködõ kar 2006 tavaszától egy helyen, az ELTE lágymányosi campusában mûködik. 2007-ben a Szenátus megalapította a Közgazdaságtudományi Tanszéket, 2008 szeptemberében indult az alkalmazott közgazdaságtan alapszak.

A kar vezetése

dr. Síklaki István habil. egyetemi docens, általános dékánhelyettes

372-2500/6707 siklaki@ludens.elte.hu

TáTK

dr. Tausz Katalin habil. egyetemi docens, dékán

372-2500/6820 dekan.tatk@elte.hu dr. Juhász Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

372-2500/6857 juhaszp@ludens.elte.hu

371


A Kari Tanács tagjai Örkény Antal egyetemi tanár Rudas Tamás egyetemi tanár Barcy Magdolna fõiskolai tanár Hegyesi Gábor fõiskolai tanár Balogh László egyetemi docens Heller Mária habil. egyetemi docens Tausz Katalin habil. egyetemi docens Lakner Zoltán tanársegéd Kucsera Katalin Bandula Julianna hallgató Czina Veronika hallgató Czinderi Kristóf hallgató

Hetyési Krisztina hallgató Isola Anna hallgató Lõrincz Dalma hallgató Pálffy Dorottya hallgató Schultz Antal hallgató Székelyi Mária Gyáni Gábor Pál Eszter Papp Richárd Pete Péter Szentgyörgyi József

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 1.68

372-2500/6878 hok.tatk.elte.hu h–p: 9–16 Balogh Mariann Czina Veronika Kis Endre László Attila Lõrincz Dalma Nyíri Tihamér Páldi András Petrik Csilla Schultz Antal Szatmári Ferenc

TáTK 372

Pálffy Dorottya elnök elnok@tatkhok.elte.hu

TátKontúr fõszerkesztõ Tanulmányi Bizottság elnöke Rendezvényszervezõ Bizottság elnöke Belügyi Bizottság elnöke doktoranduszképviselõ Ellenõrzõ Bizottság elnöke Külügyi Bizottság elnöke Diákjóléti Bizottság elnöke gazdasági alelnök Kommunikációs Bizottság elnöke

mariannbalogh@gmail.com tanulmany@tatkhok.elte.hu rendezveny@tatkhok.elte.hu belbiz@tatkhok.elte.hu lorinczdalma@gmail.com ellenorzo@tatkhok.elte.hu kulugy@tatkhok.elte.hu jolet@tatkhok.elte.hu gazdasag@tatkhok.elte.hu komm@tatkhok.elte.hu


A kar hivatalai Dékáni Hivatal + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 7.92.

372-2500/6705 _ 372-2912 titkarsag.tatk@elte.hu, dekan.tatk@elte.hu

Hivatalvezetõ: kinevezés alatt

Milich Yvette ügyvivõ-szakértõ, dékáni titkárnõ t 7.90

372-2500/6820 milichyvette@elte.hu

Födémesi Katalin ügyvivõ-szakértõ, dékánhelyettesi titkárnõ t 7.91

372-2500/6708 fodemesi@ludens.elte.hu

Józsa György dékáni tanácsadó t 7.92

372-2500/6835

Tanulmányi Hivatal + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2921 _ 372-2922 to.tatk@elte.hu

Vékony Edit tanulmányi hivatalvezetõ t 6.56

372-2500/6837 vekony@ludens.elte.hu

Györke Józsefné tanulmányi elõadó t 6.54/c

372-2500/6822 gyorkeagi@ludens.elte.hu

Hajnis Adrienn tanulmányi elõadó t 6.83

372-2500/6846 hajnisadri@ludens.elte.hu

Lénárt Györgyné tanulmányi elõadó t 6.54/b

372-2500/6836 gyulyas@ludens.elte.hu

Végsõ Gábor tanulmányi elõadó t 6.54/a

209–0555/6437 vegsog@ludens.elte.hu

Csirke Klára tanulmányi elõadó t 6.55

372-2500/6650

Nagy Tibor kari informatikus t 6.55

372-2500/6650 ntibi@ludens.elte.hu

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6896

TáTK

Gazdasági Hivatal Vuray Ágnes hivatalvezetõ t 7.52

372-2500/6896 vuray@ludens.elte.hu

373


Békési Gyuláné gazdasági ügyintézõ t 7.52

372-2500/6821 bekesine@ludens.elte.hu

Béres Éva ügyvivõ-szakértõ t 7.37

372-2500/6440 evaberes@ludens.elte.hu

Gombos Imréné gazdasági ügyintézõ t 7.52

372-2500/6436 gombos_ida@ludens.elte.hu

Vásárhelyi Erzsébet ügyviteli alkalmazott t 6.94

372-2500/6884 elizabet@ludens.elte.hu

Gracza Zoltán mûszaki ügyintézõ t 7.51 gracza@elte.hu

Vidonyi Dániel ügyvivõ-szakértõ t 7.51

372-2500/6897 vidonyi@elte.hu

Kari könyvtár + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 1.45

372-2500/6881, 6879

Vargáné Pajdics Zsuzsanna könyvtárvezetõ www.tatk.elte.hu

Tudományos Diákköri Tanács dr. Wessely Anna elnök, tanszékvezetõ egyetemi docens

372-2500/6839 wessely@ludens.elte.hu Papp Ábris titkár pappabris@freemail.hu

Közgazdaságtan TDK:

Telek Ádám titkár

telek_adam@freemail.hu

Kulturális Antropológia TDK: Papp Richárd tanárelnök rikivirag@t-online.hu Politológia TDK:

titkár: kinevezés alatt

Szociológia TDK:

Papp Ábris titkár

TáTK 374

pappabris@freemail.hu


Nemzetközi kapcsolatok + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6779 Györke Julianna nemzetközi ügyintézõ t 7.96

6779 gyorkejuli@ludens.elte.hu

dr. Heller Mária nemzetközi igazgató, habil. egyetemi docens

6843 t 7.95 hellermari@ludens.elte.hu

A nemzetközi kapcsolatok bemutatása A Kar és annak egyes egységei kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, amelyek elsõsorban az egyes oktatók szakmai, kutatói munkájára alapozódnak. A Kar tanszékei és kutatóközpontjai számos külföldi egyetemmel, kutatóintézettel és kutatócsoporttal tartanak fenn aktív kapcsolatot. Mind az Erasmus hálózat, mind pedig az egyes szakmai nemzetközi szervezetek lehetõségeket nyújtanak az oktatók és a hallgatók közötti cserekapcsolatok fenntartására és bõvítésére. Egyre több hallgatónk vesz részt Erasmus részképzésben külföldi partneregyetemeken, és újabban szakmai gyakorlatot is folytathatnak külföldön. A Kar egyre növekvõ számban fogad külföldi egyetemekrõl érkezõ Erasmus hallgatókat. A Kar széleskörû angol nyelvû kurzuskínálata, valamint a nemrég beindult francia nyelvû kurzusok az ELTE más karaira beérkezõ külföldi hallgatók körében is népszerûek. Rendszeresen fogadunk külföldi oktatókat is az Erasmus mobilitás keretében. A Kar törekszik külföldi oktatók és kutatók intenzívebb fogadására, akik az oktatási kínálat bõvítésében is részt vesznek, valamint a hallgatók idegennyelvi tudásának emelésében is jó szolgálatot tesznek, valamint alkalmat adnak arra, hogy a hallgatókat az idegennyelvû szakmai munkába rendszeres módon bevonhassuk. Az Erasmus keretében két intenzív projektben is részt vesz a Kar. Az egyik doktorihallgatók angol nyelvû nyári egyeteme kommunikációszociológiai témakörben, a másikban évente két hétig francia nyelvû intenzív tanfolyamon vehet részt három hallgató európai uniós témakörben. A kari nemzetközi ügyeket a Külügyi Bizottság koordinálja, amelyben minden, a Karon oktatott szak képviselõi részt vesznek. A Bizottság egyik legfontosabb tevékenysége az Erasmus ösztöndíjak odaítélése. A Kar sok oktatója vesz részt nemzetközi kutatásokban, pályázatokban, tudományos testületekben. Számos idegennyelvû publikáció, könyv és tankönyv szerzõi és szerkesztõi. Gyakran kapnak felkéréseket kooperációra vagy más közös programokban való részvételre.

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6860

TáTK

Empirikus Tanulmányok Intézete dr. Csanádi Gábor intézetigazgató, tanszékvezetõ habil. egyetemi docens

6860 gcsanadi@elte.hu 375


Az intézet bemutatása Az intézet a társadalom vizsgálatának különbözõ kvalitatív és kvantitatív módszereit tanítja. A hallgatók számára terepgyakorlatokat szervez. Az új képzésre való áttéréshez az intézet többféle MA szakot készít elõ. Munkatársai kutatásokat folytatnak, eredményeiket számos könyvben, tanulmányban publikálják.

Társadalomkutatások Módszertana Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 2.68

372-2500/6826

dr. Székelyi Mária tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6864 szekelyi@ludens.elte.hu Kocsis Judit tanszéki elõadó

6826 modszertan@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói

TáTK

Csanádi Gábor habil. egyetemi docens Adatfelvétel Terepismeret Bevezetés az empirikus szociológia módszertanába Bevezetés a városszociológiába Városrekonstrukció

6860 t 6.59

gcsanadi@elte.hu

Lányi András egyetemi docens Média és környezet Környezet és etika Humánökológia a társadalomelméletben

6859 t 6.77

land@ludens.elte.hu

Csizmady Adrienne habil. adjunktus Adatfelvétel Adatfeldolgozás Terepismeret Térinformatika

6631 t 6.82

csizmady@ludens.elte.hu

László Miklós adjunktus Adatfeldolgozás Terepismeret Településszociológia

6859 t 6.77

lm@ludens.elte.hu

376


Barna Ildikó tanársegéd SPSS, adatfeldolgozás Többváltozós elemzések Kvantitatív adatelemzési fortélyok

6861 t 6.57

barna_ildiko@freemail.hu

Gregor Anikó tanársegéd Terepismeret Adatfeldolgozás Adatfelvétel

6861 t 6.57

gigoca@gmail.com

Koltai Júlia tanársegéd Terepismeret Adatfeldolgozás Többváltozós elemzések

6861 t 6.57

koltai.juli@gmail.com

Statisztika Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6871

dr. Rudas Tamás tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6871 danielgy@caesar.elte.hu Dániel Gyöngyvér tanszéki elõadó

6828 danielgy@caesar.elte.hu

A tanszék oktatói

6828, 6871 danielgy@caesar.elte.hu t 6.61 elõzetes bejelentkezéssel

Kabos Sándor egyetemi docens Kontingenciatáblák elemzése Matematika Logika Introduction to Logic Matematikai statisztika

6873 skabos@ludens.elte.hu t 6.58 elõzetes bejelentkezéssel

TáTK

Rudas Tamás egyetemi tanár Többváltozós valószínûségszámítás Többváltozós statisztika Kategoriális változók elemzése Mintavétel Social Statistics Statisztika alkalmazásai Alkalmazott statisztika

377


Nem paraméteres statisztika Ordinális változók adatelemzése Többszintû statisztika Többváltozós statisztika Többváltozós valószínûségszámítás Kende Gábor adjunktus Matematika Mintavétel, SPSS Matematikai statisztika Lineáris algebra és analízis Statisztika Kereszttáblák elemzése

6873 kendeg@ludens.elte.hu t 6.58 elõzetes bejelentkezéssel

Lõw András óraadó Programozás Statisztikai programcsomagok

6828 low.andras@gmail.com t 6.78/a megbeszélés szerint

Pogány Csilla óraadó Matematikagyakorlat

6828 pogacsa@ludens.elte.hu t 6.78/a megbeszélés szerint

Balogh Anikó óraadó Nehezen megközelíthetõ társadalmi csoportok vizsgálata Piackutatás

6828 balaniko@t-online.hu t 6.78/a megbeszélés szerint

Melles Katalin óraadó Matematikagyakorlat

6828 melles.kati@freemail.hu t 6.78/a megbeszélés szerint

Németh Renáta óraadó Társadalomstatisztika Statisztika alkalmazásai Többszintû elemzés

6828 nmthrnt@freemail.hu t 6.78/a megbeszélés szerint

Simon Dávid óraadó

6828 dr.david.simon@gmail.com Játékelmélet és társadalmi hálózatelemzés t 6.78/a Társadalomstatisztika (angolul is) megbeszélés szerint Nehezen megközelíthetõ társadalmi csoportok vizsgálata

TáTK 378


Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6866

dr. Halmai Gábor intézetigazgató, egyetemi tanár

Az intézet bemutatása Az intézet a társadalomtudományi szakterületen belül a nemzetközi tanulmányok és a politológia keretein belül képzi az európai uniós fejlesztéspolitikai szakértõket, a nemzetközi kapcsolatok szakértõit, a magyarországi politikai szakértõket, a nemzetközi politikai viszonyok és a biztonságpolitikai kérdések szakértõit. Az intézet amellett, hogy részt vesz a kar több alapképzési szakának oktatásában, 2009 szeptemberétõl nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakot indít (utóbbit európai fejlesztéspolitikai és nemzetközi emberi jogi specializációval). Ugyancsak 2009-ben indul az ELTE ÁJK-val közös politikatudományi mesterképzés választási tanulmányok, valamint politikai gyakorlat és kutatásmódszertan szakirányokkal. Munkatársai kutatásokat folytatnak az Európai Unió történetével, mûködésével, szakpolitikáival, jogrendszerével, intézményeivel, nemzetközi kapcsolataival, továbbá az Európán kívüli térségek politikai struktúráival, a nemzetközi emberi jogokkal, a magyar és más nemzetállami politikai rendszerek mûködésével kapcsolatos elméleti, szociológiai, politológiai témakörökben.

Európai Tanulmányok Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6859 Kovács Attiláné titkárnõ t 3.113/a

6396 fodriella@ludens.elte.hu

dr. Boros László tanszékvezetõ, egyetemi docens t 3.113/b

6389 borl@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói

6866 halmaigabor@gmail.com t 3.98/b

TáTK

Halmai Gábor egyetemi tanár Bevezetés az alkotmányjogba

Boros László egyetemi docens

6389 borl@ludens.elte.hu Bevezetés a jogtudományba t 3.113/b Jogi alapismeretek Európai jog és jogharmonizáció Az európai politikai gondolkodás története 379


Romsics Gergely adjunktus Nemzetközi kapcsolatok elmélete

6866 g.romsics@hiia.hu t 3.98/b

Szentgyörgyi József tanársegéd EU regionális politika

6866 t 7.99

Dávid János ny. tudományos munkatárs Megismeréstõl megváltoztatásig Bevezetés a regionális fejlesztésbe Regionális politika Térségfejlesztés

6839; 06-30-954-4156; 356-1081 consens@mail.datanet.hu t 6.81/a

saintgeorgi@freemail.hu

Politikai Tudományok Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6390 poltud@ludens.elte.hu

dr. Balogh László tanszékvezetõ, egyetemi docens t 3.96

6380

Némethné Scherer Mária titkárnõ

6347 poltud@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Balogh László egyetemi docens

6380 Kormányzati politika t 3.96 Bevezetés a komparatív politikatudományba Politikai rendszerek összehasonlító elemzése A magyar alkotmány- és közjogi rendszer történeti fejlõdése A magyar parlamentarizmus alapvetõ intézményei és mûködése Pártosodási folyamat Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás idõszakában

TáTK

Benkes Mihály habil. egyetemi docens Bevezetés a nemzetközi viszonyok elméletébe és elemzésébe A nemzetközi rendszer alapvetõ struktúrájának változása és a nemzetközi szervezetek szerepe 380

6390; 06-20-425-5643 mbenkes@ludens.elte.hu t 3.114/a


A globális biztonság a 21. század elején; kül- és biztonságpolitika Europaizáció és globális világfolyamatok Régió- és országtanulmányok komparatív szemszögbõl Fekete Afrika politikai története – Afrikai politikai rendszerek Hegedûs Dániel tanársegéd Civil társadalom, nonprofit szervezetek Nemzetközi kisebbségvédelem Politikai szakértõi ismeretek

6380 t 3.96

Szociális Tanulmányok Intézete + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6727, 6725

dr. Barcy Magdolna intézetigazgató, habil. fõiskolai tanár

6711 mbarcy@t-online.hu t 7.103/a

Az intézet bemutatása Az intézet koordinálja a keretébe tartozó egységek, a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, a Szociálismunkás-képzõ Tanszék és az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Szakcsoport tevékenységét: a BA és MA szinten, valamint szakirányú továbbképzések és alkalmi képzések formájában történõ oktatáson kívül kutatócsoportok mûködtetését.

Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Szakcsoport dr. Orosz Éva szakcsoportvezetõ, egyetemi tanár

6865 t 3.112 he.elte@gmail.com

dr. Kaló Zoltán tudományos fõmunkatárs, dr. Bodrogi József tudományos munkatárs, Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetõje Gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan Gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzés programigazgató szakirányú továbbképzés programigazgató

6348

6348 t 361. he.elte@gmail.com he.elte@gmail.com 381

TáTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A _ 372-2500 http://egk.tatk.elte.hu/


dr. Vokó Zoltán egyetemi docens

6865 t 3.112 he.elte@gmail.com Nagyistók Szilvia oktatásszervezõ, koordinátor

6348 t 361. he.elte@gmail.com nagyistoksz@ludens.elte.hu

dr. Varga Piroska tudományos munkatárs

6348 t 361. he.elte@gmail.com

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6857 szocialist.tatk.elte.hu

dr. Tausz Katalin tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

6825 tauszsp@ludens.elte.hu

Dukay Mariann fõtanácsos

6825 t 2.135 dukaysocpol@ludens.elte.hu

Bajnóczi Lenke titkárnõ

6825 t 2.135 bajnoczi@ludens.elte.hu

Molnár Krisztina titkárnõ

6825 t 2.135 molnarkrisz@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Darvas Ágnes egyetemi docens

6852 Családtámogatások t 2.75 Gyermekjólét Komplex esetelemzés Kutatási módszerek a szociális munkában Szociális problémák

TáTK

Juhász Gábor egyetemi docens A szociálpolitika alkotmányos alapjai Szociális jog Társadalompolitika Európai szociálpolitika Európai szociális jog 382

darvas@ludens.elte.hu darvasagi@t-online.hu

6857 juhaszsp@caesar.elte.hu t 3.101/a


Nyilas Mihály egyetemi docens Társadalompolitika Összehasonlító szociálpolitika A jóléti állam A szociálpolitika története A szociális gondolat története

6854 nyilassp@ludens.elte.hu t 3.100/b

Semjén András egyetemi docens A közösségi szektor gazdaságtana Tausz Katalin habil. egyetemi docens Társadalompolitika (magyar és angol nyelven) Szegénység, szegénységpolitika Szociálpolitika projekt Szociálpolitika terepgyakorlat Szociális védõháló és kisebbségpolitika Segélyezés és munkakényszer

6853 tauszsp@ludens.elte.hu t 2.135

Bányai Emõke egyetemi adjunktus Szociális problémák a gyakorlatban Iskolai szociális munka Szociális munka gyerekes családokkal A szupervízió elmélete Interjútechnikák

6851 t 2.74

banyaiemo@ludens.elte.hu

Sziklai István egyetemi adjunktus

6854 sziklai.istvan@gmail.com Az EU szociálpolitikája t 3.100/b EU-s és hazai fejlesztéspolitika a szociális területen Szociális problémák a gyakorlatban Szociálpolitika a szociális intézményekben Társadalompolitika Angol nyelvû szakszöveg olvasó szeminárium

Adamik Mária tudományos fõmunkatárs Társadalompolitika szeminárium Családszociológia

6855 adamik@ludens.elte.hu t 3.100/a madamik@t-online.hu e-mailen egyeztetve

Bugarszki Zsolt egyetemi tanársegéd Közösségi pszichiátria Pszichoszociális rehabilitáció

6852 t 2.75

TáTK

Szikra Dorottya egyetemi adjunktus

6855 szikrasp@ludens.elte.hu Társadalombiztosítási rendszerek t 3.100/a és családtámogatások Szociális munka és szociálpolitika-történet

bzsoolt@gmail.com

383


Lakner Zoltán egyetemi tanársegéd Társadalompolitika Mai magyar szociálpolitika Politológia

6851 t 2.74

laknerzoli@freemail.hu

Mózer Péter egyetemi tanársegéd Adórendszer

6857

mozer65@gmail.com

Sík Dorottya egyetemi tanársegéd

6851 Szociális munka elmélet t 2.74 Komplex esetelemzés Szociális problémák a gyakorlatban Angol nyelvû szakszöveg olvasó szeminárium

sikdorka@gmail.com

Tánczos Éva egyetemi tanársegéd Komplex esetelemzés Terepelõkészítõ szeminárium

6736 t 2.73

tanczos.eva@gmail.com

Csongor Anna ügyvivõ-szakértõ Cigányság Szociális munka cigány közösségekkel Komplex esetelemzés Szociálpolitikai mûhely Terepkísérõ szeminárium Projektszeminárium

6736 t 2.73

a.csongor@autonomia.hu

Szociálismunkás-képzõ Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500 aszmtan@yahoo.com

dr. Hegyesi Gábor tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

6632, 06-30-986-6765 hegyesi.gabor@gmail.com t 7.38

Kõváriné Vizi Mária tanszéki elõadó

6727 t 7.100/b

Simonné Kiss Katalin oktatásszervezõ

6725 t 7.100/b

TáTK

A tanszék oktatói Barcy Magdolna habil. fõiskolai tanár Szociálpszichológia Segítõ kapcsolatok pszichológiája 384

6711, 06-30-397-6704 mbarcy@t-online.hu t 7.103/A


Pszichoterápia Másság és rasszizmus Gyakorlatkísérõ szeminárium Hegyesi Gábor fõiskolai tanár A szociális munka elmélete és gyakorlata Európai dimenziók a szociális munkában Humán szolgáltatás Nonprofit menedzsment A szociálpolitika és a szociális munka aktuális elméleti kérdései Gyakorlatkísérõ szeminárium

6632, 06-30-986-6765 hegyesi.gabor@gmail.com t 7.38

Szabó Lajos fõiskolai tanár A szociális munka beavatkozási szintjei és módszerei Gerontopszichológia A szociális munka területei

6710, 06-20-414-0384 lszabo44@gmail.com t 7.103

Almásy Judit adjunktus

6714, 310-0186 A szociális munka elmélete és gyakorlata almasyj@ludens.elte.hu Szociálismunka- és szociálpolitika-történet t 6.99 Társadalmi egyenlõtlenségek Szociális problémák Szociális problémák kutatása Gyakorlatkísérõ szeminárium Összehasonlító szociális munka Társadalompolitika Bass László adjunktus

6710, 06-20-317-0306 Bevezetés a szociológiába bass@chello.hu Szociális problémák kutatása t 7.103 Bevezetés a társadalomkutatás módszereibe A társadalomelmélet alapjai Kutatási módszerek a szociális munkában Szociológia (PhD) Módszertan Szociotábor

TáTK

Kövér Ágnes adjunktus

6711; 06-70-384-7177 Szociális jog kovera@ajk.elte.hu Anti-diszkriminációs jogklinika t 7.103/a Aktuális jogi háttér, jogesetmegoldás Speciális helyzetû csoportok jogainak védelme A deviancia szociológiája és joga Társadalmi devianciák Társadalmi devianciák szeminárium

385


Nagy Krisztina adjunktus

6714; 06-70-214-4424 Szociális problémák nkrisztina@yahoo.com Gyógypedagógiai ismeretek t 6.99 A szociális munka elmélete és gyakorlata A szociális munka és szociálpolitika története Társadalompolitika Összehasonlító szociális munka Társadalmi egyenlõtlenségek Összehasonlító szociálpolitika Gyakorlatkísérõ szeminárium Szociotábor Feuer Mária tudományos munkatárs

6710 feuerm@ludens.elte.hu Családi konzultáció t 7.103 Segítõ kapcsolatok pszichológiája Családdinamika Krónikus és terminális betegek pszichoszociális gondozása Klinikai pszichológia és patopszichológiai ismeretek Gyakorlatkísérõ szeminárium Gyermekrajzok a szociális munkában Készségfejlesztõ csoport A szociális munka beavatkozási szintjei és módszerei

TáTK

Háberman Zoltán tanársegéd A szociális munka területei Szociális problémák Gyakorlatkísérõ szeminárium Szociotábor Szociális munka a rehabilitációban Rehabilitáció Foglalkozási rehabilitáció Másság és rasszizmus

6713; 06-30-229-7902 zoltan.haberman@gmail.com t 7.38

Miletics Marcell tanársegéd Szociális munka szenvedélybetegekkel Szociális problémák Drogprevenció Egyéni esetkezelés A szociális munka beavatkozási szintjei és módszerei Gyakorlatkísérõ szeminárium Szociális problémák a gyakorlatban

6712; 06-30-211-2192 marcell@hbaid.org

Miklós Barbara tanársegéd Életkorok pszichológiája A szociális munka területei Gyakorlatkísérõ szeminárium

6713; 06-20-311-8377 miklos.barbara@gmail.com t 7.35

386


Készségfejlesztõ csoport Szociotábor Addiktológia Szociálpszichológia szeminárium Pszichopatológia és klinikai pszichológia A szociális munka beavatkozási szintjei és módszerei Személyiségfejlesztõ csoport Vadkerti Ildikó terepkoordinátor Gyakorlatkísérõ szeminárium Szociális problémák Önkéntes munka Kórházi szociális munka Önkéntes szociális munka Szociotábor Általános szociális munka gyakorlat

6712, 06-20-997-4019 kortecske@gmail.com t 7.36

Szociológiai Intézet + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6843

dr. Heller Mária intézetigazgató, habil. egyetemi docens

A Szociológiai Intézet a Társadalomtudományi Kar legrégibb intézete, a Kar létrehozása elõtt az ELTE-n folyó társadalomtudományi, szociológiai oktatás „kemény magja”. Jelenleg az intézet három tanszéket foglal magában: Szociológia Tanszék, Elmélettörténet Tanszék, Történeti Szociológia Tanszék. A Szociológiai Intézet fõ oktatási területe a hagyományos 5 éves Szociológia szak, a bolognai rendszerben mûködõ Szociológia BA és MA (nappali és levelezõ tagozatos képzés) és a Társadalmi Tanulmányok BA, de részt vesz a Karon folyó más szakok: a Szociális munka, a Szociálpolitika, a Nemzetközi Tanulmányok, az Alkalmazott Közgazdaságtudomány és a Politikaelméleti szakok oktatásában is. Széles spektrumú képzést nyújt továbbá az ELTE más karainak társadalmi kérdések iránt érdeklõdõ hallgatói számára és szakirányú továbbképzéseket is folytat. Az intézet oktatói részt vesznek a Karon folyó angol nyelvû képzésben és elindult a francia nyelvû részképzés is. A Szociológia szakon a hallgatóknak lehetõségük van egyes kiemelt szociológiai területen szakirányú képzésben részt venni, ezek a szakirányok elõsegítik a hallgatók specializálódását és nagyban hozzásegítik õket megfelelõ munkalehetõségek megtalálásához már egyetemi éveik alatt, és különösen a diplomaszerzés után. Az intézet gondozza a Szociológia szakon mûködõ szakirányokat, különösen az Oktatásszociológiai, a Mentalitástörténeti, a Deviancia, illetve a Kommunikáció- és Médiaszociológiai szakirányt. 387

TáTK

Az intézet bemutatása


Az intézet oktatói számos magyar és idegennyelvû könyv, tanulmány és egyéb publikáció szerzõi. Kutatási területük igen széleskörû: nagy számú magyar és nemzetközi kutatásban vettek és vesznek részt, és fontos oktatási célnak tartják a hallgatók bevezetését a kutatási gyakorlatba. Az intézet mellett több speciális szociológiai témákra szakosodott kutatóközpont dolgozik, amelyek hozzájárulnak a hallgatók kutatási gyakorlatának biztosításához is. Az intézethez tartozó kutatócsoportok: Oktatás- és Ifjuságkutató Központ, Kommunikáció- és Médiaszociológiai Kutatóközpont, Drogtanulmányok Kutató Központja (Research Institude of Drug Studies, RIDS). Jelenleg az intézet munkatársai két nagy nemzetközi kutatásban vesznek részt az FP6-os Európai Keretprogramban: – RECON: Reconstructing Democracy in Europe (2007–2011), – KNOWandPOL: The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in Europe: convergences and specificities among nations and sectors (2006–2011). Az intézet számos külföldi partner intézménnyel tart fenn kapcsolatot: hallgatói és oktatói cserék, oktatási és kutatási együttmûködések és intenzív programok formájában. Az intézet oktatói különbözõ nemzetközi szervezetekben, konzorciumokban, bizottságokban is végeznek magas szintû szakmai munkát. A hallgatók számára mintegy 30 egyetemmel van élõ Erasmuskapcsolat, ahonnan bejövõ hallgatókat is fogadunk és csereoktatóként külföldi oktatók is tanítanak az intézetben.

Elmélettörténet Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 7.97

372-2500/6631; 6824

dr. Rényi Ágnes tanszékvezetõ, egyetemi docens

6631 r9612@ludens.elte.hu

Samu Ágnes tanszéki titkár

6824 samuagnes@elte.hu

A tanszék oktatói

TáTK

Némedi Dénes egyetemi tanár Szociológiatörténet Tudományszociológia

6847 t 7.98

Somlai Péter egyetemi tanár Szociológiatörténet Szocializáció

6849 somp@t-online.hu t 6.129

388

dnemedi@ludens.elte.hu


Felkai Gábor habil. egyetemi docens Szociológiatörténet Kapitalizmuselméletek Erkölcsszociológia

6848 gfelkai@hotmail.com t 6.128

Molnár Attila egyetemi docens Szociológiatörténet Vallásszociológia Politikafilozófia Eszmetörténet

6848 alitta@ludens.elte.hu t 6.128

Rényi Ágnes egyetemi docens Szociológiatörténet Nyilánosságszociológia

6631 t 7.97

Pál Eszter adjunktus Szociológiatörténet Klasszikus és modern szociológiai elméletek Biológia és szociológia Tudományos diskurzusok a 19. század második felében A nyelvi eszközök szerepe a szociológiai elméletekben

6850 paleszter@invitel.hu t 7.100/a

Szabari Vera tanársegéd Szociológiatörténet Tudományszociológia

6847 t 7.98

r9612@ludens.elte.hu

szvera@yahoo.com

Történeti Szociológia Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 2.129/b

372-2500/6874

dr. Kovács I. Gábor tanszékvezetõ, egyetemi docens

6874 kig@caesar.elte.hu

TáTK

Takács Árpád tanszéki titkár

6874 t_arpi@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Gyáni Gábor egyetemi tanár Magyar társadalomtörténet

6876 gya8632@ella.hu t 2.53/a elõzetes egyeztetéssel 389


Bíró Judit habil. egyetemi docens Társadalomtörténet Deviancia

6877 birojudit@ludens.elte.hu t 2.53/b elõzetes egyeztetéssel

Kovács I. Gábor egyetemi docens Magyar társadalomtörténet

6874 kig@caesar.elte.hu t 2.129/a

Valuch Tibor habil. egyetemi docens Magyar társadalomtörténet

6877 valuch@t-online.hu t 2.53/b

Horváth Gergely Krisztián adjunktus Magyarország társadalomtörténete a 19–20. században

6876 hktm@ludens.elte.hu t 2.53/a elõzetes egyeztetéssel

Szociológia Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6737 t 7.97

dr. Wessely Anna tanszékvezetõ, egyetemi docens

6737 wessely@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói

TáTK

Angelusz Róbert professor emeritus Társadalmi látásviszonyok szociológiája Társadalmi struktúra A tömegkommunikáció szociológiája Választásszociológia

6842 t 7.17

angelusz@ludens.elte.hu

Fokasz Nikosz egyetemi tanár Kisebbségszociológia Dinamikus modellek

6841 t 2.69

fokasz@ludens.elte.hu

Heller Mária habil. egyetemi docens Jel- és kommunikációelmélet Globalizáció Nyilvánosságelméletek Szociolingvisztika Diszkurzusanalízis

6843 t 7.95

hellermari@ludens.elte.hu

Jávor István egyetemi docens Szervezetszociológia Modern szervezetszociológia-elméletek Szervezeti konfliktusok

6840 h6503jav@ella.hu t 6.81/b

390


Róbert Péter habil. egyetemi docens Társadalmi mobilitás Iskolai egyenlõtlenségek és pályakezdés Munkaattitûdök idõbeli változásai

6840 robert@tarki.hu t 6.81/b

Wessely Anna egyetemi docens Mûvészetszociológia Tudományszociológia Kultúraszociológia Angol és német szakszövegolvasás

6737 t 7.94

wessely@ludens.elte.hu

Vajda Júlia tudományos fõmunkatárs Narratív interjúk Pszichoanalízis Ismeretelmélet Hermeneutikai esetrekonstrukció Kvalitatív módszerek

6862 t 7.23

h13073vaj@ella.hu

Bajomi Iván adjunktus Oktatáspolitika Francia szakszövegolvasás Oktatásszociológia Társadalmi változások Érdekegyeztetés Társadalmi kategóriák társadalmi megformáltsága

6845 t 7.99

ibajomi@freemail.hu

Gecser Ottó adjunktus Társadalomelmélet Társadalom struktúra Retorikatörténet és -elmélet Norbert Elias civilizációelmélete Szakszövegolvasás

6840 gecsero@elte.hu t 6.81/b

Társadalmi Kapcsolatok Intézete Borsós Gabriella titkárnõ

6827 borsos@ludens.elte.hu

dr. Örkény Antal intézetigazgató, tanszékvezetõ egyetemi tanár

6827; 6863 orkeny@ludens.elte.hu

TáTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6827

391


Az intézet bemutatása Az intézet a társadalomtudományi szakterületen belül az antropológia, a kisebbségszociológia és a szociálpszichológia szaktárgyakat oktatja a Társadalomtudományi Kar szakjain. Az intézet koordinálásával a kollégák kutatásokat folytatnak a három említett területen. Az új képzésre való áttéréshez többféle MA szakot készít elõ.

Kisebbségszociológia Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 2.67

372-2500/6827

dr. Örkény Antal tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6863 orkeny@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Örkény Antal egyetemi tanár Kisebbségszociológia, szociológia

6863 t 2.67

orkeny@ludens.elte.hu

Sik Endre egyetemi tanár Migráció, szociológia

6644 t 2.70

sik@tarki.hu

Székelyi Mária egyetemi tanár Kisebbségszociológia, módszertan

6864 t 2.68

szekelyi@ludens.elte.hu

Kulturális Antropológia Szakcsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 2.71

372-2500/6827

dr. Prónai Csaba szakcsoportvezetõ, egyetemi docens

6743 cspronai66@hotmail.com

A szakcsoport oktatói TáTK

Csepeli György egyetemi tanár Politikai antropológia

6863 csgyuri@t-online.hu megbeszélés szerint

Hofer Tamás c. egyetemi tanár Nemzeti iskolák az antropológiában

tamas@hofer.cx megbeszélés szerint

392


Prónai Csaba egyetemi docens Bevezetés a kulturális antropológiába Elmélet és módszer az antropológiában

6743 cspronai66@hotmail.com megbeszélés szerint

Sárkány Mihály egyetemi docens Szociálantropológia Gazdasági antropológia

6738 sarkany@etnologia.mta.hu megbeszélés szerint

Papp Richárd adjunktus Terepmunka-módszertan Vallásantropológia

6738 rikivirag@t-online.hu megbeszélés szerint

Szociálpszichológia Tanszék + 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A t 2.67

372-2500/6827

dr. Síklaki István tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

6883 siklaki@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Csepeli György egyetemi tanár Pszichológia Szociálpszichológia

6863 t 2.67

csgyuri@ludens.elte.hu

Bodor Péter egyetemi docens Pszichológia Szociálpszichológia

6870 peter.bodor@gmail.com t 3.99/a

Dessewffy Tibor habil. egyetemi docens Szociálpszichológia

6883 t 3.66

Lányi Gusztáv egyetemi docens Szociálpszichológia

6869 lanyi@ludens.elte.hu t 3.99/b

Síklaki István habil. egyetemi docens Pszichológia Szociálpszichológia

6883 t 3.66

Illés Anikó tanársegéd Pszichológia

6870 aniko.illes@gmail.com t 3.99/a

tdessewf@mail.datanet.hu

TáTK

siklaki@ludens.elte.hu

393


Közgazdaságtudományi Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6828 Kocsis Judit tanszéki elõadó

6828 modszertan@ludens.elte.hu

dr. Pete Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6823 petep@elte.hu

A tanszék oktatói Váradi Balázs tudományos munkatárs

6655

Kõhegyi Gergõ tanársegéd

6655

Lovics Gábor tanársegéd

6655

Weiszburg Anna tanársegéd

órái szünetelnek

lovix@elte.hu

Szociológia Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6847 www.doktori.tatk.elte.hu

dr. Némedi Dénes a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

Hajnis Adrienn tanulmányi elõadó

6848 hajnisadri@ludens.elte.hu

Szabari Vera titkár, doktori iskola és szociológia program

6847 szvera@yahoo.com

Sziklai István titkár, szociológia program

6857 szikszai.istvan@gmail.com

Prazsák Gergõ titkár, interdiszciplináris társadalmi kutatások program

06-30-552-4556 prazsak@gmail.com

TáTK 394


A doktori iskola bemutatása Doktori Iskola tudományterülete: Társadalomtudományok Tudományág: Szociológiai tudományok Kiadható fokozat elnevezése: PhD – szociológia tudományág Létesítés éve: 2000 Az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájában 2009-tõl három önálló doktori program mûködik. A képzés 1993-ban indult el elõször a szociológia programmal, melyet Huszár Tibor alapított. A doktori iskola és a szociológia program vezetõje jelenleg Némedi Dénes. 1995 óta mûködik a szociálpolitika program, melynek megszervezése Ferge Zsuzsa nevéhez fûzõdik. A szociálpolitika program jelenlegi vezetõje Orosz Éva. Az interdiszciplináris társadalmi kutatások program 2009-ben indult el, vezetõje Csepeli György. A doktori iskola szinte valamennyi hazai társadalomtudományi kutatóhellyel együttmûködik. Oktatóként, témavezetõként, bírálati bizottsági tagként számos jeles hazai és külföldi szociológus, szociálpolitikus vesz részt a doktori iskola munkájában. Fogad hallgatókat a hazai és határon túli magyar képzõ intézményekbõl. Iskolánk 2008-ban a MAB által végzett felülvizsgálat során megfelelt a szakmai és törvényi elõírásoknak.

A doktori iskola törzstagjai Orosz Éva egyetemi tanár, DSc Róbert Péter egyetemi docens, CSc Rudas Tamás egyetemi tanár, DSc Somlai Péter egyetemi tanár, DSc Székelyi Mária egyetemi tanár, DSc

TáTK

Angelusz Róbert professor emeritus, DSc Ferge Zsuzsa professor emeritus, MHAS Halmai Gábor egyetemi tanár, DSc Huszár Tibor professor emeritus, MHAS Némedi Dénes egyetemi tanár, DSc Örkény Antal egyetemi tanár, DSc

395


TรกTK


Természettudományi Kar Biológiai Intézet 409 412 416 417 418 420 421 424 426 429 432 435 438

408

Anatómiai, Sejt- és Fejlõdésbiológiai Tanszék Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Biokémiai Tanszék Embertani Tanszék Etológiai Tanszék Élettani és Neurobiológiai Tanszék Genetikai Tanszék Immunológiai Tanszék Mikrobiológiai Tanszék Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék Növényszervezettani Tanszék Proteomikai Csoport

Fizikai Intézet 440 443 445 448 450

399 Þ 555

438

Anyagfizikai Tanszék Atomfizikai Tanszék Biológiai Fizika Tanszék Elméleti Fizikai Tanszék Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ

452

453

453 Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 456 Ásványtani Tanszék 457 Csillagászati Tanszék 459 Geofizikai és Ûrtudományi Tanszék 461 Ûrkutató Csoport 463 Kõzettan–Geokémiai Tanszék 465 Meteorológiai Tanszék 467 Õslénytani Tanszék

Földrajztudományi Központ 469 471 472 474

469

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Regionális Tudományi Tanszék Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Természetföldrajzi Tanszék

Kémiai Intézet

477

397

TTK

478 Analitikai Kémiai Tanszék 481 Fizikai Kémiai Tanszék 485 Szerves Kémiai Tanszék 488 Szervetlen Kémiai Tanszék


Matematikai Intézet 491 492 494 496 497 498 500 502

490

Algebra és Számelmélet Tanszék Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Analízis Tanszék Geometriai Tanszék Operációkutatási Tanszék Számítógéptudományi Tanszék Valószínûségelméleti és Statisztika Tanszék Matematikatanítási és Módszertani Központ

Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ

Környezettudományi Centrum

506

Multimédia-pedagógiai és Oktatástechnológiai Központ

MTA-ELTE kutatócsoportok

Doktori iskolák

TTK

398

517

511

507

504

505


+ 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/A 1518 Budapest, Pf. 32.

372-2500 ttk.elte.hu

A kar tĂśrtĂŠnete

399

TTK

IntÊzmÊnyßnk a legrÊgebbi mindmåig mÝkÜdþ magyar egyetem. Påzmåny PÊ ter esztergomi bíboros-Êrsek 1635-ben Nagyszombaton (jelenleg Trnava) alapította Ês a jezsuitåk vezetÊsÊ re bízta. Karhoz tartozó tudomånyterßletek tÜrtÊnete tÜbbszåzÊves múltra tekint vissza. A termÊszettudomånyok oktatåsa Ês kutatåsa az alapítåstól kezdve a BÜlcsÊsztudomånyi Kar keretÊben tÜrtÊnt. Az egyetem szervezeti felÊpítÊse csaknem 200 Êven åt våltozatlan volt. 1949-ig à llam- Ês Jogtudomånyi, BÜlcsÊszettudomånyi, Hittudomånyi Ês Orvostudomånyi Karral mÝkÜdÜtt. A termÊszettudomånyok intenzívebb fejlesztÊse ÊrdekÊben a BÜlcsÊsztudomånyi Kar 22 tanszÊkÊbþl Ês intÊzetÊbþl, valamint a Botanikus Kertbþl, a Fizikai–KÊmiai Ês Embertani IntÊzetekbþl 1949. måjus 16-i hatållyal lÊtrehoztåk az Ünålló TermÊszettudomånyi Kart. A 1953-ban a TermÊszettudomånyi Kar kettÊvålt, lÊtrejÜtt a Matematikai–Fizikai–KÊmiai Kar, valamint az Élet Ês FÜldtudomånyi Kar. A kÊt Kar 1957-ben újra egyesßlt. Évszåzados hagyomånyunk, hogy Egyetemßnk a tudomånyok hazai Ês kßlfÜldi legkivålóbb mÝvelþit, valamint jeles kÜzÊleti szemÊlyisÊgeket Êrdemeik elismerÊsekÊppen legmagasabb kitßntetÊsÊvel, a tiszteletbeli doktori címmel ruhåzza fel. BßszkesÊggel említjßk meg a kßlfÜldiek kÜzßl a múlt szåzadban felavatott Bunsen heidelbergi Ês Kelvin glasgowi professzort, valamint Pierre Berthelot pårizsi vegyÊszt, vagy a kÜzelebbi múltból Heisenberg Nobel-díjas fizikust, Andrej Kolmogorov orosz matematikust, a magyarok kÜzßl pedig Erdþs Pålt, Than Kårolyt. VÊgßl (a teljessÊg igÊnye nÊlkßl) ålljon itt Karunk nÊhåny legismertebb nÊhai professzorånak neve: BÊkÊsy GyÜrgy, BuckbÜck Gusztåv, Detre Låszló, EÜtvÜs Lorånd, FejÊ r Lipót, Haår AlfrÊd, Hantken Miksa, Hell Miksa, Hevesy GyÜrgy, Jånossy Lajos, Jedlik à nyos, Kitaibel Pål, KÜvesligethy Radó, Krenner József, Lengyel BÊla, Lóczy Lajos, Paål à rpåd, Ortvay Rudolf, Riesz Frigyes, Soó Rezsþ, Szabó Zoltån Gåbor, Szabó József, Szådeczky-Kardoss ElemÊ r, Szåva-Kovåts József, Sztrókay Kålmån Imre, Egyed Låszló, Tangl Kåroly, TÜrÜk AurÊl, Winkler Lajos, akik valamennyien a magyar Ês a nemzetkÜzi tudomånyos Êlet kivålósågai voltak. 2003. szeptember 1-tþl az Informatika TanszÊkcsoport Ês a TÊrkÊptudomånyi TanszÊk az újonnan lÊtrehozott Informatika Karhoz kerßlt. A megszÝnt TanårkÊpzþ Fþiskolai Kar termÊszettudomånyos tanszÊkei Karunk megfelelþ intÊzeteiben folytatjåk tevÊkenysÊgßket. Karunkon Üt szakterßlet keretÊben Üt intÊzet Ês a dÊkån kÜzvetlen irånyítåsa alatt tovåbbi egy oktatåsi-szervezeti egysÊg Ês egy oktatåst segítþ szervezeti egysÊg mÝkÜdik. A Biológiai IntÊzet 12 tanszÊkbþl, tovåbbå egy tårsult egysÊgbþl åll Ês szakterßletÊn a legvåltozatosabb kÊpzÊsi, valamint kutatåsi profilt nyújtja Magyarorszågon. Oktatåsi profil: biológiatanårok, biológusok, gyógyszerÊszek, pszichológusok, mÊrnÜk-biológusok kÊpzÊse. Fþ kutatåsi terßletek: antropológia, fehÊrje- Ês gÊntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekulåris sejtbiológia, immunológia, Ükológia, nÜvÊnytan Ês mikrobiológia, ållat- Ês nÜvÊnyrendszertan. A Fizikai IntÊzet Üt tanszÊket foglal magåban. Oktatåsi profil: fizikusok Ês fizikatanårok kÊpzÊse, tovåbbå fizikai alapismeretek nyújtåsa a Kar mås hallgatói szåmåra. Emellett speciålis szakosodåsi lehetþsÊg biztosítåsa asztro-, atom-, bio-, molekula-, rÊszecske-, kondenzålt anyag


és statisztikus fizikában. Fõ kutatási területek: asztrofizika, térelmélet és részecskefizika, bio-, mag- és molekulafizika, kondenzált anyag, valamint statisztikus fizika. A Földrajz és Földtudományi Intézeten belül két központ mûködik: A Földrajztudományi Központ négy tanszéket és egy kihelyezett csoportot fog át. Oktatási profil: geográfusok és földrajztanárok képzése a földrajz minden ágára kiterjedõen. Fõ kutatási területek: Magyarország tájföldrajzi kutatása, térképezése és a társadalom környezetátalakító hatásának értékelése terepi vizsgálatok, laboratóriumi elemzések alapján. Regionális fejlõdési tendenciák vizsgálata Európában és Magyarországon. A világgazdaság földrajza. A Geológiai és Környezetfizikai Központ hét tanszékre, egy csoportra és három kihelyezett egységre tagozódik. Oktatási profil: a földtani tudományok alapkutatási feladatait ellátó szakemberek mellett sokirányúan alkalmazható szakgeológusok képzése; speciális szakosodási lehetõséggel a fémes és nem-fémes hasznosítható nyersanyagok, így a szénhidrogének kutatása, a hidrológia, környezetföldtan és a geomatematika területén. Csillagászok, geofizikusok és meteorológusok képzése, továbbá fizikus és egyes tanár szakos hallgatók bevezetõ oktatása. Fõ kutatási területek: a földkéreg szerkezete és fejlõdése; az ásványi nyersanyagok keletkezése, felkutatása és kiaknázása; a környezet hosszú és rövid távú állapotváltozásának értékelése; különleges ipari szerkezeti anyagok (pl. kerámiák) kutatása, a magyar föld geológiai történetének feltárása, az élõvilág fejlõdésének a paleontológia paleobiológia modern módszereivel való megismerése. Napfizika, a Galaxis szerkezete és dinamikája, csillagfejlõdés korai szakaszának vizsgálata, nagydiszperziós spektroszkópia, csillagközi anyag fizikája, kozmogónia, emissziós és flercsillagok, égi mechanika; a Föld globális vizsgálata, lemeztehtonika és medencefejlõdés környezeti és nyersanyagkutató geofizika, ûrkutatás és távérzékelés; dinamikus légkörmodellek, klimatológia, agrolevegõkörnyezeti klimatológiai és mikrometeorológiai kutatások. A Kémiai Intézet négy tanszéket fog össze. Oktatási profil: vegyészek és kémiatanárok képzése a kémia minden ágára és a kapcsolódó területek (biokémia, geokémia, krisztallográfia stb.) jelentõs részére kiterjedõen. Fõ kutatási területek: szerves és szervetlen vegyületek NMRspektroszkópiája, környezetanalitika, korrózió, nemlineáris reakciók, Mössbauer-, röntgen- és pozitron annihilációs spektroszkópia, elektro-, kolloid-, kvantum-, kénorganikus, peptid- és szilárdtestkémia. A Matematikai Intézet összesen hét tanszékbõl és egy központból áll. Oktatási profil: matematikatanárok, matematikusok és alkalmazott matematikusok képzése, valamint a szükséges matematikai alapok oktatása a Kar más hallgatói számára. Különbözõ speciális matematikai kurzusok tartása. Fõ kutatási területek: algebra és számelmélet, analízis, geometria, topológia, információelmélet, valószínûségelmélet, matematikai statisztika, operációkutatás, számítástudomány, matematika oktatása. A dékán közvetlen irányítása alatt mûködik a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék és a Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ. Karunknak több, mint 3000 hallgatója van. Oktatóink, illetve kutatóink létszáma közel 430, ebbõl 76 egyetemi és fõiskolai tanár és közülük 16 akadémikus. Az új típusú, 1993-ban indult, 3 éves doktori posztgraduális képzésen mintegy 600 hallgató vesz részt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara az ország legnagyobb olyan intézménye, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb szinten van képviselve. Az itt felhalmozott szellemi tõke nélkülözhetetlen és egyedülálló eszközt jelent emberi erõforrásaink alkalmassá tételéhez a tudásintenzív információs társadalmakhoz való felzárkózásra. Karunk két új épületben nyert végleges elhelyezést 2001-ben a Lágymányoson, a Petõfi híd és a Lágymányosi híd közötti Dunaparton.

TTK

400


Az elmúlt években kiépített számítógépes hálózat (az ELTENET) nemcsak a belsõ mûködést, hanem az INTERNET révén a külsõ kapcsolatok szervezését is hatékonyabbá teszi. Különbözõ intézeteink más és más formában mutatnak föl kimagasló eredményeket. A Kémiai Intézet tudományos mûhelyeiben született a legtöbb szabadalom és találmány. A Kar részérõl a legjelentõsebb nemzetközi publikációs tevékenységet a Fizika és Matematika Intézetek oktatói és kutatói végzik. Jelentõs expedíciókat szerveztek, aktív részesei voltak az új területfejlesztési intézményrendszer kialakításának a Földrajztudományi Központ munkatársai. A hazai bányászat erõs csökkenésével új utakat keresõ földtudományi területen a Geológiai és Környezetfizikai Központ keretében jelentõs a különleges ipari szerkezeti anyagok kutatása, továbbá a kölcsönzött NASA holdkõzet és japán antarktiszi meteoritgyûjtemény vizsgálata jelentett fontos áttörést az ûrkutatás irányába. A központ széleskörû nemzetközi együttmûködésben, eredményesen folytat kutatásokat a tágabb geológiai környezete: az Alpok-Kárpátok és a Mediterrán térség földtani fejlõdésének részletes megismerése érdekében. Karunkon az ûrkutatás és az ebbõl származó információk feldolgozásának másik bázisa a Geológiai és Környezetfizikai Központ. A Biológiai Intézet tanszékei országos és európai regionális szerepet játszanak a biodiverzitás kutatásában és megõrzésében, valamint a környezetvédelemben. A Kar legkiválóbb hallgatói számára különleges képzési lehetõségeket biztosit a Bolyai Kollégium. A klasszikus természettudományos diszciplínák oktatása és kutatása mellett a Kar a jövõben utat kíván nyitni olyan tevékenységek számára, melyek a tanszékek munkáját különféle ígéretes irányokban integrálják. A legismertebb ilyen kezdeményezések a környezeti programok, pl. Fizikai Intézet keretében mûködõ Környezettudományi Centrum, és ilyen az 1996-ban 50 éves elindulását ünneplõ ûrkutatás is. Meghatározó az a törekvés is, amely az informatika szédületes fejlõdését követve bontakozik ki a Karon. A hazai ipari vagy akadémiai kutatások szempontjából a maga területén a TTK minden intézete biztos kapcsolódási hátteret jelent. Annál is inkább, mert valamennyi szakterületet beleértve összesen 9 MTA kutatócsoport mûködik a karon. Karunkon az alapképzés mellett a továbbképzés is számos formában folyik. Minden természettudományos témánk megkapta az akkreditációt és hat Doktori Iskola, 26 doktori programjából választhatnak a jelentkezõk. A tanártovábbképzésben a környezetvédelmi intenzív továbbképzést, a tanfolyamok közül a videokommunikációs és a mikrobiológus képzést látogatják a legtöbben. Idegennyelvû teljes képzést fizikus, matematikus, biológus, valamint mikrobiológus szakon adunk. A Természetrajzi Múzeum a Lágymányosi campuson, az ún. Déli Tömbben foglal helyet és 2002 júniusában nyílt meg. A Múzeum hivatalos megalapítására pedig 2004-ben került sor. A intézmény Ásványtani Gyûjteménybõl, Biológiai, Paleontológiai Gyûjteménybõl és Matematikai Gyûjteménybõl áll. 2002. januárban alakult meg a Kari Könyvtár. Biológiai, Fizikai, Földtudományi, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Környezetfizikai, Matematikai szakgyûjteményekbõl, valamint a Médiatár, a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék és az EISZ kabinet gyûjteményeibõl áll.

A kar vezetése

401

TTK

dr. Michaletzky György dékán, egyetemi tanár

372-2545, 372-2500/6145 _ 372-2505, 372-2500/6105 dekan@ludens.elte.hu


dr. Homonnay Zoltán tanulmányi dékánhelyettes, egyetemi tanár

372-2596, 372-2500/6196 _ 372-2567, 372-2500/6167 ttkto@ludens.elte.hu

dr. Détári László általános és gazdasági dékánhelyettes, egyetemi tanár

372-2647, 372-2500/6047 _ 372-2655, 372-2500/6055 dhgmo@ludens.elte.hu

dr. Bartholy Judit tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyelõ dékánhelyettes, egyetemi tanár

372-2695, 372-2500/6095 _ 372-2604, 372-2500/6004 dhteo@teo.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Szavazati joggal rendelkezõ tagok Böddi Béla egyetemi tanár Horváth Zalán egyetemi tanár Kürti Jenõ egyetemi tanár Lovász László egyetemi tanár Michaletzky György dékán, egyetemi tanár Mindszenty Andrea egyetemi tanár Surján Péter egyetemi tanár Szabó Mária egyetemi tanár Frei Zsolt egyetemi docens Hermann Péter egyetemi docens

L. Rédei Mária habil. egyetemi docens Márialigeti Károly habil. egyetemi docens Nagy Sándor egyetemi docens Illy Judit adjunktus Kovács Gábor adjunktus Kutrovácz Gábor adjunktus Mészáros Róbert habil. adjunktus Pongrácz Rita adjunktus Pröhle Tamás adjunktus Kochis Andrea ügyviteli alkalmazott

Hallgatói Önkormányzat részérõl Árendás Ákos Tuzson Hamow Kamirán Áron Jancsó Tamás a HÖK elnöke Jánosi Attila Juhász Krisztina

Lellei Nóra Pauer Eszter Szenes Áron Tóth Máté

Állandó meghívottak Hudecz Ferenc rektor Fazekas Marianna rektorhelyettes Orosz Magdolna rektorhelyettes Zentai László rektorhelyettes Rónay Zoltán fõtitkár Juhászné Huszty Katalin fõigazgató

TTK

402

Bartholy Judit dékánhelyettes Homonnay Zoltán dékánhelyettes Détári László dékánhelyettes Scheuring István tudományos fõmunkatárs Pásztor Istvánné osztályvezetõ


Kiss Ádám egyetemi tanár Keszei Ernõ egyetemi tanár Sailer Kornél dékán, Debreceni Tudományegyetem

Geresdi István dékán, Pécsi Tudományegyetem Hernádi Klára dékán, Szegedi Tudományegyetem Moson Péter dékán, BMGE

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 0.75

372-2654 ttkhok.elte.hu h–cs: 9–12; 13–16; p: 9–12; 13–15

Jancsó Tamás elnök elnok@ttkhok.elte.hu

Árendás Ákos T. matematika szakterületi koordinátor Bodó Máté mentorkoordinátor Boldizsár Márton Nyúz-fõszerkesztõ Dudás Gábor informatikus Dukán András F. ellenõrzõ bizottság tagja Emõdi Flóra kémia szakterületi koordinátor Ferenczi Kinga biológia szakterületi koordinátor Fórizs Dorottya kollégiumi biztos Hegedûs Endre sportbiztos Herman Gábor szervezõ elnökhelyettes Jánosi Attila tanulmányi elnökhelyettes Juhász Krisztina fizika szakterületi koordinátor Kiss Anita esélyegyenlõségi biztos Kürtösi Szilvia irodavezetõ Lakó Viktória tudományos biztos Pauer Eszter szociális elnökhelyettes Polai Dóra titkár Prikoszovich Mihály ellenõrzõ bizottság tagja Ring Péter külügyi biztos Tabajdi Péter föld- és földtud. sz. koordinátor Tischler Orsolya ellenõrzõ bizottság tagja Tóth Máté gazdasági elnökhelyettes Környezettudományi szakterületi koordinátor

matekszk@ttkhok.elte.hu mentorkord@ttkhok.elte.hu foszerkeszto@ttkhok.elte.hu informatikus@ttkhok.elte.hu eb@ttkhok.elte.hu kemiaszk@ttkhok.elte.hu bioszk@ttkhok.elte.hu kollbiz@ttkhok.elte.hu sportbiz@ttkhok.elte.hu szerveh@ttkhok.elte.hu taneh@ttkhok.elte.hu fizikaszk@ttkhok.elte.hu esely@ttkhok.elte.hu irodavezeto@ttkhok.elte.hu tudbiz@ttkhok.elte.hu szoceh@ttkhok.elte.hu hoktitkar@ttkhok.elte.hu eb@ttkhok.elte.hu kulbiz@ttkhok.elte.hu foldtudszk@ttkhok.elte.hu eb@ttkhok.elte.hu gazdeh@ttkhok.elte.hu kornyszk@ttkhok.elte.hu

A kar hivatalai

403

TTK

Dékáni hivatal külön szervezetként nem mûködik. A hivatal vezetését a Dékáni Titkárság vezetõje látja el.


Dékáni titkárság + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 126.

dr. Kisfaludy Gyula ügyvivõ szakértõ, adjunktus

372-2545, 372-2500/6145

Tanulmányi Osztály + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2568, 372-2500/6168

Körmendi Tiborné osztályvezetõ ttkto.elte.hu h, p: 10–12; k, cs: 13.30–15.30 cheni@ludens.elte.hu

Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2695, 372-2500/6095

dr. Nyitrai Péter osztályvezetõ teo.elte.hu h, sz: 9–12; 12–15.30 pnyiti@teo.elte.hu

Gazdasági és Mûszaki Osztály + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2653, 372-2500/6053

Pásztor Istvánné osztályvezetõ ttkdh.elte.hu

Kari könyvtár + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C h: 9–18; k–cs: 8.30–16; p: 8.30–14

dr. Tóthpál Józsefné mb. könyvtárvezetõ

381-2131, 372-2500/8033 tothpal@freemail.hu

Természetrajzi Múzeum + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Weiszburg Tamás igazgató,

381-2208, 8108 egyetemi docens _ 381-2211, 8111

8105 weiszburg@ nhm@ludens.elte.hu _ 8010 ludens.elte.hu www.muzeum.elte.hu t 0.713

A múzeum bemutatása Az ELTE TTK dékánja többéves elõkészítõ munka után 2004. január 1-jén hozta létre önálló szervezeti egységként az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumot. A Múzeum kezdetben az 1774 óta folyamatosan mûködõ Ásvány- és Kõzettárat, az 1882 óta mûködõ Õslénytani Tárat, valamint a Lágymányosra költözés során újjáalakult Biológiai Tárat foglalta magában, majd rövidesen kibõvült a Matematikai Gyûjteménnyel. A múzeum feladatainak kialakítása során belsõ átrendezéssel a fenti gyûjtemények mellett kialakításra került az önálló személyzetet

TTK

404


nem igénylõ Tudománytörténeti Tár. A Múzeumnak három kiemelt feladata van: a minõségi egyetemi oktatás feltételeinek javítása az oktatási célokra (is) összeállított kiállítások és bemutató gyûjtemények segítségével, a kutatásokhoz, vizsgálatokhoz való anyagok biztosításával, tárolásával; az ELTE TTK mint a legnagyobb hazai természettudományos kutatóbázis eredmé nyeinek megjelenítése a közoktatásban és közmûvelõdésben a nagyközönség számára is érthetõ és élvezhetõ kiállítások létrehozásával, programok szervezésével, csoportok vezetésével; az ELTE mint az egyik legrégebbi hazai intézmény által kezelt, mára a nemzeti örökség részét képezõ értékek összegyûjtése, archiválása, megõrzése és megosztása a társadalommal.

A múzeum belsõ egységei: Ásvány- és Kõzettár dr. Tóth Erzsébet PhD muzeológus

8108, 8328 _ 8111 t 0.712 zsike@abyss.elte.hu Biológiai Tár dr. Süpek Ottóné múzeumpedagógus

8329 t 0.102 kiállítóhelyiség

Felkerné Kóthay Klára muzeológus, tudományos titkár

8108, 8328 _ 8111 t 0.712 klara.kothay@t-online.hu

dr. Zboray Géza adjunktus

8645 _ 8084 t 6.624 zboray@elte.hu

Matematikai Tár

Holló-Szabó Ferenc adjunktus

8647 t 3.321 hoszafe@gmail.com

Õslénytani Tár dr. Süpek Ottóné múzeumpedagógus t 0.102 kiállítóhelyiség

dr. Szente István muzeológus

8623 _ 8004 t 0.205 szente@ludens.elte.hu

Tudománytörténeti Tár

nincs személyzet

Látogatható kiállítótermek Az Ásvány- és Kõzettár védett, 19. századi bútorzatú kiállítóterme t 0.603 h, sz, p:10–16, v: 10–14 (az egyetemi szorgalmi idõszakban)

405

TTK

Biológiai és Paleontológiai Kiállítás (üvegpiramis) t 0.102 h, sz, p:10–16; v: 10–14 (az egyetemi szorgalmi és vizsgaidõszakban)


Gödi Biológiai Kutató dr. Altbäcker Vilmos telephelyvezetõ, az MTA doktora

06-20-992-5936 altbac@freemail.hu Felker Zoltán kertész Futó Pálné kertész Az ELTE Biológiai Állomás Gödön található, nyugati oldalát a Duna ártéri galériaerdõje szegélyezi, ami a Duna-Ipoly Nemzeti Park gödi szigettel közvetlenül határos. A Biológiai Állomást Huzella Tivadar kutatóorvos családja adományozta az egyetemnek biológiai oktatási és kutatási célra a múlt század ötvenes éveiben. A mintegy hathektáros õspark területén több száz növényritkaság található. A fõként örökzöldeket tartalmazó gyûjteményt a domborzatot követõ ligetes szerkezetben helyezték el. A növényfoltok gazdag madár- és rovarvilágnak kínálnak változatos élõhelyet. A két kertész kolléga által gondozott parkban kígyózik a kert értékeit bemutató Huzella-tanösvény, és itt található az adományozó család sírhelye is, amely a Nemzeti Sírkert része. A kertben több forrás és tó található, és itt mûködik az MTA Duna-kutató Állomása is. Az arborétum 2007 óta helyi jelentõségû természetvédelmi terület, amely elõzetes bejelentésre látogatható. A parkban található ódon épületek több egyetemi tanszéknek (Állatélettan, Növényélettan, Biokémia, Etológia, Genetika, Immunológia) adtak otthont. Miután a biológus tanszékek 2001 szeptemberében a Lágymányosi Déli tömbbe költöztek, a Biológiai Állomáson csak a terepbiológiai oktatás és kutatás maradt, amit Altbäcker Vilmos irányít. A környezeti nevelés részeként erdei iskolát alakítottunk ki, és nyári természetvédelmi táborokat szervezünk. A kutatómunka is folytatódik, több OTKA- és NKFP-pályázat keretében vadon élõ és helyben tenyésztett állatok szaporodási és táplálkozási viselkedését vizsgáljuk. 2007-tõl két EU-pályázat révén az emberi kooperáció biológiai alapjait vizsgáljuk modell állatokon. E kutatások terepi módszertanát oktatjuk a biológushallgatóknak.

Tudományos diákkörök Kari Tudományos Diákköri Tanács dr. Medzihradszky Kálmán elnök, professor emeritus

medzy@elte.hu

dr. Barkács Katalin alelnök, adjunktus

barkacs@chem.elte.hu

dr. Horváth Ákos titkár

akos@ludens.elte.hu

Biológus diákkör vezetõje: dr. Vellai Tibor habil. egyetemi docens vellai@falco.elte.hu

TTK

406


Csillagász diákkör vezetõje: dr. Tóth L. Viktor adjunktus

L.V.Toth@astro.elte.hu

Fizikus diákkör vezetõje: dr. Varga Dezsõ adjunktus

dezso.varga@cern.ch

Földrajz diákkör vezetõje: dr. Zábrádi Zsolt tanársegéd

zabradi@ludens.elte.hu

Geofizikus diákkör vezetõje: dr. Dombrádi Endre tanársegéd

dombradi@elte.hu

Geológus diákkör vezetõje: dr. Görög Ágnes tudományos fõmunkatárs gorog@ludens.elte.hu Kémia diákkör vezetõje: dr. Vass Gábor adjunktus

vassg@elte.hu

Környezettudományi diákkör vezetõje: dr. Angyal Zsuzsanna tanársegéd

anzsu7@hotmail.com

Matematikus diákkör vezetõje: dr. Jordán Tibor habil. egyetemi docens jordan@cs.elte.hu Meteorológus diákkör vezetõje: dr. Weidinger Tamás egyetemi docens weidi@ludens.elte.hu Tantárgy-pedagógia és oktatástechnológia diákkör vezetõje: dr. Kriska György adjunktus

kriska@ludens.elte.hu

Térképtudományi diákkör vezetõje: dr. Jesús Reyes Nunez adjunktus

jesus@ludens.elte.hu

Tudománytörténet és tudományfilozófiai diákkör vezetõje: dr. Kutrovátz Gábor adjunktus

kutrovatz@hps.elte.hu

TTK–IK Tankönyv- és Jegyzetbolt Gálné Pallagi Erzsébet boltvezetõ

, _ 372-2500/8018

, _ 381-2118

407

TTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C t –1. szint

372-2500/8006; 381-2106 h–cs: 9.00–12.00 és 12.30–15.30 p: 9.00–14.00


BiolĂłgiai IntĂŠzet + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C 1518 Budapest, Pf. 120.

381-2165, 372-2500/8065 bio.elte.hu

dr. BĂśddi BĂŠla intĂŠzetigazgatĂł, egyetemi tanĂĄr boddibela@elte.hu t 4.510

8656 _ 381-2166

Az intÊzet tevÊkenysÊge Az ELTE TTK 12 tanszÊkbþl, nemzetkÜzi elismertsÊgÝ, tudomånyos iskolåkból ålló Biológiai IntÊzete az orszåg legdifferenciåltabb egyetemi biológiai szakterßlete. Tudomånyos håttere biztosítja, hogy minden tårgyat az illetþ diszciplinåban jelentþs oktatåsi Ês kutatåsi gyakorlattal rendelkezþ tanszÊk Ês oktató tanítson. A Biológiai IntÊzet a biológus Ês a biológiatanår-kÊpzÊsÊrt, valamint a biológiai doktori kÊpzÊsÊrt felelþs. Oktatåsunk kreditrendszerben folyik. Az intÊzet rÊszt vesz gyógyszerÊszek, pszichológusok Ês mÊrnÜkbiológusok kÊpzÊsÊben, valamint a kiegÊszítþ tanårkÊpzÊsben, tovåbbå vannak postsecondary Ês posztgraduålis szakjai is. A bolognai folyamatnak megfelelþen 2006-tól a håromÊves alap- (Batchelor, BSc) kÊpzÊs elvÊgzÊse utån biológus alapdiplomåt szerezhetnek a hallgatók. Ennek birtokåban azonnal elhelyezkedhetnek, vagy kßlÜnbÜzþ kiegÊszítþ kÊpzÊsekben vehetnek rÊszt (pl. farmakológus szakasszisztens, mikrobiológus-technikus). Az alapdiplomåt szerzett hallgatók sikeres felvÊteli eljårås esetÊn bekapcsolódhatnak az intÊzet valamelyik kÊtÊves mester- (Master, MSc) kÊpzÊsÊbe. Az ún. generikus biológus szak keretÊben a mindenki szåmåra kÜtelezþ tårgyak mellett Üt szakiråny (nÜvÊnybiológia; Ükológia, evolúció- Ês konzervåciós biológia, molekulåris, immun- Ês mikrobiológia, genetika, sejt- Ês fejlþdÊsbiológia, idegtudomåny Ês humånbiológia) kÜzßl vålaszthatnak a kÊpzÊsben rÊszt vevþk. A szakirånyokban az elmÊleti kÊpzÊs mellett nagy óraszåmban zajlik a szakirånyú gyakorlati kÊpzÊs. A generikus mesterszak mellett tervezzßk speciålis mesterszakok (humånbiológiai, immunológiai, viselkedÊstudomånyi szakok) indítåsåt is. A biológia alapkÊpzÊsben rÊszt vevþ hallgatók ÊrdeklþdÊsßknek megfelelþen a 2. fÊlÊvtþl vålaszthatnak a biológus Ês a biológiatanåri szakirånyok kÜzÜtt. A biológiatanåri szakirånyt vålasztó hallgatók a 3. fÊlÊvtþl megkezdik a måsodik (B) szakjuk elsajåtítåsåt, valamint a pedagógiaipszichológiai problÊmåkkal való ismerkedÊst is. Pedagógusi kÊpesítÊsßket a tanåri mester- (MSc) szakokon szerzik meg, melynek sorån mindkÊt szakjukon folytatódik a szakmai kÊpzÊs is. A jÜvþben is a Biológiai IntÊzetben folyik MSc szinten a biológiatanårok szakmódszertani kÊpzÊse. Az Êrdeklþdþk a kÊpzÊs elejÊtþl bekapcsolódhatnak a Tudomånyos DiåkkÜri (TDK) munkåkba, rÊszt vehetnek szakkollÊgiumok tevÊkenysÊgÊben, tÜbbfÊle hallgatói Ünszervezþdþ klubban. Az MSc szintÝ diplomåval rendelkezþk alkalmasak lesznek arra, hogy gyorsan Ês kÜzvetlenßl be tudjanak kapcsolódni a munkahelyßkÜn folyó kutatåsokba, vagy rÊszt vegyenek az MSc-re Êpßlþ håromÊves doktori (PhD-) kÊpzÊsben. A Biológia Doktori Iskola programjai: • ElmÊleti biológia Ês Ükológia • Etológia • Immunológia

TTK

408


• Kísérletes növénybiológia • Klasszikus és molekuláris genetika • Molekuláris sejt- és neurobiológia • Idegtudomány és humánbiológia • Szerkezeti biokémia • Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia • Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia. A Biológiai Intézet valamennyi magyarországi egyetemmel, számos kutatóintézettel, ipari céggel áll kapcsolatban, emellett kiterjedtek a nemzetközi kapcsolatai is. A biológus szakterület jelentõs sikerrel szerepel a hazai és nemzetközi pályázatokon. Fõ kutatási területek: antropológia, fehérje- és géntechnológia, neurofiziológia, etológia, molekuláris sejtbiológia, immunológia, ökológia, kísérletes növénybiológia, mikrobiológia, taxonomia. Az oktatási és kutatási területekrõl részletes ismeretek találhatók a Biológiai Intézet honlapján: bio.elte.hu.

Anatómiai, Sejt- és Fejlõdésbiológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Sass Miklós tanszékvezetõ,

381-2227, 372-2500/1835 egyetemi tanár anatomia.elte.hu

1835 msass@elte.hu

Sass Miklós egyetemi tanár Állatszervezettan Fejlõdéstan Molekuláris sejtbiológia Fény- és elektronmikroszkópos immuncitokémia Bevezetés az állattanba

1835 msass@elte.hu t 6.511 megbeszélés szerint

Kovács Attila egyetemi docens Állati szövettenyésztés Állatszervezettan Biológiai kísérleti módszerek Fejlõdéstan In vitro methods and their applications Sejt- és szövettani vizsgálómódszerek Sejtbiológia

8644 alkova@elte.hu t 6.604 megbeszélés szerint

409

TTK

A tanszék oktatói


László Lajos egyetemi docens Biológiai kísérleti módszerek A neuro-degeneráció szabályozása Immuncitokémia Molekuláris sejtbiológia A neuro-degenerációs betegségek sejtbiológiája Fény- és elektronmikroszkópos immuncitokémia

8641 laszlo@elte.hu t 6.602 megbeszélés szerint

Lõw Péter egyetemi docens Állatszervezettan Emlõs-humán szövettan A fehérjebontás szerepe a génszabályozásban Comparative Functional Anatomy Introductory Zoology Neuroanatómia Összehasonlító szövettan

8637 peterlow@elte.hu t 6.507 megbeszélés szerint

Réz Gábor ny. egyetemi docens Biológiai kísérleti módszerek Cell Biology Fénymikroszkópos mikrotechnika, citokémia Molekuláris sejtbiológia Sejt- és szövettani vizsgálómódszerek Sejtfrakcionálási módszerek Sejttan Tumor-sejtbiológia

8640 grez@elte.hu t 6.523 megbeszélés szerint

Gálik Ágnes fõiskolai docens Állatszervezettan Egészségtan

8636 galik@elte.hu t 6.505 megbeszélés szerint

Fellinger Erzsébet adjunktus Állatszervezettan Emlõs-humán szövettan Laboratóriumi állatok anatómiája Összehasonlító szövettan Sejt- és szövettani vizsgálómódszerek Sejtfrakcionálási módszerek

8634 fellinge@elte.hu t 6.428 megbeszélés szerint

Juhász Gábor adjunktus Állatszervezettan

8639 szmrt@elte.hu t 6.520 megbeszélés szerint

TTK

410


8637 lippai@elte.hu t 6.507 megbeszélés szerint

Molnár Kinga adjunktus Állatszervezettan Fejlõdéstan Bevezetés az állattanba Emlõs-humán szövettan Laboratóriumi állatok anatómiája Összehasonlító szövettan

8636 spegel@elte.hu t 6.505 megbeszélés szerint

Zboray Géza ny. adjunktus A neurobiológia aktuális kérdései Bevezetés az állattanba Comparative Functional Anatomy Emlõs-humán szövettan Fejlõdéstan Neuroanatómia Összehasonlító szövettan

8645 zboray@elte.hu t 6.624 megbeszélés szerint

Csikós György tanársegéd Állatszervezettan Comparative Functional Anatomy Emlõs-humán szövettan Fejlõdéstan Összehasonlító szövettan

8635 gcsikos@elte.hu t 6.504 megbeszélés szerint

Érdi Balázs tanársegéd Állatszervezettan

8639 tolya@elte.hu t 6.520 megbeszélés szerint

Csörgõ Tibor tudományos segédmunkatárs Állatszervezettan Bevezetés az állattanba Migráció, navigáció és orientáció az állatvilágban

8634 csorgo@elte.hu t 6.429 megbeszélés szerint

Pálfia Zsolt mûszaki tanár Állatszervezettan Emlõs-humán szövettan Képanalízis Összehasonlító szövettan Sejt- és szövettani vizsgálómódszerek Sejtbiológia Laboratóriumi állatok anatómiája

8633 palfiaz@elte.hu t 6.427 megbeszélés szerint

411

TTK

Lippai Mónika adjunktus Állatszervezettan Biológiai kísérleti módszerek Sejt- és szövettani vizsgálómódszerek


Kovács János professor emeritus Bevezetés a biológiába Biológiai kísérleti módszerek Molekuláris sejtbiológia Receptorok, jelátvitel, sejtek közötti kommunikáció Sejt- és szövettani vizsgálómódszerek Sejtváz, mozgásjelenségek, citomatrix

8638 kovjan@elte.hu t 6.509 megbeszélés szerint

Külsõ oktatók Hunyady László egyetemi tanár, SOTE Plazmamembrán-receptorok szerkezete

266-9180/4041 hunyady@puskin.sote.hu megbeszélés szerint

Juhász Gábor tudományos fõmunkatárs,

372-2500/8104 ELTE, Proteomikai labor gjuhasz@dec001.geobio.elte.hu Bevezetés a molekuláris neurobiológiába megbeszélés szerint L. Kiss Anna egyetemi docens, SOTE Humánanatómia

215-6920/3610 kiss_a@anatomia.sote.hu megbeszélés szerint

Oláh Edit egyetemi magántanár Molekuláris tumorbiológia

224-8600 e.olah@oncol.hu megbeszélés szerint

Sarkadi Balázs egyetemi tanár, OGYK Biológiai membránok

372-4316 sarkadi@biomembrane.hu megbeszélés szerint

Uher Ferenc tudományos fõmunkatárs, OGYK 372-4300 uher@kkk.org.hu Daganatimmunológia és õssejt-biológia megbeszélés szerint Zalatnai Attila egyetemi docens, SOTE Kórszövettan

459-1500/4420 zalatnai@korb1.sote.hu megbeszélés szerint

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

381-2193, 372-2500/8093 systzool.elte.hu

TTK

412

dr. Török János tanszékvezetõ, egyetemi tanár

372-2500/1760


Dózsa-Farkas Klára egyetemi tanár Állatrendszertan A televényférgek taxonómiája, szaporodásbiológiája A környezetszennyezés és -védelem mai problémái A természetvédelem mai problémái Bevezetés az állattanba Magyarország zoológiai értékei Ökológia

8763 dfk@elte.hu t 7.722 h: 9–11

Gere Géza ny. egyetemi tanár Produkcióbiológia

8753 gere27@freemail.hu t 7.725 megbeszélés szerint

Török János egyetemi tanár Ökológia Állatökológia Ökológia-gyakorlat Az állatökológia új irányai és feladatai Bevezetés a viselkedésökológiába Életmenet-stratégiák az állatvilágban Szaporodási stratégiák Táplálkozási stratégiák az állatvilágban

1760 yeti01@elte.hu t 7.729, 7.719 h: 10–12

Szentesi Árpád egyetemi docens Állatökológia Biogeográfia és ökológia Herbivor-növény kapcsolatok Közösségi ökológia Növényevõk terresztrisz ökoszisztémákban Ökológia Ökológia-gyakorlat

8758 szentesi@elte.hu t 7.727 h: 10–12

Farkas János adjunktus Állatrendszertan, terepgyakorlat Állati mérgek és hatóanyagok jelentõsége és hasznosítása Állatgyûjtés és preparálás Állattani alapismeretek Bevezetés az állattanba Magyarország zoológiai értékei Tengerbiológia Zoológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban Systematic zoology

8752 farkasj@elte.hu t 7.609 h: 8–10

413

TTK

A tanszék oktatói


Tóth Mária adjunktus Állatföldrajz és ökológia Állatrendszertan, terepgyakorlat Állattani alapismeretek Magyarország állatvilága Magyarország zoológiai értékei Mesocarnivora Természetvédelem Urbanizáció Zoológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban

8756 toth.maria@gmail.com t 7.712 megbeszélés szerint

Török Júlia adjunktus Állatrendszertan I., terepgyakorlat Bevezetés az állattanba I. Hidrobiológia Magyarország zoológiai értékei Ökológia és biogeográfia I–II. Protisztológia Protozoonok diagnosztikai módszerei Válogatott fejezetek protisztológiából Zoológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban

8762 torokjul@elte.hu t 7.611 megbeszélés szerint

Hegyi Gergely posztdoktor Ökológia

8760

Rosivall Balázs posztdoktor Ökológia Viselkedésökológia

8755 rosi@ludens.elte.hu t 7.711 megbeszélés szerint

Herényi Márton tanársegéd Állatrendszertan, terepgyakorlat Ökológia-gyakorlat

8751

Szövényi Gergely tanársegéd Állatrendszertan gyak., terepgyakorlat Zoológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban Ökológia Természet- és környezetvédelem Környezeti mintavételek gyak.

8764 gegesz@elte.hu t 7.723 megbeszélés szerint

TTK

414

gehegyi@yahoo.com

mherenyi@freemail.hu


Külsõ oktatók Berczik Árpád ny. egyetemi tanár,

06-28-360-147 berczika@botanika.hu akadémikus, MTA, t 7.726 Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet megbeszélés szerint Hidrobiológiai vizsgáló- és értékelési módszerek Hazai vizeink hidrobiológiai alapállapotának vagy állapotváltozásának felmérése Vízi ökoszisztémák fenntartásának és szabályozásának lehetõségei Csuzdi Csaba tudományos fõmunkatárs, Természettudományi Múzeum Életföldrajz Biogeográfia Ökológia Általános zootaxonómia és zooszisztematika

267-7100 csuzdi@zoo.zoo.nhmus.hu t 7.714 csuzdi01@elte.hu megbeszélés szerint

Moskat Csaba tudományos fõmunkatárs,

210-1075/5035 moskat@nhmus.hu MTA–MTM Állatökológiai Kutatócsoport Az adatfeldolgozás statisztikai módszerei az ökológiai kutatásokban

Michl Gábor tudományos segédmunkatárs Gerincesek szociális élete

8759 gavia01@freemail.hu t 7.728 megbeszélés szerint

Oertel Nándor osztályvezetõ, Duna-kutató Állomás, Göd Biomonitorozás folyóvizekben

06-27-345-023 oer63@ella.hu megbeszélés szerint

Orczi Kirill tudományos munkatárs, Természettudományi Múzeum Bioakusztika

267-7100 kirill@nhmus.hu megbeszélés szerint

Rózsa Lajos tudományos fõmunkatárs, Természettudományi Múzeum Parazitaevolúció és ökológia

267-7100 rozsa@nhmus.hu megbeszélés szerint

Szõcs Gábor tudományos fõmunkatárs, MTA NKI Rovarok kémiai ökológiája

391-8631 h7192szo@ella.hu megbeszélés szerint 415

TTK

Kontschán Jenõ tudományos segédmunkatárs, 267-7100 kontscha@zoo.zoo.nhmus.hu Természettudományi Múzeum t 7.724 Állatrendszertan megbeszélés szerint


Báldi András MTA–MTM Állatökológiai Kutatócsoport

210-1075/5038

baldi@nhmus.hu

Biokémiai Tanszék + 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C

381-2171, 372-2500/8071 biokemia.elte.hu

dr. Nyitray László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

8783 nyitray@elte.hu

A tanszék oktatói Gráf László egyetemi tanár Biokémia-molekuláris biológia Fehérjetudomány

8781 graf@ludens.elte.hu t 5.213 p: 12–13

Hegyi György ny. egyetemi tanár Biokémia és molekuláris biológia Fehérjetudomány

8782 hegyi@elte.hu t 5.419 h.: 12–13

Málnási Csizmadia András

8780 malna@elte.hu habil. egyetemi docens t 5.408 Fluoreszcencia-spektroszkópiai módszerek megbeszélés szerint Tranziens kinetikai módszerek Biokémia és molekuláris biológia Nyitray László habil. egyetemi docens Biokémia és molekuláris biológia Motorfehérjék molekuláris biológiája Géntechnológia és protein engineering Makromolekulák molekuláris grafikája

8783 nyitray@elte.hu t 5.417 h: 10–12

Pál Gábor egyetemi docens Biokémia és molekuláris biológia Géntechnológia és protein engineering Irányított evolúciós megközelítések a fehérjetudományban

8577 palgabor@elte.hu t 5.313 megbeszélés szerint

Szilágyi László egyetemi docens Biokémia és molekuláris biológia Géntechnológia és protein engineering

8776 szilagyl@elte.hu t 5.314 sz: 14–15

TTK

416


Venekei István egyetemi docens Biokémia–molekuláris biológia Géntechnológia és protein engineering Születéstõl az elmúlásig; a formaképzés molekuláris rendje

8777 venekei@elte.hu t 5.318 h: 15–19

Kardos József adjunktus Biokémia és molekuláris biológia

1830 kardos@enzim.hu t 5.319 h:10–11

Kovács Mihály habil. tudományos fõmunkatárs 8780 kovacsm@elte.hu Biokémia és molekuláris biológia t 5.421 Tranziens kinetikai módszerek megbeszélés szerint Motorfehérjék Reményi Attila tudományos fõmunkatárs Biokémia és molekuláris biológia

1796 remenyi@elte.hu t 5.211 megbeszélés szerint

Süveges Dániel tanársegéd Biokémia

8589 suvi.dani@gmail.com t 5.320 megbeszélés szerint

Külsõ oktató Patthy András tudományos fõmunkatárs, MTA 5827 patthya@yahoo.com Bioanalitikai módszerek t 5.208 k: 12–14

Embertani Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

381-2161, 372-2500/8061 ludens.elte.hu/~anthrop

dr. Bodzsár Éva tanszékvezetõ, egyetemi tanár

1840 bodzsar@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói

1840 bodzsar@ludens.elte.hu t 4.219 h: 8–10

417

TTK

Bodzsár Éva egyetemi tanár Humánbiológia Alkalmazott humánbiológia Humán morfológia Humánökológia


Antropogenetika Auxológia Gyenis Gyula egyetemi tanár Humánbiológia Emberszármazástan Dermatoglyphia Emberföldrajz Osteologia és osteometria

8767 gyenis@ludens.elte.hu t 4.216 gyenis@elte.hu h: 12–14

Kriska György adjunktus A biológia tanításának elmélete, gyakorlata Biológia a közoktatásban Multimédiás oktatási anyagok készítésének technikája Tantermi demonstrációs gyakorlatok

1702 kriska@ludens.elte.hu t 7.205

Hajdú Tamás tanársegéd Humánbiológia Paleoantropológia Osteologia és osteometria

1703 hajdut@ludens.elte.hu t 7.202 h: 11–13

Karkus Zsolt tanársegéd A biológia tanításának elmélete, gyakorlata Biológia a közoktatásban Tantermi demonstrációs gyakorlatok

1701 karkus@apaczai.elte.hu t 7.204 h: 11–13

Zsákai Annamária tanársegéd Humánbiológia Alkalmazott humánbiológia Emberszármazástan Alkalmazott alaktan Adatkezelési és modellezési módszerek a humánbiológiában

1839 zsakaia@elte.hu t 4.217 h: 8–10

 h: 12–14

Etológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Miklósi Ádám tanszékvezetõ,

381-2179, 372-2500/8079 habil. egyetemi docens etologia.aitia.ai

1705 amiklosi62@gmail.com

TTK

418


A tanszék oktatói Altbäcker Vilmos egyetemi docens Etológia Kísérlet- és kutatástervezés Rádió- és biotelemteria Terepetológia Viselkedésökológia

8797 altbac@gmail.com t 6.206 k: 12–14

Miklósi Ádám habil. egyetemi docens A kommunikáció evolúciója Etológia Humánetológia Kognitív etológia

1705 amiklosi62@gmail.com t 6.212 h: 8–10

Altbäcker Ágnes adjunktus Állati kommunikáció Viselkedésökológia

8797 bilkoagnes@freemail.hu t 6.206 p: 10–12

Dóka Antal adjunktus Etológia Multimédia és videotechnikai gyakorlat

8079 dokaa@ludens.elte.hu t 6.211 h: 12–16

Pongrácz Péter tanársegéd A predáció etológiája Etológia, kognitív etológia A kommunikáció evolúciója Kutyafélék evolúciója Magyarországi vadak etológiája Szociális tanulás

8795 peter.celeste.pongracz@gmail.com gm.art@t-online.hu t 6.310/a sz: 12–14

Gácsi Márta tudományos munkatárs A kommunikáció evolúciója Etológia Kognitív etológia Kutyafélék evolúciója

8795 t 6.310/a megbeszélés szerint

Kubinyi Enikõ tudományos munkatárs Kutyafélék evolúciója Viselkedés-plaszticitás

8790 kubinyie@gmail.com t 6.310 cs: 10–12

Külsõ oktató

381-2179 topaljozsef@gmail.com megbeszélés szerint 419

TTK

Topál József tudományos fõmunkatárs Magatartásgenetika Kognitív etológia


Élettani és Neurobiológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

381-2181, 372-2500/8081 _ 381-2181 physiology.elte.hu

dr. Détári László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

8081 detarineu@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Ádám György professor emeritus Tudati állapotok

8381 dradam@ludens.elte.hu megbeszélés szerint

Détári László egyetemi tanár Állatélettan Elektrofiziológia Kórélettan Neurofarmakológia Neurofiziológia

8081 detarineu@ludens.elte.hu t 6.419 megbeszélés szerint

Kékesi Adrienna Katalin egyetemi docens 8104 kakekesi@dec001geobio.elte.hu Neurobiológiai mérõmódszerek t 5.203 megbeszélés szerint Madarász Emília egyetemi docens Állatélettan Idegi sejtdifferenciáció Neurofiziológia

8380 madarasz@koki.hu t 6.413 megbeszélés szerint

Schlett Katalin habil. egyetemi docens Állatélettan Élettan és anatómia Õssejt-biológia

8380 schlettk@ludens.elte.hu t 6.413 megbeszélés szerint

Világi Ildikó habil. egyetemi docens Állatélettan Biológiai vizsgálómódszerek Elektrofiziológia Élettan Középiskolai biológia tanítása Neurokémia Neurofiziológia Élettani vizsgálómódszerek Physiology and anatomy

8367 vilagildi@ludens.elte.hu t 6.311 megbeszélés szerint

TTK

420


Kukorelli Tibor tudományos fõmunkatárs Állatélettan Élettan és anatómia Neurofiziológia

8081 kuktib@t-online.hu t 6.305/a megbeszélés szerint

Kiss János adjunktus A tudományos gondolkodás története Neurofiziológia Állatélettan Bevezetés a biológiába Élettan és anatómia Környezetélettan

8370 kissjfiz@ludens.elte.hu t 6.304 megbeszélés szerint

Borbély Sándor tanársegéd Állatélettan Általános és szervetlen kémia Kémiai számolási gyakorlat

8391 bosa@ludens.elte.hu t 6.314 megbeszélés szerint

Hajnik Tünde tanársegéd Élettan és anatómia

8377 tucsok@tucsok.hu t 6.317/a megbeszélés szerint

Tárnok Krisztián tanársegéd Állatélettan Élettan és anatómia Õssejt-biológia

1813, 8380 tarnokk@freemail.hu t 6.411 megbeszélés szerint

Tóth Attila tanársegéd Állatélettan

8377 etn@freemail.hu t 6.317 megbeszélés szerint

Szilágyi Nóra tanszéki mérnök Biológiai statisztika Matematikai és statisztikus módszerek a bioinformatikában

8775 neurocomp@dec001.geobio.elte.hu t 6.408 megbeszélés szerint

Genetikai Tanszék

421

TTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Vellai Tibor tanszékvezetõ,

381-2173, 372-2500/8073 habil. egyetemi docens falco.elte.hu/genetika.html

8686 vellai@falco.elte.hu


A tanszék oktatói Orosz László egyetemi tanár Genetika, genetikai analízis Géntérképezés Molekuláris genetika Összehasonlító genetika és genomika

8686, 8349 orosz@abc.hu t 5.511, 5.502 megbeszélés szerint p: 14–17

Vida Gábor ny. egyetemi tanár, az MTA tagja 8685 A biodiverzitás evolúciója A bioszféra evolúciója Globális ökológia Trendek a genetikában

vida@falco.elte.hu

Vellai Tibor habil. egyetemi docens Fejlõdésgenetika Géncsendesítés Genetika Molekuláris genetika

8684, 8686 vellai@falco.elte.hu t 5.505, 5.511 p: 14–16

Molnár István adjunktus A genetikai mechanizmusok evolúciója Az evolúció genomikai alapjai Evolúcióbiológia Evolúciógenetika Fenotípusok evolúciója

8690 molnari@ludens.elte.hu t 5.521 megbeszélés szerint

Pásztor Erzsébet adjunktus Alapozó és haladó statisztika Evolúciógenetika Általános lineáris modellek biológiai alkalmazásai Elemi populációbiológiai modellek és feladatok Evolúciós ökológia Kutatástervezés Madarak életmenet-adaptációinak vizsgálata Ökológiai genetika Populációbiológia Térbeli statisztikai módszerek

8682 lizp@falco.elte.hu t 5.503 megbeszélés szerint

Semsey Szabolcs adjunktus Molekuláris genetika Genetikai szabályozás Genetikai hálózatok, rendszerbiológia

8693, 8694 semsey@gmail.com t 5.608, 5.609 megbeszélés szerint

TTK

422


Vellainé Takács Krisztina adjunktus Genetika Molekuláris genetika Fejlõdésgenetika, tumorgenetika

8688 takacsk@falco.elte.hu t 5.519 p: 10–12

Ari Eszter tanársegéd Bioinformatika

8691 arieszter@gmail.com megbeszélés szerint

Fancsalszky Luca tanársegéd Genetika Molekuláris biológia

8691 fancsalszkyluca@gmail.com megbeszélés szerint

Hargitai Balázs tanársegéd Fejlõdésgenetika

8691 hargitaibalazs@gmail.com megbeszélés szerint

Lengyel Katalin tanársegéd Genetika

8687 lenka@freemail.hu t 5.516 megbeszélés szerint

Sigmond Timea tanársegéd Genetika

8688 stimea@ludens.elte.hu t 5.519 megbeszélés szerint

Külsõ oktatók Berencsi György fõosztályvezetõ, OEK Humánvirológia Virológiai gyakorlatok Vírusok és tumorok

476-1100 megbeszélés szerint

Bõsze Zsuzsanna tudományos tanácsadó, MBK 06-28-526-100 bosze@abc.hu Transzgenikus állatok: fejlõdésgenetikai megbeszélés szerint alkalmazások Burgyán József tudományos fõmunkatárs, MBK Géncsendesítés

06-28-526-100 burgyan@abc.hu megbeszélés szerint

423

TTK

Buzás Zsuzsanna tudományos fõmunkatárs, 886-9300 zbuzas@yahoo.com MBK megbeszélés szerint Genotípus jellemzése makromolekulák analízisével Makromolekula analízis-szintézis, elektroforézis-elválasztások


Havelda Zoltán tudományos fõmunkatárs

06-28-526-100 havelda@abc.hu megbeszélés szerint

Karcagi Veronika osztályvezetõ, OKK–OKI 476-1100 Klinikai humángenetika megbeszélés szerint Kiss György Botond fõigazgató, MKB Gyakorlati géntérképezés

06-28-52-6170 megbeszélés szerint

Oláh Edit egyetemi tanár, az MTA tagja, Onkológiai Intézet Molekuláris tumorgenetika Tumorgenetika

224-8788 e.olah@oncol.hu megbeszélés szerint

Papp Péter tudományos fõmunkatárs, MBK Génsebészet Géntechnológia DNS-fehérje, szekvencia-specifikus kölcsönhatások

06-28-526-100 ppapp@abc.hu megbeszélés szerint

Patthy László egyetemi magántanár, az MTA tagja Molekuláris evolúció-genomika

279-3100 megbeszélés szerint

Pintér István tudományos fõmunkatárs, MTA–TKI Genetika

8701 pinteri@ludens.elte.hu t 7.408 megbeszélés szerint

Silhavy Dániel tudományos fõmunkatárs, MBK 06-28-526-100 silhavy@abc.hu Transzgenikus növények alkalmazásai megbeszélés szerint Váradi András tudományos fõmunkatárs Molekuláris humángenetika

279-3100 megbeszélés szerint

Immunológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

381-2175, 372-2500/8075 immunologia.elte.hu

TTK

424

dr. Erdei Anna tanszékvezetõ, egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja

8668 anna.erdei@freemail.hu


A tanszék oktatói Erdei Anna egyetemi tanár Fertõzések immunológiája Immunológia Az adaptív és a természetes immunrendszer kapcsolata Természetes immunitás, az immunrendszer evolúciója Immunpatológia

8668 anna.erdei@freemail.hu t 5.720 h, cs: 12–13

Matkó János egyetemi tanár Fertõzések immunológiája Immunológia, immunológiai módszerek T-sejt-fejlõdés a timuszban Membránmikrodomének, immunológiai szinapszisok Luminescenciás sejtanalitikai módszerek Immunszinapszisok T-sejt-ontogenezis

8661 matko@elte.hu t 5.610 h, cs: 12–13

Sármay Gabriella egyetemi tanár

8662 sarmayg@elte.hu A B-sejt-fejlõdés és a humorális immunválasz t 5.611 B-sejt-ontogenezis h, cs: 12–13 Gyógyszerek szerkezete és hatása Jelátviteli folyamatok az immunsejtekben Immunpatológia Infekciós immunológia Immunológia, immunológiai módszerek Kacskovics Imre egyetemi docens Immunológiai módszerek Antigén-felismerés molekuláris mechanizmusai

8661 ikacsko@elte.hu t 5.610 megbeszélés szerint

425

TTK

Bajtay Zsuzsanna habil. adjunktus

8670 zsuzsa.bajtay@freemail.hu Fertõzések immunológiája t 5.723 bajtay@elte.hu Immunológia, immunológiai gyakorlatok h, cs: 12–13 és módszerek Az adaptív és a természetes immunrendszer kapcsolata Kóros immunfolyamatok Természetes immunitás, az immunrendszer evolúciója


László Glória adjunktus A celluláris immunválasz A T-limfocita-populációk funkciói Immunológia, immunológiai módszerek Környezet-egészségtan Infekciós immunológia Immunpatológia

8670 glorial@elte.hu t 5.723 h, cs: 12–13

Külsõ oktató Prechl József tudományos fõmunkatárs, MTA 8664 jprechl@yahoo.co.uk Immun-biotechnológia t 5.614 Az adaptív és a természetes h, cs: 12–13 immunrendszer kapcsolata Immunológia, immunológiai módszerek Természetes immunitás, az immunrendszer evolúciója

Mikrobiológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Márialigeti Károly tanszékvezetõ,

381-2177, 372-2500/8077 habil. egyetemi docens mikrobiologia.elte.hu

381-2177 mariak@elte.hu

A tanszék oktatói Siposné Jáger Katalin fõiskolai tanár Általános mikrobiológia Mikrobiológia

8382 katalinjager@gmail.com t 6.219 k: 11–13

Kériné Borsodi Andrea egyetemi docens Általános mikrobiológia Bakteriológiai diagnosztika Mikrobális ökológia

8793 bandrea@ludens.elte.hu t 6.619 h: 8–10

Márialigeti Károly habil. egyetemi docens 381-2177 mariak@elte.hu Általános mikrobiológia t 6.205 A bioszféra anyagcseréje, k: 12.30–14.30 biogeokémiai ciklusok

TTK

426


Geobiológia Irányzatok a mikrobiológiában Klasszikus és molekuláris mikrobális taxonómia A környezetvédelmi mikrobiológia alapjai Mikrobális ökológia Molekuláris taxonómiai filogenetikai módszerek Prokarióta molekuláris taxonómia Törzsgyûjteményi módszerek Majorosné Tóth Erika adjunktus

8386 totherika@ludens.elte.hu Általános mikrobiológia t 6.719 Ipari mikrobiológia k: 13–15 Klasszikus és molekuláris mikrobális taxonómia Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerek Felföldi Tamás tanársegéd Általános mikrobiológia

8387 tamas.felfoldi@gmail.com t 6.725 cs: 10–12

Makk Judit tanársegéd Általános mikrobiológia Dezinfekciós és sterilezési eljárások Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerek Kórtan–közegészségtan Mikroszkópi és fototechnikai módszerek

8382 makkj@ludens.elte.hu t 6.219 k: 10–12

Palatinszky Márton tudományos segédmunkatárs Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerek

8793 pala@elte.hu t 6.619 cs: 10–12

427

TTK

Romsics Csaba tudományos segédmunkatárs 8794 rcsaba@elte.hu Genetika t 6.724 Ipari mikrobiológia cs: 10–12 A bioszféra anyagcseréje, bio-geokémiai ciklusok Általános mikrobiológia Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerek Környezeti mikrobiológiai vizsgálati módszerek és gyakorlatok Modern genetikai és molekuláris biológiai módszerek


Sipos Rita tudományos segédmunkatárs Általános mikrobiológia

8794 sipos.rita@t-online.hu t 6.711 cs: 10–12

Vajna Balázs tudományos segédmunkatárs Környezeti mikrobiológiai vizsgálati módszerek és gyakorlatok

8387 vbalanus@gmail.com t 6.725 cs: 10–12

Külsõ oktatók Ács Éva egyetemi magántanár, ÖBKI Algológia

06-27-336-610 evaacs@freemail.hu megbeszélés szerint

Barna Balázs igazgató, MTA Növény-gomba kölcsönhatások Növénykórtani mikrobiológia

487-7524 bbar@nki.hu megbeszélés szerint

Berencsi György egyetemi magántanár, OEK Humánbiológia

476-1264 berencsi.gyorgy@oek.antsz.hu megbeszélés szerint

Farkas Róbert egyetemi docens, SZIE Állatorvosi parazitológia Parazitológia

478-4100/8307 farkas.robert@aotk.szie.hu megbeszélés szerint

Fodor László egyetemi tanár, SZIE Állatorvosi bakteriológia

251-9900 fodor.laszlo@aotk.szie.hu megbeszélés szerint

Fûzi Miklós fõorvos, OEK Humánbakteriológia

210-2959, 06-20-3780299 miklosfuzi@gmail.com megbeszélés szerint

Hablicsek László fõigazgató-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézet Demográfia

06-20-944-3848 megbeszélés szerint

Holczinger András adjunktus, BME Biotechnológia

8693 holczi@abc.hu; aholczinger@mail.bme.hu megbeszélés szerint

Karcza Mariann ügyvéd Környezetjog, környezetpolitika

06-30-941-4482 megbeszélés szerint

TTK

428


Kis Keve Tihamér egyetemi magántanár ÖBKI Algológia Algológiai vizsgálati módszerek

06-27-336-610 kevekis@botanika.hu megbeszélés szerint

Kiss István egyetemi tanár, Corvinus Egyetem 482-6065 istvan.kiss@uni-corvinus.hu Élelmiszer-ipari mikrobiológia megbeszélés szerint Maráz Anna egyetemi tanár, Corvinus Egyetem 482-6201 Mikológia megbeszélés szerint Rusvai Miklós egyetemi tanár, SZIE Állatorvosi virológia Általános virológia

478-4100/8360 rusvai.miklos@aotk.szie.hu megbeszélés szerint

Szvoboda György ügyvezetõ igazgató, Szvoboda és Társa Kft. Gyógyszeripari biotechnológia Ipari fermentációk

06-20-964-2359 szvoboda@gmail.com megbeszélés szerint

Tömösköziné Farkas Rita tudományos munkatárs, Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biokémia

355-8244/193 r.farkas@cfri.hu megbeszélés szerint

Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

381-2163, 372-2500/8063 www.novenyelettan.elte.hu

dr. Szigeti Zoltán tanszékvezetõ, egyetemi tanár

8610 bioszigeti@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Láng Ferenc egyetemi tanár Növényélettan Növényi anyagcsere-élettan

8615 langf@ludens.elte.hu t 4.315 sz: 10–12

429

TTK

Szigeti Zoltán egyetemi tanár

8610 bioszigeti@ludens.elte.hu A növényi stressz biológiája t 4.420 Növényélettan h: 11–13 Abszorpciós és fluoreszcencia-spektroszkópia a növényi anyagok és anyagcsere-folyamatok vizsgálatában Herbicid hatás- és rezisztencia-mechanizmusok


Cseh Edit ny. egyetemi docens A növények ionfelvétele és ásványos táplálkozása

8618 ecseh@ludens.elte.hu t 4.424 sz: 10–12

Fodor Ferenc egyetemi docens Növényélettan A növények ionfelvétele és ásványos táplálkozása Trópusi erdõk ökofiziológiája

8618 ffodor@ludens.elte.hu t 4.424 k: 10–12

Nyitrai Péter egyetemi docens

8614 pnyiti@ludens.elte.hu Növényélettan t 4.319 Növényi anyagok elválasztástechnikája h: 10.30–12.30 Növényi lipidanyagcsere Növényi anyagok spektroszkópiai vizsgálata Abszorpciós és fluoreszcencia-spektroszkópia a növényi anyagok és anyagcsere-folyamatok vizsgálatában Fotoszintetikus apparátus biogenezise és evolúciója A gélelektroforézis alkalmazása a növényélettanban Sárvári Éva egyetemi docens

8614 e_sarvari@ludens.elte.hu A fotoszintézis és evolúciója t 4.319 Növényélettani vizsgálómódszerek sz: 12–14 Növényi anyagok elválasztástechnikája Abszorpciós és fluoreszcencia-spektroszkópia a növényi anyagok és anyagcsere-folyamatok vizsgálatában Fotoszintetikus apparátus biogenezise és evolúciója A gélelektroforézis alkalmazása a növényélettanban Növényi anyagok spektroszkópiai vizsgálata Növényélettan Szabó Endréné Rácz Ilona egyetemi docens 8617 raczil@ludens.elte.hu A növényi RNS kinyerése t 4.423 Növényélettan h: 14–16 Növényi molekuláris biológia Növényélettani vizsgálómódszerek A fehérje-bioszintézis mechanizmusa Növényi stresszélettan Növényi molekuláris biológia Tamás László egyetemi docens Növényélettan Növényélettani vizsgálómódszerek Növényi anyagok elválasztástechnikája Növényi transzformáció és transzgenikus növények

TTK

430

8608 tamasl@ludens.elte.hu t 4.305 cs: 10–12


Kísérlettervezés a növényi molekuláris biológiában A gélelektroforézis alkalmazása a növényélettanban PCR-technikák a növényi molekuláris biológiában Bratek Zoltán adjunktus Növényélettan Növényi molekuláris biológia Környezetvédelmi technológia és környezeti remediació A természetvédelem aktuális problémái

8609 bratek@ludens.elte.hu t 4.312 k: 14–16

Király István adjunktus

8608, 1923 A gombák anyagcseréje t 4.305 A növényi hormonok hatása h: 10–12 Gombatenyésztési és -vizsgálati módszerek Növényélettan Növényélettani vizsgálómódszerek Növényi anyagok elválasztástechnikája

ikiraly@ludens.elte.hu

Parádi István adjunktus Növényélettan Bevezetés a növénytanba

8747 para@ludens.elte.hu t 4.407 k: 12–14

Berecz Bernadett tanársegéd Növényélettan

2012-ig nem elérhetõ

Oszvald Mária tanársegéd

8647 oszvald.maria@gmail.com Növényélettan t 4.407 Növényi transzformáció sz: 10–12 és transzgénikus növények A magfehérjék kémiája, genetikája és élettana Rudnóy Szabolcs tanársegéd Növényélettan Növényi molekuláris biológia Bevezetés a növénytanba

8612 koma@ludens.elte.hu t 4.310 k: 13–15

Illyés Zoltán tudományos segédmunkatárs

8612 zillyes@ludens.elte.hu t 4.310 megbeszélés szerint

Orczán Ákos Kund tudományos segédmunkatárs

8612 kundi@eumx.net t 4.310 megbeszélés szerint 431

TTK

Czövek Pálma tudományos segédmunkatárs 8608 scedrus@yahoo.co.uk t 4.305 k: 12–14


Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Podani János tanszékvezetõ,

381-2187, 372-2500/8087 egyetemi tanár ramet.elte.hu

8193 podani@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Podani János egyetemi tanár Biometria Növényrendszertan Sokváltozós módszerek a szünbiológiában

8193 podani@ludens.elte.hu t 7.504 megbeszélés szerint

Szathmáry Eörs István egyetemi tanár

1707 szathmary@colbud.hu A biológia története t 7.506 Az elméleti biológia aktuális kérdései k: 15–16 Bevezetés a biológiába Evolúcióbiológia Evolúciógenetika és az evolúció nagy lépései Integratív biológia Kalapos Tibor egyetemi docens A gombák ökológiája Fiziológiai növényökológia Gyepökológia Növényrendszertan Ökológia

1715 kalapos@ludens.elte.hu t 7.605 h: 12–14

Oborny Beáta egyetemi docens A klonális növények ökológiája, populációdinamikája és evolúciója A térbeli heterogenitás ökológiai következményei Közösségi ökológia Növényökológia

1713 beata@ludens.elte.hu t 7.603 h: 12–14

Standovár Tibor egyetemi docens

1716 standy@ludens.elte.hu Erdei életközösségek ökológiája t 7.607 és természetvédelme megbeszélés szerint Növényrendszertan Ökológia Természetvédelmi biológia (konzervációbiológia)

TTK

432


8798 czaran@ludens.elte.hu t 7.503 h: 12–14

Scheuring István tudományos fõmunkatárs, MTA–ELTE Modellezés az ökológiában Evolúciós játékelmélet Koevolúció Nemlineáris jelenségek az ökológiában

1706 shieazsf@ludens.elte.hu t 7.505 h: 12–14

Hahn István adjunktus Növényrendszertan Populációbiológia Cönológiai terepmódszerek Vegetációtérképezés A mintavétel elmélete és gyakorlata

1710 hahn@ludens.elte.hu t 7.606 megbeszélés szerint

Tóth Zoltán adjunktus Mohaismeret Mohaökológia Növényrendszertan

1718 tothz9@ludens.elte.hu t 7.608 h: 12–14

Engloner Attila tudományos fõmunkatárs Növényrendszertan

1711 Engloner.Attila@mkk.szie.hu t 7.518 megbeszélés szerint

Garay József tudományos munkatárs, MTA–ELTE Bevezetés a biológiába Matematikai módszerek a biológiai modellezésben Populációbiológia Biometria Evolúciós játékelmélet Dinamikus modellek az ökológiában

1712 garayj@ludens.elte.hu t 7.602 h: 12–14

Jakó Éena tudományos munkatárs, MTA–ELTE Matematikai logikai módszerek a molekuláris szisztematikában

1708 eena@hotmail.com t 7.507 h: 13.30–15.30

Kun Ádám tudományos munkatárs, ELTE–OTKA posztdoktori Biometria Programozás biológusoknak

1708 kunadam@ludens.elte.hu t 7.507 cs: 10–11

433

TTK

Czárán Tamás tudományos fõmunkatárs, MTA–ELTE Populációbiológia


Müller Viktor tudományos munkatárs

8798 muller_v@ludens.elte.hu Matematikai modellezés az AIDS-kutatásban t 7.503 Bevezetés a biológiába megbeszélés szerint Ódor Péter tudományos munkatárs, Mohaismeret Mohaökológia Növényrendszertan Ökológia Terepi módszerek a növényökológiában és -cönológiában

1711 ope@ludens.elte.hu t 7.518 h: 12–14

Külsõ oktatók Csecserits Anikó tudományos segédmunkatárs, MTA ÖBKI, Vácrátót A növényzet szukcessziója – esettanulmányok

06-28-360-122 h: 12–14

Csontos Péter tudományos fõmunkatárs, MTA–TAKI Magyarország növényvilága A terresztis vegetáció kvantitatív ökológiai vizsgálata Magbank-ökológia Szünbotanikai vizsgálómódszerek Magyarország botanikai értékei

cspeter@ludens.elte.hu

Farkas Edit Éva tudományos fõmunkatárs, MTA ÖBKI, Vácrátót A lichenológia alapjai

06-28-360-122/139 efarkas@botanika.hu megbeszélés szerint

Gálhidy László megbízott oktató, Soproni Egyetem Ökorégiók: a Föld vegetációja konzervációbiológiai szempontból

06-99-518-107 galh@ludens.elte.hu megbeszélés szerint

Kövér Szilvia tudományos munkatárs, Magyar Természettudományi Múzeum A szex evolúciója

06-30-329-6353 szilvi@ludens.elte.hu megbeszélés szerint

Miklós István tudományos munkatárs, ELTE–RET ösztöndíj A bioinformatika algoritmusai Bioinformatika Biometria

8337 miklosi@ramet.elte.hu t 7.515 h: 12–14

TTK

434

aniko@botanika.hu


Monte-Carlo módszerek a tudományos számításokban és a biostatisztikában Statisztikus módszerek a bioinformatikában Sztochasztikus modellezés a bioinformatikában Pál Csaba tudományos munkatárs, MTA Evolúcióbiológia Evolúciós genomtan

06-30-983-2362 cpal@ramet.elte.hu megbeszélés szerint

Rédei Tamás tudományos segédmunkatárs, MTA ÖBKI, Vácrátót Haladó terepi növényismeret

06-28-360-122/147 redy@botanika.hu megbeszélés szerint

Számadó Szabolcs tudományos munkatárs, 06-26-343-288 MTA szamszab@ludens.elte.hu A biológia története h: 12–14 Kommunikáció az állatvilágban Modellezés az ökológiában

Növényszervezettani Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Böddi Béla tanszékvezetõ,

381-2165, 372-2500/8065 egyetemi tanár _ 381-2166, 372-2500/8066

8656 http://novszer.elte.hu boddibela@elte.hu

Gyurján István professor emeritus Növényi biotechnológia Növényi sejt- és szövettenyésztés A növények embriogenezise és differenciációja Szimbiózisok

8741 gyurjan@ludens.elte.hu t 4.616 sz: 10–12

Böddi Béla egyetemi tanár Növényszervezettan Plant anatomy Gyógyszerészi növénytan Pharmaceutical Botany Növényi pigmentek spektroszkópiája Fotoszintézis és evolúciója Writing Scientific Papers in English

8656 boddibela@elte.hu t 4.510 h: 12–14

435

TTK

A tanszék oktatói


Bóka Károly egyetemi docens Bevezetés a növénytanba Introduction into Botany Plant anatomy Elektronmikroszkópos technikák Növényszervezettani vizsgálómódszerek Fénymikroszkópos mikrotechnika

8657 bokak@ludens.elte.hu t 4.506 h: 10–12

Dános Béla ny. egyetemi docens Gyógyszerészi növénytan Farmakobotanika Mérgezõ és kábítószer-növények Növényi kiválasztórendszerek Növényi másodlagos anyagcsere

8738 db@ludens.elte.hu t 4.613 k: 13–15

Jakucs Erzsébet egyetemi docens

8743 jakucse@ludens.elte.hu Mikológia t 4.507 A gombák szervezõdése és rendszertana sz: 8–10 Alkalmazott mikológia Növénykórtani mikológiai gyakorlat A gombák ökológiája Gombamorfológiai és -taxonómiai gyakorlatok Orvosi mikológiai gyakorlat Terepi gombaismeret Gomba–növény interakciók doktori képzés Általános mikológia doktori képzés Mikológiai diagnosztika doktori képzés Kristóf Zoltán egyetemi docens Fénymikroszkópos technikák elmélete és gyakorlata Mikroszkópos fotózás Növényi elektronmikroszkópos technikák Növényi elektronmikroszkópia Növényi szaporodásbiológia Sejtbiológia Növénytan szigorlat Fénymikroszkópos mikrotechnika Fluoreszcens technikák

8740 kristofz@ludens.elte.hu t 4.615 k: 14–16

Kovács M. Gábor adjunktus Növényszervezettan Gyógyszerészi növénytan Pharmaceutical Botany Molekuláris módszerek a mikológiában Gombák szervezõdése és rendszertana

8739 gmkovacs@elte.hu t 4.612 k: 17–19

TTK

436


Preininger Éva adjunktus Növényszervezettan Növényi sejt- és szövettenyésztés Növényszervezettani vizsgálómódszerek

8741 preininger@ludens.elte.hu t 4.616 sz: 10–12

Boldizsár Imre tanársegéd Gyógyszerészi növénytan

8738 bildizsarimi@freemail.hu t 4.613 megbeszélés szerint

Kósa Annamária tanársegéd Növényszervezettan

8742 kosapanni@gmail.com t 4.617 cs: 12–14

Solymosi Katalin tanársegéd Növényszervezettan Gyógyszerészi növénytan Pharmaceutical Botany

8737 aurinka@elte.hu t 4.612 sz: 14–16

Vági Pál tanársegéd Növényszervezettan Mikroszkópos fotózás Fluoreszcens mikroszkópia Fénymikroszkópos technikák

8739 torenia@freemail.hu t 4.614 h: 12–14

Balázs Timea PhD-hallgató

8658 t.balazs.k@gmail.com t 4.618

Borsodi Lilla PhD-hallgató

8658 borsodililla@gmail.com t 4.618

Lõrincz Zsanett PhD-hallgató

8742 cibere@webgalaxy.hu t 4.617

Sedlék Éva PhD-hallgató

8658 sedlakeva@gmail.com t 4.618

Vitányi Beáta PhD-hallgató

8742 vitanyib@invitel.hu t 4.617

437

TTK

Keresztes Áron ny. tudományos fõmunkatárs 6736 keraron@ludens.elte.hu Ultrastruktúra-kutatás és citokémia t 4.611 Pharmaceutical Botany sz: 14–16 Sejtbiológia Sejtfunkciók ultrastrukturális alapjai Cell Biology


Proteomikai Csoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Juhász Gábor csoportvezetõ,

372-2500/8104 tudományos tanácsadó proteom.elte.hu

8104 _ 381-2204 gjuhasz@dec001.geobio.elte.hu

A csoport oktatói dr. Juhász Gábor tudományos tanácsadó Bevezetés a molekuláris neurobiológiába

1729 gjuhasz@dec001.geobio.elte.hu t 5.204 megbeszélés szerint

Czurkó András tudományos fõmunkatárs

1729 czurko2@yahoo.com t 5.204 megbeszélés szerint

Fizikai Intézet + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2845, 372-2500/6421 fizika.elte.hu

dr. Kürti Jenõ intézetigazgató, egyetemi tanár Gecse Mónika adminisztráció t északi épület, 4.69

372-2886 titkar@metal.elte.hu

Az intézet rövid bemutatása A fizika felsõfokú oktatásának és az ezzel szoros kapcsolatban álló fizikai kutatásnak az ELTE Természettudományi Karán országosan kiemelkedõ, több évszázados hagyománya van. Az öt tanszékbõl és a hozzájuk csatlakozó két akadémiai kutatócsoportból álló Fizikai Intézet több mint 100 fõs oktató-kutató gárdája a fizikus és fizikatanár-képzésen kívül biztosítja a fizikaoktatást a Természettudományi Kar többi intézetének hallgatói számára is. Szakembereknek és tanároknak a mai kor követelményeihez igazodó felsõfokú képzésétõl elválaszthatatlan a kutatás, a tudományterület alkotó mûvelése. Az egyetem volt fizikaprofeszszorai közül sokan nemzetközi mércével mérve is koruk kiemelkedõ tudósai voltak. A fizika

TTK

438


egyetemi oktatása szempontjából – illetve a magyar fizika szempontjából is – meghatározó szerepe volt többek között Jedlik Ányos nak, Eötvös Loránd nak, Ortvay Rudolf nak, Novobátzky Károly nak, Jánossy Lajos nak, Marx György nek. A Fizikai Intézet mai oktatói a nagy elõdök hagyományait követve törekszenek ellátni a magas szintû oktató- és kutatómunka kettõs feladatát. Az intézet jelenlegi oktatóinak és kutatóinak közel 90 százaléka tudományos minõsítéssel rendelkezik, közülük 9 akadémikus, 19 az MTA doktora. Az elsõsorban alapkutatással foglalkozó tudóscsapat széles körû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és jelentõs kutatási együttmûködésekben vesz részt az anyagfizika, asztrofizika, biológiai fizika, komplex hálózatok és rendszerek fizikája, környezetfizika, kozmológia, magfizika, részecskefizika, statisztikus fizika területén. Ez a rendkívül sokoldalú és magas színvonalú kutatási tevékenység teszi lehetõvé, hogy a fizika iránt érdeklõdõ diákok számára hazánkban a legsokoldalúbb képzést biztosítsuk. A felsõoktatásnak a bolognai folyamat keretében kialakuló új rendszerében a képzés – az európai egységes gyakorlathoz igazodva – három egymást követõ szinten folyik: az alapképzés (BSc), a mesterképzés (MSc) és a doktori képzés (PhD) szintjén. Az új képzési rendben a fizika irányú hagyományos szakok – mint az ELTE-n eddig is oktatott fizikus, fizikatanár, informatikus fizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus szakok – csak a képzés második szintjén, a mesterképzésben jelennek meg. A 2006-ban indult fizika alapszak (BSc) feladata e szakok egységes alapozása oly módon, hogy a végzett hallgatók felkészültsége a képzésbõl kilépõk számára is biztosítsa a munkaerõpiacon való érvényesülést. A fizika alapszak tantervének mindenki számára kötelezõ része biztosítja a fizika mûveléséhez szükséges alapvetõ elméleti és gyakorlati ismeretek, a matematikai, informatikai és egyéb természettudományos alapok, valamint a kísérletezõkészségek elsajátítását. A képzés már a harmadik félévtõl differenciálódik: a hallgatók – érdeklõdésüknek és felkészültségüknek megfelelõen – több szakirány közül választhatnak, amelyek egy-egy tervezett mesterszakra, illetve speciális fizikai ismereteket igénylõ gyakorlati pályákon való elhelyezkedésre készítenek fel. A fizikus szakirány az általános ismereteket az elméleti, illetve kísérleti kutatás és fejlesztés irányában bõvíti. Az alkalmazott fizikus szakirány a fizikai tanulmányokhoz kapcsolódó erõs informatikai képzést nyújt. A biofizikus, a csillagász, a geofizikus és a meteorológus szakirány a nevének megfelelõ speciális terület alapismereteibe vezet be. A tanári szakirány a kétszakos tanári mesterképzésre készít fel azzal, hogy biztosítja egy második szak bevezetõ tárgyainak, valamint neveléstudományi tárgyaknak az elvégzését. A fizika alapszakot elvégzõ hallgatók jó eséllyel pályázhatnak tanulmányaik folytatására az ELTE mesterszakjain, elsõsorban a fizika alapszakhoz kapcsolódó fizikus, biofizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus mesterszakon. A közoktatásban elhelyezkedést lehetõvé tevõ tanári képesítést a kétszakos (fizika + X) tanári mesterszakokon lehet megszerezni. Egy mesterszak elvégzése utat nyit a doktori képzésben való részvételhez. Csatlakozásunk a bolognai folyamathoz biztosítja, hogy az alapképzésben végzett hallgatókat bármely hasonló rendszerben mûködõ hazai vagy külföldi intézményben fogadják a megfelelõ mesterképzésekre. Hallgatóink eddig is rendszeresen folytattak résztanulmányokat külföldi egyetemeken, az EU szinte minden országában megfordultak.

Intézeti könyvtár Mag Pálné könyvtáros

372-26-48 magi@ludens.elte.hu 439

TTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A


Anyagfizikai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2845, 372-2500/6445

dr. Groma István tanszékvezetõ, egyetemi tanár

372-2845 groma@metal.elte.hu

A tanszék oktatói Groma István egyetemi tanár Elektromosság és mágnességtan Számítógépes anyagtudomány Fizikuslabor

372-2802, 6402 groma@metal.elte.hu t 4.69 k: 12–14

Lendvai János egyetemi tanár Bevezetés az anyagtudományba Fizikai anyagtudomány Emelt szintû szilárdtestfizika és anyagtudomány-laboratórium

372-2809, 6409 lendvai@metal.elte.hu t 4.65 k: 10–12

Tichy Géza egyetemi tanár Kísérleti fizika, elektrodinamika Szilárdtestelmélet Modern fizika Rácshibák

372-2877, 6507 tichy@ludens. elte.hu t 5.74 k: 10–12

Ungár Tamás egyetemi tanár Az anyagtudomány aktuális kérdései Diffrakciós módszerek az anyagtudományban

372-2801, 6401 ungar@ludens.elte.hu t 4.66 k: 10–12

Vincze Imre egyetemi tanár Szilárdtestkutatás Szilárdtestfizikai és anyagtudományi laboratórium

392-2636, 392-3610 vincze@szfki.hu t MTA–SZFKI I. ép. fszt. 52. p: 10–12

Radnóti Katalin fõiskolai tanár Fizika szakmódszertan Magfizika Fizika és társadalom

6271 rad8012@helka.iif.hu t 5.104 k: 12–14

Bérczi Szaniszló egyetemi docens Anyagtechnológia Planetológia Holdkõzetek, meteoritok Szimmetria Hunveyor

372-2986, 6786 bercziszani@ludens.elte.hu t 4.93 h: 15–16

TTK

440


Dankházi Zoltán egyetemi docens Kvantumfizika Válogatott fejezetek a matematikából Szilárdtestfizika Klasszikus fizika Információfizika

372-2875, 6515 z.dankhazi@szft.elte.hu t 5.73 k: 16–18

Gubicza Jenõ habil. egyetemi docens Klasszikus fizika Szilárdtestfizika

372-2876, 6516 gubicza@ludens.elte.hu t 5.77 h: 8–10

Havancsák Károly egyetemi docens Klasszikus fizika Korszerû vizsgálati módszerek Válogatott fejezetek a matematikából

372-2853, 6513 havancsak@ludens.elte.hu t 5.70 k: 9–12

Juhász András egyetemi docens A fizika tanítása Demonstrációs laborgyakorlat Mindennapok fizikája Fizika szakkör a középiskolában

372-2824, 6454 juhy@ludens.elte.hu t 4.60 k: 12–13

Kojnok József egyetemi docens Kísérleti fizika Szilárdtestfizika

372-2871, 6511 t 571 p: 13–14

Kovács György egyetemi docens Modern fizika Elektronika Anyagszerkezet Félvezetõ fizika

372-2718, 6218 kovacsgy@ludens.elte.hu t 2.81 k, p: 12–14

Lábár János egyetemi docens Analitikai elektronmikroszkópia Szilárdtest-fizikai laboratórium

372-2823, 6453 labar@metal.elte.hu t 4.61 k: 9.30–10.30

Nguyen Quang Chinh egyetemi docens Mechanika Elektrodinamika Termodinamika Finomszemcsés anyagok

372-2815, 6435 chinh@metal.elte.hu t 4.73 h: 15–17; sz: 10–12

Rajkovits Zsuzsanna egyetemi docens Fizika és kémia tanár képzés Elemi fizika Fizika biológusoknak

372-2822, 6452 rajzsu@ludens.elte.hu t 4.62 k: 14–16

441

TTK

kojnok@szft.elte.hu


Vetõ Balázs fõiskolai docens Elektromosságtan Elektrodinamika Atomfizika Optika

6581 veto.balazs@metal.elte.hu t 5.88 p: 11–12

Bérces György adjunktus Mechanika Fizika demonstrációs laboratórium Elemi fizika Számítógép a fizikatanításban Fizika szakkör a középiskolában

372-2825, 6455 berces@ludens.elte.hu t 4.74 k: 10–12; sz: 10–12

Böhönyey András adjunktus Klasszikus fizika Szilárdtestfizika

372-2888, 6518 boh@ludens.elte.hu t 5.76 cs: 14–15

372-2804, 6504 illy@ludens.elte hu t 4.72 h:14–16

Illy Judit adjunktus Kísérleti fizika Fizikai alapmérések Demonstrációs laboratórium Kovács Zsolt adjunktus Mechanika Elektrodinamika

6406 kovacszs@metal.elte.hu t 4.81

Révész Ádám adjunktus Elektrodinamika Mechanika Tömbi amorf ötvözetek

372-2823, 6453 reveszadam@ludens.elte.hu t 4.61 k: 9.30–10.30

Schiller István adjunktus Anyagfizika Környezettudatos technológiák Energetika Rendszer és modell

372-2889, 6509 schiller@szft.elte.hu schiller@cs.elte.hu t 5.72 k: 14–16

Tasnádi Tamás adjunktus Elektrodinamika Szilárdtestfizika Termodinamika

372-2868, 6521 tasnadi@gawain.elte.hu t 5.135 p: 11–12

Vörös György adjunktus Termodinamika Szilárdtestfizika Kristályhibák

372-2819, 6419 voros@ludens.elte.hu t 4.73 h–p: 8–13 óra

TTK

442


Székely Ferenc tanársegéd Kísérleti mechanika Klasszikus fizika Elektrodinamika

6406 szekely@metal.elte.hu t 4.81 h:12–14

Wiener Csilla tanársegéd Kísérleti fizika Fizikai alapmérések

6458 kadar@metal.elte.hu t 4.80 k:9.30–10.30

Szommer Péter tanszéki mérnök Fizikai alapmérések Demonstrációs laboratórium Kísérleti fizika

6459 szpl@metal.elte.hu t 4.59 k: 9.30–10.30

Atomfizikai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A dr. Patkós András tanszékvezetõ,

372-2775, 372-2500/6345 egyetemi tanár atomph@ludens.elte.hu

372-2775 patkos@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Csótó Attila egyetemi tanár Magfizika, nukleárisés részecske-asztrofizika

6314 csoto@nova.elte.hu t 3.88 k: 12–13

Kiss Ádám egyetemi tanár Bevezetés a fizikába Környezetfizika Atomfizika Magfizika

372-2772 t 0.122 h: 10–11

Nagy Dénes Lajos egyetemi tanár Nukleáris szilárdtestfizika

6318 nagy@rmki.kfki.hu t 0.116 k: 10–11

kissadam@ludens.elte.hu

443

TTK

Patkós András egyetemi tanár

6319 patkos@hector.elte.hu Atomfizika, klasszikus elektrodinamika t 3.82 Kvantummechanika, sugárzás és részecskék k, p: 10–11 Véges hõmérsékletû kvantumtérelmélet asztrofizikai alkalmazásokkal


Inflációs kozmológia A természettudományok kommunikációja Szokoly Gyula egyetemi tanár Kozmológia Optikai megfigyelések

6321 szgyula@elte.hu t 3.84 h: 10–11

Vesztergombi György egyetemi tanár Kísérleti részecske- és magfizika

6318 veszter@rmki.kfki.hu t 0.116 k: 10–11

Frei Zsolt egyetemi docens Digitális képfeldolgozás Bevezetés az asztrofizikába Extragalaktikus asztrofizika

6317 frei@alcyone.elte.hu t 3.86 k: 10–12

Gnadig Péter ny. egyetemi docens Vektorszámítás Relativitáselmélet Matematikai módszerek a fizikában

6359 gnadig@ludens.elte.hu t 3.91 h: 12–13; cs: 14–15

Horváth Ákos habil. egyetemi docens Atomfizikai feladatmegoldás Kísérletek a fizika modern fejezeteibõl Környezetfizikai módszerek Magfizika-laboratórium Bevezetés a fizikába Neutronok a természetben Informatika

6315 akos@ludens.elte.hu t 0.123 cs: 14–15

Martinás Katalin ny. egyetemi docens

6315 martinas@ludens.elte.hu Kvantummechanika t 3.92 Termodinamika és közgazdaságtan h: 14.15–15.30 Fizikai módszerek a fenntartható fejlõdés vizsgálatában Nem egyensúlyi termodinamika és szupravezetés Veres Gábor adjunktus Magfizika- és szilárdtestfizika Kísérleti részecske- és magfizika a gyakorlatban Környezetfizikai módszerek

Jelenleg nem elérhetõ.

Bánréviné Finta Viktória tanársegéd Környezetfizikai laboratórium Magfizikai laboratórium Bevezetés a fizikai gyakorlatba Környezetfizikai módszerek

6318 katica@ludens.elte.hu t 3.88 14–15

TTK

444


Csanád Máté tanársegéd Környezetfizikai módszerek Atom- és kvantumfizika gyakorlat A nagyenergiás nehézionfizika, avagy a tökéletes kvarfolyadék

6315 csanad@elte.hu

Csorba Ottó szakoktató, mérnök Laborgyakorlatok Magfizika labor Környezetfizika labor Modern fizika labor Mag- és szilárdtestfizika labor

6018 csorbao@ludens.elte.hu t 0.124 sz–p: 11–12

Dávid Gyula szakoktató, mûszaki tanár Rezgések és hullámok Alkalmazott vektorszámítás Algebrai alapfogalmak Lakható világegyetem Vektorszámítás gyakorlat Kvantummechanika konzultáció Elektrodinamika gyakorlat Optika gyakorlat Általános relativitáselmélet konzultáció

6208 dgy@ludens.elte.hu t 5.87 k: 10–11

Pávó Gyula szakoktató, mérnök

6017 pgyula@ludens.elte.hu Környezetfizikai laboratórium t 0.124 Modern fizikalabor h, cs:11–12 Elektronika-laboratórium Szilárdtestfizika-labor Részecskefizikai, magfizikai és asztrofizikai labor

Biológiai Fizika Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2795, 372-2500/6395

dr. Kürti Jenõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6324, 372-2754 kurti@virag.elte.hu

A tanszék oktatói

6324, 372-2754 kurti@virag.elte.hu t 3.77 k: 12–14 445

TTK

Kürti Jenõ egyetemi tanár Fullerének és szén nanocsövek Válogatott fejezetek a fizikából I–II. Fizika 1–2.


Makromolekulák Modern fizikai labor Atomok és molekulák fizikája és biológiai fizika laboratórium Molekulafizika Ormos Pál egyetemi tanár

06-62-599-600 A lézercsipesz és az optikai pormos@brc.hu hullámvezetõk biológiai alkalmazása t 3.09 megbeszélés szerint Vicsek Tamás egyetemi tanár Fraktál-növekedés Biológiai rendszerek statisztikus fizikája Bevezetés a biofizikába Modern fizikai labor

6355, 372-2755 vicsek@angel.elte.hu t 3.75 h: 11–13

Derényi Imre habil. egyetemi docens Polimerek és membránok statisztikus fizikája Biofizika biológusoknak Bevezetés a biofizikába Modern fizikai labor Biofizika I–II.

6366, 372-2766 derenyi@angel.elte.hu t 3.78 cs: 9–10 és 12–13

Horváth Gábor habil. egyetemi docens Az érzékelés biofizikája I–II. Biofizikai problémák Biofizika Modern fizikai labor Fejezetek a biológiai fizikából Atomok és molekulák fizikája és biológiai fizika laboratórium Biomechanika és biooptika

6365, 372-2765 gh@arago.elte.hu t 3.69 h: 11–13

Horváth Viktor egyetemi docens

6362, 372-2762 Turbulens áramlások fizikája horvath@angel.elte.hu és kísérleti módszerei t 3.141 Modern fizikai labor sz: 10–12 Számítógépes képfeldolgozás természettudományos alkalmazásai 1–2. Meszéna Géza habil. egyetemi docens Biofizika szeminárium Elméleti evolúcióbiológia Fejezetek a biológiai fizikából Modern fizikai labor Elméleti ökológia Biológiai fizika

TTK

446

6326, 372-2786 geza@angel.elte.hu t 3.81 k: 11–13


Papp Elemér ny. egyetemi docens A lézercsipesz és optikai hullámvezetõk biológiai alkalmazása Physics I–II. Termodinamika Modern fizikai labor Atomok és molekulák fizikája és biológiai fizika laboratórium

6325, 372-2785 pappe@ludens.elte.hu t 3.136 megbeszélés szerint

Palla Gergely tudományos fõmunkatárs Gráfok a bioinformatikában I–II. Modern fizikai labor Klaszterezés hálózatokkal

6368, 372-2768 pallag@angel.elte.hu t 3.90 sz: 14–16

Czirók András habil. adjunktus

6351, 372-2779 Szerkezetvizsgálati módszerek andras@angel.elte.hu a biofizikában t 3.93 Sejtszignalizációs hálózatok h: 14–16 kvantitatív analízise Modern fizikai labor Atomok és molekulák fizikája és biológiai fizika laboratórium Fejlõdésbiológiai mechanizmusok kvantitatív modelljei

Farkas Illés tudományos fõmunkatárs Gráfok a bioinformatikában I–II. Modern fizikai labor Perl programozás és hálózatok a bioinformatikában

6368, 372-2768 fij@angel.elte.hu t 3.90 cs: 11–13

Pollner Péter tudományos munkatárs Klaszterezés hálózatokkal

6368, 372-2768 pollner@angel.elte.hu t 3.90 p: 11–13

Koltai János tanársegéd Fizika Modern fizikai labor Héjfizika

6363, 372-2763 koltai@elte.hu t 3.80 k: 12–14

447

TTK

Szabó Bálint adjunktus

6301, 6306, 372-2752 Modern fizikai labor bszabo@angel.elte.hu Atomok és molekulák fizikája t 3.146 és biológiai fizika laboratórium h: 14–16 Szerkezetvizsgálati módszerek a biofizikában Modern képalkotó módszerek a biológiában


Fogl László mérnök tanár Elektronika laboratórium Modern fizikai labor

6311 lazsi@lazsi.elte.hu t 3.89 k: 12–14

Haiman Ottó ny. tudományos tanácsadó Gyakorlati elektromosságtan Optikai módszerek és eszközök Elektrodinamika: optika Optika és kvázioptika

6367 otto.haiman@gmail.com t 3.139 megbeszélés szerint

Elméleti Fizikai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A dr. Palla László tanszékvezetõ,

372-2546, 372-2500/6146 egyetemi tanár

6204 palla@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Nagy Károly professor emeritus A fizika története

6108 gluon@freemail.hu t 1.121 k: 13–15

Németh Judit professor emeritus Nukleáris és részecske-asztrofizika

6121 judit@dnj.elte.hu t 1.119 cs: 14–15

Csikor Ferenc egyetemi tanár A renormálás gyakorlata A standard modellen túl Kvantum-színdinamika Mechanika

6123 csikor@ncd201.elte.hu t 1.109 k:13–14; cs:14–15

Fodor Zoltán egyetemi tanár

órái szünetelnek

Horváth Zalán egyetemi tanár Húrelmélet Lie-csoportok elmélete Relativisztikus kvantumelektrodinamika Teljesen integrálható klasszikus térelméleti modellek

6106 zalanh@ludens.elte.hu t 1.124 k: 10–12

TTK

448


6128 karolyhazy@.ludens.elte.hu t 1.106 p: 14–15

Palla László egyetemi tanár Gyenge kölcsönhatás Részecskefizika Szolitonok és instantonok

6204 palla@ludens.elte.hu t 1.107 sz: 12–14

Papp Gábor egyetemi tanár Atommagfizika Hálózati adatkezelés Magfizika Operációs rendszerek

6127 pg@pqcd.elte.hu t 5.61/a h: 10–11

Tél Tamás egyetemi tanár Elméleti fizika Kaotikus mechanika Mechanika Környezeti áramlások hidrodinamikája

6124 tel@general.elte.hu t 1.108 k: 15.30–17.30

Bántay Péter habil. egyetemi docens Csoportelmélet Diszkrét mértékszimmetriák Konform térelméletek

6256 bantay@general.elte.hu t 2.56 cs:16–18

Bene Gyula egyetemi docens Áramlások numerikus modellezése Kvantummechanika Termodinamika és statisztikus mechanika

6120 bene@ludens.elte.hu t 1.110 p: 10–12

Gálfi László egyetemi docens Elektrodinamika Matematikai módszerek Mechanika Molekulafizika

6255 galfi@ludens.elte.hu t 2.90 sz: 12–14

Katz Sándor adjunktus Részecskefizika Rácstérelmélet Matematikai módszerek a fizikában

6247 katz@bodri.elte.hu t 2.131 h: 10–11

449

TTK

Károlyházy Frigyes egyetemi tanár Kvantummechanika


Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A dr. Vattay Gábor tanszékvezetõ,

372-2896, 372-2500/6596 egyetemi tanár _ 372-2866

372-2869 vattay@elte.hu

A tanszék oktatói Geszti Tamás professor emeritus Statisztikus fizika Új kísérletek a kvantummechanikában Kvantumjelenségek elmélete

6568, 372-2898 geszti@complex.elte.hu t 5.66 k: 13–14

Szépfalusy Péter professor emeritus Soktestprobléma Szuperfolyékony kvantumfolyadékok és gázok

6565, 372-2865 psz@complex.elte.hu t 5.63 k: 9–10; 12–13

Csabai István egyetemi tanár Számítógépes modellezés Csillagászati adatbázisok A fizika numerikus módszerei

6576, 372-2826 csabai@complex.elte.hu t 5.102 p: 10.30–12.30

Kondor Imre egyetemi tanár Véletlen rendszerek A pénzügyi kockázat elmélete Komplex rendszerek elmélete

6567, 372-2867 kondor@complex.elte.hu t 5.69 h: 14–16

Sólyom Jenõ egyetemi tanár Szilárdtestfizika Modern szilárdtestfizika

392-2633 t 5.69 h: 12–14

Vattay Gábor egyetemi tanár Elemi statisztikai módszerek a fizikában Valószínûségszámítás és statisztika A káosz statisztikus tulajdonságai Forgalommodellezés kommunikációs hálózatokban Infokommunikációs hálózatok

6569, 372-2869 vattay@elte.hu t 5.65 p: 8–10

Bagoly Zsolt habil. egyetemi docens Elektronika és méréstechnika Számítógépes alapismeretek Jelfeldolgozás

6554, 372-2854 bagoly@yela.elte.hu t 5.61 h: 9–10; p:14–15

TTK

450

solyom@szfki.hu


Cserti József habil. egyetemi docens Mezoszkopikus szupravezetõk Mezoszkopikus rendszerek fizikája A tudományos kutatómunka alapjai Szilárdtesfizika Optika és relativitáselmélet Félvezetõ nanoszerkezetek

6574 cserti@complex.elte.hu t 5.79 k: 10–12

Jánosi Imre habil. egyetemi docens Környezeti áramlások fizikája Nemlineáris idõsor-analízis Az Európai Unió és Magyarország

6578, 372-2878 janosi@lecso.elte.hu t 5.54 p: 10–12

Kaufmann Zoltán egyetemi docens Vektorszámítás Kvantumkáosz mezoszkopikus rendszerekben Káosz kialakulása mechanikai rendszerekben Szemiklasszikus dinamika

6579 kaufmann@.complex.elte.hu t 5.53 p: 10–12

Sasvári László egyetemi docens Fázisátalakulások Dinamikai kritikus jelenségek Nemegyensúlyi statisztikus fizika A statisztikus fizika alapjai Térelmélet, renormálási csoport és kritikus jelenségek

6501 sasvari@complex.elte.hu t 5.78 k, cs: 11–12

Csordás András tudományos fõmunkatárs Héjfizika A tudományos kutatómunka alapjai Csapdába zárt atomrendszerek

6544 csordas@tristan.elte.hu t 5.68 k: 10–12

Hóga Péter adjunktus Valószínûségszámítás és statisztika Számítógépes alapismeretek

6559 t 5.60

haga@elte.hu

Varga Dezsõ adjunktus Elektronika Részecske- és magfizika Optika és relativitáselmélet

6784 t 2.93

Dezso.Varga@cern.ch

451

TTK

Digitális mérések Nagyenergiás asztrofizika


Hevesi Laszló tanársegéd Elektronika Alkalmazott elektronika

6563, 372-2863 hevesi@ludens.elte.hu t 5.57 h:12–13.30; cs:10–11.30

Vella Péter mûszaki tanár Elektronika Alkalmazott elektronika

6270, 372-2740 peter.vella@elte.hu t 5.62/b h: 16–19; p: 14–15

Földrajz- és Földtudományi Intézet + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Szabó Mária intézetvezetõ,

381-2121, 372-2500/1767 egyetemi tanár _ 381-2122 http://geosci.elte.hu dr. Monostori Miklósné vezetõ adminisztrátor

381-2181 _ 381-2192, 372-2700/1767 t 7.313

Az intézet rövid bemutatása Az FFI a TTK egyetlen olyan intézete, amely két alapszak, a földrajzi és a földtudományi BScképzés oktatási feladatait látja el. Ezekre hat mesterszak, a geográfus és földrajztanár, illetve a geológus, geofizikus, meteorológus és csillagász MSc-képzés épül. A két független alapszaknak megfelelõen az intézetet két koordináltan mûködõ alegység, a Földrajztudományi Központ, valamint a Geológiai és Környezetfizikai Központ alkotja. Kutatási területe meglehetõsen széles, a földmagtól kiindulva a szilárd földfelszínen és a légkörön át a Föld körüli térségig, majd azon túl a csillagokig tart. A kutatások fõ célja a különbözõ földövek folyamatainak és azok egymásra hatásának megértése, a múltbeli események feltárása, a Föld jelenlegi állapotának megismerése, erõforrásainak célszerû kiaknázása és a jövõ körvonalainak elõrejelzése. Mindeközben vizsgálja a természeti események és a földi adottságok hatását az emberekre, a társadalmi és gazdasági fejlõdésre, valamint azt, hogy ezt az emberi tevékenységet hogyan lehet megvalósítani a természetes környezet megóvásával, a környezetkárosítás minimalizálásával. A csillagászati kutatások széles spektrumot fognak át a Nap, a csillagok és a bolygórendszerek fizikájától a kozmológiai kérdésekig.

TTK

452


Földtudományi Központ + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Molnár Ferenc intézetigazgató 381-2109, 372-2500/8009 helyettes, habil. egyetemi docens

8333 molnar@abyss.elte.hu

Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Mindszenty Andrea tanszékvezetõ,

381-2129, 372-2500/8029 egyetemi tanár

381-2125, 372-2500/8025

1789 applied.geology.elte.hu andrea@iris.geobio.elte.hu geo.elte.hu

Mindszenty Andrea egyetemi tanár Szedimentológia Alkalmazott szedimentológia Alkalmazott földtan Teleptan Nyersanyagkutatás (üledékes) Bevezetés az archeogeológiába Paleopedológia Kutatás–Mélyfúrás–Bányászat

1789 andrea@iris.geobio.elte.hu t 1.701 k: 12–14

Horváth Mária egyetemi docens Földtörténet Általános és történeti földtan Nemzeti parkok Magyarországon Tercier foraminiferavizsgálatok A világ regionális földtana Válogatott fejezetek a Föld és az élet fejlõdéstörténetébõl

8722 maria.hor@gmail.com t 1.505 h: 14–16

Leél-Õssy Szabolcs egyetemi docens Általános földtan Geológia Szpeleológia

8724 losz@iris.geobio.elte.hu t 1.507 h: 10–12; sz: 10–12

453

TTK

A tanszék oktatói


Mádlné Szõnyi Judit egyetemi docens Alkalmazott földtan Alkalmazott hidrogeológia Felszín alatti vizek gravitációs áramlásrendszerei Geofizikai és nyomjelzési módszerek Hévizek és geotermia Környezetföldtan Környezetgeológia Limnológia

1775 szjudit@ludens.elte.hu t 1.703 h: 9–12

Nagymarosy András egyetemi docens Általános és történeti földtan Földtörténet Kárpát–Pannon térség földtana Magyarország földtana Földtani térképolvasás, térképszerkesztés

8727 gtorfo@ludens.elte.hu t 1.510 nagymarosy@gmail.com h: 14.30–15.30

Pogácsás György egyetemi docens Földtudományi közgazdaságtan Közgazdasági földtan Medenceanalízis Mélyföldtani térképezés Tematikus térképezés Alkalmazott szedimentológia és szerkezetföldtan Földi üledékes medencék és kõolajrendszerük Szénhidrogénföldtan

1777 gypogacsas@iris.geobio.elte.hu t 1.710 sz: 12–14

Sztanó Orsolya egyetemi docens Általános földtan Szedimentológia Alkalmazott szedimentológia Földtani térképezés

8726 sztano@ludens.elte.hu t 1.509 h: 10–12; sz: 10–12

Kovács József adjunktus Digitális fotó és képfeldolgozás Geomatematika Geostatisztika Táblázatkezelés geológusoknak

1779 kevesolt @iris.geobio.elte.hu t 1.707 cs: 10–12

Palotai Márton tanársegéd

8725 palotai@elte.hu Szerkezeti földtan t 1.508 Földtani térképezés és szelvényszerkesztés sz: 10–12 Mérések és megfigyelések

TTK

454


Simon Szilvia tanársegéd

1773 simszi@freemail.hu Alkalmazott hidrogeológia t 1.603 Geofizikai és nyomjelzési módszerek Környezeti állapotvizsgálat és kárelhárítás Szaknyelvi gyakorlat, földtudományok Zsemle Ferenc tanársegéd Alkalmazott hidrogeológia Geofizikai és nyomjelzési módszerek Hidrológia és hidrobiológia Termálvizek és geotermia Terepi térképezési módszerek a hidrobiológiában

1778 ferq@ludens.elte.hu t 1.706 h: 9–12

Erõss Anita tudományos munkatárs Alkalmazott hidrogeológia Geofizikai és nyomjelzési módszerek Környezeti állapotvizsgálat és kárelhárítás

1776 anita.eross@geology.elte.hu t 1.704 h: 9–11

Külsõ óraadók Bérczi István Rezervoárgeológia

iberczi@mol.hu

Berecz András Környezetföldtan Csákiné Michéli Erika Talajtan

MicheliErika@mkk.szie.hu

Fodor Béla Ásványvagyongazdálkodás és -értékelés

drfodorbela@t-online.hu

Gondi Ferenc Szerves geokémia

gondi@bgt.hu

Kakas Kristóf Kutatás, mélyfúrás, bányászat

kakas@mail.datanet.hu

Korbély Barnabás Földtani természetvédelem kohler@ftr.zooo.hu

455

TTK

Kõhler Artúr Környezetföldtan


Máthé Árpád Szerves kémia

mathea@chemres.hu

Padisák Judit Limnológia

padisak@tres.blki.hu

Sóki Imre Kutatás, mélyfúrás, bányászat Sümegi András Digitális fényképezés Szanyi János Hidrodinamikai modellezés

szanyi@iif.u-szeged.hu

Szûcs Péter Víz- és környezetgazdálkodás

hgszucs@gold.uni-miskolc.hu

Vetõ István Szerves geokémia

vetoi@mafi.hu

Víczián István Környezeti agyagásványtan

viczian@mafi.hu

Vid Gábor Számítástechnika

Nyugdíjas professzor Dank Viktor

1777 t 1.710

Ásványtani Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Dódony István tanszékvezetõ,

381-2109, 372-2500/8107 egyetemi docens, az MTA doktora asvanytan@ludens.elte.hu

8107 dodony@t-online.hu

TTK

456


A tanszék oktatói Buda György egyetemi tanár

8109 buda@ludens.elte.hu Ásványtan t 0.725 Finomoptikai módszer az ásványkutatásban k: 14–16 Kõzetalkotó ásványok genetikája Dódony István habil. egyetemi docens, az MTA doktora Ásványtan Kõzetalkotó ásványok kristálykémiája Elektronkrisztallográfia Transzmissziós elektronmikroszkóp alkalmazása

8107 dodony@t-online.hu t 0.715 p: 11–12

Lovas György egyetemi docens Mûszeres anyagvizsgálat Röntgen-pordiffrakció alkalmazása Röntgendiffrakciós fázisanalízis

8106 lovas@ludens.elte.hu t 0.714 sz: 13–15

Molnár Ferenc habil. egyetemi docens

8333 molnar@abyss.elte.hu Ásványtan t 0.719 Teleptan sz: 10–12 Magmás és hidrotermális ásványi nyersanyagtelepek ásvány- és kõzettana, geokémiája és hasznosíthatósága Fluid zárvány vizsgálatok és földtani alkalmazásai Fluid–kõzet kölcsönhatás Fémkohászati archeometria Weiszburg Tamás habil. egyetemi docens Mûszeres anyagvizsgálat Ásvány-kristálykémia

8105 weiszburg@ludens.elte.hu t 0.713 sz: 10–12

Csillagászati Tanszék

457

TTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Petrovay Kristóf tanszékvezetõ,

372-2946, 372-2500/6646 egyetemi docens astro.elte.hu

6621 k.petrovay@astro.elte.hu


A tanszék oktatói Érdi Bálint egyetemi tanár Égi mechanika Perturbációs számítási módszerek az égi mechanikában

372-2919 t 6.74 k: 10–12

Petrovay Kristóf egyetemi docens Csillagászati földrajz Bevezetés a csillagászatba Kozmikus fizika Asztrofizika

6621 k.petrovay@astro.elte.hu t 6.71 k: 18–19

Szécsényi-Nagy Gábor adjunktus Asztrofizika Bevezetés a csillagászatba Csillagászati mûszertechnika Image detection at very low light lewel Asztrofotográfia

6622 szena@ludens.elte.hu t 6.70; 6.120 p: 15–17

Forgácsné Dajka Emese adjunktus Bevezetés a csillagászatba Hidrodinamika Informatika a csillagászatban Asztrofizika Válogatott fejezetek a HD/MHD témakörébõl

6624 e.forgacs-dajka@astro.elte.hu t 6.76 h: 14–15

Tóth László Viktor adjunktus Asztrofizika Csillagászat Csillagászati spektroszkópia Infrared Astronomy Ûrcsillagászat Galaktikus csillagászat

6622 l.v.toth@astro.elte.hu t 6.70 cs: 12–13

Süli Áron tudományos munkatárs

6623

A.Suli@astro.elte.hu

Plachy Emese PhD-hallgató

6624

E.Plachy@astro.elte.hu

TTK

458

b.erdi@astro.elte.hu


Külsõ óraadók Ábrahám Péter tudományos fõmunkatárs,

391-9360 MTA CSIKI Akkréciós folyamatok a csillagkeletkezésben

abraham@konkoly.hu

Balázs Lajos MTA CSIKI igazgató Asztrostatisztika Csillagrendszerek dinamikája

391-9322

391-9354

balazs@konkoly.hu

Barcza Szabolcs tudományos fõmunkatárs, MTA CSIKI Asztrofizika

391-9334

barcza@konkoly.hu

Barlai Katalin tudományos fõmunkatárs Csillagászat és kultúra

barlai@konkoly.hu

Hetesi Zsolt

6620 Kozmológia t 6.72 Matematikai módszerek a csillagászatban

zs.hetesi@astro.elte.hu

Jankovics István a Gothard Obszervatórium 06-94-522-870 igazgatója ijankovi@gothard.hu Nagy felbontású spektroszkópia Kun Mária tudományos tanácsadó,

391-9333 MTA CSIKI Akkréciós folyamatok a csillagkeletkezésben Patkós László tudományos fõmunkatárs, MTA CSIKI Obszervációs csillagászat Csillagaktivitás, aktív csillagok

391-9321

kun@konkoly.hu

patkos@konkoly.hu

Geofizikai és Ûrtudományi Tanszék

459

TTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Timár Gábor tanszékvezetõ,

381-2191, 372-2500/8091 habil. egyetemi docens pangea.elte.hu

8091, 1762 timar@ludens.elte.hu


A tanszék oktatói Horváth Ferenc egyetemi tanár Alkalmazott földfizika Földfizikai alapok Geodinamika

8712 frankh@ludens.elte.hu t 7.211 cs: 14–16

Dövényi Péter egyetemi docens

8709 dof@pangea.elte.hu Numerikus módszerek megbeszélés szerint Geoelektromos kutatási módszerek Gravitációs és mágneses kutatómódszerek Terepi geofizikai mérések Drahos Dezsõ ny. egyetemi docens Mélyfúrási geofizika

8711 drahos@pangea.elte.hu megbeszélés szerint

Timár Gábor habil. egyetemi docens Földkutatás az ûrbõl Geoinformatika Földalak és gravitációs tér Távérzékelés és képfeldolgozás Adatintegráció a térinformatikában Vetületi alkalmazások Planetológia Mérések és megfigyelések

8091, 1762 timar@ludens.elte.hu megbeszélés szerint

Galsa Attila adjunktus Geoelektromos kutatási módszerek Földi áramlások fizikája Föld belsõ szerkezete Mélyfúrási geofizika Numerikus módszerek

8710 gali@pangea.elte.hu megbeszélés szerint

Kis Károly ny. tudományos fõmunkatárs Gravitációs és mágneses kutatómódszerek

1769 kisk@ludens.elte.hu megbeszélés szerint

Lenkey László tudományos fõmunkatárs

1766 lenl@freemail.hu Geofizikai folyadékdinamika megbeszélés szerint Geotermika és radioaktív kormeghatározás Geoelektromos kutatási módszerek Gravitációs és mágneses kutatómódszerek Dombrádi Endre tanársegéd Terepi geofizikai mérések Kõolajkutatás Alkalmazott földfizika Folyódinamika

TTK

460

1770 dombradi@elte.hu megbeszélés szerint


Balázs László tudományos munkatárs Mélyfúrási geofizika Geofizikai adatfeldolgozás

8711 balazslaszlo@windowsline.hu megbeszélés szerint

Ûrkutató Csoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2906 spacerg@sas.elte.hu

dr. Ferencz Csaba csoportvezetõ, tudományos tanácsadó

6652, 372-2906 spacerg@sas.elte.hu

A csoport oktatói Timár Gábor habil. egyetemi docens Földkutatás az ûrbõl Geoinformatika Földalak és gravitációs tér Távérzékelés és képfeldogozás Adatintegráció a térinformatikában Vetületi alkalmazások Planetológia Mérések és megfigyelések

6651 t 6.68

timar@ludens.elte.hu

Erhardtné Ferencz Orsolya tudományos fõmunkatárs Tranziens elektromágneses jelek a geofizikában Tetszõleges alakú elektromágneses jelek terjedése

6652 t 6.65

orsi@sas.elte.hu

Hamar Dániel tudományos fõmunkatárs Földi magnetoszféra Whistlerek kutatása és alkalmazások Illesztett szûrés, jelfeldolgozás

6654, 372-2934 dani@sas.elte.hu t 6.66

461

TTK

Lichtenberger János tudományos fõmunkatárs 6654, 372-2934 A felsõlégkör fizikája spacerg@sas.elte.hu Whistlerek kutatása és alkalmazások t 6.66 A Föld elektromágneses környezetének mûholdas és földi mérése


Székely Balázs tudományos fõmunkatárs Terepi geofizikai mérések Geofizikai terepgyakorlat Mérések és megfigyelések Földkutatás az ûrbõl Digitális geomorfológia A felszínfejlõdés numerikus modellezése Geoinformatika Terepgyakorlat

6651 t 6.68

balazs.szekely@elte.hu

Ferencz Csaba tudományos tanácsadó

6652, 372-2906 Ûrkutatás spacerg@sas.elte.hu Elektromágneses hullámterjedés t 6.63 Globális változások A Föld és a bolygók elektromágneses környezete Molnár Gábor tudományos munkatárs Földkutatás a világûrbõl Raszteres adatok dekódolása

6651 t 6.68

molnar@sas.elte.hu

Bognár Péter tudományos munkatárs Mûholdas távérzékelés A felszíni növénytakaró vizsgálata Mûholdas termésbecslés

6653 t 6.67

peti@sas.elte.hu

Pásztor Szilárd tudományos munkatárs Digitális jelfeldolgozás Digitális képfeldolgozás

6653 t 6.67

szilard@sas.elte.hu

Steinbach Péter tudományos munkatárs Ûridõjárás A felsõlégkör fizikája

6651 t 6.68

steinb@sas.elte.hu

Külsõ óraadók Bus Zoltán megbízott elõadó Szeizmológia

381-2191 bus@seismology.hu megbeszélés szerint

Gyõri Erzsébet megbízott elõadó Szeizmológia

381-2191 gyori@seismology.hu megbeszélés szerint

Lipovics Tamás megbízott elõadó Földmágnesesség

381-2191 lipo.dnv@gmail.com megbeszélés szerint

Tóth Tamás megbízott elõadó Mérnökgeofizika Szeizmika

381-2191 info@geomega.hu megbeszélés szerint

TTK

462


Wéber Zoltán megbízott elõadó Geofizikai inverzió

381-2191 weber@seismology.hu megbeszélés szerint

PhD-hallgatók Herein Mátyás PhD-hallgató Földi áramlások fizikája Geofizika geológusoknak

1765 hereinm@gmail.com megbeszélés szerint

Kovács Gábor PhD-hallgató

1768

Szanyi Gyöngyvér PhD-hallgató Geofizika geológusoknak

1765 megbeszélés szerint

Petrovszky Judit PhD-hallgató Alkalmazott goefizika

1771

Zámonyi András PhD-hallgató

1770

geojudit@freemail.hu

Kõzettan–Geokémiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Harangi Szabolcs tanszékvezetõ,

381-2107, 372-2500/8007 egyetemi tanár petrology.geology.elte.hu

8355 szabolcs.harangi@geology.elte.hu

Harangi Szabolcs egyetemi tanár Kõzettan Geokémia Vulkanológia Magmás petrogenezis Kárpát–Pannon térség magmás és metamorf kõzetei

8355 szabolcs.harangi@geology.elte.hu megbeszélés szerint

Ditrói-Puskás Zuárd egyetemi docens Kõzettan Környezeti geokémia Pegmatitok kõzettana Speciális mikroszkópos módszerek

8360 dpuskas@freemail.hu t 0.507 h: 10–12

463

TTK

A tanszék oktatói


Szabó Csaba egyetemi docens Geokémia Kárpát–Pannon térség magmás és metamorf kõzetei

8338 cszabo@elte.hu megbeszélés szerint

Szakmány György egyetemi docens Kõzettan Geokémia Kõeszközök archeometriája Sziliciklasztos kõzetek kõzettana és geokémiája Holdkõzetek és meteoritok

8356 gyorgy.szakmany@geology.elte.hu t 0.503 sz, p: 9–10

Józsa Sándor tudományos munkatárs

8358 sandor.jozsa@geology.elte.hu Kõzettan t 0.506 Magyarországi kõzetek meghatározása h: 9–11, cs: 13–15 Mikromineralógia A mikromineralógia ásványkémiai vonatkozásai Ofiolitok petrográfiája Geokémia Holdkõzetek és meteoritok; anyagvizsgálat a naprendszerben Terepi kõzettan

Külsõ óraadók Fórizs István MTA Geokémiai Kutató Intézet 319-3119 Stabilizotóp-geokémia Koroknai Balázs MÁFI Mikrotektonika

251-0999

Nagy Béla MTA

411-6350 A geokémia szerepe a környezetvédelemben és a környezeti károk elhárításában Szendrei Géza MTM Ásványtár Talajtan Talajmineralógia és mikromorfológia

333-0655

forizs@geokemia.hu koroknai@mafi.hu nagyb@office.mta.hu

szendrei@miner.nhmus.hu

T. Bíró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

338-2122/332 Az archeometria geológiai vonatkozásai Kerámiák archeometriai vizsgálati módszerei

TTK

464

tbk@ace.hu


Török Kálmán ELGI Geotermobarometria és alkalmazása a kõzettanban Petrográfiai elemzések

384-2113

torokklm@elgi.hu

Meteorológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Bartholy Judit tanszékvezetõ,

372-2945, 372-2500/6645 egyetemi tanár nimbus.elte.hu

6605 bari@ludens.elte.hu

Bartholy Judit egyetemi tanár Klimatológia Környezeti klimatológia Globális és regionális éghajlatváltozások Éghajlat, globális klímaváltozások Meteorológia Alkalmazott klimatológia Klímaváltozás Meteorology in English Elméleti klimatológia (doktori kurzus)

6605 bari@ludens.elte.hu t 6.112 k: 10–12; sz: 10–12

Tasnádi Péter egyetemi tanár Dinamikus meteorológia Kísérleti fizika (mechanika és hõtan) Mindennapok fizikája A csapadékképzõdés mikrofizikája (doktori kurzus)

6608 tasi@ludens.elte.hu t 6.115 megbeszélés szerint

Ács Ferenc habil. egyetemi docens Légkörfizika Agrometeorológia Felszín–légkör kölcsönhatások Meterologie deutsch A szárazföldi felszíni folyamatok biofizikai modellezése

6607 acs@caesar.elte.hu t 6.114 k: 9–11; p: 9–11

Gyuró György egyetemi docens Szinoptikus meteorológia Meterologischer kurs auf Deutsch

6610 gyuro.gy@met.hu t 6.117 cs: 11–13 465

TTK

A tanszék oktatói


Matyasovszky István egyetemi docens Vektorszámítás Klimatológia Meteorológia Éghajlattan Éghajlati idõsorok elemzésének statisztikai módszerei Statisztikus klimatológia (doktori kurzus)

6609 matya@ludens.elte.hu t 6.116 k: 10–12; sz: 12–14

Mészáros Róbert egyetemi docens

6603 mrobi@nimbus.elte.hu Dinamikus meteorológia t 6.110 Meteorológiai mûszerek és megfigyelések sz, cs:10–12 Nyomgázülepedés modellezése Levegõtisztaság-védelem Práger Tamás egyetemi docens Dinamikus meteorológia Dinamikus mod. Elméleti meteorológia (doktori kurzus)

6616 prager.t@met.hu t 6.130 cs: 14–15

Weidinger Tamás egyetemi docens Dinamikus meteorológia Klimatológia és meteorológia Mikrometeorológia

6612 weidi@ludens.elte.hu t 6.123 sz:14–16

Barcza Zoltán adjunktus Éghajlati adatok feldolgozása Korszerû meteorológiai adatformátumok

6603 t 6.110

Pongrácz Rita adjunktus Környezetvédelem Globális klímamodellezés Hidrometeorológia Mûholdmeteorológia Levegõtisztaság-védelem Távérzékelés

6615 prita@nimbus.elte.hu t 6.131 k: 14–16

Havasi Ágnes tanársegéd Környezetvédelem Válogatott fejezetek a matematikából Dinamikus meteorológia Numerikus módszerek

6615 hagi@nimbus.elte.hu t 6.131 k: 13–16

Reisz András tanársegéd Szinoptikus meteorológia Idõjárás-elõrejelzés

enso@freemail.hu t 7.88 megbeszélés szerint

TTK

466

bzoli@elte.hu


Soósné Dezsõ Zsuzsanna tanársegéd Szinoptikus meteorológia Az idõjárás elõrejelzése

6617 tante@ludens.elte.hu t 6.118 megbeszélés szerint

Külsõ óraadók Haszpra László c. egyetemi docens, OMSZ 346-4816 Levegõkémia Horányi András Numerikus elõrejelzés

346-4625

horanyi@met.hu

Horváth Ákos Mezoszinoptika

346-4600

horvath@met.hu

Õslénytani Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Kázmér Miklós tanszékvezetõ,

381-2103, 372-2500/8003 habil. egyetemi docens paleo.elte.hu

8627 kazmer@ludens.elte.hu

Galácz András egyetemi tanár Alkalmazott õslénytan A magyarországi júra sztratigráfiája Paleobiológia Õslénytani munkamódszerek

8628 galacz@ludens.elte.hu t 0.212 h: 15–16

Monostori Miklós egyetemi tanár Õsállattan Magyarország õsmaradványai Alkalmazott õslénytan Ostracodavizsgálatok Õslénytani munkamódszerek

8629 monost@ludens.elte.hu t 0.213 cs: 9.30–11

Kázmér Miklós habil. egyetemi docens Õsnövénytan Õsállattan Karbonátos kõzetek mikrofácies vizsgálata

8627 kazmer@ludens.elte.hu t 0.211 cs: 9–10

467

TTK

A tanszék oktatói


Görög Ágnes tudományos fõmunkatárs Õsállattan Mezozoós foraminiferavizsgálatok Kréta biosztratigráfia Foraminiferák rendszere

8631 gorog@ludens.elte.hu t 0.302 h: 10–12

Külsõ elõadók Barbaczka Mária megbízott elõadó Paleobotanikai mûhely, paleozoikum, mezozoikum

210-1330 barbacka@bot.nhmus.hu megbeszélés szerint

Kecskeméti Tibor megbízott elõadó Bevezetés a tercier nagyforaminiferiák vizsgálatába

kecs@nhmus.hu

Kessler Jenõ megbízott elõadó Dinoszauruszok és õsmadarak Alkalmazott csonttan

06-24-440-360 megbeszélés szerint

Kordos László megbízott elõadó Paleovertebrata anatómia

kordos@mafi.hu

Magyar Imre megbízott elõadó Pannon-tó és Paratethys

464-1746 immagyar@mol.hu megbeszélés szerint

Medzihradszky Zsófia megbízott elõadó Negyedidõszaki pollenvizsgálatok

210-1330 medzi@bot.nhmus.hu megbeszélés szerint

Õsi Attila megbízott elõadó A hüllõk vázának evolúciója funkcionális szempontból

210-1075 hungaros@freemail.hu megbeszélés szerint

Pálfy József megbízott elõadó

338-3905 Általános paleobiológiai módszerek és modellek Szente István muzeológus Magyarország õsmaradványai Õsállattan Paleozói és mezozói kagylók paleobiológiája

8623 szente@ludens.elte.hu t 0.205 cs: 12–14

Vörös Attila megbízott elõadó

210-1075 Mezozoós brachiopodák paleobiogeográfiája

TTK

468

palfy@nhmus.hu

voros@nhmus.hu


Földrajztudományi Központ + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. L. Rédei Mária központvezetõ,

381-2117, 372-2500/8129 habil. egyetemi docens www.geosci.elte.hu

1749 maryredei@ludens.elte.hu

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Szabó Mária tanszékvezetõ,

381-2121 egyetemi tanár

1808 szmarcsi@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Szabó Mária egyetemi tanár Biológiai és ökológiai alapok Állattani és növénytani ismeretek Biogeográfia A Kárpát-medence biogeográfiája Ökológia, növényökológia Természetvédelem Környezetvédelem A környezetvédelem alapjai

1808 szmarcsi@ludens.elte.hu t 1.215

Horváth Gergely fõiskolai tanár Amerika természetföldrajza Ázsia földrajza Afrika, Ausztrália, Óceánia földrajza Kanada földrajza Bevezetés a földrajzi ismeretszerzésbe A világ válsággócai

8019 horvathg@ludens.elte.hu t 1.501

469

TTK

Pavlics Károlyné fõiskolai docens

8023 pavjusztina@t-online.hu Európa természetföldrajza t 1.503 Amerika természet- és társadalomföldrajza Csillagászatföldrajz Földrajzi helyismeret Az Alpok tájainak természetföldrajzi elemzése A változó földrajzi környezet A Föld éghajlati jelenségei


Csüllög Gábor adjunktus

1754 g.cs.g@freemail.hu Népesség-, település- és kultúrföldrajz t 1.419 Ipar- és agrárföldrajz A világgazdaság földrajza Magyarország népességés településföldrajza Magyarország gazdasági és régióföldrajza Magyarország történeti földrajza Magyarország történeti településföldrajza Történeti regionalitás Magyarországon Történeti kultúrtájtípusok Magyarországon Társadalom és környezet Hajduné Darabos Gabriella adjunktus Biológiai- és ökológiai alapok Biogeográfia Európa természetföldrajza Japán földrajza Biogeomorfológia Felszín alatti ökoszisztémák

1798 gabriella_d@freemail.hu t 1.502

Munkácsy Béla adjunktus

1754 munkacsy.bela@freemail.hu A környezetgazdálkodás-környezetvédelem t 1.419 földrajzi alapjai Az energiagazdálkodás földrajzi alapjai A hulladékgazdálkodás földrajzi alapjai Magyarország környezeti állapota I–II. Autonóm közösségek – fenntartható rendszerek Szalai Zoltán adjunktus Talajtan, talajföldrajz Talajerózió, talajvédelem Talaj és környezet

1809 szalaiz@mtafki.hu t 1.303

Kohán Balázs tanársegéd Talajtan gyakorlat Talajföldrajz Talajerózió, talajvédelem Tájföldrajz, tájkutatás Tájelemzés, tájértékelés GIS-rendszerek

1809 balazs.kohan@gmail.com t 1.303

TTK

470


Regionális Tudományi Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Nemes-Nagy József tanszékvezetõ,

381-2115, 372-2500/8015 egyetemi tanár geogr.elte.hu/REF/index.htm

1740 nemesn@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Nemes-Nagy József egyetemi tanár Regionális tudomány

1740 nemesn@ludens.elte.hu t 1.307 szemeszterenként változó

Izsák Éva habil. egyetemi docens Közigazgatás Településszociológia Környezetvédelem Politikai földrajz Városi és rurális terek Európában

1739 izsakeva@ludens.elte.hu t 1.306 szemeszterenként változó

Bottlik Zsolt adjunktus Etnikumok és vallások földrajza Európa regionális társadalomföldrajza Az Európán kívüli országok társadalomföldrajza A magyarországi kisebbségek etnikai földrajza

1742 agria@gmx.net t 1.310 szemeszterenként változó

Kiss János Péter adjunktus A regionális tudomány elmélete Kutatásmódszertan

1753 bacsnyir@ludens.elte.hu t 1.418 szemeszterenként változó

Szabó Pál adjunktus Európa regionális társadalomföldrajza Az Európai Unió Matematika – függvénytani alapok Régiókutatás – régiófejlesztés Az Európán kívüli országok társadalomföldrajza

1746 paja@ludens.elte.hu t 1.412 szemeszterenként változó

471

TTK

Jakobi Ákos adjunktus

1744 soka@ludens.elte.hu Regionális modellek t 1.410 Alkalmazott számítástechnika szemeszterenként változó Többváltozós statisztikai módszerek Informatika a földrajzoktatásban Számítógépes társadalom-földrajzi térképezés


Szalkai Gábor adjunktus Interstruktúrafejlesztés Regionális modellek

1746 hajnalihegy@ludens.elte.hu t 1.412 szemeszterenként változó

Gyuris Ferenc tanársegéd Regionális földrajz

1742 gyurisf@gmail.com szemeszterenként változó

Lõcsei Hajnalka tanársegéd Általános és területi statisztika Táblázatkezelés Területi egyenlõtlenségi mutatók Földrajzi összefüggés-elemzések

1738 nanga@ludens.elte.hu t 1.305 szemeszterenként változó

Agg Zoltán vendég elõadó Önkormányzati közigazgatás

1743 aggzoltan@vpmegye.hu t 1.309 szemeszterenként változó

Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. L. Rédei Mária tanszékvezetõ,

381-2117, 372-2500/8017 habil. egyetemi docens geogr.elte.hu/TGF/index.htm

8129 maryredei@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Kurtán Lajos habil. egyetemi docens

1749 kurtanla@ludens.elte.hu Közgazdaságtan I–II. t 1.407 Államháztartás, adózás, közbeszerzés szemeszterenként változó Vállalkozástan Államháztartás, önkormányzati pénzügyek Fejezetek az átmenet gazdaságtanából Vállalkozási ismeretek Gazdasági és menedzsmentismeretek Globalizáció és fenntarthatóság Innováció-gazdaságtan L. Rédei Mária habil. egyetemi docens A területfejlesztés eszközrendszere Demográfia Forrásszerzés Humánerõforrás menedzsment

TTK

472

8129 maryredei@ludens.elte.hu t 1.406 szemeszterenként változó


Kistérségi területfejlesztés Kommunikáció Migrációkutatás Mobilitás és migráció Projektmenedzsment Térségmarketing és -menedzsment Vidéki Imre egyetemi docens A mezõgazdaság földrajza Ipar- és közlekedésföldrajz Társadalomföldrajzi szintézis Fejezetek Olaszország társadalmi-gazdasági földrajzából Általános társadalomföldrajz Gazdaságtörténet Általános földrajz szigorlat Államvizsga bizottsági tag A világgazdaság fejlõdésének kérdései

1750 videki@ludens.elte.hu t 1.408 szemeszterenként változó

Farkas György adjunktus Népesség- és településföldrajz Társadalmi és gazdasági fejlõdés a Kárpát-medencében Társadalmi és gazdasági átalakulás K–DK Európában Nemzetiségek helyzete Szlovákiában Politikai földrajz

1751 fagyongy@ludens.elte.hu t 1.409 szemeszterenként változó

Gyõri Róbert adjunktus A földrajztudomány története Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza Történeti földrajzi elemzések Történeti földrajzi módszerek Irányzatok a területi kutatásokban Történeti földrajz A földrajztudomány története Geography of Hungary Hungarian geography Erasmus

1751 gyorir@rkkmta.hu t 1.409 szemeszterenként változó

Péti Márton adjunktus Területfejlesztési politika Területi tervezés és programozás

1755 bagi@ludens.elte.hu t 1.420 szemeszterenként változó 473

TTK

Ballabás Gábor tanársegéd Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza


Térségi környezetvédelem Lokális környezetvédelem Környezeti nevelés Környezetmenedzsment Környezetvédelem alapjai Gazdaságtörténet Környezetvédelem Természeti erõforrások Szabó Szabolcs tanársegéd

1756 szabosz@ludens.elte.hu Népesség- és településföldrajz t 1.421 Társadalomföldrajzi szintézis szemeszterenként változó Gazdaságtörténet Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza Zábrádi Zsolt tanársegéd Településfejlesztés Településüzemeltetés Telephelyelméletek Adatgyûjtés és adatkezelés

1758 zabradizs@ludens.elte.hu t 1.422 szemeszterenként változó

Külsõ óraadók Schwertner János megbízott elõadó

1755 schw.j@t-online.hu Bevezetés a területfejlesztésbe t 1.420 Területfejlesztés I. szemeszterenként változó Területfejlesztési törekvések Magyarországon Terület- és településfejlesztés szigorlat Berényi Eszter, Czira Tamás, Gajdos István, Korompai Attila, Kukely György, Lengyel Tamás, Ónodi Zsolt (ösztöndíjas doktorandusz), Ormosy Viktor, Pomázi István, Salamin Géza, Simonyi Péter, Stávics Roland (ösztöndíjas doktorandusz), Szabó Sándor (ösztöndíjas doktorandusz), Ütõné Visi Judit

Természetföldrajzi Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Karátson Dávid tanszékvezetõ,

381-2111, 372-2500/8011 habil. egyetemi docens geogr.elte.hu/TEF

1797 dkarat@ludens.elte.hu

TTK

474


Gábris Gyula egyetemi tanár Bevezetés a természetföldrajzba Az Alföld természeti képe Afrika természetföldrajza Ausztrália és Óceánia természetföldrajza Természetföldrajzi szintézis Külsõ erõk földrajza

1797 gabris@ludens.elte.hu t 1.215 h: 10–11; k: 10–11

Horváth Erzsébet habil. egyetemi docens A lösz földrajza Pleisztocén éghajlatváltozások nyomai a löszökben Általános természetföldrajz A negyedidõszak földrajza Geomorfológia

1802 herzsebet@gmail.com t 1.220 cs: 10–12

Karátson Dávid habil. egyetemi docens A Kárpát-medence vulkáni hegységei Vulkanológia Környezetpolitika Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza Belsõ erõk földrajza

1810 dkarat@ludens.elte.hu t 1.315 h: 9–11

Mari László egyetemi docens Távérzékelés GIS-rendszerek Fejezetek a karsztmorfológiából Légi és ûrfelvételek interpretációja Digitális kiértékelés a távérzékelésben Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza

1801 maril@ludens.elte.hu t 1.219 p: 12–14

Móga János egyetemi docens Klimatikus geomorfológia Karsztfejlõdés Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza A komplex földrajzi övezetesség Magyarország karszttípusai Karsztos tájak környezetvédelme India földrajza Klimatikus karsztmorfológia

1799 jmoga@freemail.hu t 1.218 h: 10–12

475

TTK

A tanszék oktatói


Varga György c. docens, megbízott elõadó 1807 gvarga@vituki.hu Vízföldrajz t 1.210/a Hidrológia megbeszélés szerint Makádi Mariann fõiskolai docens A földrajz tanítása Földrajzi tantárgy-pedagógia Módszerek és eszközök a földrajz tanításában Földrajzi tudásszintfelmérés

1805 koborc1@t-online.hu t 1.223 cs: 13–15

Nagy Balázs adjunktus Antropogén geomorfológia A Kárpát-medence magas hegységei Regionális természetföldrajz Tengerek és Sarkvidékek földrajza Ázsia természetföldrajza Amerika természetföldrajza Angol szaknyelv és publikációkészítés

1803 nagy.balazs@antarctica.hu t 1.221 k: 10–12

Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia adjunktus Természetföldrajz Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza

1804 rzsofi@ludens.elte.hu t 1.222 cs: 14–16

Telbisz Tamás adjunktus Számítógépes prezentációs technikák Matematikai függvénytani alapok Csillagászati földrajz Statisztika a természetföldrajzban DTM és levezetett térképei Hidrológiai modellezés Karsztos folyamatok modellezése

1803 telbisztom@ludens.elte.hu t 1.221 sz: 10–12

Kéri András tanársegéd Földrajz tanítása Ázsia természetföldrajza IKT a földrajzoktatásban

1805 keri@trefort.elte.hu t 1.223 k: 12–14; sz: 13–14

A fogadóórák idõpontja az aktuális órabeosztáshoz igazodik, érdemes tájékozódni.

TTK

476


Kémiai Intézet + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2548, 372-2500/1514 director@chem.elte.hu www.chem.elte.hu

dr. Surján Péter intézetigazgató, egyetemi tanár Titkárság

372-2500/1915 _ 372-2592 intezet@chem.elte.hu

Az intézet rövid bemutatása

477

TTK

A Kémiai Intézet (KI) oktatási feladata a kémia fõtárgyú szakok gondozása és a kémiai tárgyak oktatása saját és más szakok hallgatói részére. Kimenõ rendszerben, hagyományos módon oktatjuk az osztatlan képzésû vegyész, informatikus vegyész, kémia + egyéb tanár szakokat, ugyanakkor a 2006–2007 tanévtõl kezdõdõen elindítottuk a kétciklusú képzés elsõ fokozatát, a kémia alapszakot (BSc). 2009-tõl indul az elsõ vegyész mesterszak (MSc) évfolyam. A képzés második lépcsõjét tekintve akkreditációval rendelkezünk – a Fizikai Intézettel közösen – az anyagtudomány mesterszak (MSc) indítására, továbbá elkészítettük a kémiatanári mesterképzés szakterületi modulját. Természetesen részt veszünk egyéb alapszakok és szakok oktatásában is, így a biológus, fizikus, földtudományi és környezettudományi szakterületen, továbbá a Semmelweis Egyetem gyógyszerészképzésben. Nemzetközi akkreditációs eljárás eredményeként a 2007–2011 között Kémia alapszakra és a 2009–2013 idõszakban a Vegyész mesterszakra belépõ hallgatók az ELTE diplomájával együtt megkapják az Eurobachelor és az Euromaster minõsítést is. Ezek a címek garantálják, hogy a hallgatók képesítése megfelel az európai felsõoktatási térség minden kémiaoktatási elvárásának és az ilyen oklevéllel rendelkezõk szabadon jelentkezhetnek a nevesebb európai felsõoktatási intézményekbe tanulmányaik folytatására. A minõsítést kiadó szervezet nemzetközi oktatási és ipari elismertsége révén a cím elõnyt jelent a munkaerõpiacon is. Az oktatott tárgyak a kémia csaknem teljes körét lefedik (lásd az oktatók listáját a tanszékek alatt). Nagy hangsúlyt helyezünk a hagyományos tárgyakra, de erõsségünk, hogy az itt folyó kutatásokra épülve a legmodernebb területekkel, az ott használt technikákkal, az ezeket leíró elméletekkel is megismerkedhetnek hallgatóink. Intézetünkben Doktori Iskola is mûködik, melynek keretében hároméves posztgraduális kutatóképzés után PhD (doktori) tudományos fokozatot lehet szerezni. A doktori iskola alprogramjai: • Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia • Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezet-kutatás • Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuleáris kémia A Kémiai Intézetben folyó színvonalas oktatás hátterét az ugyancsak színvonalas kutatás adja. Munkatársaink között mintegy húsz akadémiai doktori címmel is rendelkezõ professzor, továbbá több mint hatvan PhD-fokozatú oktató, illetve kutató van, akik félszáz doktorandusz és tudományos diákkörös munkáját irányítják. Az intézet kutatási tevékenysége a tanszékektõl független egységekben (laboratóriumokban) folyik. Jelenleg 16 laboratórium mûködik:


• Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratórium – Vezetõ: Inzelt György egyetemi tanár • Elméleti Kémiai Laboratórium – Vezetõ: Szalay Péter egyetemi tanár • Elválasztástechnikai Oktató és Kutató Laboratórium (EKOL) – Vezetõ: Eke Zsuzsanna tanársegéd • Fizikai Fémorganikus Kémiai Laboratórium – Vezetõ: Szepes László egyetemi tanár • Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratóriuma – Vezetõ: Gilányi Tibor egyetemi tanár • Kémiai Informatikai Laboratórium – Vezetõ: Baranyai András egyetemi tanár • Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium – Vezetõ: Hollósi Miklós egyetemi tanár • Kolloid és Szupramolekuláris Rendszerek Laboratóriuma – Vezetõ: Csempesz Ferenc egyetemi docens • Környezetkémiai és Bioanalitikai Laboratórium – Vezetõ: Záray Gyula egyetemi tanár • Magkémiai Laboratórium – Vezetõ: Homonnay Zoltán egyetemi tanár • Molekulaspektroszkópiai Laboratórium – Vezetõ: Császár Attila egyetemi tanár • Nemlineáris Kémiai Dinamika Laboratórium – Vezetõ: Orbán Miklós professor emeritus • Reakciókinetikai Laboratórium – Vezetõ: Turányi Tamás egyetemi tanár • Szerkezeti Kémia és Biológiai Laboratórium – Vezetõ: Perczel András egyetemi tanár • Szerves Szintézisek Laboratóriuma – Vezetõ: Rábai József egyetemi docens • Szilíciumorganikus Kémiai Laboratórium – Vezetõ: Szalay Roland adjunktus

Analitikai Kémiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

209-0592, 372-2500/1210 anal.chem.elte.hu

dr. Záray Gyula tanszékvezetõ, egyetemi tanár

1515 t 2.115 zaray@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Orbán Miklós professor emeritus Analitikai kémia

1901, 6426 orbanm@ludens.elte.hu t 243. megbeszélés szerint

Vértes Attila professor emeritus A nukleáris tudományok alapjai Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek

1910 vertesa@chem.elte.hu t 142. megbeszélés szerint

Homonnay Zoltán egyetemi tanár

1564 homonnay@chem.elte.hu Bevezetés a nukleáris környezetvédelembe t 143. Magkémia megbeszélés szerint Nukleáris módszerek biológiai alkalmazásokkal

TTK

478


1909 levay@chem.elte.hu t 542. megbeszélés szerint

Perl Miklósné ny. egyetemi tanár Elválasztástechnika

1212, 1221 perlne@chem.elte.hu t 244. megbeszélés szerint

Salma Imre egyetemi tanár Környezetkémia Környezetminõsítés Nukleáris módszerek a környezeti analitikában

1905 salma@chem.elte.hu t 245. megbeszélés szerint

Záray Gyula egyetemi tanár Mûszeres analitika Plazmaspektroszkópia Környezetanalitika

1515 zaray@ludens.elte.hu t 2.115 megbeszélés szerint

Barczáné Buvári Ágnes egyetemi docens Analitikai kémia

1207 buvari@chem.elte.hu t 239. megbeszélés szerint

Burger Mária ny. egyetemi docens Analitikai kémia

1205, 1233 burger@ludens.elte.hu t 237. megbeszélés szerint

Csörgeiné Kurin Krisztina habil. egyetemi docens Analitikai kémia

1241, 6426 kurin@ludens.elte.hu t 246. megbeszélés szerint

Nagy Sándor egyetemi docens Valószínûségszámítás vegyésztávlatból

1565 nagy@chem.elte.hu t 013. megbeszélés szerint

Oltiné Varga Margit egyetemi docens Analitikai kémia Bioszervetlen kémia

1312 oltine@ludens.elte.hu t 250. megbeszélés szerint

Sinkó Katalin egyetemi docens Analitikai kémia Szol-gél módszer

1116, 1224 sinko@ludens.elte.hu t 352. megbeszélés szerint

Süvegh Károly egyetemi docens A nukleáris tudományok alapjai Elemi részecskefizika Kvantummechanika: elméleti problémák, problémás elméletek

1576 süveghk@chem.elte.hu t 010. megbeszélés szerint

479

TTK

Lévay Béla egyetemi tanár Kozmokémia


Tatár Enikõ egyetemi docens Környezetminõsítés Fémanalitika

1209, 6224 eniko_tatar@yahoo.co.uk t 247. megbeszélés szerint

Torkos Kornél habil. egyetemi docens Elválasztástechnika A gázkromatográfia alapjai Általános kémia

1612, 1623, 1622 torkosk@gmail.com t 650. megbeszélés szerint

Ungvárainé Nagy Zsuzsanna egyetemi docens Szervetlen kémia Analitikai kémia

1205, 1226 ungvarai@chem.elte.hu t 237. megbeszélés szerint

Varga Imre Péter egyetemi docens Mûszeres analitika ISO 9000: minõségbiztosítás és analitikai kémia TXRF-spektrometria

1208, 1225 vargaip@chem.elte.hu t 240. megbeszélés szerint

Rózsahegyi Márta ny. tudományos fõmunkatárs 1206 rozsa@chem.elte.hu A kémiatanítás módszertana t 238. Feladatmegoldások tanítása megbeszélés szerint Tamássyné Wajand Judit ny. tudományos 1517 juwaj1@freemail.hu fõmunkatárs t 103. Feladatmegoldások tanítása megbeszélés szerint A kémiatanítás módszertana Barkács Katalin adjunktus

1217 barkacs@chem.elte.hu A környezet kémiai károsodása és védelme t 538. Környezetanalízis-környezettechnológia megbeszélés szerint A levegõ- és vízkörnyezet minõsítése Környezettechnológia Kémiai biztonságtechnika Bodor Andrea adjunktus Mûszeres analitika

6429 abodor@chem.elte.hu megbeszélés szerint

Kele Péter adjunktus Mûszeres analitika

1440, 1610, 1634 kelep12@hotmail.com t 627. megbeszélés szerint

Mihnor Viktor Gábor adjunktus Mûszeres analitika

1227 vigann72@yahoo.es megbeszélés szerint

TTK

480


Óvári Mihály adjunktus Mûszeres analitika

1216 ovari@chem.elte.hu t 537. megbeszélés szerint

Szalai István adjunktus Analitikai kémia

1244, 1234 pisti@chem.elte.hu t 249. megbeszélés szerint

Szoboszlai Norbert adjunktus Mûszeres analitika Analitikai kémia

6430 szobosz@chem.elte.hu t 4.103 megbeszélés szerint

Zihné Perényi Katalin adjunktus Analitikai kémia Dúsításos módszerek

6228 perkat@freestart.hu t 249. megbeszélés szerint

Eke Zsuzsanna tanársegéd Mûszeres analitika Elválasztástechnika

1622 eke.zsuzsanna@wessling.hu t 601. és 602. labor megbeszélés szerint

Németh Zoltán tanársegéd Méréstechnika Magkémia

1679 hentes@chem.elte.hu t 021. megbeszélés szerint

Zsigrainé Vasanits Anikó tanársegéd Mûszeres analitika Elválasztástechnika

1315, 1231 vasa@chem.elte.hu t 242. megbeszélés szerint

Fizikai Kémiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

209-0591, 372-2500/1111

dr. Baranyai András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

1333 t 148. bajtony@chem.elte.hu

A tanszék oktatói

1333 bajtony@chem.elte.hu t 540. megbeszélés szerint

481

TTK

Baranyai András egyetemi tanár Kémiai számítástechnika Fizikai kémia Statisztikus mechanika Számítógépes szerkezetkutatás


Császár Attila egyetemi tanár

1629 csaszar@chem.elte.hu Alkalmazott matematika t 539. Elméleti kémia megbeszélés szerint Molekulamozgások kvantummechanikája Érdekességek az elméleti kémia tárgykörébõl Molekulamozgások kvantummechanikája Gilányi Tibor egyetemi tanár Kolloid- és felületi kémia Kolloidika Elektrosztatikus kölcsönhatások kolloidrendszerekben

1553 gilanyi@chem.elte.hu t 228. megbeszélés szerint

Inzelt György egyetemi tanár Fizikai kémia A kémia története Elektrokémia

inzeltgy@chem.elte.hu t 2.117 megbeszélés szerint sz: 10–12

Keszei Ernõ egyetemi tanár Számítógépes méréstechnika Reakciókinetika Alkalmazott statisztika Femtokémia

1904, 1531 keszei@chem.elte.hu t 148. h: 10–12

Kiss László ny. egyetemi tanár Kémia – fejezetek a fizikai kémiából Fémek elektrokémiája

1106 kissla@ludens.elte.hu t 144. megbeszélés szerint

Láng Gyõzõ egyetemi tanár Physical Chemistry PR Fizikai kémia Fizikai kémiai laboratóriumi mérések elméleti háttere

1107 langgyg@chem.elte.hu t 155. cs: 14–15

Nagy Miklós ny. egyetemi tanár Kolloidok és makromolekulák

1906 miklosnagy@chem.elte.hu t 355. megbeszélés szerint

Surján Péter egyetemi tanár Kvantumkémia Kvantummechanikai számítások Kémiai matematika Néhány fejezet a kvantumkémiai sûrûségfunkcionál-elméletbõl A másodkvantált formalizmus a kvantumkémiában

1632 surjan@chem.elte.hu t 625. megbeszélés szerint

TTK

482


Szabó Kálmán ny. egyetemi tanár A kettõs réteg szerkezete és az elektródfolyamatok kinetikája

1505 kszabo@ludens.elte.hu t 149. megbeszélés szerint

Szalay Péter egyetemi tanár Fortran- és C-programozás vegyészeknek Elméleti kémia A kvantumkémia modern módszerei A kémiai kötés kvantumkémiai értelmezése

1631, 1514, 1908 szalay@chem.elte.hu t 5.117 megbeszélés szerint

Turányi Tamás egyetemi tanár

1109 turanyi@garfield.chem.elte.hu C-programozás t 146. UNIX operációs rendszer k: 12–14 Fizikai kémia Reakciókinetikai vizsgálati módszerek A lángok kémiája és fizikája Matematikai módszerek a reakciókinetikában Bencze László egyetemi docens Tömegspektrometria: tömegspektrométerek mûködése Tömegspektrometria: alkalmazása a fizikai kémiában

1571 bencze@chem.elte.hu t 149. p: 10–12

Csempesz Ferenc egyetemi docens

1309 csf@ludens.elte.hu Kolloidika t 354. Makromolekulák határfelületi viselkedése megbeszélés szerint Kolloidális gyógyszerhordozók stabilitása Kiss Éva egyetemi docens

1323 kissevak@ludens.elte.hu Kolloidkémia t 353. Határfelületi kémia megbeszélés szerint Határfelületek biokémiája Kolloidika Az XPS alapjai és felületkémiai alkalmazásai Biokompatibilis felületek Anyagszerkezet-vizsgálati módszerek Az anyagtudomány új kémiai módszerei

1240 paszli@chem.elte.hu t 355. megbeszélés szerint

483

TTK

Pászli István ny. egyetemi docens Kolloidika A nedvesedési jelenségek fizikai kémiája Kapillármechanika Kapilláristan Különleges kapilláriseffektusok Kapillárisjelenségek méréstechnikája


Sziráki Laura egyetemi docens Elektrokémia Fizikai kémia Fémkorrózió, fémleválasztás vizsgálata, elektrokémiai módszer

1129 sziraki@chem.elte.hu t 152. megbeszélés szerint

Tóth Gergely egyetemi docens Physical Chemistry Kémiai számítástechnika Numerikus analízis vegyészeknek

1334 toth@chem.elte.hu t 541. megbeszélés szerint

Túri László habil. egyetemi docens Fizikai kémia Molekulák dinamikája és a kémiai reaktivitás

1506 turi@chem.elte.hu t 150. sz: 14–15

Róka András fõiskolai docens Anyagszerkezet Fizikai kémia Fizika

1717 aroka@freemail.hu t 156. megbeszélés szerint

Riedel Miklós ny. tudományos fõmunkatárs 1128 riedel@ludens.elte.hu Fizikai kémia t 141. Internet és multimédia a kémiaoktatásban sz: 9–10; 14–15 Fizikai kémiai számolási gyakorlat Fizikai kémiai definíciók és jelölések Felületvizsgálati módszerek Frecskáné Csáki Katalin adjunktus Kolloidika

1305 fcsk@chem.elte.hu t 306. megbeszélés szerint

Mészáros Róbert habil. adjunktus Kolloidkémia Makromolekulák és amfipatikus anyagok közötti kölcsönhatás

1554 meszaros@chem.elte.hu t 226. megbeszélés szerint

Szalma József adjunktus Számítógép-orientált méréstechnika

1511 hugo1@ludens.elte.hu t 105 k: 12–14

Varga Imre adjunktus Kémia – talajkémiai alapok

1554 imo@chem.elte.hu t 226. megbeszélés szerint

Zsély István Gyula adjunktus Fizikai kémia

1109 zsigy.@chem.elte.hu t 146. megbeszélés szerint

TTK

484


Szabados Ágnes tudományos munkatárs Kémiai matematika

1445 szabados@chem.elte.hu t 644. megbeszélés szerint

Zsélyné Ujvári Mária tanársegéd Fizikai kémia

1124 marcsi@vuk.chem.elte.hu t 147. cs: 13–15

Takács Mihály gyakorlati oktató Fizikai kémia

1523 tmtm@ludens.elte.hu t 118. labor megbeszélés szerint

Szerves Kémiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

209-0596, 372-2500/1405

dr. Perczel András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

1653 t 427. perczel@chem.elte.hu

A tanszék oktatói Kucsman Árpád professor emeritus Szerves kémia

1407 kucsman@elte.hu t 438. megbeszélés szerint

Medzihradszky Kálmán professor emeritus 1907 Bioorganikus kémia medzy@elte.hu t 439. megbeszélés szerint

1911 hollosi@chem.elte.hu t 441. k–cs: 11–12

Horváth István Tamás egyetemi magántanár 1498 Kémiai technológia Zöldkémia Vegyipari mûvelettan

istvan.t.horvath@att.net

485

TTK

Hollósi Miklós egyetemi tanár Biomolekuláris kémia Szerves kémia A sztereokémia és a kiroptika spektroszkópiai alapjai Kiroptikai spektroszkópia


Túlnyomásos rétegkromatrográfia (OPLC) elmélete, alkalmazása Hudecz Ferenc egyetemi tanár Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés Gyógyszerek szerkezete és hatása

6428 hudecz@elte.hu t 4.101 k:12.30–13.30

Iván Béla egyetemi magántanár Polimer kémia Technológia és anyagtudomány

438-1153 bi@chemres.hu t 551. k–cs: 11–12

Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár Molekulamodellezés Fenntartható-e a fejlõdés?

1630 narayszabo@yahoo.com t 544. megbeszélés szerint

Perczel András egyetemi tanár Szerves kémia Biológiai kémia NMR-pulzusok a szerkezetkutatásban Fehérjék és peptidek térszerkezet-vizsgálata

1653 perczel@chem.elte.hu t 427. megbeszélés szerint

Ruff Ferenc ny. egyetemi tanár Fizikai szerves kémia

1407 ruff@elte.hu t 438. megbeszélés szerint

Majer Zsuzsanna [Deckerné] egyetemi docens Szerves kémia Kiroptikai spektroszkópia Peptidkémia

1413, 1438, 1437 t 446. megbeszélés szerint

Dibó Gábor egyetemi docens Természetes szénvegyületek Szerves és biokémia A kémiai biológia módszerei Szerveskémiai elválasztástechnika és spektroszkópia Elektromigrációs módszerek

6336, 6432 dibo@chem.elte.hu t 3.122 megbeszélés szerint

Farkas Ödön egyetemi docens Szerves és biokémiai ismeretek A kvantumkémiai molekulamodellezés gyakorlata Számítógépes szerkezetkutatás

1435, 1325 farkas@chem.elte.hu t 447. megbeszélés szerint

TTK

486

majer@elte.hu


1431, 1516 jalso@elte.hu t 444. megbeszélés szerint

Rábai József egyetemi docens Szerves kémia Szerves fluorvegyületek kémiája

1430, 6528, 1416 rabai@elte.hu t 449. megbeszélés szerint

Szabó Dénes egyetemi docens Szerves kémia

1412, 1432 szabod@elte.hu t 445. megbeszélés szerint

Vass Elemér docens Szerveskémiai spektroszkópia és elválasztástechnika

1436, 1654, 6587 evass@chem.elte.hu t 435. megbeszélés szerint

Illyés Eszter adjunktus Szerves kémia

1654, 1650 illyes@elte.hu t 435. megbeszélés szerint

Novák Zoltán adjunktus Szerves kémia

1610 t 646. megbeszélés szerint

Láng Emma adjunktus Szerves kémia

1601, 1603, 1604 elang@chem.elte.hu t 103. megbeszélés szerint

Jákli Imre tudományos munkatárs Szerves kémia

1410, 1113 jimre@chem.elte.hu t 443. megbeszélés szerint

Gáspári Zoltán adjunktus Bioinformatika

1408 szpari@chem.elte.hu t 427/a megbeszélés szerint

Cséfalvay Edit tanársegéd Szerves kémia

csefalvay@chem.elte.hu t 536. megbeszélés szerint

Mika László Tamás mûszaki tanár Kémiai technológia

1216 laszlo.t.mika@hit-team.net t 537. megbeszélés szerint

487

TTK

Jalsovszky István egyetemi docens Szerves kémia Kémiai biztonságtechnika Szerves kémia haladóknak


Szervetlen Kémiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

209-0599, 372-2500/1608, 1605

dr. Szalay Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

1908 szalay@chem.elte.hu t 5.117

A tanszék oktatói Csákvári Béla professor emeritus Átmeneti fémek komplexeinek és clustereinek szerkezete

1633 csakvari@chem.elte.hu t 649. megbeszélés szerint

Gaizer Ferenc professor emeritus Szervetlen kémia Komplex kémia

1601 gaizer@chem.elte.hu t 153., 103. megbeszélés szerint

Sohár Pál professor emeritus Spektroszkópiai módszerek Az NMR-spektroszkópia, elméleti alapok Mágneses magrezonancia spektroszkópia

1900 sohar@chem.elte.hu t 643. megbeszélés szerint

Boksay Zoltán ny. egyetemi tanár Kondenzált fázisok szerkezete

1606 t 637. megbeszélés szerint

Fogarasi Géza egyetemi tanár Elméleti kémia Általános és szervetlen kémia Számítógépes szerkezetkutatás Számítógépes kémia Scientific and technical writing in English

1609 fg@chem.elte.hu t 642. megbeszélés szerint

Szepes László egyetemi tanár Szervetlen és fémorganikus kémia A fotoionizáció spektroszkópiai alkalmazásai

1608 szepes@chem.elte.hu t 636. megbeszélés szerint

Csámpai Antal habil. egyetemi docens Szerkezeti kémia Vázátrendezõdések a heterociklusos kémiában

6591, 1142 csampai@chem.elte.hu t 635. megbeszélés szerint

TTK

488


1611 pasinszki@chem.elte.hu t 626. megbeszélés szerint

Rohonczy János egyetemi docens Szervetlen kémia Webtechnológiák alkalmazása a kémiában Kémiai szerkezetkutatás Oldott és szilárd anyagok NMR-spektroszkópiájának elmélete

1606 rohonczy@chem.elte.hu t 637. megbeszélés szerint

Harmat Veronika adjunktus Szervetlen kémia Röntgendiffrakció

6547 veronika@chem.elte.hu t 5.123 megbeszélés szerint

Magyarfalvi Gábor adjunktus Szervetlen kémia Optikai spektroszkópia Scriptnyelvi programozás (Python) Nagymûszer operátori ismeretek

6591, 6587 gmagyarf@chem.elte.hu t 636. megbeszélés szerint

Szabados Ágnes adjunktus Szervetlen kémia Elméleti kémia

1202 szabados@chem.elte.hu t 644. megbeszélés szerint

Szakács László adjunktus Kémiai számítások alapjai Általános és szervetlen kémia

1441 szakacs@chem.elte.hu t 550. megbeszélés szerint

Szalay Roland adjunktus Általános kémia Bevezetés a szilíciumorganikus kémiába

1607, 1624 szalayr@chem.elte.hu t 638. megbeszélés szerint

Tarczay György adjunktus Általános és szervetlen kémia Molekulaspektroszkópia

6587 tarczay@chem.elte.hu t 5.120 megbeszélés szerint

Vass Gábor adjunktus Általános kémia

1611 vassg@chem.elte.hu t 644. megbeszélés szerint

Dénesné Rácz Krisztina tudományos segédmunkatárs Matematika Általános és szervetlen kémia

1601, 1603, 1604 krisztinaracz@freemail.hu t 103. megbeszélés szerint

489

TTK

Pasinszki Tibor habil. egyetemi docens Szervetlen kémia


Kolos Zsuzsa gyakorlati oktató Általános és szervetlen kémia

1624 kolos@chem.elte.hu t 604. megbeszélés szerint

Matematikai Intézet + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Lovász László intézetvezetõ, www.cs.elte.hu egyetemi tanár lovasz@cs.elte.hu Szûcs Judit adminisztráció

381-2202/8102 _ 381-2174/8074 t 3.510

Az intézet rövid bemutatása A nagy hagyományokkal rendelkezõ Matematikai Intézet gondozza bolognai rendszerû képzésben a matematika alapszakot, ezen belül a matematikus, alkalmazott matematikus, matematikatanári és matematikai elemzõ szakokat. Mesterszinten az intézethez tartozik a matematikus és alkalmazott matematikus szak, és az intézet részt vesz a matematika tanári, valimint a pénzügyi és biztosítási matematikai mesterképzésben. A Természettudományi Kar más intézeteiben és az Informatikai Karon is részt veszünk matematikai tárgyak oktatásában. A nemzetközi oktatási együttmûködésben kiemelkedõ jelentõségû volt korábban a TEMPUS, jelenleg pedig az ERASMUS-SOCRATES programban való részvétel. Az intézet oktatóira, kutatóira épül a Matematika Doktori Iskola tevékenysége is. A Matematika Doktori Iskolának mintegy 35 doktoranduszhallgatója van. Az intézet oktatói, kutatói közül nyolcan az MTA tagjai, tizenkilencen a tudomány doktora (MTA doktora) címmel rendelkeznek. Az intézetben nemzetközileg elismert alapkutatás folyik az algebra, analízis, differenciálegyenletek, diszkrét matematika, geometria, halmazelmélet, matematikai szakmódszertan, operációkutatás, statisztika, számelmélet, számítógéptudomány, topológia, valószínûségelmélet területén. Az alkalmazott kutatások közül kiemelendõ az ETIK (Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ) keretében végzett munka, a statisztikai szakértõi és szolgáltató tevékenység (ASSZÓ-csoport), az adatbányászati és kriptográfiai projektek, a rádiófrekvenciás azonosítás ipari alkalmazásaival kapcsolatos Jedlik Ányos projekt, valamint a Mobil Innovációs Központ munkájában való részvétel. Ugyancsak részt veszünk az e-Science RET projekt munkájában is. Összességében alap- és alkalmazott kutatásban mintegy harminc pályázatot koordinálnak az intézet munkatársai. Az intézet szoros kapcsolatban áll az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetével mind tudományos, mind oktatási téren.

TTK

490


Algebra és Számelmélet Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Kiss Emil tanszékvezetõ,

381-2145, 372-2500/8045 egyetemi tanár www.cs.elte.hu/~algebra

372-2500/8414 ewkiss@cs.elte.hu

Fried Ervin professor emeritus Algebrai kutatószeminárium Tágas kategóriák

8421 efried@cs.elte.hu t 3.204/a

Kiss Emil egyetemi tanár Algebra

8414 ewkiss@cs.elte.hu t 3.204

Pálfy Péter Pál egyetemi tanár Algebra Algebrai kutatószeminárium

8416 ppp@cs.elte.hu t 3.204

Sárközy András egyetemi tanár Számelmélet Kombinatorikus számelmélet

8418 sarkozy@cs.elte.hu t 3.205

Ágoston István egyetemi docens Algebra Algebrák reprezentációelmélete

8422 agoston@cs.elte.hu t 3.708

Csörgõ Piroska egyetemi docens Lineáris algebra és geometria Algebra

8423 ska@cs.elte.hu t 3.710

Fialowski Alice egyetemi docens Matematika Analízis Parciális differenciálegyenletek

8433 fialowsk@cs.elte.hu t 3.619

Freud Róbert egyetemi docens Algebra Számelmélet

8413 freud@cs.elte.hu t 3.202

Hermann Péter egyetemi docens Algebra

8415 hp@cs.elte.hu t 3.203

491

TTK

A tanszék oktatói


Károlyi Gyula egyetemi docens Algebra Számelmélet

8426 karolyi@cs.elte.hu t 3.711/a

Pappné Kovács Katalin egyetemi docens Számelmélet

8425 pkovacsk@cs.elte.hu t 3.711

Szabó Csaba habil. egyetemi docens Algebra Bevezetés az univerzális algebrába

8420 csaba@cs.elte.hu t 3.202/a

Szalay Mihály egyetemi docens Számelmélet Lineáris algebra és geometria

8427 mszalay@cs.elte.hu t 3.712

Pelikán József egyetemi adjunktus Kommutatív algebra Algebra

8424 pelikan@cs.elte.hu t 3.710/a

Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Faragó István tanszékvezetõ,

381-2157, 372-2500/8057 habil. egyetemi docens www.cs.elte.hu/applanal

8436 faragois@cs.elte.hu

A tanszék oktatói Petz Dénes egyetemi tanár Lineáris analízis Matematikai fizika Kvantum információelmélet

8435 petz@cs.elte.hu t 3.621

Sebestyén Zoltán egyetemi tanár Funkcionálanalízis Operátorkiterjesztések Nemkorlátos operátorok

8438 sebesty@cs.elte.hu t 3.621

Simon László egyetemi tanár Parciális differenciálegyenletek Analízis Lineáris parciális differenciálegyenletek

8437 simonl@ludens.elte.hu t 3.623

TTK

492


Bátkai András habil. egyetemi docens Analízis Differenciálegyenletek Operátor félcsoportok Hilbert-téren Interenet

8439 batka@cs.elte.hu t 3.707

Faragó István habil. egyetemi docens Parciális differenciálegyenletek Analízis Funkcionális analízis alkalmazásai a numerikus analízisben

8436 faragois@cs.elte.hu t 3.701

Karátson János egyetemi docens

8441 karatson@cs.elte.hu Parciális differenciálegyenletek t 3.706 Differenciálegyenletek Közelítõ módszerek a funkcionális analízisben Funkcionális analízis alkalmazása a numerikus analízisben Kristóf János egyetemi docens A modellezés alapjai Banach-algebrák Harmonikus analízis Geometriai funkcionálanalízis Topologikus vektorterek

8434 krja@cs.elte.hu t 3.620

Simon Péter egyetemi docens Analízis Differenciálegyenletek Közönséges differenciálegyenletek kvalitatív elmélete

8417 simonp@cs.elte.hu t 3.705

Izsák Ferenc adjunktus Parciális differenciálegyenletek Analízis Matematikai modellalkotás Matematika

8428 izsakf@cs.elte.hu t 3.603

Pfeil Tamás adjunktus Matematika Analízis

8442 pfeil@cs.elte.hu t 3.704

493

TTK

Sikolya Eszter adjunktus

8430 seszter@cs.elte.hu Analízis t 3.717 Végtelen dimenziós dinamikai rendszerek kvalitatív elemzése


Besenyei Ádám tanársegéd Analízis Parciális differenciálegyenletek Matematika történet

8447 badam@cs.elte.hu t 3.619

Kurics Tamás tanársegéd Analízis Alkalmazott funkcionálanalízis Differenciálegyenletek numerikus megoldásának módszerei

8447 fantom@cs.elte.hu t 3.619

Mincsovics Miklós tanársegéd Numerikus analízis Parciális differenciálegyenletek Numerikus lineáris algebra

8430 mikka76@freemail.hu t 3.717

Szûcs Zsolt tanársegéd Banach algebrák Harmonikus analízis Pozitív funkcionálok elmélete

8434 szzsolti@cs.elte.hu t 3.620

Analízis Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Laczkovich Miklós tanszékvezetõ,

381-2145, 372-2500/8045 egyetemi tanár www.cs.elte.hu/anal

8517 laczk@cs.elte.hu

A tanszék oktatói Császár Ákos professor emeritus Analízis Topológia

8520 t 3.423

Halász Gábor egyetemi tanár Komplex függvénytan

8514 halasz@cs.elte.hu t 3.303

Laczkovich Miklós egyetemi tanár Analízis Valós függvénytan

8517 laczk@cs.elte.hu t 3.420 megbeszélés szerint

Szûcs András egyetemi tanár Analízis Algebrai topológia

8507 szucs@cs.elte.hu t 3.206 szucs@renyi.hu megbeszélés szerint

TTK

494


8516 buczo@cs.elte.hu t 3.305

Keleti Tamás egyetemi docens Analízis Valós függvénytan

8510 elek@cs.elte.hu t 3.209

Szõke Róbert egyetemi docens Analízis Komplex függvénytan

8519 rszoke@cs.elte.hu t 3.422

Tóth Árpád egyetemi docens Matematika Komplex függvénytan

8508 toth@cs.elte.hu t 3.207

Elekes Márton adjunktus Analízis Geometriai mértékelmélet

8510 t 3.209

Fehér László habil. adjunktus Analízis Differenciáltopológia

8509 lfeher@cs.elte.hu t 3.208

Kós Géza adjunktus Matematika Analízis

8513 kosgeza@cs.elte.hu t 3.302

Szentmiklóssy Zoltán adjunktus Matematika Analízis

8520 zoli@renyi.hu t 3.423

Gémes Margit mûszaki gazd. tanár Analízis

8518 gemes@cs.elte.hu t 3.421

Sigray István mûszaki gazd. tanár Komplex dinamika Speciális függvények Komplex függvények

8513 sigray@cs.elte.hu t 3.302

495

TTK

Buczolich Zoltán egyetemi docens Analízis Fejezetek a dinamikus rendszerek elméletébõl Ergodelmélet


Geometriai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Csikós Balázs tanszékvezetõ,

381-2167, 372-2500/8057 habil. egyetemi docens www.cs.elte.hu/geometry/

8547 csikos@cs.elte.hu

A tanszék oktatói Szenthe János professor emeritus Fizika és geometria Hajós szeminárium

8552 szenthe@ludens.elte.hu t 4.725 megbeszélés szerint

Bezdek Károly egyetemi tanár Analitikus konvexitás Kombinatorikus konvexitás

8552 bezdek@ludens.elte.hu t 4.725 megbeszélés szerint

Böröczky Károly ny. egyetemi tanár Geometria Kombinatorikus geometria Diszkrét geometria

8553 boroc@ludens.elte.hu t 4.726

Némethi András egyetemi tanár Algebrai görbék Szingularitáselmélet Differenciáltopológia

8067 nemethi@renyi.hu t 4.720

Ifj. Böröczky Károly egyetemi docens Geometria Diszkrét és konvex geometria

8548 carlos@cs.elte.hu t 4.721

Csikós Balázs habil. egyetemi docens Geometria Differenciálgeometria A nyalábok és konnexiók elmélete Lie-csoportok

8547 csikos@cs.elte.hu t 4.719

Kiss György egyetemi docens Geometria Véges geometria

8550 kissgy@cs.elte.hu t 4.723

Verhóczki László egyetemi docens Geometria Differenciálgeometria Ábrázoló geometria

8549 verhol@cs.elte.hu t 4.722

TTK

496


Transzformációcsoportok és szimmetrikus terek Kertész Gábor adjunktus Geometria Digitális konvexitás Algoritmusos geometria

8551 kertesz@ludens.elte.hu t 4.724

Moussong Gábor adjunktus Geometria Algebrai topológia Differenciálgeometria

8545 mg@cs.elte.hu t 4.712

Lakos Gyula tanársegéd

8548 lakos@cs.elte.hu Általános differenciálgeometriai struktúrák t 4.721 Differenciálformák Geometria Naszódi Márton tanársegéd Analitikus konvexitás Kombinatorikus konvexitás

8548 mnaszodi@gmail.com t 4.721

Szeghy Dávid tanársegéd Geometria Differenciálformák Lorentz-geometria

8067 szeghy@cs.elte.hu t 4.720

Operációkutatási Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Frank András tanszékvezetõ,

381-2169, 372-2500/8069 egyetemi tanár www.cs.elte.hu/opres

8132 frank@cs.elte.hu

Frank András egyetemi tanár Kombinatorikus optimalizálás Poliéderes kombinatorika Matroidelmélet

8132 frank@cs.elte.hu t 3.504

Fullér Róbert egyetemi docens Pénzügyek menedzselése

8573 fuller@cs.elte.hu t 3.404 497

TTK

A tanszék oktatói


Többfüggvényû optimalizálás Befektetési elemzés Illés Tibor egyetemi docens Nemlineáris programozás Lineáris programozás Folytonos optimalizálás

8581 illes@cs.elte.hu t 3.505/a

Jordán Tibor habil. egyetemi docens Kombinatorikus algoritmusok Ütemezéselmélet

8579 jordan@cs.elte.hu t 3.504/a

Fábián Csaba adjunktus

8580 fabian@cs.elte.hu Operációkutatás, programcsomagok t 3.505 Sztochasztikus programozás Kockázatelemzés operációkutatási modelljei Mádi-Nagy Gergõ adjunktus Gazdasági matematika Folytonos optimalizálás Új típusú módszerek az operációkutatásban

8404 gnagy@math.bme.hu t 3.505

Nagy Marianna tanársegéd Operációkutatás Dualitáselmélet Komplex analízis és optimalizálás

8581 nmariann@cs.elte.hu t 3.505/a

Jüttner Alpár tudományos munkatárs Lemon: optimalizálási feladatok

8053 alpar@cs.elte.hu t 3.503

Király Tamás tudományos munkatárs Poliéderes kombinatorika

8053 tkiraly@cs.elte.hu t 3.503

Számítógéptudományi Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Komjáth Péter tanszékvezetõ,

381-2155, 372-2500/8055 egyetemi tanár www.cs.elte.hu/compsci

8590 kope@cs.elte.hu

TTK

498


A tanszék oktatói

Komjáth Péter egyetemi tanár Véges matematika Halmazelmélet Matematika alapjai

8590 kope@cs.elte.hu t 3.509

Lovász László egyetemi tanár Véges matematika Véletlen struktúrák és alkalmazások

8083 lovasz@cs.elte.hu t 3.511

Recski András részf. egyetemi tanár Véges matematika A kombinatorikus optimalizálás mûszaki alkalmazásai

8431 recski@cs.elte.hu t BME IB 132. k, cs: 8–9

Szõnyi Tamás egyetemi tanár Leszámlálások Halmazrendszerek kombinatorikája Véges matematika Véges geometria

8595 szonyi@cs.elte.hu t 3.613

Gács András egyetemi docens Bevezetés a számításelméletbe Véges matematika Véges geometria Leszámlálások

8604 gacs@cs.elte.hu t 3.616 k: 11–12; sz: 12–13

Király Zoltán egyetemi docens Adatstruktúrák Számítástudomány Alkalmazott diszkrét matematika Számításelmélet

8584 kiraly@cs.elte.hu t 3.507 sz: 13–14; cs: 12–13

Sziklai Péter egyetemi docens Véges matematika Halmazelmélet Alkalmazott titkosítás Véges geometria

8602 sziklai@cs.elte.hu t 3.615

499

TTK

Grolmusz Vince egyetemi tanár

8126 grolmusz@cs.elte.hu Számítástudomány t 3.614 Bonyolultságelmélet Elosztott számítások Approximálhatatlanság és modern kódelmélet Adatbányászat


Vesztergombi Katalin egyetemi docens Válogatott fejezetek a gráfelméletbõl Véges matematika Diszkrét matematika Geometriai algotritmusok

8592 veszterk@cs.elte.hu t 3.613/a

Lukács András részf. tudományos fõmunkatárs 8431 lukacs@cs.elte.hu Adatbányászat t 3.606 k: 12–14 Horváth Sándor ny. tudományos munkatárs 8597 horvath@cs.elte.hu Kiszámíthatóságelmélet t 3.609 Programstruktúrák elmélete h, k: 12.30–13.30 Formális nyelvek

Valószínûségelméleti és Statisztika Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Michaletzky György

381-2151, 372-2500/8051 tanszékvezetõ, egyetemi tanár _ 381-2152

8128 www.math.elte.hu/probability michgy@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Michaletzky György egyetemi tanár

8128 michgy@ludens.elte.hu Valószínûségszámítás t 3.412 Sztochasztikus folyamatok megbeszélés szerint Kockázati folyamatok Lineáris determinisztikus rendszerek elmélete Determinisztikus rendszerek elmélete Sztochasztikus rendszerek elmélete Sztochasztikus rendszerek paraméterbecslése Többváltozós statisztikai eljárások Független változók határeloszlás-tételei Véletlen mátrixok sajátértékeinek eloszlása Tömegkiszolgálási rendszerek Arató Miklós egyetemi docens Valószínûségszámítás és matematikai statisztika Valószínûségszámítás A díjkalkuláció elemei

TTK

500

8524 aratonm@ludens.elte.hu t 3.311 p: 9–11


Pénzügyi folyamatok elemzése Optimális megállítás Többváltozós statisztikai módszerek Márkus László egyetemi docens

8532 markus@cs.elte.hu Idõsoranalízis t 3.418 Pénzügyi folyamatok elemzése k: 12–14 Valószínûségszámítás Valószínûségszámítás és matematikai statisztika Stacionárius folyamatok paramétereinek becslése Móri Tamás egyetemi docens Matematikai statisztika Élettartamadatok elemzése Valószínûségszámítás A matematikai statisztika alapjai Martingálelmélet

8528 moritamas@ludens.elte.hu t 3.414 k: 12–14

Prokaj Vilmos egyetemi docens

8533 prokaj@cs.elte.hu Valószínûségszámítás t 3.419 A viszontbiztosítás matematikai alapjai sz: 8–10 Sztochasztikus analízis Sztochasztikus dinamikai rendszerek Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok szûrése Független növekményû stacionárius és Markov-folyamatok Matematikai statisztika Zempléni András egyetemi docens

8523 zempleni@ludens.elte.hu Alkalmazott valószínûségszámítás t 3.310 és statisztika sz: 14–15 Ipari statisztika Valószínûségszámítás és matematikai statisztika Valószínûségszámítás Csiszár Villõ tanársegéd

8530 villo@ludens.elte.hu Valószínûségszámítás t 3.416 Matematikai statisztika k: 10–12 Markov-láncok Valószínûségszámítás és matematikai statisztika

501

TTK

Pröhle Tamás tanársegéd

8531 prohlet@cs.elte.hu Statisztikai programcsomagok t 3.417 Valószínûségszámítás sz: 10–12 Matematikai statisztika A statisztika számítógépes módszerei Valószínûségszámítás és matematikai statisztika A többdimenziós statisztika számítógépes módszerei


Az idõsoranalízis számítógépes módszerei Leíró és matematikai statisztika Kísérlettervezés

Matematikatanítási és Módszertani Központ + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Vásárhelyi Éva tanszékvezetõ,

381-2169, 372-2500/8069 egyetemi docens mathdid.elte.hu

381-2295, 8195 vasar@ludens.elte.hu

A központ oktatói Hegyvári Norbert fõiskolai tanár Analízis Logika

8572 nohh@freemail.hu t 3.317

Ambrus András egyetemi docens Elemi matematika Matematika tanítása

8534 ambrus@cs.elte.hu t 3.218/a

Vásárhelyi Éva egyetemi docens Elemi matematika Matematika tanítása Bevezetõ matematika

8195 vasar@ludens.elte.hu t 3.404/a

Fried Katalin fõiskolai docens Algebra Numerikus módszerek Lineáris algebra

8049 kfried@cs.elte.hu t 3.320

Munkácsy Katalin fõiskolai docens Analízis Bevezetõ matematika Matematikatörténet

8050 katalin.munkacsy@gmail.com t 3.318

Pálfalvi Józsefné fõiskolai docens Módszertani kutatások Bevezetõ matematika Matematika tanítása

8050 palfalvi@ludens.elte.hu t 3.318

TTK

502


8648 eszeredi@gmail.com t 3.322

Ambrus Gabriella adjunktus Matematika tanítása Elemi matematika Módszertani kutatások

8403 amburg@ludens.elte.hu t 3.406

Török Judit adjunktus Algebra Elemi matematika Bevezetõ matematika

8648 ttka@freemail.hu t 3.322

Vancsó Ödön adjunktus Elemi matematika Matematika tanítása Bayes-statisztika

8515 vancso@ludens.elte.hu t 3.304

Wintsche Gergely adjunktus Valószínûségszámítás Analízis Elemi matematika

8302 wgerg@ludens.elte.hu t 3.319

Berta Tünde tanársegéd Elemi matematika Matematika tanítása

8403 btunde@yahoo.com t 3.406

Holló-Szabó Ferenc tanársegéd Elemi matematika

8647 hoszafe@cs.elte.hu t 3.321

Korándi József mûszaki tanár Algebra Geometria Elemi matematika

8049 korandi@gmail.com t 3.320

Maus Pál mûszaki tanár Elemi matematika Matematika tanítása

8302 maus@cs.elte.hu t 3.319

503

TTK

Szeredi Éva fõiskolai docens Geometria Bevezetõ matematika Elemi matematika


Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Kampis György tanszékvezetõ,

372-2915, 372-2500/6695 egyetemi tanár hps.elte.hu

6675 gk@hps.elte.hu

A tanszék oktatói Kampis György egyetemi tanár Tudományfilozófia Bevezetés a kognitív tudományba Beszélgetések a tudományról Tudatkutatás Az Európai Unió és Magyarország

6675 gk@hps.elte.hu t 1.712 h: 14–16

Szegedi Péter egyetemi docens Filozófia a beat-, pop-, rockzenében Bevezetés az ismeretés tudományelméletbe Newton Tudományfejlõdés-elméletek A fizika története az ókortól Newtonig A fizika filozófiai problémái Filozófia a filmekben

6670 pszegedi@elte.hu t 1.111 h: 13–15

Gulyás László adjunktus Társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja Hálózatok világában

6678 gulya@hps.elte.hu t 1.103

Ropolyi László adjunktus Filozófiatörténet A posztmodern gondolkodás A természetfilozófia története A tudományos gondolkodás története Információs társadalom Filozófia József Attila verseiben Filozófia a beat-, pop-, rockzenében Szerepjáték és világszemlélet Bevezetés a tudományfilozófiába Internetfilozófia

6667 ropolyi@hps.elte.hu t 1.504 h: 14–16

TTK

504


Kutrovátz Gábor tanársegéd A görög matematika Bevezetés a logikába Newton A tudomány határai A kopernikuszi fordulat A logika története Csillagászattörténeti olvasószeminárium

6666 kutrovatz@hps.elte.hu t 1.504 h: 13–14

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2607 _ 372-2608 kornykut@chem.elte.hu kkkk.elte.hu

dr. Záray Gyula elnök, tanszékvezetõ egyetemi tanár

505

TTK

Mintegy másfél évvel ezelõtt az egyetem kémiai, biológiai, fizikai, matematikai és földrajztudományi szakterületeken tevékenykedõ munkatársai az ipari-vállalati szféra kiemelt képviselõivel együtt létrehozták a régió elsõ Környezettudományi Kooperációs Kutató Központját. Az ELTE KKKK hosszú távra – 9–12 éves idõszakra – kidolgozott kutatás-fejlesztési (K+F) stratégia részeként az ipari nagyvállalatok környezetvédelmi feladatainak megoldásában és e területen az új technológiák kidolgozásában segíti az érintett cégeket. Az ehhez szükséges forrás feléhez a partner intézmények által felajánlott önrészként, feléhez pedig a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) pályázatának nyerteseként jutott hozzá. Az elméleti ismereteket, az új technológiák kidolgozását az ELTE Természettudományi Karának közel 500 fõs minõsített tudományos kutatógárdája és 250 doktoranduszhallgatója segíti, akiknek nagy értékû modern mûszerpark áll rendelkezésükre. A központ K+F programja három fõ kutatási területet érint: a szennyvíz- és szennyvíziszapkezelési, -hasznosítási technológiák fejlesztését; a megújuló energiaforrások – például a biogáz, a szénbiobrikett – elterjedésének elõsegítését, illetve minél nagyobb hatásfokú hasznosítását; valamint a környezetterhelési vizsgálatok – például zagytározók, rekultivációs ártalmatlanítás, ipari szennyvizek – elvégzését, a legjobb hatásfokú megoldások bevezetését.


Környezettudományi Centrum + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 0.122

372-2500/6345 _ 372-2753 atomph@ludens.elte.hu kornyezet.elte.hu

dr. Kiss Ádám centrumvezetõ, egyetemi tanár

6312, 372-2772 _ 372-2753 kissadam@ludens.elte.hu t 0.122

A centrum bemutatása A 21. század fejlett társadalmaiban a környezettudományra alapuló környezet- és természetvédelem kulcsfontosságú szerepet játszik. Világszerte egyre több olyan kérdés merül fel, amely a környezet állapotával, annak rögzítésével, a változások irányának meghatározásával kapcsolatosan jellegzetesen megköveteli több tudományág szakembereinek alkotó együttmûködését. A környezettudomány mint alapvetõen a természeti és mûszaki tudományokra, de sok esetben a társadalomtudományokra is épülõ új diszciplína a legtöbb ország tudományterületi felsorolásában elismerésre talált. Mindez külön hangsúlyt kap országunknak a hosszabb idõre visszatekintõ környezet- és természetvédelmi gyakorlattal rendelkezõ Európai Unióhoz való csatlakozása fényében. Az ELTE TTK szakemberállományát tekintve sok szempontból az ország legnagyobb olyan kutatóbázisa, ahol a természettudományok mindegyike a legmagasabb tudományos szinten képviselve van. A környezettudománnyal kapcsolatos közös feladatok ellátásának elõsegítése érdekében a kar tanácsa 1997-ben a Kar Szervezeti és Mûködési Szabályzatban felsorolt szervezeti egységeként létrehozta a Kari Környezettan Munkacsoportot. A Munkacsoport fõ feladata a környezettan-szaktanári és a környezettudományi képzéssel kapcsolatos oktatómunka és a környezettudomány számos területén a kutatómunka koordinálása. A Természettudományi Kar tanácsa 2005-ben az egység feladatai és jogállása pontosítása mellett a munkacsoport bázisán létrehozta az ELTE TTK Környezettudományi Iskoláját, amely 2007-ben a Környezettudományi Centrum elnevezést kapta. Az ELTE TTK-n jelentõs oktatói és kutatói kapacitás áll rendelkezésre a kémia, a biológia, a fizika, a geológia, a geográfia, a kartográfia, a meteorológia és a geofizika területén. A szakembergárda színvonalas oktatói hátteret jelent a környezettudományi képzés folytatásában. A Környezettudományi Centrum a felelõs az ELTE TTK-n folyó környezettan egyetemi szintû tanári szak és a környezettudományi szak oktatásának szervezéséért. A kétciklusú képzésre való országos átállás keretén belül a Környezettudományi Iskola munkatársainak munkája nyomán az ELTE TTK-n 2006-ban elindították a környezettan alapszakot, így 2009-ben szereztek alapfokú oklevelet az elsõ évfolyam végzettjei. A Magyar Akkreditációs Bizottság az ELTE TTK-n akkreditálta a Környezettudományi, illetve a Környezettan tanári mesterszakokat. Ezekre a mesterszakokra 2009-ben vettünk fel elõször hallgatókat.

TTK

506


Résztvevõk, oktatók névsora Bándi Gyula egyetemi tanár Bartholy Judit egyetemi tanár Kiss Ádám egyetemi tanár Mindszenty Andrea egyetemi tanár Salma Imre egyetemi tanár Szabó Mária egyetemi tanár Tasnádi Péter egyetemi tanár Török János egyetemi tanár Záray Gyula egyetemi tanár Horváth Ákos habil. egyetemi docens Mádlné Szõnyi Judit egyetemi docens Márialigeti Károly habil. egyetemi docens Szabó Csaba egyetemi docens Weidinger Tamás egyetemi docens Weiszburg Tamás egyetemi docens Barkács Katalin egyetemi adjunktus Farkas János egyetemi adjunktus Mészáros Róbert habil. egyetemi adjunktus Szalai Zoltán egyetemi adjunktus Takács Sánta András egyetemi adjunktus Angyal Zsuzsanna egyetemi tanársegéd Schróth Ágnes vezetõ tanár, megbízott elõadó

bandigy@vnet.hu bari@ludens.elte.hu kissadam@ludens.elte.hu andrea@ludens.elte.hu salma@para.chem.elte.hu szmarcsi@ludens.elte.hu tasi@ludens.elte.hu yeti01@ludens.elte.hu zaray@para.chem.elte.hu akos@ludens.elte.hu szjudit@ludens.elte.hu mariak@elte.hu cszabo@iris.geobio.elte.hu weidi@ludens.elte.hu weiszburg@ludens.elte.hu barkacs@chem.elte.hu farkasj@cerberus.elte.hu meszaros@para.chem.elte.hu szalaiz@mtafki.hu tsa@mail.datanet.hu anzsu7@hotmail.com schroth78@hotmail.com

MULTIMÉDIA-PEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI KÖZPONT + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 7.26

372-2961 titkarsag@edutech.elte.hu edutech.elte.hu

dr. Kárpáti Andrea központvezetõ, egyetemi tanár

6761 karpatian@t-online.hu

A központ rövid ismertetõje

507

TTK

A Természettudományi Kar Multimédia-pedagógiai és Oktatástechnológiai Központja és a hozzá kapcsolt UNESCO Információtechnológiai Pedagógiai Központ az oktatástechnológiai, információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) segített tanítás és tanulás oktató- és kutatóhelye, amely oktatástechnikai szolgáltatásaival segíti a TTK, IK és TáTK oktatóinak munkáját. Számos díjjal kitüntetett videofilm-stúdiójának munkatársai feldolgoz-


zák az ELTE történetét, oktató- és dokumentumfilmeket készítenek, és megörökítik az egyetemi élet eseményeit. Központunk a TTK és az IK tanár szakosainak kötelezõ oktatástechnológiai képzését látja el. Bármely tanár és kutató szakos hallgató látogathatja speciálkollégiumainkat, amelyeken a hagyományos és digitális fotózás és filmezés, az információs és kommunikációs technológiák korszerû eszközei és módszerei (pl. tábla PC, aktív tábla, szimulációs és modellezõ-, grafikus és kiadványszerkesztõ szoftverek) felhasználását sajátíthatják el. A pedagógiai problémák elemzése, a minõségbiztosítás módszerei, tankönyvelemzés és a taneszközkészítés témáiban is hirdetünk kurzusokat, és várjuk TDK-zók, szakdolgozók jelentkezését. Az ELTE és a SZTE Neveléstudományi Doktori Iskoláinak „Informatika és pedagógia” doktori alprogramjának koordináló- és oktatási helye vagyunk. Jelenleg kilenc doktorandusz képzését látjuk el, akik részt vesznek a központ kutatási programjaiban is. Az Európai Pedagógus Számítógépes Jogosítvány (EPICT) Központunk vezetésével készült el. Ez a Magyarországon is akkreditált, nemzetközi tanúsítványt adó tanártovábbképzõ kurzus az iskolai oktatáshoz szorosan kapcsolódó alkalmazási példákon és feladatokon keresztül ad a tanári gyakorlatban közvetlenül hasznosítható informatikai alapismereteket. A távoktatásos kurzus oktatóinak (facilitátorainak) képzésén túl központunk évente megújítja és bõvíti a jelenleg 16 témakört átfogó tananyagot, és alapító tagként vesz részt a képzést világszerte terjesztõ EPICT Konzorcium munkájában (a képzés felelõsei: Pethõ Balázs, Csámer Iván). Az UNESCO Információtechnológiai Pedagógiai Központja (vezetõ: Kárpáti Andrea) a számítógéppel segített tanítás és tanulás területén elsõsorban a pedagógusok és tanulók informatikai kompetenciájának feltárásával és fejlesztésével s a szociális és tanulási hátrányokkal küzdõ tanulók fejlesztésével, az oktatási esélyegyenlõség informatikai és pedagógiai eszközökkel történõ megteremtésével foglalkozik. Nemrég zárult kutatások: • OECD Promoting Equity Through ICT in Education (2002–2005): 24 ország részvételével az informatikai kompetencia empirikus vizsgálatait, iskolakísérletek és tanár-továbbképzési tananyagok kidolgozását, kipróbálását végezte el. • EMILE – Az informatikai eszközök szerepe az iskola külsõ és belsõ kommunikációjában (2000–2002, Európai Unió/SOCRATES-MINERVA program): öt ország legnagyobb tanárképzõ egyetemei és az EARLI (European Association of Research on Learning and Instruction) nemzetközi tudományos társaság részvételével számítógéppel segített oktatási információs rendszerek hatásvizsgálatát végezte. • NEMED – ICT in Multigrade Schools (2005–2007, EU SOCRATES/MINERVA Alapprogram): az osztatlan tanulócsoportos iskolák pedagógusainak képzése, a tanulók fejlesztése az IKT eszközeivel. • CALIBRATE – International Repository of Digital Learning Resources (2005–2007, EU eContent Alapprogram): új e-learning alkalmazások beválásvizsgálata, tudásmenedzsment-rendszerek használata a közoktatásban és a tanár(-tovább)képzésben, 12 ország pedagógiai kutatóintézetei és pedagógusképzõ intézményei részvételével. Folyamatban lévõ kutatások: • KP–Lab – Knowledge Practice Laboratory in Higher Education (2006–2009, EU eContent Plus Alapprogram): IKT a tanárképzésben: tanárjelöltek informatikai és pedagógiai kompetenciájának fejlesztése és mérése, egyetemi kurzusok kidolgozása, kipróbálása 21 ország nagy tanárképzõ egyetemeinek részvételével. • SciComPed – Science Communication and Pedagogy (2008–2010): tudománykommunikációs könyvsorozat, oktatási portál és egyéb taneszközök készítése EU-támogatással, angol, német és szlovák intézmények közremûködésével.

TTK

508


Multimédia Fejlesztõlaboratórium A Távoktatási és Multimédia Laborban tanár- és felnõttképzésben felhasználható oktatóanyagok készülnek. Például három tanárképzõ tantárgyhoz egyetemi szintû távoktatási tananyag készült az APERTUS Közalapítvány megbízásából (2003). A belsõ használatra pályázatok segítségével, esetenként külsõ megrendelésre készülõ elektronikus tananyagokban a központ e-learning kutatásainak tapasztalatait elsõ kézbõl igyekszünk hasznosítani. Heti néhány órában a fejlesztõlabor a speciális képzéseinken részt vevõ hallgatók számára is nyitva áll. A labor vezetõje Pethõ Balázs.

ELTE Videofilm-stúdió és hallgatói videolabor Videostúdiónkat 1985-ben jegyezte be a filmfõigazgatás ELTE VIDEOSTÚDIÓ néven, bár a Természettudományi Karon mûködünk. 2004-ben, a létrejövõ Nemzeti Filmirodában szintén regisztráltattuk stúdiónkat ezen a néven. Kis stábunk két fõállású alkalmazottból áll, de produkciós munkáinkban rendszeresen részt vesznek külsõ alkotótársak. Eddig több mint 200 filmet készítettünk, oktatófilmjeinkkel, dokumentumfilmjeinkkel, referenciafilmekkel számos magyar és külföldi fesztiválon, rendezvényen nyertünk díjat. Oktatási intézményekben több mint 15 ezer videokazettát használnak saját filmjeinkbõl. 2003-ban tûztük ki célul, hogy dokumentumfilmekkel egyetemünk jelenét és közelmúltját feldolgozzuk. Ebben az évben készült el az Ásványok és emberek címû 40 perces film, amely az egyetemi Ásványtár történetét mutatja be, tudósai sorsával egybekapcsolva. 2004-ben Egyelemû halmaz címen a felsõfokú matematikaoktatás történetét dolgoztuk fel, az egyetemünkön lezajlott konfliktusokkal együtt. E filmünk még nem került nyilvános bemutatásra. 2005-ben a közelgõ évfordulóra tekintettel az 1956-os események feldolgozását – többek között a Bölcsészettudományi Kar szerepének megvilágítását – készítettük el. A film címe EÖTVENHAT. Archív felvételekrõl régi professzorainkat is láthatjuk. Ez a film a 37. Magyar Filmszemlén a dokumentumfilm kategóriában szerepelt. A stúdió belsõ munkatársai: Szabó Sóki László és Maros Gábor, állandó külsõ munkatársak: Péterffy András és Nagy Ernõ.

Hallgatói digitális fotólabor A központban mûködõ hagyományos fotólabort átalakítottuk a digitális fotózás és képfeldolgozás oktatására alkalmas mûhellyé. Felszerelése: négy fényképezõgép és négy hallgatói munkaállomás.

Médiatár (a kari könyvtár része) és Speciális Nyelvoktató Labor

509

TTK

Állománya jelenleg mintegy 2000 tankönyv, nyelvkönyv és a tanításban használható egyéb segédanyag. Gyûjtõköre elsõsorban az elektronikus és audiovizuális médiumokra terjed ki. Körülbelül 1500 db VHS videokazetta (oktató- és ismeretterjesztõ filmekkel), 400 db hangkazetta (fõként idegen nyelvi tananyaggal), számos diasorozat, transzparenssorozat, néhány CD-Interaktív és lézerlemez áll a használók rendelkezésére. Mintegy 300 darabot számlál a CD-ROM-állomány. Az ART- és dokumentumfilmekbõl álló VHS videokazetta-gyûjtemény nagysága elérte a 110 „kötetet”. A médiatár állományát gyarapítja a volt OOK (Országos Oktatási Központ) állománya, melynek feldolgozása folyamatban van. Itt található a HunDidac-gyûjtemény is, melyet a HunDidac Szövetség taneszköz-minõsítõ versenyének arany-, ezüst- és bronzdíjas taneszközei alkotják. A dokumentumok jelentõs része kölcsönöz-


hetõ beiratkozott olvasóink számára. A helyben történõ használathoz számos eszköz nyújt segítséget: internetre kapcsolt multimédiás számítógépek, videomagnós televíziók, kazettás magnók, CD-lejátszók, CD-I és lézerlemez-lejátszó, diavetítõ, DVD-lejátszó és számítógépes munkaállomások. A médiatár vezetõje: Csámer Iván. Az IBM támogatásával 2009 májusában hallás-, látás- és mozgássérült, illetve egyéb speciális igényû hallgatók számára idegen nyelvi labor nyílt.

A központ munkatársai Kárpáti Andrea egyetemi tanár

06-30-211-4936; 6732 karpatian@t-online.hu

Vásárhelyi Tamás adjunktus

6731 vasarhelyi@mttn.hu

Blénessy Gabriella tanársegéd

6731 blenessy@freemail.hu

Pethõ Balázs tanársegéd

6729 pethob@edutech.elte.hu

Hudecz Andrea tudományos segédmunkatárs 6752, 06-20-382-9368 andrea.hudecz@gmail.com Greksa Edit gazdasági elõadó

6761 erzsi@edutech.elte.hu

Berei László technikus

l.berei@edutech.elte.hu

Bubik Veronika grafikus

6765, 06-30-480-8527 veroni55@hotmail.com

Csámer Iván médiatárvezetõ, TTK Kari Könyvtár

6768 csamer@edutech.elte.hu

Molnár Pál tanszéki mérnök

06-30-554-0130; 6728 molnar.pal.viktor@gmail.com

Kenéz László technikus

06-30-579-9671; 6767 lancet.dimartino@gmail.com

Korbely Attila fotomûvész, tanár

6731 senseofnature@gmail.com

Maros Gábor tanszéki mérnök

6754 gmaros@ludens.elte.hu

TTK

510


Mosonyi László filmrendezõ, tanár

6730 mosonyi@ludens.elte.hu

Nagy Ernõ filmrendezõ, tanár

6759

Palugyai István újságíró, tudományos munkatárs

6752 palugyai@nepszabadsag.hu

Péterffy András filmrendezõ, tanár

6759 a.peterffy@freemail.hu

Szabó Sándor számítástechnikai ügyintézõ

6728 s.szabo@edutec.elte.hu

Szabó Sóki László mûszaki tanár

06-30-3078416; 6754 soki@ludens.elte.hu

MTA-ELTE kutatócsoportok MTA-ELTE Egerváry Jenõ Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Frank András egyetemi tanár, az MTA doktora

A kutatócsoport munkatársai Frank András egyetemi tanár

frank@cs.elte.hu

Jordán Tibor habil. egyetemi docens

jordan@cs.elte.hu

Király Zoltán egyetemi docens

kiraly@cs.elte.hu

Király Tamás tudományos munkatárs, TKI

tkiraly@cs.elte.hu

Bernáth Attila tudományos segédmunkatárs, athos@cs.elte.hu TKI fleiner@cs.elte.hu

511

TTK

Fleiner Tamás tudományos segédmunkatárs, BME


Végh László tudományos segédmunkatárs, TKI veghal@cs.elte.hu Jüttner Alpár kutatóasszisztens

alpar@cs.elte.hu

Pap Gyula kutatóasszisztens

gyuszko@cs.elte.hu

Szabó Jácint kutatóasszisztens

jacint@elte.hu

Bérczi Kristóf PhD-hallgató

berkri@cs.elte.hu

Geleji János PhD-hallgató

janos@geleji.hu

Kovács Erika Renáta PhD-hallgató

koverika@cs.elte.hu

Miklós Zoltán PhD-hallgató

miklosz@hdsnet.hu

Pap Júlia PhD-hallgató

papjuli@cs.elte.hu

MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Szathmáry Eörs I. egyetemi tanár, az MTA doktora

A kutatócsoport munkatársai Szathmáry Eörs I. egyetemi tanár

1707

Csontos Péter tudományos fõmunkatárs

1717

Czárán Tamás tudományos fõmunkatárs

8798

Garay József tudományos fõmunkatárs

1712

Scheuring István tudományos fõmunkatárs

1706

szathmary@colbud.hu

Számadó Szabolcs tudományos fõmunkatárs 1712 Gedeon Gábor tudományos segédmunkatárs 1831 Zachar István tudományos segédmunkatárs

1707

Zsiska Sándorné laboráns

381-2187

TTK

512

_ 381-2188


MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A dr. Horváth Zalán egyetemi tanár, 1518 Budapest, Pf. 32 az MTA rendes tagja

A kutatócsoport munkatársai Horváth Zalán egyetemi tanár

6106

zalanh@ludens.elte.hu

Rácz Zoltán kutatóprofesszor

6116

racz@general.elte.hu

Bajnok Zoltán tudományos fõmunkatárs

6257

bajnok@elte.hu

Cynolter Gábor tudományos fõmunkatárs

6115

cyni@general.elte.hu

Györgyi Géza habil. tudományos fõmunkatárs 6119 Lendvai Endre tudományos fõmunkatárs

6114

Takács Gábor habil. tudományos fõmunkatárs 6258 Temesvári Tamás tudományos fõmunkatárs

6126

gyorgyi@general.elte.hu lendvai@stalker.elte.hu takacs@elte.hu temtam@helios.elte.hu

MTA-ELTE Fehérjemodellezõ Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

dr. Perczel András egyetemi tanár, az MTA doktora

Hollósi Miklós egyetemi tanár

hollosi@chem.elte.hu

Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár

naraysza@chem.elte.hu

Perczel András egyetemi tanár

perczel@chem.elte.hu

Polgár László kutatóprofesszor

polgar@enzim.hu

Sohár Pál professor emeritus

sohar@chem.elte.hu

Zsoldosné Mády Virág tudományos fõmunkatárs

vzsold@chem.elte.hu 513

TTK

A kutatócsoport munkatársai


Beke Tamás tudományos munkatárs

bektom@chem.elte.hu

Farkas Viktor tudományos munkatárs

viktor@chem.elte.hu

Harmat Veronika tudományos munkatárs

veronika@chem.elte.hu

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Ûrtudományi Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Haas János, kutatóprofesszor

A kutatócsoport munkatársai haas@ludens.elte.hu

Haas János kutatóprofesszor Kovács Sándor fõmunkatárs

8714

skovacs@iris.geobio.elte.hu

Lenkey László fõmunkatárs

1766

lenkey@pangea.elte.hu

Hips Kinga fõmunkatárs

8715

hips@ludens.elte.hu

Steinbach Péter munkatárs

6651

spacerg@sas.elte.hu

Surányi Gergely munkatárs

8828

surda@pangea.elte.hu

Péró Csaba munkatárs

8716

perocs@geology.elte.hu

Kövér Szilvia segédmunkatárs

8717

koversz@yahoo.com

MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Erdei Anna egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja

A kutatócsoport munkatársai Erdei Anna egyetemi tanár

8668

Bajtay Zsuzsanna habil. adjunktus

8670

TTK

514


Prechl József tudományos fõmunkatárs

8663

Koncz Gábor tudományos munkatárs

8659

Koncz Gáborné tudományos munkatárs

8659

Papp Krisztián tudományos munkatárs

8664

Kiss Endre tudományos segédmunkatárs

8676

Szekeres Zsuzsa tudományos segédmunkatárs

8666

Kun Tamásné adminisztrátor

8075

MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár, 1518 Budapest, Pf. 32 az MTA doktora

A kutatócsoport munkatársai

6428

fhudecz@elte.hu

Medzihradszky-Schweiger Hedvig c. egyetemi docens

1736, 1409

medzyne@elte.hu

Mezõ Gábor tudományos tanácsadó

1433, 1426

gmezo@elte.hu

Bõsze Szilvia tudományos fõmunkatárs

1409, 1736, 1728 bosze@chem.elte.hu

Magyar Anna tudományos fõmunkatárs

1310, 1429

magyar@elte.hu magyar@.chem.elte.hu

Uray Katalin tudományos fõmunkatárs

1415, 1651

uray@elte.hu

Bánóczi Zoltán tudományos munkatárs

1415, 1651

banoczi@elte.hu

Mihala Nikolett tudományos munkatárs

1414, 1428

mmihala@freemail.hu

Oláhné Szabó Rita tudományos munkatárs

1415, 1728

rszabo@chem.elte.hu

515

TTK

Hudecz Ferenc egyetemi tanár


Schlosser Gitta tudományos munkatárs

1414, 1423

schlosser@gmail.com

Bacsa Bernadett tudományos segédmunkatárs 1414, 1428 bernadett.bacsa@gmail.com Horváti Kata tudományos segédmunkatárs

1409, 1428

khorvati@gmail.com

Szabó Ildikó tudományos segédmunkatárs

1414, 1426

szaboi8@gmail.com

Gali Irén laboráns

1429

Kiskó Mária mûszaki ügyintézõ

1736, 1733

galiiren@chem.elte.hu kisko@elte.hu

MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

dr. Vicsek Tamás egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

A kutatócsoport munkatársai Vicsek Tamás egyetemi tanár

vicsek@angel.elte.hu

Csordás András tudományos fõmunkatárs

csordas@tristan.elte.hu

Farkas Illés tudományos fõmunkatárs

fij@angel.elte.hu

Palla Gergely tudományos fõmunkatárs

pallag@angel.elte.hu

Pollner Péter tudományos fõmunkatárs

pollner@angel.elte.hu

Haiman Ottó ny. tudományos tanácsadó

otto.haiman@gmail.com

Szép Zsolt tudományos munkatárs

szepzs@cleopatra.elte.hu

MTA-ELTE Zootaxonómiai Kutatócsoport + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Abaffyné dr. Dózsa-Farkas Klára

267-5888 egyetemi tanár, az MTA doktora

TTK

516


A kutatócsoport munkatársai Abaffyné dr. Dózsa-Farkas Klára egyetemi tanár

8763

Mahunka Sándor kutatóprofesszor

mahunka@nhmus.hu

Kiss Márta kutatóbiológus

8777

Kontschán Jenõ tudományos kutató

kontscha@zoo.zoo.nhmus.hu

Csuzdi Csaba tudományos tanácsadó

csuzdi01@gmail.com

Ujvári Zsolt kutatóbiológus

zs_ujvari@yahoo.com

Boros Gergely tudományos segédmunkatárs 8777

kdozsafarkas@gmail.com

kissklio8@gmail.com

henlea@gmail.com

Temesváriné Pozsár Krisztina tudományos ügyintézõ Ádám Zsuzsanna asszisztens Jely Józsefné asszisztens

Doktori iskolák Biológia Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Erdei Anna a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja

381-2175 _ 381-2176 anna.erdei@freemail.hu

517

TTK

Kun Tamásné adminisztráció

381-2175 _ 381-2176


A doktori iskola bemutatása Az utóbbi években/évtizedekben a természettudományok felgyorsult fejlõdése a biológiában is számos jelentõs, új eredményt hozott. Bizonyos, hogy az elkövetkezõ idõszakban további rohamos elõrehaladás várható – gondoljunk pl. a különbözõ fajok génjeinek feltérképezésével kapcsolatos, ma még szinte beláthatatlan új genomikai, illetve ezzel párhuzamosan a gé nek által kifejezett fehérjékkel kapcsolatos újabb proteomikai ismeretekre. Ez az ugrásszerû fejlõdés nagy hatással van a biológia mindkét fõ szintjére, így a szupraindividuális és a molekuláris biológia területére egyaránt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológia Doktori Iskolája kiváló lehetõséget teremt a doktoranduszok számára az új eredmények befogadására, konstruktív alkalmazására és továbbfejlesztésére, továbbá új, jelentõs eredmények elérésére. Mindennek a szellemi és gyakorlati háttere kellõképpen biztosított egyetemünkön. A Biológia Doktori Iskola alapító tagjai és meghívottai között az egyes szakterületek nagy tekintélyû, nemzetközileg is elismert személyiségei szerepelnek, így számos akadémikus, illetve az MTA doktorai vesznek részt a doktori képzésben. Ez a kiemelkedõ szellemi potenciál az egyik biztosítéka a képzés magas színvonalának. A kísérletes munka biztosított háttere az egyes programokban meghirdetett témák színvonalas kidolgozását, megvalósítását teszi lehetõvé. Az ELTE TTK Biológia Doktori Iskolája tíz programból épül fel, amelyek magukban foglalják a tudományág legjelentõsebb területeit a molekuláris biológiától a szupraindividuális szintig, és szervesen épülnek az egyetemen zajló biológus alap- és szakirányú képzés tematikájára. Az eddigi tapasztalatok alapján joggal mondható, hogy az egyes programok sikeres elvégzésével olyan PhD-fokozatot elnyert szakemberek kerülnek ki a Biológia Doktori Iskolából, akik kiválóan megállják a helyüket itthon és külföldön egyaránt.

A Biológia Doktori Iskola programjai dr. Miklósi Ádám DSc, habil. egyetemi docens dr. Szathmáry Eörs I. DSc, MTA levelezõ tag, egyetemi tanár Idegtudomány és humánbiológia dr. Détári László DSc, egyetemi tanár Immunológia dr. Erdei Anna DSc, MTA levelezõ tag, egyetemi tanár Kísérletes növénybiológia dr. Szigeti Zoltán DSc, egyetemi tanár Klasszikus és molekuláris genetika dr. Orosz László MTA rendes tag, egyetemi tanár Molekuláris sejt- és neurobiológia dr. Sass Miklós DSc, egyetemi tanár Ökológia, konzervációbiológia és szisztematika dr. Podani János DSc, egyetemi tanár Szerkezeti biokémia dr. Gráf László MTA rendes tag, egyetemi tanár Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia dr. Dózsa-Farkas Klára DSc, egyetemi tanár

Etológia Elméleti- és evolúcióbiológia

TTK

518


A doktori iskola oktatói Miklósi Ádám habil. egyetemi docens, DSc Nyitrai Péter egyetemi docens, PhD Nyitray László habil. egyetemi docens, PhD Oborny Beáta egyetemi docens, PhD Pál Gábor egyetemi docens, PhD Réz Gábor egyetemi docens, CSc Rózsa Lajos egyetemi docens, CSc Sárvári Éva egyetemi docens, CSc Sasvári Mária egyetemi docens, DSc Schlett Katalin habil. egyetemi docens, PhD Standovár Tibor egyetemi docens, PhD Szentesi Árpád egyetemi docens, CSc Tamás László egyetemi docens, PhD Tóth Miklós c. egyetemi docens, DSc Vellai Tibor habil. egyetemi docens, PhD Világi Ildikó habil. egyetemi docens, PhD Virágh Klára c. egyetemi docens, CSc Csontos Péter tudományos fõmunkatárs, CSc Csuzdi Csaba tudományos fõmunkatárs, PhD Czárán Tamás tudományos fõmunkatárs, DSc Dinka Mária tudományos fõmunkatárs, CSc Enyedi Ágnes tudományos fõmunkatárs, PhD Fóthy Erzsébet tudományos fõmunkatárs, PhD Guti Gábor tudományos fõmunkatárs, PhD Haller József tudományos fõmunkatárs, DSc Homolya László tudományos fõmunkatárs, PhD Kabai Péter tudományos fõmunkatárs, PhD Kacskovics Imre tudományos fõmunkatárs, PhD Karcagi Veronika tudományos fõmunkatárs, PhD Kertész Miklós tudományos fõmunkatárs, PhD Király István tudományos fõmunkatárs, PhD Liliom Károly tudományos fõmunkatárs, PhD Matkó János tudományos fõmunkatárs, DSc Minárovits János tudományos fõmunkatárs, DSc Moskát Csaba tudományos fõmunkatárs, CSc Pamzsav Horolma tudományos fõmunkatárs, PhD Pap Ildikó tudományos fõmunkatárs, CSc Papp Péter tudományos fõmunkatárs, CSc Samu Ferenc tudományos fõmunkatárs, PhD Scheuring István tudományos fõmunkatárs, PhD Semsey Szabolcs tudományos fõmunkatárs, PhD Silhavy Dániel tudományos fõmunkatárs, PhD Sziráki György tudományos fõmunkatárs, DSc Szõcs Gábor tudományos fõmunkatárs, CSc Topál József tudományos fõmunkatárs, CSc Váradi András tudományos fõmunkatárs, DSc Bajtay Zsuzsanna habil. adjunktus, PhD Farkas János adjunktus, PhD Kardos József adjunktus, PhD Kovács Gábor adjunktus, PhD Majorosné dr. Tóth Erika adjunktus, PhD Ponyi Tamás adjunktus, PhD Tóth Zoltán adjunktus, PhD Barta Endre tudományos munkatárs, CSc Barta Zoltán tudományos munkatárs, CSc Botta-Dukát Zoltán tudományos munkatárs, PhD Gácsi Márta tudományos munkatárs, PhD

519

TTK

Ádám György professor emeritus, MTA-tag Kovács János professor emeritus, DSc Bárdos György egyetemi tanár, CSc Berczik Árpád ny. egyetemi tanár, MTA tag Böddi Béla egyetemi tanár, DSc Bodzsár Éva egyetemi tanár, DSc Csermely Péter egyetemi tanár, DSc Darvas Béla c. egyetemi tanár, DSc Détári László egyetemi tanár, DSc Dózsa-Farkas Klára egyetemi tanár, DSc Erdei Anna egyetemi tanár, MTA lev. tag Fidy Judit egyetemi tanár, DSc Friedrich Péter c. egyetemi tanár, MTA tag Gáborjányi Richárd egyetemi tanár, DSc Gere Géza ny. egyetemi tanár, DSc Gráf László egyetemi tanár, MTA-tag Gyenis Gyula egyetemi tanár, CSc Gyurján István ny. egyetemi tanár, DSc Hudecz Ferenc egyetemi tanár, DSc Láng Ferenc egyetemi tanár, DSc Oláh Edit c. egyetemi tanár, DSc Orosz László egyetemi tanár, MTA-tag Ovádi Judit c. egyetemi tanár, DSc Péczely Péter egyetemi tanár, DSc Podani János egyetemi tanár, DSc Polgár László c. egyetemi tanár, DSc Sarkadi Balázs egyetemi tanár, MTA lev. tag Sármay Gabriella egyetemi tanár, DSc Sass Miklós egyetemi tanár, DSc Szathmáry Eörs I. egyetemi tanár, DSc Székely József Iván c. egyetemi tanár, DSc Szigeti Zoltán egyetemi tanár, DSc Török János egyetemi tanár, DSc Vida Gábor ny. egyetemi tanár, MTA tag Závodszky Péter egyetemi tanár, MTA tag Balázs Ervin egyetemi magántanár, DSc Barnabás Beáta egyetemi magántanár, DSc Berencsi György egyetemi magántanár, CSc Kis Keve Tihamér egyetemi magántanár, DSc Altbäcker Vilmos egyetemi docens, DSc Bóka Károly egyetemi docens, PhD Fodor András egyetemi docens, DSc Fodor Ferenc egyetemi docens, DSc Jakucs Erzsébet egyetemi docens, CSc Juhász Gábor c. egyetemi docens, DSc Kalapos Tibor egyetemi docens, PhD Kampis György egyetemi docens, DSc Keresztes Áron ny. egyetemi docens, CSc Kovács Attila Lajos egyetemi docens, CSc Kristóf Zoltán egyetemi docens, PhD László Lajos egyetemi docens, CSc Madarász Emília egyetemi docens, DSc Málnási Csizmadia András habil. egyetemi docens, PhD Marcsik Antónia egyetemi docens, PhD Márialigeti Károly habil. egyetemi docens, CSc Meszéna Géza habil. egyetemi docens, PhD


Jakó Éena tudományos munkatárs, CSc Jordán Ferenc tudományos munkatárs, DSc Lakatos Lóránt tudományos munkatárs, PhD László Glória tudományos munkatárs, CSc Molnár István tudományos munkatárs, PhD Oertel Nándor tudományos munkatárs, CSc Pásztor Erzsébet tudományos munkatárs, PhD Pongrácz Péter tudományos munkatárs, PhD Számadó Szabolcs tudományos munkatárs, PhD Székely Tamás tudományos munkatárs, PhD Vellainé Takács Krisztina tudományos munkatárs, PhD Bartha Sándor tudományos tanácsadó, CSc Bõsze Zsuzsanna tudományos tanácsadó, DSc Burgyán József tudományos tanácsadó, DSc Buzás Zsuzsanna tudományos tanácsadó, CSc Patthy László tudományos tanácsadó, MTA-tag Vörös Lajos tudományos tanácsadó, DSc Zsákai Annamária tudományos segédmunkatárs, PhD Barna Balázs igazgatóhelyettes, DSc Kiss György Botond igazgató, DSc Kurucz István osztályvezetõ, PhD Lángné Molnár Márta osztályvezetõ, CSc Nagy Ferenc intézetigazgató, DSc Uher Ferenc osztályvezetõ, CSc Újhelyi Eszter osztályvezetõ, PhD Altbäcker Ágnes Arányi Tamás Bedõ Zoltán Bíró Péter Borbély Katalin Bratek Zoltán Czeizel Endre Csuka Orsolya Dinnyés András Forró László Gál Péter Garay József Hahn István Haskó György Jäger Katalin Juhász Gábor Kaló Péter

TTK

520

Karsai Ildikó Kazinczyné Vas Mária Kékesi Adrienna Katalin Kériné Borsodi Andrea Kiss Levente Kocsy Gábor Koncz Gábor Korsós Zoltán Kovács Mihály Kovácsné Láng Edit Kristóf Zoltán Kröbel-Dulay György Kubinyi Enikõ Kun Ádám Laczka Csilla Liker András Lisziewicz Júlia Lomniczi Béla Lontainé Santora Zsófia Lõw Péter Miklós István Müller Viktor Nagy József Ódor Péter Orbán Tamás Perczel András Prechl József Preininger Éva Rácz Ilona Reményi Attila Rónai Zsolt Sági László Salamon Dániel Szabó Gábor Szakács Gergely Takács Mária Tompa Péter Tóth Judit Török Júlia Venekei István Vértessy Beáta Zsuga Katalin


Fizika Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 1.123

Vezetõ: dr. Horváth Zalán egyetemi tanár, az MTA rendes tagja zalanh@ludens.elte.hu

Faragóné Szombathelyi Katalin adminisztráció

372-2546 _ 372-2509

Kolozsvári Mária adminisztráció

372-2546 _ 372-2509

A doktori iskola bemutatása

521

TTK

A Doktori Iskola a teljes fizika területén képes doktori cím odaítélésére. Az egyes programok a címükben megfogalmazott fõ irányokban végzik a képzést, de ezen túl további területek gondozására és minõsítésére is képesek. • Anyagtudományi és szilárdtestfizika program: Fázisátalakulások; elektromos, mágneses, mechanikai és termikus tulajdonságok; röntgenés neutrondiffrakció; elektronmikroszkópia; mikroszerkezeti átalakulások; kristályhibák; egyensúlytól távoli rendszerek; atomisztikus és mezoszkopikus modellezés; amorf és nanokristályos anyagok; fémek; polimerek; kerámiák; kompozitok; külsõ és belsõ határfelületek; környezetkímélõ anyagok és technológiák. • Részecskefizika és csillagászat program: Kísérleti és elméleti részecskefizika, relativisztikus kvantumtérelmélet, általános relativitáselmélet, nagy energiás kísérleti és elméleti magfizika, mag és reaktorfizika, asztrofizika és kozmológia, kísérleti és elméleti csillagászat. • Statisztikus fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája program: Mágneses modellek, mezoszkopikus elektronrendszerek, kaotikus mozgás, csapdába zárt Bose- és Fermi-rendszerek, kvantum- és atomi optika, komplex hálózatok, közgazdasági fizika, granuláris anyagok, környezeti áramlások, környezeti sugárzások, kollektív viselkedés, sejt-biofizika, nanobiofizika, makromolekulák, érzékelés és mozgás, evolúcióelmélet. • Fizika tanítása program: Olyan, a fizika tudományában széleskörûen tájékozott, a szaktudományt és a pedagógiai ismereteket alkotó módon társítani képes szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és a szaktárgyi fejlesztés feladatainak ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsõoktatásban. A felsorolt témákon túl egyre nagyobb szerepet kapnak az alkalmazott kutatások és a doktoranduszok képzése ipari cégekkel együttmûködésben (GE, Ericsson stb.) Az utóbbi években az Ericsson céggel együttmûködésben létrehozott kutatási laboratórium a távközlési alkalmazásokra orientált doktoranduszokat képez. Ugyancsak új témaként jelentek meg a banki alkalmazásokkal foglalkozó kutatások is ezen program keretein belül. A doktori képzésben részt vevõk számára évrõl évre különféle aktuális témákban nemzetközi doktori iskolákat szervezünk (Eötvös School for Physics), ide az adott szûkebb szakterület legnevesebb kutatóit hívjuk meg hosszabb bevezetõ elõadások tartására. Az iskolákban a


doktorandusz-hallgatók személyesen diszkutálhatnak a vezetõ szakemberekkel, ami lehetõvé teszi, hogy nemzetközileg is elfogadható eredményeket érjenek el. A doktori programok hallgatói más külföldi egyetemeken részképzésen vehetnek részt, a részvételt a Doktori Iskola támogatja.

A doktori iskola programjai • Anyagtudományi és szilárdtestfizika program Programvezetõ: dr. Lendvai János egyetemi tanár

lend@ludens.elte.hu

• Részecskefizika és csillagászat program Programvezetõ: dr. Csikor Ferenc egyetemi tanár csikor@ncd201.elte.hu • Statisztikus fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája program Programvezetõ: dr. Kürti Jenõ egyetemi tanár kurti@virag.elte.hu • Fizika tanítása program Programvezetõ: dr. Tél Tamás egyetemi tanár

tel@general.elte.hu

A doktori iskola oktatói Babcsán Norbert PhD Bagoly Zsolt CSc Bajnok Zoltán CSc Bakonyi Imre DSc Balásházy Imre CSc Balázs Béla Balázs Lajos Balog János tudományos tanácsadó, DSc Bántay Péter DSc Barcza Szabolcs CSc Beleznay Ferenc Bencze Gyula DSc Bene Gyula CSc Bíró László Péter tudományos tanácsadó, DSc Bíró Tamás Sándor tudományos tanácsadó, DSc Borbély András PhD Buka Ágnes tudományos tanácsadó, DSc Csabai István DSc Cser László DSc Cserti József CSc Csikor Ferenc egyetemi tanár, DSc Csordás András CSc Csörgõ Tamás tudományos tanácsadó, DSc Csótó Attila egyetemi tanár, DSc Cynolter Gábor PhD

TTK

522

Czirók András PhD Derényi Imre DSc Dézsi István DSc Diósi Lajos tudományos tanácsadó, DSc Donkó Zoltán tudományos tanácsadó, DSc Dosztányi Zsuzsanna PhD Érdi Bálint egyetemi tanár, DSc Érdi Péter Faigel Gyula DSc Farkas Illés PhD Fodor Gyula Fodor Zoltán egyetemi tanár, DSc Forgács Péter tudományos tanácsadó, DSc Forgácsné Dajka Emese PhD Frei Zsolt PhD Geszti Tamás professor emeritus, DSc Gránásy László DSc Grandpierre Attila CSc Groma István egyetemi tanár, DSc Györgyi Géza PhD Havancsák Károly CSc Horváth Ákos PhD Horváth Dezsõ tudományos tanácsadó, DSc Horváth Gábor DSc Horváth Zalán egyetemi tanár, DSc


Rácz Zoltán egyetemi tanár, PhD Radnóczi György tudományos tanácsadó, DSc Rajkovits Zsuzsanna PhD Révész Ádám PhD Rosta László Sándor Zsolt Mózes PhD Sasvári László PhD Simon István DSc Sólyom Jenõ PhD Surján Péter egyetemi tanár, DSc Szabados László DSc Szabó Bálint PhD Szabó György DSc Szegõ Károly DSc Szeidl Béla Szépfalusy Péter DSc Szipócs Róbert Szlachányi Kornél DSc Szõkefalvi-Nagy Zoltán DSc Takács Gábor DSc Tasnádi Péter egyetemi tanár, CSc Tasnádi Tamás Tél Tamás egyetemi tanár, DSc Temesvári Tamás Tichy Géza DSc Tompa Kálmán DSc Tóth József CSc Tóth L. Viktor PhD Tüttõ István DSc Újfalussy Balázs Ungár Tamás DSc Varga Dezsõ PhD Varga Lajos Károly CSc Vasúth Mátyás PhD Vattay Gábor DSc Vecsernyés Péter CSc Veres Gábor PhD Vesztergombi György Vicsek Tamás PhD Vincze Imre PhD Woynarovich Ferenc DSc Závodszky Péter DSc Zoletnik Sándor

523

TTK

Iglói Ferenc DSc Illy Judit PhD Jánosi Imre DSc Janszky József egyetemi tanár, PhD Juhász András CSc Jurcsik Johanna tudományos tanácsadó, DSc Kálvin Sándor Katz Sándor DSc Kaufmann Zoltán CSc Kertész János egyetemi tanár, DSc Kirschner István Kiss Ádám egyetemi tanár, DSc Kocsis Gábor PhD Kollár János tudományos tanácsadó, DSc Kolláth Zoltán DSc Konczos Géza Kondor Imre DSc Kovács Géza tudományos tanácsadó, DSc Kovács István Kovács Zsolt Kun Mária tudományos tanácsadó, DSc Kürti Jenõ egyetemi tanár, DSc Lábár János DSc Lendvai János egyetemi tanár, DSc Lévai Péter tudományos tanácsadó, DSc Ludmány András CSc Lukács Béla Martinás Katalin CSc Menyhárd Miklós tudományos tanácsadó, DSc Meszéna Géza DSc Nagy Dénes Lajos DSc Nagy Károly Németh Judit PhD Nguyen Quang Chinh PhD Pálla Gabriella DSc Palla László egyetemi tanár, DSc Paparó Margit Papp Gábor egyetemi tanár, DSc Patkós András egyetemi tanár, PhD Patkós László Pekker Sándor DSc Petrovay Kristóf DSc Pócsik György DSc Rácz István PhD


Kémia Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/1510

Vezetõ: dr. Inzelt György egyetemi tanár Adminisztráció:

372-2500/1510 _ 372-2592 inzeltgy@chem.elte.hu

A doktori iskola bemutatása Az IOAB 1993. június 29-i ülésén három benyújtott programunkat egy közös (A típusú) programként fogadta el, és az 54, 55 és 56 kódszámon nyilvántartott programok e program alprogramjai (B típusú programok) lettek. A közös program vezetõjévé dr. Csákvári Béla egyetemi tanárt választottuk. Az eredeti elképzelésnek megfelelõen az alprogramok vezetõi a korábbi pályázók lettek, tehát a három B típusú program és vezetõik a következõk voltak: • Analitikai kémia, környezeti kémia és elektrokémia (Inzelt György, DSc) • Kémiai szintézis- és reakciómechanizmus-kutatás (Kapovits István, DSc) • Molekulák szerkezetkutatása és modellezése (Csákvári Béla, DSc) Az OAB 1994/I/18. számú állásfoglalása elismerte az ELTE alkalmasságát a kémiatudomány tudományágban doktori (PhD-) képzésre és fokozatadásra (az oklevél kelte: 1994. május 24.). A képzést 1993. október elsején megindítottuk. Év végére a 12 fõbõl álló Kémia Doktori Programtanács is megalakult. Már kezdetben olyan szabályozást alakítottunk ki, amely biztosította a magas színvonalú kutatást és oktatást, a minõség-ellenõrzést és a zavartalan – legalábbis a belsõ okok miatt fellépõ problémákat kiküszöbölõ – mûködést. A megcélzott szint egy jó nyugati egyetem PhD-képzése, illetve -fokozata volt. Ennek megfelelõen alakítottuk ki a felvételi követelményeket, a tanrendet, a kutatás folyamatos ellenõrzését, a szigorlati tárgyakat, a publikációs elvárásokat, a védési cselekmény lefolytatását, a nyilvánosság biztosítását és a gazdálkodási elveket. A MAB plénuma 2000. december 15-i rendes ülésén véleményezte az ELTE kémiai tudományok tudományágban benyújtott akkreditációra vonatkozó kérelmét, és 2000/10/III/1.3/2. sz. határozata alapján jóváhagyta Inzelt György DSc, egyetemi tanár vezetésével létesítendõ doktori iskola ideiglenes akkreditációját. A végleges akkreditáció 2002. február 22-én történt meg (MAB 2002/2/III. sz. határozat), önértékelés helyett álljon itt a bírálóbizottág véleménye: „A DI az ELTE TTK Kémiai doktori programjának szerves folytatása. A programban, az egyetem világhírû kémiai kutatásainak megfelelõen, igen komoly munka folyt, a nagyszámú végzett hallgató (49 fõ) publikációs tevékenysége példamutató. Az eddigi program és a jelenlegi iskola erõssége a nagy létszámú minõsített oktató-kutató. A DI tudományos célkitûzése ambiciózus, ugyanakkor megvalósítható. Erre biztosíték az 54 belsõ és számos külsõ alapító tag személye, eddigi munkája és tudományos minõsítése. A tervezett kutatási témák és oktatási programok a kémia széles területét felölelik a kvantumkémiától a környezeti kémiáig. A képzés minõsége biztosított, a doktoranduszok tanulmányi és publikációs elõírásai szigorúak, de reálisak.” A MAB 2008. március 28-ai határozata szerint a Kémia Doktori Iskola minden tekintetben megfelel az új törvényi követelményeknek.

TTK

524


A Kémiai Doktori Iskola az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportjának korszerû (20 éves), lágymányosi épületében (Budapest, XI., Pázmány Péter sétány 1/A) mûködik. Az épület és a laboratóriumok felszereltsége megfelelõ hátteret nyújt egy kémiai doktori iskola mûködtetéséhez. Számítógépes hálózatunk, számítógépeink száma megfelelõ informatikai hátteret képez. Kitûnõ könyvtárunkban a múlt század közepétõl megtalálhatók a kémiai folyóiratok és könyvek. A hálózati hozzáférést a folyóiratokhoz egyre nagyobb mértékben vesszük igénybe és fejlesztjük. A mûhelyháttér, vegyszer- és palackraktárunk kielégíti az igényeket. Nagy mûszerállományunk minõsége és mennyisége hazai viszonylatban jónak mondható. A doktorjelölteknek mindez rendelkezésére áll, és számukra külön dolgozószobákat is kialakítottunk– számítógéppel, hálózati hozzáféréssel.

A doktori iskola programjai • Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia vezetõ: dr. Perczel András DSc, egyetemi tanár perczel@chem.elte.hu • Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás vezetõ: dr. Surján Péter DSc, egyetemi tanár

surjan@chem.elte.hu

• Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia vezetõ: dr. Záray Gyula DSc, egyetemi tanár

zaray@ludens.elte.hu

525

TTK

Fõbb kutatási területek: • Anyagok összetételének, kiemelten természetes mátrixok (környezeti és biológiai minták, gyógyszerek, tápanyagok) összetevõinek mennyiségi és minõségi jellemzése (Záray Gyula, Perl Miklósné, Salma Imre, Torkos Kornél, Varga Margit, Tatár Enikõ, Varga Imre). • Molekulárisszerkezet-kutatás és anyagtervezés számítógépes módszerekkel (Fogarasi Géza, Náray-Szabó Gábor, Surján Péter, Baranyai András, Császár Attila, Szalay Péter, Farkas Ödön, Pongor Gábor). • Peptidek és peptidszármazékok szintézise, analitikája és szerkezetvizsgálata, szerkezeti biológiai vizsgálatok (Alzheimer-kór, immunpeptidek), peptidhormonok és -enzimek, irányított hatású daganatgátló szerek szintézise, polimer terapeutikumok, kombinatorikus kémia (Hollósi Miklós, Hudecz Ferenc, Medzihradszky Kálmán, Perczel András, Furka Árpád, Dibó Gábor, Süliné Varga Helga, Mezõ Gábor). • Szerves és szervetlen molekulák (poliheterociklusok, fémorganikus vegyületek, fluorvegyületek) szintézise és szerkezetfelderítése (Sohár Pál, Csákvári Béla, Szepes László, Rábai József, Jalsovszky István, Kotschy András, Rohonczy János, Csámpai Antal, Deckerné Majer Zsuzsa, Szabó Dénes). • Elektromosan polarizálható határfelületek molekuláris szintû tervezése, jellemzése és alkalmazása (vezetõ polimerek, polimerelektródok, bioelektrokémiai érzékelõk, gázérzékelõk, elektrokatalitikus kutatások); korróziós vizsgálatok (Inzelt György, Láng Gyõzõ, Sziráki Laura, Zsélyné Ujvári Mária). • Összetett kémiai rendszerek egyensúlyának és kinetikájának vizsgálata (oszcillációs reakciók, multistabilitás, térbeli szerkezetek), komplexegyensúlyok (biomolekulák speciációja), gyors reakciók kinetikájának tanulmányozása (femtokémia) (Orbán Miklós, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna, Kurin Krisztina, Keszei Ernõ, Turányi Tamás, Bencze László, Túri László, Barczáné Buvári Ágnes, Riedel Miklós).


• Kolloid rendszerek és határfelületi jelenségek egyensúlyi és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata (makromolekulákat tartalmazó rendszerek elõállítása, vizsgálata és alkalmazása). Nanorészecskék és -struktúrák elõállítása és dinamikus tulajdonságaik vizsgálata (Nagy Miklós, Csempesz Ferenc, Gilányi Tibor, Kiss Éva, Pászli István, Sinkó Katalin). • Nukleáris módszerek alkalmazása a kémiai szerkezetkutatásban (Mössbauer- és pozitronannihilációs spektroszkópia) (Vértes Attila, Lévay Béla, Homonnay Zoltán, Nagy Sándor, Süvegh Károly, Kuzmann Ernõ).

A doktori iskola oktatói Baranyai András egyetemi tanár, DSc Csákvári Béla professor emeritus, DSc Császár Attila egyetemi tanár, DSc Fogarasi Géza egyetemi tanár, DSc Gilányi Tibor egyetemi tanár, DSc Hollósi Miklós egyetemi tanár, az MTA tagja Homonnay Zoltán egyetemi tanár, DSc Horváth I. Tamás egyetemi tanár, DSc Hudecz Ferenc egyetemi tanár, DSc Inzelt György egyetemi tanár, DSc Keszei Ernõ egyetemi tanár, DSc Kucsman Árpád professor emeritus, DSc Láng Gyõzõ egyetemi tanár, DSc Lévay Béla egyetemi tanár, DSc Medzihradszky Kálmán professor emeritus, az MTA tagja Nagy Miklós egyetemi tanár, DSc Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, az MTA tagja Orbán Miklós egyetemi tanár, az MTA tagja Perczel András egyetemi tanár, DSc Perlné dr. Molnár Ibolya egyetemi tanár, DSc Salma Imre egyetemi tanár, DSc Sohár Pál professor emeritus, az MTA tagja Surján Péter egyetemi tanár, DSc Szabó Kálmán egyetemi tanár, DSc Szalay Péter egyetemi tanár, DSc Szepes László egyetemi tanár, DSc Turányi Tamás egyetemi tanár, DSc Vértes Attila professor emeritus, az MTA tagja Záray Gyula egyetemi tanár, DSc Barczáné Buvári Ágnes egyetemi docens, CSc Bencze László egyetemi docens, CSc Csámpai Antal habil. egyetemi docens, CSc Csempesz Ferenc egyetemi docens, CSc Csörgeiné Kurin Krisztina habil. egyetemi docens, PhD Deckerné Majer Zsuzsa egyetemi docens, PhD Dibó Gábor egyetemi docens, CSc Horváthné Otta Klára egyetemi docens, PhD Jalsovszky István egyetemi docens, CSc Kiss Éva egyetemi docens, DSc Nagy Sándor egyetemi docens, CSc Oltiné Varga Margit egyetemi docens, CSc Pongor Gábor egyetemi docens, CSc Rábai József egyetemi docens, CSc Riedel Miklós egyetemi docens, CSc Rohonczy János egyetemi docens, PhD

TTK

526

Sinkó Katalin egyetemi docens, PhD Süvegh Károly egyetemi docens, CSc Szabó Dénes egyetemi docens, CSc Sziráki Laura egyetemi docens, PhD Tatár Enikõ egyetemi docens, PhD Torkos Kornél habil. egyetemi docens, CSc Tóth Gergely egyetemi docens, PhD Túri László habil. egyetemi docens, DSc Ungvárainé Nagy Zsuzsanna egyetemi docens, CSc Varga Imre egyetemi docens, PhD Biczókné Magyar Anna tudományos fõmunkatárs, CSc Demeter Attila tudományos fõmunkatárs, CSc Farkas Ödön tudományos fõmunkatárs, CSc Fodorné Csorba Katalin tudományos fõmunkatárs, PhD Kuzmann Ernõ habil. tudományos fõmunkatárs, DSc Lendvay György tudományos fõmunkatárs, DSc Péter László tudományos fõmunkatárs, PhD Süli Mihályné Vargha Helga tudományos fõmunkatárs, CSc Kele Péter adjunktus, PhD Magyarfalvi Gábor adjunktus, PhD Mészáros Róbert habil. adjunktus, PhD Óvári Mihály adjunktus, PhD Szalai István adjunktus, PhD Szalay Roland adjunktus, PhD Tarczay György adjunktus, PhD Varga Imre adjunktus, PhD Vass Elemér adjunktus, PhD Blazsó Mariann tudományos tanácsadó, DSc Lakatosné Varsányi Magda tudományos tanácsadó, DSc Mezõ Gábor tudományos tanácsadó, DSc Schiller Róbert tudományos tanácsadó, DSc Vékey Károly tudományos tanácsadó, DSc Soós Tibor tudományos fõmunkatárs, PhD Zsély István tanársegéd, PhD Zsélyné Ujvári Mária tanársegéd, PhD Zsigrainé Vasanits Anikó tanársegéd, PhD Hajós György tudományos igazgató, DSc Iván Béla tudományos osztályvezetõ, DSc Kardos Júlia tudományos osztályvezetõ, DSc Kotschy András P. tudományos igazgató, DSc Kremmer Tibor tudományos osztályvezetõ, DSc Orosz György tudományos osztályvezetõ, CSc Pusztai László tudományos osztályvezetõ, DSc Tímári Géza laborvezetõ, CSc


Földtudományi Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Gábris Gyula a doktori iskola

381-2111, 372-2500/1797 vezetõje, egyetemi tanár http://teo.elte.hu/phd gabris@ludens.elte.hu dr. Monostori Miklósné adminisztráció

372-2500/1767 pawlik@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása

527

TTK

A Földtudományi Doktori Iskola a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által akkreditált, szervezett, illetve egyéni képzés keretében magasabb egyetemi végzettség, a doktori (PhD) tudományos fokozat megszerzésére készít fel. A képzés célja a földtudományi felsõoktatási és tudományos kutatói utánpótlás folyamatos biztosítása. A képzésben részt vevõ doktorandusz a földtudomány vezetõ oktatóinak és kutatóinak (külföldieket is beleértve) közremûködésével készül fel doktori disszertációjának elkészítésére és megvédésére. A Földtudományi Doktori Iskola belsõ tagokból, külsõ tagokból, meghívott tanárokból és a doktori iskola hallgatóiból (doktorjelöltjeibõl) álló intézmény. Az iskola fõ erõssége az oktatói gárda nemzetközi elismertsége és képviselete a nemzetközi szakmai egyesületekben, az eddigi mûködésben részt vevõ belsõ és külsõ oktatók kvalifikációja: az MTA-tagok, a tudomány doktorainak és kandidátusainak száma, valamint a külföldrõl meghívott, többségében professzori rangú szakember, a széles körû nemzetközi és teljes körû hazai szakmai és tudományos kapcsolatrendszer (21 európai és amerikai egyetemmel és kutatóintézettel áll kapcsolatban, melyek lehetõvé teszik PhD-hallgatóink számára a világ élvonalához tartozó kutatókkal való együttmûködést, az aktuális témaválasztást, valamint tanulmányaik során nemzetközi tapasztalatszerzést, ösztöndíjakat). Az iskola a modern földrajztudomány teljes kutatási spektrumát átfogó lehetõséget kínál a kutatásra, a legújabb, részben multidiszciplináris kutatási irányzatok (földrajzi környezetkutatás, geoinformatika, térképészet, meteorológia, regionális tudomány, terület- és településfejlesztés) mûvelésére is biztosított a lehetõség. Szoros együttmûködésben áll más hazai földrajzi doktori programokkal (évente Geográfus doktorandusztalálkozó, rendszeres kiadványokkal). A Doktori Iskola az országban a legteljesebb spektrumon nyújt doktori képzést és doktori szintû kutatási lehetõséget a földtan/geofizika legújabb, részben interdiszciplináris kutatási területein. A hallgatók támaszkodhatnak a tanszékeken elhelyezett, együttesen az ország legnagyobb földtudományi könyvtárának állományára, valamint azokra a nagy pályázatokon (FEFA, OTKA, FKFP stb.) beszerzett egyedi mûszerekre, amelyek a modern anyagvizsgálatokhoz nélkülözhetetlenek. Korlátlanul igénybe vehetõ az egyetem számítógépes hálózata, valamint a nagyobb számításokhoz vagy speciális kiértékelésekhez szükséges számítógépes szolgáltatás.


A Földtudományi Doktori Iskola programjai • Földrajz/Meteorológia Program, vezetõje dr. Nemes-Nagy József egyetemi tanár • Földtan/Geofizika Program, vezetõje dr. Monostori Miklós egyetemi tanár • Térképészet Program, vezetõje dr. Klinghammer István egyetemi tanár A Földtudományi Doktori Iskola doktori programjaiban folyó képzést a doktori program vezetõje irányítja. A programvezetõ tevékenységét a doktori iskola tanácsának támogatásával és azzal együttmûködve végzi. Meghatározza a programban meghirdethetõ kutatási témákat, oktatási foglalkozásokat, és felkéri a témavezetõket. A doktori programban részt vevõ doktorjelölt szakmai munkáját a témavezetõ irányítja. A témavezetõ félévenként a beiratkozás elõtt a doktorandusz leckekönyvében aláírásával jóváhagyja a felveendõ tárgyakat, amit a programvezetõ aláírásával igazol.

A doktori iskola oktatói Bartholy Judit egyetemi tanár, CSc Buda György egyetemi tanár, CSc Császár Géza egyetemi magántanár, DSc Ferencz Csaba egyetemi magántanár, DSc Gábris Gyula egyetemi tanár, DSc Galácz András egyetemi tanár, DSc Harangi Szabolcs egyetemi tanár, DSc Horváth Ferenc egyetemi tanár, DSc Illés Iván egyetemi tanár, DSc Jolánkai Géza egyetemi tanár, DSc Klinghammer István egyetemi tanár, MHAS Kubovics Imre professor emeritus, DSc Márton Mátyás egyetemi tanár, CSc Mindszenty Andrea egyetemi tanár, DSc Monostori Miklós egyetemi tanár, DSc Nemes-Nagy József egyetemi tanár, DSc Probáld Ferenc professor emeritus, DSc Szabó Mária egyetemi tanár, DSc Tóth József professor emeritus, PhD Zentai László egyetemi tanár, DSc Horváth Gergely fõiskolai tanár, CSc Ács Ferenc habil. egyetemi docens, CSc Bernek Ágnes egyetemi docens, CSc Ditrói-Puskás Zuárd egyetemi docens, PhD Dódony István habil. egyetemi docens, CSc Drahos Dezsõ ny. egyetemi docens, CSc Elek István egyetemi docens, PhD Gercsák Gábor egyetemi docens, PhD Görög Ágnes egyetemi docens, PhD Györffy János egyetemi docens, CSc Gyuró György egyetemi docens, PhD Harkányiné Székely Zsuzsanna egyetemi docens, PhD Horváth Erzsébet habil. egyetemi docens, PhD Izsák Éva habil. egyetemi docens, PhD Karátson Dávid habil. egyetemi docens, PhD Kázmér Miklós habil. egyetemi docens, DSc

TTK

528

Korompai Attila egyetemi docens, CSc Kovács Zoltán egyetemi docens, CSc Kurtán Lajos habil. egyetemi docens, CSc L. Rédei Mária habil. egyetemi docens, DSc Leél-Õssy Szabolcs egyetemi docens, CSc Lovas György Antal egyetemi docens, PhD Mádlné Szõnyi Judit egyetemi docens, PhD Mari László egyetemi docens, PhD Matyasovszky István egyetemi docens, PhD Móga János fõiskolai docens, PhD Molnár Ferenc habil. egyetemi docens, PhD Nagymarosy András egyetemi docens, CSc Papp Sándor egyetemi docens, CSc Pogácsás György egyetemi docens, CSc Práger Tamás egyetemi docens, CSc Reyes Nunez Jesus egyetemi docens, PhD Szabó Csaba egyetemi docens, PhD Szakmány György egyetemi docens, PhD Sztanó Orsolya egyetemi docens, PhD Timár Gábor habil. egyetemi docens, PhD Török Zsolt egyetemi docens, CSc Vidéki Imre egyetemi docens, PhD Weidinger Tamás egyetemi docens, CSc Weiszburg Tamás egyetemi docens, PhD Bada Gábor tudományos fõmunkatárs, PhD Fodor László habil. tudományos fõmunkatárs, PhD Hips Kinga tudományos fõmunkatárs, PhD Kis Károly ny. tudományos fõmunkatárs, CSc Kovács Sándor tudományos fõmunkatárs, CSc Lenkey László tudományos fõmunkatárs, PhD Lichtenberger János tudományos fõmunkatárs, PhD Pálfy József habil. tudományos tanácsadó, DSc Szalai Zoltán tudományos fõmunkatárs, PhD Székely Balázs tudományos fõmunkatárs, PhD T. Bíró Katalin tudományos fõmunkatárs, CSc Török Kálmán tudományos fõmunkatárs, CSc Barcza Zoltán adjunktus, PhD Bottlik Zsolt adjunktus, PhD


Csüllög Gábor adjunktus, PhD Farkas György adjunktus, PhD Galsa Attila adjunktus, PhD Jakobi Ákos adjunktus, PhD Kovács József adjunktus, PhD Mészáros Róbert habil. adjunktus, PhD Munkácsy Béla adjunktus, PhD Nagy Balázs adjunktus, PhD Szabó Pál adjunktus, PhD Telbisz Tamás adjunktus, PhD Gyõri Róbert tudományos munkatárs, PhD Koroknai Balázs tudományos munkatárs, PhD Surányi Gergely tudományos munkatárs, PhD Vekerdy Zoltán tudományos munkatárs (ITC Hollandia), PhD Bozó László megbízott elõadó, DSc Brezsnyánszky Károly tanácsadó, PhD Csontos László tanácsadó, CSc Demény Attila tudományos osztályvezetõ, DSc Gondi Ferenc irodavezetõ, PhD Haas János kutatóprofesszor, DSc Hably Lilla tárigazgató, DSc Haszpra László vezetõ fõtanácsos, DSc Hivesné Velledits Felicitász projekt geológus, PhD Horányi András osztályvezetõ, PhD Jankó Annamária igazgató-helyettes, PhD Kocsis Károly osztályvezetõ, DSc Márton Péterné laboratóriumvezetõ, DSc Müller Imre vendégprofessor, PhD

Plihál Katalin térképtár-vezetõ, PhD Pomázi István habil. szakmai fõtanácsadó, PhD Szafián Péter geofizikus, PhD Szendrei Géza fõosztályvezetõ-helyettes, CSc Szente István muzeológus, PhD Turczi Gábor fõosztályvezetõ, PhD Vörös Attila kutatócsoport-vezetõ, az MTA lev. tagja Wéber Zoltán intézetigazgató, CSc Bánné Gyõri Erzsébet PhD Barta Györgyi Bogárdi István CSc Czelnai Rudolf MHAS Dévényi Dezsõ CSc Dobosi Gábor Dövényi Zoltán CSc Dutkó András Geresdi István Horváth Ákos Huszár Tamás PhD Iványi Zsuzsanna Józsa Sándor Kertész Ádám DSc Magyar Imre PhD Major György MHAS Márton Péter Molnár Gábor Nováky Béla Pongrácz Rita Tasnádi Péter

Környezettudományi Doktori Iskola dr. Kiss Ádám a doktori iskolavezetõje, egyetemi tanár kissadam@ludens.elte.hu Förhéczné Marján Andrea adminisztráció

372-2500/6345 _ 372-2753 atomph@ludens.elte.hu

529

TTK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

372-2500/6345, 372-2772 _ 372-2753 http://teo.elte.hu/php/


A doktori iskola bemutatása A Környezettudományi Doktori Iskola programjai Környezetbiológia, programvezetõ: Környezetfizika, programvezetõ: Környezeti földtudomány, programvezetõ: Környezetkémia, programvezetõ:

Kiss Keve Tihamér egyetemi magántanár, DSc Ungár Tamás egyetemi tanár, DSc Galácz András egyetemi tanár, DSc Lévay Béla egyetemi tanár, DSc

A Környezettudományi Doktori Iskola (KDI) kutatási programja minden érdemi részletével olyan multi- és interdiszciplináris tudományos problémákhoz illeszkedik, amelyeknél több természettudományos területen mûködõ kutató együttmûködésére van szükség, és ily módon lé nyegesen gazdagítja az ELTE kutatási profilját. A kutatási súlypontok távlatosak, olyanok, amelyek valószínûleg hosszú ideig a környezettudományi érdeklõdés középpontjában lesznek, ugyanakkor már hagyományai vannak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A kutatási súlypontok ráadásul számos szálon illeszkednek egymáshoz is. Több esetben a témák szigorú szétválasztása mesterségesnek tûnik, alábbi felsorolásunkban a különválasztás csupán a világosabb kifejtés érdekében történt. A Környezettudományi Doktori Iskola kutatási programjának szerkezetét az alábbi témákhoz tartozó tudományos problémák vizsgálata fogja kialakítani. • A vizek civilizációs eredetû változásainak kutatása: a vízminõség jellemzése, az ipari, agrár- és kommunális szennyvizek és szennyezett vizek kezelése, tisztítása. Ez a vizsgálati súlypont a vizek felszíni és felszín alatti áramlásának problémájától a kémiai, fizikai, biológiai (külön figyelemmel a mikrobiológiai) szennyezések terjedésének kutatásán és a szennyvíztisztítás kérdéskörén keresztül a vízkészlet-változások tanulmányozásának multidiszciplináris témáit öleli fel. • Környezetterhelési, környezetsérülékenységi és környezetveszélyességi vizsgálatok. E szélesen értelmezhetõ témakörhöz tartoznak például a kõzetek radonkibocsátásának geokémiai, geológiai, geofizikai vonatkozásainak tanulmányozása, a felszíni energiamérlegkomponensek és légköri nyomanyagok turbulens kicserélõdései, a felszín–bioszféra–légkör kölcsönhatását befolyásoló vizsgálatok, a városi hõsziget klimatológiai és dinamikai alapú modellezése, mikroklímájának, mikrobiológiájának vizsgálata, a környezetállapotok humán vonatkozásainak követése éppúgy, mint a másodlagos nyersanyagok hasznosításának tudományos alapú elõkészítése. • Energiatakarékosság és a nem fosszilis energiaforrások kutatása. Az energetikával kapcsolatos kutatási súlypont az energetika növekvõ jelentõsége és a témakör kifejezetten multidiszciplináris jellege miatt hangsúlyos lesz a kutatási programban. A tervezett témakörök az általános energetikával kapcsolatos kérdésektõl a fosszilis energiahordozók, az atomenergia, valamint a megújuló energiaforrások természettudományos, gazdasági és társadalmi vonatkozásainak vizsgálatára terjednek ki. • Tájökológia, tájvédelem, tájléptékû természet- és környezetvédelem. A témakör a mai modern világ változásai következményeinek elõrejelzésével kíván tudományos igénnyel foglalkozni. E terület általános érdeklõdésre tart számot akkor, amikor a felmerülõ kérdéseknek már a feltevése is transzdiciplináris ismereteket tételez fel. A társadalmi környezet átalakulásának hatására létrejött változások nyomon követése komplex környezettudományi módszereket igényel, elsõsorban az antropogén (humán) hatásra kialakuló „új kör-

TTK

530


nyezet”, tájszerkezet és mûködés, ezek történeti folyamatainak és a területhasználati formák különbözõ elemeinek tanulmányozására. • Környezeti állapotok és környezeti hatások geológiai idõléptékû kutatása. Ennek a kutatási súlypontnak komoly hagyományai vannak az egyetemen. A témakör multidiszciplináris jellege nyilvánvaló. A környezeti állapot geológiai léptékben bekövetkezett változásainak megismerése komoly segítséget fog nyújtani a jövõ környezeti állapotának kialakítására irányuló tudományos, gazdasági és társadalmi erõfeszítéseknek. Megjegyezzük, hogy az elõbbi kutatási témák harmonikus együttmûködést tesznek lehetõvé az ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutatási Központjának munkájával. A Környezettudományi Doktori Iskola oktatási programjának gerincét az alapító és az alapításkor meghívott tagok doktori kurzusai alkotják. A KDI hallgatói számára a felajánlott kurzusokat szemeszterenként tematikus válogatásban kívánjuk ajánlani úgy, hogy a szükséges kreditek összegyûjtése négy félév alatt lehetséges legyen. A KDI-ben folyó oktatási tevékenység sajátossága, hogy erõsen építhet az együttmûködõ kari doktori iskolákkal való együttmûködésre. Ennek értelmében a környezettudományi doktori képzés, illetve az egyes hallgatók tudományos témájához kapcsolódó, más TTK-s doktori iskolákban ajánlott kurzusok itt is érvényesíthetõk. Hasonlóképpen, a Környezettudományi Doktori Iskola meghirdetett kurzusai egyben felajánlások a TTK együttmûködõ doktori iskoláinak hallgatói számára. A KDI oktatási programjának fontos része a külsõ, meghívott elõadók nyújtotta kurzusok rendszere. Itt elsõsorban a magyarországi környezettudományi kutatásokat végzõ centrumok minõsített tudományos munkatársaira, továbbá külföldi együttmûködõ partnereink mint meghívott elõadók kurzusaira építünk. Természetesen folyamatosan biztosítjuk doktoranduszaink számára külföldi rövid kurzusok, PhD-iskolák, részképzés formájában felvehetõ doktori tárgyak hallgatását, és ezeknek az itteni képzésben való elismertetését.

A doktori iskola oktatói Törzstagok Cserti József DSc Darvas Béla DSc, MTA Növényvédelmi KI Galácz András DSc Horváth Ákos PhD Idei Miklós DSc, MTA–TKI Peptidkémiai Kutatócsoport Jánosi Imre DSc Kajcsos Zsolt DSc, KFKI RMKI Kiss Ádám DSc

Kiss Keve Tihamér DSc, MTA–ÖBKI, Magyar Dunakutató Állomás Szabó Csaba CSc Szõkefalvi-Nagy Zoltán DSc, KFKI RMKI Tasnádi Péter CSc Török Szabina DSc, KFKI AEKI Turányi Tamás DSc Ungár Tamás DSc

Témavezetõk Farkas Zénó PhD Fodor Ferenc PhD Führer Ernõ DSc Galácz András Dsc Homonnay Zoltán DSc Horváth Ákos PhD Horváth Gergely PhD Horváth László DSc Hózer Zoltán PhD

531

TTK

Ács Éva DSc Barcza Zoltán PhD Böddi Béla DSc Csempesz Ferenc CSc Cserti József DSc Darvas Béla DSc Deme Sándor CSc Dövényi Péter PhD Farkas János PhD


Idei Miklós DSc Izsák Éva PhD Jánosi Imre DSc Józsa Sándor PhD Kajcsos Zsolt DSc Kalapos Tibor PhD Kériné Borsodi Andrea PhD Kiss Ádám DSc Kiss Keve Tihamér DSc Kovács József PhD Lányi András CSc Lendvay György DSc Lévay Béla DSc Mádlné Szonyi Judit PhD Majorosné Tóth Erika PhD Márialigeti Károly CSc Markó Viktor PhD Mészáros Róbert (meteorológia) PhD Mészáros Róbert (kémia) PhD Mihucz Viktor PhD Mindszenty Andrea DSc Móga János PhD Munkácsy Béla PhD Nagy Barnabás CSc Oltiné Varga Margit CSc Óvári Mihály PhD

Papp László MTA r. tag Pongrácz Rita PhD Puky Miklós PhD Sági László PhD Salma Imre DSc Szabó Csaba CSc Szabó Mária DSc Szalai Zoltán PhD Szentesi Árpád CSc Szigeti Zoltán DSc Szõkefalvi-Nagy Zoltán DSc Takács Sánta András PhD Tasnádi Péter CSc Tatár Eniko CSc Tél Tamás DSc Tímár Gábor PhD Török János DSc Török Szabina DSc Turányi Tamás DSc Ungár Tamás DSc Varga Imre PhD Vargha Márta PhD Weidinger Tamás PhD Weiszburg Tamás PhD Zsigrainé Vasanits Anikó

Oktatók Bodnar, Robert J. PhD Faragó Tibor CSc, KvVM Falken, Thomas professor, Bayreuth

Haspra László CSc, OMSz Köteles György DSc OSSKI Németh Tamás MTA r. tagja

Matematika Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Laczkovich Miklós a doktori iskola

381-2202/8102 vezetõje, egyetemi tanár Szûcs Judit adminisztráció t 3.510

381-2202/8102 _ 381-2174/8074

A doktori iskola bemutatása Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematika Doktori Iskolája (eredetileg Matematika doktori program néven) 1993-ban jött létre. A Doktori Iskola oktatási tevékenysége felöleli az elméleti és alkalmazott matematika nagy részét, beleértve a számítógép-tudományt, kombinatorikus opti-

TTK

532


malizálást, a statisztikus és matematikai fizikát is. A Matematika Doktori Iskola mûködésében több mint száz oktató és csaknem ugyanennyi témavezetõ vesz részt. Az oktatók és témavezetõk nagy többsége az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársai közül kerülnek ki, de az iskola tevékenységében más intézmények (MTA SZTAKI, Budapesti Mûszaki Egyetem, sõt néhány külföldi egyetem) munkatársai is részt vesznek. A Matematika Doktori Iskolában folyó oktatás és kutatás színvonala nemzetközi mércével is igen magas. Az iskola hallgatói eddig több száz dolgozatot publikáltak, többségüket elismert nemzetközi folyóiratokban. Az elkészült disszertációk a világ bármely PhD-programjában megállnák a helyüket.

A Matematika Doktori Iskola programjai Elméleti matematika, vezetõ: Alkalmazott matematika, vezetõ:

Szücs András MTA, egyetemi tanár Michaletzky György DSc, egyetemi tanár

A doktori iskola oktatói Csörgõ Piroska egyetemi docens, kandidátus Faragó István habil. egyetemi docens, az MTA doktora Fialowski Alice egyetemi docens, kandidátus Freud Róbert egyetemi docens, kandidátus Fullér Róbert egyetemi docens, kandidátus Gács András egyetemi docens, PhD Grolmusz Vince egyetemi docens, az MTA doktora Hegedûs Csaba egyetemi docens, kandidátus Hermann Péter egyetemi docens, kandidátus Illés Tibor egyetemi docens, PhD Jordán Tibor habil. egyetemi docens, az MTA doktora Károlyi Gyula egyetemi docens, kandidátus Keleti Tamás egyetemi docnes, PhD Király Zoltán egyetemi docens, PhD Kiss György egyetemi docens, PhD Márkus László egyetemi docens, kandidátus Móri Tamás egyetemi docens, kandidátus Simon Péter egyetemi docens, PhD Stipsicz András habil. egyetemi docens, az MTA doktora Szalay Mihály egyetemi docens, kandidátus Sziklai Péter egyetemi docens, kandidátus Szombatiné Kovács Margit egyetemi docens, kandidátus Verhóczki László egyetemi docens, PhD Vizvári Béla habil. egyetemi docens, kandidátus Zempléni András egyetemi docens, kandidátus Fábián Csaba adjunktus, PhD Moussong Gábor adjunktus, PhD Prokaj Vilmos adjunktus, PhD Balog Antal az MTA doktora Csáki Endre a tudomány doktora Gerencsér László az MTA doktora Gyõri Ervin az MTA doktora Németi István az MTA doktora Simonovics Miklós az MTA rendes tagja Andréka Hajnal megbízott óraadó, az MTA doktora

533

TTK

Balla Katalin egyetemi tanár Bezdek Károly egyetemi tanár, az MTA doktora Bognár Mátyás ny. egyetemi tanár, a matematika tudományok doktora Böröczky Károly egyetemi tanár, az MTA doktora Császár Ákos professor emeritus, az MTA rendes tagja Frank András egyetemi tanár, a matematika tudományok doktora Fried Ervin professor emeritus, az MTA doktora Halász Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Juhász István c. egyetemi tanár, az MTA doktora Kiss Emil egyetemi tanár, az MTA doktora Laczkovich Miklós egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Lovász László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Michaletzky György egyetemi tanár, az MTA doktora Nemetz Tibor egyetemi tanár, az MTA doktora Pálfy Péter Pál egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja Prékopa András professor emeritus, az MTA rendes tagja Sárközy András egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Sebestyén Zoltán egyetemi tanár, az MTA doktora Simon László egyetemi tanár, az MTA doktora Stoyan Gisbert egyetemi tanár, a matematika tudományok doktora Szenthe János egyetemi tanár, az MTA doktora Szõnyi Tamás egyetemi tanár, az MTA doktora Szûcs András egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja T. Sós Vera c. egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Ágoston István egyetemi docens, kandidátus Arató Miklós egyetemi docens, kandidátus Buczolich Zoltán egyetemi docens, az MTA doktora Csikós Balázs habil. egyetemi docens, kandidátus


Meghívott oktatók Csiszár Imre egyetemi tanár Pach László egyetemi tanár Recski András egyetemi tanár Székely László egyetemi docens Bíró András Csimaz László Farkas Miklós Fritz József Galántai Aurél Gyõri Kálmán Hajnal András Horváth Zoltán

TTK

534

Katona Gyula Kovács Erzsébet Makai Endre Major Péter Magyar Zoltán Márki László Pintz János Pyber László Ruzsa Imre Soukup Lajos Tóth Bálint

TENYKONYV 2009/2010 - kari  
TENYKONYV 2009/2010 - kari  

Az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem evkonyve - kari resz

Advertisement