Issuu on Google+

Agrárjogi Tanszék

ÁJK

59 Þ 554

Állam- és Jogtudományi Kar 66

Alkotmányjogi Tanszék

67

Állam- és Jogelméleti Tanszék

69

Büntetõ Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Büntetõjogi Tanszék

73

Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék Filozófia Tanszék

75

77

Idegen Nyelvi Lektorátus

78

Jogszociológiai Tanszék

79

Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék Közigazgatási Jogi Tanszék Kriminológiai Tanszék

80

82

85

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Nemzetközi Jogi Tanszék

86 88

90

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Pénzügyi Jogi Tanszék

Polgári Jogi Tanszék

MTA-ELTE kutatócsoport

94

95

Politikatudományi Intézet Római Jogi Tanszék

91

92

Polgári Eljárásjogi Tanszék

Doktori iskolák

70

98

101 102

103

57


ÁJK


ÁJK

+ 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500 _ 411-6515, 411-6500/3053 dttitk@ajk.elte.hu www.ajk.elte.hu

A kar története A kezdetben hittudományi és bölcsészettudományi karból álló egyetem fejlõdésének fontos állomása a Lósy és Lippay prímások hagyatékából 1667-ben alapított jogi kar felállítása. A kar programjában jelentõs súllyal szerepelt a hazai anyagi és eljárási jog oktatása, a kánonjog és a római jog mellett. Kitûzött célja volt az egyetemnek a közös jog tételeivel a hazai jog hiányait és érdességét orvosolni, tehát a recepciós-jogegységesítõ törekvések érvényre juttatása a jogtanításon keresztül. Annak ellenére, hogy az egyetemi oktatás megindítása óriási jelentõségû a magyar jogi mûveltség szempontjából, nem feledhetõ, hogy az évtizedekig tartó kurzusok a maguk tucatnyi hallgatójával hosszabb ideig nem tudták döntõen befolyásolni a magyar jogismerõ rétegeket. 1872-ig egyedül e karon oktattak egyetemi színvonalú állam- és jogtudományokat, csak ekkor nyílt meg a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Kolozsvárott. A jogi stúdiumok differenciálódása az egyetemi oktatásban, s az ennek megfelelõ katedrák kialakulása a 19. század utolsó harmadában és a 20. század elsõ felében történt meg. A jog- és államtudományi kar elnevezés is tükrözte azt a folyamatot, amelyben az alapvetõen jogi tudományok mellé utóbb felzárkóztak az államtudományok. 1667-ben az egyetem vezetése még csak a kánonjog (Preyschaff Ferdinand ) és a római jog (Textor [Takács] Ádám János) oktatásáról gondoskodott, dacára az alapítólevélben foglalt utasításnak, mely négy tanár alkalmazását tartotta szükségesnek. A hazai jog tanítása 1672ben vehette kezdetét, két tanszéken: a hazai jog elmélete elnevezés mellett a magyar anyagi jog, a hazai jog gyakorlata cím alatt pedig a törvénykezési jog (Dvornikovics Mihály, majd Janikovics Ignác gondozásában). A Ratio Educationis (1777) kibocsátásig öt tanszéken folyt az oktatás: a kezdettõl mûködõ Római jogi és Egyházjogi tanszékeken, valamint a hazai jog két tanszékén. Az 1770. évi norma studiorum rendelkezett a természetjog tantervbe illesztésé rõl is, mely ezek után önálló tanszéket kapott. A Ratio Educationis új tantervrõl gondoskodott. Eszerint akár a kar öt rendes tanára mellé felvehetõ, ún. rendkívüli tanárok segítségével is, új tárgyakat kell tanítani. A római jog tanárának kötelességévé tette a büntetõjog önálló oktatását, a hazai jog tanárának kiemelten kellett foglalkoznia az európai államok statisztikájával és a magyar közjog elveivel. A kar már ekkor szorgalmazta a magyar jogtörténet számára szervezendõ külön tanszék szervezését is, ehhez azonban a királynõ nem járult hozzá. A vizsgarendszerben három vizsgatípust különítettek el: a heti kérdezéseket, a havi vitatkozásokat és az év végi vizsgákat. A doktori szigorlatról ekkor rendelkeztek elsõ ízben: a doktori fokozat elnyerésére három szigorlatot kellett letenni: egyet a természetjog és egyházjog stúdiumából, egyet a római jog és a büntetõjog anyagából, s végül egy harmadikat a hazai jog elméleti és gyakorlati kérdéseibõl, valamint az európai statisztika körébõl. Ettõl fogva a kar folyamatosan gyarapodott, mind több és több tárgy oktatását kezdték meg a professzorok; többségükben az udvar által szorgalmazott tárgy volt, de lassan bõvülni kezdett a magyar jog és jogtörténet stúdiumainak köre is. A tárgyak és a tanszékek száma nem állott szoros összefüggésben: idõrõl idõre egy-egy professzor három-négy tárgyat is oktathatott. A meggyökerese59


ÁJK

dett, elfogadott tárgyak mögé azonban hamarosan tanszéket is szerveztek, s a huszadik századra kialakult az a gyakorlat, hogy a fõtárgyként oktatott tanszakok önálló tanszékekkel rendelkeztek. A századfordulóra kialakult tanszéki struktúra a következõ volt: Államszámviteltan, Büntetõjog és bûnvádi eljárás, Egyházi jog, Európai és magyar alkotmány- és jogtörténet, Jogfilozófia, Közigazgatási jog, Pénzügyi jog, Közgazdaság- és pénzügytan, Magyar közjog, Magyar magánjog, Osztrák jog, Polgári törvénykezési jog, Politikai tudományok, Római jog, Statisztika. Az eredendõen jogtudományokat oktató karral szemben az állam folyamatosan hangoztatta igényét az állami szolgálatra képzett hivatalnokok oktatására vonatkozóan. Ez tetten érhetõ már Mária Terézia és II. József reformjaiban, de hasonlóképpen az önkényuralom éveiben. A dualista állam magyar oktatáspolitikájának ugyanezen forrásból fakadó jellegzetes intézménye volt a bifurkáció. 1875-tõl a jog- és államtudományi karok hallgatói az alapvizsgák letételéig egységes tanterv szerint végezték tanulmányaikat, azt követõen kezdõdött meg a specializáció. (A két alapvizsgát az elsõ, illetve második tanév végén kellett letenni, az elsõt a jogtörténeti stúdiumokból és római jogból, a másodikat jogbölcselet, közjog és közgazdaságtan tárgyakból.) Aki a két alapvizsgálatot kiállotta, bizonyította alkalmasságát a további tanulmányokra s a szakosodásra jogtudományi, államtudományi irányba vagy mindkettõ területén. A tanulmányokat államvizsgálatok zárták. A miniszteri elképzelések jegyében az államtudományi doktorátushoz jogtudományi államvizsga, s fordítva, a jogtudományi doktori szigorlathoz államtudományi államvizsgálat sikeres letétele volt szükséges. A két államtudományi szigorlat során a következõ tárgyak szerepeltek vizsgatárgyként: bölcseleti jogtan, magyar közjog, politika, valamint közgazdaságtan és pénzügytan, magyar és osztrák állam statisztikája, magyar közigazgatási és pénzügyi jog. A jogtudományi doktorátushoz három szigorlatot kellett letenni: bölcseleti jogtan a nemzetközi joggal, római jog, egyházjog; magyar közjog, magyar magánjog, osztrák polgári jog; büntetõjog és eljárás, váltó- és kereskedelmi jog, magyar polgári törvénykezés. A jogtudományi doktorátus mellett az államtudományi végzettség csak kis doktorátust biztosított. Az igazságszolgáltatásban elhelyezkedni csupán a jogtudományi doktorátussal lehetett (bírói pályára vonatkozóan: 1869:4. tc., 1874:24. tc., ügyvédire: 1874:34. tc., a közjegyzõire 1874:35. tc.); az államtudományi doktorátus a közigazgatási fogalmazói karba való bekerülésre jogosított. Ezt a viszonylag könnyebben megszerezhetõ végzettséget vették célba a mezeizõ joghallgatóság tömegei. Ezt az éles bifurkációt 1946-ban váltotta föl az egységes állam- és jogtudományi doktorátus. 1948-ban felszámolták az alapvizsgákat, s helyette a kollokviumi szigorlati szisztémát honosították meg, aminek következményeképpen a vizsgák száma megkétszerezõdött. 1952-ben a doktori szigorlati rendszert is megváltoztatta a kormány, s helyette négytárgyas államvizsgát, valamint szakdolgozat megírását és megvédését rendszeresítette. Az oktatók száma folyamatosan növekedett. A kezdeti négy tanárból elõbb tucatnyivá, majd százat is meghaladóvá vált a kar tanári létszáma. A tanszékre kinevezett, fõtárgyat tanító rendes tanárok mellett hamarosan megjelentek a rendkívüli tanárok, a magántanárok, a címzetes tanárok. E bonyolult rendszert 1951-ben váltotta föl a jelenlegi kategorizálás: a egyetemi tanár és egyetemi docens megjelölés vált használatossá a minõsített oktatók megnevezésére. A tanév hagyományosan két féléves volt. A téli félév októberben kezdõdött és a húsvéti ünnepek választották el a nyáritól, mely azután július végéig húzódott. A szünidei hónapok augusztus és szeptember voltak. 1876-ban, a gimnáziumi és reáliskolai oktatásról szóló törvény tanulmányi idõre vonatkozó rendelkezéseivel párhuzamosan rendezték a mindmáig általánosan elfogadott tanulmányi rendet, mely július–augusztust határozta meg szünidõként, s a két félév közötti határvonalat januárban állapították meg (elsõ félév: szeptember 1.–január 10., második: január 11.–június 15.). 60


61

ÁJK

1948 tavaszán a politikai változások a felsõoktatás átalakítását is magukkal hozták. A reform deklarált célja volt a demokratikus forradalom szocialista forradalommá fejlõdésének érvényesítése a felsõoktatás területén is; a népi demokrácia szükségleteivel összhangban álló tervszerû, a korábbinál színvonalasabbnak tartott szakképzés meghonosítása. A történelem furcsa fintora volt, hogy a reform egyik lényeges elemének tekintették a Mûegyetem Közgazdaságtudományi Kara közigazgatási osztályának felszámolását, s ezzel együtt a közigazgatási képzésnek a jogi karokra telepíttetését. A változás a kar elnevezésében is megjelent: a jogi fakultások hivatalos elnevezése jog- és közigazgatás-tudományi karra módosult. A szerkezeti átszervezés mellett egy bifurkációs elgondolás is megvalósult; a negyedik szemesztertõl kezdve kettéválasztották a jogi és a közigazgatási szakképzést. Két évvel tehát az államtudományi és jogtudományi szakosodás felszámolása után, most jogtudományi és közigazgatási szakképzésre vált szét az oktatás. A bifurkáció azután 1955-ben a jogi fakultásokon egyszerre szûnt meg, s ezzel egyidejûleg valamennyi kar neve Állam- és Jogtudományi Karra változott. Ugyanakkor a közigazgatási oktatás felerõsítése segítségére volt a karnak a túlélésben. A jogtudományok fejlõdését kedvezõtlenül befolyásolta a merev ideológiai megközelítés, a jogászképzés állandó reformok tárgyává lett a politikai kontroll alatt; az állam elhalásáról, a jogászság korábbi retrográd szerepérõl szóló tanítás a kritika állandó céltáblájává tette a kart s általában a jogi oktatást. (1950 és 1956 között még a doktori cím adományozását is megszüntették.) Az 1950–53. évi reformok keretében még a formális egyetemi autonómiát is megszüntette a 274/1950. (XI. 23.) MT rendelet, a dékán kinevezését szakminiszteri hatáskörbe utalva. Másfelõl viszont a gazdaság államosításával együtt járó adminisztratív megközelítés, a közigazgatás ezzel együtt járó expanziója kedvezett a felsõfokú közigazgatási szakemberképzés kibõvítésének. Ezzel együtt a kar iránti érdeklõdés folyamatosan csökkent: 1950-ben például a VKM által megjelölt felvételi keretszám 22%-a jelentkezett csak a karra, a jelentkezõk közötti válogatás lehetõsége lehetetlenné vált. Ezzel egy idõben honosították meg a karon a levelezõ és esti tagozatos képzést, melynek akkor kimondott célja volt a felsõfokú végzettséget feltételezõ munkakörben dolgozó káderek, kiemelt munkás- és parasztkáderek szakképzése, a bírói és ügyészi akadémiák gyorsított tanfolyamain végzett bírák és ügyészek utánképzése. A hatvanas évek második felének politikai reformmozgásai elõsegítették a kar reputációjának fokozatos visszanyerését. A kidolgozás alatt álló, majd bevezetett új gazdasági mechanizmus és új gazdaságirányítási rendszer egyfelõl kiváltotta a felsõoktatás alapvetõ reformját, másfelõl a mind nagyobb mozgástérrel rendelkezõ civil szférában megnövelte a jogászok szerepét. Ez a folyamat azóta töretlenül folytatódik, s a politikai rendszerváltás biztosította társadalmi környezeti változás meghatványozták az érdeklõdést. Ezzel ellentétes hatások is érvényesülnek: a rendszerváltást követõen kaput nyitott öt új kar és képzési hely, jelentõs konkurenciát állítva a karnak. A versenyben a túljelentkezés nagymértékben apadt. Az 1997-ben még tizenötszörös túljelentkezésbõl mára mintegy három és félszeres lett, de az ország jogi karai közül – a felvételizõk aránya alapján – ma is az ELTE jogi kara a legnépszerûbb jogi kar, itt a legmagasabb a felvételi ponthatár, egyszersmind a jogi karok közül messze az ELTE jogi karán a legmagasabb az államilag finanszírozott nappali jogász létszámkeret is. A jelenlegi arányok azonban már évek óta jellemzik meglehetõs szilárdsággal a fakultást, míg más karokon komoly ingadozások tapasztalhatók. Az ELTE Államés Jogtudományi Kar 1995-ben a gyõri Széchenyi István Fõiskolával együttmûködési szerzõdést kötött, melynek keretében megindult a gyõri tagozatos jogászképzés. A gyõri fõiskola 2002. január 1-jétõl Széchenyi István Egyetemként mûködik, és elindította a saját jogászképzését. Ennek következtében karunk gyõri kihelyezett tagozata felmenõ rendszerben megszûnt, az utolsó gyõri ELTE-s évfolyam 2006-ban végzett.


ÁJK

A politikai rendszerváltás utáni jelentõs változás volt a karon a politológia oktatásának bevezetése (évfolyamonként 100 fõ) és a társadalombiztosítási fõiskolai szakon (illetve újabban egy ennek megfelelõ BA-szakon, valamint igazságügyi igazgatási BA-szakon is) rendszeres képzést folytat a kar (évfolyamonként 150 fõ). A mintegy 4000 hallgatót 102 fõfoglalkozású közalkalmazott egyetemi oktató, 11 nyelvtanár és 14 professor emeritus oktatja.

A kar vezetése Dr. Király Miklós dékán, egyetemi tanár

411-6516 deka@ajk.elte.hu Dr. Dezsõ Márta nemzetközi ügyek dékánhelyettese, tanszékvezetõ, egyetemi tanár

411-6504

Dr. Földi András tanulmányi ügyek dékánhelyettese, egyetemi tanár

411-6503 andras.foldi@ajk.elte.hu

Dr. Varga István tudományos ügyek dékánhelyettese, tanszékvezetõ, egyetemi docens

411-6522 vargai@ajk.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Dezsõ Márta egyetemi tanár Karácsony András egyetemi tanár Király Miklós egyetemi tanár Mezey Barna egyetemi tanár Rácz Lajos egyetemi tanár Fazekas Marianna habil. egyetemi docens Fleck Zoltán habil. egyetemi docens Fürész Klára egyetemi docens Nagy Marianna egyetemi docens Steiger Judit habil. egyetemi docens Vass János habil. egyetemi docens Darázs Lénárd adjunktus Fazekas József adjunktus Fülöp Gábor adjunktus Gyulavári Ágnes adjunktus Hack Péter adjunktus Holé Katalin adjunktus

62

Margitán Éva adjunktus Németh Ágnes adjunktus Papp Zsuzsanna adjunktus Somlai Zsuzsanna adjunktus Székely László adjunktus Szabó Zoltán csoportvezetõ Berkes Ákos HÖK-delegált Csetneki Petra HÖK-delegált Kocsis Richard HÖK-delegált Maróti Gábor HÖK-delegált Nyúl Erzsébet HÖK-delegált Palócz Péter HÖK-delegált Petrovics Nándor HÖK-delegált Rabóczki Bence HÖK-delegált Sütõ Réka HÖK-delegált Szikora Teodóra HÖK-delegált Varga András HÖK-delegált


ÁJK

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8009 _ 483-8010 h–cs: 9–16; p: 9–12 ajkhok.elte.hu hok@ajkhok.elte.hu Fáy Gergely Futó Balázs Kocsis Richárd Molnár Anita Nagy Ivett Petrovics Nándor Rabóczki Bence Sütõ Réka Szegedi Máté Tevan Eszter Ughy Márton Varga András

Berkes Ákos elnök akos.berkes@gmail.com

06-30-523-8669 Õsze Erzsébet irodavezetõ orzsi@ajk.elte.hu

faygergely@gmail.com

06-70-316-8345 sportügyi elnökhelyettes futo.balazs@vivimail.hu

06-30-329-9290 oktatási elnökhelyettes richard.kocsis@t-online.hu

06-30-523-9801 külügyi elnökhelyettes molnar.anita0407@gmail.com

06-30-820-3258 elnöki ügyvivõ ivettchen@citromail.hu

06-70-317-5321 kommunikációs elnökhelyettes nandorpetrovics@gmail.com

06-30-684-7810 gazdasági elnökhelyettes b.raboczki@chello.hu

06-30-684-7821 szociális elnökhelyettes girlwithname@gmail.com

06-30-768-9086 rendezvényszervezõ mate.szegedi@gmail.com elnökhelyettes

06-20-938-1695 kulturális elnökhelyettes eszt@hotmail.com

06-20-955-6901 informatikai ügyvivõ marton.ughy@gmail.com

06-20-414-5286 politológus elnökhelyettes ciccomaci@gmail.com

06-30-405-5136

Jurátus-szerkesztõ

Évfolyamképviselõk Nyúl Erzsébet

jogász I. évfolyam

Marton Zsófia

jogász II. évfolyam

Gubik László

jogász III. évfolyam

Szikora Teodora

jogász IV. évfolyam

Bordás Gábor

jogász V. évfolyam

zse01@citromail.hu

06-30-530-8657 marton.zsofia88@gmail.com

06-70-297-3226 gubaiss@gmail.com

06-70-554-6747 teodorasz@gmail.com

06-30-677-6426 bordasg85@gmail.hu

06-70-215-1286 63


ÁJK

Hrenyu Attila

Politológus

Rabóczki Bence

PhD

institucio@gmail.com

06-30-547-8329 b.raboczki@chello.hu

06-30-684-7821

EHÖK közgyûlési tagok Berkes Ákos Gubik László Kocsis Richard Rabócczki Bence Szegedi Máté

06-30-523-8669

06-70-554-6747

06-30-523-9801

06-30-684-7821

06-30-768-9084

akos.berkes@gmail.com gubaiss@citromail.hu richard.kocsis@t-online.hu b.raboczki@chello.com mate.szegedi@gmail.com

06-30-523-8669

06-30-422-5096

06-30-523-9801

06-30-378-9589

06-30-530-8657

06-20-521-8108

06-30-684-7810

06-30-684-7821

06-30-768-9086

06-30-677-6426

06-30-405-5136

akos.berkes@gmail.com cspetra@citromail.hu richard.kocsis@t-online.hu gabwee@yahoo.com zse01@citromail.hu peternet@freemail.hu nandorpetrovics@gmail.com b.raboczki@chello.com girlwithname@gmail.com teodorasz@gmail.com ciccomaci@gmail.com

Kari Tanács tagok Berkes Ákos Csetneki Petra Kocsis Richard Maróti Gábor Nyúl Erzsébet Palócz Péter Petrovics Nándor Rabóczki Bence Sütõ Réka Szikora Teodóra Varga András

A kar hivatalai Tanulmányi Hivatal + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8000/4635 h, sz: 13–15.30; p: 9–11 vizsgaidõszakban: h–p: 10–12

dr. Kóczián Lilla hivatalvezetõ

Dékáni Titkárság + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6516/2596

64

dr. Kovács Norbert titkárságvezetõ


ÁJK

Gazdasági Osztály + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8000/4652

Szabóné Krupa Ágnes osztályvezetõ krupa@ajk.elte.hu

Egyéb hivatalok Nemzetközi Osztály + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8019 erasmus@ajk.elte.hu

Robotka Andrea osztályvezetõ

Tudományszervezési csoport + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8025 ildikoberci@ajk.elte.hu

dr. Varga István dékánhelyettes, tanszékvezetõ, egyetemi docens

Informatikai csoport + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500/2053

Szabó Zoltán csoportvezetõ szzolo@ajk.elte.hu

Felvételi és Pályázatkövetési Iroda + 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.

483-8017

dr. Völgyesi Levente irodavezetõ lvolgyesi@ajk.elte.hu

Kari könyvtár + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6505 h–cs: 10–19; p: 10–16

Jägerné Fürstner Krisztina könyvtárvezetõ

65


ÁJK

Agrárjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t fszt. 18–19.

411-6514, 411-6500/2445 bankuti@ajk.elte.hu

dr. Vass János tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

411-6514/2692 agjvez@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Domé Györgyné professor emeritus Szövetkezeti jog Agrárjog

2693 judit@ajk.elte.hu t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Kurucz Mihály egyetemi docens

2796 kurucz@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 18. Agrárjog bejelentkezés alapján Európai telekkönyvi rendszerek és a magyar ingatlan-nyilvántartási jog Rét i Mária egyetemi docens

2445 rmaria@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján Az Európai Unió és az egyes tagállamok szövetkezeti szabályozása A szociális gazdaság és annak szervezeti jogi keretei, különös tekintettel a szociális szövetkezet magyar és nemzetközi szabályaira A magyar szövetkezeti szabályozás fejlõdéstörténete Vass János habil. egyetemi docens Szövetkezeti jog Agrárjog Különös termõföldek és különös haszonvételek

2692 agjvez@ajk.elte.hu t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Farkas Gergely tanársegéd Szövetkezeti jog Agrárjog Az EU közös agrárpolitikája

3249 gers@ajk.elte.hu t fszt. 18. bejelentkezés alapján

Nagy Krisztina tanársegéd

2445 nagy.krisztina@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján A mezõgzadasági szövetkezetekre vonatkozó közösségi és hazai szabályozás, különös tekintettel a marketingszövetkezetekre 66


ÁJK

PhD-hallgatók Kapitány Gabriella PhD-hallgató Szövetkezeti jog Agrárjog A felszín alatti vizek védelme

2445 kapitanyg@ajk.elte.hu t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Komári Ágnes PhD-hallgató

2445 agnes.komari@ajk.elte.hu Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján A géntechnológia agrárjogi szabályozása Longa Anna PhD-hallgató Szövetkezeti jog Agrárjog Összehasonlító szövetkezeti jog, a szövetkezetek nemzetközi és magyar szabályozása

2445 t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Réder Erika PhD-hallgató

2445 Szövetkezeti jog t fszt. 19. Agrárjog bejelentkezés alapján A szociális szövetkezet jogintézményének szabályai, különös tekintettel a francia szabályozásra Ribai Csilla PhD-hallgató Agrárjog A közös tulajdon szabályairól, különös tekintettel a termõföldre is

2445 t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Sándor Csaba PhD-hallgató Agrárjog A halászati jog és a vadászati jog

2445 t fszt. 19. bejelentkezés alapján

Alkotmányjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 307.

411-6504, 411-6500/2448 ajt.zsuzsa@ajk.elte.hu

dr. Dezsõ Márta tanszékvezetõ, egyetemi tanár

3057 ajt.dezsomarta@ajk.elte.hu

67


ÁJK

A tanszék oktatói Sári János professor emeritus Alkotmányjog

2779 sari.janos@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Dezsõ Márta egyetemi tanár Alkotmányjog

3057 ajt.dezsomarta@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Kukorelli István egyetemi tanár Alkotmányjog

3138 kukorelli.istvan@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Fürész Klára egyetemi docens Alkotmányjog

3259 ajt.fureszklara@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Papp Imre adjunktus Alkotmányjog

3144 pappimre@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Somody Bernadette tanársegéd Alkotmányjog

3144 somodyb@ajk.elte.hu t 307. bejelentkezés alapján

Vincze Attila tanársegéd Alkotmányjog

2779 vincze.attila@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Holló András meghívott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

Potje László megbízott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

2448 t 307. bejelentkezés alapján

Schanda Balázs meghívott elõadó Alkotmányjog Soltész István meghívott elõadó Alkotmányjog

68

2448 t 307. bejelentkezés alapján


2448 t 307. bejelentkezés alapján

Szabó Máté Dániel meghívott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

Szegvári Péter megbízott elõadó Alkotmányjog

2448 t 307. bejelentkezés alapján

ÁJK

Somogyvári István meghívott elõadó Alkotmányjog

Állam- és Jogelméleti Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6507, 411-6500/2507 nkatalin@ajk.elte.hu

dr. Szilágyi Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2531 szilp@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Samu Mihály professor emeritus Állam- és jogelmélet

2508 t 402. bejelentkezés alapján

Takács Péter egyetemi tanár Állam- és jogelmélet

2599 tuddh@ajk.elte.hu t 501. bejelentkezés alapján

Zsidai Ágnes habil. egyetemi docens Állam- és jogelmélet

2507 zsidaiagnes@ajk.elte.hu t 401. bejelentkezés alapján

Czine Gáspár adjunktus Állam- és jogelmélet

2508 czinegaspar@t-online.hu t 402. bejelentkezés alapján

Fazekas József adjunktus Állam- és jogelmélet

2582 potter@ajk.elte.hu t 501. bejelentkezés alapján

Tamás András tudományos tanácsadó Állam- és jogelmélet

2507 andras.tamas@uni-corvinus.hu t 501. bejelentkezés alapján 69


ÁJK

Szentpéteri Ádám tanársegéd Állam- és jogelmélet

2507 adam.szentpeteri@creditime.hu t 501. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Daragó Dénes PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 darago@mail.tvnet.hu t 401. bejelentkezés alapján

Fehér József megbízott elõadó Állam- és jogelmélet

2507 drfeherj@axelero.hu t 401. bejelentkezés alapján

Orbán Miklós PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 miklos.orban@bt.com t 401. bejelentkezés alapján

Pintér Beatrix PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 p.beatrix@gmail.com t 401. bejelentkezés alapján

Rátai Balázs PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 jab@carneades.hu t 401. bejelentkezés alapján

Varga Endre PhD-hallgató Állam- és jogelmélet

2507 varendre@freemail.hu t 401. bejelentkezés alapján

Büntetõ Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 219–220.

411-6511, 411-6500/2602 dhbne@ajk.elte.hu

70

dr. Kabódi Csaba tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2407 kabodi@ajk.elte.hu


ÁJK

A tanszék oktatói Erdei Árpád professor emeritus Büntetõ eljárásjog

2406 erdeia@ajk.elte.hu t 219. sz: 13–15

Király Tibor professor emeritus Büntetõ eljárásjog

2735 t 219. bejelentkezés alapján

Molnár József professor emeritus Kriminalisztika

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Finiszter Géza egyetemi docens Kriminalisztika

2497 finiszter@okri.hu t 220. p: 13–14

Kabódi Csaba habil. egyetemi docens Büntetõ eljárásjog Büntetés-végrehajtási jog

2407 kabodi@ajk.elte.hu t 220. cs: 10–12

Lõrincz József habil. egyetemi docens Büntetés-végrehajtási jog

2497 lowiz@t-online.hu t 220. cs: 11–12

Hack Péter egyetemi adjunktus Büntetõ eljárásjog

2497 hpeter@ajk.elte.hu t 220. p: 12–14

Holé Katalin egyetemi adjunktus Büntetõ eljárásjog

2735 holekata@ajk.elte.hu t 219. bejelentkezés alapján

Mohácsi Barbara PhD-hallgató Büntetõ eljárásjog

2735 mbarbara@ajk.elte.hu t 219. bejelentkezés alapján

Bencze Istvánné tanszéki elõadó

2602 dhbne@ajk.elte.hu t 220. h–cs: 9.30–11.30

71


ÁJK

Megbízott óraadók Balogh István igazságügyi orvosszakértõ Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Boros János egyetemi docens (PPKE) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Csernyánszky Lajos ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetés-végrehajtási jog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Gazdag Tibor minisztériumi osztályvezetõ (IRM) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Illés Melinda kiemelt fõreferens (IRM) Büntetés-végrehajtási jog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Jován László ügyvéd Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Liziczay Sándor bíró (Budaörsi Városi Bíróság) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Márki Zoltán bíró (Legfelsõbb Bíróság) Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Medgyesi András ügyvéd Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Nyíri Sándor nyugállományú kerületvezetõ ügyész Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

Sódor István Fellebbviteli Fõügyészség vezetõje Büntetõ eljárásjog

2602 t 220. bejelentkezés alapján

72


2602 t 220. bejelentkezés alapján

Takács Jolán büntetés-végrehajtási bíró (Fõvárosi Bíróság) Büntetés-végrehajtási jog

2602

ÁJK

Szûcs István Ádám csoportvezetõ bíró (PKKB) Büntetõ eljárásjog

t 220. bejelentkezés alapján

Turi András rendészeti szakállamtitkár (IRM) 2602 Büntetõ eljárásjog t 220. bejelentkezés alapján

Büntetõjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t II. em. 201–202., 216., 222–223.

411-6508, 411-6500/2405 _ 411-6590

dr. Gellér Balázs tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2608 t 201. jbgeller@ajk.elte.hu Szalontai Istvánné tanszéki adminisztrátor

A tanszék oktatói Békés Imre professor emeritus Büntetõjog

2509 t 216.

bekesimre@ajk.elte.hu

Bárd Károly habil. egyetemi docens Büntetõjog

3148 t 223.

bard@ajk.elte.hu

Busch Béla habil. egyetemi docens Büntetõjog

2429 t 223.

buschb@ajk.elte.hu

Gellér Balázs habil. egyetemi docens Büntetõjog

2608 t 201.

jbgeller@ajk.elte.hu

Györgyi Kálmán egyetemi docens Büntetõjog

2724 t 216.

gyorgyi@ajk.elte.hu

Ligeti Katalin egyetemi docens Büntetõjog

2405 t 222.

kligeti@ajk.elte.hu

73


ÁJK

Morvai Krisztina egyetemi docens Büntetõjog

2723 t 202.

kmorvai@ajk.elte.hu

Belovics Ervin egyetemi adjunktus Büntetõjog

belovics.ervin@mku.hu

Margitán Éva egyetemi adjunktus Büntetõjog

2754 t 216.

Polt Péter egyetemi adjunktus Büntetõjog

2724 t 216.

Filó Mihály egyetemi tanársegéd Büntetõjog

2429 t 223.

margitan@ajk.elte.hu

filo@ajk.elte.hu

Megbízott óraadók Bárándy Péter igazságügyi miniszter a.d., ügyvéd, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog Blaskó Béla tanszékvezetõ habil. egyetemi docens (DE) Büntetõjog Kovács Gábor dékánhelyettes, egyetemi docens (Gyõr) Büntetõjog Molnár Gábor bíró (Legfelsõbb Bíróság), az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára, Büntetõjog Sinku Pál az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog Soós László katonai bíró (OIT) Büntetõjog

Meghívott óraadók Csere Katalin Büntetõjog Kerényi Krisztina Büntetõjog

74

sinku.pal@mku.hu


ÁJK

Molnár Gábor az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog Palákai Krisztina Büntetõjog Szabó Péter Büntetõjog Takács Gyõzõ Büntetõjog Tóth Gábor Büntetõjog Varga Zs. András Büntetõjog Vaskuti András az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára Büntetõjog

Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6535, 411-6500/3285 orosz@ajk.elte.hu

dr. Rácz Lajos tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2765 racz@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Horváth Pál professor emeritus Egyetemes állam- és jogtörténet

2756 t 217. bejelentkezés alapján

Nagyné Szegvári Katalin professor emeritus Egyetemes állam- és jogtörténet

2425 t 215. bejelentkezés alapján

Rácz Lajos egyetemi tanár Egyetemes állam- és jogtörténet

2765 racz@ajk.elte.hu t 218. bejelentkezés alapján

75


ÁJK

Pomogyi László egyetemi docens Egyetemes állam- és jogtörténet

2091 pomogyi@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Kelemen Miklós adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 kelemen@ajk.elte.hu t 215. bejelentkezés alapján

Félállású oktatók Basa Ildikó adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2528 basa@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Kisteleki Károly adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2528 kisteleki@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Lövétei István adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2091 lovetei@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Schweitzer Gábor adjunktus Egyetemes állam- és jogtörténet

2528 schweitzer@ajk.elte.hu t 214. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Kincses László tiszteletbeli egyetemi tanár Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 t tanszék bejelentkezés alapján

Illés Géza PhD-hallgató Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 t tanszék bejelentkezés alapján

Márkus Eszter PhD-hallgató Egyetemes állam- és jogtörténet

3285 t tanszék bejelentkezés alapján

76


ÁJK

Filozófia Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 315–317.

411-6503, 411-6500/2642 csmoni@ajk.elte.hu

dr. Karácsony András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2794 karacsony@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Földesi Tamás professor emeritus Etika

3075 t 316. bejelentkezés alapján

Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár Filozófia, etika

2795 cskiss@ajk.elte.hu t 315. bejelentkezés alapján

Bányai Ferenc egyetemi docens Filozófia, etika

2795 t 315. bejelentkezés alapján

Karádi Éva egyetemi docens Európai régióelméletek

2646 ecfl@ajk.elte.hu t 317. bejelentkezés alapján

Márton Miklós tanársegéd Bevezetés a nyelvfilozófiába: referenciaelméletek

2646 marton@ajk.elte.hu t 315. bejelentkezés alapján

Nagypál Szabolcs tanársegéd Filozófia Vallásfilozófia

3075 t 316. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Ferge Gábor a kar tiszteletbeli tanára

2642 Heidegger filozófiájának jogi vonatkozásai t 315. bejelentkezés alapján Gelencsér István a kar tiszteletbeli tanára Jogi logika

2642 t 315. bejelentkezés alapján

77


ÁJK

Idegen Nyelvi Lektorátus + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500/4682, 4676 tigris@ajk.elte.hu

dr. Fülöp Gábor lektorátusvezetõ, adjunktus

4682 tigris@ajk.elte.hu

A lektorátus oktatói Fülöp Gábor adjunktus Európajog Gazdaság és jog Kereskedelmi és társasági jog

4682 tigris@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Bánóczi Rozália nyelvtanár Latin nyelv Jogi görög nyelv

4674 banoczir@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Bölcs Ágnes nyelvtanár, jogász Olasz gazdasági szaknyelv Olasz nyelv Bel- és külpolitikai események az olasz sajtó tükrében

4671 bolcsagnes@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Eiler Tamás nyelvtanár Latin nyelv

4671 etarna@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Gilioli, Alessandro anyanyelvi lektor Az EU joga olasz nyelven Nemzetközi szerzõdések Olasz nyelv

4676 giliolialessandro@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Kovács Zsuzsanna nyelvtanár Francia jogi szaknyelvi alapozó A francia közjog lexikája A francia polgári jog lexikája A francia kereskedelmi jog lexikája

4720 zsupa@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Krett Tiborné nyelvtanár English for Law

4676 ziba@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Mirk Mária nyelvtanár A közjog lexikája német nyelven A magánjog lexikája német nyelven Német nyelvvizsga-elõkészítõ

4720 mirkmari@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

78


4720 peternatalia@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Szandiné Fóris Myrtill nyelvtanár Introduction to the Language of Law

4676 fomymo@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

ÁJK

Péter Józsefné anyanyelvi lektor Orosz jogi szaknyelv Orosz nyelv Orosz közjog lexikája

Megbízott elõadók Kiss Eszter nyelvtanár, megbízott elõadó Basic Legal English EU-law

4671 kisseszter@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Stein Piroska nyelvtanár, mb. elõadó A közjog lexikája olasz nyelven A polgári jog lexikája olasz nyelven Olasz nyelv

4676 steinpiroska@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Jogszociológiai Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 311.

411-6501 s.zsuzsi@ajk.elte.hu

dr. Fleck Zoltán tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2869 zfleck@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Bozóki Tamás András egyetemi tanár Jogszociológia

411–6501 bozokia@ceu.hu t 311. bejelentkezés alapján

Fleck Zoltán habil. egyetemi docens Jogszociológia Magyarország jogszociológia-profilja A bírói hatalom jogállami mûködése Kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése

2869 zfleck@ajk.elte.hu t 311. sz: 10.30–12

79


ÁJK

Grád András habil. egyetemi docens grad@freemail.hu Pszichológia jogászoknak Straszburgi emberi jogok a gaykorlatban Gyulavári Ágnes adjunktus Jogszociológia A jogalkotás szociológiai problémái Kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése

2869 gyulagi@ajk.elte.hu t 311. sz: 10.30–12

Kormány Attila tanársegéd

2869 korati@ajk.elte.hu Jogszociológia t 311. Kelet-közép-európai jogrendszerek sz: 10.30–12 összehasonlító elemzése Az európai közösségi jog jogszociológiai elemzése Navratil Szonja PhD-hallgató Jogszociológia

2879 t 311.

snavratil@ajk.lte.hu

Külsõ óraadók Boros László egyetemi docens Jogszociológia Modern szociológia problémái Kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése

411-6501 borl@ludens.elte.hu t 311. sz: 10.30–11

Horváth Zsolt megbízott elõadó, bíró A bírói gyakorlat szociológiája

2879 t 311. bejelentkezés alapján

Nagy Gábor Tamás megbízott elõadó Társadalmi és szociális problémák a filmmûvészetben

2879 ngt@budavar.hu t 311. bejelentkezés alapján

Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6524, 411-6500/2404 _ 411-6533 rozi@ajk.elte.hu 80

dr. Steiger Judit tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2404 bruni@ajk.elte.hu


ÁJK

A tanszék oktatói Kovacsics Józsefné professor emeritus Statisztika Igazságügyi statisztika

2704 kovnk@ajk.elte.hu t 118. bejelentkezés alapján

Kelemen Katalin egyetemi docens

2741 kelemenk@ajk.elte.hu Mikroökonómia t 232. Makroökonómia tanrend szerint A közgazdaság-tudomány mint erkölcstan Kovács Anna egyetemi docens Makroökonómia Mikroökonómia A környezetvédelem gazdaságtana Környezetmenedzsment

2743 tskovacs@ajk.elte.hu t 231. tanrend szerint

Kovács Árpád egyetemi docens Államháztartás menedzsment Managing public finances in the state organization

2404 karpad@ajk.elte.hu t 231. bejelentkezés alapján

Lõrinczi Gyula egyetemi docens Makroökonómia Mikroökonómia A gazdasági csõd és csõdeljárás A vállalkozás gazdaságtana

2742 lgyula@ajk.elte.hu t 224. tanrend szerint

Sebesi Béla egyetemi docens Mikroökonómia Makroökonómia A könyvvizsgálat elvei, módszerei és gyakorlata

2538 speed@ajk.elte.hu t 231. tanrend szerint

Steiger Judit habil. egyetemi docens Mikroökonómia Makroökonómia Jog és közgazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan – Európaökonómia

2738 bruni@ajk.elte.hu t 225. tanrend szerint

Pongráczné Ruzicska Yvett adjunktus Statisztika Demográfia

2527 yruzsicska@ajk.elte.hu t 118. tanrend szerint

81


ÁJK

Hanyecz Imre informatikai (mûszaki) tanár Számítógépek Jogi informatika

3266 simre@ajk.elte.hu t 119. tanrend szerint

Gyémánt Richárd tanársegéd Statisztika Társadalomstatisztika Demográfia

2527 richard.gyemant@ajk.elte.hu t 118. tanrend szerint

Megbízott oktatók Császy Zsolt megbízott elõadó Portfólió vagyonkezelés

2404 t tanszék h: 9.30–11

Kanizsai Nagy András adjunktus, megbízott elõadó Mikroökonómia Makroökonómia Korporációk a gazdaságban

2742 kanizsainagy@freemail.hu t 224. tanrend szerint

Katona Tamás megbízott elõadó Statisztika Demográfia Jogi informatika

2907 tamaskatona@ajk.elte.hu t 118. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Vavró István a kar tiszteletbeli tanára Igazságügyi statisztika

2440 t 118. bejelentkezés alapján

Közigazgatási Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6500, 411-6519/2715 berenyimari@ajk.elte.hu

82

dr. Fazekas Marianna tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2715 fazekasm@ajk.elte.hu


ÁJK

A tanszék oktatói Berényi Sándor professor emeritus Közigazgatási jog

3291 berenyi.sandor@ajk.elte.hu t 116. bejelentkezés alapján

Ficzere Lajos professor emeritus Közigazgatási jog

2471 t 113. bejelentkezés alapján

Bándi Gyula egyetemi tanár Környezetjog

2580 bandigy@vnet.hu t 107. órarend szerint

Molnár Miklós egyetemi tanár Közigazgatási jog

2580 molnarmiklos@ajk.elte.hu t 107. órarend szerint

Fazekas Marianna habil. egyetemi docens 2715 fazekasm@ajk.elte.hu Közigazgatási jog t 116. órarend szerint Nagy Marianna egyetemi docens Közigazgatási jog

2715 nagym@ajk.elte.hu t 116. órarend szerint

Kaltenbach Jenõ egyetemi docens Közigazgatási jog

2715 t 116. bejelentkezés alapján

Hoffman István adjunktus Közigazgatási jog

2715 t 116. órarend szerint

Rozsnyai Krisztina adjunktus Közigazgatási jog

2715 rokri@ajk.elte.hu t 116. órarend szerint

Szalai Éva adjunktus Közigazgatási jog

2715 szalai@mkab.hu t 116. bejelentkezés alapján

Fazekas János tanársegéd Közigazgatási jog

2580 t 107. órarend szerint

83


ÁJK

Külsõ óraadók Baksa Sarolta T-Com, jogi igazgató Közigazgatási jog

2715 baksa.sarolta.dr@telecom.hu bejelentkezés alapján

Balla Zoltán KGRE Rendészeti igazgatás

2715 balla.zoltan@chello.hu bejelentkezés alapján

Gellérthegyi István címzetes egyetemi docens, ügyvéd Környezetjog

2715 office@gellerthegyi.hu bejelentkezés alapján

Katonáné Pehr Erika Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Koncz József tiszteletbeli tanár Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Kovács András György bíró Közigazgatási jog

2715 chizuru@freemail.hu bejelentkezés alapján

Lapsánszky András NHH, fõosztályvezetõ 2715 lapsanszky@nhh.hu Közigazgatási jog bejelentkezés alapján Lövétei István Közigazgatási jog

2715 lovetei.istvan@chello.hu bejelentkezés alapján

Mudráné dr. Láng Erzsébet Fõvárosi Bíróság Közigazgatási jog

2715 mundranel@fovaros.birosag.hu bejelentkezés alapján

Müller György címzetes egyetemi tanár Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Németh Anita Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Princzinger Péter Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Szabó Anita Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

Szilvásy György Péter Közigazgatási jog

2715 bejelentkezés alapján

84


ÁJK

Barabás Gergely PhD-hallgató Közigazgatási jog

2580 bejelentkezés alapján

Kriminológiai Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 314/A, 314/B, 330.

411-6521, 411-6500/2748 laczkovichd@ajk.elte.hu krimtitk@ajk.elte.hu

dr. Lévay Miklós tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2127 levaym@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Vigh József professor emeritus

2748 t 314/a elõzetes egyeztetés alapján

Gönczöl Katalin egyetemi tanár

2760 gonczol@ajk.elte.hu Kriminológia t 314/b Szakkriminológia cs: 10–12 Helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata a büntetõ eljárásban, a büntetés-végrehajtásban és a bûnmegelõzésben Deviancia és bûnözés társadalmi reprodukciója és kontrollja Kriminológia elméleti irányzatok a 20. században Kriminálpolitika és bûnözéskontroll a 20. század elején Lévay Miklós egyetemi tanár

2127 levaym@ajk.elte.hu Kriminológia t 314/a Szakkriminológia cs: 14–16 A kábítószer-probléma kriminológiai, drogpolitikai és kriminálpolitikai kérdései Fiatalkorúak büntetõ igazságszolgáltatása Alkoholfogyasztás és bûnözés Kerezsi Klára habil. egyetemi docens

3076 kerezsi@ajk.elte.hu Kriminológia t 330. Szakkriminológia cs: 14–16 Az alternatív szankciók és a büntetõpolitika Az erõszakos bûnözés A bûnözés morfológiája A pártfogás gyakorlata 85


ÁJK

Borbíró Andrea tanársegéd

2760 borbiro@ajk.elte.hu Kriminológia t 314/b Szakkriminológia h: 14–16 Kriminálpolitika Angliában A klasszikus büntetõjogtól a poztivista kriminológiáig: bûnözés és bûnözéskontroll a 18–19. században A börtön világa Büntetés és prevenció: a büntetési elméletek a gyakorlatban

Külsõ óraadó Pál Enikõ megbízott elõadó Kriminálpszichológia

2748 elõzetes megbeszélés alapján

Ösztöndíjas PhD-hallgató Inzelt Éva

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 209–212.

411-6518, 411-6500/2675 agihorvath@ajk.elte.hu

dr. Mezey Barna tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2675 mbarna@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Máthé Gábor egyetemi tanár Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet

2675 mathe.gabor@ajk.elte.hu t 209. k: 15–16

Mezey Barna egyetemi tanár

2675 mbarna@ajk.elte.hu Magyar alkotmánytörténet t 212. Magyar jogtörténet megbeszélés szerint Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 86


ÁJK

Horváth Attila egyetemi docens

2752 horvath.attila@ajk.elte.hu Magyar alkotmánytörténet t 210. Magyar jogtörténet sz: 14–16 Híres perek, koncepciós perek Szovjet típusú diktatúrák Magyarországon Révész T. Mihály egyetemi docens Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet

2624 revesztm@sze.hu t 209. sz: 16–18

Bódiné Beliznai Kinga adjunktus Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet Szimbólumok és hagyományok az alkotmánytörténetben Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet

2620 beliznai.kinga@ajk.elte.hu t 210. k: 16–18

Képes György adjunktus Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet „Amerikai álom” és alkotmánytörténet Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet

2752 kepes.gyorgy@ajk.elte.hu t 210. cs: 10–12

Völgyesi Levente adjunktus

2752 lvolgyesi@ajk.elte.hu Magyar alkotmánytörténet t 211. Magyar jogtörténet cs: 10–12 Európai alkotmányés parlamentarizmustörténet A magyar mûemlékvédelem múltja és jövõje Gosztonyi Gergely tanársegéd Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet Magyar médiaszabályozás

2620 gosztonyi@ajk.elte.hu t 210. h: 14–16

Barna Attila tudományos segédmunkatárs Magyar alkotmánytörténet Magyar jogtörténet Állam elleni bûncselekmények

2624 barna.attila@ajk.elte.hu t 209. h: megbeszélés szerint

Külsõ óraadók Pandula Attila egyetemi docens 87


ÁJK

Szente Zoltán habil. tudományos fõmunkatárs, a kar tiszteletbeli tanára, meghívott elõadó Zinner Tibor fõtanácsos, a kar tiszteletbeli tanára, megbízott elõadó Kedves Imre kiemelt referens, megbízott elõadó Lányi Tamás jogtanácsos, megbízott elõadó Szendrei Géza ny. ügyész, megbízott elõadó Szõke Lívia hatósági ügyintézõ

PhD-hallgatók Beke Martos Judit PhD-hallgató Frey Dóra PhD-hallgató Kiss Bernadett PhD-hallgató Lenkovics Judit PhD-hallgató

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6520, 411-6500/2437 etessyk@ajk.elte.hu

Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla tanszékvezetõ, egyetemi tanár

3273 kollonay@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi tanár Munka- és szociális jog Európai munkajog

3273 kollonay@ajk.elte.hu t 302. megbeszélés szerint

Gyulavári Tamás egyetemi docens Munka- és szociális jog

2437 gyulavari@ajk.elte.hu t 502. megbeszélés szerint

88


2597 czivany.judit@ajk.elte.hu t 304. megbeszélés szerint

Dudás Katalin adjunktus Munka- és szociális jog

2437 dudkat@freemail.hu t 303. megbeszélés szerint

Molnárné Balogh Márta adjunktus Munka- és szociális jog

2473 molnarne.drbalogh.marta@onyf.hu t 303. megbeszélés szerint

Nacsa Beáta adjunktus Munka- és szociális jog

2597 nacsa@ajk.elte.hu t 304. megbeszélés szerint

ÁJK

Czuglerné Iványi Judit adjunktus Munka- és szociális jog

Külsõ óraadók Bárdos Rita

dezso.antal@chello.hu

Bodnár Lilla

lillabodnar@yahoo.com

Handó Tünde

handot@citromail.hu

Horváth István címzetes egyetemi docens

horvath.istvan@szmm.gov.hu

Nemeskéri Kutlán Endre

nemeskerike@mav.hu

Várkonyi Péter

varkonyip@mav.hu

PhD-hallgatók Halmos Szilvia

halmos.szilvia@gmail.com

Hatala Réka

hatala_reka@hotmail.com

Jarjabka Tünde

tunde.jarjabka@gmail.com

Kártyás Gábor

csepp@hotmail.com

89


ÁJK

Nemzetközi Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 122–123.

411-6532, 411-6595 molnarzso@ajk.elte.hu

dr. Kardos Gábor tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2588 kardos@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Valki László egyetemi tanár Nemzetközi jog

2588 valki@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Kardos Gábor egyetemi tanár Nemzetközi jog

2588 kardos@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Sonnevend Pál egyetemi docens Nemzetközi jog Európajog

2588 sonnevend@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Kende Tamás adjunktus Nemzetközi jog Európajog

2588 tkende@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Nagy Boldizsár adjunktus Nemzetközi jog

2708, 2588 nagyboldi@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Zanathyné Martin Györgyi adjunktus Nemzetközi jog

2588 t 123. bejelentkezés alapján

Jeney Petra tanársegéd Nemzetközi jog Európajog

2588 jeney@ajk.elte.hu t 123. bejelentkezés alapján

Kajtár Gábor tanársegéd Nemzetközi jog Európajog

2588 kajtargabor@t-online.hu t 123. bejelentkezés alapján

Lattmann Tamás tanársegéd Nemzetközi jog

2588 mail@lattmanntamas.hu t 123. bejelentkezés alapján

90


ÁJK

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 313.

411-6527 _ 485-5260 erikamelko@ajk.elte.hu

dr. Király Miklós tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2557 pecsely@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Mádl Ferenc az ELTE tiszteletbeli doktora és professzora Nemzetközi magánjog

2722 t 313. bejelentkezés alapján

Burián László egyetemi tanár Nemzetközi magánjog

2717 dedina@ajk.elte.hu t 313. h: 13.30–14.30

Király Miklós egyetemi tanár Európai Közösség kereskedelmi joga és nemzetközi magánjog

2557 pecsely@ajk.elte.hu t 312. tanszéki ügyben p: 13.30–14.30

Papp Mónika tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga

2717 t 313.

Erdõs István tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga és nemzetközi magánjog

2558 t 312. sz: 13.30–14.30

Kováts Surd tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga

2722 t 313. cs: 13.30–14.30

Somssich Réka tanársegéd Európai Közösség kereskedelmi joga

2722

mpapp@ajk.elte.hu

Külsõ óraadók Báldy Péter megbízott elõadó Európai közösségek kereskedelmi joga

2722 t 312. bejelentkezés alapján

91


ÁJK

Boytha György a kar tiszteletbeli tanára Nemzetközi magánjog

2722 t 312. bejelentkezés alapján

Pénzügyi Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6509 matra@ajk.elte.hu

dr. Simon István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2759 simoni@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Nagy Tibor professor emeritus Pénzügyi jog

2684 t 233. telefonos egyeztetés szerint

Bodnár Zoltán egyetemi docens Pénzügyi jog

2684 t 226. telefonos egyeztetés szerint

Simon István egyetemi docens Pénzügyi jog

2759 simoni@ajk.elte.hu t 226. cs: 12–14

Darák Péter adjunktus Pénzügyi jog

2317, 2684 darakpali2004@ajk.elte.hu t 214. h (páratlan): 10–12

Dobrev Klára adjunktus Pénzügyi jog

2684 dobrev@ajk.elte.hu t 226. telefonos egyeztetés szerint

Kecsõ Gábor tanársegéd Pénzügyi jog

2776 kecsogabor@ajk.elte.hu t 226. k: 14–16

Külsõ óraadók Csonka Judit jogtanácsos Pénzügyi jog 92

2684 telefonos egyeztetés szerint


2684 telefonos egyeztetés szerint

Kató Zoltán ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Kónya Judit ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Kurucz-Váradi Károly adótanácsadó Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Martonyi Zoltán ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Nagy Árpád c. egyetemi tanár Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Pásztory Balázs ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Pete András jogtanácsos Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Réczei Géza adójogász Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Riszter Gergely ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Stefanov Kinga jogtanácsos Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Tajthy Attila jogtanácsos Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Vajda János ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

Zsingor Iván ügyvéd Pénzügyi jog

2684 telefonos egyeztetés szerint

ÁJK

Daróczi Ottó ügyvéd Pénzügyi jog

93


ÁJK

Polgári Eljárásjogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 202.

411-6522, 411-6500/2605 abranb@ajk.elte.hu

dr. Varga István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2605 vargai@ajk.elte.hu Abrán Boglárka tanszéki elõadó

2605 abranb@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Németh János professor emeritus Polgári eljárásjog

2757 nemethj@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Varga István egyetemi docens Polgári eljárásjog

2605 vargai@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Juhász Imre adjunktus Polgári eljárásjog

2955 juhaszi@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Papp Zsuzsanna adjunktus Polgári eljárásjog

2736 pappzs@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Somlai Zsuzsanna adjunktus Polgári eljárásjog

2734 somlaizs@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Szentirmay Gyula adjunktus Polgári eljárásjog

2734 gy.szentirmay@ajk.elte.hu bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Éless Tamás ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Horváth Jenõ a Magyar Ügyvédi Kamara volt elnöke, az ELTE tiszteletbeli tanára Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Juhász Linda jogi elõadó Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

94


2605 bejelentkezés alapján

Kiss Daisy ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Kocsis Edina ügyvéd Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Parti Tamás a Budapesti Közjegyzõi Kamara elnöke Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Rónai László ügyvéd Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Szécsényi-Nagy Kristóf a MOKK jogi irodájának vezetõje Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Szõke Irén Legfelsõbb Bírósági tanácselnök Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Timár Kinga PhD-hallgató Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

Tóth Ádám a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnöke Polgári eljárásjog

2605 bejelentkezés alapján

ÁJK

Kapa Mátyás ügyvéd Polgári eljárásjog

Polgári Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

485-5225, 411-6576/2430 nagyeva@ajk.elte.hu

dr. Menyhárd Attila tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2430 menyhard@ajk.elte.hu

95


ÁJK

A tanszék oktatói Harmathy Attila professor emeritus Polgári jog Családjog

2673 harmathy@ajk.elte.hu t 109. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Weiss Emília professor emeritus Polgári jog Családjog

2707 t 111. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Kisfaludi András egyetemi tanár Polgári jog Családjog

2488 kisfaludi@ajk.elte.hu t 112. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Lenkovics Barnabás egyetemi tanár Polgári jog Családjog

2683 lenkovics@ajk.elte.hu t 106. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Vékás Lajos egyetemi tanár Polgári jog Családjog

2639 vekas@ajk.elte.hu t 103. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Csehi Zoltán egyetemi docens Polgári jog Családjog

2587 csehi@ajk.elte.hu t fszt. 17. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Darázs Lénárd egyetemi docens Polgári jog Családjog

2686 darazs@ajk.elte.hu t 104. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Faludi Gábor egyetemi docens Polgári jog Családjog

2488 faludi@ajk.elte.hu t 112. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Menyhárd Attila habil. egyetemi docens Polgári jog Családjog

2639 menyhard@ajk.elte.hu t 103. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Németh Ágnes egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog

2648 nemeth.agnes@ajk.elte.hu t fszt. 17. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Erdõs Andrásné Szeibert Orsolya egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog

3222 szeibert@ajk.elte.hu t 105. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

96


2587 fuglinszky@ajk.elte.hu t fszt. 17. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Székely László egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog

2685 szekely@ajk.elte.hu t 113. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Molnár Hella egyetemi tanársegéd Polgári jog Családjog

2686 hella.molnar@ajk.elte.hu t 104. Tanszéki hirdetõtáblán jelzett idõpontban

Külsõ óraadók Ádám György a kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Bárdos Péter a kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Bucher Gusztáv ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Czugler Péter a kar tiszteletbeli tanára, ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Dósa Ágnes megbízott elõadó

2430 bejelentkezés alapján

Fejes Gábor ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Gyevi Tóth Judit ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Györfi-Tóth Péter ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Haupt Egon bíró

2430 bejelentkezés alapján

Kósa Zsuzsanna a kar tiszteletbeli tanára, bíró

2430 bejelentkezés alapján

Légrády Gergely ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján 97

ÁJK

Fuglinszky Ádám egyetemi adjunktus Polgári jog Családjog


ÁJK

Lengyel Zoltán ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Molnár Adél ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Popper Klára

2430 bejelentkezés alapján

Sahin-Tóth Balázs ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Szatmári Csaba ügyvéd

2430 bejelentkezés alapján

Tóthné Bicskei Beatrix

2430 bejelentkezés alapján

PhD-hallgatók Kenderes Andrea PhD-hallgató

2430 bejelentkezés alapján

Molnár Hella PhD-hallgató

2430 bejelentkezés alapján

Politikatudományi Intézet + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6534, 411-6523 polintezet@ajk.elte.hu

dr. Szabó Máté intézetigazgató, egyetemi tanár

2753 mateloc@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Bihari Mihály egyetemi tanár Politológia Magyar politika 1944–2004

98

2753 bihari@ajk.elte.hu t 319. sz: 14–16


2638 birogaspar@t-online.hu t 329. cs: 14–16

Körösényi András egyetemi tanár Magyar politikai rendszer Demokráciaelméletek

2753 koros@ajk.elte.hu t 322. cs: 15.30–17.30

Pokol Béla egyetemi tanár Modern társadalomelméletek Társadalom és jogelméleti bevezetés

2753 pokolb@justice.com t 322. h: 11–13

ÁJK

Bíró Gáspár egyetemi tanár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Demokrácia és önrendelkezés Globalizáció

Schlett István egyetemi tanár

3062 monostor@ajk.elte.hu A magyar politikai gondolkodás története t 328. cs: 17.30–18 Szabó Máté egyetemi tanár Egyetemes politikai eszmetörténet Társadalmi mozgalmak

2753 mateloc@ajk.elte.hu t 325. sz: 10–11

Arató Krisztina egyetemi docens Érdekegyeztetés, érdekszervezetek Az európai integráció politikatörténete EU szakpolitikák

2081 krisarato@ajk.elte.hu t 322. h: 12.30–14.30

Boros Zsuzsanna habil. egyetemi docens A magyar parlamentarizmus története

2638 boroszsu@ajk.elte.hu t 329. k: 12–14

Navracsics Tibor egyetemi docens Összehasonlító politika Európai belpolitika

2753 navracsics@ajk.elte.hu t 322. sz: 15.30–16.30

G. Fodor Gábor adjunktus Politikai filozófia

2818 g.fodor@szazadveg.hu t 329. cs: 12–14

Pesti Sándor habil. adjunktus Közpolitika Kisebbségek helyzete

2090 pestisandor@ajk.elte.hu t 328. h: 13.30–14.30

Mándi Tibor tanársegéd Pártok és pártrendszerek USA politikai rendszere

2818 mandit@ajk.elte.hu t 325. k: 14–16

99


ÁJK

Félállású oktatók Bõhm Antal egyetemi tanár, MTA Mai magyar társadalom

2766 bohm@mtapti.hu t 329. h: 13.30–14

Lengyel László egyetemi docens, Pénzügykutató Rt. A magyar ellenzék helye és szerepe a kádár-korban

2753 laszlo.lengyel@pukrt.hu t 319. bejelentkezés alapján

Stumpf István habil. egyetemi docens, Századvég Politikai Iskola Politikai szocializáció

2753 stumpf@szazadveg.hu t 319. bejelentkezés alapján

Gombár Csaba tudományos fõmunkatárs, Pénzügykutató Rt. Háború és politika: politikaelméleti elemzések

2753 csaba.gombar@pukrt.hu t 319. p: 13.30–14

Sugatagi Gábor adjunktus, GFK Hungária Piackutató A politológiai kutatás módszertana

2753 suhatagi@gfk.hu t 319. bejelentkezés alapján

Megbízott oktatók Ablaka Gergely Európán kívüli világ

411-6523/2090 bejelentkezés alapján

Kovács Virág megbízott elõadó Alkotmánybíráskodás

2753 bejelentkezés alapján

Lányi Gusztáv egyetemi docens, ELTE TÁTK Politikai pszichológia

3062 bejelentkezés alapján

Mihályffy Zsuzsanna Politikai kommunikáció

2753 bejelentkezés alapján

Rosta Gergely A politológiai kutatás módszertana

2753 bejelentkezés alapján

Szabó Andrea Századvég Politikai Iskola A politológiai kutatás módszertana Közvélemény-kutatás

2753 bejelentkezés alapján

100


2753 bejelentkezés alapján

Tóth Zoltán megbízott elõadó Választási rendszerek

2753 bejelentkezés alapján

ÁJK

Szabó Gabriella Politikai kommunikáció

Római Jogi Tanszék + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

411-6506, 411-6500/2744 szondigyulane@ajk.elte.hu

dr. Hamza Gábor tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2749 gabor.hamza@ajk.elte.hu

A tanszék oktatói Földi András egyetemi tanár Római jog

3042 andras.foldi@ajk.elte.hu t 102. sz:14–15 óra

Hamza Gábor egyetemi tanár Római jog Összehasonlító jog

2749 gabor.hamza@ajk.elte.hu t 101. bejelentkezés alapján

Sándor István egyetemi docens Római jog

2570 istvan.sandor@kelemen-lawfirm.hu t 101. bejelentkezés alapján

Boóc Ádám adjunktus Római jog

2570 adam.booc@kelemen-lawfirm.hu t 101. bejelentkezés alapján

Siklósi Iván tanársegéd Római jog

2570 ivan.siklosi@ajk.elte.hu t fszt. 16. bejelentkezés alapján

Külsõ óraadók Deli Gergely tanársegéd Római jog

2744 delig@freemail.hu bejelentkezés alapján 101


ÁJK

Hoffman István PhD-hallgató Római jog

2744 hoffman.istvan@icsszem.hu bejelentkezés alapján

Mestyán Szabolcs PhD-hallgató Római jog

2744 szabolcs.mestyan@cliffordchance.com bejelentkezés alapján

Balázs Tamás ügyvéd Római jog

2744 office@balazshollo.hu bejelentkezés alapján

Csizmazia Norbert IM-munkatárs Római jog

2744 csizmazian@irm.gov.hu bejelentkezés alapján

Holló Dóra ügyvéd Római jog Héber jog

2744 hollo@mensa.hu bejelentkezés alapján

MTA-ELTE kutatócsoport MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

dr. Izsák Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora

A kutatócsoport munkatársai Karácsony András egyetemi tanár

karacsony@ajk.elte.hu

Máthé Gábor egyetemi tanár

mathe.gabor@ajk.elte.hu

Stipta István egyetemi tanár Szente Zoltán habil. tudományos fõmunkatárs Barna Attila tudományos segédmunkatárs

102

barna.attila@ajk.elte.hu


ÁJK

Doktori iskolák Állam- és Jogtudományi Doktori iskola + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. dr. Nagy Marianna adminisztráció, egyetemi docens

411-6519 nagym@ajk.elte.hu

dr. Gönczöl Katalin a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

411-6521 gonczol@ajk.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A karon a doktori képzés 1993 õszén indult el. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott program alapján a képzés a jogtudomány utánpótlásának megteremtését kívánja szolgálni. A képzés tárgyköre, módszere ennek megfelelõen elsõdlegesen nem speciális ismeretek elsajátíttatására irányul, hanem az elméleti munkára való felkészítésre, illetve az ilyen munka végzésének segítésére. Az eredeti elképzelésnek megfelelõen az elsõ évben általános jellegû alapozás, a második évben egyes fontosabb intézmények vizsgálata, a harmadik évben pedig döntõen egyéni munkavégzés történik. A doktori iskolában a szervezett és egyéni tanulmányok kiegészítik egymást, de a tudományos tevékenység súlypontja a tanszékekhez kapcsolódó egyéni kutatómunkán van. A szervezett képzésben valamennyi tudományterületre kiterjedõ elõadásokon tájékozódhatnak a hallgatók a jogtudomány legújabb eredményeirõl, kutatási módszerekrõl és kötelezõen el kell sajátítaniuk a jogi informatika azon elemeit, melyekkel alapképzésük során nem ismerkedtek meg. A hallgatók tudományos továbbképzését vezetõ tanszék irányításával a hallgató egyéni kutatásokon alapuló elméleti tanulmányokat folytat, melynek követelményeit a tanszékvezetõ határozza meg. Ennek az egyéni kutatásnak az eredménye lehet legkorábban a hároméves képzést követõen a jelölt által elkészített doktori értekezés, melyben az adott téma teljes körû tudományos elemzésére kerül sor. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a disszertáció megírására csak a hallgatók azon néhány százaléka vállalkozik, akik élethivatásszerûen a tudományos kutatói pályán kívánnak elhelyezkedni. A többiek céljai között elsõsorban az alapszintû egyetemi képzésre épülõ továbbképzés szerepel, így igyekeznek lépést tartani a jog és politikatudomány újabb eredményeivel. A körülmények szerencsés alakulása következtében megvalósíthatóvá lett az az elgondolás, hogy a doktori képzésbe külföldi elõadók is bekapcsolódjanak. Angol, francia, német, holland, olasz egyetemi tanárok rendszeresen tartanak elõadást, és egyes esetekben még a kutatómunkához is segítséget nyújtanak. A külföldi oktatók közremûködése jelentõs részben az európai jogi kérdések tárgyalásához kapcsolódik, és így sikerül elérni az európai jog fokozott súllyal való szerepeltetését. Különbözõ ösztöndíjak révén a doktori képzés hallgatóinak többsége hosszabb idõt (legalább egy szemesztert) tölt külföldön. A képzés fontos eredménye, hogy a doktori képzés hallgatóinak tanulmányaiból fél tucatnál több kötet jelent meg. 103


ÁJK

A PhD követelményrendszere és feltételei a folyamatosan növekvõ hallgatói létszámra és a kar bõvülõ infrastrukturális feltételeire (könyvtár, informatika) is tekintettel máig is változik, azonban a képzésben részt vevõk száma fokozatosan nõ. Az örvendetes tény mellett ez külön gondot is jelent. A jogászok iránti jelenlegi nagy igény, a jogász szakma nagy presztízse mellett az ösztöndíjas hallgatók száma csekély. A nagy létszámban munkavégzés mellett tanuló hallgatókkal pedig a képzéssel szükségszerûen együtt járó egyéni foglalkozás csak nagy nehézségekkel valósul meg. Ennek ellenére a kar mindent megtesz a sikeres doktoranduszképzés érdekében, s a nem sikertelen vállalkozást jelzi a többszörös túljelentkezés. A PhD-képzés egyre népszerûbb a végzõs és már régebben végzett hallgatóink körében.

A doktori iskola oktatói dr. Bándi Gyula egyetemi tanár dr. Berényi Sándor professor emeritus dr. Bihari Mihály egyetemi tanár dr. Burián László egyetemi tanár dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár dr. Dezsõ Márta egyetemi tanár dr. Erdei Árpád egyetemi tanár dr. Ficzere Lajos professor emeritus dr. Földi András egyetemi tanár dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár dr. Hamza Gábor egyetemi tanár dr. Harmathy Attila professor emeritus dr. Karácsony András egyetemi tanár dr. Kardos Gábor egyetemi tanár dr. Király Miklós egyetemi tanár dr. Kisfaludi András egyetemi tanár dr. Kukorelli István egyetemi tanár dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla egyetemi tanár dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár dr. Lévay Miklós egyetemi tanár dr. Mezey Barna egyetemi tanár dr. Molnár Miklós egyetemi tanár dr. Nagy Tibor professor emeritus dr. Németh János professor emeritus dr. Rácz Lajos egyetemi tanár dr. Sári János egyetemi tanár dr. Szilágyi Péter egyetemi tanár dr. Takács Péter egyetemi tanár dr. Valki László egyetemi tanár dr. Vékás Lajos egyetemi tanár dr. Bárd Károly habil. egyetemi docens dr. Bodnár Zoltán egyetemi docens dr. Busch Béla egyetemi docens dr. Csehi Zoltán egyetemi docens dr. Darázs Lénárd egyetemi docens

104

dr. Faludi Gábor egyetemi docens dr. Fazekas Marianna habil. egyetemi docens dr. Finszter Géza egyetemi docens dr. Fleck Zoltán habil. egyetemi docens dr. Fürész Klára egyetemi docens dr. Gellér Balázs habil. egyetemi docens dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens dr. Gyulavári Tamás egyetemi docens dr. Horváth Attila egyetemi docens dr. Kabódi Csaba habil. egyetemi docens dr. Kelemen Katalin egyetemi docens dr. Kerezsi Klára habil. egyetemi docens dr. Kovács Anna egyetemi docens dr. Kurucz Mihály egyetemi docens dr. Ligeti Katalin egyetemi docens dr. Lõrinczi Gyula egyetemi docens dr. Menyhárd Attila habil. egyetemi docens dr. Morvai Krisztina egyetemi docens dr. Nagy Marianna egyetemi docens dr. Pomogyi László egyetemi docens dr. Réti Mária egyetemi docens dr. Sándor István egyetemi docens dr. Sebesi Béla egyetemi docens dr. Simon István egyetemi docens dr. Steiger Judit habil. egyetemi docens dr. Varga István egyetemi docens dr. Vass János habil. egyetemi docens dr. Zsidai Ágnes habil. egyetemi docens dr. Dobrev Klára adjunktus dr. Kelemen Miklós adjunktus dr. Kende Tamás adjunktus dr. Képes György adjunktus dr. Papp Zsuzsanna adjunktus dr. Rozsnyai Krisztina egyetemi adjunktus dr. Braun-Moser, Ursula


ÁJK

Politikatudományi Doktori Iskola + 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. t 319.

411-6534

dr. Bihari Mihály a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár bihari@ajk.elte.hu

Veress Györgyné adminisztráció, intézeti elõadó vagnes@ajk.elte.hu

Wohner Rudolfné adminisztráció, intézeti elõadó waniko@ajk.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A doktori iskola szervezeti és jogi kereteit az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzata, a Kari Doktori Szabályzat, valamint az ÁJK Szervezeti és Mûködési Szabályzata határozza meg. Az ELTE ÁJK-n két doktori iskola mûködik, az egyik a jogtudományi, a másik a politikatudományi doktori iskola. A két doktori iskola tevékenységét a Kari Doktori Tanács koordinálja és irányítja. A doktori iskola pénzügyi fedezetének a megoszlásáról a két doktori iskola vezetõje állapodott meg. A politikatudományi doktori iskola pénzügyi hátterét ez biztosítja. A politikatudományi doktori iskola vezetõje, dr. Bihari Mihály 1993 óta irányítja a programot, egyúttal õ képviseli a Kari és az Egyetemi Doktori Tanácsban a politikatudományi doktori programot. A doktori iskola adminisztrációját szinte teljes egészében az intézeti adminisztráció végzi. Ennek keretében ellátja a felvételivel kapcsolatos feladatokat, a jelentkezési anyagok feldolgozását, a felvételi beszélgetés megszervezését, a hallgatókkal való kapcsolattartást, ügyeik intézését. A végzõs hallgatók számára az intézeti adminisztráció munkatársai szervezik meg a munkahelyi vitát, továbbá a doktori eljárás indítását. Az intézeti adminisztráció látja el a hallgatói adatok kezelését, az oktatásszervezést. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar internetes honlapján (www.ajk.elte.hu) a Politikatudományi Doktori Iskola önálló linkkel rendelkezik, ahol a doktori iskola programja, szabályzata, valamint a doktori iskoláról szóló egyéb információk mind megtalálhatók. A politikatudományi PhD-képzés szerkezetileg blokkokból épül fel, amelyben a minõsített fõállású oktatók vesznek részt. A blokkok az oktatók kiemelt kutatási eredményeire épülnek.

A program oktatási struktúrája • Alkotmányozás és parlamenti jog Oktatók: Bihari Mihály, Pokol Béla Magyar parlamentarizmus Parlamenti jog és alkotmányosság Alkotmányozás – az új alkotmány tervezete Alkotmányosság és politikai rendszer Bírói hatalom 105


ÁJK

• Modern társadalomelméletek Oktatók: Pokol Béla, Szabó Máté Tömegkommunikáció és értelmiség A modern francia szociológiaelmélet Média és politika Modern társadalomelmélet Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás Politika-, szociológia- és társadalomelmélet Elektronikus demokrácia és a tabloidizáció • Modernkori politikai berendezkedések Oktatók: Schlett István Modernkori magyar politikai rendszer (1848–1918) • Politikai filozófia és politikaelmélet Oktatók: Körösényi András, Bíró Gáspár, Szabó Márton Politikai pártok kapcsolatrendszere A magyar és a nemzetközi politikatudomány Liberális és konzervatív irányzatok a politikai gondolkodásban Politikai filozófia és politikaelmélet Nemzetközi viszonyok elméletének története A politikai kommunikáció és diskurzus Az egyes blokkok tantárgycsoportokat jelölnek. Minden blokk meghirdetésre kerül évente, ebbõl a hallgatók évente négy tárgyat kötelesek teljesíteni. Egy-egy tantárgyi blokk mintegy 30 képzési órának felel meg félévenként (kontakt óra). A képzés éves keresztképzésben folyik, ami azt jelenti, hogy az egyes tantárgycsoportokon belül megjelölt témakörök két-három évente ismétlõdnek. A hallgatók két éven keresztül vesznek részt szervezett képzésben. A hallgatóknak lehetõségük van arra, hogy az egyes blokkokon belül válasszanak az oktatott tárgyak közül. A doktori szigorlat egyrészt a választott témakörre, másrészt a felsorolt blokkok egyikére épül, amelyet a hallgató és a témavezetõ megállapodása alapján választanak ki. Ehhez jön még kb. (ugyanennyi félévenként) 30 óra konzultáció és egyéni felkészülési idõ. A PhD-képzés felvételi követelménye a társadalomtudományi diploma és egy középfokú nyelv ismerete. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik politológus diplomával, úgy köteles a második év végéig a felsorolt kínálatból választva, hat politológiai alaptárgyból: – Politológia, – Egyetemes politikai eszmetörténet, – Magyar politikai gondolkodás története, – Pártok és pártrendszerek, – Magyar politikai rendszer, – Magyar politika, – Összehasonlító politika, – Modern társadalomelmélet, – Az Európai Unió politikai rendszere és szakpolitikái különbözeti vizsgát tenni. A további követelményeket a Kari Doktori Szabályzat, valamint az Egyetemi Doktori Szabályzat tartalmazza.

106


ÁJK

A doktori iskola oktatói dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, DSc dr. Bíró Gáspár egyetemi tanár, CSc dr. Körösényi András egyetemi tanár, DSc dr. Pokol Béla egyetemi tanár, DSc dr. Schlett István professor emeritus, CSc

dr. Szabó Márton egyetemi tanár, CSc dr. Szabó Máté egyetemi tanár, DSc dr. Arató Krisztina egyetemi docens, PhD dr. Fleck Zoltán habil. egyetemi docens, PhD dr. Navracsics Tibor egyetemi docens, PhD

107


ÁJK


Bölcsészettudományi Kar

111 Þ 554

Angol–Amerikai Intézet

Amerikanisztika Tanszék Anglisztika Tanszék Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelvészeti Tanszék Angol Nyelvpedagógiai Tanszék

Filozófia Intézet

BTK

119 120 123 124 125

118

127

129 Általános Filozófia Tanszék 131 Logika Tanszék 131 Ókori és Középkori Filozófia Tanszék 132 Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék 133 Elméleti Nyelvészet ELTE–MTA Kihelyezett Tanszék

Germanisztikai Intézet 136 136 137 139 140 141

134

Néderlandisztika Tanszék Német Nemzetiségi Központ Német Nyelvészeti Tanszék Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet 144 145 146

142

Informatika Tanszék Könyvtártudományi Tanszék Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 148 149 150 151 152

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 155 156 157 158 160

161

Esztétika Tanszék Filmtudomány Tanszék Média és Kommunikáció Tanszék Film- és Médialaboratórium

Mûvészettörténeti Intézet Néprajzi Intézet 168 169

153

Finnugor Tanszék Fonetikai Tanszék Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék Mai Magyar Nyelvi Tanszék Központi Magyar Nyelvi Lektorátus

Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet 162 163 164

146

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék Régi Magyar Irodalom Tanszék XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Alkalmazott Irodalomtudományi Munkacsoport

166

167

Folklore Tanszék Tárgyi Néprajzi Tanszék

109


Orientalisztikai Intézet 171 171 172 173

170

Iranisztikai Tanszék Kelet-ázsiai Tanszék Sémi Filológiai és Arab Tanszék Török Tanszék

Ókortudományi Intézet

BTK

175 176 177 177 178

174

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Egyiptológiai Tanszék Görög Tanszék Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék Latin Tanszék

Régészettudományi Intézet 180 181 182 182

Romanisztikai Intézet 184 186 187 188 189

179

Archaeometriai és Régészeti Módszertani Tanszék Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék Ókori Régészeti Tanszék Õs- és Koratörténeti Régészeti Tanszék

183

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék Román Filológiai Tanszék Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Szláv és Balti Filológiai Intézet 191 192 193 195

Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék Lengyel Filológiai Tanszék Szláv Filológiai Tanszék Ukrán Filológiai Tanszék

Távol-keleti Intézet 196 197 197 198

195

Belsõ-ázsiai Tanszék Japán Tanszék Kínai Tanszék Koreai Tanszék

Történeti Intézet 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211

190

199

Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék Kelet-Európa Története Tanszék Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Mûvelõdéstörténeti Tanszék Ókori Történeti Tanszék Történelem Segédtudományai Tanszék Történeti Russzisztikai Tanszék Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Fordító- és Tolmácsképzõ Tanszék Zenei Tanszék

214

MTA-ELTE kutatócsoportok

110

Doktori iskolák

222

216

213


+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 142.

485-5200, 411-6500, 411-6700, 411-6900 www.btk.elte.hu

BTK

A kar története A kar egyetemünk legrégibb fakultása. Közvetlenül az egyetem alapításakor, 1635-ben kezdte meg oktatómunkáját, és néhány háborús kényszerszünetet kivéve azóta is folyamatosan mûködik. A Nagyszombati Egyetem Bölcsészeti Karán a jezsuita egyetemeken szokásos módon folyt az oktatás három éven keresztül. A karon tudományos fokozatokat, baccalaureusi, magisteri és doktori címet lehetett szerezni. 1770-ben a karon is bevezették a Bécsben már korábban alkalmazott egyetemi reformokat. A jezsuita egyetem és a kar állami irányításúvá vált, a fakultás mûködését a dékán mellett az állam által kinevezett kari igazgató irányította. A kar 1777-ben az egyetemmel együtt Nagyszombatról a budai királyi palotába költözött, majd 1784-ben Pest városába települt. A 18–19. század fordulóján a kar tanulmányi ideje bécsi mintára többször változott, és elõkészítõ jellege is megmaradt, ami akadálya volt a fakultás teljes egyenjogúságának. 1848-ban megkezdõdött az egyetemi reform kidolgozása, amelynek végrehajtása a neoabszolutizmusra maradt. Az 1850-ben induló változások teljesen átalakították az akkor még természettudományokat is magában foglaló Bölcsészettudományi Kart. Az elõkészítõ jellegû kétéves tanfolyamot felváltotta egy 3, majd 4 éves képzés, és a többi karral teljesen azonos jogokkal rendelkezõ fakultás. A karon is bevezették a magántanárság intézményét, és már néhány asszisztensi állást is szerveztek. A kar hallgatói létszáma kezdetben igen alacsony volt, majd az 1860-as évektõl kezdve meredeken emelkedett, de egészen a második világháborúig nem haladta meg az 1500–2000 fõt. A kar elhelyezése a dualizmus óriási fejlesztései ellenére is mostoha volt, csak 1911-ben kapta meg a Mûegyetem által kiürített Múzeum körúti épületeket a Trefort-kertben. A kar szervezetének tagolódására 1848-tól többször születtek tervek, de ezek nem valósultak meg. A magas szintû szakemberképzést a karon 1886-tól bevezetett szemináriumi rendszer biztosította. A Bölcsészkar szervezete 1949-ben alapvetõen megváltozott. Kivált belõle és önálló lett a Természettudományi Kar. Az 1950-es évek elsõ felében csökkentették a karon a tanulmányi idõt, bevezették az egyszakúságot, a tudományos fokozat megszerzésének lehetõségét pedig a Magyar Tudományos Akadémiára helyezték. 1951-ben kari hatáskört kapott az Orosz Intézet, majd Lenin Intézet néven kivált az egyetem szervezetébõl, de 1957-ben újra egyesült a Bölcsészkarral. 1953–1956 között a kart két részre, Történettudományi Karra, valamint Nyelv- és Irodalomtudományi Karra osztották fel, de ezek 1957 elején újra egyesültek. A kar 1953-ban a Piarista Rendtõl elvett pesti épületbe költözött, és közel fél évszázadig ez lett központi épülete. A rendszerváltozás után a kar megkapta a volt Politikai Fõiskola Ajtósi Dürer sori telephelyét, ez adott otthont a nagy nyelvi szakoknak. Az 1990-es évek közepétõl a kar megkezdte visszaköltözését a Múzeum körútra, ahonnan a Természettudományi Kar új telephelyére költözött, így 2001tõl 2007 áprilisáig a kar immár korszerûsített intézeti felépítéssel két nagy telephelyen mûködött, az Ajtósi Dürer soron és a Trefort-kertben. 2007 áprilisától a teljes kar a Trefort-kertben mûködik. Hallgatói létszáma a rendszerváltozás óta megháromszorozódott. A doktori programokban részt vevõkkel együtt a kar nappali tagozatos diákjainak száma immár 7000–8000 fõ körül van. 111


BTK

A tudományegyetemen belül a hosszú múltra visszatekintõ Bölcsészettudományi Kar olyan szakterületek oktatásával és mûvelésével foglalkozik, amelyek az emberi kultúra alakulását, szellemi formáját és tartalmait, társadalom- és személyiségalakító hatását vizsgálják. A végzett bölcsészek a kultúra ezen vonatkozásairól szereznek szakszerû ismereteket, amelyeket a társadalom életének több területén tudnak kamatoztatni. Elsõrendû célja a karon folyó képzésnek, hogy az egyetemes emberi és nemzeti kultúrára vonatkozó ismeretek intézményes átszármaztatását segítse, felkészült pedagógusok képzésével járuljon hozzá a magyar közoktatás differenciált intézményrendszerének mûködéséhez. Az iskolai nevelés és oktatás ugyanakkor nem egyedüli és kizárólagos formája a bölcsészettudományok társadalmi alkalmazásának, minthogy ilyen szakmai ismereteken alapszik a közmûvelõdést szolgáló közgyûjtemények, könyvtárak, a nyomtatott és elektronikus tömegkommunikáció, könyvkiadás mûködése és a társadalmi intézményeknek és személyeknek nyújtott humán szolgáltatások jelentõs része. A gyakorlati célzatú képzés mellett a kar a bölcsészettudományok aktív szakmai mûvelésé re is felkészít, az alapképzésen belül a tudomány mûvelésének megalapozását nyújtja, a posztgraduális (mindenekelõtt a doktori) képzésen belül kifejezetten és közvetlenül a tudományos munkavégzés kereteit teremti meg.

A kar vezetése dr. Dezsõ Tamás dékán, habil. egyetemi docens

485-5200/5233 dekanbtk@ludens.elte.hu dr. Borsodi Csaba oktatási ügyek dékánhelyettese, habil. egyetemi docens

485-5200/5233 borsodi@ludens.elte.hu

dr. Orlovszky Géza tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese, egyetemi docens

485-5200/5233 geza.orlovszky@elte.hu

dr. Pál Ferenc nemzetközi ügyek dékánhelyettese, egyetemi tanár

485-5200/5233 palferenc@ludens.elte.hu

A Kari Tanács tagjai A Kari Tanács tagjai hivataluknál fogva Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens Bacsó Béla egyetemi tanár Bárdosi Vilmos egyetemi tanár Bodnár István habil. egyetemi docens 112

Borsodi Csaba habil. egyetemi docens Frank Tibor egyetemi tanár Hamar Imre egyetemi tanár Jászay László egyetemi tanár


Sebestyén György egyetemi tanár Vásáry István egyetemi tanár Verebélyi Kincsõ egyetemi tanár Zólyomi Gábor habil. egyetemi docens

BTK

Juhász Dezsõ egyetemi tanár Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanár Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár Raczky Pál egyetemi tanár Rényi András habil. egyetemi docens

A Kari Tanács választott tagjai Balázs Géza egyetemi tanár Balogh F. András egyetemi docens Bartosiewicz László egyetemi tanár Benczes Réka adjunktus Bodnár Gábor egyetemi docens Bukta Zsolt osztályvezetõ Csapó Csaba adjunktus Faix Dóra adjunktus Gintli Tibor adjunktus Gósy Mária egyetemi tanár Komáromy Zsolt adjunktus

Kontra Edit egyetemi docens Majoros István egyetemi tanár Mohay Tamás habil. egyetemi docens Nagy Balázs egyetemi docens Orlovszky Géza egyetemi docens Péteri Attila egyetemi docens Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens Sajó Sándor adjunktus Takács József egyetemi docens Zvolenszky Zsófia tanársegéd

Egyetemi hallgatók Balázs Gabriella Bencsik János Békés Márton Bodrogi Richárd Czégány Gergõ Divinyi Zsombor Gergely Ádám Hubac Dusán Kalina Gergely

Kalina Veronika Luczay Réka Nagyváradi Szabina Nemes László Portik Szidónia Szávay István Tompa Adrienn Silhany Máté Zsinka Julianna

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 125.

485-5234, 485-5200/5470 btkhok.elte.hu btktitkar@gmail.com h–cs: 9–16; p: 9–14

Nemes László elnök

485-5200/5064; 30/684-7884 elnok@btkhok.elte.hu

113


Bencsik János Gergely Ádám

alelnök, Határon túli magyarokért, btkhem@yahoo.com Esélyegyenlõségért felelõs Bizottság alelnök, Gazdasági Bizottság gergelyadam@gmail.com

BTK

Külügyi Bizottság Doktorandusz Bizottság Tanulmányi Bizottság Belügyi, Szakos Képviseleti és Tudományos Bizottság Kulturális és Sportbizottság Kommunikációs Bizottság Kollégiumi Bizottság Diákjóléti Bizottság

btkkulugy@gmail.com febgabor@gmail.com btkhoktanulmanyi@gmail.com btkhokbelugy@hok.elte.hu

ba.referens@gmail.com tudomanyszervezes@gmail.com

Kelemen Szilvia Simon Gábor Smid Róbert Zergi Dániel

BA-referens tudományszervezési és tehetséggondozási referens esélyegyenlõségi referens sportreferens Tudományos Ösztöndíj titkár jogsérelmi referens

Bársony Márton Pércsy András

HÖK Küldöttgyûlés elnöke Ellenõrzõ Bizottság elnöke

marton.barsony@gmail.com percsy@gmail.com

Beregi Bettina Faragó Gábor Halmi Eszter Hegedûs Zsuzsa Jakus Enikõ Jenkei Dániel Kozma Levente Sõrés Zsófia Bak Bálint Kalina Gergely

btkkultbiz@gmail.com btkkommunikacio@yahoo.com kozmalev@gmail.com diakjolet@gmail.com

btkeselyegyenloseg@gmail.com simon-gabor@freemail.hu btkhoktop@gmail.com jogserelem@gmail.com

A kar hivatalai Dékáni Titkárság + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 142.

485-5200/5233 _ 485-5240 dekanbtk@ludens.elte.hu h–cs: 8–16.30, p: 8–14 + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 143.

485-5200/5149 _ 485-5240 koczana@ludens.elte.hu

114

Kóczán András Imre titkárságvezetõ koczana@ludens.elte.hu


Tanulmányi Hivatal Taskó Mihályné hivatalvezetõ h: 13–16;

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 135.

485-5200/5173

Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 130.

485-5236, 485-5200/5280, 5707 _ 485-5233

dr. Kratochwill Ferencné hivatalvezetõ gazdoszt@christal.elte.hu

Üzemeltetési Osztály Bukta Zsolt informatikai és oktatástechnikai osztályvezetõ + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t fszt. 41.

485-5200/5172, 5478, 5334 bezse@ludens.elte.hu

Doktori és Tudományszervezési Hivatal + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 122.

485-5250, 485-5200/5176

dr. Gaálné Csoba Alice hivatalvezetõ

Központi Olvasóterem + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t fszt. 14.

411-6500/5451 _ 485-5218 kariolvaso@ludens.elte.hu h–cs: 9–17.30; p: 9–15.30

Varga Gáborné mb. könyvtárvezetõ

Tudományos Diákkörök dr. Borsodi Csaba elnök, habil. egyetemi docens

Anglisztika–Amerikanisztika Tudományos Diákkör dr. Hargitai Márta adjunktus angol költészet, próza, amerikai költészet, próza, angol–amerikai kultúrtörténet

115


Filozófia Tudományos Diákkör

dr. Orthmayr Imre egyetemi docens

Francia Irodalom és Nyelvészet Tudományos Diákkör dr. Körmendy Mariann frankofón irodalom és nyelvészet, kultúrtörténet adjunktus

BTK

Iszlám Tudományok Tudományos Diákkör Hispanisztika Tudományos Diákkör

dr. Hajnal István tudományos munkatárs dr. Menczel Gabriella adjunktus

Klasszika-filológia Tudományos Diákkör klasszika-filológia, ókortudományok

dr. Simon Zoltán tanársegéd

Könyvtártudományi Tudományos Diákkör könyvtörténet, könyvtártudomány, könyvtári informatika

dr. Baráthné Hajdú Ágnes adjunktus

Luzofónia (portugál) Tudományos Diákkör

dr. Szíjj Ildikó egyetemi docens

Magyar Irodalomtudományi Tudományos Diákkör dr. Szilágyi Márton habil. egyetemi irodalomtörténet, komparatisztika, kortárs magyar docens irodalom, irodalomtudomány Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkör nyelvtörténet, beszédtudományok, névtan, szövegtan, alkalmazott nyelvtudomány, fonetika

dr. Bartha Csilla egyetemi docens

Mûvészettörténet Tudományos Diákkör

dr. Prokopp Mária egyetemi tanár

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok dr. Juhász József habil. egyetemi Tudományos Diákkör docens európai tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok, Európai Unió Német Irodalom és Nyelvészet Tudományos Diákkör dr. Balogh András egyetemi docens német, osztrák irodalom és kultúrtörténet, nemzetiségi német kultúrtörténet, német nyelvészet Néprajz, Folklór Tudományos Diákkör folklorisztika, elméleti és tárgyi néprajz

dr. Bárth Dániel adjunktus

Olasz Irodalom és Fordító Tudományos Diákkör italianisztika

dr. Takács József egyetemi docens

Orientalisztika Tudományos Diákkör tibetológia, mongolisztika, japanisztika

dr. Birtalan Ágnes egyetemi docens

Orosz Irodalom Tudományos Diákkör orosz irodalom és kultúrtörténet

dr. Györgyösi Mária adjunktus

116


Régészet Tudományos Diákkör

dr. Feld István egyetemi docens

Szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, szlovén) Irodalmi Tudományos Diákkör

dr. Kiss Szemán Róbert egyetemi docens

Tantárgypedagógia, Szakmódszertan Tudományos Diákkör

BTK

Szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, szerb, Pátrovics Péter adjunktus szlovák, szlovén) Nyelvészeti Tudományos Diákkör Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens

Történettudományi Diákkör dr. Nagy Balázs egyetemi docens egyetemes és magyar történet, mûvelõdéstörténet, gazdaságtörténet, társadalomtörténet stb. Zenei Tudományos Diákkör zenetudomány, hangszeres zene

dr. Dobszay Ágnes adjunktus

A kar egyéb szolgáltatóegységei Karrierközpont Philos Alapítvány + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 154. www.philos.hu Jegyzetbolt + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t alagsor 112.

411-6500/5281 h–cs: 9–16; p: 9–15 BTK HÖK Felvételi Elõkészítõ + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 154.

266-9833/5373, 5026 www.elokeszito.elte.hu h–p: 9–19; sz: 9–15 Életvezetési Tanácsadó – Kortárs Segítõ Csoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D t alagsor 119.

411-6572 sz, cs: 12–17 kortarsinfo@freemail.hu www.kortars.elte.hu 117


Hallgatói Szolgáltató Iroda + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t alagsor 143.

411-6500/5029 h–cs: 9–15; p: 9–14

BTK

Angol–Amerikai Intézet + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4422; 485-5200/4422 _ 460-4449; 485-5200/4449 seas3.elte.hu

dr. Frank Tibor intézetigazgató, egyetemi tanár

Csáti Veronika intézeti fõelõadó seas@ludens.elte.hu t 357.

Lénárt Zoltán mûszaki vezetõ

4302 lenart@ludens.elte.hu t 359.

Az intézet bemutatása Az ELTE egyik legnagyobb intézete, az Angol–Amerikai Intézet (School of English and American Studies) 17 év után átköltözött az Ajtósi Dürer sor 19–21. szám alatti épületegyüttesbõl a Trefort-kertbe, közelebbrõl a Rákóczi út 5. szám alá; az új intézeti könyvtár a Múzeum krt. 6–8. számú épület beépített udvarán kapott helyet. Az intézetben angol és amerikanisztika szak, továbbá ausztrál, kanadai, ír, anglisztikai és középkori oktatási-kutatási program, valamint öt különbözõ (amerikanisztikai, angol nyelvészeti, barokk és reneszánsz angol irodalmi, modern angol-amerikai irodalmi, nyelvpedagógiai) PhD(doktori) program mûködik. Az intézet jelenleg közel 1800 hallgatót oktat, párhuzamosan BA, MA és PhD szinten. Az intézet szervezeti és mûködési kereteit, oktató- és tudományos munkáját pontosan és részletesen bemutatja az intézet honlapja, a seas3.elte.hu (szerkeszti Szigetvári Péter). Az intézetben 2007–08-ban is komoly kutató- és publikációs munka folyt. Az igen jelentõs számú könyv, tanulmány, cikk, mûfordítás részletes felsorolását az intézeti honlap, a tanszéki honlapok és számos oktató saját honlapja tartalmazza. Az intézetnek több tudományos kiadványa van: az Anglisztika Tanszék évenként adja ki The Anachronist címû évkönyvét, az Angol Nyelvészeti Tanszék megjelenteti a The Odd Yearbook, illetve a The Even Yearbook címû évkönyveit. Az egyikbe fiatalabb nyelvészek (PhDhallgatók, TDK-díjas hallgatók stb.), a másikba a szakma idõsebb képviselõi írnak. Az intézet Angol Nyelvpedagógia Tanszékén, Károly Krisztina szerkesztésében készül az Accross Languages and Cultures címû angol nyelvû tudományos folyóirat (fõszerkesztõ Klaudy Kinga, társszerkesztõk Heltai Pál és Károly Krisztina), a fordításelmélet elismert nemzetközi fóruma. Az Angol Nyelvpedagógia PhD Program jelenteti meg Holló Dorottya és Károly Krisztina szerkesztésében 118


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. Deák Nóra könyvtárvezetõ (beépített udvar)

2355

411-6500/2352, 2355 ndeak@ludens.elte.hu elteangolkonyvtar@yahoo.com seas2.elte.hu/library/homepage/top_h.html h, k, cs: 9.30–17.30; sz: 12–17.30, p: 9.30–14 Bálint Gábor könyvtáros

2355 balintgabor@freemail.hu

Kutasi Zsuzsanna könyvtáros

2355 kutasi@ludens.elte.hu

Markó-Markechné Zelei Edit könyvtáros

2355 z.edit@freemail.hu

Szigeti Krisztina könyvtáros

2355 kszigeti@ludens.elte.hu

Tabajdi Teodóra Júlia könyvtáros

2355 tabateod@gmail.com

Szecskó István raktáros

2355 szecsko.istvan@gmail.com

Amerikanisztika Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4416; 485-5200/4416 _ 460-4452; 485-5200/4452 das@ludens.elte.hu das.elte.hu

dr. Bollobás Enikõ tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

4368 ebollobas@freemail.hu t 312. Farkas Elvira tanszéki elõadó

4416 t 361. farkaselvira@gmail.com 119

BTK

a Working Papers in Language Pedagogy címû on-line folyóiratot, amely a program doktori hallgatóinak kiemelkedõ munkáit közli. Az intézeti könyvtár az ELTE BTK egyik legnagyobb könyvtáraként több mint 83 000 kötetnyi nyomtatott, audiovizuális és elektronikus dokumentummal rendelkezik és országosan kiemelkedõ hozzáférést tesz lehetõvé az angol nyelvû irodalmak, a nyelvészet, a történelem, a kultúra és a nyelvtanítás egyes területeihez. Muzeális különgyûjteményei (Carnegie, Károlyi, Patterson) különleges értékek. Az int��zet szervezeti életérõl folyamatosan beszámolnak a 2002. szeptember 3-tól az interneten is hozzáférhetõ intézeti tanácsi jegyzõkönyvek (seas3.elte.hu).


A tanszék oktatói

BTK

Frank Tibor egyetemi tanár Amerikai történelem, transzatlanti kapcsolatok, migráció

4367; 4422 tzsbe@hu.inter.net t 357. www.franktibor.hu

Kövecses Zoltán egyetemi tanár Amerikai angol, kognitív nyelvészet

4301 t 309.

zkovecses@ludens.elte.hu

Bán Zsófia egyetemi docens Amerikai irodalom és kultúra

4215 t 313.

banzsofi@yahoo.com

Bollobás Enikõ habil. egyetemi docens Amerikai irodalom és kultúra

4368 t 312.

ebollobas@freemail.hu

Federmayer Éva egyetemi docens Amerikai irodalom és kutúra, Gender Studies

4215 t 313.

federmayer.eva@gmail.com

Jakabfi Anna ny. egyetemi docens Kanadai irodalom és történelem

4204 t 447.

jakabfi@ludens.elte.hu

Magyarics Tamás habil. egyetemi docens Amerikai és angol történelem, transzatlanti kapcsolatok

4214 t 311.

magyaricst@gmail.com

Benczes Réka adjunktus

4307 t 432.

rbenczes@yahoo.com

Szabó Éva Eszter adjunktus

4214 t 311.

evaeszter@t-email.hu

James, Ryan lektor Nyelvgyakorlat, módszertan

4307 t 432.

drryanjames@gmail.com

Ward, Stanley A. lektor Nyelvgyakorlat

4307 t 432.

mencelus@gmail.com

Anglisztika Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5. t 338.

460-4451, 485-5200/4451 _ 460-4430, 485-5200/4430

120

dr. Friedrich Judit tanszékvezetõ, egyetemi docens

4356 t 343. friedrich.judit@gmail.com


Dávid Beatrix tanszéki elõadó

4372 t 339. bettidvid@gmail.com

Staff room / Tanári szoba

4451 t 338.

BTK

A tanszék oktatói Dávidházi Péter egyetemi tanár Irodalomelmélet, angol irodalom (18–19. század)

4352 335.

dapeter@iti.mta.hu

Géher István egyetemi tanár Angol irodalom

4354 340.

bettidvid@gmail.com

Kállay Géza egyetemi tanár

4358 Angol irodalom (reneszánsz és barokk kor) 345.

kallay@ucsc.edu

Péter Ágnes egyetemi tanár Angol irodalom (18–20. század)

4365 333.

agnes_peter@freemail.hu

Sarbu Aladár egyetemi tanár Angol és amerikai irodalom

4391 342.

sarbu@ludens.elte.hu

Ferencz Gyõzõ egyetemi docens Angol irodalom (19–20. század)

4355 341.

gyozo.ferencz@gmail.com

Friedrich Judit egyetemi docens Angol irodalom (18–20. század), irodalomelmélet

4356 343.

friedrich.judit@gmail.com

Halácsy Katalin egyetemi docens Angol és amerikai irodalom

4355 341.

halacsy@ludens.elte.hu

Kenyeres János egyetemi docens Irodalomelmélet, angol irodalom (19–20. század)

4392 335.

adbenna@mikroweb.hu

Szalay Krisztina egyetemi docens Angol irodalom, irodalomelmélet

4355 341.

szkm@t-online.hu

Takács Ferenc egyetemi docens Angol irodalom, irodalomelmélet

4353 337.

takfr@ludens.elte.hu

Farkas Ákos fõiskolai docens Angol és amerikai irodalom

4393 346.

hawkie@caesar.elte.hu

121


Gellért Marcell fõiskolai docens Angol és amerikai irodalom (dráma és költészet)

4393 346.

Velich Andrea fõiskolai docens

4357 Középkori és kora újkori angol történelem 344.

gellert_m@freemail.hu

a_velich@yahoo.de

BTK

Csikós Dóra adjunktus Angol irodalom (a középkortól a 19. századig)

4392 335.

dora@prospero.hu

Hargitai Márta adjunktus Angol irodalom (reneszánsz, barokk, 17. század)

4357 344.

martahargitai@gmail.com

Komáromy Zsolt adjunktus Angol irodalom

4203 347.

zkomaromy@yahoo.com

Lojkó Miklós adjunktus Angol történelem

4220 445.

mlojko@mail.datanet.hu

Perényi Erzsébet ny. adjunktus Angol irodalom (középkor, reneszánsz, barokk)

4366 334.

bettidvid@gmail.com

Péteri Éva adjunktus Angol irodalom (18–20. század)

4366 334.

h4461pet@helka.iif.hu

Pikli Natália adjunktus Angol történelem

4365 333.

pikling@t-online.hu

Czigányik Zsolt tanársegéd Angol irodalom

4365 333.

cziganyik@freemail.hu

Ruttkay Veronika tanársegéd Angol irodalom

4203 347.

ruttkayveron@freemail.hu

Tímár Andrea tanársegéd Angol irodalom

4203 347.

andrea.timar@yahoo.co.uk

Zombory Erzsébet ny. tudományos segédmunkatárs Angol irodalom (reneszánsz, barokk, 18. század)

4203 347.

zombye@fw.hu

Kúnos László c. egyetemi docens, megbízott elõadó Brit építészet

4353 337.

corvina@t-online.hu

122


Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék dr. Kontra Edit tanszékvezetõ, egyetemi docens

485-5200/4369 ehkontra@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4421, 485-5200/4421 _ 460-4413, 485-5200/4413 deal@ludens.elte.hu ludens.elte.hu/~deal

Szilágyi Erzsébet tanszéki elõadó t 306.

4421 szilagyi_e@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Kontra Edit egyetemi docens Angol alkalmazott nyelvészet

4369 t 307.

ehkontra@ludens.elte.hu

Kormos Judit habil. egyetemi docens Pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás

4382 t 305.

kormos.j@chello.hu

Csizér Katalin adjunktus

4382 Kutatásmódszertan, nyelvtanulási motiváció t 305.

weinkata@yahoo.com

Edwards Melinda adjunktus Angol alkalmazott nyelvészet

4387 t 452.

edwards@post.com

Eitler Tamás adjunktus Szociolingvisztika

4383 t 308.

eitler@freemail.hu

Illés Éva adjunktus Pragmatika

4383 t 308.

evailles@hotmail.com

Tankó Gyula adjunktus Diskurzuselemzés, tudományos írás

4384 t 430.

tanko@ludens.elte.hu

Tiboldi Tímea adjunktus Szakmai angol

4381 t 304.

tiboldi.timea@chello.hu

Zerkowitz Judit ny. adjunktus Stilisztika

4387 t 452.

jzerko@ludens.elte.hu

Albert Ágnes tanársegéd Angol alkalmazott nyelvészet

4386 t 451.

albert.agnes@chello.hu

Brózik-Piniel Katalin tanársegéd Angol alkalmazott nyelvészet, tudományos írás

4384 t 430.

piniel@freemail.hu

123


BTK

Dóczi Brigitta tanársegéd Angol alkalmazott nyelvészet

4387 t 452.

doczibri@t-online.hu

Tartsayné Németh Nóra tanársegéd Számítógépes nyelvoktatás

4381 t 304.

nemethn@ludens.elte.hu

Andrews, Mark lektor Pragmatika, interkulturális tanulás

4388 t 453.

mandrews@ludens.elte.hu

Buchan, Hamis lektor Angoltanítás módszertana Szakmai angol

4388 t 453.

hamish_buchan@yahoo.com

Loftus, Mark lektor Fordítás

4385 t 431.

mbloftus@gmail.com

Prescott, Frank lektor Angol a médiában, tudományos írás

4385 t 431.

pompas@mail.tvnet.hu

Menyhárt Adrienn megbízott elõadó Üzleti angol, tudományos írás

4388 t 453.

menyhartadri@yahoo.com

Angol Nyelvészeti Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4407, 485-5200/4407 delg@seas3.elte.hu

dr. Törkenczy Miklós tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens t 324.

4370 tork@nytud.hu Hanzséros Mária tanszéki fõelõadó t 301.

4407 hanzseros@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Varga László egyetemi tanár Fonetika-fonológia, szintaxis

4363 t 303.

vrgl@ludens.elte.hu

Kniezsa Veronika ny. egyetemi docens Angol nyelvtörténet, dialektológia

4362 t 302.

kniezsav@gmail.com

Marosán Lajos egyetemi docens Szintaxis, szemantika

4304 t 326.

marosan@ludens.elte.hu

124


4305 t 325.

nadasdy@ludens.elte.hu

Newson, Mark egyetemi docens Szintaxis, szemantika

4364 t 323.

newson@ludens.elte.hu

Szigetvári Péter egyetemi docens Fonetika-fonológia

4304 t 326.

peter.szigetvari@elte.hu

Törkenczy Miklós habil. egyetemi docens Fonetika-fonológia

4370 t 324.

tork@nytud.hu

Farkas Judit adjunktus Angol nyelvtörténet, dialektológia

4362 t 302.

juditfarkas@ludens.elte.hu

Lázár A. Péter adjunktus Lexikográfia, lexikális szemantika, morfológia

4362 t 302.

lapid@ludens.elte.hu

Hordós Marianna tanársegéd Szintaxis

4364 t 323.

hordosmn@gmail.com

Kiss Zoltán tanársegéd Fonetika-fonológia

4222 t 449.

cash@nytud.hu

Starcevic Attila tanársegéd Fonetika-fonológia (szinkrón és diakrón) Angol nyelvtörténet, dialektológia

4305 t 325.

mazanydella@hotmail.com

Szécsényi Krisztina tanársegéd Szintaxis

4364 t 323.

kszecsenyi@gmail.com

BTK

Nádasdy Ádám habil. egyetemi docens Angol nyelvtörténet, dialektológia, fonetika-fonológia, morfológia

Angol Nyelvpedagógia Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4424, 485-5200/4424 _ 460-4453, 485-5200/4453 pippa@freemail.hu delp.elte.hu

dr. Uwe Pohl tanszékvezetõ, egyetemi docens

4371 uwepohl@hotmail.com uwe.pohl@gmail.com

125


Dereráné Varga Éva tanszéki elõadó

4424 t 408. edereravarga@yahoo.com

BTK

A tanszék oktatói Medgyes Péter egyetemi tanár Nyelvpedagógia

4201 t 410.

medgyes@ludens.elte.hu

Holló Dorottya habil. egyetemi docens Nyelvpedagógia

4399 t 406.

hollod@elte.hu

Károly Krisztina habil. egyetemi docens Diszkurzuselemzés Fordításkutatás Szaknyelvoktatás Szaknyelvkutatás

4359 t 348.

karolyk@ludens.elte.hu

Major Éva egyetemi docens Nyelvpedagógia

4396 t 403.

majore@ludens.elte.hu

Pohl, Uwe egyetemi docens Nyelvpedagógia, interkulturális tanulás

4371 t 407.

uwepohl@hotmail.com uwe.pohl@gmail.com

Dávid Gergely adjunktus

4361 Nyelvpedagógia, dialektológia, szemantika t 412.

david.soproni@t-online.hu

Halápi Magdolna adjunktus Nyelvpedagógia

4396 t 403.

halapimagdi@hotmail.com

Kimmel Magdolna adjunktus Nyelvpedagógia

4397 t 404.

magdimann@yahoo.com

Király Zsolt adjunktus Nyelvpedagógia

4395 t 402.

kiralyzs@ludens.elte.hu

Lázár Ildikó adjunktus Nyelvpedagógia

4398 t 405.

lazar@ludens.elte.hu

Szesztay Margit adjunktus Nyelvpedagógia

4200 t 409.

margit.szesztay@gmail.com

Szabó Éva adjunktus Nyelvpedagógia

4398 t 405.

szab.eva@gmail.com

126


4397 t 404.

szabohelga@freemail.hu

Enyedi Ă gnes tanĂĄrsegĂŠd NyelvpedagĂłgia

4398 t 405.

enyedi@ludens.elte.hu

RĂŠvĂŠsz Judit tanĂĄrsegĂŠd

4397 t 404.

balogrevesz@t-online.hu

AsbĂłth LĂĄszlĂł tudomĂĄnyos munkatĂĄrs NyelvpedagĂłgia

4394 t 401.

asbothl@enternet.hu

Appleby, Rachel lektor Nyelvgyakorlat

4200 t 409.

rachelappleby@mail.datanet.hu

Gall, Cili lektor NyelvpedagĂłgia

4399 t 406.

cgall@chello.hu

Leavey, James lektor Nyelvgyakorlat Cultural Studies

4200 t 409.

jamespleaveynyc@yahoo.com

Ryan, Christopher lektor NyelvpedagĂłgia

4201 t 410.

kristoff@ludens.elte.hu

Saltmarsh, Philip lektor Nyelvgyakorlat

4395 t 402.

phil@ludens.elte.hu

Magyarics PĂŠter nyelvtanĂĄr NyelvpedagĂłgia

4361 t 412.

magy.peti@freemail.hu

Balogh Éva kÜnyvtåros

4375 t 142.

epero@freemail.hu

BTK

SzabĂł Helga adjunktus Nyelvgyakorlat

FilozĂłfia IntĂŠzet + 1088 Budapest, MĂşzeum krt. 4/I 1364 Budapest, Pf. 107.

411-6500/5216; 485-5237 filint@ludens.elte.hu http://philosophy.elte.hu/institute/

dr. BodnĂĄr IstvĂĄn intĂŠzetigazgatĂł, habil. egyetemi docens

485-5237; 5216 _ 485-5247 t 122. stb@elte.hu

127


dr. Orthmayr Imre intézetigazgató-helyettes, Gáll Katalin intézeti elõadó tanszékvezetõ, egyetemi docens

485-5237; 5216

5442 _ 485-5247; 485-5239 t 106. t 122. orthmayr@t-online.hu filint@ludens.elte.hu

BTK

Az intézet bemutatása Az intézet teljes körû graduális és posztgraduális képzést nyújt a filozófiai diszciplínákban. A graduális képzés során a Logika Tanszék oktatói vezetik be a filozófia szakos hallgatókat a logika tudományába. Alapkurzusok (két logikaszeminárium és egy elõadás – a logika alapfogalmai és legegyszerûbb eljárásai; a klasszikus elsõrendû logika, metaelméletével és bizonyos kiterjesztéseivel együtt; bevezetés a logika alkalmazásaiba, illetve magasabb fejezeteibe); fakultatív kurzusok (emelt szintû szemináriumok mindenekelõtt a matematika filozófiája, a logika története, a modális logika, a logika nyelvészeti és más társadalomtudományi alkalmazásainak témakörében). Részvétel a filozófia szak néhány más tanegységének oktatásában (metafizika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia). Részvétel a kar általános társadalomtudományi képzési programjában, a logika és az érvelés technikája iránt a fakultatív keretek között jelentkezõ igények kielégítése. Néhány szakon a logika fakultatívan kötelezõ tárgyként szerepel – ezek hallgatói is a filozófia szakosok részére meghirdetett bevezetõ szemináriumokat vehetik fel. A filozófia szakos hallgatók számára hat filozófiatörténeti kurzust hirdet meg az intézet. Az ókori keleti és európai filozófiák, valamint az egyházatyák és a skolasztikus gondolkodók alapvetõ gondolati rendszereit az Ókori és Középkori Filozófia Tanszék tanárai ismertetik meg velük. Az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék fõ feladata a filozófia újkori történetének oktatása Descartes-tól a kortárs irányzatokig. Ezen túlmenõen a tanszék munkatársai részt vesznek más korszakok és irányzatok kutatásában is – így például a hellenizmus témájában. Az újkori filozófián belül a tanszék munkatársai minden jelentõs irányzatot oktatnak. A XX. századi filozófiák közül elsõsorban az úgynevezett kontinentális hagyományra esik a hangsúly, de jelen van az analitikus filozófiai gondolkodásmód is. A tanszék oktatói saját kutatási területüknek megfelelõ témákban tartanak szemináriumokat és emelt szintû speciális kollégiumokat a szakos hallgatóknak. A filozófiatörténeti kutatás ugyanakkor összefonódik a szisztematikus kérdések vizsgálatával, mely nyitott a kortárs filozófia minden irányzata felé. A tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, munkatársai rendszeres résztvevõi a hazai és a nemzetközi szakkonferenciáknak, ezenkívül pedig gyakran vesznek részt más egyetemek oktatási tevékenységében csereoktatói programok (Erasmus, Balaton) keretében. A tanszék jó kapcsolatokat ápol a Franciaországban a Sorbonne-Paris I., a Créteil-Paris XII Val de Marne egyetemekkel, Németországban a berlini Freie Universitättel, valamint a Wuppertali Egyetemmel. Az Általános Filozófia Tanszék oktatási hatókörébe tartoznak egyrészt a metafizika, az ismeretelmélet és tudományfilozófia bizonyos területei, valamint a humán filozófiai diszciplínák teljes köre (az etika, a politikai filozófia, a történelemfilozófia, a társadalomfilozófia, a nyelvfilozófia és a vallásfilozófia). A Tanszék a Filozófiai Intézet többi tanszékéhez hasonlóan intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápol. Különösen fontos együttmûködést folytat olasz és francia egyetemekkel. A Filozófia Intézet 2009. õszi szemeszterében a következõ típusú képzéseket indítja be. Egyrészt lehetõséget biztosítunk az osztatlan képzésbeli tanulmányaikat sok évvel ezelõtt megkezdõ, nem kredites hallgatóink számára tanulmányaik befejezésére. 128


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I Harsányi Ottilia könyvtáros t I. emelet

5275

411-6500/5275 t I. emelet harsanyiotika@freemail.hu harsanyiotika@freemail.hu http://philosophy.elte.hu/institude/libhu.html

Általános Filozófia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5237, 411-6500/5216 _ 485-5239, 485-5247 filint@ludens.elte.hu http://philosophy.elte.hu/institude/

dr. Orthmayr Imre tanszékvezetõ, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes

411-6500/5442 t 106. orthmayr@t-online.hu

129

BTK

Másrészt az osztatlan képzésben résztvevõ kredites hallgatóink számára gondoskodunk az összes szükséges órakínálatról és vizsgalehetõségrõl. Harmadrészt a bolognai típusú (osztott) alapképzésben ellátjuk a következõ feladatokat: BA: a) Filozófia szakirányú hallgatók oktatása. b) Filozófia minor hallgatók oktatása. c) Minden alapszakos bölcsészhallgató filozófiatörténeti képzése. d) Minden bölcsészhallgató számára a filozófiának közismereti tárgyként való oktatása. MA: a) Mesterszakon intenzív, tutoriális rendszerben mûködõ diszciplináris filozófiaképzés megkezdése. b) Mesterszakon filozófiatanári képzés megindítása. PhD: A Filozófiatudományi Doktori Iskola az ELTE BTK Filozófia Intézetének, valamint Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézetének keretében mûködik. Jelenleg a következõ oktatási programokra vesz fel jelentkezõket: analitikus filozófia program; antik filozófia program; esztétika program; fenomenológia program; film-, média- és kultúraelméleti program; hermeneutika program; logika program; politikai filozófia program; újkori filozófia program. E kilenc program mind történeti, mind szisztematikus-diszciplináris szempontból a Magyarországon lehetséges legszélesebb képzést nyújtja. A Filozófiai Intézet graduális és doktori szinten oktató munkatársai országosan és nemzetközileg elismert kutatók, magyar és idegen nyelvû könyvek és cikkek sokasága fémjelzi kutatási tevékenységüket. A Filozófia Intézet keretén belül mûködik a Filozófia Tudományos Diákkör, amelynek tagjai az elmúlt évek OTDK konferenciáin kimagaslóan sikeresen szerepeltek.


A tanszék oktatói

BTK

Erdélyi Ágnes egyetemi tanár Társadalomfilozófia Történelemfilozófia Tudományelmélet

5182 t 215.

erd13316@mail.iif.hu

Huoranszki Ferenc egyetemi tanár Metafizika, ismeretelmélet

5442 t 106.

huoransz@ceu.hu

Kelemen János egyetemi tanár Analitikus filozófia Nyelvfilozófia Történelemfilozófia

5494 jkelemen@ludens.elte.hu t 122–123.

Ludassy Mária egyetemi tanár Társadalomfilozófia Politikai filozófia

5181 t 105.

mludassy@ludens.elte.hu

Mezei Balázs habil. egyetemi docens Fenomenológia Vallásfilozófia

5148 t 214.

mezei@btk.ppke.hu

Miklós Tamás egyetemi docens Történelemfilozófia Német idealizmus

5444 t 216.

miklos.tamas@ella.hu

Orthmayr Imre egyetemi docens Társadalomfilozófia Etika Cselekvéselmélet

5442 t 106.

orthmayr@t-online.hu

Tatár György habil. egyetemi docens Vallásfilozófia

5444 t 216.

tatar@freemail.hu

Pogonyi Szabolcs egyetemi tanársegéd Politikai filozófia Etika

5220 t 104.

pogonyiszabolcs@gmail.com

Tõzsér János tudományos fõmunkatárs Elmefilozófia Metafizika Észleléselmélet

5220 t 104.

jantozser@gmail.hu

Bárány Tibor tudományos segédmunkatárs Analitikus filozófia Nyelvfilozófia Analitikus mûvészetfilozófia

5220 t 104.

barany.tibor@gmail.com

130


Logika Tanszék dr. Máté András tanszékvezetõ, egyetemi docens

5328 mate@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5245, 485-5200/5327 logic@phil.elte.hu

A tanszék oktatói E. Szabó László egyetemi tanár Logika és tudományfilozófia

5182 t 215.

leszabo@phil.elte.hu

Máté András egyetemi docens Logika története, matematika filozófiája

5328 t 226.

mate@ludens.elte.hu

Zvolenszky Zsófia adjunktus Nyelvfilozófia, elmefilozófia

5291 t 225.

zz207@nyu.edu

Mekis Péter tanársegéd Logikai filozófia, nyelvfilozófia, dinamikus logika

5304 t 224.

mekis.peter@gmail.com

Csaba Ferenc tudományos segédmunkatárs Logika- és matematikafilozófia

5304 t 224.

fcs@mailbox.hu

Ókori és Középkori Filozófia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5200/5388

dr. Steiger Kornél tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5378 steiger@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Steiger Kornél egyetemi tanár Ókori görög filozófia

5378 t 204.

steiger@ludens.elte.hu

Kaposi Márton ny. habil. egyetemi docens Etika és esztétika

5388 t 204.

kaposimarton@freemail.hu

131


BTK

Ruzsa Ferenc egyetemi docens Metafizika Ind filozófia

5010 t 209.

ferenc.ruzsa@elte.hu

Borbély Gábor tudományos fõmunkatárs Középkori filozófia

5388 borbely@webmail.phil-inst.hu megbeszélés szerint

Bene László habil. adjunktus Ókori görög filozófia

5497 t 127.

benelaszlo25@hotmail.com

Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5239, 485-5200/5286 ujfil@ludens.elte.hu, ujkorfil@ludens.elte.hu

dr. Boros Gábor tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5175 gboros@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Boros Gábor egyetemi tanár Újkori filozófia története

5175 t 121.

gboros@ludens.elte.hu

Fehér M. István egyetemi tanár 19–20. századi filozófia

5217 t 212.

h9142feh@ella.hu

Bodnár István habil. egyetemi docens Metafizika, episztemológia

5295 t 129.

stb@elte.hu

Faragó-Szabó István habil. egyetemi docens 5295 17–18. század angolszász filozófiája t 129.

farago-szabo@freemail.hu

Gulyásné Csikós Ella egyetemi docens 19–20. századi filozófia

5200 t 124.

csikosella@yahoo.com

Kiss Endre habil. egyetemi docens Klasszikus idealizmus filozófiája, Marx és Nietzsche

5102 t 126.

andkiss@hu.inter.net

Áron László adjunktus 19–20. századi filozófia

5292 t 128.

aronlaszlo@netscape.net

Joó Mária habil. adjunktus Esztétika Etika, filozófiai antropológia

5200 t 124.

joo_maria@ludens.elte.hu

132


5305 t 119.

olaycsaba@freemail.hu

Ullmann Tamás adjunktus 19–20. századi filozófia

5305 t 119.

ullmanntamas@freemail.hu

BTK

Olay Csaba adjunktus 19–20. századi filozófia

Elméleti Nyelvészet ELTE–MTA Kihelyezett Tanszék + 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

321-4830/179 kinga@nytud.hu www.nytud.hu/szakcsoport

dr. Bánréti Zoltán tanszékvezetõ, egyetemi docens

321-4830/117 banreti@nytud.hu

A tanszék oktatói Kiefer Ferenc professor emeritus Morfológia, szemantika, pragmatika

169

kiefer@nytud.hu

Bánréti Zoltán egyetemi docens Neurolingvisztika, generatív szintaxis

117

banreti@nytud.hu

Bartos Huba egyetemi docens Morfológia, szintaxis, kínai szintaxis

179

bartos@nytud.hu

Kálmán László egyetemi docens Formális szemantika, számítógépes nyelvészet, konstrukciós nyelvtan

179

kalman@nytud.hu

Siptár Péter habil. egyetemi docens Fonológia, magyar fonológia

153

siptar@nytud.hu

Törkenczy Miklós habil. egyetemi docens Magyar és angol fonológia, szótagszerkezet

148

tork@nytud.hu

Gyuris Beáta tudományos fõmunkatárs Szemantika, formális szemantika

148

gyuris@nytud.hu

Komlósy András tudományos fõmunkatárs Grammatikaelmélet, nyelvtipológia

179

komlosy@nytud.hu

Rebrus Péter tudományos fõmunkatárs

148 Morfofonológia, számítógépes nyelvészet

rebrus@nytud.hu

133


Germanisztikai Intézet

BTK

+ 1088 Budapest, Rákóczi út 5. t 254.

460-4401 elte.germanistik@gmail.com germanistik.elte.hu Baksy Péter adjuntus, tudományos titkár

4406 t 255. baksy.peter@gmail.com

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet intézetigazgató, egyetemi tanár Oláh Ágnes intézeti elõadó

460-4401 elte.germanistik@gmail.com Árpád Hermina tanszéki elõadó

460-4412 a.hermina@gmail.com t 254.

Az intézet bemutatása A Germanisztikai Intézet (Germanistisches Institut) 1992-es alapítása óta a hazai germanisztikai oktatás és kutatás egyik legjelentõsebb tudományos mûhelye lett, melyben teljes körû graduális és posztgraduális képzés folyik nappali, illetve esti tagozaton. A Germanisztikai Intézethez az alábbi szervezeti egységek tartoznak: Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke, Német Nyelvészeti Tanszék, Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke, Néderlandisztikai Tanszék, Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja. Az intézetben oktatott szakok: • az osztatlan egyetemi képzés keretében – német nyelv és irodalom – német nemzetiségi nyelv és irodalom – dán, svéd, norvég nyelv és irodalom – holland nyelv és irodalom • a BA-képzés keretében – germanisztika alapszak (német, nemzetiségi német, skandinavisztika és néderlandisztika szakirány) • az MA-képzés keretében – német bölcsész mesterszak – német tanári mesterszak – német nemzetiségi bölcsész mesterszak – német nemzetiségi tanári mesterszak – néderlandisztika bölcsész mesterszak – skandinavisztika bölcsész mesterszak. Minden BA szakirány „minor”-programot is kínál. Levelezõ formában tanártovábbképzés is folyik az intézetben. Az intézetnek jelenleg közel 900 hallgatója és 75 munkatársa (tanársegédek, lektorok, adjunktusok, docensek, egyetemi tanárok, tanszéki elõadók, illetve könyvtárosok) van. 1993 óta folyik a rendszeres PhD-képzés. Jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola keretében a Germanisztikai Nyelvészet Doktori Program (lexikológia-lexikográfia, grammatikológia, szociolingvisztika és dialektológia, valamint alkalmazott nyelvészet területeken), 134


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. (Holdudvar)

485-5200/2351, 2357 elte.germ.bibl@freemail.hu

Könyvtárosok: Ábrahám Gyöngyike Géczi Ferenc Kecskés Alexandra Szivi Zsófia Tepszics Éva Vanda

135

BTK

a BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében a Germanisztikai Irodalomtudományi Doktori Program, s ezen belül mûködik a Néderlandisztikai Alprogram . Az intézet kutatási területei felölelik a diakrón és súlypontozva a szinkrón nyelvészet különbözõ területeit (grammatikológia, dialektológia, szociolingvisztika, lexikográfia, lexikológia, pragmatika, szövegnyelvészet), valamint az irodalom és a kultúratudomány különbözõ kutatási részterületeit (irodalomelmélet, narratológia, német–magyar kapcsolattörténet, regionalitás). A Germanisztikai Intézet szoros és több évtizedes egyetemközi partneri kapcsolatban van a következõ egyetemek germanisztikai intézetével: Heidelbergi Egyetem; Saarbrückeni Egyetem; Müncheni Egyetem; Hamburgi Egyetem; Freie Universität, Berlin; Humboldt Egyetem, Berlin; Paderborni Egyetem; Jénai Egyetem; Marburgi Egyetem; Bécsi Egyetem; Kölni Egyetem; Bordeaux-i Egyetem. A skandinavisztikai képzésben együttmûködõ egyetemek: Koppenhágai Egyetem, Nordisztikai Intézet (Dánia); Agderi Fõiskola, Nordisztika és Média Intézet (Norvégia); Oslói Egyetem, Nordisztikai Intézet (Norvégia); Umeli Egyetem, Fonetikai Intézet (Svédország); Stockholmi Egyetem, Irodalomtudományi Intézet (Svédország). A néderlandisztikai képzésben együttmûködõ egyetemek: Amszterdami Egyetem, Holland Nyelv- és Irodalomtudományi tanszék (Hollandia); Leideni Egyetem, Dutch Studies (Hollandia); Vrije Universiteit Brussel, Holland Nyelv- és Irodalomtudományi tanszék (Belgium); Lessius Hogeschool Antwerpen (Belgium); Erasmus Hogeschool Brussel (Belgium); Katholieke Hogeschool Limburg (Belgium). Rendszeres kiadványok: • Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen (szerk.: Manherz K., Erb M.) • Budapester Beiträge zur Germanistik (szerk.: Knipf-Komlósi E., Manherz K.) • ELTE Chrestomathie (szerk.: Manherz K.) • Ungarndeutsche Studien (szerk.: Manherz K.) • Deutschsprachige Texte aus Ungarn (szerk.: Manherz K.) • Budapester Studien zur Literaturwissenschaft (szerk.: Orosz M., Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag) • Mû-helyek (szerk.: Orosz M., Budapest, Gondolat Kiadó) • Néderlandisztikai füzetek (szerk.: Gera Judit) • Skandinavisztikai füzetek (szerk.: Masát A., Mádl P.) Az intézet ad otthont a „Jahrbuch der ungarischen Germanistik” (a Magyar Germanisták Társasága és a DAAD közös kiadványa) szerkesztõségének, valamint a „Gesellschaft für Deutsche Sprache” (Wiesbaden) egyesület budapesti kihelyezett tagozatának.


Néderlandisztika Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4314 t I. emelet cns.elte.hu

dr. Gera Judit tanszékvezetõ, egyetemi tanár

4314 gerajudit@gmail.com

BTK A tanszék oktatói Gera Judit egyetemi tanár Modern németalföldi irodalom

4314 t 104.

gerajudit@gmail.com

Törõ Krisztina adjunktus Modern németalföldi irodalom Speciális nyelvfejlesztés

4320 t 101.

torokem@gmail.com

Nagy Roland tanársegéd Fonetika, leíró nyelvtan, lexikológia, lexikográfia

4321 t 102.

dudukk@gmail.com

Varga Orsolya tanársegéd Fordítástudomány Fordítási gyakorlat

4347 t 103.

vargaorsolya@hotmail.com

Réthelyi Orsolya tanársegéd Régi németalföldi irodalom

4347 t 103.

rethelyi@freemail.hu

Smit, Roel lektor Nyelvgyakorlat

smit_roel@hotmail.com t 103.

Német Nemzetiségi Központ + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t II. emelet 224., 225. germanistik.elte.hu

136

dr. Erb Maria központvezetõ, egyetemi docens

4310 t 204. erbmaria@gmail.com


A központ oktatói

4317 t 225.

elte.germanistik@gmail.com

Erb Maria egyetemi docens Dialektológia, szociolingvisztika, kontaktológia

4310 t 204.

erbmaria@gmail.com

Huber Ágnes tanársegéd Szociolingvisztika, néprajz

4343, 4351 t 242.

B. Szabó Dezsõ tudományos munkatárs Magyarországi németek története

szabodezso@yahoo.com t 224.

Müller Márta tudományos munkatárs Dialektológia, szaknyelvtudás, nyelvpedagógia

4212 t 225.

mumahu@yahoo.de

B. Szabó Károly ügyvivõ szakértõ Magyarországi németek irodalma

4317 t 224.

b_szabo_karoly@yahoo.de

BTK

Manherz Károly egyetemi tanár Szociolingvisztika, dialektológia, néprajz

huberagi@gmail.com

Német Nyelvészeti Tanszék + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t II. emelet germanistik.elte.hu

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet tanszékvezetõ, egyetemi tanár

4311 t 205. knipfe@freemail.hu

A tanszék oktatói Komlósiné Knipf Erzsébet egyetemi tanár 4311 Lexikológia, szóalkotás, szociolingvisztika, t 205. szövegnyelvészet Manherz Károly egyetemi tanár Szociolingvisztika, dialektológia, néprajz

4230 t 225.

Uzonyi Pál fõiskolai tanár Fonetika-fonológia, szintaxis, korpusznyelvészet

4345 t 201.

knipfe@freemail.hu

uzonyip@upcmail.hu

137


BTK

Brdarné Szabó Rita habil. egyetemi docens 4211 Morfológia, pragmatika t 203.

ritamario@dravanet.hu

Brenner Koloman egyetemi docens Fonetika-fonológia, magyarországi németek nyelve, dialektológia

4316 t 204.

kolomanb@gmail.com

Erb Mária egyetemi docens Nyelvtörténet, szociolingvisztika, dialektológia

4310 t 204.

erbmaria@gmail.com

Péteri Attila egyetemi docens Grammatika, nyelvtipológia, pragmatika

4345 t 201.

peteria@t-online.hu

Rada Roberta egyetemi docens Lexikológia, stilisztika, szövegnyelvészet

4211 t 203.

jovoros@monornet.hu

Korencsy Ottó adjunktus Nyelvtörténet, transzlatológia

4336 t 244.

korencsy@yahoo.se

Fekete Ágnes tanársegéd Szintaxis, morfológia

4349 t 202.

agnesf@yahoo.com

Hornyákné Huber Ágnes tanársegéd Magyarországi németek nyelve, lexológia

4351 t 242.

huberagi@googlemail.com

Horváth Katalin tanársegéd Morfológia, szintaxis

4349 t 202.

hkata11@gmail.com

Komáromy András tanársegéd Lexikológia, szemantika

4349 t 202.

komaromy.bandi@gmail.com

Kukorelli Eszter tanársegéd Morfológia, szintaxis

4343 t 242.

kukorellie@gmx.de

Vargyas Anna tanársegéd Nyelvtörténet, szintaxis

4232 t 244.

annae@freemail.hu

Hutterer, Michael lektor Fordításelmélet és gyakorlat

4335 t 243.

hutterermichael@freemail.hu

Tenten, Marlies lektor Nyelvgyakorlat

4332 t 232.

m_tenten@yahoo.de

138


+ 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t I. emelet germanistik.elte.hu

Feldné dr. Knapp Ilona tanszékvezetõ, egyetemi docens

4309 t 136. knappilona@t-online.hu

A tanszék oktatói Boócz-Barna Katalin egyetemi docens Szakmódszertan

4325 t 133.

boocz.barna@gmail.com

Feldné Knapp Ilona egyetemi docens Szakmódszertan

4309 t 136.

knappilona@t-online.hu

Hohnsträter, Dirk lektor Beszédgyakorlat, stílusgyakorlat, országismeret

4327 t 135.

Dirk.Hohnstraeter@gmx.de

Ortner, Rosemarie lektor Nyelvgyakorlat, országismeret

4327 t 135.

rosemarie.ortner@reflex.at

Steiner, Melanie lektor Nyelvgyakorlat, országismeret

4327 t 135.

steiner_mela@yahoo.de

Dukáné Kárpáti Zsófia nyelvtanár Nyelvgyakorlat, országismeret

4202 t 130.

karpatiz@caesar.elte.hu

Kerpics Klára nyelvtanár Nyelvgyakorlat

4202 t 130.

kerpicsklari@gmail.com

Kovács Attila nyelvtanár Nyelvgyakorlat, országismeret

4329 t 138.

aferrer@web.de

Palotás Berta nyelvtanár Nyelvpedagógia, beszédgyakorlat, stílusgyakorlat

4326 t 134.

palotas@folkscene.hu

Kertes Patrícia gyakornok Nyelvgyakorlat

4202 t 130.

patricus@freemail.hu

139

BTK

Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék


Német Nyelvû Irodalmak Tanszéke + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t II. emelet germanistik.elte.hu

BTK

dr. Orosz Magdolna tanszékvezetõ, egyetemi tanár

4312 t 206. magdolna.orosz@gmail.com

A tanszék oktatói Orosz Magdolna egyetemi tanár Német irodalom (19–20. század), irodalomelmélet

4312 t 206.

magdolna.orosz@gmail.com

Tarnói László ny. egyetemi tanár Német irodalom (18–19. század)

4334 t 234.

h4612tar@helka.iif.hu

Balogh F. András egyetemi docens

4331 Középkori német irodalom, paleográfia, t 207. Délkelet-Európa német nyelvû irodalma

abalogh78@hotmail.com

Kerekes Gábor egyetemi docens Német irodalom (19–20. század), osztrák irodalom

4348 t 239.

kegahu@yahoo.de

Kurdi Imre habil. egyetemi docens Német irodalom (19. század), irodalomelmélet

4232 t 238.

imre.kurdi@freemail.hu

Varga Péter egyetemi docens Német irodalom (18–19. század), jiddis irodalom Német–zsidó irodalom 1945 után

4331 t 207.

vpp6106@t-email.hu

Dávid Gábor Csaba fõiskolai docens Német irodalom (19–20. század)

4348 t 239.

davidgaborcsaba@gmail.com

Garics Erika fõiskolai adjunktus Német irodalom (19–20. század), német zsidóirodalom

4318 t 209.

garics.erika@chello.hu

Kerekes Amália egyetemi adjunktus Német irodalom (19–20. század)

4318 t 209.

kerekes@cenex.net

140


4210 t 208.

kacori@t-online.hu

Lányi Dániel egyetemi adjunktus Német irodalom (19–20. század)

4232 t 238.

dlanyi@t-online.hu

Radek Tünde egyetemi adjunktus Középkori német irodalom, paleográfia

4318 t 209.

tradek13@gmail.com

Tõkei Éva egyetemi adjunktus Német irodalom (18–20. század)

4210 t 208.

evatoekei@googlemail.com

Fenyves Miklós egyetemi tanársegéd Német irodalom (19–20. század)

4318 t 209.

fenyvesm@hotmail.com

Droste, Wilhelm lektor Német irodalom (romantika és realizmus)

4210 t 208.

wdroste@t-online.hu

Haase, Michael lektor Német irodalom (20. század)

4327 t 135.

haase.mi@gmx.de

BTK

Király Edit egyetemi adjunktus Német irodalom (19–20. század), osztrák irodalom

Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke + 1088 Budapest, Rákóczi út 5.

460-4401 t I. emelet svea.elte.hu

dr. Mádl Péter tanszékvezetõ, egyetemi docens

4313 t 105. mtsc@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Masát András egyetemi tanár Skandináv irodalmak

4328 t 137.

andras.masat@andrassyuni.hu

Ács Péter egyetemi docens Dán leíró nyelvészet, skandináv nyelvtörténet, óészaki irodalom

4342 t 110.

acs123@ludens.elte.hu

Mádl Péter egyetemi docens Svéd irodalom, skandináv irodalom, svéd nyelvgyakorlat

4313 t 105.

mtsc@ludens.elte.hu

141


Soós Anita adjunktus Dán irodalom, dán nyelvgyakorlat

4338 t 107.

etulopi@freemail.hu

Vaskó Ildikó adjunktus Norvég leíró nyelvészet, norvég nyelvgyakorlat

4341 t 109.

trollskog@ludens.elte.hu

BTK

Péteri Vanda tanársegéd

4337 Svéd leíró nyelvészet, svéd nyelvgyakorlat t 106.

vanda.peteri@freemail.hu

Zsámbékiné Domsa Zsófia tanársegéd Norvég irodalom, norvég nyelvgyakorlat

4341 t 109.

domsa@szinhaz.hu

Åråsvåg, Svein lektor Norvég nyelvgyakorlat

4341 t 109.

sarasvag@start.no

Dochweiler, Annette lektor Dán nyelvgyakorlat

4338 t 107.

Nordlund, Annette lektor Svéd nyelvgyakorlat

4337 t 106.

anusia1_7@hotmail.com

Merkl Hilda mb. elõadó Dán, norvég irodalom

4338 t 107.

hilda.merkl@freemail.hu

Madary Kamill mb. elõadó Skandinávia története, skandináv országismeret

4337 t 106.

madary.kamill@chello.hu

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6567, 485-5200/2233 _ 485-5200/5224 lion@ludens.elte.hu

dr. Sebestyén György intézetigazgató, egyetemi tanár lion@ludens.elte.hu Moravcsik Szilvia adminisztráció

2233 moravcsik@ludens.elte.hu

142


Az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet 2003-ban alakult a Bölcsészettudományi Kar négy szervezeti egységébõl. A fõiskolai képzés tanszékének beolvadásával az intézet jelenleg három tanszékbõl és egy oktató-szolgáltató központból áll. Az Informatika Tanszék a bölcsészhallgatók bölcsészorientált informatikai képzését végzi, kurzusokon, illetve órátlan tanegységeken (etalonvizsga). A tárgy felvétele és teljesítése diplomafeltétel, amely megfelel a leendõ bölcsészek kompetenciakövetelményeinek. A hallgatók a tanulmányok alatt a tárgyat szabadon felvehetik, de van törekvés arra, hogy e képzésben a tanulmányok elsõ két évében vegyenek részt. A képzés iránya a bölcsész hivatáshoz szükséges professzionális számítógép-alkalmazás informatikai szemléletre alapuló megteremtése, amely az oktatásban, a kutatásban, a kiadói munkában, a mindennapi értelmiségi felhasználói szinten túlmutató jártasságok és készségek gyakorlatközpontú fejlesztésére irányul. A szövegközpontú informatikai kompetenciafejlesztés több szinten folyik: célja a hatékonyságra törekvõ, a számítógép-kezelésen messze túlmutató készségek kialakítása, amelyeket a tárgyat teljesítõ hallgatók publikációk, tanulmányok, elemzések készítése és kiadói munka keretei között hasznosíthatnak. A kezdõ szinthez képest magasabb követelményeket támasztanak a haladó, a kiadványszerkesztõ, a kiadói technológiával foglalkozó, a nyelvtechnológiai, a számítógépes prezentációs és az elektronikus hálózatkezelõi kurzusok. A Könyvtártudományi Tanszéken BA (könyvtörténet, információ- és tudásmenedzsment, EUinformáció szakirányokon), illetve MA (2009-tõl üzleti információmenedzser, kutatás-fejlesztési információs menedzser szakirányokon), valamint kifutó jelleggel egyetemi és fõiskolai szinten ötvenéves múlttal olyan szakemberek képzése folyik, akik a könyvtár, az információszolgáltatás területén korszerû elméleti, történeti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, s ezek birtokában képesek a különbözõ könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végzõ intézmények szakmai munkaköreinek ellátására. Képesek a különbözõ információhordozók, a hazai és a külföldi, a magyar és az idegen nyelvû dokumentumok gyûjtésére, analitikus és szintetikus feldolgozására, tárolására és rendszerezett közreadására; a szakmai könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére és fejlesztésére, a hazai és a külföldi könyvtári kapcsolatok építésére, könyvtári és információs intézmények, szervezetek irányítására. Felkészültek az információk társadalmi hasznosítására, információs szolgáltatások tervezésére, szervezésé re és mûködtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására, adaptálására és tartalmi fejlesztésére; az információs politika irányításában való részvételre az információ gazdaságtana, pénzügyi és jogi szabályozása, valamint szabványosítása terén. Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék – korábbi nevének (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) megfelelõen – a 2001/2002-es tanévig általános és alkalmazott nyelvészi szakot is indított. A szak utolsó hallgatói 2005-ben végeztek. 2002 õszétõl a kredites képzés keretében a tanszéken elindítottuk az alkalmazott nyelvészeti szakot. A kreditrendszerû alkalmazott nyelvészeti képzés elõreláthatóan 2010-ben fut ki. Az új típusú, bolognai rendszerû képzésben ugyanakkor a „nyelvmentor” szakiránnyal 2007 tavaszától beindult a BA-képzés is (a magyar alapszakon belül). A jövõben tervezzük az „alkalmazott nyelvészet” szak elindítását is az MA-képzés keretében.

143

BTK

Az intézet bemutatása


Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t fszt. 5.

411-6500/2245

Patkósné Tóth Zsuzsa könyvtáros patkoszs@ludens.elte.hu

BTK

Informatika Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5357, 485-5201 informatika@ludens.elte.hu

dr. Lóth László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5050 loth@ludens.elte.hu Balázsné Horváth Zsuzsanna adminisztráció

5357 balazsne@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Lóth László habil. egyetemi docens Informatika

5050 t 317.

Balaskó Attila tanársegéd Informatika

4306 attila.balasko@gmail.com + Rákóczi út 5. alagsor 09., 306.

Kosztyánné Mátrai Rita tanársegéd Informatika

5347 t 307.

kmr@elte.hu

Kis Ádám megbízott elõadó Informatika

5357

adam.kis@szak.hu

Kis Balázs megbízott elõadó Informatika

5357

balazs.kis@kilgray.com

Szedlay Péter megbízott elõadó Informatika

5347 t 307.

oldpeter@ludens.elte.hu

Nagy László Attila mérnöktanár Informatika

5367 t 306.

Nagy.Laszlo@iki.elte.hu

Vonderviszt Lajos megbízott elõadó Informatika

5357

vonderviszt.lajos@nhh.hu

144

loth@ludens.elte.hu


Könyvtártudományi Tanszék dr. Sebestyén György tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2233

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6567; 485-5200/2233 lion@ludens.elte.hu

Moravcsik Szilvia adminisztráció

2233 moravcsik@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Sebestyén György egyetemi tanár Elektronikus könyvtárak, adatbázis-építés, információs rendszerek, tájékoztatás

2233 gysebestyen@gmail.com t fszt. 10.

Baráthné Hajdú Ágnes adjunktus Osztályozási rendszerek és információkeresõ nyelvek

5222 hajdu@jgypk.u-szeged.hu t fszt. 8.

Fodor János adjuntus

2243 fodorjanos@ludens.elte.hu Multimédiaszerkesztés, webprogramozás, t fszt. 3. hálózati kommunkikáció, BIÖP Kiszl Péter adjunktus, intézeti titkár

2236 pkiszl@ludens.elte.hu Információmenedzsment, szervezeti t fszt. 7. információgazdálkodás, üzleti információ Bella Katalin tanársegéd

5222 katalinbella@gmail.com t fszt. 8.

Boros Tibor tanársegéd

5222 brst53@gmail.com t fszt. 8.

Köntös Nelli tanársegéd

5198 kontosn@caesar.elte.hu Dokumentum-leírás, osztályozási t fszt. 2. rendszerek és információkeresõ nyelvek Németh Katalin tanársegéd Mûvelõdéstörténet, dokumentum-leírás

5198 nemeth.katalin@ludens.elte.hu t fszt. 2.

Senkei Kis Zoltán tanársegéd Integrált könyvtári rendszerek, adatbázis-építés

2244 senkei@ludens.elte.hu t fszt. 4.

145


Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D t fszt. 28.

411-6500/5185 _ 411-6500/5420

Tanszékvezetõ: kinevezés alatt

BTK A tanszék oktatói Gecsõ Tamás habil. egyetemi docens Általános nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, kommunikációelmélet

5420 gecsoet@ludens.elte.hu t fszt. 29.

Ladányi Mária habil. egyetemi docens Általános nyelvészet, szociolingvisztika, diskurzuselmélet

5801 ladanyi@ludens.elte.hu t fszt. 26.

Varga-Haszonits Zsuzsa egyetemi docens 5274 hekaszsu@ludens.elte.hu A világ nyelvei, interlingvisztika, eszperantó t fszt. 25. Vladár Zsuzsa adjunktus Általános nyelvészet, régi magyar grammatikák, szakmai kommunikáció

5801 zsuzsa.liliom@gmail.com t fszt. 26.

Borbás Gabriella Dóra tanársegéd

5802 borbasgd@freemail.hu Általános nyelvészet, nyelvmûvelés-kritika, t fszt. 25. eredményes kommunikáció Kelemen Sándor tudományos munkatárs Általános nyelvészet, szemiotika, pragmatika

5802 klmnst@monornet.hu t fszt. 25.

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5238 irodalom@elte.hu www.btk.elte.hu/miti

146

dr. Kulcsár Szabó Ernõ intézetigazgató, egyetemi tanár


B. Szabó Edit ügyvivõ szakértõ

5366 bsze@racio.hu

Aleku Sztefka ügyvivõ szakértõ

5113 aleku@ludens.elte.hu

BTK

Az intézet rövid bemutatása Egyetemünkön 1791 óta folyik a magyar nyelv és irodalom oktatása. A magyar irodalom oktatására 1876-ban jött létre önálló katedra. 1904-ben a magyar irodalmat tanító tanszékek száma kettõre, 1951-ben négyre emelkedett. A magyar irodalmi tanszékek 1993-ban alakították meg a Magyar Irodalomtörténeti Intézetet. Az intézet alapító igazgatója Kenyeres Zoltán professzor volt. 2006-tól Kulcsár Szabó Ernõ prof. vezeti az intézetet. Az intézet jelenlegi szervezeti egységei: • Titkárság • Régi Magyar Irodalom Tanszék • XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék • Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék • Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék • Toldy Ferenc Könyvtár Az intézet által irányított és oktatott szakok, az osztatlan képzés keretében: – magyar nyelv és irodalom szak, irodalmi tárgyak (nappali és esti tagozaton); – magyar nyelv és irodalom, irodalmi tárgyak; – összehasonlító irodalomtudomány szak. A bolognai típusú képzésben: – magyar alapszak és magyar minorszak, irodalmi tárgyak; – irodalomtudomány szakirány; – mûvelõdéstörténet (Cultural Studies) szakirány; – bölcsészeti informatika specializáció; – szerkesztõi ismeretek specializáció; – irodalom- és kultúratudomány MA diszciplináris; – magyar nyelv és Irodalom MA diszciplináris; – magyartanár MA. A tanárképzésben részt vevõ hallgatók számára az intézet biztosítja az irodalmi szakmódszertani tárgyak teljesítését. A doktori képzés az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretei közt folyik. Az intézet keretében mûködõ doktori programok: • A legújabb kori magyar irodalom • A magyar barokk irodalom • A magyar és európai felvilágosodás • A magyar reneszánsz • A magyar romantika • A XX. század elsõ felének irodalma (a Nyugat és kora) • Általános irodalomtudomány • Összehasonlító irodalomtudomány

147


Intézeti könyvtár

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t 431–434.

411-6500/5454 toldyferenc.elte.hu

Buda Attila könyvtáros

5454 buda.attila@gmail.com

Sárközi Éva könyvtáros

5120 sarkozieva@gmail.com

Zahari István könyvtáros zahari@citromail.hu

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5113, 5366 aleku@ludens.elte.hu http://irodalom.web.elte.hu

dr. Tverdota György tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5122 tverdotagyorgy@yahoo.com

A tanszék oktatói Rónay László professor emeritus Magyar irodalom (19–20. század)

5261 t 317.

Kenyeres Zoltán professor emeritus Magyar irodalom (20. század)

5495 t 333.

Sipos Lajos ny. egyetemi tanár Magyar irodalom

534 sipos_lajos@freemail.hu t 334.

Tverdota György egyetemi tanár Magyar irodalom (20. század)

5122 t 335.

tverdotagyorgy@yahoo.com

Bárdos László egyetemi docens Magyar irodalom (19–20. század)

5254 t 318.

bardoslaszlo@mail.datanet.hu

Fráter Zoltán egyetemi docens Magyar irodalom (20. század)

5122 t 318.

fraterzo@freemail.hu

Schein Gábor habil. egyetemi docens A legutóbbi évtizedek magyar irodalma

5270 t 315.

gaborschein@hotmail.com

148

kenyereszoltan@t-online.hu


Tarján Tamás egyetemi docens Magyar irodalom (20. század)

5260 tarjan.tamas.araknet@googlemail.com t 332.

Gintli Tibor adjunktus Magyar irodalom (20. század)

5259 t 322.

Kosztolánczy Tibor adjunktus Magyar irodalom (20. század)

5353 ktibor333@gmail.com t 319.

N. Pál József adjunktus Magyar irodalom

5259 t 322.

npj@freemail.hu

Bartal Mária tanársegéd Magyar irodalom

5270 t 325.

maria@bartal.hu

Lénárt Tamás tanársegéd Magyar irodalom (20. század)

5261 etlucifer@yahoo.com t A/317

BTK

gintli_tibor@freemail.hu

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5113 kompara@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/miti www.btk.elte.hu/ohit/

dr. Kulcsár Szabó Ernõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5113, 5366 ksze@t-online.hu

A tanszék oktatói Földényi F. László egyetemi tanár Drámatörténet

5201 t 422.

foeld@c3.hu

Gyõrffy Miklós egyetemi tanár 20. századi világirodalom, német–magyar mûfordítás

5111 gymiklos@freestart.hu t 423.

Kovács Árpád egyetemi tanár

5201 t 422.

Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár Irodalomelmélet Kultúratudomány

5113, 5366 t 310.

kov4642@mail.iif.hu ksze@t-online.hu

149


BTK

Szávai János egyetemi tanár 19. századi irodalom, Biblia és irodalom

5111 szavaijanos@net-up.com t 423.

Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár Összehasonlító irodalomtudomány Kultúratudomány

5339 t 408.

szegedy@ludens.elte.hu

Kiss Irén egyetemi docens Orientalizmus

5333 t 421.

kissiren47@freemail.hu

Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens Irodalomelmélet Kultúratudomány

5313 t 435.

kszz@ludens.elte.hu

Zsadányi Edit habil. egyetemi docens Irodalomelmélet

5323 t 418.

zsadanyi@ludens.elte.hu

Bónus Tibor adjunktus Irodalomelmélet, dekonstrukció Kultúratudomány

5313 t 435.

bonust@freemail.hu

Imre Zoltán adjunktus Középkori és reneszánsz irodalom

5323 t 418.

zoltanimre@t-online.hu

Józan Ildikó adjunktus Mûfordítás-elmélet

5323 t 418.

jozani@ligatura.hu

Kékesi Zoltán

kelemen.pal@gmail.com

Kelemen Pál

kekesiz@gmail.com

Lénárt Tamás Molnár Gábor Tamás

Régi Magyar Irodalom Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5414

150

dr. Orlovszky Géza tanszékvezetõ, egyetemi docens

5118 geza.orlovszky@elte.hu


A tanszék oktatói

5414 t 417.

ivan@elte.hu

Orlovszky Géza egyetemi docens 16–18. század magyar irodalma

5118 t 409.

geza.orlovszky@elte.hu

Sárdi Margit egyetemi docens 17–18. század magyar irodalma, sci-fi

5119 t 410.

ssm@ludens.elte.hu

Kiss Farkas Gábor adjunktus 15–17. század irodalma

5792 t 415.

farqas@index.hu

Laczházi Gyula adjunktus 16–18. század irodalma

5792 t 415.

gyula.laczhazi@gmail.com

Seláf Levente adjunktus 13–16. század irodalma

5119 t 416.

levent@freemail.hu

Szentmártoni Szabó Géza adjunktus 15–17. századi magyar irodalom

5792 t 415.

gyevicsa@freestart.hu

BTK

Horváth Iván egyetemi tanár 15–17. század irodalma

XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5209 epika@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/miti

dr. Margócsy István tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5209 margocsy@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Bíró Ferenc professor emeritus

5114 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 218.

ferbiro@t-online.hu

Wéber Antal professor emeritus

5115 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 218.

zubor@t-online.hu

Demeter Julianna fõiskolai tanár Felvilágosodás és reformkori magyar irodalom 18–19. századi színháztörténet

5345 demeter.julia@ppk.elte.hu + Múzeum krt. 4/B

151


Bécsy Ágnes habil. egyetemi docens

5210 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 213. Eisemann György egyetemi docens 19. század második felének irodalma

5210 e.gy@index.hu t A/315.

BTK

Margócsy István habil. egyetemi docens

5209 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 315.

margocsy@ludens.elte.hu

Szilágyi Márton habil. egyetemi docens

5210 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 315.

szimar@freemail.hu

Gergye László tudományos fõmunkatárs

5262 19. század második felének magyar irodalma t 220. Vitekné Balogh Piroska adjuntus

5262 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 220.

sorsbona@t-online.hu

Devescovi Balázs tanársegéd

5262 Magyar felvilágosodás és reformkor irodalma t 220.

totnes@ludens.elte.hu

5262 t 220.

vaderna@yahoo.com

Vaderna Gábor tanársegéd

Alkalmazott Irodalomtudományi Munkacsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5113 aleku@ludens.elte.hu

Molnár Gábor Tamás mb. munkacsoport-vezetõ, tanársegéd

5270 t 325.

A munkacsoport oktatói Cs. Varga István fõiskolai tanár 20. századi magyar irodalom

5340 csvarga@arssacra.hu + Múzeum krt. 4/F t 15/3.

Czibula Katalin fõiskolai docens 18–19. századi magyar irodalom

5345 ocsakati@freemail.hu + Múzeum krt. 4/F t 15/3.

152


5259 t 321.

cserzsu@chello.hu

Kalafatics Zsuszanna adjunktus 20. századi magyar irodalom

5345 remizov@freemail.hu + Múzeum krt. 4/F t 15/3.

BTK

Cserhalmi Zsuzsanna adjunktus Irodalomtanítás elmélete

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 240.

411-6700/5151, 5353 mnyfi.elte.hu

dr. Juhász Dezsõ intézetigazgató, egyetemi tanár t 239.

5354

Abonyiné Hegedûs Hajnalka ügyviteli munkatárs t 240.

5353 hegedush@ludens.elte.hu

Romhányi Andrea ügyvivõ szakértõ t 240.

5099 mnyfi@ludens.elte.hu

T. Somogyi Magda fõiskolai tanár, t D/210

5345 somogyi.magda@freemail.hu

Beke András intézeti technikus t 253.

5184 beke_andras@freemail.hu

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a korábbi Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport jogutódjaként tevékenykedik, s a következõ tanszékekbõl tevõdik össze: Finnugor Tanszék; Fonetikai Tanszék; Központi Magyar Nyelvi Lektorátus; Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Mai Magyar Nyelvi Tanszék. A tanszéki tagolódás az intézetben oktatott és kutatott nyelvtudományi területeket követi. A Finnugor Tanszék az összehasonlító nyelvtudománnyal és az uráli nyelvekkel összefüggõ ismereteket közvetíti, a magyar nyelv finnugorságát, illetõleg a finnugor népek irodalmát, mûvelõdéstörténetét, országismeretét és történelmét tanítja. A Fonetikai Tanszék általános és magyar fonetikai ismereteket, illetõleg tágabb értelemben vett beszédtudományt, valamint pszicholingvisztikát oktat. A Központi Magyar Nyelvi Lektorátus a magyar mint idegen nyelv oktatásának fõ színtere, központja, ahol nemcsak a nem magyar anyanyelvûek magyartudásának az elmélyítése, hanem a magyar mint idegen nyelv szakosoknak a képzése is folyik. A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dia153


BTK

lektológiai Tanszék fõ feladata a magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, leíró és történeti dialektológiai és névtani oktatás ellátása. A Mai Magyar Nyelvészeti Tanszék a leíró stúdiumok széles skálája oktatásának gazdája (leíró grammatika, helyesírás, retorika, kommunikációtan, stilisztika, kognitív nyelvészet, diskurzuselemzés, élõnyelvi kutatások, nyelvmûvelés, a nyelvtanoktatás módszertana). Az intézet a korábbi kredites rendszerû, 2006 õszétõl pedig az új hároméves BA-képzés keretében elinduló magyar nyelv és irodalom szak egyik szakgazdája (korábbi szakjai voltak még: magyar mint idegen nyelv, észt, finn, finnugor). A magyar alapszakos hallgatók számára négy szakirányt (észt, finn, finnugor, ügyvitel), az összes bölcsész alapszakos hallgató számára pedig hét diszciplináris minor szakot (magyar diszciplináris és tanári minor, nyelv- és beszédtudomány, észt, finn, finnugor, magyar jelnyelv, szerkesztõi ismeretek, ügyvitel) indított és tervez indítani a jövõben. 2009 szeptemberétõl az intézet a következõ MA szakokat indítja: finnugorisztika, alkalmazott nyelvészet, magyar nyelv és irodalom, magyartanár, nyelv- és beszédfejlesztõ tanár. Az intézet az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában mûködõ magyar nyelvtudományi doktori program gazdája is, melynek keretében rendszeresen indulnak alprogramjai (leíró grammatika, nyelvtörténet, kognitív nyelvészet és stilisztika, szociolingvisztika és dialektológia, névtan, fonetika és pszicholingvisztika). Most indul az Alkalmazott nyelvészet doktori program. PhD-hallgatóinak hagyományos, évenként megrendezett konferenciája a Félúton. A Finnugor Tanszék keretében mûködik az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának „Uráli nyelvészet és nyelvek”, valamint az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának „Az uráli népek folklórja és irodalma” programja. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetben folyó kutatásokhoz több pályázat, valamint egy ELTE–MTA közös kutatócsoport is kötõdik. Emellett önálló kutatócsoportok, nyelvészeti tudományos diákkörök, tútori és gyakornoki rendszer, valamint számos más fórum (pl. a sokéves hagyománnyal büszkélkedõ több napos nyelvjárásgyûjtõ utak) biztosítja az oktatók és a diákság szakmai tevékenységeinek, együttmûködésének színterét. Rendszeresen szervez konferenciákat, több kiadványsorozata is megjelenik (pl. Névtani Értesítõ, Budapesti Finnugor Füzetek, Uralisztikai Tanulmányok).

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t 242–245.

411-6500/5160

Jakab Katalin könyvtáros jakabka@ludens.elte.hu Faga-Nagy Mária könyvtáros ginestra60@ludens.elte.hu

A könyvtár története, szolgáltatásai 1923 óta önálló könyvtár, eleinte tanszéki, majd tanszékcsoporti, végül (2006 óta) intézeti keretek között mûködik. Intézeti könyvtárrá válásakor kezelésébe vonta a fonetikai és finnugor szakgyûjteményt, valamint a Központi Magyar Nyelvi Lektorátus könyvanyagát is. A könyvtár 154


Finnugor Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I dr. Havas Ferenc tanszékvezetõ,

485-5253, 411-6500/5223 egyetemi tanár http://finnugor.elte.hu/fgrtszhnlp/index.htm

5422 fhavas@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Bereczki Gábor professor emeritus Finnugor nyelvészet

5251 t fszt. 023.

Domokos Péter professor emeritus Az uráli népek folklórja és irodalma

5251 matai@ludens.elte.hu t fszt. 023.

Havas Ferenc egyetemi tanár Általános és uráli nyelvtudomány

5422 fhavas@ludens.elte.hu t fszt. 04.

Csepregi Márta habil. egyetemi docens Finnugor nyelvek

5428 csepregim@ludens.elte.hu t fszt. 015.

Klima László egyetemi docens Finnugor régészet és történelem

5427 klimala@ludens.elte.hu t fszt. 014.

155

BTK

jelenleg két szolgáltatóhelyen mûködik: az állomány nagyobbik része a Bölcsészkar Múzeum körúti kampuszának „A”, kisebbik (finnugor) része „I” épületében található. A könyvtár elsõrendû feladata elõsegíteni az Intézet munkatársainak oktató és kutató munkáját, valamint az Intézethez kapcsolódó különbözõ típusú képzésekben részt vevõ (magyar nyelv és irodalom szakos, finnugor szakos, illetve különbözõ minor szakos és szakirányos, valamint doktorandusz) hallgatók felkészülését nyelvészeti stúdiumaikból. Ennek megfelelõen fõ gyûjtõkörét az adott nyelvtudományi szakirodalom képezi a teljesség igényével, mellékgyûjtõkörét hagyományosan a rokon- vagy társtudományok szakirodalma jelenti, beleértve az adott szakokon készült szakdolgozatokat és az Intézetben megvédett doktori disszertációkat is. Állományát a könyvtár elsõsorban helyben olvasás, korlátozott mértékben kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés formájában bocsátja az olvasók rendelkezésére. A könyvtárhasználók szolgáltatásokhoz való jogosultságát a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézethez való jogviszonyuk határozza meg. A magyar nyelvészeti szakgyûjtemény nyitva tartási ideje: hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–15 óráig. A finnugor szakgyûjtemény heti 12 órában, félévenként változó idõpontokban áll az olvasók rendelkezésére.


BTK

Pomozi Péter egyetemi docens Észt nyelv és kultúra

5408 peterpomozi@gmail.com t fszt. 020.

Szíj Enikõ ny. egyetemi docens Finn nyelv és mûvelõdéstörténet

5428 kyllikki@ludens.elte.hu t fszt. 015.

Bereczki András adjunktus Észt és finn történelem és kultúra

5409 bereczki@ludens.elte.hu t fszt. 024.

Kubínyi Kata adjunktus Finn nyelv

5427 kubinyi@ludens.elte.hu t fszt. 014.

Salánki Zsuzsanna adjunktus Finnugor nyelvészet

5408 salanki@nytud.hu t fszt. 020.

Simon Valéria adjunktus Finn nyelv

5881 simonvali@gmail.com t fszt. 021.

Bába Laura Ildikó tanársegéd Finn nyelv

baba.laura.ildiko@gmail.com

Klettenberg, Reet lektor Észt nyelv és irodalom

5188 kletts@ut.ee t fszt. 025.

Peltola, Terhi lektor Finn nyelv és irodalom

5882 peltolanterhi@hotmail.com t fszt. 028.

Sivonen, Jari vendégtanár

5882 jari.sivonen@oulu.fi t fszt. 028.

Fonetikai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5189, 5218 mnyfi@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/fonetika

dr. Gósy Mária tanszékvezetõ, egyetemi tanár t 250.

5218 gosy@nytud.hu

A tanszék oktatói Gósy Mária egyetemi tanár Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika 156

5218 t 250.

gosy@nytud.hu


5189 t 249.

angelai@freemail.hu

Markó Alexandra adjunktus Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika

5189 t 249.

markoxa@ludens.elte.hu

Bóna Judit tanársegéd Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika

5189 t 249.

bona_judit@freemail.hu

BTK

Imre Angéla adjunktus Általános és alkalmazott fonetika, pszicholingvisztika

Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5200/5151, 5353 mnyfi@ludens.elte.hu www.btk.elte.hu/nyelvtort

dr. Juhász Dezsõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár t 239.

5354 juhaszdezs@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Benkõ Loránd professor emeritus

5266 Nyelvtörténet, névtudomány, dialektológia t 241. Hajdú Mihály professor emeritus

5294 Dialektológia, névtudomány, nyelvtörténet t 238.

hajdumiska@freemail.hu

Juhász Dezsõ egyetemi tanár

5354 Nyelvtörténet, dialektológia, névtudomány t 239.

juhaszdezs@ludens.elte.hu

Kiss Jenõ egyetemi tanár

5266 Szociolingvisztika, dialektológia, nyelvtörténet t 241.

kullo@ludens.elte.hu

Balázsné Fodor Katalin egyetemi docens Szociolingvisztika, dialektológia

5249 t 237.

fokato@freemail.hu

Korompay Klára egyetemi docens Nyelvtörténet, névtudomány

5265 t 219.

korompay@ludens.elte.hu

Mátai Mária egyetemi docens Nyelvtörténet

5294 t 238.

matai@ludens.elte.hu

157


BTK

Sárosi Zsófia egyetemi docens Szociolingvisztika, nyelvtörténet

5265 t 219.

sarosi@ludens.elte.hu

Zelliger Erzsébet egyetemi docens Szociolingvisztika, nyelvtörténet dialektológia

5294 t 238.

zelliger@ludens.elte.hu

Bodó Csanád adjunktus Szociolingvisztika, dialektológia

5214 csanad_bodo@ludens.elte.hu t 337.

Farkas Tamás adjunktus Névtudomány, nyelvtörténet

5150 t 234.

farkast@ludens.elte.hu

Fodor János tanársegéd

5150 Nyelvtörténet, dialektológia, névtudomány t 234.

nfodorj@ludens.elte.hu

Sliz Mariann tanársegéd Névtudomány, nyelvtörténet

5249 t 237.

smarcsi@hotmail.com

Szentgyörgyi Rudolf tanársegéd Nyelvtörténet, dialektológia

5249 t 237.

szrudolf@hotmail.com

Terbe Erika tanársegéd Nyelvtörténet, dialektológia

5265 t 219.

terbera@ludens.elte.hu

Mai Magyar Nyelvi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

485-5241, 485-5200/5099, 5353 mnyfi.elte.hu/maimagyar

dr. Balázs Géza tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5703 balazsge@due.hu

A tanszék oktatói Kaánné Keszler Borbála professor emeritus 5246 Szófajtan, szintagmatan, morfológia, t 224. mondattan, írásjeltan, szaknyelvek (különös tekintettel a magyar orvosi nyelv) Szathmári István professor emeritus Stilisztika 158

5364 t 246.

keszler.b@t-online.hu

iszathmari@t-online.hu


5356 retorika.ja@gmail.hu t B/223

Balázs Géza egyetemi tanár Szövegtan, kommunikációtan, pragmatika, retorika, antropológiai nyelvészet, nyelvpolitika

5703 t 247.

balazsge@due.hu balazs.geza@gmail.com

Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár Jelentéstan, szövegtan, stilisztika, kognitív nyelvészet

5440 t 226.

tnghu@hotmail.com

Fercsik Erzsébet fõiskolai tanár Mai magyar nyelv, névtudomány, kommunikációtan, helyesírás

5258 t 229.

fercsik.e@vnet.hu

Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens A magyar nyelv tanításának módszertana, retorika, helyesírás

5152 t 227.

agnes@antals.com

Bevizné Róka Jolán egyetemi docens

5411 Kommunikációtan, stilisztika, médiaismeret t 254. Friedrichné Haader Lea egyetemi docens Történeti nyelvészet, mondattan, szófajtan, morfológia, szintagmatan

5258 t 229.

BTK

Adamikné Jászó Anna egyetemi tanár Mai magyar nyelv, retorika, szövegtan

j.roka@bkf.hu haader@nytud.hu

Kardosné Balogh Judit egyetemi docens 5258 Szófajtan, morfológia, szintagmatan, t 229. mondattan A magyar nyelv tanításának módszertana

baloghju@freemail.hu

Kissné Bartha Csilla habil. egyetemi docens 5208 Diskurzuselemzés, szociolingvisztika, t 228. kétnyelvûség, kommunikáció, alkalmazott nyelvészet, jelnyelvi tanulmányok

bartha@nytud.hu

Laczkó Krisztina egyetemi docens Szófajtan, morfológia, szintagmatan, mondattan, szövegtan, helyesírás, névtudomány

5208 t 228.

vidu@mail.datanet.hu

Lengyel Klára habil. egyetemi docens Szófajtan, mondattan, szintagmatan, morfológia

5005 t 223.

lengyelkl@gmail.com

Lõrinczi Réka ny. egyetemi docens Szófajtan, retorika, mondattan, morfológia, szintagmatan

5131 t 222.

nefelejts@dpg.hu

159


5131 t 222.

oktagm@t-online.hu

Túriné Raátz Judit fõiskolai docens

5152 Kommunikációtan, a magyar nyelv t 227. tanításának módszertana, névtudomány

raatz.judit@vnet.hu

Tóth Etelka fõiskolai docens Helyesírás, lexológia, elektronikus írástechnika és információkezelés

BTK

Kugler Nóra adjunktus Morfológia, szófajtan, szintagmatan, mondattan, jelentéstan

5152 t 227.

Tátrai Szilárd adjunktus

5005 Szövegtan, stilisztika, jelentéstan, pragmatika t 223. Kognitív nyelvészet Tóthfalussy Zsófia tanársegéd Statisztika, módszertan

5258 t 229.

kuglernora@t-online.hu

tatraisz@yahoo.com

tothfalussyzs@gmail.com

Központi Magyar Nyelvi Lektorátus + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/5107, 5425

dr. Szili Katalin lektorátusvezetõ, habil. egyetemi docens

5425 szili.k@t-online.hu

A tanszék oktatói Szili Katalin habil. egyetemi docens Magyar mint idegen nyelv Pragmatika Interkulturális kommunikáció

5425 t 102.

szili.k@t-online.hu

Hegedûs Rita adjunktus Magyar mint idegen nyelv Funkcionális nyelvészet

5107 t 101.

hegedusrita@hotmail.com

Kárpáti Tünde tanársegéd Magyar mint idegen nyelv Hungarológia

5107 t 101.

karpatit@freemail.hu

160


5107 t 101.

m.berkijudit@yahoo.de

Lengyel Attila tanársegéd Magyar mint idegen nyelv Hungarológia Történelem

5107 t 101.

attila.lengyel@uni-corvinus.hu

Bándli Judit megbízott elõadó Magyar mint idegen nyelv Alkalmazott nyelvészet

5107 t 101.

bandlij@gmail.com

BTK

Berki Judit Magyar mint idegen nyelv Hungarológia

Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu mm.elte.hu

dr. Bacsó Béla intézetigazgató, egyetemi tanár

2867 t fszt. 45. Gruberné Welker Ágnes adminisztráció

2063 t fszt. 44. mmi@emc.elte.hu

Az intézet rövid bemutatása Az intézet és az esztétika szak vezetõje dr. Bacsó Béla egyetemi tanár, a kommunikáció szakot dr. György Péter egyetemi tanár, míg a filmelmélet és filmtörténet szakot dr. Kovács András Bálint egyetemi tanár vezeti. Az intézet képzési rendjéhez kapcsolódik a filozófiai doktori képzés részeként az Esztétikai Doktoriskola, amelyet dr. Radnóti Sándor egyetemi tanár vezet, a Film-, Média- és Kultúraelméleti doktori program, vezeti dr. György Péter. Az intézet három tanszéket és ezen keresztül témacsoportot foglal magában: az esztétikát, a médiatudományt és a filmelméletet. A tanszékek munkabeosztása kooperatív-kiegészítõ jellegû, hiszen aki esztétikai elmélettel foglalkozik, az sok esetben a filmmel mint mûvészeti ággal foglalkozik, s az újabb idõk médiaismerete ma már mindenféle hagyományba épült közvetítõanyagra kiterjed, másfelõl a média mûvészetet befolyásoló jellegét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez utóbbi tény lényegében a kései modernitás nagy felismerése. A képzés új rendszerében az intézet három tanszéke BA szinten együttmûködik a mûvészettörténet és filozófia szakokkal, és így együtt adják az ún. szabad bölcsészet képzést, amely azonban az MA szinten önálló szakokra válva készíti fel a legjobb diákokat a PhD-fokozat megszerzésére. 161


BTK

Az intézet szakjai az 1973-ban újraindított Esztétika szakból nõttek ki, amelynek nyitott és interdiszciplináris hagyományát folytatják. A korábbi tanszékvezetõk, dr. Zoltai Dénes és dr. Almási Miklós egyetemi tanárok után Bacsó Béla is egyszerre hagyományorientált és a jelenkor mûvészi jelenségei iránt nyitott képzési formát tart fenn a tanszékeken, vagyis a képzett diákok egyszerre szerezhetik meg az elméleti alapokat, és mélyedhetnek el akár egyetlen mûnem sajátosságaiban. A képzés BA szintjén mód van olyan gyakorlati ismeretek megszerzésére, amelyekkel a diákok sikeresen helyezkedhetnek el a mûvészet és a média világának legkülönbözõbb rétegeiben. Az MA szintû képzés elõnyben részesíti a tutorális formát, azaz jóval személyre szabottabb órafelvételt kínál és vár el. Az intézet felkészült és tudományosan jól kvalifikált munkatársai biztosítékot kínálnak a képzés színvonalához, míg számítógépes stúdiója, filmlaboratóriuma, rádióstúdiója az elõbb említett sokirányú képzés infrastruktúráját szolgálják.

Esztétika Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu

dr. Bacsó Béla tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2867 t fszt. 45.

A tanszék oktatói Almási Miklós professor emeritus Esztétika

2062 almasi.miklos@t-online.hu t fszt. 43.

Poszler György professor emeritus Esztétika

2062 poszler.gyorgy@gmail.com t fszt. 43.

Bacsó Béla egyetemi tanár Esztétika

2867 bacso@emc.elte.hu t fszt. 45.

Radnóti Sándor egyetemi tanár Esztétika

2148 sradnoti@emc.elte.hu t fszt. 47.

Somlyó Bálint egyetemi docens Esztétika

2148 somlyo@emc.elte.hu t fszt. 47.

Szécsényi Endre egyetemi docens Esztétika

5854 sze@emc.elte.hu t alagsor 134.

Szilágyi Ákos habil. egyetemi docens Esztétika

5854 szilakos@t-online.hu t alagsor 134.

162


2148 barthajm@gmail.com t fszt. 47.

Bárány István adjunktus Esztétika

5852 ibarany@emc.elte.hu t alagsor 132.

Darida Veronika adjunktus Esztétika

5447 daridaveronika@hotmail.com t alagsor 133.

Kelemenné Bárdos Judit adjunktus Esztétika, film

5447 ju218@t-online.hu t alagsor 133.

Kovács Ágnes adjunktus Esztétika

5447 cukia@freemail.hu t alagsor 133.

Pálfalusi Zsolt adjunktus Esztétika

5855 palfalusy@hotmail.com t alagsor 136.

Papp Zoltán adjunktus Esztétika

2148 pappzol@freemail.hu t fszt. 47.

Pintér Tibor adjunktus Esztétika

2148 pinter.tibor@chello.hu t fszt. 47.

Sajó Sándor adjunktus Esztétika

2148 sajosandor@hotmail.com t fszt. 47.

Seregi Tamás adjunktus Esztétika

2148 seregitamas@gmail.com t fszt. 47.

Teller Katalin adjunktus Esztétika

2148 tellerkat@freemail.hu t fszt. 47.

Kiss Viktória tudományos segédmunkatárs Esztétika

5854 ollivander@freemail.hu t alagsor 134.

Nagy Edina tudományos segédmunkatárs Esztétika

2148 edina.nagy@gmail.com t fszt. 47.

Filmtudomány Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu

dr. Kovács András Bálint tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2984 t fszt. 46. 163

BTK

Bartha Judit adjunktus Esztétika


Németh Zsuzsanna adminisztráció

411-6558, 2064 t fszt. 38. filmtudomany@emc.elte.hu

BTK

A tanszék oktatói Kovács András Bálint egyetemi tanár Film

2984 kovacsab@emc.elte.hu t fszt. 46.

Gelencsér Gábor habil. egyetemi docens Film

5852 gelencser@emc.elte.hu t alagsor 132.

Király Jenõ adjunktus Film

2834

Margitházi Bea adjunktus Film

5854 mb@emc.elte.hu t alagsor 132.

Vajdovich Györgyi adjunktus Film

5852 enigmafolyoirat@t-online.hu t alagsor 132.

Varga Balázs adjunktus Film

5854 b.varga7@chello.hu t alagsor 132.

Vincze Teréz tanársegéd Film

5852 terez@freemail.hu t alagsor 132.

Média és Kommunikáció Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6570 _ 485-5219 mmi@emc.elte.hu

dr. György Péter tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2984 t fszt. 46. Németh Zsuzsanna adminisztráció

411-6558, 2064 t fszt. 38. media@emc.elte.hu

164


A tanszék oktatói

2984 gpeter@emc.elte.hu t fszt. 46.

Gács Anna egyetemi docens Média

5331 gacsanna@t-online.hu t fszt. 36.

Hirsch Tibor egyetemi docens Film, média

5297 hirsch@emc.elte.hu t II. 249.

Müllner András habil. egyetemi docens Média

2134 mullnerandras@hotmail.com t fszt. 41.

Hammer Ferenc adjunktus Média

5331 hammer@policy.hu t fszt. 36.

Hargitai Henrik adjunktus Média

2134 hargitai@emc.elte.hu t fszt. 41.

Házas Nikolett adjunktus Média

2134 nhazas@gmail.com t fszt. 41.

Orbán Katalin adjunktus Média

5331 orbankati@gmail.com t fszt. 36.

Szilágyi-Gál Mihály adjunktus Média

5297 szilagyigal@yahoo.com t II. 249.

Farkas Noémi tanársegéd Média

2872 farkasnoemi@emc.elte.hu t fszt. 41.

Galicza Péter tanársegéd Média

5297 galicza@emc.elte.hu t II. 249.

Horváth Zsolt Kelemen tanársegéd Média

2872 khzs@hotmail.com t fszt. 41.

Hajnal Ernõ ügyvívõ szakértõ Média

3143 ehajnal@emc.elte.hu t alagsor 128.

Szigethy Gabriella ügyvívõ szakértõ Média

2134 gabiszigethy@gmail.com t fszt. 41.

BTK

György Péter egyetemi tanár Média

165


Mûvészettörténeti Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6700/2253 arthist@ludens.elte.hu arthist.elte.hu

dr. Rényi András intézetigazgató, habil. egyetemi docens

BTK

Pállné Egyed Erzsébet adminisztráció

2253 arthist@ludens.elte.hu

Az intézet bemutatása A Bölcsészettudományi Karon 1872-ben alapították az elsõ Mûvészettörténeti Tanszéket, Pasteiner Gyula vezetésével. Azóta nagy társadalmi érdeklõdés mellett folyik a mûvészettörténet oktatása; állandóan többszörös túljelentkezés mutatkozik. Jelenleg 68 BA elsõ éves és mintegy 200 másod-ötödéves hallgató jár az elõadásokra, vesz részt a gyakorlatokon. kilenc fõállású és egy félállású oktató tartja az elõadásokat, szemináriumokat. Minden oktató minõsített. Az intézeti könyvtár a szakterület egyik fontos gyûjteménye, mintegy 30 ezer könyvvel és folyóirattal. A mûvészettörténetet kronológiai rendben oktatjuk, de a hangsúlyt nem pusztán a történeti áttekintésre, hanem egy-egy korszak jellegzetességeinek, formai és tartalmi sajátosságainak bemutatására helyezzük. Az oktatásban nagy hangsúlyt kap a magyar mûvészet története is, amelynek részletes megismertetését az intézet alapvetõ feladatának tekinti. A graduális oktatás mellett az intézet doktori iskolát is mûködtet. Ez a szakterület egyedüli doktori iskolája, ahol hároméves tanulás után PhD-fokozatot szerezhetnek a résztvevõk. A PhDhallgatók közül a legjobbak részt vesznek az oktatásban is. Az intézet kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A hallgatók közül évente kb. tizen ERASMUS-ösztöndíjban részesülnek, s az oktatói mobilitás is jelentõs e pályázat keretében.

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t 106.

485-5200/2255 mi_konyvtar@ludens.elte.hu www.arthist.elte.hu/Library/Library.htm

Köcse Erzsébet könyvtáros

Az intézet oktatói Passuth Krisztina professor emeritus 20. századi mûvészet 166

2252 t 104.

pak@ludens.elte.hu


2257 t 109.

mprokopp@ludens.elte.hu

Kelényi György egyetemi tanár Európai mûvészettörténet

3247 t 102.

kelenyi43@ludens.elte.hu

Keserü Katalin egyetemi tanár 19–20. századi mûvészetés építészettörténet

2254 t 108.

keseruk@ludens.elte.hu

Marosi Ernõ egyetemi tanár Gótikus mûvészet

2252 t 104.

isoram@arthist.mta.hu

Ruzsa György egyetemi tanár Középkori mûvészet

2254 t 108.

ruzsagy@freemail.hu

Ágoston Julianna egyetemi docens Újkori festészet

2251 t 103.

Eörsi Anna egyetemi docens 14–15. századi festészet és szobrászat

2251 t 103.

eorsianna@gmail.com

Szõke Annamária egyetemi docens 19. századi képzõmûvészet

2258 t 111.

szoeke@ludens.elte.hu

Széphelyi Frankl György adjunktus 19. századi mûvészet

2257 t 109.

szfgy@freemail.hu

Endrõdi Gábor tanársegéd Középkori mûvészet

2258 t 111.

endrodig@gmail.com

BTK

Prokopp Mária professor emeritus Festészet, építészet

Néprajzi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203 folklore@ludens.elte.hu

dr. Verebélyi Kincsõ intézetigazgató, egyetemi tanár

5145 t 25. Barics Veronika adminisztráció

5310 folklore@ludens.elte.hu

167


Az intézet rövid bemutatása

BTK

Az intézet alapvetõen a néprajz szak oktatását látja el. A néprajz szakon a hallgatók megismerkednek a magyar és európai népi kultúrával, annak fõbb területeivel, mûfajaival, történeti alakulásával, a folklorisztika és etnográfia (európai etnológia) alapjaival. Mivel a szaknak a középiskolai oktatásban nincs elõzménye, az alapozó szakaszban alapismereti bevezetést adunk. A törzs- és szakképzési szakaszban az elméleti és gyakorlati képzés egyaránt hangsúlyos: a képzés szerves részét alkotják – az elõadásokon és szemináriumi munkán túl – a néprajzi gyûjtési, valamint muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, archiválás módszereinek elsajátítása, a tanulmányi szakmai kirándulások. A szakos hallgatók betekintést kapnak az Európán kívüli népek kultúrájába is. Alkalmuk van elmélyedni a tudományos munkában, az elkészült szakdolgozatok az esetek többségében értékelhetõ tudományos teljesítmények vagy ezek elõzményei. Tanulmányaikat az etnográfus (néprajz szakos bölcsész) MA szintû diploma megszerzésével zárják le. A szakképzéshez szorosan kötõdnek a tanszékek oktatóinak kutatáai, amelyek felölelik a magyar és összehasonlító folklorisztika, a néprajz és az európai etnológia számos témáját. Rendszeres a külföldi vendégtanárok foglalkoztatása, valamint külföldi vendéghallgatók fogadása, nem csak a szomszédos országok magyar lakosságából. Az intézet kiváló könyvtárral rendelkezik, amely több jelentõs szakmai hagyatékot (pl. Ortutay Gyulá ét is) magában foglal.

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t 21–22.

485-5203/5142

Molnár Szilvia könyvtáros

5203 molnarsz@ludens.elte.hu t 23.

Folklore Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203, 485-5200/5310 folklore@ludens.elte.hu

dr. Verebélyi Kincsõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5145 kincs@ludens.elte.hu t 25.

A tanszék oktatói Verebélyi Kincsõ egyetemi tanár Népmûvészet, népszokások Tudománytörténet 168

5145 t 25.

kincs@ludens.elte.hu


5205 t 19.

voigt@ludens.elte.hu

Bárth Dániel adjunktus Folklorisztika

5145 t 25.

mtafszkcs@ludens.elte.hu barthduj@freemail.hu

Vincze Kata Zsófia adjunktus Folklorisztika Tudománytörténet

5205 t 19.

katazsofia@gmail.com

Smid Mária Bernadett tanársegéd Folklorisztika Tudománytörténet

5206 t 24.

bernadett.smid@gmail.com

BTK

Voigt Vilmos egyetemi tanár Magyar és összehasonlító folklorisztika

Tárgyi Néprajzi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203, 485-5200/5407, 5204

Kocsis Gyula tanszékvezetõ, egyetemi docens

5202 kocsis@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Paládi-Kovács Attila egyetemi tanár Etnográfia

5841 t 28.

paladi@etnologia.mta.hu

Kocsis Gyula egyetemi docens Etnográfia, anyagi mûveltség

5202 t 29.

kocsis@ludens.elte.hu

Mohay Tamás habil. egyetemi docens Néprajz

5204 t 31.

mohayt@elte.hu

Bali János adjunktus Kulturális antropológia, a magyar nép anyagi mûveltsége

5394 t 33.

jbali@ludens.elte.hu

169


Orientalisztikai Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D t 207.

411-6700/2045

dr. Vásáry István intézetigazgató, egyetemi tanár

BTK

Kutasi Zsuzsanna adminisztráció

2045 zskutasi@yahoo.com

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Orientalisztikai Intézete a hazai keletkutatás legfontosabb tudományos és oktatási intézménye. Elsõsorban a magyar õstörténet és a török hódoltság kora iránti vonzalom hívta létre a Kelet iránti általános érdeklõdést, melynek során elõször a török, majd az arab, perzsa és egyéb keleti stúdiumok is megszülettek Magyarországon. Vámbéry Ármin, a nemzetközileg ismert tudós és utazó a budapesti egyetemen 1870-ben Európában elsõként alapított önálló Török Tanszéket. Jelenleg az Orientalisztikai Intézethez három tanszék tartozik (Török Filológiai Tanszék, Sémi Filológiai és Arab Tanszék, Iranisztikai Tanszék). 2007 óta a Török Filológiai Tanszék mellett egy, az MTA által támogatott Közép-Ázsiai Kutatócsoport is mûködik. Az oktatást és kutatást egy, összességében mintegy 50 ezer kötetet magában foglaló, részben központilag, részben a tanszékeknél elhelyezett könyvtár segíti. Intézetünkben folyik az országban a legszélesebb körû orientalisztikai képzés: nem kredites és kredites formában eddig összesen három szakon oktatunk (török, arab, perzsa); a 2006. tanévtõl kezdve beinduló hároméves BA-képzés keretében pedig a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon belül három szakirányt indítunk (török, arab, iranisztika). A jelzett három orientalisztikai szakot évente mintegy 30-40 diák végzi el, az egyes szakok között természetesen eltérõ számszerû megoszlásban. Nyolc minõsített oktatónk (közöttük négy professzor) van, akik mellett minden nyelvbõl anyanyelvi beszélõ (oktatói vagy lektori státusban) segíti az egyes nyelvek magas szintû elsajátítását. Több munkatársunk jelenleg a doktori (PhD) disszertációját készíti. Eddigi nyolc év alatt több mint 10 sikeres doktori védés történt, és jelenleg is számos PhD-hallgatónk van. Az Orientalisztikai Intézet egyik fõ erõssége, hogy tanszékei révén a nemzetközi tudományos kutatásokban intenzíven részt vesz mind szervezett együttmûködés, mind személyes kapcsolattartás keretében. Ugyanakkor intézetünk nemzetközi kapcsolatai lehetõvé teszik, hogy hallgatóink ösztöndíjasként és vendéghallgatóként bekapcsolódjanak az egyes célországok nyelvi képzéseibe. Az ELTE BTK Orientalisztikai Intézete a magyar felsõoktatás legrégebben folyamatosan létezõ oktatási és kutatási intézménye a keletkutatás területén. A szegedi altajisztika szakot (ahol török és mongol képzés folyik) és a piliscsabai arab szakot leszámítva, Magyarországon csak ebben az intézményben folyik a jelzett keleti nyelvek és kultúrák oktatása és szervezett kutatása.

170


Iranisztikai Tanszék dr. Jeremiás Éva tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5330 jeremias@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5350, 5330 www.iranisztika.elte.hu

A tanszék oktatói Jeremiás Éva egyetemi tanár

5330 Klasszikus perzsa nyelv és irodalom t 204. Perzsa (iráni) nyelvtörténet, dialektológia, iráni vallástörténet

jeremias@ludens.elte.hu

Gazsi Dénes tanársegéd

5350 Perzsa és arab leíró nyelvtan, Irán története, t 201. az iszlám

gdenes@elte.hu

Szántó Iván tanársegéd surrancs@gmail.com Iszlám mûvészetek, perzsa mûvészettörténet, Irán története Omid Behbaháni lektor Modern perzsa nyelv, perzsa irodalom

5044 omidmbehbahani@yahoo.com t 201.

Kalotáné Német Ágnes nyelvtanár Modern perzsa nyelv, paleográfia

5350 t 201.

Kelet-ázsia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B t II. em. 240.

411-6500/2954 http://www.btk.elte.hu/keletazsia/ hamar@ludens.elte.hu

dr. Hamar Imre tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2954 t Múzeum krt. 4/A I. em. 132. t Múzeum krt. 4/B II. em. 240. hamar@ludens.elte.hu

Könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6. t alagsor 171


A tanszék oktatói

2954 t 240.

Bartos Huba egyetemi docens

2028, 321-4830/179 (Benczúr u.) bartos@nytud.hu t 239.

Józsa Sándor ny. egyetemi docens

2028 t 238.

Buslig Szonja egyetemi tanársegéd

2027 t 239.

P. Szabó Sándor egyetemi tanársegéd

2028 t 238.

Salát Gergely egyetemi tanársegéd

2027 salger@ludens.elte.hu; salger@freemail.hu t 239.

Wang Zehao lektor

2028 t 238.

Nyírádi Blanka pgr. ösztöndíjas

2027 t 239.

Varga Mariann pgr. ösztöndíjas

2028 t 238.

BTK

Hamar Imre egyetemi tanár

hamar@ludens.elte.hu

Sémi Filológiai és Arab Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6548, 485-5200/2953

dr. Iványi Tamás tanszékvezetõ, egyetemi docens

2949 budarab@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Fodor Sándor egyetemi tanár Klasszikus arab nyelv, iszlám 172

2953 t 204.

alfodor1@lycos.com


2949 t 214.

budarab@ludens.elte.hu

Ormos István habil. egyetemi docens Sémi nyelvtudomány Klasszikus arab nyelv

2949 t 214.

kisgalambfalva@yahoo.com

Szombathy Zoltán adjuntus Arab nyelv és irodalom, antropológia

2197 t 234.

zszombathy@ias.edu zszombathy@yahoo.co.uk

El-Adly Saber lektor Klasszikus arab nyelv és nyelvgyakorlat

2042 t 203.

szarphius@ludens.elte.hu

Hajnal István tudományos kutató Arab történelem

2020 t 231.

istvanhajnal@hotmail.com

Török Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5202, 485-5200/5397, 5147 turkish@ludens.elte.hu

dr. Dávid Géza tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5147 davidgeza@hotmail.com

Keneseiné Kuchár Mária könyvtáros, adminisztrátor

A tanszék oktatói Dávid Géza egyetemi tanár Oszmán Birodalom története és forrásai

5147 t 120.

Káldy-Nagy Gyula professor emeritus Oszmán–török oklevelek

5324 t 119.

Vásáry István egyetemi tanár

5396 Török filológia, iszlám, Közép-Ázsia története t 117.

davidgeza@hotmail.com

hulagu@t-online.hu

Péri Benedek egyetemi docens Török és perzsa nyelv és irodalom

5197 t 118.

peribenedek@gmail.com

Kenessey Mária adjunktus Török nyelv

5061 t 116.

maria_kenessey@freemail.hu

173

BTK

Iványi Tamás egyetemi docens Arab nyelvészet és irodalom, iszlám


Bülent Simsek lektor Török nyelv

5061 t 116.

bulentsimsek@hotmail.com

BTK

Ókortudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/5049, 5774 gzolyomi@ludens.elte.hu www.hebraisztika.hu

dr. Zólyomi Gábor intézetigazgató, habil. egyetemi docens dr. Ditzendyné Szili Éva adminisztráció

5049 titkarsag@hebraisztika.hu

Az intézet rövid bemutatása Az Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás. Tanszékei a korábbi tanszékcsoporti szervezetben folyó együttmûködést fûzték szorosabbra az intézet 2001-ben történt megalakulásával. 2007 tavaszától a Trefort-kerti kampuszon mûködik minden tanszék és a velük kapcsolatban levõ két kutatócsoport: a Múzeum krt. 6–8/A épületében az indológiai oktatást ellátó Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, az Újgörög Munkacsoport, a Múzeum krt. 4/B épületben az Egyiptológiai Tanszék és az F épületben az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képezõ, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára. A klasszika-filológiai tanszékek oktatóinak (11 fõ, továbbá nyugalmazott professzorok és számos megbízott elõadó, köztük a doktoranduszok) és hallgatóinak száma (150–160) országosan itt a legnagyobb. Assziriológia, egyiptológia, indológia és újgörög szak (illetve az új képzési rendszerben szakirány) Magyarországon csak itt létezik. Az egyiptológia szakon az utóbbi években jelentõsen megnõtt a hallgatók száma, míg a másik három jellegzetesen kisszak. Ilyen tárgyú (pl. ókori történeti) órákat az ország egyetemein az innen kibocsátott tanítványok tartanak. Az intézet oktatói gárdája nagyrészt fiatal, büszkeségünk három professor emeritus, és jól felkészült tanársegédeink is vannak, míg a tanári létszám nagy részét az adjunktusi-docensi kar teszi ki. A klasszika-filológiai és indoeurópai nyelvészeti témák posztgraduális tanulmányainak keretét a Nyelvtudományi Doktoriskola ókortudományi doktori programja adja, míg az egyiptológiai, az assziriológiai és a hebraisztikai képzés a Történelemtudományi Doktori Iskola oktatási programjai keretében folyik. Az újgörög szakos és – hagyományosan elsõsorban Anglia nagy egyetemein – az indológia szakos PhD-hallgatók külföldön nyerhetnek fokozatot. Az intézet oktatói kiterjedt tudományos munkásságot folytatnak. Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék kutatási témái: az ókori Közel-Kelet története és hadtörténete, az asszír hadsereg története, sumer nyelvtan és irodalom, a magyarországi zsidó kultúra. Az Egyiptológiai Tanszék évtizedek óta jelentõs eredményeket felmutató ásatásokat folytat Egyiptomban. To174


Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

411-6749, 411-6500/5049 titkarsag@hebraisztika.hu www.hebraisztika.hu

dr. Zólyomi Gábor tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5774 gzolyomi@ludens.elte.hu Tanszéki elõadó

5049 t 236. titkarsag@hebranisztika.hu

A tanszék oktatói Komoróczy Géza professor emeritus Ókori keleti történelem és irodalom, zsidó történelem és kultúra

5048 t 235.

komoroczy2000@yahoo.co.uk

Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens Asszíria hadtörténete, birodalomelmélet

5038 titkarsag@hebranisztika.hu t 231/a 175

BTK

vábbi fõ kutatások: az óegyiptomi nyelv afroázsiai kapcsolatai, vallástörténet a hellenisztikus és a római korban. A Görög Tanszék oktatóinak fõ témái: az attikai szónoklás (szövegkiadással is), az antik esztétika, az (új)görög lexikográfia, és részt vesznek az új magyar nyelvû Platón-összkiadásban. Az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszéken indoeurópai összehasonlító nyelvészeti, szanszkrit filológiai és hindi nyelvészeti és irodalmi kutatások folynak, szanszkrit és középkori hindi szövegeket adnak ki. A Latin Tanszék fõbb kutatási területei a következõk: a klasszikus latin irodalom, a latin történeti nyelvészet, középkori filozófia, liturgiatörténet, keresztény latin irodalom és középkori latin filológia. Több projekt jelentõs pályázati támogatással megy végbe. A tanszékek szinte valamennyi jelentõs európai és néhány amerikai egyetemmel partnerkapcsolatban vannak, kétévente pl. a bécsi egyetem kutatóval közös konferenciát tartanak. A szakok nemzetközi jellege miatt elvárás minden oktató folyamatos részvétele nemzetközi tudományos konferenciákon. A görög szakos hallgatók a University College London ban folytathatnak Erasmus-tanulmányokat, és valamennyi tanszék oktatói mobilitási programban vesznek rész. Az Assziriológia és Hebraisztikai Tanszék a müncheni és a lipcsei egyetemmel, az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék a bécsi egyetemmel tart fenn hallgatói és/vagy oktatói mobilitási kapcsolatokat. Az Egyiptológiai Tanszék kiadványa a Studia Aegyptiaca sorozat, és a klasszika-filológiai tanszékek több oktatója vesz részt a magyarországi klasszika-filológiai folyóiratok szerkesztésében. Több oktató fontos magyarországi és neves külföldi folyóiratok szerkesztõbizottságának tagja. A tanszékek egyedi könyvkiadást is folytatnak, és új könyvsorozatot indít az intézet Antiqua et Orientalia címmel.


Zólyomi Gábor habil. egyetemi docens Sumer és akkád irodalom, nyelvészet

5774 gzolyomi@ludens.elte.hu t 236/a

Koltai Kornélia adjunktus

5046 korneliakoltai@hotmail.com A héber Biblia nyelve és szöveghagyománya t 231/d

BTK

Niederreiter Zoltán tanársegéd Asszíria története

5045 z_niederreiter@freemail.hu t 231/c

Egyiptológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

485-5200/2935 _ 411-6552 egyiptologia@ludens.elte.hu

dr. Bács Tamás tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2933

A tanszék oktatói Luft Ulrich egyetemi tanár Óegyiptomi nyelv, történelem, régészet, vallástörténet

2047 luft@ludens.elte.hu t fszt. 105.

Bács Tamás habil. egyetemi docens Óegyiptomi nyelv, történelem, régészet vallástörténet

2933 bacsta@freemail.hu t fszt. 101.

Schreiber Gábor adjunktus Régészet, történelem, vallástörténet

2934 schrg@freemail.hu t fszt. 102.

Takács Gábor habil. tudományos munkatárs 2934 gabtak@mail.datatrans.hu Óegyiptomi nyelvészet t fszt. 102. Hasznos Andrea tanársegéd Kopt nyelv

2935 egyiptologia@ludens.elte.hu t fszt. 105.

Irsay-Nagy Balázs tanársegéd Óegyiptomi nyelv, történelem, vallástörténet

2046 egyiptologia@ludens.elte.hu t fszt. 104.

176


Görög Tanszék dr. Bolonyai Gábor tanszékvezetõ, egyetemi docens

5426 t 215.

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/5437, 485-5281 gorogtanszek@gmail.com

A tanszék oktatói Bolonyai Gábor egyetemi docens Ógörög filológia

5426 t 215.

bolonyai@gmail.com

Horváth Judit egyetemi docens Ógörög filológia

5436 t 214.

horvjud@freemail.hu

Horváth László adjunktus Ógörög filológia

5439 t 213.

horvathl@eotvos.elte.hu

Mohay András adjunktus Újgörög filológia

5437 amohay@t-online.hu t MUK 6–8/A fszt. 2.

Nakos Kostas tanársegéd Újgörög filológia, nyelvgyakorlat

knakos@freemail.hu t MUK 6–8/A I. em. 6.

Vassianos Georgios lektor Újgörög nyelvgyakorlat

5437 ggvas@vodafone.net.gr t MUK 6–8/A fszt. 2.

Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8/A

485-5200/5360

dr. Négyesi Mária tanszékvezetõ, egyetemi docens

5360 negyesim@hotmail.com

A tanszék oktatói Töttössy Csaba ny. egyetemi tanár Latin, görög, szanszkrit filológia

5360 t I. em. 5.

177


BTK

Négyesi Mária egyetemi docens Hindi filológia Indiai kultúra

5360 negyesim@hotmail.com t I. em. 5.

Dezsõ Csaba adjunktus Szanszkrit filológia Indiai vallások

5368 csaba_dezso@yahoo.co.uk t I. em. 3.

Ittzés Máté adjunktus Szanszkrit filológia, indogermanisztika

5363 ittzesm@eotvos.elte.hu t I. em. 2.

Pramod Kumar Sharma lektor Indiai nyelvek, hindi

5469 pramodkhsd@gmail.com t I. em. 7.

Hidas Gergely Tagore-ösztöndíjas Szanszkrit filozófia

5386 hidas@lycos.com t I. em. 4.

Latin Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5280/5417 _ 485-5288/5418 latintanszek@freemail.hu

dr. Déri Balázs tanszékvezetõ, egyetemi tanár deribalazs@gmail.com

A tanszék oktatói Ritoók Zsigmond professor emeritus Görög és latin filológia, kultúrtörténet

5371 t 203.

latintanszek@freemail.hu

Adamik Tamás professor emeritus Latin filológia, antik irodalomtörténet

5371 t 203.

adamiktamas@t-online.hu

Déri Balázs egyetemi tanár Ókori és középkori latin filológia, zenetudomány

5390 t 229.

deribalazs@gmail.com

Dér Katalin egyetemi docens Latin filológia, középkori filozófia

5387 t 204.

katalinder@freemail.hu

Ferenczi Attila egyetemi docens Latin filológia, irodalomtörténet

5392 t 210.

attila.ferenczi@gmail.com

178


5380 t 206.

badamik@t-online.hu

Simon Zoltán adjunktus Latin filológia, irodalomtörténet

simonlz@freemail.hu t 205.

Földváry Miklós tanársegéd Középkori latin filológia, liturgiatörténet

foldvarymiklos@hotmail.com t 230.

Kopeczky Rita tanársegéd Latin nyelvtan, fordítástörténet

kopeczkyr@gmail.com t 205.

Krupp József tanársegéd Latin irodalom, kortárs irodalom

kruppjozsef@freemail.hu t 220.

Tamás Ábel tudományos segédmunkatárs (OTKA) Latin irodalom, irodalomelmélet

5392 tamasabel@gmail.com t 210/a

BTK

Adamik Béla adjunktus Latin filológia, latin nyelvtörténet

Régészettudományi Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554; 411-6500/2925, 2923 _ 411-6553; 411-6500/3030 archinst@ludens.elte.hu

dr. Raczky Pál intézetigazgató, egyetemi tanár

2915 raczky@ludens.elte.hu

Gaál Péterné adminisztráció

2924 archinst@ludens.elte.hu

Güntner Hedvig adminisztráció

2925

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Régészettudományi Intézete az ország egyik legrégebbi múltra visszatekintõ oktatási egysége, elõzményei még a 17. századi Nagyszombati Egyetemre nyúlnak vissza. Az intézethez négy tanszék tartozik (Õs- és Koratörténeti Régészeti, Ókori Régészeti, Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti, Archeometriai és Régészetmódszertani), melyhez egy akadémiai kutatócsoport (MTA Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport), több labor (Térinformatikai labor, Archeozoológiai labor) és gyûjtemény (Numizmatikai Gyûjtemény, Régészeti Gyûjtemény), több régészeti raktár, valamint egy restaurátormûhely kapcsolódik. Az oktatást egy 40 ezer kötetes szabadpolcos könyvtár segíti. Intézetünkben folyik az országban a legszélesebb körû régészeti képzés: kredites formában összesen öt szakágban oktatunk (õskori régészet, antik /görög-római/ régészet, római 179


BTK

provinciák régészete, népvándorlás kori régészet, középkori régészet), mely mellett a hallgatók még három programban mélyíthetik el ismereteiket (Az ókori Elõ-Ázsia régészete, Régészetmódszertan és archeometria, Kora újkori régészet). 2006-tól indult a BA szintû képzés a történelem alapszak szakágaként a fent említett szakterületeken, 2009 szeptemberétõl pedig az MA szintû régészet szak oktatása is megkezdõdött, kiegészülve az archeometriai és az ókori Elõ-Ázsia szakágakkal. A régészet szakot évente 25–30 diák végzi el. Tizenkilenc minõsített oktató (közöttük egy akadémikus és három akadémiai doktor) tanít az intézetben. Az országban egyedül intézetünkben folyik régészeti PhD-képzés, 1993 óta több mint 40 sikeres védésre került sor. A Régészettudományi Intézet legnagyobb erõssége a tudományos kutatásokban való intenzív részvétel, számos közülük nemzetközi együttmûködésben folyik. Folyamatosan részt veszünk az ország területén folyó nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelõzõ feltárásokon (M3, M35, M6, M43 autópályák, Vásárhelyi-program vésztározói, MOL gázvezeték építések). Fontos programunk a franciaországi Mont-Beuvray (ókori Bibracte) és az olaszországi Povegliano kutatása nemzetközi együttmûködésben, és Szõny (ókori Brigetio) feltárása. Szintén nemzetközi együttmûködésben valósul meg A Pannónia romanizációja és a Középkori gazdaságtörténet program. Emellett számos más kutatási program is folyik az intézetben (Archaeozoológia, Középkori várak, Középkori numizmatika, Légi fotó). A széles körû kutatási tevékenység a diákok számára is kiváló lehetõséget nyújt a kutatásba való közvetlen bekapcsolódásba, nemcsak a kötelezõ ásatási gyakorlatokon keresztül, hanem a graduális és PhD-hallgatók az anyagfeldolgozásból is kivehetik részüket. Ennek eredményeképpen sok szakdolgozat és doktori értekezés készül az intézet saját kutatásaiból.

Intézeti könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B t alagsor 31.

411-6500/2150 h–cs: 8–19; p: 8–14

Durkovics Éva könyvtárvezetõ durkoviceva@gmail.com Krizsma Judit könyvtáros

Archeometriai és Régészeti Módszertani Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554, 485-5200/2923 archinst@ludens.elte.hu

180

dr. Bartosiewicz László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2051 bartwicz@yahoo.com


A tanszék oktatói

2051 t 139.

bartwicz@yahoo.com

Kalla Gábor egyetemi docens Régészeti módszertan Ókori keleti régészet, ékírásos szövegek

2917 t 126.

gkalla@ludens.elte.hu

Czajlik Zoltán tudományos fõmunkatárs Légi- és georégészet, földvárkutatás

2916 t 125.

czajlik@ludens.elte.hu

Anders Alexandra tudományos munkatárs 2915 Neolitikum régészete, régészeti muzeológia t 3. Bödõcs András tudományos munkatárs Tereptan, régészeti térinformatika

BTK

Bartosiewicz László egyetemi tanár Archeozoológia

anders.alexandra@gmail.com

2916, 2910 t 125.

bodocs@ludens.elte.hu

Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554, 485-5200/2922, 2923, 2927, 3030

dr. Feld István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2927 feld@t-online.hu

A tanszék oktatói Feld István egyetemi docens Középkori és kora újkori régészet (életmód, várak)

2927 t 140.

feld@t-online.hu

Kálnoki-Gyöngyössy Márton habil. adjunktus Középkori pénztörténet

2914 gyongyossy@ludens.elte.hu t alagsor 4.

Mordovin Maxim tanársegéd Középkori és kora újkori régészet (anyagismeret, források)

2918 t 127.

amalrich@gmail.com

181


Ókori Régészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6500/2928 archinst@ludens.elte.hu

dr. Borhy László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2928 lborhy@hotmail.com

BTK A tanszék oktatói Borhy László egyetemi tanár Római kor régészete

2928 lborhy@hotmail.com t fszt. 141.

Szabó Miklós egyetemi tanár Keltológia, Mediterráneum régészete

2921 archinst@ludens.elte.hu t fszt. 131.

Bartus Dávid egyetemi tanársegéd Római kor régészete

2929 t 142.

bartusdavid@gmail.com

Szabó Dániel egyetemi tanársegéd Mediterráneum régészete

2929 t 142.

szabodani@gmail.com

Vandlik Katalin egyetemi tanársegéd Mediterráneum régészete

2918 t 127.

vandlikk@gmail.com

Õs- és Koratörténeti Régészeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554, 485-5200/2926, 2923

dr. Raczky Pál tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2926 raczky@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Raczky Pál egyetemi tanár Õsrégészet (neolitikum és rézkor)

2926 raczky@ludens.elte.hu t fszt. 138.

Vida Tivadar egyetemi docens Népvándorlás kor régészete

2922 t 133.

182

vida@archeo.mta.hu


2915 t 3.

h8009mes@ella.hu

Szabó Gábor adjunktus Bronzkor régészete

2913 t 25.

vasagab@freemail.hu

Rácz Zsófia tanársegéd Népvándorlás kor régészete

2913 t 25.

zsofia_racz@yahoo.de

BTK

Mester Zsolt adjunktus Paleolitikum

Romanisztikai Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6700/5770 frantan@ludens.elte.hu

dr. Bárdosi Vilmos intézetigazgató, egyetemi tanár vbardosi@ludens.elte.hu

Csordás Gabriella ügyviteli alkalmazott

5770 csordasgabi@ludens.elte.hu

Gulyásné Juhász Éva ügyvivõ szakértõ

5770 frantan@ludens.elte.hu

Az intézet rövid bemutatása A Romanisztikai Intézet 2001-es alapítása óta a hazai romanisztikai kutatás és oktatás legjelentõsebb tudományos mûhelye. Az intézethez az alábbi nagy múltú intézeti tanszékek tartoznak: Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék, Román Filológiai Tanszék, Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék. A tanszékek BA és MA szintû diplomát adnak. Az alap- és a törzsképzés az adott nyelveken az alábbi területeket öleli fel: Irodalomtörténet a kezdetektõl napjainkig. – Szinkrón és diakrón nyelvészet. – Az adott ország kultúrájának története. – Az adott nyelv mint idegen nyelv tanításának módszertana. – Nyelvismeret. Jelenleg az intézetnek közel 700 hallgatója és 77 munkatársa (tanársegédek, adjunktusok, docensek és professzorok, tanszéki elõadók, könyvtárosok) van. Az intézeti tanszékek adnak otthont több oktatási és kutatási projektnek: itt készültek/készülnek például az Akadémiai Kiadó új francia–magyar és spanyol–magyar, magyar–spanyol kis- és középszótárai és számos egyéb nyelvészeti, lexikográfiai kiadvány. A Romanisztikai Intézet tanszékeinek oktatói kivétel nélkül részt vesznek az intézet tervszerûen végzett projektjeinek munkálataiban az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a szakmódszertan számos kutatási területén. A Romanisztikai Intézetben a doktori képzés és fokozatszerzés átalakítása óta mûködtek doktori iskolák, melyeknek nyelvtudományi és irodalomtudományi programjai voltak, majd a doktori (PhD-)képzés átalakulása és újraakkreditálása óta ezek az ELTE BTK Nyelvtudományi, illetve az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében mûködnek folyamatosan tovább. A posztgraduális képzésben végzett és a képzésben még részt vevõ hallgatók egy része 183


BTK

budapesti, debreceni, piliscsabai, szegedi, veszprémi, egri, nyíregyházi, pécsi, szombathelyi és székesfehérvári felsõoktatási intézmények fiatal oktatója, kutatója. A Romanisztikai Intézet tanszékei szoros és több évtizedes egyetemközi partneri kapcsolatban vannak számos francia, olasz, portugál, román és spanyol egyetemmel (Párizs, Róma, Madrid, Porto, Bukarest stb.) valamint az érintett budapesti kultúrintézetekkel. E kapcsolatokat gyarapítják az utóbbi idõben igen intenzívvé és kiterjedté váló Erasmus-kapcsolatok. Az intézeti tanszékek között a francia és az olasz tanszék rendszeres, évente megjelenõ tudományos kiadvánnyal is rendelkezik (Revue d’Études Françaises, Nuova Corvina).

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6571, 485-5200/5770 frantan@ludens.elte.hu frantan.elte.hu

dr. Bárdosi Vilmos tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5752 vbardosi@ludens.elte.hu Gulyásné Juhász Éva ügyvivõ szakértõ

5770 frantan@ludens.elte.hu

Nyilas Hajna könyvtáros

5767 hnyilas@ludens.elte.hu

Pohl Éva könyvtáros

5767 epohl@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Vörös Imre professor emeritus Francia irodalom Bárdosi Vilmos egyetemi tanár Fonetika-fonológia, frazeológia, lexikológia, lexikográfia

5752 vbardosi@ludens.elte.hu t fszt. 7.

Szabics Imre egyetemi tanár Francia nyelvtörténet, középkori francia irodalom

5756 iszabics@ludens.elte.hu t fszt. 4/c

Zirkuli Péter fõiskolai tanár Francia irodalom

5755 zirkuli2@wanadoo.fr t fszt. 4/b

Barta Péter egyetemi docens Morfoszintaxis

5759 bar13846@iif.hu t fszt. 5/b

184


5759 ldevenyi@ludens.elte.hu t fszt. 5/b

Horváth Krisztina egyetemi docens Francia irodalom

5751 horvath.krisztina@hungarnet.hu t fszt. 1/b

Maár Judit habil. egyetemi docens Francia irodalom

5754 maarjudit@freemail.hu t fszt. 4/a

Palágyi Tivadar egyetemi docens Francia irodalom

5758 tivadarp@hotmail.com t fszt. 5/a

BTK

Dévényi Levente egyetemi docens Francia civilizáció története

Szabó Dávid egyetemi docens

5750 dszabo@ludens.elte.hu Morfoszintaxis, fonetika, szociolingvisztika t fszt. 1/a Zilahi Lilla egyetemi docens Francia nyelvtörténet, módszertan

5758 lzilahi@ludens.elte.hu t fszt. 5/a

Horváth Ágnes fõiskolai docens Francia irodalom

5755 hagnes@ludens.elte.hu t fszt. 4/d

Tóth Réka fõiskolai docens Francia irodalom

5755 tothreka@t-online.hu t fszt. 4/b

Cseppentõ István adjunktus Francia irodalom, nyelvgyakorlat

5761 icseppento@freemail.hu t fszt. 6/b

Kalmár Anikó adjunktus Francia irodalom

5751 m.botos@chello.hu t fszt. 1/b

Körmendy Mariann adjunktus Morfoszintaxis

5757 mkormendy@hotmail.com t fszt. 4/d

Pálffy Gabriella adjunktus Módszertan

5193 gpalffy@ludens.elte.hu t fszt. 4/b

Trechniewski, Boris lektor Szókincsfejlesztés, nyelvgyakorlat

5757 trechniewski@caesar.hu t fszt. 6/b

Labeau, Matthieu lektor Nyelvgyakorlat

5764 matthieulabeau@hotmail.com t fszt. 9.

185


Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C dr. Giampaolo Salvi tanszékvezetõ,

411-6563, 485-5200/2556, 2863, 3235 egyetemi tanár _ 485-5200/3235

2863 mikloj@ludens.elte.hu gps@ludens.elte.hu

BTK

Haffner Andrásné könyvtáros

2287 t 314. hamar2@ludens.elte.hu

Mikló Judit tanszéki elõadó

2556 t 320. mikloj@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Király Erzsébet professor emeritus Olasz irodalomtörténet

2285 t 316.

Sallay Géza professor emeritus Olasz irodalomtörténet

2286 t 315.

Salvi, Giampaolo egyetemi tanár Újlatin nyelvészet (szintaxis)

2863 t 321.

Fried Ilona fõiskolai tanár Olasz irodalom- és kultúrtörténet

5168 fried@ludens.elte.hu + Múzeum krt. 4/F t 222.

Fábián Zsuzsanna habil. egyetemi docens Olasz nyelvészet

2895 t 319.

fabia@ludens.elte.hu

Kiss Sándor egyetemi docens Újlatin nyelvészet

2882 t 312.

kisss@delfin.klte.hu

Lax Éva egyetemi docens Olasz irodalom, zenetörténet

2874 t 318.

laxeva@gmail.hu

Szkárosi Endre habil. egyetemi docens Olasz irodalomtörténet

2875 t 322.

szkarosi@ludens.elte.hu

Takács József egyetemi docens Olasz irodalomtörténet

2893 t 324.

t.jose@chello.hu

Nyitrai Tamás fõiskolai docens Olasz nyelv tanításának módszertana

5154 tamasny@ludens.elte.hu + Múzeum krt. 4/F t 223.

186

gps@ludens.elte.hu


2893 salusinszky.gabor@studioitalia.hu t 324.

Szilágyi Imre adjunktus Újlatin nyelvészet (mondattan)

2874 t 318.

szilre@ludens.elte.hu

Nagy József tudományos munkatárs Olasz irodalom

2893

newleviathan@gmail.com

Falvay Dávid tanársegéd Olasz irodalom- és kultúrtörténet

5156 dfalvay@yahoo.com + Múzeum krt. 4/F t 221.

Meszler Lenka tanársegéd Nyelvfejlesztés, nyelvtörténet

2659 t 323.

lenka_meszler@hotmail.com

Szegedi Eszter tanársegéd Olasz irodalomtörténet

2285 t 316.

szegedie@gmail.com

Török Tamara tanársegéd Olasz irodalomtörténet

2659 t 323.

tamaratorok@hotmail.com

Amella, Angela lektor Nyelvfejlesztés

2871 t 325.

l.amella@libero.it

Benati, Daniele lektor Nyelvfejlesztés

2871 t 325.

daniele.benati@libero.it

Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6559, 485-5200/2829, 2884 portugal@index.hu elte-portugal.vw.hu

dr. Pál Ferenc tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2884 palferenc@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Pál Ferenc egyetemi tanár Portugál és brazil irodalom

2884 palferenc@ludens.elte.hu t fszt. 148.

187

BTK

Salusinszky Gábor adjunktus Nyelvfejlesztés, szakmódszertan


BTK

Rákóczi István habil. egyetemi docens Portugál civilizáció és történelem

2885 irakoczi@ludens.elte.hu t fszt. 149.

Szijj Ildikó egyetemi docens Portugál és galego nyelvészet

2475 szijj@ludens.elte.hu t fszt. 150.

Fodor Antónia tanársegéd Nyelvgyakorlat, portugál nyelvészet

2099 antonia.fodor@freemail.hu t fszt. 156.

Nunes, Marcos Machado lektor Nyelvgyakorlat, brazil irodalom

3073 marcosmn72@gmail.com t fszt. 152.

Riso, Clara lektor Nyelvgyakorlat, portugál irodalom

3073 clarariso@gmail.com t fszt. 144.

Csaba Márta nyelvtanár Portugál nyelv, módszertan

2099 csabamarta@t-online.hu t fszt. 156.

Demeter Mária

2829 marianndemeter@gmail.com t fszt. 146.

Román Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5248 transyl@ludens.elte.hu

dr. Miskolczy Ambrus tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5247 miskolczy@ludens.elte.hu Kovács Ferencné adminisztrátor

A tanszék oktatói Miskolczy Ambrus egyetemi tanár Román történelem és irodalom

376-9954 miskolczy@ludens.elte.hu

Péterffy Pálné egyetemi docens Román nyelv

06-20-923-9203 kesek@freemail.hu

Nagy Levente egyetemi adjunktus Román irodalom- és nyelvtörténet

06-30-512-3602 nagylevente@hdsnet.hu

Hergyán Tibor tudományos munkatárs Román nyelv és irodalom

06-30-514-9203 thergyan@hotmail.com

188


florincioban@yahoo.com

Schütz István mb. elõadó Albanológia

transyl@ludens.elte.hu

BTK

Cioban, Florin lektor Román irodalom, nyelvgyakorlat

Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C

411-6556, 485-5200/3207 _ 411-6560 eltespanyol@freemail.hu

dr. Scholz László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2896 scholzl@ludens.elte.hu

Völgyi Viktória könyvtáros

3207 t 251. volgyiviktoria@freemail.hu

dr. Lukácsi Margit ügyvivõ szakértõ

2068 t 252. eltespanyol@freemail.hu

A tanszék oktatói Scholz László egyetemi tanár Spanyol–amerikai irodalom

2896 t 250.

scholzl@ludens.elte.hu

Faluba Kálmán egyetemi docens Spanyol nyelvészet

2897 t 255.

falubak@ludens.elte.hu

Gerse Károlyné egyetemi docens Spanyol irodalom, a spanyoltanítás módszertana

2826 t 253.

gersem@t-online.hu

Klempáné Faix Dóra adjunktus Spanyol irodalom

2898 t 254.

faixd@ludens.elte.hu

Menczel Gabriella adjunktus Spanyol–amerikai irodalom és mûvelõdéstörténet

2856 t 256.

menczel_g@ludens.elte.hu

Vasas László adjunktus Spanyol irodalom

2826 t 253.

lvasas@freemail.hu

Zavaleta, Julio adjunktus Spanyol nyelvészet

2897 t 255.

julio.zavaleta@gmail.com

189


Balázs-Piri Péter tanársegéd Spanyol nyelvészet

2826 t 253.

Emilio Francisco Pérez lektor Nyelv- és stílusgyakorlat

2883 t 257.

exoc@freemail.com

BTK

Szláv és Balti Filológiai Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

411-6500/5144 www.btk.elte.hu/slav

dr. Jászay László intézetigazgató, egyetemi tanár dr. Lesfalviné Csengõdi Ágnes adminisztrátor

5144 szlavintezet@freemail.hu

Az intézet rövid bemutatása A Szláv és Balti Filológiai Intézet jelenlegi felépítésében négy tanszéket foglal magában: a Szláv Filológiai, a Lengyel Filológiai, az Orosz Nyelvi és Irodalmi, valamint az Ukrán Filológiai Tanszéket. A filológiai megjelölés hagyományos: azt jelenti, hogy a nevezett intézmények a megfelelõ nyelvek és irodalmak oktatásával és kutatásával foglalkoznak. Az „intézet” elnevezés oktatási, tudományos és szervezeti egységet jelent, amelyet az Intézeti Tanács irányít, az intézetigazgató vezetésével. A Szláv és Balti Filológiai Intézet e laza tanszéki együttmûködési formából, tanszékcsoportból alakult meg 1991-ben. Egyetemünkön a szlavisztika oktatása 1849-ben kezdõdött, amikor osztrák kultuszminiszteri rendelet értelmében a szláv nyelvek és irodalmak oktatására egyetemi tanszéket alapítására került sor. Az új tanszék vezetõje Ferenc József egyetemi tanár volt (1821–1878), aki „Szláv nyelvek és irodalmak” címmel tartotta elõadásait. Kiemelkedõ tudományos munka nem maradt utána. Nemzetközi elismertségre a tanszék Asbóth Oszkár (1852–1920) vezetése alatt tett szert. Asbóth Oszkár volt a magyar tudományos szlavisztika elsõ, európai tekintetben is jelentõs alakja. A Szláv Filológiai Tanszék (egykor: Szláv Intézet) mellett alapították meg 1919-ben a Rutén Nyelv és Irodalmi Tanszéket, amely azonban 1924-ben történelmi okok folytán megszûnt. 1894-ben jött létre – viszonossági alapon – a Horvát Nyelv és Irodalmi Tanszék, amely 1938ig állt fenn. 1945 után, az orosz nyelv kötelezõ iskolai oktatásának következtében vált szükségessé az Orosz Filológiai Tanszék alapítása. A tanszék ezen a néven 1991-ig mûködött, akkor nevét Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékre változtatta, mivel a képzésbe az ukrán és a fehé rorosz nyelv és irodalom mellett a lett és a litván nyelv oktatása is bekapcsolódott. Önálló Ukrán Filológiai Tanszék 2002-ben alakult. Viszonossági alapon jött létre az önálló Lengyel Filológiai Tanszék 1978-ban. A Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék új neve 2007-tõl Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, a korábbi elnevezés az ukrán szak kiválásával értelmét vesztette. 190


Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5211, 485-5200/5106 eastslav@ludens.elte.hu

dr. Kroó Katalin tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5238 krookatalin@freemail.hu Palágyi Angéla adminisztráció eastslav@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár Orosz irodalom

5241 hetenyiz@ludens.elte.hu t fszt. 9.

Jászay László egyetemi tanár Orosz nyelvészet

5384 jaszay@ludens.elte.hu t fszt. 2.

Dukkon Ágnes fõiskolai tanár Orosz irodalom Kroó Katalin habil. egyetemi docens Orosz irodalom

5238 krookatalin@freemail.hu t fszt. 5. 191

BTK

A Szláv Filológiai Tanszéknek a múltban olyan nemzetközi hírû és kiemelkedõ tudományos munkát kifejtõ professzorok voltak a vezetõi, mint Asbóth Oszkár, Melich János, Kniezsa István és Hadrovics László. A magyarországi szlavisztika nemcsak a hazai tudományosságban vívott ki tekintélyt, hanem a nemzetközi, elsõsorban európai tudományos életben is, annak ellenére, hogy e tudományágnak a két világháború közötti idõszak nem kedvezett, majd pedig az ötvenes évektõl kezdve a délszláv nyelv- és irodalomtudomány is hátrányos helyzetben volt mind a hazai tudományos életben, mind pedig a nemzetközi kapcsolatok tekintetében. Az intézet keretében jelenleg a következõ szakirányok vannak: bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, valamint lektori szinten macedón, fehérorosz, lett és litván. Az intézet széles körû külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, számos nemzetközi projektumban vesz részt. Az intézet keretében orosz és szláv irodalomtudományi, orosz és szláv nyelvtudományi doktori programok mûködnek, amelyek az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelv-, illetve Irodalomtudományi Doktori Iskolájának keretében fejtik ki tevékenységüket. Az intézet oktatói megfelelõ tudományos minõsítéssel rendelkeznek: egy akadémikus, hét MTA doktora vezetõ oktató mellett valamennyi munkatárs rendelkezik PhD-fokozattal, sõt jelentõs részük habilitációval is. A magyarországi szlavisztika 2008-ban 159 éves múltra tekint vissza, és bizakodva néz a jövõ elé, hiszen szláv népek szomszédságában élve nem nélkülözhetõ nyelvük és kultúrájuk ismerete.


Dési Edit adjunktus Orosz nyelvészet

5240 desi.edit@t-online.hu t fszt. 4.

Gyöngyösi Mária adjunktus Orosz irodalom

5241 mgyongyosi@freemail.hu t fszt. 9.

BTK

Oszipova Irina adjunktus

5105 szilakos@t-online.hu Módszertan, orosz nyelv- és stílusgyakorlat t fszt. 12. Palásti Katalin adjunktus Orosz nyelvészet (szintaxis)

5239 palastikatalin@t-online.hu t fszt. 3.

Rónai Gábor adjunktus Orosz nyelv- és stílusgyakorlat

5063 rog@chello.hu t fszt. 13.

Szokolov Makárné adjunktus Orosz irodalom

5238 denise@t-online.hu t fszt. 5.

Hegedûs Iván tanársegéd Nyelvtörténet

5383 hegeiv@t-online.hu t fszt. 11.

Janurik Szabolcs tanársegéd Orosz nyelvészet

5383 janurik@yahoo.com t fszt. 11.

Laczházi Aranka tanársegéd Orosz nyelvészet, litván és lett nyelv

5389 laczhazi.aranka@freemail.hu t fszt. 10.

Petkevicius Ricardas lektor Litván és lett nyelv

5106

Sztankevics Larisza lektor Belorusz nyelv

5240 ctlarisa@yandex.ru t fszt. 4.

Badran Natalija nyelvtanár Orosz nyelvgyakorlat

5389 moon@rubicom.hu t fszt. 10.

ricardas_71@hotmail.com

Lengyel Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5144 lengyeltanszek@freemail.hu

192

dr. Ráduly Zsuzsanna intézetigazgatóhelyettes, tanszékvezetõ, egyetemi docens

5058 raduly@ludens.elte.hu


Ban ´czerowski Janusz egyetemi tanár Lengyel nyelvészet, magyar–lengyel kontrasztív kutatások

5359 t 111.

bjanusz@ludens.elte.hu

Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens Szláv összehasonlító nyelvészet, ószláv nyelv, lengyel nyelvtörténet

5058 t 112.

raduly@ludens.elte.hu

Pátrovics Péter adjunktus Lengyel nyelvészet (aspektus)

5057 t 109.

Várnai Dorota adjunktus Lengyel irodalomtörténet, nyelvgyakorlat

5057 t 109.

Kotak Katarzyna lektor Lengyel irodalomtörténet, nyelvgyakorlat

5058 t 112.

BTK

A tanszék oktatói

varnaidorota@t-online.hu

Szláv Filológiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5211, 485-5200/5144 szlavintezet@gmail.com

dr. Kiss Szemán Róbert tanszékvezetõ, egyetemi docens

5253 kiss.szeman.robert@gmail.com

A tanszék oktatói Nyomárkay István akadémikus, professor emeritus Horvát nyelvtudomány

5207 t 102.

nyomarkay.istvan@gmail.com

Gyivicsán Anna egyetemi tanár Szlovák irodalomtudomány és folklór

5215 t 105.

Heé Veronika egyetemi docens Cseh irodalomtudomány

5056 t 108.

heev@ludens.elte.hu

Kiss Szemán Róbert egyetemi docens Szlovák irodalomtudomány

5253 t 106.

kiss.szeman.robert@gmail.com

193


BTK

Lukács István habil. egyetemi docens Horvát és szlovén irodalomtudomány

5178 t 103.

slovenika@ludens.elte.hu

Milosevits Péter habil. egyetemi docens Szerb irodalomtudomány

5404 t 104.

milper@rubicom.hu

Vig István habil. egyetemi docens Horvát nyelvtudomány

5178 t 113.

vigistvan@yahoo.com

Zsilák Mária egyetemi docens Szlovák nyelvtudomány

5215 t 105.

zilakm@ludens.elte.hu

Fedoszov Oleg adjunktus Cseh nyelvtudomány

5056 t 108.

fedoszov@ludens.elte.hu

Katus Elvira adjunktus Bolgár nyelvészet

5706 ile2@freemail.hu t fszt. 15.

Dudás Mária tanársegéd Bolgár nyelvtudomány

5706 dudasmimi@freemail.hu t fszt. 15.

Urkom Aleksander tanársegéd Szerb nyelvészet, szerb nyelvgyakorlat

5404 t 104.

urkom@seet.hu

Marcela Grygerková lektor Cseh nyelvgyakorlat

5056 t 107.

Marcela.Grygerkova@osu.cz

Plavac Morana lektor Horvát nyelvgyakorlat

5059 t 113.

morana@operamail.com

Pavicic’ Mladen lektor Szlovén nyelvgyakorlat és irodalomtudomány

5252 mladen.pavicic@gmail.com t fszt. 14.

Stojanovska Panda lektor Macedón nyelvgyakorlat

5059 pandastojanovska@yahoo.com t 113.

Vuk Margit Bernadett lektor Horvát nyelvgyakorlat

5059 t 113.

vukma@freemail.hu

Zahradníkova Marta lektor Szlovák nyelvgyakorlat

5253 t 106.

zahradnikm@zoznam.sk

Marosiné Pandur Julianna megbízott elõadó Bolgár nyelv és irodalom

5706 julia.pbj@mikroweb.hu t fszt. 15.

194


Ukrán Filológiai Tanszék dr. Zoltán András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5383 zoltand@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

485-5200/5106 eastslav@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Zoltán András egyetemi tanár Szláv nyelvtudomány

5383 zoltand@ludens.elte.hu t fszt. 11.

Kovács Oxána adjunktus Ukrán nyelv és kultúra

5105 ak11ok@yahoo.com t fszt. 12.

Lebovics Viktória adjunktus Ukrán irodalom

5239 lebovics.v@freemail.hu t fszt. 3.

Ljavinecz Mariann lektor Ukrán nyelv

5105 mariann.ljavinecz@gmail.com t fszt. 12.

Távol-keleti Intézet + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

411-6550, 485-5200/2954

dr. Hamar Imre intézetigazgató, egyetemi tanár

2954 Szabóné Borossa Edina adminisztrátor

2095 eltetki@gmail.com

Az intézet rövid bemutatása A Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan egyetemi intézete, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. Az egyetemen 1924-ben alakult meg a kínait és japánt tanító Kelet-ázsiai Intézet, majd néhány évvel késõbb a Belsõ-ázsiai Tanszék, ahol mongol és tibeti stúdiumok indultak. 1942-tõl mindkét oktatási egységet Ligeti Lajos, a magyar Kelet-kutatás egyik legnagyobb alakja vezette. Az õ tanítványa volt Kara György, aki a belsõ-ázsiai, illetve Csongor 195


BTK

Barnabás, aki a kínai kutatásokat vitte tovább. Az elmúlt fél évszázadban a kínai, japán, mongol és tibeti tanulmányok az Orientalisztikai Intézethez tartoztak. 2008 elején alakult meg az önálló Távol-keleti Intézet, amelyhez négy tanszék tartozik: a Belsõ-ázsiai, a Japán, a Kínai és a Koreai Tanszék. 2006 szeptemberétõl a felsõoktatási reform keretében az ide tartozó stúdiumok az „Ókori és keleti nyelvek és kultúrák” alapszak részévé váltak, japán, kínai, mongol és – 2008-tól – koreai szakirány, illetve tibeti minor néven. 2007-tõl a felvételizõk már jelentkezésük beadásakor megjelölhetik, hogy melyik szakirányra kívánnak jelentkezni. A reform az egyes szakirányos képzések teljes átalakításával és korszerûsítésével járt együtt. A hároméves alapszintû (BA) képzés után – az akkreditációs folyamat eredményétõl függõen – lehetõség lesz rá, hogy mindegyik szakirány mesterszinten is folytatható legyen, illetve az Intézet interdiszciplináris mesterképzések indítását is tervezi (Távol-kelet szakértõ, buddhizmus). A Távol-keleti Intézet szakjai – különösen a japán és a kínai –évrõl évre népszerûbbek, ám a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra. Az Intézet munkatársai számos hazai és nemzetközi fórumon publikálnak, rendszeresen részt vesznek tanulmányutakon és konferenciákon, s a tanszékeken gyakran adnak elõ kiemelkedõ külföldi tudósok. Jelenleg a japán, kínai és mongol szakon hároméves doktori képzés is folyik, így a tudományos érdeklõdésû hallgatók az Intézetben PhD-fokozatot is szerezhetnek. A Távol-keleti Intézet 2008-ban új folyóiratot indít Távol-keleti Tanulmányok címen.

Belsõ-ázsiai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6549, 485-5200/2952 www.btk.elte.hu/innerasia

dr. Birtalan Ágnes tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

2952 birtalan@ludens.elte.hu birtalan@hotmail.com

A tanszék oktatói Birtalan Ágnes habil. egyetemi docens Mongolisztika

2952 t 212.

birtalan@ludens.elte.hu birtalan@hotmail.com

Szilágyi Zsolt mb. adjunktus (Bolyai ösztöndíjas) Mongolisztika

2952

sharbaatar@hotmail.com

Balogh Mátyás tanársegéd Mongolisztika

2041 t 202.

196

t 212. matia1919@gmail.com


2039 t 209.

alexa_peter@hotmail.com

Tóth Erzsébet tanársegéd Tibetológia

2208 t 209.

totherzsebet@chello.hu

Balching Katuu lektor Mongolisztika

2041 t 202.

katuu_balching@yahoo.com

Karma Dorjee lektor Tibetológia

2039 t 209.

karma@ludens.elte.hu

BTK

Péter Alexa tanársegéd Tibetológia

Japán Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

485-5200/2095 _ 200-2028 eltejapan.gportal.hu

dr. Szerdahelyi István tanszékvezetõ, egyetemi docens

2954 iszerdahelyi@gmail.com

A szakcsoport oktatói Szerdahelyi István egyetemi docens Japán nyelv és történelem

2954 t 240.

Yamaji Masanori egyetemi docens Japán nyelv és történelem

t 237.

Umemura Yuko adjunktus Japán történelem

2028 t 239.

Uchikawa Kazumi lektor Japán nyelv

2027 t 238.

iszerdahelyi@gmail.com

Kínai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

485-5200/2095 eltetki@gmail.com

dr. Hamar Imre tanszékvezetõ, egyetemi tanár

2954 hamar@ludens.elte.hu imre.hamar@gmail.com 197


A tanszék oktatói

BTK

Hamar Imre egyetemi tanár Kínai buddhizmus

2954

hamar@ludens.elte.hu

Bartos Huba egyetemi docens Kínai szintaxis

2028

bartos@nytud.hu

Kósa Gábor egyetemi adjunktus

2028

Buslig Szonja tanársegéd Kínai kultúra

2023

sbuslig@gmail.com

Salát Gergely tanársegéd Kínai történelem

2023

salat.gergely@gmail.com

Pap Melinda tanársegéd Kínai nyelv

2095

kinaiszak@gmail.com

Dai Wangyum lektor Kínainyelv-gyakorlat

2034

peggie_dai@yahoo.com

Koreai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

485-5200/2095 eltetki@gmail.com

A tanszék oktatói Csoma Mózes Kim Bo Gook

198

szadzsang@yahoo.com


Történeti Intézet dr. Borsodi Csaba intézetigazgató, habil. egyetemi docens

5194 torint@ludens.elte.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5194

Az intézet bemutatása Az ELTE BTK Történeti Intézete a magyar felsõoktatás legrégebbi és legnagyobb történelem oktatással és kutatással foglalkozó intézménye. Egyetemünkön több mint kétszáz éve folyik történelem szakos képzés. Intézetünk oktatói meghatározó szereplõi a magyar történettudománynak. Fõállású tanáraink több mint 96%-a rendelkezik tudományos fokozattal, évente önálló köteteiknek, tanulmányaiknak, cikkeiknek a száma meghaladja a százat. A teljes állású oktatóink mellett foglalkoztatunk megbízott elõadókat is, akikkel együtt a legszélesebb kurzuskínálatot tudjuk nyújtani történelem szakos hallgatóinknak. Professor emeritusaink, címzetes egyetemi tanáraink és docenseink a szakma legkiválóbb tudósai. Intézetünk hazai és nemzetközi kapcsolatai lehetõvé teszik hallgatóink számára azt, hogy tanulmányaik alatt hazai és külföldi intézményekben gyarapíthassák tudásukat. ERASMUS szerzõdéseink száma meghaladja a harmincat és ez a szám folyamatosan növekszik. Elsõsorban francia, német, spanyol, olasz egyetemekkel létesítettünk szerzõdéses kapcsolatot, de Kelet- és Közép-Európa legnagyobb egyetemei is partnereink. Nemcsak küldünk, hanem fogadunk is külföldrõl hallgatókat. Kiépítettük kapcsolatainkat a határon túlról érkezõ magyar hallgatókkal, illetve azok képzõ intézményeivel. Minden szemeszterben jelentõs számban fogadunk részképzésre hallgatókat a Kárpátaljáról, Erdélybõl és Szlovákiából is. Intézetünk mûködteti a magyar felsõoktatás legnagyobb történeti szakkönyvtárát. A Történeti Intézet Szekfû Gyula Könyvtára mintegy 130 000 dokumentummal rendelkezik, olvasóterme az egyik leglátogatottabb a karon. Intézetünk és könyvtárunk is széleskörû kapcsolatokkal rendelkezik a budapesti intézményekkel, amelyek szintén hallgatóink rendelkezésére állnak. Intézetünknek tizenegy tanszék, a Szekfû Gyula Könyvtár, és három MTA–ELTE Kutatócsoport a tagja. A Történettudományi Doktori Iskola önálló egységként a Történeti Intézetben mûködõ doktori programokon keresztül kapcsolódik az Intézethez. Az iskola a magyar felsõoktatás legnagyobb történeti doktori iskolája. A történelem szakos képzését intézetünkben végzõ hallgatók számára többciklusú képzés minden szintjén kínálunk tanulási lehetõséget. A Történeti Intézet felelõse a többciklusú képzésben a történelem BA képzésnek, azon belül a levéltár és muzeológia szakiránynak, valamint a mesterképzésben a történelem MA, a levéltár MA, és a jelenleg akkreditációs eljárás alatt álló történeti muzeológia MA -nak. Ugyancsak intézetünk a felelõse a tanári szak történelem moduljának. A képzéseken szerezhetõ végzettségek: történelem alapszakos bölcsész, történelem alapszakos bölcsész (levéltár szakirány), történelem alapszakos bölcsész (muzeológia szakirány). A mesterképzésben a történelem diszciplináris képzésben 11 szakirányban lehet tanulmányokat folytatni (pl. középkori, újkori, kelet-európa történeti, mûvelõdéstörté neti stb.), levéltár mesterképzésben közép- és koraújkori, valamint új- és jelenkori szakirányban tanulhatnak hallgatóink. A történeti muzeológia mesterképzésünk indításának akkreditálása most folyik, 2010 szeptemberében tervezzük indítani. Hasonlóképpen most folyik a rusziszti199


BTK

ka akkreditációja, indítani 2010-ben tervezzük. Az elkövetkezõ évben tervezünk még afrikanisztika, latin-amerika és interdiszciplináris Közép-Európa mesterképzés indítását. Intézetünk 2009 õszén indítani kíván mesterképzést négy idegen nyelven (angol, francia, német, orosz). A képzés egyetemi akkreditációja megtörtént. Az Intézet részt vállal a tanárképzésben. 2009 szeptemberében indul az új típusú tanárképzés. Ebben a történelem modul felelõse vagyunk. A képzéshez kapcsolódóan a BA-képzésben minden évben hirdetünk tanári minor képzést történelembõl. Az elmúlt három esztendõben évente 180–190 hallgatót vettünk fel BA-képzésre, átlagosan 50-en választottak történelem minort. Karunk 2006-tól minden évben a HVG rangsor elsõ helyén végzett. A történelem szakok rangsorát Intézetünk vezeti. A magyar felsõoktatásban tanuló történelem szakos hallgatók kimagaslóan a legjobb képzésnek jelölték az ELTE történelem szakos képzését. Az ELTE Történeti Intézetében minden feltétel adott ahhoz, hogy a képzéseinkre járó hallgatók igen magas színvonalú képzésben részesüljenek. Oktatóink szakmai tudása, hazai és külföldi kapcsolataink, infrastrukturális ellátottságunk mindezeket segítik és teszik vonzóvá az itt folyó munkát.

Szekfû Gyula Könyvtár + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. Emõkey István könyvtárvezetõ t 115., 117. key@ludens.elte.hu

411-6500/5159, 5186 key@ludens.elte.hu www.tortenelemszak.elte.hu/intezet/tortkonyvtar Dubniczky Zsolt könyvtáros dubniczky@freemail.hu

Gönczné Szöllõsy Orsolya könyvtáros fmar@ludens.elte.hu

Szlancsok Margit könyvtáros fmar@ludens.elte.hu

Zámoditsné Jókúti Andrea könyvtáros j-andi@ludens.elte.hu

Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5309 www.atelier-centre.hu

200

dr. Sonkoly Gábor tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5817 sonkoly@ludens.elte.hu


A tanszék oktatói

5348 t 129.

grana@euroweb.hu

Sonkoly Gábor habil. egyetemi docens 18–20. századi társadalomtörténet, a kulturális válság története

5817 t 132.

sonkoly@ludens.elte.hu

Czoch Gábor adjunktus Újkori várostörténet, gazdaságés társadalomtörténet

5348 t 129.

czochg@yahoo.com

Takács Ádám adjunktus Modern és kortárs történelemfilozófia és historiográfia

5309 t 130.

takacsadam@hotmail.com

Heltai Gyöngyi megbízott elõadó 19–20. századi színháztörténet és könyvkultúra

5817 t 132.

heltai@hotmail.com

Klement Judit megbízott elõadó 19–20. századi gazdaságés társadalomtörténet

5309 t 131.

jklement@ludens.elte.hu

Nádasdy Miklós megbízott elõadó 19. századi jogtörténet

5309 t 130.

nadasdy@gmail.com

BTK

Granasztói György professor emeritus Történeti demográfia, összehasonlító várostörténet

Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5212, 485-5200/5315 gtttitkar@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/gazdtars

dr. Gerõ András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

485-5212 geroa@ceu.hu

A tanszék oktatói Bácskai Vera professor emeritus 18–20. századi társadalomtörténet, várostörténet

485-5212 t 266.

bacskaiv@yahoo.com

201


Gerõ András egyetemi tanár Polgárosodás története, szimbolikus politika története

485-5212 t 266.

geroa@ceu.hu

Estók János egyetemi docens 19–20. századi gazdaságtörténet, agrártörténet

485-5212 t 264.

estok@mmgm.hu

BTK

Kövér György habil. egyetemi docens

485-5212 Osztrák–Magyar Monarchia társadalom- t 263. és gazdaságtörténete

kovgyuri@ludens.elte.hu

Gál Katalin adjunktus Globalizáció és integráció Az EU gazdaságtörténete

5075 t 265.

katalin.gal@t-online.hu

Halmos Károly adjunktus 19–20. századi társadalomés gazdaságtörténet

5375 t 265.

halmoskaroly@aim.com

Mátay Mónika adjunktus 19. századi társadalomtörténet, történeti jogantropológia

485-5212 monimatay2000@yahoo.com t 264.

Szijártó István habil. adjunktus Historiográfia, történetfilozófia, kora újkori történelem

5072 t 268.

szijarto@elte.hu

Szívós Erika adjunktus

485-5212 Osztrák–Magyar Monarchia társadalom- t 264. és mûvelõdéstörténete, közép-európai várostörténet

szivos@ludens.elte.hu

Kelet-Európa Története Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5273 easteurope@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/keleteur

202

dr. Krausz Tamás tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5080 tamas.krausz@t-online.hu


A tanszék oktatói

5076 t 233.

borsikb@ludens.elte.hu

Krausz Tamás egyetemi tanár Oroszország története a 20. században

5080 t 239.

tamas.krausz@t-online.hu

Niederhauser Emil professor emeritus Kelet-Európa története és historiográfiája

5273 t 226.

BTK

Borsi Kálmán Béla egyetemi tanár Kelet-Európa története a 19. században

Palotás Emil ny. egyetemi tanár

5132 Kelet-Európa története a 19–20. században t 227. Benedek Gábor egyetemi docens Csehország története

5126 t 231.

Juhász József habil. egyetemi docens Balkán története a 20. században

485-5256 t 234.

Magyar István Lénárd egyetemi docens Bizánc története

5424 t 232.

Ring Éva habil. egyetemi docens Lengyelország története a kora újkorban

5078 t 228.

ringagh@gmail.com

Tapolcai László adjunktus Kelet-Európa története a középkorban Lengyelország története

5079 t 233.

taplac@freemail.hu

Bartha Eszter tanársegéd

5273 1968 szellemi és történeti elõzményei t 233. A sztálinizmus-kutatás a források tükrében Csaplár-Degovics Krisztián tanársegéd Albanológia, balkanológia

5077 t 226.

g.benedek3@chello.hu juhaszjo@freemail.hu

barthaeszter@hotmail.com

csaplarkrisztian@hotmail.com

Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5227 kkmtt@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu

dr. Poór János tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5101 poorjanos@t-online.hu

203


A tanszék oktatói

BTK

Sz. Jónás Ilona professor emeritus Nyugat-Európa a 13–15. században

5226 t 134.

Székely György professor emeritus Az antikvitás öröksége a barbár germán államokban és Bizáncban

5227 t 137.

Poór János egyetemi tanár Európa és a Habsburg Birodalom a 16–18. században

5227 t 137.

poorjanos@t-online.hu

Nagy Balázs egyetemi docens A középkori Európa története Gazdaság- és várostörténet

5441 t 136.

nagybal@elte.hu

Sághy Marianne egyetemi docens A középkori Európa története A késõ antikvitás társadalomés vallástörténete

5225

saghym@ceu.hu

Kozma Béla ny. adjunktus A középkori Európa története Kora középkori egyháztörténet

5813 t 135.

antalkozma@freemail.hu

Krász Lilla adjunktus 16–18. századi egyetemes történelem Társadalomtörténet, orvostörténet

5226 t 134.

krasz.lilla@chello.hu

Molnár Péter adjunktus Nyugat-Európa története a 10–15. században

5398 t 133.

pmolnar@ludens.elte.hu

Novák Veronika adjunktus Középkori és kora újkori társadalom és kultúra Nyugat-Európában

5398 t 245.

novakveronika@freemail.hu

Vajnági Márta tanársegéd A kora újkori Európa Intézmény- és társadalomtörténet

5225 t 246.

vajnagimarta@gmail.com

Klaniczay Gábor megbízott elõadó A középkori Európa története Szentkultusz, népi vallásosság

5227 t 137.

klaniczay@colbud.hu

204

t 246.


5101 t 133.

kerekesd@hotmail.com

BTK

Kerekes Dóra megbízott elõadó Az Oszmán Birodalom története 16–17. századi diplomáciatörténet

Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5101 _ 485-5257 kkmtt@ludens.elte.hu

dr. Horn Ildikó tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5808 hornildiko@ludens.elte.hu Bódi Gyöngyvér tanszéki elõadó

5101 kkmtt@ludens.elte.hu t 126.

A tanszék oktatói R. Várkonyi Ágnes professor emeritus Kora újkori magyar történelem

5245 t 120.

h7621var@ella.hu

Solymosi László egyetemi tanár Középkori magyar egyháztörténet

5810 t 121.

solymosi@btk.ppke.hu

Zsoldos Attila c. egyetemi tanár

5101 azsoldos@tti.hu t 121.

5244 szabo.pkaroly@chello.hu t 128.

Szabó Péter fõiskolai tanár 16–18. századi magyar történelem, Erdélyi fejedelemség Draskóczy István habil. egyetemi docens Középkori társadalomtörténet, Erdély

5163 t 122.

dra_istvan@yahoo.de

Hiller István egyetemi docens Kora újkori diplomáciatörténet

5101 t 124.

kkmtt@ludens.elte.hu

Horn Ildikó habil. egyetemi docens 16–17. századi magyar történelem

5808 t 127.

hornildiko@ludens.elte.hu

Kalmár János habil. egyetemi docens 16–18. századi magyar történelem

5806 t 125.

kkmtt@ludens.elte.hu

205


BTK

Ladányi Erzsébet ny. egyetemi docens Középkori társadalom- és jogtörténet

5244 t 128.

kkmtt@ludens.elte.hu

G. Etényi Nóra adjunktus Kora újkori magyar történelem

5116 t 124.

etenyino@t-online.hu

Molnár Antal habil. adjunktus Kora újkori magyar történelem

5811 t 123.

mulin@gmail.com

Thoroczkay Gábor adjunktus Árpád-kori magyar történelem

5812 t 119.

thorgab@freemail.hu

Dreska Gábor tanársegéd 14–15. századi magyar történelem

5809 t 118.

dreska@vipmail.hu

Mûvelõdéstörténeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5146 muveltort@ludens.elte.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/muvtort

dr. Tõkéczki László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5349

A tanszék oktatói Kósa László egyetemi tanár

5456 19–20. századi magyar mûvelõdéstörténet, t 254. egyháztörténet, társadalomnéprajz

kosal@ludens.elte.hu

Csorba László egyetemi docens Újkori magyar történelem, mûvelõdéstörténet, egyháztörténet

5093 t 259.

csorba@hotmail.com

Heiszler Vilmos egyetemi docens Közép-európai mûvelõdési kapcsolatok

5329 t 260.

heiszlerv@hotmail.com

Kiss Gy. Csaba habil. egyetemi docens Nacionalizmus Kelet-Európában (19–20. század)

5091 t 256.

Tõkéczki László habil. egyetemi docens 19–20. századi magyar eszmetörténet Sajtótörténet, egyháztörténet, neveléstörténet

5093 t 257.

206


5146 t 259.

kovacs.richly@t-online.hu

Várkonyi Gábor habil. adjunktus Kora újkori magyar mûvelõdéstörténet, mentalitástörténet

5379 t 261.

gaborvarkonyi@hotmail.com

Ablonczy Balázs 20. századi magyar mûvelõdéstörténet

5379 t 261.

BTK

Richly Gábor adjunktus 20. századi magyar eszmetörténet Finn történelem

Ókori Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5263 btk.elte.hu/okortort/okortort.html

dr. Németh György tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5406 kritias@freemail.hu

A tanszék oktatói Németh György egyetemi tanár Görög és római történelem, görög felirattan

5406 t 141.

kritias@freemail.hu

Lõrincz Barnabás habil. egyetemi docens Római hadtörténet, római felirattan

5221 t 144.

Hegyi W. György adjunktus Görög és római történelem, római mentalitástörténet

5157 t 145.

hegyiw@freemail.hu

Patay-Horváth András adjunktus Görög és római történelem, tárgyi kultúra

5158 t 143.

pathorv@freemail.hu

Kató Péter tanársegéd Görög és római történelem, felirattan

5406 t 141.

pkato@hotmail.com

207


Történelem Segédtudományai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5200/5124 tortenelemszak.elte.hu/intezet/segtud

dr. Borsodi Csaba tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

5299 borsodi@ludens.elte.hu

BTK A tanszék oktatói Kardos József professor emeritus 20. századi mûvelõdés- és eszmetörténet

5187 t 154.

Bertényi Iván professor emeritus Történelem segédtudományai Középkori magyar történelem és kormányzattörténet

5299 t 152.

Glatz Ferenc egyetemi tanár Magyarország mûvelõdésés kulturtörténete

5187 t 154.

Vargyai Gyula ny. egyetemi tanár 19–20. század története (állam- és kormányzattörténet, hadtörténet)

5187 t 154.

Bak Borbála ny. egyetemi docens Magyarország történeti földrajza Történeti kutatás módszertana

5127 t 153.

Borsodi Csaba habil. egyetemi docens

5299 Történeti földrajz t 152. Magyarország kormányzatés igazgatástörténete 1526–1949 között

borsodi@ludens.elte.hu

Oborni Teréz egyetemi docens

5127 Történeti földrajz t 153. Magyarország kormányzata 1526–1686 Szögi László egyetemi docens Magyarországi egyházak igazgatástörténete, egyháztörténet

5127 t 153.

Katona András fõiskolai docens Történelemtanítás módszertana

5123 kato@ludens.elte.hu + Ifjúsági épület t II. em. 2..

208


5311 t 155.

Pandula Attila adjunktus Történelem segédtudományai

5110 t 156.

Tóth Krisztina adjunktus Középkori magyar történelem Segédtudományok

5127 t 153.

totkrisz@freemail.hu

Körmendi Tamás tanársegéd Magyarország történeti földrajza Árpád-kori magyar történelem Középkori latin paleográfia

5127 t 153.

kormendi@ludens.elte.hu

BTK

Lászayné Martos Ida adjunktus Történelemtanítás módszertana

Gecsényi Lajos c. egyetemi tanár Érszegi Géza c. egyetemi tanár Szász Zoltán c. egyetemi tanár Ress Imre c. egyetemi docens Újváry Gábor c. habil. egyetemi docens Nagy László mb. elõadó Történeti múzeológiai ismeretek A közmûvelõdés és a múzeumügy kapcsolatrendszere a 20. században

5124 t 154.

Történeti Russzisztikai Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5207, 485-5200/5015 russistics@ludens.elte.hu www.russtudies.hu

dr. Szvák Gyula tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5015 russistics@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Krausz Tamás egyetemi tanár Orosz történelem a 20. században

5080 t 239.

tamas.krausz@t-online.hu

209


BTK

Szvák Gyula egyetemi tanár Orosz történelem a kora újkorban

5015 t 236.

russistics@ludens.elte.hu

Filippov Szergej adjunktus Orosz történelem a 17–19. században Középkori orosz irodalom és kultúra

5352 t 238.

szfilippov@t-online.hu

Szili Sándor tudományos segédmunkatárs Orosz történelem a 13–15. században

5015 t 238.

Gyóni Gábor

Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. II. em.

485-5204, 485-5200/5117, 5008 torteneti@ludens.elte.hu

dr. Majoros István tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5415 majorosi49@t-online.hu

A tanszék oktatói Diószegi István professor emeritus Urbán Aladár professor emeritus Balogh András egyetemi tanár abalogh44@freemail.hu Nemzetközi kapcsolatok a 20. században Dél-Ázsia története Majoros István egyetemi tanár Európa összehasonlító története a 19–20. században

majorosi49@t-online.hu

Székely Gábor egyetemi tanár Háborúk és nemzetközi szervek története

szekelyg@hotmail.com

Búr Gábor habil. egyetemi docens Brit kül- és gyarmatpolitika

burgabor@axelero.hu

Egedy Gergely habil. egyetemi docens Angolszász történelem

gergely.egedy@gmail.com

210


Lugosi Gyõzõ egyetemi docens Közel-Kelet története

lgyozo@mail.kossuth-klub.hu

Maruzsa Zoltán egyetemi adjunktus A hidegháború története Németország és Ausztria története a 20. században

maruzsaz@elte.hu

Pál István egyetemi tanársegéd A hírszerzés szerepe a 20. századi nemzetközi kapcsolatokban

stevepal@freemail.hu

BTK

Szilágyi Ágnes Judit habil. egyetemi adjunktus szaj@caesar.elte.hu Latin-Amerika története 19–20. század Ibéria története 19–20. század Magyar emigráció Latin-Amerikában

Meghívott óraadók Vadász Sándor professor emeritus A 19. és 20. század eszmetörténete Frank Tibor egyetemi tanár Az amerikai politikai intézményrendszer

tzsbe@hu.inter.net

Szerdahelyi István egyetemi docens Kelet-Ázsia története

i.szerdahelyi@freemail.hu

Gecse Géza óraadó Soknemzetiségû birodalmak külpolitikája a 19. században

gecsege@freemail.hu

Molnár Géza óraadó Fejezetek a nyugat-európai kereszténydemokrácia történetébõl

drgezamolnar@yahoo.com

Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5205, 485-5200/5229 jelenkori_magyar_tortenet@lajt.hu tortenelemszak.elte.hu/intezet/ujmtt

dr. Gergely Jenõ tanszékvezetõ, egyetemi tanár

485-5205 gergelyjeno@freemail.hu 211


A tanszék oktatói

BTK

Pölöskei Ferenc professor emeritus 19–20. századi magyar történelem

5229 t 221.

Szabad György professor emeritus A reformkor története

5229 t 225.

Gergely András egyetemi tanár Reformkor, eszmetörténeti problémák a 19. században

5434 t 214.

Gergely Jenõ egyetemi tanár 20. századi magyar történelem és egyháztörténet

485-5205 gergelyjeno@freemail.hu t 218.

Izsák Lajos egyetemi tanár Magyarország története 1944 után

5194 t 241.

Pritz Pál egyetemi magántanár

5228 Magyarország külpolitikája a 20. században t 220.

drgergely@freemail.hu

izsak@ludens.elte.hu pritz@office.mta.hu

Salamon Konrád fõiskolai tanár

5062 csordasgabi@ludens.elte.hu Magyarország története a 20. században t Ifjúsági ép. II. em. 2. Erdõdy Gábor habil. egyetemi docens Nemzeti és polgári átalakulás kérdései a 19. században

5434 t 214.

Föglein Gizella habil. egyetemi docens Nemzetiségi kérdés, jogtörténet a 20. században

267-0820/5230 t 224.

Földes György egyetemi docens 1945 utáni politikatörténet, gazdaságtörténet, társadalomtörténet

5131 t 223.

phistory@phistory.hu

Pajkossy Gábor habil. egyetemi docens

5370 Reformkor, a politikai nyilvánosság szerepe t 225. Szerencsés Károly habil. egyetemi docens 5131 Magyarország története a 20. században t 223. Varga Zsuzsanna habil. egyetemi docens Magyarország agrártörténete a 20. században

212

5230 t 224.

ady@hu.inter.net


Csapó Csaba adjunktus Dualizmus kori magyar történelem

5298 t 216.

csapocsaba@index.hu

Zeidler Miklós adjunktus Magyarország külpolitikája 1918–1945

5229 t 216.

zeidlermiklos@freemail.hu

Pók Attila c. egyetemi docens

Fordító- és Tolmácsképzõ Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F t 109.

411-6500/5894 www.ftk.hu

dr. Klaudy Kinga tanszékvezetõ, egyetemi tanár

5893 kklaudy@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Klaudy Kinga egyetemi tanár Fordítás elmélete és gyakorlata

5893 t 9.

kklaudy@ludens.elte.hu

Kurián Ágnes egyetemi docens Tolmácsolástechnika, jogi szakfordítás

5901 t 12.

agnes@kurian.hu

Papp Andrea egyetemi docens Fordítástechnika

5316

pappandrea@ludens.elte.hu

Szabari Krisztina egyetemi docens Tolmácsolástechnika

5897 t 13.

kszabari@ludens.elte.hu

Horváth Ildikó egyetemi adjunktus Tolmácsolástechnika

5896 t 3–4.

h_ildiko@t-online.hu

Láng Zsuzsa egyetemi adjunktus Tolmácsolástechnika

5778 t 3–4.

zsuzsa.lang@hotmail.com

Boronkay-Roe Zsuzsa nyelvtanár Tolmácsolástechnika

5896 t 3–4.

zsuzsaroe@quista.net

213

BTK

Dobszay Tamás habil. adjunktus

5125 19. század politikatörténete, t 215. igazgatástörténete, társadalomtörténete


Morgan, Paul lektor Angol nyelv Stieber, Andreas lektor Német nyelv

BTK

Zenei Tanszék + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F

központ: 411-6700/2381

dr. Bodnár Gábor tanszékvezetõ, egyetemi docens

485-5228, 2334

A tanszék oktatói Bodnár Gábor egyetemi docens Zeneelmélet, hangszerismeret, zongorakíséret

2334 t 10/c

Farkasné Dobszay Ágnes fõiskolai docens 2390 Zenetörténet t 11. Ivanyickaja Irina fõiskolai docens Zongora

2390 t 11.

Skripeczky Bertalanné fõiskolai docens Zongora

2390 t 11.

Sugárné Mindszenty Zsuzsanna fõiskolai docens Karének, kargyakorlat, vezénylés

2390 t 11.

Zongorné Juhász Irén fõiskolai docens Transzponálás-partitúraolvasás, zongora

2603 t 10/a

Bernáth András adjunktus Szolfézs, zeneelmélet

2390 t 11.

Dominkó István adjunktus Zongora

2390 t 11.

Erdõs Ákos adjunktus Karének, vezénylés, kórusirodalom

2390 t 11.

214


2390 t 11.

Herz Dorman Alíz adjunktus Magánének, hangképzés

2390 t 11.

Wiedemann Judit adjunktus Magánének, hangképzés

2390 t 11.

Daragó Rita Laura tanársegéd Szolfézs, zeneelmélet

2390 t 11.

Gál Ágnes tanársegéd Magánének, szolfézs

2390 t 11.

Horváth Ágnes tanársegéd Szolfézs, zeneelmélet

2390 t 11.

Pátkai Imre tanársegéd Zongora

2390 t 11.

BTK

Heim Mercedes adjunktus Magánének, hangképzés

215


MTA-ELTE kutatócsoportok MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5366 _ 411-6500/5034 bsze@racio.hu

dr. Kulcsár Szabó Ernõ, az MTA rendes tagja

5113, 5366 ksze@t-online.hu

A kutatócsoport munkatársai Kelemen Pál

kelemen.pal@gmail.com

Kékesi Zoltán

kekesiz@gmail.com

Szivák Tóth Viktor

További tagok Tverdota György egyetemi tanár Hansági Ágnes egyetemi docens Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens Oláh Szabolcs egyetemi docens Simon Attila egyetemi docens Szirák Péter egyetemi docens Fodor Péter fõiskolai docens Bónus Tibor adjunktus Kricsfalusi Beatrix tanársegéd Molnár Gábor Tamás tanársegéd Lörincz Csongor tudományos munkatárs Dánél Mónika megbízott elõadó Bednanics Gábor Kabdebó Lóránt ME

tverdotagyorgy@yahoo.com hansagiagnes@freemail.hu kszz@ludens.elte.hu olahszb@puma.unideb.hu simon_attila@hotmail.com pepin@puma.unideb.hu fodorpe@gmail.com bonustibor@yahoo.fr beatrix@kricsfalusi.hu gamolnar@gmail.com cslorincz@freemail.hu moniqmona@hotmail.com gabor@bednanics.hu kabdebolorant@gmail.com

Cseke Ákos PPKE Halász Hajnalka H. Nagy Péter Osztroluczky Sarolta

csekeakos@yahoo.fr halaszhajnalka@gmail.com h.nagy@freemail.hu

216


MTA-ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport dr. Gergely András egyetemi tanár

5434 drgergely@freemail.hu

BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. t I. em. 131.

485-5208 jklement@ludens.elte.hu

A kutatócsoport munkatársai Cieger András tudományos munkatárs

cieger@freemail.hu

Klement Judit tudományos munkatárs

jklement@ludens.elte.hu

Csizmadia Dominika tudományos segédmunkatárs

spptwinning@yahoo.fr

Rácz Szilárd tudományos segédmunkatárs

raczszilard@gmail.com

Tevesz László tudományos segédmunkatárs

tevesz77@gmail.com

Lajtai László tudományos segédmunkatárs, fiatal kutató

lleithal@yahoo.fr

MTA-ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A t II. em. 141. http://umnya.elte.hu

dr. Kiss Jenõ egyetemi tanár kullo@ludens.elte.hu

A kutatócsoport munkatársai Juhász Dezsõ egyetemi tanár

juhaszdezs@ludens.elte.hu

H. Tóth Tibor egyetemi docens

hatot@freeamil.hu

Fodor János tanársegéd

nfodorj@ludens.elte.hu

Balogh Lajos ny. tudományos fõmunkatárs

lajos.balogh@t-online.hu

Schultz Judit tudományos segédmunkatárs

schultzjut@gmail.com 217


MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzuem krt. 4/A

485-5200/5333, 5339 _ 485-5200/5034, 5333 bengilaci@hotmail.com

dr. Szegedy-Maszák Mihály, az MTA rendes tagja

5339 szegedy@ludens.elte.hu

BTK A kutatócsoport munkatársai Balázs Mihály egyetemi tanár Horváth Iván egyetemi tanár Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár Arany Zsuzsanna tudományos munkatárs Bengi László tanársegéd Józan Ildikó tanársegéd Keserû Gizella tudományos segédmunkatárs Tóth Péter tudományos segédmunkatárs Kolozsy-Kiss Eszter PhD-hallgató László Erika PhD-hallgató Végh Dániel PhD-hallgató Tarcsai Zoltán hallgató Tóth-Czifra Júlia hallgató

MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B

411-6554; 2915 _ 411-6553

218

dr. Szabó Miklós akadémikus

411-6554


Szabó Miklós egyetemi tanár

archinst@ludens.elte.hu

Tankó Károly tudományos munkatárs

csisztar@gmail.com

Timár Lõrinc tudományos segédmunkatárs

timar.lor@gmail.com

BTK

A kutatócsoport munkatársai

MTA-ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D vasaryi@gmail.com

dr. Vásáry István egyetemi tanár

5396 hulagu@t-online.hu

A kutatócsoport munkatársai Vásáry István egyetemi tanár

hulagu@t-online.hu

Baski Imre tudományos fõmunkatárs

imrebaski@gmail.com

Dobrovits Mihály tudományos munkatárs

dobrovits@gmail.com

Seres István tudományos segédmunkatárs

seres.istvan@gmail.com

MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

485-5237 _ 485-5239

dr. Kelemen János, az MTA levelezõ tagja

5494 jim218@t-online.hu

A kutatócsoport munkatársai Kelemen János egyetemi tanár

jim218@t-online.hu

Tõzsér János tudományos fõmunkatárs

jantozser@gmail.com

219


BTK

Bárány Tibor tudományos segédmunkatárs

barany.tibor@gmail.com

Csaba Ferenc tudományos segédmunkatárs

csferenc@yahoo.com

Farkas Katalin külsõ munkatárs

farkask@ceu.hu

Kálmán László külsõ munkatárs

kalman@nytud.hu

Zvolenszky Zsófia külsõ munkatárs

zvolenszky@nyu.edu

MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F t I. em. 13.

411-6500/5870 _ 411-6500/5399 gam@cs.elte.hu

dr. Maróth Miklós akadémikus

5399 maroth@btk.ppke.hu

A kutatócsoport munkatársai Maróth Miklós akadémikus

maroth@btk.ppke.hu

Mayer Gyula tudományos fõmunkatárs

gam@cs.elte.hu

Szovák Kornél tudományos fõmunkatárs

szovak@vipmail.hu

Monostori Martina tudományos munkatárs

monostorimartina@mobilposta.hu

Adorjáni Zsolt tudományos segédmunkatárs adorjanizs@gmail.com Juhász Erika tudományos segédmunkatárs

juhasz.erika@gmail.com

Marton József tudományos segédmunkatárs iosephus@freemail.hu Szebelédi Zsolt tudományos segédmunkatárs opimins@freemail.hu

220


MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport dr. Gergely Jenõ egyetemi tanár

BTK

A kutatócsoport munkatársai Gergely Jenõ egyetemi tanár Vida István tudományos tanácsadó Réfi Attila tudományos segédmunkatárs Sziklai István tudományos segédmunkatárs

MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5207 _ 485-5207 russistics@ludens.elte.hu www.russtudies.hu

dr. Szvák Gyula, az MTA doktora

5015 russistics@ludens.elte.hu

A kutatócsoport munkatársai Szvák Gyula egyetemi tanár Szili Sándor tudományos segédmunkatárs Kríza Ágnes Botor Tímea Gyóni Gábor

221


Doktori iskolák Filozófiatudományi Doktori Iskola BTK

+ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

411-6500/5216

dr. Kelemen János a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár, akadémikus Gáll Katalin adminisztráció

5216 filint@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A doktori iskola a kar Filozófia Intézetének, valamint Mûvészetelméleti és Médiakutatási Inté zetének keretében mûködik, tevékenysége a szellemi élet széles területeire terjed ki. Az egyes programok átfogják a mûvészetek és a fõbb filozófiai diszciplínák számos problémáját. A doktoranduszok – a különbözõ doktori programokon belül eltérõ mértékben – a ma mûvelt filozófiai diszciplínák (metafizika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, nyelvfilozófia, a logika filozófiája, politikai és morálfilozófia, esztétika, hermeneutika, logika stb.) szinte teljes körét tanulmányozhatják. Az iskola a filozófiatörténet két nagy korszakának (ókor, újkor) tanulmányozását is lehetõvé teszi, és külön oktatási programokat indít a kortárs filozófiai gondolkodás mindhárom meghatározó irányzatának (az analitikus filozófia, a hermeneutika és a fenomenológia) tárgykörében. Az iskola együttmûködik a kar más programjaival, igény szerint biztosítva filozófiai kurzusokat pl. nyelvész és irodalmár doktoranduszoknak a tudományáguk vagy konkrét kutatási témájuk szempontjából releváns kérdések terén. A doktori iskola oktatási programjai: • Analitikus filozófia (vezetõ: dr. Kelemen János egyetemi tanár) • Antik filozófia (vezetõ: dr. Steiger Kornél egyetemi tanár) • Az újkor filozófiatörténete (vezetõ: dr. Boros Gábor egyetemi tanár) • Esztétika (vezetõ: dr. Radnóti Sándor egyetemi tanár) • Fenomenológia (vezetõ: dr. Mezei Balázs habilitált egyetemi docens) • Film-, Média- és Kultúraelmélet (vezetõ: dr. György Péter egyetemi tanár) • Hermeneutika (vezetõ: dr. Fehér M. István egyetemi tanár) • Logika (vezetõ: dr. Máté András egyetemi docens) • Politikai filozófia (vezetõ: dr. Ludassy Mária egyetemi tanár)

A doktori iskola oktatóinak névsora Almási Miklós professor emeritus, MHAS Bacsó Béla egyetemi tanár, DSc Boros Gábor egyetemi tanár, DSc E. Szabó László egyetemi tanár PhD Erdélyi Ágnes egyetemi tanár, DSc Fehér M. István egyetemi tanár, CMHAS György Péter egyetemi tanár, DSc Kelemen János egyetemi tanár, CMHAS

222

Ludassy Mária egyetemi tanár, DSc Mezei Balázs egyetemi tanár, DSc Poszler György professor emeritus, MHAS Kovács András Bálint egyetemi tanár, DSc Radnóti Sándor egyetemi tanár, DSc Steiger Kornél egyetemi tanár, CSc Bodnár M. István egyetemi docens, CSc Gács Anna egyetemi docens, PhD


Fodor Géza DSc Gángó Gábor DSc Házas Nikolett PhD Hörcher Ferenc CSc Huoranszki Ferenc DSc Kiss Endre DSc Kovács Gábor PhD Lautner Péter CSc Margitházi Bea PhD Mekis Péter PhD Mester Béla PhD Mesterházi Miklós Nagy József PhD Olay Csaba PhD Orbán Katalin PhD Papp Zoltán PhD Pintér Tibor PhD Pogonyi Szabolcs PhD Sain Ildikó CSc Schein Gábor PhD Schmal Dániel PhD Schwendtner Tibor CSc Seregi Tamás PhD Szalai Judit PhD Szegedi Nóra PhD Ullmann Tamás PhD Varga Balázs PhD Zvolenszky Zsófia PhD

BTK

Gelencsér Gábor habil. egyetemi docens, PhD Geréby György egyetemi docens, CSc Gulyásné Csikós Ella egyetemi docens, CSc Hirsch Tibor egyetemi docens, PhD Kaposi Márton habil. ny. egyetemi docens, CSc Máté András egyetemi docens, CSc Miklós Tamás egyetemi docens, CSc Müllner András habil. egyetemi docens, PhD Orthmayr Imre egyetemi docens, CSc Rényi András habil. egyetemi docens, PhD Ruzsa Ferenc egyetemi docens, CSc Somlyó Bálint egyetemi docens, PhD Szécsényi Endre egyetemi docens, PhD Szilágyi Ákos habil. egyetemi docens, PhD Tütõ László ny. egyetemi docens, CSc Hammer Ferenc adjunktus, PhD Joó Mária habil. adjunktus, CSc Sajó Sándor adjunktus, PhD Toronyai Gábor adjunktus, PhD Vajdovich Györgyi adjunktus, PhD Tõzsér János tudományos munkatárs, PhD Bárány István PhD Bene László CSc Betegh Gábor PhD Borbély Gábor CSc Darida Veronika PhD Demeter Tamás PhD Faragó-Szabó István PhD Farkas Katalin CSc

Irodalomtudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

411-6500/5113 titk.itdi@gmail.com iskola.dr.hu

dr. Kulcsár Szabó Ernõ a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár Bodnár Krisztina adminisztráció

5113 titk.itdi@gmail.com

A doktori iskola bemutatása A doktori iskola oktatási programjai: • A 20. század elsõ felének irodalma. A Nyugat és kora (vezetõ: dr. Trevoda György egyetemi tanár) • A legújabb kori magyar irodalom (vezetõ: dr. Schein Gábor habil. egyetemi docens) • A magyar barokk irodalom (vezetõ: dr. Orlovszky Géza egyetemi docens) • A magyar és európai felvilágosodás (vezetõ: dr. Szilágyi Márton habil. egyetemi docens) • A magyar reneszánsz és kora (vezetõ: dr. Horváth Iván egyetemi tanár) • Amerikanisztika (vezetõ: dr. Frank Tibor egyetemi tanár) 223


BTK

• Angol és amerikai irodalom a 20. században (vezetõ: dr. Sarbu Aladár egyetemi tanár) • Angol reneszánsz és barokk irodalom (vezetõ: dr. Géher István egyetemi tanár) • Az orosz irodalom és irodalomkutatás (vezetõ: dr. Kroó Katalin habil. egyetemi docens) • Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában (vezetõ: dr. Hetényi Zsuzsa egyetemi docens) • Az uráli népek folklórja és irodalma (vezetõ: dr. Csepregi Márta habil. egyetemi docens) • Általános irodalomtudomány (vezetõ: Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár) • Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig (vezetõ: dr. Maár Judit egyetemi docens) • Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig (vezetõ: dr. Szabics Imre) • Germanisztikai irodalomtudomány (vezetõ: dr. Orosz Magdolna egyetemi tanár) • Italinisztikai irodalom- és mûvelõdéstörténet (vezetõ: dr. Szkárosi Endre habil. egyetemi docens) • Kortárs latin-amerikai elbeszélõ irodalom alkotásainak szövegvizsgálata (vezetõ: dr. Scholz László egyetemi tanár) • Könyvtártudomány (vezetõ: dr. Sebestyén György egyetemi tanár) • Összehasonlító irodalomtudomány (vezetõ: dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár) • Portugál nyelvû irodalmak: a prózai mûfajok története (vezetõ: Pál Ferenc egyetemi tanár) • Romantika (vezetõ: dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár) • Skandinavisztika (vezetõ: dr. Masát András egyetemi tanár, dr. Mádl Péter egyetemi docens) • Szláv irodalmak (vezetõ: dr. Milosevits Péter egyetemi docens)

A doktori iskola oktatóinak névsora Almási Zsolt Balogh F. András Balogh Piroska Bán Zsófia egyetemi docens, PhD Bánki Éva Bereczki András Bereczki Gábor Bezeczky Gábor az MTA doktora, CSc Bikfalvy Péter egyetemi docens, PhD Bíró Ferenc ny. egyetemi tanár, DSc Bollobás Enikõ habil. egyetemi docens, CSc Bónus Tibor adjunktus, PhD Cseppentõ István Csepregi Márta habil. egyetemi docens Csikós Dóra Csûrös Merhán Miklós Dávidházi Péter egyetemi tanár, DSc Dévényi Levente Devescovi Balázs Domokos Péter ny. egyetemi tanár, DSc Dukkon Ágnes fõiskolai tanár, DSc Eisemann György egyetemi docens, CSc Falvay Dávid Farkas Ákos Federmayer Éva egyetemi docens, CSc Ferencz Gyõzõ egyetemi docens, PhD Ferenczi Attila Filippov Szergej Frank Tibor egyetemi tanár, DSc Fried Ilona Friedrich Judit egyetemi docens, CSc

224

Géher István egyetemi tanár, CSc Gera Judit egyetemi tanár, CSc Gyivicsán Anna ny. egyetemi tanár, CSc Gyöngyösi Mária György Péter Gyõrffy Miklós egyetemi tanár, CSc Hajdú Ágnes Han Anna habil. egyetemi docens, CSc Heé Veronika adjunktus, PhD Hetényi Zsuzsa egyetemi docens, CSc Horváth Ágnes Horváth Iván egyetemi tanár, DSc Horváth Krisztina adjunktus, CSc Horváth Péter Jakabfi Anna Jeney Zoltán Kalafatics Zsuzsanna Kalavszky Zsófia Kállay Géza egyetemi docens, PhD Kálmán C. György Kalmár Anikó Karafiáth Judit egyetemi docens, CSc Kelemen János Kenyeres János Kenyeres Zoltán egyetemi tanár, DSc Kerekes Amália Kerekes Gábor egyetemi docens, PhD Kerezsi Ágnes Kiss Farkas Gábor Kiss Gy. Csaba Kiss Szemán Róbert


Riso Clara Rodrigues Ernesto Rónay László ny. egyetemi tanár, DSc S. Sárdi Margit egyetemi docens, CSc Sallay Géza ny. egyetemi tanár, CSc Sarbu Aladár egyetemi tanár, DSc Sárközy Péter egyetemi magántanár (Róma), CSc Schein Gábor habil. egyetemi docens Scholz László egyetemi tanár, PhD Scholtz Lászlóné Halácsy Katalin egyetemi docens, PhD Sebestyén György egyetemi tanár, CSc Seláf Levente Sipos Lajos egyetemi tanár, CSc Sirató Ildikó Szabics Imre egyetemi tanár, DSc Szabó B. István habil. egyetemi docens, PhD Szalay Krisztina egyetemi docens, CSc Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár, MHAS Szíj Enikõ egyetemi docens, CSc Szilágyi Ákos Szilágyi Márton habil. egyetemi docens, CSc Szilárd Léna ny. egyetemi tanár, DSc Szkárosi Endre habil. egyetemi docens, PhD Szokolov Atanaszova Denise Tarnói László ny. egyetemi tanár, CSc Takács Ferenc egyetemi docens, PhD Takács József egyetemi docens, PhD Tarján Tamás egyetemi docens, CSc Tegyey Gabriella Tolcsvai Nagy Gábor Törõ Krisztina Török Tamara Tóth Réka Tóvári Judit Tverdota György egyetemi tanár, DSc Varga Péter Várnai Dorota Vasas László adjunktus, PhD Voigt Vilmos Voit Krisztina Vörös Imre ny. egyetemi tanár, DSc Zöldhelyi Zsuzsa ny. egyetemi tanár, DSc

Meghívott oktatók Dobos István Fabiny Tibor Hoppál Mihály Jákfalvi Magdolna Kovács Árpád Kurdi Mária

Nuzzo Armando Szirák Péter Szõke Katalin Szõnyi György Endre Vajda Károly

225

BTK

Kiss Z. Tamás Kiszl Péter Király Edit Király Erzsébet ny. egyetemi tanár, CSc Komáromy Zsolt Kovács Árpád egyetemi tanár, DSc Kövecses Zoltán egyetemi tanár, DSc Krasztev Péter Kroó Katalin habil. egyetemi docens, CSc Kulcsár Szabó Ernõ egyetemi tanár, MHAS Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens, PhD Kulin Katalin ny. egyetemi tanár, DSc Kurdi Imre habil. egyetemi docens, PhD Laczházi Gyula Lebovics Viktória Lukács István habil. egyetemi docens, PhD Maár Judit egyetemi docens, CSc Machado Nunes Marcos Mádl Antal ny. egyetemi tanár, DSc Mádl Péter egyetemi docens, CSc Magyarics Tamás habil. egyetemi docens, PhD Margócsy István habil. egyetemi docens, PhD Marinho Marcelo Masát András Menczel Gabriella Milosevits Péter egyetemi docens, CSc Nagy Attila Nagy István Nagy József Nagy Katalin Németh István Orbán Jolán Orlovszky Géza egyetemi docens, CSs Orosz Magdolna egyetemi tanár, DSc Pál Ferenc Palágyi Tivadar Pálvölgyi Mihály Péter Ágnes egyetemi tanár, CSc Péteri Éva Petrov Petar Pikli Natália Radek Tünde Rákóczi István


Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/2253 arthist@ludens.elte.hu

BTK

dr. Kelényi György a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

2257 kelenyi43@ludens.elte.hu Pállné Egyed Erzsébet adminisztráció

2253 arthist@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása A mûvészettörténeti program célkitûzése a magyarországi mûvészet minél szélesebb körû kutatása – a középkortól kezdve egészen a mai napig. A programba beletartoznak a mûemlékek (és a mûemlékvédelem kulturális kérdései), a hazai gyûjtemények, a külföldön fellelhetõ hungarikák felkutatása, elemzése és a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetõvé tétele. Ugyanilyen fontos a hazai mûvészetelmélet kritikai kiadása és a hazai mûkritika jelentõs egyéniségeinek felkutatása, életmûvük elemzése, értékelése. Az elméleti tudásanyag megszerzésén kívül a gyakorlati tájékozottság is elengedhetetlen: a hazai (és lehetõség szerint a külföldi) múzeumok kiállított és raktári anyagának megismerése. Ugyanilyen fontos a konzerválás, a restaurálás, a mûemléki rekonstrukció technikai problémáival történõ megismerkedés. Mindezeket a feladatokat természetesen külsõ szakemberek bevonásával – és részben az intézeten kívüli helyszíneken – lehet csak megoldani.

A doktori iskola oktatóinak névsora Törzstagok Bacsó Béla egyetemi tanár, DSc Kelényi György egyetemi tanár, DSc Keserü Katalin egyetemi tanár, PhD Marosi Ernõ egyetemi tanár, MHAS

Ruzsa György egyetemi tanár, DSc Galavics Géza tudományos fõmunkatárs, MTA MKI, MHAS Sisa József tudományos fõmunkatárs, MTA MKI, DSc

Oktatók Passuth Krisztina professor emeritus, DSc Kelényi György egyetemi tanár, DSc Keserü Katalin egyetemi tanár, PhD Marosi Ernõ egyetemi tanár, MHAS

Eörsi Anna egyetemi docens, PhD Tímár Árpád tudományos fõmunkatárs, MTA MKI, CSc Czére Andrea osztályvezetõ, Szépmûvészeti Múzeum, DSc

Meghívott oktatók Klein Rudolf egyetemi tanár, CSc Sturcz János egyetemi docens, PhD Ágoston Julianna adjunktus, PhD Szõke Annamária adjunktus, PhD

226

Beke László tudományos fõmunkatárs MTA MKI, DSc Pataki Gábor tudományos fõmunkatárs MMA MKV, DSc András Edit tudományos munkatárs, PhD


Gergely Mariann osztályvezetõ MNG, PhD Sasvári Edit mûvészettörténész MNG, PhD

Turai Hedvig mûvészettörténész, PhD Ujvári Péter mûvészettörténész, PhD

A kortárs mûvészetelmélet problémái és konzultáció Cluny I. és II. Goya Magyar emlékek Itáliában Magyar emlékek Itáliában II. Raffaelo: Az Atheni iskola és kapcsolata az Ambrosiana-beli kartonnal Tájképfestészet az antikvitásban: Fikció vagy realitás

dr. Hans Belting dr. Andreas Bräm dr. Werner Hoffmann Sárközy Péter egyetemi magántanár Sárközy Péter egyetemi magántanár prof. Alessandro Rovetta

A védési eljárásban közremûködõ szakember:

prof. Mario Schwarz

BTK

Külföldi meghívott oktatók

prof. Agnes Rouveret

Néprajztudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

485-5203, 485-5200/5310

dr. Voigt Vilmos a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár Barics Veronika adminisztráció

5310 voigt@ludens.elte.hu

A doktori iskola bemutatása Az ELTE BTK Néprajzi Intézetében az újszerû PhD-képzés kezdete óta mûködik doktori iskola (két önálló programmal). Magyar egyetemen jelenleg ez az egyetlen önálló néprajzi doktori program, máshol csak más iskolákon belül van néprajzi irányultság. Az elkészült dolgozatok közül több nyomtatásban is megjelent. Ezek közül saját kiadvány: Bárth Dániel: Esküvõ, keresztelõ, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. Szövegek és elemzések 1. Budapest, MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, 2005. Oktatási programok: • Európai etnológia (vezetõ: dr. Paládi-Kovács Attila egyetemi tanár). Preferált kutatási té mák: brit, német, francia, skandináv néprajztudományi iskolák; közösségek, népesedés, család- és háztartásszervezet; egyéni életpályák; néprajzi forráskritika; ökológiai antropológia; néprajzi térképek, atlaszok, kartográfiai módszer; történeti források, történeti néprajz, a mindennapi élet története; a néprajzi kutatás etikája és eredményeinek alkalmazása. 227


BTK

A megjelent disszertációk: • Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza. Budapest, Akadé miai Kiadó, 2005. • Balogh Balázs: Gazdák és zsellérek: gazdálkodási stratégiák Tápon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. • Báti Anikó: Régi és új elemek a cserépfalui konyhán. (Néprajzi Kiskönyvtár 1.) Budapest, Magyar Néprajzi Társaság, 2008. • Fodor Ferenc: A Duna–Tisza-közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2008. • Klamár Zoltán: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén 1900–2000. Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2006. • Kocsis Aranka: A gazda, a családja, a munka és a hatalom: értékváltozások egy kialföldi faluban. Pozsony, Kalligram, 2006. • Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI–XVII. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. • Kovács Nóra: „Szállítható örökség” – A magyar kulturális örökség elemei a Buenos Aires-i magyarok között. Budapest, MTA Etikai–nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2009. • Vass Erika: A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma. (Könyv és CD-lemez.) Budapest, MTA Könyvtára, 2009. • Magyar és összehasonlító folklorisztika (vezetõ: dr. Voigt Vilmos egyetemi tanár). Preferált kutatási témák: magyar folklór, történeti folklór, modern magyar folklór, folklorizmus; népzene, néptánc, népmûvészet, gyermekfolklór; magyar folklór Magyarország határain kívül; nemzetiségek, etnikus (vagy egyéb) kisebbségek folklórja; finnugor (uráli) folklór; vallási folklór, mitológia, sámánizmus, népi vallásosság; komplex rendszerek (pl. etnobotanika, etnomedicina, népi jog, etnopszichológia stb.) folklórja; etnometodológia, szimbolika, etnoszemiotika, a mindennapi élet szemiotikája; összehasonlító folklorisztika; módszertan, tudománytörténet, a folklór esztétikája, ideológia és folklór. A megjelent disszertációk: • Dallos Edina: Természetfölötti szereplõk a tatár varázsmesékben (A sárkány, a boszorkány és a táltos ló). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. • Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. • Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Murvavidéken. Lendva, Studio Artis – Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet, 1999. • Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Budapest, Európai Folklór Intézet, Osiris Kiadó, 2000. • Lanczendorfer Zsuzsanna: „Mindent apámról...”. Egy sokoróaljai iparos emlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. • Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Budapest, Dunaszerdahely, Osiris Kiadó, Lilium Aurum, 2002. • Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai. Budapest, Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, 2008. • Szapu Magda: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Budapest, Századvég Kiadó, 2002. • Szíjjártó Csaba: A cigány útra ment... Cigányzenekaraink, valamint népzenei és néptánctársaságok külföldjárása a kezdetektõl a kiegyezésig. (Korabeli sajtódokumentumok alapján) Budapest, Masszi Kiadó, 2002. 228


A doktori iskola oktatóinak névsora Balázs Géza egyetemi tanár, CSc Domokos Péter professor emeritus, DSc Kapitány Ágnes egyetemi tanár, DSc Lukács László egyetemi tanár, DSc Paládi-Kovács Attila egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja Verebélyi Kincsõ egyetemi tanár, DSc Voigt Vilmos egyetemi tanár, DSc Boros Balázs egyetemi docens, PhD Deáky Zita egyetemi docens, PhD Kocsis Gyula egyetemi docens, PhD Küllõs Imola habil. egyetemi docens, DSc

Mohay Tamás habil. egyetemi docens, CSc Szilágyi Miklós egyetemi docens, DSc Tari Lujza egyetemi docens, CSc Bali János adjunktus, PhD Bárth Dániel adjunktus, PhD Vincze Kata Zsófia adjunktus, PhD Sárkány Mihály tudományos osztályvezetõ, PhD Fülemüle Ágnes tudományos fõmunkatárs, PhD Juhász Katalin tudományos fõmunkatárs, PhD Kristóf Ildikó tudományos fõmunkatárs, PhD Szarvas Zsuzsa múzeumi osztályvezetõ, PhD Hoppál Mihály tudományos tanácsadó, DSc

Nyelvtudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

411-6700/5144

dr. Ban´czerowski Janusz a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár dr. Lesfalviné Csengõdi Ágnes adminisztráció

5144 csengodi@ludens.elte.hu bjanusz@ludens.elte.hu

A doktori iskola rövid bemutatása A doktori iskola a következõ intézeteket integrálja a képzésben: Angol–Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport, Germanisztikai Intézet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Orientalisztikai Intézet, Ókortudományi Intézet, Romanisztikai Intézet, Szláv és Balti Filológiai Intézet. A doktori iskola tudományos mûhely is: a doktoranduszok nem csupán elõadásokat hallgatnak vagy meghatározott munkákról referálnak, hanem önálló, de mégis (fõképp kezdetben) irányított tudományos tevékenységet (rövidebb lélegzetû közlemények, recenziók írása) foly229

BTK

• Tari János: Néprajzi filmezés Magyarországon. Budapest, Európai Folklór Intézet, 2002. • Vincze Kata Zsófia: Visszatérõk a tardíciókhoz. Elszakadás a zsidó hagyománytól és a báál tsuvá jelenség kérdései a rendszerváltás utáni Budapesten. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2009. • Ezen kívül CD-ROM és egyéb formákban is (pl. Papp Árpád: A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza; Raffai Judit: Vajdasági magyar népmesekatalógus).


BTK

tatnak. Ezeket a munkákat a program résztvevõi megvitatják, s az ilyen vitaalkalmakra a többi program oktatóit és hallgatóit is meghívják. A tudományos mûhely jelleget erõsíti az is, hogy az egyes programok meghatározott mértékig átjárhatók, szellemiségét a nyelvtudomány egységének gondolata hatja át. Általánosan kötelezõ minden programban az illetõ filológiába való bevezetés, valamint általános, illetve elméleti nyelvészeti ismeretek hallgatása. Ezt követik azok a szûkebb szakstúdiumok, amelyek a disszertáció témájába vágnak. Oktatási programok: • Angol nyelvészet (vezetõ: dr. Varga László egyetemi tanár) • Arabisztika (vezetõ: dr. Fodor Sándor egyetemi tanár) • Általános turkológia (vezetõ: dr. Vásáry István egyetemi tanár) • Elméleti nyelvészet (vezetõ: dr. Bánréti Zoltán egyetemi docens) • Fordítástudomány (vezetõ: dr. Klaudy Kinga egyetemi tanár) • Germanisztikai nyelvtudomány (vezetõ: dr. Manherz Károly egyetemi tanár) • Iranisztika (vezetõ: dr. Jeremiás Éva egyetemi tanár) • Japán filológia (vezetõ: Yamaji Masanori egyetemi docens) • Magyar nyelvészet (vezetõ: dr. Kiss Jenõ egyetemi tanár, akadémikus) • Mongolisztika (vezetõ: dr. Birtalan Ágnes habil. egyetemi docens) • Ókortudomány (vezetõ: dr. Déri Balázs egyetemi tanár) • Orosz nyelvészet (vezetõ: dr. Zoltán András egyetemi tanár) • Romanisztika (vezetõ: dr. Giampaolo Salvi egyetemi tanár) • Sinológia (vezetõ: dr. Hamar Imre egyetemi tanár) • Szláv nyelvtudomány (vezetõ: dr. Ban´czerowski Janusz egyetemi tanár) • Uráli nyelvészet és nyelvek (vezetõ: dr. Havas Ferenc egyetemi tanár)

A doktori iskola oktatóinak névsora Abaffy Erzsébet professor emeritus, DSc Adamik Tamás egyetemi tanár, DSc Ban´czerowski Janusz egyetemi tanár, DSc Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, CSc Benkõ Loránd professor emeritus, MHAS Bereczki Gábor professor emeritus, DSc Borzsák István professor emeritus, MHAS Damjanovic Stepan egyetemi tanár, DSc Déri Balázs egyetemi tanár, PhD Fábián Pál professor emeritus, DSc Nyomárkay István professor emeritus, CMHAS Fodor Sándor egyetemi tanár, DSc Gadányi Károly egyetemi tanár, DSc Hajdú Mihály egyetemi tanár, DSc Hamar Imre egyetemi tanár, CSc Havas Ferenc egyetemi tanár, CSc Hessky Pálné egyetemi tanár, CSc Honti László egyetemi tanár, CMHAS Jászay László egyetemi tanár, DSc Jeremiás Éva egyetemi tanár, CSc Juhász Dezsõ egyetemi tanár, CSc Klaudy Kinga egyetemi tanár, DSc Kara György egyetemi tanár, CMHAS Keszler Borbála egyetemi tanár, DSc Kiefer Ferenc egyetemi tanár, MHAS Kiss Jenõ egyetemi tanár, MHAS

230

Komlosiné Knipf Erzsébet egyetemi tanár, CSc Manherz Károly egyetemi tanár, CSc Neweklowsky Gerhard egyetemi tanár, DSc Péter Mihály egyetemi tanár, DSc Ressel Gerhard egyetemi tanár, DSc Rédei Károly egyetemi tanár, MHAS Ritoók Zsigmond professor emeritus, MHAS Salvi Giampaolo egyetemi tanár, DSc Szathmári István professor emeritus, DSc Tatár Béla egyetemi tanár, CSc Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár, DSc Töttössy Csaba ny. egyetemi tanár, CSc Varga László egyetemi tanár, DSc Vásáry István egyetemi tanár, DSc Wild Katalin egyetemi tanár, CSc Zoltán András egyetemi tanár, DSc N. Rózsa Erzsébet fõiskolai tanár, PhD Madas Edit az MTA doktora, DSc Ács Péter egyetemi docens, CSc Bánréti Zoltán egyetemi docens, CSc Barta Péter egyetemi docens, CSc Bartos Huba egyetemi docens, CSc Birtalan Ágnes habil. egyetemi docens, CSc Bolonyai Gábor egyetemi docens, CSc Csepregi Márta habil. egyetemi docens, PhD Dévényi Kinga egyetemi docens, CSc


Siptár Péter habil. egyetemi docens, DSc Szabó Rita egyetemi docens, PhD Szíj Enikõ egyetemi docens, CSc Szijj Ildikó egyetemi docens, PhD Sztanó László egyetemi docens, CSc Törkenczy Miklós habil. egyetemi docens, CSc Yamaji Masanori egyetemi docens, CSc Zelliger Erzsébet egyetemi docens, CSc Zsilák Mária egyetemi docens, PhD Nyitrai István tudományos fõmunkatárs, CSc Saber-el Adli tudományos fõmunkatárs, CSc Balogh Péter adjunktus, PhD Dési Edit adjunktus, CSc Kovács Oxána adjunktus, CSc Oszipova Irina adjunktus, PhD Palásti Katalin adjunktus, PhD Szigetvári Péter adjunktus, PhD Tyiskina Irina adjunktus, PhD Baski Imre tudományos fõmunkatárs, CSc Bródy Mihály tudományos fõmunkatárs, DSc Róka Jolán tudományos fõmunkatárs, CSc Hajnal István tudományos kutató, PhD

BTK

Erb Mária egyetemi docens, CSc Fábián Zsuzsanna habil. egyetemi docens, CSc Faluba Kálmán egyetemi docens, PhD Fehér Erzsébet egyetemi docens, PhD Friedrichné Haader Lea egyetemi docens, CSc Hollós Attila egyetemi docens, CSc Iványi Tamás egyetemi docens, PhD Kálmán László egyetemi docens, CSc Kese Katalin egyetemi docens, CSc Kniezsa Veronika egyetemi docens, CSc Komlósy András egyetemi docens, CSc Ladányi Mária habil. egyetemi docens, CSc Lax Éva egyetemi docens, PhD Lengyel Klára habil. egyetemi docens, CSc Mátai Mária habil. egyetemi docens, DSc Mollay Erzsébet egyetemi docens, CSc Morvay Károly egyetemi docens, PhD Nádasdy Ádám habil. egyetemi docens, CSc Newson, Mark egyetemi docens, PhD Ormos István habil. egyetemi docens, PhD Péri Benedek egyetemi docens, PhD Sárközi Alice c. egyetemi docens, CSc

Meghívott oktatók Ágel Vilmos egyetemi tanár, CSc Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár, DSc Dezsõ László egyetemi tanár, DSc H. Tóth Imre egyetemi tanár, DSc Helimski, Eugen egyetemi tanár, DSc Kövecses Zoltán egyetemi tanár, DSc Pálfy Miklós egyetemi tanár, CSc Janurik Tamás fõiskolai tanár, CSc Albert Sándor egyetemi docens, CSc Benedek Gergely egyetemi docens, CSc Horváth Katalin egyetemi docens, CSc Kiss Sándor egyetemi docens, CSc

Magyar István Lénárd egyetemi docens, PhD Ráduly Zsuzsanna egyetemi docens, PhD Vig István habil. egyetemi docens, PhD Marosán Lajos adjunktus, PhD Surányi Balázs tudományos munkatárs, PhD Szilágyi Zsolt tudományos munkatárs, PhD Balching Katuu lektor, DLA Dzs. Coloo lektor, DLA D. Bayartu vendégtanár, PhD Kádár László vendégtanár Kõhalmi Katalin vendégtanár, CSc

Történelemtudományi Doktori Iskola + 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

411-6500/5229 ujkorimagyar@freemail.hu

dr. Gergely Jenõ, a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár Horváth Ildikó adminisztráció

5229 ujkorimagyar@freemail.hu gergelyjeno@freemail.hu

231


A doktori iskola bemutatása

BTK

A doktori iskola keretében együttmûködõ oktatási egységek: Történeti Intézet, Régészettudományi Intézet, Egyiptológia Tanszék (Ókortudományi Intézet), Török Tanszék (Orientalisztikai Intézet). A doktori iskola teljes egészében lefedi a történelemtudományok tudományágában felsorolt diszciplínákat. Az egyes programokban a szakma legkiválóbbjai mûködnek, számos akadémikus, nemzetközi hírû tudósok, a kar vezetõ oktatói. Valamennyi doktori programnál a disszertációt benyújtás elõtt általában munkahelyi vitára bocsátják, amelyen a doktoranduszok is részt vesznek. Egyes pályázatokba (OTKA, OKTK) a doktoranduszokat is bevonják, akik így hasznosan és aktívan részt tudnak venni a programok, tanszékek munkájában. Részint maga az iskola, részint egy-egy program vagy több program közösen rendez konferenciákat a doktoranduszok számára. Oktatási programok: • 19. és 20. századi Kelet-európai történelem (vezetõ: dr. Krausz Tamás egyetemi tanár) • Assziriológia és hebraisztika–judaisztika (vezetõ: dr. Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens) • Az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság története (vezetõ: dr. Dávid Géza egyetemi tanár) • Egyiptológia (vezetõ: dr. Bács Tamás habil. egyetemi docens) • Európai histográfia és társadalomtudomány (Atelier) (vezetõ: dr. Sonkoly Gábor habil. egyetemi docens) • Gazdaság- és társadalomtörténet (vezetõ: dr. Kövér György habil. egyetemi docens) • Kora újkori magyar történelem (vezetõ: dr. Kalmár János habil. egyetemi docens) • Közép- és kora újkori egyetemes történelem (vezetõ: dr. Poór János egyetemi tanár) • Középkori magyar történelem (vezetõ: dr. Draskóczy István habil. egyetemi docens) • Mûvelõdéstörténet (vezetõ: dr. Kósa László egyetemi tanár) • Ókortörténet (vezetõ: dr. Németh György egyetemi tanár) • Régészet (vezetõ: dr. Szabó Miklós egyetemi tanár) • Ruszisztika (vezetõ: dr. Szvák Gyula egyetemi tanár) • Történelem segédtudományai (vezetõ: dr. Borsodi Csaba habil. egyetemi docens) • Új- és jelenkori egyetemes történelem (vezetõ: dr. Székely Gábor egyetemi tanár) • Új- és jelenkori magyar történelem (vezetõ: dr. Gergely Jenõ egyetemi tanár)

A doktori iskola oktatóinak névsora Adriányi Gábor c. egyetemi tanár Bácskai Vera professor emeritus, DSc Balogh András egyetemi tanár, DSc Bartosiewicz László egyetemi tanár, DSc Bertényi Iván egyetemi tanár, DSc Borhy László egyetemi tanár, DSc Borsi Kálmán Béla egyetemi tanár, DSc Dávid Géza egyetemi tanár, DSc Diószegi István professor emeritus, DSc Gecsényi Lajos c. egyetemi tanár, DSc Gergely Jenõ egyetemi tanár, DSc Gerõ András egyetemi tanár, DSc Glatz Ferenc egyetemi tanár, MHAS

232

Granasztói György professor emeritus, DSc Gyáni Gábor egyetemi tanár, DSc Hegyi Dolores ny. egyetemi tanár, CSc Izsák Lajos egyetemi tanár, DSc Kardos József professor emeritus, DSc Káldy-Nagy Gyula professor emeritus, DSc Komoróczy Géza ny. egyetemi tanár, CSc Kósa László egyetemi tanár, MHAS Krausz Tamás egyetemi tanár, DSc Luft Ulrich egyetemi tanár, DSc Majoros István egyetemi tanár, DSc Miskolczy Ambrus egyetemi tanár, DSc Németh György egyetemi tanár, DSc


Talián Tibor egyetemi docens, CSc Tomka Béla habil. egyetemi docens, PhD Tõkéczki László habil. egyetemi docens, CSc Újváry Gábor c. habil. egyetemi docens, CSc Varga Zsuzsanna habil. egyetemi docens, CSc Vári András habil. egyetemi docens, CSc Vida Tivadar egyetemi docens, CSc Zólyomi Gábor habil. egyetemi docens, CSc Balogh Margit tudományos fõmunkatárs, CSc Bánffy Eszter Zsófia tudományos fõmunkatárs, DSc Benkõ Elek tudományos fõmunkatárs, DSc Erdõsi Péter tudományos fõmunkatárs, CSc Fodor Pál tudományos fõmunkatárs, DSc Hermann Róbert tudományos fõmunkatárs, PhD Pálffy Géza tudományos fõmunkatárs, PhD Ress Imre tudományos fõmunkatárs, CSc Sipos Péter habil. tudományos fõmunkatárs, DSc Soós István tudományos fõmunkatárs, CSc Zsoldos Attila tudományos fõmunkatárs, DSc Csapó Csaba adjunktus, CSc Czoch Gábor adjunktus, PhD Dobszay Tamás habil. adjunktus, PhD G. Etényi Nóra adjunktus, CSc Halmos Károly adjunktus, PhD Hatos Pál adjunktus, PhD Hegyi W. György adjunktus, PhD Kálnoki-Gyöngyössy Márton habil. adjunktus, PhD Kovács Péter adjunktus, PhD Kozári Mónika adjunktus, PhD Krász Lilla adjunktus, PhD Maruzsa Zoltán adjunktus, PhD Mátay Mónika adjunktus, PhD Molnár Antal habil. adjunktus, PhD Molnár Péter adjunktus, CSc Pandula Attila adjunktus, CSc Patay-Horváth András adjunktus, PhD Richly Gábor adjunktus, PhD Szijártó István habil. adjunktus, CSc Szívós Erika adjunktus, PhD Várkonyi Gábor habil. adjunktus, PhD Zeidler Miklós adjunktus, PhD Ablonczy Balázs tudományos munkatárs, PhD Anders Alexandra tudományos munkatárs, CSc Bányai Viktória tudományos munkatárs, PhD Czajlik Zoltán tudományos munkatárs, CSc Germuska Pál tudományos munkatárs, PhD Heltai Gyöngyi tudományos munkatárs, PhD Horváth Sándor tudományos munkatárs, PhD Takács Gábor habil. tudományos munkatárs, PhD Tóth Eszter Zsófia tudományos munkatárs, PhD Turán Tamás tudományos munkatárs, PhD Erdõsi Péter megbízott elõadó, PhD Kulcsár Krisztina megbízott elõadó, PhD Puskely Mária megbízott elõadó, CSc Reisz T. Csaba megbízott elõadó, CSc Sipos Balázs megbízott elõadó, PhD Dóka Klára fõlevéltáros, DSc Fehér György fõigazgató, CSc Gerelyes Ibolya fõosztályvezetõ-helyettes, CSc Jankó Annamária térképtárvezetõ, CSc

233

BTK

Niederhauser Emil professor emeritus, MHAS Palotás Emil ny. egyetemi tanár, DSc Poór János egyetemi tanár, DSc Pölöskei Ferenc professor emeritus, MHAS Pritz Pál egyetemi magántanár, DSc R. Várkonyi Ágnes professor emeritus, CMHAS Raczky Pál egyetemi tanár, CSc Ritoók Zsigmond egyetemi tanár, MHAS Sz. Jónás Ilona professor emeritus, DSc Szabó Miklós egyetemi tanár, MHAS Székely Gábor egyetemi tanár, DSc Székely György professor emeritus, MHAS Szilágyi János György egyetemi tanár, DSc Szvák Gyula egyetemi tanár, DSc Török László c. egyetemi tanár, CMHAS Urbán Aladár professor emeritus, DSc Vargyai Gyula ny. egyetemi tanár, DSc Vida István ny. egyetemi tanár, DSc Kovács László fõiskolai tanár, DSc Pesthy Mónika fõiskolai tanár, DSc Bács Tamás habil. egyetemi docens, PhD Bak Borbála egyetemi docens, CSc Benedek Gábor egyetemi docens, CSc Borsodi Csaba habil. egyetemi docens, CSc Búr Gábor habil. egyetemi docens, PhD Dezsõ Tamás habil. egyetemi docens, PhD Draskóczy István habil. egyetemi docens, CSc Erdõdy Gábor habil. egyetemi docens, Csc Fábri Anna ny. egyetemi docens, CSc Feld István egyetemi docens, CSc Fodor István egyetemi docens, CSc Föglein Gizella habil. egyetemi docens, CSc Gabler Dénes egyetemi docens, DSc Heiszler Vilmos egyetemi docens, CSc Hiller István egyetemi docens, PhD Horn Ildikó habil. egyetemi docens, PhD Juhász József habil. egyetemi docens, CSc Kalla Gábor egyetemi docens, PhD Kalmár János habil. egyetemi docens, CSc Kendeffy Gábor habil. egyetemi docens, CSc Kiss Gy. Csaba habil. egyetemi docens, CSc Klaniczay Gábor habil. egyetemi docens, DSc Kovács Tibor egyetemi docens, PhD Kövér György habil. egyetemi docens, CSc Ladányi Erzsébet ny. egyetemi docens, CSc Laszlovszky József habil. egyetemi docens, CSc Lõrincz Barnabás habil. egyetemi docens, DSc Lugosi Gyõzõ egyetemi docens, PhD Nagy Balázs egyetemi docens, PhD Pajkossy Gábor habil. egyetemi docens, CSc Pál Judit egyetemi docens, PhD Petri Edit ny. egyetemi docens, CSc Pogány Ágnes egyetemi docens, CSc Ring Éva habil. egyetemi docens, CSc Sághy Marianne egyetemi docens, CSc Sonkoly Gábor habil. egyetemi docens, CSc Szerdahelyi István egyetemi docens, PhD Szerencsés Károly habil. egyetemi docens, CSc Szilágyi Ágnes egyetemi docens, PhD Szögi László egyetemi docens, fõigazgató, CSc


Nagy István múzeumi osztályvezetõ, PhD Sipos András fõlevéltáros, PhD Fónagy Zoltán tudományos igazgató, CSc

BTK 234

Vadász Sándor DSc Torbágyi Melinda PhD


237 Þ 555

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék

Média- és Oktatásinformatika Tanszék

Információs Rendszerek Tanszék

Információtudományi Tanszék

241

243

246

248

Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ Komputeralgebra Tanszék

Numerikus Analízis Tanszék

250

251

Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Doktori iskola

249

253

255

257

259

235

IK

Informatikai Kar


IK


+ 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C 1518 Budapest, Pf. 120.

381-2139 _ 381-2140 itcs@ludens.elte.hu www.inf.elte.hu

Az informatika nagyon fiatal szakterßlet. A TermÊszettudomånyi Karon1972-ben indítottuk útjåra az elsþ hazai tudomånyegyetemi szåmítåstechnikai szakemberkÊpzÊst, a håromÊves programozó matematikus szakot 60 fþs Êvfolyamokkal. Mår az elsþ Êvfolyam olyan sikeres volt, hogy a legjobbak szåmåra måsodik lÊpcsþkÊnt 1975-ben lÊtrejÜtt a folytatås, a tovåbbi kÊt Êv alatt egyetemi diplomåt adó programtervezþ matematikus szak is. Az elmúlt 36 Êvben kÜrßlbelßl kÊtezer-Ütszåzan vÊgeztek programozókÊnt, ezerhatszåzan megszereztÊk az egyetemi diplomåt is. Az 1980-as Êvek elejÊn indult el a kÊpzÊs a szåmítåstechnika-tanåri szakon. A tanår szakot az 1980-as Êvekben levelezþ tagozaton is megszerveztßk, az 1990-es Êvek kÜzepe óta megújulva: informatikatanåri szakon szerezhetnek diplomåt hallgatóink. 1993-ban sajåt kezdemÊnyezÊsre megszerveztßk a doktoranduszkÊpzÊst, amely az akkreditåció utån lÊtrehozott programtanåcs irånyítåsåval folyik. A tÊrkÊpÊsz szakon 1955-Üs indítåsa óta 500 hallgató szerzett diplomåt. Eleinte csak minden harmadik Êvben indult a kÊpzÊs, majd 1973-tól kÜzÜs fÜldtudomånyi alapkÊpzÊssel mår Êvente volt lehetþsÊg diplomaszerzÊsre. A kÊpzÊs 1988-ban vålt Ünållóvå. Az Informatikai TanszÊkcsoport (ITCS) 1984-ben jÜtt lÊtre a Numerikus Ês GÊpi Matematikai TanszÊk båzisån. A tanszÊkcsoporthoz a megalakulåsakor kÊt tanszÊk tartozott: A Numerikus Analízis TanszÊk Ês az à ltalånos Szåmítåstudomånyi TanszÊk. Az ITCS 1992-ben egÊszßlt ki a szåmítókÜzpont kutatógårdåjånak egy rÊszÊvel, s megalakult a Komputeralgebra TanszÊk. A hårom tanszÊk kÜzßl a Numerikus Analízis Ês a Komputeralgebra TanszÊkek munkatårsai alkalmazott matematikai Ês szåmítåstudomånyi tÊmåkat kutattak, az à ltalånos Szåmítåstudomånyi TanszÊken a szåmítåstechnika Ês informatika igen szÊles spektrumåt mÝveltÊk. 1996. augusztus 1-jÊn az à ltalånos Szåmítåstudomånyi TanszÊkbþl új egysÊgkÊnt kivålt az Informåciós Rendszerek TanszÊk, az Informatikai Szakmódszertani Csoport Ês az Informatikai Csoport. Az ELTE Informatikai Kara 2003. szeptember 1-jÊn alakult meg a TermÊszettudomånyi Kar Informatikai TanszÊkcsoportja, illetve a TÊrkÊptudomånyi Ês Geoinformatikai TanszÊk szemÊlyi ållomånyåból Ês infrastruktúråjåból. A 2005/2006-os tanÊv újabb mÊrfÜldkþ karunk tÜrtÊnetÊben, ekkor indítottuk az elsþ Êvfolyamot 220 fþvel a programtervezþ informatikus alapszakon. Az új szak irånti fokozott ÊrdeklþdÊst jelzi, hogy ÜtszÜrÜs volt a túljelentkezÊs. A bolognai folyamat kiteljesedÊsÊvel az alapszakok mellett a 2008/2009-es tanÊvtþl indítjuk a mesterkÊpzÊsi szakokat is. Hallgatóink vålaszthatnak a: • programtervezþ informatikus, • tÊrkÊpÊsz alapszakok Ês a • programtervezþ informatikus, • bÜlcsÊsz- Ês termÊszettudomånyi szakokkal pårosított informatikatanåri, valamint a • 2009/10-es tanÊvtþl induló tÊrkÊpÊsz mesterszakok kÜzÜtt. 237

IK

A kar tĂśrtĂŠnete


A 2008/2009-es tanévtõl felsõfokú szakképzés keretében indítjuk el Általános rendszergazda és Webprogramozó szakjainkat. A kar mindent megtesz azért, hogy tanáraink jól felkészülten, a minden igényt kielégítõ infrastruktúra lehetõségét maximálisan kihasználva, hagyományainkhoz híven a hallgatók számára vonzó képzést kínálhassanak az új bolognai képzési rendszerben.

A kar vezetése dr. Kozma László dékán

372-2500/8125 _ 381-2140 kozma@ludens.elte.hu

IK

dr. Gergó Lajos tanulmányi és oktatási ügyek dékánhelyettese

8140 _ 381-2140 gergo@inf.elte.hu

dr. Gyõrffy János gazdasági és innovációs ügyek dékánhelyettese

dr. Horváth Zoltán tudományszervezési és egyetemközi kapcsolatok dékánhelyettese, általános dékánhelyettes

8485 _ 381-2185 hz@inf.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Szavazati joggal Kozma László dékán Benczúr András egyetemi tanár Simon Péter egyetemi tanár Fóthi Ákos egyetemi docens Fülöp Ágnes egyetemi docens Györffy János egyetemi docens Hunyadvári László egyetemi docens

Szlávi Péter egyetemi docens Horváth Ildikó igazgatási ügyintézõ Lövei László tudományos munkatárs Buzgán Attila Bence Széll Szilárd Kiss Ádám Ludányi Zsolt Roland Szikszai Gergely

Tanácskozási joggal Benczúr András egyetemi tanár Demetrovics János egyetemi tanár Horváth Zoltán egyetemi tanár, dékánhelyettes 238

Kátai Imre professor emeritus Klinghammer István egyetemi tanár Schipp Ferenc egyetemi tanár Simon Péter egyetemi tanár


Varga László professor emeritus Zentai László egyetemi tanár Fóthi Ákos egyetemi docens Gergó Lajos egyetemi docens, dékánhelyettes Gonda János habil. egyetemi docens

Hunyadvári László egyetemi docens Lakatos László habil. egyetemi docens Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens Zsakó László habil. egyetemi docens Nagy Sára tanársegéd

A kari Hallgatói Önkormányzat

Betve Tamás Buzgán Attila Bence Gavallér György Kiss Ádám Ludányi Zsolt Szikszai Gergely

Széll Szilárd elnök elnok@ikhok.elte.hu

Külügyi Bizottság elnöke Hallgatói Jóléti Bizottság elnöke Ellenõrzõ Bizottság elnöke Tanulmányi Bizottság elnöke Szervezõ Bizottság elnöke alelnök

IK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

6134 ikhok.elte.hu h–cs: 8.30–16.30; p: 8.30–15

kb@ikhok.elte.hu hjb@ikhok.elte.hu eb@ikhok.elte.hu tb@ikhok.elte.hu szb@ikhok.elte.hu alelnok@ikhok.elte.hu

Az ELTE IK Kari Tanács hallgatói képviselete Buzgán Attila Bence Kiss Ádám Ludányi Zsolt Széll Szilárd Szikszai Gergely

Hallgatói Jóléti Bizottság elnöke Tanulmányi Bizottság elnöke Szervezõ Bizottság elnöke elnök alelnök

hjb@ikhok.elte.hu tb@ikhok.elte.hu szb@ikhok.elte.hu elnok@ikhok.elte.hu alelnok@ikhok.elte.hu

A kar hivatalai Dékáni hivatal + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Végh Viktória hivatalvezetõ

381-2218; 8118 veghviki@inf.elte.hu

239


DĂŠkĂĄni titkĂĄrsĂĄg + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C Kerek Ă gnes igazgatĂĄsi ĂźgyintĂŠzĂľ

381-2139; 8039 _ 381-2140 kerekagi@ludens.elte.hu

TanulmĂĄnyi OsztĂĄly

IK

+ 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C BertĂĄnĂŠ Szepesi Magdolna 1518 Budapest, Pf. 120. osztĂĄlyvezetĂľ

372-2517, 8220 szmagdi@ludens.elte.hu _ 372-2636 ikto@inf.elte.hu h, p: 10–12; k, cs: 13.30–15.30

GazdasĂĄgi OsztĂĄly + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C Olajos Adrienn gazdasĂĄgi vezetĂľ t 2.411

381-2201; 8101 _ 381-2140 oadri@compalg.inf.elte.hu

TudomĂĄnyos ĂŠs NemzetkĂśzi Kapcsolatok Csoportja + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C FĂźgi BĂĄlint csoportvezetĂľ lazarus.elte.hu/ik-tnkcs/

8199 _ 381-2236, 8136 ik_tnkcs@inf.elte.hu

Informatikai Csoport + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C SĂĄndor Antal csoportvezetĂľ ics.inf.elte.hu

381-2222 _ 381-2140 infocsop@inf.elte.hu operatorok@inf.elte.hu

Kari kĂśnyvtĂĄr Informatikai szakgyĂťjtemĂŠny + 1117 Budapest, PĂĄzmĂĄny PĂŠter sĂŠtĂĄny 1/C SzabĂł Tibor kĂśnyvtĂĄros SzabĂł ZoltĂĄn kĂśnyvtĂĄros

8567 iklib@inf.elte.hu 240


Térképtár + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Verebi Sándorné térképtáros

6719 kati@map.elte.hu

Tudományos Diákkörök dr. Horváth Zoltán elnök, egyetemi tanár dr. Jesús Reyes Nunez tanár alelnök, egyetemi docens

IK

dr. Szili László titkár, egyetemi doncens

Informatika Tudományi Szekció

dr. Kozsik Tamás szekcióelnök, egyetemi docens kto@inf.elte.hu http://www.tnkcs.inf.elte.hu

Térképtudományi Szekció

dr. Jesús Reyes Nunez szekcióelnök, egyetemi docens jesus@ludens.elte.hu http://lasarus.elte.hu/hun/tdk/terkdk.htm

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Hunyadvári László mb. tanszékvezetõ,

381-2143; 372-2500/8043 egyetemi docens _ 372-2500/8044

8488 aszt.inf.elte.hu/~alal hunlaci@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Csetverikov Dimitrij egyetemi tanár Digitális képelemzés Számítógépes látás

8506 csetverikov@sztaki.hu t 2.708

Csuhaj-Varjú Erzsébet egyetemi tanár Biológiai indíttatású számítások Membránrendszerek Multiágens rendszerek

8506 csuhaj@sztaki.hu t 2.708

241


IK

Ásványi Tibor egyetemi docens Algoritmusok és adatszerkezetek Formális nyelvek és automaták Prolog Mesterséges intelligencia

8489 asvanyi@inf.elte.hu t 2.608

Fekete István egyetemi docens Algoritmusok és adatszerkezetek Algoritmusok tervezése és elemzése

8490 fekete@inf.elte.hu t 2.609

Hunyadvári László egyetemi docens Algoritmusok tervezése és elemzése Formális nyelvek és automaták Sztochasztikus automaták Logika és számításelmélet

8488 hunlaci@inf.elte.hu t 2.511

Vida János egyetemi docens A geometriai modellezés alapjai és módszerei Programozás (C++) Számítógépes grafika

8505 jvida@inf.elte.hu t 2.707

Gazdag Zsolt adjunktus Formális nyelvek és automaták Logika és számításelmélet

8476 t 2.517

Tichler Krisztián adjunktus Formális nyelvek és automaták Logika és számításelmélet

8476 tichlerk@cs.elte.hu t 2.517

Krammer Gergely tudományos munkatárs Szoftverergonómia Számítógépes grafika

8506 krammer@elte.hu t 2.708

Balogh Ádám tanársegéd Operációs rendszerek

8502 bas@elte.hu t 2.704

Kovácsné Pusztai Kinga tanársegéd

órái szünetelnek

Nagy Sára tanársegéd Algoritmusok és adatszerkezetek Formális nyelvek és automaták Fordítóprogramok Mesterséges intelligencia Logikai alapok a programozáshoz Ismeretalapú keretrendszerek Programozási alapismeretek Programozás

8489 saci@inf.elte.hu t 2.608

242

kinga@sztech.elte.hu


8491 erika221@elte.hu t 2.610

Varga Balázs tanársegéd Algoritmusok és adatszerkezetek Operációs rendszerek Webgrafika

8504 vba@elte.hu t 2.706

Kõhegyi János mestertanár Algoritmusok és adatszerkezetek Nevezetes adatszerkezetek implementálása Programozási alapismeretek Programozás

8504 kohe@elte.hu t 2.706

Veszprémi Anna mestertanár Algoritmusok és adatszerkezetek Nevezetes algoritmusok implementálása Programozási alapismeretek Programozás

8491 veanna@inf.elte.hu t 2.610

IK

Nyitrai Erika tanársegéd Operációs rendszerek Algoritmusok és adatszerkezetek Webgrafika

Média- és Oktatásinformatika Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Zsakó László tanszékvezetõ,

381-2222 habil. egyetemi docens _ 381-2140

8468 miri@ludens.elte.hu zsako@ludens.elte.hu http://izzo.inf.elte.hu/ Turcsányiné dr. Szabó Márta csoportvezetõ, egyetemi docens

381-2298; 381-2140

A csoport oktatói Illés Zoltán egyetemi docens Programozási nyelvek Web programozás, web-fejlesztés C#-programozás Multimédia programozás Mobil kommunikáció

8469 zoltan.illes@elte.hu t 2.403 megbeszélés szerint

243


Pap Gáborné egyetemi docens Adatszerkezetek Programozási nyelvek Programozás-módszertan

8469 papne@ludens.elte.hu t 2.408 megbeszélés szerint

Szlávi Péter egyetemi docens Számítógépi grafika Az informatika alkalmazás-módszertana Az informatika oktatásmódszertana Programozási módszertan Adatszerkezetek

8468 szlavi@ludens.elte.hu t 2.407 megbeszélés szerint

IK

Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens 8189 turcsanyine@ludens.elte.hu Szerzõi környezetek t 2.423 Telementorálás megbeszélés szerint Oktatóprogramok értékelése, tervezése Multimédia az oktatásban Tanulási technológiák Zsakó László habil. egyetemi docens Informatika alkalmazás-módszertana Az informatika alkalmazás-módszertana Programozási nyelvek Porgramozási módszertan Adatszerkezetek

8468 zsako@ludens.elte.hu

381-2220 t 2.407 megbeszélés szerint

Török Turul fõiskolai docens Programozási nyelvek Programozási módszertan Problémamegoldás

281-2141 t 2.316

Horváth Gyõzõ adjunktus Web-fejlesztés Programozás-módszertan Web-programozás Web-adatbázis-programozás

1816 gyozke@metal.elte.hu t 2.420 megbeszélés szerint

Körmendi Sándor adjunktus Adatszerkezetek Programozás-módszertan

381-2222 sandor@office.mta.hu t 2.404 megbeszélés szerint

Takó Galina adjunktus Programozási nyelvek Porgramozási módszertan

8539 galina@inf.elte.hu t 2.317

Abonyi Tóth Sándor tanársegéd Informatika alkalmazás-módszertana Web-szerkesztés, portálfejlesztés Informatikai eszközök az oktatásban

8466 abonyita@ludens.elte.hu t 2.404 megbeszélés szerint

244

turul@inf.elte.hu


8469 csnori@cs.elte.hu t 2.408 megbeszélés szerint

Horváth László tanársegéd A 3D grafika Az informatika alkalmazás-módszertana Assambly programok készítése Fraktálok világa Számítógépi grafika

8301 Lhorvath54@chello.hu t 2.422 megbeszélés szerint

Menyhárt László tanársegéd Informatikai eszközök az oktatásban Programozás-módszertan Informatikai a matematikában Web-szerkesztés, -fejlesztés Web-adatbázis-programozás

8652 menyhart@ludens.elte.hu t 2.406 megbeszélés szerint

Papp-Varga Zsuzsa tanársegéd Programozási nyelvek Adatbázis-kezelés Programozás-módszertan

1816 vzsuzsa@elte.hu t 2.420 megbeszélés szerint

Pluhár Zsuzsanna tanársegéd Web animáció

8471 pluharzs@ludens.elte.hu t 2.423 megbeszélés szerint

Réthey-Prikkel Brigitta tanársegéd Szerzõi környezetek Telementorálás Oktatóprogramok értékelése, tervezése Multimédia az oktatásban Web animáció

8471 rpg@ludens.elte.hu t 2.423 megbeszélés szerint

Tarcsi Ádám tanársegéd Web-programozás Web-adatbázis-programozás Adatbázis-kezelés

1816 ade@elte.hu t 2.420 megbeszélés szerint

Gudenus László mestertanár Elemi informatika Alkalmazói rendszerek Informatikai alapismeretek Az informatika oktatásmódszertana Távoktatás Digitális tananyagok az oktatásban

8467 gula@elte.hu t 2.405 megbeszélés szerint

245

IK

Csiki Nóra tanársegéd Programozás-módszertan Programozási nyelvek Web-grafika


IK

Heizlerné Bakonyi Viktória mestertanár Programozási nyelvek Programozás-módszertan Visual Basic Web-programozás, web-fejlesztés SAP Informatikai alapismeretek

8465 hbv@ludens.elte.hu t 2.403 megbeszélés szerint

Helfenbein Henrik mestertanár Adatbázis-kezelés Alkalmazói rendszerek Az informatika oktatásmódszertana Távoktatás Digitális tananyagok az oktatásban

8467 hehe@elte.hu t 2.405 megbeszélés szerint

Nedeczky Veronika mestertanár Digitális tananyagok az oktatásban Adatbázis-kezelés Alkalmazói rendszerek Informatikai alapismeretek

8464 nedeczky@elte.hu t 2.405 megbeszélés szerint

Szabadhegyi Csaba mérnöktanár Informatika-alkalmazás módszertana Számítógépi grafika Delphi

8348 szhegyi@inf.elte.hu t 2.419 megbeszélés szerint

Információs Rendszerek Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Benczúr András tanszékvezetõ,

381-2143, 372-2500/8043 egyetemi tanár _ 372-2500/8044

8123 ablinux.inf.elte.hu abenczur@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Benczúr András egyetemi tanár Adatbázisok elmélete Információkezelés elmélete és gyakorlata Adatbázis-kezelés Térinformatikai adatbázisok

8123 abenczur@inf.elte.hu t 2.509

Demetrovics János egyetemi tanár Információs rendszerek Adatbázis-kezelés

279-6193 demetrovics@sztaki.hu megbeszélés szerint

246


8479 kiss@inf.elte.hu t 2.508

Lukovszki Tamás egyetemi docens Számítógépes hálózatok és interneteszközök

8477 lukovszki@inf.elte.hu t 2.506

Márkus Tibor ny. egyetemi docens Formális szemantika Logikai programozás nyelvi eszközei Objektumorientált adatbázisok

8478 tmarkus@ullman.inf.elte.hu t 2.507

Tõke Pál ny. egyetemi docens Számítógépes hálózatok CORBA

8477 toke@inf.elte.hu t 2.506

Hajas Csilla adjunktus Adatbázis-kezelés Információkezelés

8475 sila@inf.elte.hu t 2.503

Vígh László adjunktus Mikroökonómia Makroökonómia Közgazdaságtan alapjai

vigh@lucifer.kgt.bme.hu

Brányi László tanársegéd Hálózatok Számítástechnika alkalmazása

8042 branyi@inf.elte.hu t 2.318

Hernáth Zsolt tudományos fõmunkatárs Információkezelés elmélete és gyakorlata Adatbázis-kezelés

8474 hernath@inf.elte.hu t 2.505

Nikovits Tibor mûszaki tanár Információs rendszerek Térinformatikai adatbázisok Gazdasági informatika

8475 nikovits@inf.elte.hu t 2.503

Vincellér Zoltán mûszaki tanár Információkezelés Komponens alapú fejlesztés Számítógépes hálózatok

8474 vzoli@inf.elte.hu t 2.505

IK

Kiss Attila egyetemi docens Adatbázis-kezelés Adatbányászat Objektumorientált adatbázisok Információs rendszerek elmélete és gyakorlata

247


Információtudományi Tanszék (MTA SZTAKI-ba kihelyezett) + 1111 Budapest, Lágymányosi u. 11.

279-6000 www.sztaki.hu

dr. Demetrovics János tanszékvezetõ, egyetemi tanár

279-6193, 279-6197 demetrovics@sztaki.hu

A tanszék oktatói

IK

Csetverikov Dimitrij egyetemi tanár Struktúrák és események keresése képi és videó adatbázisokban

279-6142 csetverikov@sztaki.hu t 314. megbeszélés szerint

Demetrovics János egyetemi tanár Speciális fejezetek a relációs adatmodellekbõl

279-6193, 279-6197 demetrovics@sztaki.hu t 419. megbeszélés szerint

Rónyai Lajos egyetemi tanár Randomizált algoritmusok és kvantumszámítógépek

279-6160, 279-6193 ronyai@sztaki.hu t 408. megbeszélés szerint

Uhrin Béla egyetemi tanár Algoritmikus problémák pontrácsokon

279-6193 uhrin@sztaki.hu t 307. megbeszélés szerint

Gerencsér László az MTA doktora Nemlineáris sztochasztikus rendszerek statisztikai elmélete

279-6138 gerencser@sztaki.hu t 420. megbeszélés szerint

Renner Gábor egyetemi docens Számítógépes felület rekonstrukció

279-6152 renner@sztaki.hu t 316. megbeszélés szerint

Lukács András tudományos fõmunkatárs Adatbányászat Véges matematika Bonyolultságelmélet

279-6169, 279-6193 alukacs@sztaki.hu t 411. megbeszélés szerint

Varga László Zsolt adjunktus Autonóm rendszerek kutatási területei

279-6167, 279-6193 laszlo.varga@sztaki.hu t 410. megbeszélés szerint

248


Csuhaj-Varjú Erzsébet tudományos tanácsadó 279-6139 csuhaj@sztaki.hu Formális nyelvek t 419. Osztott rendszerek elmélete megbeszélés szerint Természetmotivált számítástudomány

279-6239 vamos@sztaki.hu t 319. megbeszélés szerint

Ifj. Benczúr András matematikus, PhD Hálózatok és a www matematikája Kombinatorikus optimalizáció

279-6172 benczur@ilab.sztaki.hu t 412. megbeszélés szerint

Inzelt Péter MTA SZTAKI igazgatója Vállalkozásmenedzsment alapismeretek

279-6184 inzelt@sztaki.hu t 110–112. megbeszélés szerint

IK

Vámos Tibor tudományos tanácsadó Hálózatok, elektronikus adatvédelem

Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Kátai Imre igazgató, egyetemi tanár

381-2201 katai@compalg.inf.elte.hu _ 381-2140 oadri@compalg.inf.elte.hu ikkk.inf.elte.hu A többkomponensû, nyitott technológiai szoftverfejlesztõ környezet és az ehhez kapcsolódó szakemberhálózat létrehozását teszi lehetõvé a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében megalakult ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (ELTE IKKK). Az új informatikai csoportosulás, szakmai konzorcium határozott célja, hogy minõségileg – a mostaninál is – magasabb szintre kerüljön a magyarországi szoftveripar, amely ezzel megerõsítheti külföldi és hazai versenyképességét. Az ennek érdekében kidolgozott projekt keretében az egyetem és a gazdasági, vállalati szektor partnereinek szakemberei – közös munkacsoportokban – hasznosításorientált, célzott alapkutatásokat végeznek, amelyek eredményei a hétköznapokban alkalmazva jelentõs bevételeket hozhatnak a felhasználóknak. Az együttmûködéssel a programban részt vevõk olyan szoftvertermékek készítését teszik lehetõvé, amelyek bázisai lehetnek egy profitorientált termékoktatási vállalkozásnak is. További cél, hogy az ELTE IKKK kutatási eredményeit az üzleti terület mellett az oktatásban is hasznosíthassák. Az új informatikai szervezetben az ELTE Informatikai Karának mintegy háromezer hallgatójából és a csaknem száz doktoranduszából a legtehetségesebbek lehetõséget kapnak arra, hogy az ELTE IKKK kutató-fejlesztõ munkájában részt vegyenek. Ezzel nemcsak elméleti ismereteiket gyarapíthatják, hanem további gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek.

249


Komputeralgebra Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Lakatos László tanszékvezetõ,

381-2135, 372-2500/8035 habil. egyetemi docens _ 381-2136

8446 imrenyik@compalg.inf.elte.hu lakatos@compalg.inf.elte.hu

A tanszék oktatói

IK

Iványi Antal egyetemi tanár Osztott rendszerek Párhuzamos rendszerek

8189 tony@inf.elte.hu t 2.205

Járai Antal egyetemi tanár Bevezetés a matematikába RISC Számítógépes számelmélet

8116 ajarai@moon.inf.elte.hu t 2.210

Kátai Imre egyetemi tanár

8116 katai@compalg.inf.elte.hu Komputeralgebra t 2.210 Algebrai geometria Kaotikus dinamikus rendszerek és fraktálgeometria Szeidl László egyetemi tanár Szimulációs módszerek Bui Minh Phong egyetemi docens Bevezetés a matematikába

8035 sze5857@ella.hu t 2.711/b megbeszélés szerint

8445 bui@compalg.inf.elte.hu t 2.203

Farkas Gábor egyetemi docens Számrendszerek Bevezetés a matematikába

8192 farkasg@compalg.inf.elte.hu t 2.209

Fülöp Ágnes egyetemi docens Bevezetés a matematikába

8446 fülöp@ludens.elte.hu t 2.208

Gonda János habil. egyetemi docens Algebrai kódoláselmélet Rejtjelezés Bevezetés a matematikába Véges testek

8448 andog@compalg.inf.elte.hu t 2.206

Kovács Attila egyetemi docens Szimbolikus algebrai rendszerek Bevezetés a matematikába

8449 attila@compalg.inf.elte.hu t 2.207

250


8446 lakatos@compalg.inf.elte.hu t 2.204

Burcsi Péter adjunktus Bevezetés a matematikába

8451 bupe@compalg.inf.elte.hu t 2.208

Ligeti Péter adjunktus Diszkrét matematika

8667 t 2.711

Czirbusz Sándor tanársegéd Bevezetés a matematikába Komputeralgebra Diszkrét matematika

8667 t 2.711

Kovácsvölgyi István László tanársegéd Matematika

8035, 301-7152 t 2.709

Tóth Viktória tanársegéd Diszkrét matematika

8448 vikooci@yahoo.com t 2.206

IK

Lakatos László habil. egyetemi docens Szimulációs módszerek Bevezetés a matematikába Sorban állás Készletgazdálkodás Rejtjelezés

Numerikus Analízis Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Simon Péter tanszékvezetõ,

381-2137, 372-2500/8037 egyetemi tanár numanal.inf.elte.hu

8190 simon@ludens.elte.hu

A tanszék oktatói Simon Péter egyetemi tanár Analízis Funkcionálanalízis Fourier-analízis

8190, 381-2290 simon@ludens.elte.hu t 2.310 megbeszélés szerint

Schipp Ferenc egyetemi tanár Analízis Fourier-analízis

8117 schipp@ludens.elte.hu t 2.312 megbeszélés szerint 251


IK

Stoyan Gisbert egyetemi tanár Numerikus analízis Parciális differenciálegyenletek

8455 stoyan@numanal.inf.elte.hu t 2.302 megbeszélés szerint

Weisz Ferenc egyetemi tanár Analízis Fourier-analízis

8458 weisz@numanal.inf.elte.hu t 2.305 megbeszélés szerint

Gáspár Csaba egyetemi tanár (részmunkaidõs oktató)

8646 gasparcs@sze.hu t 2.314 megbeszélés szerint

Fridli Sándor egyetemi docens Analízis Médiaismeretek

8461 fridli@numanal.inf.elte.hu t 2.308 megbeszélés szerint

Gergó Lajos egyetemi docens Numerikus analízis

8457 gergo@numanal.inf.elte.hu t 2.304 megbeszélés szerint

Hegedûs Csaba egyetemi docens Numerikus analízis

8459 hegedus@numanal.inf.elte.hu t 2.306 megbeszélés szerint

Krebsz Anna egyetemi docens Numerikus analízis

8454 krebsz@ludens.elte.hu t 2.301 megbeszélés szerint

László Lajos egyetemi docens Numerikus analízis Lineáris algebra

8460 laszlo@numanal.inf.elte.hu t 2.307 megbeszélés szerint

Pál Jenõ egyetemi docens Analízis

8456 pal@numanal.inf.elte.hu t 2.303 megbeszélés szerint

Szili László egyetemi docens Analízis Differenciálegyenletek

8304 szili@ludens.elte.hu t 2.309 megbeszélés szerint

Kovács Sándor adjunktus Analízis

8456 alex@ludens.elte.hu t 2.303 megbeszélés szerint

Csörgõ István adjunktus Analízis Lineáris algebra

8454 csorgoi@ludens.elte.hu t 2.301 megbeszélés szerint

252


Lóczi Lajos adjunktus Analízis

8463 lloczi@numanal.inf.elte.hu t 2.316/b megbeszélés szerint

Filipp Zoltán tanársegéd Analízis

8463 filipp@numanal.inf.elte.hu t 2.316/b megbeszélés szerint

IK

Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Fóthi Ákos tanszékvezetõ,

381-2319, 372-2500/8219 egyetemi docens pszt.inf.elte.hu

8482 fa@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Kacsuk Péter egyetemi tanár Grid-rendszerek

8133 kacsuk@sztaki.hu t 2.703 megbeszélés szerint

Varga László professor emeritus Szoftvertechnológia Programozási módszertan elmélete Típusmodellek A rendszerprogramok elmélete és gyakorlata Numerikus módszerek

8481 varga@ludens.elte.hu t 2.601 megbeszélés szerint

Fóthi Ákos egyetemi docens Programozási módszertan Formális módszerek a szoftvertechnológiába

8482 fa@inf.elte.hu t 2.602 megbeszélés szerint

Gergorics Tibor egyetemi docens Mesterséges intelligencia alapjai Alkalmazások fejlesztése Programozási módszertan Elemi alkalmazások

8493 gt@inf.elte.hu t 2.611 megbeszélés szerint

253


IK

Istenes Zoltán egyetemi docens Robotika Számítógépek felépítése B módszertan és formális módszerek Mesterséges intelligencia alapjai Több ágensû mobil robot rendszer célorientált vezérlése

8484 istenes@inf.elte.hu t 2.604 megbeszélés szerint

Kozma László habil. egyetemi docens Párhuzamos programozás problémái Formális szemantika Temporális logikák és alkalmazásaik Objektumorientált programozás elméleti és gyakorlati kérdései Programozási módszertan elmélete

8133 kozma@ludens.elte.hu t 2.703 megbeszélés szerint

Langer Tamás c. egyetemi docens Projekt- és vállalatirányítás

8219 langer.tamas@alerant.hu megbeszélés szerint

Sike Sándor egyetemi docens Programozási technológia Bevezetés a programozáshoz Alkalmazások fejlesztése

8493 sike@inf.elte.hu t 2.611 megbeszélés szerint

Szelezsán János egyetemi docens A számítástechnika története Programozási nyelvek Adatbázisok

8496 szelezsan@gdf-ri.hu t 2.618 szelezsan@okk.szamalk.hu megbeszélés szerint

Varga László Zsolt adjunktus Autonóm rendszerek

8219 varga@sztaki.hu megbeszélés szerint

Csizmazia Albert vendégelõadó Programozási környezet Unix operációs rendszer

8496 csa@inf.elte.hu t 2.618 megbeszélés szerint

Sántáné Tóth Edit vendég elõadó Ismeret alapú technológia

8491 santa@ludens.elte.hu t 2.610 megbeszélés szerint

Szabóné Nacsa Rozália mestertanár Alkalmazások fejlesztése Bevezetés a programozáshoz Programozási módszertan

8487 nacsa@inf.elte.hu t 2.606 megbeszélés szerint

Giachetta Roberto gyakornok Programozási technológia Alkalmazások fejlesztése

8496 groberto@inf.elte.hu t 2.818 megbeszélés szerint

254


Keszthelyi Zsolt gyakornok Alkalmazások fejlesztése Programozási technológia

8494 keszthelyi@inf.elte.hu t 2.612 megbeszélés szerint

Borsi Zsolt PHD-hallgató Bevezetés a programozáshoz Programozási környezet

8494 bzsr@inf.elte.hu t 2.612 megbeszélés szerint

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék IK

+ 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Horváth Zoltán tanszékvezetõ,

381-2319, 372-2500/8219 egyetemi tanár _ 381-2185

8485 aszt.inf.elte.hu/~plc; plcportal.inf.elte.hu hz@inf.elte.hu

A tanszék oktatói Horváth Zoltán egyetemi tanár Osztott rendszerek Párhuzamos programozás Számítógépes szövegszedés Funkcionális programozás nyelvi elemei Elosztott funkcionális programok Funkcionális programok helyessége Programozási nyelvek

381-2189; 8485 t 2.605

hz@inf.elte.hu

Csörnyei Zoltán egyetemi docens

8486 csz@inf.elte.hu Fordítóprogramok t 2.607 Típuselmélet Modern elméletek az informatikában Mobil folyamatok elmélete Funkcionális programozási nyelvek implementációja Kozsik Tamás egyetemi docens Programnyelvek (Ada) Párhuzamos programozás alapjai Java programozási nyelv Java-technológiák

8501 kto@elte.hu t 2.705

Nyékyné Gaizler Judit egyetemi docens Programozási módszertan Programozási nyelvek

8483 nyeky@inf.elte.hu t 2.603

255


Pásztorné Varga Katalin habil. egyetemi docens Matematikai logika és alkalmazásai Logikai programozás logikai háttere

8483 pkata@ludens.elte.hu t 2.603

Porkoláb Zoltán egyetemi docens Programozási nyelvek (C++) Haladó C++

8495 gsd@inf.elte.hu t 2.617 h: 15–17; cs: 16–17

Kocsisné Szilágyi Gyöngyi adjunktus Tanulás, bizonytalanság, számok és logikai programozás Logikai alapok a programozáshoz

8497 szilagyi@aszt.inf.elte.hu t 2.620

IK

László Ildikó adjunktus

8305 ildiko@inf.elte.hu Bevezetés a programozásba t 2.616/a Logikai alapozás alkalmazásokhoz Elemi alkalmazások fejlesztése Waveletek és szûrõkészletek alkalmazása a képfeldolgozásban Tejfel Máté adjunktus Logikai alapok a programozáshoz Párhuzamos programozás Párhuzamos folyamatok

8484 matej@inf.elte.hu t 2.604

Hegedûs Hajnalka tudományos segédmunkatárs Elosztott programozás Funkcionális programozás Számítógépes szövegszedés

8501 heha@inf.elte.hu t 2.705

Lövei László tudományos segédmunkatárs Funkcionális programozás Szkriptnyelvek Osztott rendszerek

8497 lovei@inf.elte.hu t 2.620

Dévai Gergely tanársegéd Fordítóprogramok Osztott rendszerek

8306 deva@inf.elte.hu t 2.616/b

Diviánszky Péter tanársegéd Funkcionális programozás Funkcionális nyelvek

8305 divip@aszt.inf.elte.hu t 2.616/a

Kitlei Róbert tanársegéd Fordítóprogramok

8306 kitlei@inf.elte.hu t 2.616/b

256


8497 bonnie@inf.elte.hu t 2.620

Pataki Norbert tanársegéd Programozási nyelvek

8498 patakino@elte.hu t 00-503

Zsók Viktória tanársegéd Párhuzamos funkcionális programozás Párhuzamos programozás Programozási nyelvek Angol szaknyelv

8487 zsv@inf.elte.hu t 2.606

Góbi Attila gyakornok Java Funkcionális programozás

8305 gobi@inf.elte.hu t 2.616/a

IK

Mészáros Mónika tanársegéd Biztonságos komponensek készítése Párhuzamos programozás alapjai

Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A t 7.83

372-2975, 372-2500/6745 _ 372-2951 lazarus.elte.hu

dr. Zentai László tanszékvezetõ, egyetemi tanár

6723 laszlo.zentai@elte.hu

Verebi Sándorné ügyvivõ szakértõ, a Térképtár vezetõje

6719 t 7.76 kati@map.elte.hu

Horváth Ildikó tanácsos

6745 t 7.83 ildi@map.elte.hu

A tanszék oktatói Klinghammer István egyetemi tanár Bevezetés a térképészetbe Tematikus kartográfia Kartográfiatörténet

6701 t 7.80

klinghammer@ludens.elte.hu

Márton Mátyás egyetemi tanár Atlaszkartográfia Nyomdai elõkészítés

6720 t 7.77

matyi@map.elte.hu

257


Közgazdaságtan-üzemszervezés Tengertan térképészszemmel Tematikus térképek a geotudományokban Földgömbök szerkesztése

IK

Zentai László egyetemi tanár Domborzattan Számítógépes kartográfia Internet és térképészet Térképrendszerek Tájfutótérképek

6723 t 7.83

laszlo.zentai@elte.hu

Elek István egyetemi docens Geofizika Geoinformatika Térinformatika

6726 t 7.82

elek@map.elte.hu

Gercsák Gábor egyetemi docens Névrajz Térképészeti földrajz

6789 t 7.80

gercsak@ludens.elte.hu

Györffy János egyetemi docens Térképészeti számítások Vetülettan

6718 t 7.75

terkep1@ludens.elte.hu

Jesús Reyes Nunez egyetemi docens Számítógépes kartográfia Tematikus kartográfia Térképszerkesztés, -tervezés Térinformatika Amerikai õskultúrák térképei Webkartográfia

6721 t 7.78

jesus@ludens.elte.hu

Török Zsolt egyetemi docens Térképismeret Elméleti kartográfia Kartográfiatörténet Térképtörténet Földrajzi felfedezések térképei Gyarmati kartográfia Kartográfiai kommunikáció

6717 t 7.74

zoltorok@ludens.elte.hu

Draskovits Zsuzsa adjunktus Tematikus kartográfia Térképészeti földrajz Térképismeret Vállalkozástan

6703 t 7.84

drasi@map.elte.hu

258


6740 t 7.58

saman@map.elte.hu

Kovács Béla tanársegéd GPS Geoinformációs rendszerek Számítógépes kartográfia Korszerû felmérési módszerek Térképészeti hipermédia UNIX/LINUX

6724 t 7.81

climbela@map.elte.hu

Faragó Imre mérnök tanár Domborzattan Földrajzinév-írás Térképészeti földrajz Térképszerkesztés és -tervezés A Kárpát-térség földrajza

6715 t 7.54

imor@map.elte.hu

Szekerka József mérnök tanár Geodézia Nyomdai elõkészítés Térképrajz és technológia Topográfia

6715 t 7.54

szeki@map.elte.hu

IK

Gede Mátyás tanársegéd Adatbázis-kezelés Térinformatika Vetülettan Webkartográfia

Informatika Doktori Iskola + 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C dr. Demetrovics János, a doktori iskola

372-2500/8199 vezetõje, akadémikus Adminisztráció: Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

372-2500/8199 _ 381-2299 ik_tnkcs@inf.elte.hu

A doktori iskola rövid bemutatása Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a doktori iskola keretében az informatika területén kutató doktoranduszok az alábbi három doktori programban folytatják a tanulmányaikat: 259


IK

• Információs rendszerek; • Numerikus és szimbolikus számítások; • Az informatika alapjai és módszertana. A doktori iskola és ezen belül a doktori programok résztvevõi a doktori iskola vezetõjének irányításával és a doktori iskola tanácsának felügyelete alatt végzik munkájukat. A doktorjelöltek a hároméves képzés alatt a doktori iskolákban meghirdetett elõadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikrõl beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezetõ (témavezetõ) irányítja. A hároméves képzés sikeres befejezésérõl az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen, és megvédje disszertációját. A Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjának feladata, hogy ellássa az Informatika Doktori Iskola adminisztrációs feladatait. Meghirdeti a felvételit a doktoranduszok számára, segít annak lebonyolításában, elvégzi a hallgatók beiratkoztatását, és elvégzi a tanulmányaikkal kapcsolatos adminisztrációt a doktori képzés kezdetétõl a doktori fokozatszerzés lezárásáig.

A doktori iskola oktatói Kátai Imre professor emeritus, akadémikus Varga László professor emeritus, DSc Benczúr András egyetemi tanár, DSc Csabai István egyetemi tanár, DSc Csetverikov Dimitrij egyetemi tanár, DSc Demetrovics János egyetemi tanár, akadémikus Grolmusz Vince egyetemi tanár, DSc Horváth Zoltán egyetemi tanár, PhD Iványi Antal egyetemi tanár, DSc Járai Antal egyetemi tanár, DSc Kampis György egyetemi tanár, DSc Monostori László egyetemi tanár, DSc Rónyai Lajos egyetemi tanár, akadémikus Sárközy András egyetemi tanár, akadémikus Schipp Ferenc egyetemi tanár, DSc Simon Péter egyetemi tanár, DSc Stoyan Gisbert egyetemi tanár, DSc Szeidl László egyetemi tanár, DSc Szirmay-Kalos László egyetemi tanár, DSc Uhrin Béla egyetemi tanár, DSc Vattay Gábor egyetemi tanár, DSc Weisz Ferenc egyetemi tanár, DSc Balásházy Imre egyetemi docens, CSc Bíró Miklós egyetemi docens, PhD Csörnyei Zoltán egyetemi docens, PhD Elek István egyetemi docens, PhD Farkas Gábor egyetemi docens, PhD Fekete István egyetemi docens, PhD Fridli Sándor egyetemi docens, CSc Fülöp Ágnes egyetemi docens, PhD Gergó Lajos egyetemi docens, PhD Gonda János habil. egyetemi docens, CSc Gregorics Tibor egyetemi docens, PhD Gyõrffy János egyetemi docens, CSc

260

Gyurkovics Éva egyetemi docens, CSc Hegedûs Csaba egyetemi docens, CSc Hunyadvári László egyetemi docens, CSc Istenes Zoltán egyetemi docens, PhD Juhász Zoltán egyetemi docens, PhD Király Zoltán egyetemi docens, PhD Kiss Attila egyetemi docens, CSc Kovács Attila egyetemi docens, PhD Kovács Sándor egyetemi docens, PhD Kozma László habil. egyetemi docens, CSc Kozsik Tamás egyetemi docens, PhD Krebsz Anna egyetemi docens, PhD Lakatos László habil. egyetemi docens, CSc László Lajos habil. egyetemi docens, CSc Lukovszki Tamás egyetemi docens, PhD Márkus Tibor egyetemi docens, CSc Miklós Dezsõ egyetemi docens, PhD Nyékyné Gaizler Judit egyetemi docens, PhD Pál Jenõ egyetemi docens, CSc Pap Gáborné egyetemi docens, PhD Pásztorné Varga Katalin egyetemi docens, CSc Porkoláb Zoltán egyetemi docens, PhD Remzsõ Tibor egyetemi docens, CSc Sike Sándor egyetemi docens, PhD Szepesvári Csaba egyetemi docens, PhD Szili László egyetemi docens, CSc Szlávi Péter egyetemi docens, PhD Tõke Pál egyetemi docens, CSc Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens, PhD Vida János egyetemi docens, CSc Zsakó László habil. egyetemi docens, PhD Varga László Zsolt adjunktus, CSc ifj. Benczúr András tudományos fõmunkatárs, PhD Lõrincz András habil. tudományos fõmunkatárs, CSc


Inzelt Péter igazgató, PhD Katona Gyula kutató professzor, akadémikus Stoffa Veronika CSc Várady Tamás DSc Demetrovicsné Lantos Katalin Gerencsér László Mezgár István

IK

Lukács András tudományos fõmunkatárs, CSc Renner Gábor tudományos fõmunkatárs, CSc Váncza József tudományos fõmunkatárs, CSc Vaszil György tudományos fõmunkatárs, PhD Csuhaj-Varjú Erzsébet tudományos tanácsadó, DSc Csink László PhD Érdi Péter PhD

261


IK


Pedagogikum Központ

28 Þ 554–555

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tanító- és Óvóképzõ Kar

265 Þ 555

297 Þ 554

343 Þ 555

263


267 Þ 555

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

274

Általános Gyógypedagógiai Tanszék

278

Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport

Fonetikai és Logopédiai Tanszék

281

Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék

282

Hallássérültek Pedagógiája Tanszék

283

BGGyK

Idegennyelvi Lektorátus

280

284

Kutatásmódszertani Csoport

285

Látássérültek Pedagógiája Tanszék

Pszichopedagógiai Tanszék

Szomatopedagógiai Tanszék

286

287

288

Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék 290 293

290

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Társadalomtudományi Tanszék

295

265


BGGyK


+ 1097 Budapest, Ecseri Ăşt 3. 1476 Budapest 100, Pf. 127.

358-5500 (kĂśzpont) gytf@barczi.elte.hu www.barczi.elte.hu

A gyógypedagógus-kÊpzÊs 1900-ban indult meg Magyarorszågon, az akkor Våcott lÊtesített Gyógypedagógiai TanítókÊpzþben. Az elþzmÊnyek azonban sokkal koråbbi idþre nyúlnak vissza. Speciålisan kÊpzett tanerþszßksÊglet ugyanis 1802-ben jelentkezett Magyarorszågon, amikor Våcott megkezdte mÝkÜdÊsÊt a Siketek Nevelþhåza, akkori hivatalos nevÊn a SiketnÊ måk Våci Kirålyi IntÊzete. Legelsþ gyógypedagógusaink BÊcsben tanultak, az ott 1799 óta mÝkÜdþ siketnÊmåk intÊzetÊben sajåtítottåk el – pålyåzat útjån elnyert ÜsztÜndíj segítsÊgÊvel –az akkor szßksÊgesnek ítÊlt ismereteket, Ês szereztek gyakorlatot a siketek tanítåsa terÊn. KÊsþbb tÜbbfÊle kÊpzÊsi megoldåsra tÜrtÊnt – sikertelen – kísÊrlet. PÊldåul a pozsonyi, a verseczi, a szegedi, a nagykþrÜsi Ês a pesti tanítókÊpezdÊkben indult lelkes próbålkozåsok sem voltak hosszú ÊletÝek. AzÊrt nem voltak ÊletkÊpesek, mert a tanítókÊpzÊs zsúfolt programjåból elþbb-utóbb kiszorultak a speciålis stúdiumok, tovåbbå azÊrt sem, mert a gyakorlati kÊpzÊs megszervezÊse Ês bonyolítåsa elhåríthatatlan technikai Ês financiålis akadålyokba ßtkÜzÜtt. Pedig a speciålis tanerþkÊpzÊs megoldåsa egy idþ utån egyre sßrgetþbbÊ vålt, mert az 1870-es Êvektþl tÜbb (orszågos, vårosi, egyhåzi, magån) iskola/intÊzet (Budapest, 1878, 1890, Temesvår, Arad 1885, Kaposvår 1887, Kolozsvår 1888) nyitotta meg kapuit a siketek szåmåra, Ês mås, hasonlóan speciålis nevelÊst-oktatåst igÊnylþ tanulóknak is lÊtesßltek speciålis intÊzmÊnyek (1825-ben vakoknak, 1875-ben Êrtelmi Ês halmozottan fogyatÊkosoknak, 1891-ben dadogóknak Ês mås beszÊdhibåban szenvedþknek). Valamennyi próbålkozås tapasztalatait Üsszegezve a szakemberek Ês az intÊzmÊnyeket fenntartók egyarånt speciålis kÊpzþtanfolyamok lÊtesítÊsÊben låttåk a megoldåst. Az 1890-es Êvekben speciålis tanerþkÊpzÊs cÊljåból lÊtesített kÊpzþtanfolyamok mindegyike egy-egy speciålis (gyógypedagógiai, akkor emberbaråti) intÊzmÊnytípus oktatåsi feladataira kÊszített fel. KÊpzÊsi programjaikat valamilyen úgynevezett normålpedagógiai (tanítói/tanåri/lelkÊszi) diplomåra, illetve elþkÊpzettsÊgre ÊpítettÊk fel, Ês az adott speciålis szakterßlet anyaintÊzmÊnyei szerveztÊk Ês segítettÊk mÝkÜdtetÊsßket, termÊszetesen ållami kÜltsÊgvetÊsi håttÊrrel. A kßlÜnbÜzþ kÊpzþtanfolyamokon folyó speciålis tanerþkÊpzÊs is rÜvid ÊletÝ volt. A mÝkÜdÊsßket sorra megkezdþ tanfolyamok, úgymint: SiketnÊmåk oktatåsåra kÊpesítþ tanfolyam (Budapest, 1890), SiketnÊmåk tanítóit kÊpzþ tanfolyam (Våc, 1895), Dadogók Ês hebegþk oktatåsåra kÊpesítþ tanfolyam (Budapest, 1896), Vakok tanítóit kÊpzþ tanfolyam (Budapest, 1897), GyengeelmÊjÝek tanítóit kÊpzþ tanfolyam (Budapest, 1897) sorsåt, jÜvþjÊt az 1890-es Êvekben bekÜvetkezþ, a magyar gyógypedagógia tÜrtÊnetÊben jelentþs esemÊnyek tereltÊk új irånyba. A Vallås- Ês KÜzoktatåsßgyi MinisztÊriumban dr. Nåray-Szabó Såndor orvos, ållamtitkår, a szåzadforduló egyik meghatårozó gyógypedagógia-tÜrtÊneti szemÊlyisÊge felismerte a fogyatÊkosok ßgyÊnek elþrevitelÊhez az akkor adott lehetþsÊgeket, hogyan lehet a nÊhåny elszigetelt intÊzmÊnybþl fejlþdþkÊpes, orszågos intÊzmÊnyrendszert kiÊpíteni. ElÊrte, hogy a fogyatÊkos gyermekek oktatåsßgye kivåljon az Emberbaråti ßgyosztålyból, Ês a kezdemÊnyezÊsÊre lÊtesßlt Gyógypedagógiai ßgyosztåly ÊlÊn 1899-ben elindította a kßlÜnålló speciålis tanerþkÊpzþ-tanfolyamok egyesítÊsÊt. 267

BGGyK

A kar rĂśvid tĂśrtĂŠnete


BGGyK

Így jött létre és kezdte meg mûködését 1900-ban Vácott a kétéves Gyógypedagógiai Tanítóképzõ, a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar jogelõdje. A speciális tanerõképzõ-tanfolyamok strukturális egyesítése egyidejûleg új, nemzetközileg egyedülálló gyógypedagógus-képzési koncepciót is jelentett. A gyógypedagógus-képzés Magyarországon 1963-ig úgy nyújtott általános képzést, hogy az országosan mindvégig egyetlen képzõintézményben minden hallgató a mindenkori gyógypedagógiai intézményrendszer különbözõ típusaiban végzendõ valamennyi gyógypedagógiai feladat ellátására képesítetté vált. E több mint hat évtizeden át tartó idõszakban ezzel együtt a képzõintézményben változó intenzitással, de folyamatosan dominánsan érvényesült az a koncepcionális szakmai meggyõzõdés, hogy a népesség specifikus (hallás-, látás-, beszéd-, mozgás-, értelmi stb. fogyatékosok számára specializálódott) magyar gyógypedagógiai intézményrendszerben a különbözõ gyógypedagógiai feladatok egy úgynevezett egységes gyógypedagógiai (gyógyítónevelõi) folyamatban valósulnak meg. A gyógypedagógusnak e folyamat alkotóelemeit (a gyógypedagógiai segítséget igénylõ teljes népességet az okok, a következmények és a gyógypedagógiai nevelõ, fejlesztõ, terápiás kilátások egységében, az épekétõl eltérõ szocializációs feltételeket, a folyamat alapszituációit és e szituációk átfogó cselekvési programjait stb.) integrált egészben is ismernie szükséges, és globális pályaidentifikációval kell rendelkeznie ahhoz, hogy bármely adott esetben a folyamat szervezõje, irányítója, aktív közremûködõje lehessen. Ez az oka annak, hogy ebben az idõszakban, és késõbb, történelmileg is, itthon és külföldön elterjedten nem az általános, hanem az úgynevezett egységes gyógypedagógus-képzés fogalma honosodott meg a köztudatban, és így ismert a hazai és külföldi szakirodalomban is. Az 1980-as évek közepén egy újabb, távlati képzési reformtervezet készült. Ez a képzési koncepció a magyar gyógypedagógus-képzés és az 1973-tól beindult szociálisszervezõ-képzés egész addigi fejlõdéstörténetének, ellentmondásainak és neuralgikus pontjainak elemzése alapján alakult ki. E koncepció szerint a gyógypedagógus-képzés fejlõdését az addig megtett út törésmentes folytatása jelenti. A tervezet szerint a képzést egyetemi szintûvé, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolát – hasonlóan a mûvészeti, a testnevelési, az állatorvosi felsõoktatási intézményekhez – egy középméretû gyógypedagógus-képzõ (szociálisszakember-képzéssel kombinált változatában segítõszakember-képzõ), egyelõre önálló egyetemi rangú fõiskolává, késõbb egyetemmé kell fejleszteni. Az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés gondolata jóval korábban is felmerül. Már a század elsõ évtizedeiben is, amikor a képzés színvonalának emelése érdekében pl. az alapozó képzés tárgyainak (bonctan, élettan, kórtan, fonetika, pszichológia stb.) tanulását egyetemi szinten, egyetemekhez kapcsoltan tervezték. Hasonlóan a tanárképzõ intézetek mintájára, már 1911-ben elkészült a Gyógypedagógiai Középiskolai Tanárképzõ Intézet terve is. Mindez a század elején úgy realizálódott, hogy egyetemi tanárok is részt vettek a gyógypedagógus-képzésben (pl. Ranschburg Pál, Sarbó Artúr ), a 40-es években pedig a hallgatók több tárgyat a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatóival közösen tanultak vagy bölcsészkari és más egyetemi oktatók a fõiskolán megbízott elõadókként tanítottak (pl. Faragó István, Harkai-Schiller Pál, Kardos Lajos, Kiszely György, Lazíczius Gyula, Lénárd Ferenc, Szabó Endre, Szentágothay János, Tettamanti Béla, Zibolen Endre ). Az 1990-es években, a rendszerváltás után a fõiskola a gyógypedagógus- és szociálisszakember-képzésben egyaránt a nemzetközi trendekhez csatlakozott, a nyugat-európai utat választotta.

268


Ez a két szakágra bontott egyszakos, kétszintû (fõiskolai és egyetemi) gyógypedagógusképzésre és a szociálisszervezõ-képzés felfüggesztésével (késõbb megszüntetésével) a fõiskolai szintû általános szociálismunkás-képzésre való áttérést jelentette. A fokozatos fejlesztés, feladat- és funkcióbõvülés miatt a fõiskola elhelyezési körülményei az 1980-as években megromlottak. Mire a Bethlen téri épület udvarára és tetõterének beépítésére elkészültek az önálló könyvtárépület és más szükséges helyiségek mûszaki tervei, a kivitelezésre a rendszerváltás után az egyházakkal való érvényes megállapodások értelmében már nem került sor. Átmenetileg a Damjanich utcai épület belsõ átalakításával és bõvítésével és a Villányi úti konferenciaközpontban egy emelet bérlésével enyhített a fõiskola az elhelyezési gondokon. 2000-ben a Bethlen téri épület visszakerült a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének kezelésébe. A fõiskola új helyre, az Ecseri úti épületbe költözött, ahol elhelyezési gondjai rendezõdtek. Az intézmény új, korszerû könyvtára már ebben az épületben nyílt meg. A magyar felsõoktatási hálózat átalakításáról intézkedõ 1999. évi LII. törvény alapján a fennállásának 100. évfordulóját ünneplõ Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola az integrált Eötvös Loránd Tudományegyetem részévé vált, annak Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karaként. 2009. július 1-tõl az ELTE Szenátusának döntése alapján a kar Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar néven folytatja mûködését.

BGGyK

A kar vezetése Szabó Ákosné dr. dékán, fõiskolai tanár + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 201.

358-5507 _ 348-3186 bggyk@barczi.elte.hu; dekan@barczi.elte.hu dr. Balázs János tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, fõiskolai tanár + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 210.

358-5530, 5502, 5552 _ 348-3180 tudomany@barczi.elte.hu

Fótiné Hoffmann Éva gyakorlati képzési dékánhelyettes, adjunktus + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 204.

358-5518 _ 348-3187 gyakorlat@barczi.elte.hu

dr. Márkus Eszter oktatási dékánhelyettes, fõiskolai docens + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 204.

358-5531 _ 348-3187 oktatas@barczi.elte.hu

269


A Kari Tanács tagjai Balázs János fõiskolai tanár Gereben Ferencné dr. fõiskolai tanár Papp Gabriella fõiskolai tanár Perlusz Andrea fõiskolai tanár Szabó Ákosné dr. fõiskolai tanár Zászkaliczky Péter fõiskolai tanár Csorba János egyetemi docens Hajdani Ilona fõiskolai docens Szücs Marianna fõiskolai docens Takács István fõiskolai docens Svastics Carmen lektorátusvezetõ Gráf Rózsa adjunktus

Szekeres Ágota adjunktus Regényi Enikõ tanársegéd Virányi Anita tanársegéd Borbás Emese HÖK Csányi Hilda HÖK Dunás-Varga Ildikó HÖK Gajág Dóra HÖK Gorzás Judit HÖK Kormányos Anita HÖK Lukács Dominika HÖK Szabó Pál Tamás HÖK Kövesné Gulyás Edit

A kari Hallgatói Önkormányzat BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t fszt. 61.

358-5581 www.hok.barczi.hu h–p: 8–16

Szabó Pál Tamás elnök

06-30-682-6442 elnok@barczihok.elte.hu

06-30-663-7599 kommunikacio@barczihok.elte.hu honlap@barczihok.elte.hu Csabai Orsolya sport- és rendezvényszervezõ 06-30-768-9073 referens sport@barczihok.elte.hu Csányi Hilda gazdasági alelnök

06-20-370-1281 gazdasag@barczihok.elte.hu altalanos@barczihok.elte.hu Dunás-Varga Ildikó szociális alelnök

06-30-663-7571 szocialis@barczihok.elte.hu Gajág Dóra külügyi referens

06-30-663-7572 esélyegyenlõségi referens kulugy@barczihok.elte.hu shst@barczihok.elte.hu Gorzás Judit kollégiumi referens

06-30-466-5190 kollegium@barczihok.elte.hu Kallós Erika kollégiumi diákbizottsági elnök kollegium@barczihok.elte.hu Kormányos Anita HR referens

06-30-663-7578 utanpotlas@barczihok.elte.hu Lukács Dominika tanulmányi alelnök

06-30-663-7577 tanulmanyi@barczihok.elte.hu

Borbás Emese

270

kommunikációs referens


A kar hivatalai Dékáni hivatal + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

 A félfogadás folyamatos.

Dékáni titkárság + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

dr. Cser Erika titkár, adjunktus

358-5508 _ 348-3186 titkar@barczi.elte.hu

A Kar oktatási, gazdasági és humánpolitikai feladatainak ügyintézését az ELTE Pedagogikum Központ illetékes fõosztályán végzik.

Egyéb hivatalok BGGyK

Gyógypedagógiai Továbbképzõ Központ + 1097 Budapest, Ecseri út 3. dr. Cser Erika igazgató, t A ép. fszt. 21. adjunktus

358-5557 _ 358-5558 tovabbkepzo@barczi.elte.hu

Kari könyvtár + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5541 konyvtar@barczi.elte.hu h, k, cs: 10–19; sz, p: 10–16

Bergmann Krisztina kari könyvtárigazgató

358-5538 _ 358-5539 krisztina.bergmann@barczi.elte.hu

Tudományos diákkörök A kar a következõ témákban szervez tudományos diákköröket: • Hallásfogyatékosságok kóroki megoszlása iskoláinkban • Tanulásban akadályozott gyermekek fizikai antropológiai vizsgálata • A Son–Rise-Program szociális curriculuma egy esettanulmány tükré ben • Népi játékok felhasználása a szenzoros integrációs terápiában • Az Intellikey nevû számítógépes fejlesztõeszköz alkalmazhatósága a látásnevelésben • Diszlexiás középiskolások szorongásvizsgálata pszichológiai és grafológiai módszerekkel 271


• Mozgáskorlátozott tanulók orvosi rehabilitációja különös tekintettel az ortopédorvosi beavatkozásokra • Szexuális nevelés • A tanulásban akadályozott gyermekek emlékezetének vizsgálata • Mit (nem) tudunk az epilepsziáról? Tudások és tévhitek a felsõoktatásban tanulók körében • Az evészavar mint társadalmi metafora • Gyógypedagógiai kórtan • Gyógypedagógiai pszichológia • Látássérültek pedagógiája • Logopédia • Szomatopedagógia • Tanulásban akadályozottak pedagógiája • Társadalomtudomány

A diákkörök vezetõi:

BGGyK

dr. Balázs Boglárka dr. Buday József dr. Hajdani Ilona dr. Jászberényi Márta Kovács Krisztina

dr. Pataki László Szabó Ákosné dr. Szanati Dóra Szekeres Ágota Vargáné Molnár Márta

A kar egyéb egységei Hallgatói Drogprevenciós és Tanácsadó Központ + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t fszt. 4.

358-5535 kvtlab@barczi.elte.hu www.barczi.elte.hu/dptk/ k: 8–12; sz: 8–12, 16–20; p: 14–18 Illyés Sándor Kutató Laboratórium + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 114.

358-5534; 5535 _ 358-5515 kutlab@barczi.elte.hu h–p: 8–14 Gyógypedagógia Történeti Gyûjtemény + 1097 Budapest, Ecseri út 3. Pákozdiné Kenderessy Katalin

358-5598 vezetõ muzeum@barczi.elte.hu

272


Kiadásszervezés + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 60.

358-5562

Durmits Ildikó munkatárs ildiko.durmits@barczi.elte.hu

Speciális Szükségletû Hallgatók Segítõ Testülete

Kovács Krisztina koordinátor L tanácsadás látássérült hallgatóknak + Ecseri út 3. t A ép. fszt. 6.

358-5579 kkovacs@barczi.elte.hu

Perlusz Andrea oktató L tanácsadás hallássérült hallgatóknak + Damjanich u. 41–43. t C ép. 109.

461-3700, 461-3737 perlusz@barczi.elte.hu

Prónay Beáta oktató L tanácsadás látássérült hallgatóknak + Damjanich u. 41–43. t C ép. 209.

461-3775 pronay@barczi.elte.hu

Gajág Dóra hallgató L speciális szükségletû hallgatók képviselete + HÖK-iroda

06-30-663-7572 kulugy@barczihok.elte.hu

Sósné Pintye Mária oktató Sot Ferenc könyvtáros L tanácsadás diszlexiás, beszédsérült hallgatóknak L könyvtári tanácsadás + Ecseri út 3. + Ecseri út 3. t A ép. 20. t C ép. 6/c

358-5566

358-5539 pintye.maria@gmail.com sot@barczi.elte.hu Karunkon a fogyatékos hallgatók ügyeit a Speciális Szükségletû Hallgatók Segítõ Testülete (továbbiakban SHST) végzi. Az SHST tagjai olyan oktatók, akik valamelyik fogyatékossági területnek megfelelõ gyógypedagógus szakemberek, így az érintett hallgatók közvetlenül fordulhatnak hozzájuk. Az SHST vezetését az intézmény fogyatékosügyi koordinátora és a testület elnöke közösen végzik. Az SHST munkáját a 2003-ban elfogadott szervezeti és mûködési szabályzat rögzíti. A speciális szükségletû hallgatókat megilletõ jogok is ebben a szabályzatban találhatók. Speciális szükségletû hallgató lehet látássérült, mozgássérült, hallássérült, hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarban szenvedõ (ide tartozik a diszlexia, diszgráfia is), valamint súlyos, illetve krónikus megbetegedésben szenvedõ egyén, amennyiben betegsége a tanulmányai elvégzését nehezíti. 273

BGGyK

Fótiné Hoffmann Éva oktató L tanácsadás mozgássérült hallgatóknak + Ecseri út 3. t A ép. 204.

358-5518 gyakorlat@barczi.elte.hu


BGGyK

Testületünk sokféle módon igyekszik segíteni az érintett hallgatóknak. A szolgáltatások ingyenesek. A hallgató bármilyen tanulással vagy életvezetési nehézséggel kapcsolatban bátran fordulhat az SHST koordinátorához, elnökéhez, vagy bármelyik tagjához az általuk megadott fogadóórában. A fogadóórák idõpontját szeptember végéig elérhetõvé tesszük a kar honlapján. A személyi segítõ általában karunk hallgatója, aki a fogyatékos hallgató tanulmányait és ezzel kapcsolatos ügyeit intézi megbízási díj ellenében. A fogyatékos hallgatók tanulmányainak támogatására sokféle eszközzel rendelkezünk, melyeket igény esetén kölcsönzünk az arra rászoruló, speciális szükségletû hallgatóknak. Speciális eszközeink közül néhány példa: hordozható számítógépek JAWS programmal; speciális jegyzetelõkészülékek angolul tudó vak hallgatók számára; adó-vevõ berendezés hallássérült hallgatók számára, nagyítók, távcsövek gyengénlátó diákok számára, digitális diktafonok. A kutatásmódszertan elsajátítását segíti, hogy karunk látássérült programozó oktatója egyéni vagy kiscsoportos számítástechnikai képzésben részesíti azon hallgatókat, akik korábban nem tanulták meg a számítógép kezelését, a speciális programok használatát. Karunk Ecseri úti épülete mind a mozgás-, mind a látássérült hallgatók számára akadálymentesen hozzáférhetõ. A Hallgatói Önkormányzat elvállalta a speciális szükségletû hallgatók fénymásolási igényeinek a kielégítését, amely szolgáltatás számukra ingyenes. Az elõadók által használt fóliákat a hallgató kérésre megkapja az elõadótól, az elõadásokat pedig kazettán rögzítheti. Tanáraink egy speciális domborítógéppel tapinthatóvá tehetik az ábrákat, grafikonokat. A súlyos fokban hallássérült diák jelnyelvi tolmács segítségét is igénybe veheti. Könyvtárunk külön pályázatokból nyert támogatás révén kialakított egy speciális számítógépes munkaállomást látássérültek számára (beszélõrendszer; Braille-nyomtató; képernyõnagyító program), valamint olvasótermi használatra beszerzett egy korszerû, színes olvasótévét.

Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet + 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

461-3700 gyopszi@barczi.elte.hu

Gereben Ferencné dr. intézetvezetõ, fõiskolai tanár

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu

Illyés Sándor Kutatólaboratórium + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5500

Tóth Györgyi adminisztráció

461-3764 _ 461-3721 gyopszi@barczi.elte.hu

Torontáli Nóra adminisztráció

358-5535 kutlab@barczi.elte.hu

274


A Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Tanszék és a Gyógypedagógiai Vizsgáló és Tanácsadó Intézet integrációját követõen 1981. szeptember 1-jén, a mûvelõdési miniszter 15932/1981. sz. rendelete alapján kezdte meg mûködését. Az integráció után jó feltételekkel, új szervezeti keretben folytatódott az oktató, tudományos és vizsgáló-tanácsadó munka, amelynek hagyományai a jogelõd fõiskola egyik legrégibb szervezeti egységében különbözõ elnevezések alatt mûködõ pszichológiai részlegben (Kór- és Gyógytani Laboratórium, Lélektani Laboratórium, Lélektani Tanszék, Defektológiai Osztályok) Ranschburg Pál (1902–1926) és Szondi Lipót (1926–1940) munkásságáig nyúlnak vissza. A kar jelenleg egyetlen tanszéki jogállású intézete megalakulása óta többszörös átalakuláson ment keresztül. 1998. június 1-jével a jogelõd fõiskola szervezetén belül létesített többfunkciós közoktatási egység (Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény) megalakulásával a Vizsgáló és Tanácsadó részleg sokéves, szakmailag elismert közoktatási és felsõoktatási szolgáltatást biztosító tevékenysége megváltozott. A gyógypedagógus-hallgatók számára pszichodiagnosztikai gyakorlatok biztosítása és a képzésben elõírt feladatok ellátása az intézet oktatási kötelezettségeként él tovább, de a két szervezeti egység szakmai együttmûködésében valósul meg. A hallgatók pszichodiagnosztikai felkészülését a tesztotéka állományában levõ teljesítmény- és személyiségvizsgáló tesztek széles köre segíti. A gyógypedagógusok pszichológiai képzésének sokoldalúsága részben a gyógypedagógiatudomány multidiszciplinaritásában, részben az intézményi hagyományokban gyökerezik. Figyelembe kell venni továbbá azt a tényt, hogy a segítõ szakemberek képzése nem nélkülözheti a pszichológia tudományának sokszínû, szerteágazó ismeretrendszerét, amely a hallgatók számára késõbbi munkájukban jól hasznosítható tudásanyagot nyújt és szemléletet formál. Az intézet a gyógypedagógus-képzésben mintegy 50 tanegység és a 7-féle szakirányhoz kötött pszichodiagnosztika-gyakorlat oktatási feladatait látja el a nappali és esti/levelezõ fõiskolai, egyetemi és BA-szintû gyógypedagógus-képzésben. Mindezek a szakirányú továbbképzési szakokon és az akkreditált pedagógus-továbbképzésekben folyó oktatási feladatokkal egészülnek ki. Az intézetben gondozott tanegységek az alábbi rendszert alkotják: • a gyógypedagógiai munkát általánosan alapozó pszichológiai tanegységek, • szakpszichológiai és szak-pszichodiagnosztikai tanegységek, • képesség- és személyiségfejlesztõ tanegységek, • gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai gyakorlatok, • az egyetemi szintû Gyógypedagógia szak tanegységei. Az intézet különbözõ pályázatos kutatások keretében az egyes népességcsoportok körében végzett, fõként kognitív fejlõdéspszichológiai, pszicholingvisztikai, illetve személyiségpszichológiai irányultságú, alkalmazott kutatásokat folytat. Közöttük hangsúlyos szerepet kap a különféle pszichodiagnosztikai eljárások adaptálása, különös tekintettel a tanulási képességzavarok differenciáldignosztikájára, neuropszichológiai módszerek alkalmazására a fogyatékosságok és fejlõdési zavarok vizsgálatában, továbbá a súlyosan halmozottan sérültek szociális adaptációját segítõ újfajta pszichológiai eljárások kutatása. Az intézet belsõ tagozódásának részeként mûködõ, Illyés Sándor nevét viselõ Kutató Laboratórium fõ feladata korábban a tudományos munka szervezése, koordinálása és a laboratórium konkrét kutatási terveinek megvalósítása volt a fogyatékosság problémájával összefüggõ kísérleti pszichológiai kutatások és a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának területén. Az elmúlt 275

BGGyK

Az intézet bemutatása


évtized gyakorlatának megfelelõen feladatait helyileg különállóan, az Ecseri út 3. szám alatt végzi, hangsúlyosan megtartva a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának irányultságát. Ez a kutatási profil a nyelvi zavarok kutatásának témájával egészült ki. Az intézet aktívan közremûködik a gyógypedagógus-képzõ felsõoktatás átalakulására irányuló felsõoktatás-fejlesztési tevékenységben, hangsúlyosan az MA-szintû Gyógypedagógia szak terapeuta szakirány programjának kimunkálásában.

Az intézet oktatói

BGGyK

Gereben Ferencné fõiskolai tanár A beszéd pszichológiája Beszédfogyatékosok pszichológiája és pszichodiagnosztikája Tanulási zavarok, részképességzavarok Frostig-terápia Klinikai gyógypedagógia

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 311. telefonos egyeztetés alapján

Billédi Katalin fõiskolai docens Bevezetés a pszichológiába Fejlõdés- és neveléslélektan Személyiség- és szociálpszichológia Kommunikációs képességek fejlesztése Empátiás képességek fejlesztése Vezetéslélektan A tanácsadói munka

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 307. telefonos egyeztetés alapján

Fodorné Földi Rita fõiskolai docens Pszichomotoros fejlesztés Hiperaktivitás Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3754 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 410. telefonos egyeztetés alapján

Garai Dóra fõiskolai docens Fejlõdés- és neveléslélektan Személyiség- és szociálpszichológia Rehabilitációs konzultáció Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3769 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 317. telefonos egyeztetés alapján

Prónay Beáta fõiskolai docens Látássérültek pszichológiája és pszichodiagnosztikája Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3774 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 209. telefonos egyeztetés alapján

Csákvári Judit fõiskolai adjunktus Fejlõdés- és neveléslélektan Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Ismeretek az értelmi és tanulásban akadályozottak pszichológiájából

461-3759 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 306. telefonos egyeztetés alapján

276


Módné Hollós Mária fõiskolai adjunktus Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Inadaptált gyermekek pszichológiája és pszichodiagnosztikája Önismeret mozgással Tanulási zavarok komplex terápiája Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3777 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 407. telefonos egyeztetés alapján

Nagyné Réz Ilona fõiskolai adjunktus Mozgáskorlátozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája Téri tájékozódás fejlesztése Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3772 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 207. telefonos egyeztetés alapján

Mészáros Andrea fõiskolai tanársegéd Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Ismeretek az értelmileg és tanulásban akadályozottak pszichológiájából A fejlesztésdiagnosztika elvi kérdései Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 316. telefonos egyeztetés alapján

Mohai Katalin fõiskolai tanársegéd Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika Tanulási zavarok, részképességzavarok Beszédészlelés fejlesztése Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. telefonos egyeztetés alapján

Reményi Tamás fõiskolai tanársegéd Szenzoros integrációs terápia I. Szenzoros integrációs terápia II. Tanulási zavarok, részképességzavarok

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 410. telefonos egyeztetés alapján

Gerevich József habil. tudományos fõmunkatárs Addiktológia

358-5534 jozsef.gerevich@barczi.elte.hu t Ecseri út A ép. 114. telefonos egyeztetés alapján

Marton Klára habil. tudományos fõmunkatárs 358-5534 kutlab@barczi.elte.hu Kognitív pszichológia t Ecseri út A ép. 114. telefonos egyeztetés alapján Farkas Lajos tudományos munkatárs Kognitív személyiségfejlesztõ terápiák

358-5536 lajos@barczi.elte.hu t Ecseri út A ép. 114. telefonos egyeztetés alapján 277

BGGyK

Terápiás kapcsolatok pszichológiája Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika mûhelymunka Pszichodiagnosztika gyakorlat


Külsõ óraadók Lányiné Engelmayer Ágnes ny. fõiskolai tanár Felnõttkorú akadályozott emberek életvezetésének segítése

461-3765 lanyine@freemail.hu t C ép. 313. telefonos egyeztetés alapján

Torda Ágnes ny. fõiskolai docens Minõségbiztosítás az oktatásban Játékpszichológia

06-20-953-4789 torda@chello.hu t Ecseri út A ép. 121/a telefonos egyeztetés alapján

Jászberényi Márta ny. adjunktus

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu Tanulásban akadályozottak pszichológiája t C ép. 405. és pszichodiagnosztikája telefonos egyeztetés alapján Pszichodiagnosztika gyakorlat Kálmán Zsófia A fogyatékosság mint komplex jelenség, társadalmi és egyéni vetületek

461-3764 info@bliss.org.hu telefonos egyeztetés alapján

BGGyK

Pajor András gyógypedagógus-pszichológus 461-3760 gyopszi@barczi.elte.hu Gyógypedagógiai pszichológia t C ép. 308. Inadaptált gyermekek pszichológiája telefonos egyeztetés alapján és pszichodiagnosztikája Relaxáció Ringhofer Jánosné gyógypedagógus Pszichodiagnosztika gyakorlat

461-3764 gyopszi@barczi.elte.hu t C ép. 406. telefonos egyeztetés alapján

Általános Gyógypedagógiai Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5590 altgyp@barczi.elte.hu

dr. Zászkaliczky Péter tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

358-5596 czky@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Deszpot Gabriella fõiskolai docens

358-5592 deszpot@barczi.elte.hu Vizuális kifejezés és képességfejlesztés t B ép. 201/a Képi kifejezés technikái sz: 14.30–15.30 Mozgóképkultúra és médiaismeret alapjai Alkotás-elemzés a vizuális képességfejlesztésben 278


358-5596 czky@barczi.elte.hu t B ép. 101/c k: 11–13

Schiffer Csilla adjunktus

358-5595 csilla.schiffer@barczi.elte.hu Integrált gyógypedagógia-történet t B ép. 201/c A gyógypedagógia neveléselméleti háttere h: 13–15 A gyógypedagógia nevelésfilozófiai alapjai Bevezetés az összehasonlító gyógypedagógiába Inkluzív nevelés Urbán Károlyné adjunktus Zene és terápia Ritmus és zeneterápia Zenehallgatás és zenemûismeret Zenei alkotás és képességfejlesztés

358-5593 urban@barczi.elte.hu t B ép. 201/b k: 12–13.30

Czékus Jób tanársegéd Gyermekzene Zenei alkotás és képességfejlesztés Zenei technikák (furulya, gyermekzene) Zene és terápia

358-5593 jobgeza@freemail.hu t B ép. 201/b k: 13–13.30 sz: 12–13

Kerekes Valéria tanársegéd A gyógypedagógia neveléselméleti háttere Neveléselméleti és didaktikai alapok A gyermekirodalom szerepe a személyiségfejlõdésben Meseterápia A kisgyermekkor pedagógiája

358-5595 kerekeske@yahoo.com valeria.kerekes@barczi.elte.hu t B ép. 201/b h: 13–15

Marton Eszter tanársegéd

358-5595 A szülõk és az iskola kapcsolata az ikluzív eszter.marton@barczi.elte.hu nevelés megvalósulása során t B ép. 201/c Pedagógia I–II. Neveléselméleti és didaktikai alapok

279

BGGyK

Zászkaliczky Péter fõiskolai tanár Gyógypedagógiai preambulum A gyógypedagógia modern elméletei Értékek és emberképek a gyógypedagógiában Bevezetés a gyógypedagógia német nyelvû szakirodalmába Antropológiai és etikai modellek a gyógypedagógiában A fogyatékosság megjelenése a szépirodalomban Anthropologische und ethische Fragestellungen der Heilpädagogik


Novák Géza Máté tanársegéd Dráma és színi nevelés Dramatikus technikák Neveléselméleti problémák elemzése Drámapedagógia, drámaterápia Betekintés a drámapedagógiába Dráma a nevelésben

358-5591 mate.geza.novak@gmail.com t B ép. 101/a megbeszélés szerint

Tamás Katalin tanársegéd Vizuális mûvészeti pedagógiai terápia Vizuális kifejezés és képességfejlesztés Bevezetés a vizuális terápiákba Képi kifejezés és feszültségoldás

358-5592 tamas.katalin@barczi.elte.hu t B ép. 201/a

BGGyK

Verdes Tamás tanársegéd

358-5591 Integrált gyógypedagógia-történet verdestamas@yahoo.de A gyógypedagógia neveléselméleti háttere t B ép. 101/a A gyógypedagógia nevelésfilozófiai alapjai cs: 9.30–11 Alternatív pedagógiák Holokauszt – visszaemlékezések, történeti olvasatok Kutatószeminárium: cselekvõképtelen személyek társadalmi státusa az ezredforduló Magyarországán Kutatószeminárium: az értelmi fogyatékosság hazai társadalomtörténete 1945-tõl napjainkig Mozgás- és táncterápiás sajátélmény a súlyos, halmozott fogyatékosság kapcsán

Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5554

dr. Könczei György DSc, csoportvezetõ, egyetemi tanár

358-5537 konczei@disabilityknowledge.org

A kutatócsoport oktatói Könczei György egyetemi tanár Magyar és európai szociális jog A fogyatékosság mint társadalmi jelenség Látás, avagy a fogyatékosság filmnyelvi megjelenítése

280

358-5537 konczei@disabilityknowledge.org t A ép. 111. sz: 14–16


Keszi Roland PhD, adjunktus

358-5554 Szervezetszociológia kesziroland@gmail.com Társadalomtudományi módszerek t A ép. 116. a gyakorlatban sz: 12–13 (bejelentkezés alapján) Megváltozott munkaképességû munkavállalók a magyar munkaerõpiacon Hernádi Ilona tanársegéd

358-5554 A nõk társadalmi helyzete Magyarországon t A ép. 116. Mûvészet – test – valóság sz: 13–14

ilonahernadi@yahoo.com

Fonetikai és Logopédiai Tanszék dr. Lajos Péter tanszékvezetõ, habil. fõiskolai tanár

358-5559 lajos.peter@barczi.elte.hu

BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 37.

358-5559

A tanszék oktatói Lajos Péter habil. fõiskolai tanár Dadogás óvodás- és kisiskolás korban Felnõttkori dadogás Szimptomatikus beszédhibák Logopédiai tanácsadás Hadarás Ismeretek a logopédiai kórképek körébõl

358-5559 lajos.peter@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

Vassné Kovács Emõke ny. fõiskolai tanár Kóros nyelés Ismeretek a logopédiai kórképekbõl Logopédiai alapismeretek Esetismertetõ szeminárium

358-5560 e-kovacs@freemail.hu megbeszélés szerint

Fehérné Kovács Zsuzsa fõiskolai docens Orrhangzós beszéd Gyermekkori nyelvfejlõdési zavarok Beszédtechnika-módszertan Gyermeknyelv Logopédiai diagnosztika A logopédiai terápiás munka módszertana Dadogás óvodás- és kisiskolás korban Beszédtechnika

358-5560 fzsuzsa@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

281


BGGyK

Bánréti Zoltán tudományos fõmunkatárs Neurolingvisztikai alapismeretek

321-4830/117 megbeszélés szerint

Lõrik József adjunktus Bevezetés a logopédiába Pszicholingvisztika Enyhe fokú hallássérültek fejlesztése Logopédiai diagnosztika Olvasási elmaradás – nyelvi fejlettség Hangtan

358-5555 lorikfpeteny@t-online.hu megbeszélés szerint p: 13.30–14.30

Kas Bence tanársegéd Kommunikáció Az afázia diagnosztikája és terápiája Afázia neuropszichológiája Magyar nyelv Ismeretek a logopédiai kórképekbõl Nyelvfejlõdés Diszlexia alapismeretek

358-5555 benkas@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

Örley Zita tanársegéd Beszédtechnika Kommunikáció

358-5556 zita.orley@barczi.elte.hu megbeszélés szerint

Sósné Pintye Mária gyakornok Képességfejlesztõ alapozás a logopédiában Pöszeség Diszlexia

358-5556 pintye.maria@gmail.com megbeszélés szerint

Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5542

dr. Csorba János tanszékvezetõ, egyetemi docens

358-5542 janos.csorba@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Csorba János egyetemi docens Gyermekpszichiátria Pszichoterápiás módszerek gyermekés serdülõpszichiátriai zavarokban 282

358-5542 janos.csorba@barczi.elte.hu t A ép. 41/a h: 10–14


Buday József fõiskolai tanár Funkcionális anatómia Fejlõdéstan Értelmi sérülések kórtana Humánbiológia

358-5897 t A ép. 13. k: 8–16

buday@barczi.elte.hu

Pataki László fõiskolai tanár Beszédhibák kórtana Hallássérülések anatómiája

358-5736 t A ép. 15. h: 10–18

lpataki@barczi.elte.hu

Kern Ágnes adjunktus Elsõsegélynyújtás Gyógypedagógiai iskola-egészségtan

358-5584 agnes.kern@barczi.elte.hu t A ép. 14. k: 9–13

Hallássérültek Pedagógiája Tanszék dr. Perlusz Andrea tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

3578, 3617 hallasped@barczi.elte.hu perlusz@barczi.elte.hu

BGGyK

+ 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43. t C ép. 117.

461-3700 _ 461-3786

A tanszék oktatói Csányi Yvonne fõiskolai tanár

3585 Az integráció és a differenciáló-pedagógia összefüggései Korszerû kutatási eredmények a hallássérültek terápiás ellátásában Az integrált oktatás–nevelés nemzetközi és hazai háttere

yvonne@barczi.elte.hu

Perlusz Andrea fõiskolai tanár

3617 Hallássérültek integrált fejlesztése I–III. Hallássérültek rehabilitációja Az integrált oktatás-nevelés alapjai Integrált nevelés-inkluzív iskola Integrált gyakorlat hallássérülteknél Hallássérülteknél alkalmazható legújabb diagnosztikai, terápiás és tanulásszervezési eljárások Sajátos szükségletû diákok oktatásának módszertana a közép- és felsõoktatásban

perlusz@barczi.elte.hu

283


Zsoldos Márta fõiskolai tanár

3561, 3578 Hallássérültek pszichológiája, zsoldos.marta@barczi.elte.hu pszichodiagnosztikája Hallássérültek neurogén tanulási zavarai I–II. Tanulási zavarok, részképesség-zavarok A képességfejlõdés pszichológiai alapjai Vezetett kutatási szeminárium Tanulási zavarok – esetmegbeszélés Keresztessy Éva adjunktus

3616 Pedoaudiológia keva@barczi.elte.hu Hallássérültek neurogén tanulási zavara I–II. Hallásjavító mûtétek hatása a gyógypedagógiai fejlesztõ munkára Gyermekkori audiológiai vizsgálatok Számítógépes beszédfejlesztõ programok Affolter-féle fejlesztõ módszer hallássérülteknél Bevezetés a hallássérültek gyógypedagógiájába Neurogén tanulási zavar gyakorlati kérdései

BGGyK

Bodorné Németh Tünde tanársegéd

3617 Beszéd-nyelv fejlesztés módszerei I–III. nemeth.tunde@barczi.elte.hu Tantárgypedagógia és diákotthoni nevelés fejesg@index.hu Hallássérültek kiejtéstanítása Szakpedagógiai gyakorlat Bevezetés a hallássérültek gyógypedagógiájába Ismeretek a hallássérültek pedagógiája szakkörébõl Fejes Gabriella gyakornok

3585, 3578 Hallássérültek korai fejlesztése I–II. fejesg@barczi.elte.hu Bevezetés a hallássérültek gyógypedagógiájába Pedagógiai gyakorlat Hallássérültek korai fejlesztése gyakorlat

Idegennyelvi Lektorátus + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 49.

358-5500/5520

284

Svastics Carmen mb. lektorátusvezetõ, nyelvtanár lektoratus@barczi.elte.hu


A lektorátus oktatói

5520 svastics.carmen@barczi.elte.hu t A ép. 49/f

Farkas Ildikó nyelvtanár

4527 farkas.ildiko@barczi.elte.hu t A ép. 49/c

Craymer, James lektor

4525 james.craymer@barczi.elte.hu t A ép. 49/d

Dawson, Robert lektor

4525 robert.dawson@barczi.elte.hu t A ép. 49/d

Bereznai, Anja lektor

4527 bereznai.anja@barczi.elte.hu t A ép. 49/c

BGGyK

Svastics Carmen nyelvtanár

Kutatásmódszertani Csoport + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5548

dr. Balázs János csoportvezetõ, fõiskolai tanár

5552 janos.balazs@barczi.elte.hu

A csoport munkatársai Balázs János fõiskolai tanár Értékelméletek Kutatásmódszertan Társadalompolitika

5552 janos.balazs@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 58. k, cs: 14–15

Cser Erika tudományos munkatárs

5553 erika.cser@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 57.

Kaló Róbert PhD-hallgató Kutatásmódszertan

5553 robert.kalo@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 57. k, sz: 11–12

285


Bábel László számítástechnikai programozó 5731 babel.laszlo@barczi.elte.hu Látássérültek információszerzési t A ép. fszt. 49/a technológiái sz: 14–15 Nádor László informatikai fejlesztõmérnök

5543 nador.laszlo@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 54.

Oláh Zsolt rendszergazda

5544 olah.zsolt@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 54.

Szaffner Gyula médiatechnikus Médiaismeretek

5546 gyula.szaffner@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 59.

Látássérültek Pedagógiája Tanszék BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. fszt. 7.

358-5576 latasped@barczi.elte.hu

dr. Gadó Márta tanszékvezetõ, fõiskolai docens

358-4530 _ 358-5530 gadom@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Gadó Márta fõiskolai docens

4530 gadom@barczi.elte.hu Funkcionális látásvizsgálat t A ép. fszt. 7/b. Látásstimuláció h: 10–12 Látássérült személyek rehabilitációja: tájékozódás- és közlekedéstanítás, mindennapos tevékenységek és látástréning Kovács Krisztina adjunktus

5530 kkovacs@barczi.elte.hu Környezeti adaptáció alapjai t A ép. fszt. 5. Látássérültek inkluzív nevelése és oktatása h: 10–12 Látássérültek korai, óvodai és gyermekkori nevelése és fejlesztése Látássérült és értelmi fogyatékos személyek fejlesztésének elmélete Látássérültek korai felismerése és fejlesztése Vizuális-auditív és taktilis-auditív típusú tanulás-tanítás elmélete Tanulási tanácsadás Alternatív vizuális technikák 286


Pajor Emese tanársegéd

5530 pajor.emese@barczi.elte.hu Bevezetés a látássérültek pedagógiájába t A ép. fszt. 5. Vizuális-auditív és taktilis-auditív típusú h: 10–12 tanulás-tanítás elmélete Szakmódszertan I. Taktilis-auditív típusú tanulás-tanítás elmélete Számítógépes fejlesztõtechnikák Ismeretek a látássérültek pedagógiája körébõl Szakpedagógiai gyakorlat 1., 2., 3. Terepgyakorlat

Pszichopedagógiai Tanszék dr. Volentics Anna tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

5585 volentics@barczi.elte.hu

BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5585 _ 348-3181

A tanszék oktatói Volentics Anna fõiskolai tanár Szociálpedagógia Kriminálpedagógia Esetkezelési technikák Szociális képességek fejlesztése

5585 volentics@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 25/a tanszéki hirdetõtáblán

Zám Mária fõiskolai tanár Ismeretek a szociálpolitika és szociális munka körébõl Önismeret-fejlesztõ technikák Pszichodramatikus elemek alkalmazása Tánc- és mozgásterápia Interkulturális kommunikáció

4533 zam.maria@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 23. tanszéki hirdetõtáblán

Takács István fõiskolai docens Pszichopedagógiai fejlesztés-oktatás Didaktikus játékok Romológia Szenvedélybetegségek megelõzése és kezelése Esetkezelési technikák

4534 takacs@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 24. tanszéki hirdetõtáblán

287


Eigner Bernadett adjunktus Szakterületi terápiák Integratív játékterápia Nevelési tanácsadás Óvódai-iskolai integráció Bevezetés a pszichopedagógiába Esetkezelési technikák

4534 eigner.bernadett@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 24. tanszéki hirdetõtáblán

Gráf Rózsa adjunktus Szakterületi terápiák Kórház-pedagógia Esetkezelési technikák Megelõzés és korai fejlesztés Tanulási zavarok diagnosztizálása a pszichopedagógia területén

4533 rozsa.graf@barczi.elte.hu t A ép. fszt. 23. tanszéki hirdetõtáblán

BGGyK

Szomatopedagógiai Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. I. em. 119/c

358-5576

Fótiné Hoffmann Éva megbízott tanszékvezetõ, adjunktus t A ép. II. em. 204/a

358-5518, 358-5576 hoffmann.eva@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói Kullmann Lajos egyetemi tanár

358-5532 Komplex szomatopedagógiai rehabilitáció lajos.kullmann@barczi.elte.hu A mozgás élettana és idegértana t A ép. II. em. 206. Kiegészítõ mozgásszervi funkcionális anatómia Mozgásszervi károsodások kórtana Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Márkus Eszter fõiskolai docens Halmozottan mozgáskorlátozottak szomatopedagógiája és fejlesztõ iskolai oktatása Szomatopedagógia az egészségügyi és szociális ellátásban Komplex szomatopedagógiai rehabilitáció Bázisterápiák – alapozó tréning 288

358-4532, 358-5531 eszter.markus@barczi.elte.hu oktatas@barczi.elte.hu t A ép. II. em. 204/b k, cs: 10–12


Mozgástani alapismeretek Súlyosan, halmozottan sérült személyek nevelésének elmélete Ergoterápia – foglalkoztató terápia Szomatopedagógia a felnõtt ellátásban Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Képesítési követelmények a gyógypedagógusképzõ felsõoktatásban Pedagógiai gyakorlat 4.

358-5518, 358-5576 gyakorlat@barczi.elte.hu t A ép. I. em. 119/c sz: 12–13.30

Tóthné Kälbli Katalin adjunktus Zenés kondicionáló mozgásprogramok Úszásoktatás módszertana Testnevelés Az egészséges életmód alapjai Játékok Sítábor, mozgáskorlátozott személyek adaptált téli sportolási és szabadidõs tevékenységei Testnevelés tanítás módszertana A kondicionálás alapjai

358-4532 kalbli.katalin@barczi.elte.hu t A ép. I. em. 120/b megbeszélés szerint

BGGyK

Fótiné Hoffmann Éva adjunktus Mozgáskorlátozott gyermekek óvódai és iskolai nevelése, oktatása I. Mozgáskorlátozottak oktatásának módszertana II. A szomatopedagógiai rehabilitáció alapjai I., II. Ismeretek a szomatopedagógia szak körébõl Mozgáskorlátozottak számítógépes oktatásának módszertana Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Zárótanítás Mozgáskorlátozottak nyelvi fejlõdési és kommunikációs zavarai, kommunikációs technikák, terápiák Komplex vizsga Komplex szomatopedagógiai rehabilitáció

289


Bodnárné Péntek-Dózsa Melinda

358-4532 tanársegéd pentek-dozsa.melinda@barczi.elte.hu Pedagógiai gyakorlat 2. t A ép. I. em. 120/b Terepgyakorlat Speciális szükségletûek adaptált testnevelése Pedagógiai gyakorlat 3. Mozgásnevelés elmélete és alapozó gyakorlata I., II. Mozgáskorlátozottak adaptált testnevelése és szubakrális mozgásnevelése Komplex vizsga Pedagógiai gyakorlat 1. Zárótanítás

BGGyK

Mlinkó Renáta tanársegéd

358-5578 Pedagógiai gyakorlat 4. renata.mlinko@barczi.elte.hu A szomatopedagógiai rehabilitáció t A ép. I. em. 120/a alapjai I. Ismeretek a szomatopedagógia szak körébõl Szaktudományi kutatások a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációjában Pszichodiagnosztikai gyakorlat Zárótanítás Szomatopedagógiai nevelés az iskoláskor elõtt Gyógypedagógiai rehabilitáció Terepgyakorlat

Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t B ép. 106.

358-5574 _ 348-3184 oligotan@barczi.elte.hu

Szabó Ákosné dr. tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

358-5507 foigazgato@barczi.elte.hu

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport + 1097 Budapest, Ecseri út 3. t B ép. 106.

358-5574

290

Szabó Ákosné dr. szakcsoportvezetõ, fõiskolai tanár

358-5507 foigazgato@barczi.elte.hu


A csoport oktatói Mesterházi Zsuzsa professor emeritus Összehasonlító gyógypedagógia

358-5551 mesterhazi@barczi.elte.hu t B ép. 107/c

Fazekasné Fenyvesi Margit fõiskolai tanár Az orientációs és a kreatív képességek fejlesztésének módszertana A kommunikációs képességek fejlesztésének módszertana Pedagógiai diagnosztika

358-5567 fenyvesim@yahoo.com t B ép. 102/a k: 10–12

Papp Gabriella fõiskolai tanár Bábterápia Neveléselmélet A kommunikációs képességek fejlesztésének módszertana Integrált oktatás-nevelés a tanulásban akadályozottak szakterületen Szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában Akadályozott fejlõdésû gyermekek, fiatalok és szüleik támogatása

358-5573 t B ép. 107 k: 10–12

Szabó Ákosné fõiskolai tanár Szexuális nevelés Szociálpedagógiai alapismeretek A roma gyermekek nevelési szükségletei A szociális képességek fejlesztésének módszertana A tanulási akadályozottság szociális dimenziói Akadályozott emberek szexuális szocializációja Tanulásban akadályozott fiatalok és felnõttek életvezetésének segítése

358-5507 foigazgato@barczi.elte.hu t A ép. 201. cs: 8–10

Szekeres Ágota adjunktus Tanulási technikák fejlesztése Nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése Ismeretek a tanulásban akadályozottak pedagógiájának körébõl Pedagógiai kommunikáció

358-5574 agota.szekeres@barczi.elte.hu t B ép. 102/b cs: 10–12

BGGyK

gpapp@barczi.elte.hu

291


Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája Terápiás munka tanulásban akadályozott gyermekekkel, fiatalokkal és felnõttekkel Kooperatív technikák alkalmazása integrált osztályokban Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása integrált osztályokban

BGGyK

Vargáné Molnár Márta tanársegéd A kognitív képességek fejlesztésének módszertana Diszkalkulia alapismeretek Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája Fogyatékos emberek életminõsége, foglalkoztatása, szociális ellátása – szabályozás

358-5567 varmol@barczi.elte.hu t B ép. 102/a h: 8–10

Pénzes Éva tanársegéd Pedagógiai kommunikáció A kognitív képességek fejlesztésének módszertana Gyermekek a megismerés és a viselkedés fejlõdésének rendellenességeivel Pedagógiai diagnosztika Projektpedagógia

358-5574 eva.penzes@barczi.elte.hu t B ép. 102/b cs: 10–12

Virányi Anita tanársegéd Szabad tanulás A motoros képességek fejlesztésének módszertana Szabadidõ-pedagógia Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája Bevezetés a szabad tanulásba

358-5565 viranyi.anita@barczi.elte.hu t B ép. 106/a k: 10–12

Külsõ óraadók Bruckner László Szakiskola, speciális szakiskola

bruckner.laszlo@freemail.hu

Farkasné Gönczi Rita Diszkalkulia alapismeretek

358-5574

292


Kaibinger Pál Az orientációs és a kreatív képességek fejlesztésének módszertana

358-5574

Réthey-Prikkel Brigitta Számítógépes tanítás-segítés

358-5574

Sósné Pintye Mária Mozgásmûvészeti terápia

pintye.maria@gmail.com

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport dr. Radványi Katalin csoportvezetõ, fõiskolai tanár

358-5571

BGGyK

+ 1097 Budapest, Ecseri út 3. t A ép. 38–40.

358-5574

A tanszéki csoport oktatói Radványi Katalin fõiskolai tanár

358-5571 A segítõk mentálhigiénéje t A ép. 38/a Értelmi fogyatékos személyek magatartás- telefonos egyeztetés alapján és viselkedészavarai Gyógypedagógiai beavatkozás pszichológiája a családban Gyógypedagógusi kommunikáció fejlesztése Kommunikáció fejlõdésének jellemzõi értelmileg akadályozott személyeknél Ismeretek az értelmileg akadályozottak szak körébõl Személyiségfejlesztés Mede Perla tanársegéd

358-5574 A kommunikáció fejlesztése értelmileg t A ép. 40. akadályozott személyeknél telefonos egyeztetés alapján Dokumentáció, egyéni fejlesztési terv készítése Felkészítés a munkajellegû foglalkozásokra Montessori pedagógia alkalmazása SNI gyermekeknél Olvasás-írás tanítása Számolás-mérés tanítása Szabadon választott gyakorlat értelmileg akadályozottak területen Terepgyakorlat 293


Regényi Enikõ tanársegéd

358-5569 Bevezetés az értelmileg akadályozottak t A ép. 39. pedagógiája szakirány telefonos egyeztetés alapján gyógypedagógiájába II. Felnõttek pedagógiai kísérése Foglalkozásterápia Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és a munka világa Mozgásjellemzõk és fejlesztési lehetõségek értelmileg akadályozott személyeknél Súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztése Súlyosan, halmozottan sérültek fejlesztésének elméleti alapjai Gyógypedagógiai gyakorlat 1., 3. Juhász Katalin gyakornok Értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája és nevelési gyakorlat Gyógypedagógiai gyakorlat 2.

358-5574 t A ép. 40. telefonos egyeztetés alapján

BGGyK

Külsõ óraadók Hatos Gyula c. fõiskolai tanár Bevezetés az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány gyógypedagógiájába I. Felnõttek pedagógiai kísérése

358-5569 t A ép. 39.

Balázs Anna Autisták gyógypedagógiai fejlesztése

358-5571 t A ép. 38.

Czeizel Barbara Korai gyógypedagógiai segítségnyújtás

358-5571 t A ép. 38.

Kálmán Zsófia Alternatív kommunikációs technikák

358-5571 t A ép. 38.

Gáborné Seres Krisztina Utazótanári feladatok

358-5571 t A ép. 38.

294


Társadalomtudományi Tanszék + 1097 Budapest, Ecseri út 3.

358-5585

dr. Bánfalvy Csaba tanszékvezetõ, egyetemi tanár

358-5586 banfalvy@barczi.elte.hu

A tanszék oktatói

358-5586 t A ép. 26. h: 12–14

banfalvy@barczi.elte.hu

Hajdani Ilona fõiskolai docens Mûvészetfilozófia Logika Filozófia- és esztétikatörténet Személyiségfilozófia

358-5588 hajdani@barczi.elte.hu t A ép. 27. h: 12.30–14.30

Szücs Marianna fõiskolai docens Devianciaszociológia Családszociológia Kisebbségszociológia Általános szociológia

358-5587 marianna.szucs@barczi.elte.hu t A ép. 25. sz: 12–14

295

BGGyK

Bánfalvy Csaba egyetemi tanár Gazdaságszociológia Társadalomtörténet Gyógypedagógiai szociológia Általános szociológia


BGGyK


299 Þ 554

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet

303

304 Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék 307 Andragógiai Tanszék 308 Felsõoktatás-menedzsment Intézeti Központ 308 Neveléselméleti Professzúra 309 Oktatáselméleti Tanszék 310 Oktatás-Informatikai Tanszéki Szakcsoport 312 Pedagógiatörténeti Tanszék

Pszichológiai Intézet

313

314 Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 316 Gazdaság- és Döntéspszichológiai Intézeti Központ 317 Iskolai Pszichológiai Intézeti Központ 319 Kihelyezett Pszichofiziológiai Intézeti Központ 319 Kognitív Fejlõdéspszichológiai Intézeti Központ 320 Kognitív Pszichológiai Tanszék 322 Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék 325 Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport Pszichodiagnosztikai Rendelõ és Laboratórium 325 325 Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ 327 Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék 329 Társadalomtörténeti Pszichológia Professzúra 330 Életvezetési Diáktanácsadó

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

MTA-ELTE kutatócsoport

Doktori iskolák

332

PPK

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

330

335

336

297


PPK


+ 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500 www.ppk.elte.hu

Egyetemünk aktív, kezdeményezõ, résztvevõje a bolognai folyamat hazai alakításának, hozzájárul, hogy elérjük az ún. ELTE-modell érvényesülését a pedagógusképzés hazai rendszerében. Az elmúlt években intézménytörténeti jelentõségû szervezetfejlesztési döntésekre került sor. Szakmailag bontakozó, piacgazdasági szempontból ígéretes területeken jött létre három új kar, és ezáltal a klasszikus bölcsészettudományi és természettudományi karok szakmai profilja is megtisztult. Immár ötödik éve annak, hogy az egyetemi struktúraváltozás érintette és karrá emelte a pedagógiai és pszichológiai szakterületet. Az informatika, a társadalomtudományok modern és modernizációs területei mellett az egyetemen új keretek között önszervezési lehetõség nyílik a pedagógiának és pszichológiának. Az egyetem legkiterjedtebb oktatási feladatát, a tanárképzést megújított együttmûködési rendben, letisztított felelõsségi viszonyokkal, a szakmai erõk koncentrációjával látjuk el. Ma már tényként jelenthetjük ki: a PPK kezdeményezõleg lépett fel, és sikeres volt a többciklusú képzési modell hazai adaptációjának munkájában. Megindítottuk a korszerû alapképzéseket, úttörõ szerepet vittünk (és viszünk) a mester szakok alapításában és indításában is. A legújabb szervezetfejlesztési eredmény a Pedagogikum Központ 2008. január 1-jei megalakulása. A Pedagogikum Központ, azaz a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, a Tanító és Óvóképzõ Fõiskolai Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar együttmûködésének keretei között megteremtõdtek a feltételei annak, hogy az oktatás és a kutatás területén együttmûködjenek, közösen új tudást állítsanak elõ az egészségtudatos életvezetést és az egészségre nevelést központi értékként tételezõ szakemberek – legyen szó leendõ óvódapedagógusokat, konduktorokat, pszichológusokat, andragógusokat vagy éppen testnevelõ tanárjelölteket felkészítõ oktatóról. Természetes módon kínálkoznak a közös kutatási témák (pályázatok, szakértõi szintû tanulmányok), az együtt indítható képzési programok (alap-, mester és szakirányú továbbképzések) vagy a közösen megtervezett szolgáltatások (konferenciák, kiadványok). A PPK immár a Pedagogikum Központ, együttmûködési hálózatában keresi, és remé nyeink szerint találja meg a továbblépés, a kibontakozás útját – az oktatás és a kutatás terén egyaránt.

A kar vezetése dr. Oláh Attila dékán, egyetemi tanár t 102.

461-4526, 461-4500/3464 _ 461-4528 ppkhivatal@ppk.elte.hu

299

PPK

A kar rövid története


dr. Kovács Mónika nemzetközi és tudományos dr. Kiss Paszkál oktatási dékánhelyettes, dékánhelyettes, egyetemi docens egyetemi docens t 103. t 105.

461-4500/3463

461-4500/3874 _ 461-4528 _ 461-4586 kovacs.monika@ppk.elte.hu kiss.paszkal@ppk.elte.hu dr. Striker Sándor stratégiai dékánhelyettes, egyetemi docens t 102.

461-4500/3465 _ 461-4528 striker.sandor@ppk.elte.hu

A Kari Tanács tagjai Hivatalból tag Oláh Attila egyetemi tanár, dékán

Választott tagok

PPK

Bárdos György egyetemi tanár Faragó Klára egyetemi tanár Szabolcs Éva egyetemi tanár Gyõri Miklós egyetemi docens Kiss Paszkál egyetemi docens Kovács Mónika egyetemi docens N. Kollár Katalin egyetemi docens Szabó Attila habil. egyetemi docens V. Komlósi Annamária egyetemi docens Vámos Ágnes habil. egyetemi docens Kraiciné Szokoly Mária fõiskolai docens

Demetrovics Zsolt adjunktus Kiss Orhidea adjunktus Lénárd Sándor adjunktus Abdulwahidné Szilveszter Andrea ügyintézõ Fodor Judit HÖK elnök Barna Zsófia egyetemi hallgató Bognár Borbála egyetemi hallgató Csordás Bence egyetemi hallgató Czetõ Márton egyetemi hallgató Iszlai Ádám egyetemi hallgató Tóth Karina egyetemi hallgató Salát Magdolna doktorandusz hallgató

Állandó meghívottak Hudecz Ferenc, az ELTE rektora Juhászné Huszty Katalin, az ELTE gazdasági fõigazgatója Rónay Zoltán, az ELTE fõtitkára Bocz Zsuzsanna fõtanácsos, OKM Hunyady György pro dékán, professzúravezetõ 300

Striker Sándor egyetemi docens, dékánhelyettes H. Nagy Anna egyetemi docens, dékáni tanácsadó M. Nádasi Mária professor emeritus Bartha Edit fõosztályvezetõ (PK GF) Malom Zsuzsanna gazdasági referens (PK GF)


Papp Lajos fõosztályvezetõ (PK OTF) Jávor Zoltánné könyvtárvezetõ Murányi Irén szakszervezeti bizalmi

Princzinger Péter, a Dékáni Titkárság vezetõje

Kari Hallgatói Önkormányzat + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t alagsor 6.

_ 461-4500/3470 ppkhok.elte.hu h–cs: 9–16; p: 9–14

Fodor Judit elnök elnok@ppkhok.elte.hu

Az ELTE PPK Kari Tanács hallgatói képviselõi Barna Zsófia Bognár Borbála Czetõ Márton Csordás Bence Fodor Judit Iszlai Ádám Salát Magdolna Tóth Karina

szocialis@ppkhok.elte.hu tanulmanyi@ppkhok.elte.hu muvelodes@ppkhok.elte.hu kulugy@ppkhok.elte.hu elnok@ppkhok.elte.hu kommunikacio@ppkhok.elte.hu salat.magdolna@ppkhok.elte.hu gazdasagi@ppkhok.elte.hu

Reõthy Péter póttag

rendezveny@ppkhok.elte.hu

Barna Zsófia Bognár Borbála Czakó Andrea Czetõ Márton Csordás Bence Fodor Judit Németh Anikó Reõthy Péter Gábor Taskó Zita Tóth Karina Verderber Éva

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság Tanulmányi Bizottság Kreditátviteli Bizottság Tudományos Bizottság Kutatásetikai Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága Tanulmányi Bizottság Tanulmányi Bizottság (póttag) Kreditátviteli Bizottság (póttag) Egészségfejlesztési és Drogprevenciós Bizottság Minõségbiztosítási Bizottság Tanulmányi Bizottság Gazdasági Bizottság Tanárképzési Bizottság Tanulmányi Bizottság

PPK

Az ELTE PPK kari bizottságok hallgatói képviselõi szocialis@ppkhok.elte.hu tanulmanyi@ppkhok.elte.hu andreaczako@yahoo.com muvelodes@ppkhok.elte.hu kulugy@pphok.elte.hu elnok@ppkhok.elte.hu delegaltak@ppkhok.elte.hu rendezveny@ppkhok.elte.hu tasko.zita@ppkhok.elte.hu gazdasagi@ppkhok.elte.hu tanarkepzes@ppkhok.elte.hu

301


A kar hivatalai Dékáni Titkárság dr. Princzinger Péter titkárságvezetõ t 114.

461-4500/3805 _ 461-4528 princzinger.peter@ppk.elte.hu

Korsós Márta ügyintézõ-titkár t 102.

461-4526, 461-4500/3464 _ 461-4528 ppkhivatal@ppk.elte.hu

Pápai Adrienn jogi referens t 103.

461-4541, 461-4500/3830 papai.adrienn@ppk.elte.hu

Gaál Nóra külügyi referens t 103.

461-4592, 461-4500/3870 erasmus@ppk.elte.hu

A Kar oktatási, gazdasági és humánpolitikai feladatainak ügyintézését az ELTE Pedagogikum Központ illetékes fõosztályán végzik.

Kari könyvtár + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t fszt. Kölcsönzés: h–cs: 8–12; 13–16; p: 8–12 Olvasóterem: h–cs: 8–18; p: 8–15 konyvtar@ppk.elte.hu www.ppk.elte.hu/konyvtar

Jávor Zoltánné könyvtárvezetõ

461-4563; 461-4500/3809 _ 461-4595 javor.zoltanne@ppk.elte.hu

PPK Tudományos diákkörök Veres-Székely Anna adjunktus, kari TDK-vezetõ Pedagógiai tudományos diákkör + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

vezetõ: Lénárd Sándor adjunktus

Pszichológiai tudományos diákkör + 1064 Budapest, Izabella u. 46.

vezetõ: Veres-Székely Anna adjunktus

Testnevelés és sporttudomány tudományos diákkör + 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 7. (bejárat a Bogdánffy Ödön u. 10. felõl)

302

vezetõ: Bõsze Júlia tanársegéd


A kar egyéb, szolgáltató egységei Jegyzetboltok (mûködteti: ELTE Eötvös Kiadó Kft.) + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t fszt. 7.

461-4500/3868 9–15 + 1064 Budapest, Izabella u. 46. t fszt. 7.

461-4500/5663 p: 9–13

Neveléstudományi Intézet + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500

dr. Szabolcs Éva intézetigazgató, egyetemi tanár

PPK

Csöndes Gézáné adminisztrátor t 301.

461-4552; 461-4500/3864 _ 461-4532 nevelestudomany@ppk.elte.hu

Az intézet bemutatása A Neveléstudományi Intézet feladata az egyetemen folyó tanárképzés pedagógiai moduljainak, a pedagógia és andragógia alap- és mesterszakos képzésnek a tervezése, oktatása a felsõoktatás különbözõ szintjein. Az intézet oktatói kiterjedt tudományos kutatást folytatnak a pedagógia, a felnõttképzés számos részterületén hazai és nemzetközi projektekben. Új pedagógiai közlemények és Neveléstudomány-történeti tanulmányok címmel az intézetnek saját könyvsorozata jelenik meg. A tanárképzés keretein belül az intézet elméleti alapozó és az iskola gyakorlati világára kitekintõ pedagógiai képzést nyújt, amelynek keretében a tanítás-tanulás komplex kérdései, a nevelés folyamatára és módszereire vonatkozó ismeretek, a nevelési feladatokra való felkészítés problémái, a modern eszközök felhasználása az oktatásban kapnak helyet. A pedagógia szak a nevelés, oktatás folyamatára, feltételrendszerére, mûködésére vonatkozóan ad ismereteket. A szak célja olyan egyetemi végzettségû szakemberek nevelése, akik a neveléstudományban alapos felkészültséggel rendelkeznek, a társtudományokban tájékozottak, képesek elméleti pedagógiai ismereteik alkotó alkalmazására a tudomány továbbfejlesztésében és a nevelési gyakorlat különbözõ területein. Azokat a kompetenciákat alakítja ki, 303


amelyek a 6–18 éves tanulók és a felnõttoktatásban részt vevõk értékelvû szocializációjának segítésében szükségesek. Az andragógia szak a felnõttnevelés és mûvelõdésszervezés területén képez sokoldalúan tájékozott szakembereket, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekrõl és intézményekrõl, a munkaerõpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján – szakirányú felkészültségüknek megfelelõen – képesek a közmûvelõdés, a közgyûjtemény színterein, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnõttképzés különbözõ területein közvetlen tervezõ, szervezõ, értékelõ, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására. A Neveléstudományi Doktori Iskola az intézet keretein belül a következõ programokkal mûködik: • andragógia program, • neveléselméleti program, • pedagógiatörténeti program, • tanulás-tanítás program, • nyelvpedagógia program, • gyógypedagógiai program.

Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500/3864 neveleselmelet@ppk.elte.hu

PPK

dr. Trencsényi László tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

461-4500/3864 trenyo@index.hu

A tanszék oktatói Bodonyi Edit egyetemi docens Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mesterképzésben, illetve a doktori iskolán Nevelési feladatok Alternatív iskolák Kisebbségi és kéttannyelvû oktatás

3888 t 302/c megbeszélés szerint

Trencsényi László egyetemi docens Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben (általános tanárképzés és játék-szabadidõszervezõ tanár)

3871 trenyo@index.hu t 304. megbeszélés szerint

304


Neveléstudomány mesterképzésben, illeteve a doktori iskolán A neveléstudomány aktuális kérdései Mûvészetpedagógia Mozgalompedagógia Heimann Lászlóné fõiskolai docens

3871 heimann.laszlone@ppk.elte.hu Neveléselméleti tárgyak a hagyományos megbeszélés szerint tanárképzésben, a mestertanárképzésben Tehetségfejlesztés (nappali képzésben, szakirányú továbbképzésben) Hátrányos helyzetû fiatalok Magyar Erzsébet fõiskolai docens

3894 magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Neveléselméleti tárgyak a hagyományos t 306. tanárképzésben, a mestertanár megbeszélés szerint képzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon Mikrotanítás Pedagógiai gyakorlatok iskolákban és egyéb intézményekben

3850 lenard.sandor@ppk.elte.hu t 303. megbeszélés szerint

Rapos Nóra adjunktus

3850 rapos.nora@ppk.elte.hu t 303. megbeszélés szerint

PPK

Lénárd Sándor adjunktus Pedagógia Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon Neveléstudomány mesterképzésben, illeteve a doktori iskolán

Mészáros György tanársegéd

3851 gyuri7420@gmail.com Neveléselméleti tárgyak a hagyományos t 302/b tanárképzésben, a mestertanár megbeszélés szerint képzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon (pedagógiai nézetek, tapasztalatok) A pedagógia BA-képzés nevelési szakirány felelõse Hátrányos helyzetû fiatalok nevelése Nevelési feladatok Cyberspace pedagogy Nagyné Schiffer Csilla tanársegéd Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanár-

3894 csillaschiffer@freemail.hu t 306. megbeszélés szerint 305


képzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon (pedagógiai nézetek, tapasztalatok) Hátrányos helyzetû fiatalok Inkluzív nevelés Rajnai Judit tanársegéd

3879 rajnai@freemail.hu Neveléselméleti tárgyak a hagyományos megbeszélés szerint tanárképzésben, a mestertanárképzésben, a tanárképzésre elõkészítõ BA-kurzusokon (pedagógiai nézetek, tapasztalatok) Hátrányos helyzetû fiatalok Nevelési feladatokra való felkészítés Tanári személyiség és kommunikáció Seresné Busi Etelka tanársegéd

3850

Óraadók Balázs Henrietta Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Csereklye Erzsébet Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben

PPK

Gabanai Katalin Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Monoriné Papp Sarolta Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Nagyváradi Andrea Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben Sebõkné Vizely Ágnes Neveléselméleti tárgyak a hagyományos tanárképzésben, a mestertanárképzésben

Demonstrátor: a kötet lapzártakor pályáztatás alatt.

306

busie@freeweb.hu


Andragógiai Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500/3802

dr. Fehér Katalin tanszékvezetõ, habil. fõiskolai tanár

461-4500/3802

Fehér Katalin habil. fõiskolai tanár Neveléstörténet A magyar felnõttképzés kezdetei Mûvelõdéstörténet Andragógia-történet

3802 feherkatalin@chello.hu t 201. megbeszélés szerint

Pethõ László habil. fõiskolai tanár Szociológia alapjai Politológia alapjai Nevelésszociológia Családszociológia Munkaerõpiaci képzések tervezése

3813 pethol@pr.hu t 201. megbeszélés szerint

Striker Sándor egyetemi docens Mûvelõdésfilozófia Bevezetés a mûvelõdésfilozófiába Európai tanulmányok Kulturális menedzsment angolul

3482 striker.sandor@ppk.elte.hu t 201. megbeszélés szerint

Szabóné Molnár Anna egyetemi docens Tanulásmódszertan Andragógia alapjai Felnõttképzés módszertana és eszközrendszere

3802 molnar.anna@ppk.elte.hu t 205. megbeszélés szerint

Bauer Béla fõiskolai docens Mûvelõdésszociológia Tér-társadalom-kultúra Kultúraközvetítõ intézményrendszerek

3854 bauerbela@gmail.com t 202. megbeszélés szerint

Kelényi István fõiskolai docens Mûvelõdéstörténet

3854 kelenyi.erd@freemail.hu t 201. megbeszélés szerint

PPK

A tanszék oktatói

Kraiciné Szokoly Mária fõiskolai docens 3484 Felnõttoktatási rendszerek – munkaerõpiaci szokolym@mars.tofk.elte.hu képzések – minõségbiztosítás t 202. Kulturális turizmus megbeszélés szerint Kulturális és mûvészeti menedzsment 307


Felsõoktatás-menedzsment Intézeti Központ + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. t 404.

461-4500/3890

dr. Halász Gábor egyetemi tanár halaszg@helka.iif.hu

dr. Székely Mózes tudományos fõmunkatárs mozes@ludens.elte.hu

Ferencz Veronika tanszéki asszisztens ferencz.veronika@ppk.elte.hu

Neveléselméleti Professzúra + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461–4500 neveleselmelet@ppk.elte.hu

dr. Bábosik István professzúravezetõ, egyetemi tanár t 301.

3886

A professzúra oktatói

PPK

Bábosik István egyetemi tanár Neveléselmélet Nevelésmódszertan Pedagógiai személyiségelmélet

3886 t 301.

M. Nádasi Mária egyetemi tanár Neveléstudomány Didaktika Pedagógusképzés

3853 nadasi.maria@ppk.elte.hu t 309. megbeszélés szerint

Hunyady Györgyné fõiskolai tanár A koragyermekkor pedagógiája Iskolai konfliktusok Kutatásmódszertan

hunyadyz@mars.tofk.elte.hu t 315. megbeszélés szerint

Schaffhauser Franz egyetemi docens Összehasonlító pedagógia Neveléstudomány A tanulási-tanítási folyamat irányítása Különleges bánásmód Hátrányos helyzetû fiatalok

3803 f.schaffhauser@freemail.hu t 302/a megbeszélés szerint

308


Borosán Lívia tanársegéd Neveléstudomány Neveléselmélet Összehasonlító pedagógia

3850 borosanl@freemail.hu t 303. megbeszélés szerint

Oktatáselméleti Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461-4500/3836 oktataselmelet@ppk.elte.hu

dr. Golnhofer Erzsébet tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

461-4500/3843 golnhofer.erzsebet@ppk.elte.hu t 219.

A tanszék oktatói Golnhofer Erzsébet habil. egyetemi docens 3843 golnhofer.erzsebet@ppk.elte.hu Didaktika t 219. Felsõoktatás pedagógia megbeszélés szerint Tanulás támogatása Adaptív oktatás Gyermekkor-kutatás Az iskolák belsõ világa

PPK

Nahalka István egyetemi docens

3842 nahalkai@gmail.com A tanulás-tanítási folyamat irányítása t 217. Pedagógia: didaktika megbeszélés szerint Kutatásmódszertan Iskolán kívüli nevelés Statisztika Számítógépek alkalmazása a pedagógiai kutatásban Szivák Judit egyetemi docens

3461 szivak.judit@ppk.elte.hu Minõségbiztosítás t 218. Pedagógiai értékelés megbeszélés szerint Pedagógiai tapasztalatok és nézetek Pedagógia: didaktika Tanári személyiség és kommunikáció A tanulás-tanítási folyamat irányítása A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana Vámos Ágnes habil. egyetemi docens

3843 vamos.agnes@ppk.elte.hu Különbözõ tantárgyak a doktori iskolában t 219. A tanulás-tanítási folyamat irányítása megbeszélés szerint Pedagógia: didaktika Differenciális oktatás elmélete 309


PPK

Lukács István fõiskolai docens Tanítás és tanulás Tantervelmélet, tantervfejlesztés Tananyag készítés A tanulási-tanítási folyamat irányítása Tanulók és tanulócsoportok megismerése

3468 lukacs.istvan@ppk.elte.hu t 211. megbeszélés szerint

Gaskó Krisztina tanársegéd Hatékony tanulás A tanulás tanítása Számítógépes adatbázis-kezelés A tanulás–tanítási folyamat irányítása The internal world of School Pedagógiai tapasztalatok és nézetek

3461 gasko.krisztina@ppk.elte.hu t 218. megbeszélés szerint

Hajdú Erzsébet tanársegéd Mikrotanítás A tanulás-tanítási folyamat irányítása

3468 hajdu.erzsebet@ppk.elte.hu t 211. megbeszélés szerint

Kálmán Orsolya tanársegéd A tanulás-tanítási folyamat irányítása Oktatási intézmények Mikrotanítás Pedagógiai tapasztalatok és nézetek Kutatási feladat Tervezés és értékelés Hatékony tanulás A tanulás tanítása The internal world of School Iskolai gyakorlat

3461 orsolya.kalman@gmail.com t 218. megbeszélés szerint

Oktatás-Informatikai Tanszéki Szakcsoport + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. t 4. em. 411.

461-4500/3804 _ 461-4532 oktats-informatika@ppk.elte.hu oktinf.elte.hu

dr. Ollé János szakcsoportvezetõ, egyetemi adjuntus

461-4500/3846 olle.janos@ppk.elte.hu t 410.

PPK kari weblap ügyeletes szerkesztõ: weblap@ppk.elte.hu

310


A szakcsoport munkatársai Ollé János egyetemi adjunktus, szakcsoportvezetõ

3846 t 410.

olle.janos@ppk.elte.hu

Lévai Dóra egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató

3814 t 413.

levai.dora@ppk.elte.hu

Papp-Danka Adrienn egyetemi tanársegéd, 3823 PhD-hallgató t 406.

Technikusok, rendszergazdák Izabella utcai épület t 2. em. 213.

461-2600/5685

üzenetrögzítõ: 461-2600/5609

5685 t 213.

tecnikus-izu@ppk.elte.hu

Molnár Patrik rendszergazda

5685, 5609 rendszergazda-izu@ppk.elte.hu t 213.

Õze Ferenc rendszergazda

5685 rendszergazda-izu@ppk.elte.hu t 213.

PPK

Kerekes Zoltán technikus

Kazinczy utcai épület t 4. em. 411.

461-4500/3804 (üzenetrögzítõ is) Kovács Béla rendszergazda

3804 rendszergazda-kazy@ppk.elte.hu t 411.

Kovács Miklós technikus

3804 t 411.

tecnikus-kazy@ppk.elte.hu

Kováts Tamás technikus, rendszergazda

3804 t 411.

tecnikus-kazy@ppk.elte.hu

311


Pedagógiatörténeti Tanszék + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461-4500/3819

461-4500/3819

dr. Németh András tanszékvezetõ, egyetemi tanár

461-4500/3801 nemeth.andras@ppk.elte.hu

Kempf Katalin tanszéki adminisztrátor

461-4500/3819 kempf.katalin@ppk.elte.hu

A tanszék oktatói

PPK

Németh András egyetemi tanár Neveléstörténet Reformpedagógia-történet Pedagógiai történeti antropológia

3801 nemeth.andras@ppk.elte.hu t 210. megbeszélés szerint

Szabolcs Éva egyetemi tanár Neveléstörténet Angolszakszöveg-olvasás Kvalitatív kutatási módszerek

3811 szaev@ludens.elte.hu t 308. megbeszélés szerint

Mikonya György habil. egyetemi docens Németszakszöveg-fordítás Család- és gyermekvédelem-történet Neveléstörténet

3874 mikonya.gyorgy@ppk.elte.hu t 308. megbeszélés szerint

Foghtûy Krisztina fõiskolai docens Nevelési feladatokra való felkészítés Múzeumpedagógia

3821 foghtuy.krisztina@ppk.elte.hu t 210. megbeszélés szerint

Kopp Erika adjunktus A tanulás-tanítási folyamat irányítása

3468 kopp.erika@ppk.elte.hu t 211. megbeszélés szerint

Tímárné Szabó Júlia adjunktus Nevelési feladatokra való felkészítés Neveléstörténet Játéktörténet

3821 teszabo.julia@ppk.elte.hu t 210. megbeszélés szerint

Baska Gabriella tanársegéd Angolszakszöveg-olvasás Neveléstörténet

3852 omnibus15@gmail.com t 307. megbeszélés szerint

312


Hegedûs Judit tanársegéd Hátrányos helyzet Család- és gyermekvédelem-történet Nevelésszociológia Neveléstörténet

3852 hegedus.judit@ppk.elte.hu t 307. megbeszélés szerint

Pirka Veronika doktori ösztöndíjas

3801

pirka.veronika@ppk.elte.hu

Pszichológiai Intézet + 1064 Budapest, Izabella u. 46.

461-2600

dr. Oláh Attila intézetigazgató, egyetemi tanár Biróné Mudra Zsuzsanna adminisztráció

461-2681; 461-2682; 5674 _ 461-2697 mudra@ppk.elte.hu

Az ELTE Pszichológiai Intézete megkülönböztetett helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai pszichológusképzésnek, s egyszersmind a legnagyobb hazai pedagógusképzõ egyetemen a tanárképzés pszichológiai komponensének biztosítója. A pszichológusképzés többi hazai intézménye együttesen sem foglalkozik annyi hallgatóval, mint az ELTE intézete, amely az alapképzésen kívül posztgraduális szakirányú továbbképzést is nyújt, PhD-programmal és ennek megfelelõen habilitációs joggal rendelkezik. A tanárképzés volumene az ELTE egyetemi karain több ezer fõ, s az õ szakmai felkészítésük az ELTE szakemberei számára eleve lehetõséget és kötelezettséget jelent az oktatás gyakorlati szférájával való kapcsolattartásra, amibõl is értelemszerûen adódik, hogy a pedagógiai pszichológia, az iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája a posztgraduális szakemberképzésben itt rendelkezik a legnagyobb tradícióval és itt is intézményesedett. Az intézethez kapcsolódó szakmai fejlemény, hogy az ELTE-n az országban elsõként épült ki a differenciált formákat öltõ diáktanácsadás, amely egyfelõl az egyetem egészének nyújtott szolgáltatás, másfelõl a tanácsadás pszichológiájának tapasztalatgyûjtési területe és sajátos alkalmazási területe. Az intézet szellemi arculatához hozzátartozik az az elméleti úttörõ- és alapozómunka, amelyet munkatársai az egészségpszichológia új szakterületének meghonosítása érdekében fejtettek ki. Nem utolsósorban a történeti-politikai változások után a piacgazdaság viszonyai között megújuló hallgatói érdeklõdés vezetett arra, hogy a pszichológusképzés minden szintjén növekvõ szerephez jutott a társadalmi kérdések iránt nyitott és a szaktudományos eredmények gyakorlati alkalmazására törekvõ szervezetpszichológia, gazdaságpszichológia, politikai pszichológia és a velük rokon humán (emberi erõforrás) menedzsment. 313

PPK

Az intézet bemutatása


Az ELTE Pszichológiai Intézetének elõtörténetéhez tartozik, hogy jogelõdei õrizték meg a pszichológia egyetemi mûvelésének folytonosságát. Szervezete kiépült: Affektív Pszichológiai Intézeti Központból, Iskolai Pszichológiai Intézeti Szakcsoportból a Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékbõl, a Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszékbõl, a Pszichológiai Tanácsadó Központból, valamint a Kognitív Pszichológiai Tanszékbõl és a Kognitív Fejlõdéspszichológia Intézeti Központból áll. Hozzá szorosan kapcsolódik a pszichológusokból és neveléselméleti szakemberekbõl álló Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ. Oktató-kutató munkatársainak száma az 50-et, szakos hallgatóinak a létszáma összességében a 900-at meghaladja. Egy idõben folyó kutatási és fejlesztési projektjeinek száma több mint 30, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol (az utóbbi tíz esztendõben házigazdája volt szinte valamennyi szubdiszciplina nemzetközi rendezvényének, valamint az európai pszichológusok találkozójának, munkatársai vezetõ szerepet játszanak nemzetközi szakmai szervezetekben). Angol nyelvû képzést is folytat, amelynek szakmai színvonala és elismertsége tükrözi azt a tényt, hogy az ELTE ún. MA-képzése kiállja a nemzetközi összehasonlítás minden próbáját. A felsõoktatási integráció új szakmai kihívásokat és lehetõségeket is jelent, a többszintû képzésben pedagógiai és sajátosan a gyógypedagógiai szakterületekkel új típusú együttmûködési lehetõségek kínálkoznak, s az integrált ELTE a pedagógusképzés egész spektrumára kiterjedõ tevékenysége tág mozgásteret biztosít a pszichológia mûvelõi számára.

Pszichológiai Intézet Könyvtára

PPK

+ 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5665 mak.anita@ppk.elte.hu www.ppk.elte.hu/konyvtar h–cs: 9–18, p: 9–13

Mák Anita könyvtáros Klein László könyvtáros

Affektív Pszichológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5675 t 122. apik@ppk.elte.hu

dr. Varga Katalin központvezetõ, habil. egyetemi docens

461-2600/5681

A központ oktatói Bányai Éva egyetemi tanár Általános pszichológia Affektív pszichológia 314

5683 banyai.eva@ppk.elte.hu t 127. h: 12–14


Fejezetek az általános pszichológiából Pszichológus etika Bevezetés a pszichológiába

5675 vkata@vnet.hu t 128. elõzetes bejelentkezés alapján keddenként

Gõsiné Greguss Anna Csilla adjunktus Affektív pszichológia Kommunikáció alapjai Fejezetek az általános pszichológiából Pszichológus etika

5689 ggacs@ppk.elte.hu t 122. h: 12–13

Veres-Székely Anna adjunktus Magatartásgenetika Általános pszichológia Kutatásmódszertan

5690 anna@puskin.sote.hu t 121. elõzetes egyeztetés alapján

Andrek Andrea tanársegéd Általános pszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Gyermekvárás, szülés, születés Perinatális szaktanácsadás tárgyai

5675 andrekandrea@gmail.com szünetel

Józsa Emese tanársegéd Általános pszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Pszichológus etika

5689 jozsa.emese@ppk.elte.hu t 122. elõzetes egyeztetés alapján

Költõ András PhD-hallgató Általános pszichológia

5675 koltobandi@gmail.com t 122. elõzetes egyeztetés alapján

Mersdorf Anna PhD-hallgató Általános pszichológia A természeti környezet gyógyító ereje

5675 ansikia@gmail.com t 121. elõzetes egyeztetés alapján

Németh Georgina PhD-hallgató Fejezetek az általános pszichológiából

5675 gina.nemeth@gmail.com t 122. elõzetes egyeztetés alapján

PPK

Varga Katalin habil. egyetemi docens Általános pszichológia Fejezetek az általános pszichológiából Pszichológiai készségtárgyak Pszichológus etika Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Perinatális szaktanácsadás tárgyai

315


Osvát Judit PhD-hallgató Fejezetek az általános pszichológiából Angol nyelvû szakszövegolvasás Disszociáció

5675 judit@osvat.com t 128. elõzetes egyeztetés alapján

Gazdaság- és Döntéspszichológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella u. 46. t 321.

461-2600/5630

dr. Faragó Klára a központ vezetõje, egyetemi tanár

A központ oktatói

PPK

Faragó Klára egyetemi tanár Szociálpszichológia Szervezetpszichológia Döntéspszichológia Szervezetfejlesztés Gazdaságpszichológia

5630 farago.klara@ppk.elte.hu t 321. megbeszélés szerint

Mérõ László egyetemi tanár Statisztika Többváltozós statisztika Játékelmélet

5667 mero@phone2play.com t 118. megbeszélés szerint

Kiss Orhidea adjunktus Szervezet- és munkapszichológia Ember–számítógép kapcsolat Bevezetés az ergonómiába

5636 kiss.orhidea@ppk.elte.hu t 320. megbeszélés szerint

Móra László Xavér tanársegéd Az iskolai nevelés és szociálpszichológiája HR-eszközök a gyakorlatban Emberierõforrás-gazdálkodás Tréningmódszerek Döntéspszichológia Humánerõforrás

5684 mora.xaver@ppk.elte.hu t 319. megbeszélés szerint

Fekete Olivia tanársegéd Vezetés Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

5636 feketeolivia@yahoo.fr t 320. megbeszélés szerint

316


Kutatás és aktuális eredmények a tanácsadás területén Személyiségvizsgálati módszerek Kommunikáció, érdekegyeztetés, tárgyalás

Iskolai Pszichológiai Intézeti Központ + 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

461-4545

dr. N. Kollár Katalin központvezetõ, egyetemi docens

461-4500/3827 kollar.katalin@ppk.elte.hu

N. Kollár Katalin docens Pszichológia (tanári képzés) Konzultáció és tanácsadás Nevelés-, oktatás- és iskolapszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3827, 461-4545 kollar.katalin@ppk.elte.hu t 207. k

Bernáth László docens Statisztika Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3815 bernath_hu@yahoo.com t 209.

Gyebnár Viktória docens Nevelési tanácsadás és az eltérõ bánásmódot igénylõ gyerekek pszichológiája Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Család

461-4500/3818 gyebria@freestart.hu t 207.

Schildné Pulay Klára adjunktus Hatékonyságfejlesztõ tréning

461-4500/3898 pulayklara@gmail.com t 208.

Solymosi Katalin adjunktus Hatékonyságfejlesztõ tréning Pszichológia (tanári képzés) Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3855 solymosi.katalin@ppk.elte.hu t 208.

PPK

A központ oktatói

317


PPK

Ivády Tímea tanársegéd Iskolai szervezetelmélet és -fejlesztés Pszichológia

órái szünetelnek

Jármi Éva tanársegéd Tanulási készségek diagnosztikája és fejlesztése Kutatásmódszertan: fejlõdéspszichológia Kognitív pszichológia és neuropszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3818 jarmieva@freemail.hu t 207.

Pajor Gabriella tanársegéd Oktatás, nevelés és iskola Pszichológia, tanításmódszertan

órái szünetelnek gpajor@freemail.hu

Piros Vera tanársegéd Pszichológia (tanári képzés) Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3818 verapiros@hotmail.com t 207.

Somogyi Mónika tanársegéd

órái szünetelnek

Krisztián Ágota tanársegéd Önismereti tréning Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3898 krisztiana@yahoo.com t 207.

Soós István tanársegéd Pszichológia (tanári képzés) Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

461-4500/3818 soos-istvan@axelero.hu t 207.

Forrás-Bíró Aletta Ágnes gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 alettafor@gmail.com t 208.

Pellionisz Petra Klára gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 pellionisz.petra@hungarnet.hu t 208.

Szabó Júlia gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 szabo.julia@gmail.com t 208.

318


Vágó Emese Krisztina gyakornok Pszichológia (tanári képzés)

461-4500/3855 mse.vago@gmail.com t 208.

Kihelyezett Pszichofiziológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

354-2292

dr. Molnár Márk központvezetõ, egyetemi tanár

461-2600/5692 molnar@cogpsyphy.hu t 112. megbeszélés szerint

Kognitív Fejlõdéspszichológiai Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5631

dr. Kalmár Magda központvezetõ, egyetemi tanár

5631 kalmag@freemail.hu

Kalmár Magda egyetemi tanár Fejlõdéspszichológia Fejlõdés-pszichopatológia A fejlõdés-kutatás metodológiája

5631 kalmag@freemail.hu t 315. cs:11.30–12.30

Gervai Judit egyetemi docens A fejlõdés-kutatás metodológiája

5621 gervju@mtapi.hu t 314. elõzetes egyeztetés alapján

Egyed Katalin adjunktus Fejlõdéspszichológia A hazai gyermekellátásban részt vevõ intézmények és szakértõk Kognitív fejlõdéslélektani kutatás

5621 egyedkata@t-online.hu t 314. h: 12–13.30

Ribiczey Nóra tanársegéd Fejlõdéspszichológia Hátrányos helyzetû fiatalok nevelése Önismereti tréning tartása serdülõknek

5619 nribiczey@gmail.com t 311. k: 12.30–14

PPK

A központ oktatói

319


Sipos Lilla tanársegéd A fejlõdéspszichológiai kutatás módszertana Gyermekpszichodráma

5621 lillasipos@gmail.com t 314. elõzetes egyeztetés alapján

Ferenczi Szilvia mb. elõadó A fejlõdéspszichológiai kutatás módszertana A csecsemõ- és kisgyermekkori temperamentum fejlõdése

5625 szilvi@cms.hu t 317. cs: 13–14

Halász Erna PhD-hallgató A fejlõdéspszichológiai kutatás módszertana

5621 erna.halasz@gmail.com t 314. h: 13.30–15.30

Turi Eszter PhD-hallgató Fejlõdéspszichológia

5625 turieszt@gmail.com t 317. sz: 16.30–17

Kognitív Pszichológiai Tanszék + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5649

PPK

dr. Király Ildikó tanszékvezetõ, habil. egyetemi docens

461-2600/5611 kiralyi@mtapi.hu

A tanszék oktatói Csépe Valéria egyetemi tanár Kognitív idegtudomány Emlékezet

5651 csepe@cogpsyphy.hu t 309. cs: elõzetes egyeztetés alapján

Czigler István egyetemi tanár

cziegler@cogpsy.hu t 310. elõzetes egyeztetés alapján

Gyõri Miklós egyetemi docens Kutatásmódszertan: fejlõdéspszichológia Fejlõdéspszichológia Fejezetek az általános pszichológiából: az autizmus és kognitív alapjai

5678 gyori.miklos@ppk.elte.hu t 313. h: 14–16

320


Király Ildikó habil. egyetemi docens Általános pszichológia Fejezetek a fejlõdéspszichológiából: szociális megismerés csecsemõkorban Kognitív fejlõdés: kategorizáció

5611 kiralyi@mtapi.hu t 419. e-mailes egyeztetés alapján

Kónya Anikó egyetemi docens Fejezetek az általános pszichológiából: bevezetés az önéletrajzi emlékezet kutatásába Önéletrajzi emlékezet – történetek, emlékek fogalma

5613 konya.aniko@ppk.elte.hu t 312. h: 14–15

Somogyi Eszter egyetemi adjunktus

esomogyi@gmail.com t 309. elõzetes egyeztetés alapján

Ragó Anett tanársegéd Általános pszichológia Fejezetek az általános pszichológiából: bevezetés az önéletrajzi emlékezet kutatásába Kognitív fejlõdés: emlékezet

5611 rago@cogpsyphy.hu t 419. h: 14–15

Surányi Zsuzsanna tanársegéd Statisztikagyakorlatok StatHelp

5614 suranyi.zsuzsa@ppk.elte.hu t 419. cs: 12–13

Csuhaj Roland PhD-hallgató Általános pszichológia StatHelp

354-2290 csuhaj@cogpsyphy.hu e-mailes egyeztetés alapján

Gaál Zsófia Anna PhD-hallgató Általános pszichológia

354-2295 gaalzs@cogpsyphy.hu + Szondi u. 83–85. sz: 9–13, e-mailen egyeztetve

Hahn Noémi PhD-hallgató Általános pszichológia

5651 hahnoemi@chello.hu t 317. e-mailes egyeztetés alapján

Jolsvai Hajnal PhD-hallgató Általános pszichológia

354-2295 hajnal@cogpsyphy.hu t 317. e-mailes egyeztetés alapján 321

PPK

Pszichológiatörténet Kognitív fejlõdés: nyelvelsajátítás és zavarai Pszichológia


Tóth Dénes PhD-hallgató Általános pszichológia StatHelp

354-2294 tdenes@cogpsyphy.hu t 317. e-mailes egyeztetés alapján

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5601

dr. Oláh Attila tanszékvezetõ, egyetemi tanár

461-2600/5616 olah.attila@ppk.elte.hu

A tanszék oktatói Barkóczi Ilona professor emeritus Mûhelymunkák

5623 t 418.

Kulcsár Zsuzsanna professor emeritus Doktori órák

kulcsar.zsuzsanna.elte@t-online.hu

PPK

Oláh Attila egyetemi tanár

5616 Pszichometria t 408. Személyiségpszichológia Stressz, megküzdés, pszichológiai immunitás Személyiségstruktúrák és mérési eljárások Nagy János egyetemi docens Pszichometria Személyiségpszichológia A személyiség biológiai alapjai Klinikai és neuropszichológia

5617 t 404.

Urbán Róbert egyetemi docens

5615 Személyiségpszichológia t 406. Egészségmagatartás és egészségfejlesztés Egészségpszichológiai kutatások módszertana Drogprevenció, egészségmegõrzés, egészségfejlesztés az iskolában Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa Addiktológiai kutatásmódszertan: legális drogok

322

ilobarko@freemail.hu

olah.attila@ppk.elte.hu

nagy.janos@ppk.elte.hu

urban.robert@ppk.elte.hu


5622 t 409.

komlanna@hotmail.com

Demetrovics Zsolt adjunktus

5670 Személyiségpszichológia, mûhelymunka t 415. Bevezetés az egészségés klinikai pszichológiába Farmakopszichológia és addiktológia Addiktológia Tanszéki Szakcsoport vezetõje

demetrovics@t-online.hu

V. Komlósi Annamária egyetemi docens Személyiségpszichológia Személyiségpatológia Kognitív és humanisztikus személyiségelméletek

Kapusi Gyula adjunktus

5686 kapusigy@gmail.com Pszichoanalitikus személyiségelméletek t 413. Pszichodiagnosztika: projektív eljárások Kvalitatív módszerek a személyiségdiagnosztikában Pszichoterápiás elméletek Klinikai diagnosztikai eljárások Pszichodiagnosztikai Rendelõ és Laboratórium vezetõje Kõ Natasa adjunktus

jelenleg gyermekgondozási szabadságon

PPK

Pigniczkiné Rigó Adrien adjunktus

5615 lpigniczki@t-online.hu Bevezetés az egészség- és klinikai t 406. pszichológiába A stresszválaszok szabályozása és a funkcionális stresszbetegségek A személyiségfejlõdés bio-pszichoszociális aspektusa Önismeret Czeglédi Edit tanársegéd

5615 t 406.

Kökönyei Gyöngyi tanársegéd

jelenleg gyermekgondozási szabadságon

Nagybányai Nagy Olivér tanársegéd

5612 Pszichometria t 414. Kutatásmódszertan: személyiségpszichológia Személyiségelméletek és -tesztek a kiválasztásban és fejlesztésben Pszichodiagnosztika: önbeszámolós módszerek Személyiségpszichológiai kutatások módszertana Nagy Henriett tanársegéd Személyiségpszichológia Érzelmi intelligencia és egészség

5686 t 413.

czedit@gmail.com

nagyoli@freemail.hu

nagyhenriett.elte@gmail.com

323


Rózsa Sándor tudományos segédmunkatárs 5612 Pszichometria t 414. Pszichodiagnosztika: önbeszámolós módszerek Személyiségkutatások módszertana

rozsaqqq@freemail.hu

PPK

Bimbó Melinda PhD-hallgató

linda83@freemail.hu t 407.

Kovács Zsuzsanna PhD-hallgató

5671 pg.kovacs.szuzsanna@gmail.com t 407.

Kozékiné Hammer Zsuzsanna PhD-hallgató

5671 t 407.

hammerzs@t-online.hu

Köteles Ferenc PhD-hallgató

5671 t 407.

fecuska@gmail.com

Kun Bernadett PhD-hallgató

5670 t 415.

kundetti@hotmail.com

Mészáros Veronika PhD-hallgató

5671 veronikameszaros@yahoo.com t 407.

Pápay Nikolett PhD-hallgató

5671 panikol@gmail.com t 407.

S. Nagy Zita PhD-hallgató

5622 snagy.zita@gmail.com t 409.

Sági Andrea PhD-hallgató

5671 andisagi@gmail.com t 407.

Soltész Péter PhD-hallgató

5624 petsol@gmail.com t IV. em. labor

Hevesi Krisztina mb. elõadó Egészségmagatartás és egészségfejlesztés

5623 t 418.

hevesi.kriszta@freemail.hu

Reinhard Melinda mb. elõadó Személyiségpszichológia Tanárképzés

5671 t 407.

reinmeli-@freemail.hu

324


Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600

dr. Demetrovics Zsolt szakcsoportvezetõ, adjunktus

461-2600/5670 demetrovics@t-online.hu

A szakcsoport oktatói Demetrovics Zsolt adjunktus

5670 Személyiségpszichológia, mûhelymunka t 415. Bevezetés az egészségés klinikai pszichológiába Farmakopszichológia és addiktológia Addiktológia Tanszéki Szakcsoport vezetõje Kökönyei Gyöngyi tanársegéd

demetrovics@t-online.hu

jelenleg gyermekgondozási szabadságon

Rózsa Sándor tudományos segédmunkatárs 5612 Pszichometria t 414. Pszichodiagnosztika: önbeszámolós módszerek Személyiségkutatások módszertana

rozsaqqq@freemail.hu

Kapusi Gyula adjunktus, a laboratórium vezetõje

PPK

Pszichodiagnosztikai Rendelõ és Laboratórium

5686 t 414.

Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46. t 134.

461-2600/5661

dr. V. Komlósi Annamária központvezetõ, egyetemi docens

461-2600/5622 v.komlanna@ppk.elte.hu t 409.

325


A központ oktatói

PPK

Ritoók Pálné ny. habil. egyetemi docens, megbízott elõadó Pálya- és munkatanácsadás elméletek Csoportos tanácsadás Kommunikációs készségfejlesztés (csoportos tanácsadás) Személyiségfejlesztés pszichodráma módszerrel

5662 ritook.magda@ppk.elte.hu t 133. k: 11–13

Kissné Viszket Mónika adjunktus Egyéni tanácsadás gyakorlat Kommunikációs készségfejlesztés (csoportos tanácsadás) Pálya- és munkatanácsadás gyakorlat

5682 viszket.monika@ppk.elte.hu t 131. cs: 12–14

Lisznyai Sándor adjunktus Tanácsadási elméletek és intervenciók Egyéni tanácsadás elmélet Egyéni tanácsadás gyakorlat Krízisintervenció A segítõ beszélgetés kézségei

5673 lisznyai.sandor@ppk.elte.hu t 130. cs: 14–15.30

Hammer Zsuzsanna tanársegéd Családi tanácsadás Kommunikációs készségfejlesztés (csoportos tanácsadás) Életvezetési tanácsadás

5682 hammerzs@t-online.hu t 131. e-mailes egyeztetés alapján

Kiss István tanársegéd

5673 kiss.istvan@ppk.elte.hu Diagnosztikai módszerek a tanácsadásban t 130. Pálya- és munkatanácsadás p: 10–12 Csoportos tanácsadás Diagnosztikai alapok a tanácsadásban Karriertervezés coachinggal Karner Orsolya PhD-hallgató Diagnosztikai alapok a tanácsadásban

5654 orsikarner@yahoo.com t 105. e-mailes egyeztetés alapján

Török Réka PhD-hallgató Rehabilitációs tanácsadás Pálya- és munkatanácsadás gyakorlat

5654 torokreka.sza@gmail.com t 105. e-mailes egyeztetés alapján

326


Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék + 1064 Budapest, Izabella utca 46. t 203.

461-2682

dr. Kiss Paszkál tanszékvezetõ, egyetemi docens

461-2600/5606 kiss.paszkal@ppk.elte.hu

A tanszék oktatói Fülöp Márta egyetemi tanár Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája A versengés pszichológiája

5647 t 204.

Hunyady György egyetemi tanár Társadalomtörténeti pszichológia Motivált társadalom Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája

5607 hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu t 215. elõzetes egyeztetés alapján

kiss.paszkal@ppk.elte.hu

PPK

Kiss Paszkál egyetemi docens

5606 Kutatásmódszertan t 203. Szociálpszichológia Társadalmi kérdések pszichológiája Közgondolkodás: szociális sztereotípiák, attitûdök és reprezentációk A társadalmi kérdések pszichológiájának története

fmarta@mtapi.hu

Felvinczi Katalin tudományos fõmunkatárs Preventív programok és gyermekvédelem Prevenciós és egészségfejlesztõ programok tervezése monitorozása és értékelése

felvinczi.katalin@mobilitas.hu t 209. elõzetes egyeztetés alapján

Berentés Éva adjunktus Pszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés Iskolai nevelés és szociálpszichológia

berentes.eva@chello.hu t 209. elõzetes egyeztetés alapján

Boronkainé Rácz Judit adjunktus Fejlõdéspszichológia Prevenció és intervenció Személyiség-lélektan

5634 t 306.

boronkai.judit@ppk.elte.hu

327


PPK

Gyenei Melinda adjunktus Bevezetés a neveléspszichológiába Az iskolai nevelés és szociálpszichológiája Az iskolában alkalmazott diagnosztika és programértékelés

5634 t 306.

gyenei.melinda@ppk.elte.hu

Katona Nóra adjunktus Bevezetés a neveléspszichológiába Fejezetek az alkalmazott lélektanból Tanítás tervezése Szocializáció és személyiségfejlõdés Iskolai nevelés és szociálpszichológia Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

5668 t 307.

katona.nora@ppk.elte.hu

Szabó Laura adjunktus Fejlõdéspszichológia Fejezetek a szociálpszichológiából Tanári személyiségés kommunikációfejlesztés

5633 t 208.

szabo.laura@ppk.elte.hu

Berkics Mihály tanársegéd Szociálpszichológia Kutatásmódszertan: szociálpszichológia

5642 t 205.

berkics.mihaly@ppk.elte.hu

Lángné Tarnai Márta tanársegéd Szociálpszichológia Történelem és pszichológia

5642 tarnaim@freemail.hu t 205. megbeszélés szerint

Ujhelyi Adrienn tanársegéd Kutatásmódszertan: szociálpszichológia Az internet szociálpszichológiája

5642 adrienn@adrienn.com t 205. elõzetes egyeztetés alapján

Czakó Andrea PhD-hallgató Karrier management tréning Pszichológia 2.

andreaczako@yahoo.com t 209. elõzetes egyeztetés alapján

Krekó Péter PhD-hallgató Szociálpszichológia 2. Történeti és politikai pszichológia

kreko@politicalcapital.hu t 209.

Szabó Bea PhD-hallgató Szociálpszichológia 2.

szabobeja@yahoo.com t 209.

328


Társadalomtörténeti Pszichológia Professzúra + 1064 Budapest, Izabella u. 46. t 215.

461-2690; 461-2693 _ 461-2650

dr. Hunyady György, a professzúra vezetõje, egyetemi tanár, az MTA r. tagja hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu

A professzúra feladata a szociálpszichológia-történet és történeti-politikai pszichológia oktatása, a szociálpszichológia tudományterületén folyó kutatómunka ösztönzése és koordinálása, valamint a pszichológiai doktori iskolával összefüggõ intézeti feladatok gondozása.

A professzúra tagjai

5647 t 204.

martafulop@yahoo.com

Kovács Mónika egyetemi docens

5640 t 108.

kovacs.monika@ppk.elte.hu

Berkics Mihály tanársegéd

5642 t 205.

berkics.mihaly@ppk.elte.hu

Lángné Tarnai Márta tanársegéd

5683 t 205.

tarnaim@mail.tvnet.hu

Scheide Márta ügyvívõ szakértõ

5607, 461-2690, 461-2693 scheide.marta@ppk.elte.hu t 215.

PPK

Fülöp Márta egyetemi tanár

Szigl Anikó a Történeti Szociálpszichológiai 5655, 461-2693, 461-2690 Szakkönyvtár könyvtárosa szigl.aniko@ppk.elte.hu t 215.

329


Életvezetési Diáktanácsadó + 1075 Bp., Kazinczy u. 23–27. t fszt. 1. Murányi Irén vezetõ tanácsadó Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába Pályaszocializáció Diáktanácsadás A kortárssegítés pszichológiája (Peer counselling)

461-4500/3876 muranyi.iren@ppk.elte.hu t fszt. 1. megbeszélés szerint

A Diáktanácsadó pszichológiai- és életvezetési tanácsadás szolgáltatásaira bejelentkezés, illetve idõpont egyeztetés telefonon a 461-4500/3876 telefonszámon, vagy e-mail-en a diáktanacsado@ppk.elte.hu vagy a muranyi.iren@ppk.elte.hu címeken lehet.

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5657

dr. Nguyen Luu Lan Anh központvezetõ, habil. egyetemi docens

461-2600/5657

PPK

A központ bemutatása Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2005 szeptemberében kezdte meg mûködését, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar önálló oktatási, kutatási és szervezeti egységeként. Célja, hogy az interkulturalitás pedagógiai-pszichológiai szempontú ismereteit kutassa és oktassa. A központ feladata továbbá, hogy az interkulturalitás elveit és szempontrendszerét képviselje az ELTE és további (hazai és külföldi) intézmények már meglévõ, illetve a jövõben létrejövõ szervezeti egységeivel és programjaival együttmûködve. A Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok program 2005 szeptemberében alakult a Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ részeként. A program célja a holokauszt és a társadalmi konfliktusok, valamint a csoportközi erõszak más megnyilvánulásainak elemzése és ezek pedagógiai megközelítésének bevezetése a felsõoktatásba. A program multidiszciplináris megközelítéssel – történelmi, szociálpszichológiai, pedagógiai, irodalmi és filmesztétikai kurzusokon keresztül – elemzi a holokauszt és a társadalmi konfliktusok különbözõ vetületeit. Az Interkulturalitás, Oktatás és Szocializáció program 2006 szeptemberétõl indult. A globalizáció és a kultúrák találkozásának korában a szocializációs folyamatokat vizsgáló tudományoknak, többek között a pszichológiának és a pedagógiának reagálniuk kell a kulturális sokfé330


leségre, és felül kell vizsgálniuk monokulturális szemléletüket. A program a szakmaköziség jegyében erre az igényre reflektálva kínál szempontokat, elméleti és gyakorlati ismereteket a multi- és interkulturalitás, az oktatás, az iskolai és szocializáció, az emberjogi nevelés tárgyalásával. A Holokauszt és Társadalmi Konfliktusok, valamint az Interkulturalitás, Oktatás és Szocializáció címû önálló programjai után az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ 2009 szeptemberében a régióban is egészen új mesterképzést indít. Az „Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzés” célja olyan elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik a hazai társadalmi és a nemzetközi élet különbözõ területein (az oktatás és nevelés intézményeiben, a köz-, a civil- és a magánszférában) egyaránt képesek az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különbözõ kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére. Képesek továbbá arra, hogy a folyamat közben szükségszerûen fellépõ feszültségeket, konfliktusokat hatékonyan kezeljék és a kulturális sokféleséget az egész társadalmat gazdagító erõforrásként használják fel. Ugyancsak az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ gondozásában indul a Multikulturális nevelés tanári MA, melynek célja, hogy új szemléletû és tudású szakemberek, a multikulturális nevelés, az interkulturális oktatás tanárait képezze. A tanulói népesség növekvõ kulturális sokfélesége egyre nagyobb kihívást jelent a világ számos országának oktatási rendszere, így a hazai oktatás számára is. Az új tanárképzési program célja, hogy segítse az iskolákat abban, hogy ehhez a változó társadalmi környezethez alkalmazkodni tudjanak. A központ képzési programjai között szerepel továbbá az Interkulturális Nevelési Szaktanácsadó címû szakirányú továbbképzés.

A központ oktatói

Boreczky Elemérné fõiskolai tanár Nevelés és családszociológia Családtörténeti narratívák Kisebbségszociológia Multikulturális pedagógia A pedagóguspálya szociológiája

461-4500/3468

5638 boreczky.elemerne@ppk.elte.hu t 110. elõzetes egyeztetés alapján

Gyõri János egyetemi docens Összehasonlító pedagógia Kelet-ázsiai országok pedagógiája Kognitív fejlesztés pedagógiája Tehetséges gyerekek pedagógiája Az irodalomtanítás módszertana

5658 gyori.janos@ppk.elte.hu t 111. elõzetes egyeztetés alapján

PPK

Cs. Czachesz Erzsébet egyetemi tanár

5638 czachesz@t-online.hu Olvasás és szövegértés t 110. Kisebbségi oktatás; két tannyelvû oktatás; elõzetes egyeztetés alapján migráns tanulók Interkulturális oktatás Multikulturális nevelés

331


Kovács Mónika egyetemi docens Történelem és pszichológia A nemek, társadalom és kultúra A holokauszt oktatásának módszertana Toleranciatréning A társadalmi konfliktusok és kollektív traumák emlékezete

5640 kovacs.monika@ppk.elte.hu t 108. elõzetes egyeztetés alapján

Nguyen Luu Lan Anh habil. egyetemi docens 5657 lananh@ppk.elte.hu Kultúra és szocializáció t 109. A nemek fejlõdés- és szociálpszichológiája elõzetes egyeztetés alapján A társadalmi nem és a munka Kulturális összehasonlító pszichológia Szociálpszichológia Szabó Mónika tanársegéd

5640 szabo.monika@ppk.elte.hu Kutatásmódszertan: szociálpszichológia t 108. Szenzitivitás tréning elõzetes egyeztetés alapján Az elõítélet-mentes gondolkodás alakítása (pszichológia tanárszak módszertan) A nemi különbségek, nemi szerepek fejlõdéspszichológiája A nemek reprezentációja Multikulturális és emberi jogi oktatás Mûvészet és interkulturalitás a nevelésben

PPK

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet + 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 7. (1117 Budapest, Bogdánffy Ödön u. 10.)

209-0619 sportközpont@ppk.elte.hu

dr. Bárdos György intézetigazgató, egyetemi tanár Terjékiné Szecsey Judith adminisztrátor

209-0619 sportkozpont@ppk.elte.hu

Az intézet bemutatása Az intézet feladatai közé tartozik: a testnevelés és a rekreáció szakos képzés mellett az ELTEhallgatók általános testnevelésének megszervezése és megtartása; a szervezett foglalkozásokon túl szabadidõs sportolási lehetõség biztosítása a sportlétesítményekben önszervezõdõ formában vagy a HÖK által meghirdetett edzéseken. 332


A Sporttudományi Intézet szervezi a különbözõ szintû versenyeket a legegyszerûbb kedvtelésbõl ûzött versenytõl az Országos Egyetemi és Fõiskolai Bajnokságig. Télen sítáborokat, nyáron vízi túrákat is szervez.

Az intézet csoportjai Magatartástudományi és Egészségfejlesztési Csoport vezetõje dr. Bárdos György egyetemi tanár Testkultúra és Rekreáció Csoport vezetõje Kelemen Endre egyetemi docens Sporttudományi és Sportmenedzsment Csoport vezetõje dr. Szabó Attila habil. egyetemi docens

A központ oktatói

H. Nagy Anna egyetemi docens

461-4539, 461-4500/3856 h.nagy.anna@ppk.elte.hu + Kazinczy u. 23–27. t 106.

Kelemen Endre egyetemi docens

209-0619 nemelek@ludens.elte.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Kovács Tamás Attila fõiskolai docens

209-0619 kovacs.tamas@ppk.elte.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Szollás Erzsébet fõiskolai docens

206-5390 szollase@t-online.hu + Mérnök u. 35. megbeszélés szerint

Jafcsák Péter adjunktus

209-0619 jafcsakpeter@interware.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

PPK

Bárdos György egyetemi tanár

333


PPK

Nemere János adjunktus

209-0619, 461-4200 nemerejanos@freemail.hu + Bogdánffy Ö. u. 10., Izabella u. 46. megbeszélés szerint

Pintér Ildikó adjunktus

pinter.ildiko@ppk.elte.hu

Szekeres Béla adjunktus

461-2600 + Izabella u. 46. megbeszélés szerint

Szepesiné Kreisz Andrea adjunktus

209-0619 aadamsz@freemail.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Szabó Attila tudományos fõmunkatárs

szabo.attila@nupi.hu

Balogh László tanársegéd

209-0619 lasbalogh@yahoo.com + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Bõsze Júlia tanársegéd

209-0619 bosze.juli@mail.datanet.hu boszejuli@ludens.elte.hu + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Huszár Ágnes tanársegéd

huszar.agnes@ppk.elte.hu

Váczi Márk tanársegéd

mvaczi@freemail.hu

Erdélyi György testnevelõ tanár

209-0622 + Bogdánffy Ö. u. 10. megbeszélés szerint

Gáspár Zoltán testnevelõ tanár

gaspar.zoltan@ppk.elte.hu

Hevesi Krisztina

334


MTA-ELTE kutatócsoport MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport + 1064 Budapest, Izabella utca 46.

461-2600/5607

dr. Hunyady György, az MTA rendes tagja

A kutatócsoport munkatársai Tardos Róbert tudományos fõmunkatárs

5653

tardosr@ppk.elte.hu

Terestyéni Tamás tudományos fõmunkatárs

5653

teres.tamjud@t-online.hu

Vásárhelyi Mária tudományos fõmunkatárs

5627

marcsi@bmc.hu

A kutatócsoport állományon kívüli munkatársai Fábri György tudományos fõmunkatárs Székely Mózes tudományos fõmunkatárs

PPK

Pörzse Katalin ny. tudományos munkatárs Tölgyesi János ny. tudományos munkatárs Ujhelyi Adrienn tanársegéd Abdulwahidné Szilveszter Andrea folyamatszervezõ, ügyintézõ

335


Doktori iskolák Neveléstudományi Doktori Iskola + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

461-4500/3863 _ 461-4532

dr. Bábosik István a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár

Neveléstudományi kutatások

Nyelvpedagógia

dr. Bábosik István programvezetõ

dr. Károly Krisztina programvezetõ

Göttinger Eszter elõadó + 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. t 212/a

461-4500/3863 doctorandus@ppk.elte.hu http://www.ppk.elte.hu

Szilágyi Erzsébet elõadó + 1088 Budapest, Rákóczi út 5. t 306.

485-5200/4424, 4441 szilagyi.e@ludens.elte.hu http://langped.elte.hu

A doktori iskola bemutatása Neveléstudományi kutatások

PPK

A program olyan, a PhD-fokozat elnyerését biztosító, pedagógiai tudományos képzést kíván megvalósítani, amely hozzájárul a neveléstudomány elméleti és történeti alapjainak, fogalomrendszerének korszerûsítéséhez; a nemzeti és egyetemes pedagógia, valamint iskolaügy történetének további feltárásához és objektív tudományos értékeléséhez; a neveléstudomány modern nemzetközi eredményeinek rendszeres nyomon követéséhez és alkotó hazai alkalmazásához, különös tekintettel az európai kooperációs törekvésekbe való beilleszkedésre; a hazai pedagógiai gyakorlat alternatív fejlesztõ- és kísérletezõtevékenységének ösztönzéséhez; a hazai közoktatás-politikai törekvések tudományos megalapozottságának erõsítéséhez; a pedagógia új ágazatainak, speciális interdiszciplináris területeinek elméleti és empirikus fejlesztéséhez; a pedagógustársadalom innovációs készségû, elmélet iránt fogékony, tehetséges képviselõibõl a tudományos kutatói utánpótlás szélesítéséhez; a pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények neveléstudományi oktatóinak igényes felkészítéséhez, kutatási készségeik és teljesítményeik tökéletesítéséhez. A Neveléstudományi Doktori Iskola alprogramjai: • Neveléselméleti alprogram, vezetõje dr. Trencsényi László, • Andragógiai alprogram, vezetõje dr. Pethõ László, • Pedagógiatörténet alprogram, vezetõje dr. Németh András, • Tanulás-tanítás alprogram, vezetõje dr. Golnhofer Erzsébet, • Gyógypedagógiai alprogram, vezetõje dr. Mesterházi Zsuzsanna. 336


Nyelvpedagógiai program Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvpedagógia Doktori Programját 1996-ban akkreditálták. A programot az Angol–Amerikai Intézeten belül az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és az Angol Nyelvpedagógia Tanszék közösen mûködteti. A program a Neveléstudományi Doktori Iskolához tartozik. A programra elsõsorban olyan jelentkezõket várunk, akik jelentõs nyelvtanítási tapasztalattal rendelkeznek és érdeklõdnek a nyelvpedagógia és/vagy az alkalmazott nyelvészet elméletei iránt. Az oktatás nyelve az angol. A Nyelvpedagógia Doktori Program, a többi doktori programhoz hasonlóan, erõsen kutatás-orientált. Fõ célkitûzése olyan kutatók képzése, akik képesek önálló, adatelemzésre épülõ, kvantitatív vagy kvalitatív természetû kutatás elvégzésére és kutatási eredményeik magyar és nemzetközi szakfolyóiratoban történõ közlésére. A program célja tehát nem a nyelvtanárok módszertani továbbképzése, bár a programon elsajátított tudásnak kétség kívül vannak fontos gyakorlati implikációi. A tapasztalat azt mutatja, hogy a programon végzett munka ösztönzõleg hat a doktori hallgatók munkájára. Nemcsak hatékonyan egészíti ki a tanítási tevékenységüket, hanem – a számos kutatási lehetõség mellett – hozzásegíti õket a tanítási és a tanulási folyamat különbözõ aspektusának alaposabb megértéséhez is.

Bábosik István egyetemi tanár, ELTE PPK Bábosik Zoltán Balázs János Balázs Sándor Bali János Balla Gábor Tamás Bánfalvy Csaba Barát Erzsébet Bárdos György Barkó Endre egyetemi docens, SZIE ABK Benedek András egyetemi tanár, BME Bodóczky István Bodonyi Edit egyetemi docens, ELTE PPK Boreczky Ágnes fõiskolai docens, ELTE PPK Borosán Lívia Bugán Antal Bús Imre egyetemi docens, PTE IGYFK Csányi Yvonne Csizér Kata PhD, ELTE BTK Csorba János Czachesz Erzsébet egyetemi tanár, ELTE PPK Dávid Gergely adjunktus, ELTE BTK Donáth Péter Eitler Tamás Krisztián PhD, ELTE BTK Elsayed, Hassan fõiskolai tanár, BMF KVK Emõkey András egyetemi docens, SZIE GTK Falus Iván egyetemi tanár, Pannon Egyetem Fehér Katalin habil. fõiskolai tanár, ELTE PPK Feketéné Szakos Éva egyetemi docens, SZIE GTK Forgó Sándor Gadó Márta Garai Dóra

Gaul Emil Gereben Ferencné Gerevich József Golnhofer Erzsébet habil. egyetemi docens, ELTE PPK Gósy Mária Györgyiné Koncz Judit Gyõri János egyetemi docens, ELTE PPK Halász Gábor egyetemi tanár, ELTE PPK Heltai Pál fõiskolai tanár, ELTE BTK Holló Dorottya habil. egyetemi docens, ELTE BTK Hunyady Györgyné fõiskolai tanár, ELTE PPK Illés Éva vezetõ tanár, ELTE BTK Jeney Lajos Kadocsa László fõiskolai tanár, DUF Kálmán Anikó Károly Krisztina habil. egyetemi docens, ELTE BTK Kárpáti Andrea Katona Ferenc Király Zsolt Komenczi Bertalan Könczei György Kontra Edit egyetemi docens, ELTE BTK Kormos Judit habil. egyetemi docens, ELTE BTK Kotschy Beáta egyetemi docens, ELTE PPK Kraiciné Szokoly Mária egyetemi docens, ELTE PPK Kullmann Lajos Kurtán Zsuzsa Lajos Péter Lénárd Sándor adjunktus, ELTE PPK

337

PPK

A doktori iskola oktatói


Lóczi Márta M. Nádasi Mária egyetemi tanár, ELTE PPK Major Éva egyetemi docens, ELTE BTK Mann Miklós egyetemi magántanár, ELTE PPK Maróti Andor ny. egyetemi docens Marton Klára Medgyes Péter egyetemi tanár, ELTE BTK Mesterházi Zsuzsa fõiskolai tanár, ELTE BGGyK Mikonya György habil. egyetemi docens, ELTE PPK Nádasi András Nagy Mária Nahalka István Németh András egyetemi tanár, ELTE PPK Németh János Németh T. Enikõ Nguyen Luu Lan Anh Nikolov Marianne egyetemi tanár, ELTE BTK Nyíri Kristóf Ollé János Papp Gabriella fõiskolai tanár, ELTE BGGyK Perjés István Perlusz Andrea fõiskolai tanár, ELTE BGGyK Pethõ László habil. fõiskolai tanár, ELTE PPK Pohl, Uwe egyetemi docens, ELTE BTK Pukánszky Béla Racsmány Mihály Rapos Nóra Reményi Andrea PhD, Békésy György-ösztöndíjas, ELTE BTK

Réthy Endréné egyetemi tanár, SE Ruzsonyi Péter Sallai Éva Sárvári Judit Schaffhauser, Franz egyetemi docens, ELTE PPK Striker Sándor egyetemi docens, ELTE PPK Sturcz Zoltán Sz. Tóth János elnök, MNT Szabó Ákosné Szabó Gábor Szabolcs Éva egyetemi tanár, ELTE PPK Szabóné Molnár Anna egyetemi docens, ELTE PPK Széchy Éva ny. egyetemi docens Szép Zsófia Szesztay Margit adjunktus, ELTE BTK Szilágyi Klára egyetemi docens, SZIE GTK Szivák Judit egyetemi docens, ELTE PPK Tankó Gyula Tímárné Szabó Júlia adjunktus, ELTE PPK Torgyik Judit Trencsényi László habil. egyetemi docens, ELTE PPK Vámos Ágnes habil. egyetemi docens, ELTE PPK Váradi Tamás PhD, MTA Vizelyi Ágnes Zászkaliczky Péter Zsoldos Márta fõiskolai tanár, ELTE BGGyK

Pszichológia Doktori Iskola PPK

dr. Hunyady György, a doktori iskola vezetõje, egyetemi tanár, az MTA r. tagja

461-2690, 461-2633 _ 461-2650 hunyady.gyorgy@ppk.elte.hu Scheide Márta ügyvivõ, szakértõ

461-2690, 461-2633, 5607 _ 461-2650 scheide.marta@ppk.elte.hu t 215.

A doktori iskola bemutatása Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettõl széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különbözõ tudományágai. A program – a pszicholó338


giai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a mûvelt tudományágak szerteágazóságának megfelelõen – eleve összetett volt és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettõl össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt 16 év során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlõdése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt. A Doktori Iskolában jelenleg az alábbi öt program mûködik: • Személyiség- és egészségpszichológiai Program • Magatartáspszichológia Program • Kognitív Pszichológiai Program • Kognitív Fejlõdés Program • Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája program • Munka- és Szervezetpszichológiai program

Személyiség- és egészségpszichológiai program: elsõrendû, speciális célja a személyiségpszichológia és a személyiségpszichológia alkalmazott tudományának tekinthetõ egészségpszichológia kurrens irányzatainak naprakész feldolgozása, bemutatása. A program célja a személyiség egészséges és patológiás mûködésének megismertetése, elemzése, a modern személyiségelméletek és mérési módszereinek elsajátítása. Alapvetõ cél a doktoranduszok felkészítése a nemzetközi színvonalú egészségpszichológiai kutatások megvalósítására annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak hozzájárulni ezen viszonylagosan fiatal terület intenzív fejlõdéséhez. A program, szemléletében és módszertanában is ötvözi a biológiai, pszichológiai és szociális szempontokat; az emberi mûködés megértésében ezen nézõpontok integrálására törekszik. A program osztozik a pszichológiai doktori iskola általános céljaiban: jártasságot kíván kialakítani egyrészt a tudományos kutatás módszertanában és az adatkezelés komplex módszereinek alkalmazásában, másrészt a tudományos munka szerves részét képezõ tevékenységi formákban, amilyen a tudományos mûvek írásos és szóbeli megjelenítése és az ettõl elválaszthatatlan tudományos-kritikai elemzõ tevékenység. Magatartáspszichológia program: célja, hogy bevezesse a doktoranduszokat a magatartásszabályozás modern kísérleti pszichológiai vizsgálatába és alkalmazott kutatási területeibe, s ennek alapján felkészítse õket arra, hogy saját választott témájukat a magatartást meghatározó biológiai, pszichológiai és szociális tényezõket komplex módon figyelembe vevõ rendszerszemlélettel közelítsék meg. A program a kognitív és affektív pszichológia eredményeit felhasználva a magatartás szabályozásának elméletére és empirikus vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: tárgyalja a szabályozás intra- és interperszonális tényezõit, biológiai alapjait, élettani kísérõjelenségeit, a tudatosság szerepét, a kontextuális hatások jelentõségét, a magatartásszabályozás elemi patológiáját, valamint e kérdések vizsgálatának metodológiai, metodikai és gyakorlati problémáit. Szemlélete tehát nem behaviorista, hanem az evolúciós pszichológia – kognitív és dinamikus tényezõket egyaránt figyelembe vevõ, a szabályozás rendszerében gondolkodó – modern szemlélete. A program olyan szakembereket kíván képezni, akik a kísérleti pszichológiában és annak alkalmazási területein elmélyült és naprakész elméleti tudással és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, és a program elvégzése után önálló alap- és/vagy alkalmazott kutatások végzésére, valamint ismereteik átadására is képessé válnak. A program azt is céljának tekinti, hogy gyakorlati területeken tudományosan megalapozott pszichológiai munka végzésére alkalmas szakembereket képezzen. Kognitív Pszichológiai Program: a képzés a modern pszichológia egyik központi és gyorsan fejlõdõ területére, a kognitív pszichológiára és egyes társtudományaira, elsõsorban a kognitív 339

PPK

A programok rövid bemutatása


PPK

pszichofiziológiára összpontosít. Így elsõdlegesen a (tágan értelmezett) megismerési folyamatok (kiemelten: észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv és kommunikáció, társas megismerés, viselkedésszervezés és -kontroll) kísérleti vizsgálata áll az oktatás és a kapcsolódó kutatások központjában. A módszertani hátteret-alapot elsõsorban különféle viselkedéses és EEG / eseményhez kötött potenciál eljárások adják, beleértve a szemmozgás-regisztrációs (eye-tracking) eljárást is. A Program keretei közt mind az oktatásban, mind a kutatásban megjelennek az érett megismerésre fókuszáló, a fejlõdési (csecsemõkortól az idõskorig), illetve az atipikus megismerést (pl. autizmus) középpontba állító témák. A képzés során a módszertani felkészítés és az intenzív kutatási részvétel mellett erõs hangsúlyt helyezünk a kogníció átfogó kérdéseivel összefüggõ fogalmi alapozásra is. A program az ELTE Pszichológiai Intézete és az MTA Pszichológiai Intézete közötti szoros együttmûködésben valósul meg. A Kognitív Fejlõdés Programban olyan fiatal, ám szinte „ismeret-robbanást” eredményezõ tudományterületekkel foglalkoznak a hallgatók, mint a fejlõdés-neuropszichológia, vagy a fejlõdéspszicholingvisztika. Az ezekben a témákban zajló alapkutatások számos új gyakorlati perspektívát is nyitottak több területen, pl. az oktatástervezés, a fejlõdési zavarok vagy az intervenció kidolgozása terén. A program elsõdleges célja, hogy szakember utánpótlást biztosítson az elméleti és az alkalmazott szakterületek számára egyaránt. Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája program: a program célja, hogy alkotó tudományos munkára készítsen fel hallgatókat, olyan témakörök tanulmányozására, amelyek az egyén és a társadalom viszonyával kapcsolatosak, illetõleg, amelyek társadalmi folyamatok pszichológiai összetevõit, hatótényezõit érintik. A társadalomtudományi társtudományok szempontjainak bevonásával ez a doktori képzés integrálva igyekszik közvetíteni az egyén társadalmi kibontakozásának, beilleszkedésének, szerepvállalásának a szocializáció címszava alá rendezhetõ jelenségvilágát és szabályszerûségeit. Ilyen értelemben a tudományos felkészítés hatóköre a szociálpszichológián túl kiterjed a fejlõdéslélektan, a neveléspszichológia, a társadalomés kulturális összehasonító pszichológia számottevõ területeire is, de érinti a gazdaság, a mûvelõdés (alkotás), a szervezeti élet és a politika pszichológiai aspektusait is. Ez utóbbiak kapnak nagyobb hangsúlyt a „társadalmi folyamatok pszichológiája” címszó alatt. A program a történeti, politikai s a szervezetpszichológia (nem utolsósorban annak a nem-profit szférát megcélzó, így az iskolai szervezettel foglalkozó ága) tudományos mûvelésére és alkotó alkalmazására egyként keretet teremt és elõkészít. Munka- és szervezetpszichológia Program: a program célja, hogy bevezesse a doktoranduszokat a korszerû munka- és szervezetpszichológia elméleti és gyakorlati alapkérdéseibe, vizsgálati és elemzõ módszereibe, valamint a tapasztalat szerint hatékonynak bizonyult intervenciós technikáiba. A Program a BME Ergonómiai és Pszichológia Tanszékével együttmûködésben folyik. A program tanegységeiben az elméleti ismeretek átadásán és azok megvitatásán túl nagy hangsúlyt kap a modern vizsgáló, fejlesztõ és elemzõ módszerek bemutatása, gyakorlati elsajátítása és továbbfejlesztése, illetve konkrét körülményekre történõ adaptálása. A hallgatók által felveendõ tárgyaknak csaknem a fele viszonylag nagy választékból kötelezõen választható. Ebben a választékban a hallgatók érdeklõdésüknek megfelelõen találnak személy-, illetve szervezetközpontú megközelítéseket, illetve módszertani tárgyakat. A tárgyak másik fele nagy szabadsággal választható részben a program által felkínált, részben más programok tanegység-választékából. Az így kialakult doktori képzés széles pszichológiai területre terjedt ki, amelyben egyaránt helyet kaptak az alapkutatás ágai és az alkalmazott kutatási irányok. A Doktori Iskola interdiszciplináris elkötelezõdésû; valamennyi program támaszkodik a társtudományokra. Jelentõs az együttmûködés az egyes programok között, ami részben a közösen meghirdetett tanegységekben, részben a választható áthallgatásokon, illetve a közös kutatási projekteken, együttmûködéseken keresztül valósul meg. 340


A doktori iskola oktatói Kiss Paszkál egyetemi docens Kónya Anikó egyetemi docens Kovács Mónika egyetemi docens Kulcsár Zsuzsanna professor emeritus Kun Ágota adjunktus, BME Lakatos Krisztina tudományos munkatárs, MTA PKI Mérõ László egyetemi tanár Molnár Márk egyetemi tanár Münnich Ákos habil. egyetemi docens, DE Nagy János egyetemi docens Némethné Kollár Katalin egyetemi docens Nguyen Luu Lan Anh habil. egyetemi docens Oláh Attila egyetemi tanár Perczel Forintos Dóra habil. egyetemi docens, SE Pigniczkiné Rigó Adrien adjunktus Pléh Csaba egyetemi tanár, BME Szabó Éva habil. egyetemi docens, SZE Szabó Laura adjunktus Székely Anna adjunktus Takács Ildikó egyetemi docens, BME Tóth Ildikó tudományos munkatárs, MTA PKI Urbán Róbert egyetemi docens V. Komlósi Annamária egyetemi docens Varga Katalin habil. egyetemi docens Vargha András egyetemi tanár

PPK

Antalovics Miklós egyetemi tanár, BME Bányai Éva egyetemi tanár Bárdos György egyetemi tanár Barkóczi Ilona professor emeritus Csépe Valéria egyetemi tanár Csiky Erzsébet egyetemi docens Czigler István egyetemi tanár Demetrovics Zsolt adjunktus Dúll Andrea egyetemi docens, BME Egyed Katalin adjunktus Faragó Klára egyetemi tanár Fülöp Márta egyetemi tanár Gerákné Krasz Katalin adjunktus, BME Gervai Judit egyetemi docens Gösiné Greguss Anna Csilla adjunktus Gyõri János egyetemi docens Gyõri Miklós egyetemi docens Horváth János tudományos fõmunkatárs, MTA PKI Hunyady György egyetemi tanár Jekkel Lászlóné Kósa Éva egyetemi tanár, PPKE Juhász Márta egyetemi docens, BME Kalmár Magda egyetemi tanár Kampis György egyetemi tanár Katona Nóra adjunktus Király Ildikó habil. egyetemi docens

341


PPK


Tanító- és Óvóképzõ Kar Ének-zenei Tanszék

345 Þ 555 350

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

352

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Matematika Tanszék

355

Neveléstudományi Tanszék

357

Társadalomtudományi Tanszék

Természettudományi Tanszék

Testnevelési Tanszék

359

360

362

Vizuális Nevelési Tanszék

363

Informatika Módszertani Központ

365

Informatika Oktatási Csoport Multimédia Módszertani Csoport

TÓK

365 366

354

343


Tテ適


+ 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.

487-8100 _ 487-8196 www.tok.elte.hu

Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kar elõdintézménye az 1869-ben Eötvös József által alapított budai állami tanítóképezde, az elsõ magyarországi állami tanítóképzõ intézet volt, amelyet évtizedeken át a magyar népoktatás és a népiskolai tanítóképzés meghatározó intézményeként, „mintaképezdeként” tartottak számon. Az intézmény a középfokú tanítóképzés továbbfejlesztésének eredményeként 1959-tõl felsõfokú Tanítóképzõ Intézet, 1975-tõl Tanítóképzõ Fõiskola; a korábban hároméves tanítóképzés idõtartama 1995-tõl négy évre emelkedett. A hagyományos tanítóképzéshez 1968-tól felsõfokú óvónõképzés kapcsolódott, amely 1986-tól – hároméves idõkeretben – ugyancsak fõiskolai szinten történik. Az intézményben 1998-tól mûvelõdésszervezõ szakon, 2003-tól 2009-ig kommunikáció–mûveõdésszervezõ társított szakon is folyt képzés. A magyar felsõoktatás hálózat-átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvény megszüntette a fõiskola önállóságát, és 2000. január 1-jétõl a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karaként integrálta intézményünket az átalakult felsõoktatás új szervezeti rendjébe. Intézményünk a tanítóképzés és kisdedóvóképzés több évtizedes hazai története és hagyományai folytatójának, az elõdök szellemi hagyatéka letéteményesének, örökösének vallja magát. Ezen örökség fontos részének tekintjük a nyitottságot a magyar közoktatás problémái, valamint a pedagógusképzés nemzetközi fejlõdési tendenciái, új eredményei iránt, valamint a hazai és a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Intézményünk alapfeladata a 3–12 éves korosztály nevelésére, oktatására való felkészítés. A fõiskolán folyó oktató–nevelõ munka tartalmát és a képzés szervezeti kereteit az 1994-es kormányrendeletben (158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet) közzétett képesítési követelmények határozzák meg. Ennek megfelelõen olyan óvodapedagógusokat és tanítókat kívánunk kibocsátani, akik korszerû általános és szakmai mûveltséggel, kellõ szociális érzékenységgel, idegennyelv-tudással rendelkeznek, s az egyetemes és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az egyéni és a közösségi felelõsségérzet és feladatvállalás, az önmûvelés igénye és képessége, továbbá az egészséges életvitel, azaz a korszerû értelmiségi gondolkodás- és magatartásmód, valamint a szakmailag megalapozott hivatástudat jellemzi õket. A tanító és óvodapedagógus szakcsoport kredit alapú képesítési követelményrendszere 2002-ben jelent meg. A képesítési követelményeknek megfelelõen az óvodapedagógus szakon 6, az általános iskola 1–6. osztályára felkészítõ tanító szakon 8 félév a képzési idõ. A tanítókat – a választható mûveltségterületeken – az általános iskola 5–6. osztályában folyó oktató–nevelõ munka meghatározott területeire is felkészítjük. A 2005. évi költségvetésrõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 50. § (24) bekezdésének felhatalmazása, illetve a többciklusú felsõoktatási képzés szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2005. évi Felsõoktatási törvény szerint 2006 szeptemberétõl elindult a bolognai rendszerû, kompetencia alapú BAszintû képzés. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet értelmében a képzési és kimeneti követelmények szerint a következõ alap- és akkreditált szakképzések indultak: 345

TÓK

A kar története


TÓK

• Nyolc szemeszteres tanító szak (nappali és esti tagozaton); szakirányai: német nemzetiségi (nappali tagozat); szerb nemzetiségi (nappali tagozat). A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1–4. osztályában valamennyi, az 1–6. osztályban legalább egy mûveltségi terület oktatási–nevelési feladatainak az ellátásra, továbbá megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történõ folyatásához. A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1–6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1–4. osztályban magyar nyelven minden mûveltségi terület, valamint a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására. • Hat szemeszteres óvodapedagógus szak (nappali és esti tagozaton); szakirányai: német nemzetiségi (nappali tagozat); szerb nemzetiségi (nappali tagozat). A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történõ folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó ��vodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történõ nevelésére. • Hat szemeszteres csecsemõ- és kisgyermeknevelõ szak (nappali és levelezõ tagozaton); A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelõ fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedõ életszakaszban ellátásra szoruló csecsemõk és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlõdését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. A BA-szintû (alapképzési) szakjaink okleveles végzettséget és szakképzettséget adnak, továbbhaladni mesterfokon (MA), pedagógiai szakon lehetséges. Karunk akkreditált felsõfokú szakképzései (nappali és levelezõ tagozaton is): ifjúságsegítõ; csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó. Karunk akkreditált szakirányú továbbképzései: • Angol nyelvû bébiszitter és gyermekfelügyelõ • Német nyelvû bébiszitter és gyermekfelügyelõ • Német nemzetiségi óvodapedagógus • Német nemzetiségi tanító • Élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés • Környezeti nevelõ óvodapedagógus Pedagógus szakvizsga választható modullal: • Az iskolai oktatás 5–6 évfolyamán a nem szakrendszerû oktatás feladataira való felkészítés • Iskolai szabadidõprogramok szervezési feladatai (játékszakértõ) • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban – aktív és interaktív tanulási programok • Család- és gyermekvédelem • A lelki és fizikai egészség megõrzésének és fejlesztésének kérdései az iskolában és az óvodában • Gyógytestnevelés • Rekreáció • Angol nyelv az óvodában • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerû módszerei • Játékmentor 346


A kar vezetése dr. Mikonya György dékán, habil. egyetemi docens

487-8188 _ 487-8796 dekan@tok.elte.hu; mikonya.gyorgy@tok.elte.hu dr. Demeter Katalin dékánhelyettes, fõiskolai tanár, felügyeleti terület: oktatási ügyek

487-8132, 487-8143 _ 487-8196 demeter.katalin@tok.elte.hu

Véghelyi Józsefné dr. dékánhelyettes, tszv. fõiskolai docens, felügyeleti területe: tudományos ügyek, nemzetközi kapcsolatok

487-8188 _ 487-8196 veghelyi.jozsefne@tok.elte.hu

A Kari Tanács tagjai dr. Mikonya György dékán, elnök

Donáth Péter egyetemi tanár Benczik Vilmos fõiskolai tanár Csíkvári Gábor fõiskolai tanár Demeter Katalin fõiskolai tanár Podráczky Judit fõiskolai tanár Szendrei Julianna fõiskolai tanár Bakos Tamás fõiskolai docens Békésné Lakatos Margit fõiskolai docens Bihariné Krekó Ilona fõiskolai docens

Döbrössy János fõiskolai docens Görgényiné Epres Erika fõiskolai docens Márkus Éva fõiskolai docens Orczán Zsolt fõiskolai docens Szarka Júlia fõiskolai docens Tihanyiné Hõs Ágnes fõiskolai docens Véghelyi Józsefné dr. fõiskolai docens Zsinkó Erzsébet fõiskolai docens

A Tanács tagja az adjunktusok és tanársegédek képviseletében Szuchy Gabriella fõiskolai adjunktus

A Tanács tagja a nem oktatási szervezeti egységek dolgozóinak képviseletében Lázárné Obbágy Katalin könyvtáros

347

TÓK

A Tanács vezetõ oktató tagjai


A Tanács tagjai a Hallgatói Önkormányzat képviseletében A kari HÖK-választás a kézirat lezárásakor folyamatban van.

Állandó meghívottak Dóczy Emilné gazdasági referens Vajda Albertné könyvtárigazgató Nevigyánszky Éva, a gyakorlóóvoda vezetõje Kálmánné dr. Bors Irén, a gyakorlóiskola igazgatója

Légler Judit, a Kari Tanács titkára A Kari Tanács állandó bizottságainak vezetõje: dr. Schottner Ede fõiskolai tanár

A kari Hallgatói Önkormányzat + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8135; 487-8136 _ 487-8196 www.tok.elte.hu/hok A kari HÖK-választás a kézirat lezárásakor folyamatban van.

TÓK 348


A kar hivatalai Dékáni Titkárság + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. t fszt. 5.

487-8188 _ 487-8196 h, sz, cs: 9–12; k: 13–16

Légler Judit titkárságvezetõ legler.judit@tok.elte.hu

A Kar oktatási, gazdasági és humánpolitikai feladatainak ügyintézését az ELTE Pedagogikum Központ illetékes fõosztályán végzik.

Kari könyvtár + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Vajda Albertné könyvtárvezetõ

487-8155 _ 487-8196 h–sz: kölcsönzés: 8–16; olvasóterem: 8–18 cs: kölcsönzés: 10–16; olvasóterem: 10–18 p: kölcsönzés, olvasóterem: 8–15

Tudományos Diákkörök Ének-zenei tudományos diákkör

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Idegen nyelvi tudományos diákkör

vezetõje: dr. Márkus Éva tanszékvezetõ

Magyar nyelvi és irodalmi tudományos diákkör vezetõje: dr. Csíkvári Gábor tanszékvezetõ vezetõje: dr. Szendrei Julianna tanszékvezetõ

Neveléstudományi diákkör

vezetõje: dr. Podráczky Judit tanszékvezetõ

Társadalomtudományi diákkör

vezetõje: dr. Donáth Péter tanszékvezetõ

Természettudományi diákkör

vezetõje: Véghelyi Józsefné dr. tanszékvezetõ

Testnevelési tudományos diákkör

vezetõje: Tihanyiné dr. Hõs Ágnes tanszékvezetõ

Vizuális nevelési tudományos diákkör

vezetõje: Bakos Tamás tanszékvezetõ

TÓK

Matematikai tudományos diákkör

349


Egyéb diákkörök Foltvarró Kör

vezetõje: dr. Somogyi Béláné óraadó oktató

Hangszeres és vokális szólóés kamaramuzsikálás

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Nõi Kar

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Zenés Színpad

vezetõje: dr. Döbrössy János tanszékvezetõ

Ének-zenei Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8123 www.tok.elte.hu/enek

dr. Döbrössy János tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8123 t 208. dobrossy.janos@tok.elte.hu Gyapay Judit tanszéki ügyintézõ

487-8123 t 208. gyapay.judit@tok.elte.hu h–p: 10–14

A tanszék oktatói

TÓK

Bánki Vera fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének-zene és módszertan Zongora, partitúraolvasás Ének, szolfézs-zeneelmélet Iskolai gyakorlat Zene-játék „A zene szava” (zenehallgatás) Zeneirodalom

487-8172 banki.veronika@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Döbrössy János fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Zongora, partitúraolvasás Ének, szolfézs-zeneelmélet Iskolai gyakorlat Zenés Színpad Énekkar

487-8123 dobrossy.janos@tok.elte.hu t 208. órarend szerint

350


487-8172 kismartony.katalin@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Klausz Róbert ny. fõiskolai docens, óraadó Karvezetés, kórushangképzés Kamarazene

487-8172 gyapay.judit@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

487-8172 reti.anna@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Réti Anna fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Zongora és partitúraolvasás Iskolai gyakorlat Ének tantárgy-pedagógia Szarka Júlia fõiskolai docens Ének-zene és módszertana Óvodai gyakorlat Hangkarbantartás-képzés Hangképzés

487-8173 szarka.julia@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Turmezeyné Heller Erika adjunktus Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének, szolfézs-zeneelmélet Zeneirodalom Ének-zene és tantárgy-pedagógiai mûhely Zeneirodalom

487-8173 heller.erika@tok.elte.hu t 211. órarend szerint

Hegedûsné Tóth Zsuzsanna tanársegéd Ének-zene és módszertana Óvodai gyakorlat Zene-játék

487-8173 toth.zsuzsanna@tok.elte.hu t 211. órarend szerint

Frigyesi Tibor mûvésztanár Zenés Színpad

487-8123 frigyes.tibor@tok.elte.hu t 208. cs: 17–21

Szabó Judit óraadó Ének-zene és módszertana Óvodai gyakorlat

487-8173 judeszke@freemail.hu t 211. órarend szerint

TÓK

Kismartony Katalin fõiskolai docens Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének-zene és módszertana Ének, szolfézs-zeneelmélet Hangképzés Iskolai gyakorlat Zene-játék

351


Dévai Adrienn gyakornok Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Ének-zene és módszertana Zongora, partitúraolvasás Vegyes kamarakórus

487-8172 devai.adrienn@tok.elte.hu t 210. órarend szerint

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8175 www.tok.elte.hu/nyelv

dr. Márkus Éva tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8127 t 225. markuseva@t-online.hu Szabó Éva tanszéki ügyintézõ

487-8175 t 224. szabo.eva@tok.elte.hu

A tanszék oktatói

TÓK

Görgényiné Epres Erika fõiskolai docens Angol irodalmi beszédgyakorlatok Angol szaknyelvoktatás Angol nyelvû irodalom

487-8177 aneris@t-online.hu t 125. órarend szerint

Kovács Judit fõiskolai docens Csoportos tanítási gyakorlat Angol szaknyelvoktatás Tantárgy-pedagógia

487-8177 dr.judit.kovacs@t-online.hu t 125. órarend szerint

Márkus Éva fõiskolai docens Nemzetiségi ismeretek – néprajz Nemzetiségi irodalom–gyermekirodalom Német szaknyelvoktatás

487-8175 markuseva@hotmail.com t 225. órarend szerint

Lásztity Nikola adjunktus Szerb leíró és rendszerezõ nyelvtan Szerb nyelvû irodalmi beszédgyakorlatok Országismeret

487-8175 nikola@t-online.hu t 128/I órarend szerint

352


487-8178 ilonabat@hotmail.com t 126. órarend szerint

Radvai Teréz adjunktus Nyelv- és stílusgyakorlatok Tantárgy-pedagógia, német nyelv Országismereti beszédgyakorlatok Kultúrtörténeti beszédgyakorlatok

487-8178 radvai@hotmail.com t 126. órarend szerint

Sztepanov Milán adjunktus Szerb gyermek- és ifjúsági irodalom Szerb nyelvû kisebbségi irodalom Szerb nyelv- és stílusgyakorlatok

487-8175 szabo.eva@tok.elte.hu t 128/I órarend szerint

Szuchy Gabriella adjunktus Angol nyelv- és stílusgyakorlatok Angol szaknyelvoktatás Angol leíró és rendszerezõ nyelvtan

487-8177 szuchy.gabriella@tok.elte.hu t 125. órarend szerint

Trentinné Benkõ Éva adjunktus Tantárgy-pedagógia Angol nyelvû gyermekirodalom Angol szaknyelvoktatás

487-8177 trentinek@t-online.hu t 125. órarend szerint

Vincze Emõke adjunktus Angol gyermek- és ifjúsági irodalom Angol szaknyelvoktatás Angol nyelv- és stílusgyakorlatok

487-8177 vincem@freemail.hu t 125. órarend szerint

Nagy Gizella tanársegéd Német szaknyelvoktatás Német leíró és rendszerezõ nyelvtan Országismeret

487-8177 gizi26@freemail.hu t 125. órarend szerint

Lovell Antony vendégtanár Angol nyelv- és stílusgyakorlatok Angol nyelvû országismereti beszédgyakorlatok Angol szaknyelvoktatás

487-8177 szabo.eva@tok.elte.hu t 125. órarend szerint

TÓK

Molnárné Batári Ilona adjunktus Nyelv- és stílusgyakorlatok Ének-zene és tantárgy-pedagógiája Testnevelés és tantárgy-pedagógiája Környezetismeret és tantárgy-pedagógiája

353


Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8121 www.tok.elte.hu/magyar

dr. Csíkvári Gábor tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

487-8184 csikvari@mars.tok.elte.hu Somlainé Farkas Tünde tanszéki ügyintézõ

487-8121 t 226. farkas.tunde@tok.elte.hu

A tanszék oktatói

487-8181 hangayz@kincsem.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Benczik Vilmos fõiskolai tanár Kommunikációelmélet Korunk irodalma

487-8181 benczik@mars.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Csíkvári Gábor fõiskolai tanár Szociolingvisztika Korunk irodalma

487-8184 csikvari@mars.tok.elte.hu t 227. órarend szerint

Doboss Gyula fõiskolai tanár, Korunk irodalma

487-8181 dobossgy@kincsem.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Nagy Katalin fõiskolai tanár Magyar nyelv Helyesírás

487-8183 nagykata@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Marosi Annamária fõiskolai docens Magyar nyelv Beszédmûvelés

487-8183 farkast@kincsem.tok.elte.hu órarend szerint

TÓK

Hangay Zoltán professor emeritus Magyar nyelv Helyesírás

354


487-8183 tothbeat@kincsem.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Daróczi Gabriella adjunktus Gyermekirodalom és módszertana

487-8181 daroczig@mars.tok.elte.hu t 223. órarend szerint

Gajdóné Gõdény Andrea adjunktus Anyanyelvi tantárgy-pedagógia

487-8183 gajdotne@kincsem.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Gönczöl Andrea adjunktus Gyermekirodalom és módszertana Korunk irodalma

487-8183 gonczol@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Merényi Hajnalka adjunktus Magyar nyelv Helyesírás

487-8183 merenyi@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

Bereczkiné Záluszki Anna tanársegéd Beszédmûvelés

487-8182 bereczki@mars.tok.elte.hu t 222. órarend szerint

Koósné Sinkó Judit tanársegéd Anyanyelvi tantárgy-pedagógia

487-8183 sinkoj@mars.tok.elte.hu t 221. órarend szerint

TÓK

Tóth Beatrix fõiskolai docens Anyanyelvi tantárgy-pedagógia

Matematika Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8161

dr. Szendrei Julianna tanszékvezetõ, fõiskolai tanár

487-8161 szendrei.julianna@tok.elte.hu

355


A tanszék oktatói Hortobágyi István fõiskolai tanár Matematika és módszertana Szórakoztató matematika

6984 t 115. cs: du.

Szendrei Julianna fõiskolai tanár Bevezetés a matematikába Matematika és tantárgy-pedagógiája Bevezetés a gyakorlati képzésbe A matematikai fogalomalkotás nehézségei Reáltudományok az ezredfordulón A matematikai fogalmak alapozása

6961 szendrei.julianna@tok.elte.hu t 114. cs: du.

Horváth Alice fõiskolai docens Matematika és tantárgy-pedagógiája Geometria és tantárgy-pedagógiája Matematika és módszertana Matematikatörténeti érdekességek Kombinatorika, valószínûség, statisztika

6984 t 115. cs: du.

Palotásné Víg Marianna fõiskolai docens 6984 Bevezetés a matematikába t 115. Matematika és tantárgy-pedagógiája cs: du. Csoportos tanítási gyakorlat A matematikai fogalmak alapozása A matematika alapjai

matek@tok.elte.hu

horvath.alice@tok.elte.hu

vig.marianna@tok.elte.hu

TÓK

Zsinkó Erzsébet fõiskolai docens Bevezetés a matematikába Matematika és tantárgy-pedagógiája Geometria és tantárgy-pedagógiája Elemi algebra Kombinatorika Rajzos geometria a számítógépen A matematikai fogalmak alapozása Kombinatorika, valószínûség, statisztika és tantárgy-pedagógiája

6984 t 115. cs: du.

zsinko.erzsebet@tok.elte.hu

Makara Ágnes adjunktus Bevezetés a matematikába Geometria A matematikai fogalmak alapozása Matematika és tantárgy-pedagógiája

6984 t 115. cs: du.

makara.agnes@tok.elte.hu

356


6984 t 115. cs: du.

szitanyi.judit@tok.elte.hu

Ujjné Detki Katalin adjunktus

6984 Bevezetés a matematikába t 115. Geometria és tantárgy-pedagógiája cs: du. Matematika és módszertana Játékok a matematikában, matematika a játékban A matematikai fogalmak alapozása Kombinatorika, valószínûség, statisztika és tantárgy-pedagógiája Matematika és tantárgy-pedagógiája

detki.katalin@tok.elte.hu

Szabóné Szitányi Judit adjunktus Bevezetés a matematikába Matematika és tantárgy-pedagógiája Geometria és tantárgy-pedagógiája Függvények Csoportos tanítási gyakorlat A matematikai fogalmak alapozása Kombinatorika, valószínûség, statisztika és tantárgy-pedagógiája Valószínûség, statisztika

Neveléstudományi Tanszék + 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

487-8146 www.tok.elte.hu/nevtud

dr. Podráczky Judit tanszékvezetõ, fõiskolai docens

487-8146 podra@t-online.hu

Bollókné Panyik Ilona fõiskolai tanár Neveléstörténet

487-8146 bollok@tok.elte.hu t 229. tanszéki hirdetõtáblán

Hunyady Györgyné fõiskolai tanár Neveléselmélet Általános pedagógia és didaktika

487-8146 hunyadyz@tok.elte.hu t 229. tanszéki hirdetõtáblán

Békési Ágnes fõiskolai docens Családszociológia

487-8185 nevtud@tok.elte.hu t 228. tanszéki hirdetõtáblán

TÓK

A tanszék oktatói

357


Bék��sné Lakatos Margit fõiskolai docens 487-8186 A játék pszichológiája bekes@tok.elte.hu A játék pedagógiája és módszertana t 220. tanszéki hi