Page 1

SUPER MARKET ‰›Ï· Û·Ú˜ÂÈ..! Î·È Û˘Ìʤ

£‹ÎË ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ MOLTO 65x100

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ AROXOL Gel Ï‚¿ÓÙ· 2+2

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ AROXOL Ï‚¿ÓÙ· 2+2 Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·

∫ÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ 3¿‰·

0,89ú

1,45ú

£‹Î˜ ʇϷ͢ MOLTO ú 60¯50¯35 ú 60¯45¯20 ∫Ô˘Ù› Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ú 25¯25¯20

2,09 1,69

2,69ú 1,15ú

2,65

2,39ú

£‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¯ÒÚÔ˘ MOLTO 75x65cm

ƒÔÏfi ˘Á›·˜ DELICA 12¿ÚÈ economy

1,49ú ™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA Ï‚¿ÓÙ· ÁÈ· ÓÙÔ˘Ï¿˜ [-0,50ú ]

ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ DELICA 2Ïfi Ï¢Îfi

2,49ú

1,39ú

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA ϷΤٷ [-0,30ú ]

1,95ú

1,05ú

ª·Ï·ÎÙÈÎfi ÚÔ‡¯ˆÓ SOUPLINE 5Lt

1Lt ¢øƒ√ ™ÎfiÓË Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ∞™¶π¢∞ 27ÌÂ˙.

√‰ÔÓÙfiÎÚÂÌ· COLGATE 75ml [-0,30ú ]

1,89ú

20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

¢›ÛÎÔÈ ÓÙÂÌ·ÎÈÁÈ¿˙ DEMAK UP

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 02/06/2012

μ·Ê‹ Ì·ÏÏÈÒÓ GARNIER Color Sensation

•˘Ú·Ê¿ÎÈ· SUPER-MAX 2 ÏÂ›‰ˆÓ 5ÙÂÌ.

6,49ú

ƒÔÏfi ˘Á›·˜ ZEWA Plus 8+2 + ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ZEWA Jumbo Roll

1,95ú

AZAX Ù˙·ÌÈÒÓ 750ml [-0,80ú ]

4,45ú

ƒÔÏfi ÎÔ˘˙›Ó·˜ ZEWA Jumbo Roll + ZEWA ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜ 33¯33 100ÙÂÌ.

™ÎÔÚÔÎÙfiÓÔ ARISTA Ï‚¿ÓÙ· ÁÈ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· 2ÙÂÌ. [-1,00ú ]

1,15ú -0,40ú

1,29ú

4,25ú

-0,50ú

3,39ú

1,95ú ∞ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ PALMOLIVE 2ÙÂÌ. ¯750ml ¶¿Ó˜ ·ÎÚ¿ÙÂÈ·˜ TENA Slipad No 3-4 [-1,00ú ]

4,89ú 7,45ú 4,65ú

5,95ú

™·ÌÔ˘¿Ó ELVIVE 400ml + 250ml


¶›ÙÛ· Special ∞™¶π¢∞ 3ÙÂÌ. ¯430gr

∫·Ï·Ì¿ÚÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ KALLIMANIS 910gr + 30%

6,49ú

E¶π¶§∂√¡ ¶ƒ√´√¡

7,95ú

¶¿ÚÈ˙· μπ∫∏ ÁÈ· ÙÔÛÙ

2,49ú

6,35ú ÙÔ ÎÈÏfi

¶·ÚÈ˙¿ÎÈ μπ∫∏ 330gr

FLAIR Cottage Cheese º∞°∂ 225gr

1,05ú

0,85ú

220gr

FRUYO º∞°∂ 1,5% 2¯170gr [-0,40ú ]

2,65ú

220gr

2,49ú 1,19ú 300gr

°È·Ô‡ÚÙÈ ª∂μ°∞§ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ∞ÁÂÏ¿‰Ô˜ ¶Úfi‚ÂÈÔ - ∂Ï·ÊÚ‡

ª·Î·ÚfiÓÈ· MISKO ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜ ¡Ô6-¡Ô10 500gr

∫ڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ light º∞°∂ 3¯200ml [-1,00ú ]

2,79ú

0,89ú

2,35ú 2,95ú

∫fiÎÎÈÓË „Ë̤ÓË ÈÂÚÈ¿ ∞Δ§∞¡Δ∞ 450gr + ∫·Ï·ÌfiÎÈ 340gr

¶¿ÛÙ· ÂÏÈ¿˜ ηϷÌÒÓ & Ì·‡Ú˘ §∂§π∞ 380gr 25% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

2,49ú 0,75ú ∂ÏȤ˜ ηϷÌÒÓ §∂§π∞ 250gr [-0,40ú ]

5,45ú NESCAFE Classic 200gr

∫¿·ÚË ∞Δ§∞¡Δ∞ 105gr [-0,40ú ]

1,15ú

1,09ú

™¿ÏÙÛ· Arrabbiata BARILLA 200gr

4,95ú

Freddo Cappuccino DOLCE GUSTO + ¶ÔÙ‹ÚÈ Freddo

2,75ú

¶ÙÈ-ÌÂÚ ÎÏ·ÛÈÎfi A§§ATINH 3x225gr [-0,50ú ]

ª·Î·ÚfiÓÈ· MISKO Û·ÁÁ¤ÙÈ ¡Ô7 500gr

1,85ú

¢ËÌËÙÚȷο NESTLE Lion ηڷ̤Ϸ ÛÔÎÔÏ¿Ù· 360gr

20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

ºÚ˘Á·ÓȤ˜ ELITE ÛÙ·Ú¤ÓȘ 0,4% ·Ï¿ÙÈ 4¯125gr 3+1

1,89ú

KELLOGG’S Coco Pops 375gr [-0,70ú ]

¢ËÌËÙÚȷο NESTLE Fitness White Chocolate 350gr

2,35ú

20% º£∏¡√Δ∂ƒ∞

Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ

ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜

2,59ú

1,49ú

ºÚ˘Á·ÓȤ˜ ELITE ÛÈοψ˜ 0,7% ·Ï¿ÙÈ 4¯90gr 3+1

200 KATAΣΤΗΜΑΤΑ σε όλη την Ελλάδα βρείτε τις προσφορές στο site μας:

www.aspida.net

Aspida May 2012  

Εντυπο Μίλου Super Market ΑΣΠΙΔΑ

Aspida May 2012  

Εντυπο Μίλου Super Market ΑΣΠΙΔΑ