Page 1


Dat e: P. O. #:

4046965415

FAXORDERFORM BI LLTO:

Shi pTo:

Cont ac tName

Name( Pl eas epr i nt )

Addr es s / P. O.

Addr es s

Ci t y

Ci t y

St at e

Zi p

Phone

St at e

Zi p

At t n:

Qt y.

I t em#

Descr i pt i on

Pr i ce

Cr edi tCar dOr der s: Car dNumber Vi s a

Exp.Dat e

Amer i c anEx pr es s

Mas t erCar d

NameOnCar d Bi l l i ngAddr ess Si gnat ur e Ter msandCondi t i ons:Mi ni mum or deri s$50. 00.A$3. 00smal lor derf eewi l lappl yonal lor der sl esst han$50. 00exceptf oror der spl acedonl i neat www. copyt echnol ogi es. com;t he$3. 00smal lor derf eewi l lnotbechar gedf oronl i neor der s.Paymentt er msar eCr edi tCar d( Vi sa,Mast er car d, Amer i canExpr ess,Di scover )andNet30t er msuponcr edi tappr ovalbyCopyTechnol ogi es,I nc.Pr i ci ngi ssubj ectt ochangewi t houtnot i ce. Shi ppi ng:Al lor der swi l lshi pUPSGr ound.Fr eeUPSGr oundshi ppi ngwi l lappl yf ori ndi vi dualor der sof$200. 00ormor e.Af l at$7. 50char gewi l lappl y f oranyor derl esst han$200. 00.UPSNextDayAi r ,2ndDayAi r ,and3r dDayar eavai l abl eatdi scount edr at es.Shi ppi ngi ncent i veswi l lnotappl yf or di scount edor der s.Al lor der spl acedby7: 00ESTwi l lshi pt hesameday.Ourshi ppi ngpol i ci esandi ncent i vesar esubj ectt ochangewi t houtnot i ce. Shi ppi ngi ncent i veswi l lnotappl yf ordi scount edor der sandor der sshi ppedout si det hecont i guousUni t edSt at es. Ret ur nPol i cyandShor t ages:Ret ur nswi l lonl ybeaut hor i zedf ori t emsr et ur nedwi t hi noneyearofor i gi nalpur chasedat e.A20% r est ocki ngf eewi l l appl yf oral lunopenedr et ur ni t ems.Cr edi twi l lnotbegi venf orunopenedi t emsr et ur nedwi t hpackagi ngf l awsordamagesuchasmar ks,st i cker s, l abel s,et c.Def ect i ver et ur nsmustbeaut hor i zedbyCopyTechnol ogi esvi aanRA( r et ur naut hor i zat i on)numberandcr edi twi l lbegi venupon i nspect i on.Cr edi twi l lnotbegi venf ori t emsi nspect edat50% ormor eusageorf oranyi t emsnotor i gi nal l ypur chasedf r om CopyTechnol ogi es,I nc. Al lshor t agesmustber epor t edt oCopyTechnol ogi eswi t hi n10daysofdel i ver y;i fnotcust omerunder st andscr edi torr epl acementwi l lbedeni ed. Uponpur chasebuyeraccept sf ul lr esponsi bi l i t yofi t em useandunder st andst hatCopyTechnol ogi esl i abi l i t yi sl i mi t edonl yt opr oductsal eval ue.

4 5


MT

VT

ND

ME

MN I D

WI

SD WY

MI PA

I A

NE

NV

UT

I L

CO

CA

KS

AZ

OK

NM

OH

I N

MO

WV

VA

KY

CT NJ

RI

DE MD

NC

TN AR

SC MS

Ont ar i o,CA

NH MA

NY

AL

GA

TX LA

At l ant aGa FL

Gr oundTr ansi tMap: 1Day

2Days

3Days

4Days

FREEGr oundShi ppi ngonor der sover$200 -Fl at$7. 50f oror der sunder$200 -Shi ppi ngs ameDayUnt i l 7: 00EST -Guar ant eed12daydel i v er yt omaj or i t yofU. S. -Di s c ount edOv er ni ghtand2ndDayAi rRat es 4 6


NOTES


130JamesAl dr edgeBl vd. At l ant a,GA30336 ROUTETO: Pur c has i ngDept . Owner / Pr es i dent

2012SecondHal fWhol esal eCat al og-Whol esal eCust omer sOnl y!

Par t nerwi t hUsToday!

TheBestChoi cef orYourCompat i bl eSuppl yNeeds

-FREEGROUNDSHI PPI NG onOr der sof$200orMor e -LowestonAver agePr i ci ngAvai l abl ei nt heI ndust r y -Pr of essi onalQual i t yPackagi ngandPr i vat eLabel i ng -TheBestQual i t ywi t hOver al lDef ectRat esunder2% -Ful lOneYearPr oductPer f or manceGuar ant ee Cal lToday t oopenaNew Account18003962679 orvi si tourwebsi t e-www. copyt echnol ogi es. com

Notr es pons i bl ef ort y pogr aphi c al er r or s .Pr i c esand av ai l abi l i t yar es ubj ec tt oc hangewi t houtnot i c e.Br and namesar eus edf ordes c r i pt i v epur pos esonl yandar e t hepr oper t yoft hei rr es pec t i v eowner s . Copy r i ght2012,CopyTec hnol ogi es ,I nc .

Copy Technology 2012 Second Half Wholesale Catalog  

The Best Choice For Your Compatible Supply Needs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you