Page 1

DEVİR

TASARRUFÜRETİRKENKAZANIN DEVRİ

MegaTech

Mikro Plastik Enjeksiyon Makinası

Küçük boyut,

Büyük

Performans

• Daha geniş kolon

aralığı 96mm x 96 mm

Küçük veya mikro parçaların üretimi için MegaTech idealdir.

Mikro Üretim

MakroKazanç

• Daha fazla kilitleme t onajı 7 veya 10 ton

• Daha fazla kalıp açma

mesafesi max. 190 mm sayesinde daha derin parça üretimi.

• Rakiplerine göre daha

rijit - çelik konstrüksiyon

Yüksek Ürün Kalitesi Maksimum Hassasiyet Düşük Üretim Maliyeti. Düşük kalıp yatırım maliyeti


Tech Tech Mega Mega Enjeksiyonla Enjeksiyonla kalıplanabilen kalıplanabilen tümtüm termoplastik termoplastik malzemelerin malzemelerin işlenmesi işlenmesi için için uygundur uygundur - - 420 - - 420 ° C'ye ° C'ye kadar kadar malzemeler malzemeler (PEEK), (PEEK), metaller metaller (MIM), (MIM), seramik seramik (CIM), (CIM), wax.wax.

Küçük Küçük Boyut, Boyut, Büyük Büyük Performans Performans KalıpKalıp yastığı yastığı olarak olarak işlevişlev gören gören eşsizeşsiz tasarımlı tasarımlı plakaları plakaları sayesinde sayesinde kalıpkalıp boyutu boyutu ve maliyeti ve maliyeti ciddiciddi anlamda anlamda düşüktür. düşüktür. Düşük Düşük işletme işletme maliyetleri maliyetleri - Kurulu - Kurulu gücügücü sadece sadece 3kW3kW - az sayıdaki - az sayıdaki gözlügözlü kalıplara kalıplara karşıkarşı bile rekabet bile rekabet edebilir edebilir üretime üretime olanak olanak tanır.tanır. 2 MegaTech MegaTech 6 / 10P 6 / -10P 0,6m - 0,6m 'den2'den dahadaha az yer azkaplar yer kaplar ve son ve derece son derece sessizdir sessizdir (<68dB) (<68dB)

Maksimum Maksimum Hassasiyet Hassasiyet

Yenilikçi Yenilikçi iki kovanlı iki kovanlı enjeksiyon enjeksiyon ünitesi ünitesi sayesinde sayesinde plastik, plastik, kovan kovan – vida – vida ünitesinde ünitesinde homojen homojen olarak olarak eritilerek eritilerek ikinciikinci kovan kovan – piston – piston bölgesine bölgesine hassas hassas olarak olarak aktarılır. aktarılır. Bu yöntem Bu yöntem sayesinde sayesinde polimerin polimerin kovan kovan içinde içinde hemhem yanması yanması engelenir, engelenir, hemhem de statik de statik mikser mikser memeye memeye ihtiyaç ihtiyaç duymadan duymadan homojen homojen renklirenkli parça parça üretimi üretimi mümkün mümkün olur. olur.

Kullanıcı Kullanıcı Dostu. Dostu. • 10”•TFT 10” TFT dokunmatik dokunmatik renklirenkli ekran ekran • Kullanımı • Kullanımı kolay, kolay, grafik grafik bazlı,bazlı, hızlı ekran hızlı ekran kontrol kontrol sistemi sistemi • 100'ün • 100'ün üzerinde üzerinde kalıpkalıp hafızası hafızası • Siemens • Siemens Kontrol Kontrol Sistemi Sistemi • USB bellekte bellekte yedekleme yedekleme 10” 10” TFTTFT• USB • Son• Son 20 çevrimin 20 çevrimin kaydıkaydı Touch Screen Touch Screen• Ethernet • Ethernet bağlantısı bağlantısı sayesinde sayesinde uzaktan uzaktan erişim. erişim. A

B

A

B

F

I

F

G

GH

H

C

C

D

I

E

D

A BA CB DC ED FE GF HG IH LI L

80 63 80 63 63 75 63 65 75 35 65 35 35 70 35 570 5 H7/18 H7/1880 80

96 96 96 80 96 80 80 75 80 60 75 35 60 35 35 86 35 5 86 5 H7/18-1 H7/18-1 63 63 H10/18-1 H10/18-1 63 63

E

H7/18H7/18 | H7/18-1 | H7/18-1 H10/18-1 H10/18-1

UYGULAMALAR UYGULAMALAR

• Küçük • Küçük ve Hassas ve Hassas Parçaların Parçaların Üretimi Üretimi • Uzun • Uzun ve Kısa ve Kısa Üretim Üretim • Laboratuar • Laboratuar Testleri, Testleri, Numune Numune Üretimi Üretimi • Prototiplime • Prototiplime • Tıbbi • Tıbbi Ürünler, Ürünler, Temiz Temiz OdaOda Uygulamaları Uygulamaları • Teknik • Teknik Eğitim Eğitim

100 100 70 70 Kilitleme Kilitleme GücüGücü kN kN 54 54 54 54 İtici Mesafesi İtici Mesafesi mm mm 98129812 68006800 İtici Gücü İtici Gücü N N 39 39 27 27 Enjeksiyon Enjeksiyon Kuvveti Kuvveti kN kN 14/1814/18 14/1814/18 VidaVida ÇapıÇapı mm mm 2492/1542 1785/1080 2492/1542 Enjeksiyon Enjeksiyon Basıncı Basıncı bar bar 1785/1080 10,77/17,80 10,77/17,80 10,77/17,80 Enjeksiyon Enjeksiyon Hacmi Hacmi cm³ cm³ 10,77/17,80 66 66 66 66 Enjeksiyon Enjeksiyon Hızı Hızı mm/smm/s 190 190 190 190 Maks. Maks. KalıpKalıp Açma Açma Mesafesi Mesafesi mm mm 70 70 70 70 Min. Min. KalıpKalıp Kalınlığı Kalınlığı mm mm 3,8 3,8 3 3 Kurulu Kurulu Güç Güç kW kW 380/50 380/50 380/50 Elektrik Elektrik Bağlantısı Bağlantısı V/HzV/Hz 380/50 H

H

780 780 mm mm

L

L

10951095 mm mm

P

P

487 mm 487 mm

Weight Weight

250 250 kg kg


DUO DUO Tech Tech Mega Mega Çifte Çifte Performans Performans

Standart Standart Özellikler: Özellikler: • Kalite• Kalite kontrolkontrol (Cevrim (Cevrim zamanı zamanı / ütüleme/ / ütüleme/ enjeksiyon enjeksiyon zamanı zamanı / Enjeksiyon / Enjeksiyon basıncı) basıncı)

• Kalıp• koruma Kalıp koruma • Alarm • Alarm durumunda durumunda otomatik otomatik kapanma kapanma • Makine • Makine plakaları plakaları maliyetleri maliyetleri azaltmak azaltmak

Megatech Megatech Duo Duo çift komponent çift komponent baskıbaskı için için için destekleyici için destekleyici olarakolarak çalışıpçalışıp kalıp kalıp zamanzaman ve maliyeti ve maliyeti azaltırazaltır özel özel olarak olarak geliştirilmiştir. geliştirilmiştir. İkinciİkinci enjeksiyon enjeksiyon yapımyapım • Maça için çıkış için çıkış ünitesi ünitesi makineye makineye tamamen tamamen entegre entegre olup,olup, • Maça • Geri•emiş Geri emiş makinenin makinenin kontrol kontrol sisteminden sisteminden kontrol kontrol • İki enjeksiyon • İki enjeksiyon basıncıbasıncı ayarı ayarı edilmektedir. edilmektedir. Değiştirebilir Değiştirebilir enjeksiyon enjeksiyon • Kaçık• Kaçık merkez merkez enjeksiyon enjeksiyon imkanıimkanı pistonları pistonları sayesinde sayesinde istenilen istenilen hacim hacim ve ve • Sıcaklık • Sıcaklık tolerans tolerans bandı bandı ağırlıkta ağırlıkta parça parça üretme üretme esnekliği esnekliği sağlar. sağlar. İki İki • PID sıcaklık • PID sıcaklık kontrolü kontrolü silindirden silindirden aynaayna andaanda enjeksiyon enjeksiyon mümkün mümkün • Bekleme • Bekleme sıcaklığı sıcaklığı olduğu olduğu gibi gibi entegre entegre edilmiş edilmiş döner döner tablatabla • Tüm•hareketlerde Tüm hareketlerde hız kontrolü hız kontrolü Kalıp güvenliği (opsiyon) (opsiyon) sayesinde sayesinde sıralısıralı enjeksiyon enjeksiyon da da • Kalıp• güvenliği • 2 Kalıp • 2kapama Kalıp kapama hızı hızı yapılabilir. yapılabilir.

AIU AIU Tech Tech Mega Mega Büyük Büyük Makineler Makineler için için Küçük Küçük Modül Modül Otonom Otonom Enjeksiyon Enjeksiyon Ünitesi Ünitesi (AIU)(AIU) Çoklu Çoklu komponent komponent baskıbaskı için özel için özel olarak olarak geliştirilmiş geliştirilmiş otonom otonom enjeksiyon enjeksiyon ünitesi ünitesi • Tak•ve Tak Kullan ve Kullan • Euromap • Euromap ara yüzü ara yüzü sayesinde sayesinde kolaykolay entegrasyon. entegrasyon. • Tüm• hareketler Tüm hareketler tamamen tamamen hidroliktir hidroliktir • Doğrudan • Doğrudan kalıp kalıp üzerine üzerine montaj montaj • Enjeksiyon • Enjeksiyon ünitesi, ünitesi, kalıbın kalıbın sabit sabit veyaveya hareketli hareketli kısmıkısmı üzerine üzerine iki iki standart standart flanş flanş kullanılarak kullanılarak dikeydikey veyaveya yatayyatay bir konumda bir konumda monte monte edilebilir. edilebilir.

LSR LSR Tech Tech Mega Mega

• 9 vuruşa • 9 vuruşa kadarkadar merkezi merkezi itici itici • İtici hız • İtici ve hız basınç ve basınç kontrolü kontrolü • İtici •dönüş İtici dönüş sensörü sensörü • USB•bellek USB bellek girişi girişi • İtici •dönüş İtici dönüş sensörü sensörü • Türkçe • Türkçe dâhil, dâhil, çok dilli çok menü dilli menü • Uzaktan • Uzaktan erişim:erişim: Ethernet Ethernet Bağlantısı, Bağlantısı, TCP modbus TCP modbus

• 100'ün • 100'ün üzerinde üzerinde kalıp hafızası kalıp hafızası • Parça • Parça sayacısayacı - üretim - üretim grupları grupları için ayarlar için ayarlar • Entegre • Entegre 4 bölge 4 bölge soğutma soğutma suyu manifoldu suyu manifoldu • İzinsiz • İzinsiz giriş programı giriş programı • Kullanma • Kullanma saati saati • Yolluk • Yolluk ayırmaayırma • Transdüserler • Transdüserler ile izlenen ile izlenen enjeksiyon enjeksiyon ve ve mengene mengene pozisyonları pozisyonları

• Basınç • Basınç kontrolü kontrolü için elektronik için elektronik transdüser transdüser • Motor • Motor hız kontrolü hız kontrolü için invertör için invertör • Renkli • Renkli dokunmatik dokunmatik ekran.ekran. • Kalıp• sıcaklığı Kalıp sıcaklığı kontrolü kontrolü - 4 bölge - 4 bölge Opsiyonlar: Opsiyonlar: • Euromap • Euromap 67 67 • Enjeksiyon • Enjeksiyon hızı için hızı akümülatör. için akümülatör. • Shut•off Shut meme off meme • Doğrudan • Doğrudan kalıbakalıba enjeksiyon enjeksiyon yapmak yapmak için özel içinuçlu özelmeme. uçlu meme.

• 5 ayrı• 5kalıp ayrıısıtıcı kalıpbölgesi ısıtıcı bölgesi • Hidrolik • Hidrolik veya pnömatik veya pnömatik maça maça • Çift enjeksiyon • Çift enjeksiyon uygulaması uygulaması için ikinci için ikinci enjeksiyon enjeksiyon ünitesiünitesi ara yüzü ara yüzü

Üçlü Üçlü Konfigrasyon Konfigrasyon MegaTech MegaTech LSR LSR makinesi makinesi ekipman ekipman ve kalıp ve kalıp maliyetlerini maliyetlerini düşürür. düşürür. Üç ayrı Üç konfigrasyonda ayrı konfigrasyonda temin temin edilebilir edilebilir Konfigürasyonlar Konfigürasyonlar - Önceden - Önceden karıştırılmış karıştırılmış 0.5 Kg 0.5kartuşlu Kg kartuşlu sistem sistem - İki adet - İki adet 1 Kg 1kartuşlu Kg kartuşlu yükleyici yükleyici mikser mikser sistemi sistemi (A + B (Abileşenleri); + B bileşenleri); - İki 20 - İkiKg 20konteyner Kg konteyner (A + B (Abileşenleri) + B bileşenleri) için için yükleyici yükleyici mikser mikser sistemi. sistemi.

• LSR •enjeksiyon LSR enjeksiyon ünitesiünitesi • Döner • Döner tabla tabla • Hava• üfleme Hava üfleme • Sıcak• Sıcak yollukyolluk Aksesuarlar: Aksesuarlar: • Chiller • Chiller için alanı içinolan alanıözel olantabla özel tabla • Kurutucu • Kurutucu • Plastik • Plastik malzemeler malzemeler için yükleyici için yükleyici (elektrikli (elektrikli veya venturi) veya venturi)

• Kalıplar • Kalıplar için sıcaklık için sıcaklık kontrolörü kontrolörü • Yolluk • Yolluk ayırıcıayırıcı • Aksesuarlar • Aksesuarlar için elektrik için elektrik panosu panosu • Kalıplar • Kalıplar için çekmece için çekmece seti seti • Hatalı • Hatalı urun ayırıcıyı urun ayırıcıyı • Yolluk • Yolluk roboturobotu


MegaTech V7 /18 Kompakt Dikey Insert Enjeksiyon - Kolonsuz Insert enjeksiyon için maksimum performans • Sadece 3 kW kurulu güç • Üç ayrı model

Küçük boyut, büyük performans MegaTech VR Avantajları

Az sayıda üretim için bile düşük kalıp, makine yatırım ve üretim maliyeti. MegaTech üretim maliyetlerine ancak daha fazla yatırım gerektiren konvansiyonel makine ve çok gözlü kalıplarla ulaşabilirsiniz. • Minimum yer kaplayan kompakt kalıp • Kullanıcı dostu • Düşük güç tüketimi • Üretim hattına entegrasyon için mükemmel • Sadece 3 kW kurulu güç • Üç Ayrı model

Megatech V7/18

Küçük boyutlu parçalar için ideal Döner tabla sayesinde iki ayrı kalıpla (bir hareketli, iki sabit) cevrim suresini azaltir.

MegaTech V7 /18 Megatech V7/18 TR

Hareketli plaka ile donatılmış olup özellikle kablo, konektör veya fiş gibi hantal parçaların üretimi için uygundur.

MegaTech V7 /18TR Megatech V7/18 TWIN

Çoklu komponent baskı için özel olarak geliştirilmiştir. Tek bir döner tablada ve 4 ayrı pozisyonda çalışan iki bağımsız pres

MegaTech V7 /18TWIN Moda Cad. Özgür İş Hanı No:28/305 34714 Kadıköy -İstanbul / TÜRKİYE +90 216 405 12 22 +90 216 405 12 23 info@enveta.com.tr

Enveta megatech katalog  
Enveta megatech katalog  
Advertisement