Page 1

DEVİR

TASARRUFÜRETİRKENKAZANIN DEVRİ

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

%60’a varan

Elektrik Tasarrufu

Türkiye’de Patentli İlk ve Tek Ürün • Isıyı kovan içinde tutarak %60’a varan elektrik tasarrufu sağlar. • Düşük çalışma sıcaklıkları, daha homojen eriyik - soğuma/çevrim süresini kısaltarak, ekstra enerji ve üretim verimliliği sağlar. • İlk devreye alma, kalıp değişimleri, vardiya değişimi ve elektik kesilmesinde kovan ısısını koruyarak 50% daha hızlı rejime girme-Yüksek verimlilik. • Eşit ısı dağılımı ile kaliteli ürün, düşük fire, uzun kovan ve vida ömrü • Modüler dizayn – Kolay ve hızlı montaj. • Markalara özel tasarım – Haitian, Engel, KraussMaffei... • Hızlı amortisman.

%75’e varan Düşük Yüzey

Sıcaklığı

Yüksek iş güvenliği Elektrik çarpması ve yanıklardan korur

* OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği standarlarına uygundur.

50% DAHA HIZLI

REJiME

GiRME

Ortam Sıcaklığını Düşürür


ISI YALITIM SİSTEMLERİ ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Bir Yılda Bir Yılda

4448 4448 $$

Üretirken Üretirken Kazanın Kazanın

Enerjini Enerjini Boşa Boşa Harcama Harcama Türkiye’de Türkiye’de patentli patentli ilk ve ilktek ve ürün tek ürün olanolan Envest Envest Modüler Modüler Isı Yalltım Isı Yalltım Ceketleri, Ceketleri, plastik plastik enjeksiyon enjeksiyon makineleri makineleri ve ekstruderlerin ve ekstruderlerin çalışma çalışma şartlarına şartlarına göregöre özelözel olarak olarak tasarlanmış tasarlanmış olup,olup, yüksek yüksek sıcaklığa sıcaklığa dayanıklı dayanıklı ve ısı ve yalıtımı ısı yalıtımı yüksek yüksek malzemelerden malzemelerden üretilmektedir. üretilmektedir. Kaygan-yapışmayan Kaygan-yapışmayan dış dış ve yan ve yan yüzeyleri yüzeyleri erimiş erimiş plastiğin plastiğin yapışmasını yapışmasını önler. önler. İç yüzeyi İç yüzeyi rezistansın rezistansın keskin keskin uçlarının uçlarının verebileceği verebileceği hasara hasara karşıkarşı dayanıklıdır. dayanıklıdır. Envest Envest Isı Yalltım Isı Yalltım Ceketleri Ceketleri özelözel dizaynı dizaynı sayesinde sayesinde elektrik elektrik bağlantı bağlantı kabloları, kabloları, klamens/kutu klamens/kutu ve termokupl’ı ve termokupl’ı tamamen tamamen dışarıda dışarıda bırakır. bırakır. Servis Servis için için sökülüp sökülüp takılması takılması çok çok kolaydır. kolaydır.

KaKlaitleitdeed,e, süsrüerkelikliliklik eneenrejirdjiede

tatsaasrarrurfuf Ceketler Ceketler kovan kovan rezistanslarının rezistanslarının sağladığı sağladığı ısıyı ısıyı kovan kovan çevresi çevresi ve boyunca ve boyunca yayarak yayarak ısı farklılıkları ısı farklılıkları ve dalgalanmalarını ve dalgalanmalarını azaltır. azaltır. Eriyin Eriyin akışını akışını kolaylaştırır. kolaylaştırır. Baskılar Baskılar arasıarası kalite kalite farklılıklarını farklılıklarını ortadan ortadan kaldırarak kaldırarak kaliteyi kaliteyi arttırır. arttırır. ISI YALITIM ISI SİSTEMLERİ YALITIM SİSTEMLERİ


Hızlı Hızlı Soğuma Soğuma

OuickCool™ OuickCool™

Sık Sık sık sık malzeme malzeme değişikliği değişikliği yapan yapan ve bu ve bu yüzden yüzden çalışma çalışma sıcaklığını sıcaklığını hızlı hızlı bir şekilde bir şekilde düşürmek düşürmek zorunda zorunda olanolan üreticiler üreticiler için için özelözel olarak olarak geliştirilmiştir. geliştirilmiştir. Klasik Klasik Envest Envest ısı yalıtım ısı yalıtım ceketlerinin ceketlerinin sağladığı sağladığı tüm tüm faydaları faydaları sağladığı sağladığı gibi gibi özelözel tasarımı tasarımı sayesinde sayesinde fabrika fabrika havasını havasını kullanarak kullanarak hızlı hızlı bir şekilde bir şekilde sıcaklıkları sıcaklıkları düşürür. düşürür.

Kolay Kolay veve Pratik Pratik

IsoBlanket™ IsoBlanket™

IsoBlanket IsoBlanket battaniyeleri, battaniyeleri, Envest Envest yalıtım yalıtım sisteminin sisteminin en basit en basit ve ve sadeleştirilmiş sadeleştirilmiş versiyonudur. versiyonudur. ÇokÇok kolay kolay monte monte ve de-monte ve de-monte edilip, edilip, yeniden yeniden kullanılabilir. kullanılabilir. Klasik Klasik envest envest ısı yalıtım ısı yalıtım ceketlerinin ceketlerinin sağladığı sağladığı faydayı faydayı %80%80 oranında oranında sağlar. sağlar. İstenirse İstenirse mıknatıslarla mıknatıslarla (opsiyon) (opsiyon) makine makine koruma koruma kapağına kapağına çok çok kolay kolay sabitlenebilir. sabitlenebilir.

Kovan Kovan Koruma Koruma Kapağı Kapağı Yalıtımı Yalıtımı

IsoWrap™ IsoWrap™

Bir yüzü Bir yüzü yapıştırıcılı yapıştırıcılı olupolup diğer diğer yüzeyi yüzeyi alüminyum alüminyum folyafolya kaplıkaplı Isowrap Isowrap koruma koruma kapağının kapağının içineiçine kolayca kolayca monte monte edilir. edilir. Yalıtımı Yalıtımı sayesinde sayesinde konveksiyon konveksiyon ile ısı ilekaybını ısı kaybını azalttığı azalttığı gibi gibi alüminyum alüminyum kaplama kaplama sayesinde sayesinde ışımaışıma ile olan ile olan ısı kaybını ısı kaybını engeller. engeller.

Isıyı Isıyı içerde, içerde, plastiği plastiği memeden memeden uzak uzak tutar tutar

NozzleWrap™ NozzleWrap™

Meme Donmasına Kesin Çözüm Meme Donmasına Kesin Çözüm NozzleWrap NozzleWrap ısı yalıtım ısı yalıtım sargısı sargısı yüksek yüksek sıcaklık sıcaklık gerektiren gerektiren polimerlerde polimerlerde memeyi memeyi yalıtarak yalıtarak ısıyı ısıyı içeride içeride tutar.tutar. Böylece Böylece meme meme sıcaklığının sıcaklığının dahadaha yüksek yüksek sıcaklıklara sıcaklıklara çıkmasını çıkmasını sağlar. sağlar. Ayrıca Ayrıca plastik plastik kaçaklarına kaçaklarına karşıkarşı meme meme rezistansını rezistansını korur. korur.

Plastik Plastik Sarmasına Sarmasına Son! Son!

Envest Envest ısı yalıtım ısı yalıtım ceketleri ceketleri ile beraber ile beraber kovana kovana tamtam koruma koruma sağlar. sağlar. Meme Meme KılıfıKılıfı

• Yalıtımlı • Yalıtımlı -Meme -Meme donmasını donmasını engeller engeller • Eriyik • Eriyik plastik plastik yapışmayan yapışmayan dış yüzey, dış yüzey, patentli patentli sızdırmazlık sızdırmazlık contası contası ve yapışmaya ve yapışmaya dirençli dirençli iç yüzey. iç yüzey. • Plastik • Plastik geri geri tepmesi, tepmesi, elektrik elektrik çarpması çarpması ve yanıklardan ve yanıklardan koruyan koruyan yüksek yüksek iş güvenliği. iş güvenliği. Meme Meme DiskiDiski • Eriyik • Eriyik plastik plastik yapışmayan yapışmayan dış yüzey dış yüzey • Plastik • Plastik geri geri tepmesi tepmesi ve yanıklardan ve yanıklardan koruyan koruyan yüksek yüksek iş iş güvenliği. güvenliği.

NozzleShield™ NozzleShield™


ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Şişirme Makinası için Envest Çözümleri Envest ısı yalıtım ceketleri, plastik şişirme makinelerinin kafalarını yalıtıp, içindeki ısıyı koruyarak enerji maliyetlerini düşürür. Ayrıca makinenin devreye alınmasında başlangıç süresini kısaltarak enerji tasarrufu sağlar.

Ekstruder Kalıp ve Kafa Yalıtımı

Envest ekstruder yalıtım ceketleri, enerji faturalarınızı önemli ölçüde azaltmak ve çalışanların iş güvenliğinin sağlamak icin düşük maliyetli bir çözüm sunar. Makinalarda sıcaklık dalgalanmasını engelleyip, rejimde calışmasını sağlar. Isıyı içeride tutarak, yüzey sıcaklığını azaltıp ortam sıcaklığını düşürür. Makinenin işletme giderlerini azaltır.

Hava Soğutmalı Rezistanslar için Envest Çözümleri Makinanin ilk devreye alınmasında ısınma süresini kısaltır. Özel tasarımı sayesinde soğutma hava olukları açık bırakıldığından, soğutma devresini etkilemez. Makina rejim halindeyken ısıları koruyarak etkin enerji tasarrufu sağlar

IsoWrap™

extruder

%100 Tam Koruma 7/24

PlastiSense® Kaçak Sensörü makine enjeksiyon memesinde, plastik kaçak hasarına karşı %100 koruma sağlar. Meme kaçağını Led ekranda bildirir. Plasti Bakım maliyetlerinizi en aza indirir. 7/24 koruma sağlar. by enveta

Sense

Moda Cad. Özgür İş Hanı No:28/305 34714 Kadıköy -İstanbul / TÜRKİYE +90 216 405 12 22 +90 216 405 12 23 info@enveta.com.tr

Enveta envest katalog  
Enveta envest katalog  
Advertisement