Page 1

n a t ý s ý “Ýçiniziek teknoloji ” yüks

Mini kW-Special

24 kW - 28 kW Bacalý ve Hermetik Kombiler

Yoðuþmalý Kombi


Yoðuþmalý Kombi

Mini kW-Special Ýmmergas Mini kW-S modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir. Alev modülasyonu ile enerji tasarrufu, özel emniyet sistemleri, kolay kullanýmlý kontrol paneli ve çift eþanjöre sahip olmasý gibi özellikler ise kalitesini belirleyen diðer faktörlerdir.

1 1

Sessiz

En Küçük Boyut

YTL

1 1

Tasarruf

Çevre Dostu

Düðmeli Kolay Kullaným

1

Ýtalya'nýn Pazar Lideri

2

Kompakt Ölçüler (25 cm derinlik)

3

Mikroiþlemci Kontrollü Elektronik Kart

‹mmergas, Dünya’da 30 ülkeden sonra TÜRK‹YE’de yat›r›mlar›na devam ediyor. ‹mmergas’›n 2007 y›l›nda da ‹talya’da pazar liderli€i sürerken, uluslararas› pazardaki gücü de her y›l artarak devam etmektedir. Ýmmergas’ýn Avrupa ve Uzakdoðu’da kabul görmüþ kalitesi, þimdi de Türk tüketicisinin hizmetindedir.

LED’li Arýza Teþhis Sistemi

I2I

www.immergas.com.tr

Mini kW-Special modeli estetik tasarýmý ve 25 cm derinliðinde küçük boyutlarý ile evinizin her yerine kolay montaj imkaný ve þýk bir görünüm saðlar.

Ýmmergas tarafýndan özel olarak geliþtirilmiþ elektronik kart kombinin tüm fonksiyon ve emniyet sistemlerini kontrol eder.


4

Yüksek Sýcak Su Konforu Paslanmaz çelik eþanjörü ile yüksek sýcak su taleplerini anýnda karþýlar ve bol miktarda sabit sýcaklýkta su konforunu garanti eder. (11,5 / dk)

24 kW

11.7

28 kW

13.5 0

10

5

Kesintisiz Sýcak Su Konforu

7

Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü (Opsiyonel)

Sýcak su kullanýmýnda oluþan debi dalgalanmalarýnda, elektronik kart kombinin minimum alev boyutunda çalýþmasýný saðlayarak kesintisiz sýcak su konforunu sunar. Böylelikle gerek banyoda gerekse mutfakta sýcaklýk dalgalanmalarý olmaksýzýn sýcak su kullanýmý mümkün olur.

20 l/dk

Bol bol sýcak su...

6

Ýki Ayrý Isý Eþanjörü ile Uzun Ömür Isýnma devresi eþanjörü dýþýnda kullaným suyu devresi için de paslanmaz çelik plakalý ayrý bir eþanjöre sahiptir.

www.immergas.com.tr

Kombiniz dýþ hava sensörünün yardýmýyla kalorifer gidiþ suyu sýcaklýðýný, dýþ hava sýcaklýðýna göre ayarlar. Böylece kombiniz dýþ hava sýcaklýðý düþtükçe kalorifer sýcaklýðýnýn yükselmesini, yükseldikçe de kalorifer sýcaklýðýnýn otomatik olarak düþmesini saðlar.

I3I


8

9

Donmaya Karþý Otomatik Koruma Tesisattaki su sýcaklýðý 5°C’ye düþtüðünde önce pompa devreye girerek sistemdeki suyu sirküle eder. Eðer elektronik kart hala donma riski görüyorsa brülörü çalýþtýrarak sistemdeki suyu ýsýtýr ve donmaya karþý koruma saðlanýr.

Otomatik By-pass Sistemi Sistemde oluþabilecek sirkülasyon problemlerinde otomatik By-pass devreye girerek tüm sistemi korunmaya alýr.

“ Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji”

10

Kontrol Paneli ile Kolay Kullaným Ýmkaný

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Brülör ON - devrede 2. Sýcak su konumu ON - devrede 3. Isýtma devresine çalýþma ON - devrede 4. 30°C Sýcaklýk Ledi - Yetersiz sirkülasyon 5. 45°C Sýcaklýk Ledi - Gidiþ NTC arýzasý 6. 60°C Sýcaklýk Ledi - Ateþleme yok 7. 75°C Sýcaklýk Ledi - Aþýrý sýcaklýk emniyeti 8. 90°C Sýcaklýk Ledi - Atýk gaz basýncý hatasý 9. Konum anahtarý düðmesi: stand-by sýcak su / ýsýtma / reset 10. Sýcak su sýcaklýk ayar düðmesi 11. Kalorifer sýcaklýk ayar düðmesi 12. Manometre

9 I4I

10

11

12 www.immergas.com.tr


Ýmmergas markalý kombiler, Ýmmergas’ýn Ýtalya’daki kendi tesislerinde üretilmektedir. Kalite kontrolü üretim hattýndaki kombilerin ana fonksiyonlarýnýn her aþamada test edilme prensibine dayanmaktadýr; bu da Ýmmergas kalite farkýný oluþturmaktadýr.

444

88

22

ku

dö K nü alo þ h rife at r tý gi Kal di or þ h ife at r tý

riþ

ýþ

gi

çýk

yu su

m ný lla

Ku

lla ný

m

su

yu

Ga

z

dö K nü alo þ h rife at r tý gi Kal di or þ h ife at r tý

riþ gi

lla

m

su

yu

çýk

z Ga

yu su ný m lla

Ku

k

ku

Tamamen kendi personelimizden oluþan teknik servis ekibimize her saatte ulaþabilirsiniz. Ekibimiz 7 gün 24 saat kesintisiz olarak servis vermektedir.

Kullaným Suyu Modu

ýþ

Isýtma Modu

12

Müþteri Hattý

Sýc a

Sýc ak

11

Ýmmergas Kalite Farký

www.immergas.com.tr

I5I


Pompa E€risi

Teknik Veriler Nominal ýsýtma yükü

5.10

40

4.08

30

3.06

A

B

20

2.04 1.02

10 0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Pompa basýncý (mH2O)

Pompa basýncý (kPa)

Minimum ýsýtma yükü 50

Nominal ýsý gücü Minimum ýsý gücü Nominal ýsý gücü deðerindeki faydalý ýsý verimliliði Nominal ýsý gücü deðerinin %30’undaki faydalý ýsý verimliliði

0 1600

Kapasite/saat

Besleme basýncý Isýtma devresi maksimum çalýþma basýncý

A: Üçüncü kademede çal›þ›rken pompa basýncý (otomatik By-pass)

Isýtma devresi maksimum çalýþma sýcaklýðý Ayarlanabilir kalorifer devresi sýcaklýðý

B: ‹kinci kademede çal›þ›rken pompa basýncý (otomatik By-pass)

Isýtma genleþme kabý toplam hacmi Kombi su kapasitesi 1000 l/h debi oranýnda pompa basýncý Sýcak su üretimi ýsýl gücü

Ýleri Teknoloji Cihaz Emniyetleri

Sýcak kullanma suyu sýcaklýk ayarý

Mini kW Special sizi ve kendisini korumak için

*SKS devresi minimum basýncý (dinamik)

en üstün emniyetleri içerir:

*SKS devresi maksimum çalýþma basýncý *SKS devresi için minimum akýþ oraný

• Düþük sirkülasyona karþ› koruma,

Devamlý iþletimde akýþ oraný(DT 30°C)

• Donma korumas› (ortam s›cakl›€› -5°C’ye düþene kadar su tesisat›n› korur, opsiyonel olarak -15°C kiti de mevcuttur).

Özgül akýþ oraný (DT 30°C) Kombi dolu aðýrlýðý Kombi boþ aðýrlýðý

• Pompa ve 3 yollu vana için anti blokaj korumas›,

Elektrik besleme deðerleri

• Alevin düzgün yanmas›n› kontrol eden parazit alev sistemi,

Nominal güç kullanýmý elektrik akýmý Elektrik gücü

ayr›ca alev emniyet sistemi

Pompa elektrik gücü

• Brülör söndü€ünde fan ve pompa 30 saniye daha çal›þarak at›k gaz› tamamen tahliye eder ve eþanjörü aþ›r› s›cakl›ktan korur.

Fan elektrik gücü Elektrik izolasyon sýnýfý

• Yüksek s›cakl›k emniyeti Nominal güç deðerinde atýkgaz sýcaklýðý

• Tesisattaki s›k›þmalara karþ› otomatik by-pass sistemi, • Bacal› modeller için baca emniyeti, hermetik modellerde yanma havas› ve at›k gaz için bas›nç anahtar›

Minimum güç deðerinde atýkgaz sýcaklýðý NOx sýnýfý NOx aðýrlýðý CO aðýrlýðý Cihaz tipi

• Aþ›r› s›cakl›k ve baca emniyetlerinin kontaklar›n›n sa€laml›€›n› kontrol eden elektro-mekanik kontrol sistemi

Kategorisi *SKS : Sýcak Kullaným Suyu

I6I

www.immergas.com.tr


BACALI

24 kW

28 kW

24 kW

HERMETÝK

28 kW

kW (kcal/h)

26,7 (22933)

30,9 (26578)

25,8 (22146)

30,0 (2572)

kW (kcal/h)

10,8 (9324)

12,0 (10321)

10,6 (9122)

12,0 (10356)

kW (kcal/h)

24,0 (20640)

27,9 (24000)

24,0 (20640)

28,0 (24080)

kW (kcal/h)

9,3 (8000)

10,5 (9000)

9,3 (8000)

10,5 (9000)

%

90,0

90,3

93,2

93,4

%

89,0

89

90,3

90,7

mm mbar (mm H2O)

DOÐALGAZ

BÜTAN

G20

G30

G31

G20

G30

G31

20 (204)

29 (296)

37 (377)

20 (204)

29 (296)

37 (377)

PROPAN DOÐALGAZ

BÜTAN

PROPAN DOÐALGAZ

BÜTAN

PROPAN

DOÐALGAZ

BÜTAN

PROPAN

G20

G30

G31

G20

G30

G31

20 (204)

29 (296)

37 (377)

20 (204)

29 (296)

37 (377)

bar

3

3

3

3

°C

90

90

90

90

°C

35 - 85

38 - 85

35 - 85

38 - 85

bar

4,5

4,5

4,5

4,5

2

2

2

2

kPa (m H2O)

23,7 (2,42)

25,9 (2,64)

23,7 (2,42)

25,9 (2,64)

kW (kcal/h)

24,0 (20640)

27,9 (24000)

24,0 (20640)

27,9 (24080)

°C

32 - 58

32 - 58

38 - 77

38 - 77

bar

0,3

0,3

0,3

0,3

bar

6

6

6

6

/dak

1,5

1,5

1,5

1,5

/dak

11,4

13,2

11,7

13,5

/dak

11,2

12,8

11,0

12,9

kg

32,7

33,9

36,4

37,4

kg

30,0

31,0

34,0

34,5

V/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

A

0,41

0,44

0,69

0,85

W

90

100

135

155

W

73,2

77,4

74

85

35

52

IPX4D

IPX4D

BÜTAN

PROPAN DOÐALGAZ BÜTAN

W -

36

IPX4D

DOÐALGAZ

BÜTAN

PROPAN DOÐALGAZ

G20

G30

G31

G20

G30

G31

G20

G30

G31

G20

G30

G31

°C

109

113

109

98

103

100

111

112

109

107

108

106

°C

81

83

83

77

77

78

86

88

87

87

86

87

BÜTAN

PROPAN DOÐALGAZ

3

PROPAN

-

3

3

3

mg/kWh

146

125

113

151

mg/kWh

21

43

55

56

B11BS

B11BS

C12/C32/C42/C52/C82

C12/C32/C42/C52 C82/B22/B32

III1a2H3+

III1a2H3+

II2H3+

II2H3+

24 kW Bacalý ve 24 kW Hermetik Model için

28 kW Bacalý ve 28 kW Hermetik Model için

• Sýcak su ayar deðerleri 7 l/dk akýþ ve giriþ suyu sýcaklýðý 15°C için verilmiþtir. • Baca gazý sýcaklýðý deðerleri 15°C’deki giriþ havasý sýcaklýðýna göre verilmiþlerdir. • Sýcak kullanma suyu performansý ile ilgili veriler, 2 bar deðerindeki dinamik giriþ basýncý ve 15°C deðerindeki giriþ sýcaklýðý ile alakalýdýr; deðerler,beyan edilen deðerleri elde etmek için soðuk su ile karýþtýrma yapýlmasý gerekliliði göz önünde bulundurularak direk olarak ýsýtýcý kombinin çýkýþýndan ölçülür. • Kombi çalýþmakta iken, dýþarý verilen maksimum gürültü seviyesi < 55dBA’dýr. Gürültü seviyesi deðeri yarý-anekoik (yarý yansýmasýz akustik) oda testi ile ve ýsýtýcý kombi maksimum ýsýtma gücünde çalýþýrken ve ayrýca duman çýkýþ sisteminin genleþmesi anýnda ürün standartlarýna göre ölçülen deðere karþýlýk gelmektedir.

• Sýcak su ayar deðerleri 9,3 l/dk akýþ ve giriþ suyu sýcaklýðý 15°C için verilmiþtir. • Baca gazý sýcaklýðý deðerleri 15°C’deki giriþ havasý sýcaklýðýna göre verilmiþlerdir. • Sýcak kullanma suyu performansý ile ilgili veriler, 2 bar deðerindeki dinamik giriþ basýncý ve 15°C deðerindeki giriþ sýcaklýðý ile alakalýdýr; deðerler,beyan edilen deðerleri elde etmek için soðuk su ile karýþtýrma yapýlmasý gerekliliði göz önünde bulundurularak direk olarak ýsýtýcý kombinin çýkýþýndan ölçülür. • Kombi çalýþmakta iken, dýþarý verilen maksimum gürültü seviyesi < 55dBA’dýr. Gürültü seviyesi deðeri yarý-anekoik (yarý yansýmasýz akustik) oda testi ile ve ýsýtýcý kombi maksimum ýsýtma gücünde çalýþýrken ve ayrýca duman çýkýþ sisteminin genleþmesi anýnda ürün standartlarýna göre ölçülen deðere karþýlýk gelmektedir.

www.immergas.com.tr

I7I


Opsiyonel Aksesuarlar ile Yüksek Konfor ve Yakýt Tasarrufu Dijital Program Saatli Oda Termostat›

Amico Uzaktan Kumanda

• Kullan›m suyu s›cakl›€› + oda s›cakl›€› kontrolü

• Kullan›m suyu s›cakl›€› + oda s›cakl›€› + kalorifer s›cakl›€› kontrolü

• 5-30°C aras›nda haftal›k programlanabilme

• 5-30°C aras›nda haftal›k programlanabilme

• Oda s›cakl›€›na göre kombiye modülasyon yapt›r›r

• Oda s›cakl›€›na göre kombiye modülasyon yapt›r›r

• Kombi çal›þma durumu ve alarm kodlar›n›n görülebilmesi

• D›þ hava s›cakl›€›n› gösterme (D›þ hava sensörü ba€l› ise)

• Ekonomi ve konfor s›cakl›klar› seçimi

• Kombi çalýþma durumu ve alarm kodlar›n›n görülebilmesi

Ürün Kodu: 3.016362

• 10-30°C aras›nda s›cakl›k ayar› • Oda s›cakl›€›na göre kombiyi On/Off (Aç/Kapa) çal›þt›r›r

Ürün Kodu: 3.017024

• Ekonomi ve konfor s›cakl›klar› seçimi

• Haftan›n günlerine göre 5 de€iþik program seçene€i • Günü 15 dakikal›k zaman aral›klar› ile 4 ayr› program dilimine bölebilme • Ekonomi ve konfor s›cakl›klar› seçimi

Mini 28 kW-S için Ek Genleþme Tank› (2 litre) Ürün Kodu: 3.016945

• Tatil program seçene€i

Kablosuz Dijital Program Saatli Oda Termostat› Ürün Kodu: 3.014439

Dýþ Hava Sensörü (CRD ile kullan›lamaz) Ürün Kodu: 3.014083

* Kombinin gidiþ suyu s›cakl›€›n› d›þ hava s›cakl›€›na göre otomatik olarak ayarlar * Yak›t tasarrufu ve konfor sa€lar

Telefon ile Kontrol Cihazý

Bölgesel Isýtma Ýçin Kontrol Ünitesi

Kireç Önleyici Kit

Donma Korumasý Kiti

Ürün Kodu: 3.013305

Ürün Kodu: 3.014083

DIM bölge ›s›tma ba€lant›lar›yla kullan›l›r. Ürün Kodu: 3.014083

Ürün Kodu: 3.015348 -15°C ‘ye kadar donma korumasý saðlar.

Dýþ Ortama Montaj Ýmkaný Sa€layan Kapak Kiti Ürün Kodu: 3.014083 I8I

www.immergas.com.tr


A

F

6

1

7 8

2

9 10

11 12 13 19

14 15 17

18

3 4

20

16 21

5

1. Hava çekme noktalar› (hava A) (at›k gaz F)

7. Negatif sinyal bas›nç noktas›

13. Otomatik Hava prujörü

19. Brülör

2. Fan

8. Taze hava / Atýkgaz hava basýnç anahtarý

14. Sirkülasyon pompas›

20. Plakalý eþanjör

3. S›cak su ak›þ sviçi

9. Hermetik oda

15. 3 Bar emniyet valfi

21. Eþanjör

4. Gaz valf›

10. NTC sensörü

5. Sistem doldurma muslu€u

11. Kapal› genleþme tank›

6. Pozitif sinyal bas›nç noktas›

12. Yanma odas›

16. Plaka eþanjör 17. Üç yönlü valf (motorize) 18. Otomatik by pass


Boyut ve Baca Özellikleri NIKE Mini 24 kW-S 270

225

130

225

20

20

180

NIKE Mini 28 kW-S Ø130

195

Ø130

‹þaretler

AC Kullan›m s›cak su ç›k›þ›

725

785

725

785

V Elektrik ba€lant›s›

AF Þebeke suyu giriþi

35

G AC

R

70 70 95

M

G AC

450

R

AF

M

Eolo Mini 28 kW-S 154

66

115 115

154

195

20

135

20

115 115

95 70 50

450

Eolo Mini 24 kW-S 66

M Kalorifer gidiþ

310

V

95 70 50 AF

R Kalorifer dönüþ

35

250

V 70 70 95

20

20

20

20

G Gaz giriþ

Açýklamalar

Sýcak Su

725

790

725

790

Gaz

20 45

20

20

Isýtma

35

250

V 70 70 95 G AC

95 70 50 AF

R M

450

35

310

V 70 70 95 G AC

95 70 50 AF

R M

450

Esnek Montaj Kolaylýðý

360° dönme özelli€i

I 10 I

360° dönme özelli€i

www.immergas.com.tr

G

3/4”

AC Ǜk›þ

1/2”

AF Giriþ

1/2”

R Dönüþ

3/4”

M Gidiþ

3/4”


Baca Tipleri ve Mesafeleri

Ø 60/100 mm

Yatay Eþ Merkezli Baca Montajý

* Max. 2820 950

790

130

75

950

Max. 2805

C12

Ø 60/100 mm Baca seti ile 3 m’ye kadar yatay eþmerkezli baca montajý

Ø 80/125 mm 190

* Max. 2820

295

75

7005

Max. 7195

C12

Ø 80/125 mm Baca seti ile 7,3 m’ye kadar yatay eþmerkezli baca montajý

374 mm

Max.

%45

%45

Ø 60 /100 mm

* Maksimum Uzunluk 12200 mm

374 mm

Max.

* Maksimum Uzunluk 4700 mm

Dikey Eþ Merkezli Baca Montajý

Ø 80 / 125 mm

Ø 60/100 mm Baca seti ile 4,7 m’ye kadar dikey eþmerkezli baca montajý

Ø 80/125 mm Baca seti ile 12,2 m’ye kadar dikey eþmerkezli baca montajý

* Yukarýda verilen maksimum mesafelerden; Ýlave her 90° dirsek kullanýldýðýnda 1,3 m Ýlave her 45°’lik dirsek kullanýldýðýnda ise 1,0 metre düþülecektir.

Ayrýk Baca Montajý

C82

30.5 m

5m

S

A

3m

80 mm

**Baca Mesafeleri Atýk gaz çýkýþý 1 2 3 4 5

Temiz hava 36.0 m 34.5 m 33.0 m 32.0 m 30.5 m

Ø 80 + 80 mm Ayrýk baca seti ile; 5 m’ye kadar yatay atýk gaz tahliyesi ve 30,5 m’ye kadar taze hava emiþ baca montajý ** Ayrýk baca kiti için kullanýlacak maksimum baca mesafelerinden; Ýlave her 90° dirsek için 2,2 m Ýlave her 45° dirsek için 1,3 m düþülecektir www.immergas.com.tr

I 11 I


www.immergas.com.tr

444

88

22

• ÝTALYA • TÜRKÝYE • AZERBEYCAN • BELÇÝKA • BULGARÝSTAN • ÇEKYA • ÇÝN • DANÝMARKA • GÜRCÝSTAN • ÝNGÝLTERE • ÝRLANDA • ÝSPANYA • KAZAKÝSTAN • KIBRIS • MACARÝSTAN • POLONYA • PORTEKÝZ • ROMANYA • RUSYA • SIRBÝSTAN • SLOVAKYA • SLOVENYA • ÞÝLÝ • UKRAYNA • YENÝ ZELANDA • YUNANÝSTAN

2

Mini 24 28 kw special  

www.enuygunkombi.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you