Page 1

DIVATECH D KOMB‹LER 24 kW ve 32kW’lık iki farklı kapasite seçene€i Monotermik (çift) eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl› emniyet sistemi

* Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de€işiklik yapma hakkını saklı tutar.


ÖZELL‹KLER 24 ve 32 kW’lık iki farklı hermetik model seçeneği, Doğalgaz veya LPG ile kullanım ve dönüşüm olanağı, 14 farklı ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartları, Fan

Hermetik baca ba€lant›s›

Özel olarak tasarlanmış yeni ergonomik LCD ekranlı kontrol paneli ile kolay ve rahat kullanım (kullanıcı dostu),

Genleşme tank›

Güneş kollektörü ile entegre çalışma özelliği ve yakıttan tasarruf, 2009/142 EC (90 /396) gaz yakan cihazlar direktifine uygun,

700 mm

Geniş modülasyon aralığına sahip kombine gaz valfi ile, %30 - %100 arasında modülasyon aralığı (7,2 kw-24 kw), Kalorifer devresi eşanşörü

Kalorifer devresi ve kullanım suyunu hazırlayan monotermik (çift) eşanjör yapısı,

Yanma odas›

Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerleri ile doğa dostu (düşük NOx ve CO emisyon oranları),

Paslanmaz çelik brülör

Elektronik ateşleme sistemi, akıllı arıza teşhis ve uyarı sistemi, Tesisatın ihtiyacına göre ayarlanabilen, üç hız kademesine sahip sirkülasyon pompası, Sirkülasyon pompas›

Kullanım suyunda, eco/comfort özelliği ile, ekonomik veya çok daha hızlı ve konforlu kullanım suyu elde edebilme imkanı, 92/42 EEC direktifine göre üç yıldızlı enerji verimlilik sınıfı,

330 mm 400 mm

Kontrol paneli Üç yollu vana

Talep edilen sıcaklıkta ve sabit debide kullanım suyu temini, Kombinin işletim sürecinde, sessiz çalışma özelliği,

Kullanım suyu eşanjörü

Modülasyonlu, uzaktan kumandalı ve on-off oda termostatlarına bağlanabilme olanağı (opentherm protokolünü desteklemelidir), Dış hava sensörü bağlantısı imkanı, Kompakt ölçüleri sayesinde, kolay montaj ve kullanım alanından tasarruf.


DIVATECH’‹N TEKNOLOJ‹K ÜSTÜNLÜKLER‹ Kullan›c› Dostu Çok Fonksiyonlu LCD Ekran

Cihazın kontrol paneli, tüm çalışma fonksiyonlarını tanımlayan LCD ekran ile donatılmıştır. Kullanımı çok kolaydır ve kullanıcı dostudur.

Güneş Enerji Sistemleri ile Entegre Çalışma İmkanı ve Yakıt Tasarrufu

Divatech D kombiler, güneş enerji sistemlerine çok kolay bağlanabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Divatech D kombilerin güneş enerji sistemleri ile çalışma özelliği sayesinde, entegre sistem çözümleri elde edilmekte, böylelikle enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Kullanma Suyunda Eco/Comfort Özelli€i

Cihaz 'Comfort' modunda iken, kullanım suyu 45ºC'de eşanjör içinde hazır olarak bekletilir. Böylelikle tüketici kullanma suyunu çok kısa bir sürede temin edebilmektedir. Cihaz 'Eco' modunda iken, sadece tüketicinin kullanım suyu talep etmesi durumunda, istenilen sıcaklıkta kullanım suyu hazırlamaktadır. Bu da yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

EMN‹YET S‹STEMLER‹ 1. Üç Bar Emniyet Ventili: Kalorifer devresinde ve cihazda oluşabilecek herhangi bir basınç artışına karşı, cihazı koruma altına alan sistemdir.

8. ‹yonizasyon Elektrodu: Brülörde alevin oluşup oluşmadığını kontrol eder. Alev oluşmamış ise, yanma odasına gazın girişini engelleyerek sistemi koruma altına alır.

2. Otomatik Hava Atma Purjörü: Sirkülasyon pompası üzerinde bulunur. Kalorifer tesisatında oluşan ve tesisat içinde olması istenmeyen havayı, sistemden otomatik olarak uzaklaştırarak sistemin zarar görmesini engeller.

9. Düşük Su Bas›nç Şalteri: Cihazın susuz çalışmasını engelleyen sistemdir.

3. Baca Emniyet Sistemi: Atık gaz tahliyesinde herhangi bir problemin oluşması durumunda cihaz otomatik olarak durur ve devre dışı kalır. 4. Genleşme Tank›: Kalorifer devresinde sirküle edilen sıcak suda oluşan genleşmeyi absorbe eden ekipmandır. 24 kW’lık modellerde 8 lt., 32 kW’lık modellerde 10 lt.‘lik genleşme tankı kullanılmıştır. 5. Donma Korumas›: Cihaz içinde bulunan sensörlerden alınan değerlere göre, otomatik olarak devreye girerek, tesisatın donarak zarar görmesini önleyen sistemdir. (Bu sistemin aktif olabilmesi için; cihazın elektrik ve gaz hattının açık olması gerekmektedir.) 6. Pompa Blokaj Korumas›: Pompan›n uzun süre kullan›lmamas› durumunda, oluşabilecek olas› blokaja karş›, koruyan sistemdir. 7. Üç Yollu Vana Blokaj Koruması: Üç yollu vananın uzun süre çalışmaması durumunda oluşabilecek olası blokaja karşı koruyucu sistemdir.

10. Doldurma Muslu€u: Tesisatta herhangi bir sebeple meydana gelen su eksilmelerinin, cihaza ve sisteme zarar vermemesi amac› ile, tesisata su ilave etmek için kullan›l›r. 11. Kalorifer Devresi S›cak Su Emniyet Sistemi: Kalorifer devresi su s›cakl›€› 95ºC'nin üstüne ç›kt›€› anda, brülör yanmay› keser. 12. Kullan›m Suyu S›cakl›k Sensörü: Kullan›m suyu s›cakl›€›n› 40 - 55ºC aral›€›nda, talep edilen konfor s›cakl›€›nda olup olmad›€›n› kontrol eder ve gerekli bilgiyi ana karta gönderir. Aş›r› ›s›nma durumunda kombiyi bloke eder. 13. S›cak Kullan›m Suyu Ak›ş Anahtar›: Ak›ş anahtar› sistemde su ak›ş› olup olmad›€›n› kontrol eder. Su ak›ş› var ise; kombiyi kullan›m suyu için çal›şma moduna geçirir. Ak›ş yok ise; brülördeki yanmay› güvenli bir şekilde durdurur. 14. Otomatik By-Pass: Sistemde meydana gelebilecek akış problemlerinde devreye girer ve kombinin zarar görmesini engeller. Ayrıca, termostatik vana kullanılan radyatör tesisatlarında, ekstra by-pass hattı yapılmasına gerek kalmamaktadır.

S‹RKÜLASYON POMPASI Kombinin değişik boyutlardaki tesisatlar ile uyumlu çalışmasını sağlar. Üç kademelidir. Divatech F24 D

Divatech F32 D

A Kombi yük kay›plar› 1-2-3 Sirkülatör h›z›


OPS‹YONEL AKSESUARLAR FERROLI ODA TERMOSTATLARI

Oscar W

Romeo

Romeo RF

Haftal›k Programlanabilen Oda Termostat› • 7 gün 24 saat program yapma imkan›, • Hafta sonu program›, • Donma korumas›, • Pilli çal›şma özelli€i, • Ekstra ›s›l konfor ve rahatl›k, • Ferroli’nin ürün gam›nda bulunan tüm kombilerle kullan›labilmektedir.

Pilsiz, Haftal›k Programl› Uzaktan Kumandal› Oda Termostat› • Kombiye kablo ile ba€lant› yap›larak, kombi üzerindeki her türlü çal›şma parametrelerini inceleme ve de€iştirme imkan›, • Arıza ve hatalar› bildirme özelli€i, • Uzaktan reset özelli€i, • D›ş hava s›cakl›€›n› gösterme özelli€i (d›ş hava sensörü tak›l› ise), • Haf›za korumal›, • Ferroli’nin ürün gam›nda bulunan tüm kombilerle kullan›labilmektedir, • Modülasyonlu (Opentherm).

Haftal›k Programl› Uzaktan Kumandal› Oda Termostat› • Kablosuz (RF) uzaktan kumanda ile kombi üzerindeki her türlü çal›şma parametrelerini inceleme ve de€iştirme imkan›, • Ar›za ve hatalar› bildirme özelli€i, • Uzaktan reset özelli€i, • D›ş hava s›cakl›€›n› gösterme özelli€i (d›ş hava sensörü tak›l› ise), • Haf›za korumal›, • Ferroli’nin ürün gam›nda bulunan tüm kombilerle kullan›labilmektedir, • Modülasyonlu (Opentherm).

HONEYWELL ODA TERMOSTATLARI VE DIŞ HAVA SENSÖRÜ

T 6360 Mekanik Oda Termostatı

Dijital Oda Termostatı

Modülasyonlu Oda Termostatı

• On/Off çalışma, • 10-30ºC aras›nda s›cakl›k ayar imkanı, • Kolay montaj, • Ferroli’nin ürün gam›nda bulunan tüm kombilerle kullan›labilmektedir.

• On/Off çalışma, • Oda s›cakl›€›n› ve ayar de€erini görme imkan›, • 5-35ºC aral›€›nda 0,5ºC’lik ad›mlarla s›cakl›k ayar imkanı, • Aşa€› ve yukar› tuşlar›yla s›cakl›k ayarlama, • Donma korumas›yla birlikte, manuel kapamaya olanak sa€layan off/stand-by tuşu, • 2xAA (LR6) alkalin pil ile çal›ş›r, • Pil ömrü 4 y›la kadar ç›kabilir (en az 2 yıl) ve pil azald›€›nda ekranda uyar› verilir.

• Ba€l› bulundu€u cihaz› gerçek modülasyon aral›€›nda çal›şt›rma özelli€i ile yak›ttan tasarruf, • Oda s›cakl›€›n› gösteren ekran, • 5-35ºC aral›€ında 0,5ºC’lik ad›mlarla s›cakl›k ayar imkanı, • Hata gösterim ve kodlama sistemi, • Ekranda, brülörün devreye girdi€ini gösteren alev sembolü, • Pilsiz kullan›m (Kablolu), • Modülasyonlu (opentherm).

Dış Hava Sensörü • D›ş hava s›cakl›€›n› ölçer, • Kombinin, kalorifer gidiş suyu s›cakl›€›n› d›ş hava s›cakl›€›na göre ayarlamas›n› sa€lar, • Yak›t tasarrufu yap›lmas›n› sa€lar.

SIEMENS ODA TERMOSTATLARI

RAA 21

RDH 10

RDH 10M

REV 24

QAA73.210

Mekanik Oda Termostatı

Dijital Oda Termostatı

Modülasyonlu Oda Termostatı

• On/Off çalışma, • 8-30°C arasında sıcaklık ayar imkanı, • Çalışma voltajı: 24-230VAC, • Kolay montaj, • Ferroli'nin ürün gamında bulunan tüm kombilerle kullanılabilmektedir.

• On/Off çalışma, • 5-30°C arasında sıcaklık ayar imkanı, • Geniş LCD ekran, • Oda sıcaklığı ve ayar değerini görme imkanı, • Pilli çalışma özelliği.

• Opentherm haberleşme, • Geniş LCD ekran, • Sürekli öğrenen ve kendi uyarlanan PID kontrol, • Ekranda arıza ve hataları bildirme özelliği, • 5-30°C arasında sıcaklık ayar imkanı, • Oda sıcaklığı ve ayar değerini görme imkanı, • Pilli çalışma özelliği.

Haftalık Programlı Modülasyonlu Oda Termostatı • On/Off çalışma, • Geniş ekranlı LCD ekran, • Kendi kendine öğrenen PID, kontrollu On/Off çalışma (Patentli), • 7 gün 24 saat program yapma imkanı, • Hafta sonu programı, • Optimum başlatma, • Sensör kalibrasyonu, • Bilgi seviyesi, • Donma ve aşırı ısınmaya karşı koruma.

Haftalık Programlı Modülasyonlu Oda Termostatı • Opentherm haberleşme, • Geniş LCD ekran, • 7 gün 24 saat program yapma imkanı, • 8-30°C arasında sıcaklık ayarlama imkanı, • Ekranda arıza ve hataları bildirme özelliği, • Bilgi düğmesi, • Pilsiz kullanım (Kablolu).


ÇOK FONKS‹YONLU LCD EKRAN

KONTROL PANELİ

1

• Kullan›m suyu ç›k›ş s›cakl›€›n› gösterir. • Kalorifer suyu ç›k›ş s›cakl›€›n› gösterir. • Kullan›m suyu aktif iken ekranda musluk sembolü görülür. • Kalorifer suyu aktif iken ekranda ›s›tma sembolü görülür. • Yaz/k›ş konumu seçimi görülür. • Eco/comfort modu seçimi görülür. • Brülör aktif iken alev işareti görülür. • Oluşan 15 farkl› hatay› kodlayarak ekranda gösterir.

2

3

SICAK KULLANIM SUYU AYA R T U Ş L A R I • 40ºC ile 55ºC aras›nda kullan›m suyu s›cakl›€›n› ayarlar.

A Ç M A/K A PA M A T U Ş U E C O/C O M F O R T SEÇ‹M‹ TUŞU • Cihaz› açma/kapama bu tuşla yap›l›r. • Kullan›m suyunun ekonomik veya konfor modunda kullan›m›n› sa€lar.

4

MANOMETRE • Kalorifer devresinde oluşan su bas›nc›n› gösterir.

5

6

KALOR‹FER SUYU AYA R T U Ş L A R I

RESET TUŞU YA Z / K I Ş ‹ Ş L E T ‹ M T U Ş U

• 30ºC ile 85ºC aras›nda kalorifer suyu s›cakl›€›n› ayarlar.

STANDART AKSESUARLAR Hermetik Baca Seti 1 adet 90º’lik flanşlı dirsek ve 90 cm’lik menfezli bacadan oluşan settir. L = 100 cm Ø = 60/100 mm

• Yaz/k›ş konumu seçimi yap›l›r. • Reset butonu ile sistemi kilitleyen ar›zalar›n düzeltilmesi/yok edilmesi için kullan›l›r.

Alt Bağlantı Seti Sıcak soğuk kullanım suyu ve kalorifer devresi gidiş dönüşünde kullanılan bağlantı elemanları bakır malzemeden imal edilmiştir. • 1/2’‘küresel vana (1 adet), • 3/4’’ küresel vana (1 adet), • 1/2’’ filtre (1 adet), • 3/4 filtre (1 adet), • 1/2 rakorlu bağlantı parçası (2 adet), • 3/4’’ rakorlu bağlantı parçası (2 adet).

BACA UYGULAMALARI

C 12 13

1. Yatay Baca Ø 60/100, Lmax: 4 m (1 adet 90º dirsek dahil) Ø 80/125, Lmax: 9,5 m (1 adet 90º dirsek dahil)

2. Dikey Baca Ø 60/100, Lmax: 5 m Ø 80/125, Lmax: 10 m

3. Ayr›k Baca 24 kW için: Ø 80, Lmax: La+Lb: 60 m 32 kw için: Ø 80, Lmax: La+Lb: 48 m

Ayrık baca uygulamalarında verilen uzunluklar, kayıplar düşülmeden verilen uzunluklardır. Net metrajlar için cihaz kitaplarından kayıp tablosuna bakınız.


2 013 EYLÜL

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Birim

Gaz Kategorisi Gaz Tipi Cihaz Kategorisi

Divatech F24 D Hermetik - Monotermik

Divatech F32 D Hermetik - Monotermik

II 2H3+

II 2H3+

G20 - G31

G20 - G31

C12-C22-C32-C42-C52-C62

C12-C22-C32-C42-C52-C62

C72-C82-B22

C72-C82-B22

Pmax, Maksimum Is›tma Gücü

kw

24

32

Pmin, Minimum Is›tma Gücü

kw

7.2

9.9

Qmax, Maksimum Is›l Yük

kw

25.8

34.4

Qmin, Minimum Is›l Yük

kw

8.3

11.5

S›cakl›k Ayar Aral›€›

ºC

30-85

30-85

‹şletme Bas›nc› - Minimum

bar

0.8

0.8

‹şletme Bas›nc› - Maksimum

bar

3

3

Verim

%

93

93.1

Kalorifer Devresi

Kullan›m Suyu Devresi S›cakl›k Ayar Aral›€›

ºC

40-55

40-55

lt/dk

13.7

18.3

Minimum Çal›şma Bas›nc›

bar

0.25

0.25

Maksimum Çal›şma Bas›nc›

bar

9

9

Do€algaz (G20)

mbar

20

20

LPG (G31)

mbar

37

37 3.64

Kullan›m Suyu Üretimi (=25ºC)

Verimlilik Seviyesi (EEC 92/42'ye göre) Gaz Giriş Bas›nc›

Yak›t Tüketimi Do€algaz - Maksimum Yükte

m3/h

2.73

Do€algaz - Minimum Yükte

m3/h

0.88

1.22

LPG - Maksimum Yükte

kg/h

2

2.69

LPG - Minimum Yükte

kg/h

0.65

0.9

Elektriksel Özellikler VAC/Hz

230/50

230/50

Kalorifer Devresinde Maksimum Elektrik Tüketimi

Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans)

watt

110

135

Kullan›m Suyunda Maksimum Elektrik Tüketimi

watt

55

55

IP X 5D

IP X 5D

amper

3

3

Koruma S›n›f› Kullan›lacak Sigorta Tesisat Ba€lant› Özellikleri Gaz Ba€lant›s›

inch

1/2

1/2

Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş

inch

3/4

3/4

Kullan›m Suyu Giriş/Ç›k›ş

inch

1/2

1/2

Genel Özellikler Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)

mm

400 x 330 x 700

400 x 330 x 700

A€›rl›k (Ambalajs›z)

kg

32

35

Genleşme Tank› Kapasitesi

lt

8

10

mm

60/100 veya 80/125

60/100 veya 80/125

3

3

Elektronik

Elektronik

Baca Çap› (Ø) NOx S›n›f› Di€er Özellikler Ateşleme Sistemi Ar›za Tespit ve Uyar› Sistemi Modülasyonlu Oda Termostatlar› ‹le Çal›şmaya Uygun mu?

Var

Var

Uygun

Uygun

Kablolu Uzaktan Kumanda ‹le Çal›şmaya Uygun mu?

Uygun

Uygun

Kablosuz Uzaktan Kumanda ‹le Çal›şmaya Uygun mu?

Uygun

Uygun

Dıy Hava Sensörü ‹le Çalışmaya Uygun mu?

Uygun

Uygun

YO⁄UŞMALI KOMB‹ • KOMB‹ • YO⁄UŞMALI KAZAN (YER/DUVAR T‹P‹) • DÖKÜM KAT KALOR‹FER‹ • MERKEZ‹ KAZAN (ÇEL‹K/DÖKÜM) • BRÜLÖR • BOYLER • ÇEL‹K PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOS‹FON • TERMOBOYLER • KL‹MA • SU SO⁄UTMA GRUBU • FAN COIL • ELEKTR‹KL‹ KAZAN/KOMB‹

Bayi Kaşesi

FERROLI ISITMA ve KL‹MA S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. ve SERV‹S A.Ş. Genel Müdürlük Şerif Ali Mah. Kıble Sok. No:40 Ümraniye / İstanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

www.ferroli.com.tr

Ferroli; bu broşürde bask› ya da yaz›m hatalar›ndan dolay› meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de€iştirme hakk›n› sakl› tutar.

Güç

Divatech d brosur  

www.enuygunkombi.com Online Kombi Alışveriş Sitesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you