Page 1

C

COMPARATIVA UBICACIONS ACTUALS I PROPOSTA FUTURA DE L’ESTACIÓ BASE TELEFONIA MÒBIL D’ARBÚCIES

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BUTLLETÍ INFORMATIU

Antenes telefonia mòbil Novembre 2012

En la següent taula es poden observar les distàncies que hi ha entre la ubicació actual del carrer Pont i els punts destacats de la vila en comparació a la proposta futura d'emplaçament. DISTÀNCIES (en metres)

Escola Dr. Carulla

Col·legi Vedruna

c/ Pont

505

180

Turó del Pi

740

290

Biblioteca Escola Adults Escola Música

Institut Montsoriu

Llar d'Infants Municipal

Hospital geriàtric

Poliesportiu Can Pons

Poliesportiu Can Delfí

25

380

450

170

715

150

80

45

375

600

645

230

775

340

370

360

Piscines Municipals

Llar de jubilats

L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES TREURÀ LES ANTENES DEL CASC URBÀ I LES ALLUNYARÀ DE LLOCS HABITATS

En la següent taula es pot observar el nombre d'habitatges que hi ha dins els radis de 50, 100 i 150 metres de les ubicacions actuals de les antenes de telefonia mòbil dels carrers Domènec Refart i Pont en comparació a la proposta futura d'emplaçament.

Nº HABITATGES

50 m.

100 m.

150 m.

c/ Domènec Refart

46

166

+200

c/ Pont

54

97

+200

0

0

3

Turó del Pi

Reial Decret 1066/2011 i Ordre Ministerial CTE/23/2002. Articel 3.1, apartat f): Es considera zona d'especial protecció vers les emissions electromagnètiques d'estacions a base de telefonia mòbil l'entorn de 100 metres per als espais següents: Llar d'infants, Centres d'ensenyament infantil i de primària, Centres d'ensenyament obligatori, Centres de salut i hospitals, Parcs públics, Residències o centres geriàtrics.

ARBÚCIES Aquests darrers dies han sortit diferents informacions parlant del canvi d’ubicació de les antenes de telefonia mòbil. Davant de tots aquests fets des de l’ajuntament d’Arbúcies volem explicar a tota la ciutadania la realitat que hi ha actualment i la nova proposta.

REUNIÓ INFORMATIVA Dilluns 3 de desembre a les 20 h a la Llar de Jubilats Tothom hi és convidat

En aquests moments totes les antenes de telefonia mòbil estan ubicades en terrats de vivendes situades a l’interior del casc urbà. La seva ubicació actual és al carrer del Pont i al carrer Domènec Refart i ara s’estudia col·locar-les en un espai als afores conegut com el Turó del Pi. La proposta del nou punt és a la part més alta del turó. En aquests moments la ubicació de les antenes afecta a 263 habitatges en un radi d’acció de cent metres i si es posen al Turó del Pi en aquesta mateixa distància no hi ha cap habitatge. La primera casa amb residència fixa està ubicada prop dels 140 metres. Amb aquesta proposta s’aconsegueix complir amb el doble objectiu d’allunyar al màxim les antenes dels llocs on hi viuen persones i al mateix temps garantir la cobertura de la telefonia mòbil.

Es dóna la circumstància que actualment les antenes del carrer del Pont tenen la biblioteca municipal, l’escola de música i l’escola d’adults a 25 metres de distància i amb la nova ubicació es passarà a 375 metres. El mateix passa amb l’escola Vedruna que de 189 metres passaria a 290 metres o la llar d’infants que es separa de les antenes fins a 645 metres de distància. A més a més d’allunyar-les de les vivendes també tots els equipaments es decanten de les antenes (veure pàgina 4). La decisió que està treballant l’ajuntament del Turó del Pi ve donada per les conclusions a què arriba un informe tècnic encarregat pel consistori a Localret (consorci local per a l'impuls de la societat del coneixement) de tot el casc urbà i les zones properes. Inicialment existia una proposta de posar-les al sector del Sagrat Cor, però la proximitat a les vivendes i l’estudi de cobertures prioritzen l'emplaçament del Turó del Pi. Aquesta estació estarà situada fora del nucli urbà i compleix amb escreix les distàncies mínimes que marca el Reial Decret 1066/2011 de zones d'especial protecció vers les emissions electromagnètiques.


VISTA AÈRIA DEL NUCLI URBÀ D'ARBÚCIES AMB LES UBICACIONS ACTUALS I LA PROPOSTA DE FUTUR DE LES ANTENES

LLAR JUBILATS

COL·LEGI VEDRUNA

CM MY CY CMY

C/ DOMÈNEC REFART

BIBLIOTECA ESCOLA MÚSICA ESCOLA ADULTS

C/ PONT

PARC INFANTIL

HOSPITAL GERIÀTRIC

Y

PARC INFANTIL

PARC INFANTIL

POLIESPORTIU CAN DELFÍ PISCINES MUNICIPALS

TURÓ DEL PI

M

R A D I 150 m

C K

Antenes telefonia mòbil  

Antenes telefonia mòbil

Antenes telefonia mòbil  

Antenes telefonia mòbil

Advertisement