Page 1

TENIM ARRELS, TENIM FUTUR! IÑAKI ANDRÉS GARRALAGA Candidat a l’Alcaldia d’Esparreguera

1

Olímpia Sánchez García (47) Centre Moviments socioculturals i de cooperació. Regidora

4

Iñaki Andrés Garralaga (56) Centre Mestre i formador de formadors. Regidor

6

Lluís Moreno Campón (43) Centre Vicepresident nacional d’ICV Regidor

10

Olímpia Gastón Sánchez (27) Can Comelles Mestra. Diables d’Esparreguera

14

Vladanka Grau Romero (19) Centre Estudiant Ciències Ambientals

18

Susana Fortes Sáenz (35) Can Vinyals Comptable. Moviment veïnal

AAFF_ICVE_PROGRAMA PORTADA 2.indd 1

2

7

Josep Camps López (66) El Mas d’en Gall Ex Secretari CCOO Baix Llob. Nord. Moviment veïnal

11

Fede Sánchez Juanpere (54) Centre Treballador industrial. Naturalista

15

Toni Gómez González (40) La Plana Mestre. Procedent de moviments juvenils

19

Àlex Guixà Hipólito (47) Centre Formador d’entrenadors. Sindicalista. Regidor

Josep Moya Gómez (47) La Plana Treballador SEAT. Sindicalista UGT. Bàsquet.

8

Haifaa Abdessamad Daoua (33) Zona Esportiva Treballadora SEAT.

12

Begoña Alzola Beamud (59) La Plana Mestra. Especialista en immigració

16

Montserrat Martorell Busquets (63) Centre Esteticista. Teatre local.

20

Margarida Font Martínez (65) La Plana Associació de Pensionistes i Jubilats. Ex-regidora

3

Margot Matas Caja (44) Centre Creadora de joies. Geganters d’Esparreguera. Regidora

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

5

Txell Capellades Martínez (32) Can Rial Administrativa. Agricultura ecològica

9

PROGRAMA DE L’ENTESA PEL PROGRÉS

Amador Oller Duran (45) Centre Sindicalista CCOO. Especialista en Riscos Laborals

13

Antoni Ferre Hernández (47) Centre Administratiu. Co-fundador d’ICV local

17

El 22 de maig votem l’Entesa!

Juan Medina Bonilla (69) El Castell Ex treballador de SEAT. Sindicalista CCOO. Moviment veïnal

21

Xavier Sitjà i Poch (54) Barcelona Periodista i comunicador. Ex-batlle d’Esparreguera i regidor

+info: www.entesa.net

12/05/11 15:40


COHESIÓ I DESENVOLUPAMENT (social i personal)

El nou govern municipal d’Esparreguera ha de liderar les polítiques per l’equitat i contra l’exclusió social. Unes polítiques que afavoreixin la integració en la diversitat, combatent tot tipus de segregació per l’origen, la cultura o el gènere.

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 3

–3–

12/05/11 16:07


Volem un ajuntament que garanteixi l’accés universal als serveis públics: sanitaris, educatius, culturals i esportius. Que garanteixi l’accés de tothom a les tecnologies de la informació i la comunicació. Un ajuntament que promogui una vila educadora i compromesa amb la cultura. Un ajuntament que intervingui activament amb polítiques socials, de rehabilitació urbana i salut pública, especialment en els barris que pateixen més problemes. Cal gestionar amb rigor els recursos públics en temps de crisi, però abans cal prioritzar les polítiques socials, perquè la política social no és una despesa sinó una inversió de futur.

• Fomentar espais de participació amb els joves (Taula Jove). • Facilitar l’ús d’equipaments públics, com escoles o instituts, fora de l’horari d’ús habitual per a la realització d’activitats extraescolars, fomentant la pràctica de patis oberts. • Garantir que els joves que no continuïn estudiant, rebin una oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adaptada a la realitat econòmica de l’entorn. • Impulsar clubs de lectura i escriptura juvenil o espais de tertúlia que fomentin l’interès per la lectura a la nova Biblioteca de l’Ateneu.

SERVEIS SOCIALS

• Fomentar la conciliació entre el veïnat i les diferents ofertes de lleure alternatiu, mitjançant propostes com els Pactes per a la nit.

Per a l’Entesa, els serveis socials municipals han de significar garantia de l’autonomia personal, que tota la població pugui accedir als recursos i serveis de la vila amb independència de la seva situació social i econòmica. Vol dir proximitat i suficiència de recursos. • Dotar de més recursos personals i econòmics en la lluita contra l’exclusió social i el risc de pobresa dels col·lectius més vulnerables per situacions d’atur, discapacitat, edat, etc. • Abordar les situacions socials des d’una perspectiva comunitària i integral davant de les diferents situacions personals i familiars, per afavorir l’autonomia i no la dependència. • Dotar els Serveis Socials d’uns espais adequats per a atendre les necessitats de les persones. • Elaborar un Pla Local d’Inclusió que defineixi les polítiques socials necessàries per minimitzar els factors de risc i assentar aquells aspectes que eviten que es caigui en situacions d’exclusió. • Exigir els ajuts de la Llei de Dependència de la Generalitat per a tota la població que hi tingui dret. • Exigir a la Generalitat més beques i ajuts per a les famílies que pateixen més la crisi.

GENT GRAN • Demanar a la Generalitat l’augment del nombre de places concertades a la Residència de Can Comelles • Prestar especial atenció al lleure i a la convivència de les persones grans. • Promoure programes d’Envelliment Actiu que reconeguin i estimulin les capacitats, l’experiència i la implicació de la gent gran. • Promoure l’autonomia personal mitjançant serveis d’atenció domiciliària i altres alternatives a l’ingrés a la Residència.

JOVENTUT • Actualitzar el Pla de Joventut per adequar les polítiques a les noves realitats juvenils.

• Establir preus públics diferents atenent a les rendes dels usuaris en la Residència (Tarifació Social)

• Recuperar el servei d’informació i de dinamització en els centres d’educació secundària que promogui la participació als instituts.

–4–

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 4-5

–5–

12/05/11 16:07


ESPORT A l’Entesa pensem que podem fer esport organitzat o simplement fer exercici o caminar. La vida saludable, el treball en equip, els reptes personals i col·lectius són una immensa font de benestar. L’esport a més a més d’una forma de gaudi i promoció de la salut és un bon instrument d’integració i cohesió social. • Millorar la gestió dels equipaments esportius municipals i la seva utilització. • Crear el Consell Municipal de l’Esport com a espai de participació dels clubs i entitats en la política esportiva. • Organitzar conjuntament amb els clubs campus esportius per a millorar el nivell tècnic dels jugadors i jugadores. • Situar instal·lacions de manteniment esportiu a l’aire lliure en diferents camins de la vila. • Fomentar especialment activitats que promoguin el coneixement i el respecte pel medi natural (excursionisme, aventura...)

Petita Infància • Ampliar l’oferta pública de places d’Escola Bressol, mantenint la qualitat dels serveis. • Garantir l’equitat en l’accés a les Escoles Bressol Municipals i Espais Familiars amb l’establiment de preus públics diferents atenent a les rendes dels usuaris (Tarifació Social) • Reforçar i diversificar el suport educatiu a les famílies amb nous projectes promoguts des de la Xarxa d’Infància d’Esparreguera. Suport a l’escolaritat • Crear una Oficina Municipal d’Escolarització per afavorir una distribució equitativa de l’alumnat entre tots els centres públics i concertats d’Esparreguera. • Col·laborar amb els centres educatius desenvolupant el protocol de prevenció de l’absentisme i reforçant les comissions socials de centre per a la detecció i tractament de les situacions de risc.

EDUCACIÓ

• Impulsar des del Consell Escolar Municipal d’Educació un Pla Educatiu de Vila, per coresponsabilitzar tothom en tot el procés educatiu.

L’educació al llarg de tota les etapes de la vida ha de ser un dret de la ciutadania i d’accés universal. En aquest mandat, l’Ajuntament ha de fer de la lluita per l’èxit escolar el seu compromís donant suport a programes que garanteixin l’accés equitatiu als centres i als recursos educatius

• Enfortir el protagonisme de la comunitat educativa (mestres, AMPAS, alumnes) i donar rellevància a la participació municipal als consells escolars de centre. • Col·laborar en l’impuls dels projectes de llibres escolars compartits. • Aprofitar les escoles (patis, biblioteques, gimnasos...) per donar més serveis als barris en horaris extraescolars, caps de setmana i vacances.

–6–

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 6-7

–7–

12/05/11 16:07


• Potenciar Camins Escolars adequats, segurs i amables. • Buscar conjuntament amb les escoles models àgils i eficients de manteniment dels centres. Transició Escola -Treball • Continuar impulsant els programes per la transició escola-treball (Xarxa TET) i altres actuacions dirigides a col·lectius amb necessitats específiques. • Continuar reivindicant una oferta de Formació Professional adaptada a les necessitats econòmiques i laborals del nostre territori.

IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA • Reforçar els cursos d’alfabetització, programes de formació i orientació laboral, tallers sanitaris, cívics i educatius. • Continuar l’assessorament jurídic als ciutadans i ciutadanes d’origen estranger. • Desenvolupar polítiques actives per fer front a les actituds racistes i xenòfobes i prioritzar les polítiques d’acolliment de nouvinguts i de persones pertanyents a minories ètniques, fomentant la seva participació en l’àmbit local.

Educació permanent • Ampliar l’oferta educativa d’adults i transformar l’Aula actual en Centre de Formació de Persones Adultes. • Desenvolupar un Pla Local de Formació Permanent, planificant de manera conjunta la Formació de Persones Adultes, els cursos de català, la formació ocupacional i per aturats, etc.

CULTURA I LLENGUA L’Entesa estem convençuts que els valors de la cultura com el coneixement, la creativitat, la innovació i la memòria, però també l’espectacle, el divertiment i l’entreteniment, esdevenen avui més necessaris que mai perquè ens aporten capacitat per interpretar la societat. Esparreguera ha de continuar compromesa amb el procés de normalització lingüística i avançar en la transversalitat i en l’ús social de la nostra llengua.

–8–

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 8-9

–9–

12/05/11 16:07


• Reactivar el Consell Municipal de Cultura com espai de diàleg, reflexió i decisió de la política cultural local. • Donar suport a la cultura popular, especialment en la seva dimensió social i d’integració. • Elaborar un Pla d’Acció Cultural Local. • Establir convenis amb les entitats i treballar amb objectius compartits. • Mantenir el suport a la programació cultural estable, especialment festivals de teatre com el LOLA, el GEST, manifestacions de dansa, etc. • Col·laborar amb La Passió tant en l’espectacle tradicional com en les propostes de programació estable particularment en les arts escèniques. • Elaborar un Catàleg del patrimoni històric, artístic, industrial, natural i documental. • Convertir la nova Biblioteca de l’Ateneu en un centre de referència cultural. • Reforçar el paper del voluntariat lingüístic en el procés de buscar entorns on els no catalanoparlants puguin usar la llengua catalana. • Continuar desenvolupant el Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament d’Esparreguera a través de la comissió municipal creada. • Promourem la creativitat com una activitat dinàmica, dins d’un procés obert que comporta també una realització material concreta a nivell d’arts plàstiques, escèniques i musicals.

TREBALL I ECONOMIA L’Ajuntament no pot ser únicament un gestor de les conseqüències de la crisi sinó una peça clau de les polítiques actives d’ocupació. Cal una política industrial que doni suport a les activitats de valor afegit, de recerca i d’innovació, que capti nova activitat. Alhora s’ha de desenvolupar una visió emprenedora de les polítiques d’ocupació, del comerç de proximitat i de qualitat, que posi accents en la promoció econòmica, en la creació i consolidació d’empreses, en la cultura emprenedora, en la responsabilitat social, en la millora i revaloració de polígons d’activitat econòmica. Ocupació • Impulsar el funcionament dels Serveis Locals de Treball com una agència pública d’ocupació de qualitat sense col·laborar amb les ETT ni amb les agències de col·locació amb ànim de lucre. • Promoure sòl industrial al Truquell i l’Olana com a espais estratègics per impulsar nova activitat econòmica, apostant per sectors com les energies renovables o la indústria ecoeficient. • Promoure un Viver d’Empreses amb un servei adreçat a la promoció i consolidació de l’activitat empresarial; oferint consultories estratègiques i de formació per a les Pimes i l’economia social (cooperatives, empreses amb inclusió social i responsabilitat social corporativa). • Estudiar programes de formació i treball: escoles taller, cases d’oficis, Itineraris Personals d’Inserció Social (IPIS), etc.

– 10 –

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 10-11

– 11 –

12/05/11 16:07


Comerç • Apostar pel comerç local, amb especial èmfasi en els productes de proximitat (km 0), ecològics i de temporada. • Establir un acord amb els comerços per a la millora de la qualitat de l’espai públic i la dinamització de la vida social i cultural d’Esparreguera. • Impulsar el mercat municipal, amb una oferta de qualitat perquè actuï com a promotor dels bons hàbits alimentaris. • Impulsar els mercats locals d’intercanvi i de segona mà i incloure els mercats de productes reciclats. • Impulsar iniciatives ambientals en els hàbits de compra: campanyes de sensibilització per reduir l’ús de bosses de plàstic. • Promoure acords entre els establiments comercials per racionalitzar els usos del temps i col·laborar amb ells en serveis com el repartiment a domicili.

COOPERACIÓ I CULTURA DE LA PAU Des de l’Entesa no entendríem cohesió i desenvolupament sense tenir clar que l’objectiu és que cada vegada aquest món sigui més equitatiu. I quan parlem d’equitat també parlem de responsabilitat. Per això entenem que els recursos que es destinen a països menys desenvolupats, molts d’ells víctimes de catàstrofes naturals o conflictes armats, han de ser una de les nostres prioritats. No podem confondre els recursos destinats a aquests països amb les necessitats derivades de la crisi: els mecanismes i les sensibilitats són diferents. • Augmentar els recursos destinats a Cooperació i Solidaritat fins a destinar-hi l’1 % dels ingressos propis municipals. Prioritzar projectes que fomentin accions de sobirania alimentària, justícia social, perspectiva de gènere i processos de pau i de drets humans. • Gestionar el pressupost de Cooperació i cultura de la pau des d’entitats de banca ètica. • Impulsar la compra ètica i el comerç just a nivell local.

SALUT PÚBLICA i CONSUM • Exigir a la Generalitat que no retalli cap servei sanitari del CAP d’Esparreguera • Crear l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per a la informació i l’assessorament directe a la ciutadania • Aplicar mesures de control de la contaminació i protecció de la salut, especialment les relatives al trànsit i a les activitats productores de sorolls i radiacions.

Turisme • Fomentar el turisme cultural, industrial i natural com a font de gaudi i de riquesa. • Potenciar Esparreguera com a Zona d’Interès Artesanal per a mostrar l’atractiu turístic i artesanal de la nostra ceràmica i terrissa.

EQUITAT

• Crear una petita àrea de pernocta d’autocaravanes atesa la proximitat a Montserrat i a Barcelona.

L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures necessàries per eliminar els obstacles i les barreres per raó de sexe, per tal que totes les persones desenvolupin amb llibertat les seves capacitats i que dones i homes participin en condicions

– 12 –

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 12-13

– 13 –

12/05/11 16:07


d’igualtat efectiva en la vida política, social, econòmica i cultural. Les polítiques públiques han d’anar adreçades a afirmar i garantir l’autonomia i la llibertat de les dones per tal que puguin realitzar i desenvolupar les seves capacitats. • Mantenir la Regidoria d’Igualtat i l’Agent d’Igualtat perquè vetllin per l’equitat d’homes i dones en tots els àmbits. • Desenvolupar el Pla d’Actuació Municipal d’Igualtat de Gènere. • Fomentar la participació i l’associacionisme de les dones. • Crear el Consell Municipal d’Igualtat.

• Crear el Consell Assessor Municipal d’Urbanisme. • Impulsar decididament el Pla de Barri del Mas d’en Gall i demanar a la Generalitat la inclusió de Can Vinyals a la llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. • Estudiar amb els veïns de La Plana la forma de desenvolupar el projecte de reurbanització del barri. • Promoure, amb el suport d’altres administracions, projectes integrals de millora de barris, habitatges i edificis, que permetin mantenir l’ocupació. • Continuar impulsant amb l’INCASÒL la rehabilitació de la Colònia Sedó

• Sensibilitzar i prevenir la violència masclista. • Iniciar el desenvolupament del Pla Especial del Torrent Mal.

SOSTENIBILITAT I TERRITORI Volem un ajuntament capdavanter en la transició cap a la sostenibilitat, que posi en valor el patrimoni natural, que garanteixi el seu desenvolupament en funció de les possibilitats que li ofereixen els recursos naturals del seu entorn, que promogui l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia, l’aigua i la gestió dels residus. Un ajuntament que prioritzi la reducció de la contaminació i dels gasos que provoquen el canvi climàtic, amb una mobilitat sostenible que limiti l’ús del cotxe a favor dels vianants i del transport públic.

HABITATGE Cal generar sòl públic i privat per a la producció d’habitatge protegit de compra i de lloguer, a partir de les determinacions del nostre Pla Urbanístic, promoure la rehabilitació de l’habitatge, la regeneració urbana i la intermediació pel lloguer. • Desenvolupar el Pla Local d’Habitatge que definirà els objectius i concretarà les actuacions a promoure des de l’Ajuntament en relació a l’habitatge protegit.

URBANISME

• Crear l’Oficina Local d’Habitatge.

• Avançar en el desenvolupament del POUM com instrument de planificació i gestió urbanística.

– 14 –

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 14-15

• Assessorar i orientar les famílies víctimes de desnonaments hipotecaris mitjançant l’Oficina d’Habitatge i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

– 15 –

12/05/11 16:07


• Vetllar perquè a les noves actuacions urbanístiques hi hagi el màxim legal d’habitatge social, especialment de lloguer.

• Elaborar un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Natural conjuntament amb biòlegs, propietaris, ADF, caçadors, pescadors, naturalistes, etc.

• Promoure la rehabilitació del parc d’habitatges amb mesures d’ecoeficiència.

• Fomentar el coneixement i el respecte del Riu Llobregat i l’aproximació a les riberes.

• Promoure habitatge assistit per a gent gran.

• Dissenyar campanyes de conscienciació per a una conducta cívica i responsable vers els animals, fomentant les xarxes de voluntariat a Esparreguera per l’acollida d’animals perduts o abandonats.

• Promoure un cens d’habitatges desocupats per activarne l’ocupació amb la intermediació de l’Ajuntament

ENERGIA • Elaborar un Pla Local de Lluita contra el Canvi Climàtic i un Pla Local d’Energies Renovables (solar, fotovoltaica, eòlica, geotèrmica, biomassa...) dins del marc de l’Agenda 21 d’Esparreguera i de l’Ordenança Solar que va elaborar l’Entesa. • Potenciar l’adquisició de vehicles elèctrics, o de biodiesel per als serveis municipals. • Impulsar la Creació d’una planta de Biomassa estudiant la possibilitat de la gestió conjunta entre els propietaris dels boscos, l’ajuntament i empresaris locals. • Instal·lar captadors solars tèrmics a tots els equipaments amb grans consums d’aigua calenta sanitària (pavelló, piscina, camp de futbol, escoles, Residència, etc.).

MEDI AMBIENT • Desenvolupar el nostre POUM en aquells aspectes que donin rellevància als espais naturals i agroforestals del municipi. • Catalogar i protegir els espais naturals amb valor ecològic, paisatgístic i de connectors, així com els elements d’interès local (arbres monumentals, rieres, arbredes, boscos singulars, fonts, fauna i flora, etc.). • Fomentar els camins periurbans tant des de la visió mediambiental com cultural i esportiva.

RESIDUS, AIGUA I CLAVEGUERAM • Assolir un 60% de recollida selectiva el 2012.

• Mantenir l’exigència en el compliment de la normativa de les activitats extractives (graveres) i exigir l’avançament de la seva restauració

– 16 –

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 16-17

• Instal·lar serveis de recollida de residus als barris a través de deixalleries mòbils o altres sistemes de recollida de proximitat.

– 17 –

12/05/11 16:07


• Avançar cap a l’ús d’aigua no potabilitzada en regs de parcs i neteges de carrers. • Elaborar i implantar el Pla Director de Sanejament d’Aigües Residuals per resoldre definitivament aquells punts avui sense connexió al clavegueram i millorar la situació actual de la xarxa.

QUALITAT DEMOCRÀTICA I GOVERNANÇA L’Entesa volem reivindicar la participació ciutadana i la millora de la qualitat democràtica perquè volem una ciutadania activa i compromesa amb els afers públics. Volem establir una nova relació entre els veïns i les veïnes i l’Ajuntament que es basi en la participació i el diàleg, que actuï amb eficàcia i proximitat. Volem el nostre ajuntament amb les parets de vidre, capdavanter en la transparència, que garanteixi plenament l’accés a la informació.

MOBILITAT • Recuperar l’Illa de vianants com espai peatonal de relació i convivència i com a eix comercial i cultural reduint dràsticament el trànsit intern.

Volem continuar amb la modernització del nostre ajuntament, però alhora cal exigir al govern espanyol i a la Generalitat un model de finançament just.

• Reivindicar millor servei de transport públic a Barcelona i a Martorell (llançadora). • Demanar a la Generalitat la inclusió d’Esparreguera a la Zona 2 de la integració tarifària de l’ATM. • Optimitzar l’ús del bus urbà, ajustant-lo a les necessitats.

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ • Recuperar la Regidoria de Participació Ciutadana.

• Sol·licitar a la Generalitat una major freqüència dels Ferrocarrils Catalans al seu pas per Olesa i conseqüentment l’adaptació horària de l’Aeri. • Fomentar l’ús de la bicicleta i potenciar els aparcaments bici.

• Reactivar el Consell General de la Vila i els Consells Sectorials (Cultura, Gent Gran, Salut, Cooperació, Educació i Comunicació) • Realitzar una audiència pública anual, amb rendiment de comptes i avaluació del govern municipal • Aprovar un Codi Ètic local dels mitjans de comunicació.

– 18 –

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 18-19

– 19 –

12/05/11 16:07


HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL

• Reivindicar que els sous dels electes vinguin establerts amb criteris legals superiors.

• Establir preus públics diferents atenent a les rendes dels usuaris (Tarifació Social).

• Ampliar els processos de finestreta única i les oficines de gestió unificada.

• Gestionar la tresoreria municipal repartint els cobraments de forma regular i si escau fraccionada, per facilitar les economies domèstiques i fer front als pagaments en els terminis legals establerts.

• Acabar la Carta de Serveis de tots els organismes i regidories.

• Subvencionar alguns trams d’impostos i taxes en grups socials especialment castigats per l’actual situació econòmica. • Reforçar mesures d’eficiència i estalvi en els subministraments a edificis públics (aigua, llum, etc.) • Mancomunar determinats serveis i/o contractes amb altres municipis per fer economies d’escala. • Impulsar les tecnologies de la informació i la comunicació per a garantir el seu accés a tota la ciutadania. Promoure la xarxa sense fils (Wifi) en tots els equipaments públics. • Disposar de la utilització de tots els formularis en els mitjans digitals i avançar en la signatura electrònica

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Esparreguera ha de consolidar el seu model de seguretat vinculat a la prevenció, a la convivència, a la proximitat, que utilitzi la mediació i el diàleg en la gestió de conflictes. • Dotar la convivència ciutadana de sistemes de Mediació Comunitària per solucionar conflictes entre particulars. • Implantar un model de seguretat pública de proximitat basat en la prevenció, amb agents vinculats als barris. • Augmentar la coordinació entre els diversos cossos de seguretat.

• Proposar que les empreses subministradores de l’ajuntament tinguin codis ètics i de responsabilitat social corporativa. • Començar a operar amb entitats de banca ètica incrementant anualment el volum d’operacions.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA Cal reivindicar el paper de la memòria com a element fonamental d’una cultura democràtica sòlida. Esparreguera ha de situar en la seva agenda el coneixement, el debat i la difusió del procés històric que ens ha portat cap a la recuperació de la democràcia. • Impulsar un Pla local de recuperació de la memòria democràtica conjuntament amb entitats socials o centres d’estudis, per a la concertació de les polítiques locals de la memòria democràtica.

GOVERNANÇA AMB QUALITAT DEMOCRÀTICA • Impulsar la transparència administrativa total de l’ajuntament. • Establir sistemes de seguiment i de control real dels serveis externalitzats, vetllant perquè les condicions laborals del personal siguin equiparables a les dels treballadors públics.

– 20 –

AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 20-21

– 21 –

12/05/11 16:07


AAFF_ICVE_PROGRAMA TRIPA 2.indd 22

– 22 –

12/05/11 16:07


Aquestes són les 20 prioritats més votades per la gent d’Esparreguera en el procés participatiu que va engegar l’Entesa les darreres setmanes, i que signifiquen el nostre compromís irrenunciable per a formar el proper govern municipal

Ara fa 25 anys que visc a Esparreguera. Al principi no coneixia gairebé ningú, però ja és el lloc on més temps he viscut, i la vida m’ha portat a fer-hi arrels profundes. Aquí queda la gent que estimo. Aquí he après i he renovat gran part del que sé com educador, com amant de la natura, com persona compromesa amb iniciatives i treballs en equip: al Pau Vila, al Taqui i a nombroses propostes educatives; al Col·lectiu Ecologista Els Blaus; amb els artistes d’Espai Compartit; a Iniciativa per Catalunya Verds; a l’Entesa… Tinc l’orgull d’haver treballat per revitalitzar Esparreguera acompanyant en Xavier Sitjà a l’Ajuntament. Sento un fort agraïment per ell i per tota la gent de l’Entesa, amb qui hem compartit molts esforços, a les dures i a les madures. També pels companys i companyes d’altres grups polítics que han treballat generosament per la nostra vila, dins o fora del govern municipal. Ara compto amb una bona experiència i una gent renovada per continuar lluitant per una Esparreguera de progrés. Gent sana, oberta, lluitadora, sense interessos personals, realista i somiadora a l’hora. Gent de confiança, que volem enlairar més amunt la bandera de l’Entesa i construir amb il·lusió i diàleg un futur: • amb més ocupació i cohesió social • amb un accés més equitatiu als serveis públics • amb un territori més equilibrat, conegut i estimat • amb carrers, espais públics i camins més endreçats i agradables • amb més participació en els assumptes col·lectius Al programa i a www.entesa.net trobareu moltes de les propostes que volem impulsar des de l’Ajuntament. Amb bonança o tempesta, continuem avançant amb responsabilitat. Amb el vostre treball i el nostre, i amb la vostra exigència, gaudirem d’una vila més agradable i justa. I amb el vostre suport el dia 22 -i a partir del 23!- podrem liderar l’impuls que Esparreguera necessita. Amb vosaltres, TENIM ARRELS I TENIM FUTUR!

Iñaki Andrés Garralaga

–2–

11. Crear l’Oficina d’Habitatge que vetlli per la promoció del màxim legal d’habitatge assequible (nou, rehabilitat, de lloguer o de dret temporal) i assessori sobre ajuts o en casos de desnonaments hipotecaris 12. Impulsar la producció d’energies alternatives com per exemple una planta de Biomassa amb gestió conjunta dels propietaris dels boscos, les administracions i empreses locals

2. Prioritzar l’atenció domiciliària de la Gent Gran, els programes d’envelliment actiu i el suport de la vida familiar com alternativa a l’ingrés a la Residència 3. Crear una Oficina Municipal d’Escolarització per afavorir la distribució equitativa de l’alumnat entre tots els centres públics i concertats d’Esparreguera 4. Col·laborar amb els centres educatius en projectes comunitaris com els llibres escolars compartits i l’aprofitament de patis i instal·lacions per a ampliar l’oferta cultural, esportiva i de lleure

13. Elaborar i implantar el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals 14. Vetllar pel compliment de la normativa de les activitats extractives (graveres) i exigir l’avançament de la seva restauració 15. Recuperar l’illa de vianants com a eix comercial i cultural reduint dràsticament el trànsit intern

5. Convertir la nova Biblioteca en un centre de referència cultural

16. Dotar la convivència ciutadana de sistemes de Mediació Comunitària per solucionar conflictes entre particulars

6. Promoure sòl industrial i impulsar polítiques actives de foment de l’ocupació de qualitat sense col·laborar amb les ETT

17. Implantar un model de seguretat pública de proximitat basat en la prevenció, amb agents vinculats als barris

7. Gestionar el pressupost de Cooperació des de la banca ètica

18. Recuperar la Regidoria de Participació Ciutadana i reactivar el Consell General de la Vila i els Consells Sectorials (Cultura, Gent Gran, Salut, Esports, Cooperació, Educació, Comunicació...)

8. Lluitar contra l’exclusió social dels col·lectius més vulnerables (per atur, discapacitat, edat, origen...) amb recursos assistencials i serveis a l’abast de tothom 9. Combatre les actituds racistes i xenòfobes i reforçar el Pla d’Acollida de persones nouvingudes (alfabetització, formació i orientació laboral, tallers sanitaris, cívics i educatius)

Ben cordialment,

AAFF_ICVE_PROGRAMA PORTADA 2.indd 2

1. Garantir la igualtat en l’accés als serveis municipals amb l’aplicació de sistemes de Tarifació Social

10. Fomentar els camins periurbans tant des de la visió

Estas son las 20 prioridades más votadas por la gente de Esparreguera en el proceso participativo que puso en marcha la Entesa las últimas semanas, y que significan nuestro compromiso irrenunciable para formar el próximo gobierno municipal

mediambiental com cultural (coneixement del terme) i esportiva (caminar, espais d’exercici i descans...)

19. Facilitar els tràmits amb l’administració a través d’internet, finestreta única, etc

Hace ahora 25 años que vivo en Esparreguera. Al principio no conocía prácticamente a nadie, pero ya es el lugar donde más tiempo he vivido, y la vida me ha llevado a echar aquí raíces profundas. Aquí queda la gente que quiero. Aquí he aprendido y renovado la mayor parte de lo que sé como educador, como amante de la naturaleza, como persona comprometida en iniciativas y trabajos de equipo: en el Pau Vila, en el Taqui y en numerosas propuestas educativas; en el Col·lectiu Ecologista Els Blaus; con los artistas de Espai Compartit; en Iniciativa per Catalunya Verds; en la Entesa… Tengo el orgullo de haber trabajado por revitalizar Esparreguera acompañando a Xavier Sitjà en el Ayuntamiento. Siento un profundo agradecimiento por él y por toda la gente de la Entesa, con quienes hemos compartido muchos esfuerzos, a las duras y a las maduras. También por los compañeros y compañeras de otros grupos políticos que han trabajado generosamente por nuestro pueblo, dentro o fuera del gobierno municipal. Ahora cuento con una buena experiencia y una gente renovada para continuar luchando por una Esparreguera de progreso. Gente sana, abierta, luchadora, sin intereses personales, realista y soñadora a la vez. Gente de confianza, que queremos elevar bien alto la bandera de la Entesa y construir con ilusión y diálogo un futuro: • con más trabajo y cohesión social • con un acceso más equitativo a los servicios públicos • con un territorio más equilibrado, conocido y estimado • con calles, espacios públicos y caminos más arreglados y agradables • con mayor participación en los asuntos colectivos En el programa y en www.entesa.net encontraréis muchas de las propuestas que queremos impulsar desde el Ayuntamiento. Con tempestad o bonanza, seguimos avanzando con responsabilidad. Con vuestro trabajo y el nuestro, y con vuestra exigencia, disfrutaremos de un pueblo más agradable y justo. Y con vuestro apoyo el día 22 -y a partir del 23!- podremos liderar el impulso que Esparreguera necesita. Con vosotros, TENEMOS RAÍCES Y TENEMOS FUTURO!

2. Priorizar la atención domiciliaria de las personas mayores, los programas de envejecimiento activo i el apoyo a la vida familiar como alternativa al ingreso en la Residencia 3. Crear una Oficina Municipal de Escolarización para favorecer la distribución equitativa del alumnado entre todos los centros públicos y concertados de Esparreguera 4. Colaborar con los centros educativos en proyectos comunitarios como los libros escolares compartidos y el aprovechamiento de patios e instalaciones para ampliar la oferta cultural, deportiva y de ocio

20. Impulsar òrgans formats per entitats socials diverses o centres d’estudis com a espais de debat i concertació de les polítiques locals sobre la memòria democràtica

Iñaki Andrés Garralaga

– 24 –

11. Crear la Oficina de la Vivienda que vele por la promoción del máximo legal de vivienda asequible (nueva, rehabilitada, de alquiler o de derecho temporal) y que asesore sobre ayudas o en casos de desahucios hipotecarios 12. Impulsar la producción de energías alternativas como por ejemplo una planta de Biomasa con gestión conjunta de los propietarios de los bosques, las administraciones y empresas locales 13. Elaborar e implantar el Plan de Saneamiento de Aguas Residuales 14. Velar por el cumplimiento de la normativa de las actividades extractivas (graveras) y exigir el avance de su restauración 15. Recuperar la illa de vianants como eje comercial y cultural reduciendo drásticamente el tránsito interno

5. Convertir la nueva Biblioteca en un centro de referencia cultural

16. Dotar a la convivencia ciudadana de sistemas de Mediación Comunitaria para solucionar conflictos entre particulares

6. Promover suelo industrial e impulsar políticas activas de fomento de la ocupación de calidad sin colaborar con las ETT

17. Implantar un modelo de seguridad pública de proximidad basado en la prevención, con agentes vinculados a los barrios

7. Gestionar el presupuesto de Cooperación desde la banca ética

18. Recuperar la Concejalía de Participación Ciudadana y reactivar el Consejo General de la Vila y los Consejos Sectoriales (Cultura, Personas Mayores, Salud, Deportes, Cooperación, Educación, Comunicación...)

8. Luchar contra la exclusión social de los colectivos más vulnerables (por paro, discapacidad, edad, origen...) con recursos asistenciales y servicios al alcance de todos 9. Combatir las actitudes racistas y xenófobas y reforzar el Plan de Acogida de personas migradas (alfabetización, formación y orientación laboral, talleres sanitarios, cívicos y educativos)

Cordialmente,

– 2 3–

1. Garantizar la igualdad en el acceso a los servicios municipales con la aplicación de sistemas de Tarifación Social

medioambiental como cultural (conocimiento del término) y deportiva (caminar, espacios de ejercicio y descanso...)

10. Fomentar los caminos periurbanos tanto desde la visión

19. Facilitar los trámites con la administración a través de internet, ventanilla única, etc. 20. Impulsar órganos formados por entidades sociales diversas o centros de estudios como espacios de debate y concertación de las políticas locales sobre la memoria democrática

– 25–

12/05/11 15:40

Programa de L'entesa pel Progres per les eleccons municipals del 22 de maig de 2011  
Programa de L'entesa pel Progres per les eleccons municipals del 22 de maig de 2011  

Tot el programa