Page 1


OPIS USLUGA Enter Sistem d.o.o. je informatička tvrtka s bogatim iskustvom u održavanju informacijskih i telekomunikacijskih sustava raznih veličina i kompleksnosti. Osim vlastitih potencijala u poslovanju se oslanjamo i na veliku bazu vanjskih suradnika naviše stručnosti te osiguravamo visoku kvalitetu usluge koju prilagođavamo potrebama klijenta. Usluge koje nudimo podijelili smo na konzultantske i tehničke te usluge redovnog i interventnog održavanja. Konzultantske usluge i usluge tehničke pomoći su jednokratni projekti koji svojim opsegom nadmašuju mogućnosti postojećeg IT odjela klijenta a vezane su uz nadogradnju postojećeg ili izgradnju novog informacijskog, telekomunikacijskog sustava. Prepuštanjem zahtjevnih projekata stručnom timu Enter Sistema klijent ostvaruje brojne prednosti (popunu projektnu dokumentaciju, obuku korisnika i/ ili tima za održavanje, visoku stručnost projektnog i implementacijskog tima, itd..), istovremeno ne opterećujući vlastite ljudske resurse. Naši stručnjaci su verzirani i spremni pružiti visoku razinu usluge za široko područje informacijskih i telekomunikacijskih sustava koje u svakom pogledu prilagođavaju potrebama klijenta. Redovno i interventno održavanje sadrži one usluge koje su vezane uz održanje produktivnosti postojećih informacijskih i telekomunikacijskih sustava. Očuvanje produktivnosti krajnjih korisnika te organizacija i vođenje Call Centra/Service Deska/Help Deska, što činimo koristeći se ITIL* metodologijom, predstavlja okosnicu naše ponude klijentu. Angažmanom tima Enter Sistema klijent osigurava kontinuitet poslovanja i kratko vrijeme odziva, rasterećujući vlastiti IT odjel od brojnih poziva i omogućujući mu da se fokusira na složenije i kompleksnije projekte, a da pri tome razina usluge prema krajnjem korisniku ne slabi na kvaliteti.

* ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je skup najboljih praksi pri uvođenju novih i poboljšavanju upravljanja postojećeg IT okruženja. ITIL u okviru “best practice” modela pojašnjava način, principe i pristup definiranju svih faza životnog ciklusa u IT upravljanju. Koristeći ITIL ostvarujemo brojne prednosti pridonoseći transparentnosti procesa te protoku informacija potrebnih za donošenje pravovaljanih poslovnih odluka. U slučaju ISO certifikacije, korištenjem ITIL smjernica osiguravamo usklađenost te olakšice pri ostvarivanju željenog ISO statusa glede zadovoljavanja kriterija vezanih uz informacijske sisteme.


VRSTE USLUGA konfiguriranja, održavanja te savjetovanja i nabava serverske 1. Instalacije, opreme. instalacije, konfiguriranja, održavanja te savjetovanja i 2. Projektiranja, nabava LAN i WAN mrežne opreme. izvedbe te održavanja informatičkih servisa na području 3. Projektiranja, mrežnih rješenja, print servisa, mail servisa implementacija backup i recovery procedura, procedura zaštite podataka i dr. konfiguriranja i savjetovanja pri nabavi, održavanju i 4. Instalacije, optimalizaciji opreme radnih mjesta, te nabava osobnih računala, pisača i druge oprema.


SERVERSKA OPREMA Osnove sustava u ponudi čine Microsoft operacijski sustavi te Oracle baze podataka. Microsoft poslužiteljska rješenja su široko rasprostranjena, a Oracle baza podataka osigurava konzistentnost podataka informacijskog sustava. Naše ponuda kreće se u rasponu od pojedinačnog servera sa Microsoft operativnim sustavima i sistemskim aplikacijama (MS server 2003, 2008 R2, ISA, WSUS, etc..), te do višestrukih instalacija servera različitih operativnih sustava (Linux, Unix, MS). Uslugu prilagođujemo potrebama klijenta te samostalno obavljamo sve radove od procjene količine podataka i intenziteta obrade, preko nabavke odgovarajuće opreme, do konačne konfiguracije i puštanja sustava u rad te njegovog daljnjeg održavanja. Pri nabavi opreme koristimo se paletom poslužiteljskih rješenja iz ponude HP, Fujitsu-Siemens. IBM\Lenovo, što realiziramo kroz suradnju s ovlaštenim partnerskim tvrtkama osiguravajući ovlašteni servis te originalne rezervne dijelove. Pri odabiru se prilagođavajući potrebama klijenta, koristimo opremu i brojnih drugih proizvođača.

LAN I WAN MREŽNA OPREMA Bilo da se radi o održavanju postojećih ili projektiranju, implementaciji te proširenju mrežnih sistema pridržavamo se međunarodno priznatih ITIL smjernica oslanjajući se na paletu CISCO, 3Com i D-Link proizvoda osiguravajući ovlašteni servis te originalne rezervne dijelove. Prilagodbom usluge potrebama klijenta te koristeći dugogodišnje iskustvo na sistemima različitih veličina i kompleksnosti, ostvarujemo optimalan odnos između ulaganja i iskoristivosti informatičke infrastrukture, stvarajući zdrave temelje za podršku te održavanje produktivnosti i učinkovitosti poslovnih procesa.


MREŽNA RJEŠENJA Pružamo usluge usluge projektiranja kompletnih rješenja informatičkog sustava, uključujući i logičke mape, te organizaciju izvedbe lokalne mreže te pripadajućih servisa oslanjajući se na ITIL smjernice. ITIL* koristimo pri arhitekturi, dizajnu te pri implementaciji i održavanju informacijskih sustava obraćajući posebnu pozornost na sigurnost i integritet podataka te na disaster recovery i buisiness continuity procedure. Razvoj (programiranje) prilagođenih te implementacija gotovih, kupljenih rješenja je zadatak koji će naš tim sa lakoćom odraditi. Danas, većina aplikativnih rješenja je bazirana na client-server arhitekturi, sa komunikacijom preko LAN ili WAN mreže po TCP-IP protokolu, usvojili smo više rešenja za probleme koji se neizbježno javljaju u sredinama sa miješanim operativnim sustavima, osiguravajući minimalno vrijeme odziva te efikasnu podršku glede održavanja produktivnosti te poslovnog kontinuiteta.


ODRŽAVANJE I OPTIMALIZACIJA OPREME RADNIH MJESTA Radna stanica (osobno računalo, PC) treba biti opremljena svim potrebnim alatima koji bi omogućili produktivnost i efektivnost Vaših zaposlenika. U sklopu instalacije i održavanja uspješno pružamo usluge savjetovanja kako bi identificirali programska rješenja koja odgovaraju Vašim potrebama te koristimo postojeća aplikacijska rješenja za koje već postoje licence provodeći dodatnu naobrazbu kod korisnika te osposobljavajući ih da optimalno iskoriste raspoložive resurse Optimalizacija iskoristivosti postojećih računala, printera te ostalih resursa ostvaruje se kroz efektno provođenje mrežnih usluga te definiranje IT strategija. Pri nabavi nove opreme prijenosnih, ručnih i stolnih računala te radnih stanica, oslanjamo se na paletu HP, IBM\Lenovo, Fujitsu-Siemens i Acer proizvoda osiguravajući servisiranje te originalne rezervne dijelove, što realiziramo kroz suradnju s ovlaštenim zastupnicima.

Enter Sistem d.o.o.  |  Zelinska 2 , Zagreb 10000 Telefon: +385 1 6170 931  |  Fax: +385 1 6170 963 E-mail: info@entersistem.hr  |  www.entersistem.hr


DESCRIPTION OF SERVICES Enter System ltd. is an ICT Company with extensive experience in maintenance of information and communication systems of different size and complexity. Besides our in-house experts, we cooperate with a large number of external reliable partners, ensuring high quality service which we tailor to client needs. We provide consultancy and technical support services as well as regular maintenance and intervention support services. Consultancy and technical support services are projects undertaken on a onetime basis, which in its scope surpass the capabilities of client’s IT department, and include upgrading of an existing information and communication system or initial setting-up of a new one. By engaging Enter Systems expert staff on challenging projects, the client benefits from numerous advantages (full project documentation, user training and/or maintenance team training, high level of competence of project and implementation team, etc...), without putting an additional burden to its own staff. Our experts are qualified, experienced and ready to provide high level of service for a wide range of information and communication systems, according to client requirements. Regular maintenance and intervention support consists of services with the aim of preserving productivity of current ICT systems and end-user productivity as well as organizing and conducting Call Center/Service Desk/Help Desk service, executed with ITIL* methodology. The mentioned services represent a basic offer for our clients. By engaging Enter Systems team, business continuity and short response times are ensured. The in-house IT department is disburdened from numerous calls and service requests so it can focus on more elaborate and complex projects yet keeping high levels of service quality.

* ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is a collection of the best practice in implementation of a new ICT environment and upgrading of a current one. In the framework of the best practice, ITIL clarifies the means, principles and the approach to defining of all phases in IT lifecycle management. Using ITIL contributes to process transparency and to appropriate information flow which enables informed decision-making. In case of the process of ISO certification, using ITIL guidelines ensures compatibility and facilitates the achievement the desired ISO status with regard to ICT systems requirements.


TYPES OF SERVICES configuration, maintenance, consulting and procurement of 1. Installation, server equipment installation, configuration, maintenance, consulting and 2. Design, procurement of LAN & WAN network equipment implementation and maintenance of ICT services in the field of 3. Design, network solutions, print services, mail services, implementation of backup, recovery and data protection, etc. configuration and consulting related to procurement, 4. Installation, workstation optimization and maintenance as well as procurement of PCs, printers and other equipment.


SERVER EQUIPMENT The basic system which we offer consists of Microsoft OS and Oracle database framework. Microsoft server solutions are widely implemented and Oracle database frameworks ensure data consistency of implemented information systems. Our offer ranges from single server installation with Microsoft OS and system applications (MS server 2003, 2008 R2, ISA, WSUS, etc...), to multiple installations of different OS (Linux, UNIX, and MS). Our service is adjusted to client needs, and we perform all actions independently: from evaluation of data load and level of data processing, trough procurement of adequate equipment to final configuration, system commissioning and further maintenance. In equipment procurement, we rely on server solutions from HP, Fujitsu-Siemens, IBM\Lenovo offer ranges, which we realize trough cooperation with authorized dealers, securing authorized service and original spare parts. In selection, adapted to client needs, we use equipment from other numerous manufacturers.

LAN & WAN NETWORK EQUIPMENT Weather we perform maintenance of existing network systems or we design, implement and upgrade the new ones, we adhere to internationally recognized ITIL* guidelines. We rely on CISCO, 3Com and D-Link product palette and secure authorized service and original spare parts. Adjusting our service to client needs and using our vast experience in systems of various sizes and complexity, we achieve an optimal balance between investment and use of information infrastructure. We create healthy foundations for supporting and maintaining business productivity and effectiveness of business processes.


NETWORK SOLUTIONS Within our offer we administer the design of complete ICT system solutions, including logical maps, organization and implementation of LAN & WAN and associated network services, relying on ITIL* framework in every segment. ITIL is used in the architecture, design, implementation and maintenance of ICT systems with special attention to security, data integrity, disaster recovery and business continuity procedures. Developing (programming) custom applications and implementing off the shelf solutions is a task that our versed team will handle with ease. Today, most applications are based on client-server architecture; by means of communication through LAN or WAN network with TCP-IP protocol we adopted several solutions for problems that are unavoidable in mixed OS environments, securing minimal response times and efficient support with regard to productivity preservation and business continuity.


WORKSTATION OPTIMIZATION AND MAINTENANCE A workstation (desktop, PC) should be equipped with all required tools which enable productivity and efficiency of your employees. Within installation and maintenance, we successfully offer consultancy services to identify applications that suit your needs and we put to better use already licensed current applications by organizing added trainings with end users to enable them to use current resources optimally. Optimization of use of existing computers, printers and other resources is realised trough conducting effective network services and by defining concise IT strategies. In procurements of laptops, handhelds, desktops and workstations we rely on HP, IBM/Lenovo, Fujitsu-Siemens and Acer product palette, securing service and original spare parts through cooperation with authorized dealers.

Enter System Ltd.  |  Zelinska 2 , HR-10000 Zagreb Phone: +385 1 6170 931  |  Fax: +385 1 6170 963 E-mail: info@entersistem.hr  |  www.entersistem.hr

Enter Sistem  

company brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you