Page 1

นิทานสอนใจ"ชายชรากับลังเหล็ก"

กาลครั้งหนึ่ง ยังมีคุณลุงอยูท่ ่านหนึ่ง ในช่วงวัยหนุ่มคุณลุงท่านนี้ เป็ นหัวหน้าคนงานอยู่ ในเหมืองทองคำามีรายได้ดีมาก แต่คุณลุงท่านนี้ ไม่เคยเก็บเงินเลยมีเท่าไรก็ใช้หมด เนื่องจากคุณลุงเป็ นคนจิตใจดีใครมาหยิบยืมก็ให้ เลี้ยงเพื่อนฝูงตลอด คุณลุงมีเพื่อน เยอะมาก จนกระทัง่ คุณลุงท่านนี้เกษียณอายุจากการทำางาน ปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเลย จากชีวิตการทำางานอันยาวนาน คุณลุงมีลูกอยู่ 5 คน เมื่อคุณลุงไม่มีเงินก็จาำ เป็ นต้องไป อาศัยอยูบ่ า้ นลูกๆ ทั้ง 5 คน วันจันทร์ ก็ไปอยูบ่ า้ นลูกสาว ก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบ เช่น "ทำาไมคุณพ่อคุณ ไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้างนะ ผมจะทำาอะไรก็อึดอัดจริ งๆ " วันอังคาร ก็ไปอยูบ่ า้ นลูกชาย ก็ถูกหลาน และลูกสะใภ้กระทบกระเทียบ เช่น "รำาคาญ คุณปู่ จังเลยกับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ ทานหมดเลย ทำาไมคุณปู่ ไม่ไปบ้านอื่นบ้าง" เป็ น เช่นนี้ตลอด คุณลุงก็เปลี่ยนไปอยูบ่ า้ นลูกคนนั้นทีคนนี้ที ก็ถูกลูกบ้าง ลูกเขยบ้าง ลูก สะใภ้บา้ ง หลานบ้างพูดจาถากถางอยูต่ ลอด แต่คุณลุงก็ตอ้ งทน เพราะคุณลุงไม่มีเงิน เก็บแม้แต่บาทเดียว อยูม่ าวันหนึ่ง คุณลุงตัดสิ นใจเรี ยกลูกๆ ทุกคนมาแล้วบอกว่า "พ่อ จะไม่อยูส่ กั 2 ปี นะลูก เพราะเพื่อนพ่อที่เป็ นเจ้าของเหมืองทองคำามันเขียนจดหมายมา ขอร้องให้พอ่ ไปช่วยงานที่เหมืองทองคำาของมัน พ่อจำาเป็ นต้องไปช่วยเขาจริ งๆ" ลูกๆ ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจสนับสนุนเพื่อให้คุณลุงท่านนี้ ไปให้พน้ ๆ จะได้ไม่เป็ นภาระอีกต่อ


ไป เมื่อครบ 2 ปี คุณลุงท่านนี้ กก็ ลับมาพร้อมกับลังเหล็กใบใหญ่ 1 ใบ ไปไหนแกก็ ลากไปด้วย ลูกๆ ก็พากันแปลกใจและถามว่า "ลังอะไร" คุณลุงตอบว่า "เป็ นสมบัติชิ้นสุ ดท้ายที่ได้ มาจากเหมืองทองคำาของเพือ่ น ถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวาระสุ ดท้ายก็จะมอบสมบัติในลัง เหล็กให้ท้ งั หมด" ปรากฏว่า ลูกๆ พากันตื่นเต้น ต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่ วันจันทร์ คุณลุงก็อยูก่ บั ลูกสาวคนโต ลูกเขยกับหลานก็พากันเอาใจบีบนวดให้ หา ของกินดีๆ มาให้ แต่ยงั ไม่ทนั ไรลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยูด่ ว้ ย และก็เช่นกันยัง ไม่ทนั ไร ลูกสาวคนที่สาม ก็มาตามให้ไปอยูด่ ว้ ยอีก ปรากฏว่าลูกๆ ทั้ง 5 คน ของคุณ ลุงต่างแย่งกันเอาใจและปรนนิบตั ิคุณลุงท่านนี้ อย่างดี แต่เวลาไปไหนคุณลุงก็จะลาก ลังเหล็กใบนี้ไปด้วยตลอดเวลาผ่านไป 7 ปี คุณลุงท่านนี้เสี ยชีวิตลง หลังงานพิธีศพ ลูกๆ ทุกคนพากันมานัง่ ล้อมลังเหล็กใบนี้ เพื่อแบ่งสมบัติกนั ลูกสาวคนโตเป็ นคนเปิ ด ฝาลังเหล็ก พบว่ายังมีผา้ สี ขาวปิ ดอยูอ่ ีกชั้นหนึ่ง และมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ ลูกสาว คนโตก็เปิ ดอ่านให้นอ้ งๆ ฟัง เนื้อความในจดหมายเขียนไว้วา่


นิทานเรื่องนีส้ อนให้ รู้ ว่า อย่าประมาทและอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเรา ให้เร่ งเก็บ ออมเสี ยตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้มีชีวิตบั้นปลายที่สุขสบาย ได้ฟังนิทานเรื่ องนี้ ทีไรให้รู้สึก สะท้อนใจทุกครั้ง และไม่เคยคิดว่า เป็ นเพียงนิทานเพราะเหตุการณ์แบบนี้ อาจเกิดขึ้น ได้กบั ทุกคนที่ไม่เตรี ยมเก็บออมเงินเสี ยตั้งแต่เนิ่นๆ ....พึ่งพาใครไหนเรา..จะดีเท่า พึ่งพาตัวเราเอง

นิทานสอนใจ  
นิทานสอนใจ  

นิทานสอนใจเรื่อง"ชายชรากับลังเหล็ก" นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องสอนใจ ให้แง่คิดกับคนทุกวัย และสอนให้เรารู้จักพึ่งพาตนเอง