Μονοπάτια Εϋβοιας 2007

Page 1

Αναπτςξιακή Δςβοίαρ - ΔΟ΢ Υαλκίδαρ


Πεπιεσόμενα

1. Άγηνο - Ξξνθόπη

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

2. Ακπνπδηώηηζζα - Πθνηεηλή

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

3. Αλδξνληάλνη - Κεηόρη

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

4. Γάθλε 2 [Κέινπλα]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

5. Δπβντθόο Όιπκπνο

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

6. Θαληήιη (Ρξνύπη-Πηξνπγθίηζα)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

7. Ιάκαξε - Σηιηαδνύ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

8. Ιηράδα

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

9.Μεξνβνύλη

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

10.Μεξόλ Όξνο

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

11.Ξεηξηέο

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

12.Ξήιη - Ξπμαξηάο

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

13.Ρειέζξην

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

14.Φαξάγγη Γεκνζάξε

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.

15.Σάξαθαο (Πηύξα)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ζει.


ΑΓΙΟ΢ – ΠΡΟΚΟΠΙ

Ζ δηαδξνκή μεθηλά ζην 31 ρικ ηεο Δζληθήο νδνύ Σαιθίδα-Καληνύδη ζηε ζέζε ΑΓΗΝΠ (πςόκεηξν 665 κ ) απέλαληη από ηηο ηαβέξλεο ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηνλ ρσκαηόδξνκν. Κεηά από 7 ρικ θζάλνπκε ζε δηάζειν κε ππέξνρε ζέα πξνο ην Αηγαίν θαη ηνλ Δπβντθό θαη πξηλ ην καληξί αθνινπζνύκε δεμηά ηνλ δξόκν (πςόκεηξν 680 κ). Ππλερίδνληαο 2.4 ρικ έρνληαο ελαιιάμ παξέα έιαηα, πιαηάληα ,καύξε πεύθε , αγθνξηζέο θιπ ,ζπλαληνύκε ην εθθιεζάθη ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ (ζέζε Αγθνξηζέο πςόκεηξν 630 κ) .Αθήλνπκε δεμηά κηα ζηάλε (ηα 100 κ) θαη ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηνλ θαηεθνξηθό ρσκαηόδξνκν .Κεηά από 600 κ ζπλαληνύκε αξηζηεξά έλα κνλνπάηη κέζα ζε ξεκαηηά κε παλύςεια πιαηάληα , πνπ καο νδεγεί κεηά από ζύληνκε αλεθνξηθή πνξεία ζε έλα κνλαδηθό δάζνο από ιεύθεο ( ηνπηθή νλνκαζία Ιεπθόξεκα ) . Αθνύ δηαζρίζνπκε ηηο


ιεύθεο ζπλερίδνπκε δεμηά ζηνλ ρσκαηόδξνκν θαη ζε 15 ιεπηά θηάλνπκε ζε έλα νξνπέδην (ζέζε Πθνηεηλή όπνπ ππάξρνπλ ηεξάζηηα δέλδξα Καύξεο Ξεύθεο (κλεκεία ηεο θύζεο). Βαδίδνληαο ΒΑ ζηνλ δξόκν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε κνλνπάηη πνπ έρεη ζε πνιιά ζεκεία θαηαζηξαθεί από ηελ δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ θζάλνπκε ζε 50 ιεπηά ζην μσθιήζη ηεο Αγ. Πώηεξαο κε κεγάιν πιάησκα , πέηξηλεο ςεζηαξηέο , άθζνλν λεξό θαη κεξηθά κνζραξάθηα πνπ βόζθνπλ ακέξηκλα ην πινύζην ρνξηάξη. Ξξνρσξώληαο κεξηθά κέηξα δεμηά από ηελ εθθιεζία παίξλνπκε ην θαηεθνξηθό κνλνπάηη κέζα ζηα δέλδξα ,πνπ θαηαιήγεη ζε ρσκαηόδξνκν. Κεηά από 25ιεπηε πνξεία ζπλαληνύκε ηνλ δξόκν πνπ έξρεηαη από Ξαιαηνπαλαγηά (ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ηεο πνξείαο καο ) .Ππλερίδνληαο αξηζηεξά ηελ δηαζηαύξσζε κεηά από 6.5 ρικ θζάλνπκε ζην ΞΟΝΘΝΞΗ όπνπ ππάξρεη ε κεγαινπξεπήο εθθιεζία ηνπ Αγ. Ησάλλνπ ηνπ Οώζνπ εληόο ηεο νπνίαο θπιάζζεηαη ην ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ.

Ώξεο πνξείαο

5 ώξεο & 30 ιεπηά

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α (εύθνιε)

Ππλνιηθή απόζηαζε

24 ρικ

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά : 665-800 ( Άγηνο- Πθνηεηλή), 800-100 (Πθνηεηλή – Ξξνθόπη)ΑΜΠΟΤΓΙΩΣΙ΢΢Α - ΢ΚΟΣΔΙΝΗ

Από ηελ ΑΚΑΟ΢ΛΘΝ παίξλνπκε ηνλ δξόκν πνπ νδεγεί ζην Γ΢ΚΛΝ (4.5 ΣΙΚ) θαη ζηελ θαηαπξάζηλε ΑΛΥ ΠΔΡΡΑ (18 ρικ) ζε πςόκεηξν 760 κ. Ππλερίδνληαο 2 ρικ κε βόξεηα θαηεύζπλζε πξνο ηελ ΘΑΡΥ ΠΔΡΡΑ βξίζθνπκε πηλαθίδα πνπ καο νδεγεί αξηζηεξά πξνο ΑΚΞΝ΢ΓΗΥΡΗΠΠΑ , όπνπ ππάξρεη έλα γξαθηθό εθθιεζάθη ηνπ 19νπ αηώλα αθηεξσκέλν ζηελ ΞΑΛΑΓΗΑ θαη κηα αζηείξεπηε πεγή κε παγσκέλν λεξό αθόκε θαη ην θαινθαίξη . Από ην ζεκείν απηό μεθηλά ε δηαδξνκή , αθνινπζώληαο ηνλ δαζηθό δξόκν κε Β θαηεύζπλζε πνπ νδεγεί ζην Κεηόρη . Ππλερίδνληαο ζηελ δεύηεξε δηαζηαύξσζε βιέπνπκε πηλαθίδα πνπ καο νδεγεί πξνο ΠΘΝΡΔΗΛΖ θαη αθνινύζσο δηαζρίδνπκε ζηδεξέληα πεδνγέθπξα . Κεηά από πνξεία κηαο ώξαο ζηνλ δαζηθό δξόκν ζπλαληνύκε νξνπέδην (πςόκεηξν 990 κ ) ζην βόξεην ηκήκα ηνπ νπνίνπ αληηθξίδνπκε θαηαβόζξα πνπ απνξξνθά όια ηα λεξά ηεο

πεξηνρήο . Αθνύ δηαζρίζνπκε ηνλ ρείκαξξν βαδίδνληαο βόξεηα ζπλαληνύκε θόθθηλα ζεκάδηα πνπ ζε 30

ιεπηά καο νδεγνύλ ζε δηάζειν από ην νπνίν θαίλεηαη ην Μεξνβνύλη , ην Κεηόρη θαη ζην βάζνο νη δαληεισηέο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ. Ππλερίδνπκε ζην κνλνπάηη κε Α θαηεύζπλζε θαη κεηά κε ζπλερείο ηξαβέξζεο ζε 1 ώξα θηάλνπκε ζην πιάησκα ηεο θνξπθήο . Ξεξλώληαο αλάκεζα ζε δύν δνιίλεο


,όπνπ ππάξρνπλ κηθξέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο 100-200 ηκ (γξνύζπεο) , ζε 15 ιεπηά πξνζεγγίδνπκε ην θνισλάθη (1362 κ) θαη ζε αθόκα 5 ιεπηά δεύηεξν πεζκέλν θνισλάθη

(1361 κ) .

Ώξεο Ξνξείαο Β.Γ. ΢ς. Γηαθνξά

3.5 Δύθνιν 602

κ


ΑΝΓΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΜΔΣΟΥΙ

Νη ΑΛΓΟΝΛΗΑΛΝΗ είλαη έλα παξαδνζηαθό ρσξηό ηνπ Γήκνπ Θύκεο κε πνιιά πεηξόθηηζηα ζπίηηα από ηα νπνία πνιιά εγθαηαιεηκκέλα θαη θάπνηα εξεηπσκέλα. Κεηά ην αλελεξγό πιένλ (πςόκεηξν

267κ)

δεκνηηθό ζρνιείν

παίξλνπκε

αξηζηεξά

ηνλ

δξόκν πνπ καο νδεγεί ζε ιηγόηεξν από κηζή ώξα ζην μσθιήζη ηνπ Ξξνθήηε Ζιία (ζηελ θνξπθή πςόκεηξν

ηνπ

ιόθνπ

482κ)

.

βόξεηα

ηνπ

Ππλερίδνληαο

ρσξηνύ ζηνλ

ρσκαηόδξνκν κε βόξεηα θαηεύζπλζε γηα 400 κ ζπλαληνύκε αξηζηεξά ην κνλνπάηη (πςόκεηξν 502 κ) πνπ απνηεινύζε ζην παξειζόλ έλα από ηνπο δξόκνπο επηθνηλσλίαο ησλ νηθηζκώλ ηεο Θύκεο κε ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Κεηνρίνπ. Πε πνιιά ζεκεία ,αλάκεζα ζηα έιαηα πνύ αξρίδνπλ δεηιά λα εκθαλίδνληαη , δηαθξίλνληαη ηα ιείςαλα ηνπ ιηζόζηξσηνπ αλεθνξηθνύ θαιληεξηκηνύ (ηξνγπξίζκαηα ην νλνκάδνπλ νη ληόπηνη θάηνηθνη ιόγσ ηεο κνξθήο ηνπ) θαη ζε 1,5 ώξα θηάλνπκε ζε εγθαηαιεηκκέλν ιαηνκείν βσμίηε (πςόκεηξν 782 κ) ην δηαζρίδνπκε γηα 20 ιεπηά. Ξαίξλνπκε ηε κηθξή ξεκαηηά πξνζέρνληαο ηα ζεκάδηα θαη θαηαιήγνπκε κεηά από 10ιεπηε πνξεία ζε ρσκαηόδξνκν ζηνλ νπνίν ζηξίβνπκε δεμηά. Κεηά από 800 κ παίξλνπκε ην κνλνπάηη (πςόκεηξν 840 κ) πνπ καο νδεγεί ζε 10 ιεπηά ζε δηαζηαύξσζε κε κηθξό θπλεγεηηθό θαηαθύγην (ζέζε Κειίηζα πςόκεηξν 807 κ) . Αθνύ


δηαζρίζνπκε θάζεηα ηνλ δξόκν αθνινπζνύκε ην κνλνπάηη κέζα από έλα θαληαζηηθό ειαηόδαζνο θαη κεηά από 1 ώξα & 20 ιεπηά μαλαζπλαληνύκε ηνλ δξόκν (πςόκεηξν 782 κ) πνπ νδεγεί ζην Κεηόρη . Ππλερίδνληαο ηνλ δξόκν γηα αθόκε 30 ιεπηά θηάλνπκε ζε έλα νξνπέδην(ζέζε Βξσκνλέξα πςόκεηξν 745 κ) ,πνπ ζην παξειζόλ ην θαιιηεξγνύζαλ νη θάηνηθνη αιιά ηώξα έρεη γεκίζεη από νινδώληαλα ςειά έιαηα , θαη ζην βόξεην άθξν ππάξρεη κηα πεγή κε πεληαθάζαξν δξνζεξό λεξό .Ππλερίδνληαο

γηα ιίγν ηνλ δξόκν θαη θαηόπηλ ην κνλνπάηη

αθνινπζνύκε ηνλ δξόκν αξηζηεξά πξνο Κεηόρη. Κεηά από 1,5 ώξα ( 7 ρικ ) κπαίλνπκε ζην ΚΔΡΝΣΗ όπνπ γίλεηαη ηελ άλνημε ε γηνξηή θεξαζηνύ.

Ώξεο πνξείαο

: 6 ώξεο

Βαζκόο δπζθνιίαο

: Α (εύθνιε)

Ππλνιηθή απόζηαζε

: 16.8 ρικ

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά : 657 κ

γηα 30 ιεπηά ζπλαληάκε κηα δηαζηαύξσζε ,όπνπ

ζε πςόκεηξν 294 κ ζηξίβνπκε δεμηά ζην κνλνπάηη θαη ζε 15 ιεπηάΓΑΦΝΗ - ΜΔΛΟΤΝΑ

Ζ ΓΑΦΛΖ απέρεη 9,5 ρικ από ηα ΞΝΙΗΡΗΘΑ θαη ζην ηέξκα ηνπ δξόκνπ ππάξρεη κηα ηαβέξλα από ηελ νπνία μεθηλά ην κνλνπάηη γηα ΚΔΙΝ΢ΛΑ. Ρν κνλνπάηη είλαη παξαδνζηαθό (ζε πνιιά ζεκεία θηηζηό) θαη ζην παξειζόλ ήηαλ δξόκνο επηθνηλσλίαο κε ηα ρσξηά ηεο Βνξεηνθεληξηθήο Δύβνηαο .


Κεηά από 15/ιεπηε

πνξεία

δίπια

ζηε

ζάιαζζα

κπαίλνπκε ζε κνλνπάηη έρνληαο ζηα δεμηά καο ηνλ όγθν

ηνπ

όξνπο

ΘΑΛΡΖΙΗ

.Ξξηλ

από

ηελ

θαηαζηξνθηθή θσηηά ηνπ 1997 ηα πεύθα έθηαλαλ κέρξη ηε ζάιαζζα δεκηνπξγώληαο έλα θπζηθό ηνύλει απ όπνπ πέξλαγε ην κνλνπάηη θαη δελ ην έβιεπε ν ήιηνο. Ππλερίδνληαο ηελ πνξεία γηα 10 ιεπηά αθόκε θαη

αθνύ

δηαζρίζνπκε

έλα

κηθξό

ρείκαξν

,

αλεθνξίδνπκε δεμηά (κε ηξαβέξζεο) ζην βνπλό θαη ζε 30

ιεπηά

θηάλνπκε

ζην

ςειόηεξν

ζεκείν

ηεο

δηαδξνκήο (95 κ). Ζ ζέα είλαη καγεπηηθή έρνληαο θάησ από ηα πόδηα καο ηε ζάιαζζα κε ηνπο κηθξνύο θνιπίζθνπο θαη ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά θαη δεμηά ην επηβιεηηθό

ΘΑΛΡΖΙΗ . Αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη , πνπ είλαη θαηεθνξηθό , κεηά από 50 ιεπηά δηαζρίδνπκε ηελ ΘΑΛΑΙΑ (κηθξό θαξάγγη ζε

πςόκεηξν 62 κ.) . Βαδίδνληαο αθόκε 25 ιεπηά κέζα από ην δάζνο πνπ αξρίδεη λα

αλαγελλάηε , βιέπνπκε κηα όκνξθε παξαιία ην ΘΑΠΡΟΑΘΗ θαη

κεηά από 20/ιεπηε πνξεία θηάλνπκε ζηελ ″ΚΔΙΝ΢ΛΑ″. Ζ επηζηξνθή από ηελ ίδηα δηαδξνκή.

Υξεο πνξείαο

2

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α(Δύθνιε)

Ππλνιηθή απόζηαζε

4.9 ρικ

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά 95 κΔΤΒΟΪΚΟ΢ ΟΛΤΜΠΟ΢

Ρν ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ κνλνπαηηνύ βξίζθεηαη πίζσ από κηα γέθπξα (πςόκ. 390 κ) δέθα ρηιηόκεηξα από ΔΟΔΡΟΗΑ θαη δύν από Θενιόγν όπνπ ζα βξνύκε ζεκάδηα. Ξξνρσξάκε αλεθνξηθά γηα 20 ιεπηά θαη θηάλνπκε

ζε

έλα

πιάησκα

(ζέζε

Ιαγόο)

κε

ειαηνρώξαθα . Ππλερίδνληαο ηελ πνξεία καο ΒΑ γηα 15 ιεπηά ζπλαληάκε δξόκν θαη ζηα 400 κέηξα αξηζηεξά

ππάξρεη

Κεισληαο).Δκείο

πεγή

ζπλερίδνπκε

(πδξαγσγείν) δεμηά

ζηνλ

(ζέζε δξόκν

(ελδηάκεζα κπνξνύκε λα ηνλ παξαθάκςνπκε γηα ιίγν κπαίλνληαο ζε κνλνπάηη) θαη

κεηά από πνξεία 30

ιεπηώλ θηάλνπκε ζηελ θνηιάδα ηεο Βίξαο. Δδώ ππάξρεη παιαηό ιαηνκείν θαη δεμηά καο νξζώλεηαη ν Διαηηάο. Ξξνζέρνληαο ηα ζεκάδηα κεηά από 15 ιεπηά πεξίπνπ βγαίλνκε από ηνλ δξόκν ζπλερίδνπκε αξηζηεξά

θαη

ζην παλέκνξθν κνλνπάηη πνπ είλαη ζθεπαζκέλν από ηα πεύθα. Πε 5 ιεπηά θζάλνπκε ζε θαλαιηά θαη αθνινπζώληαο ην

κνλνπάηη γηα 20 ιεπηά θηάλνπκε ζηνλ Ιαηκό όπνπ θαη αξρίδεη αξηζηεξά καο ην κνλνπάηη γηα Τειή Θνξπθή κέζα ζηα έιαηα ,ελώ δεμηά πάληα καο ζπληξνθεύεη ν Διαηηάο. Αλεθνξίδνληαο γηα 25 ιεπηά ην κνλνπάηη πνπ είλαη ζαλ ζήξαγγα (δελ ην βιέπεη ν ήιηνο) θηάλνπκε ζε μέθσην έρνληαο δεμηά καο ηνλ βξάρν ηνπ Γπκλνύ.Ζ πνξεία καο αθνινπζεί αλαηνιηθή θαηεύζπλζε δεμηά πξνο ηελ βάζε ηνπ Βξάρνπ όπνπ ηα ζεκάδηα καο βνεζνύλ λα


πξνζεγγίζνπκε ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην Ιεηξί ηνπ Νιύκπνπ . Από ην ζεκείν απηό είλαη νξαηά ην Αηγαίνπ, ν Δπβντθόο θαη ηα γύξσ ρσξηά. Αθνινπζώληαο ηα ζεκάδηα κε πξνζνρή γηα 25 ιεπηά θηάλνπκε ζην Ιεηξί (έρεη πάληα δπλαηνύο αλέκνπο) θαη ζε 20 ιεπηά πξνζεγγίδνπκε ηνλ Βξαρώδε θώλν ηεο ςειήο θνξπθήο ηνπ ΝΙ΢ΚΞΝ΢(πςόκ. 1172 κ).

Ππλνιηθή απόζηαζε Ώξεο πνξείαο

6.5 ρικ 2 ώξεο & 30 ιεπηά

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α (εύθνιε)

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά

782 κΚΑΝΣΗΛΙ (ΣΡΟΤΠΙ - ΢ΣΡΟΤΓΚΙΣ΢Α)

Ραμηδεύνληαο ζηελ εζληθή νδό Σαιθίδα – Καληνύδη θαη ζε απόζηαζε 700 κέηξα από ην Ξξνθόπη ζπλαληάκε αξηζηεξά ηε δηαζηαύξσζε πνπ νδεγεί ζηα ρσξηά Γαθλνύζα , Ρξνύπη , Θαιύβηα ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Θαληήιη .Κεηά από 7,3 ρικ ζε αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν θηάλνπκε ζην Ρξνύπη ,απ’ όπνπ ην κνλνπάηη γηα ηελ θνξπθή ″΢ΣΡΟΤΓΚΙΣ΢Α″ μεθηλά από ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ ( Αγ. Ρξηάδα) θαη αλεθνξίδεη ΛΓ κέζα ζε έλα όκνξθν δάζνο από πεύθα θαη πιαηάληα κε θαιή ζήκαλζε . Ρν κνλνπάηη θαηά δηαζηήκαηα δηαζηαπξώλεηαη κε ηνλ ρσκαηόδξνκν θαη ζπλερίδνληαο ζε 40 ιεπηά ζπλαληάκε ζηε ζέζε ″Πέιελα″ (πςόκεηξν 500 κ ) ηελ πεγή κε ην πδξαγσγείν . Ππλερίδνληαο ηελ πνξεία κε ζπληξνθηά ηα έιαηα θαη ηελ όκνξθε ζέα ηνπ Αηγαίνπ κε ηηο Ππνξάδεο θηάλνπκε ζε 35 ιεπηά ζην δηάζειν ( πςόκεηξν 680 κ ) απ’ όπνπ είλαη νξαηόο θαη ν Δπβντθόο θόιπνο . Ζ δηαδξνκή ζπλερίδεηαη αξηζηεξά ζηνλ αλεθνξηθό δξόκν θαη ζε είθνζη ιεπηά βξίζθνπκε δεμηά ζηε βάζε αησλόβηνπ πιαηάλνπ ηελ ″θαιή πεγή ″ θαη ην εθθιεζάθη ηεο Εσνδόρνπ πεγήο ( πςόκεηξν 780 κ ).Ξεξπαηώληαο αθόκε 700 κ ζηνλ ρσκαηόδξνκν ζπλαληνύκε δεμηά (πςόκεηξν 790 κ ) ην ζεκαηνδνηεκέλν κνλνπάηη πνπ αθνινπζώληαο ηε ζήκαλζε πξνζεθηηθά καο νδεγεί ζηελ θνξπθή .Κεηά από πνξεία 50 ιεπηώλ θηάλνπκε ζηε ζέζε Αγλάληη ( πςόκεηξν 1000 κ ) κε ηελ παλνξακηθή ζέα ηνπ Αηγαίνπ λα απιώλεηαη ζηα πόδηα καο . Από ην ζεκείν απηό επίζεο κπνξνύκε λα


αγλαληέςνπκε ηα ρσξηά ηεο Β. Δύβνηαο .Ρελ όκνξθε ζθελή ακαπξώλνπλ νη εηθόλεο από θάπνηα παιηά εγθαηειεηκέλα ιαηνκεία πνπ έρνπλ πιεγώζεη ην βνπλό θαη ηα απνκεηλάξηα ηνπο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κπάδα θαη ιίκλεο .Ππλερίδνληαο γηα 30 ιεπηά ζπλαληνύκε ην ″πέξαζκα ηνπ ρξπζαεηνύ″( πςόκεηξν 1180 κ ) ,όπνπ ζα ρξεηαζηεί κηα κηθξή αλαξξίρεζε γηα λα θηάζνπκε ζηελ θνξπθή ( πςόκεηξν 1245 κ). Ζ απνδεκίσζε γηα ηνλ θόπν θαη ηνλ ηδξώηα καο είλαη ε θαηαπιεθηηθή ζέα ζαλ λα ηε βιέπνπκε από αεξνπιάλν .Ζ καηηά καο ηαμηδεύεη ζην Αηγαίν, ην Δπβντθό θαη αληακώλεη ηα βνπλά ηεο Δύβνηαο ( Γίξθε, Μεξνβνύλη , Δπβντθό Όιπκπν, Θηππά, Μεξόλ Όξνο , Ρειέζξην, Ιηράδα θαη θαηαιήγεη ζηηο ππόινηπεο θνξπθέο ηνπ Θαληειίνπ (Γξαθόηνπξια, Θνύβεξιν, Ονπκπαθηά, Ξπξγάθη), πνπ είλαη κηα πξόθιεζε δηάζρηζεο γηα ιίγνπο ηνικεξνύο. Ζ επηζηξνθή από ηελ ίδηα δηαδξνκή γηα λα απνιαύζνπκε πην μεθνύξαζηα ηελ όκνξθε ζέα. Ώξεο πνξείαο

3 ώξεο & 30 ιεπηά

Βαζκόο δπζθνιίαο

Β

Ππλνιηθή απόζηαζε

5,5

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά

1005 mΛΑΜΑΡΗ - ΥΙΛΙΑΓΟΤ

Από ηελ πιαηεία ηεο Ιάκαξεο (πςόκεηξν 335κ) πξνρσξώληαο αλεθνξηθά πξνο ην δεκνηηθό ζρνιείν, ζε δέθα ιεπηά ζπλαληάκε ηνλ ρσκαηόδξνκν θαη ζηξίβνπκε

δεμηά.

Πηα

800

κέηξα

ππάξρεη

πεγή

(Πθνξπνλέξη) θαη ζηα 200 κέηξα από εθεί ππάξρεη δηαζηαύξσζε

πνπ

δεμηά

νδεγεί

πξνο

Αγίνπο

Απόζηόινπο θαη ζε πεξηβόιηα. Δκείο ζπλερίδνπκε επζεία

θαη

ζηα

300

κέηξα

ζπλαληάκε

λέα

δηαζηαύξσζε πνπ επζεία νδεγεί ζηα εθθιεζάθηα Αλάιεςε θαη Άγηνο Ηεξεκίαο. Ζ πνξεία ζπλερίδεηε αξηζηεξά

θαη

ζηα

200

κέηξα

κηα

θαηλνύξηα

δηαζηαύξσζε αξηζηεξά νδεγεί ζην εμσθιήζη ηεο Αγίαο Ρέθιαο ζεκείν κε θαηαπιεθηηθή ζέα ζην Αηγαίν θαη ηηο Ππνξάδεο. Ππλερίδνπκε επζεία θαη θαηεθνξηθά, κέζα ζε ππθλή βιάζηεζε θαη κε θαληαζηηθή ζέα πξνο ην Αηγαίν, ην Σηιηαδνλήζη θαη ηελ παξαιία ηεο Σηιηαδνύο. Κεηά από 1400 κέηξα θηάλνπκε ζηελ ζέζε “Κπήθα-Ιαθάθη” όπνπ ππάξρεη παιηό καληξί. Πην ζεκείν απηό αθνινπζνύκε αξηζηεξά ην παιαηό κνλνπάηη πξνζέρνληαο ηα ζήκαηα. Πηα 20 κέηξα αξρίδεη άιιν αλεθνξηθό κνλνπάηη πνπ αλ ην αθνινπζήζνπκε ζε 10 ιεπηά καο νδεγεί ζην ιόθν Θαζηξί (πςόκεηξν 110 κέηξα) όπνπ ππάξρνπλ ηα εξείπηα αξραίνπ λανύ (πηζαλώο πνπ Ξνζεηδώλα) κε παλνξακηθή ζέα ηηο θνηιάδαο ηεο “Κπήθαο” θαη ηεο παξαιίαο ηεο Σηιηαδνύο.


Ππλερίδνπκε επζεία θαη θαηεθνξηθά ην κνλνπάηη πνπ είλαη πεηξόρηηζην ζε πνιιά ζεκεία έρνληαο αξηζηεξά ην κηθξό αιιά παλέκνξθν θαξάγγη ηεο Ξνύληαο. Ρν θαξάγγη έρεη ζπειηέο εθαηέξσζελ, 4 θαηαξξάθηεο θαη βάζξεο όηαλ ππάξρεη λεξό ην ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε. Αξηζηεξά πάλσ ζηελ κεγάιε ζπειηά θαίλεηαη ε “ηζεθνπξηά ηνπ Θύθισπα” πάλσ ζηνλ βξάρν. Κεηά από 20 κπάλην.

Ππλνιηθή απόζηαζε Ώξεο πνξείαο

4.5 ρικ 1 ώξα & 40 ιεπηά.

Βαζκόο δπζθνιίαο

Δύθνιν

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά

335 – 362 - 0 κ

ιεπηά θηάλνπκε ζηελ παξαιία ηεο Σηιηαδνύο γηα έλα απνιαπζηηθόΛΙΥΑΓΑ

Από

ηελ

θεληξηθή

πιαηεία

ηεο

Ιηράδαο

αλεθνξίδνπκε ζηνλ δξόκν δεμηά ηεο εθθιεζίαο γηα 500 κ όπνπ ζπλαληνύκε ην εθθιεζάθη ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ (πςόκ. 330 κ). Αθνινπζώληαο ηνλ

ρσκαηόδξνκν

κε

ΒΑ

θαηεύζπλζε

ζε

35ιεπηά θηάλνπκε ζηε ζέζε Βίγια (πςόκ. 380 κ) .Πην ζεκείν απηό μεθηλά κνλνπάηη (από ηα ιίγα πνπ δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί από ηνπο δξόκνπο θαη δελ έρνπλ θιείζεη από ηελ κε ρξήζε ) ,πνπ νδεγεί ζηελ ζέζε Θξνηίδηα θαη ζηελ όκνξθε παξαιία ηνπ Αγαπεηνύ κεηά από 1 ώξα &30 ιεπηά . Δκείο ζπλερίδνπκε αλεθνξηθά ηνλ ρσκαηόδξνκν θαη ζε 5 ιεπηά ζηελ ζέζε Αγ. Ηάζσλα ζπλαληνύκε δεμηά κνλνπάηη πνπ νδεγεί κεηά από 200 κ ζε πεγή .Ξαίξλνληαο αξηζηεξά ην κνλνπάηη μαλαβγαίλνπκε ζηνλ ρσκαηόδξνκν. Βαδίδνληαο έρνπκε αξηζηεξά όκνξθεο εηθόλεο από ην όξνο Όζξπο , ηελ Ξειαζγία , ηηο παξαιίεο ηεο Καγλεζίαο θαη ηνλ ζηελό δίαπιν πνπ ελώλεη ηνλ

Β. Δπβντθό κε ην Αηγαίν .Κεηά από πνξεία 25 ιεπηώλ θηάλνπκε ζηε ζέζε Αριαδεξή ,όπνπ

αθνινπζνύκε δεμηά θαηεύζπλζε ζε κνλνπάηη θαη ζπλέρεηα ζε δξόκν κέζα από θακέλα . Πε 35 ιεπηά θηάλνπκε ζηελ θνξπθή ηνπ όξνπο ΙΗΣΑΠ (έρεη


πάξεη ην όλνκα ηνπ θίινπ ηνπ

Ζξαθιή Ιίρα ) ,όπνπ ην κηθξό εθθιεζάθη ηνπ Ξξνθήηε Ζιία (πςόκ. 675 κ) είλαη θπθισκέλν θαη θξπκκέλν κέζα ζε

δάζνο από ξαδηνθσληθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο θεξαίεο. Ζ ζέα παλνξακηθή πξνο ηηο όκνξθεο παξαιίεο ηεο Ιηράδαο , ηεο Φζηώηηδαο, ηα Ιηραδνλήζηα ,ην Θαιιίδξνκν.

Ώξεο πνξείαο Βαζκόο δπζθνιίαο

1.5 Α (εύθνιε)


ΞΗΡΟΒΟΤΝΙ

Αλεβαίλνληαο

από

ηελ

Πηελή

ηνλ

αζθαιηόδξνκν

βγαίλνπκε ζηε ξάρε Π΢ΘΑ όπνπ ζπλαληάκε αξηζηεξά καο ρσκαηόδξνκν γηα ην θαηαθύγην ηνπ ΔΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑΠ, “ΚΗΣΑΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝ΢”. Ππλερίδνπκε ηνλ αζθαιηόδξνκν γηα άιια εθαηό κέηξα πεξίπνπ θαη αθξηβώο ζην δηάζειν θαη πξηλ ζπλερίζνπκε ηελ θαηεθόξα πξνο ΠΡΟΝΞΥΛΔΠ, δεμηά καο μεθηλά ρσκαηόδξνκνο πξνο ΜΖΟΝΒΝ΢ΛΗ. Π’ απηό ην ζεκείν αθήλνπκε ην απηνθίλεηό καο (Γίπια αθξηβώο από ζηύιν κε κεηαζρεκαηηζηή ΓΔΖ), ΢ςόκ. 1007κ. Μεθηλάκε ηελ πνξεία καο ζε ρσκαηόδξνκν γηα 670m πεξίπνπ κε θαηεύζπλζε Λ.Α. θαη ζε 10 ιεπηά (΢ςόκ. 1009κ.) ζε ραξαθηεξηζηηθή ζηξνθή ηνπ δξόκνπ ζπλαληάκε πηλαθίδα πξνο ΜΖΟΝΒΝ΢ΛΗ πνπ καο νδεγεί αξηζηεξά ζε κνλνπάηη κέζα ζε έιαηα, ελώ ν ρσκαηόδξνκνο ζπλερίδεη θαη θπθιώλεη ηελ ξάρε ΠΡΝ΢ΟΛΑΟΗΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ελώλεηε πίζσ κε ηνλ αζθαιηόδξνκν. Δκείο ζπλερίδνπκε ην κνλνπάηη κέζα ζην ειαηόδαζνο ράλνληαο ύςνο κε θαηεύζπλζε Λόηηα θαη κεηά Λ.Α, ζπλαληάκε κνλνπάηη κε ηακπέια πξνο ΠΡΔΛΖ ζηα δεμηά καο (΢ςόκ. 1018κ). Δκείο ζπλερίδνπκε αξηζηεξά θαη βγαίλνπκε ζε κηθξό μέθσην όπνπ ην κνλνπάηη ρσξίδεη ζε δύν θαηεπζύλζεηο. (΢ςόκ.


1031κ. ).

Ρν έλα δείρλεη θαηεύζπλζε γηα πεγή ΘΝΛΗΠΚΑ αξηζηεξά θαη ην άιιν γηα ΜΖΟΝΒΝ΢ΛΗ. Δκείο αλεθνξίδνπκε ζην δεμί κνλνπάηη πξνο

ΜΖΟΝΟΝΒΝ΢ΛΗ κε θαηεύζπλζε Λ.Α. Αλεβαίλνπκε ζε ξάρε κέζα από έιαηα θαη βγαίλνπκε ζηε πιαγηά θάησ από ην ΜΖΟΝΒΝ΢ΛΗ όπνπ αξρίδεη ε αιπηθή δώλε. Από εδώ θαη πάλσ θηλνύκαζηε ζε πεηξώδεο έδαθνο αλεθνξίδνληαο κε ζέα ηελ πξώηε θνξπθή ηνπ ΜΖΟΝΒΝ΢ΛΗΝ΢. Αθνινπζνύκε ηα θόθθηλα ζεκάδηα ζηνπο βξάρνπο. Πε θάπνην ζεκείν (΢ςόκ. 1078κ.) ππάξρεη δηαζηαύξσζε, όπνπ δεμηά νδεγεί πξνο ΘΑΚΞΗΑ θαη ζέιεη ιίγν πξνζνρή. Δκείο

αλεθνξίδνπκε αξηζηεξά αθνινπζώληαο άιια θόθθηλα ζεκάδηα θαη ζπλαληάκε κεγάιν βξάρν όπνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα

ζηάζε λα πάξνπκε κηα αλάζα (΢ς. 1167). Από εδώ θαη πάλσ μεθηλάεη πξνο ηα αξηζηεξά καο ην αλεθνξηθό κνλνπάηη πξνο ηελ θνξπθή πάλσ ζε ζάξα. Αλεθνξίδνληαο ζηε ζάξα ζπλαληάκε κπξνζηά καο (πςόκ. 1250κ.), βξάρηα θαη πεξλώληαο αλάκεζά πέθηνπκε ζε ιάθα κε δηάζπαξηα κηθξά βξάρηα. Ξεξλώληαο αλάκεζα αλεθνξίδνπκε ζηε ζάξα θαη ζθαξθαιώλνπκε ζην ηειεπηαίν βξαρώδεο θνκκάηη ηεο θνξπθήο. Δδώ ρξεηάδεηαη πξνζνρή λα κελ ξίμνπκε πέηξεο ζε απηνύο πνπ αθνινπζνύλ κεηά από καο όπσο επίζεο ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζην πάγν πνπ ππάξρεη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.

Πθαξθαιώλνπκε γηα νγδόληα πεξίπνπ κέηξα θαη βγαίλνπκε ζε πιάησκα αθνύ πξώηα παξαθάκςνπκε κεγάιν βξάρν κε

κεηαιιηθέο αζθάιεηεο (΢ςνκ. 1386κ.). Ππλερίδνπκε αξηζηεξά γηα 250κ. πεξίπνπ, ζε νκαιό πεδίν θαη ζπλαληάκε ην ηζηκεληέλην θνισλάθη ηεο θνξπθήο (΢ςόκ. 1418κ.). Ππλνιηθή δηάξθεηα πνξείαο κέρξη εδώ 2 ώξεο. Ζ επηζηξνθή γίλεηαη από ηα ίδηα ζεκεία κε πξνζνρή θαηά ηελ θάζνδν ζηε ζάξα. Ζ δηαδξνκή πνπ πεξηγξάςακε ζέιεη πξνζνρή θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο κε πνιύ ρηόλη θαη νκίριε γηαηί είλαη πνιύ εύθνιν λα ραζνύκε θαη λα ηαιαηπσξεζνύκε.

Ππλνιηθή απόζηαζε Ώξεο πνξείαο Βαζκόο δπζθνιίαο

3.9 ρικ 3 εο & 30 ιεπηά Δύθνιε.

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά 410 κΞΗΡΟΝ

ΟΡΟ΢

Από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ΘΝ΢ΟΘΝ΢ΙΝΗ (πςόκεηξν 415κ) πξνρσξνύκε δεμηά αλεθνξηθά δίπια από ηελ εθθιεζία γηα 15 ιεπηά θαη ζπλαληάκε ηνλ δξόκν δεμηά καο νδεγεί ζην ΜΖΟΝΛ ΝΟΝΠ . Κεηά από 15/ιεπηε πνξεία βιέπνπκε ην εηθνλνζηάζη ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ όπνπ

αθήλνπκε

ηνλ

δξόκν

αξηζηεξά

θαη

αθνινπζνύκε ηελ αληηππξηθή δώλε γηα 20 ιεπηά θαη

θηάλνπκε

αθνινπζνύκε

ζε ηνλ

δηαζηαύξσζε αξηζηεξό

.Δκείο

ρσκαηόδξνκν

πξνζέρνληαο ηα άζπξν-θόθθηλα ζήκαηα θαη ζε 15 ιεπηά θηάλνπκε ζε ξεκαηηά κε πεγή

(

ζέζε ΞΑΙΑΗΝΣΥΟΗ πςόκεηξν 535 κ ). Γεμηά από ηελ πεγή πξνρσξώληαο παξάιιεια κε ην ξέκα βόξεηα αλεθνξηθά , πξνζπεξλάκε ηελ γεώηξεζε αξηζηεξά καο ( πςόκεηξν 565 κ) θαη κεηά από 20 ιεπηά δηαζρίδνπκε ηνλ δξόκν θαη αθνινπζνύκε ην κνλνπάηη αξηζηεξά ηεο ζηάλεο. Κεηά από 20/ιεπηε πνξεία ζε κνλνπάηη θαη ρσκαηόδξνκν θηάλνπκε ζηε ζέζε ΚΝ΢ΙΑ-ΡΝΘΝΞΝ ( πςόκεηξν 680 κ). Από ην ζεκείν απηό ζπλερίδνπκε αλεθνξηθά ζε εκθαλέο ζεκαηνδνηεκέλν κνλνπάηη θαη ζε


20 ιεπηά ζπλαληάκε ηα παιαηά αιώληα (ηα ΑΟΓΑΙΥΛΑ).Αθνινπζνύκε ηα ζεκάδηα γηα 10 ιεπηά ,δηαζρίδνπκε ηνλ δξόκν ( πςόκεηξν 812 κ) θαη ζπλερίδνπκε αλεθνξηθά ζην κνλνπάηη θάησ από έιαηα , δξπο θαη ζθελδάκηα . Ξξνζπεξλάκε ηνπο δύν κεγάινπο βξάρνπο πνπ ζπλαληάκε ( πςόκεηξν 856 κ)

θαη ζε 40 ιεπηά θηάλνπκε ζην ζεκείν πνπ δεμηά μεθηλά ην κηθξό ινύθη ηνπ Μεξνύ όξνπο ( πςόκεηξν 916 κ). Κεηά από 30 ιεπηά

πξνζεγγίδνπκε ηελ θνξπθή ηνπ Μεξνύ όξνπο ( πςόκεηξν 990 κ) από όπνπ αγλαληεύνπκε ηελ ΓΗΟΦΖ-Ξ΢ΜΑΟΗΑ-ΘΑΛΡΖΙΗ-ΡΔΙΔΘΟΗΝ- ΙΗΣΑΓΑ – ΞΖΙΗΝ-ΠΞΝΟΑΓΔΠ. Ζ πνξεία κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη ηνπο θαηαξξάθηεο ηνπ ΓΟ΢ΚΥΛΑ.

Ώξεο πνξείαο

3 ώξεο

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α(Δύθνιε)

Ππλνιηθή απόζηαζε

5.9 ρικ

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά 575 κΠΔΣΡΙΔ΢

Μεθηλάκε από ηελ όκνξθε πιαηεία ησλ Ξεηξηώλ (πς.133κ) όπνπ ππάξρεη πεγή γηα αλεθνδηαζκό λεξνύ. Ξξνρσξώληαο βνξεηναλαηνιηθά ζηα δηαθόζηα κέηξα ζπλαληάκε ηελ θάησ βξύζε όπνπ ππάξρεη ν πξώηνο λεξόκπινο. Κπαίλνπκε ζην κνλνπάηη πνπ είλαη δίπια ζην πνηάκη θαη θάησ από πιαηάληα, δάθλεο θαη ηηηέο (πς.118κ.). Ξξνρσξνύκε κέζα από ππθλή βιάζηεζε αθνινπζώληαο ηα άζπξα κε θόθθηλν θέληξν ζήκαηα θαη ζπλαληνύκε ζηελ απόζηαζε 373 κ.- 112 κ. δηαδνρηθά δύν αθόκα παιηνύο λεξόκπινπο. Πε είθνζη ιεπηά από ηελ αξρή πξνζεγγίδνπκε ηνλ κεγάιν θαηαξξάθηε (Θέζε Γπξόο πς.85,9κ.). Ζ θαηάβαζε από ηελ αξηζηεξή πιεπξά είλαη δύζθνιε θαη όζε δελ έρνπλ νξεηβαηηθή παηδεία κπνξνύλ λα θαηέβνπλ από ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ θαηαξξάρηε. Πην ζεκείν απηό (Γπξόο) πεξλάκε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πνηακνύ θαη πεξλάκε ζην θηίζκα ηνπ πδξαγσγείνπ (πς.88,1 κ.) θαη αθνινπζνύκε ην ρσκαηόδξνκν. Ξεξλάκε από ηελ ζέζε Φιέβεο (πς.86,2 κ.) θαη ζπλερίδνληαο ζε απόζηαζε 110 κ. – 323 κ. ζπλαληάκε λεξόκπινπο. Από ηνλ ηειεπηαίν λεξόκπιν ζέζε Θνξώλε (πς.58 κ.) ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζην δξόκν γηα Πηόκην (άζθαιηνο). Κεηά από 970 κ.


κπαίλνπκε πάιη ζην πνηάκη θαη, κέζα από θαιακηέο κεηά από 1150 κ. βνπηάκε ζηε παλέκνξθε παξαιία Πηνκίνπ απνιακβάλνληαο ηα πεληαθάζαξα λεξά ηνπ Αηγαίνπ. 1. αθνινπζνύκε δεμηά ην κνλνπάηη γηα εύθνιν θαηέβαζκα 2. βγαίλνπκε από ηνλ δξόκν θαη κπαίλνπκε ζην πνηάκη

Ώξεο πνξείαο

1 ώξα 30 ιεπηά

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α (εύθνιν)

Ππλνιηθή απόζηαζε

3940 κ.

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά 133 κ.ΠΗΛΙ - ΠΤΞΑΡΙΑ΢

Από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξίνπ Ξήιη (πςόκεηξν 25κ)

πεξπαηώληαο

Βνξεηνδπηηθά

700

κέηξα

ζπλαληάκε ζηα αξηζηεξά έλα κηθξό εηθνλνζηάζη θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά κηα ζηάλε. Πην ζεκείν απηό αξρίδεη αξηζηεξά ην αλεθνξηθό κνλνπάηη θαη ζε δέθα ιεπηά ζπλαληάκε ηνλ δξόκν πνπ νδεγεί

ζην

Ξξνρσξνύκε

εθθιεζάθη ινηπόλ

ηνλ

ηεο

Ξαλαγηάο.

αλεθνξηθό

δξόκν

έρνληαο αξηζηεξά καο ηελ ξεκαηηά. Ζ ξεκαηηά είλαη

έλα

κηθξό

θαξάγγη

κε

θαληαζηηθέο

ζπλζέζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ηα βξάρηα θαη ηα ιαβσκέλα-αλαγελλεκέλα

πιαηάληα

από

ηελ

θσηηά ηνπ 97. Ππλερίδνληαο ζηνλ ρσκαηόδξνκν γηα 10 ιεπηά θηάλνπκε ζηελ δξνζεξή πεγή Ξιαηάλη θαη κεηά από 10 ιεπηά αθόκα αθήλνπκε ηνλ ρσκαηόδξνκν θαη δηαζρίδνπκε ην ξέκα όπνπ ππάξρεη άιιε κηα πεγή. Ππλερίδνπκε ζην ζεκαηνδνηεκέλν κνλνπάηη γηα 15 ιεπηά θαη ζπλαληνύκε ην εηθνλνζηάζη ησλ Αγίσλ Ραμηαξρώλ. Γηαζρίδνπκε ηνλ ρσκαηόδξνκν θαη πεξλάκε απέλαληη ζηνλ ιόθν όπνπ ππάξρεη αλεθνξηθό κνλνπάηη θαη κεηά από πνξεία 10 ιεπηώλ ζπλαληνύκε άιιν ρσκαηόδξνκν θαη ηνλ αθνινπζνύκε κε Λνηηναλαηνιηθή θαηεύζπλζή γηα 10 ιεπηά θαη ζπλαληάκε ζηα αξηζηεξά καο ην κνλνπάηη. Από ην ζεκείν απηό βιέπνπκε ην


Θαληήιη, ην Μεξό όξνο, ηελ Τειή ξάρε ην Ξήιη, ην Αηγαίν κε ηηο Ππνξάδεο θαη ηηο ππόινηπεο πιαγηέο ηνπ Ξπμαξηά πνπ παξά ηελ λέα βιάζηεζε είλαη νξαηά ηα ζεκάδηα πνπ άθεζε ε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 97. Ππλερίδνληαο ην κνλνπάηη θαη αθνύ δηαζρίδνπκε ηνλ δξόκν πνπ ζπλαληάκε θηάλνπκε ζε 15 ιεπηά ζην μσθιήζη ηνπ πξνθήηε Ζιία. Ξξνρσξόληαο ζηνλ ρσκαηόδξνκν γηα 10 ιεπηά θηάλνπκε ζηελ ζέζε Θαξπά ή Θαξγηά όπνπ ππάξρεη πδξαγσγείν θαη πεγή. Ρν πεξηβάινλ είλαη θαληαζηηθό κε ηα ηεξάζηηα πιαηάληα θαη ην γξαθηθό εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Δηξήλεο Σξπζνβαιάληνπ (πςόκεηξν 466). Ξίζσ από ηελ εθθιεζία ζηελ απέληαληη πιεπξά ηνπ δξόκνπ αθνινπζόληαο αξηζηεξά ην κνλνπάηη κέζα ζηα πεύθα θηάλνπκε ζε 15 ιεπηά ζηελ ζέζε Κλεκείν (πςόκεηξν 535 κέηξα)

Ππλνιηθή απόζηαζε

4.2 ρικ

Ώξεο πνξείαο

1 ώξα & 45 ιεπηά

Βαζκόο δπζθνιίαο

Δύθνιε.

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά 525 κέηξαΣΔΛΔΘΡΙΟ (ΚΑ΢ΣΑΝΙΩΣΙ΢΢Α - ΢ΗΜΙΑ)

Από

ηελ

Θαζηαληώηεζζα

ζην

ηέινο

ηνπ

θεληξηθνύ δξόκνπ (πςόκεηξν 310κ) μεθηλάεη ε δηάζρηζε ζην παλέκνξθν Ρειέζξην. Πην ηέινο ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ πξνρσξάκε αξηζηεξά 100 κέηξα θαη αθνινπζνύκε ηνλ ρσκαηόδξνκν πνπ ζπλαληνύκε δεμηά (ππάξρεη παιηό κνλνπάηη πνπ έρεη

θαηαζηξαθεί

από

ηνλ

ρσκαηόδξνκν).

Αθνινπζώληαο

ηνλ

ρσκαηόδξνκν

Βνξηνδπηηθή

Γπηηθή

θαηεύζπλζε

ρηιηόκεηξα

θαη

ζπλαληάκε

ην

κε γηα

εθθιεζάθη

2 ηεο

Ξαλαγηάο (πςόκεηξν 532 κ). Κεηά ην εθθιεζάθη ζε 1 ρηιηόκεηξν ζηξίβνπκε δεμηά (πςόκεηξν 635κ) πξνζέρνληαο ηα ζήκαηα δηόηη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δηαζηαπξώζεηο. Κεηά από 500 κέηξα (πςόκεηξν 705 κέηξα) δηαζηαύξσζε ηξηώλ δξόκσλ. Ν αξηζηεξόο θαηεθνξηθόο δξόκνο πεγαίλεη ζηνπο Γαιαηζάδεο, δεμηά νδεγεί ζε 1 ρικ ζην πδξαγσγείν ησλ Γαιαηζάδσλ. Δκείο πξνρσξνύκε επζεία αλεθνξηθά αθνινπζώληαο ηα θίηξηλα ζεκάδηα .


Ππλερίδνληαο ηελ πνξεία επζεία κεηά από

600 κέηξα θηάλνπκε ζηελ ζέζε Φπιάθίν (πςόκεηξν 740 κέηξα) όπνπ αθνινπζνύκε ηνλ αξηζηεξό

ρσκαηόδξνκν, Βαδίδνληαο γηα 700 κέηξα θηάλνπκε ζε δηάζειν (ζέζε Γνπξλά ιηζάξηα, πςόκεηξν 760 κέηξα) & ζπλερίδνπκε επζεία ζε όκνξθν ηνπίν. Πηε ζπλέρεηα ζπλαληάκε άιιεο δύν δηαζηαπξώζεηο ζηα 400 κέηξα (πςόκεηξν 765 κέηξα) θαη ζε 1.1 ρηιηόκεηξα (πςόκεηξν 845 κέηξα) θαη πξνρσξνύκε επζεία κε θαηεύζελζε Λνηηναλαηνιηθή.

Πε 1.9 ρηιηόκεηξα από ηελ ηειεπηαία δηαζηάπξσζε θζάλνπκε ζηελ θνξπθή ηνπ Ρειέζξηνπ

(πςόκεηξν 970 κέηξα) όπνπ ππάξρεη ην εθθιεζάθη ηνπ πξνθήηε Ζιία από όπνπ βιέπνπκε όιε ηελ βνξεην Δύβνηα θαη ηνλ Ξαγαζεηηθό. Ζ απόζηαζε από ην ζεκείν εθθίλεζεο είλαη 8.2 ρηιηόκεηξα. Ππλερίδνληαο Λνηηναλαηνιηθά αθνινπζώληαο ηνλ ρσκαηόδξνκν ζε 6.5 ρηιηόκεηξα ή 1.5 ώξεο κέζα από ην δάζνο ηνπ Ρειέζξηνπ θηάλνπκε ζηα Πήληα (πςόκεηξν 440 κέηξα) όπνπ θαη ηειεηώλεη ε πνξεία. Ζ δηαδξνκή πξνζθέξεηαη θαη γηα πνδήιαην βνπλνύ (mountain bike)

Ώξεο πνξείαο

4 ώξεο

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α (εύθνιε)

Ππλνιηθή απόζηαζε

14,5 ρικ

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά

660 κΦΑΡΑΓΓΙ ΓΗΜΟ΢ΑΡΗ

Ιίγν πξηλ θζάζνπκε ζηελ Θάξπζην ζηξίβνπκε αξηζηεξά πξνο ηνλ νηθηζκό Κύινη από όπνπ παίξλνπκε ηνλ δξόκν γηα ην Ξεηξνθάλαιν βιέπνληαο Rosso

ην

βελεηηθ;o

θάζηξν

Castelo

πνπ δεζπόδεη ηεο πεξηνρήο. Από ην

Ξεηξνθάλαιν (πςόκ. 960 κ ) μεθηλάεη ην κνλνπάηη

γηα

ρξεζηκνπνηνύζαλ

ην από

Γεκνζάξη αξραία

,πνπ

ην

ρξόληα

γηα

επηθνηλσλία ησλ νηθηζκώλ ζηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ κε ηελ Θάξπζην. Ζ δηαδξνκή ζηελ αξρή είλαη έληνλα θαηεθνξηθή κε κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη πνιιά ζθαινπάηηα θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη παξάιιειε κε ην κνλνπάηη. Πε κεγάιν δηάζηεκα ηα ηεξάζηηα πιαηάληα ζθηάδνπλ ηελ δηαδξνκή πνπ έρεη εληαρζεί ζην πξόγξακκα

NATURA 2000 .Κεηά από 7 ρικ

ζπλαληάκε ηνλ νηθηζκό Ιελνζαίνη θαη ζηε ζπλέρεηα βαδίδνπκε γηα 1.5 ρικ ζε ρσκαηόδξνκν πνπ καο νδεγεί ζην ρσξηό Θαιιηαλνύ θαη ζηε δξνζεξή παξαιία ηνπ ζα απνιαύζνπκε ην κπάλην ζηα γαιάδηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ .


Ώξεο πνξείαο

4

Βαζκόο δπζθνιίαο

Α (εύθνιε)

Ππλνιηθή απόζηαζε

10 ρικ

΢ςνκεηξηθή δηαθνξά

960 κΥΑΡΑΚΑ΢ (΢ΣΤΡΑ)

Πε 32,4 Σηιηόκεηξα απόζηαζε από ηα Ιέπνπξα θαη κεηά από ην εθθιεζάθη ηνπ Αγ. Λεθηαξίνπ ζηξίβνπκε

αξηζηεξά

Ξξνρσξνύκε

700

ζην

κέηξα

ρσκαηόδξνκν.

ζηνλ

δξόκν

θαη

αξηζηεξά καο ( ΢ 120 κ) μεθηλά ην κνλνπάηη (θόθθηλα θαη καύξα ζεκάδηα). Πε 5 ιεπηά θηάλνπκε ζην πνηάκη

θαη

γεκάην από δάθλεο

πξνζέρνληαο

ηα

ζεκάδηα

κπαηλνβγαίλνπκε ζην πνηάκη πνπ έρεη λεξό έσο έλα ζεκείν. Κεηά από

10 ιεπηά βγαίλνπκε

αξηζηεξά ζην πιάηαλν ,ζε

5 ιεπηά πεξλάκε

δεμηά θαη ζηα επόκελα 5 ιεπηά πάιη αξηζηεξά ζηα θππαξίζζηα. Ππλερίδνληαο γηα 10 ιεπηά βγαίλνπκε δεμηά Ξξνρσξνύκε άιια 10 ιεπηά (΢ 64) αξηζηεξά

ζε ρσξάθη όπνπ ην κνλνπάηη είλαη νξαηό θαη θαιά ζεκαηνδνηεκέλν (΢ 70).

ην κνλνπάηη θαη

ζπλερίδνληαο ζηελ θνίηε ηνπ μεξνπόηακνπ (ρεηκάξξνπ) γηα 30 ιεπηά θηάλνπκε ζηε

ζέζε ΠΞΖΙΗΔΠ. Πην ζεκείν απηό πξνρσξνύκε δεμηά αθόκε 15 ιεπηά θαη θηάλνπκε ζηελ παξαιία ηνπ ΣΑΟΑΘΑ. Ρν κηθξό θαξάγγη ηνπ Σάξαθα είλαη ζε


πνιιά ζεκεία ηνπ επηβιεηηθό γεκάην πηθξνδάθλεο ,θέδξνπο, ζρίλα ,πιαηάληα θαη ζην ηεξκαηηζκό ηνπ καο πεξηκέλνπλ ηα πεληαθάζαξα λεξά ηνπ Αηγαίνπ.

Ππλνιηθή απόζηαζε

4.3 ρικ

Ώξεο Ξνξείαο

1 ώξα & 45 ιεπηά

Β.Γ. ΢ς. Γηαθνξά

Δύθνιν 120 κέηξα