Page 1

Γιώργος Δέτσης, 2006 Η τρήζη ηων wireless hotspot ζηην ζύγτρονη Κοινωνία ηης Πληροθορίας

«Τν Wi-Fi, ή αιιηώο Wireless Fidelity ζεκαίλεη ειεπζεξία»>


Γιώργος Δέτσης, 2006 1.

Γνωριμία με ηα Wireless Hotspot

O αζύξκαηνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Wi-Fi εηζάγεη έλα θαηλνηόκν ηξόπν ιεηηνπξγίαο γηα δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηώλ, βειηηώλνληαο ηόζν ππάξρνπζεο ππεξεζίεο όπσο ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη εηζάγoληαο θαηλνύξηεο όπσο ε επί ηόπνπ αληαιιαγή πξντόλησλ θαη αγαζώλ θαη γεληθόηεξα ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ηνπο (Locationbased Services). Οη δπλεηηθνί ρξήζηεο ελόο Wi-Fi Wireless Hotspot1 κπνξνύλ λα είλαη νη πειάηεο ελόο μελνδνρείνπ, θαθεηέξηαο ή εζηηαηνξίνπ, νη ζύλεδξνη ελόο ρώξνπ ζπλεδξηάζεσλ, νη επηζθέπηεο κηαο βηβιηνζήθεο, νη ηαμηδηώηεο ζε ρώξνπο αλακνλήο αεξνδξνκίσλ, ζηαζκώλ ηξέλνπ θαη ιεσθνξείσλ θαη γεληθόηεξα νπνπδήπνηε είλαη δπλαηή ε ρξήζε ελόο θνξεηνύ ππνινγηζηή γηα πινήγεζε ζην δηαδίθηπν ή ρξήζε άιισλ ηνπηθώλ εθαξκνγώλ.

1

Τν Hotspot απνηειεί ζεκείν ζύλδεζεο γηα έλα WiFi δίθηπν. Ώο Wireless Hotspot ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί θαη ε

πεξηνρή θάιπςεο ελόο αζύξκαηνπ WiFi δηθηύνπ πνπ βαζίδεηαη ζε έλα δπλακηθό κνληέιν αζθάιεηαο, θαζώο επίζεο θαη ζε έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν WiFi.


Γιώργος Δέτσης, 2006 2.

Πλεονεκηήμαηα ένανηι ηοσ «παραδοζιακού» ethernet

Τα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ WiFi ζε ζύγθξηζε κε ην "παξαδνζηαθό" Ethernet κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηα εμήο:

 Δσναηόηηηα κίνηζης. Τα αζύξκαηα δίθηπα πξνζθέξνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο πξόζβαζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζε δεδνκέλα από νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζή ηνπο ή όπνπ ππάξρεη θάιπςε από ην αζύξκαην δίθηπν. Η δπλαηόηεηα απηή κπνξεί λα απμήζεη δξακαηηθά ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.

 Απλή και γρήγορη εγκαηάζηαζη. Η εγθαηάζηαζε ελόο WLAN κπνξεί λα γίλεη εύθνια θαη γξήγνξα ρσξίο ηα πξνβιήκαηα ηεο θαισδίσζεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ελζύξκαηα δίθηπα.

 Εύκολη προζαρμογή. Η αζύξκαηε ηερλνινγία επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ ζε ρώξνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιώδηα (π.ρ. δηαηεξεηέα θηίξηα).

 Μειωμένο κόζηος τρήζης. Δλώ ην αξρηθό θόζηνο γηα ην hardware πνπ ζα ππνζηεξίμεη έλα αζύξκαην ηνπηθό δίθηπν είλαη κεγαιύηεξν από απηό ελόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ, ηα ζπλνιηθά έμνδα εγθαηάζηαζεο, θαζώο θαη ην θόζηνο ρξήζεο, είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξα. Μαθξνπξόζεζκα ηα νθέιε είλαη αθόκε κεγαιύηεξα γηα πεξηπηώζεηο δπλακηθώλ ρώξσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνύλ ζπρλέο κεηαθηλήζεηο θαη αιιαγέο.

 Δσναηόηηηα επέκηαζης. Τα αζύξκαηα δίθηπα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία από ηνπνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγώλ. Οη ηνπνινγίεο απηέο κπνξνύλ εύθνια λα αιιάμνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ από απιά ηζόηηκα δίθηπα θαηάιιεια γηα κηθξό αξηζκό ρξεζηώλ, έσο πιήξσο εθηεηακέλα δίθηπα κε δπλαηόηεηεο πεξηαγσγήο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ρηιηάδεο ρξήζηεο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.


Γιώργος Δέτσης, 2006 3.

Εθαρμογές ηοσ WiFi

Γελ είλαη απαξαίηεην λα νξγηάζεη ε θαληαζία θάπνηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ζθεθηεί εθαξκνγέο πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία WiFi.

Σηε Σηνθρόικε έλα ππόγεην δίθηπν WiFi δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ κεηξό λα ξσηνύλ γηα δηάθνξα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζίαο ηνπο θαη ην δίθηπν ηνπο απαληάεη άκεζα. Π.ρ. κπνξνύλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο (πνιιέο θνξέο θαη αλαιόγσο ηελ πεξίζηαζε ιακβάλνπλ ρσξίο θαλ λα ην δεηήζνπλ δεδνκέλα πνπ θξίλνληαη θξίζηκα από ην ζύζηεκα) θαη λα ιακβάλνπλ απαληήζεηο (ζηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο) ζε νηη αθνξά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ real-time traffic (ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ησλ ηξέλσλ, γηα θάπνην αηύρεκα πνπ ζπλέβε ή νηηδήπνηε άιιν ζε πξαγκαηηθό ρξόλν) ζην κεηξό.

Σηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο καο είλαη πνιύ πηζαλό ζην εγγύο κέιινλ νη νδεγνί ησλ ΚΤΔΛ θαζώο θαη άιισλ δεκνζίσλ νρεκάησλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πεξλώληαο από ην θαηάιιειν Hotspot λα πιεξνθνξνύληαη (κέζσ ίζσο θάπνηνπ ππνινγηζηή παιάκεο πνπ ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα έρεη) ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ή θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ηε δηαδξνκή ηνπο.

Σην παλεπηζηήκην ηεο Γέλνβαο νη καζεηέο κπνξνύλ λα «θαηεβάδνπλ» ηα πξνγξάκκαηα, ην πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ηνπο, πιηθό πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη


Γιώργος Δέτσης, 2006 θαηεύζπλζε. Σπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο είλαη πξνζβάζηκεο από ην ρξήζηε αλαιόγσο ηελ ώξα, ηελ ηνπνζεζία, ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ηύπνπ ηεο ζπζθεπήο πνπ ηνπ δίλεη πξόζβαζε ζην WiFi δίθηπν.

Οη εθζέζεηο πξντόλησλ κε πεξίπηεξα πνπ δηαζέηνπλ Hotspot είλαη γεγνλόο. Ο ρξήζηεο είηε θνξεηνύ ππνινγηζηή, είηε ππνινγηζηή παιάκεο κπνξεί αλάινγα κε ηελ πεξηνρή (ηνκέαο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηπηέξνπ) λα ζπλδέεηαη κε ην ηνπηθό Hotspot παίξλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηπηέξνπ. Απηόο ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο WiFi ηερλνινγίαο είλαη γλσζηόο ζαλ Click and Run.

Σε κηα κηθξνκεζαία θπξίσο επηρείξεζε κε πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαζύλδεζε ησλ ππνινγηζηώλ κε ην θεληξηθό κεράλεκα (server) θαη ηηο ππεξεζίεο (π.ρ. πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, πξόζβαζε ζην ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο) πνπ πξνζθέξεη. Αθόκε όκσο θαη ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε είλαη πνιύ ρξήζηκν ν ππάιιεινο λα έρεη πξόζβαζε ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, θάπνηαο ζπλάληεζεο ζε δηαθνξεηηθό ρώξν από απηό ηνπ γξαθείνπ ηνπ. Φξεζηκνπνηώληαο κόλν ηηο παξνύζεο ελζύξκαηεο ιύζεηο ν ππάιιεινο ζα έπξεπε λα θνπβαιάεη καδί ην ethernet θαιώδην θαη λα βξεη πξηδάθη λα ην βάιεη ζην ρώξν πνπ γίλεηαη ε ζπλάληεζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κε έλα πην αλαιπηηθό ηξόπν δεκόζηνη ρώξνη θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επσθειεζνύλ από ηε λέα απηή ηερλνινγία.

3.1

Τοσριζμός Η Διιάδα είλαη κηα θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθή ρώξα. Η αλάπηπμε αζύξκαησλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ αέλαεο εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο ή δηαζθέδαζεο ησλ πειαηώλ ηνπ μελνδνρείνπ. Τα laptops (θνξεηνί ππνινγηζηέο) ησλ πειαηώλ είλαη δηαζπλδεδεκέλα κε ην Γηαδίθηπν ζε όπνην ζεκείν ηνπ μελνδνρείνπ θη αλ βξίζθνληαη, θαη νη επαγγεικαηίεο κπνξνύλ λα


Γιώργος Δέτσης, 2006 δηεθπεξαηώλνπλ ζνβαξέο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο όρη απνθιεηζκέλνη ζηα δσκάηηά ηνπο (πνπ κέρξη ζήκεξα είραλ ηελ ππνδνρή γηα ην θαιώδην ηνπ ππνινγηζηή ηνπο) αιιά θαη κέζσ άιισλ ζπζθεπώλ αζύξκαηεο δηθηύσζεο, όπσο PDA (ππνινγηζηέο παιάκεο ) ε smartphones. Η αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο κπνξεί λα γίλεη ζε ζπληνκόηαην ρξνληθό δηάζηεκα, , ρσξίο ην πςειόηαην θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ ζε όιν ην μελνδνρείν. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, θαζώο δε ρξεηάδεηαη λα θιείζνπλ γηα λα γίλνπλ νη εγθαηαζηάζεηο, νύηε λα πεξηκέλνπλ κέρξη ηελ επόκελε γεληθή αλαθαίληζε. Κάζε ρώξνο, θνηλόρξεζηνο ή δσκάηην θηινμελίαο, ηνπ μελνδνρείνπ κπνξεί λα απνηειέζεη "ρώξν επηρεηξεκαηηθήο ζπλάληεζεο" θαηαξγώληαο ηελ αλάγθε θξάηεζεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ -θαη θαζόινπ επράξηζησλ- εηδηθώλ ρώξσλ επαγγεικαηηθώλ ζπλαληήζεσλ. Τα νθέιε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο από κηα αζύξκαηε δηθηπαθή εγθαηάζηαζε είλαη πξνθαλή:  Οη πειάηεο είλαη επραξηζηεκέλνη από ηελ επειημία ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο θαη παξακέλνπλ πηζηνί ζην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν.  Η κνλάδα απνθηά έλαλ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο από ηνλ αληαγσληζκό.  Οη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ εληνλόηεξα ηε δηθηπαθή ππνδνκή, πξάγκα πνπ απμάλεη ηα έζνδα ηνπ μελνδνρείνπ αλά πειάηε.  Γεκηνπξγείηαη λέα πεγή εζόδσλ, από ηελ ελνηθίαζε θνξεηώλ ζπζθεπώλ πξόζβαζεο ζε πειάηεο πνπ δελ έρνπλ θέξεη ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά ζπζηήκαηα ή δε δηαζέηνπλ ηέηνην εμνπιηζκό.  Αμηνπνηνύληαη θαιύηεξα νη ρώξνη δεκόζηαο ρξήζεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη θαηαλέκεηαη θαιύηεξα ε ρξήζε απηώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη κεγαιύηεξεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ ζηνλ θόζκν, ε κία κεηά ηελ άιιε, πηνζεηνύλ ηερλνινγίεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο γηα ηα μελνδνρεία ηνπο, εγθαηαιείπνληαο ηειείσο ηηο ελζύξκαηεο ζπλδέζεηο, ή πεξηνξίδνληάο ηεο κόλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. Καζώο ην laptop θαη γεληθόηεξα νη θνξεηέο ζπζθεπέο απνηεινύλ πιένλ "standard εμνπιηζκό" γηα θάζε ζηέιερνο-πειάηε ησλ μελνδνρείσλ, δελ ππάξρεη ιόγνο νη αιπζίδεο μελνδνρείσλ λα κε δηεπθνιύλνπλ εαπηνύο θαη πειάηεο, ζηξεθόκελνη ζε αζύξκαηεο ιύζεηο.

3.2

Αεροδρόμια

Φηιηάδεο επηβάηεο πεξηκέλνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ώξεο γηα λα έιζεη ε ώξα ηεο πηήζεο ηνπο. Σην ελδηάκεζν δηάζηεκα κεηαθηλνύληαη κεηαμύ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, αληηκεησπίδνληαο απηέο ηηο ώξεο σο "κε παξαγσγηθέο". Τα business lounges απνηεινύλ κηα ιύζε, αιιά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθόηεηα θαη βέβαηα


Γιώργος Δέτσης, 2006 πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο (ππνινγηζηέο θαη ζπλδέζεηο δηθηύσλ). Η εγθαηάζηαζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ, πνπ κπνξεί λα γίλεη ηαρύηαηα θαη ρσξίο νη κεγάιεο απνζηάζεηο ελόο ζύγρξνλνπ δηεζλνύο αεξνδξνκίνπ λα απνηεινύλ πξόβιεκα, κεηαηξέπεη θάζε ρώξν αλακνλήο ζε έλα ζύγρξνλν επηρεηξεκαηηθό θέληξν. Μάιηζηα, θαζώο από θαηαζθεπήο ηα αεξνδξόκηα έρνπλ κεγάινπο θαη αλνηθηνύο ρώξνπο, κε ειάρηζηεο θεξαίεο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κεγάιεο εθηάζεηο. Τα εζηηαηόξηα θαη θαθέ, αληί βηαζηηθώλ πειαηώλ, απνθηνύλ πηζηό θνηλό πνπ θάζεηαη ζηνπο ρώξνπο ηνπο πεξηζζόηεξν θαη θάλεη κεγαιύηεξε θαηαλάισζε. Δηδηθέο εθαξκνγέο ηνπ αεξνδξνκίνπ ελεκεξώλνπλ ηνπο επηβάηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πηήζεσλ εθόζνλ ην δεηήζνπλ ή γηα ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ αεξνδξνκίνπ. Έηζη, ην αεξνδξόκην, από ρώξνο ηαιαηπσξίαο θαη άραξεο αλακνλήο, κεηαβάιιεηαη ζε ρώξν εξγαζίαο θαη αλαςπρήο. Οη επηβάηεο:  αλαδεηνύλ ελδηάκεζεο πηήζεηο κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αεξνδξνκίνπ, απμάλνληαο ηελ επηβαηηθή θίλεζε  θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα, αθνύ είλαη πάληα ελήκεξνη γηα ηα πξντόληα θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ  θάλνπλ θαιύηεξε ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ρσξίο λα "ζηνηβάδνληαη" ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο πνπ κπνξνύλ λα βξνπλ ελζύξκαηε ζύλδεζε κε ην Internet  δεκηνπξγνύλ πξόζζεηα έζνδα, αθνύ κεξηθέο πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζπλδεζηκόηεηαο κπνξνύλ λα ρξεώλνληαη ζηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ ρξήζηε Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ αζύξκαηεο εγθαηαζηάζεηο ζε αξθεηά κεγάια αεξνδξόκηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην Αζελώλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο", κε ζεηηθέο εκπεηξίεο, ηόζν από πιεπξάο επηβαηώλ όζν θαη από πιεπξάο αεξνδξνκίσλ.

3.3

Καθεηέριες

Με ππνδνκή αζύξκαηεο πξόζβαζεο, ηα πάζεο θύζεσο θαθέ κεηαηξέπνληαη ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθήο ελαζρόιεζεο ή θαη ςπραγσγίαο, ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ. Τε δηαθνξά απηή έρνπλ ήδε αληηιεθζεί νη αιπζίδεο Starbucks Coffee θαη -ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πάξνρν MobileStar- δηαζέηνπλ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζην Internet γηα όπνηνλ ζέιεη λα εξγαζηεί απνιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα έλα θαθέ ή γιπθό. Γηα ηνπο πειάηεο απνηειεί αμηνπνίεζε δηαζέζηκνπ ρξόλνπ, αθνύ ην κόλν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ είλαη λα αλνίμνπλ ηε δηθηπαθή κεηαθεξόκελε ζπζθεπή ηνπο θαη λα πξνζέμνπλ λα κε ρύζνπλ ηνλ θαθέ πάλσ ηεο. Γηα ηα θαθέ, ε ππεξεζία ζεκαίλεη πεξηζζόηεξνη πειάηεο θαη έλα αθόκα θέληξν εζόδσλ. Μελ μερλάηε πσο νη ππεξεζίεο πξόζβαζεο έρνπλ έλα πνιύ μεθάζαξν θαη πξαγκαηηθό


Γιώργος Δέτσης, 2006 θόζηνο ρξήζεο, πνπ θπζηθά πξνζηίζεηαη ζην ινγαξηαζκό, καδί κε ηνλ εζπξέζν! Σηε ρώξα καο, πνιύ ζύληνκα ζα δνύκε ηελ ύπαξμε αζύξκαησλ δηθηύσλ ζε αξθεηά θαθέ ή ρώξνπο γξήγνξεο εζηίαζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό, νη θαηαζηεκαηάξρεο κπνξνύλ λα πσινύλ νη ίδηνη πξόζβαζε ζην Internet θαη όια απηά κε ειάρηζην θόζηνο εγθαηάζηαζεο. Μάιηζηα, ζην θόζηνο απηό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη νη θαηαζηεκαηάξρεο, κε αληίηηκν θάπνηαο κνξθήο revenue sharing γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ πξντόλησλ ηνπο, ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδνπκε θαη ηα απμεκέλα έζνδα από ηελ θίλεζε ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ζα δηαζέηνπλ ηηο αζύξκαηεο ππνδνκέο. Καη βέβαηα, κηα θαη αλαθεξόκαζηε ζηελ Διιάδα, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε ηνλ παξάγνληα "επηδεημηνκαλίαο" πνπ δηαθξίλεη ηνπο Έιιελεο. Έηζη, πνιινί ζα είλαη απηνί πνπ κε θακάξη ζα επηδεηθλύνπλ ζηελ παξέα ηνπο ζειίδεο πνπ ζα θαηεβάδνπλ εθείλε ηε ζηηγκή από ην Internet ή πνπ ζα πξνηηκνύλ γηα ιόγνπο ζέαζεο (ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο) λα εξγάδνληαη (εληόο ή εθηόο εηζαγσγηθώλ) ζε δεκόζηνπο ρώξνπο.

3.4

Σσνέδρια και Εκθεζιακοί τώροι

Τα ζπλέδξηα θαη νη εθζέζεηο απνηεινύλ ρώξνπο ζύλαμεο επαγγεικαηηθώλ ζηειερώλ θαη ζύλαςεο ζεκαληηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ. Η αζύξκαηε δηθηύσζε επηηξέπεη ζε θάζε εθζεζηαθό ρώξν λα δηαζέζεη "always on, always connected" (πάληα ζηε γξακκή, πάληα ζπλδεδεκέλνο) ππεξεζίεο ζηνπο επηζθέπηεο. Μέζα από απηέο, ηα θνξεηά ζπζηήκαηα ησλ ζηειερώλ κεηαηξέπνληαη ζε ζηαζκνύο εξγαζίαο ησλ εηαηξηθώλ ηνπο δηθηύσλ θαη ηνπο δηεπθνιύλνπλ ζηελ άκεζε νινθιήξσζε ζεκαληηθώλ ζπλεξγαζηώλ. Δηδηθέο εθαξκνγέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ηεθηαηλόκελα θάζε ζηηγκή ζηελ έθζεζε ζε όζνπο βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο απηήο, κεγηζηνπνηώληαο ηηο παξνρέο πξνο ηνπο εθζέηεο. Η αζύξκαηε δηθηύσζε κεηαηξέπεηαη ζε απαξαίηεηε παξνρή (όπσο ηα ηειέθσλα θαη ε ζύλδεζε ζην Internet) θαη απμάλεη ηε ρξέσζε ησλ εθζεηώλ γηα ην ρώξν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ εθδήισζε, απμάλεη ηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο θαη βειηηζηνπνηεί ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.

3.5

Νοζοκομεία

Οη γηαηξνί θαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αληαιιάζζνπλ άκεζα πιεξνθνξίεο γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο ηνπο, νη πξνκεζεπηέο ηαηξηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ εμνπιηζκνύ εθκεδελίδνπλ ην ρξόλν ιήςεο/ εθηέιεζεο παξαγγειηώλ κέζσ ησλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, ππάξρεη απξόζθνπηε, άξα πιήξεο θαη αμηόπηζηε, θαηαγξαθή ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αζζελώλ θαη ησλ παξερνκέλσλ πξνο απηνύο ππεξεζηώλ. Η βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, ε άξηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ πόξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε ηθαλόηεηα ρξέσζεο γηα όιεο ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο είλαη ηα ζεκαληηθά νθέιε από ηελ αλάπηπμε ηεο αζύξκαηεο ππνδνκήο.


Γιώργος Δέτσης, 2006

Οη εηαηξίεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ, έρνληαο θαηαλνήζεη ην πόζν ζεκαληηθή είλαη ε πιεξνθνξία ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, έρνπλ αλαπηύμεη ιύζεηο θαη νινθιεξσκέλα portals γηα λνζνθνκεία, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ θνξεηέο ζπζθεπέο θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πεξηβάιινλ αζύξκαηεο δηθηύσζεο.

3.6

Μέζα μεηαθοράς και δσζπρόζιηες περιοτές

Οη επηβάηεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη νη θάηνηθνη δπζπξόζηησλ πεξηνρώλ απνηεινύλ επίζεο νκάδεο πνιηηώλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε ηερλνινγία WiFi. Οη δνξπθόξνη ζε ζπλδπαζκό κε ην WiFi είλαη κηα πνιύ απνηειεζκαηηθή ιύζε. Ο ππνινγηζηήο πάλσ ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ην Access Point (ζεκείν πξόζβαζεο) δε είλαη απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε ην internet ελζύξκαηα αιιά θαη κέζσ δνξπθόξνπ.

Σηελ παξαπάλσ δηάηαμε έλα VSAT (Very Small Aperture Terminal – δνξπθνξηθό πηάην πνπ κπνξεί λα κεηαδώζεη θαη λα ιάβεη θσλή, δεδνκέλα θαη ζήκα video) πηάην-ηεξκαηηθό παίδεη ην ξόιν ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο (Internet gateway) ε νπνία παξέρεη ηε ζύλδεζε ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ κε ην Γηαδίθηπν κέζσ δνξπθόξνπ. Έλα ηνπηθό αζύξκαην ηνπηθό δίθηπν (LAN – Local Area Network) επηηξέπεη ζε κηα νκάδα ζπλδξνκεηώλ λα κνηξάδεηαη απηό ην δνξπθνξηθή πύιε (gateway) κέζσ ηεο WiFi πύιεο (gateway). Γίλεηαη ινηπόλ εύθνια αληηιεπηό πόζν ε ηερλνινγία WiFi ζε ζπλδπαζκό κε δνξπθόξνπο κπνξεί λα πξνζθέξεη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν (π.ρ. ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο) λα πεξάζεη ελζύξκαην δίθηπν. Μηα παξόκνηα δηάηαμε (επόκελν ζρήκα) κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνπο επηβάηεο ή ππαιιήινπο ελόο πινίνπ, ελόο ηξέλνπ ή αεξνπιάλνπ.


Γιώργος Δέτσης, 2006


Γιώργος Δέτσης, 2006 4.

Μονηέλα αζθάλειας και τρέωζης

Η κεηάδνζε δεδνκέλσλ αζύξκαηα θαη κάιηζηα θαιύπηνληαο κεγάιεο πεξηνρέο εηζάγεη έλα εύινγν εξώηεκα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ειεγρζεί “πνηνο” έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, ζε πνην βαζκό θαη γηα πόζε ρξνληθή δηάξθεηα. Καζώο ε αζύξκαηε θάιπςε δηθηύνπ πνιιέο θνξέο θηάλεη πνιύ καθξύηεξα από ην ρώξν πνπ ν θνξέαο επηζπκεί λα θαιύςεη θαη θαζώο δελ ππάξρεη ηξόπνο λα πεξηνξηζηεί απόιπηα ην ζήκα ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν, ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη έλα ζύζηεκα πνπ ειέγρεη ην “πνηνο”, “από πνπ” θαη “γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα” ζπλδέεηαη ζην ζύζηεκά. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ην ζύζηεκα αζθάιεηαο είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ. Τν ζύζηεκα ρξέσζεο είλαη εγγελέο ζην ζύζηεκα αζθάιεηαο ην νπνίν πξνεθηείλεη, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ελόο ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο. Φσξίο ηα παξαπάλσ άιισζηε, ην wireless hotspot εθθπιίδεηαη ζε έλα απιό WLAN από έλα access point. Γηαθξίλνληαη ηξία κνληέια αζθάιεηαο θαη ρξέσζεο: ην Σηαηηθό κνληέιν αζθάιεηαο, ην Γπλακηθό κνληέιν αζθάιεηαο ρσξίο ρξέσζε θαη ην Γπλακηθό κνληέιν αζθάιεηαο κε δπλαηόηεηα ρξέσζεο.

4.1

Σηαηικό μονηέλο αζθάλειας

Τν κνληέιν βαζίδεηαη ζε ζηαηηθέο Λίζηεο Πξόζβαζεο (Access Lists) απηό αθνξά αζύξκαηα δίθηπα ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη ν αξηζκόο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξόο. Σην κνληέιν απηό δεκηνπξγείηαη αξρηθά κηα ιίζηα από ηεο θνξεηέο ζπζθεπέο (laptops, PDAs) ζηηο νπνίεο ζα επηηξέπεηαη ζην κέιινλ ε πξόζβαζε ζην αζύξκαην δίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ε ιίζηα απηή πξνζαξκόδεηαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν κνληέιν απηό απνηειεί ηελ πιένλ νηθνλνκηθή ιύζε θαη είλαη θαηάιιειν γηα πεξηπηώζεηο νηθηαθήο ρξήζεο ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ, ή ζηα πιαίζηα ελόο κηθξνύ εηαηξηθνύ δηθηύνπ όπνπ ζέινπκε λα παξέρνπκε πξόζβαζε κόλν ζε ζπγθεθξηκέλεο αζύξκαηεο ζπζθεπέο. Όπσο είλαη θαλεξό, ην κνληέιν απηό κπνξεί κόλν λα ειέγρεη πνηεο ζπζθεπέο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζην αζύξκαην δίθηπν θαη όρη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζθεπώλ απηώλ.

4.2

Δσναμικό μονηέλο αζθάλειας

Τν κνληέιν απηό βαζίδεηαη ζηε ρξήζε θσδηθώλ πξόζβαζεο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ. Η δηαδηθαζία ζύλδεζεο ζε έλα ηέηνην αζύξκαην δίθηπν είλαη εμαηξεηηθά απιή θαη πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ελόο θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ππνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο πξόζβαζεο. Έηζη, ν έιεγρνο κεηαθέξεηαη πιένλ ζην ρξήζηε θαη όρη ζηε ζπζθεπή (π.ρ. θνξεηό ππνινγηζηή) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Η έθδνζε ησλ θσδηθώλ γίλεηαη κέζα από κηα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαη δελ απαηηείηαη θακία παξέκβαζε από ην δηαρεηξηζηή ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ. Ο ρξήζηεο ιακβάλεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο κε δηάθνξνπο


Γιώργος Δέτσης, 2006 ηξόπνπο όπσο κε κήλπκα SMS, απ'επζείαο κέζα από ηελ αξρηθή ζειίδα ππνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο πξόζβαζεο, είηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνηλό θαη εύθνιν θσδηθό πξόζβαζεο. Τν κνληέιν απηό είλαη θαηάιιειν γηα θνξείο πνπ ζέινπλ λα παξέρνπλ δσξεάλ πξόζβαζε ζην αζύξκαην δίθηπν, κέζα όκσο από έλα ζύζηεκα πνπ κπνξεί λα ειέγρεη απόιπηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα απνιακβάλνπλ νη ρξήζηεο ηνπ. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ δήκνη πνπ πξνζθέξνπλ δσξεάλ αζύξκαηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ αζύξκαησλ επξπδσληθώλ ηερλνινγηώλ2, θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο αζύξκαηε πξόζβαζε κε ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ από απηή ζαλ έλα κέηξν πξνώζεζήο ηνπο.

4.3

Δσναμικό μονηέλο αζθάλειας με δσναηόηηηα τρέωζης

Τν κνληέιν απηό βαζίδεηαη ζην πξνεγνύκελν κε ηε δηαθνξά όηη πξνζθέξεη επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα ρξέσζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Τν ζύζηεκα αζθάιεηαο βαζίδεηαη θαη πάιη ζε θσδηθνύο πνπ όκσο απηή ηε θνξά εθδίδνληαη από ην θνξέα πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα αζύξκαηεο πξόζβαζεο θαη θάζε θσδηθόο αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο πξόζβαζεο. Οη θσδηθνί εθδίδνληαη θαη πάιη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο κε απνζηνιή SMS ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε, κε θσδηθνύο ηππσκέλνπο ζε θάξηεο, θ.η.ι.. Γίδεηαη έηζη ε δπλαηόηεηα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ hotspot κε άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θνξέσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζύζηεκα WiFi κε απηό ηνλ ηξόπν απνηεινύλ ηα μελνδνρεία θαη νη ζπλεδξηαθνί ρώξνη.

2

Η Αλαπηπμηαθή Επηρείξεζε ηνπ Δήκνπ Κεθηζηάο πξνζθέξεη ήδε δσξεάλ αζύξκαηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν από ην πεξίπηεξν ηνπ Δήκνπ ζην Άιζνο Κεθηζηάο.


Γιώργος Δέτσης, 2006 5.

Είδη τρηζηών και δικησακές ηοσς ανάγκες

Σην δηάγξακκα παξαηεξνύκε ην ζπζρεηηζκό κεηαμύ ρξεζηώλ ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι θαη ησλ αλαγθώλ ηνπο ζε δηθηπαθέο ππνδνκέο. Σηνλ νξηδόληην άμνλα εκθαλίδνληαη ηα είδε ησλ ρξεζηώλ, ελώ ζηνλ θάζεην άμνλα νη δηάθνξεο πεξηνρέο (μεθηλώληαο από Company-Δηαηξεία θαη θαηαιήγνληαο ζηελ θνξπθή κε International roaming-Γηεζλήο πεξηαγσγή). Έηζη παξαηεξνύκε όηη νη ππάιιεινη (employees ζην δηάγξακκα) κηαο εηαηξείαο (company ζην δηάγξακκα) κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ από ην private WiFi πνπ παξέρεη ε εηαηξεία. Αληηζηνίρσο νη ρξήζηεο internet (Internet users ζην δηάγξακκα) εμππεξεηνύληαη είηε κε private είηε κε public WiFi. Τν private (ηδησηηθό) WiFi κπνξεί λα ππάξρεη ζην ζπίηη, ελώ ην public WiFi αληηζηνηρεί ζε public (δεκόζηα) hotspots. Τέινο νη εξγαδόκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε (workers on the move) θαη νη ηαμηδηώηεο (travelers) εμππεξεηνύληαη κε public GPRS ή WiFi πνπ παξέρνληαη είηε ζε κηα νιόθιεξε ρώξα, είηε κέζσ ηεο δηεζλνύο πεξηαγσγήο (international roaming).


Γιώργος Δέτσης, 2006 6.

Προοπηικές

Όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηα πξντόληα πςειήο ηερλνινγίαο, νη πξώηνη ρξήζηεο ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ πξνήιζαλ από ζπγθεθξηκέλεο θάζεηεο αγνξέο γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. Με αξρηηεθηνληθή παξαπιήζηα ελόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θαη ην πιενλέθηεκα ηεο ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε ελώ βξίζθεηαη ζε θίλεζε, ηα αζύξκαηα ηνπηθά δίθηπα θαζηεξώζεθαλ γξήγνξα ζε κηα πιεηάδα εθαξκνγώλ. Σήκεξα πνπ ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο έρεη δνθηκαζζεί θάησ από πνιιέο αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ε ρξήζε θνξεηώλ ππνινγηζηώλ θαζηεξώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, ηα αζύξκαηα ηνπηθά δίθηπα εκθαλίδνληαη ζε νινέλα κεγαιύηεξν αξηζκό γεληθώλ, αιιά θαη πην εηδηθώλ εθαξκνγώλ. Δηαηξίεο από ην ρώξν ηεο βηνκεραλίαο, ησλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ εκπνξίνπ παξαηεξνύλ θαζεκεξηλή αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηνπο κε ηε ρξήζε θνξεηώλ ππνινγηζηώλ θαη ηεξκαηηθώλ γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε θεληξηθνύο servers γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Γηαηξνί θαη λνζνθόκεο ζε λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνύ ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ ηερλνινγία ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ γηα λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε ηαηξηθά ηζηνξηθά αζζελώλ. Φνηηεηέο ζε παλεπηζηήκηα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Internet θαη ζην Intranet ηνπ παλεπηζηεκίνπ από νπνπδήπνηε κέζα ζηελ παλεπηζηεκηνύπνιε. Η πξαγκαηηθή, όκσο, έθξεμε ηεο ρξήζεο ησλ WLANs ζα πξνέιζεη από ηελ νινέλα απμαλόκελε παξνπζία ηνπο ζην θαζεκεξηλό πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με αζύξκαηε δηαζύλδεζε ζην ππάξρνλ ελζύξκαην δίθηπν, νη εξγαδόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ θαη λα ζηείινπλ email ή λα ζπλδεζνύλ ζην εηαηξηθό intranet γξήγνξα θαη εύθνια από νπνπδήπνηε κέζα ζηελ εηαηξία. Κάπνηα θελά ρξόλνπ πνπ κέρξη ζήκεξα παξέκελαλ κε παξαγσγηθά, κπνξνύλ ηώξα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο εξγαδόκελνπο γηα επηθνηλσλία ή γηα αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ. Τελ ππνδνκή πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα ζηειέρε γηα λα αμηνπνηήζνπλ ην αζύξκαην εηαηξηθό δίθηπν, ζα κπνξνύλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζε ζεκεία εθηόο εηαηξίαο, ηα νπνία δηαζέηνπλ αζύξκαηε πξόζβαζε.


Γιώργος Δέτσης, 2006 6.1

Επιπλέον...και εν καηακλείδι

Υπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζνβαξνί ιόγνη πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ ζε ξαγδαία αλάπηπμε ηα επόκελα ρξόληα. Η ύπαξμε ηνπ πξνηύπνπ IEEE 802.11g θαη ΙΔΔΔ 802.11b θαη ε απνδνρή ηνπ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαξηώλ γηα αζύξκαηα δίθηπα. Όπσο θάζε πξόηππν, ην IEEE 802.11b/g εμαζθαιίδεη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή ζηαζεξή ηερλνινγία, ζπκβαηόηεηα κε πξντόληα άιισλ θαηαζθεπαζηώλ θαη ρακειόηεξν θόζηνο. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα θαη πξνβιέπεηαη λα κεησζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν ζην άκεζν κέιινλ. Απηέο νη κεηώζεηο είλαη θπζηθό επαθόινπζν ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνύ πνπ έρεη επηθέξεη ε ύπαξμε ελόο πξνηύπνπ, ηεο σξηκόηεηαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ζπλερώο απμαλόκελνπ όγθνπ παξαγσγήο ηειηθώλ πξντόλησλ. Οη ζπλερείο κεηώζεηο ζηηο ηηκέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε WLANs κε WiFi ζε νινέλα πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο, θάηη πνπ ζην παξειζόλ δελ κπνξνύζε λα ζπκβεί ιόγσ πςεινύ θόζηνπο. Τα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κηα κεγάιε ζηξνθή ζηε βηνκεραλία ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ε νπνία ζηνρεύεη πιένλ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ θηλεηνύ ρξήζηε (mobile user). Απηό ήηαλ θπζηθό λα ζπκβεί από ηε ζηηγκή πνπ νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη επαγγεικαηίεο θαη ηδηώηεο ρξήζηεο βαζίδνληαη ζε θνξεηέο ζπζθεπέο γηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ηελ εξγαζία ηνπο. Δίλαη άιισζηε ραξαθηεξηζηηθό όηη νη εξγαδόκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θνξεηό ππνινγηζηή αληί ηνπ επηηξαπέδηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε απμάλνληαη ζπλερώο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δπλακηθή πνπ έρεη αλαπηύμεη ν θιάδνο ησλ WLANs δηεζλώο, ζα δεκηνπξγνύλ ζπλέρεηα θαηλνύξγηεο εθαξκνγέο θαη απμαλόκελεο επελδύζεηο ζε ιύζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία.


Γιώργος Δέτσης, 2006 7.

References

AppearNetworks

http://www.appearnetworks.com/

Athens Wireless Metropolitan Network

http://wiki.awmn.org

ENTELIA Informatics

http://www.entelia.gr/el/Hotspot

WiPhi News

http://www.wiphi.net

ΚηΠ ΑΔ

http://www.w-hotspots.gr/News.asp?CategoryID=4

Η χρήση των wireless hotspot στην σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας  
Η χρήση των wireless hotspot στην σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας  

Η χρήση των wireless hotspot στην σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας

Advertisement