Page 1

ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E. µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞™º∞§∆π∫ø¡ & Ã∏ªπ∫ø¡ ¶ƒ√π√¡∆ø¡ - ∂∆∞πƒ∂π∞ ¶∂∆ƒ∂§∞π√∂π¢ø¡ ∂¢ƒ∞:∞™¶ƒ√¶Àƒ°√™ ∞ƒ.ª.∞.∂ 8088/03/µ/86/63(06) π™√§√°π™ª√™ ∆∏™ 31˘ ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2012 – 30Ë ∂∆∞πƒπ∫∏ Ã∏™∏ (1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2012 - 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2012) ENEP°HTIKO

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈfiÌÂÓ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 2012

AÍ›· KÙ‹Ûˆ˜ AÔÛ‚¤ÛÂȘ B. E•O¢A E°KATA™TA™Eø™ 4. §ÔÈ¿ ¤ÍÔ‰· ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ 1.096.141,31 1.064.644,59 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = °. ¶A°IO ENEP°HTIKO π. ∞ÛÒÌ·Ù˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ 1. ŒÍÔ‰· ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ·Ó·ه͈˜ 41.044,14 36.415,89 2. ¶·Ú·¯. & ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚ÈÔÌ˯·Ó. π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ 27.075,00 11.641,25 3. §ÔÈ¤˜ ·ÛÒÌ·Ù˜ ·ÎÈÓËÙ/ÛÂȘ 52.880,00 47.592,00 120.999,14 95.649,14 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = II. EÓÛÒÌ·Ù˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ 1. °‹‰· - √ÈÎfi‰· 1.313.446,82 0,00 3. KÙ›ÚÈ· & T¯ÓÈο ¤ÚÁ· 1.433.195,09 1.344.862,91 4. M˯·Ó‹Ì·Ù· -T¯ÓÈΤ˜ ÂÁÎ/ÛÂȘ & ÏÔÈfi˜ Ì˯/Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ 3.995.471,23 3.858.971,40 5. MÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ 161.425,51 142.347,07 6. EÈÏ· & ÏÔÈfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ --537.388,77 505.375,37 - 7.440.927,42 5.851.556,75 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ™‡ÓÔÏÔ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ (°π + °ππ) 7.561.926,56 5.947.205,89 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = III. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ & ¿ÏϘ Ì·ÎÚÔÚ/Û̘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ 1. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ Û˘Ó‰Â̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ 412.000,70 MEION: ¶ÚÔ‚Ï„ÂȘ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 107.419,44 2. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÏÔÈ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ 15.840,00 MEION: OÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ 0,00 3. ª·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ηٿ Û˘Ó‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 7. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ™‡ÓÔÏÔ ·Á›Ô˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (°π+°II+°III) ¢. KYK§OºOPOYN ENEP°HTIKO I. AÔı¤Ì·Ù· 1. EÌÔÚ‡̷ٷ 2. ¶ÚÔÈfiÓÙ· ¤ÙÔÈÌ· Î·È ËÌÈÙÂÏ‹- ˘ÔÚÔÈÔÓÙ· Î·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· 4. ¶ÚÒÙ˜ Î·È ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ‡Ï˜ - ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο - ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο & ›‰Ë Û˘Û΢·Û›·˜ 5. ¶ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ II. A·ÈÙ‹ÛÂȘ 1. ¶ÂÏ¿Ù˜ 2. °Ú·ÌÌ¿ÙÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙ¤· ÷ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ 0,00 - ™ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ›ÛÚ·ÍË 0,00 3. °Ú·ÌÌ¿ÙÈ· Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 3·. ∂ÈÙ·Á¤˜ ÂÈÛÚ·Î٤˜ (ÌÂÙ·¯/Ó˜) - ÷ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ 3‚. ∂ÈÙ·Á¤˜ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 4. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤Ô ÛÙËÓ ÂfiÌ.¯Ú‹ÛË 5. µÚ·¯/Û̘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷ Û˘Ó‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ. 7. ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ 15.000,00 ªÂ›ÔÓ: ¶ÚԂϤ„ÂȘ 15.000,00 9. ª·ÎÚÔÚÔı.··ÈÙ.ÂÈÛÚ·ÎÙ.ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË 10. ∂ÈÛÊ·Ï›˜ - ∂›‰ÈÎÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ¯ÚÂÒÛÙ˜ 1.539.483,74 ªÂ›ÔÓ: ¶ÚԂϤ„ÂȘ 82.330,00 11·. ÃÚÂÒÛÙ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ 12.063,64 11‚. ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ô ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ 109.638,11 12. §ÔÁ/ÛÌÔ› ‰È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ÚÔÎ/ÏÒÓ & ÈÛÙÒÛÂˆÓ IV. ¢È·ı¤ÛÈÌ· 1. T·ÌÂ›Ô 3. K·Ù·ı¤ÛÂȘ O„ˆ˜ & ¶ÚÔıÂÛÌ›·˜ ™‡ÓÔÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙÔ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (¢I+¢ππ+¢IV) ∂. ª∂∆∞µ∞∆π∫√π §√°∞ƒπ∞™ª√π ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 1. ŒÍÔ‰· ÂfiÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 2. ŒÛÔ‰· ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤· °ENIKO ™YNO§O ENEP°HTIKOY (µ+°+¢+∂) §O°APIA™MOI TA•Eø™ XPEø™TIKOI 2. ÃÚˆÛÙÈÎÔ› ÏÔÁ/ÛÌÔ› ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ & ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 4. §ÔÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ٿ͈˜

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011

AÓ·fiÛ‚. AÍ›· 31.496,72

AÍ›· ∫Ù‹Ûˆ˜ 1.094.141,31

4.628,25

41.044,14

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = =

15.433,75 5.288,00 25.350,00 = = = = = = = = = =

1.313.446,82 88.332,18

AÔÛ‚¤ÛÂȘ 1.059.638,39

AÓ·fiÛ‚. A›· 34.502,92

= = = = = = = = = =

= = = = = = = = = =

32.599,63

8.444,51

27.075,00 6.226,25 52.880,00 31.728,00 - 120.999,14 70.553,88 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = =

20.848,75 21.152,00 50.445,26

1.313.446,82 1.433.195,09

0,00 1.326.478,12

1.313.446,82 106.716,97

= = = = = = = = =

136,499,83 4.030.175,37 3.843.840,68 186.334,69 19.078,44 177.566,38 151.559,43 26.006,95 32.013,40 528.773,77 488.904,83 39.868,94 -- 1.589.370,67 7.483.157,43 5.810.783,06 1.672.374,37 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1.614.720,67 7.604.156,57 5.881.336,94 1.722.819,63 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

412.000,70 304.581,26

88.419,44 21.600,00 5.760,00 -

15.840,00 13.021,46 16.621,62 360.910,44 = = = = = = = = = = = 1.964.785,01 = = = = = = = = = = =

323.581,26 15.840,00 13.021,46 10.407,66 362.850,38 = = = = = = = = = = = 2.085.670,01 = = = = = = = = = = =

370.723,25 981.000,67

403.664,12 739.040,91

1.643.422,08 148.611,67 3.143.757,67

1.386.228,93 150.029,91 2.678.963,87

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = =

1.283.548,66

1.951.252,08 4.918,27

0,00 0,00

0,00 -

513.972,17 0,00 0,00 20.833,38

4.918,27 20.952,78 2.232.677,59 462.586,21 2.000.000,10 25.000,00 15.000,00 20.833,34

327.258,44 1.457.153,74

44.100,00 6.836,69 38.959,09 -

121.701,75 4.282,47 3.401.492,17

283.158,44

A. I¢IA KEºA§AIA I. MÂÙÔ¯ÈÎfi KÂÊ¿Ï·ÈÔ (4.483.945 ÌÂÙԯ˜ ÙˆÓ 0,60 ¢ÚÒ ÂοÛÙË) 1. K·Ù·‚ÏË̤ÓÔ 2.690.367,00 2. √ÊÂÈÏfiÌÂÓÔ 0,00 2.690.367,00 = = = = = = = = = = πI. ¢È·ÊÔÚ¿ ·Ô ¤Î‰ÔÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ˘¤Ú ÙÔ ¿ÚÙÈÔ 1.488.716,07 = = = = = = = = = = = πII. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 1. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ô ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁË ·Í›·˜ Û˘Ì/¯ÒÓ & ¯ÚÂÔÁÚ¿ÊˆÓ 24.394,30 2. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ô ·Ó·Ú/Á‹ ·Í›·˜ ÏÔÈÒÓ ÂÚÈÔ˘Û.ÛÙÔȯ›ˆÓ 579.671,29 604.065,59 = = = = = = = = = = = IV. AÔıÂÌ·ÙÈο KÂÊ¿Ï·È· 1. T·ÎÙÈÎfi AÔıÂÌ·ÙÈÎfi 96.062,49 4. EÎÙ·ÎÙ· AÔıÂÌ·ÙÈο 1.450.360,98 5‚. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÂȉÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÓfiÌˆÓ 1.918.159,50 3.464.582,97 = = = = = = = = = = = V. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂȘ Ó¤Ô 1.ÀfiÏÔÈÔ ˙ËÌÈÒÓ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂȘ Ó¤Ô (11.013.778,97)

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011

269.036,70 2.000.000,10 2.269.036,80

= = = = = = = = = =

1.488.716,07

= = = = = = = = = = =

24.394,30 579.671,29 604.065,59

= = = = = = = = = = =

96.062,49 1.150.263,44 1.918.159,50 3.164.485,43

= = = = = = = = = =

(6.626.931,29)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ (∞π+∞ππ+∞πππ+∞IV+AV)

(2.766.047,34)

= = = = = = = = = = =

B. ¶POB§EæEI™ °IA KIN¢YNOY™ & E•O¢A 1. ¶ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ. ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· 272.760,94 2. §ÔÈ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ (ÂÈÛÊ·Ï›˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ) 1.500.000,00 1.772.760,94 = = = = = = = = = °. Y¶OXPEø™EI™ I. M·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 2.¢¿ÓÂÈ· ÙÚ·Â˙ÒÓ 6.129.535,80 8. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯Ú. 391.818,52 ™‡ÓÔÏÔ Ì·ÎÚ/ÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (°I) 6.521.354,32 = = = = = = = = = = II. BÚ·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 1. ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ 663.158,02 4. ¶ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ÂÏ·ÙÒÓ 73.692,63 5. YÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ - Ù¤ÏË 75.387,58 6. AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 69.333,51 7. ª·ÎÚÔÚfiı.˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÏËÚˆÙ˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË 2.726.975,22 11. ¶ÈÛو٤˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ 48.907,81 ™‡ÓÔÏÔ ‚Ú·¯/ÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (°Iπ) 3.657.454,77

899.372,60

= = = = = = = = = =

287.009,58 600.000,00 887.009,58

= = = = = = = = =

6.742.489,38 502.057,64 7.244.547,02

= = = = = = = = =

776.693,25 103.749,02 97.130,67 67.214,52 2.077.983,47 78.432,65 3.201.203,58

™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (°I+°II) 10.178.809,09 10.445.750,60 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ¢. METABATIKOI §O°. ¶A£HTIKOY 2. EÍÔ‰· ¯Ú‹Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· 1.801.022,00 1.379.227,00 3. §ÔÈÔ› ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ› Ï/ÛÌÔ› ·ıËÙÈÎÔ‡ ----534,93 534,93 1.801.556,93 1.379.761,93 = = = = = = = = =

45.795,78 1.001,91 7.063.176,50

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = =

6.614,33 2.424.582,97 2.431.197,30 = = = = = = = = = = 8.976.447,14

6.916,69 1.734.037,94 1.740.954,63 = = = = = = = = = = 11.483.095,00

= = = = = = = = = = =

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈÔÌ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

15.000,00 0,00 -

0,00 0,00

¶A£HTIKO

= = = = = = = = =

= = = = = = = = = = =

9.814,75 4.536,00 14.350,75 = = = = = = = = = = = = 10.987.079,62

4.191,78 4.435,00 8.626,78 13.611.894,71

= = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = =

721.340,00 12.099.850,00 12.821.190,00

131.340,00 11.072.378,30 11.203.718,30

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = =

°ENIKO ™YNO§O ¶A£HTIKOY (A+B+°+¢) 10.987.079,62 13.611.894,71 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = §O°APIA™MOI TA•Eø™ ¶I™TøTIKOI 2. ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÏÔÁ/ÛÌÔ› ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ. & ÂÌÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 721.340,00 131.340,00 4. §ÔÈÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ٿ͈˜ 12.099.850,00 11.072.378,30 - 12.821.190,00 11.203.718,30 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

™∏ª∂πø™∂π™ ∂¶π ∆ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡ ∆∏™ 31˘ ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2012 1. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. 2. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯Ú‹ÛË 2004, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.2065/1992. 3. ∂› ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ˘ÔıËÎÒÓ ÔÛÔ‡ ¢ÚÒ 10,7 ÂÎ. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰Ôı›Û˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ . 4. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2007. 5. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 38 ¿ÙÔÌ·. 6. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ¿ÁÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¢ÚÒ 43 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. 7. ∏ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·Í›· ÌÂٷ͇ ÎÙ‹Ûˆ˜ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜. 8. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, ÙËÓ 28 ª·˝Ô˘ 2013. 9. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˆ˜ ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙËÓ 17/9/2012 (·Ú. Ú. ¢.™. ¡Ô. 321) Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‡„Ô˜ 2.690.367,00 ¢ÚÒ ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ Û 4.483.945 ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ 0,60 ¢ÚÒ Ë Î¿ı ̛· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘: ·) Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Û 3,00 ¢ÚÒ Ì ·Ó¿ÏÔÁË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ‚) Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 300.097,54 ¢ÚÒ Ì ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡. Á) Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 2.721.427,84 ¢ÚÒ Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ˙ËÌÈÒÓ. ‰) Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 2.000.000,10 ¢ÚÒ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÌÂÙÚËÙÒÓ, ·Ú·›ÙËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ªÂÙfi¯ˆÓ ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ¤Î‰ÔÛË 6.666.667 Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ˘¤Ú «ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹».

KATA™TA™H §O°APIA™MOY A¶OTE§E™MATøN XPH™Eø™ 31˘ ¢EKEMBPIOY 2012 (1 IANOYAPIOY-31 ¢EKEMBPIOY 2012) I. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ·Ïχۈ˜ ¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈfiÌÂÓ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 2012 ¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011 K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (¶ˆÏ‹ÛÂȘ) 7.675.818,73 8.731.813,39 MEION: KfiÛÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ 6.490.613,32 6.926.650,75 MÈÎÙ¿ ·ÔÙ/ÛÌ·Ù· (ΤډË) ÂÎÌ/Ûˆ˜ 1.185.205,41 1.805.162,64 ¶§EON: 1. AÏÏ· ¤ÛÔ‰· ÂÎÌ/Ûˆ˜ 7.387,78 3.133,58 ™‡ÓÔÏÔ 1.192.593,19 1.808.296,22 MEION: 1. ŒÍÔ‰· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 576.026,66 811.145,60 2. ŒÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ.ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ 0,00 0,00 3. ŒÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ. ‰È·ı¤Ûˆ˜ 982.069,87 1.558.096,53 1.248.892,83 2.060.038,43 - MÂÚÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (Î¤Ú‰Ë ) ÂÎÌ/Ûˆ˜ -365.503,34 -251.742,21 ¶§EON: 1. ŒÛÔ‰· Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ 0,00 0,00 4. ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÛÔ‰· 45.235,29 48.577,95 45.235,29 48.577,95 ªEION: 2. ŒÍÔ‰· Î·È ˙Ë̛˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ 0,00 0,00 3. ÃÚˆÛÙ.ÙfiÎÔÈ & Û˘Ó.¤ÍÔ‰· 425.916,67 425.916,67 (380.681,38) 425.460,42 425.460,42 (376.882,47) - OÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (ΤډË) ÂÎÌ/Ûˆ˜ -746.184,72 -628.624,68 II. ¶Ï¤ÔÓ: EÎÙ·ÎÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 1. ŒÎÙ·ÎÙ· Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ¤ÛÔ‰· 1.144,85 53.476,46 2. ŒÎÙ·ÎÙ· Î¤Ú‰Ë 9.869,61 0,00 3. ŒÛÔ‰· ÚÔËÁ. ¯Ú‹ÛÂˆÓ 714.87 5.966,39 4. ŒÛÔ‰· ·fi ÚÔ‚Ï.ÚÔËÁ.¯ÚËÛÂˆÓ 14.248,64 39.182,98 25.977,97 98.625,83 ª∂π√¡: 1. ŒÎÙ·ÎÙ· & ·ÓfiÚÁ. ¤ÍÔ‰· 1.759,95 6.700,23 2. ŒÎÙ·ÎÙ˜ ˙ËÌȤ˜ 2.632,05 5.504,08 3. ŒÍÔ‰· ÚÔËÁ. ¯Ú‹ÛÂˆÓ 8.707,76 43.720,81 4. ¶ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ 915.000,00 928.099,76 (902.121,79) 600.000,00 655.925,12 (557.299,29) -- - OÚÁ·ÓÈο & ¤ÎÙ·ÎÙ· ·ÔÙ/Ù· (ΤډË) -1.648.306,51 -1.185.923,97 MEION: ™‡ÓÔÏÔ ·ÔÛ‚. ·Á›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ 148.519,16 187.077,46 M›ÔÓ: OÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÓۈ̷Ù. ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 148.519,16 0,00 187.077,46 0,00 - - KA£APA A¶OTE§E™MATA XPH™Eø™ ÚÔ ÊfiÚˆÓ -1.648.306,51 -1.185.923,97 = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = =

∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆∞ªπ∞∫ø¡ ƒ√ø¡ Ã∏™∏™ 2012 §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∂ÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÂÏ¿Ù˜ ¶ÏËڈ̤˜ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÈÛو٤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∆·ÌȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÏËڈ̤˜ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ∫·ı·Ú¤˜ Ù·ÌȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ı˘Á·ÙÚÈΤ˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ¶ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È ¿¸ÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∂ΉÔÛË ‰·Ó›Ԣ Û ı˘Á·ÙÚÈ΋ ∂ÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÒÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓ ·Á›ˆÓ, ¿¸ÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ EÈÛÚ¿ÍÂȘ ·Ô ‰ÔıÂÓÙ· ‰¿ÓÂÈ· ∂ÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÙfiÎÔ˘˜, ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· & ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∫·ı·Ú¤˜ Ù·ÌȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∂ÈÛÚ¿ÍÂȘ /¶ÏËڈ̤˜ ·fi ·‡ÍËÛË/Ì›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¶ÏËڈ̤˜ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙfiÎÔ˘˜ ∫·ı·Ú¤˜ Ù·ÌȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË /Ì›ˆÛË Ù·ÌÈ·ÎÒÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¯Ú‹Ûˆ˜ ∆·Ìȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ∆·Ìȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜

¶INAKA™ ¢IA£E™Eø™ A¶OTE§E™MATøN ¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈÔÌ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2012

∫·ı·Ú¿ ·ÔÙ/Ù· (ΤډË) ¯Ú‹Ûˆ˜ (1.648.306,51) ÀfiÏÔÈÔ ˙ËÌÈÒÓ ÚÔËÁ. ÃÚ‹ÛÂˆÓ (6.626.931,29) ∑ËÌÈ¿ ·fi ·Î‡ÚˆÛË ·fiÊ·Û˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÙ.∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ (2.721.427,84) M›ˆÛË ZËÌÈ¿˜ ÚÔËÁ. ¯Ú‹Û˘ (·fiÊ·ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÌÂÙÔ¯. ÎÂÊ·Ï·›Ô˘)--------0,00 ™‡ÓÔÏÔ (10.996.665,64) = = = = = = = = = = = MEION: 1. ºfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 0,00 2. §ÔÈÔ› ÌË ÂÓۈ̷و̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÏÂÈÙ. ÎfiÛÙÔ˜ ÊfiÚÔÈ 9.460,45 3. ¢ÈÔÚı. ∂ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ¡.3845/2010---7.652,88 17.113,33 = = = = = = = = = = = = ∑Ë̛˜ ÂȘ Ó¤Ô (11.013.778,97)

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011

(1.185.923,97) (7.975.125,25) 0,00 2.721.427,84 (6.439.621,38) 0,00

= = = = = = = = = = =

9.460,45 177.849,46 -

187.309,91 (6.626.931,29)

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

∫∞∆∞™∆∞™∏ ª∂∆∞µ√§ø¡ π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈÔÌ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2012

ÿ‰È· ∫ÂÊ¿Ï·È· ¤Ó·Ú͢ (01.01.2012 Î·È 01.01.2011) ∫¤Ú‰Ë (˙ËÌȤ˜) Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011

899.372,60

272.606,38

-1.437.460,41 -1.185.923,97 - -

(538.087,81) (913.317,59) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ∞‡ÍËÛË (Ì›ˆÛË) ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 421.330,20 (421.330,20) ∫·ı·Ú¿ ÔÛ¿ ηٷ¯ˆÚË̤ӷ ·'¢ı›·˜ ÛÙ· π‰È· ∫ÂÊ¿Ï·È· (17.113,33) (187.309,91) §ÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ (2.421.330,30) 2.421.330,30 ÿ‰È· ∫ÂÊ¿Ï·È· Ï‹Í˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ (31.12.2012 Î·È 31.12. 2011 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) --2.555.201,24 899.372,60 - AÛÚfi˘ÚÁÔ˜, 30/04/2013

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈÔÌ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2012 11.145.862,80 -10.377.632,94 768.229,86 -96.177,05 672.052,81

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁ. ¯Ú‹Ûˆ˜ 2011 10.261.579,36 -10.358.177,09 -96.597,73 -37.100,47 -133.698,20

0,00 -43.437,72 0,00

-5.280,00 -45.463,92 -50.000,00

0,00 24.999,96 40.699,29 22.261,53

0,00 4.166,66 44.142,95 -52.434,31

0,00 -4.071,67 -4.071,67 = = = = = = = = = 690.242,67 1.740.954,63 2.431.197,30

0,00 -3.615,42 -3.615,42 = = = = = = = = -189.747,93 1.930.702,56 1.740.954,63

= = = = = = = = =

= = = = = = = =

= = = = = = = = =

= = = = = = = = =

= = = = = = = = =

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™. & ¢/¡ø¡ ™Àªµ√À§√™

™¶Àƒπ¢ø¡ ∏. ∫√§π∞∆™∞™ ∞.¢.∆. ∞∫ 088470/11 TO ME§O™ ∆√À ¢.™.

H ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏ §√°π™∆∏ƒπ√À

¢HMHTPIO™ A. ¢HMHTPIOY ∞.¢.∆. ∞A 355998/05

∂§¶π¢∞ ∞. ∞§∂•π∞¢√À

∞ƒ. ∞¢∂π∞™ √.∂.∂. 25241 ∞' ∆∞•∂ø™

= = = = = = = =

∂∫£∂™∏ ∂§∂°Ã√À ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆√À √ƒ∫ø∆√À ∂§∂°∫∆∏ §√°π™∆∏ ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ALFA ALFA ENERGY ∞.B.E.E. ŒÎıÂÛË Â› ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∂ϤÁÍ·Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ «ALFA ALFA ENERGY ∞.µ.∂.∂.», ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ 31˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ Î·È ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·. ∂˘ı‡ÓË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 42· ¤ˆ˜ Î·È 43Á ÙÔ˘ Έ‰. ¡. 2190/1920, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÂΛӘ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·fi Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Ù Û ·¿ÙË Â›Ù Û ϿıÔ˜. ∂˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙ‹. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÁÓÒÌË Â› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹Û·Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÙ˘· ∂ϤÁ¯Ô˘. ∆· ÚfiÙ˘· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙ Ì ηÓfiÓ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁԇ̠ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â‡ÏÔÁ˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÛ¿ Î·È ÙȘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Ù Û ·¿ÙË Â›Ù Û ϿıÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÏ›‰ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘ ‡ÏÔÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Â›Ó·È Â·Ú΋ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÓÒÌ˘. µ¿ÛË ÁÈ· °ÓÒÌË Ì ∂ÈʇϷÍË. ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì·˜ ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜: 1) √È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ 2008 ¤ˆ˜ Î·È 2010 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ› ÔÚÈÛÙÈΤ˜. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛˆÓ, Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi. 2) ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ··ÓÙËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·fi ÙËÓ ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ («∞∆∂») Î·È ¿ÏÏÔ ÈÛوً Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞∆∂, ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ: ·) °.π.2. ¢¿ÓÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ ÔÛÔ‡ ¢ÚÒ 6,130¯ÈÏ., ‚) °.π.8. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÔÛÔ‡ ¢ÚÒ 360¯ÈÏ., Á) °.ππ.7. ª·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÏËڈ٤˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÔÛÔ‡ ¢ÚÒ 2.727¯ÈÏ., ‰) ¢.2. ŒÍÔ‰· ¯Ú‹Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÔÛÔ‡ ¢ÚÒ 1.798¯ÈÏ. ∆· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ °.π.2., °.π.8. Î·È °.ππ.7. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞∆∂ Ì ‚¿ÛË ÙË Û˘Ìʈӛ· ÈÛÙˆÙÒÓ Î·È ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 44 ÙÔ˘ ¡. 1982/1990 ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¢.2. ·ÊÔÚ¿ ‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Â› ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ Î·È 31.12.2012. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚԇ̠ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜. ™¯ÂÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ∞∆∂ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. °ÓÒÌË Ì ∂ÈʇϷÍË. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‘µ¿ÛË ÁÈ· °ÓÒÌË Ì ∂ÈʇϷÍË’, ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â‡ÏÔÁ·, ·fi οı ԢÛÈÒ‰Ë ¿Ô„Ë, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ «ALFA ALFA ENERGY ∞.µ.∂.∂.» ηٿ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ Â›‰ÔÛË Î·È ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ù˘ ÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 42· ¤ˆ˜ Î·È 43Á ÙÔ˘ Έ‰. ¡. 2190/1920. ŒÌÊ·ÛË £¤Ì·ÙÔ˜. ∂ÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ÛËÌ›ˆÛË 13 ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˙Ë̛˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 48 ÙÔ˘ ¡ 2190/1920, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓËÌ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ «Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜» ·ÊÔ‡ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÎÂʷϷȷο ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›·. ™ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ‰ÂÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÂÈʇϷÍË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi.∞Ó·ÊÔÚ¿ Â› ÕÏÏˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ Î·È ∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ. ∂·ÏËı‡۷Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 43· Î·È 37 ÙÔ˘ Έ‰. ¡. 2190/1920. ∞ı‹Ó·, 8 πÔ˘Ó›Ô˘ 2013 √ √ÚΈÙfi˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ ¶Ú¿ÈÛÁÔ˘ˆÙÂÚ¯·Ô˘˜∫Ô‡ÂÚ˜ ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 268, 152 32 ÷ϿӉÚÈ ∞.ª. ™√∂§ 113

ª¿ÚÈÔ˜ æ¿ÏÙ˘ ∞.ª. ™√∂§ 38081

isologismos Aa energy aplos  
isologismos Aa energy aplos  

isologismos Aa energy aplos