Page 1

+ Δέςποινα Αρετάκη Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ – Αρχιτέκτων Σοπίου ΠΡΑ΢ΙΝΗ ΢ΣΕΓΗ – DIADEM Green Roof Systems

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΣΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ ΠΡΑ΢ΙΝΩΝ ΢ΣΕΓΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΑ ΢Τ΢ΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΘ΢ ΔΙΑ΢ΣΡΩΜΑΣΩ΢Θ΢ Πράςινη ςτέγη για μένα;


+

Γιατί πράςινθ ςτζγθ; Οριςμόσ:

Με τον όρο «Πράςινη ΢τέγη», ονομάηουμε ζνα δϊμα το οποίο ζχει μετατραπεί ςε κιπο, ο οποίοσ όμωσ αναπτφςςεται ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ με πολλά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφζλθ. Οι πράςινεσ ςτζγεσ είναι επίςθσ γνωςτζσ ωσ φυτεμζνα δϊματα, πράςινεσ ταράτςεσ, οικολογικζσ ςτζγεσ, ταρατςόκθποι, roof gardens και διάφορεσ άλλεσ ονομαςίεσ.


+

Γιατί πράςινθ ςτζγθ; Θ ιδζα 

Oι ςφγχρονεσ πόλεισ αςφυκτιοφν, οι υπαίκριοι χϊροι δεν επαρκοφν, θ διακζςιμθ γθ περιορίηεται και θ αξία τθσ ανεβαίνει. H ανάγκθ για περιςςότερο πράςινο και για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων ςτισ πόλεισ οδιγθςε διεκνϊσ ςτθ δθμιουργία νζων πράςινων χϊρων ςε ζνα άλλο επίπεδο, λίγο πιο ψθλά, ςτθ δθμιουργία δθλαδι μιασ πράςινθσ πόλθσ πάνω ςτθν πόλθ! Αυτό επιτεφχκθκε με τθ δθμιουργία φυτεμζνων δωμάτων, και όχι με μεμονωμζνεσ γλάςτρεσ, αλλά με ενιαία φφτευςθ του χϊρου πάνω από ειδικά ςυςτιματα διαςτρωμάτωςθσ και υγρομόνωςθσ.


+

Γιατί πράςινθ ςτζγθ; Σα οφζλθ Θ πράςινθ ςτζγθ αποφζρει μόνο κετικά αποτελζςματα όπου εφαρμόηεται: 

Μειϊνει ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ ρεφματοσ και πετρελαίου για ψφξθ και κζρμανςθ αντίςτοιχα εξοικονομϊντασ ενζργεια, κακότι λειτουργεί ωσ ςυμπλθρωματικι κερμομόνωςθ!*

Περιορίηει τθν απότομθ απορροι των ομβρίων υδάτων ςτισ βροχοπτϊςεισ !*

Φιλτράρει και βελτιϊνει τον αζρα τθσ πόλθσ ςυγκρατϊντασ τα αιωροφμενα ςωματίδια και τθ ςκόνθ!


+

Γιατί πράςινθ ςτζγθ; Σα οφζλθ

Θ πράςινθ ςτζγθ αποφζρει μόνο κετικά αποτελζςματα όπου εφαρμόηεται: 

Απορροφά το κόρυβο και τθν θλιακι ακτινοβολία, μειϊνοντασ το φαινόμενο τθσ «Αςτικισ Θερμικισ Νθςίδασ»!*

Παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ τθσ μόνωςθσ!

Επαναφζρει διακζςιμουσ αναψυχισ και ξεκοφραςθσ!

χϊρουσ


+ Που μπορϊ να δθμιουργιςω πράςινθ ςτζγθ;

Ιδιωτικζσ κατοικίεσ

Πολυκατοικίεσ με κοινόχρθςτο ι και ιδιωτικό δϊμα

Επαγγελματικοί χϊροι - Γραφεία

Δθμόςια κτίρια

΢χολεία

Βιοτεχνίεσ - Βιομθχανίεσ


+

Προχποκζςεισ καταςκευισ

΢τατικι επάρκεια τθσ πλάκασ του δϊματοσ Δυνατότθτα εφαρμογισ από 60-70 kg/m² Καλι και ςωςτι απόδοςθ ρφςεων Αρκεί 1-1,5% Σοποκζτθςθ υγρομόνωςθσ ςε όλθ τθν καλυπτόμενθ επιφάνεια

Επιλογι τφπου φυτεμζνου δϊματοσ

Φυτοτεχνικι μελζτθ – Μελζτθ διαμόρφωςθσ χϊρου


+

Σφποι φυτεμζνων δωμάτων • Εκτατικόσ τφποσ

• Θμιεντατικόσ τφποσ

• Εντατικόσ τφποσ

• Κάκετοσ κιποσ (Vertical garden)


+ ΢ΣΑΔΙΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΦΤΣΕΜΕΝΟΤ ΔΩΜΑΣΟ΢ Φυτοκάλυψθ Ειδικό ελαφρφ υπόςτρωμα ανάπτυξθσ φυτϊν Φφλλο διικθςθσ

Αποςτραγγιςτικό δίκτυο Φφλλο προςταςίασ Μεμβράνθ ελζγχου ριηϊν Τγρομόνωςθ (προαιρετικά)

Συπικι Σομι Διαςτρωμάτωςθσ ΢υςτιματοσ


+

΢Τ΢ΣΘΜΑΣΑ DIADEM

Σα εξειδικευμζνα προϊόντα τθσ DIADEM διατίκενται ςε διάφορουσ τφπουσ. Περιλαμβάνονται μεμβράνεσ ελζγχου ριηϊνκαι υγρομόνωςθσ, φφλλα διαχωριςμοφ, φφλλα προςταςίασ, αποςτραγγιςτικά δίκτυα, ειδικά ελαφρά υποςτρϊματα, υπόγειο ςφςτθμα άρδευςθσ, φρεάτια ελζγχου, ςχάρεσ, ςυςτιματα αςφαλείασ από πτϊςθ, μζκοδοι ςτιριξθσ φωτοβολταϊκϊν κ.ά.

Ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά ϊςτε να δθμιουργοφν τθν κατάλλθλθ υποδομι μιασ πράςινθσ ςτζγθσ, να εξαςφαλίηουν τθν αρτιότθτα του ςυςτιματοσ και να μθν επιβαρφνουν επιπλζον τθν καταςκευι με μεγάλο φορτίο. Διακζτουν όλα τα διεκνι και ευρωπαϊκά πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και ζχουν δοκιμαςτεί ςε πολλζσ καταςκευζσ ανά τον κόςμο πρωτοπορϊντασ ςτισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ, ςτθν ποιότθτα των υλικϊν και ςτισ νζεσ καινοτόμεσ λφςεισκαλφπτοντασ όλεσ τισ ανάγκεσ για μια ποιοτικι, αςφαλι και λειτουργικι καταςκευι.

Σο χαμθλό κόςτοσ τθσ καταςκευισ ςε ςυνδυαςμό με τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφζλθ που προςδίδουν ςτο κτίριο ζχουν εντάξει ςταδιακά τα Φυτεμζνα Δϊματα ςτον αρχικό ςχεδιαςμό και τθ ςτατικι μελζτθ του κτιρίου.


+ ΤΛΙΚΑ ΔΙΑ΢ΣΡΩΜΑΣΩ΢Θ΢


+ Πλεονεκτήματα FLW-800     

Αντιρριηικι προςταςία Επιπλζον ςτεγάνωςθ αν ςυγκολλθκεί Πολφ μεγάλθ διάρκεια ηωισ Εφκολθ τοποκζτθςθ ΢υγκόλλθςθ φφλλων είτε με κερμοςυγκόλλθςθ είτε με διαλφτθTetrahydrofuran

ΜΕΜΒΡΑΝΕ΢ ΕΛΕΓΧΟΤ ΡΙΖΩΝ FLW 800


+ ΦΤΛΛΑ ΜΘΧΑΝΙΚΘ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ & ΢ΤΓΚΡΑΣΘ΢Θ΢ ΤΓΡΑ΢ΙΑ΢

΢θμαντικόσ ο ρόλοσ των φφλλων προςταςίασ, κακϊσ προςτατεφουν τθν αντιρριηικι μεμβράνθ από τριβζσ και μθχανικζσ καταπονιςεισ.


+

Αποςτραγγιςτικζσ καρτζλεσ DiaDrain 25/40/60 : Πλεονεκτήματα :  Εξαιρετικά μεγάλθ αντοχι ςυμπίεςθσ (484 kN/m² - DiaDrain 25)  Ειδικά διαμορφωμζνθ διάταξθ κυψελωτοφ για μεγαλφτερθ αποκικευςθ νεροφ  Μικρό βάροσ  Γριγορθ τοποκζτθςθ  Παρζχει ςυνεχι αεριςμό  Οικονομικό ςτθ μεταφορά  Εργονομικό ςτθν αποκικευςθ


+

Σοποκζτθςθ καρτελϊν


+

Βαςικό πλεονζκτθμα : ΢υνοδεφεται από ειδικά ςτθρίγματα για ςτερζωςθ φωτοβολταϊκϊν, μονάδων κλιματιςμοφ, ςυςτθμάτων αγκφρωςθσ δζνδρων ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθ προςβάλλεται θ μόνωςθ


+ ΦΤΛΛΑ ΔΙΑΧΩΡΙ΢ΜΟΤ & ΔΙΘΘΘ΢Θ΢

Βαςικό πλεονζκτθμα των φφλλων διικθςθσ και διαχωριςμοφ είναι θ προςταςία που παρζχουν ςτθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ διατθρϊντασ το αποςτραγγιςτικό δίκτυο κακαρό από μικροςωματίδια του υποςτρϊματοσ.


+

Ειδικά ελαφρά υποςτρϊματα ανάπτυξθσ φυτϊν SEM/SRM/SIM : Σο υπόςτρωμα ανάπτυξθσ φυτϊν δίνει τθ δυνατότθτα ςτα φυτά να αναπτφξουν ζνα πυκνό ριηικό ςφςτθμα και ικανοποιεί τισ φυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ ανάγκεσ των φυτϊν. Απαιτείται να είναι ελαφρφ, να ζχει ςυγκεκριμζνο πορϊδεσ, pH και διαβακμιςμζνθ κοκκομετρία. Πρζπει να είναι ςτακερό, να απορροφά και να ςυγκρατεί νερό για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν και να επιτρζπει τθν περίςςεια νεροφ να οδθγείται ςτο αποςτραγγιςτικό ςφςτθμα. Πρζπει να επιτρζπει τον αεριςμό του ριηικοφ ςυςτιματοσ των φυτϊν ακόμα και όταν είναι κορεςμζνο με νερό. Πρζπει ςε βάκοσ χρόνου να μθν ςυμπιζηεται. Δεν χρθςιμοποιείται κθπαίο χϊμα, άμμοσ λατομικι, κοπριά ι υλικά με τοξικζσ ιδιότθτεσ για τα φυτά.

Tυπικά χαρακτθριςτικά εκτατικοφ τφπου Περιεκτικότθτα ςε άλατα <3,5 Περιεκτικότθτα ςε άργιλο = 0 Κορεςμζνο Ειδικό βάροσ < 1.200 kg/m3


ΤΔΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ + & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ


ΦΡΕΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ + Σεχνικζσ Λεπτομζρειεσ :  Σοποκζτθςθ

πάνω από κάκε υδρορροι  Απομόνωςθ υδρορροισ  Αεριςμόσ υδρορροισ  Επιλογι κλειδϊματοσ  Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ςωλινεσ άρδευςθσ  Επιλογι επικυμθτοφ φψουσ  Σροποποίθςθ πίςω μζρουσ για δφςκολα ςθμεία


+

Κοινό πλεονζκτθμα προϊόντων υδροτεχνολογίασ : Σο υλικό των βάςεων των προϊόντων υδροτεχνολογίασ είναι το πολυπροπυλζνιο. Σο βαςικό του πλεονζκτθμα είναι ότι δεν επιτρζπει ςτθ κερμότθτα να το διαπεράςει και να μεταφερκεί ςτο δϊμα .

Διακοπή θερμογέφυρασ


+ Τλικό καταςκευισ

Μικοσ Πλάτοσ Υψοσ

Αλουμίνιο/Γαλβανιςμζνοσ ι Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ 2000 mm 80/120 mm 80/120mm

Πάχοσ Αποςτράγγιςθ νεροφ

1,5mm 9000 mm²

΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΙΒΩΣΙ΢ΜΟΤ & ΔΙΑΧΩΡΙ΢ΜΟΤ KLR-AL-8/12


+

΢υγκριτικά πλεονεκτιματα ςυςτιματοσ DIADEM Σα ςυςτιματα φυτεμζνων δωμάτων DIADEM Green Roof Systems, είναι εξειδικευμζνα ςυςτιματα πολυεπίπεδθσ διαςτρωμάτωςθσ και ζχουν δοκιμαςτεί με απόλυτθ επιτυχία ςε πολλά ζργα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλα τα προϊόντα του ςυςτιματοσ DIADEM πλθροφν τισ γερμανικζσ προδιαγραφζσ τθσ FLL (Ερευνθτικι εταιρεία ανάπτυξθσ τοπίου και αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ Research Society for Landscape Development and Landscape Design ForschungsgesellschaftLandschaftsentwicklungLandschaftsbau e.V.) και διακζτουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ που απαιτείται για τθν τεχνολογία φυτεμζνων δωμάτων. Όλα τα υλικά τθσ DIADEM ζχουν τθν πιςτοποίθςθ CE (Απόφαςθ 93/465/ ΕΟΚ του ΢υμβουλίου τθσ 22/7/1993 για τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ πιςτότθτασ CE που προορίηονται να χρθςιμοποιοφνται ςτισ οδθγίεσ τεχνικισ εναρμόνιςθσ). Σα προϊόντα τθσ DIADEM χαρακτθρίηονται από καινοτόμεσ ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ και ζχουν μελετθκεί ϊςτε να παρουςιάηουν πολλά τεχνικά πλεονεκτιματα.


+

΢υγκριτικά πλεονεκτιματα ςυςτιματοσ DIADEM Ο ειδικά μελετθμζνοσ ςχεδιαςμόσ τθσ διάταξθσ των κυψελϊν του αποςτραγγιςτικοφ δικτφου DiaDrain, επιτρζπει τθ ςυγκράτθςθ τθσ μζγιςτθσ ποςότθτασ νεροφ θ οποία αποδίδεται ςτα φυτά κατά τισ ξθροκερμικζσ θμζρεσ του καλοκαιριοφ. Επίςθσ, θ διάτρθτθ επιφάνεια των κυψελϊν του DiaDrain επιτρζπει τον ςωςτό αεριςμό των ριηϊν. Σο αποςτραγγιςτικό κυψελωτό δίκτυο DiaDrain παράγεται από ανακυκλωμζνο πολυςτυρζνιο το οποίο είναι ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτισ πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και ςυνεπϊσ το πλζον κατάλλθλο για τα ελλθνικά δεδομζνα.  Σα ςυςτιματα DIADEM είναι απλά και γριγορα ςτθν τοποκζτθςθ και διακζτουν πλιρθ γκάμα προϊόντων (τθν μεγαλφτερθ ςτθν αγορά) για κάκε καταςκευαςτικι λεπτομζρεια και λφςθ.  Σα ςυςτιματα DIADEM ζχουν τθν μεγαλφτερθ αντοχι ςε βάροσ (π.χ. DiaDrain 25, αντοχι 484kN/m2) , είναι προςπελάςιμα και από βαρζα οχιματα  Σα DIADEM Green Roof Systems ζχουν τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ επάνω ςε αυτά διαφόρων δομικϊν ςτοιχείων (χτιςτζσ καταςκευζσ, ξφλινα δάπεδα, πλακοςτρϊςεισ, λιμνοφλεσ).


+

΢υγκριτικά πλεονεκτιματα ςυςτιματοσ DIADEM Σα ειδικά υποςτρϊματα ανάπτυξθσ φυτϊν SEM, SRM και SIM είναι πολφ ελαφρά, δεν ςυμπιζηονται, ζχουν τα απαραίτθτα οργανολθπτικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν, παρζχουν ιδανικό αεριςμό ςτο ριηικό ςφςτθμα και πλθροφν τισ οδθγίεσ τθσ FLL.  Εμπειρία ςτα μεγαλφτερα ζργα ςτθν Ελλάδα και ςτισ πιο ςφνκετεσ καταςκευζσ. Σα DIADEM Green Roof Systems είναι αξιόπιςτα και οικονομικά για τα άριςτα ποιοτικά τουσ χαρακτθριςτικά. Σα ςυςτιματα και τα προϊόντα τθσ DIADEM είναι ειδικά μελετθμζνα για τθ μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν αποφυγι «Θερμογζφυρασ».


+ ΕΦΑΡΜΟΓΕ΢ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ


+

ΘΛΠΑΠ ΑΕ – Τπουργείο Μεταφορϊν Θ μεγαλφτερθ πράςινθ ςτζγθ ςτθν Ελλάδα – 6.000 τ.μ. – Μεικτόσ τφποσ


+

ΜΟΔ ΑΕ - Τπουργείο Οικονομικϊν Εκτατικόσ τφποσ – 200 τ.μ.


+

Ιδιωτικά ζργα Ιδιωτικι οικία, Μελίςςια Εκτατικόσ τφποσ 35 τ.μ.

Ιδιωτικι οικία, Βάρθ Εκτατικόσ τφποσ 15 τ.μ.


+

Ιδιωτικι οικία, Φιλοκζθ Θμιεντατικόσ τφποσ – 100 τ.μ.


+ Eleon Grand Resort & Spa*****,Ηάκυνκοσ Εκτατικόσ τφποσ – 1.500 τ.μ.


+

2ο και 11ο Δθμοτικό ΢χολείο Ν. ΢μφρνθσ Εκτατικόσ τφποσ – 375 τ.μ.


+

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Εκτατικόσ τφποσ – 850 τ.μ.


+ Ιδιωτικι οικία, Κολωνάκι Μεικτόσ τφποσ – 65 τ.μ.


+ Ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ! Δέςποινα Αρετάκη Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ – Αρχιτέκτων Σοπίου ΠΡΑ΢ΙΝΗ ΢ΣΕΓΗ – DIADEM Green Roof Systems

20110603075430410752173047  
20110603075430410752173047  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ &amp; ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ ΠΡΑ΢ΙΝΩΝ ΢ΣΕΓΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΑ ΢Τ΢ΣΘΜΑΣΑ ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΘ΢ ΔΙΑ΢ΣΡΩΜΑΣΩ΢Θ΢ Πράςινη ςτέγη για μένα; Δέςποι...