Page 1

SELECTIVIDADE

TEMA 2. OS BIOELEMENTOS, A AUGA E OS SALES MINERAIS Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración 4,5 ptos (1,5 ptos por cuestión). (2010: 8 ptos, 2 ptos por cuestión) - Define os seguintes conceptos: plasmólise Set 2001 - Define o proceso de ósmose. Por qué a auga de mar non calma a sede?. Cando se produce plamolise e cando turxescencia?. Setembro 2002 - Indica como mínimo 3 propiedades fisicoquímicas da auga e relaciónaas coa súa función biolóxica. Xuño 2008 - a) En que se diferencian a difusión simple e a difusión facilitada? E di que tipo de transporte son b) Que outro tipo de transporte se realiza a través da membrana plasmática? Explícao.

Xuño 2008

- a) Que teñen en común e en que se diferencian a difusión simple e a difusión facilitada? b) Que outro tipo de transporte se realiza a través da membrana plasmática e en que se diferencia das anteriores?. Set 2008 - a) De que xeito se poden atopar os sales minerais nos seres vivos? b) Cales son as funcións biolóxicas dos sales minerais nos organismos?

Set 2009

- Representa e describe a estrutura da molécula de auga. Indica 3 propiedades físico-químicas da auga e relaciónaas coas súas funcións biolóxicas Xuño 2010 - Respecto al citoplasma celular, explique lo que es un medio hipotónico y un medio hipertónico. ¿Cuándo se produce plamólisis y cuando turgencia? Indique tres propiedades fisico-químicas del agua y relaciónelas con sus funciones biológicas.

Xuño 2011

Dos dous grupos de termos elixe un e agrupo de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (1,5) (2010: 1 pto, 0,2 por frase correcta) - Anión, ión, carga negativa

Xuño 2000

- Ósmose, membrana, semipermeable.

Xuño 2001

- Transporte activo, enerxía, ATP Xuño 2002 - Ión, catión, carga positiva

Xuño 2003

- Transporte, pasivo, enerxía

Xuño 2003

- membrana semipermeable, disolvente, soluto

Set 2003

- disolvente, soluto, membrana semipermeable

Xuño 2004

- catión, ión, carga positiva

Xuño 2004

- pontes de hidróxeno, interaccións, covalentes Xuño 2007 - membrana, ósmose, semipermeable

Set 2009

- van der Waals, débil, enlaces Set 2009 - transporte, gradiente, pasivo

Xuño 2010

- tampones, sales minerais, pH

Xuño 2011

Bloque III. Das 20 preguntas de V/F hai que responder sóa a 15. As respostas erróneas puntúan negativamente. Valoración 1,5 ptos. Non escribir as respostas nesta folla. 2010: valoración 1 pto. (10 preguntas) - Los enlaces de Van der Waals son uniones de tipo débil (no covalente). V - Las moléculas de agua se unen mediante puentes de hidrógeno V

Xuño 2000

Xuño 2000


- El agua tiene un calor específico muy elevado V

Set 2000

- Los sistemas tampón sirven para mantener el pH constante V

Set 2000

- Unha hipótese que foi confirmada moitas veces denomínase teoría. V Xuño 2001 - Unha ponte de hidróxeno é un tipo de enlace covalente F.

Xuño 2002

- Tras a comprobación experimental dunha teoría pódese elaborar unha hipótese. F

Setembro 2002

- A ósmose é a difusión dun soluto a través dunha membrana semipermeable. F Xuño 2003 - Na turxescencia as células ínchanse V Set 2003 - Na plamólise as células deshidrátanse V

Xuño 2004

- A plasmólise prodúcese cando a célula se atopa nun medio hipertónico. V

Set 2004

- Os bioelementos son elementos químicos que forman parte dos seres vivos V Xuño 2005 - Unha membrana semipermeable é a que deixa pasar o soluto pero non o disolvente F - A ósmose é o paso de ións a través da membrana plasmática F

Set 2005

Set 2006

- As pontes de hidróxeno e as interaccións iónicas son enlaces non covalentes V Xuño 2007 - A auga é un dipolo V Xuño 2007 - Se unha célula se encontra nun medio hipotónico, prodúcese a plasmólise da célula. F - Un sistema tampón está formado por unha base e un ácido.V - O enlace iónico é un tipo de enlace covalente F

Xuño 2008

Xuño 2009

Xuño 2010-

- Os enlaces de van der Waals son de tipo covalente F

Xuño 2010

- Unha célula plasmolízase se se atopa nun medio hipertónico V

Xuño 2010

- As substancias hidrosolubles son as que conteñen grupos lipófilos F - Os enlaces de hidróxeno son de tipo covalente F

Xuño 2010

Xuño 2012

- O transporte activo a través de membrana plasmática realízase a favor de gradiente F - O Fe, Cu e Mn son oligoelementos V Set 2012 - Na plasmólise as células perden auga e polo tanto deshidrátanse V Xuño 2013

Xuño 2012

Selectbioelementosaugasales13  
Selectbioelementosaugasales13  

Preguntas de selectividade galicia

Advertisement