Page 1

IMAXES ÁCIDOS NUCLEICOS

RIBONUCLEÓTIDO

DESOXIRRIBONUCLEÓTIDO

RN A

ARN

ADN


REPLICACIÓN DO ADN

TRANSCRIPCIÓN-TRADUCCIÓN

ESQUEMA SÍNTESE PROTEÍNAS

CÓDIGO XENÉTICO


EXERCICIOS (Tomado da web de BIOGEO EDUCASTUR José Luis Sánchez Guillén (Oviedo-Asturias) ) 1.- Un fragmento da cadea de ADN que codifica a oxitocina ten a seguinte secuencia de bases: 3'TTAGCAGTATATTTGATTACACGGTAGCCCCAT5'. Determina a secuencia de bases do trascrito 5' AAUCGUCAUAUAAACUAAUGUGCCAUCGGGGUA 3' 2.- Cal será a proporción de bases do ARN que se transcribiría a partir de un fragmento de ADN que tivese a seguinte proporción de bases: A: 27%; G: 35%; C: 25% y T: 13%? U: 27%; C: 35%; G: 25%; A: 13%.

3 Escribir a secuencia da molécula de ARNm sintetizada a partir dunha cadea de ADN molde que presente a seguinte secuencia: 3' T-A-C-G-T-A-C-C-G-T-A-T-C-A-T-A-T-C 5' 5' AUG CAU GGC AUA GUA UAG 3' 4. Empregando a táboa do código xenético escribe a estrutura primario do péptido codificado polo segmento de ADN molde 3' T-A-C-G-T-A-C-C-G-T-A-T-C-A-T-A-T-C 5'. Met-His-Gly-Ile-Val

5. O seguinte segmento de ARN m codifica un segmento intersticial dun polipéptido (os diferentes codones aparecen suliñados) 5' ......AAU CUA UUC UCU AUU AAA ACC .....3' a) Determina a secuencia das cadeas do fragmento de ADN do que provén este ARN e b) a correspondente secuencia de aminoácidos que se orixina na traducción (indicando as polaridades nambos casos) 3'..... TTA GAT AAG AGA TAA TTT TGG ..... 5' 5'......AAT CTA TTC TCT ATT AAA ACC ..... 3' H-Asn-Leu-Phe-Ser-Ile-Lys-Thr-OH

IMAXESNUCLEOTIDOS  

imaxes tipo sobre a parte de nucleótidos de 1º de Bacharelato

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you