__MAIN_TEXT__

Page 1

JAAROVERZICHT 2015

101 matches en waarde 442,-€ 81.4

“De re esulttaten van 2014 zijjn hett be ewijs da at no oabe erschap in n Twentte no og sprring gle evend is”


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

VOORWOORD Waar zouden we zijn zonder uitdagingen in ons leven? Voortdurend stellen we doelen voor onszelf. Doelen die ons steeds weer een stapje verder brengen en daarom uitdagend zijn. Voordat ik naar Enschede kwam, was ik burgemeester van de gemeente Hoorn. Uit die tijd ken ik het fenomeen ‘De Uitdaging’ al. Ik ben blij om te zien dat ik met het verruilen van Hoorn voor Enschede, geen afscheid hoef te nemen van het initiatief. Het enige verschil is dat de West-Friese Uitdaging nu plaats heeft gemaakt voor de Enschedese variant.

Onno van Veldhuizen Burgermeester van Enschede

De Enschedese Uitdaging leunt op de basisgedachte van een inclusieve samenleving: iedereen doet mee. Een samenleving waarin iedereen optimaal kan deelnemen, welkom is, zijn talent kan inzetten, kan leren, werk kan verrichten en kan bijdragen. Enschede streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gezien wordt. Daarmee wordt een groter beroep gedaan op het (sociale) netwerk van mensen en daarmee ook op vrijwilligers. In onze samenleving zijn vrijwilligers het cement en van groot belang voor het kunnen functioneren van een groeiend aantal maatschappelijke organisaties. Dit biedt bedrijven meer ruimte om organisaties of wijkinitiatieven, scholen, verenigingen en mensen te verbinden. Dat is ook de kernwaarde van de Enschedese Uitdaging: het matchen van vragen uit het maatschappelijk veld met het aanbod vanuit het bedrijfsleven. Voor bedrijven is de Enschedese Uitdaging een mooie manier betrokken te zijn of te raken bij de Enschedese samenleving. Het geeft een mooie invulling aan het maatschappelijk verantwoord én betrokken ondernemen. Bedrijven helpen om mensen te stimuleren en te verbinden, zodat zij zelf vorm en invulling kunnen (blijven) geven aan een betekenisvol leven. Iedere inwoner telt en iedereen moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de stad, het dorp, de eigen wijk of de buurt. Ik heb mij laten vertellen dat dit van oudsher ‘noaberschap’ wordt genoemd. Wat mij betreft is het noaberschap in een modern jasje: noaberschap 2.0.

Onno van Veldhuizen Burgemeester van Enschede

m form tfo form latf niek plat een un ng als ee Uitdagin e Uit hedese sch nsch e En “Ik zie de t het r oor v werk etwe n je n e is enn en van ke te zette voor hett inz vo nsen ken. Men evantte tak k rele eliijk el schappel maats maat an ma n va eren uitvoe hoe zien zi e t m om s is k u e le n e t t ttig u nu t et h t dat da m om n, en doen eedo edo n me eten moeten n oeke oeken boe het et or n voor etten n inzet nnen un k ku ns netwerk o on ns elf en ons e onsze we io.” g e re ze reg onze n onz ng in gan ttg ui uitgan oruit voo van vo

Alfons Lohuis Partner KPMG

Colofon Dit jaarverslag is door maatschappelijke inzet van de communicatiemedewerkers van de Enschedese Uitdaging, medewerkers van SIR Communicatiemanagement (realisatie en tekst) en Digidee concept creatie emotie (ontwerp en opmaak) tot stand gekomen.

2

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

INHOUDSOPGAVE Over de (Enschedese) Uitdaging Hoe kan ik deelnemen? Spullenbank Beursvloer Matches in beeld Operationeel team Hoe kan ik bijdragen? Financiën Matchlijst

2-9 10 - 11 12 13 14 - 18 19 20 21 22 - 23

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN KAN NIET OP DE AGENDA ONTBREKEN! Jan Schutrups is sinds de start van 2016 de nieuwe voorzitter van de Enschedese Uitdaging. Jan is voorzitter van het algemeen bestuur van Damsté advocaten en notarissen, een organisatie die op verschillende vlakken bezig is met maatschappelijk betrokken ondernemen. De Uitdaging past hier volgens hem dan ook perfect tussen. “Door deelname aan de Enschedese Uitdaging willen we graag wat teruggeven aan de regio. Niet alleen door middel van financiële bijdragen, maar ook door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken”, aldus Jan. De nieuwe voorzitter vertelt over de kansen die hij ziet voor de Enschedese Uitdaging en zijn rol daar in. Jan Schutrups Bestuursvoorzitter/Partner Damsté

Vergroten bekendheid “Het jaar 2015 laat al veel mooie resultaten zien. Inmiddels zijn 4 founders betrokken bij de Enschedese Uitdaging. We hebben een fanatieke matchgroep die in 2015 101 matches heeft gerealiseerd met een totale maatschappelijke waarde van €81.442,-. Een resultaat waar we trots op kunnen zijn.” hIn 2015 is er een start gemaakt met het positioneren van de Enschedese Uitdaging in de stad. Volgens Jan mag hier in 2016 nog meer de focus op komen te liggen. “We willen de verbinding tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven versterken en uitbouwen en daarmee de bekendheid van de Enschedese Uitdaging vergroten. Als voorzitter zie ik hierin voor mij een duidelijke taak. Bij het bedrijfsleven moet steeds meer het besef komen dat maatschappelijk betrokken ondernemen niet op de agenda kan ontbreken.” Samenwerken, verbinden en inspireren Met ingang van het jaar 2016 is er bijna een geheel nieuw bestuur aangetreden. “Met Jerry Notenboom (aandachtsveld HRM) en Marianne Kok (secretaris) hebben we een goede basis om als bestuur positief en hard aan de slag te gaan. En dat is ook nodig. Samen zetten wij ons in om ook in 2016 onze bedrijven en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken, verbinden en inspireren. Als voorzitter neem ik deze rol als verbinder graag op mij. Zowel binnen de organisatie als extern. Dit doe ik door enerzijds bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor de mensen die zich vaak geheel belangeloos inzetten voor het goede doel. En anderzijds door nog meer Enschedese bedrijven te motiveren kennis, middelen of materialen te leveren om lokale organisaties, verenigingen en initiatieven te helpen.” “In dit jaarverslag vertellen wij u graag welke matches de Enschedese Uitdaging in 2015 heeft gemaakt. Meerdere betrokkenen komen aan het woord om uit te leggen waarom zij dit initiatief een warm hart toedragen. En waarom het zo succesvol is. Help ons mee in 2016 de Enschedese Uitdaging tot een nog groter succes te maken!”

Jan Schutrups Voorzitter Enschedese Uitdaging

JAAROVERZICHT 2015

3


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

WE MAKEN MOOIE STAPPEN! Subsidies drogen op, fondsen worden kritischer en geld binnen halen kost steeds meer tijd en moeite. Volgens Monique Beernink, manager van de Enschedese Uitdaging, wordt het hierdoor lastiger projecten van stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven te realiseren. De Uitdaging biedt in dat geval graag een helpende hand. Ze kijkt terug op een succesvol jaar. Weggooien is uit, hergebruik is in “Al weer de tweede editie van het jaaroverzicht van de Enschedese Uitdaging. Wat gaat de tijd snel en wat is er het afgelopen jaar weer veel moois gerealiseerd. Met deze uitgave hopen we meer mensen te laten zien wat we kunnen betekenen voor maatschappelijke initiatieven. Zo zijn er het afgelopen jaar door de Spullenbank weer veel spullen van eigenaar gewisseld. Van serviesgoed, computers, fietsen, stofjassen, voetballen en lampen, tot kasten, tafels en bureaustoelen. Een geweldig concept om op een duurzame manier goed en bruikbaar - en soms ook nieuw materiaal - vanuit het bedrijfsleven door te zetten naar organisaties. Weggooien is ‘uit’, hergebruik is ‘in’. Daar werken we als Uitdaging volop aan mee.”

Monique Beernink Manager Enschedese Uitdaging

NLdoet “In het voorjaar daagden we tijdens NLdoet bedrijven uit deel te nemen aan de grootste tweedaagse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. In Enschede zijn er tijdens NLdoet op 85 locaties zo’n 2000 vrijwilligers actief om de meest uiteenlopende klussen op te pakken. Denk aan vogelhuisjes schilderen met mensen uit een verzorgingshuis, het opknappen van schoolpleinen en het bezoeken van een dierenopvang met aansluitend een high tea. Prachtige voorbeelden waar mooie ontmoetingen ontstaan en mensen echt van betekenis zijn voor elkaar.” Samen werken aan nog meer matches Na de zomervakantie werd er binnen de Enschedese Uitdaging een operationeel team samengesteld. “Wat heerlijk om samen met een aantal medewerkers de dagelijkse gang van zaken bij de Uitdaging te kunnen oppakken. Er was meer mankracht nodig. We maken immers steeds meer matches, ons netwerk breidt zich uit en er zijn steeds meer belangstellenden. Het is fijn om met zo’n geweldig team te kunnen werken. En bovendien is het mooi om te zien dat eenieder vanuit zijn eigen motivatie met veel plezier, humor en inzet bijdraagt aan de groei van de Uitdaging.” Maken van verbinding “Ik ben bijzonder trots dat we met een groot aantal mensen deze mooie resultaten bereiken en dat de Enschedese Uitdaging steeds meer naam weet te maken. Ik wil iedereen daarvoor enorm bedanken, ook namens al die initiatieven die geholpen zijn. Op naar nog heel veel meer mooie verbindingen om de stad te verstevigen en mensen te helpen daar waar het nodig is.”

Monique Beernink Manager Enschedese Uitdaging

jne, pos ittie ““F po Fij ijn p ieve club va osit ie an men ense en,, die e met ie een ope open vizier in de werreld ld staa an. Doorr op de deze man nierr be edrrijve ven n en ijv ven maats schapp sch ppelij ijjke e org ganiisat atie es mett elkaar in con nt tta tac act ct te bre nta engen, heb b je e 10 00% % effect en waa arde erin ng!!”

Eric Brinkhorst Brinkhorst Fotografie

4

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN RICHTING DE MAATSCHAPPIJ Grolsch is, sinds de oprichting van de Enschedese Uitdaging in 2013, nauw betrokken bij de stichting. Grolsch maakt deel uit van de Matchgroep, faciliteert de Beursvloer en andere bijeenkomsten van de Uitdaging, zet medewerkers in om matches te realiseren en levert als sponsor ook een financiële bijdrage. “Grolsch is in alle facetten vertegenwoordigd, op deze manier dragen wij bij aan de sociale en economische groei in onze nabije omgeving”, aldus Jaap Hulshof, manager corporate sponsoring & corporate events. Jaap vertelt over de bijdrage van Grolsch aan de Enschedese Uitdaging en het belang van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Jaap Hulshof Manager corporate sponsoring & corporate events Grolsch, sponsor Enschedese Uitdaging

Vergroten van MVO-doelstellingen Voor Grolsch is ‘duurzaam en verantwoord ondernemen’ (DVO) een onlosmakelijk deel van hun bestaan. “We blijven actief in het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering en zijn daarnaast betrokken bij de wereld om ons heen.” Volgens Jaap moet ieder bedrijf op één of andere manier zijn verantwoordelijkheid nemen richting de maatschappij. De Enschedese Uitdaging kan hier bij helpen. “Door mee te doen, behaal en vergroot je de MVO-doelstellingen van je bedrijf. Maatschappelijke organisaties halen hun voordeel uit het bedrijvennetwerk. Hulpvragen worden kritisch beoordeeld door de Matchgroep, waardoor organisaties het beste geholpen worden.” Inzet en betrokkenheid bij de maatschappij Ter gelegenheid van 400 jaar Grolsch in 2015 is het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ opgericht. Een cadeau van Grolsch aan de regio om de sociale en economische groei in de regio te stimuleren. “Betrokkenheid bij de maatschappij hoeft niet altijd in geld te zijn. Bij de Enschedese Uitdaging worden de krachten gebundeld en staan kennis, kunde en materiaal centraal. Het is relatief makkelijk om geld te geven, maar een match maken vraagt om inzet en betrokkenheid.” In de Matchgroep worden verschillende disciplines met elkaar verbonden. “Zo krijg ik wel eens hulpvragen die Grolsch niet direct kan oplossen. Via de Matchgroep leg ik deze hulpvraag bij een andere discipline neer, waardoor de match alsnog wordt gerealiseerd. Zo maken we gebruik van ons eigen netwerk en dat van de ander.” Verantwoording naar buiten De Beursvloer 2016 vindt plaats in de Grolsch Bierbrouwerij. “Tijdens dit maatschappelijke evenement zie je wat er leeft in de regio en krijg je een overzicht van vraag en aanbod. De Beursvloer blijft groeien en ik verwacht dat deze editie dezelfde - al dan niet betere - resultaten geeft dan de vorige keer en dat het bijdraagt aan de sociale en economische groei in de regio.” Jaap ziet de toekomst van de Enschedese Uitdaging dan ook rooskleurig in. “Alle Uitdagingen in Nederland zijn flink aan het groeien. De Enschedese Uitdaging wordt steeds professioneler en dat is mooi om te zien. Het is belangrijk om de communicatie naar buiten te vergroten, zodat er meer bekendheid komt. Bedrijven kunnen zich met deze publicaties ook verantwoorden hoe en waarom zij zich inzetten voor de maatschappij. Zolang de samenwerking met de Enschedese Uitdaging past binnen ons MVO-beleid en het van toegevoegde waarde is voor Grolsch, zullen wij betrokken blijven.”

Jaap Hulshof Manager corporate sponsoring & corporate events Grolsch, sponsor Enschedese Uitdaging

JAAROVERZICHT 2015

5


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

RABOBANK NIEUWE FOUNDER ENSCHEDESE UITDAGING Eind 2015 werd de Rabobank founder van de Enschedese Uitdaging. Jerry Notenboom werd gevraagd als bestuurslid en heeft onder andere HR in zijn portefeuille. Met het grote netwerk van de Rabobank verwacht Jerry een snelle verbinding te kunnen maken tussen de Uitdaging en bedrijven die iets te bieden hebben. “De Rabobank heeft veel kennis in huis waarmee zij de Enschedese Uitdaging kan ondersteunen en versterken.” Het nieuwe bestuurslid vertelt over de deelname van de Rabobank aan de Enschedese Uitdaging en zijn rol daarin. Jerry hoefde niet lang na te denken over zijn functie als bestuurslid. “Als founder ben je al extra betrokken bij de Enschedese Uitdaging. Ik denk dat de maatschappelijke rol die de Enschedese Uitdaging speelt heel erg past bij de maatschappelijke rol die wij als Rabobank willen spelen. Dit alles in het leef- en werkgebied waar wij als bank actief zijn: Enschede.”

Jerry Notenboom Bestuurslid Enschedese Uitdaging Directievoorzitter Rabobank

Belangeloze inzet Wat het bestuurslid opvalt bij de Uitdaging, is de betrokkenheid van de vrijwilligers. “Als ik de mensen van de Enschedese Uitdaging zie, spreek of ontmoet, merk je meteen dat deze mensen de intrinsieke motivatie hebben zich belangeloos in te zetten voor Enschede. Zowel de oude rotten en jonge honden als de leden van de Adviesgroep en alle anderen doen dit vanuit hun betrokkenheid bij Enschede. Ik vind dat uniek en bijzonder! Het is mooi dat wij daar als Rabobank een steentje aan bij kunnen dragen.”

Enschede-Haaksbergen

Blijvende toevoeging Kijkend naar de economische waarde van alle matches, is het voor Jerry extra duidelijk dat de Uitdaging daadwerkelijk iets toevoegt aan de leefbaarheid en de vitaliteit van Enschede. “De Rabobank vindt het belangrijk dat Enschede een aantrekkelijke stad is om te leven, te wonen, te werken en te studeren. Je bent onderdeel van het ecosysteem. Ik vind het mooi dat je met veel partijen op dat gebied écht iets blijvends toevoegt.

Jerry Notenboom Bestuurslid Enschedese Uitdaging / Directievoorzitter Rabobank Enschede-Haaksbergen, founder Enschedese Uitdaging

LOKALE UITDAGINGEN 1999 Arnhemse Uitdaging 2009 Zutphense Uitdaging 2011 Doetinchemse Uitdaging Edese Uitdaging Zeeuwse Uitdaging 2012 Lochemse Uitdaging 2013 Berkellandse Uitdaging Delftse Uitdaging Enschedese Uitdaging Harderwijkse Uitdaging Winterswijkse Uitdaging 6

2014 Bronckhorster Uitdaging Duivense Uitdaging Helderse Uitdaging Hof van Twentse Uitdaging Leeuwarder Uitdaging Moerdijkse Uitdaging Montferlandse Uitdaging Noordenveldse Uitdaging Oost-Betuwse Uitdaging Pijnacker Nootdorpse Uitdaging Roermondse Uitdaging Roosendaalse Uitdaging Schager Uitdaging Utrechtse Uitdaging

Westfriese Uitdaging 2015 Aaltense Uitdaging Asser Uitdaging Etten-Leurse Uitdaging Gorinchemse Uitdaging Groningse Uitdaging Haagse Uitdaging Harderwijkse Uitdaging Hoogeveense Uitdaging Midden-Groningse Uitdaging Noord-Groningse Uitdaging Oisterwijkse Uitdaging Oost-Gelrese Uitdaging

Rondeveense Uitdaging Udense Uitdaging Zaanse Uitdaging Zwolse Uitdaging 2016 Liemerse Uitdaging Rotterdamse Uitdaging Waterlandse Uitdaging

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN: EEN BEWEGING DIE NIET MEER STOPT De Enschedese Uitdaging maakt deel uit van het landelijke Netwerk Intermediairs in Betrokken Ondernemen (NIBO). Het NIBO is een activiteit van MVO Nedeland, dat als ambitie heeft om de wereld 100% klimaatneutraal te maken met gelijke rechten voor iedereen. Nederland als wereldvoorbeeld op het gebied van de intensieve en circulaire economie. Aan het woord is Eerde de Swart, manager van dit netwerk.

Maatschappelijk betrokken ondernemen groeit Volgens Eerde is het niet zo dat er ieder jaar nieuwe trends zijn op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. “Wel zie je een duidelijke groei. De lokale matchmakers weten steeds meer lokale MKB-bedrijven aan zich te binden, waardoor er ieder jaar meer gemaakte afspraken zijn. Bij stichting de Waaier in Alkmaar, een van de pioniers en al jaren actief, zijn afgelopen jaar maar liefst 710 matches gerealiseerd.” De manager van het NIBO geeft aan dat landelijk vooral grotere bedrijven steeds vaker langdurige partnerships met maatschappelijke organisaties aan gaan en hier ook steeds meer publiciteit aan geven. “De Gamma en Makro zijn mooie voorbeelden. Zij hebben zich aangesloten bij NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds. In maart werden er op 9.000 verschillende locaties vrijwilligersklussen georganiseerd. De Gamma en Makro werken mee aan dit initiatief door korting te geven op materiaal dat speciaal wordt aangeschaft voor de klussen.”

Eerde de Swart Manager Netwerk Intermediairs in Betrokken Ondernemen (NIBO)

Record aan matches Het NIBO organiseert minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst waar alle lokale intermediairs voor worden uitgenodigd. Eerde: “Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de intermediairs met elkaar, maar ook met externe deskundigen, kennis uitwisselen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden gezamenlijke activiteiten te organiseren. Deze activiteiten moeten zorgen voor meer zichtbaarheid van maatschappelijk betrokken ondernemen, meer bekendheid voor het NIBO en voor een versterking van de positie van intermediairs. We willen eind dit jaar zoveel mogelijk matchevenementen samen laten vallen. Zo kunnen we in één maand een record aan matches maken en de maatschappelijke waarde in zoveel mogelijk euro’s uitdrukken.” Grote maatschappelijke rol voor bedrijven Naar verwachting is de Uitdaging eind 2016 actief in 60 gemeenten. “Er zijn veel verschillende stichtingen en manieren om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren. Je merkt bij al die initiatieven een groei en vooruitgang. Ik denk dat de Uitdaging het erg goed doet, doordat de verschillende uitdagingen veel van elkaar kunnen leren. Zo leert de Enschedese Uitdaging van Zutphen en de Uitdaging in Leeuwarden van Den Helder.” Eerde ziet de toekomst van de Uitdaging dan ook zeer rooskleurig in. “Er is een beweging in gang gezet die niet meer stopt. Natuurlijk komt het voor dat een bedrijf zich terugtrekt, maar over het algemeen vinden bedrijven ‘maatschappelijk betrokken ondernemen’ steeds belangrijker. Je ziet dit ook aan de huidige generatie. Schoolverlaters vinden niet alleen een grote carrière, een mooie auto en snel geld verdienen belangrijk, ze willen ook iets toevoegen aan de wereld. Ook consumenten kopen liever bij een bedrijf dat maatschappelijk betrokken is. We gaan langzaam richting een samenleving waarin bedrijven een steeds grotere maatschappelijke rol hebben. Een rol die aansluit op de huidige behoeften.”

Eerde de Swart Manager Netwerk Intermediairs in Betrokken Ondernemen (NIBO) MVO Nederland

JAAROVERZICHT 2015

7


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

DE ORGANISATIESTRUCTUUR De Enschedese Uitdaging kent een hele organisatiestructuur van vrijwilligers. Het operationele team, dat ervoor zorgt dat het hele proces van matchen goed geregeld is, wordt gevormd door zeven vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door de manager. De Matchgroep bestaat uit een groep mensen uit het bedrijfsleven. We noemen hen ‘oude rotten en jonge honden’. De ‘oude rotten’ directeuren of ervaren managers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en die bereid zijn dit netwerk open te stellen. Zij bekijken binnen hun netwerk welk bedrijf de match kan uitvoeren. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen. Zij nemen het contact van de oude rot over en zorgen ervoor dat het project gerealiseerd wordt. Daarnaast hebben we te maken met de Adviesgroep, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over bepaalde problematiek die speelt in de stad. De PR-groep ondersteunt de Uitdaging in communicatieve zin en zorgt ervoor dat de Uitdaging bekend wordt in heel Enschede. Tot slot is er nog een grote groep ‘Ondersteuners in natura’, die hun producten of diensten beschikbaar willen stellen indien daar vraag naar is.

Adviesgroep Bestuur Jan Schutrups Damsté (voorzitter) Jerry Notenboom Rabobank Enschede-Haaksbergen (bestuurslid) Marianne Kok Pure Energie (secretaris) Tineke van der Wal De Key Secretariële Diensten (ondersteuning)

Patrick Welman Gemeente Enschede André Kok Zorggroep Manna Cevdet Ornek Saxion/Raadslid PvdA Inge de Vries Humanitas Willem Marcelis De Posten Paulien Ruseler Fellini/Mamacafe

Manager

Operationeel Team

Monique Beernink

Monique Beernink Manager Lotte Sleebos Office Bernard Goedendorp ICT Willem Diepeveen Matchondersteuning Martin Brinkhuis Matchondersteuning Rieke Spijk CRM Jill van de Straat Communicatie Claire Diets Communicatie

Ondersteuners Hans Ruiterkamp Sigmax Michel ten Hag Ten Hag Groep Jan ten Thije Jarabee Dug-Out Jet Broekstra HUB Twente Eric Brinkhorst Eric Brinkhorst Fotografie Hans Hartholt Haha Producties Rolf Winter Puik Sandra Bos Procolor Freddy van Tellingen Amateurfotograaf Bob olde Hampsink Ipskamp Printing Johan Bruinsma Amateurfotograaf Maurice Kruse Twinsense Pim Lakerink Autorijschool Lakerink Laurens Bombeld Stichting Zekere Basis Maurice Brands Mondice

8

PR-groep Ralph Hoveling Digidee Flip van Willigen TV Enschede FM Barbara Borghuis SIR Communicatiemanagement Ingrid de Regt SIR Communicatiemanagement Mandy Lenferink SIR Communicatiemanagement Anke van der Vegt Present Media

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

an de ondere a ng is s “Het bijjz se Uittdagin e ij d b e r h chte ij Ensc sen dic n e m e t e m h l oe dat engt. Ik v elkaar br evoorrecht dat dan ook bn kan bijd dragen.” a a ik daar

Marianne Kok Secretaris Enschedese Uitdaging MVO manager Pure Energie

Matchgroep Jaap Hulshof SAB Miller/Grolsch Frank Waleczek Subvention Martin Spitholt Telecats Mark Krakers Janssen de Jong Bouw/Onderhoudplus Marcel Engelbertink Cesim Benelux Alfons Lohuis KPMG Gert-Jan van Silfhout Axent Groen Leonie Peters Timberland Europe Gerwin Leever Pure Energie

Henrike Overdijk Pure Energie Chantal Geerdink Randstad Anke van der Vegt Present Media Jetse Eringa Damsté Deborah ten Hove BAM Bouw en Techniek Jan Krakers Domijn

Sponsoren Founders Gemeente Enschede Oranje Fonds Damsté Rabobank Enschede-Haaksbergen

Koninklijke Grolsch Pure Energie

Vriend van Axent Groen Dipasa

JAAROVERZICHT 2015

9


HOE KAN IK DEELNEMEN?

DE ENSCHEDESE UITDAGING; IETS VOOR U? Gedurende het hele jaar worden er door de Enschedese Uitdaging matches gerealiseerd en worden vraag en antwoord bij elkaar gebracht. Hoe werkt het precies en wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven en maatschappelijke organisaties? We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld van SIR Communicatiemanagement.

VOOR BEDRIJVEN Maatschappelijk betrokken ondernemen De Enschedese Uitdaging is er voor die bedrijven, die op sociaal gebied invulling willen geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. De Enschedese Uitdaging biedt hiervoor tal van mogelijkheden. Denk aan het inzetten van medewerkers of geld, het opstarten van projecten of het sponsoren ervan in natura. Maar ook het aanbieden van kennis en kunde behoort tot de mogelijkheden. Communicatiebureau SIR Communicatiemanagement geeft op deze manier invulling aan haar maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Communicatieadviseur Barbara Borghuis vertelt over hun inzet voor de Enschedese Uitdaging.

Barbara Borghuis Communicatieadviseur SIR Communicatiemanagement

Maatschappelijke bijdrage die aansluit bij dienstverlening “Drie jaar geleden maakten we kennis met Monique. We waren erg onder de indruk van wat er allemaal al gebeurt in de stad op het gebied van maatschappelijk meedoen. Toen bleek dat de Enschedese Uitdaging zelf op zoek was naar communicatieondersteuning, vonden wij dat als bedrijf een mooie manier onze kracht in te zetten voor de samenleving. Inmiddels zijn we ruim een jaar betrokken bij de Uitdaging. Samen met collega’s Ingrid de Regt en Mandy Lenferink maak ik onderdeel uit van de PR-groep. Daarnaast sturen we het redactieteam van de Enschedese Uitdaging aan. Samen met de communicatievrijwilligers van de Uitdaging zorgen we ervoor dat er via de verschillende middelen op structurele basis content wordt verspreid aan de diverse doelgroepen. Een concreet product waar we met elkaar aan werken is het jaaroverzicht. Daarnaast verzorgen we de social media inplanningen. Met als doel dat we de activiteiten van de stichting zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Deelname aan de Enschedese Uitdaging heeft bij ons gezorgd voor een integratie van het maatschappelijk betrokken ondernemen in ons beleid. Ik merk het enthousiasme onder onze medewerkers en het helpt ons keuzes te maken in wat we wel en niet kunnen en willen doen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Door deelname aan de Enschedese Uitdaging leveren we een maatschappelijke bijdrage die aansluit bij onze dienstverlening.”

Hoe kan ik als bedrijf deelnemen? Als bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de Enschedese Uitdaging. Bijvoorbeeld door: • deelname aan een specifiek project • aanbieden van kennis/kunde of extra handen • aanbieden van overtollig materiaal via de Spullenbank • als nieuwe jonge hond of oude rot deelnemen in de Matchgroep • geven van financiële steun als founder, sponsor of vriend • deelname aan de Beursvloer

en n tusse tussen ling ing tuss eling koppel koppe “Ik vind de kopp iets s ies ties isatie nisa saties nisat organi organ en en orga jven bedrijv ijven bedri bedr ldig eldig ig gewe geweld s.. Het is toch gew moois. is. moois mooi heel moo ijj appi ppij chapp scha happij maatsch maat maats elkaa elkaarr in de maatsc dat we elkaar verderr verde err verder manie mani manier op deze manier n?” ?” helpe helpen?” n helpen kunnen kunne kunnen

Jan Schutrups Bestuursvoorzitter / Partner Damsté

10

ENSCHEDESE UITDAGING


HOE KAN IK DEELNEMEN?

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES De vraag achter de vraag Voor maatschappelijke organisaties is de Enschedese Uitdaging een fantastisch platform, dat kan helpen vragen te realiseren die blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat ze te complex zijn, of door tijd- of geldgebrek lastig te realiseren. De Enschedese Uitdaging helpt de vraag achter de vraag naar boven te halen. Want die blijkt vaak anders dan bedacht. Hoe werkt het precies? Het voorbeeld van de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) maakt dit duidelijk. Van spullen tot diensten Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) kwam in 2014 in contact met de Enschedese Uitdaging. Sindsdien heeft de stichting al diverse aanvragen ingediend. Gerrit Dijkhuizen, voorzitter van SES: “Elk jaar dienen we via de website een aanvraag in voor ons materialendepot. Dat gaat dan voornamelijk om ondersteuning van materialen en faciliteiten. De Enschedese Uitdaging helpt ons ook met ondersteuning voor het beheer van de speeltuinen. We willen een kwaliteitsslag maken en zijn op zoek naar bedrijven die een speeltuin willen adopteren. Dit houdt in dat de bedrijven bestuurlijke ondersteuning bieden. Op de Beursvloer hopen we bedrijven te vinden die hier voor open staan.” Willem Rosier is beheerder van de Zuiderspeeltuin. Ook hij heeft al verschillende vragen uitgezet bij de Enschedese Uitdaging. “Mark Krakers van Janssen de Jong Bouw/OnderhoudPlus gaat ons helpen bij de bouw van een schuur. Maar zelf bieden we ook spullen aan. Zo hebben diverse lamellen en spotjes via de Spullenbank inmiddels een andere eigenaar gevonden. Voor het in contact komen met bedrijven die een specifieke vraag kunnen beantwoorden, is de Beursvloer een goed instrument. Deelname aan de Enschedese Uitdaging levert je als maatschappelijke organisatie dus veel voordelen op.”

Gerrit Dijkhuizen Voorzitter Enschedese Speeltuinen

Hoe het werkt 1. Indienen van een hulpvraag op de website 2. Behandeling aanvraag in Matchgroep a. Eenvoudige vraag? Die pakken we direct op. b. Grote(re) en complexe(re) vraag? Die bespreken we in de Matchgroepvergadering, die vier keer per jaar plaats vindt. Mogelijk vragen we je een toelichting te geven. 3. Uitvoer van hulpvraag door bedrijf uit het netwerk van de Enschedese Uitdaging Hoe kan ik als maatschappelijke organisatie deelnemen? Als maatschappelijke organisatie zijn er verschillende manieren om deel te nemen aan de Enschedese Uitdaging. Bijvoorbeeld door: • Indienen van een aanvraag voor ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project • Indienen van een aanvraag bij één van onze vaste onderdelen zoals de Spullenbank of de Klussenbank • Doorspelen van aangeboden materiaal naar andere stichtingen en/of verenigingen • Deelname aan NLdoet • Deelname aan de Beursvloer Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@enschedeseuitdaging.nl. De Matchgroepbijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. De data staan vermeld op onze website.

JAAROVERZICHT 2015

11


SPULLENBANK

DE SPULLENBANK De Spullenbank biedt bedrijven de mogelijkheid overtollig kantoormeubilair, apparatuur en ander materiaal beschikbaar te stellen, zodat dit uitgezet kan worden bij maatschappelijke organisaties. Kasten, bureaus, stoelen, tafels en andere spullen kunnen zo goed hergebruikt worden. De materialen die niet rechtstreeks bij een organisatie afgeleverd kunnen worden, worden opgeslagen aan de Javastraat 92. Via de website www.enschedeseuitdaging.nl/activiteiten/spullenbank kunnen bedrijven hun spullen aanbieden en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen. Bij het indienen van de spullen moeten foto’s worden meegestuurd, die gebruikt worden voor het beoordelen van de materialen en voor plaatsing op de website. In sommige gevallen volgt een bezoek voor het bekijken van de spullen. Het aanbod wordt uitgezet in het bestand van maatschappelijke organisaties, waarbij het principe geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Bij een match wordt in sommige gevallen het transport georganiseerd. Hiervoor werkt de Enschedese Uitdaging o.a. samen met Dug-Out, een onderdeel van Jarabee. Dug-Out is een leerwerkproject voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wegens de groei van de Spullenbank is er inmiddels ook een vervoerspoule opgezet, waar SES, autorijschoolhouder Lakerink, St. Zekere Basis en meerdere transportbedrijven aan deelnemen.

12

ENSCHEDESE UITDAGING


BEURSVLOER

DE BEURSVLOER De Beursvloer is een evenement op zich, dat als doel heeft het matchproces te versnellen. Een soort snelkookpanformule, waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar worden gebracht en zij in anderhalf uur - onder begeleiding van hoekmannen en –vrouwen - onderhandelen over vraag en aanbod. Met als doel zoveel mogelijk matches te maken, waardoor knelpunten bij verenigingen en stichtingen op gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden opgelost. Met gesloten beurs. De maatschappelijke organisaties bieden op hun beurt een tegenprestatie aan die past bij hun karakter en de match met het bedrijf. Deelname aan de Beursvloer bevordert de maatschappelijke betrokkenheid. Deelnemers doen nieuwe contacten op en er worden samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Op de website www.beursvloerenschede.nl zijn voorafgaand aan de Beursvloer de vragen van de maatschappelijke organisaties te vinden. Bedrijven kunnen zich hierop oriÍnteren. Uiteraard helpt de Enschedese Uitdaging ook graag bij het scherper stellen van het aanbod van bedrijven en het achterhalen van de vraag achter de vraag bij maatschappelijke organisaties.

JAAROVERZICHT 2015

13


MATCHES IN BEELD

SPULLEN FC TWENTE RAAKT DOEL BIJ STICHTING ZEKERE BASIS FC Twente heeft een sportieve bijdrage geleverd aan de jongeren van Stichting Zekere Basis door het schenken van doelnetten.

Vraag

Spullen voor het voetbalveld

“FC Twente heeft geregeld dat we bij het FBK Stadion twee voetbalnetten konden ophalen. Via een contact van Frank Waleczek, directeur van Subvention, is Nijha uit Lochem benaderd en ontvingen we een grote zak met voetballen. Ook zij wilden wat betekenen voor onze jongeren. Wij hebben inmiddels een langdurige, goede samenwerking met de Enschedese Uitdaging en kunnen wat voor elkaar betekenen. Zo leveren wij met regelmaat het transport voor de Spullenbank.” Laurens Bombeld – Manager Stichting Zekere Basis

Aanbod

Voetbalnetten en voetballen

“De match is tot stand gekomen via Laurens Aveskamp, directeur van Pilkington Benelux BV. Laurens heeft als lid van de Matchgroep van de Enschedese Uitdaging deze aanvraag bij ons neergelegd. De samenwerking met Laurens verliep prima. Wij als FC Twente vinden het belangrijk de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen en dragen hier graag ons steentje aan bij.” Eugenio Porcu – Manager Operationele Zaken FC Twente

NIEUWE KOFFIEKOPJES VOOR STICHTING DE MELKWEG Meindersma Haaksbergen B.V. (importeur van porselein, glaswerk en tafellinnen) zorgde ervoor dat de vrijwilligers van Stichting De Melkweg koffie kunnen drinken uit nieuwe kopjes.

Vraag

Nieuwe koffiekopjes

“Bij Stichting De Melkweg hadden we steeds minder koffiekopjes. Helaas hebben n e wij ook een zeer minimaal budget. Toen wij vorig jaar in contact kwamen met de Enschedese Uitdaging, legden we de vraag voor nieuw servies bij de Uitdaging neer. De Enschedese Uitdaging is een erg mooi initiatief, waarbij spullen een ls nieuw leven krijgen en bedrijven stichtingen verder kunnen helpen. Wij kunnen als e stichting de spullen van anderen goed gebruiken, maar gunnen op onze beurt de spullen die wij over hebben, ook aan anderen.” Jean-Paul Bruno - Oprichter Stichting de Melkweg

Aanbod

Nieuw servies

“Tijdens een afspraak met Monique vertelde ik haar dat wij regelmatig oude spullen doneren. Op hetzelfde moment kwam een e-mail binnen van Stichting De Melkweg, die aangaf op zoek te zijn naar servies. Ik legde de vraag bij ons bedrijf neer en zo werd de match gesloten. De samenwerking met de Uitdaging verliep prima, vooral ‘de korte lijntjes’ zijn prettig. De Enschedese Uitdaging helpt het bedrijfsleven aan stichtingen en verenigingen te koppelen, zonder dat daar geld bij komt kijken. En ik draag daar graag mijn steentje aan bij.” Fay Kalayci - Accountmanager Meindersma Haakbergen B.V.

14

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

ORGANISATIE & ADVIES PUBLICITEITSCAMPAGNE VOOR STICHTING VIER HET LEVEN Tijdens de Seniorenbeurs kwam Anita Stroot van stichting Vier het Leven in contact met Monique Beernink, manager van de Enschedese Uitdaging. Het bleek een ontmoeting op de juiste plek, op het juiste moment.

Vraag

Hoe kunnen wij onze stichting op de kaart zetten?

“De samenwerking met de Enschedese Uitdaging verliep fantastisch en correct. Vol lof hierover. Ik mocht een pitch doen over Vier het Leven en vervolgens ben ik bij Present Media terecht gekomen. Ik had gelijk het volste vertrouwen in een goede samenwerking. Ze doen wat ze zeggen en komen alles na. Top! Dankzij Anke van der Vegt van Present Media hebben wij onze doelstellingen voor de stichting helder gekregen.” Anita Stroot - Stichting Vier het Leven

Aanbod

Advies en begeleiding in publiciteitscampagne

“Als lid van de Matchgroep, kwam de aanvraag van Anita bij mij terecht. Samen met haar heb ik de wensen en behoeften van de stichting geïnventariseerd en raakten enkele collega’s en ik enthousiast over haar doelstellingen. Om het 20-jarige bestaan van Present Media te vieren, heeft mijn leidinggevende Arjan van Liere besloten onze expertise voor een dagdeel in te zetten voor een goed doel. De match met Vier het Leven sloot hier goed bij aan. We hebben allemaal affiniteit met het doel ouderen uit hun sociaal isolement te halen.”

Door de ““D ng king enwerrkin m a sa en e dese e h c s n E de t e et me m n e d r o ng w gin Uitdag Ui e Ze n bereikt.. Z en oele do n en g g e z e z t doen wa e ze t a w n e g g en zeg Vol lof doen. Vo er!”” erover hie

Anke van der Vegt - Present Media

Anita Stroot coördinator Stichting Vier het Leven

GROLSCH HELPT SHELTERSUIT PROFESSIONALISEREN Sheltersuit, de stichting van Bas Timmer en Alexander de Groot, die slaapzakken produceert om daklozen de winter door te helpen, was op zoek naar ervaren ondernemers die wilden helpen hun business model vorm te geven. De Young Professionals van Grolsch zetten hun kennis in om de stichting op weg te helpen.

Vraag

Hulp bij het uitwerken van ons business-model

“Nu het goed gaat met de stichting vonden we het tijd worden om meer structuur aan te brengen. We kwamen terecht bij de Enschedese Uitdaging. Binnen vier weken na het indienen van onze vraag, was er al een match. We hebben nu onze prioriteiten scherp, onze organisatiestructuur daarop aangepast en zijn tot de kern van onze identiteit gekomen. Ik vind de Enschedese Uitdaging een heel goed platform om jonge ondernemers in contact te brengen met ervaren ondernemers.” Alexander de Groot - Sheltersuit

Aanbod

Young Professionals van Grolsch

“Bij duurzaam ondernemen denk je vaak in eerste instantie aan het milieu. Maar aandacht voor mens, maatschappij en omgeving hoort daar ook bij. Grolsch zet zich in voor een duurzame samenleving in onze eigen regio. Om die reden sluiten we ons aan bij projecten die datzelfde doel nastreven: van sport en cultuur tot ondernemen en ouderenzorg. Sheltersuit is een mooi project met sociaal karakter. Ze geeft mensen werk en een (nieuw) bestaan, wat de sociaal economische groei bevordert.” Niek Olde Monnickhoff - Grolsch

JAAROVERZICHT 2015

15


MATCHES IN BEELD

KENNIS & TALENTONTWIKKELING MICHÈLE VAN BEEKUM RAAKT DE JUISTE SNAAR BIJ ATAK SINGER SONGWRITERS Tijdens de Beursvloer 2014 realiseerde cultuurcoach Jacintha Blom een match tussen de singer songwriters van Atak en coach Michèle van Beekum. De match werd in 2015 tot uitvoering gebracht.

Vraag

Hoe kan ik mezelf beter presenteren op het podium?

“De workshop begon direct sterk. Eigen onzekerheden opschrijven, direct aan het denken worden gezet. Daarna volgden korte optredens die door de anderen werden geobserveerd, met als doel complimenten te kunnen geven. Leuk om te doen! Vervolgens werden de onzekerheden besproken. Michèle wist de juiste snaar te raken, waarmee onzekerheid werd gerelativeerd tot wat het eigenlijk is. Ze kreeg de groep aan het denken en communiceren op een open manier waarin het respect voor elkaar groot was. Zo waardevol! Wij hebben een topavond gehad.”

“De En schede Uit itdagin pla is een se latform ing is go met ke , dat verenig ed n ingen nis is, han materi d de goealen een moojes en e zet iin chtiin iie zet me de riic n hiie er gra ng geeft. Ik ag voo r in.”

Daisy Oosterbaan - Atak

Aanbod

Workshop “Zelfvertrouwen & presenteren”

“Ik vind het super te zien dat zoveel mensen zich voor 100% inzetten om anderen te helpen. Ook vind ik het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en groei van anderen en organisaties. Het leek mij een leuke uitdaging met een kunst/ muziekgroep te werken die veel op podia staat. Jacintha plaatste een oproep om als groep te reageren en uit de reacties heb ik een passende groep gekozen. Dit is TOP TSG geworden, een jonge groep talentvolle singer songwriters die door Atak (Daisy) worden begeleid. De samenwerking verliep met alle partijen zeer prettig.”

Mark Krakers Bedrijfsleider Janssen de Jong Bouw/ OnderhoudPlus

Michèle van Beekum - MivaB

EVENT CREATORS VERZORGT TEAMUITJE VOOR BUURTBEMIDDELING ENSCHEDE De vrijwilligers van Buurtbemiddeling verdienen een teamuitje, omdat zij zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van de Enschedese burgers. Maar hoe organiseer je dit, als het budget ontoereikend is?

Vraag

Teamuitje voor de vrijwilligers van Buurtbemiddeling

“De avond bij Event Creators is perfect verlopen. We hebben genoten en het heeft zeker iets opgeleverd. Vooral in het tweede deel van de workshop kwam naar voren hoe je communiceert binnen groepen. Dat was vooral interessant, omdat bemiddelaars niets anders doen. Ook ontdekten we het verschil van hoe eenzelfde boodschap negatief of juist positief gebracht kan worden. Men weet het allemaal wel, maar het is goed om dit te oefenen. Ik ben erg dankbaar dat dit gedaan kon worden voor onze vrijwilligers.” Jolanda Borggreve - Buurtbemiddeling

Aanbod

Workshop ‘Theatersport”

“De groep heeft laten zien dat ze, hoewel ze elkaar niet heel goed kennen, elkaar wel vertrouwen. Men kon zichzelf zijn in het fantaseren, ontdekken en de bemiddelaars durfden zich kwetsbaar op te stellen. Ik sluit na een workshop altijd af met een evaluatie. De vorm waar ik voor koos, werd het Tableau Vivant. Er kwamen poses en acties voort uit de workshop, waar om gelachen is en waardoor het een prachtig stilstaand beeld werd waarin iedereen zijn eigen plek vervulde. Daarna was er een soort van euforie bij de mensen merkbaar.” Jolanda Gooiker - Event Creators

16

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

LOCATIE & FACILITEITEN TEN HAG ZORGT VOOR EEN NIEUWE LOCATIE VOOR ONZE SPULLENBANK De Enschedese Uitdaging groeit snel en ook onze Spullenbank wordt goed gevuld en gebruikt. Een geschikte locatie was nodig om alle inventaris kwijt te kunnen. De oplossing vonden we bij onze overbuurman.

Vraag

Locatie voor onze Spullenbank

“Ten Hag heeft MVO hoog in het vaandel staan en de organisatie is maatschappelijk dan ook zeer actief. Voor de Enschedese Uitdaging een hele goede partner. Ze stellen ons de Spullenbank beschikbaar en denken met ons mee over facilitaire zaken ten aanzien van het pand. Tevens zijn ze onze ‘overburen’ en is Michel ten Hag voor ons makkelijk te bereiken, wat zorgt voor een prettige samenwerking.” Monique Beernink – Enschedese Uitdaging

Aanbod

Ruim bedrijfspand met voldoende opslagruimte

“Marianne Kok, secretaris van de Enschedese Uitdaging, heeft mij gevraagd te kijken naar een locatie voor de Spullenbank. Ik vond een tijdelijk beschikbaar pand aan de Wooldriksweg. Toen we een nieuwe huurder kregen voor dit pand, ben ik opnieuw voor de Uitdaging op zoek gegaan. Ik ben ze graag van dienst. Inmiddels is de Spullenbank gevestigd aan de Javastraat, op basis van een gebruikersovereenkomst en zonder kosten voor de Uitdaging. Fijn dat ik zo mijn kennis en kunde kan inzetten!” Michel ten Hag – Ten Hag Makelaarsgroep

STICHTING BAK&PRAAT EN GROLSCH GAAN SAMEN AAN TAFEL Medewerkers van Grolsch werden geraakt door de doelstellingen van de stichting Bak&Praat. Daarnaast had Bak&Praat behoefte aan advies op het gebied van media en communicatie. Het werd een effectieve én smaakvolle bijeenkomst.

Vraag

e mag ente eent gemeente geme “Een gem een er dat trots zijn trots gtt draa draag draagt Het is. Uitdaging g ging agin Uitda Uitd al sociaal socia bij aan de sociaal groei e groei che misch economische econo economis .” regio regio.” in de regio.”

Locatie om te koken en eten met ouderen

“Ik kwam in aanraking met de Enschedese Uitdaging tijdens een vrijwilligersmarkt. Wij zochten locaties met een keuken om voor ouderen te koken. Ik diende mijn vraag in op de website onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’. Dit heeft goed uitgepakt! We hebben veel aan de Enschedese Uitdaging gehad. Het is een bemiddelaar voor bedrijven en organisaties, die anders misschien niet met elkaar in contact waren gekomen.” Stefan de Vries – Stichting Bak&Praat

Aanbod

Beschikbaar stellen van kantine en keuken

sponsoring & corporate events

“In eerste instantie wilden we graag starters helpen. Dat zij een stichting opzetten om oudere eenzame mensen een gezellige avond te geven, was een mooie bonus. Monique Beernink heeft ons heel goed op weg geholpen. We hielpen Bak&Praat met het beter bepalen van de diverse doelgroepen, waardoor ze hun media inzet nog beter kunnen aansturen. Daarna hebben wij bij Grolsch een aanschuifdiner georganiseerd, waar ons team voor tien oudere mensen en vrijwilligers heeft gekookt. Het is de bedoeling met ze in contact te blijven en zo nu en dan bij vragen te fungeren als sparringpartner.”

Grolsch

Jaap Hulshof – Grolsch

Jaap Hulshof manager corporate

JAAROVERZICHT 2015

17


MATCHES IN BEELD

KLUSSEN & EVENEMENTEN HET TEAM VAN DE ENSCHEDESE UITDAGING AAN DE SLAG BIJ STICHTING BEIEN Bewonersinitiatief Stichting Beien in Enschede Noord had vele handjes nodig om het oude schoolgebouw aan de Meeuwenstraat op te knappen tot een bruikbare locatie. De betrokken leden van de Enschedese Uitdaging voelden zich geroepen deze klus zelf op te pakken om het goede voorbeeld te geven en ook op een andere manier maatschappelijk actief te zijn. Het werd een productieve, gezellige klusmiddag.

Vraag

Hulp bij het renoveren van het schoolgebouw

“Sinds de oprichting van de Enschedese Uitdaging hebben we al contact met hen. Met regelmaat hebben we samen dingen gerealiseerd. Het team van de Enschedese Uitdaging heeft ons geholpen bij het opknappen van het schoolgebouw, waar wij gevestigd zijn. We maken dankbaar gebruik van hun inzet en de prettige samenwerking.” Ernst Bergboer – Stichting Beien

Aanbod

Menskracht voor schilderklus

“Ernst had mensen nodig die konden helpen bij het opknappen van het schoolgebouw. Door ons team is er flink geplakt, geschuurd en geschilderd. Samen met een aantal vrijwilligers van Timberland was het ontzettend leuk om deze geweldige stichting te helpen. We hebben samen veel plezier gehad.” Monique Beernink – Enschedese Uitdaging

TEAMWORK BIJ DE ENSCHEDESE HOCKEY VERENIGING De hockeyclub EHV wilde een opknapbeurt van het clubgebouw, zodat de uitstraling past bij de visie van de club. EHV kon, om dit te realiseren, externe hulp goed gebruiken.

Vraag

Hulp bij het opknappen van het clubgebouw

“Eén van de leden van EHV was bekend met de Enschedese Uitdaging. We hadden een project, waarbij er geklust moest worden. De Enschedese Uitdaging staat erom bekend zaken snel en goed aan te pakken. Zodoende kwamen we bij Mark van OnderhoudPlus uit. De samenwerking verliep goed. De Uitdaging is een prima organisatie die ook het verloop van de match goed begeleidt. Dit is erg belangrijk.” Paul Bossink – Enschedese Hockey Vereniging

Aanbod

Schilder- en schuurwerk

“Bij de hockeyclub moest onderhoud aan kozijnen en boeien gedaan worden. Echter de kosten waren te hoog. De oplossing vonden we bij Jarabee, die al contacten had bij de Uitdaging. In overleg met Kees Jongman en Chantal Engbers van Jarabee / Dug Out, verrichtten zij een aanzienlijk deel van de werkzaamheden. Hierdoor zijn de kosten dusdanig verlaagd dat het project haalbaar werd. Ik heb de jongeren begeleid bij het schuurwerk en mijn collega’s van Janssen de Jong Bouw hebben het schilderwerk op zich genomen.” Mark Krakers – Janssen de Jong Bouw / OnderhoudPlus

18

ENSCHEDESE UITDAGING


“Me inzetten voor de se ese Enschedese Enschede Ensched Uitdaging Uitdaging geeft me veel energie en g.” voldoening.” voldoenin voldoening.” Lotte Sleebos Office

err en een ande voorr de and ten voo inzettten “Je inze de aan ren leve e age bijdrrag bijd n ree reen iede r voo voor zou j ij ppij appi app scha tsch maat maa , zijn zijn, d moeten nd ken eke spre sprreke elfsp vanzelf zo vanz et t gez geze id dat dit niet in een bele Just do it!” en.. Just worden moet word

DE MATCHLIJST OPERATIONEEL TEAM

“Ik zie de Ensche Enschede Ensched Enschedese se ese dese Uitdaging Uitdagi Uitdagin Uitdaging ng g als een geweldig geweldi geweld geweldig g ig initiatieff om de behoefte initiatie initiatief behoeft behoef behoeftes s van es tes mensen en instellinge mensen instellingen instellin instelling gen n te en realiseren. realise realiser realisere ren. en. n. En dat altijd volgens volgens het strakk strakke e proto protoco coll van MVO; protocol met geslo geslote gesloten ten n beurs te voorzie voorz voorzien n ien in allerle allerleii behoe behoef behoeft behoefte ftes tes es s die door aanvr aanvra aanvrag aanvrage agers gers ers rs zelf niet realis realise realisee realiseer eerba erbaar rbaar baar ar zijn.”

Claire Diets

Willem Diepeveen,

Communicatie

Matchondersteuner

ige ge, e,, eld eldi ldige eldig b gew gewe club n clu “Een “Ee die n,, nse en, sen sen, mens men le me ale iale socia soci soc ett te inze inzet e inz grote grot mett gro h me zic zich het t me met den en houd g hou ig bezig bezi bez n van de en ere etere eter verb verbet eid d in id arh heid rhei rhe aarhe baar baa leefb leef leefba eerr Probee ede de.. Prob hede che Ensc Ensch Ens ede de te hede che Ensc Ensch Ens maarr n, maar maa en, ere etere eter verb verbet elf! lf!” f!”” jez jeze jezel bij n begin begi begin

Jill van de Straat Communicatie

Rieke Spijk CRM

‘Bijdragen aan de maatschappij zonder geld, maar met veel energie en passie om de juiste verbindingen te leggen, maakt geluk intenser. Dat zie je in de ogen van ontvangers terug.”

g agin ging ing ng Uitda Uitdag Uitdagi e Uitd se dese edese des hede Ensche Ensch che Ensc “De Ens olle erv volle, lle,, rvolle olle, sfee sfeer sfeerv sfeervo voorr mij een sfe is voo k-werk werkhte te wer chte richte erich eric geric atgeric atgeri aatge taatg atg ltaat resulta result resul resu ulta res een ik waarr ng, ing, g, waa ving, omgevi omgev evin omge omg ren n aan en lever levere leveren ge e kan leve age bijdrag bijdra rag bijdr bijd g evin ing gevin omg geving mgev leefom leefo leef e re betere bete een beter betere iets kan Ik . de. ede. hede Ensch in Ensche che Ensc Ens voor n voor nen enen kene betek bete beteke doen doen en beteke ij.” j.” ppij.” app happij.” chapp chappi scha maats maat de maatsc maatsch

JAAROVERZICHT 2015

Monique Beernink Manager

e Enschedese “Door mijn werk bij de Enschedes Uitdaging doe ik ervaring op en ontmoet ik nieuwe mensen.” Martin Brinkhuis

Bernhard Goedendorp

Matchondersteuner

ICT

19


HOE KAN IK BIJDRAGEN?

FOUNDERS, SPONSOREN EN VRIENDEN VAN DE ENSCHEDESE UITDAGING Voor bedrijven is het ook mogelijk in de vorm van geld bij te dragen aan de Enschedese Uitdaging. Dit kan op drie manieren: • Als founder: € 5.000,00 • Als sponsor: € 1.500,00 • Als vriend: € 500,00 De namen van vrienden, sponsoren en founders komen in de publiciteit steeds naar voren. De founders het vaakst, de sponsoren iets minder en de vrienden nog iets minder. Uw bedrijf wordt in onze communicatie-uitingen meegenomen, zoals de website en het jaarverslag, maar ook in nieuwsbrieven en tijdens bijeenkomsten. Tijdens de Beursvloer is er speciale aandacht voor de founders en ook organiseren we aparte founderbijeenkomsten. Huidige founders zijn het Oranjefonds, de gemeente Enschede en Pure Energie. In 2015 heeft Damsté Advocaten en Notarissen toegezegd als founder aan de Enschedese Uitdaging te willen bijdragen. Uiteraard willen we als Enschedese Uitdaging graag nog meer founders aan ons verbinden.

Doe uw voordeel met de groei van de Enschedese Uitdaging Enschede is Uitdaging nummer 9 die in Nederland is opgezet en bovendien de eerste Uitdaging in Overijssel. De Uitdaging wordt momenteel in een hoog tempo uitgerold over het gehele land. Er zijn er inmiddels 49 en nog zo’n 20 in oprichting. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met deze groei, aangezien we ook de communicatiekanalen van de andere Uitdagingen kunnen benutten. Op het gebied van PR zijn er dus allerlei mogelijkheden.

Meer weten of aanmelden? Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden voor deelname aan de Enschedese Uitdaging op de website www.enschedeseuitdaging.nl of stuur een e-mail naar info@enschedeseuitdaging.nl. Het is tevens mogelijk direct contact op te nemen met Monique Beernink, manager van de Enschedese Uitdaging, via: 06 - 34 99 11 34.

WIE DOEN ER MEE AAN DE ENSCHEDESE UITDAGING? Founders Oranje Fonds Gemeente Enschede Damsté Rabobank Enschede-Haaksbergen Sponsoren Koninklijke Grolsch Pure Energie Vriend van Axent Groen Dipasa Ondersteuners Telecats Zorggroep Manna

20

Subvention Digidee concept creatie emotie Saxion Hogeschool Enschede Present Media De Posten Timberland De Key Humanitas Fellini Cesim Benelux KPMG NSG Pilkington BAM Bouw en Techniek HUB Twente Sigmax Puik Ten Hag Makelaarsgroep

Mondice Jarabee Oost NV SIR Communicatiemanagement TV Enschede FM Janssen de Jong Bouw/Onderhoudplus Het Depot Enschede Freddy van Tellingen Johan Bruinsma Ipskamp Printing Haha Producties Eric Brinkhorst Fotografie Vrijwilligers053 Procolor Twinsense Autorijschool Lakerink Stichting Zekere Basis

ENSCHEDESE UITDAGING


FINANCIËN

sen van de e mense de “Als ik d “A ie, ng zie itdagin dese Uitd des schede Ensc En k je erk me tmoet, m ontm reek of on spre n sen at deze mens meteen dat e ie tie a va i t o ke m eke ntrinsie de in gelloos in ang ch bela en zic hebben heb he schede. n En r o o v vo n e t te t e ett et te z en ditt s doe ers ige lilige jwilli ijw rrij A Al Alllllle vri d bij okkenheid nuitt hun bettro anu v va uniek d datt un k vind de. Ik de. schede Ensc er!”” nder ond ijzo en bij

Jerry Notenboom Bestuurslid /

FINANCIËN 2014 & 2015 In 2015 hadden we te maken met een jaar waarin er veel matches gerealiseerd zijn die tijdens de Beursvloer in november 2014 zijn overeengekomen. Daar hebben we een prachtig resultaat kunnen neerzetten. Inherent aan zo’n mooi resultaat is dat heel veel partijen in de periode daarna bezig zijn geweest om hun matches met de bedrijven te realiseren, waardoor er minder nieuwe aanvragen werden geplaatst. Er is in 2015 met name ingezet om de interne organisatie goed op orde te brengen en nieuwe initiatieven te ontplooien, zodat er in 2016 nog veel meer matches gemaakt kunnen worden. Bovendien is de doelstelling om minder afhankelijk te zijn van een paar founders en sponsoren, maar de draagkracht te spreiden door meer bedrijven aan te trekken als partner.

Het afgelopen jaar heeft de Enschedese Uitdaging een mooi resultaat neergezet. Hieronder treft u de gebundelde cijfers van 2015 aan.

Directievoorzitter Rabobank EnschedeHaaksbergen

Inkomsten: Oranje Fonds Gemeente Enschede Founder en sponsorbijdragen

€ € €

6.250,48.645, 9.080,-

Totaal

€ 63.975,-

Uitgaven: Drukwerk & marketing Organisatiekosten ICT kosten Medewerkers Vrijwilligers

€ € € € €

Totaal

€ 63.913,-

Resultaat

4.398,3.803,1.761,51.680,2.271,

62,-

Resultaten Er zijn in 2015 101 nieuwe matches gerealiseerd met een totale maatschappelijke waarde van € 81.442,-. Daarmee komt het totaal aantal matches van 2013 t/m 2015 op 333 met een waarde van € 353.692,-. Een mooie stijgende lijn en voor 2016 biedt dit weer veel potentie. In april 2016 zal namelijk de volgende Beursvloer plaatsvinden, wat ongetwijfeld een enorme boost gaat geven aan het leggen van nieuwe verbindingen.

JAAROVERZICHT 2015

21


DE MATCHLIJST SPULLEN Biedende Partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Pilkington

Novae Popschool

Stalen archiefkast

Oost NV

Novae Popschool

Divers kantoormeubilair

Waarde € 50,00 € 250,00

Telecats

Alifa Welzijn Ouderen

2 Desktop PC’s en 1 laptop t.b.v. thuisadministratie

Pilkington Benelux B.V.

Stichting Zekere Basis

25 Stofjassen

€ 200,00

Raedthuys Pure Energie

Twents Voorjaarskamp

Beamer

FC Twente

Stichting Zekere Basis

Voetbalnetten

Oost NV

Basisschool de Menkotoren

50 Ordners en 2 ventilatoren

€ 100,00

Saxion Hogeschool

Basisschool de Menkotoren

1 Stalen kast en 6 in hoogte verstelbare krukjes

€ 160,00

€ 1.000,00 € 200,00 € 90,00

Pilkington

Aveleijn De Werkplaats

25 Stofjassen

Saxion Hogeschool

Manege ‘t Roessingh

2 Verstelbare bureaustoelen

€ 1.000,00 € 100,00

Nijha

Stichting Zekere Basis

12 x Leren voetballen

€ 240,00

Saxion hogeschool

HUB Twente

8 Tafels en 8 Stoelen

Saxion hogeschool

Aveleijn / Prismare Bibliotheek

1 Bureaustoel

€ 25,00

Mijande Wonen

St. Patmosdigitaal

20x Toetsenborden

€ 50,00

€ 1.000,00

Watson Marlow Bredel BV

St. Pathmosdigitaal

14x TFT schermen en 14x Toetsenborden

€ 480,00

Saxion Hogeschool / HST

Enschedese Uitdaging

Transport divers meubilair Saxion Hogeschool naar EU

€ 500,00

Saxion Hogeschool

Kunstenaarscollectief

4 Overheadprojectoren (*)

€ 400,00

Saxion Hogeschool

HUB twente

10 Bureaustoelen

€ 250,00

Saxion Hogeschool / HST

Humanitas

1 Tafel, 4 stoelen en 1 verrijdbare bureaustoel

€ 250,00

Saxion Hogeschool / HST

Humanitas enschede

Archiefkast Zwart

€ 100,00

Sigmax

Huis van Verhalen

1 Laptop tbv presentaties

€ 150,00

Saxion Hogeschool

Novae Popschool

2 Archiefkasten en 1 vergadertafel

€ 400,00

Sigmax

HIbernate

Laptop tbv administratie

€ 150,00

Sigmax

Interakt Contour

Laptop tbv administratie

€ 150,00

Telecats

Voedselbank Enschede

Laptop tbv Administratie

€ 150,00

Oost NV

St. Manege het Roessingh

Vitrinekast incl. Verlichting

€ 150,00

Saxion Hogeschool

Stichting de Meene

1 Bureaustoel rood

Arli Group / Oost NV

St. Leergeld

25 Handdoeken en 10 ordners

€ 25,00 € 380,00

Arli Group

Voedselbank Enschede

15 Handdoeken

€ 225,00

Saxion Hogeschool

Interakt Contour

1 Kantoortafel

€ 100,00

Depot Enschede

Voedselbank Enschede

4 Kinderfietsjes

€ 120,00

Saxion Hogeschool

St. Leergeld

Ovale vergadertafel + 6 Stoelen

€ 350,00

HST

St. Radar Enschede

7 Emmers sigma latex a 10 liter

€ 210,00

Mediant

Voetbalmaatjes

1 Grote kast

€ 350,00

Manege het Roessingh

Voetbalmaatjes

1 Magazine rek

Pilkington

Voetbalmaatjes

4 Rode kantoorstoelen

€ 100,00

HST

Huis van Verhalen

50 Flessen wijn tbv nieuwjaarsafsluiting

€ 200,00

Saxion Hogeschool

St. Melkweg

4 Kantoortafels + 10 Kantoorstoelen

HST

Enschedese Speeltuinen

57 Flessen wijn tbv de vrijwilligers

€ 228,00

Pilkington

St. de Meene

8 Houten kantoorstoelen

€ 200,00

Meindersma Haaksbergen

St. de Melkweg

60 Kop en schotels wit

€ 150,00

Saxion Hogeschool

Interakt Contour

3 Kantoortafels

€ 150,00

Pilkington

VU Enschede

6 Houten Kantoorstoelen

€ 150,00

Tankstation cultureel vulpunt

Punto Pasta

Serviesgoed tbv mozaiken

Transportbedrijf HST

Voedselbank Enschede

60 Flessen wijn tbv hun vrijwilligers

€ 240,00

Transportbedrijf HST

Voetbalmaatjes

10 Flessen wijn tbv hun vrijwilligers

€ 40,00

Transportbedrijf HST

St beien

12 Flessen wijn tbv hun vrijwiliigers

€ 48,00

Transportbedrijf HST

Vrijwilligers053

19 Flessen wijn tbv hun vrijwilligers

€ 76,00

St. Melkweg

St. Beien

Printer IBM 21

€ 50,00

€ 50,00

€ 1.050,00

€ 50,00

ME Electronics

St. Beien

2 Staande schemerlampen

Saxion Hogeschool

St. Beien

2 tafels / 3 bureaustoelen / 3 ordners

Wilmink Theater

Diverse Organisaties

150 x Kaarten tbv Black and White Christmasshow a €16

22

€ 25,00 € 225,00 € 2.400,00

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST Saxion Hogeschool

VV Haaksbergen

2 hoge archiefkasten

€ 200,00

ME Electronics

VV Haaksbergen

1 Massief houten side table tbv de kantine

€ 150,00

Wijkcentrum de Roef

Mediant

9 Gebruikte computer tbv dagbesteding

€ 100,00

Enschedese Uitdaging

Slamat Datang

7x wijn in cadeauverpakking

Contict

Slamat Datang

Kinder mountainbike tbv bingo

Telecats

St. Pathmosdigitaal

2 Desktops

€ 50,00 € 350,00 € 50,00

Saxion Hogeschool

HUB Twente

2x Stalen archiefkast

€ 150,00

Bullens Communicatie

St. Manege het Roessingh

Advies tbv make over

€ 1.500,00

Enschedese Uitdaging

Voetbalmaatjes

Tas vol kleding en schoenen nav een actie

€ 75,00 € 17.237

ORGANISATIE & ADVIES Aanbiedende partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Sigmax

Enschedese Uitdaging

10 uur Herindeling software nieuwe laptops

Waarde

Schieten met scherp

St. Present

Hulp bij gebruik bedrijfspagina FB a 3 uur (*)

€ 240,00

Subvise

St. Manege het Roessingh

Hulp bij subsidie aanvraag / opzetten fonds (*)

€ 400,00

Present Media

Stichting Vier het Leven

Publiciteit in Twente dmv diverse activiteiten (*)

Snoek Advies/Hedwig Meen HR

Uniek Begeleiding

Hulp bij aanzet Personeelsbeleid (* 8 uur)

Grolsch MT

Bak & Praat

Hulp bij opstellen plan tbv toekomstplannen 6 x 4 uur

Jansen & De Jong Bouw

St. Beien

Bouwkundig advies tbv renovatie en aankoop pand (*8 uur)

€ 800,00

€ 2.500,00 € 640,00 € 1.920,00 € 640,00

Raedthuys

Enschedese Biljartbond

Communicatie tbv nieuwe ledenwerving 3 uur

€ 240,00

Damste Notarissen

Buurtbemiddeling Enschede

Hulp & begeleiding bij het opzetten van stichting (8 uur)

€ 640,00

Grolsch

St. Hibernate

Fiscaal en commercieel advies (*)

€ 800,00

Matchgroepleden

Enschedese Uitdaging

Inzet uren 2015 16 uur a 15 personen

€ 19.200

SIR

Enschedese Uitdaging

Inzet uren 2015 15 uur a 3 personen

€ 3.600

Digidee

Enschedese Uitdaging

Inzet uren 2015 15 uur a 3 personen

€ 3.600

De Key Secretariële Diensten

Enschedese Uitdaging

Inzet uren 2015 45 uur

€ 3.600 € 38.820

LOCATIE & FACILITEITEN Aanbiedende partij

Ontvangende partij

Omschrijving match

Zorggroep Manna

Bak & Praat

Ruimte tbv bijeenkomsten (*)

€ 1.200,00 € 1.440,00

HUB Twente

Enschedese Uitdaging

Contributie HUB werkplekken 3x a 40 euro p.mnd

St. Buurtmoestuin Beien

Dug out / Jarabee

Stuk grond tbv een groentetuin

HST

Enschedese Uitdaging

Hulp bij verhuizing Spullenbank / halve dag

St. Beien

Zonnebloem

Maandelijkse lunchactiviteit clienten Zonnebloem

Waarde

€ 75,00 € 500,00 € 120,00 € 3.335,00

KLUSSEN & EVENEMENTEN Aanbieder

Ontvanger

Omschrijving match

Axent Groen / EU

Huis van Verhalen

BBQ vlees en salades tbv buurtmaaltijd

Waarde

BAM / MK Bouw Coach

Dug out / Jarabee

Grote partij afvalhout

BAM / MK Bouw Coach

EHV hockeyvereniging

Renovatie clubgebouw

€ 10.000,00

BAM/ Pilkington etc.

St. Buitencentrum de Voshaar

Verbouwing achtergevel (*)

€ 6.000,00

St. Uniek Begeleiding

Dug out / Jarabee

Verjaardagstaarten jongeren Jarabee

€ 50,00

Event Creators

Buurtbemiddeling Enschede

Workshop drama voor de vrijwilligers

€ 3.000,00

Subvention

Paardenmanege Het Roessingh

Schilderen gehele kantine tbv make over

€ 200,00 € 200,00

€ 2.600,00 € 22.050,00

Totaal € 81.442,00

JAAROVERZICHT 2015

23


WE BEDANKEN ONZE FOUNDERS, SPONSOREN, VRIENDEN EN ONDERSTEUNERS

Stichting Enschedese Uitdaging • Boulevard 1945 No 3 • 7511 AA Enschede 06 34 99 11 34 • info@enschedeseuitdaging.nl • www.enschedeseuitdaging.nl

Profile for Enschedese Uitdaging

Jaarverslag Enschedese Uitdaging 2015  

Lees wat de Enschedese Uitdaging in 2015 heeft gerealiseerd. Word geïnspireerd en doe mee!

Jaarverslag Enschedese Uitdaging 2015  

Lees wat de Enschedese Uitdaging in 2015 heeft gerealiseerd. Word geïnspireerd en doe mee!

Advertisement