Page 1

JAAROVERZICHT 2014 232 matches waarde € 272.250,-

“De re esulttaten van 2014 zijjn hett be ewijs da at no oabe erschap in n Twentte no og sprring gle evend is”


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

VOORWOORD “In de maatschappij zijn er altijd groepen mensen die het moeilijk vinden contacten te leggen, hun hulpvraag niet durven te stellen of het lastig vinden deze te definiëren. Als Enschedese Uitdaging kunnen wij helpen juist dat te realiseren. Ook zien we dat, in tijden van schaarste in middelen, de overheid zich meer op haar kerntaken richt. Dit biedt ons als bedrijvennetwerk nog meer ruimte bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en mensen bij elkaar te brengen. En dat is wat ik mooi vind aan de Enschedese Uitdaging: het matchen van vragen uit het maatschappelijk veld met het aanbod vanuit het bedrijfsleven. Voor bedrijven is de Enschedese Uitdaging een mooie manier betrokken te zijn of te raken bij de Enschedese samenleving. Andere mensen ontmoeten, iets voor deze mensen en organisaties betekenen en je kennis vergroten. Kennis waar je normaal gesproken niet zo snel mee in aanraking komt. Maar het biedt ook iets aan medewerkers. Meedoen kan het saamhorigheidsgevoel versterken. En, als Enschedese Uitdaging helpen wij bedrijven invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord én betrokken ondernemen. Voor maatschappelijke organisaties is de Enschedese Uitdaging dé manier om in contact te komen met bedrijven en ZZP’ers. Maak dus gebruik van het platform dat wij u bieden!

Patrick Welman Wethouder Economie en Werk gemeente Enschede/ Adviesgroep

Als ik terugkijk naar de afgelopen periode, dan hebben we al echt iets neergezet van blijvende waarde. Daarom mijn complimenten aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Het geeft ons een goede basis voor de toekomst. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling.”

Goodgoan! Patrick Welman

zich werkers zi edewe ze me n al onz nen unne arr ku jaar Al meer dan 10 ja “A n. cten e roje p ijke pelij p a cha s t maat n voor ma en etten inze aar in aa er jaa er 40 uurr pe n en e s is de, ede h c nsc E er v o t d r or w ld o ro e g d uittgero reed u ook brreed dit nu Dat dit ft eeft g et H jf. i r edr b als s ons r or o v d e goe go s i t e za k. En het de zaak goed goed wen n uit de mouwe nden e han en de ame en sa ls mense gie als erg pure’ ene ‘p te s ers d and l e hee s g iets n dag r. Doorr een ander. en and or ee st ken voo stek de r oor v ed o g is t Dat . edachten. ed e ged dere om je op and n, ko oen do d voor n en nog goed ngen binding nge verb er ng erling nde teitt, de ond te cr ativite crea !” meer me g o no u n er m nem r e nde o en e ok Wat wil k ook. rk het werk he Alfons Wispels Pure Energie, Founder

Colofon Dit jaarverslag is door maatschappelijke inzet van medewerkers van SIR Communicatiemanagement (realisatie en tekst) en Digidee concept creatie emotie (ontwerp en opmaak) tot stand gekomen.

2

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

INHOUDSOPGAVE Over de (Enschedese) Uitdaging Hoe kan ik deelnemen? Matches in beeld Hoe kan ik bijdragen? Wie doen er mee aan de Enschedese Uitdaging? Financiën 2013 & 2014 De matchlijst

2-7 8 - 10 11 - 15 16 16 17 18 - 23

DE ENSCHEDESE UITDAGING: NOABERSCHAP LEEFT! Twee jaar geleden werd Gerwin Ordelmans voorzitter van Stichting Enschedese Uitdaging. “Ik ben buitengewoon geïnspireerd geraakt door de impact die de matches op zowel het bedrijfsleven als de maatschappelijke organisaties hebben. Met nog meer betrokken bedrijven kunnen we een nog groter verschil maken.” Gerwin vertelt over de succesvolle start van de Uitdaging in Enschede en de meerwaarde voor het bedrijfsleven.

Gerwin Ordelmans Voorzitter

“Het eerste volle jaar zit er op. We kunnen trots zijn op de resultaten die zijn geboekt. We hebben na de start medio oktober 2013 ruim 225 matches gerealiseerd met een maatschappelijke waarde van meer dan een kwart miljoen euro. Voor mij het bewijs dat noaberschap in Twente nog steeds springlevend is. Het is voor ons een uitdaging steeds meer bedrijven te vinden die georganiseerd wat met de vragen van maatschappelijke organisaties kunnen en willen doen. Daarmee wordt het een vliegwiel met een steeds groter effect. Het mooie aan de formule, is dat zowel het bedrijf als de medewerkers persoonlijk de kans krijgen heel gericht mee te doen. Door bijvoorbeeld je deskundigheid of netwerk in te brengen, projecten uit te voeren of founder te worden. Als je ziet hoe de jonge honden en oude rotten vol enthousiasme projecten realiseren en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Enschede; dat is echt genieten! Ook met mijn eigen bedrijf Axent Groen doe ik mee aan de Enschedese Uitdaging. Onze mensen zijn er trots op dat ze iets voor anderen kunnen betekenen. Namens het bedrijf, maar vooral ook namens zichzelf. Ik verwacht dat deze meerwaarde van de Enschedese Uitdaging steeds groter zal worden. Dat steeds meer bedrijven de uitdaging aangaan. Dat het aantal founders groeit. Dat er steeds meer verbindingen ontstaan tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zodat we zowel elkaar als Enschede versterken.”

gen nge inding rbin “Zonder verb “Z dese ede nsche nsc en Ens geen s er ge is ns g. Help on ing. nlevin nle menl same sa n!” n!” den! rbind verb ee ve m mee Willem Marcelis De Posten, Adviesgroep

JAAROVERZICHT 2014

3


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

NOABERSCHAP IN EEN NIEUW JASJE! De eerste Uitdaging werd in 1999 opgestart in Arnhem. Hierna volgden er meer. Inmiddels zijn er 35 Uitdagingen in Nederland en de verwachting is dat er nog zeker 20 van start zullen gaan. In 2014 werden er door deze Uitdagingen in totaal 2.800 matches gerealiseerd, met een maatschappelijke waarde van € 2.600.000,00. Gerda Geurtsen, oprichtster van de Nederlandse Uitdaging, vertelt hoe het allemaal begon. “Ik geloof in samen aan de slag gaan om de wereld mooier te maken. De droom om mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen, werd mogelijk door het aanwakkeren van het gemeenschapsgevoel. Samenwerken, verbinden en versterken: dat werd de Uitdaging! Noaberschap in een nieuw jasje. Maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en organiseren, om maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Tot maatschaaal ppelijke waarde Uittdagin i € 2.6 .600.000 gen ,--

De Uitdaging is een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen en menskracht, vormgegeven door een groep ondernemers. De ene ondernemer daagt de ander uit maatschappelijk betrokken te zijn in concrete acties, om daarmee het leefklimaat te verbeteren. Vragen van stichtingen en verenigingen worden in de ondernemersgroep besproken en opgepakt. De Uitdaging is praktisch, bijzonder doelgericht en stimuleert - naast het inzetten van kennis en kunde - hergebruik (o.a. een Spullen- en Cadeautjesbank en een Huisraadbank).”

urg Fonds, Bart Hamb Fotograaf: Oranje

Gerda Geurtsen ontvangt het Oranje Fonds Groeicertificaat uit handen van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

Henrike Overdijk Pure Energie, Matchgroep

“Samen mak ake ake en n we En Ensc che ede e ee e en stu kje ukj je mooie er. Mett elk lkaa kaa ar en n voor elk kaar.” .” 4

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

De toekomst van de Enschedese Uitdaging - Monique Beernink, Manager “Voor de toekomst zie ik de Enschedese Uitdaging als een platform dat bij alle Enschedeërs bekend zal zijn. Een platform dat vol in bloei staat en niet meer is weg te denken uit de Enschedese gemeenschap. Een platform dat zijn meerwaarde heeft bewezen en is vervlochten met allerlei andere sociaal maatschappelijke initiatieven. Zo kunnen we Enschede met z’n allen een stukje beter en mooier maken. De kunst is om het aan elkaar te knopen. Dat gaat zeker lukken!”

Een platform vol in bloei!

HET ORANJE FONDS GROEIPROGRAMMA In 2012 werd de Nederlandse Uitdaging uit 175 inschrijvingen geselecteerd als een van de 20 sociale initiatieven voor het Oranje Fonds Groeiprogramma. Dit Groeiprogramma ondersteunt lokale initiatieven om landelijk op te schalen. Hiermee wil het Oranje Fonds een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de samenleving. Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, vertelt waarom het Oranje Fonds in de Uitdaging gelooft. “Binnen het Groeiprogramma dragen we 3,5 jaar - zowel financieel, als qua inzet van ons netwerk en inbreng van onze kennis - bij aan de opschaling van de Uitdaging. Daarnaast kunnen lokale initiatieven een aanvraag indienen bij ons Fonds. Onze bijdrage hangt mede af van de grootte van een stad of dorp en gaat tot maximaal 50% van het totaalbedrag. We vinden lokaal draagvlak, lokale initiatiefnemers dus, heel belangrijk. Ronald van der Giessen Directeur Oranje Fonds

Het is erg mooi dat het de Uitdaging in zowel dorpen als steden lukt een duurzame verbinding te maken tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In deze tijden is dat extra noodzakelijk, maar toch ook telkens weer bijzonder. Mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander, je kunt ze niet genoeg prijzen. De inzet van vrijwilligers is in Nederland van cruciaal belang. De Uitdaging is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast is het ook voor gemeentes een aantrekkelijke formule, want er ontstaat een netwerk van bedrijven die meehelpen maatschappelijke problemen en vraagstukken op te lossen. Ik zie de toekomst van de Uitdaging dus zeer rooskleurig in!”

LOKALE UITDAGINGEN 1999 Arnhemse Uitdaging 2009 Zutphense Uitdaging 2011 Doetinchemse Uitdaging Edese Uitdaging Zeeuwse Uitdaging 2012 Lochemse Uitdaging 2013 Berkellandse Uitdaging Delftse Uitdaging Enschedese Uitdaging

JAAROVERZICHT 2014

Harderwijkse Uitdaging Winterswijkse Uitdaging 2014 Bronckhorster Uitdaging Duivense Uitdaging Helderse Uitdaging Hof van Twentse Uitdaging Leeuwarder Uitdaging Moerdijkse Uitdaging Montferlandse Uitdaging Noordenveldse Uitdaging Oost-Betuwse Uitdaging Pijnacker Nootdorpse Uitdaging Roermondse Uitdaging

Roosendaalse Uitdaging Schager Uitdaging Utrechtse Uitdaging Westfriese Uitdaging 2015 Asser Uitdaging Etten-Leurse Uitdaging Groningse Uitdaging Haagse Uitdaging Midden-Groningse Uitdaging Oost-Gelrese Uitdaging Rondeveense Uitdaging Udense Uitdaging Zwolse Uitdaging 5


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

DE ORGANISATIESTRUCTUUR De Enschedese Uitdaging kent een hele organisatiestructuur van vrijwilligers. Het operationele team, dat ervoor zorgt dat het hele proces van matchen goed geregeld is, wordt gevoerd door vier vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door de manager. De Matchgroep bestaat uit een groep mensen uit het bedrijfsleven. We noemen hen ‘oude rotten en jonge honden’. De ‘oude rotten’ zijn ervaren managers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en die bereid zijn dit netwerk open te stellen. Zij bekijken binnen hun netwerk welk bedrijf de match kan uitvoeren. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen. Zij nemen het contact van de oude rot over en zorgen ervoor dat het project gerealiseerd wordt. Daarnaast hebben we te maken met de Adviesgroep, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over bepaalde problematiek die speelt in de stad. De PR-groep ondersteunt de Uitdaging in communicatieve zin en zorgt ervoor dat de Uitdaging bekend wordt in heel Enschede. Tot slot is er nog een grote groep ‘Ondersteuners in natura’, die hun producten of diensten beschikbaar willen stellen indien daar vraag naar is.

Bestuur

Adviesgroep

Gerwin Ordelmans Axent Groen (voorzitter) Dave Blank Mesa+ Institute for NanoTechnology Universiteit Twente Marianne Kok Pure Energie Marlou Bullens Bullens Communicatieregie (secretaris) Dennis Jongbloed Jongbloed Fiscaal Juristen (penningmeester) Tineke van der Wal De Key Secretariële Diensten

Patrick Welman Gemeente Enschede André Kok Zorggroep Manna Cevdet Ornek Saxion/Raadslid PvdA Inge de Vries Humanitas Willem Marcelis De Posten Paulien Ruseler Fellini/Mamacafe

Manager

Operationeel Team

Monique Beernink

Monique Beernink, manager Lotte Sleebos, office Bernard Goedendorp, ICT Willem Diepeveen, matchondersteuning Rieke Spijk, CRM

Ondersteuners Hans Ruiterkamp Sigmax Michel ten Hag Ten Hag Groep Jan ten Thije Jarabee Dug-Out Pieter Oosterhuis Oosterhuis Notariaat & Estateplanning Jet Broekstra HUB Twente Eric Brinkhorst Eric Brinkhorst Fotografie Hans Hartholt Haha Producties Rolf Winter Puik Mischa van de Water Move Your Crowd Jan en Petra Schouwink Stalhouderij Schouwink Marianne Neijhuis Stadsschilder van Enschede Freddy van Tellingen Amateurfotograaf Tessa Wiegerinck Fotograaf Bob olde Hampsink Ipskamp Drukkers Marcel Klein Breteler Gezondheidskrant Jeroen van Dijk Van Dijk Bouw Johan Bruinsma Amateurfotograaf

6

PR-groep Ralph Hoveling Digidee Marlou Bullens Bullens Communicatieregie Maurice Brands Mondice Flip van Willigen TV Enschede FM Barbara Borghuis SIR Communicatiemanagement Anke van der Vegt Present Media Jill van de Straat Claire Diets

ENSCHEDESE UITDAGING


OVER DE ENSCHEDESE UITDAGING

hett s he s is chappers “Voor wetensch e ng te din bind ng om verb van belang ke ijke ppelij hap sch maats en met de maa uden houd ” . ei eid. h khei ijjkh werkelij we

Dave Blank Mesa + Institute for Nanotechnology Universiteit Twente, bestuur

Matchgroep Laurens Aveskamp NSG Pilkington Jaap Hulshof SAB Miller/Grolsch Frank Waleczek Subvention Martin Spitholt Telecats Mark Krakers MKBouw (coach) Marcel Engelbertink TSM Business School Jan Voskamp pensioen Ellen Lesscher Randstad

Alfons Lohuis KPMG Gert-Jan van Silfhout Axent Groen Leonie Peters Timberland Europe Gerwin Leever Pure Energie Henrike Overdijk Pure Energie Nicole Katier Randstad Anke van der Vegt Present Media

Founders

Sponsoren

Gemeente Enschede Oranje Fonds Pure Energie

Koninklijke Grolsch

Vriend van Axent Groen

JAAROVERZICHT 2014

7


HOE KAN IK DEELNEMEN?

DE ENSCHEDESE UITDAGING; IETS VOOR U? Gedurende het hele jaar worden er door de Enschedese Uitdaging matches gerealiseerd en worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Monique Beernink, manager van de Enschedese Uitdaging, vertelt over de werking van de Enschedese Uitdaging, de toegevoegde waarde voor bedrijven en maatschappelijke organisaties en de instrumenten die de Enschedese Uitdaging inzet om het maatschappelijk betrokken ondernemerschap in de stad te stimuleren.

VOOR BEDRIJVEN Inzet sociale kwaliteiten en overwaarde “De Enschedese Uitdaging is er voor die bedrijven, die op sociaal gebied invulling willen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: het zogenaamde maatschappelijk betrokken ondernemen. Vaak zijn ze al op andere vlakken bezig met duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van energie of mobiliteit, maar is het zoeken naar hoe ze hun sociale kwaliteiten en overwaarde kunnen inzetten. De Enschedese Uitdaging biedt hiervoor tal van mogelijkheden. Denk aan het inzetten van medewerkers of geld, maar ook aan het opstarten van projecten of het sponsoren ervan in natura. Bijvoorbeeld door diensten beschikbaar te stellen. Als Enschedese Uitdaging kunnen we helpen het aanbod van bedrijven scherper te stellen.” Monique Beernink

Integratie in het eigen beleid

Manager

“Waar we naar streven, is dat een bedrijf niet alleen incidenteel deelneemt, maar het maatschappelijk betrokken ondernemen ook daadwerkelijk in het eigen beleid integreert. Bijvoorbeeld door het in de speerpunten terug te laten komen, het te verwerken in persoonlijke ontwikkelingsplannen, of dat een werkgever een aantal uren per jaar beschikbaar stelt aan werknemers om zich maatschappelijk in te zetten. Een aantal bedrijven in Enschede doet dit al en we zien dat dit een enorme boost geeft aan de organisatie. Het zorgt voor toegang tot een ander netwerk, voor publiciteit, het draagt bij aan de loyaliteit van werknemers en het gevoel van trots zijn op ‘hun’ bedrijf. Bovendien helpt het je als bedrijf bewust keuzes te maken in wat je wel en niet maatschappelijk doet, waardoor je eenvoudiger kunt doorverwijzen bij een overvloed aan vragen van maatschappelijke organisaties. Als bedrijf kun je stichtingen en verenigingen juist helpen, door ze in dat geval door te verwijzen naar de Uitdaging.”

Hoe kan ik als bedrijf deelnemen? H A bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de Als E Enschedese Uitdaging. Bijvoorbeeld door: • deelname aan een specifiek project • aanbieden van kennis/kunde of extra handen • aanbieden van overtollig materiaal via de Spullenbank • als nieuwe jonge hond of oude rot deelnemen in de Matchgroep • geven van financiële steun als founder, sponsor of vriend • deelname aan de Beursvloer

vloerr is een heel mooi svloe Beurs “De Beur ell om commerciële en midde midd s bij ies isatie nisat organ jke orga elijke ppeli chapp scha maats maat je oot root verg vergr Het en. gen. breng bren te r elkaa eedtt je horizon verbreed rk, het verbr netwe netwerk, en je leert van elkaar.” Michèle van Beekum eigenaar MivaB

8

ENSCHEDESE UITDAGING


HOE KAN IK DEELNEMEN?

De toekomst van de Enschedese Uitdaging - Patrick Welman, Adviesgroep “Over vijf jaar is de Enschedese Uitdaging een begrip. Loop je in de stad en heb je het over de Uitdaging, dan weten mensen waar je het over hebt. Bedrijven vertellen aan anderen over de Uitdaging en juichen ze toe ook mee te doen. Ik hoop dat de Uitdaging tegen die tijd een onderdeel is geworden van de diverse activiteiten die je binnen je bedrijf ontplooit. En dat het vooral heel vanzelfsprekend is om mee te doen.”

Iedereen doet mee!

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES De vraag achter de vraag D V Voor maatschappelijke organisaties is de Enschedese Uitdaging een fantastisch platform, dat kan h helpen vragen te realiseren die blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat ze te complex zijn, of door tijd- of g geldgebrek lastig te realiseren. De Enschedese Uitdaging helpt de vraag achter de vraag naar boven tte halen. De daadwerkelijke vraag blijkt namelijk vaak anders dan oorspronkelijk bedacht.

Hoe het werkt H M Maatschappelijke organisaties kunnen hun hulpvraag indienen op de website. Aan de hand van een a aantal criteria wordt bekeken of de vraag in aanmerking komt voor de Enschedese Uitdaging. Is dit het g geval, dan wordt de vraag behandeld in de Matchgroep. Tijdens de Matchgroepvergadering, die vier kkeer per jaar plaatsvindt, worden de grote(re) en complexe(re) aanvragen door de Matchgroepleden b besproken. In sommige gevallen kunnen aanvragers in de vergadering een toelichting geven. Bedrijven h horen dan direct het verhaal dat erachter zit, de motivatie die er is en hebben de mogelijkheid vragen te sstellen. Is een aanvraag wat eenvoudiger, dan wordt deze direct opgepakt. Naast de Matchgroep, heeft d de Enschedese Uitdaging verschillende instrumenten om het maatschappelijk veld tegemoet te komen m met hulpvragen. Waaronder de Beursvloer en de Spullenbank.

Hoe kan ik als maatschappelijke organisatie deelnemen? H A maatschappelijke organisatie zijn er verschillende manieren om deel te nemen aan de Enschedese Als Uitdaging. Bijvoorbeeld door: • indienen van een aanvraag voor ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project • indienen van een aanvraag bij één van onze vaste onderdelen, zoals de Spullenbank • doorspelen van aangeboden materiaal naar andere stichtingen en/of verenigingen • deelname aan de Beursvloer Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@enschedeseuitdaging.nl. De Matchgroep bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. De data staan vermeld op onze website.

gesele “Als je ge ese ele lectteerd wordt voo or ons o ns Groe Gr eipro rogrramma, dan hoo ro hoor or je e bij een bijjzo bi jzonder der club bje watt hett Ora anj nje e Fonds betre eft. We zij We ijn ij n erg e err blijj dat ons verrtrou ou uwen n in de Uitd tdag td ag ging g te ere rec cht is geb bleke en.”

Ronald van der Giessen Oranjefonds

JAAROVERZICHT 2014

9


HOE KAN IK DEELNEMEN?

DE SPULLENBANK De Spullenbank is een mooie gelegenheid voor bedrijven overtollig kantoormeubilair, apparatuur en ander materiaal beschikbaar te stellen, zodat deze kunnen worden uitgezet bij maatschappelijke organisaties. Kasten, bureaus, stoelen, tafels en andere spullen kunnen zo goed hergebruikt worden. Makelaarsgroep Ten Hag heeft een locatie beschikbaar gesteld aan de Wooldriksweg 166. Hier worden de materialen die niet rechtstreeks bij een organisatie afgeleverd kunnen worden, tijdelijk opgeslagen. Via de website www.enschedeseuitdaging.nl/activiteiten/spullenbank kunnen bedrijven hun spullen aanbieden en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen. Bij het indienen van de spullen moeten foto’s worden meegestuurd. De foto’s worden gebruikt voor het beoordelen van de materialen en voor plaatsing op de website. In sommige gevallen volgt een bezoek voor het bekijken van de spullen. Het aanbod wordt uitgezet in het bestand van maatschappelijke organisaties, waarbij het principe geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. In sommige gevallen wordt bij een match het transport georganiseerd. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgezet met Dug-out, een onderdeel van Jarabee. Dug-Out is een leer-werkproject voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er worden foto’s, een filmpje en/of een kort verslag voor op de website of social media gemaakt, om zo andere bedrijven te inspireren ook deel te nemen. Iedere keer weer blijkt dat medewerkers het een geweldige ervaring vinden andere mensen en organisaties - waar je gewoonlijk niet zo gauw mee in contact komt - blij te maken met hun overtollige spullen.

DE BEURSVLOER D Beursvloer is een evenement, dat als doel heeft het matchproces te versnellen. De E soort snelkookpanformule, waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties bij Een elkaar gebrachrt worden en zij in anderhalf uur - onder begeleiding van hoekmannen en -vrouwen - onderhandelen over vraag en aanbod. Met als doel zoveel mogelijk matches te maken, waardoor knelpunten bij verenigingen en stichtingen op gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden opgelost. Met gesloten beurs. De maatschappelijke organisaties bieden op hun beurt een tegenprestatie aan die past bij hun karakter en de match met het bedrijf. Deelname aan de Beursvloer bevordert de maatschappelijke betrokkenheid. Deelnemers doen nieuwe contacten op en er worden samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Op de website www.beursvloerenschede.nl zijn voorafgaand aan de Beursvloer de vragen van de maatschappelijke organisaties te vinden. Bedrijven kunnen zich hierop oriënteren. Uiteraard helpt de Enschedese Uitdaging ook bij het scherper stellen van het aanbod van bedrijven en het achterhalen van de vraag achter de vraag bij maatschappelijke organisaties.

De toekomst van de Enschedese Uitdaging - Gerwin Ordelmans, voorzitter “Aan het Noaberschap in Oost-Nederland wordt nog steeds veel waarde gehecht. In deze traditie is de Enschedese Uitdaging een maatschappelijk gewaardeerd initiatief. Ik denk daarmee dat ook de Enschedese Uitdaging uitgroeit tot een onmisbare schakel tussen ondernemers en organisaties. Nieuw Noaberschap!”

Een onmisbare schakel!

10

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

SPULLEN SUBVENTION SCHENKT TWINTIG COMPUTERS AAN STICHTING PATHMOS DIGITAAL De Enschedese Uitdaging helpt ook spullen die in het bedrijfsleven overtollig g zijn, een tweede leven te geven bij maatschappelijke organisaties.

Vraag

Computers voor lessen om ouderen op weg te helpen in de digitale wereld

“De digitale wereld beheerst onze samenleving steeds meer. Ouderen en mensen met een minimum inkomen komen hierdoor op de achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang kan hebben tot het internet. Daarom bieden we gratis computerlessen aan voor ouderen en mensen met een uitkering of een laag inkomen. Ook zamelen we verouderde computerapparatuur in, waarvan de onderdelen worden hergebruikt. Met de computers van Subvention helpen we weer veel mensen op weg in de digitale wereld.” Frank Dekker - Stichting Pathmos Digitaal

Aanbod

20 computers, aangeboden via de Spullenbank

“De Subvention Groep wil samen werken aan een duurzame toekomst. We erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden actief rekening met de gevolgen op het milieu en het welzijn van de mensen binnen en buiten onze organisatie. Vanuit deze gedachte zijn we ook betrokken bij de Enschedese Uitdaging. Mooi om te zien dat de computers, inclusief monitoren die wij niet meer gebruiken, zo goed terecht zijn gekomen.” Frank Waleczek - Subvention

PILKINGTON BENELUX GEEFT OVERTOLLIG KANTOORMEUBILAIR EEN TWEEDE LEVEN BIJ HUB TWENTE De HUB Twente was op zoek naar tweedehands kantoormeubilair. Via de Enschedese Uitdaging kwam de HUB in contact met Pilkington, die nog meubilair over had. De HUB beschikt nu over kantoormeubilair dat nog in uitstekende staat verkeert en Pilkington is verlost van overtollige opslag. Een succesvolle match!

Vraag

Tweedehands kantoormeubilair voor inrichting van de HUB

“De HUB Twente was net opgericht en we waren op zoek naar tweedehands kantoormeubilair. Het aanbod van Pilkington kwam als geroepen. Pilkington kwam het meubilair zelfs brengen! Je ziet het: het meubilair is in goede staat en de medewerkers maken er dankbaar gebruik van.” Jet Broekstra - HUB Twente

Aanbod

“Bij mijn laatste match zag ik een enorme dankbaarheid. Voor mij een kleine moeite, voor hen een groot plezier.”

Beschikbaar stellen van overtollig kantoormeubilair

“Ik kreeg een belletje van Monique Beernink van de Enschedese Uitdaging met de vraag kantoormeubilair beschikbaar te stellen aan de HUB Twente. Wij waren daar zeer blij mee. Het meubilair – vergadertafels en bureaustoelen - was overbodig, omdat we van twee gebouwen naar één gebouw gingen. Het verheugt mij te zien dat het meubilair een nuttige bestemming heeft gevonden en dat de HUB ermee geholpen is.” Laurens Aveskamp - Pilkington Benelux

Laurens Aveskamp Pilkington Benelux, Matchgroep

JAAROVERZICHT 2014

11


MATCHES IN BEELD

ADVIES/DIENSTEN MKBOUW-COACH BEGELEIDT SCOUTING ’T VOLBERT BIJ RENOVATIE CLUBGEBOUW De grote schuur van scouting ’t Volbert was toe aan groot onderhoud. Maar wat is de beste keuze? Slopen en opnieuw bouwen of toch renoveren? Mark Krakers van MKBouw-Coach gaf advies.

Vraag

Schuur geschikt maken voor de winter en overnachtingen

“Als scouting hebben we geen ervaring met bouwen. De hulp van Mark kwam daarom als geroepen. Hij bracht de verschillende opties in kaart en uiteraard namen we de wensen van onze leden hierin mee. Mark adviseerde de schuur te renoveren. Op die manier blijft het karakteristieke gebouw behouden voor de omgeving. En de kosten zijn niet hoger dan nieuwbouw. De bal ligt nu bij ons, we moeten in gesprek met de gemeente voor subsidiemogelijkheden.” Johannes de Boer - Scouting ’t Volbert

Aanbod Advies over de renovatie van het clubgebouw “Samen met het bestuur van de scouting en met een bevriende architect, Paul Koster, heb ik de schuur van Scouting ’t Volbert bekeken. We zagen een karakteristiek pand, waarvan het dak en enkele gevels in slechte staat verkeerden. Gezien de goede fundering, adviseerden we de schuur te renoveren. Het project ligt voor ons nu even stil. Zodra het bestuur knopen doorhakt, kan de scouting zeker weer een beroep op mij doen.” Mark Krakers - MKBouw-Coach

den dit de nde ij von Wij “W ste en meest leukst s die ve beurs eve fectie effe ef n e b b e h oit he we ooi datt md o t k kt a a aa m egem mee s jd ijd z rz e d e w or doo d od b nb a a n e g a a vra el ontact sne et co he egd. was gele g elig mpe d g om: laa rem rtom Korto . ” ig l l e z e en g

Evelien Reef en Ardie Roelofs PTC Reef Coaching en Training, Matchgroep

WEB & CO ONTWIKKELT NIEUWE WEBSITE VOOR STICHTING MANEGE ’T ROESSINGH Stichting Manege ‘t Roessingh en Web & co vonden elkaar op de Beursvloer.

Vraag

Opnieuw bouwen en up to date maken website

“We gingen met twee concrete vragen naar de Beursvloer: 1. Het opnieuw bouwen en up-to-date maken van de website en 2. Hulp bij het opzetten van een sponsornetwerk. Vanaf het begin ontstond er een fijn contact met Dirkjan, die meteen begreep met welke communicatieve uitdaging wij zitten. Na uitvoerig overleg voor het in lijn brengen van onze wensen en de technische mogelijkheden, verwachten we na de zomer onze nieuwe website te kunnen presenteren.” Judy Branger - Stichting Manege ’t Roessingh

Aanbod A

Ontwikkelen van een website op basis van de wensen van de stichting

“Helaas kon ik in 2014 niet persoonlijk deelnemen aan de Beursvloer. Een telefoontje met Monique Beernink even daarna, leerde mij dat de website van Manege ’t Roessingh aan een grondige opfrisbeurt toe was. Een afspraak met Judy was snel gemaakt. Nu het wensenpakket is besproken en het ontwerp is goedgekeurd, verwacht ik dat de nieuwe website in september online gaat.” Dirkjan Schele - Web & co

12

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

KENNIS EN TALENTONTWIKKELING BURO WESSELINK VERZORGDE EEN WAARDENSESSIE VOOR CONTACTVRIJWILLIGERS VAN STICHTING INFORMELE ZORG TWENTE De contactvrijwilligers zijn een initiatief van het SIZT. Een initiatief dat in n. Enschede een succes is, maar in Hengelo kampte het met wat opstartproblemen.

Vraag

Ontwikkelen van gezamenlijke visie voor nieuwe groep contactvrijwilligers

“We keken naar onze eigen waarden, die van de organisatie en de visie hierachter. Met het doel de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. En met succes. Na afloop wisten we meer over en van elkaar en is er o.a. een denktank ontstaan, van waaruit nieuwe ideeën zijn opgestart. In tijden van bezuinigingen is er steeds minder geld voor dit soort dingen. Het is leuk om te zien hoe je elkaar verder kunt helpen.” Jannet Huisman - SIZ Twente

Aanbod

Waardensessie voor het in kaart brengen van behoeften, verbeterpunten en kansen

“Ik ben teruggegaan naar de basis: wat vinden ze belangrijk in het werk dat ze doen? Wat is er goed en wat kan beter? Met een aantal van die punten gingen we direct aan de slag. Er zijn mooie dingen uitgekomen en ze vertrokken met frisse ideeën. Als groep hebben ze er baat bij, maar ik kan mezelf ook laten zien. Het werkt tweeledig.” Selmar Wesselink - Buro Wesselink

M MALEENE DE RIDDER COACHING & CONSULTING GAF EEN COACHINGSSESSIE AAN DE UNIE VAN G VRIJWILLIGERS V A Aanleiding was de nieuwbouw van het MST. Een nieuw ziekenhuis betekent een nieuwe manier van werken. Wat voor een gevolgen heeft dit voor de UVV en haar vrijwilligers en hoe kunnen zij op deze verandering anticiperen?

Vraag

Hoe kunnen we als UVV anticiperen op de ontwikkelingen in de markt?

“We wilden het hebben over waar we in de toekomst naartoe moeten, welke veranderingen we kunnen verwachten en hoe we daarop in kunnen spelen. Aan de sessie namen zowel bestuurders als projectleiders deel. De uitkomsten waren erg nuttig, we hebben echt een stip op de horizon gezet. Ook is er een aantal activiteiten uitgerold, zoals het vergroten van onze herkenbaarheid.” Joke Mooijen - Unie Van Vrijwilligers

Aanbod

Coachingssessie voor het ontwikkelen van een toekomstvisie

“Aan de hand van een routekaart beantwoordden ze vragen als ‘Waar staan we nu?’, ‘Wat willen we behouden?’, ‘Wat willen we anders?’, maar ook ‘Wat zijn de ontwikkelingen in de gezondheidszorg?’ We schetsten een beeld, de UVV 2.0, waarmee ze met bestuurders om tafel konden gaan. Ze moesten iets verder kijken dan gewend, wat energie gaf, maar ook discussie. Een eerste stap is gezet!” Maleene de Ridder - Coaching & Consulting

JAAROVERZICHT 2014

13


MATCHES IN BEELD

LOCATIE/FACILITEITEN VRIJWILLIGERS VAN DE VOORLEESEXPRESS LEZEN IN RUIL VOOR HET GEBRUIKMAKEN VAN DE VERGADEREN ONTMOETINGSRUIMTES VAN ZORGGROEP MANNA, VOOR AAN OUDEREN

mooii om te zien “Het is moo el je kan doen voor eel hoeve hoev anderr,, door je samen een ande graag in te zetten. Ik help graag g ging agin Uitd mee om de Uitda n.” geve te ht cht gezi een gezic

Zorgroep Manna wil zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties uit de regio met elkaar verbinden. Met dat idee gingen ze naar de Beursvloer. Natuurlijk hadden ze ook wat te bieden.

Ralph Hoveling Digidee concept creatie emotie, PR-groep

Vraag

Met voorlezen ook iets kunnen betekenen voor ouderen

“Op de Beursvloer hoopte ik een match te kunnen sluiten, waarbij wij ook wat konden betekenen voor de ouderen. En dat is gelukt. Voorlezen haalt ouderen uit hun isolement en kan bovendien bijdragen aan het ophalen van plezierige herinneringen aan vroeger. Het zou geweldig zijn als we in de toekomst meer voor elkaar kunnen betekenen, bijvoorbeeld door samen een project op te zetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.” Karien van Buuren - VoorleesExpress Overijssel

Aanbod

Het beschikbaar stellen van vergader- en ontmoetings-ruimtes, in ruil voor het voorlezen aan bewoners

“Op de Beursvloer kwamen we in contact met de VoorleesExpress en kwam er een mooie match tot stand: zij mogen gebruikmaken van onze beschikbare ruimtes en in ruil hiervoor worden onze bewoners voorgelezen. Een match waar we allemaal voordeel van hebben. Wat mij betreft kunnen we in de toekomst nog veel intensiever gebruikmaken van elkaars mogelijkheden.” Henk Hemink - Zorggroep Manna

SCHOONMAKEN VAN GYMZAAL STROINKSLANDEN ZINVOLLE DAGBESTEDING VOOR TACTUS CLIËNTEN De wijkraad Bewoners Team Stroinkslanden (BTS) staken een stokje voor het slopen van de gymzaal en het sluiten van de sport- en speluitleen in hun wijk. Ze richtte een stichting op en schakelde de hulp van de Enschedese Uitdaging in voor het krijgen van ondersteuning bij de exploitatie.

Vraag

Hulp bij de exploitatie van de gymzaal Stroinkslanden

“De wijkraad is niet deskundig op het gebied van exploitatie van een gymzaal en sport- en speluitleen en heeft weinig tijd voor het beheer en onderhoud. Op de Beursvloer maakten we kennis met Tactus, wiens cliënten de wekelijkse schoonmaak doen. Zo bieden we deze mensen een nuttige dagbesteding. In ruil daarvoor mogen ze in onze gymzaal sporten.” Marianne van Zaalen - Wijkraad Bewoners Team Stroinkslanden

Aanbod

Schoonmaken van de gymzaal in ruil voor gratis sporten

“We kregen bij Tactus meer ruimte voor dagbesteding van onze cliënten. We namen daarom een kijkje op de Beursvloer. Het mooie is dat wij zowel diensten kunnen aanbieden als ophalen. De schoonwerkzaamheden van de gymzaal zijn overzichtelijk en prima te doen. We gaan volgend jaar zeker weer gebruikmaken van de Beursvloer.” Rene Hendel - Tactus 14

ENSCHEDESE UITDAGING


MATCHES IN BEELD

KLUSSEN MEDEWERKERS ONDERNEMERSLOKET ENSCHEDE MAAKTEN TERRAS BOUWHUIS KLAAR VOOR DE LENTE Enkele medewerkers van het Ondernemersloket nemen één keer per jaar vrij om or vrijwilligerswerk te doen. Dit keer wilden ze echt iets voor anderen betekenen door klusjes te doen.

Vraag

Het terras van ‘t Bouwhuis klaar maken voor de lente

“De medewerkers van het Ondernemersloket verrichtten veel werk, waar we inmiddels dankbaar gebruik van maken. De Enschedese Uitdaging is een mooi initiatief dat twee verschillende werelden met elkaar verbindt. Voor de cliënten is het erg leuk dat er mensen komen en ze de activiteit mee kunnen beleven. Ook al doen ze zelf niet mee.” Ada Weelink - De Twentse Zorgcentra

Aanbod

Verschillende klussen uitvoeren in de tuin van het activiteitencentrum

“We maakten de tuin van ’t Bouwhuis weer mooi, verwijderden onkruid en spoten n het terras schoon. Naderhand bakten we pannenkoeken en een cake en maakten nis we een ritje met de bewoners door het park. Voor ons is dit een leuke manier kennis e te maken met deze kant van de zorg. Ook blijven klusjes als deze vaak liggen, de t werknemers hier hebben er geen tijd voor. Op deze manier kunnen we dus echt iets bijdragen.” Karin Hampsink - Ondernemersloket Enschede

TIMBERLAND HELPT KLEDINGBANK MET SEIZOENSWISSEL In februari moest alle winterkleding uit de rekken om plaats te maken voor de voorjaarskleding. Een hele klus voor de vrijwilligers van de Kledingbank. Timberland bood hulp.

Vraag Ondersteuning bij het vervangen van de winterkleding voor zomerkleding “De medewerkers van Timberland helpen ons incidenteel als we dozen naar het havenmagazijn moeten brengen. In de winter gaat daar de zomervoorraad naartoe en in de zomer de wintervoorraad. Vier medewerkers helpen ons dan de hele dag. De samenwerking verloopt erg goed, we kunnen een mailtje sturen en dan komt er een aantal medewerkers. Dit zijn altijd leuke, hardwerkende mensen. Ik vind de E Enschedese Uitdaging dan ook een heel goed initiatief, het is goed dat b bedrijven zich beschikbaar stellen om te helpen.” Marliene Wienke - Kledingbank

Aanbod A

Medewerkers van Timberland helpen vrijwillig mee met de seizoenswissel

“Medewerkers van Timberland mogen per jaar 40 uur besteden aan “M vr vrijwilligerswerk. Het is mooi om maatschappelijke organisaties op deze manier te helpen. Voor de Kledingbank haalden we de winterkleding uit de rekken, pakten deze in dozen en brachten de kleding naar het magazijn. Vanuit daar brachten we dozen met voorjaarskleding naar de winkel. Bij de Kledingbank werken te weinig vrijwilligers voor deze zware klus.” Léonie Peters - Timberland

JAAROVERZICHT 2014

15


HOE KAN IK BIJDRAGEN?

FOUNDERS, SPONSOREN EN VRIENDEN VAN DE ENSCHEDESE UITDAGING Voor bedrijven is het ook mogelijk in de vorm van geld bij te dragen aan de Enschedese Uitdaging. Dit kan op drie manieren: • Als founder: € 5.000,00 • Als sponsor: € 1.500,00 • Als vriend: € 500,00 De namen van vrienden, sponsoren en founders komen in de publiciteit steeds naar voren. De founders het vaakst, de sponsoren iets minder en de vrienden nog iets minder. Uw bedrijf wordt in onze communicatie-uitingen meegenomen, zoals de website en het jaarverslag, maar ook in nieuwsbrieven en tijdens bijeenkomsten. Tijdens de Beursvloer is er speciale aandacht voor de founders en ook organiseren we aparte founderbijeenkomsten. Huidige founders zijn het Oranjefonds, de gemeente Enschede en Pure Energie. In 2015 heeft Damsté Advocaten en Notarissen toegezegd als founder aan de Enschedese Uitdaging te willen bijdragen. Uiteraard willen we als Enschedese Uitdaging graag nog meer founders aan ons verbinden.

Doe uw voordeel met de groei van de Enschedese Uitdaging Enschede is Uitdaging nummer 9 die in Nederland is opgezet en bovendien de eerste Uitdaging in Overijssel. De Uitdaging wordt momenteel in een hoog tempo uitgerold over het gehele land. Er zijn er inmiddels 35 en nog zo’n 20 in oprichting. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met deze groei, aangezien we ook de communicatiekanalen van de andere Uitdagingen kunnen benutten. Op het gebied van PR zijn er dus allerlei mogelijkheden.

Meer weten of aanmelden? Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden voor deelname aan de Enschedese Uitdaging op de website www.enschedeseuitdaging.nl of stuur een e-mail naar info@enschedeseuitdaging.nl. Het is tevens mogelijk direct contact op te nemen met Monique Beernink, manager van de Enschedese Uitdaging, via: 06 - 34 99 11 34.

WIE DOEN ER MEE AAN DE ENSCHEDESE UITDAGING? Founders Oranje Fonds Gemeente Enschede Pure Energie Sponsoren Koninklijke Grolsch Vriend van Axent Groen Ondersteuners Telecats Zorggroep Manna Subvention Digidee concept creatie emotie Van Dijk Bouw Present Media

16

De Posten Timberland De Key Mesa+ Bullens Communicatieregie Jongbloed Fiscaal Juristen Humanitas Fellini Saxion TSM Business School KPMG NSG Pilkington BAM Bouw en Techniek HUB Twente Sigmax Puik Ten Hag Makelaarsgroep Mondice

Jarabee Oost NV SIR Communicatiemanagement TV Enschede FM MKB Bouwcoach Het Depot Enschede Move Your Crowd Stalhouderij Schouwink Tessa Wiegerinck Freddy van Tellingen Johan Bruinsma Marianne Nijhuis Gezondheidskrant Ipskamp Drukkers Haha Producties Eric Brinkhorst Fotografie Vrijwilligers053

ENSCHEDESE UITDAGING


FINANCIËN

FINANCIËN 2013 & 2014 De Enschedese Uitdaging is opgericht op 10 oktober 2013, op de dag van de Duurzaamheid. Deze datum is niet voor niets gekozen als oprichtingsdatum. De Enschedese Uitdaging gaat over duurzaamheid en sociale betrokkenheid: een duurzame verbinding tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hieronder treft u de gebundelde cijfers aan over de jaren 2013 en 2014.

en men ee hes vorm “De matche “D et ng van he erkin e verster deale id at sell da weefse weef elijjk we maatschappelij or een en voo g hebbe odig we nodig we pij..” app chap tsch aats e maa ele stabie

Inkomsten: Oranje Fonds Gemeente Enschede Founder en sponsorbijdragen

€ 18.750,€ 10.500,-1 € 5.500,-

Totaal

€ 34.750,-

Peter den Oudsten oud-burgemeester gemeente Enschede

Uitgaven: Drukwerk & marketing Organisatiekosten Medewerkers Vrijwilligers

€ € € €

3.000,4.700,23.800,1.450,-

Totaal

€ 32.950,-

Resultaten Met het ingezette bedrag zijn er in 2013 en 2014 232 matches gerealiseerd met een totale maatschappelijke waarde van € 272.250,00. De inzet van iedere euro is in waarde ruim verachtvoudigd ten gunste van het maatschappelijk veld. Een mooie bijdrage, waar inwoners van en bedrijven uit Enschede samen trots op kunnen zijn.

Waarde igd! oud verachtv

In 2015 wordt een plan gemaakt voor geldwerving voor de Enschedese Uitdaging. De gemeente Enschede en het Oranje Fonds dragen in 2015 wederom bij. Het aantal deelnemende bedrijven zal moeten worden vergroot, om in 2016 en verder het bestaansrecht van de Enschedese Uitdaging te waarborgen. 1

De bijdrage van de gemeente Enschede bedraagt € 48.000,- voor 2014 en 2015 samen.

De toekomst van de Uitdaging - Gerda Geurtsen, oprichtster Nederlandse Uitdaging “Op landelijk niveau zijn we bezig grote nationale en internationale bedrijven aan ons te binden, die lokaal willen deelnemen aan de Uitdagingen. Ik verwacht in de nabije toekomst met alle Uitdagingen in Nederland blijvende lokale betrokkenheid te stimuleren. Samen lokaal mooie initiatieven neerzetten, waar vragers en aanbieders blij van worden en trots op zijn.”

Stimuleren van blijvende lokale betrokkenheid! JAAROVERZICHT 2014

17


DE MATCHLIJST SPULLEN Waarde

Biedende partij

Ontvangende partij

Matchomschrijving

Tegenprestatie

€ 200,00

Zorggroep Manna

Stichting Beien

Vergadertafel en stoelen

Geplaatste kast lakken

€ 4.500,00

Subvention

Digitech/Pathmos Digitaal

Computers / beeldschermen

€ 1.000,00

Rabobank EH

Humanitas Twente

Levering tweedehands meubilair

Voorlichting budgetteren

€ 1.000,00

Sqills

Novae Popschool Enschede

Kantoormeubilair, bureaus

€ 2.000,00

Domijn

Stichting De Voshaar

Bouwmateriaal (sloop)

€ 300,00

Jongbloed Fiscaal Juristen

St. Surplus

Gereedschap

Teamdag

€ 2.000,00

Bibliotheek Enschede

Cultuurgeluid.nl

Vier computers

Culturele ochtend voor basis of voortgezet onderwijs in bieb

€ 250,00

Subvention

Humanitas Tandem

Digiboard / Beamer

€ 400,00

Re5 interieur

St. Kledingbank Enschede

Stoepbord

€ 4.000,00

Heutink ICT

Volksuniversiteit Enschede

2x Interactieve whiteboard + beamer + montage

€ 100,00

De Wonne Glanerbrug

Interakt Contour

Creatief materiaal hergebruiken, foto van het gemaakte

€ 1.500,00

Pilkington

HUB Twente

Kantoormeubilair, tafels, stoelen

€ 450,00

Telecats BV

Cultuurgeluid.nl

Notebook

€ 150,00

Telecats BV

St. Kledingbank Enschede

Notebook

Alifa

Oude (evt nieuwe) voorraad beschikbaar stellen

€ 250,00

Twepa

Dagdeel workshop teambuilding voor 32 personen + iets lekkers

€ 18.100,00

ADVIES/DIENSTEN Waarde

Biedende partij

Ontvangende partij

Matchomschrijving

Tegenprestatie

€ 320,00

Jan Geerdink / Rotary

Stichting Kledingbank Enschede

Advisering subsidie/fondswerving/ naamsbekendheid

€ 320,00

Snoek Advies

Het Stedelijk Lyceum Zwering

Verandering naar projectmatig werken max 4 uur

€ 1.600,00

Axent Groen

OBS Het Pathmos

Snoeien van bomen

Wijkwandeling Pathmos of vergaderingsruimte

€ 1.050,00

Snijders Fotografen

Huis van Verhalen

24 foto's amateurkunst voor ramp herdenkingsboek

Rondleiding en buurtmaaltijd + vermelding herdenkingsboek

€ 320,00

Evorit

KEBH

Advisering digitalisering muziekbibliotheek

€ 150,00

Vrijwilligers053

Alifa

Gastouders werven, netwerk benaderen

€ 4.000,00

Enschedese Uitdaging

Stichting Beien

Hulp / advies bij installatiewerk verwarming / klussen

€ 400,00

BAM Utiliteitsbouw

Stichting landgoed Al Goed

1 dag werk timmerman op Al Goed

€ 200,00

Event Creators

Alifa Welzijn

kookworkshop voor 2 personen

€ 2.000,00

Domijn

Scouting 't Volbert

Materialen uit sloopwoning

€ 250,00

Vredehof Uitvaartverzorging

Mee Reizen

Drukken bedankkrantje 500 st.

Reclame Vredehof op achterkant

€ 160,00

Bullens Communicatie Regie

Loes (Enschede)

Advies marketing & communicatie

Opvoedadvies

Adviesgesprek verduurzaming festival

€ 160,00

Pure Energie

Green Vibrations Festival

€ 2.000,00

Rabobank EH

Stichting Surplus

Donatie afspraak Stimuleringsfonds

€ 300,00

WeCre8

Huis van Verhalen

Vormgeven flyers / Rondleiding presentatie

€ 100,00

Vredehof Uitvaartverzorging

Humanitas Twente

Drukwerk 500 A4 dubbele fc

€ 160,00

Yakov

Voedselbank EH

Communicatie advies

€ 100,00

Groen & Wel

Jeugdtuin Enschede Noord

Advies en ervaringen uitwisselen

€ 480,00

Web&Co

Stichting Manege 't Roessingh

Bouwen en onderhoud website

€ 640,00

Humanitas Onder Dak

PTC Reef Coaching&Training

Website beoordelen en oppimpen

€ 800,00

Bridges Organisatie Advies

Bewonersteam Stroinkslanden

€ 160,00

Pilkington Benelux BV

Stichting De Voshaar

Geen extra kosten voor 15 jaar glasverzekering

€ 50,00

Vredehof Uitvaartverzorging

Novae Popschool Enschede

100 visitekaartjes

Scouting 't Volbert

Advisering bedrijfsplan nieuwbouw scouting

18

Rabobank EH

Maatschappelijke teamdag

Logovermelding

Advisering organisatievorm Stroinkshal

€ 2.500,00

Feestzaal beschikbaar gesteld voor bedrijfsfeest

Vergadertraining 3x3

Ruimte voor bepaalde doelgroepen

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST € 640,00

Profect Consultancy BV

Stichting Hürmet

Subsidie inventarisatie Gebruik ruimte & promotie Rondleiding kledingbank met versnaperingen

€ 1.500,00

Wilma Stegink

Stichting Boerderij 'De Viermarken'

Ondersteuning opzet & organisatie symposium

€ 3.500,00

Dienstencentrum HR Defensie

St. Kledingbank Enschede

Organiseren dag(deel) uit voor ca. 30 personen

€ 320,00

Gerrit Schoonhage

St. Afrikaanse Unie Overijssel

Fondsen werven advisering Voor 250 Euro aan materialen voor Resto VanHarte

€ 250,00

Twepa/Snuverink

Resto VanHarte

€ 80,00

Bert de Haan

Rotaryclub Hengelo Enschede

Voordracht door Bert de Haan Een inrichtingsplan voor het nieuwe schoolplein

€ 2.560,00

Axent Groen

OCR

€ 2.000,00

BAM Groep

Aveleijn de Werkplaats

Verharding terrein Informatie mantelzorg en gezamenlijk organiseren zorg thuis

€ 600,00

Zorggroep Manna

SJZ

Brunch/lunch voor vrijwilligers en mantelzorgers

€ 2.400,00

Pilkington Benelux BV

Zuiderspeeltuin

Advies mbt glas ruimte ca. 70m2

Zoeken naar bouwgerelateerde partijen (vrijwilligers)

€ 150,00

Vredehof Uitvaartverzorging

De Voorleesexpress - Bibliotheek

Drukwerk 500 A4 dubbele fc

Logovermelding

€ 450,00

BAM Utiliteitsbouw

Green Vibrations Festival

Krachtberekening podium

€ 1.000,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

Green Vibrations Festival

Donatie verzoek Stimuleringsfonds

€ 250,00

Bertus Workel / SES

Power BvB

Creatieve materialen / Vervoersmiddel / Meubilair

€ 320,00

Bullens Communicatie Regie

First Aid Team Enschede

Hulp campagne werving hulverleners/cursisten

€ 320,00

Profect Consultancy BV

Novae Popschool Enschede

Subsidie quickscan

€ 640,00

Concern4

St. De Springplank

Werving voorzitter

€ 225,00

Drukkerij Jan Meinema

De Zonnebloem

Drukken 1000 folders, vouwen + opmaak

€ 4.000,00

Ingrid Kleinsman Filmportretten

Kledingbank Enschede

2 minuten promotiefilmpje

€ 300,00

Groen & Wel

Alifa Welzijn

Advies over vierkante meter moestuinieren

€ 280,00

WeCre8

Cultuur in Enschede

Hulp bij PR voor Week v/d Amateurkunst

€ 160,00

Yakov

Cultuur in Enschede

Ondersteuning inzake marketing/ communicatie

€ 160,00

Military Boekelo

Cultuur in Enschede

Ondersteuning inzake sponsorbeleid

€ 640,00

Uitgeverij Kanaal Twente

Cultuur in Enschede

Ondersteuning bij maken animatiefilm week v/d amateurskunst

€ 400,00

Pilkington Benelux BV

Muziekvereniging Wilhelmina

Advies over 100 m2 glas voor muziekvereniging

€ 2.500,00

BAM/MKBouw Coach

Scouting 't Volbert

Begeleiding nieuwbouw clubhuis

Opstellen van een wervingstraject

High tea voor 12 personen en een modeshow organiseren

€ 640,00

Nibag Groep

Humanitas Onder Dak

Concept vervolghuisvesting daklozen

€ 3.500,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

Wijkraad Wesselerbrink

Donatie afspraak speeltoestellen

€ 320,00

Rotary - Jan Geerdink

Wow-e

Ondersteuning opzetten Wow-e en bereiken jongeren

€ 500,00

Marc Roelofs

Mee Reizen

Lunch in familiehuis Enschede Personeelsuitje In contact brengen met verantwoordelijke groenvoorziening

€ 160,00

Pilkington Benelux BV

Landgoed Algoed

Advisering inzake verbouwing + reductie maltoeslag

€ 1.200,00

Groen Werk XL

Zorgcentrum De Posten

Groenvoorziening rondom te realiseren prieel

€ 320,00

Kanaal Twente

Alifa

Promotiefilm van 2 minuten

Netwerk delen / werkbezoek

€ 240,00

Wetenschapswinkel UT

Resto Van Harte

Hulp bij aansluiting vinden bij Enschedese bedrijven

€ 160,00

Yakov

Alifa

Communicatie, PR en Marketing advies

€ 240,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

Stichting Hurmet

Advisering m.b.t. Rabo fondsenwerving

€ 1.000,00

Kienhuis Hoving

Twents voorjaarskamp

Opzetten Stichting

€ 160,00

Pilkington Benelux BV

St. Beien

Advies over renovatie + korting op mallen

€ 320,00

Subvention/KPMG/BAM

Vitale Sportvereniging

Realisatie multifunctioneel gebouw Wesselerbrink Zuid

€ 320,00

Bert de Haan

Huis van Verhalen

Voordracht gedichten en gedicht vuurwerkramp

Buurtmaaltijd mee-eten 2 personen

€ 200,00

Bert de Haan

Interakt Contour

Voordracht

Mee-eten met groep voor 2 personen

€ 240,00

Wetenschapswinkel UT

Stichting Hurmet

Student die meewerkt/projecten begeleidt

JAAROVERZICHT 2014

19


DE MATCHLIJST € 1.000,00

Rabobank Enschede-Haaksbergen

De Wonne Glanerbrug

Afspraak voor donatie aanvraag Rabo Fonds

€ 160,00

Pilkington Benelux BV

De Wonne Glanerbrug

Advies glas/schilderwerk monumentaal pand

€ 350,00

Wansink & Partner

Bewonersteam Stroinkslanden

Financieel & Juridisch advies

€ 480,00

Wilma Stegink

Green Vibrations Festival

Advies duurzaamheid

€ 640,00

Digidee

Volksuniversiteit Enschede

Logo ontwerpen voor project Maatjes Enschede

€ 2.500,00

St. Fonds Rabobank

Alifa

Donatie aanvraag stimuleringsfonds fietsenwerkplaats jongeren

€ 200,00

SIR

Praktijk Sabine van den Bulk

Campagne ondersteuning

€ 160,00

Pilkington Benelux BV

St. Lonneker Molen

Advies gevel 5x5 m2

€ 320,00

Evorit

Stichting Surplus

Advies t.b.v. digitaliseren formulieren Blad harken Lopen met pony's voor kinderen

Vrijkaartjes + aanbeveling op Linkedin en website

€ 600,00

Stalhouderij Schouwink

Zuiderspeeltuin

€ 260,00

Winkelman Organisatieadvies

Unie van Vrijwilligers

Faciliteren van intervisiebijeenkomst

€ 640,00

Concern4

Jeugdtuin Enschede Noord

Wervingstraject vrijwilligers/ beheerder Jeugdtuin Noord

€ 1.800,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

Humanitas Twente

Donatie aanvraag stimuleringsfonds AED apparaat

€ 480,00

Jongbloed Fiscaal Juristen

St. Manege Het Roessingh

Helpen bij het verkrijgen van sponsoren

€ 400,00

Van Dusschoten Bestratingen

St. Kledingbank Enschede

Vlaggenmast verplaatsen

€ 100,00

Bert de Haan

De Twentse Zorgcentra, Bouwhuis

Voordracht bij 't Bouwhuis

€ 320,00

Kanaal Twente

Unie van Vrijwilligers

Maken van promotiefilmpje

Wow-e

Ondersteuning bij het opzetten van energie-scan

Naamsbekendheid

€ 1.200,00

Pure Energie

€ 800,00

Camps Advocatuur

De Wonne Glanerbrug

Familierechtelijk advies

€ 640,00

Sigmax ICT Specialisten

Humanitas Onder Dak

WiFi onderzoek 2 locaties

€ 320,00

Kanaal Twente

De Zonnebloem

Promotiefilm voor werven van vrijwilligers

€ 320,00

Snijders Fotografen

Cultuur in Enschede

Ondersteuning amateurkunst (foto maken, coverfoto)

€ 50,00

Vredehof Uitvaartverzorging

Stichting Hurmet

Flyers 100 stuks

€ 320,00

Cultuurgeluid.nl

SIZ Twente

Culturele ochtend voor mantelzorgers en ondersteuners

€ 1.250,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

St. Boerderij De Viermarken

Aanvraag donatie stimuleringsfonds Symposium 2015

€ 800,00

Wilma Stegink

Resto VanHarte

Sparren naamsbekendheid en duiden ontwikkelingen

Promotie/naamsbekendheid

€ 160,00

Zorg Zaken Groep

Cultuurgeluid.nl

Juridisch advies

Culturele activiteit + hapjes

€ 750,00

Cultuurgeluid

OBS Het Pathmos

Rapclass 1 dagdeel

€ 400,00

Volksuniversiteit Enschede

St. Boerderij De Viermarken

Dagdeel organiseren voor vrijwilligers

€ 320,00

Rotary - Sandra van Berkel

Ruilkring Enschede

Hulp bij inrichten en opzetten van noaberadministratie

€ 240,00

PTC Reef Coaching & Training

Ruilkring Enschede

Activeringsinterventie Ruilkring Enschede

€ 1.250,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

De Zonnebloem

Afspraak inzake donatie aanvraag stimuleringsfonds

€ 400,00

BAM Utiliteitsbouw

Zorgcentrum De Posten

Advies omtrent muziekkoepel

Gebruik leslocatie

€ 100,00

AOC-Oost

Humanitas Onder Dak

Examenopdracht leerlingen AOC

€ 320,00

Pure Energie

Unie van Vrijwilligers

Lezing

€ 320,00

Profect Consultancy BV

Landgoed Algoed

Subsidie inventarisatie

€ 200,00

Bert de Haan

SIZ Twente

Voordracht WW

€ 400,00

St. Boerderij De Viermarken

Zorggroep Manna

Dagje uit andere boerderij

Helpen organiseren jubileum symposium

Tegenprestatie

€ 74.355,00

KENNIS- EN TALENTONTWIKKELING Waarde

Biedende partij

Ontvangende partij

Matchomschrijving

€ 400,00

Event Creators

De Wonne Glanerbrug

Kookworkshop voor 2 personen

€ 200,00

Event Creators

Stichting Manege 't Roessingh

kookworkshop voor 2 personen

20

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST Bedrijfsbezoek/voorlichting agrarische wereld

€ 320,00

Stalhouderij Schouwink

Het Stedelijk Lyceum Zwering

€ 640,00

Profect Consultancy BV

Stichting Boerderij 'De Viermarken'

Subsidie inventarisatie

Vergaderlocatie

€ 3.000,00

Jongbloed Fiscaal Juristen

Wow-e

Cursus aangifte maken & begeleiding

€ 640,00

De Vragenbrigade

Alifa

Reflectiegesprek

€ 2.400,00

Westendorp PR

Onderwijscentrum 't Roessingh

Verschillende stageplaatsen

€ 160,00

Buro Wesselink

SIZ Twente

Waardenspel 2 uur

Vermelding website/krant

€ 200,00

Doorverbinden

SIZ Twente

Workshop 2 uur

Vermelding website/krant

€ 400,00

Bert de Haan

De Zonnebloem

Voordracht gedichten/anekdotes

€ 320,00

Praktijk Sterre Groenendijk

Steunpunt Informele Zorg Twente

Workshop EFT

€ 320,00

Marleene de Ridder C&C

Cultuur in Enschede

Coachingssessie tijdens Week van de Amateurkunst

€ 720,00

PTC Reef Coaching&Training

Humanitas Onder Dak

Vergadertraining cliëntenraad

€ 200,00

Event Creators

Vrouwenplatform Carree

Kookworkshop voor 2 personen

€ 1.500,00

Camps Advocatuur

Rico Pronkstukken

Begeleiding naar nieuwe organisatievorm

€ 160,00

Pure Energie

Landgoed Algoed

Adviesgesprek over zonne-energie

€ 1.500,00

Rabobank EH

Huis van Verhalen

Donatie informatie gesprek

Rondleiding huis van verhalen Roombeek

€ 1.000,00

St. Stimuleringsfonds Rabobank

St. Muziekbank Overijssel

Donatie afspraak Stimuleringsfonds

Personeelsavond opluisteren met muziek

€ 960,00

Re5 interieur

OCR

Workshop tijdens introductiedagen

€ 200,00

Event Creators

TVK

Kookworkshop voor 2 personen

€ 800,00

Pure Energie

Resto VanHarte

Voorlichtingsavond energiebesparing bij Resto VanHarte

€ 240,00

Twente Counseling

Vrouwenplatform Carree

Workshop jezelf preseteren/ solliciteren

€ 240,00

Westendorp PR

Humanitas Onder Dak

Workshop voor 10 clienten Workshop + advies inrichting moestuin

€ 480,00

Groen & Wel

OCR

€ 400,00

Cultuurgeluid

OCR

Workshop Djembe Assistentie bij nieuwe systeem vrijwilligers MST

€ 1.000,00

Marleene de Ridder C&C

UVV - Unie van Vrijwilligers

€ 480,00

St. Palliaterm

Steunpunt Informele Zorg Twente

Organiseren cursus mindfullness

Website oppimpen

€ 1.200,00

Volksuniversiteit Enschede

Vrouwenplatform Carree

Workshop/training inzake project Nieuwe Toekomst

€ 320,00

St. Boerderij De Viermarken

Mivab

Workshop teambuilding (1 dagdeel)

€ 320,00

Mivab

Humanitas Onder Dak

Workshop zelfpresentatie en persoonlijke effectiviteit

€ 320,00

JPR Advocaten

St. Boerderij De Viermarken

Cursus wet werk en zekerheid (arbeidsrecht)

€ 480,00

Invocate

Cultuur in Enschede

Aanbieden coaching voor culturele veld via cultuurcoach

€ 280,00

Pure Energie

Estinea

Voorlichting duurzame energie en energiebesparing

€ 150,00

AOC-Oost

Alifa

Training snoeiwerk

Stadswandeling

Alifa

Workshop ter bevordering zelfreflectie

Bijdrage aan naamsbekendheid

Eenmalig gebruik trainingsruimte

€ 80,00

Winkelman Advies

€ 320,00

Axent Groen

Alifa

Snoeicursus voor vrijwilligers

€ 1.000,00

Crea 2 Power

De Voorleesexpress - Bibliotheek

Workshop voor 15 tot 20 personen

€ 400,00

Volksuniversiteit Enschede

Alifa Welzijn

Organiseren van snoeicursus voor vrijwilligers

€ 640,00

Event Creators

Eega

kookworkshop voor 2 personen

€ 400,00

Event Creators

St. Boerderij De Viermarken

kookworkshop voor 2 personen

€ 160,00

Twente Counseling

Alifa

Sollicitatietraining aan jongeren van Alifa

€ 200,00

St. Boerderij De Viermarken

Inspiratie Hoeve

Nader te bepalen workshop

Levering boerderij product

€ 640,00

Volksuniversiteit Enschede

Unie van Vrijwilligers

Cursus gespreksvoering

Snuffelstage

€ 1.000,00

Crea 2 Power

St. Kledingbank Enschede

Workshop

€ 480,00

Praktijk Sabine van den Bulk

St. Palliaterm

Lezing over bijna dood ervaring

€ 1.000,00

Volksuniversiteit Enschede

De Zonnebloem

Educatie van vrijwilligers, 1 dagdeel

JAAROVERZICHT 2014

21


DE MATCHLIJST € 1.000,00

Military Boekelo

St. Boerderij De Viermarken

Adviesdag inzake organisatie

€ 2.500,00

Timberland Europe BV

Eega

Twee stageplekken binnen Timberland

€ 200,00

Event Creators

Unie van Vrijwilligers

Kookworkshop voor 2 personen

€ 500,00

Eega

St. Enschedese Speeltuinen

Werkervaringsplekken

€ 480,00

Praktijk Sterre Groenendijk

Humanitas Onder Dak

3 sessies trauma verwerking

€ 4.000,00

Inspiratiehoeve

Eega

Stageplekken op creatieve workshopboerderij

€ 160,00

Winkelman Advies

De Voorleesexpress - Bibliotheek

Mini-training gespreksvaardigheden

€ 200,00

Inspiratiehoeve

Steunpunt Informele Zorg Twente

Workshop voor max. 10 personen

€ 225,00

Inspiratiehoeve

St. Present Enschede

Workshop geven en ruimte beschikbaar stellen

€ 320,00

Mivab

Unie van Vrijwilligers

Workshop

€ 240,00

Volksuniversiteit Enschede

Jeugdtuin Enschede Noord

Training EHBO bij kinderen voor vrijwilligers

€ 160,00

Mivab

Cultuur in Enschede

Workshop

€ 500,00

Cultuurgeluid.nl

Twents Voorjaarskamp

Workshop van 1 dagdeel

Logo gebruiken / naamsbekendheid vergroten

Snuffelstage voor vrijwilligerswerk

€ 38.755,00

LOCATIE/FACILITEITEN Waarde

Biedende partij

Ontvangende partij

Matchomschrijving

Tegenprestatie

€ 250,00

Stalhouderij Schouwink

Stichting Kledingbank Enschede

Arrangement paardentram 40 personen

€ 3.000,00

Green Vibrations

Resto VanHarte

Horeca keuken in bruikleen

€ 750,00

Rabobank EH

De Zonnebloem

Rabo skybox als activiteitenruimte

€ 250,00

Twepa

Huis van Verhalen

Materialen tbv buurtmaaltijd

€ 600,00

Odd Fellows

Stichting Afrikaanse Unie Overijssel

Vergaderruimte 1x per maand

1 week beschikking over keuken/ onderhoud/koken

€ 750,00

Stalhouderij Schouwink

De Zonnebloem

Arrangement paardentram 80 personen

€ 250,00

Stalhouderij Schouwink

ACZO

Arrangement paardentram 20 personen

€ 500,00

Eveline Korsman

Interakt Contour

Beschikbaar stellen expositieruimte

Kunst aan de muur en officiele opening exposities

€ 500,00

Bibliotheek Enschede

Interakt Contour

Expositie Ruimte beschikbaar stellen

Opening + informatie hersenletsel

Hapje en drankje verzorgen

€ 5.000,00

Domijn

St. Muziekbank Overijssel

30m2 opslagruimte wereldomroep + Muziekfeest voor bejaarden/ uitwerkruimte kinderen

€ 640,00

Zorggroep Manna

St. Palliaterm

Ontmoetingsruimte

Werkplek coordinator / Coachen operationeel manager

€ 350,00

Stalhouderij Schouwink

Huis van Verhalen

Rondrit met paardentram voor ca. 40 pers.

Presentatie/rondleiding bij Huis van Verhalen ca. 10 pers.

€ 15.000,00

Bewonersteam Stroinkslanden

Tactus

Onderzoek naar mogelijkheid tot samenwerking

Schoonmaken sporthal

€ 1.000,00

Military Boekelo

Muziekvereniging Wilhelmina

Standruimte op Herfstfair Military Boekelo 2015

€ 250,00

Stalhouderij Schouwink

St. Unie van Vrijwilligers

Rondrit met paardentram in buurt erve Knollenhoeve

€ 2.000,00

Domijn

First Aid Team Enschede

Instructieruimte voor in de avonden 22x

€ 250,00

Stalhouderij Schouwink

De Wonne Glanerbrug

Rondrit met paardentram in buurt van knollenhoeve

€ 500,00

Odd Fellows

Interakt Contour

Diner voor 25 personen + locatie

€ 500,00

Marc Roelofs

Kledingbank Enschede

Lunch en locatie

€ 500,00

Marc Roelofs

Steunpunt Mantelzorg Enschede

Lunch en locatie

€ 200,00

Marc Roelofs

Unie van Vrijwilligers

Lunch in familiehuis Enschede

Gratis deelname 2 cursisten

€ 10.000,00

Odd Fellows

St. Kledingbank Enschede

10x Huisje t.b.v. gezinsvakantie van een week

€ 250,00

Domijn

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug

Ruimte performance factory voor concerten

Gratis concert

€ 400,00

Stalhouderij Schouwink

Resto VanHarte

Tocht in een koets

Heerlijke maaltijd

€ 400,00

Keurslager Huuskes

De Zonnebloem

Een luxe lunch voor 20 personen

€ 250,00

Stalhouderij Schouwink

Steunpunt Mantelzorg Enschede

Rondrit met paardentram + Twentsche koffie

€ 550,00

Zuiderspeeltuin

Interakt Contour

Zaalverhuur + gratis koffie met lekkers + dichter Bert de Haan

22

ENSCHEDESE UITDAGING


DE MATCHLIJST € 250,00

Netwerk Palliatieve zorg

Domijn

Ruimte t.b.v. deskundigheidsbevordering

€ 250,00

Stalhouderij Schouwink

Humanitas Onder Dak

Rondrit met paardentram + Twentsche koffie

€ 2.400,00

Zorggroep Manna

De Voorleesexpress - Bibliotheek

Gebruik ontmoetingsruimte + vergaderfaciliteit

Voorlezen voor onze bewoners

Biedende partij

Ontvangende partij

Matchomschrijving

Tegenprestatie

In overleg

€ 47.790,00

KLUSSEN Waarde € 4.000,00

Ondernemersloket Enschede

De Twentse Zorgcentra, Bouwhuis

Klussen/tuinwerkzaamheden door +/- 10 personen

€ 2.400,00

Timberland Europe BV

De Wonne Glanerbrug

6x8 uur vrijwilligers

€ 10.000,00

Timberland Europe BV

Novae Popschool Enschede

200 uur vrijwilligerswerk

Leuke bedrijfsworkshop

€ 5.200,00

Timberland Europe BV

Bewonersteam Stroinkslanden

10 uur schilderen sporthal

Gebruik sportschool

€ 500,00

Westendorp PR

Onderwijscentrum 't Roessingh

Inpakwerk

€ 2.000,00

Timberland Europe BV

De Voorleesexpress - Bibliotheek

40 uur vrijwilligerswerk

€ 8.000,00

Rotary Club Enschede

Voedselbank EH

Schilderwerk nieuw pand +/- 1000 m2

€ 3.000,00

Pure Energie

Stichting Present Enschede

Dag inzet groep voor 10 personen

€ 3.750,00

Rotary Club Dubbelstad

Onderwijscentrum 't Roessingh

Kleutergang oppimpen

€ 6.000,00

Timberland Europe BV

Interakt Contour

120 uur hulp bij diverse klussen

€ 1.500,00

Pure Energie

Humanitas Onder Dak

Meehelpen schilderen

Lunch

€ 1.000,00

Pure Energie

Stichting Lonneker Molen

Hulp bij klussen aan de molen

€ 4.000,00

Timberland Europe BV

OBS Het Pathmos

Hulp bij tegelwerk Pathmos Plaza

€ 1.300,00

Pure Energie

De Twentse Zorgcentra, Bouwhuis

Verfwerkzaamheden bij Dok 1+2

€ 6.000,00

Dienstencentrum HR Defensie

St. Zekere Basis

Met een groep helpen bij kluswerkzaamheden

Veel plezier en een BBQ naderhand

€ 800,00

Re5 interieur

St. Kledingbank Enschede

Kerstattenties maken

Hulp van vrijwilligers

€ 800,00

Bestrating van Dusschoten

De Twentse Zorgcentra, Bouwhuis

Aanleggen rolstoelpad bij Zorgboerderij

€ 10.000,00

Timberland Europe BV

Voedselbank EnschedeHaaksbergen

200 uur hulp bij klusjes op de nieuwe locatie

€ 100,00

Mannies Klussenbedrijf

Odd Fellows

Af en toe een voorkomend klusje

€ 10.000,00

Timberland Europe BV

Landgoed Algoed

Allerlei hand- en spandiensten

€ 2.400,00

Timberland Europe BV

St. Kledingbank Enschede

Hulp bij de seizoenswissel in de winkel

€ 4.000,00

Timberland Europe BV

De Twentse Zorgcentra, Bouwhuis

80 uur vrijwilligerswerk bij 't Bouwhuis

€ 500,00

Bestratingsbedrijf van Dusschoten

OBS Het Pathmos

Bestraten schoolplein (100m2)

€ 6.000,00

Timberland Europe BV

Scouting 't Volbert

Hulp bij schoonmaak

Wijkwandeling Pathmos

Lunch verzorgen

Wijkwandeling Pathmos

€ 93.250,00

€ 272.250,00

Totaal

JAAROVERZICHT 2014

23


Groen

boeken > brochures > magazines

Stichting Enschedese Uitdaging • Boulevard 1945 No 3 • 7511 AA Enschede 06 34 99 11 34 • info@enschedeseuitdaging.nl • www.enschedeseuitdaging.nl

Jaarverslag Enschedese Uitdaging 2014  
Jaarverslag Enschedese Uitdaging 2014  
Advertisement