Page 1

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO 1r Trimestre. Curs 2013-2014

Qüestionari sobre LA IL·LUSTRACIÓ I EL LIBERALISME

Marc Alapont, Ana Chacón, Pau Pérez, Laura Téllez i Ainoa Merino 4ESOB


Que entenem per Il·lustració? Entenem per Il·lustració un corrent filosòfic, polític i social que apareix a França a finals del segle XVI i el segle XVIII, l’anomena’t Segle de les Llums. Les seues característiques bàsiques són l’absolutisme de l’Antic Règim, l’intens impuls demogràfic i econòmics i el pensament il·lustrat que va obrir les revolucions burgeses.

A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? Les idees del moviment il·lustrat van afectar a la educació (la van extendre), van reformar el traçat de les ciutats, van millorar el proveïment d’aigua i l’abastiment d’aliments, van renovar la xarxa de camins i ports. També van desamortitzar les terres de l’església.

Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? Els il·lustrats creien que podien resoldre els problemes usant la raó per a analitzar la societat. Els governs havien de regir-se pel que era més raonable i adequat. Les persones tenen uns drets naturals, per exemple la llibertat individual i la propietat.


Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? Els il·lustrats es van oposar a la societat estamental perquè defenien un sistema d’igualtat legal, en el què tots pogueren progressar segons els seus mèrits.

Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? El moviment il·lustrat donava molt de valor a l’experiència sensible perquè si no veien i comprovaven una teoria o hipòtesi que en tenien no la creien, per això va començar a canviar la ment de la gent i van començar a deixar de creure tant en la religió. Entenem per Segle de les Llums? Per segle de les llums entenem que quan van aparèixer els il·lustrats al S.XVIII van donar unes idees que van fer que la gent estimulés mes el pensament i deixés de creure tot el que li deien. El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? El cosmopolitisme il·lustrat, es va expandir per tota Europa durant el segle de les llums referint-se a la circulació de diferents pensadors, idees, opinions, o llibres de l’època. Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Agruparen tots el coneixements per a que tots pogueren aprendre.


Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? Una enciclopèdia es qualsevol text que intenta resumir el coneixement humà. Son coneixements que en un principi costarien molt de trobar. Per allò es un important servici a la cultura moderna. El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser? Va ser important perquè així es donaven a conèixer les opinions de diferents persones i feien que la gent raonara per a treure-li un trellat a les coses. Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? Aquest tipus es va ficar en practica a tota Europa i vol dir que va aparèixer un nou sistema de govern a partir de la idea de alguns monarques absoluts. Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? Aquesta frase significa que els monarques feien el que creien que convenia al poble però sense donar-los la oportunitat de votar o d’expressar la seua opinió.


Entenem per liberalisme? El liberalisme és un grup d’ideologies polítiques socials i religioses que afirma la llibertat de la persona i la supremacia de l’acció individual per sobre de la col·lectiva. Quines son les idees principals del liberalisme polític? Les dues idees principals del liberalisme són:  Els desenvolupament de les llibertats individuals i, a partir d’aquestes, el progrés de la societat.  L’establiment d’un Estat de Dret, on totes les persones siguen davant la llei, sense privilegis ni distincions, en acatament amb un mateix marc mínim de lleis que resguard les llibertats de les persones.


Les idees més importants del liberalisme econòmic son? El liberalisme econòmic és un moviment polític segons el qual no s’ha d’intervenir econòmicament en la macroeconomia ja que, segons els seus seguidors, aquesta s’autoregula. Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ? La frase es refereix a una completa llibertat en economia: lliure mercat, lliure manufactura, baixos i nuls impostos, lliure mercat laboral i mínima intervenció dels governs.


Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

llums

Ombres

Es van recollir tots els coneixements en una enciclopèdia. Es volia que la gent aprengués. Aparició de les idees de la il·lustració i el liberalisme. Experiència sensible, començaren a comprovar les coses en vegada de creure-les cegament. Va aparèixer la idea de la separació de poders (executiu, legislatiu i judicial). S’acaba l’antic regim. Es van oposar a la societat estamental. Es defenia la igualtat, i la progressió en la societat segons els seus mèrits. Es feren grans avanços científics. S’utilitzava la premsa i la opinió pública per a donar a conèixer les idees de tot el món.

Cremada de llibres. Es volia controlar a la gent a base de deixar-los sense coneixements i restringir la llibertat de pensament. Va ser un període molt llarg. No et deixaven tindre una opinió pròpia si no coincidia amb les idees de la Iglesia. Es van crear uns tribunals que controlaven tot el que feia la gent. Torturaven els acusats fins que confessaven. Es va matar a molts il·lustrats. Es va atemptar contra la integritat moral de les persones. L’església controlava la societat. Converteix tots els ciutadans en possibles col·laboradors del tribunal.


Qüestionari sobre il·lustració i liberalisme.  
Qüestionari sobre il·lustració i liberalisme.  

Aquest és el document que hem elaborat Pau, Marc, Ana, Laura i Ainoa sobre la il·lustració i el liberalisme.

Advertisement