Page 1

F EST ESMASSAMAGREL L2011


DI L L UNS2 6DESE T E MBRE F E ST I VI T ATDEL A MAREDEDÉ UDE LROSARI , P AT RONADEMASSAMAGRE L L 08: 00h: Vol t ei gdecampanes. De11: 00a14: 00h: Par ci nf ant i lalPassei gdelReiEnJaume. Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMassamagr el l

12: 00h: Sol emnemi ssaenhonoral anost r apat r onal aMar edeDéu delRosar i .

Par ci nf ant i lalPassei gdelReiEnJaume. De17: 00a19: 00h: Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMassamagr el l .

20: 00h: Sol emnepr ocessódel anost r apat r onal aMar edeDéudel Rosar i .

23. 30h: T eat r ealCent r eCul t ur al “ So yc o mos o y ” :I nt er pr et adapel sal umnesdelT al l erdeT eat r ede Mas s amagr el l ,idi r i gi daperl apr of es s or a“ Soni aOr t i z . ” " Soyl oqueSoy "esunobr adet eat r oquet r at at emasuni v er s al esy cot i di anoscomos onl av i dayl amuer t e,elamor ,els ex o. . .T odosel l os r econoci bl espar al ami r adadeles pect ador .Vei nt i t r ésact or esdan v i daadi f er ent esper s onaj esendi f er ent ess i t uaci ones ,baj ol ami r ada deunat r apeci s t adi r ect or a/ es pect ador aquecómpl i ceconelpúbl i co v adandopas oal asdi f er ent eshi s t or i as .Unacomedi aáci da,s or pr endent eyat r act i v aquenodej ai ndi f er ent eanadi e. ” -Noapt aperapúbl i ci nf ant i l . -Ent r adaLl i ur e.Af or amentl i mi t at .

PI LARMUÑOZ,MªJESUSMARCO,SOLEDADGARCÍ A, ACT ORS:

TONIBORRERO,CONCHIGRANDE,EL VI RAMESI AS,ESTHERPASCUAL,PI LARSERRATE,RAÚLGARCÍ A,ENRI QUEFERRER,SARA LI NARES,ROSANAGI MENEZ,I RI NA BI LALOVI C,MARTI NRECI O, AMPARO LAFARGUE,LAURAPEREZ,JUANCARLOSGARCÍ A,BEATRI ZESTÉVEZ,EVALERME,SAL VADORROI G iPATRI CI A LOZANO.

DI MART S2 7DESE T E MBRE F E ST I VI T ATDEL A I MMACUL ADACONCE PCI Ó Vol t ei gdecampanes. 08: 00h: Sol emnemi ssaenhonoral aI mmacul adaConcepci ó. 12: 00h:

PI L OT AV AL E NCI ANA T r i nquet“ Ti oPena”deMassamagr el l Par t i dad’ Escal aideCor dadel sj ugador sdelCESPI VA. 15: 30h: SERGI OGUI L L ERMO/MARCJ OSEPF RAN Pat r oci na:Aj unt amentdeMas s amagr el l


ACONTI NUACI Ó :T ROF EUAL CAL DI A Par t i dapr of essi onald’ Escal aideCor da. Ál v ar oiSal v acont r aSor oI I IiHé c t orI Pat r oci na:Aj unt amentdeMassamagr el l .

F E ST E RS

RI CARDO TURBIZURI AGA                                CONCEPCI ÓNSEGARRA FERRER TOMASAQUI NO PERI S                                           REMEDI OSMONZONI S GARRI DO JOSELUI SQUI LESGOMEZ                                  AMPARO MONZONI SGARRI DO ENRI QUEREVERTERMARCO                          ANTONI A   SÁNCHEZPEREA ALEJANDRO   FERRER SANZ                           I SABELSÁNCHEZPEREA ROMUALDO ARAGO ALEI XANDRE     M TI MA LDERI BESSERRANO

Enf i nal i t z arl espar t i dess’ hif ar àell l i ur amentdet r of eus.

CAMBRE RA

17: 30h:Espect acl e d’ ani maci ói nf ant i lal apl açadel aConst i t uci ó.

MERCEDESGONZALESLAVARA

Sol emnepr ocessópel snost r escar r er senhonoral aI m20: 00h:

Vol t ei gdecampanes. 8: 00h:

ELI SEO ESTEVEPONCE

Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMas s amagr el l macul adaConcepci ó.

T r asl l atdelsant í ssi m Cr i stdelConsolidel ’ Empardesde 21: 00h: l ’ esgl ési af i nselcamídel aMar ,núm.28,onr est ar àexposatpera poderservi si t atpert ot sel sveï nsdeMassamagr el l .

23: 45h: Concur sdeMONÒLEGS.Fi naldelI ICer t amenNaci onalde Monòl egs“ Vi l adeMassamagr el l ”alCent r eCul t ur al . Or gani t z a:BarelBombo Pat r oci na:Aj unt amentdeMas s amagr el l RésdelsantRosar ialcamíl aMar ,28. 00: 00h:

DI ME CRE S2 8DESE T E MBRE F E ST I VI T ATDE LSANT Í SSI MCRI STDE LCONSOLIDEL ’ E MP AR

Recol l i dadelsant í ssi m Cr i stdelConsolidel ’ Emparpera 11: 30h: t r asl l adar l of i nsl ’ esgl ési a.

12: 00h: Mi ssasol emne. Acont i nuaci ómascl et adaal apl açadel aConst i t uci ó. Espect acl ei nf ant i ldemàgi aal apl açadel aConst i t uci ó. 17: 30h: Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMassamagr el l

Sol emnepr ocessódel ai mat gedelsant í ssi m Cr i stdel 20: 00h: Consolidel ’ Empar ,pel scar r er sdecost um. Enacabar ,esf ar àunadi spar adadef ocsd’ ar t i f i ci .

23: 30h: XIConcur sdePLAYBACKal apl açadel aConst i t uci ó,a

càr r ecdel escomi ssi onsf al l er esdeMassamagr el l ,onpodr em gaudi r del sar t i st esl ocal smésf amosos.Unani ti nobl i dabl eperat ot sel gust osmusi cal s. Vet l adaor gani t z adaipat r oci nadaperl ’ Aj unt amentdeMassamagr el l


DI J OUS2 9DESE T E MBRE F E ST I VI T ATDESANTJ OANE V ANGE L I ST A 8: 00h: Vol t ei gdecampanes. D’ 11: 00a14: 00h: Par ci nf ant i lalPassei gdelReiEnJaume. Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMas s amagr el l

12: 00h: Sol emnemi ssaenhonoralnost r epat r ó,SantJoanEvange-

l i st a,pr esi di dapel sr ever endspar escaput xi nsdel aMagdal enaicant adapelCorPar r oqui aldel aMar edeDéudelRosar i Acont i nuaci óvi si t aalsantsepul cr edelpar eLl uí sAmi góimascl et adaal apl açadel aConst i t uci ó.

Ca pal e s24: 00h.Concer tdeJosepApar i ci“ APA”queenspr esen-

t ar àelseu di sc“ Cant siCant s” ,  pr emiOvi diMont l l oralmi l l ordi sc Fol kdel ' any2010.   “ Unadel esmi l l or sv eust r adi ci onal s ,ambl l ar gat r aj ect òr i aalmóndel cantd’ es t i l ,quear aenspr es ent aels eunoupr oj ect e,ambunacompany amenti ns t r ument alqueapor t as onor i t at sj az z í s t i ques ,f l amenquesicl às s i ques ,abor dantl l et r espr òpi es ,t r adi ci onal side poet esv al enci ans . ” Or gani t z a:MASSADANSA Pat r oci nen:Fes t er sdeSantJoaniPOLLOSPLANES Col · l abor a:Aj unt amentdeMas s amagr el l

De17: 00a19: 00h: Par ci nf ant i lalPassei gdelReiEnJaume. Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMas s amagr el l

20: 00h: Sol emnepr ocessóenhonoralnost r epat r óSantJoanEvangel i st a

SARAUALAPLAÇA 23: 00h:

Concent r aci ódebal l ador sal apl açadel aConst i t uci ó.T otsegui t , t r adi ci onalBal ldePl açaalsodelt abal etidel adol çai na.

F E ST E RSDESANTJ OAN

JOSEAZNAR LLUI SPLANES JOSÉPASTOR ENCARNACI ÓNSANCHO ENCARNACI ÓNMESTRE CARMENPERI S


DI VE NDRE S3 0DESE T E MBRE 20: 00h: NI TDETORRADADECARRER

ACT I VI T AT SE SPORT I VE SE NF E ST E SMAJ ORS DI SSABT E10DESE T E MBRE 10. 00h: TI RDEGUATLA L L OC: CampdeTi rdeRi bar oj aal es10. 00h I NSCRI PCI ONS: Alcampdet i r .

ORGANI TZA:Cl ubdeCaçador s“ ElFl amenc” PATROCI NA:Aj unt amentdeMas s amagr el l .

L L OC: Av .Maj oriAv .Raval

DI L L UNS19IDI MART S20DESE T E MBRE

I NSCRI PCI ONS: Dedi l l uns5adi vendr es16deset embr e.De9. 30a

PARXÍ S

1€perper sona. PRE U:

Del5al16 deset embr ealCent r eCul t ur al . I NSCRI PCI ONS: ardel sJubi l at s. ORGANI T Z A:Ll Aj unt amentdeMassamagr el l . P AT ROCI NA:

RE COL L I DADE L SRE F RE SCOS: Di j ous22,di vendr es23idi ssabt e 24

DI ME CRE S21IDI J OUS22DESE T E MBRE

13. 00hor esal ’ Aj unt ament( except edi ssabt eidi umenge) .

deset embr ede9. 00a14. 00hor esal aPi sci naMuni ci pal .

L ’ E MBOT I Tesr ecol l i r àel sdi es28i30deset embr eenhor ar icomer ci alal sest abl i ment sconcer t at s.

acul arconcer tde“ Ser gi oDal ma” .Pr esent aci ódel 24. 00h:Espect Ci r cui tdel aT ar dor Or gani t z aipat r oci na:Aj unt amentdeMassamagr el liDi put aci óde Val ènci a.

01: 30h: Gr ancaval cadadet ot esl espenyesiagr upaci onsdelpobl e perl ’ avi ngudadeNàquer a,Gl òr i esVal enci anes,Caset es,Bi sbe Ami góipl açadel aConst i t uci ó.

DÒMI NO

I NSCRI PCI ONS: Del5al16deset embr ealCent r eCul t ur al . ORGANI T Z A:Ll ardel sJubi l at s. P AT ROCI NA: Aj unt amentdeMassamagr el l . DI SSABT E1D’ OCT UBRE 18. 00h: TORNEI G DEBÀSQUET L L OC: Pol i espor t i uMuni ci pal .

ORGANI TZA:Cl ubdeBàsquetMassamagr el l PATROCI NA:Aj unt amentdeMassamagr el l

programa festes masamagrell  
programa festes masamagrell  

programa festes massamagrell 27 al 30

Advertisement