Page 1

manual d’instruccions gamma E

Filtració de gasos · Flux laminar · Bioseguretat


Contingut 1. Seguretat 1.1 Conceptes bàsics

3-4

1.2 Conceptes avançats

4-6

2. Descripció 2.1 Estructura i components de la vitrina

6-7

2.2 Especificacions tècniques

7-9

2.3 Patró del flux d’aire

10

2.4 Sistema de filtració

11-15

3. Instruccions de muntatge

16-19

4. Funcionament 4.1 Panell de control

20

4.2 Jerarquia del menú

20

4.3 Opcions del menú

21

4.3.1 Menú usuari

22-23

4.3.2 Menú avançat

23-24

5. Ajuda

25

6. Manteniment

26-27

7.Declaració de conformitat CE

27

8. Política integrada de gestió

28

9. Normatives

29

10. Garantia

30-31


1. Seguretat 1.1. Conceptes bàsics Abans d’instal·lar i utilitzar la vitrina -- Llegeixi prèviament aquest manual d’instruccions -- Aquestes instruccions formen part inseparable de la vitrina i han d’estar sempre disponibles per a tots els usuaris de la mateixa.

Desembalatge -- El contingut de la caixa s’ha de manipular entre dues persones. Per a evitar ratllades en laterals i portes de metacrilat, recomanem protegir-los fins al seu acoblament.

-- S’ha de procurar un aire de qualitat com alimentació de la vitrina per a preservar l’eficàcia del conjunt prefiltre-filtre i allargar així la seva vida útil. Deu per tant instal·lar-se en un ambient el més net possible. -- A causa de la pròpia naturalesa dels experiments realitzats, la possibilitat que ocorri foc o explosió en una vitrina de filtració ha de ser sempre considerada, pel que la vitrina no ha d’emplaçar-se prop de zones d’evacuació de personal.

Col·locació d’instrumental i aparells voluminosos -- Una flama excessivament gran d’un encenedor bunsen pot arribar a danyar els filtres. De ser imprescindible el seu ús s’aconsella graduar la flama al mínim necessari. -- Eviti’s omplir en excés la vitrina d’aparells i material.

Ubicació -- L’emplaçament de la vitrina ha d’evitar zones de corrents creuades i turbulències com són finestres, portes, impulsions d’aire climatitzat i trànsit de persones. -- Ha d’assegurar-se un perfecte assentament de la vitrina en la taula de laboratori. -- S’ha de garantir una correcta recirculació de l’aire, és a dir, una correcta dispersió de l’aire expulsat per la part superior de la vitrina.

-- No s’ha d’utilitzar la zona de treball de la vitrina com magatzem d’equip de laboratori. De ser necessari en alguna ocasió guardar en l’interior algun recipient contenint productes químics volàtils, faci’s amb el ventilador en marxa. -- Mantingui’s com a mínim 15 cm de distància entre l’aparell que es manipula i la porta frontal. -- Mantingui’s un espai d’aire sota els aparells voluminosos, si és necessari sustentant-los sobre algun suport. Mai han de suportar-se sobre la paret del darrere.

manual d’instruccions | gamma E | 3


-- Amb aquestes mesures es minimitzen els espais morts i les turbulències en el flux d’aire que els grans aparells provoquen.

1.2. Conceptes avançats

Neteja

Mode de funcionament

-- No utilitzar dissolvents orgànics per a la neteja ni productes de neteja agressius.

-- La manera de treballar queda limitada a l’ús de les obertures amb la porta acrílica frontal tancada.

-- La brutícia lleu s’ha de retirar amb un drap suau i humit.

--

-- La brutícia més resistent s’ha d’eliminar amb productes de neteja domèstics d’ús comercial sense components abrasius o molt alcalins. -- La neteja de la vitrina haurà d’efectuar-se una vegada finalitzat el treball i en el cas que s’hagi produït un vessament líquid en el plànol de treball.

NO s’ha de treballar amb la porta frontal oberta ja que desminueix notoriament la velocitat d’aspiració (velocitat en façana) existint el risc de fugida de gasos contaminants en direcció a l’operari. -- L’obertura vertical de la porta frontal únicament ha d’usar-se per a la introducció/extracció d’instrumental. Mai haurà d’efectuar-se amb el ventilador parat si en l’interior de la vitrina existeixen agents químics tòxics. NO s’ha de treballar amb compostos dels quals es desconeix si són retinguts pel tipus de filtre instal·lat, ni amb aplicacions on es desconeix el/els producte/s de reacció

--

S’ha de comprovar periòdicament el nivell de saturació del filtre de carbó actiu. La vitrina li avisarà cada 60 hores de la necessitat de realitzar aquesta comprovació. Un filtre saturat emet substàncies tòxiques i nocives per a la salut.

4 | manual d’instruccions | gamma E


-- El canvi de filtre dependrà del temps d’utilització, del tipus de manipulació i de les condicions ambientals de laboratori.

Limitacions d’us NO s’ha de treballar amb compostos químics altament tòxics (compostos amb valors límit ambientals -VLA- inferiors a 1), així com amb agents biològics.

--

-- Generalment per a un ús exigent es recomana el canvi cada sis mesos, un any per a un ús moderat i dos anys per a poc ús. -- Un filtre de carbó actiu té una caducitat de dos anys des de la seva data de fabricació. A partir d’aquest temps comença a disminuir la seva capacitat i eficiència d’adsorció. -- Les cabines de filtració han de ser usades únicament per personal degudament informat sobre el seu funcionament i limitacions.

NO s’han de realitzar evaporacions forçades (escalfant) d’elevades quantitats de producte, ja que es produiria una ràpida saturació del filtre.

--

-- Evitar processos de digestió àcida o atac al descobert, ja que danyen la vitrina i el filtre. De no ser possible, cobrir l’aplicació o eliminar/neutralitzar els vapors i fums. (P. ex.: utilitzant un digestor tancat amb burbujeador de gasos).

-- Tancar o segellar els contenidors de productes químics si no s’estan utilitzant a fi de prevenir l’evaporació o un vessament accidental.

--

-- La temperatura dels gasos i/o vapors en el moment del contacte amb el filtre ha de mantenir-se per sota de 40ºC .

--

NO han de portar-se a terme múltiples aplicacions, ja que poden produir-se reaccions tòxiques, exotèrmiques o explosives en l’interior del filtre. NO està permès treballar amb solucions concentrades d’àcid perclóric (HClO4). Aquest tipus de producte necessita de vitrines especialment dissenyades per a aquest fi, degut al fet que és extremadament corrosiu i si entra en contacte amb alguna traça de material orgànic pot explotar.

manual d’instruccions | gamma E | 5


2. Descripció Aparells elèctrics -- S’han de prendre precaucions especials quan es treballi en l’interior de la vitrina amb fonts d’ignició, com per exemple connexions elèctriques. En la mesura del possible es mantindran fora de la vitrina.

2.1 Estructura i components de la vitrina

Situacions d’emergència -- Un gran vessament en l’interior de la vitrina haurà de ser tractat com si ocorregués en una taula de laboratori. S’haurà d’equipar protecció respiratòria i ventilar l’habitació mentre ràpidament es neteja el vessament. L’eficiència d’adsorció del filtre haurà de ser comprovada abans de reprendre el treball. -- Els elements d’actuació i protecció com dutxes de seguretat, fonts rentaulls, flassades ignifugues, extintors, neutralitzadors i equips per a ventilació d’emergència, haurien d’estar convenient senyalitzats. És de vital importància que el personal de laboratori conegui la seva ubicació i les seves condicions d’utilització. Orifici per a extreure mostres d’aire per a anàlisi mitjançant tubs colorimétrics Capçal. En el seu interior estan instal·lats els filtres Obertures de treball Panell de control amb pantalla retroiluminada Sonda anemomètrica Línia de frontisses Pasacables Planòl de treball de cristall securitzat i safata de retenció de líquids

6 | manual d’instruccions | gamma E


Filtres de carbó actiu amb memoria -- Els filtres de carbó actiu incorporen un microxip amb connexió miniUSB capaç d’emmagatzemar informació. La funció d’aquest microxip és la d’identificar el tipus de filtre, indicar la data de caducitat així com el nombre de sèrie.

-- Propietats físiques: Tª d’estovament: VICAT: >105ºC – ISO 106 Meth B Densitat: 1,19 g/cm3 – ISO 1183 Meth B Tº inflamació: difícilmente inflamable. DIN 4102. Tª ignición: aprox.425ºC – DIN 51794 Degradació tèrmica: >350ºC -- Productes de descomposició perillosos: en cas d’incendi poden emetre’s productes com el “negre de carbó”, CO2, Co, metacrilat de metil i traces de producte de descomposició

Parts metàl·liques. Marc de base, paret del darrere i capçal El tractament superficial al que es sotmeten totes les parts metàl·liques (acer no aliat DC01) de la vitrina consta de les següents etapes:

2.2 Especificacions tècniques Parts acríliques. Parets frontal i lateral -- Composició: 90-95% PMMA (polimetrilmetacrilat de metil) + additius (estabilitzadors, plastificants, colorants i pigments, desmoldejant). -- Característiques: transparència òptica (transmissió lluminosa del 93%), alta resistència a impactes i pes lleuger comparat amb el cristall. Resistent a raigs UV, bona estabilitat tèrmica i baixa absorció d’aigua

1. Fase de desgreixat a 50-60ºC durant 2-3 min (según norma ASTM – 117). 2. Fase de fosfatat a 50-60ºC durant 2-3 min. 3. Fase d’esbandida camb aigua de xarxa a Tª ambient durant ½ min. 4. Fase d’esbandida amb aigua desionizada a Tª ambient durant ½ min. 5. Fase de passivat cròmic a Tª ambient durant 1 min. 6. Fase d’imprimació amb resina epoxi. 7. Fase de pintat mitjançant resina de poliéster en pols durant 20 min a 200ºC Les dues últimes fases són les quals confereixen al metall el recobriment antiàcid.

manual d’instruccions | gamma E | 7


Plànol de treball

Filtres de carbó actiu (normes BS-7989:2001, AFNOR NF X 211 y EN-141 )

El plànol de treball està compost per un vidre temperat Duglass. El procés de temperat tèrmic consisteix en l’escalfament del vidre fins a una temperatura pròxima a la d’estovament per a, a continuació, provocar un refredament brusc, fent incidir sobre la seva superfície aire a una pressió controlada.

Tots els filtres de carbó actiu que elabora CRUMA utilitzen carbó actiu granular produït per una de les companyies més importants del món en el sector, els diferents tipus del qual de carbó presenten les següents característiques

-- Propietats de fractura: en cas de trencament, el vidre temperat es fragmenta en nombroses peces petites, evitant així el perill de ferides per tall.

Filtres HEPA (norma EN-1822)

-- Propietats mecàniques: per a càrregues quasi-estàtiques de curta durada el valor de la tensió de trencament d’un vidre temperat Duglass és de 120 N/m2 mentre que la d’un vidre normal és de 40 N/m2. Per qüestions de seguretat, es prendrà com tensió màxima de treball 50 N/m2. -- Resistència al xoc tèrmic: aquest vidre temperat pot suportar canvis bruscs de temperatura de fins a 150ºC. -- Propietats físiques generals: Densitat: 2500 Kg/m3 Duresa: 6 (escala de Mohs)

8 | manual d’instruccions | gamma E

Tipus

D. aparent (g/cm3)

Humitat màx. (%)

Impregnació

Adsorció CCl4 (% min)

A

0,45-0,55

2

-

70-80

BE

0,46-0,55

3

sals neutralizantes (a)

60-75

K

0,56-0,64

3

complexes s. 50-70 metàl·liques (b)

F

0,50-0,60

3

coure

50

ABEK

0,64

3

(a) + (b)

58,9


Fabricats en perfil d’alumini extrusionat i anoditzat. L’element filtrante està compost per un panell de microfibra de vidre plegat mitjançant la tècnica “minipleat » (de fil). Presenta les següents propietats:

Mitjà filtrant compost de Poliéster Biocomponent (FR) Termolligat. Característiques principals: -- Rendiment ASHRAE 52/76 gravimètric: 92%

-- Cabal nominal: 375 m3/h -- Rendiment ASHRAE 52/76 atmosfèric: < 20% -- Pèrdua de càrrega inicial: 125 Pa -- Velocitat nominal: 1 m/s -- Humitat relativa màx. tolerable: 90 % -- Pèrdua de càrrega inicial: 25 Pa -- Temperatura funcional límit: 80 ºC -- Pèrdua de càrrega final recomanada: 200 Pa -- Eficiència: 99,995 % segons mètode DOP per a partícules de 0,3 mm (classe H-14 segons norma EN-1822)

-- Resistència al foc (DIN 53438): F1 (autoextinguible)

-- Mitjà filtrante: fibra de vidre

-- Tª màxima de treball: 100ºC

Prefiltre (norma EN-779)

manual d’instruccions | gamma E | 9


2.3 Patró del flux d’aire

Una vegada en marxa el ventilador, es crea un flux d’aire entrant provinent del recinte on es troba situada la vitrina, amb una velocitat mitja de 0,5 ± 0,1 m/s . El flux d’aire escombra tot l’interior de la vitrina. La pressió negativa en l’interior es manté constant assegurant que cap vapor químic o partícula escapa de la zona de treball cap a l’exterior.

10 | manual d’instruccions | gamma E

Tot l’aire és forçat a passar a través d’un sistema filtrante compost de, un primer prefiltro tipus G4 seguit d’un filtre simple de carbó actiu o bé un combinat, format per un filtre tipus HEPA unit a un de carbó actiu. L’aire lliure de contaminants químics és recirculat de nou al laboratori.


2.4 Sistema de filtració El sistema de filtració de les vitrines de recirculación consta de: -- Prefiltre de biofibras sintètiques classe G4 per a retenir la pols atmosfèrica i protegir el filtre principal de carbó actiu. -- Filtre de partícules HEPA (H-14) opcional per a aquelles aplicacions que generin fums i/o aerosols o bé partícules en suspensió.

L’acrònim HEPA procedeix de l’anglès “High Efficiency Particulate Air” i són coneguts com “filtres absoluts” per la seva elevadísima eficàcia de filtració. Estan fabricats de paper de microfibres de vidre en forma plegada. La tècnica amb la qual es disposen aquests plecs és la que confereix l’eficàcia de separació d’aquests filtres. Els filtres HEPA empleats per CRUMA són de classe H-14 segons norma ENISO- 1822, presentant una eficàcia mínima, per a partícules de 0,3 µm, del 99,995%. La categoria H-14 és la de major eficàcia dintre del grup HEPA. El següent filtre en eficàcia és l’U-15, que ja pertany a la categoria de filtres ULPA (ultraeficiència), utilitzats en aplicacions molt especials. Els models CRUMA que els equipen reben la denominació GS.

-- Filtre de carbó actiu específic amb o sense impregnació. .

Anemómetre Les vitrines CRUMA incorporen un anemómetre electrònic que mesura constantment la velocitat del flux d’aire. La velocitat òptima de treball que haurà d’aparèixer en tot moment en la pantalla és de 0,5 m/s +- 0,1m/s .

Filtració HEPA Quan en l’interior de la vitrina, a causa de les característiques del procés o conjunt de processos que l’operari executa, van a manipular-se o generar-se partícules sòlides o líquides (aerosols) de petita grandària, és necessària la instal·lació d’un filtre HEPA que s’encarregui d’evitar que aquestes partícules arribin al filtre de carbó actiu i el desactivin per deposició en els porus d’aquest. D’altra banda el filtre HEPA no és capaç de retenir molècules en estat gasós.

Filtració per carbó actiu L’ús de carbó actiu en vitrines sense conducte d’evacuació depèn de la naturalesa dels compostos químics i de la quantitat que serà evaporada. En general, es pot afirmar que molècules amb pes molecular superior a 30 i punts d’ebullició superiors a 60ºC són candidats al fenomen d’adsorció en filtres de carbó actiu, encara que hi ha excepcions i combinacions que han de ser particularment avaluades

Saturació del filtre de carbó actiu És de vital importància realitzar una comprovació periòdica de l’evolució del nivell de saturació del filtre de carbó actiu, a fi de detectar el punt de ruptura o moment que el filtre comença progressivament a emetre agents tòxics. Aquesta comprovació periòdica ha de permetre detectar aquest manual d’instruccions | gamma E | 11


període inicial d’emissió i evitar que s’arribin a els valors límit d’exposició (VLA) dels tòxics implicats. Les vitrines CRUMA van equipades amb una alarma de verificació de filtre que cada 60 hores de treball adverteix a l’usuari de la conveniència de comprovar l’estat de saturació del filtre.

Presa de mostres d’aire El capçal incorpora un orifici de presa de mostres d’aire procedent del plenum de la vitrina (zona posterior al filtre) indicat com “test filtre”, per a la seva anàlisi mitjançant algun dels mètodes de detecció que es citen a continuació.

Anàlisi de l’aire filtrat Les vitrines CRUMA van equipades amb una alarma de verificació del filtre que cada 60 hores (segons normativa AFNOR NF X 211) adverteix a l’usuari de la conveniència de comprovar l’estat de saturació del filtre. Aquesta comprovació pot efectuar-se segons s’indica a continuació -- Tubs de detecció per reacció colorimétrica La base de funcionament dels tubs de detecció són les reaccions químiques de la substància a analitzar amb els productes químics de les capes de farciment del tub. Aquestes reaccions van unides a un canvi de color, pel que aquests tubs també són coneguts com sensors químics colorimétrics.

El KIT DE TEST DE FILTRES està compost per deu tubs específics i una

12 | manual d’instruccions | gamma E

bomba manual de manxa per a succionar. Aquesta bomba posseïx la característica de succió necessària, això és que el volum de transport i el recorregut temporal del corrent en la bomba està d’acord amb el tub dintre d’unes toleràncies mínimes, adequant-se així a la cinètica del sistema de reacció en el tub. L’intercanvi de bombes de mesura i tubs de distints fabricadors, pot ocasionar errors de mesura no desitjats. -- Mode de funcionament dels tubs colorimétricos Si es manipulen diferents compostos químics, s’ha de seleccionar el tub reactiu específic per a la detecció del compost de pes molecular i punt d’ebullició més baixos (el més volàtil) d’entre aquells que s’utilitza, ja que a freqüències similars de treball el compost més volàtil és el primer que es torna a emetre. Els tubs reactius han d’utilitzar-se d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant que s’adjunten amb el kit. S’ha d’inserir, després de trencar les puntes, un dels extrems del tub en la bomba i l’altre en l’orifici situat en la part frontal del capçal i indicat com “test filtre/filter test”. A continuació s’ha de realitzar el nombre de emboladas que indiquin les instruccions. Generalment els tubs comencen la seva escala de mesura prop dels VLA permesos, pel que si s’observés - Detectors portàtils de gasos


Aquests equips són usats quan per a un cert compost químic no és aplicable un tub colorimétric, perquè el seu valor VLA és inferior al rang de mesura del tub. Existeixen en el mercat gran varietat d’equips de mesurament de gasos tals com detectors de COVs portàtils de de fotoionització (comunament coneguts com PID -Photoionic Detector- amb un rang de mesura de menys de 1ppm) i detectors composts d’òxids semiconductors per a gasos com NH3, PH3, HCN, HCl,... Per a realitzar el mesurament amb aquests equips també és utilitzable l’orifici de presa de mostres situat en el capçal. Si per algun motiu no es pogués utilitzar, el mesurament es realitzarà en el corrent d’aire de sortida en la xemeneia de la vitrina.

Emmagatzematge del filtre de carbó actiu de recanvi

Prefiltre El prefiltre no és regenerable. No es pot prefixar la periodicitat de substitució dels prefiltres degut al fet que la seva colmatació està en relació directa amb la contaminació ambiental circumdant. S’aconsella canviar-lo cada sis mesos i juntament amb cada canvi del filtre.

Canvi de filtre i prefiltre - Llegeixi atentament aquest instructiu abans de començar. - Ajudi’s d’una altra persona per a realitzar les tasques que a continuació es descriuen. - Al reemplaçar el filtre convé conèixer els productes amb els quals s’ha treballat en l’interior de la vitrina, a fi d’identificar el possible risc. És imprescindible l’ús de guants i aconsellable l’ús de mascarilla.

Emmagatzemar en l’interior d’un espai sec, fred i ventilat. No fumar. Protegir de danys físics. No emmagatzemar en proximitat de fonts d’ignició, de substàncies altament oxidants i del vapor de dissolvents. No emmagatzemar en llocs on gela.

manual d’instruccions | gamma E | 13


Instruccions de canvi de filtre i prefiltre

Goma

1. Aixequi el capçal de la vitrina.

Nansa

5. Sostingui el capçal i retiri els suports blaus dels cargols. Tanqui lentament el capçal perquè el nou filtre quedi ben col·locat. 2. Fixi la posició del capçal situant les esquerdes dels suports blaus en els cargols dels laterals. Asseguri’s que ha quedat bé ancorat.

3. Canvi de filtre i prefiltre. Retiri el filtre agafant-lo per la maneta i reemplaci el prefiltre situat sota filtre, just damunt de la reixeta d’aspiració. Dipositi el prefiltre i el filtre usats en la borsa que CRUMA li va suministrar juntament amb el filtre. Tanqui la borsa amb la cinta adhesiva i contacti amb el seu gestor de residus per a procedir a la seva eliminació. 4. Col·loqui el nou filtre sobre l’interior del capçal, orientant-lo de manera que

6. Amb el capçal tancat i la porta de la vitrina baixada, engegui l’equip i encengui el motor. Comprovi que la velocitat d’aspiració sigui la correcta. En la part superior de la pantalla haurà de marcar una velocitat del flux d’aire compresa entre 0,4 i 0,6 m/s (en models anteriors l’aspa pendular del anemómetro mecànic haurà d’estar situada dintre de la zona blanca de l’escala). De no ser així apagui la vitrina, obri de nou el capçal, comprovi que el filtre està degudament col·locat i encaixat. Repeteixi l’operació de verificació. Si el problema persisteix posi’s en contacte amb el servei d’assistència tècnica de CRUMA cridant al telèfon 902 370 700.

la junta negra d’estanqueïtat (ja sigui d’un filtre únic o doble) quedi stiuada cap amunt i l’etiqueta identificativa i la maneta siguin visibles. Llisqui’l fins que faci topall amb la part posterior. Si el filtre incorpora un microxip, haurà de connectar-lo al cable miniUSB situat en la part frontal dreta interior del capçal.

* Recordem que és obligació moral del client gestionar correctament com residu el material d’embalatge associat a aquest producte. El medi ambient és cosa de tots.

14 | manual d’instruccions | gamma E


Gestió de residus El carbó actiu és una substància que no presenta perillositat. No obstant això, una vegada ha adsorbit els agents químics contaminants haurà de ser tractat com un residu especial, pel que per a la seva eliminació s’haurà de contactar amb l’autoritat competent, o bé amb els gestors autoritzats per a l’eliminació de residus. Els tubs de mesurament usats i/o caducats no s’han de rebutjar en les escombraries normals. Han de ser rebutjats correctament, ja que en el sistema reactiu del tub existeixen productes químics, encara que en quantitats extremadament petites. Recordem que és obligació moral del client gestionar correctament com residu el material d’embalatge associat a aquest producte. El medi ambient és cosa de tots.

manual d’instruccions | gamma E | 15


3. Instruccions de muntatge

01

16 | manual dâ&#x20AC;&#x2122;instruccions | gamma E

02

03


04

05

06

manual dâ&#x20AC;&#x2122;instruccions | gamma E | 17


07

18 | manual dâ&#x20AC;&#x2122;instruccions | gamma E

08

09


10

11

manual dâ&#x20AC;&#x2122;instruccions | gamma E | 19


4. Funcionament 4.1 Panell de control

4.2 Jerarquia del menú Menú Mode usuari

Pantalla LCD

Botó + Escapi

Encès/Apagat ventilador

Menú

Mode manteniment

Unitat de mesura de la velocitat

Data i hora

Comptador d’hores d’us de la vitrina

Alarma de 60 hores

Temps de purga

Alarma de porta oberta

Comptador parcial

Alarma de temperatura elevada

Comptador total

Llum UV

Data de caducitat del filtre

Commutar UV/Llum fluorescent

Hores d’ús del filtre

Autoparada de llum UV

Alarma de 60 h

% de potència del motor

Horari hivern / estiu

Anemòmetre

Opcions avançades

Alarma de velocitat insuficient

Informació del distribuïdor

Alarma de caducitat del filtre

Botó Llum fluorescent

20 | manual d’instruccions | gamma E

Cronòmetre de compte enrere


4.3 Opcions del menú Abans d’iniciar… Quan la vitrina està apagada apareix en pantalla la data de pròxima revisió i l’hora i data actuals.

- Text circulant indicant: - missatge “EN FUNCIONAMENT…” - model de vitrina - tipus de filtre (només si el filtre es troba instal·lat) - nombre d’hores restants per a efectuar un test del nivell de saturació del filtre de carbó actiu (cada 60h segons normativa AFNOR NFX 211).

Engegada de la vitrina

En el cas d’haver superat el nombre d’hores de la revisió mèdica del nivell de saturació del filtre i/o la data de revisió de la vitrina i/o la data de caducitat del filtre, apareixerà la icona d’alertes parpellejant juntament amb un avís acústic. Premi ESC per a silenciar l’alerta.

-- Connecti la vitrina a una presa de corrent a 220 V. -- Premi el botó d’encès per a encendre simultàniament el ventilador, la llum fluorescent i accedir per defecte al mode usuari. -- En pantalla apareix el missatge de “ADEQUANT CABAL. ESPERI UNS INSTANTS”. Això comprèn un temps de pocs segons fins que s’assegura una velocitat òptima d’aspiració d’entre 0,4 i 0,6 m/s . En tot moment haurà de tenir la porta de la vitrina baixada. En cas contrari el cabal d’aire no s’estabilitzarà i el missatge no desapareixerà. -- Una vegada estabilitzat el cabal d’aire, apareix la pantalla de funcionament mostrant:

Estant la vitrina apagada o en funcionament… •

per a apagar/encendre la llum fluorescent

• Premi MENU per a desplaçar-se per les diferents opcions del menú usuari. apareix parpellejant, premi ESC per a accedir • Si la icona d’alertes al registre d’alertes. Apareixerà en pantalla un missatge o missatges circulant. Premi novament ESC per a silenciar el avisador acústic.

- la velocitat d’aspiració - les icones de motor en marxa i llum fluorescent encesa - hora i data manual d’instruccions | gamma E | 21


4.3.1. Menú usuari Es pot accedir al menú usuari estant la vitrina apagada o en funcionament prement el botó MENU.

Temps de purgat Una vegada apagada la vitrina romandrà en funcionament un temps definit (60s màxim) realitzant un cicle de purga per a evitar que s’acumulin gasos nocius i contaminants en l’interior. -- Premi + per a augmentar el temps de purga en intervals de 5 segons.

Utilitzi també el botó MENU per a desplaçar-se per les diferents opcions del menú.

-- Premi - per a disminuir el temps de purga en intervals de 5 segons.

Cronómetro compte enrere

Comptador d’hores parcial

-- Premi + i - per a augmentar i disminuir el temps.

-- Premi + per a posar a zero

L’augment es produïx en diferents gradients: - De 1’ a 60’ en intervals de 1’ - De 60’ a 240’(màxim) en intervals de 5’’

Comptador d’hores total

-- Premi simultàniament + i - per a iniciar el compte enrere i per a detenir/ continuar el cronómetre si ho desitja.

Unitat de mesura de la velocitat -- Premi + per a mesura en m/s -- Premi - per a mesurar en ft/m

22 | manual d’instruccions | gamma E

Mostra el nombre d’hores de treball acumulades de la vitrina. No és modificable.

Data de caducitat del filtre Mostra la data a partir de la qual el filtre hauria de ser substituït. No és modificable.


Hores d’ús del filtre

Informació del distribuidor

Mostra les hores de treball restants del filtre instal·lat. No és modificable.

Mostra dades d’interès del distribuïdor encarregat de subministrar l’equip.

Pròxima revisió del filtre Mostra el nombre d’hores restants abans d’iniciar una nova prova del nivell de saturació del filtre instal·lat (cada 60 hores segons la normativa AFNOR NX 211), mitjançant l’ús de tubs colorimétrics

4.3.2. Menú avançat Aquest mode únicament haurà de ser usat per personal qualificat.

Premi + per a tornar a establir l’interval de revisió de 60h.

Horari estiu/hivern -- Premi + o - per a pujar o baixar el comptador de les hores del rellotge i ajustar-lo a l’horari en ús.

Opcions avançades Veure capítol 4 “opcions avançades”.

-- Per a entrar en el menú avançat introdueixi el codi que per defecte té assignat l’equip 1 2 3 4 (o bé posi’s en contacte amb CRUMA perquè l’hi facilitin), prement les tecles + i - , i seleccionant MENU per a passar al següent dígit. -- Premi MENU per a confirmar.

Data i hora -- Premi les tecles + i - per a ajustar hora, minut, dia, mes i any. Premi MENU per a passar d’un a altre. -- Premi ESC per a sortir una vegada seleccionada l’hora desitjada.

manual d’instruccions | gamma E | 23


Alarma de 60 hores ON/OFF

Percentatge de potència del motor

-- Premi + per a activar l’alarma i - per a desactivar-la.

-- Premi + per a augmentar el % de potència del motor i - per a disminuirlo (mínim: 20 % - màxim: 100%)

Alarma de porta oberta ON/OFF

Anemòmetre ON/OFF

-- Premi + per a activar l’alarma i - per a desactivar-la. -- Premi + per a activar el anemòmetre i - per a desactivar-lo.

LLum UV ON/OFF

Alarma de velocitat d’aspiració insuficient ON/OFF

-- Premi + per a activar la llum ultraviolada i - per a desactivar-la (només per a cabines de flux laminar).

-- Premi + per a activar l’alarma i - per a desactivar-la.

Commutar UV/Llum ON/OFF

Ajustament de velocitat

-- Premi + per a activar la commutació UV/LUZ i - per a desactivar-la (només per a cabines de flux laminar).

-- Permet calibrar el anemómetre de la vitrina.

Autoparada d’UV

Alarma de caducitat del filtre ON/OFF -- Premi + per a activar l’alarma i - per a desactivar-la.

-- Premi + per a augmentar el temps d’exposició i - per a disminuir-lo (mínim: 1min-màxim: 15 min).

24 | manual d’instruccions | gamma E


5. Ajuda Problema

Causes Possibles

Correccions

L’equip no s’encén.

No hi ha alimentació de corrent.

Comprovar el fusible d’alimentació de corrent.

Cable mal connectat.

Comprovar la correcta connexió del cable.

Ha saltat el fusible de la vitrina.

Substituir el fusible.

Fallada de la placa electrònica.

Reparar o substituir la placa electrònica.

El tub fluorescent està danyat o malament col·locat.

Recolocar o substituir el tub fluorescent.

El iniciador electrònic de la placa electrònica està danyat.

Substituir el iniciador electrònic. Trucar al servei tècnic.*

El polsador del teclat de membrana està danyat.

Substituir el teclat de membrana. Trucar al servei tècnic.*

En pantalla apareix el missatge “NO PROGRAM”.

Fallada en el programari de la placa electrònica.

És necessari reprogramar el microprocessador. Trucar al servei tècnic.*

Es dispara un avisador acústic.

Alerta de porta oberta.

Una vegada introduït el material necessari treballar amb la porta baixada.

Alerta de velocitat d’aspiració per sota de 0,4 m/s

Interrompre el treball. Comprovar l’estat del prefiltre i canviar si s’observés excessivament brut.

La il·luminació no funciona

Interrompre el treball. Possible fallada del motor. Serà convenient revisar o substituir el motor. Trucar al servei tècnic.* Interrompre el treball. Recalibració del anemómetro electrònic. Trucar al servei tècnic.* Alerta de 60 hores de treball.

Recordatori de fer un mesurament del nivell de saturació del filtre.

Alerta de pròxima revisió

Trucar al servei tècnic per a realitzar la revisió/ validació anual.*

Alerta de caducitat de filtre.

Substituir el filtre.

* Veure informació de contacte a l’última pàgina.

manual d’instruccions | gamma E | 25


6. Manteniment Les vitrines deuen ser revisades periòdicament per a verificar el correcte funcionament de tots els elements que la componen, prestant especial atenció al flux d’aire i a la capacitat d’absorció del filtre.

Referent a això s’indiquen els assajos a avaluar per a tipus d’equips en els corresponents controls periòdics: -- Assaig de mesurament de la velocitat de l’aire

Una vegada realitzat el control, s’emetrà un certificat del correcte funcionament de la unitat indicant tots els mesuraments realitzats i s’adjuntaran els certificats de calibració dels equips amb els quals s’han realitzat les mesures.

És necessari disposar per a cada vitrina, d’una fitxa de manteniment i control. Aquesta fitxa pot ser fixada en un lateral de la vitrina i en ella es reflectiran les operacions de manteniment i verificacions realitzades, indicant-se la periodicitat de les mateixes.

-- Assaig d’intensitat lluminosa en l’àrea de treball -- Assaig de pressió acústica

En la fitxa ha de costar:

-- Assaig de direccionalidad de l’aire

-- Model de la vitrina

-- Assaig de funcionament elèctric i electrònic

-- Nº de fabricació, referència o inventari -- Data de control

La instrumentació emprada per a aquests assajos: -- Velocitat del flux d’aire -- Anemómetro de ventolina o de fil calent -- Resultat de l’assaig d’absorció -- Luxómetre -- Data de l’últim canvi de filtre -- Sonòmetre -- Data de la pròxima revisió -- Traçador de corrents d’aire -- Tubs reactius colorimétrics o analitzador de gasos 26 | manual d’instruccions | gamma E


7. Declaració de conformitat CE No és aconsellable traslladar les vitrines una vegada instal·lades i verificades, ja que amb això podrien provocar-se desajustaments que afectin al correcte funcionament. En cas de trasllat és necessari efectuar una nova qualificació de l’equip.

El temps de durada del filtre* està influenciat per una diversitat de factors que inclouen el temps d’exposició, les condicions ambientals (calor i humitat), el ritme de treball i la concentració ambiental del contaminant, sent aquest temps d’entre 3 i 18 mesos, si bé passats 24 mesos perdrà eficàcia tot i no utilitzar-lo. Així, encara que no s’utilitzi l’equip, passats un màxim de 2 anys s’haurà de substituir el filtre si es desitja reiniciar l’activitat, ja que haurà perdut la seva capacitat d’absorció per a assegurar un bon funcionament.

Depenent de les característiques dels filtres, de l’ús i de l’històric de canvis es podrà establir els períodes de treball i substitució d’aquests. L’elecció del filtre a reposar haurà de realitzar-se un estudi previ del més adequat a l’ús requerit.

* Els filtres són els components més importants de les vitrines de filtració, ja que sense ells no podrien oferir seguretat davant la manipulació d’agents químics. La seva missió és la de retenir gasos, vapors o partícules en suspensió

Nosaltres, CRUMA Material de Laboratorio, S.A. Pol. Ind. Estruch – De les Moreres, 51 08820 El Prat de llobregat – BCN ESPANYA NIF. A-58077249 Declarem, sota la nostra responsabilitat, que el producte amb nombre de sèrie a la qual aquesta declaració fa referència, acompleix amb les Directrius de Seguretat Europees següents: -- 98/37/CE

Directiva de seguretat en màquines.

-- 73/23/CE

Directiva de baix voltatge, incloent les modificacions 93/68/CE 22/07/1993.

-- 89/336/CE

Directiva de compatibilitat electromagnètica, incloent les modificacions 92/31/CE 28/04/1992.

Jo, el sotasignat, declaro que l’equip especificat compleix amb les esmentades directives. Lloc d’emissió: El Prat de Llobregat, ESPANYA Data: 21 de Juliol, 2004 Alex Canals Director General CRUMA Material de Laboratorio, S.A.

manual d’instruccions | gamma E | 27


8. Política integrada de gestió Totes les activitats de CRUMA, S. A. estan encaminades a aportar la màxima qualitat dels productes que comercialitza per a l’usuari final, adaptant-los a les seves necessitats. Per a això, i a fi de documentar el posicionament del nostre Sistema de Gestió Integrat, la Direcció de CRUMA, S. A. ha definit una Política Integrada de Gestió Qualitat de producte: -- Compromís de compliment de tots els requisits exigibles per als nostres Clients, incloent tant els relatius al producte, com als legals, reglamentaris o normatius. -- Col·laboració estreta amb els nostres proveïdors, per a poder disposar de productes de màxima qualitat. -- Enfocament del conjunt de les nostres activitats per processos. Qualitat de servei: -- Aconseguir el màxim nivell de satisfacció dels nostres clients. -- Assessorament tècnic continuat. -- Adaptació als terminis de lliurament seleccionats. Qualitat de gestió: -- Millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió Integrada (Qualitat i Mediambient)

28 | manual d’instruccions | gamma E

-- Fomentar la formació, sensibilització i motivació del nostre personal. -- Optimitzar els recursos disponibles. La política integrada de gestió dibuixa un marc de referència sobre el qual establir i revisar els objectius anuals. Esperem que l’aplicació d’aquests conceptes contribueixi a la consolidació de CRUMA com una empresa que afronta el futur amb sòlides garanties..


9. Normatives Per al disseny, fabricació i muntatge de les vitrines CRUMA, s’han tingut en compte les normatives pertinents:

-- AFNOR NF X 15-211 (1996): Instal·lacions de laboratori. Cabines per a substàncies tòxiques amb recirculación d’aire filtrat. Generalitats, classificació, prescripcions.

-- EN-1822-1 (1999): Filtres absoluts (HEPA i ULPA). Classificació, principis generals de l’assaig de marcat. -- EN-1822-2 (1999): Filtres absoluts (HEPA i ULPA). Producció d’aerosol aparells de mesurament, estadístiques de contatge de partícules. -- EN-141 (2001): Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres combinats. Requisits, assaig, marcat.

-- CSA Z 316.5-94: Vitrines de gasos i sistemes d’evacuació associats. -- AS 2243.9-1991: Vitrines de gasos recirculantes.

-- EN-61000-6 (2002): Compatibilitat electromagnètica. Normes genèriques.

-- BS 7258-1 (1994): Vitrines de gasos per a laboratori. Especificacions de seguretat i funcionament. -- BS 7258-2 (1994): Vitrines de gasos per a laboratori. Recomanacions per a l’intercanvi d’informació i per a la instal·lació. -- BS 7258-3 (1994): Vitrines de gasos per a laboratori. Recomanacions per a la seva selecció, ús i manteniment. -- BS 7258-4 (1994): Vitrines de gasos per a laboratori. Mètodes per a la determinació de paràmetres. -- BS 7989 (2001): Especificacions per a vitrines recirculantes de gasos amb filtres. -- EN-779 (1996): Filtres d’aire utilitzats en ventilació general per a l’eliminació de partícules.

manual d’instruccions | gamma E | 29


10. Garantia Li felicitem per la compra d’aquest producte CRUMA, agraint-li la gentilesa que ha tingut amb l’elecció de la nostra marca. No obstant això, de sorgir algun problema amb aquest producte durant el període de validesa d’aquest certificat, li preguem llegeixi atentament les condicions de garantia i posi’s en contacte amb el seu distribuïdor o be truqui al nombre d’Atenció al Client 902 370 700 (només a Espanya).

Certificat de garantia Per aquest Certificat de Garantia CRUMA MATERIAL DE LABORATORI S. A., des d’ara CRUMA, garanteix que aquest producte està lliure de defectes en materials i mà d’obra en el moment de la seva compra original per part del consumidor al distribuïdor o fabricador (CRUMA) per un període de validesa de 5 anys (2 anys per a les parts acríliques -exempts consumibles-). Si durant el període de validesa de la garantia, el producte manifestés algun defecte a causa de materials i/o mà d’obra indeguda, CRUMA o en defecte d’això la seva Xarxa Oficial de Distribuïdors, repararà o canviarà al seu criteri el producte sense càrrec de recanvi ni mà d’obra i/o substituirà les seves peces defectuoses sota les condicions exposades més endavant.

Condicions de garantia 1. Les reparacions i/o substitucions del material defectuós es realitzaran, previ enviament a CRUMA del mateix, en les instal·lacions de CRUMA, i serà reenviat a l’adreça indicada per l’usuari una vegada reparat. 2. El cost i risc del transport derivats directament amb la reparació i/o substitució d’aquest material seran a càrrec de CRUMA sempre que sigui 30 | manual d’instruccions | gamma E

realitzat a través d’un transportista contractat o autoritzat per CRUMA. 3. Aquest producte no serà mai considerat defectuós en materials i/o mà d’obra, si personal aliè a CRUMA realitzés adaptacions, modificacions o ajustaments a fi de complir les normes tècniques o de seguretat locals i/o nacionals en vigència en altres països diferents del país per al qual va anar originalment dissenyat i manufacturat, no cobrint aquesta garantia: (a) tals adaptacions, modificacions, ajustaments i/o temptatives de ferlo, estiguin degudament efectuades o no, ni (b) qualsevol dany derivat d’això. 4. La garantia tindrà únicament validesa si la targeta de garantia ha estat segellada pel venedor i remesa a CRUMA dintre d’un termini de 3 mesos a partir de la data d’adquisició del producte. Així mateix la targeta de garantia ha d’estar degudament emplenada especificant: -- Dades del comprador -- Dades del venedor -- Model i nº de sèrie del producte -- Data de compra del producte

NOTA: CRUMA es reserva el dret de rebutjar la concessió de la garantia, si aquesta informació ha estat anul·lada o modificada després de la compra original del producte.


5. Aquesta garantia no cobreix els casos següents: -- Filtres de carbó actiu, filtres HEPA o combinacions d’ambdós. -- Materials fungibles i materials acrílics danyats per sobreexposición als raigs UV. -- Revisions i/o validacions periòdics, manteniment i reparació i/o substitució de peces a causa del desgast normal. -- Cost i risc del desplaçament del tècnic al domicili de l’usuari relacionat directa o indirectament amb la reparació i garantia d’aquest producte. -- Dany del producte com a conseqüència de:

a) Abús i/o mal ús de l’aparell. b) Instal·lació o utilització del producte de forma no concordant amb les normes tècniques o de seguretat vigent i descrita en aquest manual. c) Ventilació inadequada.

-- Reparacions no efectuades per personal especialitzat o autoritzat per CRUMA. -- Accidents, catàstrofes naturals o qualsevol causa aliena al control de CRUMA, incloent llamp, aigua i disturbis.

manual d’instruccions | gamma E | 31


1%

a Cruma reconeixem la nostra responsabilitat i dependència cap a la salut del medi ambient i, per això, donem l’1% de les nostre vendes anuals a organitzacions mediambientals de tot el món A. Canals. Director General

32 | manual d’instruccions | gamma E

Prueba2  
Prueba2  

prueba prueba prueba

Advertisement