Page 1

GALEGO


 Haga

clic para modificar el estilo de texto del patrón

Segundo nivel

Tercer nivel  Cuarto nivel 

Quinto nivel

índice

DESCRIPCIÓN MORFEMAS DERIVATIVOS DEMOSTRATIVOS OSESIVOS ACENTUACIÓN DIACRÍTICA


 Haga

clic para modificar el estilo de texto del patrón

Descrición Facer unha DESCRICIÓN é contarlles aos demais como vemos nós as cousas, as persoas, os lugares e as situacións.

Segundo nivel

Tercer nivel  Cuarto nivel 

Quinto nivel


Morfemas derivativos Os MORFEMAS DERIVATIVOS engádenselles aos lexemas para formar palabras novas, é dicir, palabras derivadas. 

Segundo nivel

Tercer nivel  Cuarto nivel 

Quinto nivel


 Haga

clic para modificar el estilo de texto del patrón

Demostrativos Os DEMOSTRATIVOS son palabras que indican proximidade ou afastamento respecto da persoa que fala.

Segundo nivel

Tercer nivel  Cuarto nivel 

Quinto nivel


 Haga

clic para modificar el estilo de texto del patrón

Posesivos

Segundo nivel

Tercer nivel  Cuarto nivel 

Quinto nivel

Os POSESIVOS expresan a posesión dun obxecto por parte dunha ou de varias persoas.


A NDREA C. V. Sexto Curso Gracias

Gramática  

Aspectos gramaticais