Page 1

Programa: MicrocrĂŠditos para emprendedoras e empresarias 2007-2008

SecretarĂ­a Xeral de Igualdade Maio 2009


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Microcréditos

Indice Trimestre 2 - 2007

Procesos e procedementos ..................................................... 3 Etapas iniciais Primeiros datos e indicadores Procedemento de Xestión de expedientes Recursos para o servicio Resumo indicadores 2007 ...................................................... 12 Evolución do servizo en 2008 ............................................... 15 Indicadores 2008 Outros datos de interese Algúns indicadores comparados .......................................... 26 Recursos para o servicio e valoración ................................. 29

2


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Procesos e procedementos 1. Etapas iniciais

Microcréditos

A). Preparación previa e posta en marcha Trimestre 2 - 2007 a. Reunións previas 2006: A preparación do proxecto iniciouse en setembro de 2006. O enfoque inicial prevía un distinto enfoque para o 900, xa que se concibía como asesoramento posterior á concesión do microcrédito. b. Recompilación de Información relacionada:

-

Outros programas de microcréditos, para emprendedor@s en xeral e para mulleres en particular, tanto en Galicia como no resto do estado

-

Tipos de plans de empresa como referencia complementaria para a elaboración dun modelo propio

-

Investigación e Información sobre “fórmulas” de tutorización de programas para emprendedores

-

Estudios e documentos relacionados coa creación de empresas (trámites xurídicos e fiscais, formas societarias, organismos relacionados...

-

Noticias acerca de “emprendedoras”

-

Sitios Web que sirvan orientación e consulta no proceso de “tutorización”

c. Xestións e contratación liñas telefónicas: liña 900 dedicada sobre liña básica exclusiva.

B). Activación do servicio de asesoramento telefónico a. Inicio: 2 de xaneiro de 2007

3


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 b. Horario: Servicio ininterrompido e servicio de contestador personalizado que permite o seguemento e devolución de chamadas ad hoc

Microcréditos i. Inverno: Ininterrompido de 09:30 a 17:00 horas ii. Verano: Ininterrompido de 09:30 a 15:30 Trimestre 2 - 2007

2. Primeiros datos e indicadores

Asesoramento e seguemento previo: consultas e solicitantes A demanda real de información sobre os microcréditos superou as expectativas iniciais polo que o teléfono 900 (que figura na Web así como ao pe dos plans de empresa) pasou a ter unha relevancia maior da prevista no proceso de información e asesoramento previo. Así, iniciouse o proceso de atención telefónica con algunhas chamadas no mes de xaneiro para consolidarse como fío conductor no proceso de información e coordinación do procedemento de recepción de solicitude a partir de febreiro. As solicitudes recibidas durante os meses de febreiro e marzo deron lugar á realización de catro xuntas de avaliación: Días 2 e 15 de febreiro e días 6 e 20 de marzo. Primeiros Indicadores básicos sobre a demanda de información Unha porcentaxe significativa das chamadas refírense a aspectos técnicos do programa, e dicir, información de “primeiro nivel”: - Condicións de crédito - Posibilidade de inclusión de algún membro varón na formación da sociedade - Posibilidades reais de concesión ante a carencia total de recursos propios - Data de inicio da actividade e porcentaxes que se financian - Procedemento de presentación: Enderezo e forma de envío da solicitude, forma e prazo de validación e comunicación, forma de contacto coas entidades bancarias...

4


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 - Solicitude e Plan de Empresa: enderezos web para localizar os documentos a presentar, aclaracións para o cubrimento de certos apartados, necesidade de presentación de facturas

Microcréditos

Obxectivo das consultas

Trimestre 2 - 2007 13% 35%

Condicións crédito Plan empresa Procedemento

27%

Solicitude 25%

Con menor representación pero maior grado de dificultade e duración, están as consultas de nivel especializado que teñen que ver con proxectos máis definidos e parten da comprobación minuciosa da información solicitada no Plan de Empresa.

Estado do proxecto no momento da consulta 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

32%

30%

14%

12%

Idea

Definido

12%

Posta en marcha

Iniciado

Non consta

5


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 Nestes casos estableceuse un proceso de seguemento personalizado ao proxecto da solicitante , polo que as consultas son intensivas en duración en contidos, desglosando todos os aspectos de negocio cun dobre obxectivo: Microcréditos 1. Acompañamento na maduración da idea de empresa 2. Correcta presentación para a avaliación cara a solicitude de microcrédito e/ou outros recursos de financiación oficial existentes.

Trimestre 2 - 2007

Cando a emprendedora-empresaria, a pesares de ter unha idea clara do negocio, non ten unha preparación específica en aspectos financeiros, se lles remite ao axente colaborador mais cércano (asociacións de empresarias, Agader) para a traducción numérica dos seus obxectivos no “plan de operacións”. A duración media destas chamadas de segundo nivel anda entorno aos 40/50 minutos, mentres que as de primeiro nivel teñen unha estimación media de 15/20 minutos. Todas as consultas recibidas na liña 900 se rexistran e categorizan na base de datos, abríndoselles unha ficha de individual para o seguemento do proxecto. Os indicadores das consultas recibidas nos tres primeiros meses se recollen no seguinte gráfico.

Total contactos por persoa-expediente

Tres 7%

Catro 7%

Cinco 5%

Dos 9%

Un 72%

6


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Na meirande parte dos casos (80%) as consulta xa foron desde os inicios realizadas por unha muller. No 20% de chamadas realizadas por homes, están incluídas as realizadas por asesores/xestores, comoMicrocréditos parte do asesoramento as súas clientas. Só en tres restantes se observa unha “delegación de funcións” en familiares. Trimestre 2 - 2007 40 35 30 25 20 15

40

10 5

10

0 Mulleres

Homes

Comparativa provincial da relación consultas solicitudes ata mediados de marzo

100% 90% 80%

2

2 3

0%

1%

3%

4

70% 0%

60% 50% 40%

7 8

30% 20%

9%

0% 6

10%

6

7% 0%

0% A Coruña

Lugo Consultas

Ourense

Pontevedra

Solicitudes

7


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

3. Procedemento de xestión de expedientes Proceso de información ás persoas participantes na comisión de avaliación Microcréditos Dado que o procedemento de presentación ao programa non contemplaba a posibilidade de envío telemático, as solicitudes se reciben en papel, tiñan que ser enviadas unha a unha por fax a todas as persoas participantes na comisión Trimestre 2 - 2007de avaliación. Esto supoñía un importante grau de ineficacia na regulación dos tempos tendo en conta, ademais, que tanto a solicitude como o plan de empresa adoitan ser cubertos a man o que os fai, en moitos casos, ilexibles.

En consecuencia, buscouse o xeito de simplificar e, desde febreiro de 2007, se realiza un só envío por Fax ao centro de asesoramento, onde se mecanizan e introducen na base de datos para ser remitidas posteriormente en formato PDF tanto á Secretaría Xeral como a todas as persoas que participan na comisión de avaliación. E dicir, ademais dunha importante simplificación de procedementos manuais, disponse das solicitudes informatizadas o que facilita, tanto a comunicación entre as/os axentes implicadas/os como lectura e análises do contido das solicitudes. A comunicación das incidencias resoltas á Secretaría Xeral faise é través do teléfono e correo electrónico. Descrición do procedemento

Nunha alta proporción de casos, o procedemento de xestión de solicitudes ten dúas etapas: a recepción inicial dun expediente novo e, posteriormente ao dictame da comisión avaliadora e a toma de contacto coa solicitante, a actualización do expediente modificado. En ámbolos dous casos, a xestión implica similares procedementos. Expediente novo: *

Recepción de FAX e fotocopias

8


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 *

Pasar o expediente completo a ordenador para enviar aos avaliadores. Utilízase o formato de plan de empresa oficial e se categoriza na base de datos. É un procedemento “engorroso” porque adoitan estar escritos a man Microcréditos e hai que “adiviñar” o que pon e comprobar o plan de operacións en Excel).

*

Conversión a PDF é incorporación á base de datos

*

Envío

electrónicos:

Se

lle

mandan

primeiro

á

responsable de Trimestre 2 - 2007 Vicepresidencia coa descrición do expediente adxunto e logo ao resto das persoas da comisión

Expediente Modificado *

Recepción de FAX e fotocopias: (Sempre se envía completo).

*

Comprobar cambios e Actualizar expediente para enviar aos avaliadores o

Poucos cambios (DETALLES): 30 minutos (Entre comprobar onde están todos os cambios e pasalo)

o

Moitos cambios (REFACER): mínimo

1 hora para comprobar que

coincide todo coa última actualización. *

Conversión a PDF e actualización na base de datos

*

Envío electrónico: Igual que na fase anterior, Se lle mandan primeiro á responsable de Vicepresidencia coa descrición do expediente adxunto e logo ao resto das persoas da comisión

E dicir, a xestión documental dos expedientes de solicitude implica, para cada expediente novo, un mínimo de 75 minutos cun expediente curto e claro e máis de dúas horas nos moi completos e/ou de difícil comprensión. No caso das modificacións, arredor de hora e media mínima por cada expediente. Xestións e chamadas derivadas das comisións de avaliación Na meirande parte das solicitudes é necesaria unha revisión posterior para a súa validación definitiva, polo que é necesario poñerse en contacto coas solicitantes para comentar a necesidade de cambios e/ou información a completar. Nesta parte do proceso colabórase coa representante de Vicepresidencia para axilizar e unificar os trámites e actuacións derivadas

9


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 *

Chamadas comprometidas na reunión: Se contacta directamente coa solicitante explicándoselle as modificacións e/ou aclaracións a realizar e que terá que remitir novamente por escrito. De ser moitas as modificacións Microcréditos requiridas, se lles remite ás asociacións.

*

Correos a Vicepresidencia para informar sobre as incidencias das chamadas emitidas “pendentes” na última reunión

Trimestre 2 - 2007

*

Actualizar na base de datos

*

Seguemento das xestións pendentes

*

Actualización e reenvío das modificacións cara a nova xunta de avaliación

4. Recursos para o servicio Liñas de teléfono dedicadas 

900 859 888: Gratuíto para a recepción de consultas (dende móbil ou fixo) dentro de ámbito da Comunidade Autónoma

981 016 084: Liña básica dedicada sobre a que “colga” o 900 e dende a que se realizan as chamadas relacionadas cas consultas de solicitantes como as realizadas á Secretaría Xeral e/ou ao resto dos axentes avaliadores.

Recursos informáticos e ofimáticos: ordenadores, Fax, Internet, fotocopiadora, escáner... Horario de atención 

Oficial: Continuado en inverno de 9:30 a 17:30 e verano de 9:30 a 13:30

Real: En inverno aténdense chamadas ata as 19:30

Recursos Humanos O servicio de atención telefónica dispón dun equipo de tres persoas con coñecementos técnicos complementarios, ademais do dominio da información e documentación relacionada co programa

10


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 

Unha técnica a tempo completo

Consultora especialista en proxectos de empresa

Ás reunións de avaliación asisten a consultora e a técnica responsable da Microcréditos xestión dos expedientes, quedando o cuberto o servicio telefónico polo outro técnico

Valor engadido do servicio

Trimestre 2 - 2007

O servicio de asesoramento e tutorización é algo mais que a obtención de información de primeiro nivel polo se estableceu desde os inicios do servicio o procedemento de posta en común

sistemática, tanto sobre s consultas como dos

expedientes presentados e as incidencias a resolver. Desenvolvese así unha formación permanente que permite valorar e actualizar os parámetros previstos no deseño inicial de necesidades.

11


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Resumo Indicadores 2007 Microcréditos Estado expedientes decembro 2007

Xuntas de Avalación Trimestre 2 - 2007

Novos

N o v e m br o 7% O ut ubro 13 %

Pendentes Modificacións

Pendentes bancos

D e c e m bro 7%

F e bre iro 13 % M a rzo 13 %

S e t e m bro 7%

Desistidos

X ullo 13 %

Denegados

M a io 7%

X uño 7%

Concedidos

0

5

10

15

20

Ámbito sectorial da empresa D eco r ació n Inf o r mát ica

5 1

C o nst r ucció n

5

C ent r o d e T er ap ias D esp acho d e avo g ad as

6 1

T r ansp o r t e

3

Ed ucació n - Ocio

8

T aller M ecánico

2

Ho st eler í a

22

Est ét ica e B elez a

4

R o up a e co mp lement o s Lo cut o r io

18 1

A seso r ia

4

A liment ació n X est ió n Pat r imo nial

9 1

Ser vicio s So ciais

3

X ar d iner í a R eciclaxe

2 1

12

A bril 13 %


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Total contactos por persoa-expediente Microcréditos

Tres 6%

Catro 4%

Cinco 2%

Seis 1%

Doce 1% Dezaseis 1%

Trimestre 2 - 2007

Dous 15% Un 70%

Persoas de contacto

Porcentaxe mulleres - homes

Familiar 4%

250 Marido 2%

200

Asociación 3%

150 100

Descoñecdo 20%

1

Técnica 4%

238

50 43

Solicitante 71%

Asesoría 5%

0 Mulleres

Hom es

13


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 Estimación Creación Emprego

Forma Xurídica

Microcréditos 2

Comunidade de Bens

100 80

2

Sociedade Civil

60 Sociedade Limitada

40

Trimestre 2 - 2007

Empresaria Individual

20 0

17

Socias traballadoras

Contratacións

95

43

Serie1

73

0

20

40

60

80

Nivel de estudos das solicitantes

70

61

60 50 40 27

30 20

9

10

9 2

4

3

0 Primarios

Graduado

Bacharelato

FP

Universitarios

Diplomas

Descoñecidos

Motivacións por crear a súa propia empresa

Demanda Entidades Financeiras

Evolución do sector

Caixanova

Contratación Allea

45

Diñeiro Personalidade Em predendora

Caixa Galicia

Vocación Em presarial

47

Saída Profesional

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

60

14

70

80


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Evolución do servizo en 2008 Microcréditos

Nos dous anos que leva en funcionamento os microcréditos, superáronse toda as expectativas inicias, tanto no número de consultas recibidas como nas solicitudes presentadas.

Trimestre 2 - 2007

A convocatoria de 2008 caracterizouse por dous puntos: 1.

O recoñecemento e aceptación dos microcréditos por parte de “emprendedoras e empresarias”

2.

O comezo da crise financeira: os microcréditos supoñen unha vía para aquelas empresarias que non dispoñen de avais e non poderían acceder a outros productos financeiros

A) Solicitudes e avaliación A situación económica desencadeada no 2008 tamén repercutiu nos microcréditos notándose inicialmente unha diminución tanto nas consultas como na presentación de expedientes. Percibíase, como a causa principal, “a inseguridade e temor ” das emprendedoras a “endebedarse ou non sacar “adiante” a súa empresa. Sen embargo, o aumento do desemprego tamén inflúe nos microcréditos xa que moitas solicitantes, ante as dificultades de encontrar un novo posto de traballo, deciden autoempregarse. Como se fixera en agosto de 2007, en xuño de 2008 realizouse unha campaña de difusión a través dunha cuña radiofónica e anuncios en prensa gratuíta. Durante a campaña, era habitual escoitar o “aviso” dunha nova chamada, mentres se estaba atendendo unha consulta. Nestes casos, o contestador saltaba automaticamente para que os solicitantes deixaran mensaxe e así devolver a chamada ao momento.

15


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

XUNTAS DE AVALIACIÓN 2008 Convocáronse sete xuntas de avaliación ao longo do ano nos días: Microcréditos  8 de febreiro  8 de abril Trimestre 2 - 2007

 27 de xuño  4 de agosto  9 de setembro  12 de decembro

Coas medidas de difusión aplicadas no mes de xuño (cuñas radiofónicas e anuncios en prensa gratuíta), incrementouse de forma importante tanto o número de consultas, como o de solicitudes as solicitudes presentadas.

Xuntas de avaliación en Santiago en 2008 1

,

0 X

F

M

A

M

X

Xll

A

S

O

N

D

O resumo da situación dos expedientes presentados no 2008 son aínda provisionais poste que algúns expedientes quedaron para a súa avaliación definitiva (modificacións pendentes) no primeiro trimestre de 2009. Os resultados reflíctese no seguinte gráfico.

16


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Resumo provisional 2008 Microcréditos Renunciados 23%

Concedidos 17%

Trimestre 2 - 2007

Pendente banco 30%

Denegados 30%

Indicadores 2008 Demanda de información de “primeiro nivel” Unha porcentaxe significativa das chamadas refírense a aspectos técnicos do programa: - Condicións de crédito: porcentaxe de participación de mulleres na empresa e antigüidade da actividade. - Problemática de non ter a nacionalidade española. - Posibilidades reais de concesión ante a carencia total de recursos propios - Gastos que se financian - Procedemento de presentación: Enderezo e forma de envío da solicitude, forma e prazo de validación e comunicación, forma de contacto coas entidades bancarias... - Solicitude e Plan de Empresa: enderezos web para localizar os documentos a presentar, aclaracións para o cubrimento de certos 17


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

apartados,

outra

documentación

a

presentar

(DNI,

facturas,

escrituras...). Microcréditos Obxectivos das consultas de 1º nivel mensual 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Trimestre 2 - 2007

F

M

A

M

Condicións

X

Xll

Procedemento

A

S

O

N

D

Documentación

As consultas baseáronse principalmente nun punto, “as condicións requiridas para solicitar o microcrédito”. Unha porcentaxe importante das interesadas eran “empresarias” que xa habían sobre pasado a antigüidade na actividade (os conceptos de investimento xiraban en torno a reformas ou adquisición do local, provisión de fondos e gastos de mercadorías). O número de solicitantes de procedencia estranxeira seguiu a ser nesta convocatoria un indicador a destacar, reflectindo o peso crecente da inmigración en España. A alta taxa de paro ou as malas condicións laborais que atopa a poboación inmigrante en comparación coa española explica o seu peso nas estatísticas de emprendedoras. O procedemento segue a ser un dos apartados máis “descoñecido” do microcrédito. Unha parte das interesadas asesoradas, pensaba que a tramitación da solicitude se efectuaba directamente na entidade bancaria elixida ou, incluso, que alí se lle ofrecía asesoramento.

18


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Outras das confusións habituais foi o “poder de concesión” das solicitudes de microcréditos. É dicir, sobrevalorábase a “pre - validación da Secretaría Xeral de Igualdade” ante o descoñecemento de que “a decisión final é do Microcréditos banco” . O tipo de xuro é unha “cuestión de debate”, algunhas solicitantes o 2 - 2007 consideran bo tendo en conta a situación económica actual; e Trimestre outros pensaban

que era moi alto para ser promovido por un organismo público.

Evolución e esixencias da demanda Por outro lado, cabe mencionar, a porcentaxe de consultas que seguen preguntando por outros recursos de financiamento. Houbo casos nos que non se cumprían as condicións esixidas e buscaban outra alternativa de financiamento e, outra meirande parte, que solicitaban información acerca de “financiamento a fondo perdido”. Perante esta situación, o obxectivo marcado foi dirixir o máximo de solicitantes a “técnic@s de emprego” destinados en asociacións, fundacións, concellos, cámaras de comercio... A finalidade foi por en coñecemento das solicitantes os servizos de asesoramento gratuíto dos que dispoñen, tanto para cubrir a documentación dos microcréditos como asesorarse noutro tipo de consultas (trámites de constitución, fontes de financiamento, tramitación de axudas...) A fin de completar a información demandada, actualizouse o estudio comparativo feito na convocatoria anterior, con outros programas financeiros similares. Seguen existindo dúas alternativas de modalidade neste apartado semellantes aos “Microcréditos da Secretaría Xeral”. No último cadro comparativo realizado en 2008 podíanse observar as características e diferencias entre os tres:

19


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Secretaría Xeral

Igape

ICO

- Microempresas - Domicilio social Microcréditos en Galicia

Beneficari@s

- Todo tipo de empresas - Soci@s: maioría mulleres - Estado actividade: menos de dous anos ou en proxecto - Domicilio social en Galicia

Importe máx.

18.000,00 €

25.000,00 €

Superior 25.000,00 €

% Financiable

95%

100%

90%

Interese

6,39%

5,20 %

Subsidiación xeral: 0,65 puntos

Amortización

5 anos e 6 meses de carencia

5 anos e 1 ano de carencia

Ata 7 anos

Vixencia

31/12/08

30/12/08

22/02/09

- Microempresas ou Pemes - Domicilio social en Galicia - Estado actividade: Constituídas Trimestre 2 - 2007 a partir do 1 Xaneiro 2007

Consultas de “nivel especializado” Son consultas de maior complexidade e se refiren fundamentalmente a proxectos con alto grau de definición no que se realiza o seguimento da idea de negocio e a comprobación da información solicitada no plan de empresa, cun seguimento personalizado do proxecto da solicitante cos seguintes obxectivos: 3. Acompañamento na maduración da idea de empresa 4. Correcta presentación para a avaliación cara a solicitude de microcrédito e/ou outros recursos de financiamento oficial existentes.

20


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

5. Remisión á entidade colaboradora máis cercana (Asociacións de Empresarias, Agader, Woman Emprende) para a descrición financeira do Microcréditos

seu plan de negocio.

Obxectivos das consultas de 2º nivel mensual Trimestre 2 - 2007 12 10 8 6 4 2 0

X

F

Estado Expediente

M

A

Reclamacións

M

X

Xll

Cambio expediente

A

S

O

Modificacións

N

D

Outras axudas

Houbo principalmente tres tipos de consulta de 2ª nivel”: Información sobre outras axudas, modificación e aclaracións dos expedientes presentados e estado das solicitudes. As solicitantes decántanse por estes créditos, principalmente polas condicións vantaxosas que ofrecen, con tipos de intereses máis baixos e requisitos menos esixentes. Así mesmo, as obrigas que esixen as axudas a fondo perdido, retraen as solicitantes (no caso de incumprimento deben devolver o importe da subvención recibida e a correspondente demora).

21


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 Total contactos por persoa - expediente

Cinco 5%

seis 5%

Microcréditos sete 2%

Trimestre 2 - 2007

Catro 7% Dous 62%

Tres 19%

As consultas seguen sendo realizadas maioritariamente por unha muller (84%), concretamente, o 73% son as propias solicitantes, mentres que a porcentaxe restante recae en familiares, técnic@s de emprego e asesorías. No 16% de chamadas realizadas por homes inclúense, sobre todo, asesores/xestores, como parte do asesoramento as súas clientas; e maridos, fillos e irmáns, sobre os que se observa unha “delegación de funcións”.

Porcentaxe mulleres - homes

300

Personas de contacto pre-titorización Non datos

253

250

Fam iliar

200

Marido

150

Técnic@

100

47

50

Asesoría Solicitante

0 Mulleres

Hom es

0

50

100

150

200

250

22


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Comparativa semestral da relación consultas-solicitudes Comparativa provincial/semestral expedientes-consultas Microcréditos 90 80 70 60 50 40 30

Trimestre 2 - 2007

20 10 0 Consultas

Solicitudes

Consultas

1º Semestre

A Coruña

Solicitudes

2º Semestre

Lugo

Ourense

Pontevedra

O promedio de expedientes presentados durante o primeiro semestre, foi de dous por mes. No segundo semestre o promedio ascendeu a 4 expedientes/mes. Con respecto ao número de consultas, destaca especialmente o mes de xuño no que se atendeu un número superior as 100 consultas telefónicas, procedentes principalmente de A Coruña e Pontevedra.

23


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Outros datos de interese Microcréditos

Se ben son datos estimativos, son importantes os datos de creación de emprego respecto á repercusión do programa. A forma xurídica elixida, tamén nos da unha idea do grau de profesionalización e aspiracións do noso emprendizaxe.

Trimestre 2 - 2007

Estimación Creación Emprego

Forma Xurídica Sociedade Cooperativa

100 80

1

Sociedade Civil

10

60 Sociedade Lim itada

40 20 0

Serie1

8

Em presaria Individual

Socias traballadoras

Contratacións

95

43

28

0

5

10

15

20

Demanda Entidades Financeiras

Caixanova

Caixa Galicia

0

5

10

15

20

25

30

24

25

30


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Hai outros datos que, se ben non están directamente relacionados co programa de microcréditos, poden aportar información de interese cara a futuras reflexións sobre actuacións de reforzo no Microcréditos apoio ao emprendemento, como son o grau de utilizacións das TIC. Outro dato de interese pode ser a apropia percepción da solicitante sobre a 2 - 2007 dificultade da empresa a iniciar, tomando como base a súaTrimestre percepción dos

puntos febles e fortes no plan de empresa. Este dato se debería relacionar cos sectores nos que se encadran as iniciativas.

Solicitantes con e-mail

NON

NON SI

SI 0

10

20

30

Puntos fortes

Puntos febles Clientes

Ningún

Capacidades em presa

Com petencia

Inexperiencia

Produto/Servizo Situación

Sector

Propios sector Sen financiación

Experiencia 0

5

10

15

0

5

10

15

20

25

25

30


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Algúns indicadores comparados Microcréditos En 2008, a pesar do continuo ritmo de consultas, notouse a situación de inestabilidade económica que marcou o inicio da crise. Esta situación se 2 - 2007 traduciu nun alongamento do prazo de maduración das Trimestre iniciativas e na

indecisión ou medo nas empresas x creadas á hora de iniciar as inversións. Esta ralentización obsérvase claramente nos gráficos comparativos dos dous anos. Solicitudes

Xuntas de avaliación

Comparativa expedientes presentados 20072008

Comparativa reuniones 2007-2008 16 14

100

12

80

10 8

60

6 40

4

20

2 0

0 2007

2007

2008

2008

Comparativa entidades bancarias 2007-2008

2008 Caixa Galicia Caixanova Indiferente 2007

0%

20%

40%

60%

80%

100%

26


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Tamén nos sectores das iniciativas se observou unha maior variedade en 2007, pero é un dato sobre o que, de momento, non se ten feita unha reflexión quen profundidade

Microcréditos

Comparativa Proxectos 2007-2008

Trimestre 2 - 2007

20 15 10 5 0 2007

2008

Audiovisual

Reciclaxe

Xardinería

Servicios Sociais

Xestión Patrimonial

Alimentación

Asesorias

Locutorio

Roupa e complementos

Estética e Beleza

Hostelería

Taller Mecánico

Educación - Ocio

Transporte

Despacho de avogadas

Clínicas e Centro Terapias

Construcción

Informática

Decoración

Limpeza

Gandeiría

Artesanía

Comparativa formas xurídicas 2007-2008

28 100

50

17 0 Em presaria Individual

10

8

73

Sociedade Lim itada

2

1 2

Sociedade Civil Com unidade de Bens

Sociedade Cooperativa

2007 2008

27


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Respecto ao nivel de estudios das solicitantes, hai que ter en conta o maior dinamismo do programa en 2007 polo que parece existir unha relación entre o emprendemento como decisión ou como saída do Microcréditos paro. É algo que tamén se desprende nas conversación no proceso de información e asesoramento a través do 900. É dicir, cando a situación económica é “normal” ten máis relación cunha decisión persoal e coa formación ou experiencia previa da solicitante.

Trimestre 2 - 2007

Sería importante analizar esta relación a fin de poñer os medios para reforzar a viabilidade das iniciativas.

Comparativa nivel estudios 2007-2008

Descoñecidos Diplomas Universitarios 2008 FP

2007

Bacharelato Primarios 0%

20%

40%

60%

80%

100%

28


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008

Recursos para o servizo e valoración Microcréditos Liñas de teléfono dedicadas 

900 859 888: Gratuíto para a recepción de consultas (dende móbil2ou fixo) Trimestre - 2007 dentro de ámbito da Comunidade Autónoma

981 016 084: Liña básica dedicada sobre a que “colga” o 900 e dende a que se realizan as chamadas relacionadas cas consultas de solicitantes como as realizadas á Secretaría Xeral e/ou ao resto dos axentes avaliadores.

Recursos

informáticos

e

ofimáticos:

ordenadores,

Fax,

Internet,

fotocopiadora, escáner... Horario de atención: Continuado. Inverno de 9:30 a 17:00 e verano de 9:30 a 15:30 Enderezo electrónico e fax: A fin de axilizar o proceso de modificacións, realizase a través de enderezo electrónico, xxxxxxxxxxx, para que foran enviados os plans de empresas corrixidos. Para os casos nos que non se dispoñía de correo electrónico proporcionamos o número de Fax. 981 144 763 Recursos Humanos: O servicio de atención telefónica dispón dun equipo de tres persoas con coñecementos técnicos complementarios, ademais do dominio da información e documentación relacionada co programa 

Técnica a tempo completo

Consultora especialista en proxectos de empresa: Ás reunións de avaliación asisten a consultora e a técnica responsable da xestión dos expedientes, quedando o cuberto o servicio telefónico por outro técnico

Valor engadido do servicio: O servicio de asesoramento e titorización é algo mais que a obtención de información de primeiro nivel polo que se realiza unha posta en común sistemática, tanto sobre s consultas como dos expedientes presentados e as incidencias a resolver. Desenvolvese así unha formación permanente que permite valorar e actualizar os parámetros previstos no deseño inicial de necesidades.

29


Titorización e Asesoramento Microcrédito 2007-2008 resumo2007 - 2008 A valoración do servicio inclúe os seguintes conceptos

Conceptos

Microcréditos

Atención telefónica: Dispoñibilidade de servicio, recepción e emisión de chamadas, rexistro e seguemento na base de datos, comunicación e informes aos Trimestre 2 - 2007 axentes implicados, modificacións, comunicación coas solicitantes de incidencias e modificacións e comunicacións con vicepresidencia. Asesoramento: Proxecto empresarial e plans de empresa Xestión expedientes: Recepción, informatización e envío, seguemento en base de datos tanto dos expedientes novos como das modificacións posteriores Xuntas de avaliación e actuacións derivadas coas solicitantes Costos relacionados: Consumos telefónicos, material funxible e gastos xerais

30

Programa de microcreditos para emprendedoras  

informe 2009