Page 1

Programa Emega Principais indicadores do seguimento 2007 do


Índice Evolución do programa ………..………………………………

3

- Mulleres individualmente consideradas - Mulleres asociadas - Características das axudas - Valoración: Criterios de concesión Convocatorias en fase de seguimento: 2003-2004-2005 .…

7

- Estatística do seguimentos 2007 - Notas metodolóxicas - Evolución do uso das TIC - Uso dos recursos para a creación de empresas Conceptos clave do seguimento realizado ………………..… 15 - Evolución da actividade - Estado da actividade desglosado por convocatorias e provincias

- Autoemprego e razón social - Publicidade e sinalización - Compromisos de contratación A Conciliación nas empresas Emega ....……………………. 22 - As medidas de conciliación respecto á plantilla - A conciliación da empresaria

2


Evolución do programa Dende a primeira convocatoria en 1996, as bases do Emega foron sufrindo modificacións a partir da experiencia recollida ao longo dos anos. Nas seguintes táboas resúmense os requisitos actualizados das convocatorias correspondentes aos expedientes en fase de “seguimento” con respecto as obrigas contraídas.

Mulleres individualmente consideradas 2006 2003

2004

2007

2005 Normal

Innov.

Normal

Innov.

X

X

X

Desempregadas

X

X

X

X

Antigüidade mínima de tres meses como desempregada inmediatamente anteriores ao inicio da actividade

X

X

X

X

Establecerse como traballadora autónoma ou constituírse baixo unha forma societaria unipersoal

X

X

X

X

X

X

Inicio da actividade entre o 1 de marzo de 2006 e o 28 de febreiro de 2007

X

X

Inicio da actividade entre o 1 de marzo de 2006 e a data de finalización de presentación de solicitudes

X

Desenvolvemento habitual da súa actividade profesional na empresa para a que solicita a subvención Postos de traballo cubertos por un período mínimo de cinco anos, desde a contratación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Postos de traballo por conta propia e allea, cubertos por un período mínimo de cinco anos, dende a alta na Seguridade Social ou mutualidade profesional

X

Constituírse en empresaria para mellorar a súa empregabilidade

X

X

Desempeño por conta allea de traballos en empresas dependentes delas relacionada coa subvención

X

X

Participación como becarias/colaboradoras en proxectos innovadores tutelados por universidades galegas

X

X

Non se computarán os contratos de interinidade para cumprir o requisito da creación de postos de traballo por conta allea

X

3

X

X

X


Mulleres asociadas 2006 2003

2004

Normal

Innov.

Normal

Innov.

X

X

X

Desempregadas

X

X

X

X

Mulleres que se asocien ou xunten

X

X

X

X

Empresas participadas maioritariamente por mulleres Alomenos unha cunha antigüidade, mínima, de tres meses anteriores ao inicio da actividade

2007

2005

X

X

X

X

X

X

X

Inicio da actividade entre o 1 de marzo de 2006 e a data de finalización de presentación de solicitudes

X

Creación de postos de traballo de alomenos dúas delas por un período mínimo de cinco anos desde a contratación

X

Un dos postos de traballo será cuberto pola muller que leve tres meses desempregada

X

Postos de traballo por conta propia e allea, cubertos por un período mínimo de cinco anos, unha vez dada a alta na Seguridade Social ou mutualidade profesional

X

X

X

X

X

X

X

X

Constitución en empresaria para mellorar a súa empregabilidade

X

X

Desempeño por conta allea de traballos en empresas dependentes das empresarias relacionado coa subvención

X

X

Participación como becarias/colaboradoras en proxectos innovadores tutelados por universidades galegas

X

X

Non se computarán os contratos de interinidade para cumprir o requisito de creación de postos de traballo por conta allea

X

4

X

X

X

X


Características das axudas 2006

Subvención a fondo perdido

2003

2004

2005

X

X

X

X

X

2007

Normal

Innov

Normal

Innov

X

X

X

X

Máximo de 18.030, 36 € Máximo de 18.030 €

X

Máximo de 18.000 € Máximo de 10.000 €

X

Non poderá superar o 50% do orzamento, unha vez deducido o importe da provisión de fondos

X

Compatíbel con calquera outra axuda

X

Compatíbel con calquera outra axuda da administración a non ser que se trate de subvencións do mesmo tipo, concepto e finalidade

X

X

X

X

X

X X

X

X

A suma das axudas non pode exceder o 55% do custe total

X

X

X

X

X

X

X

Gastos posta en marcha da actividade por un ano

X

X

X

X

X

X

X

Inclúense man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3005, 06 €, material funxible, alugamento de local e maquinaria, gastos correntes e cartel publicitario

X

X

X

X

X

Inclúense man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3005 €, material funxible, arrendamento de local e maquinaria, gastos correntes e cartel publicitario

X

Inclúese man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3000 €, material funxible, arrendamento de local e maquinaria, gastos correntes e cartel publicitario Inclúese man de obra na reforma do local, primeiras compras con límite de 3000 €, material funxible, arrendamento de local e maquinaria, gastos correntes, cartel publicitario e gastos de substitución das socias ou empregadas por motivos de permiso maternal ou coidados durante o embarazo Inclúese consumíbeis, aluguer, gastos correntes, publicidade, material funxible e xestión do cartel

X

Excluídas: obrigas tributarias, taxas administrativas, obrigas tributarias, inversión en capital fixo

X

X

X

X

X

X

X

Agás gastos de persoal

X

X

X

X

X

X

X

Agás stock, construcción de edificios, leasing

X

X

X

X

X

X

X

Non procede si se cobrou con anterioridade este tipo de axuda

X

X

X

X

X

X

X

5


Valoración: Criterios de concesión 2006 2003

Desenvolvemento económico da área beneficiada, zonas menos favorecidas, con maior índice de desemprego na actividade

2004

2007

2005 Normal

Innov.

Normal

Innov.

X

X

Desenvolvemento económico da área beneficiada, zonas menos favorecidas, con maior índice de desemprego feminino na actividade Innovación e incorporación de tecnoloxía avanzada

X

Postos de traballo a crear, especialmente os desempeñados por mulleres, particularmente se pertencen a minorías étnicas, tendo en conta a duración e características do contrato

X

Número de postos de traballo, duración, tipo de contrato, especialmente os desempeñados por mulleres, paradas de longa duración, con especiais dificultades de inserción, procedentes de minorías étnicas, en situación de violencia de xénero

X

Mulleres a empregar, paradas de longa duración e con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación activa no seu desenvolvemento de investigadoras e científicas galegas altamente cualificadas

X

X

Xorden a partir de centros de investigación ou centros tecnolóxicos

X

X

Proxectos xurdidos da iniciativa doutras empresas

X

X

Orzamentos privados a investir

X

X

X

X

X

Utilización de materias primas autóctonas

X

X

X

X

X

Mellora medioambiental

X

X

X

X

X

Ubicación en parques empresariais

X

X

X

X

X

Viabilidade do proxecto segundo criterios técnico- económicos

X

X

X

X

X

X

Experiencia laboral da promotora

X

Establecemento de recursos de conciliación como horarios flexibles ou outras facilidades

X

6

X

X


Neste período obsérvanse poucos cambios nos criterios e requisitos debido, fundamentalmente, ao actual grau de consolidación do programa. Pero si se engade un criterio novo: “Establecemento de recursos de conciliación como horarios flexibles ou outras facilidades”, con especial atención ao colectivo feminino.

Convocatorias en fase de seguimento: 2003–2004-2005 O seguimento de “expedientes vivos” implica, cada ano, a cinco convocatorias. É dicir, pódese realizar o seguimento de tres convocatorias e ir actualizando os datos das dúas mais recentes que se atopan en fase de resolución, xustificación ou cobro. 

O ano en curso: Corresponde a empresas no primeiro ano de actividade, con subvención Emega recen concedida e que están na fase de xustificación. Os datos destes expedientes teñen, aínda, un grau importante de provisionalidade.

O ano inmediatamente anterior: En fase final de xustificación pagamento. Son empresas que levan xa máis dun ano de funcionamento pero non en todos os casos teñen percibida a subvención. Están na fase de comprobación da documentación de xustificación presentada, pero o primeiro seguimento xeneralizado non se inicia ata o ano seguinte.

Anos cinco, catro e tres: Empresas en fase de consolidación, que teñen percibida a subvención e teñen que xustificar as obrigas contraídas coa percepción da subvención.

Neste informe se recollen os datos das convocatorias 2003 – 2004 – 2005: 1. Os tres eixes fundamentais: a. Estado da actividade: empresas que se manteñen, pecharon ou medraron. 7


b. Cumprimento

dos

compromisos

de

autoemprego

e

contratación. c. Unha axeitada sinalización e publicidade dos organismos outorgantes da axuda. 2. Perspectiva sobre a “conciliación”: a. Persoas contratadas b. Propia(s) empresaria(s) Mantivéronse as preguntas relacionadas co asociacionismo, incluíndose neste apartado os colexios profesionais (terapeutas, economistas, psicoloxía...) No seguimento de 2007 recóllense as convocatorias de 2003, 2004 e 2005. Continúase coa metodoloxía dos seguimentos anteriores

e

mantéñense as cuestións sobre o uso das TIC A seguinte táboa resume os datos del seguimentos de avaliación realizados nos tres últimos anos.

Convocatorias

Seguimento 2005

Seguimento 2006

2001

X

2002

X

X

2003

X

X

X

X

X

2004 2005

Seguimento 2007

X

Desde a convocatoria de 2006, os obxectivos de Emega evolucionaron nun dobre enfoque para o fomento da actividade empresarial das mulleres: 

Emega “normal”: Continua a liña das convocatorias anteriores.

Emega “innovación”: Enfocado ás empresas que proceden do ámbito universitario e cun enfoque tecnolóxico.

Pódense coñecer o total de axudas excluídas ou desistidas, denegadas e concedidas e destas, as que están pagadas, pendentes de pago, revogadas, sen 8


xustificación ou renunciadas. A finais de 2008 poderase realizar o primeiro seguimento directo. Son por tanto datos cun alto grau de provisionalidade xa que, incluso nos casos que a beneficiaria acepta a subvención, pode non cumprir cos requisitos de xustificación ou facer unha renuncia expresa.

Estatística do seguimento 2007 Total seguimentos por expediente 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Ningún

Un

Dous

Tres

Catro

Cinco

A Coruña

0

58

35

15

52

1

Lugo

0

25

7

3

11

0

Ourense

0

14

9

13

1

0

Pontevedra

0

87

63

64

26

0

9


Seguimento 2007 por provincia

Pontevedra

82

71

87

Ourense

13

10

14

Lugo

A Coruña 0%

11

10

59

2005

2004

49

2003

53

49 40%

59 60%

80%

10 10

14

87

71

2004

11 13

82

100%

0 2003

25

25

53 20%

Seguimento 2007 por convocatoria

50 A Coruña

2005

100 Lugo

Ourense

150

200

Pontevedra

Notas metodolóxicas Un dos efectos visíbeis nos últimos dous seguimentos foi a toma de conciencia por parte das beneficiarias da obriga de cumprimento dos compromisos adquiridos polo que, nos seguimentos posteriores, moitas comunicaron de forma voluntaria os cambios relacionados (emprego, domicilio social, peches, etc.). Estes datos foron debidamente actualizados e tidos en conta nos seguimentos correspondentes. Mantense a actitude de colaboración xa detectada no seguimento anterior, no que inflúe de forma notable a regularidade dos seguimentos realizados nos últimos tres anos así como a propia formación e concienciación das beneficiarias respecto ás súas responsabilidades como empresarias. As tendencias sobre a evolución das empresas é similar a do ano anterior, polo que, tendo en conta o actual período de declive no crecemento económico a nivel mundial, faise máis necesario que nunca focalizar o deseño de medidas para paliar déficits estructurais: Acceso ao financiamento: Dependencia económica da parella ou contorno familiar que, en moitos casos, non asumen a participación no aval bancario, polo que non poden dispoñer de financiamento suficiente para o 10


desenvolvemento da empresa. Dificultades no ámbito da xestión empresarial, na que a maioría non posuía ningún tipo de experiencia, polo que deben recorrer a profesionais (na meirande parte xestores), e que, a miúdo, adoitan ter unha actitude de bastante “despreocupación” cando “xa teñen asegurada a clienta”. Sensación de desprotección: Séntense “desamparadas” no comezo da actividade e no desenvolvemento desta, tanto moral como economicamente. Nese sentido, fan suxestións sobre á relación coa administración. Problemas de conciliación: Sobre todo nos casos de maternidade posterior ao inicio da actividade, cargas familiares ou enfermidades (en varios casos de estrema gravidade). Estes aspectos deben ser tidos en conta coa finalidade de seguir mellorando e “personalizando” as axudas as empresarias e, mesmo de evolucionar cara novos modelos de consolidación e crecemento das empresas.

Evolución do uso das TIC A implantación das TIC,s segue a ser un dos puntos nos que máis están avanzando as empresas Emega, é dicir, a maior parte das empresarias dispoñen de equipos informáticos que facilitan

ou son indispensables para o

desenvolvemento do seu negocio. En canto a “concienciación” das empresarias, do uso do correo electrónico como un dos elementos de comunicación da empresa, é un concepto que avanza lentamente, xa que só unha pequena parte o utiliza no ámbito laboral. Tamén é pequena a proporción de empresas que dispoñen de páxina web que coincide, na maior parte destes casos, con negocios que forman parte de cadeas de franquías. Aínda así, é importante mencionar, que son moitas as que teñen pensado dispoñer de web nun prazo medio. 11


Si se ten en conta que a maior parte das empresas non teñen máis de dúas persoas traballando, implica que teñen que dar prioridade a outras necesidades a curto prazo (acondicionamento do local, pago de nóminas, contratación de máis persoal ...).

Disposición ordenadores por convocatorias

Disposición ordenadores por provincia 160 140 120 100 80 60 40 20 0

SI

NON

te ve dr a

0 SI

NON

Descoñ.

Po n

A

O

ur en se

go Lu

C

or uñ a

500

2003

Descoñ.

Usabilidade correo electrónico por provincia

2004

2005

Usabilidade correo electrónico por convocatoria

140 120 100 80 60 40 20 0

300 200

SI

NON

te ve dr a

0

SI

N ON

D esco ñ.

Po n

A

O

ur en se

go Lu

C

or uñ a

10 0

Descoñ.

2003

2004

2005

Disposición páxina w eb por convocatorias

Dispoción páxina w eb por provincias 200 150 100

500

50

SI

NON

te ve dr a

0 SI

NON

Descoñ.

Po n

A

O

ur en se

go Lu

C

or uñ a

0

2003

Descoñ.

12

2004

2005


Uso dos recursos para a creación da empresa Recursos de información Mantense a tendencia de outorgar a creación da empresa as xestorías, por un simple motivo: o descoñecemento das empresarias dos diferentes recursos informativos dos que poden dispoñer. Sería por tanto interesante, reforzar o coñecemento dos recursos de información, ben a través da rede asociativa ou con difusión, dende o propio SGI, dos enderezos de organismos que faciliten asesoramento e preparación para os aspectos relacionados co impulso das futuras empresarias. Recursos financeiros É indispensábel continuar coa mellora das condicións esixidas nos créditos financeiros si se quere fomentar que as mulleres creen empresas, xa que é un dos factores máis decisivos na toma de decisión de emprender unha actividade. Na actualidade, estanse a promover microcréditos para mulleres en situacións máis desfavorecidas e parece acoller boa resposta por parte destas. Polo tanto, si se seguen convocando é un bo método de apoio para todo o ámbito feminino que necesita algún tipo de axuda para crear ou prosperar o seu negocio. Conciliación e dependencias familiares Tal e como se comentara no informe 2006, unha das causas que impedía o completo desenvolvemento dun negocio era a conciliación laboral e familiar das empresarias, sobre todo se tiñan fillos. É dicir, si unha muller quere acadar o éxito profesionalmente, na maioría dos casos debe sacrificar a súa vida familiar. O estudio de aproximación realizado este ano sobre os problemas de conciliación das empresarias, apoian o observado anteriormente. 13


A pesares das iniciativas que se promoven dende a Administración, a situación actual é claramente desfavorable. É dicir, existe unha contraposición de ideas: por unha parte desde as Institucións de Goberno pretendese aumentar a natalidade e o número de mulleres emprendedoras, pero non se deseña un apoio específico nin se buscan solucións para que ámbolos puntos se acaden conxuntamente. As promotoras comparten as súas cargas coas empregadas, cos familiares e amigos. Aínda así, en períodos de maternidade, baixa por enfermidade da promotora ou familiar dependente, teñen que dispoñer dun mínimo tempo para velar polo negocio, único medio de vida do que dispoñen. Nalgún caso, decídese o peche por non haber persoa que se ocupe da empresa no tempo de convalecencia. Polo tanto, a implantación de medidas que favorezan estas situacións, por parte da Administración, é moi urxente; non chega con seguir convocando programas de axudas para creacións de empresas de mulleres senón que hai que mellorar aspectos menos destacados pero fundamentais da vida cotiá.

Isto é… A muller pasou dunha época de total opacidade na sociedade a ir acadando lentamente os mínimos dereitos teóricos que o home. Nisto céntrase a gran desigualdade que existe no mundo empresarial masculino e feminino. Existen aínda demasiados impedimentos e prexuízos na sociedade que impiden un verdadeiro desenvolvemento profesional de moitas mulleres que pretenden crear un negocio. A isto súmaselle, o atraso que leva o Goberno, en relación con outros países, nos programas de apoio e axudas á conciliación

14


Conceptos clave do seguimento realizado Evolución da actividade Situación actual das empresas con catro, tres e dous anos de funcionamento

Porcentaxe media segundo o estado da actividade

Non datos 1%

Ilocalizable 13%

Pecharon 7%

Creceron 2%

Mantéñense 77%

Segundo o estado da actividade das empresas, o 77% “mantéñense”. No apartado “sen datos” e “ilocalizables” inclúense peches non comprobados ou empresarias que estaban ocupadas atendendo aos seus negocios, de viaxe ou de baixa por enfermidade.

15


Estado da actividade desglosado por convocatorias e provincias 100% 152

70% 60%

112

M an t

éñ en se

10% 0%

16

5

25

Ilocalizable 9

112

re ce ro n

30% 20%

1

42

31

15

C

50% 40%

11

2

3

Non datos

1

2

3

e d

12

Pecharon

31 1

2003

2004

9

Creceron Mantéñense

Pe ch ar on N on da to s Ilo ca liz ab le

90% 80%

5 5

119

1 36 35

0%

2005

A Coruña

18

50%

Lugo

Ourense

4 186 100%

Pontevedra

Na convocatoria de 2005 atópanse os datos máis positivos con respecto ao estado da actividade das empresarias Emega. Segundo a disposición provincial, A Coruña é a provincia onde máis empresas creceron e Ourense a máis estabilizada con respecto ao estado das súas empresas, xa que é a única que non sufriu ningún peche e tan só 2 empresarias foron “ilocalizables”.

Autoemprego e razón social O obxectivo do programa Emega é, fundamentalmente, o impulso á actividade laboral e profesional das mulleres. Está dirixido a empresas creadas por mulleres, que crean o seu propio posto de traballo e, ademais, contratan fundamentalmente a mulleres. E dicir, tres requisitos fundamentais que, tal e como se observa no seguimento de 2007, manteñen un alto grau de cumprimento. 16


Autoemprego 163 146 180 160 140 120

58

100 80

19

60 40 20 0

Mante帽en

Incumpren

Superan

Non prevista

Evoluci贸n de autoemprego por provincia

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A Coru帽a

Lugo

As mesmas promotoras Novas promotoras

Ourense

Pontevedra

Cese dalgunha promotora Incorporaci贸n Homes

17


Evolución de autoemprego por convocatoria

Incorporación Homes Novas promotoras Cese dalgunha promotora As mesmas promotoras 0%

20%

2003

40%

2004

60%

80%

100%

2005

Publicidade e sinalización O compromiso de publicidade a través do cartel (pódese acceder a el a través da web do SGI) foi o aspecto máis descoñecido para as beneficiarias do Emega, sobre todo nas primeiras convocatorias. Aínda que existe unha pequena porcentaxe de beneficiarias que descoñecían esta obrigación no seguimento de 2007 , pódese afirmar que a concienciación da “obrigación do uso do cartel durante 5 anos nun lugar visible” mellorou con respecto a seguimentos anteriores. En casos moi concretos, seguiu recaendo o incumprimento nas xestorías, pero cabe destacar que na maior parte das ocasións, no seguimento do ano seguinte xa dispoñían deles.

18


Sen Cartel 19%

Cartel Correcto 81%

Cartel por provincia 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A Coru単a

Lugo

Ourense

Cartel correcto

Pontevedra

Sen cartel

Cartel por convocatoria

120 100 80 60 40 20 0 Cartel correcto

Sen cartel 2003

2004

2005

19


Compromisos de contratación Actualización Datos Emprego

Igual que en nos informes anteriores, este dato é transmitido verbalmente polas promotoras, pero nos da unha estimación do grau de efectividade do programa Emega no seu obxectivo de fomento da incorporación das mulleres ao ámbito laboral.

Sen datos 20%

Dato emprego actualizado 80%

Empresas por convocatoria segundo compromisos de contratación 100%

80%

60%

40%

20%

0% 2003

2004

Incumple

Mantén

Supera

2005

Non prevista

Das empresas que se consolidan, un 95% das promotoras cumpre cos compromisos de emprego. O 38% delas, supérao. 20


Empresas por provincia segundo compromisos de contratación

100 80 60 40 20 0 A Coruña

Incumple

Lugo

Mantén

Ourense

Supera

Pontevedra

Non prevista

Estado dos compromisos de contratación

Non prevista 15%

Incumple 5%

Mantén 42%

Supera 38%

21


Conciliación nas empresas Emega Mostra da ficha que se utilizou como base para analizar a situación das empresas no apartado de conciliación coa que se pretendía acadar dúas visións na empresa: os efectos sobre a empresaria e sobre as persoas contratadas.

22


Medidas de conciliación respecto á plantilla

Opinión sobre a conciliación nas empresas 250 200 150 100 50 0 Favorable

A necesidade de

Desfavorable

Non o pensou

Non lle afecta

Coñecemento das medidas de conciliación

afrontar problemas de conciliación forma Si 21%

parte do “día a día” pero o descoñecemento sobre a actual lexislación é moi alto.

Non 79%

Existe unha actitude moi positiva ante as medidas de conciliación, pero un escaso coñecemento sobre o contido da nova lexislación na materia. Da pequena porcentaxe que si o tiñan, na meirande parte dos casos esta información foi buscada pola súa conta.

23


Destaca especialmente a falta ou inexistencia de incidencia in-formativa de organizacións e institucións en este ámbito (institucións de goberno 2%, SS 2% e asociacións 0%). Esto fai pensar na falta de efectividade nas canles de información oficiais establecidas para a inmensa maioría das empresas e a súa indefensión ante a crecente complexidade normativa que obriga ás empresas en moitos ámbitos.

Canal de información

Internet 9%

Seguridad Social 2%

Asesoría 14%

Asociación 0%

Prensa 22%

Medios propios 51% Institucións 2%

Unha vez informadas sobre as principais medidas propostas pola lei, á actitude das empresarias é de algunha maneira contradictoria xa que, se ben moitas das medidas son práctica habitual que se aplican sobre a marcha, mais da metade opinan que a súa imposición por lei e “é case imposible” nas pequenas empresas.

24


Posiblidades de conciliación nas empresas

Empresas con traballador@s conciliad@s 300

70

250

60

200

50 40

150

30

100

20

50

10

0

0 Ningunha

Poucas

Moitas

SI

Bastantes

Non

Das empresas que tiñan no momento da entrevista persoas contratadas con necesidades de medidas de conciliación, as solucións adoptadas refírense fundamentalmente aos horarios, polo que se optou por diferenciar entre “pequenas adaptacións”, o establecemento dun “novo horario”, a “reducción de xornada” ou “horario flexible”.

Medidas máis habituais

Excedencia

Reducción xornada

Cam bio horario

Horario flexible

Adaptación horaria

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Na mostra analizada, só nun caso se abordou a excedencia, o que non permite extraer conclusións pero si algunhas consideracións. O feito de que a 25


excedencia non sexa unha medida habitualmente considerada nas pemes e micropemes ten un dobre enfoque de análise: 1. Desde a empresa, xa que é obvio a dificultade que representa para as empresas de reducida dimensión a substitución temporal e reinserción das persoas en excedencia. 2. As propias persoas con necesidades de conciliación que, por un lado son conscientes desta dificultade pero, sobre todo, non queren ou non se poden permitir renunciar ao posto de traballo, nin sequera temporalmente. Respecto ás causas da necesidade de conciliación, a maior parte son por coidado de fill@s, e seguen a ser as fundamentalmente responsabilidade das mulleres. En algúns casos, o situación se complica coa necesidade de atender a maiores dependentes, en liña coa actual realidade socio demográfica de envellecemento da poboación. Esta tendencia, en claro aumento, non farán senón complicar os problemas de integración profesional das mulleres e da competitividade das empresarias. Segundo a mostra analizada, as consecuencias dos problemas de conciliación das persoas contratadas non só repercuten na empresa (reaxuste de horarios e novas contratacións) senón na propia empresaria que ve incrementada a súa xa de por si complexa xornada de traballo, o que afronta levantándose “moi cedo”.

A conciliación da empresaria Este segundo enfoque dos aspectos relacionados coa conciliación resultou máis complicado de abordar, xa que se ben en moitos casos as empresarias respondían con facilidade as preguntas de conciliación en relación coa xestión da empresa, non se prestaron a dar información sobre a súa situación personalfamiliar. Ainda así, as 244 empresarias que si colaboraron supoñen o 50% o que nos permite analizar algúns aspectos importantes.

26


Sobre a conciliación da propia empresaria

Ns / Nc 50%

Responderon 50%

Nun primeiro momento, case todas pensan que teñen máis facilidades para adaptar os horarios a súa situación persoal, xa que soen dispoñer de traballador@s. De feito, a maior parte tiñan xa familia propia cando puxeron en marcha a empresa Nalgúns casos non plantean crear unha familia mentres a súa empresa non se “estabilice”.

Estado Familiar das Empresarias

8

Non ten pensado

Imposible

Pensado nun futuro

Familia despois da empresa

3

5

61

Familia antes da empresa

167

27


A pesar da sobrecarga de traballo, un 94% compaxina as responsabilidades empresariais e familiares

Im posible 1%

Pensado nun futuro 2% Fam ilia despois da em presa 25%

Non ten pensado 3%

Fam ilia antes da em presa 69%

Sen embargo, este dato illado, nos pode levar a conclusións parciais erróneas xa que sería necesario analizar por un lado, o grau de consolidación e expectativas de crecemento e, por outro, sería necesario ter datos comparativos con empresas rexidas por homes. Os datos nos diferentes estudios sobre o emprendemento, poñen de manifesto o incremento da presencia das mulleres, pero non podemos saber a incidencia

de

cuestións

como

a

conciliación,

supoñen

un

freo

ao

desenvolvemento do potencial destas empresas en canto a crecemento como unidades xeradoras de emprego e riqueza. Así, cando se lles pregunta polas dificultades para conciliar, non queda claro se o feito de responder “ningunha” ou “poucas” se debe a situación real ou a unha “asimilación dunha situación inevitable” á que xa teñen adaptados os seus obxectivos de forma inconsciente. En todo caso, esa aparente facilidade de adaptación dos horarios está compensada sempre por renuncias ao seu tempo persoal e de descanso con dedicación extra, ben na casa coa familia “atendida” ou no propio local da empresa.

28


Difultades das empresarias para conciliar

“A nivel 120

empresaria”

100

As empresarias pensan

80

que teñen máis

60

facilidades para

40

adaptar os horarios a súa situación persoal, xa que soen dispoñer

20 0 Ningunha

Poucas

Moitas

Bastantes

de traballador@s. As dificultades e

Horario das empresarias

distribución dependen mais do sector de actividade que de unha elección real, pero as “oito horas” son, en case todos os casos, unha quimera.

Media xornada 1% Horario continuado 28%

29

Fora de horario 2%

Por horas 6%

Horario partido 63%


O Servizo Galego de Igualdade contratou a realización do seguimento e informe de avaliación do informe sobre a evolución da actividade e cumprimento de compromisos das empresas subvencionadas polo programa Emega á consultora I.G. Documentación, S.L. A selección da mostra realizouse en colaboración co SGI, encargándose I.G. da realización do estudio dende a fase inicial de documentación ata o traballo de campo e elaboración do informe.

I. G. Docuentación, S.L. Enderezo: Ronda de Outeiro, 269 B Poboación: A Coruña CP: 15010 Teléfono: 981 145 810 Enderezo electrónico: consultoia@informaciongalicia.net

Santiago de Compostela, marzo 2008.

30

Programa Emega, informe 2007