Page 1

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ∆ΗΜΟΣ MΑΝ∆ΡΑΣ – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΛΟΥΓΚΕΣ-ΠΟΥΡΝΑΡΙ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΙΣΧΥΟΣ 5MW

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΙΟΣ 2013 20

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.1


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Σταθµός για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µέσω της καύσης φυτικής βιοµάζας , µπορεί να επιµερισθεί περιγραφικά στα ακόλουθα βασικά συστηµατα: • • •

Συστηµα τροφοδοσίας βιοµαζας και συστηµα καύσης Σύστηµα θερµικής ανάκτησης και παραγωγής ατµού Συστηµα παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνίσταται σε µια πρώτη περιγραφική σύνθεση από µακρό – συστήµατα που αποτελούν το σταθµό. Στη συνέχεια ακολουθεί µια πιο αναλυτική τεχνική περιγραφή.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.2


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.3


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ i.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΕΩΣ

Η βιοµάζα θα φορτώνεται καθηµερινά στο σιλό τροφοδότησης φούρνου, µε κινούµενη σχάρα. Από το σηµείο αυτό , χάρη σ’ ένα αυτόµατο συστηµα ταινιόδροµου το υλικό κατευθύνεται στην χοάνη τροφοδοσίας της γρίλιας. Η τροφοδότηση ρυθµίζεται από έναν δείκτη ελαχίστου επιπέδου της χοάνης, που επιδρά στο σύστηµα µεταφοράς της ταινίας. Στο κάτω µέρος της χοάνης προβλέφθηκε ένας συρτάρι τροφοδότησης ο οποίος διαµέσου ενός ολεοδυναµικού πιστονιού σπρώχνει το υλικό στην γρίλια. Η καύση επέρχεται πάνω στην κινητή κεκλιµένη σχάρα . Το µήκος της σχάρας είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει µία σωστή απόσταξη και καύση της ξυλώδους βιοµαζας . Από κάτω και στο τέλος της σχάρας βρίσκεται ένα σύστηµα περισυλλογής υγρών σταχτών. Πάνω από τη σχάρα βρίσκεται µία κατασκευή η οποία εγγυάται µία σωστή καύση, στο πάνω µέρος του θόλου βρίσκεται το άνοιγµα όπου περνούν τα προϊόντα καύσης που µετά θα εισαχθούν στην ατµογεννήτρια. Ο αέρας καύσεως χωρίζεται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα: ο πρώτος εισχωρεί κάτω από την γρίλια και διανέµεται µε κατάλληλο τρόπο κατά µήκος αυτής, ενώ ο δεύτερος περνά πάνω από την γρίλια κατά τρόπο τέτοιο ώστε να οξειδώνει τα πτητικά αέρια που απελευθερώνονται κατά την απόσταξη και να ολοκληρώνει την καύση· προβλέπεται τέλος ένα σύστηµα ανακύκλωσης των καπνών για τον έλεγχο δηµιουργίας ρυπαντικών ουσιών. Στην έξοδο της γεννήτριας ατµού προβλέπεται ένας αποταµιευτής για την θερµική ανάκτηση και ένας θερµικός εναλλάκτης αέρα/αέρα για την προθέρµανση του πρωτεύοντος αέρος. Το σύστηµα κατάρριψης κονιορτών που προβλέπεται αποτελείται από µία συσκευή πολλαπλών κυκλώνων (για την αφαίρεση των πιο χοντρών σωµατιδίων) και ακολουθεί ένα σύστηµα φιλτραρίσµατος κατάλληλου βαθµού ώστε να εγγυάται την τήρηση των παραµέτρων που απαιτούνται από τους νόµους. Η παρουσία του αποταµιευτή που χαµηλώνει την θερµοκρασία των καπνών σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 160°C επιτρέπει την χρησιµοποίηση των καλύτερων διαθέσιµων τεχνολογιών χωρίς δοµικούς δεσµούς· τέλος για την εξασθένιση των ουσιών που περιέχουν χλώριο προβλέπεται ένα σύστηµα έγχυσης ασβεστίου. Για την παρακολούθηση των εκποµπών προβλέπεται ένα σηµείο ανάληψης στο σηµείο εκφόρτωσης στην ατµόσφαιρα, το οποίο, διαµέσου µιας θερµαινόµενης γραµµής, καθοδηγεί το αέριο σε ένα κεντρικό σηµείο ανάλυσης.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.4


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ ii.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ

Η επεξεργασία το νερού τροφοδότησης του κυκλώµατος ατµού γίνεται από µία εγκατάσταση αποσκλήρυνσης την οποία ακολουθεί ένα σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης και τελικής αφαλάτωσης διαµέσου «µικτών κλινών» έτσι ώστε το νερό που επιτυγχάνεται να είναι ιδανικό για την χρήση σε τουρµπίνα ατµού . Μετά την επεξεργασία αυτή το νερό εισχωρεί σε ένα θερµοφυσικό σύστηµα αποµάκρυνσης αερίων στο οποίο συµβάλλει ο ατµός που εξέρχεται από τον συµπυκνωτή και οι αποστραγγίσεις της γραµµής επιστροφής της εγκατάστασης. Η λύση που προτείνει η Energy Recuperator προβλέπει την κυκλοφορία στο εσωτερικό του αποταµιευτή της αναγκαίας ποσότητας που χρειάζονται οι πάγκοι εξάτµισης σε οποιαδήποτε συνθήκη επίπεδου η λύση αυτή η οποία είναι ένα αποτέλεσµα δεκαετούς εµπειρίας στον τοµέα των εγκαταστάσεων του είδους αυτού επιτρέπει να έχουµε σταθερή την θερµοκρασία των αερίων κατά την έξοδο από τον αποταµιευτή, ακόµη και σε περίπτωση αλλαγής του φορτίου της γεννήτριας και να χρησιµοποιήσουµε την θερµότητα που υπάρχει στα καυσαέρια για την αποµάκρυνση των αερίων, έτσι ώστε να µειωθεί η ποσότητα του ατµού που απαιτείται για την επέµβαση αυτή. Το νερό που βγαίνει από το σύστηµα αποµάκρυνσης αερίων προθερµαίνεται στον αποταµιευτή και µετά περνά στους πάγκους εξάτµισης.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.5


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ KAI ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για να βελτιστοποιήσουµε τον θερµικό κύκλο , προβλέπεται η χρησιµοποίηση µιας τουρµπίνας ( στρόβιλο ) πολλών φάσεων µε απαγωγή ατµού και συµπύκνωση , επιλεγµένη µε προοπτική να µεγιστοποιήσουµε την απόδοση µετατροπής και να πετύχουµε την µέγιστη αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Η ελάχιστη απαγωγή ατµού θα είναι ίση µε την αναγκαία ζήτηση ατµού στον απαερωτή και στη συστοιχία (µπαταρία) προθέρµανσης του αέρα καύσης. Το συστηµα είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδα by – pass έτσι ώστε να επιτρέπει την αυτόµατη εκκίνηση του συστήµατος εκτός από µια καλή διαχείριση των ελεγχόµενων µπλοκ τουρµπινας. Σχετικά µε την συµπύκνωση του ατµού που εξέρχεται από την τουρµπίνα προβλέπεται η χρήση συµπυκνωτή νερού. Στον ατµοστρόβιλο θα συνδεθεί ένας εναλλακτήρας µε µειωτήρα ταχύτητας , κατάλληλο ώστε να πετύχουµε το σωστό συντελεστή µείωσης σε σχέση µε τον βέλτιστο αριθµό στροφών του στροβίλου και της ταχύτητας συγχρονισµού της γεννήτριας. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να µεταβιβάζεται (εκχωρείται) στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ένα µικρό µέρος αυτής της ενέργειας θα χρησιµοποιηθεί για την τροφοδότηση των βοηθητικών εγκαταστάσεων . Στην περίπτωση που ο σταθµός ήταν στην διάθεση του δικτύου τηλεθέρµανσης , η παραγωγή ζεστού νερού ‘η υπέρθερµου για το δίκτυο τηλεθερµανσης θα εξασφαλισθεί από κατάλληλους εναλλάκτες θερµότητας. Ο ατµός που απάγεται από την τουρµπίνα θα παραχωρήσει την ενέργεια στο νερό της τηλεθερµανσης στους εναλλακτες θερµότητας σε πλάκες. (Πρωτεύον ρευστό : ατµός , δευτερεύον ρευστό : υπέρθερµο νερό ) τέτοιοι εναλλακτες είναι το σηµείο διασύνδεσης (αποσύνδεσης) µεταξύ σταθµού και δικτύου τηλεθέρµανσης , το οποίο θα εξυπηρετείται από το κατάλληλο γκρουπ ηλεκτραντλιών.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.6


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλες οι ηλεκτροµηχανικές συσκευές και τα εξαρτήµατα που θα εφοδιαστούν για την πραγµατοποίηση των εγκαταστάσεων θα είναι τα καλύτερα της αγοράς σε ότι αφορά την ποιότητα, θα έχουν επεξεργαστεί σύµφωνα µε τους καλύτερους τεχνικούς κανονισµούς, θα είναι κατάλληλα για τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, λαµβάνοντας την καταπόνηση στην οποία θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της εργασίας, την διάρκεια και την ευκολία της συντήρησης. Οι προσφερόµενες συσκευές και εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι µόνον σε ότι αφορά τον τρόπο τοποθέτησης, αλλά και την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των συσκευών και των υλικών. Ο σεβασµός στους αναφερόµενους κανόνες είναι συνεχής και αυστηρός , δηλαδή όχι µόνον η υλοποίηση της εγκατάστασης θα είναι σεβαστή στους κανόνες , αλλά άλλο τόσο κάθε µοναδιαίο συστατικό (τµήµα) της ίδιας της εγκατάστασης. Όλες οι συσκευές θα είναι σύννοµες µε τους ισχύοντες κανονισµούς και εποµένως χαρτοσηµασµένες λόγω Ε.Ε και µε την ανάλογη βεβαίωση προσαρµογής. Όλες οι ηλεκτροµηχανικές συσκευές και τα συµπληρώµατα τους (ακολουθήµατα) που θα προµηθευτούµε για την υλοποίηση της εγκατάστασης θα είναι αρίστης ποιότητας , εύκολα ευρισκόµενα στο εµπόριο , επεξεργασµένα , τεχνικά άρτια , ανταποκρινόµενα στην υπηρεσία για την οποία έχουν προορισθεί , λαµβάνοντας υπ’όψιν όλες τις καταπονήσεις στις οποίες θα υποβληθούν κατά την εφαρµογή , την διάρκεια και την ευκολία της συντήρησης. Οι προσφερόµενες συσκευές και εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής , όχι µόνο σε σχέση µε τον τρόπο εγκατάστασης αλλά και σύµφωνα µε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των συσκευών και των υλικών.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.7


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2.1 ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η αποθήκευση αποτελείται από ένα επίπεδο σιλό· ειδικότερα, αποτελείται από οριζόντια βάση, κατασκευασµένο από σανίδες, χωριζόµενο σε περισσότερες µονάδες τις οποίες ενεργοποιούν κατάλληλα ολεοδυναµικά κέντρα. Προβλέπεται επίσης η µεταφορά του πριονιδιού από το σιλό αποθήκευσης έως την χοάνη φόρτωσης της σχάρας µε εναέρια / υπόγεια διαδροµή από το σιλό ως τον λέβητα

2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕ MOVING FLOOR Το σύστηµα αυτόµατης µεταφοράς µικρών κοµµατιών που προέρχονται από το σιλό αποθήκευσης αποτελείται από 4 σιδερένιες κατασκευές προώθησης, µε ολεοδυναµική κίνηση. Κάθε κατασκευή αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες από ατσάλι 80 x 80 µε εγκάρσιες πλάκες σε φόρµα σφήνας. Χάρις την κίνηση «εµπρός – πίσω» των πλακών αυτών, τα προϊόντα βγαίνουν και εκφορτώνονται στον επόµενο µεταφορέα. Για την αποφυγή της απώλειας υλικού από τις οπές που βρίσκονται κάτω από τις πλάκες, το σύστηµα εξαγωγής προβλέπει µια διάταξη κρατήµατος .

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ο ανυψωτής µεταφορέας τύπου κεκλιµένης πλάκας άδετος µε δοκούς οριζόντιους έχει ένα προφίλ επίπεδο κεκλιµένο. Αυτός ο ανυψωτής παίρνει από την αποθήκη ηµερησίως και τροφοδοτεί τη χοάνη φόρτωσης του φούρνου. Η εντολή λειτουργίας και σταµατήµατος γίνεται από την ελάχιστη στάθµη του καυσίµου µέσα στην χοάνη φόρτωσης του φούρνου .

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.8


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 2.4 ΧΟΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η χοάνη φόρτωσης θα έχει µία κατάλληλη χωρητικότητα, θα διαθέτει εισόδους επιθεώρησης και καθαριότητας (µε µικροδιακόπτες ασφαλείας) και θα είναι εφοδιασµένη µε µία άνω θύρα που ελέγχεται από έναν πνευµατικό κύλινδρο τύπου FESTO.Το συρτάρι φόρτωσης και ο εσωτερικός ωθητής θα ψύχονται εξωτερικά από ένα εξωτερικό περίβληµα στο οποίο θα κυκλοφορεί το νερό ψύξεως.

3. ΣΧΑΡΑ Η κινητή σχάρα θα υλοποιηθεί µε τις κατάλληλες διαστάσεις για την καύση του φορτίου βιοµάζας της µελέτης και θα υιοθετήσει καρέλα για την µετακίνηση των ράβδων. Οι ράβδοι θα κατασκευαστούν από πυρίµαχο ατσάλι για την καύση των ξυλωδών σκάρτων. Η επιφάνεια της σχάρας θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, η πρώτη θα είναι η ζώνη αποξήρανσης, η δεύτερη θα είναι η ζώνη καύσεως και η τρίτη η ζώνη εκφόρτωσης σταχτών. Το πέρασµα του αέρα καύσεως από τα χωρίσµατα της σχάρας θα αναλογεί περίπου στο 1,5% της επιφάνειας. Η κίνηση της σχάρας θα πραγµατοποιείται από 3 υδραυλικούς κυλίνδρους που θα ελέγχονται από ένα υδραυλικό σταθµό (ο οποίος θα ελέγχει και τον κύλινδρο της χοάνης φόρτωσης). Για τον έλεγχο τοπικά των κυλίνδρων, οι βαλβίδες θα είναι εφοδιασµένες µε 2 πλήκτρα για τον απευθείας έλεγχο αυτών. Η σχάρα παρέχεται εφοδιασµένη µε: Προστατευτικό Κάρτερ κυλίνδρων ώθησης. ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.9


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Ηλεκτροµηχανικά τέρµατα διαδροµής: 2 για κάθε υδραυλικό κύλινδρο. Στεγανά υλικά (πλέγµα από κεραµική ίνα) που θα τοποθετηθούν κατά την συναρµολόγηση µεταξύ της σχάρας και του πλαισίου (αντι)στήριξης. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές επιφάνειες της σχάρας θα προστατεύονται µε ανθεκτική µπογιά σε θερµοκρασίες κόκκινου οξειδωµένου χρώµατος. Υδραυλικός κεντρικός σταθµός για τον έλεγχο της σχάρας και του συρταριού φόρτωσης Για την ολοκλήρωση της σχάρας προβλέπεται η παροχή και η εγκατάσταση : ∆οµές στήριξης σχάρας. Χοάνες για την περισυλλογή των σταχτών. Μεταλλικά πάνελ για τα τοιχώµατα του θαλάµου καύσης.

∆οµές πρόσθιες δευτερεύουσες για τα διάφορα επίπεδα εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του στηρίγµατος της κεφαλής για την µεταφορά της καύσιµης ύλης. Αγωγός κύριου αέρα κάτω από την σχάρα µε σωλήνωση λήψης θερµών αερίων από τον λέβητα και µποξ ανάµειξης καπνών / αέρα. Αγωγούς δευτερεύοντος αέρα και συλλέκτες µε αγωγούς έγχυσης. Σκάλα επικλινής προσέλευσης στα επίπεδα εργασίας. Βοηθητικού διαδρόµου γύρω από τον θάλαµο καύσεως. Γαλβανισµένων εν θερµό υλικών σχάρας και κιγκλιδωµάτων ασφαλείας. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Για την κατάρριψη των όξινων συστατικών που παρουσιάζονται στα εκρέοντα αεριώδη, προβλέπεται ένα σύστηµα ψεκασµού ασβεστίου. ∆εδοµένου του ότι πρόκειται για καύση παρθένου ξύλου, προβλέπεται είναι σύστηµα περιορισµένων διαστάσεων, και ειδικότερα προβλέπεται ένα γκρουπ εισδοχής αντιδραστικών, που αποτελείται από: - σιλό περισυλλογής - µικροδοσοµετρικός µεταβλητής παροχής - δονητής για την αποφυγή στοιβών - ισχύς µηχανών συστήµατος εισχώρησης ασβεστίου

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.10


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 4.2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Το συστηµα επεξεργασίας καπνών αποτελείται από ένα υφασµάτινο φίλτρο κατάλληλα διαστασιολογηµένο ώστε να πετυχαίνει τιµές συµπύκνωσης για τα µόρια σκόνης στα όρια τα οριζόµενα από τους κανονισµούς. Το σύστηµα επεξεργασίας καπνών είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα πάχους 50 mm και επένδυση από ατσάλινη λαµαρίνα. Στο εσωτερικό του φίλτρου καθαρισµού θα τοποθετηθούν κατάλληλα συστήµατα για το φιλτράρισµα των καπνών που προκύπτουν από την καύση του παρθένου ξύλου. Στο εξωτερικό θα τοποθετηθεί ένας πνεύµονας συµπιεσµένου αέρα µε σχετικές ηλεκτρικές βαλβίδες και θα συνδεθεί διαµέσου σωληνώσεων στους συλλέκτες εσωτερικής διανοµής, συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα χειριστή ελέγχου ηλεκτρικών βαλβίδων πλήρης µε τον αποταµιευτή. Και η χοάνη περισυλλογής θα αποτελείται από: κοχλία εξαγωγής µηχανοκίνητο µε διάταξη ρύθµισης µηχανής.

4.3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ Ο ανεµιστήρας καπνών είναι φυγοκεντρικός µε φτερωτή ατσάλινη µε άνθρακα, ζυγισµένη στατικά και δυναµικά, που ενώνεται µε ελαστική σύνδεση µε ασύγχρονο ηλεκτρικό τριφασικό κινητήρα . Όλες οι φτερωτές θα έχουν κιβώτιο µε αξονικό χώρισµα ( για το άνοιγµα χωρίς την αποσύνδεση των αγωγών), ο άξονας θα στηρίζεται από δύο λιπαινόµενα ρουλεµάν και θα συνδέονται µε το ανάλογο µοτέρ διαµέσου ελαστικών ενώσεων· στο στόµιο απορρόφησης και αποστολής θα τοποθετηθούν µη δονούµενες ενώσεις. Ηλεκτρικός κινητήρας ελέγχεται από ρυθµιστή συχνότητας για την αλλαγή της περιστροφής του ανεµιστήρα (έλεγχος της υποπίεσης στον θάλαµο καύσεως).

4.4 ΚΑΜΙΝΑ∆Α ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΩΝ Προβλέπεται ο εφοδιασµός και η εγκατάσταση µιας καινούργιας εστίας από ατσάλι ύψους 40 µέτρων και καταλλήλου διαµέτρου, ιδανικής για τον σκοπό αυτό· παραµένει λοιπόν αποκλεισµένη από την παροχή η ίδρυση υποστήριξης της εστίας.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.11


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Γενικά Η εγκατάσταση θα αποτελείται από 1 γεννήτρια θερµότητας µε ενεργειακή ανάκτηση, η οποία θα τροφοδοτείται µε παρθένο ξύλο ή ξύλο δασικής προέλευσης, οι καπνοί κατευθύνονται σε εστία της οποίας η θερµοκρασία είναι µικρότερη των 200°C. Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και µε τις συνθήκες που εκτιµώνται, προβλέπεται ένα σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου καπνών, εξορυκτικό και χωρίς διάλυση του δείγµατος που θα τοποθετηθεί στην εστία της εγκατάστασης, κατάλληλο για να πραγµατοποιεί τις ακόλουθες µετρήσεις:

■ ■

οξυγόνο (O2) µονοξείδιο του άνθρακα (CO) οξείδια του αζώτου (NO+NO2=NOx) που εκφράζονται ως NO2 διοξείδιο του θειου (SO2) σωµατίδια (PTS)

θερµοκρασία ατµών (T°)

■ ■ ■

Οι µετρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν θα σταλούν σε ένα σύστηµα απόκτησης δεδοµένων όπως προβλέπεται από τον νόµο .

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.12


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

∆ειγµατοληψία και µέτρηση Η δειγµατοληψία και η µεταφορά των ρυπαντικών αερίων, (CO-NO - SO2 ) και της παραµέτρου αναφοράς (O2), θα πραγµατοποιηθεί µε έναν αισθητήρα που θα έχει ένα θερµαινόµενο φίλτρο και φλάντζα στο σηµείο της λαβής. Για την µεταφορά θα χρησιµοποιηθεί µία θερµαινόµενη γραµµή που συνδέεται στο ερµάριο ανάλυσης , ο σκοπός είναι να διατηρηθεί το αεριούχο δείγµα που θα πρέπει να µετρηθεί σε σταθερή θερµοκρασία, µεγαλύτερη εκείνης του σηµείου της δροσιάς, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συµπύκνωσή του και να µετρηθεί µε τον κατάλληλο τρόπο χωρίς σηµαντικές απώλειες. Για τις µετρήσεις θα χρησιµοποιηθούν αναλυτές που θα έχουν τα ακόλουθα κριτήρια µέτρησης: > αισθητήρα οξειδίου του ζιρκονίου για την µέτρηση του O2 > υπέρυθρες µη διασκορπιστικό (NDIR) για την µέτρηση του CO+NO*, SO2 * προβλέπεται ένας καταλυτικός µεταλλάκτης υψηλής θερµοκρασίας για την µετατροπή του NO2 σε NO, κατ’αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση µόνον του NO, (που θα αναφέρεται ως NOx), και θα εκφράζεται, όπως απαιτεί ο νόµος, σε ισοδύναµο του NO2 χρησιµοποιώντας έναν σταθερό πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Οι µετρήσεις των συµπληρωµατικών παραµέτρων (σωµατίδια και θερµοκρασία) θα πραγµατοποιούνται µε συσκευές που θα τοποθετούνται κατευθείαν στον αγωγό των καπνών, και οι τιµές θα εµφανίζονται στην κατάλληλη οθόνη. Όλες οι συσκευές επεξεργασίας και µέτρησης του αεριούχου δείγµατος, θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του ερµαρίου ανάλυσης µε µία µέγιστη θερµοκρασία µικρότερη των 35°C

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ

5.1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ Ο εν θέµατι λέβητας έχει µελετηθεί για την παραγωγή ατµού µε υψηλή πίεση και θερµοκρασία, χρησιµοποιώντας ως καύσιµη ύλη ως επί το πλείστον πριονίδι. Οι καπνοί της καύσεως µεταφέρονται στο άνω µέρος του λέβητα µετακινούµενοι, µετά, οριζοντίως, περιβάλλουν λοιπόν ένα δεύτερο θάλαµο ακτινοβολίας, από τον οποίο βγαίνουν συναντώντας και ανταλλάσσοντας µε την διάταξης υπερθέρµανσης 1ου πάγκου, την διάταξη αποθέρµανσης, την διάταξη υπερθέρµανσης του 2ου πάγκου, µε το γκρουπ παραγωγής ατµού, τον αποταµιευτή. Όλοι οι πάγκοι βρίσκονται τοποθετηµένοι στην κατασκευή κατά τέτοιο τρόπο που να µπορούν να απλωθούν προς τα κάτω και που να διευκολύνουν τον τρόπο καθαρισµού τύπου µε τίναγµα. Όλοι οι πάγκοι αποτελούνται από κάθετες σωληνώσεις, έτσι ώστε να µειώνουν στο ελάχιστο την δυνατότητα της εναπόθεσης σωµατιδίων και/ή άκαυτων υλών.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.13


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Για την µείωση του NOx θα πρέπει να ενεργήσετε κατά τον ακόλουθο τρόπο: - χαµηλά ογκοµετρικά φορτία kcal/m3h°C έτσι ώστε να περιορίζονται οι σχετικές θερµοκρασίες· - Εκ νέου χρήση µε µερική ανακύκλωση των καπνών που συλλήφθηκαν στην περιοχή του ατµού σε περίπου 430 °C, και έπειτα που αναµείχθηκαν µε "diverter" µε εξωτερικό αέρα µε σκοπό την επίτευξη ενός mix µε θερµοκρασία περίπου 200 °C κατάλληλη σε θέση να ψύξει την σχάρα , να καλυτερεύει την καύση, δεδοµένου ότι ο αέρας µε υψηλή θερµοκρασία αρχίζει την ξήρανση και την απόσταξη των βιοµαζών ήδη από το αρχικό µέρος της γρίλιας. Ο λέβητας, σε κάθε περίπτωση, είναι τύπου φυσικής κυκλοφορίας χωρίς αντλία για υποχρεωτική κυκλοφορία.: επιτυγχάνεται κατά τον τρόπο αυτό ένα σύστηµα µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό, που µπορεί να ακολουθήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τις αλλαγές της φόρτωσης, και σχετικά µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του υλικού καύσεως που χρησιµοποιήθηκε, αλλά και σχετικά µε τις παραγωγικές απαιτήσεις. Η µη παρουσία, έπειτα, οργάνων κυκλοφορίας µε υψηλή θερµοκρασία, καθιστούν το σύστηµα πιο αξιόπιστο και η συντήρηση αυτού είναι πιο εύκολη. Όπως αποδεικνύεται από τους υπολογισµούς των επιφανειών και από τα εξαρτήµατα, ο λέβητας αποτελείται από: a) ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ µε σύστηµα αποστράγγισης µε διάφορες σειρές µε σχετικούς συλλέκτες διανοµής. b) ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ και σχετική βαλβίδα ρύθµισης. c) ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΥ και αυτή µε σύστηµα αποστράγγισης και µε διάφορες σειρές.

d) ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ: ΛΕΒΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ "D"

e) ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

f) ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

g) ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.14


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Λαµβάνοντας υπ’όψιν τον τύπο του υλικού που κάηκε και τον βαθµό υγρασίας του, υπολογίζεται η θερµοκρασία του θαλάµου καύσεως και ο χρόνος παραµονής. Όλα αυτά για την προβολή µιας καύσεως όπου η ακτινοβολία αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα και τα άκαυτα και λοιπά µείγµατα που υπάρχουν στο απόσταγµα θα πρέπει να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Μελετήθηκε επιπλέον, ένας µικτός πυρίµαχος θάλαµος καύσεως και σωλήνες εξάτµισης: η λύση αυτή, παρόλο που διατηρεί ένα υψηλό αριθµό ακτινοβολίας, εγγυείται µία µεγαλύτερη διάρκεια της πυρίµαχης µάζας αντίθετα µε ότι συµβαίνει στον απλό αδιαβατικό θάλαµο µε ανάκτηση. Υπενθυµίζουµε ότι ένας θάλαµος που είναι θωρακισµένος µόνον µε τις σωληνώσεις εξάτµισης είναι πολύ κρύος και δεν επιτρέπει µία ολοκληρωµένη καύση των προβλεπόµενων προϊόντων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

5.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆εδοµένου του ότι πρόκειται για έναν λέβητα "πέσιµου πίεσης", την συγκράτηση των αερίων την έχει αναλάβει το SKIN-CASING, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από ατσάλινη λαµαρίνα ποιότητας, κατάλληλα διαµορφωµένη, πλευρισµένο στην δέσµη των σωληνώσεων και εφοδιασµένο µε διαστολικές συνδέσεις. Η πρόσβαση στην συµβατική δέσµη των σωληνώσεων επιτυγχάνεται µε τις θύρες επιθεώρησης που συµφωνούν µε το SKIN-CASING και αποσυναρµολογούνται εύκολα. Σηµειώνεται ότι, επειδή βρίσκονται σε επαφή µε τους ζεστούς καπνούς, οι θύρες βρίσκονται στα εξωτερικά πάνελ έτσι ώστε να αποφεύγονται σηµαντικές απώλειες θερµότητας προς το εξωτερικό.

5.3 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Στο σύστηµα µόνωσης του λέβητα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να µειωθούν σε µηδαµινές τιµές οι απώλειες θερµότητας προς το εξωτερικό. Χρησιµοποιείται λοιπόν ένα διπλό στρώµα από πάνελ µεγάλης µονωτικής ισχύος, που εξασφαλίζουν την µέγιστη αποτελεσµατικότητα και διάρκεια.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.15


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 5.4 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εξαρτήµατα σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την PED και συγκεκριµένα: Αντλίες φόρτωσης µε σχετικά γκρουπ ανάσχεσης Μετρητής επιπέδου Οπτικό επίπεδο Βαλβίδες ασφαλείας Πιεσοστάτες και ρύθµιση εµπόδισης Μεταδότης πίεσης Μεταδότης επιπέδου (στάθµης) Μανόµετρο Γκρουπ εκφόρτωσης

5.5 ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΡΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) Τέλος για τη βελτίωση της θερµικής απόδοσης του κύκλου εισάγονται στην έξοδο από τους πάγκους εξατµιστήρες άλλοι τρεις πάγκοι µετάβασης που αποτελούν τον οικονοµητή στον οποίο γίνεται µια τελευταία επανάκτηση της θερµότητας που περιέχεται στα καύσιµα αέρια που διατηρούνται ακόµη ζεστά. Αυτή η θερµότητα διαχέεται στο νερό προερχόµενο από τον απαερωτή. Ο οικονοµητής είναι µε σωλήνες κάθετου τύπου µε λείες κάθετες σωληνώσεις και συλλέκτες διανοµής. Η διατύπωση αυτή επιτρέπει την βελτίωση της επιφάνειας και εγγυάται µία αµελητέα ρύπανση των σωλήνων και επιπλέον επαυξάνει την διαδροµή των καπνών και προκαλεί το «φαινόµενο φίλτρου» που επιτρέπει την πτώση των µικρών σωµατιδίων έτσι ώστε να µειωθούν οι διαστάσεις του φίλτρου. 5.6 ΘΕΡΜΑΝΤΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ Ο θερµαντής αέρα (RA) είναι το τελευταίο στοιχείο για θερµική ανάκτηση καπνών και είναι τοποθετηµένο στην έξοδο του οικονοµητήρα. Αποτελείται από πάγκους κάθετων σωλήνων λείων και ευθύγραµµων. Εξυπηρετεί την αναθέρµανση του αέρα σε περίπου 1500 c πριν αυτή προσπέσει στις χοάνες του φούρνου για την καύση της βιοµαζας. Είναι ένα θερµικό τέχνασµα µε στόχο να αυξήσει την απόδοση της καύσης και να επιταχύνει τη διαδικασία ξήρανσης της βιοµαζας καθ’ όσον έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Για να αποφύγουµε επικίνδυνα συµπυκνώµατα καπνών καύσης στους σωλήνες (RA) πριν την είσοδο ανταλλαγής µε καπνούς ο αέρα του περιβάλλοντος και προθερµαίνεται στους 80 έως 90 … µέσω µιας συνδεδεµένης µπαταρίας που περιέχει συµπυκνωµένο ατµό.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.16


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 6.1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Συσκευή οριζόντιου τύπου, που αποτελείται από δέσµη σωληνώσεων µε σωλήνες κολληµένους πάνω στον συλλέκτη. Το ντεπόζιτο είναι κλειστό. Η συσκευή περνά από έλεγχο στο εργοστάσιο ο οποίος συµπεριλαµβάνει την καλή εκτέλεση των σχεδίων, των µελετών και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον ίδιο οργανισµό . Κυλινδρικό σώµα, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και περιλαµβάνει έναν συλλέκτη διανοµέα µεγάλης διαµέτρου, που συνοδεύεται από βηµατισµό και µικρούς κορµούς. Ο µηχανισµός ανταλλαγής, οριζόντιου τύπου, ακουµπά πάνω σε µία βάση από µεταλλικά προφίλ και µπορεί να δεχτεί όλες στις συσκευές του εξοπλισµού.

6.2 ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ Οι αξονικοί ανεµιστήρες του πύργου εξάτµισης έχουν επιλεχθεί µε µεγάλη προσοχή και χαρακτηριστικό τους είναι οι διάφοροι τύποι πληµνών που φέρουν τα πτερύγια, που εγγυώνται στον ανεµιστήρα ικανοποιητική σταθερότητα και αξιοπιστία στον χρόνο. Τα πτερύγια από κράµα αλουµινίου και από φαϊµπεργκλάς ενισχυµένο µε ίνες άνθρακα, έχουν πραγµατοποιηθεί από καλούπια που πραγµατοποιήθηκαν ολοκληρωτικά βάσει αποκλειστικού σχεδίου. Οι διαχωριστές των σταγονιδίων αποτελούνται από συστατικά ειδικού σχεδίου, από φύλλα αυτοεξαλειφόµενου PVC µορφοποιούµενου µε θερµότητα, PP-πολυπροπυλένιο ή ατσάλι για πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Η απόδοση του διαχωριστή είναι τέλεια, έτσι ώστε να περιορίζει τις απώλειες του νερού σε µία τιµή µικρότερη του 0,01% της παροχής νερού ανακύκλωσης. Το σύστηµα διανοµής αποτελείται από έναν κεντρικό συλλέκτη από όπου ξεκινά µία σειρά από πλευρικές σωληνώσεις, στις οποίες βρίσκονται τοποθετηµένα ακροφύσια διασκόρπισης µε τριπλό στάδιο· οι σωληνώσεις είναι αποκλειστικά από ατσάλι και τα ακροφύσια από πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε φαϊµπεργκλάς. Για την αποφυγή του φραξίµατος, των ακροφύσιων έχουν µεγάλη διάµετρο που βαθµονοµείται ανάλογα µε την παροχή του νερού. Το σύστηµα διασκόρπισης αποτελείται από πακέτα τοποθετηµένα το ένα πάνω στο άλλο, κατασκευασµένα από φύλλα PVC µαύρου αυτοεξαλειφόµενου, µορφοποιούµενου µε θερµότητα µε διαγώνια κανάλια τα οποία τοποθετούνται διασταυρωµένα µαζί, έτσι ώστε να σχηµατίσουν ένα σύνολο που το χαρακτηρίζει µία µεγάλη σχέση επιφάνειας και όγκου θερµικής ανταλλαγής.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.17


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 6.3 ΑΠΑΕΡΩΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Στον απαερωτή συρρέουν το υγρό στην έξοδο της ατµοτουρµπίνας ( µετά από συµπύκνωση κατά τη λειτουργία του συµπυκνωτή) , οι επιστροφές των συµπυκνωµάτων και µέρος του ατµού της εξαγωγής της τουρµπίνας για τη θέρµανση του ίδιου του απαερωτη. Ο απαερωτής αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: -

Κυλινδρικό σώµα συσσώρευσης.

-

Πυργίσκος µε επίπεδα τµήµατα από AISI 304 για την αποµάκρυνση των

-

αερίων που βρίσκεται τοποθετηµένος πάνω από την κύρια δεξαµενή. Μπεκ κύριας προθέρµανσης από AISI 304.

-

Σωλήνας εξισορρόπησης µεταξύ πυργίσκου και σώµατος. Ατσάλινος πυργίσκος και δεξαµενή από Fe 410/510/1 kW ή παρόµοια σύµφωνα µε το EN.

-

Σκέλη, σέλες από ατσάλι υψηλής αντοχής.

-

Κορµοί από ατσάλι A 106 GrB.

6.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ Γκρουπ αντλιών τροφοδότησησης νερού από την συσκευή αποµάκρυνσης αερίων στον οικονοµητήρα , σύνολο βαλβίδων σύλληψης , φίλτρο, συνεχόµενο σύστηµα παροχής µε βαλβίδα υπερπίεσης, κλπ. 6.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 6.5.1 ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ Οι συσκευές αποσκλήρυνσης της σειράς έχουν µελετηθεί και κατασκευαστεί για την τροφοδότηση γλυκού νερού χωρίς διακοπές και κατά την διάρκεια των φάσεων επεξεργασίας. Οι δύο κλίνες από ρητίνη, που βρίσκονται σε φιάλες από φαϊµπεργκλάς για τρόφιµα, επεξεργάζονται εναλλάξ µε αυτόµατο τρόπο κατά την εξάντληση της δυνατότητας αλλαγής συγκεκριµένης στήλης κατά ογκοµετρικό τρόπο από έναν µηχανικό µετρητή. Οι κυκλικές φάσεις επεξεργασίας είναι εξασφαλισµένες από µία µονοµπλόκ βαλβίδα κατασκευασµένη από µη τοξικό υλικό, ανθεκτικό στην διάβρωση σε όλα του τα σηµεία. Η τέλεια υδροδυναµική λειτουργία των στηλών εξασφαλίζεται από ένα σύστηµα διανοµής µε ακροφύσια διασκόρπισης, που εµποδίζουν ταυτόχρονα απώλειες ρητινών κατά την εκφόρτωση. Φίλτρο αποτελούµενο από τρία κοµµάτια κατάλληλο για την αφαίρεση των αιωρούµενων στερεών (άµµος) που µπορεί να έχουν παρασυρθεί στην ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.18


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ γραµµή τροφοδότησης της συσκευής αποσκλήρυνσης µε ενδεχόµενο µπλοκάρισµα των κινητών µερών και φράξιµο 6.5.2 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ Το σύστηµα αποτελείται από: Φίλτρο Κουτί φίλτρου Ηλεκτρική αντλία τροφοδότησης συσκευών αφαλάτωσης, φυγοκεντρικού τύπου πολλαπλών φάσεων Συσκευές αφαλάτωσης Vessel υψηλής πιέσεως Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου

6.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θα ασχοληθεί µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες για τον σχηµατισµό του συστήµατος που περιγράφεται πιο πάνω, και ειδικότερα: µεταφορά , εκφόρτωση και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων Τοποθέτηση των ιδίων. - Υδραυλικές συνδέσεις -

∆ιαµόρφωση των ατσάλινων δοµικών εργασιών για την υποστήριξη των διαφόρων εξαρτηµάτων: απαριθµούνται όλες οι κατασκευές ολοκλήρωσης όπως γαλαρίες, σκάλες, διάδροµοι.

-

Ανύψωση καπνοδόχου και συνδέσεις µε τα στοιχεία υποστήριξης. Ολοκλήρωση µερών λέβητα και φούρνου, τα οποία θα χορηγηθούν ως µετακινήσιµα στοιχεία αλλά όχι όµως ολοκληρωµένα, και εποµένως πολλά µέρη θα ολοκληρωθούν στο εργοτάξιο.

-

Προετοιµασία όλων των σηµείων αγκίστρωσης για την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στις κατασκευές από µπετόν αρµέ που ετοιµάστηκαν για αυτά.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.19


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.1 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΤΜΟΥ Για την τελειοποίηση του θερµικού κύκλου προβλέπεται η χρήση ενός στροβίλου Fincantieri 80C µε στάδια επέκτασης, επιλέχθηκε και κατασκευάστηκε µε σκοπό την µεγιστοποίηση της απόδοσης της µετατροπής και την επίτευξη της µέγιστης αξιοπιστίας και διάρκειας µε το πέρασµα του χρόνου. Ο στρόβιλος θα είναι τύπου δράσεως/αντίδρασης, θα είναι εξοπλισµένος µε όλες τις συσκευές και τα συστήµατα ελέγχου για την ρύθµιση της ποσότητας ατµού στο τµήµα εισόδου και στο τµήµα απαγωγής , για την σωστή διαχείριση της ταχύτητας περιστροφής και του φορτίου . Ο στρόβιλος θα είναι επίσης εφοδιασµένος από µία συσκευή ολικής αναχαίτισης της ροής του ατµού που θα επεµβαίνει σε περίπτωση ανάγκης. Τέτοιες συσκευές θα τις διαχειρίζονται αυτόµατα µε σύστηµα ελέγχου PLC διαµέσου καταλλήλου software διαχείρισης. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του στροβίλου είναι τα ακόλουθα: *

Ρότορας κατασκευασµένος από σφυρήλατο ατσάλι µε δίσκους που αποτελούνται από ένα µόνον κοµµάτι και εξοπλισµένος µε µία διάταξη αντιστάθµισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόµατη εξισορρόπηση των ωθήσεων του ατµού στα πτερύγιά του κατά τις διάφορες συνθήκες λειτουργίας.

*

Πτερύγωση µε πτερύγια κατασκευασµένα από ατσάλι µε χρώµιο και διαστάσεις που να αντέχουν στις φυγόκεντρες δυνάµεις και στις ωθήσεις του ατµού µε µειωµένες πιέσεις και µε προφίλ µελετηµένο για την εξασφάλιση µιας υψηλής απόδοσης.

*

Κρατήµατα σε µορφή λαβύρινθου τα οποία αντικαθίστανται εύκολα, για τον περιορισµό των διαρροών ατµού µεταξύ των δύο τοµέων, των διαφόρων σταδίων και των άκρων του κυλίνδρου.

*

Κουζινέτα µε λίπανση από λάδι το οποίο βρίσκεται υπό πίεση. Σύστηµα ρύθµισης του στροβίλου, ηλεκτρικοϋδραυλικού τύπου, που επιτρέπει στην βαλβίδα ρύθµισης να λάβει κατάλληλες θέσεις ανάλογα µε την πίεση του λαδιού ρύθµισης που θα διαµορφωθεί από ένα ηλεκτρικοϋδραυλικό µετατροπέα αναλογικά µε τις ηλεκτρικές ενδείξεις στην έξοδο ενός ηλεκτρονικού ρυθµιστή.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.20


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Το σύστηµα ρύθµισης περιλαµβάνει: - Έναν ηλεκτρονικό ρυθµιστή για την ρύθµιση: * της ταχύτητας περιστροφής· * της πίεσης του ατµού κατά την εισαγωγή και του ηλεκτρικού φορτίου· - σερβοκινητήρας σερβοµηχανισµού για την ενεργοποίηση σχετικών βαλβίδων ρύθµισης του ατµού στους τοµείς υψηλής και χαµηλής πίεσης· έναν ανιχνευτή ταχύτητας που είναι τοποθετηµένος κοντά στον άξονα του στροβίλου· έναν ανιχνευτή της πίεσης του παραγόµενου ατµού· ένα πάνελ ελέγχου που αποτελείται από τέσσερα µανόµετρα και έναν ρυθµιστή Wood Ward· έναν ηλεκτρονικό τροφοδότη µε γκρουπ µετασχηµατιστή· * έναν ανορθωτή για την τροφοδότηση µε συνεχόµενη τάση των πλακετών µε τα τρανζίστορ που έχουν σχέση µε καθεµία από τις λειτουργίες που αναφέρονται πιο πάνω και που συµπεριλαµβάνουν τις εντολές για την επιλογή των τιµών που θα πρέπει να ρυθµιστούν και την ένδειξη συναγερµού σε περίπτωση βλάβης της υποµονάδας·

* βαλβίδες ρύθµισης υψηλής πίεσης που περιλαµβάνουν τάπα και σώµα βαλβίδας που ενεργοποιούνται από έναν κινητήρα σερβοµηχανισµού και βαθµονοµηµένη βέργα για τον έλεγχο του βαθµού ανοίγµατος των βαλβίδων. Σε περίπτωση επέµβασης των διατάξεων ασφάλειας, όλες οι βαλβίδες κλείνουν αυτόµατα.

* Κεντρική είσοδος ατµού διαµέσου µιας ή περισσότερων βαλβίδων αυτοµάτου κλεισίµατος σε περίπτωση επέµβασης των προβλεπόµενων συσκευών ασφάλειας · οι βαλβίδες αποτελούνται από σερβοµηχανισµό µε διάταξη κλεισίµατος και τοποθέτηση µε τοπική εντολή ή µε εντολή από απόσταση. * Σύστηµα λαδιού για την λίπανση των κουζινέτων και την εντολή των υδραυλικών συστηµάτων ελέγχου που συµπεριλαµβάνει:

- Κεντρική αντλία λαδιού που ενεργοποιείται από τον στρόβιλο· - Βοηθητική αντλία λαδιού που περιλαµβάνει συσκευή αυτόµατης έναυσης για επέµβαση στην περίπτωση που η πίεση του λαδιού πέσει κάτω από την προβλεπόµενη τιµή· - Σύστηµα ψύξεως του λαδιού λίπανσης που περιλαµβάνει τις διατάξεις µε δέσµες σωληνώσεων για την ανταλλαγή λαδιού-νερού. Η εγκατάσταση θα αποτελείται ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.21


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ επίσης από τις σωληνώσεις νερού και λαδιού, από την αντλία κυκλοφορίας και από όλες τις απαιτούµενες βαλβίδες.

* Φίλτρα λαδιού· * ∆εξαµενή λαδιού ατσάλινη πλήρης µε εσωτερικά φίλτρα, δείκτες στάθµης µε επαφές συναγερµού για χαµηλό επίπεδο, εκφόρτωσης του πυθµένα, ανοίγµατα επιθεώρησης και καθαριότητας· * Βαλβίδες και σωληνώσεις για την σύνδεση των διαφόρων µερών του κυκλώµατος λαδιού του στροβίλου, του µειωτήρα και των εδράνων του εναλλακτήρα. * Όργανα που βρίσκονται στο τοπικό πάνελ του στροβίλου και αποτελούνται από θερµόµετρο λαδιού κατά την είσοδο του ψυκτικού υγρού 7.2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η γεννήτρια των 6 kV ενώνεται µε τον στρόβιλο διαµέσου ενός µειωτήρα ταχύτητας τέτοιο που να επιτυγχάνει την σωστή σχέση µείωσης σε σχέση µε τον βέλτιστο αριθµό στροφών του στροβίλου και µε την ταχύτητα συγχρονισµού της γεννήτριας. Η γεννήτρια θα είναι εφοδιασµένη µε ένα δικό της πίνακα διέγερσης για την ρύθµιση της τάσης, µε ένα ελεγχόµενο ανορθωτή και µε µία µπαταρία ταµπόν για την αυτόµατη πραγµατοποίηση όλων των επεµβάσεων σχετικών µε την εκκίνηση και την λειτουργία της εγκατάστασης. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εν µέρει θα χρησιµοποιείται από τα βοηθητικά µέρη της εγκατάστασης συµπαραγωγής και εν µέρει θα χορηγείται στο δίκτυο.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.22


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ο σταθµός προβλέπει την διασύνδεση στο δίκτυο ενέργειας παραγόµενη µε µέση τάση (15kv) . Η παραγωγή προκύπτει συνολικά ως : Μέρος της µέσης τάσης Μέρος της χαµηλής τάσης Μέρος προνοµιούχων καταναλωτών Μέρος ελέγχου και ρύθµισης Όργανα και εργαλεία Βοηθητικές εγκαταστάσεις

8.1 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο τοµέας µέσης τάσης του σταθµου θα αποτελείται από κυψέλες και καλώδια για την διασύνδεση της γεννήτριας παραγωγής µε την καµπίνα µέσης τάσης ή υπάρχουσας υψηλής τάσης . Τα κύρια στοιχεία είναι: Κυψέλη κεντρική – αστέρας (γεννήτρια) Κυψέλες µέτρησης γεννήτριας και άφιξη καλωδίων γεννήτριας συµπληρωµένη από µετασχηµατιστές , αµπεροµετρικούς και βολτοµετρικούς για µετρήσεις UTF. Κυψέλες προστασίας γεννήτριας Κυψέλες σύνδεσης και προστασίας µετασχηµατιστή – ανυψώσεως ΜΤ/ΜΤ Αναχώρηση γραµµής για τον µετασχηµατιστή ΜΤ/ΒΤ για τις βοηθητικές ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.23


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ εγκαταστάσεις του σταθµου Κυψέλη διακοπής µηχανής Προστασία διασύνδεσης Κυψέλη διασύνδεσης στην καµπίνα λήψης ΜΤ Ο τοµέας θα είναι πλήρης από: ενδείξεις καλωδίων και οργάνων , πινακίδες , καλώδια , σωλήνα καλωδιώσεων. 8.2 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Η εγκατάσταση θα είναι εφοδιασµένη µε δυο µετασχηµατιστές. Ο πρώτος θα είναι ανυψώσεως ΜΤ/ΜΤ , τριφασικής ισχύ µε συνθετικό λαδί , ο δεύτερος απαραίτητος για την αυτοτροφοδοσία των βοηθητικών εγκαταστάσεων , του σταθµου θα είναι ΜΤ/ΧΜ , σε τριφασική ισχύ σε ρητίνη.

8.3 ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο τοµέας χαµηλής τάσης του σταθµου , τροφοδοτούµενος από βοηθητικούς µετασχηµατιστές του σταθµου ΜΤ/ΒΤ θα αποτελούνται από ένα γενικό πίνακα συµπεριλαµβανόµενων όλων των διακοπτών τροφοδοσίας για όλους τους πινάκες και των διαφόρων εξαρτηµάτων. Πίνακας MCC για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών µηχανών (κινητήρες , αντλίες , ανεµιστήρες κ.λ.π.). ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας ΧΤ θ είναι τύπου POWER-CENTER µεταλλικής κατασκευής πάχους 20/10 κατάλληλα βαµµένος µε κύκλο ηλεκτροστατικής βαφής, αποτελούµενο από συγκεντρωµένες µονάδες συν την εκ νέου άνοδο των καλωδίων: ελάχιστος βαθµός προστασίας IP40. Ο πίνακας θα αποτελείται από διαχωρισµένα τµήµατα που το καθένα θα ανήκει στην δική του λειτουργική µονάδα και κάθε κάθετη κατανοµή θα χωρίζεται σε ξεχωριστές ζώνες (πεδία) .

Ο πίνακας είναι εξοπλισµένος µε τις ακόλουθες συσκευές:

* * * * * *

ΠΕ∆ΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΠΕ∆ΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΠΕ∆ΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΤΗ ΠΕ∆ΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΠΕ∆ΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ MCC ΠΕ∆ΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.24


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Μετά είναι προβλεπόµενο στον ηλεκτρικό θάλαµο και µεταφοράς στο σταθµό ένα συγκεκριµένο νούµερο από MCC για την ηλεκτρική τροφοδοσία των βοηθητικών εγκαταστάσεων. Το µέγεθος των ΜCC θα εξαρτηθεί από την ισχυ παροχής και τον αριθµό των επιµέρους κυκλωµάτων. Η διάταξη τους σε µεταλλοκατασκευή θα είναι διαφορετικη αναλογα µε το νουµερο και την ισχυ των χρηστων που θα τροφοδοτουνται. Οι MCC θα επικοινωνουν µε το συστηµα ελέγχου µε τις ακόλουθες ενδείξεις:   

∆ιαθέσιµος χρήστης Εµπόδιο πεδίου Θερµικό εµπόδιο Επίπεδο χρήσης Εντολή χρήσης

Μερικοί καταναλωτές θα είναι τροφοδοτούµενοι απευθείας , άλλες ενδιάµεσες αστέρες τριγώνου , άλλες µέσω invertor. Ο τοµέας θα είναι πλήρης σε καλώδια, κανάλια καλωδιώσεων, σηµάνσεις καλωδίων και εξοπλισµού, ανάγλυφες πλακέτες κ.λ.π.

8.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η εγκατάσταση αποτελείται από καταναλωτές που θα τροφοδοτουνται ακόµη και σε συνθήκες black – out του εθνικού δικτύου διανοµής. Οι χρήσεις είναι κατά σειρά προτεραιότητας:  

Αντλίες ζεστού νερού του λέβητα Αντλίες πυρόσβεσης Αντλία κινδύνου σε C για λίπανση εδράνων οµάδας τουρµποεναλλάκτη Καταναλωτές σε παρακολούθηση και έλεγχο

Οι δυο πρώτες αντλίες βιντεοσκόπησης και ελέγχου θα πρέπει να τροφοδοτουνται ή από µια οµάδα ηλεκτρογεννή ή από µια οµάδα back – up µε αντλία κίνησης. Η τρίτη θα τροφοδοτείται από κατάλληλο συστηµα συνεχές µε µπαταρία 110VCC. Οι τέταρτες θα τροφοδοτουνται από ένα πίνακα ισχύος από ένα ups τριφασικό. Ο πίνακας διανοµής από λαµαρίνα χαλύβδινη και βερνικωµένη σε σχήµα στήλης µε µπροστινό διαφανές πορτάκι και κλειδαριά , βαθµός προστασίας IP 40 , συµπληρωµένο µε αυτοτελή χωρίσµατα , φέρνει συσκευές περιλαµβανόµενες όλες τις συσκευές και καλωδιώσεις. Ο τοµέας θα είναι πλήρης σε :καλώδια, κανάλια καλωδιώσεων, σηµάνσεις καλωδίων και εξοπλισµού, ανάγλυφες πλάκες κ.λ.π.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.25


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 8.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ Προµήθεια και τοποθέτηση της εγκατάστασης διόρθωσης διαφοράς τάσης για συµµετρικά φορτία, που αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο για τριφασικές γραµµές χωρίς ουδέτερο, συµπεριλαµβάνει αµπεροµετρικό µετασχηµατιστή που θα πρέπει να συνδεθεί στην φάση Ρ, εξαρτήµατα, συνδέσεις κλπ. Ο προαναφερόµενος πίνακας θα είναι εφοδιασµένος µε εµπρόσθιο πάνελ για τις χειροκίνητες ενδείξεις και ρυθµίσεις, µε αποζεύκτη εισόδου µε µαντάλωµα πόρτας, µπαταρίες συµπυκνωτών για συµµετρικά φορτία, µετρητές µε αντιστάσεις φορτίου, τριάδα ασφαλειών ACR, κύριος κατανεµητής αυτόµατης ρύθµισης, πίνακας ακροδεκτών, αξεσουάρ.

8.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Ο τοµέας ρύθµισης και ελέγχου θα περιλαµβάνει τον πίνακα ελέγχου και της στροβιλογεννήτριας καθως επίσης την προστασία του εναλλακτη. Ο πίνακας µε µεταλλικό σκελετό θα περιέχει τον τεχνικό εξοπλισµό της µηχανής. Ο τοµέας µέτρησης και ελέγχου θα περιέχει τον ακόλουθο εξοπλισµό: Συστηµα ρύθµισης Woodward 505 Συγχροσκόπιο µε λυχνίες και δείκτη Μετρητής λειτουργίας του στροβιλοσυγκροτήµατος. ∆ιάταξη συγχρονισµού στο παράλληλο δίκτυο Μέτρηση αντιδραστικής ενέργειας. Μέτρηση δραστικής ενέργειας. Μέτρηση κατανάλωσης. Χρονόµετρο κλιµάκωσης. Συγχροσκόπιο λυχνιών και δεικτών. Επιτηρητής τάσης. Επιτηρητής συχνότητας ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.26


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Επιτηρητής κατανάλωσης Εξαρτήµατα αποπεράτωσης όπως καναλάκια καλωδίων, τερµατικές διατάξεις, ακροδέκτες, ανάγλυφες πλάκες, κλπ. Ο τοµέας προστασίας της γεννήτριας θα είναι πλήρης απo: Θερµόµετρο µηχανής ‘’trafo” Ρελέ ελάχιστης πίεσης Ρελέ απωλειών πεδίου Ρελέ προστασίας ανάστροφης ακολουθίας Ρελέ µέγιστου µε δυο κατώτερα όρια Ρελέ µέγιστου ρεύµατος µε γείωση Ρελε µέγιστης τάσης Ρελε µέγιστης τάσης οµοπολικό Ρελε προστασίας έναντι στην επιστροφή της ενέργειας Ρελε ελάχιστης και µέγιστης συχνότητας Ρελε µπλοκαρίσµατος Ρελε διαφορικής προστασίας της γεννήτριας Ρελε διαφορικής προστασίας του µετασχηµατιστή Ρελε ……. Ρελε στάθµης Ρελε βλάβης γενικής γραµµής Κατανεµητής θερµοµετρικός Κύκλωµα συγχρονισµού Συµπληρωµατικά εξαρτηµατα όπως καναλάκια καλωδίων, τερµατικές διατάξεις, ακροδέκτες, ανάγλυφες πλάκες, κλπ.

8.7 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το τµήµα ρύθµισης και ελέγχου θα είναι συµπληρωµατική στον πίνακα ρύθµισης , ελέγχου και επιθεώρησης εσωτερικά της εγκατάστασης. Ο πίνακας θα περιέχει ένα σύστηµα DCS και PLC για διασύνδεση µε τις MCC , τους πίνακες , τις κυψέλες ΜΤ και εργαλεία πεδίου και µε το personal computer ελέγχου και βιντεοσκόπησης της εγκατάστασης (ΗΜΙ). Ο χαλύβδινος πίνακας διανοµής βαµµένος RAL 7030, σε µορφή στήλης, µε διάφανη εµπρόσθια πόρτα η οποία κλειδώνει, βαθµό προστασίας IP40, και χωρίσµατα πλακών περιέχει όλα τα όργανα και τις απαραίτητες καλωδιώσεις για την πραγµατοποίηση των όσων περιγράφονται πιο πάνω. Εξαρτήµατα ολοκλήρωσης όπως : καλώδια, καναλάκια καλωδιώσεων , σηµάδεµα καλωδίων και οργάνων, πινακίδες , για να επιδοθούν όλα µε τον τέλειο τρόπο.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.27


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

8.8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Όλα τα όργανα του πεδίου έχουν προβλεφθεί µε απευθείας ρύθµιση και συστηµα επικοινωνίας µε master έλεγχο και εποπτεία. Στην εγκατάσταση θα τοποθετηθούν:       

Μετρητές θερµοκρασίας Μετρητές πίεσης Μετρητές παροχής Μετρητές στάθµης Μετρητές δονήσεων Μετρητές Ph και σκληρότητας νερού Μετρητές θέσης Βαροµετρικώς σταθµός Θερµοστάτες Πιεσοστάτες Ροοστάτες Αισθητήρες στάθµης Τερµατικός διακόπτης Κ.λ.π.

8.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ ΚΑΙ FM Εξοπλισµένο µε διακόπτες τύπου αρθρωτού , κατάλληλος για την τροφοδότηση των εσωτερικών και εξωτερικών γραµµών φωτισµός , φωτισµός ασφαλείας και πρίζες FM. 8.10 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΥΛΙΣΚΟ Προσθήκη και τοποθέτηση , κατασκευή χειριστηρίου διακοπτών ελέγχου κινητήρων που πρέπει να στερεώσετε σε µεταλλική κατασκευή που συµπεριλαµβάνεται, µε σχετικό σηµείο τροφοδότησης µε καλώδιο FG7OR/6 µέσα σε σωλήνωση τύπου CONDUIT, κουµπιά τοπικών εντολών που αποτελούνται από : επιλογέα µε κλειδί MAN-AUT µπλοκαρίσµατος – σήµανσης κατάστασης. Στηρίγµατα από µεταλλικές κατασκευές στερεωµένα στο πάτωµα, που αποτελούνται από άκαµπτους δοκούς, είναι βαµµένοι και έχουν όλα τα απαραίτητα για να επιδοθούν σε τέλεια κατάσταση, έτοιµα για εργασία. Εύκαµπτο περίβληµα από γαλβανισµένο ατσάλι, µε λεία εξωτερική επένδυση από ρητίνη πολυβινυλίου, µε υψηλό συντελεστή γήρανσης, που περιλαµβάνει µεταλλικά ρακόρ µε ηλεκτρική συνάφεια, προσαρµογείς και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για την σωστή θέση σε λειτουργία.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.28


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

8.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ Προσθήκη και τοποθέτηση σε κατασκευή µε επιχωµάτωση γυµνού, χάλκινου αγωγού συµπεριλαµβανοµένου των ακροδεκτών, των συνδέσεων των διακλαδώσεων και οτιδήποτε άλλο αναγκαίο για την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία. Προµήθεια και θέση σε κατασκευή πλάκες χαλκού για την πραγµατοποίηση ενός συλλεκτήρα γείωσης εσωτερικό , ο οποίος στερεώνεται στον τοίχο και συµπεριλαµβάνει εξαρτήµατα και σύνδεση BTM. Παροχή και θέση σε λειτουργία πλάκες ψευδαργυροµένου χάλυβα µε την πραγµατοποίηση ενός συλλεκτήρα γείωσης εξωτερικό ο οποίος στερεώνεται στην µεταλλική κατασκευή και συµπεριλαµβάνει εξαρτήµατα και σύνδεση BTM. Γείωση του µετασχηµατιστή συµπεριλαµβανοµένου του συλλέκτη γείωσης των µεταλλικών µερών, και τοποθέτηση της σύνδεσης µέχρι τη γείωση µέσα στο φρεάτιο. Ισοδυναµική σύνδεση (Ισοδυναµική γέφυρα) των µεταλλικών µερών, που προβλέπονται από τους κανονισµούς CEI στο δίκτυο, που περιλαµβάνει κολληµένο µπουλόνι και αρχές αγωγών , ή διαφορετικά ταινίες στερέωσης µε βίδα σύσφιξης και αναµονές αγωγών , προστασία των επιφανειών επαφής µε κατράµι ή άλλο παρόµοιο.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.29


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 8.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση στην κατασκευή πυρανίχνευσης συσκευής ανίχνευσης µε αναλογικό σηµείο τροφοδοσίας µέσα σε καλώδιο FG7OR/4 σε σωλήνωση τύπου CONDUIT σε κανάλι µεταλλικό πλήρης από: Ανιχνευτές ορατού καπνού Ανιχνευτές θερµοφορικοί Ανιχνευτές UV Κοµβία συναγερµού πυρκαγιάς Εσωτερικές σειρήνες συναγερµού Πίνακες " συναγερµού πυρκαγιάς’’" Συστηµα ελέγχου σταθµού κατάσβεσης πυρκαγιών Προβλέπεται η παράδοση και τοποθέτηση του πίνακα διανοµής από έλασµα ατσαλιού βαφής RAL 7030, σε µοντέλο κολώνας, µε διαφανή µετωπική θυρίδα και άνοιγµα θυρίδας µε κλειδί, βαθµός προστασίας IP40, κοµπλέ από πλάκες µε θήκες για τον εξοπλισµό, διαθέτων όλο τον εξοπλισµό και τις καλωδιώσεις. Στον προαναφερθέντα πίνακα θα εγκατασταθεί ο σχετικός κύριος κατανεµητής ανίχνευσης διαρροής αερίου και ανίχνευσης πυρκαγιών και κατάσβεσης , πλήρες µε τηλεφωνικό επαφοδοτικό επιλογέα. Προβλέπεται η χρήση κεντρικού πίνακα ελέγχου µε µικροεπεξεργαστή για τη διαχείριση 4 ζωνών ανίχνευσης µε συλλογική κατεύθυνση σε 4 τοµείς κατάσβεσης. Κάθε ζώνη ανίχνευσης θα επιτρέπει τη σύνδεση µέχρι και 32 ανιχνευτών. Κάθε τοµέας θα είναι ικανός να διαχειριστεί τις σηµάνσεις προερχόµενες από δυο ζώνες χειροκίνητων πλήκτρων . Όλες οι γραµµές σήµανσης και ενεργοποίησης θα επιτηρούνται. Η συσκευή κεντρικού ελέγχου θα είναι εφοδιασµένη µε: οθόνη υγρών κρυστάλλων ανταφωταγώγησης ( 80 χαρακτήρες σε 2 σειρές) κείµενο συναγερµού εξατοµικευµένο 16 χαρακτήρων για κάθε τοµέαπρογραµµατισµός µέσω µετωπικού πληκτρολογίου ή µέσω φορητού τερµατικού. Πλήρης µε τροφοδότηση ανάγκης από ερµητικούς συσσωρευτές µολύβδου.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.30


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Η θερµική αδράνεια σε µια καύση βιοµαζας είναι είναι πολύ υψηλό γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προβλέπεται µε συνεχείς διορθώσεις και έγκαιρα φορτία. Στο λέβητα προβλέφθηκε ένα συστηµα ρύθµισης ώστε η λειτουργία του να είναι αυτόµατη και µε υψηλό βαθµό ασφάλειας. Ακόµη και η φάση εκκίνησης και προθέρµανσης γίνεται αυτόµατα λαµβάνοντας υπ’ όψιν την βαθµιαία αύξηση της θερµοκρασίας στο θάλαµο καύσης. Το ίδιο πράγµα λέγεται για µέρος του ατµού όπου η παρέµβαση της ανακουφιστικής βαλβίδας επιτρέπει µια συνεχή ροή στους υπερθερµαντές (µε σκοπό να αποφευχθούν για τους ίδιους , προβλήµατα ρήξης µέχρι το κλείσιµο της και την ωφέλιµη παρεµβολή στην τουρµπίνα , στο να προσεγγίσουν τιµές θερµοκρασίας , παροχής και πίεσης προβλεπόµενες για το ίδιο. Το συστηµα είναι σε θέση να διαµορφώσει κατά την λειτουργία φορτίου τόσο στο προϊόν επάνω στη σχάρα και στο σύστηµα αέρος καύσης και στην παραγωγή ατµού σε µια διασύνδεση τέτοια ώστε να τοποθετήσει κάθε οµάδα στους τρόπους λειτουργίας που προβλέφθηκαν κατά την διάρκεια της µελέτης του εγχειρήµατος. Για την τουρµπίνα προβλέφθηκε ένα συστηµα Woodward για την αυτόµατη διαχείριση της. Το συστηµα φορτίζεται από τις διάφορες φάσεις θερµικού φορτίου , µε σκοπό να µειώσει τις ταλαντώσεις κατά την παραγωγή θερµικής / ηλεκτρικής βελτιστοποιώντας την λειτουργία των διάφορων οµάδων. Όλο το συστηµα ρύθµισης της τουρµπινας και οι συνθήκες ορίων ασφαλείας επισηµαίνεται σε χρόνο πραγµατικό , ώστε µε κάθε ανωµαλία ή απόκλιση , το συστηµα να λειτουργεί µε ασφάλεια. Το συστηµα επιτήρησης κατόπιν συναρµολογείται σε ένα σύνολο διαδραστικό µε ένα συστηµα να τοποθετηθεί σε µέρος ασφαλές. Όλες οι παράµετροι των στοιχείων θα παρουσιασθούν µετά σε σελίδες video όπου είναι δυνατή µια συνεχής ανταλλαγή δεδοµένων µε τιµές θεωρητικά άριστες κατά την λειτουργία ώστε να παρεµβαίνει για διόρθωση ή τροποποίηση τυχών µετατοπίσεις. Για την συνολική διαχείριση και προβολή δεδοµένων θα τοποθετηθεί ένα συστηµα DCS περίσσιο που λαµβάνει υπ’ όψιν πολλαπλά loop ρύθµισης. Πράγµατι θα έχουµε: Συνοπτικό συστηµα φόρτωσης βιοµαζας Συνοπτικά σχάρα και φούρνο Συνοπτικά λέβητας Κατάπτωση και ανάλυση καυσαερίων Παραγωγή ατµού (απαερωτης , δίκτυο ατµού , δίκτυο συµπυκνωµάτων κ.λ.π.) Τουρµπίνα (κύκλωµα λαδιού λίπανσης , κύκλωµα λαδιού ρύθµισης , ατµού κ.λ.π.) Συνοπτικά , βοηθητικα τουρµπινας (συµπυκνωτής , by pass, εξαγωγή συµπυκνωµάτων , πύργοι εξαέρωσης , κ.λ.π.) Συνοπτικά επεξεργασία νερού Συνοπτικά συµπιεσµένος αέρας Εντοπισµός και κατάσβεση πυρκαγιάς Συνοπτικά τοµέας ηλεκτρικής µέσης τάσης (ΜΤ) Συνοπτικά τοµέας ηλεκτρικής χαµηλής τάσης (ΧΤ)

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.31


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Το συστηµα ρύθµισης αποτελείται από ένα ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου – ρύθµισης αποτελούµενο από: Γενικός διακόπτης και πίνακας βοηθητικός Σύστηµα ελέγχου και DCS Ενδοσύνδεση δικτύου µε το personal computer και ενδοσύνδεση χειριστή – µηχανής) Το συστήµα επιτήρησης περιλαµβάνει: ντουλάπια µε κάρτες επεξεργαστών και κάρτες εισόδου εξόδου αναλογικά και ψηφιακά προερχόµενα από το πίνακα ελέγχου λέβητα, κιβώτια ανάλυσης καπνού και πίνακας πυρανίχνευσης από MCC , από κυψέλες ΜΤ. Το υπολογιστικό σύστηµα προορίζεται για την επίλυση, της διαδικασίας συµπαραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, το έργο αυτοµατισµού της επεξεργασίας, επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων σταθµών ελέγχου και συνδιάλεξης µε µηχανή χειριστή. Γι’ αυτό το λόγο το σύστηµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο µε τα ακόλουθα σύνολα: - " Αυτοµατισµός διεργασιών’’". - "’δίκτυα επικοινωνίας ". - "’συνδιάλεξη µε χειριστή ". Η οργάνωση του λειτουργικού σταθµού θα πρέπει να προσφέρει στον χειριστή τις ακόλουθες ακολουθίες λειτουργιών: * Λειτουργίες χειρισµού για την διαχείριση των διεργασιών. * Λειτουργίες συλλογής γεγονότων. * Λειτουργίες αποθήκευσης πληροφοριών. * Ειδικές αριθµητικές λειτουργίες για την αναβάθµιση της διεργασίας. Οι σταθµοί προσφέρουν µε τέτοιες λειτουργίες ένα παράθυρο παρατήρησης της διεργασίας που επιτρέπει στον χειριστή να είναι πάντα ενηµερωµένος και να µπορεί να επεµβαίνει γρήγορα και ικανοποιητικά όταν είναι αναγκαίο. Οι οθόνες θα εµφανίζουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες της διαδικασίας µε συγκεντρωµένο τρόπο, αλλά πάντα σαφή που είναι οι εξής: * Γραµµή συµβάντων και συναγερµών. * Γενικά διαγράµµατα της εγκατάστασης (συνοπτικά γενικά της εγκατάστασης). * Λεπτοµερή διαγράµµατα της εγκατάστασης (λεπτοµερείς γραφικές σελίδες). * Σελίδες ακολουθίας. * Παράθυρα κριτηρίων. * Ανακεφαλαιωτικές σελίδες. * Σελίδες συστήµατος. * Λεπτοµέρεια απλού loop. * Σελίδα trend. * Σελίδες συναγερµών και συµβάντων. * Γραφικές σελίδες ξεχωριστών χώρων της εγκατάστασης. * Σελίδες θερµικού ισοζυγίου και αποδοτικότητας. ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.32


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________

Μέσα στην προµήθεια θα συµπεριλαµβάνεται και ο προγραµµατισµός του λογισµικού διαχείρισης σε σχέση µε τις λογικές του τερµατικού και µε τα loop ρυθµίσεως για τη λειτουργία της εγκατάστασης, τέτοιες λογικές εκτός από τη πραγµατοποίηση τους θα παρέχονται σε ειδικό έγγραφο που θα αναφέρει τον σκοπό της λογικής σηµάτων εισόδου, την διεργασία προς εκτέλεση, σήµατα εξόδου.

10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ UNI 9490 – UNI 10779, µε τυποποιηµένες αντλίες συζευγµένες στη βάση µε ηλεκτρικό και ενδοθερµικό κινητήρα δια µέσου ελαστικού συνδέσµου αποσυνδεόµενου και µε οδηγό αντλία διατήρησης πιέσεως πολλαπλών φάσεων τέλεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, όλες τοποθετηµένες σε µια µοναδική βάση συµπληρωµένη µε ψήκτρα, βαλβίδες ανάσχεσης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αντικραδασµικούς σωλήνες σύζευξης, πρεσσοστάτες ελέγχου, πίνακες ελέγχου τοποθετηµένοι στη βάση. ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ Υ∆ΡΟΣΩΛΗΝΕΣ µε ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ για τα ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ: µε κατακόρυφη κολόνα κόκκινη βαµµένη και δυο στόµια εξόδου. Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος κατάλληλος για τη κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης σε ορατές εναέριες διαδροµές Πολυαιθυλενικός σωλήνας κατάλληλος για τη κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης σε υπόγειες διαδροµές. 10.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΩΝ Παράδοση και τοποθέτηση ενός συστήµατος για νερά κατεργασίας, αποτελούµενο από: * Αρ. 2 Βυθιζόµενες ηλεκτρικές αντλίες για νερά κατεργασίας P10A/P10B σύµφωνος κατά D.S. 505. * Αρ. 2 ∆ιακόπτης αναχαίτισης ροής PN 10, ελικοειδής µορφής, DN 65. * Αρ. 2 Βαλβίδες αντεπιστροφής clapet PN 10, ελικοειδής µορφής, DN 65. * Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και ισχύος για αρ. 2 ηλεκτρικές αντλίες. * ∆ιακόπτες στάθµης µε φλοτέρ. * Σιδηροσωλήνωση γαλβανισµένη σύµφωνος κατά UNI 5745, συµπεριλαµβανόµενα ρακόρ σύνδεσης, φλάντζες και ειδικά τεµάχια , µε διαµέτρους DN 65/100. * Σωλήνας HDPE UNI 7411 τύπου 312, PN 10, συµπεριλαµβανόµενα καµπύλα τµήµατα, ρακόρ σύνδεσης και ανταλλακτικά, διαµέτρου 100 mm µέχρι το φρεάτιο παράδοσης.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.33


ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group

________________________________________________________________ Παράδοση και τοποθέτηση ενός συστήµατος ανύψωσης ηµιακάθαρτων νερών, αποτελούµενο από: * Αρ. 2 Βυθιζόµενες ηλεκτρικές αντλίες για ηµιακάθαρτα νερά P11/P12 σύµφωνος κατά D.S. 504. * Αρ. 2 ∆ιακόπτης αναχαίτισης ρύθµισης ροής PN 10, ελικοειδής µορφής, DN 65. * Αρ. 2 Βαλβίδες αντεπιστροφής clapet PN 10, ελικοειδής µορφής, DN 65. * Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και ισχύος για αρ. 2 ηλεκτρικές αντλίες. * ∆ιακόπτες στάθµης µε φλοτέρ. * Σιδηροσωλήνωση γαλβανισµένη σύµφωνος κατά UNI 5745, συµπεριλαµβανόµενα ρακόρ σύνδεσης, φλάντζες και ειδικά τεµάχια, µε διαµέτρους DN 65/100. * Σωλήνας HDPE UNI 7411 τύπου 312, PN 10, συµπεριλαµβανόµενα καµπύλα τµήµατα, ρακόρ σύνδεσης και ανταλλακτικά, διαµέτρου 63 mm µέχρι το φρεάτιο παράδοσης. 10.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Το σύστηµα είναι προµονταρισµένο σε µεταλλικό συρτή και περιλαµβάνει: - αεροσυµπιεστές υψηλής πίεσης.. - δεξαµενή αποθήκευσης. - αεροσυµπιεστή εργαλεία. σωληνώσεις, βαλβίδες, δίκτυο διανοµής.

ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group - Υλοποίηση σταθµού τροφοδοτούµενου από φυτική βιοµάζα ισχύος 5MW Σελ.34

Biomass 5MW  

Technical Data