Page 1

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu uudiskiri nr.1 2014 mai

Liit ühendab hoolekogud!

Linn ei pea kinni lasteaedade rahastamise kokkuleppest ! Lasteaia kohatasu on suurenenud ligi kaks korda, lubatud linna poolne pearahatõus aga mitte. Viimase kolme aasta jooksul, kus linn ja riik on oluliselt kärpinud lasteaedade rahastamist ja viinud selle piirini, kus igapäevaselt otsitakse ära majandamise võimalusi, on väga osavalt tõstetud lastevanemate poolt makstavat kohatasu järk-järgult ligi kaks korda. Loe edasi .... Kurb on tõdeda, et kohalik omavalitsus lahendab lasteaedade rahastamise probleeme lapsevanema rahakotist võetud rahaga. Lapsevanemate teadmatust kasutatakse ära ja survet keeratakse üha juurde. 2011. aastal kutsus TLHL koostöös Tallinna linnaga kokku ajutise komisjoni lasteaedade probleemide arutamiseks ning linnavalitsusele ettepanekute esitamiseks. Antud komisjoni liikmeteks olid Tallinna Haridusameti juhataja, Tallinna abilinnapea, Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna juhataja, Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse direktor, Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja, Tallinna Haridusameti alushariduse osakonna juhataja, Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna, IRL-i, Reformierakonna, SDE fraktsioonide esindajad ja Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu juhatuse liikmed. Komisjoni töö kestis terve aasta. Üheks tähtsamaks teemaks oli küsimus, kuidas suurendada lasteaedade rahastust. Moodustatud komisjon oli ühehäälselt seisukohal, et suurendada on vaja nii lasteaedade igapäevasteks tegevuskuludeks kui ka investeeringuteks mõeldud vahendeid. Komisjon leidis, et tegevuskulude suurendamiseks on mõistlik panustada kõigil osapooltel. Tehti ettepanek, et suurendame lastevanemate poolt tasutavat kohatasu 12,5% juhul, kui linn suurendab 2012. aastast omalt poolt vähemalt sama protsendi võrra ühe lapse kohta makstavat pearaha. Nii kohatasu kui ka pearaha ei olnud viimastel aastatel suurenenud vastavalt üldisele elukallinemisele, seega oli põhjendatud nende summade proportsionaalne suurendamine. Mis aga sai peale eelmainitud auväärse komisjoni aastapikkuse töö tulemusena esitatud ettepanekutest linnavalitsuses? Linnavõimu esindajad otsustasid vaikselt, et nemad omalt poolt pearaha tõsta ei saa ja valmis punuti kaval skeem, kuidas lapsevanematelt järk-järgult pea topelt rohkem raha kätte saada. Lasteaia kohatasu on sõltuvuses kehtivast alampalgast. 2012. aastal otsustati tõsta kohatasu protsenti alampalgast ja seda mitte 12,5% nagu tegi ettepaneku komisjon, vaid 33–50 %, et katta ära ka linna poolt


panustamata jäänud osa. Vahetult pärast seda tõusis alampalga määr, mis kergitas kohatasu veelgi. Viimase kahe aastaga on tõstetud alampalka juba 3 korda ja linn ei ole olnud nõus kaaluma ka TLHL ettepanekut vähendada peale alampalga tõuse kohatasu protsenti alampalgast. Selle tulemusena on näiteks ujulaga lasteaedades kohatasu 2011. aastal kehtinud 22,24 € asemel juba 42,60 €. Linna poolt makstav pearaha on aga endisel tasemel. Ülevaate viimaste aastatega suurenenud kohatasust annab järgnev tabel.

Aasta 2011 2012a 2012b 2013 2014

Tavalasteaed Ujulaga lasteaed Alampalk % palgast Kohatasu Tõus %-i Alampalk % palgast Kohatasu Tõus %-t 278 € 8% 22,24 € 278 € 8% 22,24 € 278 € 10,6% 29,47 € 33% 278 € 12% 33,36 € 50% 290 € 10,6% 30,74 € 38% 290 € 12% 34,80 € 56% 320 € 10,6% 33,92 € 53% 320 € 12% 38,40 € 73% 355 € 10,6% 37,63 € 69% 355 € 12% 42,60 € 92%

Olen arvamusel, et ülalkirjeldatud probleemiga on vaja kiiremas korras tegeleda ning kokku on vaja kutsuda uus komisjon, kes jätkaks sealt, kus eelmine komisjon vastu seina jooksis. Seega ootame ka eelmise töögrupi liikmetelt siirast soovi antud probleemi lahendada ja taaskord töögrupp kokku kutsuda. Olen seisukohal, et antud olukord ei ole normaalne ega õiglane.Lisaks sellele jõuab meieni üha enam informatsiooni aktiivsetelt hoolekogudelt, kes on oma lastaia majanduslike asjadega igati kursis ja näevad, et lastaial vahendeid napib ning on ise aktiivselt kaasanud lapsevanemaid vabatahtlikult panustama ja lastaeda toetama, näiteks remontides oma rahadega rühma ruume, ostes nõudepesumasinaid jne. Lihtsalt tekib küsimus, et mida siis teevad need raskemas olukorras lasteaiad, kus pole nii aktiivseid või rahakaid lapsevanemaid? Või kui kaugele seda piiri nihutatakse, kas varsti vahetavad lapsevanemad torustikke ja aknaid? Olen seisukohal, et antud olukord ei ole normaalne ega õiglane.Ilmselt saab seda olukorda muuta üksnes lapsevanemate aktiivse sekkumisega sellisesse mitteoma-sõna-pidavasse linna juhtimisse. TLHL eesmärk on luua töögrupp, kus lapsevanemad saavad antud probleemile konstruktiivselt ning tulemuslikult lahendust otsida. Usun, et hea ja laiapõhjalise meeskonnatöö ja info kogumise tulemusena on võimalik antud probleemi linnakodanikele õiges valguses näidata ja linnavõimu survestada solidaarseid otsuseid tegema. Hea lapsevanem, kutsun Sind üles mitte ootama, et keegi märkaks probleeme ja need ära lahendaks, vaid kohe täna ise töögrupis kaasa lööma ning andma oma panuse positiivse muutuse loomiseks. Ka sinu väikesest ajalisest panusest võib olla lõppkokkuvõttes suur kasu ettevõtmisele.Võta ühendust ja leiame just sulle sobiva viisi, kuidas saaksid suurele eesmärgile kaasa aidata! Linnakodanike arvamusel on palju suurem kaal, kui seda usutakse olevat.Töögrupiga liitumiseks saada meil oma kontaktidega hoolekogudeliit@gmail.com Tule, seisame õigluse eest! Risto Tõnupärt TLHL juhatuse liige


Плата за место в детских садах удвоилась! Союз Попечительских Советов Таллиннских Детских Садов Город не придерживается договорённости о финансировании детских садов! Плата за место в детских садах увеличилась почти вдвое, а увеличение финансирования со стороны города далеко от обещанного. За последние три года, пока город и государство значительно урезали финансирование детских садов и довели его до грани, где сады постоянно ищут возможности для выживания, стоимость места для родителей была очень умело увеличена постепенно почти в два раза. Грустно, что местное самоуправление решает вопросы финансирования детских садов за счёт родительского кошелька, воспользовавшись малой осведомлённостью родителей. В 2011. году Союз Попечительских Советов Таллиннских Детских Садов, в сотрудничестве с властями города Таллинна, созвал временную комиссию для обсуждения проблем детских садов и для того, чтобы представить свои предложения городской управе. Членами данной комиссии были глава департамента образования города Таллинна, вице-мэр Таллинна, руководитель отдела финансового планирования при финансовой службе канцелярии города Таллинна, директор Экономической службы департамента образования города Таллинна, руководитель административного отдела департамента образования, глава отдела дошкольного образования департамента образования, представители фракций Таллиннского городского совета от Центристской Партии, партии IRL, партии Реформ и Социально-Демократической партии и члены правления Союза Попечительских Советов Таллиннских Детских Садов. Комиссия работала целый год. Одной из основных тем, был вопрос о том, как увеличить финансирование детских садов. Сформированная комиссия была единогласно убеждена, что увеличить надо как средства на повседневные расходы детских садов, так и средства идущие на более долгосрочные инвестиции. Комиссия пришла к выводу, что в увеличение финансирования повседневных расходов должны вкладывать все заинтересованные стороны. Было сделано предложение увеличить родительскую часть платы за место на 12,5% в случае если с 2012-го года город увеличит свою часть платы за одного ребёнка хотя бы на такой же процент. Ни родительская плата за место ни плата за одного ребёнка от города за последние годы не увеличивалась пропорционально общему дорожанию жизни, поэтому пропорциональное увеличение этих сумм было вполне обосновано. Что же случилось с предложениями, скрупулёзным трудом составленными за год работы комиссии, после попадания в городскую управу? Городские власти в своих кругах решили, что свою часть вклада они увеличить не могут и была создана хитрая схема, как постепенно увеличить родительский вклад почти вдвое. Плата за место в дестком саду зависит от действующей на заданный момент минимальной зарплаты. В 2012м году было решено поднять процент, который плата за место составляет от минимальной зарплаты, и увеличили его не на 12,5%, как предлагала комиссия, а на 33-50%, чтобы покрыть вклад, который должен был прийти от города. Сразу после этого увеличилась и минимальная зарплата, что еще больше увеличило родительский вклад. За последние 3 года минимальная зарплата увеличивалась уже 3 раза и город не согласился взвесить предложение Союза Попечительских Советов Таллиннских Детских Садов после увеличения минимальной зарплаты снизить процент, который плата за место составляет от минимальной ставки. В результате например в садах с бассейном плата за место увеличилась в сравнении с действовавшей в 2011м году 22,24€ до 42,60€. При этом вклад со стороны города не изменился.


Лучший обзор об увеличении платы за место в последние годы даёт следующая таблица. Увеличение платы за место за последние 3 года. Я убеждён, что выше описанная проблема требует немедленных действий. Нужно созвать новую комиссию, чтобы продолжить с того места, где прошлая комиссия зашла в тупик. Поэтому ждём и от членов прошлой комиссии искреннего желания найти решение для сложившейся ситуации и вновь созвать комиссию. Я считаю, что данная ситуация ненормальна и несправедлива. Кроме того, до нас доходит все больше информации от активных попечительских советов, которые всесторонне в курсе финансовых ситуаций своих садов и видят, что у садов не хватает средств, и которые сами активно подключают родителей добровольно вкладывать в развитие и поддержание садов, например ремонтируя помещения своих групп, покупая посудомоечные машины и т.д. И невольно возникает вопрос, что же делать тем садам, где нет таких активных родителей или родителей при деньгах? И насколько далеко дадут этой ситуации зайти, может скоро родители будут менять окна и водопроводы? Я считаю, что данная ситуация несправедлива и ненормальна. Видимо изменить ситуацию возможно лишь при активном соучастии родителей и вмешательстве в такое «не сдерживающее своё слово» управление городом. Цель Союза Попечительских Советов Таллиннских Детских Садов создать команду, в которой родители могли бы конструктивно и эффективно искать решение данной проблемы. Я верю, что в результате основательного сбора информации и разностороннего сотрудничества возможно донести данную проблему до горожан в правильном свете и тем самым оказать давление на город принять солидарные решения. Дорогой родитель, призываю тебя не ждать, что кто-то заметит проблему и решит её, а присоединиться уже сегодня к команде и сделать свой вклад в позитивные изменения! Даже немного вложенного тобой времени может в общем итоге принести большую пользу всему предприятию. Свяжись с нами и мы найдём чем именно ТЫ можешь помочь в достижении большой цели! У мнения горожан на много больше влияния, чем принято считать. Чтобы присоединиться к команде, свяжись с нами по адресу hoolekogudeliit@gmail.com. Присоединяйся и будем бороться за справедливость!

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit kutsub üles hoolekogusid pidama arvestust, kui palju aega ja raha lapsevanemad lasteaedadesse panustavad? TLHL kutsub Tallinna Lasteadade Hoolekogusid pidama arvestust, palju lapsevanemad vabatahtlikult raha (lisaks lasteaia kohatasule ja lapse söögirahale) ning aega lasteaedade toimimisse panustavad. Kogutud tulemused avalikustatakse 2015. aasta jaanuaris Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu infopäeval ja edastatakse Tallinna Linna Haridusametile, et nad saaksid paremini planeerida lasteaedade rahastamist.

Loe edasi... TLHL toetab igati lapsevanemate entusiasmi aidata lasteaedasid ent püüame koostöös lasteaedade


hoolekogudega kaardistada palju lisaks tõusnud kohatasule veel lapsevanemad vabatahtlikult lasteaeda panustavad.See looks võimaluse jagada linnale ja avalikkusele informatsiooni, et linna poolt panustamata jäänud osa on oluline ja hetkel maksavad selle puudu jäägi paljud lapsevanemad oma taskust kinni. Antud ettevõtmise aluseks on see, mille tuvastasime hoolekogudega suhtlemisel. Nimselt - paljud aktiivsed hoolekogud, kes on igati oma lasteaia eelarveliste võimalustega kursis ja teevad direktoriga tihedat koostööd, on siiski leidnud, et linna rahastus ei ole piisav ja on palunud lapsevanemaid vabatahtlikult toetada lastaeda rahaliselt või tööajaliselt. Teiseks oluliseks eesmärgiks on tõsta esile ja tunnustada hoolekogusid ,kes teevad lasteaia juhtkonna tihedalt koostööd, näitamaks et ühiselt tegutsedes on võimalik probleemidele lahendusi leida.

Kuidas info kogumine toimub? Palume igal hoolekogu liikmel oma rühmas üles märkida lastevanemate poolt kantud kulud ja tööaeg 2013. aastal ning siis edastada info oma hoolekogu esimehele, kes paneb kõikide rühmade info kokku ja lisab kui on veel olnud üldkulusid (nt .õeualal, koridorides, saalis).Hoolekogu esimees edastab selle omakorda Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu meilile hoolekogudeliit@gmail.com. Kui hoolekogu esimehel ei ole võimalik infot edastada võite saata ka ise info oma rühma panuse osas eel mainitud meilile. Millist infot ootame? Palume mitte märkida lasteaia kohatasu ega söögiraha, personali kinkide ja lillede, laste teatripiletite ja jõulupidude ning aasta alguses kogutavat laste töövahendite raha. Ootame ennekõike infot suuremahuliste asjade osas (nt rühmaruumide remondiks vajalik materjal ja tööaeg, nõudepesumasinate, mööbli,värvide, lastele voodipesu jms inventari ostmine). Näide:Lasteaed Hooliv, Lillekeste rühma ruumi värvimine 100 eur värv + värvimine 20 töötundi, Kajakaka rühm kardinad 25 eur ).Palume edastada ka infot kasutatud mööbli, tehnika või mis muu annetamisest. Kui ei ole enam meeles eseme või töö maksumus, siis võite märkida umbkaudse määra või jätta summa lihtsalt märkimata. Vanemate tööaja osas ootame infot parandus- ja ehitustöödele, kodulehe valmistamisele (ja haldamisele), lisarahastuseks projektide kirjutamisele jne kulutatud aja kohta. Näide: lasteaia kodulehe tegemine 10 töötundi.Kui lapsevanemad on loonud MTÜ või sihtasutuse lasteaia toetamiseks, siis mida on nendest vahendistest soetatud. Cоюз попечительских советов детских садов г. Таллинна призывает попечительские советы вести учёт, сколько времени и денег родители вкладывают в детские сады. Cоюз попечительских советов детских садов г. Таллинна призывает попечительские советы вести учёт, сколько денег (в дополнение к плате за место и за питание) и сколько времени родители добровольно вкладывают в функционирование детских садов. Собранные данные будут опубликованы в январе 2015. года на информационном дне Cоюза попечительских советов детских садов г. Таллинна и будут переданы департаменту образования города Таллинна, чтобы они могли лучше планировать финансирование детских садов. Читать далее... Cоюз попечительских советов детских садов г. Таллинна всесторонне поддерживает энтузиазм и


желание родителей помочь детскому саду, при этом в сотрудничестве с попечительскими советами мы стараемся выяснить, сколько времени и средств, в добавок к увеличившейся стоимости места, родители добровольно вкладывают в сады. Это даст нам возможность передать эту информацию городу и общественности и показать, что та часть, которую город отказался со своей стороны финансировать, очень важна и на данный момент многие родители добровольно покрывают эту часть из своего кармана. Основой этой затеи стало то, что мы узнали общаясь с попечительскими советами. А именно многие активные попечительские советы, которые всячески держат себя в курсе бюджетных возможностей сада и активно сотрудничают с руководством сада, всё же решили, что финансирования со стороны города не достаточно и попросили родителей добровольно поддерживать детский сад финансово или непосредственной работой. Второй важной целью является желание выдвинуть на первый план и выразить признание попечительским советам, кто тесно сотрудничает с руководством своих садов, чтобы показать, что объединёнными усилиями можно найти решение проблемы.

Как происходит сбор информации? Просим каждого члена попечительского совета в своей группе описать, в каких размерах и какие расходы были покрыты родителями или какие работы они делали для сада в 2013м году и передать эту информацию председателю попечительского совета, кто сложит информацию, полученную с разных групп и добавит общие вложения, если таковые были (например работа на територии сада, ремонт в общих помещениях как коридор и зал и т.д.). Председатель попечительского совета в свою очередь передаст эту информацию Cоюзу попечительских советов детских садов г. Таллинна на электронную почту по адресу hoolekogudeliit@gmail.com. Если у председателя нет возможности передать информацию, то можно передать информацию о вкладе сделанном вашей группой на вышеуказанный адрес. Какую информацию мы ждём? Просим не вписывать плату за место и за питание, деньги вложенные на цветы и подарки персоналу, на билеты на представления и праздники, а так же деньги, которые группы собирают в начале года на расходы на рабочие материалы для детей. Прежде всего ждём информацию о больших инвестициях (например материал и рабочее время вложенные в ремонт помещений, техника (посудомоечные машины итп.), мебель, краски, постельное бельё и другой инвентарь). Пример: В садике Hooliv, группа Lillekesed- покраска помещения: краска - 100€, работа – 20 часов; группа Kajaka: занавески – 25€. Ждём так же информацию о пожертвованиях в виде использованной мебели, техники итп. Если стоимость переданной вещи или сделанной работы сложно определить, можно поставить приблизительно или просто не отмечать её. По части проделанных работ ждём информации о строительных и ремонтных работах, о помощи с созданием и поддержке домашней странички, помощь в написании проектов для дополнительного финансирования и т.п. Пример: создание домашней странички детского сада – 10 рабочих часов. Если родителями было создана некоммерческая организация (НКО) или


целевое учреждение для поддержания садика,то описать, что было сделано из полученных через него средств. Sotsiaalmeedia kampaania „Toetan ja tunnustan“ lasteaeda! Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu facebooki lehel Liit Ühendab Hoolekogud! Kampaania „Toetan ja tunnustan“ eesmärgiks on tõsta esile lapsevanemate panust ja näidata kuivõrd väärtustatakse oma lapse kasvukeskkonda ja seda luua aitavaid inimesi.Sotsiaalmeedia lehtedel ootame inimesi jagama oma kogemusi kahel teemal.Teema toetan all ootame infot lapsevanemate panuse osas lasteaedades.Teema tunnustan all ootame infot ,kuidas on tunnustatud lasteaia õpetajaid, õpetaja abisid, hoolekogusid, personali. https://www.facebook.com/hoolekogud Loe edasi.... Teema TOETAN all ootame infot, kuidas lapsevanemad on ajaliselt ja rahaliselt panustanud lasteaeda. Siinkohal me toimumise ajalist piiri ei sea ning ka tööajalise ja rahalise panustamise osas on iga tore tegu oodatud, olgu see siis väikene või suur. Tore, kui paneksite kirja ka toimumise aja ning lasteaia nime. Näited: Viimasel viiel aastal olen igal kevadel ostnud ja istutanud lasteaia aeda lilli. Krokodilli Lasteaia lapsevanem . /Selle aasta veebruaris ostsime värvid ja värvisime koos rühma vanematega ära rühma ruumid. Kaelkirjaku lasteaia lapsevanem. Teema TUNNUSTAN all ootame infot aga selle kohta, kuidas lapsevanemad ja hoolekogud on lasteaias tunnustanud lasteaia kasvatajaid, kasvataja abisid, direktorit, muud personali, hoolekogu liikmeid, aktiivseid lapsevanemaid. Näited: Viimasel kolmel aastal oleme kevadel hooaja lõpupeol kinkinud mõne toreda suvelavastuse piletid kõigile lasteaia õpetajatele ja nende abidele. Orhidee lasteaed,lapsevanem/ 2013 jõulupeol kinkisime kokkadele laste poolt meisterdatud tänukirjad .Puuma Lasteaed, lasteaia õpetaja

“Поддерживаю и ценю” детский сад – кампания в социальных сетях. На страничке Cоюза попечительских советов детских садов г. Таллинна в Facebook'е. https://www.facebook.com/hoolekogud Целью кампании “Поддерживаю и ценю” является подчеркнуть вклад родителей и показать насколько родители ценят среду в которой растут их дети и людей, которые помогают её создавать. На страничке в социальной медии ждём рассказы по двум основным темам. По теме “поддерживаю” ждём информацию о том, какой вклад вносят родители в детсткие сады. По теме “Ценю” ждём информацию о том, как выражают признание учителям, помощникам учителей, другому персоналу садика и попечительскому совету. Читать далее... Под темой “Поддерживаю”, ждём информацою о том, как родители помогают саду финансово


или вкладывая своё время и труд. Здесь мы не ставим ни временных границ ни каких либо других критериев, подходит любой вклад, будь он маленький или большой. Было бы здорово, если в комментарии было бы так же отмечено, когда благотворительная акция была произведена и о каком садике идёт речь. Примеры: последние 5 лет каждую весну я покупал и сажал цветы во двор детского сада, родитель садика Krokodill./ В феврале этого года купили краски и вместе с другими родителями группы покрасилистены помещений нашей группы, родитель садика. Kaelkirjaku. Под темой “Ценю” ждем информацию о том, как родители и попечительский совет выражали своё признание учителям, помощникам учителей, директору и другим членам персонала, членам попечительскоо совета и активным родителям. Примеры: Последние три года на весеннем выпускном празднике дарили всем учителям и их помощникам билеты на какую-нибудь летнюю постановку. Родитель садика Orhidee / В 2013. Году подарили поварам грамоты, которые дети сами сотворили. Учитель садика Puuma.

Tule osale oma hoolekoguga koolitusel! Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit (TLHL) vajab uusi ideid, inimesi ja julgeid tegusid. Seda kõike aitab teostada Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi rahastatud projekt „Liit ühendab hoolekogud!“ 2014. aasta augustis said alguse projekti tegevused. Oleme juba pool aastat korraldanud ja kutsunud Tallinna lasteaedade hoolekogusid osalema koolitustele, mille kaudu loodame tõsta hoolekogude teadlikkust, hoogustada mõttevahetust ning omavahelist suhtlemist. Loe pikemalt.... Koolitused on üles ehitatud kaasava meeskonnatöö põhimõtetel. Koolitusi viivad läbi Aivar Haller Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Olümpiaakadeemia ning Tallinna Vaba Waldorfkooli juhatuste liige ja üksiti mitmete tippjuhtide ja – sportlaste mentor, kolme lapse isa ja Piret Soosaar - MTÜ Foorumteatri laste ja noorte valdkonna koolitaja, kahe lapse ema. Uudisena pakume nüüd ka venekeelseid koolitusi. Koolitaja Vlada Schotter. 12.juunil kell 17.00 toimub Rocca AL Mare Eesti Vabaõhumuuseumis TLHL arengupäev. Vaatame siis koos tagasi möödunud aastale, jagame leitud häid praktikaid ning hoolekogude muresid ja rõõme. Arutame, kuidas koos järgmsel aastal veel edukamalt edasi minna. Täpsem info ja registreerumine http://www.hoolekogudeliit.ee/ Anu Kirsman, 56 474484 Tule ja osale Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu arengupäeval! TLHL-u eelseisvateks ülesanneteks on suurem meedia kaasamine, et ühiseid probleeme suurema hulga inimesteni tuua. Kutsume endale appi ka vabatahtlikke, et muuta TLHL toimivaks ja jätkusuutlikuks. Ootame kõiki osalema, sest keegi ei tee Teie eest midagi ära. Pealegi, ise teha ongi hea! Anu Kirsman


Projekti „Liit ühendab hoolekogud!“ projektijuht Koolitustele registreerumiseks või lisainfo saamiseks kirjuta hoolekogudeliit@gmail.com või helista 56 474 484 (Anu Kirsman) Meie heade paraktikate nurgast leiad seekord: Lugu sellest, kuidas Kadaka lasteaias osatakse unistusi ellu viia. Loe pikemalt.... Koostööst Kadaka lasteaia hoolekoguga Oleme kakskeelne 11-rühmaline lasteaed, kus on väga palju nn „erisid”- kõigepealt eri rahvused (nii lapsed, vanemad kui töötajad), usutunnistused, kolm sõimerühma, tasandusrühm, keelekümblusrühm, liitrühmad. Palju erinevaid tõekspidamisi, kultuure ja haridustaustu. Ükskõik kui erinevad me ka oleme on igasuguse koostöö aluseks vastastikused suhted. Tõhusat koostööd saab teha ainult siis, kui suhted põhinevad austusel, lugupidamisel, aususel ja alati tuleb kasuks huumor. Ainult siis saab häid tulemusi, kui suhted on pingevabad ja võrdsed, kui tuntakse, et oleme partnerid. Kuidas neid suhteid luua. Alustan algusest. Sügisel, kui valitud on uus hoolekogu, saadan neile kutsed esimeseks kokkusaamiseks. Kui kedagi kutsud, peab ta tundma, et ta on oodatud. (See kehtib ka rühmakoosolekute kohta). Ametlikus õhkkonnas ei saa kunagi sellist tulemust, kui vabas ja võrdses vestluses, nii küpsetan alati ise koogi või karaski ja ühise kohvilaua taga jätkub juttu kauemaks. Ja esimene võõristus ongi ületatud. Siit edasi – ole aus, räägi nii probleemidest, kui rõõmudest, pühenda hoolekogu kõigesse, mis asutuses toimub. Probleeme ei saa ju nagunii varjata, kui sinu partner näeb, et sa tunnistad probleemi ja oled asunud seda lahendama, tekib usaldus. Mida oleme siis koostöös saavutanud? Alustame siis materiaalsest poolest: Kuidas saada lisaraha, et lastel oleks Kadaka lasteaias hea olla ja vanem oleks rahul. Koos hoolekoguga, kaasates vanemaid ja vanavanemaid korraldame kolm korda aastas laatasid ja väljamüüke: Sügisel eriti vaba turg, kus põhirõhk on aia-ja metsasaadustel, jõululaat, kus saab osta jõulukingitusi, kaarte, piparkooke, kus saab kuulata kontserti ja istuda kohvikus, lastes hea maitsta küpsetistel. Kevadel on Kadaka küla päev, kus toimub laat, töötavad töötoad, loterii, väljamüügid, oksjon, kus oleme müünud meie õpetajate poolt värvitud ja kaunistatud vanu toole ja nukumööblit, kuid kõige populaarsem on õuekohvik, sest müügil on tõesti maitsvad pirukad, koogid. Sügisel lepime hoolekoguga kokku, kus me saadud tulu kasutame ja siiani oleme selle paigutanud õuemänguvahenditesse. Kunagi ei tohi jätta teavitamata ja tänamata – nii panen alati järgmisel päeval stendile vanematele tänu ja täpse summa, palju raha kogunes, samuti, mis sellega tehakse. Alati ei pea aga koostöö tulemus olema raha – kevadel teeme talgud ja näiteks 2010 aasta 1. mail tuli vaatamata tibutavale vihmale kokku üle saja lapsevanema. Hoolekogu hankis lauad mänguväljakuks, betooni, värvid, katusealused kunstitudengi poolt kaunistatud rühmade logodega) Päeva lõpetasime lillede istutamise ja ühise hernesupi söömisega. Hoolekogul on olnud ka lausa kohustus lahtiste uste nädalatel süüa koos lastega rühmas ja anda tagasisidet toidule (nüüd on seda võimalik, muidugi tasu eest, teha ka teistel vanematel). Jälle samm usalduse poole. Kui meil on õpetajate koolitused, väljasõidud või õpetajate päev, on rühmas laste juures lapsevanemad. Ühtepidi on see abi meile, kuid teistpidi jälle samm vastastikuseks usalduseks – vanem näeb lähemalt


igapäevatööd lastega ja tunnetab lastega hakkamasaamise keerukust, mis on andnud väga positiivset tagasisidet personali tööle. Mida on meie hoolekogu veel välja pakkunud abiks: maniküür- pediküür (selle tasu annetab hoolekogu liige lasteaia fondi, samuti premeerime selle teenusega erinevate konkursside võitjaid), üks hoolekogu liige tõi kõikidele õpetajatele õpetajate päevaks spordiklubi kingekaardid. Meie kunagine hoolekogu esimees, kelle poeg lõpetas juba algklassid, kinkis lasteaiale kilomeetri voodipesu riiet, millest meie laohoidja õmbles kõigile 11. rühmale voodipesu komplektid. Üks endine hoolekogu liige varustab meid aastate jooksul lastekirjandusega, kingitud on lilletaimi, kiikesid, ostetud mulda ja muruseemet, millega korrastati rühma väljak. Korraldasime konkursi: Ilusam mänguväljak, mille tulemusel said uue ilme kõik 11 rühmaväljakut. Ma ei tahaks, et siin jääks kõlama mõte, et kõik on mõõdetav rahas, mida me saame koostööst. Tegelikult see ei ole nii ja ma ei usu, et sellega, et direktor ainult kurdaks, mis on puudu ja halvasti, hakkaks sadama abivihma. Tegelikult jõuan ma ikka jälle välja suheteni – on imehea tunne, kui sinuga mõeldakse kaasa, tullakse sinu kutse peale, astutakse lihtsalt niisama sinu kabinetist läbi, märgatakse, tunnustatakse. (näited- tänavad ja tunnustavad kirjad, roniroosid meie õuemajakesele – sealt kohe vastusamm , esimese ühise kohvijoomise tegime seal koos hoolekoguga ja siit ma jõuangi välja nende vastastikuste sammudeni, kus üks samm tingib järgmise. Alati me teeme kevadel Kadaka sõprade päeva, kuhu on kutsutud loomulikult kogu hoolekogu, kuid üldse kõik head ja armsad inimesed, kes on meid aasta jooksul oma sõbraks pidanud ( mitte ainult materiaalse toetuse põhjal), et neid selle sõpruse eest tänada. Siis esinevad lapsed ja alati küpsetan mina karaski, sest see sobib Kadaka külla. Näide sõprade päeva järgmisest sammust – üks ema kinkis meile 25 roosiistikut tänuks selle eest, et meie teda oma sõbraks pidasime. Ja lõpetuseks – kui meil on Kadaka lasteaias kevadel viimane hoolekogu koosolek, siis see toimub meie ilusas roosidega aiamajakeses, samuti rühmade kevadised piknikud. Nii ma tõesti enam ei tea, mis samm on millegi põhjustanud ja kelle samm järgneb kellele. Ilusat humoorikat koostööd ja julgust alati suurelt unistada – uskuge, kõik mida me oleme unistanud siiani – on täitunud! Marianne Liiv Kadaka lasteaia direktor

Tegus seltskond – lasteaed Meelespea juhtkonna ja hoolekogu koostöö! Tallinna aasta hoolekogu 2013 näitel saad lugeda, kuidas hoolekogu oma lasteeaia toimimisele kaasa on aidanud. Kuidas turvata lasteaeda, kuidas toetada vähemate võimalustega venekeelseid lasteaia lapsi eesti keele omandamisel, kuidas säästa oma lasteaias vett? Miks kaasta lapsevanemaid heategevuse, talgute ja jõululaada kaudu? Loe pikemalt.... Tegus seltskond – lasteaed Meelespea juhtkonna ja hoolekogu koostöö! Lasteaia hoolekogu on tervikuna oma loomult liikuva meeskonnaga üksus. Iga aasta vahetuvad hoolekogu liikmed, sest meie pisipere kasvab ja igal aastal, täpselt niisama palju lapsi, kui juurde tuleb, läheb osa seltskonnast parematele jahimaadele tarkust taga nõutama … Vaatamata liikuvale loomule on hoolekogu jällegi alaliselt tegutsev üksus, kel on oma täpsed ülesanded


ja vastutus. Peaasjalikult on hoolekogu ülesanne teha koostööd lasteaia juhtkonnaga lasteaiaga seotud arengute osas ning igapäevaelu halduskorralduslikes küsimustes. Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ning lasteaia põhimäärusest, mis annab tegevusele juriidilise raami. Hoolekogu töövorm on koosolek. Vaatamata sellele, et hoolekogu töö on rajatud mitmete formaalsete otsuste vastuvõtmisele, moodustavad hoolekogu liikmed tervikpildi lasteaia rühmades käivatest lastest ning kõik lastega seotud ettevõtmised on olulises osas suunatud loovusele. Lasteaed Meelespea hoolekogu ongi kujunenud läbi aja eelkõige loovate lahenduste osas väga innukaks ning eestvõtlikuks. Ma ei liialda, kui väidan, et koosolekud on alati hästi sisukad ning lõviosa teemadest, mis hoolekogust ühistegemistest „välja lendab“ on alati kindla eesmärgi ja vajadusega. Lihtsalt niisama jutupuhumiseks kohale ei tulda! Oleme veendunud, et kui juba pühenduda, siis tuleks ka tegelikult midagi ühiselt lahedat ära teha! Pean ütlema, et ei ole need teemad nii aeganõudvad ühti, sest ühiselt tegutsemise väärtus seisneb selles, et igaühe panus moodustab terviku ning kokkuvõttes saab mitmekesi - peaasi, et ühel meelel - rohkem saavutada, kui mistahes muu meeskonnaga. 1.Kuidas aidata vähemate võimalustega vene keelseid lastaia lapsi eesti keele omandamisel? Meelespea lasteaia hoolekogu ettevõtmistest on olnud olulisel kohal alates 2012 algatatud lasteaia fondi idee, mis kasvas välja „Märka ja Aita“ ideest. Heategevusega on igaüks vähemal ja rohkemal määral kokkupuutunud. Idee sündis selles, et nähes lasteaias erineva taustaga lapsi – eelkõige vähemkindlustatud lapsi - ning mõeldes tervikpildile, mis moodustab ühe inimese jaoks tema lapsepõlv, siis pole palju tarvis, et toetada tema ettevalmistust pikaks eluteeks ning teha tema olek lasteaias võimalikult meeldejäävaks ja positiivseks luues võrdseid võimalusi kõigile. Nii tekkiski mõte luua lasteaia oma laste toetusfond, mida rahastada meie endi vanemate ja ka teiste eraisikute annetustest ning heategevusüritustest saadavast tulust. Fondi eesmärk sai ühtlustatud lasteaia 2013/2014 õppeaasta eesmärgiga toetada laste erivajadustele suunatud programmi elluviimist – sh eesti keele õppele suunatud programmi elluviimist, eesti keele õppele suunatud ja ka teistes huviringides osalemist, et julgustada erineva tausta ja oskustega lapsi elus hakkama saama. Keeleõppetoetust vajavad lapsed selgitati välja õpetajate abiga ning konkreetsemalt ühtlustati vajadus huvialaringi toetamiseks toidu- ja kohatasu soodustuse nimekirjas olevate lastega. Lõplik otsus lubada last toetada on iga kord tema vanema käes. Alates jaanuarist 2014 toetatakse fondist tervikuna 9 lapse huviala ja keeleõppe ringi. 2. Oluline on lasteaia juures laste turvalisusega seotud küsimused.Väheoluline ei ole ka maine vara ning selle säilimine. Lasteaia hoolekogu ühiste ettevõtmiste tulemusena on lasteaias omaalgatuslikult paigutatud turvakaamerad, mis hoiavad ära „ootamatud külalised“ lasteaia territooriumilt ning kes teab, ehk ka lasteaia ruumidest tervikuna. 3. Kuidas säästa lasteaias vett.Lasteaia vara säilimise juures on oluline ka „roheline mõtteviis“. Muutmaks maailma ja enda mõtteviisi rohelisemaks, võib alustada väikestest asjadest. Üheks lihtsaks muudatuseks, mis säästab palju vett ning vähendab lasteaia kulusid veele ehk ühele olulisemale maavarale, oli hoolekogu initsiatiivil tekkinud idee paigaldada kõigile lasteaia rühmade segistitele kokkuhoidu toetavad seadmed. 2013 aasta sügisel paigaldati veesäästu seadmed kõikidele lasteaia hoones asuvatele kraanidele ja dušhidele. Kui seniste kontrollmõõtmiste tulemusel oli lasteaia kraanide


keskmine veekulu ca 9 liitrit/minutis, siis paigaldatud seadmete abil muudeti veekulu oluliselt väiksemaks: laste kätepesukraanid 1,7 liitrit/minutis, õpetaja abi kraanid 3 liitrit/minutis, köögi pesukraanid 4,5 liitrit/minutis ja dušhid 6 liitrit/minutis. Selle tulemusena oleme saanud märgatava veesäästu ja keskmiselt on meie veearved vähenenud 32% igas kalendrikuus. Investeering tasus ennast ära juba paari kuuga. Võime seda soovitada julgelt ka kõikidele teistele lasteaedadele ja oleme huvi korral nõus hoolekogu poolt oma kogemusi jagama. 4. Kevadised koristustalgud! Üheks oluliseks ühiseks lasteaia ettevõtmiseks on lasteaia kevadkoristus talgud. Ühiselt puhastatakse ümbrus, värskendatakse värvi kiikudel/liivakastidel pakkudes seeläbi rõõmu nii suurtele kui väikestele nii ühisest tegemisest kui ka hilisemast hoolitsetud ja kaunist vaatepildist. Selles ruumis meie lapsed ju päevasel ajal viibivad ja topeltrõõm on see, kui meil on teadmine, et keskkond on hoolitsetud ja hoitud. Ühine talgupäev lõpeb tavaliselt maitsva supi söömisega! 5. Jõululaat. Iga aasta korraldatakse ühiselt suur jõululaat vahetult enne suuri jõulupidustusi, tavaliselt novembri viimasel reedel. Jõululaadale tuuakse omatehtud küpsetised ja käsitöö, millega saab hõlpsasti oma pere jõuluvana kingikotti täita. Jõululaat on saanud aastatega väga populaarseks. Ettevõtmine on perekeskne ning kõigile on tegemist küllaga. Kõikide rühmade lapsed esinevad ning rühmades toimuvad tegelustoad. Kogu laada tulu jagatakse nii lasteaia kui ka rühmade vahel, millest soetatakse vajalikke, arendavaid ning toetavaid esemeid lastele. 6. Heategevuslik laat. 2013 sügisel kasvas hoolekogu ja juhtkonna ühisest ideest välja heategevusliku laada idee. Laadal müüakse sügisande ja hoidiseid. Samuti küpsetisi ning kasutatud riideid. Kogu laada tulu läks lasteaia heategevusfondi. Kokkuvõttes oleme me oma tegemistega ise ka väga positiivselt meelestatud. Oluline nende tegemiste juures on see, et tulemused on kohe või peaaegu kohe näha. Ja kõige olulisem kõikide arengute juures on see, et igaüks lööb kaasa. Ka siis, kui pole vajadust otseselt midagi reaalselt teha või ajada, siis on üksmeel oluline faktor, et asjad õiget rada pidi läheksid ning ideedele kasvõi hea sõnaga tuult tiibadesse anda. Teine oluline asi on ka soov midagi „ära“ teha. Päeva lõpuks võidavad ühistegemistest kõige rohkem meie endi pisipered, kelle me südamerahuga pikaks päevaks tublide õpetajate hoolde jätame! Meelespea lasteaia hoolekogu Kuidas muuta lasteaed kodusemaks? Tallinna Sõbrakese Lasteaia hoolekogu esinaine Vlada Schotter on koos sõpradega korraldanud alates 2012 aastast pühapäevaõhtuseid kohtumisi lasteaias. Loe pikemalt.... Eesmärgiks seati, et üheskoos oleks mõnus, hea kultuuriline meelelahutus vähemkindlustatud peredele, üleüldine tutvumine lasteaiasiseselt ning lasteaia muutmine kodusemaks. Kokkusaamised on siiani toiminud edukalt. Ettevõtmisi on sisustatud ise (erinevate mängude õhtud, meisterdamised) ja kohal on käinud ka külalisesinejad (balletitantsijad, võistlustantsijad, rahvakunstiansambel). Kõik see on lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele muutnud lasteaia kodusemaks ning lähendanud nii lapsi kui ka lapsevanemaid. Koos on hakatud jagama ühiseid rõõme ja muresid. Käivitunud on uued ringid. (tantsustuudio, käsitöö) Mureks on osavõtjate nappus! Igati püütakse seda suurendada kaasates järjekindlalt kõiki lasteaia lapsevanemaid.


Unistusteks on kutsuda külla naaberlasteaedade lapsed ja lapsevanemad ning jõuda nende vähemkindlustatud peredeni, kellele mõnus pühapäevane ajaviitmine lasteaias oleks meeldivaks vahelduseks. Siis võiks minna link ka nende kodulehele Vahel tuleb lastevanemate kaasamisel alustada algusest, ehk siis terest! Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill hoolekogu liikme Pille Raua kogemusest loe pikemalt.... Tere! Nooremad lapsed käivad mul ühes lasteaias ja seetõttu kohtun õhtul ja hommikul topeltkoguse lapsevanematega. Kui juba oleme kokku kogunenud, et oma lapsed ühte lasteaeda tuua igapäevaselt, siis minu meelest oleks päris tore ka üksteist tervitada. Mulle on vähemalt nii lapsest saadik õpetatud. Elementaarne viisakus on vist selle nimi . :) Oma lastele seletan ja õpetan vahel praegugi, et ikka tere ja head aega, tänan ja palun. Lasteaias sees ja väljas liikudes oli terega kuidagi kehvasti. Hakkasime lastega hoolega kaaslastele tere ja õhtul jälle omakorda nägemist ütlema. Alguses ei saanud aktsioon hoogu sisse aga ajaga asi paranes. Esimestena läksid teretamisega kaasa lapsed. Vahva oli, kui rõõmsad näod juba kaugelt lehvitasid ja tervitasid. Järgmiseks liitusid kampaaniaga ka teised vanemad. Praeguseks on TERE juba inimestega juba üsna sõber ning vahel tuleb ka väljaspool lasteaeda inimesi vastu, kes tervitavad. Tuleb tunnistada, et kõiki ma ei tunnegi, sest eks ole teiste rühmade vanematega ka tegemist. Teretan vastu ja ongi jälle tuju rõõmus.

Kas sinu lapse rühma lapsevanematel on samad väärtused laste kasvatamise osas kui sinul? Tallinna Päikesejänuku lasteaia direktori Signe Tamme kogemusest väärtuskasvatuse teemal loe pikemalt .... Tegemist oli uue kolme aastaste laste rühma esimese koosolekuga, mis toimus kevadel. Rühma koosolekul osalesid lapsevanemad, kes olid kinnitanud lapsele lasteaiakohasoovi meie lasteaias. Esimesel koosolekul kogunes rühmatäis uusi ja nii nagu ikka esimesel korral pisut ärevaid lapsevanemaid terve rühma jagu. Koosolekul tutvustati rühma õpetajaid, lasteaia traditsioone, huvitegevusi ja ühtlasi anti ülevaade kodukorrast ja väärtustest. Spontaanselt palusime vanematel paberile panna kolm põhiväärtust, millest nad ise lähtuvad lapse kasvatamisel ja samas millised on ootused lasteaialt. Lapsevanemate põhiväärtused/ootused said kirja ja kui augustis nad oma väikeste lastega lasteaeda jõudsid olid kõik need paberile kirja saanud väärtused ühel suurel plakatil. Loetelu


ühistest väärtustest oli üllatuslikult või vähem üllatuslikult sarnane. Ühel plakatil ja kõigile nähtaval – sõnumi jõudmine kõigile üheselt mõistetav. Kogemuse põhjal võib küll öelda, et see aitas rühma ühtsust ja eelhäälestatust luua usaldusväärseks suhteks. Meil võib küll olla mõneti erinev kultuuriline, keeleline, usuline ja mine tea ehk ka poliitiline taust, kuid oma põhiväärtuste osas oleme sarnased. Vanemate ootused ja väärtuste sõnastamine ning võimalus end kindlalt tunda, et minu lapse uute sõprade vanemad mõtlevad minuga sarnaselt, neil on samad lootused/ootused lasteaia suhtes. Ootame enda ridadesse aktiivseid lapsevanemaid! Tulge osalema arengupäevale 12.juunil kell 17.00 Rocca AL Mare Eesti Vabaõhumuuseumi Anu Kirsman 56 474484 Vabandame kui uudiskiri on teile edastatud soovimatult. Kui sa ei soovi enam Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu uudiskirja saada, siis kliki siia

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude uudiskiri  

Nr. 1 (mai 2014)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you